Sunteți pe pagina 1din 60

Per aspera ad astra

Constela\ii
Constela\ii
diamantine
diamantine
Revist# de cultur# universal# Anul X, Nr. 7 (107)
editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni Iulie 2019

Semneaz :

Varga Istvan Attila


Mihai Batog-Bujeni
Livia Ciuperc
Florian Copcea
Doina Dr gu
Virgil Ene
Adrian Grauenfels
Mariana Grigore
Nicolae Grigorie-L cri a
Lucian Gruia
Daniel Luca
Daniel Marian
Mihai Merticaru
Marin Mihalache
Irina Lucia Mihalca
Constantin Miu
Gheorghe Andrei Neagu
Tudor Nedelcea
Drago Niculescu
tefania Oproescu
George Petrovai
Ionel Popa
Liliana Popa
Ioan Popescu-Br diceni
Ioan Popescu-Chebacea
Vavila Popovici
Paula Romanescu
Nicolae Rotaru
Florentin Smarandache
Emilia Stroe
Mircea tef nescu
Ben Todic
Nicolae Topor
Philip Tudora
Al. Florin ene
Titina Nica ene
Marian Vizescu Umberto Boccioni - Viziuni simultane
2 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Sumar Constela\ii diamantine


Florian Copcea, Mihai Eminescu sau noua
ipostaz a geniului ......................................pp.3-6 Revist de cultur universal
Ionel Popa, Hortensia Papadat-Bengescu -
Spa iul cet ii vii .......................................pp.7-11
Fondat la Craiova,
Mihai Merticaru, O carte cutremur toare
.....................................................................pp.12-13
în septembrie 2010
Livia Ciuperc , Dor de Macedonski ............p.13
Tudor Nedelcea, Oamenii din via a lui Arghezi
- apare lunar -
.....................................................................pp.14-15
Al. Florin ene, Metafore ce in de mân ideile Membri de onoare ai colectivului de redac ie
nu r ceasc .............................................p.16
Doina Dr gu , Sintez monografic .............p.17 - Prof. univ. dr. Remus RUS
Constantin Miu, Sacrificiul drumului spre - Prof. dr. Florin AGAFI EI, orientalist, sanscritolog
lumin ...............................................................p.18 - Diplomat Petre GIGEA-GORUN, ambasador, scriitor
Vavila Popovici, Filozofia, Religia, tiin a i
Politica (II) ................................................pp.19-21
- Prof. univ. dr. George POPA, scriitor, traduc tor, eminescolog,
Drago Niculescu, Ideea de unitate a univer- critic de art
sului în dialectic , cu interpret ri transcentive
......................................................................pp.22-24 Redac ia
Daniel Marian, Proiect de revolt în erudi ia Redactor- ef: DOINA DR GU
întâmpl rii universale a fiin ei ....................p.25
N. Rotaru, Desf urare cu înf ur ri ....pp.26,27 Secretar general de redac ie: JANET NIC
Florentin Smarandache, Trubadurul spa iului Redactori literari: IULIAN CHIVU
rural ..................................................................p.27
M. B.-Bujeni , Tâlcul dest inuirilor ...pp.28,29 LIVIA CIUPERC
Titina Nica ene,Poeme ...............................p.29 DANIEL MARIAN
Lucian Gruia, Daniel Marian - c re ul din BEATRICE SILVIA SORESCU
zorii unei unei iubiri amânate .....................p.30
Virgil Ene, Mihai Eminescu, dincolo de geniul
Redactor artistic: PHILIP TUDORA (UK)
poetic, este i om de tiin , astrofizician, pro-
motorul dacopatiei i primul cosmonaut al
Redactori asocia i
lumii ............................................................pp.31-35 - Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA, scriitor,
George Petrovai, Al. Ioan Cuza, artizanul matematician, membru al Academiei Româno-Americane de
moderniz rii României ..................................p.36 tiin e i Arte
Ion Popescu-Br diceni,Poeme .....................p.37
Irina Lucia Mihalca,Poeme ..........................p.38 - Prof. CRISTIAN PETRU B LAN, SUA, scriitor, pictor, sculptor
Marin Mihalache,Poeme ...............................p.39 membru al Academiei Româno-Americane de tiin e i Arte
Marian Vizescu,Poeme .................................p.40 - Prof. univ. dr. VIOREL ROMAN, Germania, scriitor
Liliana Popa,Poeme .......................................p.41 membru al Academiei Româno-Americane de tiin e i Arte
Varga Istvan Attila,Poeme ............................p.41
Mariana Grigore,Poeme ...............................p.42 - Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia, scriitor bilingv,
Gheorghe Andrei Neagu, Cultura de provincie critic literar, traduc tor, membru al Uniunii Scriitorilor din
între agonie i extaz.................................pp.43,44 România i al Royal Society of Literature UK
Emilia Stroe, Lumina i iubirea în psalmii lui - Prof. dr. GALINA MARTEA, Olanda, poet, prozator, jurnalist,
Dumitru Ichim i în cei arghezieni .......pp.45-48
G. Petrovai, Suntem la mâna întâmpl rii?...p.48 membru al Academiei Româno-Americane de tiin e i Arte
Paula Romanescu, Carte i Arte române ti în Responsabilitatea privind con inutul materialelor publicate
Fran a ........................................................pp.49,50 în revista Constela\ii diamantine apar ine strict autorului
Nicolae Grigorie-L cri a, Teocra ia ...........p.51
tefania Oproescu, Lecturile elefantului de la care semneaz textul.
Loto ...................................................................p.52 Materialele se pot trimite la adresele:
Mircea tef nescu, Silvan Negru iu, un pianist constelatiidiamantine1@gmail.com
de mare art .....................................................p.53
const.diamantine@gmail.com
Adrian Grauenfels, Pictorul Arie Lamdan - la
75 de ani ....................................................pp.54-56 revista.constelatiidiamantine@gmail.com
Daniel Luca, Triste e, numele t u e Alina! ..p.57
Ben Todic , Versul poetei I. L. Mihalca .......p.58 ISSN 2069 – 0657
Nicolae Topor, Ioan Popescu-Chebacea,
Constela ii epigramatice .................................p.59 Adresa redac iei:
Filip Tudora,Pic tur de pictur ................p.60 Cartier L pu , Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,
România, cod: 200440
Fondatori: Doina Dr gu , Janet Nic ,
N.N. Negulescu, Al. Florin ene Ilustra ia revistei: Umberto Boccioni
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 3
Florian COPCEA

Acad. Mihai Cimpoi:


Mihai Eminescu sau
Noua ipostaz[ a geniului
Mihai Cimpoi, Dic ionar enciclopedic Mihai Eminescu,
Ed. tiin a, Chi in u, 2018, 799 p.
Acad. Mihai Cimpoi este un nume distins al Basarabiei, cunoscut tonându-se în zona de receptare în limbi str ine a acestuia. Mihai
în spa iul spiritual-cultural european prin contribu ia sa substan ial Eminescu. Dic ionar enciclopedic este, nu încap dubii, o oper
la elucidarea i interpretarea unor fenomene literare i întregirea fundamental , de referin , care ne introduce în universul eminescian
biografiilor unor spirite luminate promovate sub semnul „con tiin ei spre descifrarea multor enigme de care a avut parte în via i care înc
estetice universale”, între ace tia figurând: Mihai Eminescu, Fr. îi mai înconjoar opera, provocând orgolii i contesta ii f temei.
Nietzsche, F. Dostoevski, C. Noica, P. Celan i E. Cioran. C rturar Acad. Mihai Cimpoi, dup ce efectueaz un portret-sintez al
renumit, stâlp al vie ii culturale, cum îl nume te Eugen Simion, Mihai „luceaf rului poeziei române ti”, îi „retu eaz ” biografia comentând
Cimpoi a devenit o figur polarizant a culturii române ti, care a i analizând (în spirit constructiv, estetic i entuziast, desigur!) in-
continuat direc ia dat de Eminescu de recuperare, salvare i uni- vestig rile/ interpret rile celor mai autoriza i biografi ai lui Eminescu:
versalizare a fiin ei na ionale. Reputat critic literar, estetician i istoric George C linescu, Vladimir Streinu, Nicolae Georgescu etc. El se
al culturii, Mihai Cimpoi este autorul celei dintâi sinteze critice refe- dep rteaz de stilul clasic al literaturii universale (termen propus de
ritoare la complexitatea literaturii române de dincolo de Prut - O Goethe), întrucâtva roman at i nesemnificativ în ceea ce prive te
istorie deschis a literaturii române din Basarabia. Opera sa, destinul unei personalit i de seam a literelor române ti, i utilizeaz
divers i impresionant , include peste 50 de lucr ri de critic i metode noi, progresiste, de abordare a operei eminesciene. El dispune
istorie literar , filozofie i istorie a culturii, toate concepute cu voca ie, de un alt limbaj, mai elevat, îmbog it de substan filozofic , de me-
urmând criteriile i principiile c linesciene, modelul fiin ial noicist i tode moderne specifice cercet rii tiin ifice i „atac ” din alt unghi
experien a ontologic heideggerian . Traseul s u existen ial cunoa te complexa bio-bibliografie a lui Mihai Eminescu. Sunt valorificate
o racordare direct , care nu poate fi în niciun fel contestat , la para- lecturile avute de-a lungul vie ii din lucr rile marilor filozofi ai lumii,
metrii literaturii universale, el dezvoltându-se sub semnul etnosului formându-l astfel spiritual i dându-i ansa de a completa biografia
i sacrului, al unui mesianism care, într-adev r, a generat rena terea eminescian cu elemente în m sur s -l deta eze net de modele.
„miturilor spiritualit ii na ionale” (observa ia apar ine lui Eugen Asemenea lui G. C linescu, el face din biografia lui Eminescu un
Simion). Exegezele lui Mihai Cimpoi asupra pretext necesar atât pentru a-l introduce pe
operei lui Eminescu aveau s -i aduc statutul poet în universalitatea genialelor idei pe care
de cel mai reputat eminescolog român. F se sprijin con tiin a lumii întregi i pentru a
îndoial , lucrarea sa capital , de excep ie ne determina s descoperim geneza Crea iei.
pentru întreaga cultur româneasc ( i nu Metoda sa exegetic identific f obstacole
numai!), este Dic ionar enciclopedic Mihai omul eminescian pe care îl define te drept
Eminescu (Editura Gunivas, Chi in u, 2012), un homo ethicus.
lansat cu fast la primul Congres mondial al Arborele genealogic al lui Eminescu, pro-
eminescologilor organizat la sfâr itul anului pus de Mihai Cimpoi, de i în linii mari red
2012 de Academia de tiin e a Republicii rezultatul cercet rilor întreprinse de al i isto-
Moldova. Respectiva lucrare (rezultat al unei rici, reconstituie o bun parte din tinere ea
munci de cercetare tiin ific de peste trei poetului, marcat de cele mai fundamentale
decenii), unic în spa iul european, aduce teme ale filozofiei i literaturii mondiale. Se
ordinea în „haosul” operei eminesciene risi- disting la Eminescu - scrie academicianul Mi-
pite în nenum rate corpusuri i restituiri, une- hai Cimpoi - o lume a cercului strâmt, a realului
le dintre ele sc pând nejustificat aten iei ce- limitativ-existen ial, o lume romantizat (în
lor care continu s îl considere pe marele sensul programatic al lui Novalis). Mihai Emi-
poet „zeul tutelar al limbii române”. Volumul nescu a fost continuu obsedat de eternitate,
se compune (în forma nedefinitiv dat de de arhetipuri i de fiin , toate la un loc spri-
autor în edi ia I) din nou sec iuni, prima a- jinindu-l în demersul s u genial s „tematizeze
xându-se pe biografia poetului, ultima can-
4 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Cimpoi este rezervat eminescianismului, curent care, dincolo de sen-


o deschidere i o închidere de natur ontologic ” asupra lumii. Nu sul s u semantic, trebuie în eles ca o „manifestare a des vâr irii
gre im sus inând c într-un fel destinul lui Mihai Cimpoi se suprapune estetice” a întâist torului poeziei române ti, conceput fiind ca o
peste cel al lui Mihai Eminescu. Criticul în elege, prin urmare, s i „Fiin întru poezie”.
asume travaliul misiunii de Creator i c lui Eminescu niciodat nu- Energicul critic ne propune „regândirea lui Eminescu din perspec-
i putem accepta moartea intelectual „sau vidul spiritual din perioada tiva noilor provoc ri culturale”, dar nu urmând traseul predecesorilor
1884-1889”, de vreme ce devenise posesorul viziunii moderne „a i, ci raportându-ne mereu la idealismul antologic eviden iat de
unei pluralit i de mi minte” f de care lumea / ideea ar deveni opera poetului, cum ne sugereaz i Rosa del Conte, cu care el este
„forma cuget rii reci” (Memento mori). Acad. Mihai Cimpoi, atras de acord, întrucât semnifica ia universal a eminescianismului const
de dorin a (de altminteri, foarte necesar !) de a-l încadra pe poet în excep ionala compenetra ie i dreapta cump dintre supremele
într-un anumit contingent / curent / într-o anumit mi care, în capi- valori umane, ce constituie „tot ce-i frumos i bun”. Plecând de la
tolul II al sintezei Dic ionar encyclopedic. Mihai Eminescu, cuteaz afirma ia lui Mihail Dragomirescu potrivit c reia Eminescu nu se
-l a eze pe poet, respectând „criteriul estetic” în vârful „sc rii de se te nici în proza lui, nici în postumele lui i mai pu in în articolele
valori” a literaturii universale, cazul evalu rii sale fiind similar „cazului sale politice (aici acesta nu are dreptate, dar nu-l învinov im deoarece
evalu rii lui Shakespeare”. În acest context, complexa, inegalabila la timpul respectiv nu ie iser la lumin , sau erau ignorate, manu-
oper a lui Eminescu este decodificat de acad. Mihai Cimpoi prin scrisele eminesciene - n.a.), Eminescu este cu adev rat numai în
prisma realit ii timpului, trecut fiind prin filtrul curentelor care i- poezia lui, i anume, în capodoperele sale lirice, Mihai Cimpoi anali-
au pus puternic amprenta în literatura român : clasicismul, roman- zeaz 430 de poezii, prilej de a demonstra unitatea lor structural ,
tismul, barocul i simbolismul, toate influen ându-l pozitiv, fapt de- dialogul Poetului cu Demiurgul i vizionarismul s u „asupra misterului
monstrat cu prisosin în construc iile sale. Concluzia exegetului: ultim” (Rosa del Conte). Hot rât lucru, f Eminescu cultura român
Mihai Eminescu, unul dintre reperele-cheie „în dialogul cu cultura ar fi stagnat la nivelul „oficializat” de Titu Maiorescu înainte de a-l
universal ” (Eugen Barbu), este de o modernitate rar întâlnit la un descoperi. Este un adev r pe care Mihai Cimpoi îl scoate în eviden
clasic. Iat cum explic acad. Mihai Cimpoi capacitatea lui Eminescu în sec iunile Coresponden i Odiseea recept rii, ultima având
de a dep i valen ele limbajului clasic: modernitatea lui Eminescu se drept obiectiv conturarea personalit ii lui Eminescu, cel care avea
cere în eleas nu prin opozi ia cu clasicismul, ci printr-o complemen- fie considerat un mare poet al fiin ei. Criticul, prin comentariile
taritate dialectic , poetul nel sându-se încadrat în forme canonice. sale pertinente, autorizate, spulber înc o prejudecat eminesco-
Toate acestea se datoreaz culturii enciclopedice a poetului, logic : calificativul de ultim mare romantic nu mai corespunde actu-
reia acad. Mihai Cimpoi îi consacr multe pagini din lucrare. În alit ii, este inexact atât sub raport cronologic, cât i din punctul de
concep ia sa, Eminescu a avut privilegiul, cunoscând mai multe limbi, vedere al complexei structuri moderne. Pentru a-si sus ine demonstra-
ia contact cu marile culturi ale lumii de unde a preluat idei novatoare iile, Mihai Cimpoi apeleaz , cu obstina ie, la constat rile din studiile
pentru progresul limbii române, i, fire te, al culturii autohtone, pe Svetlanei Paleologu-Matta - Eminescu i abisul ontologic - i Rosei
care le-a trecut, fire te, prin filtrul min ii sale, lucru ce i-a permis s del Conte - Eminescu sau despre Absolut -, care au adus un spor de
creeze o oper vast , f egal. Studiind Caietele eminesciene, acad. noutate la descifrarea/interpretarea arhitecturii prozodice eminesciene.
Mihai Cimpoi decreteaz : Eminescu a fost un spirit universalist, cul- Marea calitate a întreprinderii a acad. Mihai Cimpoi const i în
tura servindu-i tocmai drept model de universalitate valoric . Gra ie faptul c a reu it s parcurg un labirint i s confirme „caracterul
efortului lui M. Cimpoi afl m „am nunte” despre 300 de personalit i deschis” al operei eminesciene. El nu ezit s se pronun e asupra a
istorice, figuri culturale, eroi literari, autori de lucr ri din toate sec- ceea ce presupune eminescologia i pentru prima oar ofer informa ii
toarele tiin ei, care, într-un fel sau altul, l-au influen at spiritual pe biobibliografice despre eminescologii care i-au dirijat eforturile c tre
poetul român. Un capitol aparte din monumentala lucrare a lui Mihai studiul operei i vie ii poetului. Eminescologia româneasc i cea
str in este pus în paralel i explicat cu autoritate, astfel încât
constat m c Eminescu a avut un impact deosebit i asupra altor
culturi, de aici deducându-se incontestabila sa universalitate. Dic i-
onar enciclopedic Mihai Eminescu este un instrument de lucru ca-
pabil s te orienteze, f riscuri, în cosmosul eminescian pentru a
cunoa te dimensiunea unui mit, parte a tezaurului spiritual românesc.
Personalitate artistic i intelectual cu caracter erudit, universalist,
Eminescu a f cut ca „literatura poetic român ” s înceap în secolul
al XX-lea „sub auspiciile geniului lui”, iar „forma limbii na ionale”,
care i-a g sit în poetul Eminescu cea mai frumoas înf ptuire pân
ast zi s fie „punctul de plecare pentru toat dezvoltarea viitoare a
vestmântului cuget rii române ti”. Este concluzia profund , esen-
ial , la care ajunge acad. Mihai Cimpoi i, la sfâr itul „spectacolului
lumii eminesciene”, oferit în aproape 550 de pagini, ne confirm :
Eminescu este un poet exponen ial, paradigmatic, poet-mit. În conclu-
zie, Dic ionar enciclopedic Mihai Eminescu este o lucrare de mari
propor ii care reu te o veritabil proiec ie a tot ce s-a scris pân
acum despre marele poet. Acest lucru este obligatoriu întrucât, nu-
i a a?, rea ezarea noastr româneasc i lini tirea con tiin ei noastre
de sine tot prin Eminescu trebuie s ne vin . Acad. Mihai Cimpoi
este categoric în acest sens: alt solu ie nu ne ofer Istoria.
*
Umberto Boccioni - Pavele pe strad
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 5
turor curentelor i fenomenelor ostile europenit ii i universalit ii
Edi ia a II-a (rev zut i ad ugit ) a Dic ionarului enciclopedic „ultimului mare romantic” al poporului român.
Mihai Eminescu (Editura Gunivas, Chi in u, 2018) demonstreaz Arhitectura lucr rii, desigur, sus ine, neîndoielnic, faptul c Mihai
interesul deosebit al savantului Mihai Cimpoi fa , mai ales, de identi- Cimpoi este înzestrat cu un inegalabil har de a consolida, în accep ie
ficarea unor noi, inedite i des vâr ite c i de a p trunde în universul lovinescian-c linescian , efigia „omului deplin al culturii române ti”
eminescian spre a-i dezv lui i dezvolta tr turile reale, reformatoare. (Constantin Noica), c ruia îi dator m sincronizarea spiritului emi-
Demersurile eseistice i filozofice, impresionante, ale exegetului, nescian cu mi rile intelectuale revolute i înnoitoare produse în
scot în eviden , printre altele, concep ia sa unitar , exhaustiv i, în lumea literar , o parte a ei tot mai interesat în a- i promova propriile
acela i timp, militantoontologic asupra necesit ii actualiz rii/ teza- valori în detrimentul celor apar inând altor na ii, altor literaturi. Eugen
uriz rii uneia dintre cele mai complexe i valoroase personalit i ale Simion este cât se poate de explicit în cuvântul-înainte al lucr rii:
culturii române ti: Mihai Eminescu. În opozi ie cu denigratorii marelui „Este analizat opera în toat alc tuirea ei i modul în care a fost
poet, dar f a i propune s polimizeze cu cei care înc mai consider receptat de-a lungul timpului...” Tot marele critic apreciaz : „O
„luceaf rul poeziei române ti” a încetat s exercite fascina ie pen- lucrare, dar, vast , primejdios de vast , îndr znea , o lucrare nece-
tru viitorimea româneasc , i nu numai, Mihai Cimpoi ne propune „o sar . Ea apare în cultura român într-un moment în care Eminescu
reevaluare a personalit ii lui Eminescu în contextul relativiz rii este disputat, zgomotos i inutil, de detractorii de serviciu si zelatorii
nietzcheene a valorilor, al conceperii identit ii/ alterit ii vs. de pro- de serviciu, deopotriv de înver una i i aberan i...”. F îndoial ,
cesele integra ioniste care au loc ast zi în lume, al devenirii antro- manifest rile eminesciene, indiferent de forma în care au avut loc,
pologice a culturii i al confrunt rii/concilierii tiin elor umane cu produse sau nu sub imperiul interferen elor istorico-filozofice po-
filosofiile existen ei” (p. 11). Evident, revizuirea tiin ific a concep- trivnice culturii române, trebuiau definitiv cristalizate i exact inter-
telor anarhice, antieminesciene, promovate de adversarii culturii pretate astfel încât s avem în literatura român imaginea exact ,
na ionale, în general, ajuns prin Eminescu s marcheze esen ial în- spa ial , dac vre i, a geniului nostru tutelar. Reputatul critic, Mihai
treaga civiliza ie universal , nu este unanim acceptat , fapt care im- Cimpoi, utilizând metodele i instrumentele ontologice de cercetare,
pune o luare de pozi ie ferm din partea celor care mai cred în „limba pe care deja le-a definit în prima edi ie, ap rut în 2012, a Dic io-
cumpenei Universului”. Lucrarea în discu ie, fundamental pentru narului enciclopedic Mihai Eminescu, se remarc a fi un solid pro-
istoria literaturii române, unic i, în acela i timp, monumental , vine motor al unei noi viziuni despre opera in integrum a „poetului nostru
(re)întemeieze mitul Eminescu, reînnoiasc , paradigmatic, na ional” (G. C linescu), dar i despre mecanismele care au funda-
eminescianismul, s -i poten eze virtu ile imuabile, în m sur s ne mentat-o, imposibil de atins de al i bineinten iona i anali ti ai dura-
dea o dimensiune hermeneutic a unei opere care va supravie ui tu- bilei opere a acestuia, care, dac ar fi comentat-o prin prisma magic
ce o avea tot tipul în con tiin , altfel ar fi fost pozi ionate lucrurile.
Mihai Cimpoi a descoperit, bineîn eles, cheia cu care a deschis
miturile eminesciene, superb „detectate” de Eugen Simion, desci-
frându-i enigmele care au gravitat în jurul fiec rui text liric, publicistic,
filozofic, sau de alt gen literar. De remarcat continuitatea procesului
de „disecare” i a ezare pe un alt nivel piramidal a operelor eminesci-
ene, anun at în edi ia I, aceasta reprezentând, cu siguran , cea mai
temerar ini iativ de a conferi viabilitate imaginii poetice universale
a lui Eminescu, peste care se suprapune matricial cele ale filozofului
gânditor, ale ziaristului etc. În context putem sus ine aser iunile do-
vedit valabile emise de Mihai Cimpoi c „Eminescu i-a reprezentat
cultura universal ca un Întreg, în sensul Weltliteratur, despre care
vorbea Goethe secretarului s u Eckermann” i c reflec iile sale asupra
culturii „denot concep ia sa organicist , ea fiind v zut ca o organi-
zare pe un sistem complex de cercuri concentrice care formeaz un
Mare Cerc”, culturile având „ca punte de comunicare un fond gene-
ral uman i simpatii de natur intelectual , etnic , lingvistic ”. i
Mihai Cimpoi î i focalizeaz discursul critic pe nenum ratele ipostaze
sub care este fixat Eminescu în istoriografie, „iradiind” impostura unor
corifei afla i în eroare i în deficit de na ionalism, ca s ne referim la
„nuan rile” cu care l-au gratulat culturnicii învr jbitei noastre culturi.
Noua edi ie a Dic ionarului enciclopedic Mihai Eminescu cu-
prinde „noile realiz ri ale eminescologilor, apari iile bibliografice
(edi ii, monografii, studii, traduceri) inând cont de imperativele im-
puse de schimb rile de paradigm , de procesele integra ioniste i de
discu iile care se duc în jurul valorilor, culturii, studiului interdis-
ciplinar, modelelor, limbajului, raporturilor Eu/Cel lalt, dialogismului,
pluriperspectivismului, fiin ei i fiin rii”. Cele aproximativ 300 de
pagini în plus fa de prima edi ie aduc în prim plan bibliografia emi-
nescian de la începuturi pân în zilele noastre i, ceea ce este mult
mai important, ne prezint glosarele necesare descifr rii/ explic rii a
mii de cuvinte i termeni utiliza i de Mihai Eminescu.
Glosarul I, având drept baz Dic ionarul limbii poetice a lui
Umberto Boccioni - Materia
6 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

i mijloacele de comunicare ale limbii, cuvintele i combina iile între


Eminescu (Bucure ti, 1968) al lui Tudor Vianu, ne d posibilitatea, ele, altfel spus: limba se îmbog te. Aceasta este mai întâi un produs
cum sugereaz Mihai Cimpoi, s p trundem „în lumea eminescian pur natural pe care oamenii îl folosesc a a cum r sare nemijlocit din
ce poart marca ontologic a romantismului, fiind esen ialmente o spirit, f s mai reflecteze asupra acestui lucru i f ca arta s
lume ce vorbea în basme i gândea în poezii”. Dac înainta ul s u aib vreo influen asupra form rii ei. Dar aceast situa ie se schimb
se limita la un lexic extras din textul a 60 de poezii (din edi ia prin- curând. Pe m sur ce spore te cultura general a poporului, se di-
ceps T. Maiorescu), Mihai Cimpoi l rge te aria de cercetare i formeaz vide munca i în aceast privin : numai o parte a poporului se ocu-
un fond de „cuvinte pu in cunoscute i necunoscute, arhaisme, re- exclusiv de cultur i o promoveaz , rapid; cealalt parte r mâne
gionalisme i poetisme” din întreaga oper liric a lui Eminescu, în urm . Partea cult i cea necult a poporului încep curând s se
situat la 500 de poezii. Necesitatea Glosarului este capital pentru deosebeasc prin semnele exterioare ale gândirii, a a cum se deo-
a ne determina s în elegem vastitatea, diversitatea i expresivitatea sebesc prin tezaurul însu i de idei. Dup ce limba cult s-a desprins
limbajului poetic eminescian. îns de trunchiul comun, î i urmeaz propriul drum; prelucrat de
Glosarul II, avându- i originea într-un studiu din 1918 al lui Eu- art , tiin , de formele mai rafinate ale rela iilor umane în sferele mai
gen Simion, ne prezint unit i lexicale descoperite în proza poetului. înalte ale societ ii, ea se îndep rteaz din ce în ce mai mult de limba
Noutatea const în faptul c „tezaurul” de cuvinte a fost alc tuit pe popular i cap un caracter deosebit de-al acesteia, cu toate c a
seama tuturor prozelor eminesciene. ie it din sânul ei. Acesta este i raportul firesc al limbii române literare
Glosarul III, reprodus dup volumul Mihai Eminescu. Literatura fa de cea popular ” (Opere, XIII, p. 566).
popular a lui D. Mur ra u, vine s certifice cât de mult venera ie Glosar V, cuprinzând termeni rari întâlni i în textele din volumul
avea Eminescu pentru filonul str vechi al limbii române i cât a con- Fragmentarium (editat de Magdalena Vatamaniuc, Bucure ti, 1982),
tribuit acesta la formarea personalit ii sale. George C linescu era ne ofer prilejul de a cunoa te atât universalitatea gândirii emines-
întrutotul de acord c poetul nu aduna „pentru arsenalul poetic i ciene, cât i aviditatea sa în a adopta/adapta forme i în elesuri noi
pentru documentarea sa teoretic decât materiale autentice, prin unor cuvinte, majoritatea dintre acestea existente i azi în vocabularul
care s poat p trunde în adâncul psihologiei populare, s deprind limbii române.
datele sistemului poeticii folclorului, s i îmbog easc limba cu Glosarul VI preia fondul de cuvinte utilizat de Mihai Eminescu
elemente din toate graiurile române ti”. în dramaturgie. Aici sunt inclu i termeni din texte originale, traduse,
Glosarul IV se constituie într-o adev rat releva ie. Mihai Cimpoi aferente, din poeme dramatice i fragmente. Spune Mihai Cimpoi:
semnifica ia unor termeni, unii dintre ei inedi i în publicistica „Dramaturgia lui Eminescu se cade considerat ca f când parte din
vremii, adic de nimeni utiliza i pân la Eminescu. Reiese de aici unitatea organic a operei sale. Un argument în sus inerea acestei
faptul indiscutabil c acesta avea un adev rat cult pentru primenirea aser iuni ni-l ofer limbajul, caracterizat prin m rcile stilistice pe care
i standardizarea limbii române literare, f îns a renun a m car o le depist m i în poezie, proz i publicistic i care-i asigur acel
clip la „limba veche i-n eleapt a cronicelor b trâne”. Parcurgând timbru de unicitate de care vorbea Tudor Vianu în 1968.Reg sim, ca
paginile acestui glosar ai în fa cu adev rat dimensiunea preocup rii atare, mai multe registre ale vorbirii scenice, specific graiului cotidian,
lui de a înnobila limba matern , de a o îmbr ca în alte haine, aceasta expresia verde, crud , virulent satiric proprie comediei ateniene,
fiind, la urma urmei, „emblema unit ii unui neam” (W. von Humboldt). rostirea retoric monologic , platonizant sau shakespearean , stilul
Iat cum gândea Eminescu la îngem narea dintre limba poporului intelectual cerut de drama de idei sau tragedia psihologic ” (p. 600).
i limba cult : „Paralel cu dezvoltarea spiritual a unui popor sporesc Concluzionând, Dic ionarul enciclopedic Mihai Eminescu al
academicianului Mihai Cimpoi este, a adar, o lucrare mo-
numental care ni-l înf eaz pe poetul nostru na ional
în toat plenitudinea sa valoric , raportându-l perma-
nent la marele spirite ale lumii. De subliniat modestia
cunoscutului eminescolog când se m rgine te a ne aver-
tiza c „este greu s cuprinzi Totul în cazul personalit ii
i operei lui Eminescu”, i de a recunoa te c a c utat,
totu i, s recupereze „golurile inerente de interpretare
[...] din perspectiva postmodernit ii, cel pu in prin trimi-
teri la abord ri eminescologice vechi i noi i la cele mai
recente postul ri teoretice din domeniul filozofiei culturii,
al hermeneuticii, al po(i)eticii, al fenomenologiei, al episte-
mologiei”. Mihai Cimpoi este de p rere, r sturnând astfel
teza unui, de pild , Lucian Boia, care sus ine în Mihai
Eminescu, românul absolut. Facerea i desfacerea unui
mit (Ed. Humanitas, 2015) potrivit c ruia „Eminescu, în
lume, r mâne un necunoscut”, c Eminescu este un geniu
na ional, cu o rostire universal i actual . Cu o astfel de
gândire el se al tur lui George C linescu care decidea:
„[...] Toate materialele i uneltele lui Eminescu n-ar da
nimic în mâinile altuia, fiindc izvorul tainic al efluviilor
eminesciene e ascuns undeva departe, în p durea sub-
con tiin ei lui. Acest aer ascuns al liricei sale trebuie g -
sit i gustat, descris i m rit, f alte senza ii decât acelea
scute din repetarea lui, pentru ca spiritul nostru s -i
Boccioni - Dinamismul unui juc tor de fotbal simt densitatea i s poat pluti în el”.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 7
Ionel POPA

Hortensia Papadat-Bengescu -
Spa\iul cet[\ii vii
Unul din argumentele pentru care Fecioarele despletite (1926), i psihic , elibereaz fiin a de lumea fizic i temporal . Or, în romanele
Concertul din muzic de Bach (1927) i Drumul ascuns (1932) scriitoarei noastre, dup cum vom vedea, exprim cu totul altceva,
formeaz o unitate prozastic , pe care o numim Ciclul Hallipa, este anume golul „trupului sufletesc”, orgoliul i snobismul ca semne
unitatea spa iului fic iunii „v zut de romancier ca mediu al con tiin ei” sociale i morale. De asemenea „cetatea vie” modific ideea de familie
(Constantin Ciopraga). Noi am spune «spa iul psihologic», deoarece i imaginea ei. Familia gentilic întemeiat pe înrudirea de sânge este
la Hortensia Papadat-Bengescu psihicul precede con tiin a, spre înlocuit de familia întemeiat pe un contract social, pe un târg,
deosebire, de exemplu, la Camil Petrescu la care con tiin a precede devenind un simplu „echipaj” (Al. Protopopescu). În FD familia de
psihicul. Pentru cunosc torii romanelor scriitoarei este clar c nu „sânge” a Hallipilor se destram , membrii ei sunt „v rsa i” , absorbi i
drumul eroilor s i spre anumite pozi ii sociale constituie obiectivul în/de „cetatea vie”. În CB i DA romanciera urm re te avatarurile
prioritar - H.P.-B. nu este un balzacian conformist -, ci complicatul psihologice i morale în noul mediu ale partenerilor de grup: Elena -
proces psihologic ascuns al accederii în lumea nou : „Cetatea vie”. Dr nescu; Lina - Rim; Maxen iu - Ada-Lic ; Lenora - Walter-Coca-
Ceea ce este, spre exemplu, natura în opera lui Sadoveanu este Aimee. Pasager, dar nu lipsite de anumite semnifica ii, apar i alte
„Cetatea vie” în romanele HP-B. Dac la noi Eugen Lovinescu este cupluri nematrimoniale: Mika-Le - Grig; cuplurile tinerilor de la Clubul
teoreticianul spa iului literar citadin, atunci creatorul lui este Hor- Sport, care pe cât de u or se fac, pe atât de repede se desfac. În noile
tensia Papadat-Bengescu. Dup contribu ia lor, men inerea romanului familii exist rela ii politicoase, dar nesincere, exist un echilibru
nostru în ruralism (cu problematica i toate cutumele lui) este impo- fragil i fals (N. Cre u). Partenerii cred c ascunderea adev rului
sibil . Chipurile sub care apare spa iul citadin în proz d seama de înseamn inexisten a sau necunoa terea lui de c tre ceilal i. Re-
evolu ia ei spre modernitatea urban . Saltul de la pionierii romanului uniunile de familie, la s rb tori sau marile evenimente familiale (c -
românesc (Kog lniceanu, Ghica i al ii, afar de Filimon care evoc toria, înmormântarea) i-au pierdut sensul consacrat prin tradi ie,
nu via a în ora ul Bucure ti, ci moravuri fanariote), care descriu fiind înlocuite de serate, dineuri, vizite protocolare. Locul bucuriei
via a într-un ora -târg, la autoarea trilogiei Hallipilor este astronomic. întâlnirii îl ia interesul. Totul se reduce la etichet . Totul e „minciun
Scriitoarea proiecteaz „epicii urbane” dând romanului românesc i spoial ”.
discursul epic al ochiului care prive te vizibilul i vede invizibilul Conform indicilor temporali prezen i în romanele ciclului, lumea
(Ioan Holban). universului bengesian apar ine deceniului 1920-1930. Este perioada
Observa iile asupra sa iului din opera autoarei FD sunt pu ine i declan rii moderniz rii rapide a rii dup primul r zboi mondial
sumare f cute în contexte colaterale. Un exemplu: în studiul s u Toposul acestui proces de destructurare i restructurare social ,
monografic, Florin Mih ilescu, f când „radiografierea operei”, sta- economic , cultural , moral , psihologic este „Cetatea vie” (Doina
bile te urm toarele „categorii de constante”: „1) personajele, 2) Modola). Sintagma „cetatea vie” desemneaz în viziunea scriitoarei
rela iile, 3) ac iunile, 4) situa iile i 5) ezarea uman în plin proces de dez-
mediile [social i natural].” Dup cum voltare în paradigm modern , dar i în
se vede, criticul nu acord aten ie «ca- sensul de ora pestri cu o popula ie
tegoriei spa iului», acesta (spa iul) fiind aflat permanent într-o mi care brown-
considerat element periferic i înglobat ian .
în ceea ce nume te la modul general Ora ul ca realitate urban , ca „ce-
„mediu natural”. În modul acesta opera tate vie” devine toposul ideal i necesar
bengesian e v duvit de un element pentru analiza chirurgical f cut indi-
compozi ional i de semnifica ie funda- vizilor ei de c tre romancier .
mental, ar fi, vorba poetului, «un cub Prima imagine a cet ii vii o furni-
tirb», implicit i comentariul critic. zeaz Mini (FD) în momentul coborârii
Romanciera creeaz nu doar un spa- în Gara de Nord, având sentimentul,
iu urban general i înglobator (FD), ci spune personajul, „cald c am ajuns în
i un spa iu proprietate a personajului port, c am atins p mântul f duin ei
(CB, DA). În aceste romane se r stoarn i c vin de departe, dup atâ ia ani, s
vechiul raport natur /cultur . A a se cunosc via a, acolo unde pulsul ei bate
explic câteva aspecte care dau o not mai bogat”. Primele embleme ale topo-
aparte, puternic romanelor la care facem sului urban sunt gara („drumul de fier”)
referire. Noul raport aduce în roman, i hotelul (nu hanul!).Imaginea lui prin-
consecvent i cu scop bine definit, pre- de contur treptat din fragmente de spa-
zen a artei. Arta, prin esen a ei spiritual
Hortensia Papadat-Bengescu
8 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

sau absen a casei are consecin e în realizarea portretului-biografie a


iu public i privat. Privirea desemneaz topografia urban : bulevarde, personajului. Membrii familiei Hallipa p sesc vechea cas - conacul
hoteluri, automobile, tramvaie, institu ii, magazine multe i diverse de la Prundeni. Dup divor ul de Lenora, Doru Hallipa împreun cu
cu vitrine str lucitoare, club, cinematograf etc., etc. Mini ar o mare noua consoart , veri oara Eliza, caut în „cetatea vie” cas de închi-
pl cere s se plimbe prin „cetatea” care o „îmbr a”, sim ind „via a riat, iar Lenora „senzualitatea despletit ” (Alina Pamfil) este g zduit
imens care vibreaz în Cetate”. Cet ii vii, „ora sacru”, scriitoarea în sanatoriul lui Walter c ruia îi va deveni so ie. Elena i Lina sunt
îi închin mereu, prin vocea lui Mini, personajul-reflector, adev rate proprietarii unor case noi; Mika-Le, r utatea despletit , r ce te/
ode. Ochiul personajului reflector i, apoi (în CB i DA), cel al na- popose te pe rând în atelierul pictorului Greg, la Gramantula, sora
ratorului obiectiv surprinde caracterul eterogen al ora ului. „Cetatea lui Dr nescu, apoi la Elena Dr nescu, sora vitreg , i din nou la
vie” este înc în acela i timp centru i periferie, mare i mic , urban Gramatula; Coca-Aimee, „o creatur ”, „p pu de por elan”, „f
i rustic , capital i provincie, civilizat i vulgar . Personajele scri- caracter”, adus din pensionul vienez, este g zduit în palatul sana-
itoarei iubesc: strada, aglomera ia, str lucirea vitrinelor, automobilul, toriu i muzeu al turi de „mamila” sa i de Walter, tat l vitreg, unde,
clubul, dansul, manifest rile mondene, iar din snobism particip la perseverând, ajunge „ministrul” palatului i dup moartea mamei,
vernisaje ori ascult muzic clasic . Bucure tiul din romanele HP-B so ia doctorului Walter; Bruna Ada, f in reasa cea bogat se c -
e cel din „anii nebuni” de dup primul r zboi, când trecutul i viitorul, tore te cu prin ul Maxen iu pentru blazonul aristocratic simbolizat
vestigiile i virtualit ile sunt vecini, iar prefacerile repezi, de-a dreptul de „hodoroaga” de palat i mo ia p ginit de la Pl iesele. Sia, pui
aiuritoare. Dincolo de imaginea concret-material a Cet ii vii se de cuc, î i înceteaz peregrin rile pe la mamele sezoniere, prin plan-
profileaz imaginea metafizic a ei. Cât deosebire între optica neo- tarea ei de c tre Lic , tat l, în cuibul matern, casa cea nou a Linei,
torist a lui Cezar Petrescu i cea modern a Hortensiei Pa- antecamera mor ii; gemenii Hallipa, b ie ii Lenorei i Doru, î i au
padat-Bengescu. Semn al devenirii urbane a Bucure tiului este dru- cuibul lor misterios i mefistofelic în vechea cas Hallipa din strada
mul de la casa boiereasc a Hallipilor de la mo ia Prundeni la Palatul Minerva. Dintre toate personajele ciclului numai Lic , poreclit truba-
Walter, sanatoriu i muzeu. „Cetatea vie” atrage personajele, dar durul, nu are locuin , el fiind g zduit sezonier de amantele sale din
cele r mase închise în spiritul vechi nu se adapteaz i vor muri mahala sau din zone mai centrale. Pân la un punct el duce o via
(Lenora, Maxen iu, Dr nescu, Sia, iar Dorul Hallipa „cel care lucrase nomad , e un „plein-artist n vit”, „haiduc modern” a c rui p dure
mântul i purtase cizme trainice de lut, acum cernut prin sita este ora ul.
ora ului, cutreier cu picioarele de argil în c utarea casei de în- Din schimbarea domiciliului i plimb rile personajelor, scriitoarea
chiriat”); cele care sunt deschise spiritului modern se adapteaz face instrument narativ, deschizând noi fire epice.
cerin elor noi impuse de ora , i vor tr i (Elena, Ada, Coca-Aimee, Drumurile personajelor bengesiene prin „cetatea vie” sunt în
Mika-Le, Walter, Lic ) cea mai mare parte de la o cas la alta. Via a lor se consum „între
În FD „cetatea vie” e „trupul fizic” în care vie uiesc diferite pere ii unui interior”. În afar de Mini, doar Lic i Coca umbl mult
„trupuri suflete ti”. De la scena deschis care este „cetatea vie” în prin Bucure ti, fiecare în scopuri diferite. În cronica la FD, Mihail
CB i DA romanciera î i focalizeaz aten ia pe culise (casa) privirea Sebastian scrie: „Observa i: capitolul I - vizita Linei, Noryei i Mini
fiind înlocuit de vederea analitic prin care scriitoarea face chirurgie la Prundeni; capitolui II - vizita celor dou tinere prietene la Lina
psiho-moral . Dac în primul roman al ciclului, „cetatea vie” poate fi Rim; capitolul III - alt vizit la menajul Rim; capitolul IV - dejunul
considerat axis mundi, atunci în celelalte dou romane ale ciclului Minei la Rimi; capitolul V - noua vizit la Prundeni; capitolul VI -
axis mundi este CASA. Autoarea Hallipilor m rturisea într-un interviu: pu in mai complicat, se rezum de fapt la interiorul Elenei Dr nescu,
„Punctele de reper îmi sunt casele”. iar ultimul în sala expozi iei lui Greg sau în sala Ateneului.” Tot în
Din imaginea ora ului ca decor de fundal, ca scen se desprinde acea cronic , M. Sebastian mai consemneaz c de câte ori autoarea
i înainteaz în prim-plan casa, metonimie a noii geografi citadine. vrea s introduc pe cititor în „miezul unei întâmpl ri” sau s -i amin-
Primele linii ale acestui nou reper apar deja în primul roman. Prezen a teasc un erou p sit o vreme mai întâi „desemneaz cadrul”, „cerce-
teaz mobilele”, „analizeaz interiorul”. Altfel spus, naratorul p trun-
de dincolo de scen , în culise.
Romanul FD începe cu vizita personajului-reflector, Mini, la
conacul Hallipilor, o „cas gospod reasc i a a de lini tit ”.
Obiectele din interior (pendula, bufetul, pianul, masa) de i acelea i
din totdeauna apar lui Mini altele: „Conacul cu dimensiuni i pro-
por ii aparent imobile petrece azi în timpul s u, totu i sensibil,
drama vie ii laolalt cu fiin ele pe care le încorpora”. De la intrarea
în curtea conacului Mini sim ise c ceva s-a schimbat la Prundeni,
de la ultima vizit , contrar ordinii tiute, acum „por ile mari ale
cur ii” erau deschise i b tute de vânt încât „poarta venise peste
tr sur ” i „lovise un cal peste picior... Calul s rise [...] Vizitiul
rise i el jos” i asfel „curba vestit , de care erau a a de mândri
proprietarii, curba aleei largi, a a de tare b tut cu nisip fin, c
rea un asfalt, curba nobil a tr surii care, de la poarta mare de
fier lucrat, cotea în jurul boschetelor serioase de brazi i se oprea
cu un ropot al copitelor pe trotuarul lat de piatr cubic din fa a
sc rii principale, curba aceea clasic fusese compromis ”. Terasa
era pustie, u ile verandei erau deschise i într-un târziu Mini, Lina i
Nory au fost întâmpinate de Elena, fiica cea mare a Hallipilor. La o
alt vizit , Mini constat c la Prundeni totul a intrat în paragin .
Umberto Boccioni - Elasticitate
Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 9
„vestigii tecucene” al turi de piese de mobil modern . Citorul va
Semnul cel mai pregnant al dezordinii i dramei familiei lui Doru i descoperi contrastul puternic dintre str lucirea cabinetului de con-
Lenorei este „vestibulul cel nou, început i neispr vit” de un „ar- sulta ie i murd ria moral din casa Rimilor. De asemenea interiorul
tist” italian. Acum pere ii lui erau „mânji i ici-colo cu ciudate dese- „cam” arat lipsa organului estetic al locatarilor, chiar dac Rim are
nuri în c rbune, f perspective, absurde de felurite închipuiri: „ureche muzical ” pentru vioar i flaut. Casa Rimilor, nou i fru-
oameni, draci, animale, flori, f cute de Mika-Le”, fructul p catului moas dup chipul i asem narea st pânilor, ascunde un infern.
Lenorei cu italianul. Vestibulul neterminat e un „fragment r cit sind „palatul” Rimilor, Mini vine dintr-o lume c reia îi v zuse
într-un templu egiptean”. Mika-Le provoac i ruptura logodnei adâncul. Ie ind în strad „un u or mal de mer st ruia în vidul piep-
Elenei cu Maxen iu. Aflat între impunere i proprie ini iativ , ea tului”. Merit consemnat i aprecierea f cut asupra casei de c tre
este prima care se rupe de familie. Vina tragic a Lenorei este de a Vera, vecina de peste drum: „Halal cas !... Asta cas !... O dat cas .
cere „înn direa casei”, iar cea a lui Doru c a acceptat. În adev r, cu ipsosurile intacte, la col de dou strade, cu por ile
Drama Halipilor înainte de a fi povestit e anun at , dup cum de fier poleite din bel ug, greoaie ca un mausoleu de lux, casa
am ar tat, de portretul conacului realizat de puzzele-urile lui Mini. iadului a teapt lini tit în marginea de trotuar un fulger [...]”
În CB autoarea î i focalizeaz aten ia asupra casei Elenei Dr - În „hodoroaga de palat” de la Pl esele, prin ul Maxen iu, în
nescu, fiica cea mare a Hallipilor, cu accentul pe „sala de muzic ”; „egoismul s u de bolnav”, i face zilnic „igiena interioar ”, i
asupra casei Rimilor (veri oara din Tecuci a Lenorei); i asupra casei urm re te evolu ia bolii cu ochii „întor i în untru”, stând în patul
(„hodoroaga de palat”) lui Maxen iu, ex-logodnicul Elenei, ajuns „maculat, cu un fel de voluptate”. Ada i-a transformat camera în
rbatul bogatei f inerese Ada Razu. „apartament sanitar” cu geamuri mobile f perdele, permanent
Al doilea roman, ca i primul, începe tot cu o vizit , a aceleia i deschise, cu mobilier pu in. Interiorul e ca un trup deschis în fa a
Mini, la casa cea nou a Rimilor, semn de prosperitate ... material . „hirurgului”. „Igiena exterioar ” i-o asumase „bruna Ada”. Tot la
Dup pu in c utare, Mini descoper noua proprietate a prietenilor porunca ei s-au amenajat grajdurile i hipodromul pentru caii de
datorit „t bli ei str lucitoare” de pe zidul imobilului: „Dr. Lina curse, iar pe Lic , pentru ochii lumii, îl luase ca „maitre d’ecuries” ,
Rim - Mamo ”. Vizitatoarea „atinsese cu precau iuni porti a gri- în realitate fiind „loc iitorul” prin ului.
lajului vopsit proasp t i urcase scara [de marmor ]. Se oprise în Prima apari ie a casei Elenei Dr nescu, din Bulevardul Lasc r
fa a unei u i mari cu geamuri galbene, cre e ca o foaie de celuloid Catargiu, are loc în FD cu prilejul inaugur rii ei, suprapus cununiei
gofrat, i care nu-i pl ceau, apoi sunase” a teptând „cu o u oar Elenei cu Dr nescu. Prezent , lui Mini casa „impun toare, înalt
spaim ce vibra în ea ca i soneria” i se deschid (acest microtext, ca o biseric ” îi pare „orânduit ca un galantar”. Portretul complet
ca multe altele din trilogie merit un „comentariu de text”). Întâmpinat al casei este realizat în CB cu ocazia altei vizite a lui Mini i Nory.
de Lina, Mini „Intr apoi în primul vestibul, perfect ordonat ca Casa e spa ioas , scump mobilat , cu od i „specializate”: una desti-
vestiar. Antreul ocazional, din nou, str lucea de cur enie. U ile nat dineurilor, alta biroului i bibliotecii, alta muzicii. În casa Elenei
înalte, uleiate cu roz i cu dungi aurii sup toare, stau închise”. „scaunele, tablourile, consolele sunt, ca i edificiul, de dimensiuni
Lina î i invit prietena s viziteze palatul: „Mini admir [prive te i mari” (Constantin Ciopraga). Distribu ia i destina ia camerelor,
vede] un salona zugr vit i decorat cam conven ional cu mobile obiectele f cute din materiale scumpe, pân i materialele folosite la
cam pres rate. [...] Cabinetul de consulta ie, foarte spa ios, era zugr vit, afi eaz în mod ostentativ luxul. Toate sunt m ti ale orgo-
prev zut cu tot confortul [...]. Cristalul meselor i dulapurilor, liului i vanit ii. La un loc, toate sunt înlocuitori ai blazonului aris-
uneltele variate str luceau; [...] Mini admir luxul i ordinea”. În tocra iei autentice, de altfel lui Dr nescu, proprietar i ac ionar la
„salona ” Mini e „întâmpinat ” de o adun tur eteroclit de obiecte: diverse b nci, nu-i iart descenden a dintr-un neam de cârciumari
din Dealul Spirii. Casa Dr nescu este excesiv de sever , lipsit de
ldura unui c min. Toate evenimentele casei se desf oar dup
un riguros protocol, nici o abatere de la etichet nu e admis . Dogma
etichetei, rigiditatea gesturilor, fie ele cât de insignifiante, au ucis
naturale ea, sinceritatea, afectivitatea. În salonul tip „nu se vorbea
nici de politic , nici afaceri”, avea loc decât „emula ie de limbaj i
de idei, dar mumai în conformitate cu calitatea superioar a mobili-
erului i cu inuta perfect a gazdelor.” Naratorul constat cu
mali ie: „Totul era bogat, bine între inut i rece”. Portretul e definitivat
cu imaginea „camerei de muzic ” în care au loc repeti iile pentru
„concertul din muzic de Bach”, care trebuie s fie mai presus decât
orice concert de la Ateneu, Iat chipul „s lei de muzic ”: „Un
Bechestein demi-quene, un Bosenderfer grande-quene glorificau
pianul, [...].O vioar de valoare, violoncelul de fabrica ie supe-
rioar , harpa, flaute i alte instrumente complementare [...]. Bibli-
oteca muzical era orânduit i ea pe compozitori i instrumente
i era completat de la clasici la moderni.” „Camera de muzic ”
pare mai întâi muzeu i numai apoi sal de concert func ional . Casa
cu tot ce are este expresia snobismului i vanit ii îmbog ilor de
dup r zboi.
În CB mai sunt dou spa ii de interior echivalente casei. Primul
este „od a de lâng grajd care slujea de cancelarie”. Aici are loc
„confruntarea” dintre Ada i Lic pe tema calului de curse preg tit
de Lic , pe care Ada îl calific „cal de regiment”. Ada nu ispr vi
Umberto Boccioni - Visul
10 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

cu propozi ia: „…Biserica Amzei pare în s rb toare”. Ironia scri-


aprecierea c Lic o plesni peste mâni cu crava a, apoi o apuc de itoarei, subtil i bine mânuit , î i atinge scopul.
bra i o trase pe „lupoaica care mu ” în od pentru a-i doftorici În bibliografia consultat am întâlnit i afirma ia cum c în moartea
urmele l sate de crava a: „Pe scânduri... iganc ” „mesteca” în Siei se întâlne te Thanatos cu Eros. Afirma ia trebuie rectificat . În
gând i „Trubadurul se descarc .” Interiorul od ei e pe potriva moartea Siei, ca de altfel mereu în trilogie, dup cum sus ine scriitoarea
„lupoaicei” i a „calului”: „o mas de lemn, dulapul, o etajer cu într-un interviu, se întâlnesc „via a i moartea, lupta cu peripe ii
registre i h uri în cui. Sumar!” Lucruri care nu puteau stânjeni pe diverse între cele dou puteri egale”. Confruntarea nu e de ordin
nici unul. Interiorul i evenimentul au în spate „arhetipuri str vechi” metafizic, ci cât se poate terestru - profan i instinctual. Via a i
de „animalit i i violen e erotice înf ptuind supunerea femelei” moartea Siei sunt mizerabile, urâte i i-au fost h zite nu de o for
(Doina Modola). suprem transcendent , ci dat de genitorii ei, de lumea în care i-a
Al doilea spa iu la care trimitem este Biserica Amzei, unde are loc fost dat s vie uiasc . Lui Thanatos i Eros, unii le al tur i Arta.
ceremonia înmormânt rii Siei. Dup unii exege i ai romancierei prin Da! Dar arta simul rii i disimul rii.
lumea „atrizilor moderni” (Mircea Tomu ) ar sufla un vânt tragic, În DA pentru complexa înc rc tur simbolico-metaforic ,
argumentul lor fiind „povestea nefericitei Sia” sfâr it prin moarte. sanatoriul- muzeul Walter poate fi considerat protagonistul romanu-
Respectivii comentatori uit c nu orice suferin i moarte sunt lui, purt torii lui de cuvânt fiind Walter i Coca-Aimee. El este vizibil
tragice. Suferin a i moartea Siei, i ceremonialul înmormânt rii n-au de la osea, situat la „stânga rondului întâi ce leag Calea Victoriei
nimic din sublimul i grandiosul tragicului. Totul este un spectacol cu aleea de plimbare a p duricii bucure tene” „castelul bavarez
grotesc al „lumii bune”, o lume bolnav . Solemnitatea grav a ce- i pavilionul tirolez [corpul de case vizibil de pe osea] au fost cl -
remonialului e surpat de ostentativul fast („slujea un arhi- dite de prin ul Barodin, însurat cu o prin es Basarab. Cump rat
mandrit”), e surpat de caracterul de adun tur a asisten ei: pe de de b trâna Efraim, cunoscuta banchereas [...] palatul [fusese]
o parte, lumea monden având în centru familia Hallipa, iar pe de alt strecurat drept dar de Cr ciun în pantoful de lac al tân rului
parte, „vecinii” i lumea curiuos care nici nu tiau cine e înmormântat doctor Walter” pentru pre ioasele servicii aduse st pânei. Vechea
(„unii spuneau o artist de la Oper , al ii un deputat”); mai erau cl dire era numai „centrala institu iei”. Ei i s-au ad ugat „trei pa-
prezen i cliente de ale Linei, studen i zelo i de-ai lui Rim, colege de vilioane impun toare i noi erau simetric repartizate înapoi în
coal de infermerie ale Siei. Acestea din urm „aveau p rii de mijlocul parcului i legate de corpul principal prin lungi coridoare:
culori vii i unele chiar cu flori ro ii a a c se ascundeau înapoia pavilionul de chirurgie, cel de boli interne i cel de boli nervoase;
unui rând des de haine negre. Unele din fete recuno teau câte un în fund, izolat sub ocrotirea brazilor i a teilor, se afla un al patru-
tip”. Pentru to i „era o ceremonie indiferent . Mai to i au fost lea pentru contagioase, ca stil cu adev rat pavilion de vân toare”.
adu i acolo din considerente indirecte”, fiecare cu gândurile i Dr. Walter „avea o mare pasiune” pentru art (tablouri, bibelouri,
interesele sale. Pe lâng cor, Lina angajase i „muzica militar c mobilier, tapi erii). Pasiunea l-a apropiat de bancherul Efraim, care va
a se obi nuia la Tecuci pentru fete”. Din „sicriul diform [...] sa anume obiectele de pre so iei, Salomea, tiind” c vor fi st -
printre flori picurau încet stropi greoi, ce se prelingeau din sicriul pânite „cu dragoste de c tre Walter”. În muzeul Walter se g sesc
asudat”. Tot tacâmul! Lipsea doar triste ea, remarc naratorul. În al dou piese de art de maxim înc rc tur simbolic : portretul Salemei
doilea rând tragicul e anulat de puternicul contrast dintre starea i cel al lui Darwin „expresie a grimasei ancestrale a omului ce nu
asisten ei i muzica grav , solemn a Oratoriului din Bach, care „tre- se mai sfia în oglinda con tiin ei de a fi bestie” (Alina Pamfil).
cut prin filtre impure i deformante [...] va fi tr it , ca spasm” nu Portretul uria al Salemei ocup un perete întreg din salonul cel
„catharhic” (Alina Pamfil). Descrierea ceremonialului funerar începe mare. Al turi de Walter, Coca „contempl îndelung” marele tablou
apreciind „carna ia” i „coloritul”. „Cu mâinile gra ios împre-
unate într-o poz de contempla ie”, spontan i bine calculat Coca
rezolv „drama” lui Walter decretând: „Donatoarea”.
Ultimele achizi ii de art f cute de Walter sunt ... Lenora i fiica
acesteia, Coca. Iat portretul obiectului de art pe eticheta c ruia
scrie „Coca-Aimee”: „pielea alb rozat , ca de por elan, gura co-
lorat palid cu un roz de majolic , ochi mari ca pe portretele lito-
grafice, alba tri ca unele faian e, sprâncene blonde, trase sub ire
ca din pensul pe o frunte dreapt : oval admirabil. O p pu f
caracter, nici expresiv în frumuse e, dar perfect [...]. Corpul
propor ional ca în ime i ca dezvoltare, n-avea nici voluptate a
formelor, nici nubilitate - o statuie. [...] o creatur de por elan i
de m tase, bibelou totodat mai fragil i mai rezistent ca cele ale
palatului Barodin; obiect de art pe care nu-l puteai molesta i
care te inea la respect.”
Prin dimensiuni i topografie, palatul cu „scara grandioas ”e
mai de grab o cript . Pentru a intra în cript trebuie cobori. În
acest spa iu se petrec fel i fel de evenimente, cel major fiind coli-
ziunea a dou for e de-a dreptul monstruoase prin energia pus în
slujba vanit ii, egoismului, în slujba instinctului de domina ie i a
poftei nes ioase pentru gloria monden , mai ales din partea Coc i-
Aimee, care din „ministrul” palatului va ajunge st pâna lui. Înc de
la instalare în palat al turi de „mamila” sa, lui Coca casa Walter îi
ap ruse „m rea prin ordine i bog ie” spunând cu orgoliu „La
Umberto Boccioni - Peisaj
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 11
Romanele doamnei literaturii noastre deschid prozei mar ul spre
noi! La noi!” Cu poft de m rire i st pân gânde te: „Negre it c universul citadin, cu adev rat modern. F a exista vreo influen ,
o cas , o avere i un nume [...] trebuiau s aib o cât mai larg termen de compara ie sunt romanele lui John Galsworty i Virginia
expansiune” , pentru a trezi invidia protipendadei „cet ii vii”. Mai Woolf, contemporanii s i absolu i.
în r sf , mai silit, Walter îi spune Coc i „ministrul palatului”, iar
ambi ioasa ia în serios apelativul i porunce te „mici” renov ri i Sigle folosite
schimb ri în interiorul de locuit i muzeu, ca apoi s organizeze HP-B - Hortensia Papadat-Bengescu
recep ii. Curând „Casa Walter” devenise punctul de atrac ie al lumii FD - Fecioare despletite
„chic” pentru care „invita iile în Casa Walter erau socotite ca o CB - Concert de muzic din Bach
favoare i un brevet de cinste.” DA - Drumul ascuns
Dup r zboi, sanatoriul „cunoscuse o mare prosperitate deodat
cu valul de lux ce cople ea totul. Clientela noilor îmbog i g sea Edi ia operelor din care am citat:
în el confortul dorit, numele lui Walter cre tea tot mai mult [...], iar Hortensia Papadat-Bengescu, Fecioare despletite; Concert din
sfor rile lui reale în domeniul neurologiei aveau acum câmp larg muzic de Bach; Drumul ascuns, postfa i tabel cronologic de
de cercetare în neurastenia genera iei”, ajungând „medicul la Doina Modola, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1986
mod ”. Doctorul Walter i-a dotat sanatoriul cu aparatur , instru-
mentar i mobilier de cea mai bun calitate. S lile aveau „paturi Bibliografia consultat
albe, [...] instrumente ciudate i miros antiseptic”. Culoarele erau l. Valeriu Cristea, Spa iu în literatur - forme i semnifica ii, CR,
„lungi cu pre uri imaculate, [...] holl-uri cu rogojini simple sau Buc., 1978
linoleum, ornate cu plante a c ror frunze erau reci i lustruite i 2. Gaston Bachelard, Poetica spa iului, Ed. Paralela 45, Pite ti, 2003
unde pe scaune de trestie, se odihnea vreun covalescent [...] îmbr - 3. XXX Hortensia Papadat-Bengescu, Antologie critic de Viola
cat cu halatul dungat al casei, [...] ca un ocna .” Atmosfera, obiec- Vancea, Ed. Eminescu, 1976
tele sanatoriul-muzeu dezv luie nu atât boala trupului, cât pe cea a 4. Mircea Zaciu, Masca geniului, 1967
sufletului. 5. Constantin Ciopraga, Hortensia Papadat-Bengescu, CR, 1973
Dac urm rim drumul personajelor (dar i rela iile dintre ele) spre 6. Florin Mih iescu, Introducere în opera Hortensei Papadat-Ben-
moarte în elegem c logica „ascuns ” a romanului /romanelor a impus gescu, Ed. Minerva, Buc., 1975
pentru moartea fiec ruia un anumit loc. Sia nu putea muri decât într- 7. Al. Protopopescu, Romanul psihologic românesc, Ed. Eminescu,
un spa iu misterios, mefistofelic (locuin a gemenilor, b ie ii Lenorei). 1978
Când e dus la la spital ea era „moart ”, spitalul nefiind decât ultima 8. Viola Vancea, Hortensia Papadat-Bengescu - universul citadin,
încercare de a ascunde murd ria moral . „Prin ul” Maxen iu, bolnavul Ed. Eminescu, 1980
de pl mâni care toat via a s-a luptat ca s respire nu putea muri 9. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe - eseu despre romanul românesc,
decât în peisajul Alpilor unde sfâr itul îi e precedat de viziunea mistic vol. 2, Ed. Minerva, 1981
de etern logodnic al Elenei. „Fluidul vital” al Lenorei mereu în hybris 10 Nicolae Cre u, Constructori ai romanului românesc, Ed. Emi-
erotic i stare de nevroz i al lui Dr nescu , bolnav de miocardit , nescu, 1982
nu- i puteau afla fini ul decât în sanatoriul lui Walter. Nici unul nu l1. Gheorghe L rescu, Romanul de analiz psihologic în lite-
putea muri acas , adic într-un spa iu al ocrotirii i iubirii pe care nu ratura român interbelic . Ed. Minerva, 1983
l-au avut niciodat . 12. Ioan Holban, Hortensia Papadat-Bengescu, Ed. Albatros,1985
În romanele HP-B casa nu este un c min, cuib cald i primitor în 13. Alina Pamfil, Spa ialitate i temporalitate. Eseuri despre romanul
care s tr ie ti bucuria vie ii. Personajele romancierei nu au nostal- interbelic, Ed. Dacopress, Cluj, 1993
gia casei natale (Gh. L rescu). Fiec rei psihologii scriitoarea îi 14. Mircea Tomu , O mitologie a unor atrizi moderni în romanele
atribuie o cas pe m sur . Cunoscând sau nu psihanaliza, romanciera Hortensiei Papadat-Bengescu, Ed. Limes, Cluj-Flore ti, 2015
noastr se întâlne te cu Freud. Casa este, afirm savantul „singura
reprezentare tipic , normal a persoanei în întregul ei.” (apud Gh.
rescu); casa a devenit, în romanele bengesiene, canapeaua psi-
hanalitic .
Dup dep irea „migra iei” din FD „cele trei acte din epopeea
Hallipilor se desf oar succesiv în trei edificii simbolice: conacul,
blocul (sic!) i spitalul” (Al. Protopopescu). Fiecare roman al ciclului
are un topos emblematic care închide în el ca într-o monad lumea
imaginat de scriitor. Acest topos este, dup cum spuneam, casa,
decorul fizic i social fiind „cetatea vie”. Un aspect care nu trebuie
trecut cu vederea este regimul diurn al tuturor toposurilor prezente
în cele trei romane. Explica ia ar fi c autoarea sus ine un laudatio
„Cet ii vii”.
tiin a select rii am nuntelor cadrului general, tehnica „portre-
tiz rii” obiectelor, noua rela ie dintre personaj i spa iul s u existen ial,
percep ia senzorial acut i aliajul stilistic de impresionism i ex-
presionism dau unicitate textului bengesian. Hortensia Papadat-
Bengescu dep te coordonatele realismului clasic al privirii ta-
sând ferm pe cele ale vederii. Spa iul din romanele scriitoarei, sub
toate chipurile lui, e element hot râtor în construirea unei realit i
psihice originale i unice în romanul românesc i de nivel universal. Umberto Boccioni - Diminea a
12 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Mihai MERTICARU

O carte cutremur[toare
Nicolae Dabija, CONTRA AMNEZIEI,
Ed. PapiruS Media, Roman, 2018, 319 p.
tenii” no tri care ne-au „eliberat” la 23 Au- „Ura cu care l-au tratat comuni tii pe Dum-
gust 1944, Nicolae Dabija ne prezint datele nezeu e lipsit de orice logic . Credin a este
KGB-ului sovietic, care n-a fost deloc inte- declarat antistatal , preo ii - du mani ai
resat s umfle cifrele, din care rezult c , între omenirii, bisericile-l ca e ale întunericului
1 ianuarie 1935 i 22 iunie 1941, au fost ares- .a.” Autorul trage concluzii amare: „credin-
ta i 19 milioane 840 de mii de „du mani ai cio i împu ca i în biseric , icoane în care s-a
poporului”. Dintre ace tia - 7 milioane au fost tras cu mitraliera, preo i uci i în altare, c lu-
împu ca i, câte un milion pe an. Celelalte mi- ri spânzura i ca ni te furi, preo i asasina i,
lioane au murit în GULAG-uri. Dup calculele lug ri e violate, clopote aruncate în veceu,
lui A. Soljeni în, în perioada 1917-1953, ar fi ca e de cult f cute una cu p mântul .a.”
fost exterminate 66.700.000 de oameni. Câte Bibliotecile m stire ti, în care se aflau ade-
3.000 de asasinate pe zi. Foametea organizat rate comori, au fost arse, icoanele puse pe
în anii 1930 a secerat vie ile a înc peste 10 foc, clopotni ele d râmate, clopote trimise la
milioane de oameni. topit etc. To i preo ii basarabeni au fost de-
Basarabia avea, în 1939, o popula ie de 5 clara i români i sco i în afara legii, fiind ares-
milioane de locuitori, iar în 1952 - doar 2,5 ta i, uci i, deporta i, umili i.”. Urmeaz apoi
milioane. Deci, jum tate din popula ie a dis- un pomelnic nesfâr it cu al i preo i condam-
rut. na i, în fruntea c ruia se afl Serafim Dabija
Pe bun dreptate, autorul scrie: „Fiecare i Nicodim Onu (unchii lui Nicolae Dabija).
om este un univers întreg. A omorî un om în- În 1940, 10 mii de lucr tori ai securit ii
seamn a ucide un univers. Fabrica mor ii, sovietice au fost trimi i în Basarabia s fac
O carte astral , cutremur toare, intitulat declan at de Lenin, Tro ki i Stalin în fosta ordine. Problema locativ i-o rezolvau sim-
CONTRA AMNEZIEI, ne-a sosit din Basa- URSS, a lucrat f odihn pân dup 1953. plu. Mergeau prin centrul Chi in ului i, unde
rabia de la poetul, redactorul- ef de revist În Republica Moldova, pân la moartea lui vedeau o cas mai ar toas , intrau, comple-
i academicianul Nicolae Dabija, carte inter- Stalin, a func ionat ultima camer de gazare tau un mandat de arestare pentru proprietari
mediat de Editura PapiruS Media din Ro- din Europa”. i în jum tate de or erau st pânii imobilului.
man, coordonat de Dan-Gabriel Arv tescu Un capitol întreg este intitulat BISERICA La pagina 135, autorul consemneaz ;
i Cornel Paiu. MARTIR . Iat ce consemneaz autorul:
Aceast carte este o adev rat biblie a
basarabenilor, un memorial al durerii, o istorie
însângerat . În prefa a acesteia, prof. dr. Lu-
cian Strochi scrie, cu deplin îndrept ire:
„Dac , printr-un cataclism oarecare, ar dis-
rea tot ce este scris i tot ce este imagine
despre Basarabia, cartea lui Nicolae Dabija
ar putea reconstitui singur , prin complexi-
tatea ei, aceast parte de ar cu tot ce are ea
etern, semnificativ, eroic, tragic i unic .Cartea
lui Nicolae Dabija este o carte astral ”. Unele
titluri sunt mai mult decât semnificative: „Îm-
bog ii de r zboaie”, „Cine num mor-
ii?”, „1812, anul când s-au pus gratii la cer”,
„Basarabia, între gulaguri i anse”, „Basara-
bia e România”, „Comunismul, un alt sinonim
al crimei” .a.
Pentru a afla de la început cine erau „prie- Umberto Boccioni - taie în galerie
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 13
„Basarabia e o r stignire. E partea de ar Livia CIUPERC{
care a dat cerurilor cei mai mul i martiri ai
Neamului Românesc. P mântul Basarabiei e
plin de sfin i. C lc m pe oase de sfin i. Drep-

Dor de
tatea trebuie s ne-o facem noi, cei de pe o
parte a Prutului, i noi, cei de pe cealalt parte
a Prutului”.
Mai departe, la pagina 211, citim: „În

Macedonski
acest spa iu, dreptul de a vorbi limba român
a fost pl tit de multe ori cu via a. Peste 30 de
lingvi ti i scriitori au fost împu ca i , în 1938,
pentru c au îngunoio at limba moldove-
neasc cu cuvinte române ti. Pentru simpla A fost pentru noi o mare, pl cut i minu-
folosire a alfabetului latin, mai mul i conce- nat uimire - aceast definire.
eni de-ai no tri au f cut închisoare. Scri- Ei bine, re ine i!, cu peste un secol înain-
itorul Petre tef nuc a fost condamnat la tea lui, Alexandru Macedonski, poetul simbo-
moarte, pentru c a încercat, în 1940, s afirme list, meditase asupra „radicalului” DOR, con-
siderându-l - „floare sacr ”. Acesta a fost ( i
limba vorbit de basarabeni e român , iar
va r mâne) sentimentul poetului, un „dor za-
scriitorul Tudor M lai a fost împu cat, pentru
darnic”. Un „vis, o n luc .../ R mân cu trista
a introdus în limba moldoveneasc ter-
mea nevroz , / Cu dorul meu nespus de duc
meni i expresii române ti”. Cei 200 de ani de / Spre râul blond, spre ziua roz ”.
„prietenie” au însemnat, de fapt, 200 de ani Da, lui Alexandru Macedonski îi dator m
de genocid, de jaf, de suferin , de deport ri, aceast subtil explica ie: „DOR” este „radi-
de batjocur , de masacre. cala” de la dorin . Poe ii - i cei dinaintea lui
Aceast prigoan continu i în zilele - i cei de dup ei -, spune poetul, „au f cut
noastre: „Osta ii ru i omoar copiii la Nistru, cu dorul un abuz nem rginit, preschimbând
îi umilesc zilnic pe românii din stânga Nistru- în toate felurile în elesul acestui termen”. „Dor
lui. Ambasada Federa iei Ruse din centrul a ajuns astfel, aci sinonimul durerei, aci al
Chi in ului, care e cea mai mare din lume, ca amorului, i mai niciodat al dorin ei”. „Dor”,
spa iu întrecând sediul ONU, este izvorul tu- sinonim durerii, i mai pu in dorin ei.
turor provoc rilor la adresa statului suveran Cât dreptate are Constantin Noica! „Cu- Îns , „argumentele de acest fel intr prea
Republica Moldova, pe care ea îl dore te în- vântul este un arbore”. Cu cât îi cresc mai mult în domeniul sofismelor, ca s fie primite
globat cât mai curând în Uniunea Euroasiatic multe ramuri cu atât devine trainic. i-un mo- definitiv i f discu iune”. DOR „ar putea
(cite te-Federa ia Rus )”. del. Doar dac ramurile-i cresc însufle ite de se întrebuin eze în acela i timp, cel mult
Poetul Nicolae Dabija ne dezv luie i alte valorile teologale i morale împ mântenite pentru dorin i durere” („Literatorul”, 1884).
aspecte pu in sau deloc cunoscute de noi. din str buni. exemplific m? Iat : „copil cuprins
Afl m cu uimire c au fost câteva momente Despre originea cuvântului „cuvânt” n- de dor i de tain ” (Mihai Eminescu); „mi-e
astrale favorabile salv rii Basarabiei, dar nu avem a ne contrazice. Nu vreau sau nu sunt dor de tine, zvelta mea femeie” (Tudor Ar-
s-a profitat de ele. În 1914, arul Nicolae ai II- capabil s dovedesc un punct de vedere sau ghezi); „de dor de tine v d iarba r rind”
lea a f cut dou vizite la Bucure ti, cu inten- un altul?! (Nichita St nescu) etc.
în ela i, dac ve i pune la îndoial vreo Iat cum ne-a podidit (dar deloc întâm-
ia de a o m rita pe fiica sa, Oga, cu viitorul
posibil afirma ie a mea. Oricum, m voi opri pl tor) un a a DOR de Alexandru Macedonski
rege Carol al II-lea, în schimbul renun rii la
doar la o constatare general . Pute i crede cel despre care... înc nu se dore te cuvântat!
Basarabia, dar Carol al II-lea, care avea s orice. F sup rare. Ceea ce tiu sigur, dar i-au trecut 165 de ani de la na terea sa.
fac i alte deservicii României, n-a acceptat. SIGUR de tot, graiul nostru într-acest spa iu Dar nu-l vrem uitat. Orice-ar fi!
În perioada interbelic , URSS propune în câ- numit în str -str -vechime DACIA, a cunos-
teva rânduri recunoa terea revenirii Basara- cut un perpetuu dans lingvistic. Fiecare se-
biei la trupul României în schimbul ced rii min ie ce s-a tot perindat pe AICI a îns mân-
Tezaurului românesc care se afla la Moscova, at - ce-a avut de îns mân at - dar b tina ii
dar conduc torii de atunci ai rii n-au ac- nu i-au uitat LIMBA, ci doar au lefuit-o.
ceptat târgul. La începutul anului 1960, a mai fim în ele i, doar au lefuit-o. Punct.
fost o în elegere cu Nikita Hru ciov, dar c de- adar, m ria sa cuvântul a iubit, a jelit,
rea acestuia de la putere a z rnicit proiec- s-a împlinit sau a dorit; a doinit, a horit, a co-
tul. i dup 1991 au existat tentative de a re- lindat. i câte, Doamne, câte!...
aduce Basarabia la ara-mam , dar au e uat Doar ne cunoa tem destul de bine.
din cauza ambi iilor politicienilor de pe am- Semenul nostru, ROMÂNUL, este un om
bele maluri ale Prutului. sensibil. De ce doine te, hore te i colind ?
„Surghiunul Basarabiei continu ”, scrie Simplu. E o fiin frumoas i foc de sim itoare.
Nicolae Dabija, dar a spus-o i prin viu grai, Cât prive te cuvântul „dor”, filosoful
la lansarea amintit , f când un apel disperat Constantin Noica îl definea (superb!) drept
tre politicienii români: „Salv i-v salvân- o „alc tuire nealc tuit , un întreg f p i”,
du-ne!” o „contopire” dintre „durere” i „pl cere”.
14 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Tudor NEDELCEA

Oamenii din via\a


lui Arghezi
Zenovie Cârlugea, Tudor Arghezi. Dic ionar esen ial.
Oamenii din via a lui, Ed. Tipo Moldova, 2019
Zenovie Cârlugea face parte din cate- La Universitatea din Sibiu î i sus ine docto- literar , I (2013).
goria c rturarilor români care tac i fac (nu ratul cu teza Lucian Blaga - dinamica anti- Mai nou, Zenovie Cârlugea a ini iat i re-
zgomot ca toat mediocritatea intelectual ) nomiilor imaginare, în 2004. Dup un pro- alizat un proiect literar-cultural, unic în spa iu
oper de cercetare autentic , în care acribia fesorat la o coal general din Prigoria, din românesc: sub genericul de Dic ionar esen-
tiin ific i pioneratul în domeniul istoriei 1976 se transfer prin concurs la Liceul „Eca- ial, exegetul gorjean dezv luie „Oamenii
literare sunt demne de apreciat. Dar, a a cum terina Teodoroiu” din Tg. Jiu, de unde se din via a lui... Un prim volum din acest Dic-
am mai scris, faptul c Zenovie Cârlugea (ca pensioneaz . Este pre edintele Societ ii de ionar esen ial a fost dedicat lui L. Blaga, în
i Theodor Codreanu, Adrian Dinu Rachieru, tiin e Filologice, filiala Gorj, colaborator la 2017.
I. Filipciuc, Al. Ruja, Viorel Dinescu, arh. numeroase reviste literare, el însu i a fondat Recent, în deja celebra colec ie „Opera
Veniamin Micle, Lucia Olaru Nenati, I. t. i a coordonat/coordoneaz revista Portal- Omnia” de la TipoMoldova (director: Aurel
Laz r etc.) nu locuie te în Capital (unde i iastra, pe care a impus-o pe plan na ional tefanachi), Zenovie Cârlugea tip re te un
interlopii sunt superiori celor din provincie), i nu numai. dic ionar cu oamenii din via a lui Tudor Ar-
spre a fi în centrul aten iei (tele)criticii, ci în Studiile sale sunt numeroase, pertinente ghezi (Tudor Arghezi. Dic ionar esen ial.
ora ul lui Brâncu i, nu-i a ezat în rândul inte- i variate, în domeniul crea iei lirice (Feri- Oamenii din via a lui, 2019), un volum sub-
lectualilor de frunte ai momentului din Ro- cirile, 1995; Desenin ri de cle tar, 1995; stan ial, de peste 800 de pagini! Este „un fel
mânia. Ghea la mal, 1997; Foi or în Heliopolis, de monografie, dintr-o nou perspectiv ,
Poet, critic i istoric literar, eseist, publi- 1997; Ochiul înrourat, 1999, 2013; Lythiada, aceea a rela iilor avute de scriitor cu seme-
cist i editor, Zenovie Cârlugea s-a n scut la 2014) i mai ales în critica i istoria literar , nii s i, cu preponderen provenind din
28 octombrie 1950, în localitatea gorjean aplicându-se cu sim critic asupra unor clasici lumea scriitoriceasc ”, cum ne avertizeaz
Cru etu-Maiag, în familia preotului Nicolae ai literaturii române: Lucian Blaga (Poezia autorul în cuvântul înainte.
i a Eugeniei (n. Milculescu). A absolvit liceul lui Lucian Blaga, 1995; Dinamica antino- Cum era de a teptat, în via a i opera
la Bal i Facultatea de Limba i Literatura miilor imaginare, 2005, 2013; Studii, arti- titanic a lui Tudor Arghezi au interferat mari
Român a Universit ii din Bucure ti, în 1975. cole, comunic ri, evoc ri, interviuri, 2006; personalit i din epoc , din varii domenii de
Solsti iul sânzienilor, 2010; L. Blaga, între activitate, prieteni sau adversari, colabora-
amintire i actualitate, 2011; Sfâr it de secol, tori, importan i sau efemeri, Zenovie Cârlu-
început de mileniu, 2012; Blaga-Goethe, gea catagrafiind un num r de 240 de perso-
2012; L. Blaga. Dic ionar esen ial, vol. 1-2, naje, unele de referin , precum Felix Aderca,
2017-2018; L. Blaga la Bistri a, 2018; L. Agârbiceanu, Anania, Baba, Balaci, Blaga,
Blaga i lumea Banatului, 2018), Al. Mace- Bogdan Duic , C. Brâncu i, Caracostea, Cio-
donski (Palatul fermecat, eseu asupra baro- culescu, Rosa del Conte, Co buc, Crainic,
cului macedonskian, 1997), Brâncu i (Brân- Eminescu, Enescu, Galaction, Goga, Gri-
cu i, azi, 2000; Orizonturi critice, 2009; Stu- gurcu, Ibr ileanu, Eugen Ionescu, Iorga,
dii i eseuri, 2009), Tudor Arghezi (Tudor Macedonski, Maiorescu, Minulescu, Odo-
Arghezi i spiritul Olteniei, 2008; Un elogiu bescu, Emil Palade, Pârvan, Perpessicius,
al Gorjului, 2010), Eminescu (Mitografii ale Camil Petrescu, Pienescu, Rebreanu, Rosetti,
daco-românit ii, 2011, 2013; Drumuri i Sadoveanu, Slavici, Marin Sorescu, Stancu,
popasuri în Gorj, 2016). A scris i despre Strere, Streinu, Titulescu, Topârceanu,
Arethia T rescu - Marea doamn a Gor- ugui, Vianu, Zerifopol etc.
jului interbelic (2007), Dacoromânia pro- Aceste personaje/personalit i din bio-
fund (2006), Folclor de pe Valea Amaradiei grafia spiritual lui Arghezi sunt prezentate
(2008), Editura Ram-Aninoasa (2014), Spi- sub forma unui fi ier biobibliografic, înso ite
ritul pandur i sufletul gorjenesc (2014), De de date privind intersectarea cu arghezo-
neamul Cartienilor (2015), dar i un Panop- logia. Valeriu Anania, de pild , prime te, în
ticum. Studii i eseuri de critic i istorie
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 15
dup publicare”, implica i fiind Iosif Chi- Debutul publicistic arghezian se petrece
1943, de la Tudor Arghezi, din lag rul din inevschi i Gheorghiu-Dej (de i Niculae la 25 iulie 1896, în „Liga ortodox ” a lui
Tg. Jiu „o îmbr are” printr-o scrisoare; Gheran î i aminte te c Arghezi i se adresa Macedonski, autorul Rondelurilor apreciind
Arghezi „s luia, prin apropiere, la schi- lui Dej cu „Ghi ”, fiind „coleg” în lag rul Arghezi este „un artist de viitor de mare
tul Polovragi”, scrisoare ce s-a constituit gorjean). Dup reabilitare, Arghezi a cola- valoare”, pentru c are „originalitate foar-
ulterior în predoslovia la poemul lui Anania, borat, într-o oarecare m sur , cu noul regim. te rar întâlnit în trecutul actual i sufle-
Miori a. Scrisoarea în sine are valen e ar- Editorul s u, Gh. Pienescu depune i el m r- teasc noble e ce se r sfrânge nu numai în
tistice incontestabile: „Sunt localnic al Târ- turie despre sfâr itul vie ii. Venind la „M r- versurile sale, ci i în toate actele sale de
gului Jiilor lui Tudor, a c rui statuie mic or” continue edi ia de Scrieri, Arghezi om”. Cu timpul, datorit temperamentului
a teptam s o g sesc de multe ori mai i-a prevestit moartea în stilul s u inconfun- fluctuant al celor doi mari scriitori, rela iile
înalt , grandioas ca i destinul pe care l- dabil: „de mâine nu mai lucr m [...] Te rog cunosc o descre tere.
a servit, cum îl mai slujim unii din noi, în m ier i, dar trebuie s mor”; iar Mitzurei Pe Eminescu îl aprecia la justa sa valoare.
sp r cu vremea, i azi de la Zintâi ale i-a spus, cu o or înainte de a muri: „Eu cu În conferin a inut la Ateneu, în 1943, m r-
lumii”. Z. Cârlugea relev i rolul pozitiv domnul Pienescu ne în elegem pe calea în- turise te c l-a v zut pe autorul Luceaf rului
jucat, în acele condi ii, de col. Leoveanu, co- gerilor”. „în carne i oase. Eram copil de nou ani.
mandatul lag rului de interna i politici din La funerariile Poetului, din 14 iulie 1967, L-am z rit pe Calea Victoriei”. Omagiul adus
Tg. Jiu, Arghezi fiind „localnicul” acestui noul lider politic, N. Ceau escu, a f cut de Poetului na ional este îndrept it „Eminescu
lag r, între 2 octombrie - 20 decembrie 1943, gard la catafalc, dup ce, în 21 mai 1965, e sfântul preacurat al ghersului românesc.
pentru pamfletul „Baroane”. Chemat ca împreun cu Ion Gh. Maurer îl viziteaz la Din tumultul dramatic al vie ii lui s-a ales
martor în procesul intentat mare alului Ion or (fotografia din carte este elocvent ). un Crucificat [...] Fiind foarte român,
Antonescu în mai 1946, pentru a depune Un sprijin nesperat, în acei ani nefa ti, l- Eminescu e universal”.
rturie despre „cum am fost maltratat în a primit Arghezi de la Pavel ugui, ef al Sec- Chiar i pe carismaticul ran i politi-
Lag rul de la Tg. Jiu”, Arghezi a refuzat s - iei de tiin i Cultur a CC. al P.M.R. Aflând cian gorjean, Dinc Schileru, Tudor Arghezi
l acuze pe mare al, declarând c în lag r erau familia Arghezi n-a primit cartelele pentru îl încondeiaz pentru posteritate, numindu-l
condi ii „blajine”, „în fond, el [Antonescu] alimente i combustibil pentru înc lzire, pen- „Mo Ion Roat al Gorjenilor”.
ne-a sc pat de la moarte, pe mine i pe al ii”. tru iarna 1951/1952, „am decis s m implic Noua carte a lui Zenovie Cârlugea, Tu-
Cu obiectivitate, pe baz de argumente, direct, f vreo aprobare din partea efilor dor Arghezi. Dic ionar esen ial. Oamenii
este prezentat rela ia Arghezi-Blaga, nu în- direc i, L. R utu i Ofelia Manole [...] am din via a lui, este una de referin , o enciclo-
totdeauna cordial , autorul Cuvintelor po- limpezit lucrurile rapid, iar Patriarhul de pedie a universului arghezian, în care infor-
trivite salutând primirea în Academia Româ- la M or a primit cartelele cu pricina”. ma iile, documentele editate sau inedite sunt
, la 5 iunie 1937, a lui L. Blaga („ i, salu- Recunosc tor, ca un bun cre tin, patriarhul puse plenar în valoare, oferind cititorilor o
tându-te pe tine, Lucian Blaga, salut litera ii îi mul ume te în scris prin epistole sau auto- lectur deosebit de pl cut , instructiv i
de ast zi ai rii mele, cari, chiar dac î i grafe în versuri gr itoare. educativ , ceea ce ne îndrept te s a tep-
permit uneori licen e în arta lor, sunt o gene- Arghezi l-a cunoscut în timpul ederii m cu ner bdare dic ionarul esen ial dedicat
ra ie de scriitori plini de avânt i talent”). sale în Elve ia (1906-1910) i pe Lenin („cel lui Eminescu. Zenovie Cârlugea are deja un
Lui C. Brâncu i îi dedic , înc din 1914, mai ursuz i cel mai primejdios”, „un tero- nume i un renume în literatura român con-
dou tablete în care-i recunoa te spiritul mo- rist de un superlativ nestins la noi”, „e un temporan , cl dit pe o munc istovitoare i
dern, înnoitor al sculpturii sale („unda uria maniac din specia comunist ”). o pasiune debordant .
a lumii a g sit o expresie nou , o expresie
Brâncu i”).
Înc de la debutul editorial din 1927, Ar-
ghezi prime te elogiile cuvenite de la dou
mari personalit i: G. C linescu („cel mai
mare poet român contemporan”) i M. Ra-
lea („cel mai mare poet de la Eminescu în-
coace”).
Informa ii pre ioase se g sesc în Dic io-
narul esen ial. Tudor Arghezi de Z. Cârlugea
privind marii oameni politici ai vremii, i mai
cu seam referitor la articolul distrug tor al
lui Sorin Toma, Poezia putrefac iei sau pu-
trefac ia poeziei. R sfoind volumele lui Tu-
dor Arghezi („Scânteia”, 5, 7, 9, 10 ianuarie
1948). Fiul lui Al. Toma (devenit poetul oficial
al guvern rii staliniste), Sorin Toma m rturi-
se te, dup emigrarea în Israel din 1979, c
articolul cu pricina, care l-a scos pe Arghezi
din via a literar timp de ase ani, n-a fost o
„ini iativ strict personal ”, a fost într-
adev r „scris de mine, dar din ini iativa, din
îns rcinarea i sub controlul conducerii de
partid, care l-a aprobat atât înainte, cât i Umberto Boccioni - Ora ul se înal
16 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul I, nr. 7(107)/2019

Al. Florin |ENE

Metafore ce \in de mân[


ideile s[ nu r[t[ceasc[
- A inova, a a cum am procedat prin intertextualitate în romanul a creat niciodat o oper de art , care este f cut f obiec ii pertinente,
Insula viscolului înseamn întotdeauna a l rgi cadrul existent, a care este filozofard , abstract , mai concret criticul de aceast factur
devansa prezentul, dar nu am f cut-o în limitele în care premisele este precum musca la arat, din bine cunoscuta fabul . Limbajul critic
deja cucerite o permit. (Ion Pascodi). trebuie s fie bivalent, bastard, straniu i baroc, care, pe lâng faptul
În conservatorismul s u, scriitorul român se limiteaz doar la premi- are propria-i utilitate, trebuie s aib frumuse ea lui. Va veni vremea
sele doar cucerite i la modul de permitere a lor. Vai de cel care încearc ca operele literare scrise în secolele trecute s fie în elese i „gustate”
rup „limitele”. Îns , viitorul d dreptate întotdeauna celui care a în secolele viitoare prin critica literar contemporan viitorului.
îndr znit s ias din conservatorismul acestor premize deja cucerite. - Proza este fotografia realit ii scris cu sufletul scriitorului, pe
- Comunismul i nazismul sunt dou doctrine asem toare, una când poezia este o muzic de idei armonizat , în timp ce muzica este
de extrem stânga i alta de extrem dreapta, ele închid cercul unei arhitectura unor sunete într-o construc ie edificat de o ureche mu-
viitoare împ iri în segmente ale doctrinelor politice. Comunismul zical n scut pentru acest lucru.
avea la baz lupta de clas pentru anihilarea opozan ilor, iar nazismul - Filosofia este tiin a de dat în leag n gândul în fuga lui spre
propov duia lupta de ras , pentru dominarea rasei ariene. curiozitate, i apoi revine, dar nu de unde a plecat, dup care venim
- Se vorbe te foarte mult despre holocaustul nazist, dar de ce nu i noi s -l prindem, îns el o ia la s toasa. i a a mereu, pân când...
se condamn i holocaustul comunist? Poate c exist în fiecare in- Teognis din Megora spunea, i era convins, c divinitatea se ex-
telectual occidental o gen a criminalit ii comuniste care influen eaz prim prin poet. M întreb, atunci când poetul este ateu, de ce divini-
spre stânga atitudinea lor i a maselor. tatea îi toarn în cuvinte în elesuri? R spunsul îl a tept de la Divinitate.
- Succesul unei opere de art depinde de mai mul i factori: felul - Democrit: cineva nu poate fi mare poet f înfl rarea
recept rii artei, nivelul de cultur al receptorilor, felul de interpretare inspira iei. Deci, inspira ia vine de la muze, o spune tot Democrit,
a acesteia i modul de reflectare a societ ii i talentul autorului în iar acestea sunt foarte setoase. S poat transmite poetului mesajul
interferen cu interven ia i rolul societ ii. trebuie ad pate cu elixirul vie ii, adic cu vin. Numai a a îmi explic i
- Nu exist opere accesibile sau opere inaccesibile. Valoarea este- îi absolv de vinov ia be iei pe acei care se cred poe i.
tic a operei ce cuprinde profunzimea esen ei, complexitatea struc- - Exist în unii ziari ti o r utate atavic . De aceast boal nu pot
turii, noutatea limbajului, rafinamentul expresiei, polivalen a sen- sc pa prin educa ie, fiindc frustrarea de care sufer nu poate umple
surilor incluse, nu define te accesibilitatea. Între cele dou concepte, lipsa de inactivitate i talent.
accesibil i inaccesibil, nu trebuie interpus o fals antinomie. Tre- - ...Poetul e un r sf at al închipuirii lui, un nabab i un risipitor
buie p strat raportul între opera de art i public. de lucruri m runte, spune Mihai Gafi a în Flautul lui Marsias. Ac-
- Omul, în incon tien a sa, în prima parte a vie ii se str duie te cept m pozi ia regretatului critic numai dac Poezia i-ar aduce un
din r sputeri s i distrug s tatea, prin fumat, alcool, excese sexu- venit Poetului, m car pentru supravie uire, altfel poetul este o victim
ale, droguri i activit i care suprasolicit organismul, sau goana a s ciei i a închipuirii omului ce prive te din afar .
dup înavu ire, ca în a doua parte a vie ii s i cheltuie economiile - Poezia a devenit o curiozitate f curio i. Nu se mai cite te. Nici
agonisite cu trud pentru a- i „repara” s tatea, dac se mai poate, car poe ii între ei. Îns poezia r mâne Doamna artelor i trece
distrus în prima parte a vie ii. Putem compara via a noastr cu re- printre noi în vârful degetelor de la picioare mereu înainte, spre viitor.
flec ia într-o oglind care inverseaz imaginea. Pe când noi am r mas în tiparele internetului. Ea ne cheam am gitor
- Sartre spunea: poezia înseamn cine pierde câ tig , eu gene- cu degetul. i nu ne în elegem menirea cum noi nu o în elegem.
ralizez, poezia înseamn neîn elegerea lumii prin suferin minus - Romain Rolland afirma: Când ordinea înseamn injusti ie,
în elegerea. dezordinea e într-un fel un început de justi ie, este un paradox pe
- Friedrich Schlegel consemna: Nu poate fi frumos decât ceea ce care l-am trecut noi, românii, în timpul dictaturii comunismului i în
con ine o rela ie cu infinitul i cu divinul. i mai spunea c poezia perioada de început de tranzi ie. Injusti ia „ordinii” comuniste pro-
îns i nu e nimic altceva decât expresia pur a acestui cuvânt l un- venea de la nerespectarea Drepturilor Omului. Se prosl vea libertatea,
tric etern, la care mai adaug c este oglindirea sufletului uman în puri- egalitatea i în numele acestora se comiteau crime, se prosl vea
tatea cuvântului. Fiindc acesta din urm nu este altceva decât expresia libertatea i egalitatea prin dictatura minciunii.
oglindirii a ceea ce în elegem i percepem. Ea este cuvântul lefuit în - E în elept s tii s în elegi ce ascul i i s vorbe ti dup o
care s-au turnat: toat în elegerea i neîn elegerea sufletului uman. gândire profund i echilibrat .
- Un lucru sigur i u or demonstrat celor care ar putea s aib - Nicolae Iorga, f când aluzie la valoarea cuget rilor, spunea:
îndoieli în privin a lui este antipatia natural criticului fa de sunt cuget ri care-s stele i altele simple licurici, minimalizând
poet - a celui care nu face nimic fa de cel care face - a trântorului rolul licuricilor. Dar, eu afirm c atât stelele care c uzesc spre portul
împotriva albinei -, a mâr oagei împotriva arm sarului, scria Theo- mult visat pe omul c tor pe m ri i oceane, cât i licuricii care
phile Gautier, de aceea critica f cut de un creator fa de un alt creator indic omului puritatea mediului în care tr ie te, sunt stele de prim
este echilibrat , de bun gust i la obiect, fa de critica aceluia care nu rime ce-l conduc pe om spre salvarea de propria-i îndr zneal .
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 17
Doina DR{GU|

Sintez[ monografic[
Andrei Potcoav , Cenaclul epigrami tilor olteni i revista “Cugetul”
de-a lungul timpului (2008-2018), Ed. Grafix, Craiova, 2019, 416 p.
Volumul „Cenaclul epigrami tilor olteni oamenilor cu o anumit eleva ie i c de-a deni la revista „Cugetul”, noi apari ii editoriale
i revista «Cugetul» de-a lungul timpului lungul secolelor a devenit un joc al min ii, ce i publicistice ale epigrami tilor olteni etc.
(2008-2018)”, al scriitorului Andrei Potcoav , scoate în eviden elegan a spiritului satiric În ultima parte a c ii sunt redate recenzii
ap rut la Editura Grafix Craiova, în anul 2019, al gândirii, Andrei Potcoav aduce în aten ie de carte i articole ale autorului publicate în
constituie un omagiu pentru profesoara Mo- personalit i, care r mân în istoria epigramis- paginile revistei „Cugetul”: Petre Gigea Go-
nica Aurora Potcoav (so ia autorului), per- ticii: Socrate, Platon, Mar ial, Richelieu, J. J. run - Printre epigrami tii olteni, Nelu Vasile -
sonalitate marcant a înv mântului româ- Rousseau, Alexis Piron, Voltaire, Lessing, Inteligenti pauca verba, Miltiade Ionescu -
nesc. Bernard Shaw, Ibsen, Mark Twain etc. La ceas aniversar, Nicolae Cruceru - Un epi-
În cele 416 pagini, format A4, ale volu- În mod deosebit, autorul se ocup de re- gramist pe nedrept uitat, Alexandru Ioan Cuza
mului, autorul define te epigrama, ca specie alizatorii de literatur umoristic din Craiova - Onoare i demnitate în conducerea statului
literar , i încearc s -i stabileasc pozi io- în secolul al XIX-lea [Nicolae Or eanu (1833- român, Lucian Bul tan - Un grafician între
narea în literatura român , realizeaz o istorie 1890), Mihail Str jan (1841-1918), Nicolae epigrami ti, Conexiuni epigramatice Craiova
roman at a epigramei i a publica iilor care Burl nescu Alin (1869-1912)], de realizatorii - Montreal, In memoriam Bul tan - Zbor spre
au g zduit-o, totodat referindu-se la dezvol- de literatur umoristic din Craiova în prima infinit, Nicolae Maroga Enceanu - Zguduieli
tarea presei i tip riturilor în Oltenia, aduce jum tate a secolului al XX-lea [Ion C. Po- umoristice - epigrame, aforisme, reflexii, Janet
în aten ie realiz ri epigramatice care definesc pescu Polyclet (1883-1962), C. S. Nicol escu- Nic - Un juvete printre pe ti, Ioan Pena - un
epigrama, vorbe te despre coala româneas- Plop or (1900-1968), F. Lobod (1898-1980), scriitor uitat, Petre Ion Florin Vasilescu - Un
de epigram , pornind de la concluzia c , Nicolae Cruceru (1893-1972)], de realizatorii sportiv între epigrami ti.
în societate, sim ul umorului constituie una de literatur umoristic din Craiova în a doua Volumul „Cenaclul epigrami tilor olteni
dintre cele mai importante arme, i, de aseme- jum tate a secolului al XX-lea i începutul i revista «Cugetul» de-a lungul timpului
nea, scrie despre cenaclurile literare i epigra- secolului al XXI-lea [ tefan Bossun (1907- (2008-2018)”, al scriitorului Andrei Potcoav ,
mi ti. 1993), Valentin Bleoanc , Barbu Morco- este o carte-document de cert valoare, care
Convins c epigrama este un produs al vescu-Barmo (1916-2006), Gheorghe Dragu nu ar trebui s lipseasc din nicio bibliotec
(1919-2003), Petre Gigea Gorun, Nicu Vintil , public .
Mircea Ursei, Janet Nic , Laurian Ionic , Va- De profesie inginer chimist, Andrei Pot-
lentin Smarand Popescu (1928-2011), D. F. coav a intrat la facultate f concurs pe
Ionescu Ghindeni (1921-1989), Miltiade baza diplomei de merit conferit de Liceul
Ionescu (1920-2011), tefan Marinescu „Traian” din Tr. Severin. A lucrat în industria
(1929-2016), Nicolae Paul Mihail Nicomah de chimie i petrol timp de 40 de ani.
(1923-2013), tefan Ardeleanu, George Geafir, În legislatura 1992-1996 a fost senator în
Marius Goge, George Ceau u, Sorin George Parlamentul României unde, începând cu
Vidoe, Ion V leanu Vâlceanu, Gabriel Bratu, toamna anului 1993, a îndeplinit func ia de
Lucian Bul tan (1956-2014), Ion P tra cu vicepre edinte al Comisiei de privatizare a
(1921-2015), Dumitru Botar, Potcoav Andrei, Senatului.
Ion Dr goianu, Ana (Any) Dr goianu, Cons- Jurnalist talentat, a publicat în diverse
tantina Cristina Dr goianu, Nicolae Drago , reviste i ziare din ar . Activitatea sa jurna-
Cornelia Georgescu, Elena Bu u, Nicolae listic i filatelic a fost recompensat cu nu-
Maroga Enceanu, Radu Alexandru, Petre Ion meroase premii i distinc ii, printre care
Florea Vasilescu (Pif), Marius Robu, Vasile Insigna de aur a Asocia iei filatelice Române
Vulpa u]. (1998) i a Federa iei Filatelice Poloneze
În continuare sunt descrise activit ile (1997).
desf urate în cadrul Cenaclului epigrami ti- Activitatea sa literar este recunoscut
lor olteni, întâlnirile periodice ale membrilor i apreciat prin cele ase volume de filatelie
cenaclului, redactarea i editarea revistei i literatur , ce însumeaz mii de pagini, publi-
„Cugetul”, vizite ale unor oaspe i de pretutin- cate pân în prezent.
18 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul I, nr. 7(107)/2019

Constantin MIU

Sacrificiul drumului
spre lumin[
C.H. Covatariu, Virgina, Ed. Timpul, Ia i, 2018, 278 p. dicitatea cuvintelor Virginiei a înflorit, i s-a
înseninat sufletul (...) Virginia traversa o meta-
morfoz . Valen ele Virginiei erau complexe i
Virginia este al optulea roman publicat împlinirea vârstei majoratului, Virginia va era preg tit s fac fa oric rei st ri schim-
de dl C. H. Covatariu. Titlul, ca i povestea avea parte de o mare dezam gire când, f a toare din via a ei.” (p. 116-117).
trist de dragoste a protagonistei, aminte te fi întrebat dac este sau nu de acord, va fi Cu alt ocazie, Virginia se vede nevoit
de romanul lui Bernardin de Saint Pierre - ritat cu protectorul ei. ocat de acest clarifice pozi ia ei, spunându-i lui Matei
Paul i Virginia. Structurat în nou capito- eveniment, în intimitatea sa, Virginia î i pune nu a urm rit s aib o aventur cu acesta
le, ac iunea romanului Virginia relev fluxu- câteva întreb ri, care dezv luie triste ea cu- (cf. p. 131), de ce nu consider c i-a tr dat
rile i refluxurile unui suflet de femeie, care tremur toare a unui suflet sensibil (cf. p. 54). so ul, doar în acte (cf. p. 133), dar mai cu sea-
atâta timp cât a tr it a tânjit dup iubire i Acest eveniment - paradoxal, unul nefericit! pentru c , f acordul ei, cel care se purta
în elegere, pe care nu le-a g sit la b rbatul - o va marca pentru tot restul vie ii: „Cât voi ca un v taf i o considera doar ca pe propriul
de care a fost legat f voia ei. tr i, n-am s uit c în ziua de întâi ianuarie în obiect al bunului s u plac chemase preotul
Cartea are la baz jurnalul Virginiei Lo- acel an, mi s-a înc tu at i mintea, nu doar i dasc lul, s -i cunune, iar dup pseudo-
gof t, pe care cea mai bun prieten a aces- via a, tinere ea mea.” (p. 57). Nu de pu ine cununie s-a culcat i a sfor it, în timp ce
teia - Nona - i-l înmâneaz autorului: „Este ori, în nop ile de nesomn i de veghe, Vir- „mireasa” a privit viscolul de afar (cf. p. 134).
vorba despre via a unei doamne (...) V rog ginia va realiza c este doar o toare ”prin Capitolul al nou lea este cel mai tensio-
primi i jurnalul care a apr inut celei mai via , derutat i dezorientat ”. nat dramatic: Virginia îi va m rturisi lui Ema-
bune prietene din via a mea (...) V împrumut a cum i-a dorit, Virginia va termina noil c este îns rcinat în luna a patra, cu
jurnalul acesteia, pentru a scrie romanul pe coala pedagogic i va ajunge înv toare rbatul pe care îl iube te din tot sufletul;
care-l doresc s -l am amintire despre aceea la o coal din One ti. Dup pensionarea so ul îi strig femeii c ar face orice s afle
care a fost Virginia.” (p. 18, 19). fostei directoare, va fi chemat la partid i va cine este cel care l-a încornorat i s -l distru-
Calvarul Virginiei începe de când î i d primi decizia de numire în postul de director, . Lucid , Virginia î i justific alegerea f -
consim mântul s fie înfiat la 17 ani de un mas vacant, f a ti c so ul ei tr sese ni - cut i-i arat lui Emanoil care sunt motivele
domn director - Emanoil Logof t. A a cum te sfori, c doar f cea parte din nomenclatura pentru care a ales libertatea sufletului: „Crezi
declar , fata ar fi putut s refuze (cf. p. 41), de partid a ora ului oare c o persoan poate tr i f un dram
îns î i dorea cu ardoare s ia via a pe cont Sufletul Virginiei va înflori din ziua când de mângâiere, în cazul meu o femeie virgin ?
propriu i s scape din acel a ez mânt pentru l va cunoa te ( i se va îndr gosti de la prima (...) L comia b rbatului de a avea o femeie
copii orfani sau abandona i, spa iu-carcer vedere) pe Matei, tat l unei eleve din clasa virgin , dar s n-o iubeasc nimeni, cu ea s
care îi încorsetase sufletul. Ajuns în aparta- prietenei sale, Nona. Virginia îi va m rturisi, se mândreasc doar el, nep torul (...) Am
mentul lui Emanoil, Virginia prime te instruc- la un moment dat iubitului rolul s u în meta- torit pe o cale a singur ii, pân am în-
iuni care nu o deosebesc cu nimic de mena- morfozarea ei: „- Dup ce ne-am cunoscut, tâlnit acest suflet, un adev rat b rbat, care
jera din cas (cf. p. 43). La scurt timp, dup dragul meu, m-am n scut pentru a doua oar . mi-a ar tat calea vie ii.” (p. 230, 240).
Mai mult, am sim it c ne iubim i c niciodat Lipsesc totu i în carte crizele de gelozie
nu ne vom desp i.” (p. 88-89). Autorul se ale lui Emanoil, mai ales c acesta e anun at
vede nevoit s comenteze aceast metamor- de Virginia c are de gând s se despart i
fozare: „A adar, Virginia a p sit sarabanda i va reface via a al turi de b rbatul iubit.
vie ii ei de pân atunci, continuând c toria Scena înc ier rii celor doi so i, numai pentru
vie ii, cu mai mult curaj i mai mult speran faptul c Emanoil vrea s -i smulg Virginiei
tre viitor. (...) Povestea vie ii, pe care a purtat- jurnalul, el ne tiind ce ar fi putut s noteze
o pân l-a cunoscut pe Matei, a desc rcat-o ea acolo - este neverosimil . M car de s-ar fi
trecutului, privind c tre un viitor cu ochi cut aluzii, în sensul c citind acel jurnal,
lumino i, coordona i de speran e.” (p. 89, 90). Emanoil ar fi putut afla cine este cel care i-a
La hotel, la M ti, cei doi îndr gosti i luat locul de b rbat!
se vor d rui unul altuia, trupe te i suflete te, C. H. Covatariu se dovede te a cunoa te
autorul realizând pe câteva pagini poemul profunzimile de gândire i sim ire ale unui
deflor rii Virginiei (cf. p. 108-112). Dup suflet de femeie însingurate, care nu s-a mul-
acest eveniment, romancierul va puncta din umit cu statutul de simplu c tor prin via
nou metamorfoz rile de care va avea parte (aceast metafor simbol ap rând de mai
protagonista: „Cu sprijinul iubitului ei, Vir- multe ori - ca un laitmotiv în jurnalul Virgi-
ginia a primit lumina în suflet, i-a dobândit niei), dorind cu ardoare s i ghideze sufletul
lini tea spiritual cât i încrederea în via ” spre lumin , c ci lumin i împlinire înseam-
(p. 115); „Dup ziua de la M ti (de fapt, iubirea partenerului ales i nu impus.
dup noaptea d ruirii reciproce - n. n.), melo- Acest drum s-a dovedit a fi unul sacrificial.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 19
Vavila POPOVICI
(Carolina de Nord)

Filozofia, Religia, }tiin\a


]i Politica (II)
„Cunoa te-te pe tine însu i i Fii în elept, e totuna.” - Platon
Dac Pitagora - despre care am vorbit în eseul trecut - î i îndemna neîncetat temeiurile ra ionale i în problemele religioase. Avea cre-
înv ceii s -i asculte vorbele într-o t cere pioas , Socrate (470 î. H.- din a c Divinul (Logosul) se reveleaz în sufletul i con tiin a moral
399 î. H.) era un vorbitor p tima , glasul lui r suna în conversa iile a omului, vocea care-l opre te pe om s fac fapte care-i primejduiesc
pe care le utiliza, ajutându-l la exprimarea clar a adev rurilor. Astfel, sufletul. Socrate vorbea i despre o singur Divinitate, ceea ce în-
dialogul se potrivea de minune cu firea lui exuberant . N-a l sat ni- semna c el dep ise totu i politeismul antropomorf al concet enilor
mic scris, dar ideile lui filozofice au fost astfel reconstituite în scrierile i, pe care nu-l mai accepta din motive morale. Totu i, filozoful nu
elevului s u Platon i în cele ale continuatorului - Aristotel. s-a atins de formele înalte ale religiozit ii poporului. Se poate spune
Se spune c Socrate a v zut în vis, pe genunchii s i, un pui de îns cu siguran c la Socrate era vorba de convingerea c în lume
leb c ruia îi crescuser deodat aripile i care zburase dup ce domne te o Ra iune mai înalt i c ra iunea omeneasc este o parte
scosese un sunet puternic i dulce. Ziua urm toare, Platon i se din aceast Ra iune universal , care este temelia ordinii morale a
prezenta ca discipol, iar Socrate a recunoscut în el leb da din vis. lumii i a existen ei adev rate a omului. Concep ia lui era c procesul
Aceast „leb ” spunea mai târziu despre Socrate c „a fost un om lumii i al vie ii omene ti are în ultim analiz un adânc sens moral.
loial, sincer i amabil, st pânit de puternice sentimente morale i Ideile lui descoper convingerea c tot ceea ce se întâmpl în lume
religioase, plin de spirit i umor, totdeauna cu r spunsul gata este dirijat de o putere divin i aceast putere o identifica cu Binele,
atunci când era nevoie, plin de curaj civic i gata s înfrunte pen- Adev rul i Frumosul. Este motivul pentru care unii dintre P rin ii
tru dreptate, furia poporului”. De i avea un caracter nobil, însufle it Bisericii îl numesc pe Socrate - cre tin, iar zugravii bisericilor noastre
mereu de luminarea tineretului i de binele poporului, a fost acuzat îl zugr vesc pe zidurile externe ale l ca urilor sfinte, ca unul care „s-
s vâr te nedrept i, c stric pe tineri, c nesocote te pe zeii în a ridicat cu gândirea lui pân la marginile cre tinismului”. Divi-
care crede statul i c se închin la alte zeit i. Condamnat fiind, a nitatea este identic la Socrate cu „Providen a”, o Providen care
preferat s bea paharul cu cucut , dând astfel omenirii o pild mi- nu este independent de voin a omului, dar nici nu înl tur libertatea
nunat de cet ean care respect legile rii sale i poate muri senin de voin a acestuia. Astfel las s se în eleag c omul trebuie s se
i demn. Socrate ar fi putut s fug din Atena dup ce a fost judecat hot rasc în toate împrejur rile vie ii, ca un spirit liber, i cu credin a
i declarat vinovat, dar a ales s r mân , s respecte legea înmânat numai ceea ce este moral are valoare ve nic .
de un juriu format din atenieni. Înainte de moarte a fost înconjurat de Socrate avea i umor, în sensul în care unele erori ale vie ii trebuie
ucenici fideli i aten i, care-i sorbeau cuvintele, în vreme ce el - im- acceptate cu u urin , mai ales dac ele sunt lipsite de valen e nega-
perturbabil i luminos - sorbea otrava nedureroas oferit de temnicer. tive. Drept exemplu, cu privire la c torie, sf tuia: „Orice ar fi,
A fost un om profund religios, ceea ce îl deosebea de sofi ti, ca- însoar -te! Dac i iei o so ie bun , vei fi fericit. Dac i iei o so ie
re erau impregna i de rea, vei deveni filo-
scepticism. Pentru zof.” Socrate voia s
Socrate, Zeii statului se cunoasc pe sine
atenian erau ni te i s deprind i pe
puteri vii, a c ror im- al ii s fac acest lu-
portan pentru via a cru, adic s filozo-
poporului n-a pus-o feze, c ci, pentru el,
la îndoial . El a crezut nu exista decât o sin-
chiar i în preziceri i gur via tr it cu
oracole, pe care le sens - via a în filozo-
considera, ca de alt- fie. Numai a a omul
fel i contemporanii poate deveni bun i
i, a fi indica ii divi- fericit. Sufletul î i are
ne c rora le da ascul- fiin a sa în virtutea ce
tare cu inima plin de se fundamenteaz pe
pio enie. Cu toate a- cunoa terea de sine.
cestea, Socrate era Platon (427-347
filozoful care c uta Socrate Platon
20 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

pe ter i adus cu for a c tre lumea ideilor are nevoie de o obi nuin
î.Hr.) a vrut pentru suflet le cele adev rate podoabe: cump tarea i progresiv , ochii îl dor, dar odat ce a v zut lumina i lucrurile ade-
dreptatea, curajul, libertatea i adev rul. Al turi de profesorul s u - rate, prizonierul nu mai vrea s se întoarc în pe ter ; el tie acum
Socrate - i de cel mai cunoscut student al s u - Aristotel - a repre- realitatea adev rat nu este cea a umbrelor, a sensibilului, dar
zentat culmea gândirii filosofice antice. Platon a pus bazele filozofiei este cea care se descoper inteligen ei.
Occidentale i ale tiin ei. Dincolo de importantele sale contribu ii Alegoria pe terii este aceea de a trezi con tiin a asupra realit ilor
care au ajutat la închegarea filozofiei, tiin ei i matematicii pe con- sensibile, religioase, spirituale, morale, pe care lumea material nu ne
tinentul european, Platon este adesea considerat ca fiind unul dintre permite s le întrez rim atât timp cât suntem condamna i s tr im doar
importantele personaje fondatoare ale religiei i spiritualit ii occi- în întuneric i necredin . Contempla ia realit ilor spirituale, via a
dentale. Influen a lui asupra gândirii cre tine a constituit un act de adev rat promis de Dumnezeu omului ne permit s sc m de
adânc medita ie pentru Fericitul Augustin de Hipona, unul dintre lan urile sclaviei noastre i s ne în m, trup i suflet, spre bunurile
cei mai importan i teologi i filozofi din istoria Cre tin ii. cere ti. Omul eliberat din aceste lan uri este filozoful, iar filozoful este
Platon a fost considerat cel mai mare gânditor idealist al acelei persoana capabil s deslu easc forma Binelui i deci bun tatea
perioade. A tr it într-o perioad de timp a istoriei Greciei foarte fr - absolut i adev rul. Datoria lui este de a reintra în pe ter . Aceia care
mântat când, dup un regim democrat al lui Pericle (443-429 î.H.), au v zut lumea ideal , reprezentat de Soarele care lumineaz lumea
toate valorile recunoscute anterior se modificaser . Gândirea sa p rea dinafara ei, au datoria s educe oamenii din lumea material , sau s
ca rupt de realitate în acel moment, sistemul lui filozofic având la spândeasc lumin acelora din întuneric. De vreme ce filozoful este
baz Ideea. Ap rea pentru prima dat desprinderea de materie. Gân- singurul capabil s recunoasc ce este cu adev rat bun, el este singurul
direa sa mitic i-a permis realizarea unei opere cu valen e literare. potrivit s conduc o societate, dup spusele lui Platon.
Cele mai cunoscute mituri se refer la dreptate i nedreptate, la adev r, Adaug umila mea p rere cum c aceast judecat trebuie s fie
la dragoste. Aproape toate scrierile platoniciene poart forma dialo- urmat i în zilele noastre. Lumea are nevoie de conduc tori în elep i,
gului - capodopere ale prozei clasice grece ti -, Socrate fiind pretu- a c ror cultur , moralitate i viziune s fie exemplar . Nu putem face
tindeni prezent, conducând discu ia cu m iestrie. i totu i iese în rabat principiilor înalte la care s-a ajuns cu greu, dup nenum rate
eviden ideea de baz a filozofiei lui Platon, aceea c adev rata re- experimente, de-a lungul secolelor. Doar felul în care trebuie condus
alitate o constituie Ideile, cea de frumos, de bine, de adev r. fiecare popor, stabilirea legilor care trebuie s corespund nivelului
S-a n scut în Atena, într-o familie aristocratic cu str mo i ilu tri. de civiliza ie, exigen a respect rii acestor legi, sunt probleme asupra
Numele s u de na tere a fost Aristocles, dar a primit porecla de rora trebuie s gândim, deoarece fiecare etap a istoriei aduce ce-
Platon, datorit pieptului s u lat. În jurul vârstei de 20 de ani a devenit va nou cu ea i nu avem dreptul la dec dere. Legisla ia trebuie s
un ucenic fidel al lui Socrate, pe care nu l-a p sit niciodat , pân la vin în ajutorul vie ii, s aduc oamenilor lini tea i fericirea i nici-
condamnarea la moarte a acestuia. Fiind bolnav îns , Platon nu a decum s duc la un minus de moralitate.
putut participa la ultimele momente din via a maestrului s u. Dar s revin la „Republica”, care se încheie cu „Mitul lui Er”,
Este cel dintâi filozof de la care au r mas scrieri complete: 35 de prilej pentru Platon de a prezenta ideile sale despre suflet i despre
dialoguri i 13 scrisori. Dialogul creat de el este, de fapt, o specie via a de dup moartea trupului. Platon credea în nemurirea sufletului
literar în care problemele filozofice sunt abordate prin discu ia dintre i în r splata pe care zeii o preg tesc celor buni, i pedeapsa rezervat
mai mul i interlocutori, dând posibilitatea ajungerii la adev r, unul celor r i, corup i, care au impus sisteme politice în defavoarea popo-
aducând ni te argumente i cel lalt având posibilitatea de a i le r s- rului, gândindu-se doar la propriul interes i prestigiu. Pentru el, Fi-
turna sau a le accepta. Dialogurile platonice sunt împ ite în: Dia- losoful-Rege este guvernantul ideal format pentru a conduce su-
loguri de tinere e, Dialoguri din perioada de tranzi ie, Dialoguri fletele subalternilor în împ ia zeilor, unde se tr ie te adev rata
de maturitate, Dialoguri din epoca b trâne ii. via pentru care au fost crea i. Dezordinea într-un stat se produce
Primele dialoguri platonice trateaz în special teme de moral , când legile sunt rele sau ele nu sunt respectate.
doctrina platonic nedeosebindu-se înc suficient de cea socratic ; Ideile sunt ale sufletului, care este simplu, nemuritor. Cunoa terea
dialogurile de maturitate aduc îns doctrina proprie a lui Platon. Ideilor este doar o reamintire a sufletului încarcerat în corpul fizic.
Una dintre lucr rile cele mai de seam este „Republica”, în care Menirea sufletului este s preg teasc omul pentru moarte (eliberarea
se ocup de organizarea statului-model, adic de organizarea cet ii sufletului nemuritor i întoarcerea în lumea ideilor); condi ia eliber rii
ideale, criticând prezentul i aspirând la viitor. Platon arat în ce definitive a sufletului este o via virtuoas ; filozofia este preg tirea
sens trebuie în eleas aceast lume inteligibil . „Mitul pe terii” sufletului pentru recunoa terea imortalit ii sale.
este o imagine alegoric a lumii i a modului cum poate fi cunoscut : Platon a fost un spirit întreprinz tor i activ, ve nic în c utare de
Prizonierii lega i într-o pe ter nu v d niciodat lumina soarelui; ei noi cuno tin e, însetat de realizarea unor noi opere sau de ascultarea
d doar umbrele obiectelor din afar , proiectate pe pere ii pe terii unor mae tri. A reu it s deschid la Atena o coal filosofic , printre
de c tre un foc; între prizonieri unii disting trecerea umbrelor cu mai ucenici num rându-se i Aristotel, transformat mai târziu în Aca-
mult perspicacitate; memoria îi ajut s recunoasc ordinea în care demie. Se spune c pe frontonul Academiei erau trecute cuvintele:
se perind obiectele. Alegoria: Pe tera este lumea sensibil , lumea „Cine nu e geometru nu poate intra aici”. Matematica (geometria)
noastr obi nuit , prizonierii suntem noi; ni se pare c aceast lume a jucat un rol deosebit atât în structurarea planurilor de studii în
este singura real . Lipsi i de lumina soarelui, nu cunoa tem decât Academie, cât i în fundamentarea teoriei metafizice a lui Platon.
lucrurile ei f a ne putea da seama de sensul, de adev rul lor ultim. Fiind preocupat nu doar de filozofie, ci i de studii politice, Academia
Noi nu vedem în mod obi nuit decât un aspect superficial al lucrurilor, înfiin at de el a devenit în timp o adev rat pepinier de func ionari
cuno tin ele noastre obi nuite servesc vie ii. Dar aceast cunoa tere i oameni politici. Ea a func ionat aproape 1.000 de ani. Dup în-
nu ne va da niciodat în elegerea ultim , metafizic , a lucrurilor. Sensul fiin area Academiei, Platon s-a întors în Siracuza, sperând s poat
lucrurilor const în ideile, în esen a lor; degeaba vom privi corpurile înf ptui planul s u de a face o leg tur între filozofie i politic .
frumoase sau ac iunile virtuoase, drepte. Nu vom în elege sensul Dionysos cel Tân r, care domnea la acea vreme în Siracuza, l-a de-
adânc pân ce nu ne vom ridica la ideea de frumos în sine, sau la zam git, acesta alegând rolul tiranului, excluzând treptat filozofia
ideea de dreptate. Ne desp im greu de lumea sensibil pentru a ne din via a sa, pentru care fusese instruit asemeni tuturor conduc -
ridica pân la contemplarea ideilor. Prizonierul care este smuls din
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 21
pentru a nu se risipi atâta zel în vederea unui lucru nesigur; c ci
torilor. Platon îl sf tuise s renun e la expedi iile de jaf împotriva la copii este nesigur dac împlinirea îi conduce spre viciu sau
etruscilor, fiindc erau imorale, nu ele fiind cele care puteau îns to i virtute, în ce prive te spiritul sau trupul.”
finan ele rii, solu ia fiind reducerea cheltuielilor la curte i încu- „Cine iube te, chiar dac ar c lca jur mântul, este iertat de
rajarea agriculturii. Cred c Platon nu luase în seam c oamenii care zei...”
nu mai vor s „creasc ” nu mai primesc sfaturi. Ei se cramponeaz de „R u este iubitorul de rând, cel ce se îndr goste te de trup mai
o limit a cunoa terii, a în elepciunii. mult decât de suflet. (...) C ci odat ofilit floarea trupului ce a
Platon a plecat din lumea aceasta la vârsta de aproape 80 de ani, iubit, dragostea „zboar i dispare”, dând de ru ine multele vorbe
îngândurat în privin a viitorului politicii i filosofiei. S-a stins din i f duieli ce-a f cut. În schimb cel care iube te însu irile sufle-
via , dup cum spunea Cicero, „cu condeiul în mân ”. Ne-a l sat te ti, tocmai fiindc are aceast înzestrare superioar , r mâne
numeroase sfaturi privitoare la eficacitatea conducerii i modurile în îndr gostit întreaga via , ca unul care se contope te cu ceea ce
care aceasta trebuie exercitat . În esen , acestea se reduc la trei este permanent. ”
principii fundamentale pe care orice lider trebuie s le respecte. Primul „Pentru orice om cu minte, cei pu ini dar inteligen i sunt mai
dintre acestea se refer la cunoa terea binelui. Fiecare conduc tor de temut decât pro tii mul i la num r.”
este dator ca, printr-o disciplin intelectual i moral , s ajung la „Astfel crea ia este cauza ce stârne te orice lucru s treac de
deosebirea binelui de r u i s urmeze calea cea bun . Cel de-al doi- la starea de nefiin la aceea de fiin . În chipul acesta, crea iile
lea se refer la necesitatea unei continue educa ii, instruiri. În opinia ce se fac prin orice tehnic sunt poesis-uri, iar creatorii lor, oricare
lui Platon, fiecare om care aspir s devin liderul celorlal i este ar fi, s-ar numi poe i”.
dator s aib o cultur i o preg tire cu mult superioar maselor. Cel „Este o veche credin de care ne aducem aminte, potrivit c reia
de-al treilea principiu cuprinde existen a timpului liber. Cine nu î i sufletele plecate de aici exist dincolo; apoi, ele se întorc aici,
poate permite luxul de a gândi i nu are suficiente resurse materiale scându-se din lumea celor mor i. Dac lucrul este a a, dac cei
pentru a o face, nu va reu i s se des vâr easc suficient. vii renasc din sânul celor mor i, atunci unde ar putea sta sufletele
rerea lui Platon cu privire la Imperiul Atlantidei înghi it de noastre decât acolo?... Putem recunoa te i acest lucru, c cei vii
potop a fost c aceasta s-a întâmplat deoarece locuitorii lui s-au întru nimic mai pu in nu provin din cei mor i, pe cât cei mor i din
scufundat în corup ie i materialism, corup ia i orgoliul conducând cei vii. Acesta fiind faptul, ne este îndeajuns dovedit c sufletele
la ruin . Astfel cataclismul a ters pentru totdeauna Atlantida de pe celor mor i neap rat exist într-un loc de unde iar i s se poat
harta lumii. ivi... C ci iat : dac ar fi numai c dere în somn i n-ai încuviin a
Foarte incitante sunt parabolele pe care le-a adus în discu ie în exist i o trezire a ceea ce este adormit, toate ale naturii s-ar
scrierile sale. El spunea c este imposibil s devii o persoan dezvol- curma într-o zi... dac -ar muri tot ce se bucur de via i dac , o
tat intelectual dac evi i s gânde ti. Oricât de mult am ac iona sau dat murind, ar r mâne în aceast stare i n-ar mai reînvia, oare
citi, f gândire i f o practic sus inut a principiilor adoptate n-ar mai urma cu necesitate c , murind toate, le va st pâni moartea,
nu putem cre te spiritual. iar via a va disp rea cu des vâr ire? C ci dac din cele moarte
Platon sus inea c divinitatea, ca i sufletul, nu este corporal ; nu se nasc cele vii i dac cele vii mor mereu, ce mijloc este de a nu
numai astfel este ea nepieritoare i nu este supus schimb rilor. se pomeni totul într-o zi cufundat în moarte?”
Ideile sunt cauzele i principiile prin care lumea obiectelor naturale „La moartea fiec ruia dintre noi, se zice c un înger p zitor,
este ceea ce este. A admis dou principii ale tuturor lucrurilor: divi- zit de soart drept c uz înc din timpul vie ii, îl duce într-
nitatea i materia; divinitatea o nume te ra iune i cauz ; materia nu un loc unde trebuie s se adune to i mor ii, spre a fi judeca i.”
are nici o form , nici limit i din ea se formeaz lucrurile compuse; la „Trebuie s spui deci cu toat hot rârea c înmormântezi trupul
început ea se afl în mi care dezordonat , iar divinitatea socotind meu. i s -l îngropi cum î i va pl cea, sau dup datina care i se va
ordinea preferabil dezordinii, a strâns-o într-un singur loc. Aceast rea mai bun .”
substan a fost transformat în patru elemente: focul, apa, aerul i Încheind aceste scurte cuno tin e despre cei doi filozofi de seam
mântul, din care s-a n scut lumea i tot ce se afl într-însa. Dintre ai Greciei antice - Socrate i Platon - , în elegem c s-au preocupat de
aceste elemente numai p mântul nu este supus schimb rii, cauza sufletele oamenilor, de spiritualitate, atr gând în acest mod aten ia
fiind particularitatea figurilor geometrice care îl constituie. asupra faptului c lumea fizic nu e tot ceea ce exist . Fiin ele umane
Pentru frumuse ea i profunzimea dialogurilor, voi transcrie doar nu sunt numai materiale, ci, de asemenea, posed un suflet-duh. În
câteva dintre concluziile cuvânt rilor, în prim plan fiind cele ale lui jurul nostru exist o lume spiritual , de care trebuie s fim con tien i
Socrate: i c reia trebuie s -i acord m aten ia cuvenit . Adev rata valoare a
„Universul este compus din foc, ap , aer i p mânt; din foc, ca spiritualit ii este faptul c ne trimite înspre ceva i cineva care exist
fie vizibil, din p mânt ca s fie solid; din ap i aer, ca s fie dincolo de aceast lume fizic , cu care trebuie s intr m în leg tur .
propor ionat.” Spiritualitatea este Roada Duhului Sfânt pe care acesta îl pro-
„Timpul a fost creat ca o imagine a eternit ii. O dat cu crearea duce în via a unui om: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga r b-
universului ia fiin i timpul.” dare, bun tatea, facerea de bine, credincio ia, blânde ea i înfrâ-
„Materia prime te ideile i astfel d na tere substan elor.” narea poftelor” (Galateni 5.22-23). Religia este îmbr mintea
„A fi în elept, în elepciune i cuno tin a de sine înseamn s pre ioas a spiritualit ii, constituit dintr-un set de credin e i de
tii ce tii i ce nu tii.” ritualuri care duc o persoan într-o rela ie corect cu Dumnezeu.
i apropo de umorul lui Socrate: „Ce bine ar fi, Agaton, dac În zilele noastre valorile morale au fost înlocuite cu cele materiale
în elepciunea ar avea darul s se scurg , ori de câte ori ne atingem precum l comia, interesul omului fiind doar cre terea avu iei materiale
unii de al ii, de la cel ce are mai mult la cel cu mai pu in ; s fie i nicidecum a celei spirituale care-i pare de prisos. Or, lipsa credin ei,
a, ca apa care trece prin fitilul de lân , din vasul mai plin spre a moralei, pervertirea spiritului curat într-unul mizerabil, sunt cauzele
cel mai gol!” tuturor relelor, ale neajunsurilor, ale dezechilibrului social. Este ceea
„Nu orice Eros este frumos i vrednic de laud ; ci numai acela ce spune autorul francez Jean-Claude Larchet, în cartea sa „Tera-
care ne îmbie s iubim în chip frumos.” peutica bolilor spirituale”, despre duhul nelini tit al acestui veac
„Ar trebui prin lege s se opreasc iubirea celor prea tineri, care „spore te f încetare num rul celor mutila i suflete te”.
22 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Drago] NICULESCU

Ideea de unitate a
universului @î n dialectic[,
cu interpret[ri transcentive
La începutul studiului, câteva note, ca linii directoare: „nu doar memorie, vibra ie, cîmp, nu este altceva decât energie spiritual trans-
materialitate i idealitate; i nu dualitate, ci materialitatea ca dat i format în vizibil, f cut accesibil sim urilor, supus constrângerii
creat, coordonat, poten at i valorificat al spiritualului”; „explicarea spa io-temporale, întrupat vremelnic în form existen ial de Flux
existen ei i rostului materialit ii prin dorin a i scopul idealit ii, al (v. Teoria Înaltului Determinism Energetic, Drago Niculescu).
Spiritului Absolut”; „explicarea existentului prin transcendent”; Acestei forme, care este energie spiritual joas , rezultat al scind rii
justificarea materialit ii spirituale (existentului obiectiv) prin Planul megaenergetice din cadrul Circuitului transcentiv, îi este permis
i scopul precis al transcendentului”; „angrenarea celor dou planuri desprinderea, apari ia i mai cu seam evolu ia într-o form con tient
sub semnifica ia transcentivit ii, care nu le izoleaz , autonomizeaz de sine i de al ii, pe care ea i-o poate organiza i prelucra specific,
polar, ci justific pe unul prin existen a celuilalt”; „materia - form de individual i cu care va contribui la reîmprosp tarea, Regenerarea
obiectivare a Energiei spirituale Absolute, în calitatea ei de esen for elor energetice ale Entit ii spirituale Perfecte din care a provenit
secund ”. i în structura c reia se va întoarce. Astfel, materiei spirituale, dându-
i-se na tere, i s-a dat marele dar al con tiin ei, care nu i se va retrage
1. Concep ia ra ionalist-materialist asupra ideii de unitate a nici dup p sirea trec toarei, mediocrei materialit i, când ilumi-
Universului. narea (starea pur spiritual în care se va g si fiin a existen ial
Întreg existentul, inclusiv forma lui superioar , omul, este de fapt înglobat Masei energetice Luminare, în urma particip rii la Ci-
o întrupare energetic spiritual , esen spiritual secund . Substratul clul transcentiv) îi va deschide ochi eterni, ce vor uita pentru tot-
material al proceselor cognitive, chimic, biochimic, fiziologic, chiar deauna timpul i spa iul. Îl vor vedea doar, de sus, îl vor în elege i
dac va fi b nuit sau chiar dac se prezint sub diferite forme, va r - îl vor protegui, dar nu îl vor mai tr i i sim i niciodat , în Cromatica i
mâne o credin la fel de în el toare ca îns i fiin a în întregul ei, în Armonia cople itoare, mirabil , din care vor face parte.
materialitatea ei iluzorie. Omul nu este materie superioar i materia Friedrich Engels i Karl Marx, de i cred c nu se în eal , simplific
nu este esen a existen ei, dup cum crede Hegel, ci omul i materia enorm lucrurile, gre ind astfel calea c tre adev r i întârziind efortul
sunt spirit, energii spirituale. Materia, ca form energetic posedînd de aflare a acesteia. Pur i simplu ei nu v d mai departe de stratul
material, fenomenal al energiei spirituale, pe care, de altfel, îl exploa-
teaz cu consecven , g sindu-i valen e fecunde exclusiv în existen-
tul concret, vizibil. Metafizica lor nu accede c tre înalt, se las purtat
i fermecat de meandrele perisabile i vicisitudinile istorice, deve-
nind astfel, dec zând, mai bine spus, într-o filozofie a palierului su-
perficial; mi pietrele, le azvârle, pe una o mai numesc proprietate,
pe alta mijloc de produc ie, pe alta con tiin de clas , le mai terg
cu mâneca, le mai lustruiesc, dar nu iau niciodat sond de teren din
mântul de dedesubtul lor; s o ia, s o adulmece i apoi s o
arunce în v zduh, s vad dac se pierde undeva sau se tope te în
lumin . Materiali ti de voca ie, ei r mân filozofi ai istoriei brute, f
elan spre t rii. Dac ar ti c vorbesc despre ni te forma iuni energe-
tice numite aglomer ri energetice, aflate într-o dinamic existen ial
convulsiv , dac ar putea m car b nui efemeritatea materiei c reia i-
au construit statuie i viitorul ei statut spiritual etern, dac ar putea
sim i c materia este materie doar pentru a avea con tiin , pentru a
putea îmbog i prin drumul s u cresc tor Energia tutelar care i-a
dat na tere, nu ar putea s persiste în clamarea acestei viziuni de-
fectuoase. Pe lâng gre eala pe care o fac în derivarea unit ii i uni-
cit ii Universului din concep ia lor monist-dialectic-materialist ,
derivare nesus inut în nici un fel de dimensiunea cantitativ i de
împr tierea ei calitativ-ontic , ei lucreaz , se pare, cu un singur
Umberto Boccioni - Idol modern
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 23
raportului dintre existen a social i con tiin a social , prin dezvol-
referen ial, cel existen ial-terestru, adic cel de Flux. Cum s în elegem tarea conceptului de praxis comunitar, concept care confer statut
unicitatea în unitate? A cui? A lumii? În raport cu ce? Termenii devin existen ial obiectiv atât con tiin ei plurale a colectivit ii umane, cât
largi, vagi, i prin neputin a de racordare î i demonstreaz insuficien a i, prin ea, con tiin ei individuale, con tiin ei „de sine”, pe care o
flagrant , arat cum î i con in propria eroare. Îndep rtarea de inte- leag , prin motorul st rilor afective, cognitive i voli ionale care o
grativul spiritual îi duce pe cei doi gânditori, automat, la defect în alc tuiesc, de practica nemijlocit pe care o genereaz , de transfor-
afirmarea categoriilor materiale de unicitate i unitate, categorii care, mare a realului. De i pare verosimil acest sistem de judecat , de i
prin esen a lor energetic-spiritual , trebuie obligatoriu conjuncturate logica pe care o întreprind vine s ne spun c , iat , nu este vorba
referen ial unui cerc amplu, Integrator. Desigur, impunerea în aceste de punerea în rela ie i de sprijinirea celor dou concepte, ale existen ei
condi ii, în mod necesar, a unific rii materiei i con tiin ei în definirea i con tiin ei, în palierul individualului, ci al multiplului societar activ,
structurii onticului reprezint o evolu ie într-un astfel de sistem de beneficiar prin sine, prin roadele con tiin ei sale practice, de schim-
gândire, dar numai în m sura în care ia calea drumului corect, adic rile radicale, progresiste ale mediului istorico-dialectic în care tr -
a aceluia care justific , care d sens existen ei formei materiale a ie te i se obiectiveaz ca un întreg, e afodajul construc iei lor teo-
energiei spirituale prin introducerea în onticul de joas frecven retice este din nou ubred:
(de Flux) a con tiin ei evolutive întrupat în individualitatea spi- 1. În primul rând, pentru c for eaz puterile con tiin ei colective
ritual , în fiin a uman (la nivel terestru) i în alte specii de fiin e (la la un gen de praxis brut, la produc ia material cu orice pre , v zând
nivel de Flux transcentiv extraterestru), i nicidecum a drumului care în aceasta i unica justificare a existen ei reale a acestei con tiin e i
încearc tentativa vicioas de a acorda statut existen ial ideativit ii, unicul motor al procesului de obiectivare util istoric, ac ional al exis-
de a întemeia teza existen ei i func ion rii con tiin ei i cognitivit ii, ten ei sociale. Se simte cum materialismul dialectic nu mai împline te
a proceselor psihice simple i complexe pe baza existen ei unui o condi ie a libert ii de existen i ac iune ( i aici este vorba atât
substrat material chimic i biochimic, parte a materialit ii întregului de existen a social , în calitate de subiect obiectivat, cât i de exis-
organism uman. Acestea sunt dou lucruri complet separate. Opera- ten uman , subiectiv , în calitatea ei de obiect subiectivat), ci o
rea gre it , cu ultima variant , transform necesitatea unific rii ma- condi ie a constrângerii existen ial-ac ionale, i aceasta pentru c
teriei i con tiin ei dintr-o solu ie salvatoare, de spiritualizare, de modul în care aleg cei doi gânditori s tran eze dialectic-ontologic
în are a pauperului materialism marx-engels-ian într-o adâncire în problema unit ii existen ei i con tiin ei utilizeaz un materialism
el. Primul, în schimb, se refer la o con tiin a materiei i prin materie, tratic, ca s -i spunem a a, constrâng tor în dou ipostaze supra-
care nu este acela i lucru cu „materia con tient ”, cu men inerea puse: una este ipostaza formal , corporal a obiectului, sau a ma-
autonomiei ideale, transcendente a con tiin ei; pe când cel de-al teriei în sine, cu determina ii rigide i perisabile, iar a doua este
doilea sus ine materia con tiin ei, existen a unui substrat material al ipostaza func ional , cea produc toare, multiplicatoare nu atât a
con tiin ei spirituale eterice, ideale, cu înl turarea transcendentului esen ei spirituale interne, ci în special a materiei, suficient sie i i
supraordonator i creator. justificatoare de existen , de sensul i menirea existen ei;
Dac ateismul celor doi gânditori impregneaz i s ce te fondul 2. În al doilea rând, pentru c gliseaz explicativ nepermis de
lor reflexiv, generând simplific ri i unilateralita i regretabile, des- or în derivarea spriritualit ii con tiin ei „de sine”, individual
chizînd guri de evacuare materialist-dogmatice pentru un foc steril (subiectiv ), ancorat prin defini ie în reflexivitate i nu în produc ia
religios, produc tor doar de fum, noi nu trebuie s amplific m gre eala material , din „materialitatea” con tiin ei sociale (obiectiv ) a oame-
lor prin vehicularea în sens defectuos a unor concepte ori principii. nilor, ancorat în praxis-ul dialectic i istoric concret, palpabil, m -
S-ar p rea totu i c Marx i Engels reu esc s fundeze temelia con- surabil. De i au sus inut c existen a social este cea care influ-
ceptului modern de unitate a lumii nu prin sond ri directe la nivelul en eaz i determin con tiin a individului social i nu invers,
con tiin ei individuale, ci prin rezolvarea materialist-dialectic a deducerea invers , echivalent , a con tiin ei intime (subiective) a
individului din con tiin a lui social colectiv , de i neprecizat
formal astfel, este mai mult decât evident . Pe aceast cale, ei rateaz
punerea în rela ie corect a celor dou structuri - singurul mod care
poate încerca reflectarea cu succes a unei viziuni sincrone unitare a
acestor categorii i, prin acestea, a lumii.
Construc ia lor teoretic încerc s schimbe raporturile de im-
plica ie, subordonând spiritualul subiectiv, individual, materialului
obiectiv, social i colectiv, când, în realitate, onticul i ontologicul
sunt specii ale filozoficului de aceea i natur , spiritual , întemeierea
onticului realizându-se prin ontologic, existen a obiectivat , unitatea
în diversitate (unitas multiplex) având la baz , ca semnificant fun-
damental de întemeiere, con tiin a particip rii la diversitatea din
Unitate. i în energetica transcentiv , unitatea energetic existen ial
(individualitatea spiritual , fiin a uman ), aflat în evolu ie spiritual
în câmpul de presiune transcentiv (alveola energetic ), particip
la parcursul de Flux atât în stare individual , cât i angrenat (prede-
terminant i autonom-controlat) în complexele reprezentate de aglo-
mer rile energetice. Coexisten a alveolelor energetice nu reprezint -
readus din nivelul energetic în nivelul existen ial obiectiv, fenomenal, -
altceva decât existen a social , în care existen a individual fiin eaz
ca element i temei s u.
Marx i Engels v d în om o for predispus la însumare, prede-
Umberto Boccioni - Strada spre cas
24 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Chiar dac izvorâte, unele dintre ele, din motiva ii de ordin mate-
stinat particip rii la ac iunea colectiv . Astfel, puterea ei singular rial, chiar dac prelucrate i dezvoltate în cadrul teleologic al unui
este neglijat , for a ei se datoreaz mobiliz rii masei semenilor în materialism uman func ional, cu descenden hilozoist i orientat
care se g se te. Energia colectiv creaz i poten eaz energia indi- praxiologic, ideile nu î i deriv esen a, structura din nivelul sc zut
vidului; izolat acesta nu are nici un fel de putere, fiindc omul tr ie te vibra ional (frecven ional) energetic, care este nivelul material, nu
social: unus homo, nullus homo. Formula cu-pentru-contra a raportu- se impurific , ci r mân în nivelul transcendent, superior, spiritual,
rilor umane reprezint societatea. Neangajat, al turi de semeni, unei înalt vibra ional i frecven ional, drept componente directoare ale
lupte colective, el î i epuizeaz steril resursele, f nici un be-neficiu unicului registru energetic - cel spiritual. Transcenden a, idealitatea,
pentru societate. Cî tigul material, obiectiv-societar, se produce în spiritualitatea pur , pe de o parte, i a a numita „materie”, spiritual ,
grup, în uniune de for e. Crea ia spiritual individual , lupta cu sine, pe de alt parte, nu sunt altceva decât dou niveluri frecven ionale
dezvoltarea autonom , nedisiparea resurselor în scopuri neap rat ac i- diferite ale aceleia i naturi energetice unice - Energia spiritual (Lu-
onale, economia i autogestionarea r spunz toare i lucid a resurselor minar ), forme ale acestei energii, esen e de ordin secund, ambele
personale nu sunt acceptate. Unitatea lumii î i revendic statutul din func ionând ca niveluri suprapuse, dar corelate, ale stratului exis-
puterea de organizare a societ ii, putere pentru care îns individul nu ten ial obiectiv (ale Fluxului transcentiv). Vedem astfel limpede cum
mai exist , el topindu-se în mul ime pierzându- i identitatea, specificul începe s se lumineze ideea unit ii Universului, i aceasta numai prin
spiritual propriu, prin înglobare, constrângere i uniformizare. practicarea permanentei critici energetice (fire te, este vorba de „cri-
mânând în acest cadru al monismului de factur materialist , tic ” în sens kantian), prin interpretarea sever i aducerea la esen a
edificat pe baza praxiologiei - disciplin filozofic ce consolideaz substratului energetic a oric rui demers filozofic ce opereaz în strat,
atât fundamentele ontice ale unit ii Universului (în sensul c practica care î i închipuie c gradele de obiectivare în marea mas energetic
e definit ca statut existen ial al umanului) -, cât i construc iile epi- sunt cu atât mai dep rtate de esen a ei cu cât poart un contur mai
stemologice ce decurg din viziunea integralist , unitar asupra aces- ferm, mai vizibil. Ei nu tiu c ochiul nu poate distinge, oricât ar vrea,
tuia, nu putem l sa neamendat i necorectat o alt nuan esen ial , nici un fel de forme în aceast energie, ochiul este orb, doar mintea
pe care Marx fie c n-o simte, fie o simte, dar se face c nu o observ , poate str punge imaterialitatea ei i poate intui for a ei incomen-
dar în mod cert a c rei eroare o practic . Oare filozofii s sufere i ei de surabil . Astfel în eleas unitatea Universului, prin for a unicit ii ei
aceea i orbire, ori discern mântul lor, rigoarea lor analitic prefer , energetice, prin perceperea individualit ii umane ca entitate spiritual
comod, s perpetueze schematic, pentru pl cerea rimei, ni te abloane energetic elementar (alveol sau aglomerare alveolar ) cu func ie
false, s sus in linii de gândire eronate? Este vorba de a sus ine pre- sporitor energetic a Energiei Originare, vizi-unea metafizic corect
misele materialit ii ideilor pe baza motiva iei obiective a oamenilor de asupra ei detecteaz u or orice abatere i o corecteaz , pentru c
a transforma, prin intermediul ac iunii, condi iile vie ii lor materiale i orice persisten în gre eal , din neputin sau comoditate, a auto-
spirituale, proces al cunoa terii care stimuleaz geneza, formarea i rului, exegetului sau utilizatorului creativ, sau a tuturor trei la un loc,
dezvoltarea func iilor cognitive. Se practic astfel un tip de argu- nu face decât s m reasc h ul dintre adev r i neadev r, dintre
menta ie complet nevalid, strident i pueril, a c rui caducitate se sprijin adev r i în elegerea corect a adev rului. R mâne atunci, ca pasio-
pe articula iile sale interioare. Eroarea const 1. în extrapolarea tezei nanta problem a existen ei i a actorului ei dramatic s i transfere
apari iei i evolu iei numai a unor idei (cu siguran c gânditorul nu reciproc subiectivitatea i obiectivitatea f nici o tain , f nici un
viza, printre acestea, ideile abstracte, estetice, axiologice, conceptual- dublu în eles, i s i asume în comun rezolvarea statutului partici-
tiin ifice), a ideilor provenite din necesit i practice i orientate c tre rii la unitatea cosmic prin topirea simpl , nedilematic în dimen-
scopuri practice sau a celor izvorâte din imboldul îndreptat înspre siunea unic , integratoare a energiei spirituale. Iar în semnifica ia
atingerea unor n zuin e social-istorico-obiective, ambele de factur acestei rezolv ri nu trebuie s distingem lumini ele unei dualit i
materialist , asupra tuturor celorlalte forme ideatice (pe care le-am i complementare, ce vine s se a eze mai bine în temeiurile ini iale, ci
enun at) i 2. în implicarea grosier a dinamicii ontologice reale a acestui izomorfismul energetic permanent i ubicuu, epifania gran-dioasei
gen strict delimitat de idei în fundarea materialist a structurii intime a Lumini ce ne te pe P mânt în izvoare care se vor strânge la matc .
ideilor, în declararea substratului material ca fiin ând originar, genetic
i evolu ionist, de jure i de facto, în structura abstract a esutului
morfologic i fiziologic al func iei i procesului cognitiv. Acest dublu
abuz, pe care îl denun m vehement, constituie eroarea care st la
baza e afodajului teoretic al acestei viziuni monist-materialiste limitate,
limitative i superficiale, eroare care permite trecerea de la apari ia i
dezvoltarea unui tip de idei la apari ia i dezvoltarea tuturor ideilor i,
mai departe, la sus inerea existen ei unui substrat material al ideilor, al
func iilor psihocognitive. Se practic astfel trecerea gre it de la par-
ticular la gene-ral (generalizare for at ) i de la general, ca premis , la
deducere structural : particular -› general -› structural. Dou inferen e
înl u-ite, care construiesc eroarea ce fundamenteaz o teorie! Nemai-
vorbind c din punct de vedere al tranzitivit ii, lan ul particular -›
general -› structural , A ^ B ^ C, se poate restrânge la A ^ C, adic
particular -› structural, ceea ce, tradus, înseamn deducerea struc-
turii materiale general-valabile a ideilor doar din elemente ideatice
reprezentative formal i substan ial, nu morfo-fiziologic, sau, altfel
spus, deducerea structurii intime a procesului fiziologic cognitiv
din con inuturi logico-gnoseologice particulare ale sale, i, în acela i
timp, investirea cu aceast materialitate a structurilor abstracte
ideale, pur spirituale. Umberto Boccioni - Dizgra iosul
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 25
Daniel MARIAN

Proiect de revolt[ @în


erudi\ia @întâmpl[rii
universale a fiin\ei
George G. Asztalos, Liber poezionist, Editura Grinta, 2018
Fascinanta, str luminata, scârbavnica i deschis. E cinic i e realist, e minu ios i cu femeie bun / e r u de aflat/ dar la mine e fur-
rturisitoarea via pune la loc de cinste bdare pân în punctul imprevizibil în care tun de z pad / la ecuator/ nu tiu s apreciez
dragostea, invidia i ura, geniul cu neprice- cu toate justificat de izbeli tea de ert - o zi/ lini tit de var // fac bine i le g sesc
perea i indiferen a. Încropeala t rcat cu nu- ciunii. mereu pe alea rele// sunt ca orbul acela vo-
mele de via ca o c ea bolund care se mu - Larg deschidere înspre eventualitate, luntar/ care o ia/ ontâc pe întuneric/ curios
de coad . dar asta neîmpiedecând institu ia fatalit ii ce-o s -l opreasc / dar ea nic ieri/ tiu/ vor-
Analiza simpomatologiei vie ii ca boal din a- i vedea de treab . Cu „aici i acum. besc numai’ tâmpenii/ i-mi fac ni te nervi
dependent de a fi, se face din interiorul unui complici de o noapte. i al i licurici” este dat aiurea mereu/ schizofrenia m -sii i întune-
mecanism gen forez care lini te te materia sura complicit ii elementelor firii i nefirii, ricul plânge/ ca un copil/ pe um rul meu”.
i duhul abia dup ce le sfârtec sistematic în împ irea vie ii pe dimensini i capitole În seria apocalipticului interminabil ce
i laborios. Nu scap nimic de aici nici în e- toate defragmentate ar tându-se interesante guverneaz , ajungem la înfrico torul necir-
lesurile i nici sensurile vie ii. cât c inutile. „dac e s spunem pe nume cumstan ialul ci globalul numitul „marele Zid
„Liber poezionistul” George G. Asztalos aici i acum/ religia caut adev rul de ieri/ de pe Lun ”: „pr li i gr mad de-un jind
e tr itorul con tient de a fi vinovat de toate tiin a defini ia de mâine/ i doar poezia simte i-o ambi ie/ am s rit s ne împr tiem prin
câte se întâmpl fenomene în jurul lui i con- realitatea de aici i acum// pentru c aici i lume/ s -i bâzâim dement toate minun iile//
centrate pe el. acum e tot ce avem/ tot i nimic sau Via cerul l-am dat disp rut/ am zburat prin dede-
Deta at ca la marginea lumilor când de sim it cu toate sim urile/ în nebunia pr - subturile p mântului/ am înotat prin nisip am
fapt fierbe fix la intersec ia unde lumile se denia i bucuria ei/ de la primul cuvânt plutit prin cea // am Umblat pe Ape tr sni i
rostogolesc unele într-altele ca într-un acce- care era fiul lui Dumnezeu/ i al Solitudinii le ina i/ pân când totul s-a f cut drum la pi-
lerator dublat de o centrifug , poetul face mama tuturor lumilor de sub stele// de la pri- cioarele noastre// ajun i aproape la Cap tul
studii de caz f anestezie, pe organism viu mul cuvânt i pân la locul i timpul/ în care Lumii/ unde nu-i regret i suspin/ unde ve-
totul se face lumin / uite aici i acum/ toat dem doar Apa i Marele Zid/ ne reg se te
bucuria pr denia i nebunia zilei:// s vezi a din senin/ o Pace i-o i-o Prietenie de
copiii/ s vezi poe ii/ s vezi animalele/ i s Cas de Nebuni// acolo ne ridic setea s ne
i spui doamne...// iat ni te oameni ade- tragem sufletul/ cu sângele p tat de sabie în
ra i!” mân // mare mila Ta Doamne: realitatea e s
Cu propriile concepte-viziuni, omul de la te treze ti zâmbitor/ i s ar i ca dracu// pra-
cap tul cuvântului/cuvintelor nu-ncearc s ful i pulberea sunt ultima minune a lumii/ pe
descâlceasc minunile gândirii, ci le-ncâl- urm tragem i ne duce apa”.
ce te mai r u pân le z ce te definitiv. Pen- Condi ia uman dup ce e dezbr cat de
tru c el este cine i cum, dar obligatoriu „nu iluzii e luat la rost cu biciul. Nenorocirile
sunt nebun de nimic. sunt de tot”: „da vere e lumii se fac gem i dispar l sând locul uneia
ca la pia a de pe ti/ vinde i fe e nevinovate/ singure, aceleia de a fi programa i genetic s
pentru luz ri îndr gosti i// suna i exasperarea nu suport m lumile f cute prost cum nici ele
i nu/ vine nicio salvare/ o s fie doar/ un pe noi.
serviciu post-mortem// mai încolo unde to i De aici evadarea continu c -i cu pa a-
vor iubi/ pentru c / nu mai sunte i printre port sau cu s rit gardul, în fericiri nebune cu
ei/ io ce s fac/ m-am gândit s profit/ de ce trup de idee fl mând de imposibil.
mi-a r mas de tept/ din via / i s -mi în- Poezia lui George G. Asztalo aduce toate
dr gostesc min ile din cap/ pe urm s ne vremile vrute i nevrute mai aproape, pentru
lu m la trânt cinstit/ pentru dreptul meu a le desfiin a ca inoperabile, printr-un afi at
fundamental/ de a nu fi iubit// desigur c o not found 404.
26 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Nicolae ROTARU

Desf[]urare cu @înf[]ur[ri
Mircea C rt rescu, Solenoid, Ed. Humanitas, Buc., 2017, 864 p.
împreun cu so ia, porno-poeta Ioana Nico- pe alocuri pornografic , de-a dreptul infantil ,
lae. Se repet vâlva plagiatului mai ceva ca- edulcorant-banal despre cre terea i des-
n cazul lui Eugen Barbu (cartea „Faruri, vi- cre terea unui profesora repartizat la o
trine, fotografii” a autorului BCA-ului actual coal de mahala (cincident cu habitatul
fiind plin de furti aguri dovedite), i din pri- meu de acum: Colentina!), dup ce a copil rit
cina, se pare, a rivalit ii dintre Manolescu, (paradoxal) în vecin tatea Circului i a Mili-
ca fost „t tic” al copilului teribil, i Liiceanu iei, ori s-a t duit la preventoriul praho-
(editorul care conduce Humanitas, editur vean Voila, stimate maestre, în timp ce la unele
ce a luat cu japca patrimoniul Editurii Scânteia i, de departe superioare celor date pie ei
a CC al PCR), actual „protector” al vestitului de poten atul i sus inutul, nici nu v-arunca i
(al doilea dup Dinescu „f -te-c -lucrezi” al o privire, ca s nu spun de scris dou rânduri
decembriadei!) Mircea. De i nu mi-e confor- despre ele, chiar i atunci când v-au parvenit
tabil (vorba altui Mircea, actor, dar i scriitor cu dedica ie scris pe cover page? Acum a i
arge ean, Diaconu, nemaisocotind c -i i po- avut r bdare s desf ura i numeroasele înf -
litician fost europarlamentar, dintr-un scheci: ur ri ale acestui uria ... solenoid cvasi-inutil,
N-am g sit alt rim !) neg sind altceva mai osârdie pentru care, e drept, merita i laude,
adecvat citez înc din autorul „Istoriei critice comp timiri i un premiu pentru tenacitate!
a literaturii române” cu care sunt întru totul Întrucât „ac iunea” (numit de unii exe-
de acord: „Solenoid se sfâr te banal, chiar ge i „fic iune speculativ ”) se petrece (cvasi-
din punct de vedere al scenariului autoru- real, cu aportul unor p i din jurnalele ante-
lui... Solenoid este un roman amorf, f o rioare) într-un spa iu foarte cunoscut mie
construc ie limpede, în orice caz, vizibil (dat fiind reziden a i activitatea didactic
cu ochiul liber, curgând la întâmplare, pe a so iei!) am parcurs paginile i cu o anume
Nu pot spune c sunt rezonant cu Nico- sur ce e scris, încrustând în epica lui curiozitate dat de metoda pedagogic a în-
lae Manolescu, pre edintele meu (ca membru pove ti diverse i minunate, biografii legen- rii prin descoperire. Dar, pentru un cititor
al USR), dar îi dau dreptate când îl calc -n dare, parabole str lucitoare, dar l sându- de aiurea care nu cunoa te CC-ul (zona Cir-
picioare pe autorul c ii (m feresc s -i zic ne finalmente sur notre soif. P cat!” cului-Colentina) acest element nu poate avea
roman, cum i jurnal m tem s -i spun hibri- Mda. i, totu i, de ce a i pierdut atâta timp, nici un pic de magnetism, indiferent c se
dului narativ autobiografic eterogen, inegal, pentru a citi o monstruozitate sub-mediocr , folose te sau nu un solenoid cu miez meta-
banal numit „Solenoid” ), scriitor de... Nobel lic! Încerc rile de a trata comparativ un text
mereu reportat, care e, la urma urmelor, chiar minor (mâini de ajutor salvatoare ale unor
i) produsul s u de lider de cenaclu. Acum prieteni s ritori la nevoie!) prin raportare la
academicianul critic zice: „Solenoid este un autori precum Kafka, Eco i Pynchon nu fac
roman inegal i dezarticulat, cu pagini ab- decât s maculeze i mai mult o scriere tern
solut de prisos, înecat într-un talme -bal- i edulcorat , o suit eterogen de fapte di-
me de simboluri”. Sentin a, dac nu cumva verse banale i medita ii enciclopediste inu-
execu ia public a r sf atului editurii Hu- tile. i prin raportarea la alte scrieri c rt res-
manitas ( i nu numai), „cenaclist de luni” (în ciene, acest nou op este asem tor, aproape
carte e vorba de Cenaclul Lunii) al magistru- sosie. (O spun de pe pozi ia unui bolnav cro-
lui (acuzat de plagiat în poezia „C derea” cu nic de lectur , cu sute de c i din biblioteca
ecouri în presa str in , poem invocat... aco- personal num rând câteva mii de volume,
peritor-justificativ în economia jurnalului- printre care se num i destule volume c r-
roman-eseu-poematic) vine dup ce acela i, resciene, citite în întregime, dar i din bibli-
plus mai marii culturii (inclusiv ICR, prin fi- otecile institu iilor prin care m-am perindat,
nan ri fabuloase) l-au l udat, sus inut, tra- parcurse într-o via de cititor care i scrie!)
dus (vezi aventura „Orbitor” care se dorea Chiar autorul (p. 657) tu eaz , aparent auto-
nobeliabil!), trimis în lume pe bani publici, U. Boccioni - Cap de femeie
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 27
ironic, dar, de fapt, sincer: „Scriu (...) o anti- Florentin SMARANDACHE
(SUA)
carte, opera pentru totdeauna obscur a unui
anti-scriitor.”
Aceast dare de seam luxuriant (patru
i conven ionale cu 51 de capitole în peste

Trubadurul
850 de pagini) despre „anomaliile vie ii”, du-
propria m rturisire a colegului meu bucu-
re tean de genera ie (n. 01.06.1956) prof. univ.

spa\iului
dr. la Litere, în Universitatea din Bucure ti
este, în viziunea majorit ii cititorilor ( i ju-
dec torilor) lucizi, c rora m al tur, un e ec
sun tor, un raport asupra unei vie i banale

rural
pe care o scoate în eviden prin umbrele
proprii comunismului, accentuând culise i
decoruri stridente, sexuale, vulgare, atipice
sau enciclopediste, de la, s zicem, penisul Cu antologia-bilan Trubadur la por ile contemplativitatea i medita ia sa, oferind
lui Terente de la muzeul Morgii „Mina Mino- neamului, Ion I. P ianu revine în aten ia chei de decriptare, de descifrare a sensurilor
vici” numit „Gioconda a acestui Luvru mor- publicului iubitor de poezie, încercând s existen iale ale unei comunit i str vechi, cu
bid” la caseta cu copia misteriosului Manu- ofere o imagine de ansamblu a unui parcurs practici ritualizate.
scris Voynich de la Vila Monderagon. Citind literar care- i l rge te mereu drumurile prin Casa, biserica, coala, copil ria, p rin ii,
mi s-a p rut c am în fa un ditamai minereul aderarea la un sistem de idei i norme estetice tenii, muncile câmpului, anotimpurile i
pe care-l tot disloc cu privirea, pentru a ajun- îmbog ite continuu cu sensuri i motive noi, rb torile tradi ionale, prietenia i prietenii,
ge la pu inele i m runtele pepite (e.g. cap. în forme i atitudini nu arareori surprinz - dar i gr dina, izvoarele, codrul, natura în
35 i 43, cu specifica ia c ultimul con ine i toare. Aceast imagine are ca tr tur domi- general, cultivate cu exuberan i nostalgie,
12 pagini pe care se afl reprodus de 2853 de nant adâncirea expresivit ii lirice, dar i cre- apar într-o solemnitate simpl , de i specta-
ori doar cuvântul ajutor!) care, oricum, nu ionarea, realist , a unui spa iu fr mântat de colul lor e plin de culoare i rafinament, pu-
merit travaliul înl tur rii ditamai cantit ii lumini i umbre de n zuin e luminoase i an- nând în eviden un puternic sens etnic i
xiet i într-o accentuat not de originalitate. moral, ceva din voca ia gnomic i paremio-
de steril.
Poetul se define te, astfel, drept un tradi io- logic a spiritului românesc. Starea sufle-
Cartea e ca o burt de ca alot epic în
nalist într-o postmodernitate degringolat , teasc iradiat creeaz impresia c ne afl m
care evolueaz un Iona din mediul didactic,
oscilând între poezia intimist i cea social , acas , într-un spa iu consensual al binelui,
un recurs la un dichis tehnic (o bobin nu-
între o abordare pastelat a naturii i invec- frumosului i adev rului, al familiarit ii cu
mit i solenoid, cu înf ur ri menite s pro-
tiv cu iz politic, configurând o atmosfer în divinitatea i natura.
duc fenomene fizice diferite într-un circuit care fragilitatea i delicate ea fiin ei i a tr i- Este, apoi, de relevat i capacitatea lui I. I.
la trecerea unor curen i diferi i, stârni i prin rilor ei se conjug cu ironia, sarcasmul sau ianu de a condensa, în unele poezii, mo-
lectur , obiect îngropat chiar sub casa sa, ca revolta, pentru a e ua, în cele din urm , într- mente de autentic reverie, dar i de elogiu,
i sub cl direa Morgii din Bucure ti!), o par- o resemnare deplin mioritic secven e de un dens dramatism al ideii, ori
curgere de h purtând în cârc ditamai po- Tematica rural - satul ca centru al lumii tr iri spiritualizate, uneori euforice, ca în ver-
vara de crengi ale unui arbore genealogic i i spa iu al propriei vie i - se pliaz perfect surile dedicate Limbii Române, lui Eminescu,
copac narativ, o încercare (reu it ) de ispitire pe modul liric de cunoa tere al poetului, pe orului sau mamei, captând aten ia lec-
a curio ilor (mai ales cu ajutorul editorului i torului i în ându-l în sferele înalte ale tr irilor
pe baza exacerb rii antecedentelor literare ale fabuloase. Predilec ia pentru farmec i ferme-
autorului), o prezentare eterogen de evolu ii tor î i g se te, uneori, contraponderea în
sexuale în parteneriat cu colega de catedr , momente, când lucid realiste, în reflec ii amare,
de frânturi familiale cu mama feti ei lui, de dureroase sau izbucniri autoironice sau sar-
vise stranii i de frânturi de jurnal anterior, o casme, poetul demistificându- i propria con-
carte grea, dar foarte u oar , a c rei lectur di ie i sfâr ind într-o atitudine sceptic , într-
îmi d dreptul i mie s scriu pe cartea de o stare difuz , de incertitudine.
vizit , ca filosoful-editor, discipol al gândi- Pe acest tipar al satului, privirile poetului
torului de la P ltini , cu prenume de arhan- se opresc pe fundalul unui cer sumbru, plin
ghel: „Eu am citit Solenoid”. Cu apostila: de în elesuri i prevestiri tulbur toare. Este
Degeaba! imaginea acelui spa iu labirinitic închis în
I-am repro at profesorului Manolescu sine, din care î i iau zborul tainele lumii, ajun-
pierderea de timp pentru lectur i analiz , gând pân la urm la acea înseninare tragic ,
dar sunt la fel de blamabil, prin pierderea pla- specific Miori ei. Este, în fond, destinul in-
nificat de acela i tip. Nu acela i lucru, la ca- terior al unui neam prins în schimbarea ne-
pitolul avantaje, se poate spune despre autor contenit a Universului.
i editor, desigur) care (ambii) din orice cro- Cu Antologia Trubadur la por ile neamu-
nic (favorabil sau ostil ) au de câ tigat, lui, Ion I. P ianu î i contureaz definitiv
dincolo de vânzarea c ii. La urma urmei nici profilul liric, versurile antologate fiind expre-
cititorul (cronicar sau nu) nu are ce mai pier- sia unei experien e existen iale proprie, ca-re
de. Dimpotriv . confer prin ea îns i valoare textelor.
Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine

28 Anul X, nr. 7(107)/2019

Mihai BATOG-BUJENI|{

Tâlcul dest[inuirilor
Sergiu Brandea, Dest inuiri, Editura 24 Ore, Ia i
În urm cu aproape cinci ani l-am întâlnit cu un entuziasm absolut firesc având în ve- de autor în articolele sale. Fac îns precizarea
pe domnul Sergiu Brandea la o memorabil dere faptul c eram deja familiarizat cu stilul de i, aparent, subiectele abordate sunt
activitate cultural organizat de d-na Doina autorului. preponderent specifice statului Israel, s nu
Meiseles în splendida sa re edin din Tel i, iat , dup aproape un deceniu de la facem gre eala de a le considera lipsite de
Aviv. Ne-am adunat atunci aproape o sut prima apari ie editorial , Sergiu Brandea m interes pentru noi to i. Trebuie s fim per-
de scriitori, poe i i publici ti de limb româ- onoreaz d ruindu-mi un nou volum intitulat fect con tien i de faptul c orice eveniment
, majoritatea din Israel, iar onoranta parti- de data aceasta: Dest inuiri. Volumul, ap rut de pe teritoriul israelian are repercusiuni în
cipare a ambasadorilor României i Republicii la editura 24 Ore din Ia i i prefa at de cunos- întreaga lume i cu atât mai mult aici, în Ro-
Moldova la acest eveniment a fost de natur cutul critic literar Ioan Holban dovede te i mânia, având în vedere rela iile profunde i
sublinieze importan a sa. prin aceasta faptul c numele autorului tinde complexe dintre cele dou state, atât cele mo-
Sunt i acum convins de faptul c dincolo devin renume, un bun i apreciat renume, derne cât i cele tradi ionale.
de prestigiul gazdei, dar i excep ionala sa cu cititori nu numai în Israel, ci i în România. Totu i, voi relua unele teme care mi se
capacitate managerial , ceea ce a contribuit Voi începe discu ia despre aceast carte par foarte importante, dar fac precizarea c
la succesul evenimentului a fost i farmecul cu m rturisirea de credin a autorului care eu nu voi putea reda i farmecul scrierii a a
uria ei personalit i a bunului nostru prieten ne spune c el este „un patriot i un na io- cum numai autorul a tiut s o fac .
Harry Ross pe care l-am s rb torit cu acest nalist” sintagm pe care nu o va pierde din Redau doar un aspect al paranoiei care
prilej. vedere pe tot parcursul scrierii, îns ne va ajunge uneori la cele mai stranii forme. Un
Pe domnul Brandea nu-l cuno team per- demonstra c exact din aceast postur pu- lider palestinian afirm c lupt torii s i, pen-
sonal îns citisem cartea Strâmba, lansat blicistul Sergiu Brandea se va dovedi un uma- tru libertate evident, au reu it s ucid într-
în anul 2010 i care urma s fac o str lucit nist de for care nu în elege prin cele dou un num r de ani 11.000 de israelieni (nu
carier aflat atunci abia la început. Am dis- cuvinte: patriot i na ionalist, în nici un caz, numai solda i!). Pentru asta s-au sacrificat
cutat despre carte, am mai povestit câte una- ruperea de amintirile copil riei tr ite în Ro- 150.000 de eroi r ma i pe câmpurile de lupt .
alta, deoarece ne legau unele amintiri comune mânia i nici ridicarea în sl vi a vreunei con- Sergiu Brandea, inten ionat, d aceste cifre
din Bârladul tinere ilor sale i am r mas în cep ii strict na ionaliste în care to i cei care care chiar pentru un nespecialist reprezint
contact, astfel c peste un timp când a ap rut nu sunt ca tine î i devin automat vr jma i, o catastrof din punct de vedere militar i ar
volumul Confiden e am scris despre carte într-un fel sau altul. Greu de crezut pentru impune, dac am putea gândi logic, o renun-
mul i al i „na ionali ti” c po i fi iubitor al are la lupt i abordarea unor c i pa nice de
valorilor fundamentale specifice, dar s ar i, ob inere a libert ii. Te po i întreba, i autorul
cu mult în elepciune c , în sine, omenirea chiar spre aceast concluzie conduce ideea,
este un întreg func ional, iar multicultura- oare în ce lume tr im? Dar, ca întotdeauna în
lismul exact for a care duce la dezvoltare i scrierile sale, Sergiu Brandea nu se erijeaz
ar trebui s duc , firesc, la bun în elegere. în comentator, nici în judec tor, nu d sen-
Construit prin comasarea articolelor ap - tin e i nici solu ii. Cu o subtil ironie spe-
rute de-a lungul timpului în prestigioasa pu- cific evreiasc , dar i cu mult în elepciune,
blica ie Jurnalul S pt mânii, cartea are, de- ne las pe noi s g sim r spunsuri.
loc surprinz tor, o fascinant coeren , un Apoi pune în discu ie opiniile unei tinere
fel captivant de a fi lecturat , f când astfel cu dubl filia ie, polonez i român , care
deliciul cititorului care va afla multe lucruri face o scurt vizit în România i emite, cam
despre autor, despre problemele rii sale, cu arogan , o mul ime de evalu ri total nere-
despre oamenii de acolo, dar i despre per- aliste referitoare la locurile pe care le-a vizitat,
spectivele ei, a a cum le-au visat cei din vea- dar i despre oamenii pe care i-a întâlnit. Au-
cul trecut, aceia care au muncit i au luptat torul, s nu uit m, patriot i na ionalist, cu
de-a lungul unor genera ii întregi i care nu acela i spirit fin i pu in caustic, d o replic
aveau atunci decât speran a. Una cât se poate ferm acestei tinere cam prea plin de pro-
de realist precum vedem acum! pria importan , spunând-i, cu calm i rea-
Nu voi intra desigur în miezul povestirilor lism c nu po i cunoa te o ar în doar câteva
sau în analiza punctelor de vedere exprimate
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 29
zile, pe fug , într-o vizit . Ce bine ar fi dac Titina Nica |ENE
to i comentatorii din lume ar citi aceste rân-
duri! M car pentru a reevalua no iunea de
bun sim .
Mi s-a p rut de un dramatism firesc pune-
rea în discu ie a unei probleme cu dureroase
implica ii care a inut, pe bun dreptate, prima
pagin a dezbaterilor politice i militare din
Israel mai mult timp. Este vorba de cazul
acelui soldat care, aflat în realitatea câmpului
de lupt , a împu cat un terorist care tocmai
cuse o victim , colegul soldatului. Într-un
mod greu de explicat chiar i prin abordarea
excesiv de democratic a situa iei, soldatul Amurg de întoarcere A doua tinere e…
ajunge s fie acuzat de crim . Da, ni te oa- M-am întors în satul meu natal
meni pentru care ai tot respectul, stau pe Demult, demult în tinere e,
cea a se rostogolea peste el ca un val
scaune, lini ti i, pentru c acest soldat îi ap - pe aicea umblau pa ii mei
cump na fântânii avea plânset de miel
, i îl judec f s in cont de condi iile i ce n-a da s îi g sesc,
lumina, din crucea zilei, raze de o el
specifice unei confrunt ri în care armele de ca s m folosesc de ei...
foc au primul cuvânt. Nici aici Sergiu Brandea Am coborât pe un drum pr fuit de amintiri
Pe cei care îi am acum,
nu d verdicte. Se întreab , ne întreab , i gleznele-mi c utau trecutele iubiri
îi simt din ce în ce mai grei,
ne pune s gândim... De mai multe ori, fiindc în satul meu str juit de dealuri
nu-i recunosc, sunt altcumva,
a spune i un vechi proverb evreiesc des- crucile se-nmul iser pe maluri...
de parc n-ar mai fi ai mei...
pre croitorul care m soar de dou ori înainte Nu am g sit nimic din ce a fost
de a t ia… i dac acum în plin var ,
timpul o luase din loc f rost
Nu voi uita nici întâlnirile autorului cu timpul este o frumuse e,
florile se ofiliser pe mas
diferi i compatrio i, nume care au pentru noi cum nu putem, Doamne,
parc nu eram acas ...
to i rezonan e de-a dreptul istorice fiindc i noi s-avem a doua tinere e?
de la ei am înv at nu numai meseria scrisului, În satul meu m-am reg sit
sufletu-mi era, pe drum de întoarcere, Case frumoase i triste…
ci i morala sa, iar nume precum: Lucian Rai-
cu, Virgil Duda, Alexandru Mirodan, Ionel stignit. Case frumoase i triste,
tiru i multe, multe altele ne aduc în ochi pe dealuri împr tiate,
lacrima amintirilor, a neuit rii i a pre uirii. Am plecat în lume... nimeni nu v locuie te,
Cu mult sinceritate îndemn orice cititor sunte i case-nsingurate...
Miroase a fum i l mpile-s aprinse
care aude vorbindu-se, vede sau are aceast
Fumul se îndoaie pe co uri, în afar , Pe dealuri împr tiate,
carte, s o citeasc asumându- i riscul ca la
Copacii par în floare cu crengile lor ninse case frumoase i triste,
sfâr it s încerce o oarecare p rere de r u c
i m cuprinde iar un dor de prim var . mai c -mi vine, când v v d,
lectura s-a terminat parc prea devreme.
-mi v rs lacrima-n batiste...
De aceea, dar i pentru c mi-a dori s cuprinde un dor de satul de departe
mai citesc i alte volume ale lui, îi urez din Gândurile, stol, alearg spre cei dragi In voi nu e s rb toare,
toat inima lui Sergiu Brandea: Ad me’ah am plecat în lume, ca s înv carte, nu v vin colind tori,
ve’esrim! sând copil ria lâng p duri de fagi. ci, cei ce v-au construit,
sunt pleca i în alte ri...
Puteau g si bucurii,
chiar aici, la ei acas ,
cum c ar sta cu to i cei dragi,
aduna i la aceea i mas ...
Cum c ar asculta cucul,
în p durea înverzit ,
admirând pe sub copaci,
vioreaua înflorit ...
ci averea pe p mânt,
nu are nicio valoare,
omul se duce s rac,
dincolo, atunci când moare...
Nu mai chinui i copiii,
care plâng r ma i în ar !
Niciodat nu uita i:
Umberto Boccioni - Natur moart Ei sunt singura Comoar ...
30 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Lucian GRUIA

Daniel Marian - c[l[re\ul


din zorii unei iubiri amânate
Daniel Marian, în volumul re ul din zorii unei iubiri amânate plimbi ce prostie/ s i plimbi aripile ca pe evantaie” (ordinea nefi-
se dovede te un postmodernist pur sânge datorit lu rii în r sp r a reasc ).
temelor abordate. Prima exemplificare distruge mitul lui Noe: „acum Iubita las impresia de frigid , noroc cu poluarea planetei: „la
s-au dus ploile/ i noe n-are nici o treab / bea lini tit la cârcium / por ile tale alina/ s rutul înghea / de a teptare/ pân te dezghe i tu/
înc un potop” (aici e locul cu tine). o s ai de-a face cu/ înc lzirea global ” (incendierea lui unu pentru
Dar cea mai puternic amprent postmodernist poetul o las în a începe doi).
viziunea unui rai cârcium : „paradisul era o crâ de la ar / unde Apoi poetul revine la gânduri mai bune în versuri de sorginte
mu tele se scobeau în nas/ b utura picura din tavan/ mahorca se chiar romantic : „voi ti i de ce inima/ nu bate niciodat la fel?/
fuma din pere i/ visele în pielea goal / op iau în draci pe mese” (se pentru c ea fuge/ dup o alt inim / încearc s o imite” (cardio-
tr ia în vecin tatea vie ii). grafia înc unei inimi).
Dumnezeu este un deus otiosus care s-a dus s doarm pu in: În lumea asta imperfect Dumnezeu a f cut femeia ca s o bul-
„sau n-a i auzit cum Dumnezeu/ a fost prins dormind/ la facerea verseze apoi cu frumuse ea ei: „Ce gre eli mari a f cut Dumnezeu/
lumii/ de aceea atâtea apocalipse/ i nici una teaf (...)/ i mai grav când i-a pus lumea în cap/ s-o fac s arate ca lumea/ pe care a
Doamne/ hai s vezi ce ai f cut!/ la jum tate de norm ” (minciuna). visat-o/ beat drogat sau numai nebun/ te-a f cut pe tine/ i a fost
În aceast situa ie, poetul se revolt împotriva condi iei sale de destul/ s dea cu lumea pe jos” tiam c numele t u este iubire).
om muritor: „pe când s m nasc/ înnebunisem/ Doamne e prea mult/ Tot în stilul acesta de profunzime luat în derâdere, poetul aduce
asta e crim / s -mi iei mie ve nicia i/ s-o-mpar i/ pe coclauri/ i mai un alt elogiu femeii: „iau pâinea i o fac femeie/ pentru c femeie
ales/ s-o vad toat lumea” (ve nicia-n pielea goal ). trebuie s fie/ s ajung la to i fraierii de pe lume” (Alina - chiar
Apoi prive te cu cinism extinc ia: „într-o ordine fireasc a lucru- dac nu te cheam Ana care-i plecat în weekend).
rilor i fiin elor/ Dumnezeu tr ie te/ ca s ne-ngroape pe to i” (f Poetul este sensibil i la darurile naturale ale iubitei: „ i-am remarcat
titlu). ochii i urechile i nasul/ i gura i pulpele i celelalte/ ar ri dumne-
Moartea este luat i ea în r sp r: „de frigid ce e moartea/ se zeie ti precum sânii” (deci a a s tii).
vinde ieftin/ pe o coaj de nuc / i nici m car/ aia de cocos/ pe o ptura iubitei îi provoac insomnii matrimoniale: „în noaptea
sticl goal / de verde de paris/ pe o igar învârtit / dintr-o scrumbie” deas / crud prin eas / i-e nu- i pas / c am insomnii/ de m tas /
(denigrarea mor ii). tu nu tii/ câte stihii/ te îmbrac mireas / (...) // insomnii feline/ insomnii
Dar tema principal a c ii o constituie dragostea pentru Alina, alene/ insomnii cu tine” (ascuns -n pove ti).
privit la fel de incitant. Subiectul este abordat prin demontarea sim- Iubirea aceasta v zut oximoronic nu poate fi decât imposibil :
bolului transcendent al aripilor care apropie sentimentul acesta de „vremea-i o scorpie se vede c -i/ vremea unei iubiri amânate/ i aia
divin: „mie nu mi-a convenit niciodat / c aripile nu- i cresc direct tot scorpie sau vreo/ ceva asem tor” (numai scorpii i un timp
din cap/ din gur din urechi sau din ochi dar/ cel mai bine din ochi de scorpios).
acolo/ s i creasc odat cu v zduhul// dar s i creasc aripi pe la Toate acestea îl conduc pe poet la concluzia: „nu exist frumuse e
spate/ de parc i-ar fi ru ine cu ele/ i nu trebuie s se vad / când le nebunie” (trebuie c sunt o pacoste ame it ).
Ca la poe ii blestema i, alcoolul aduce alinarea. „de câte ori sunt
îngeri i asta/ se întâmpl de câte ori beau / cele patruzeci de
pahare” (cum mai vine -asta?).
Daniel Marian nu merge pe c i b tute, se fere te de abloa-
ne de limbaj. Chiar i triste ea lui trebuie s fie original : „co-
lec ionez triste i/ limpezi i adânci/ (...) / caut un nou fel de tris-
te e/ care n-a mai fost/ trebuie s am o triste e a mea/ s poarte
numele meu/ cu triste ea alina/ nu mai pot s-o duc mult/ a început
se ofileasc / în suflet” (prea devreme pentru inventar).
Într-adev r vremea inventarului nu a sosit înc , Daniel
Marian dup ce a publicat vreo aizeci de c i (poezie i co-
mentarii literare), ajuns la maturitatea crea iei sale. În poezie i-
a creat un stil inconfundabil, ludic i expresiv cu accente abi-
sale, chiar tragice. Viziunile sale, uneori ocante, totdeauna
surprinz toare, incit la medita ie. Fantezia sa este inepuizabil .
Critica literar s-a aplecat prea pu in asupra c ilor sale de
versuri. Merit mai mult aten ie, fiind un poet original.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 31
Virgil ENE

Mihai Eminescu, dincolo de geniul


poetic, este ]i om de ]tiin\[,
astrofizician, promotorul dacopatiei
]i primul cosmonaut al lumii
Înc din secolul trecut, patru mari academicieni, eminescologi de i înfund gâtu-n guler i bumbacul în urechi;
marc , anticipau c în opera lui Eminescu exist lucruri de o deosebit Usc iv a a cum este, gârbovit i de nimic,
valoare pentru cultura noastr . Primul a fost Mihai Beniuc, care în Universul f margini e în degetul lui mic,
prefa a unui volum, Eminescu poezii, edi ie îngrijit de Perpessicius, ci sub fruntea-i viitorul i trecutul se încheag ,
ap rut în anul 1963, scria: „Dar trebuie s spunem despre Eminescu Noaptea adânc-a veciniciei el în iruri o dezleag ;
, înc nici pân ast zi nu s-a spus tot i c înc vor veni, dup noi Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe um r
genera ii, care vor descoperi în opera i în via a lui, lucruri noi, de o a el sprijin lumea i vecia într-un num r”
deosebit semnifica ie pentru cultura noastr , pentru literatura i Din aceast autobiografie tiin ific în elegem c , însu i Eminescu
poezia noastr ”. se considera un om de tiin cu multiple preg tiri, dac ar fi ajuns la
Zoe Dumitrescu-Bu ulenga, academician, singurul profesor cu vârsta avansat a dasc lului. El ar fi devenit astfel un om de tiin
titlul de eminescolog, atunci, spunea studen ilor: „cercetarea emines- capabil s îndeplineasc urm toarele profesiuni: de matematician,
cologic pe m sura mileniului III, abia acum începe, pe toate laturile care socote te continuu, dup cum reiese din primele dou versuri;
unei mirabile crea ii”. de fizician, care ine universul în degetul mic; de astrofizician care,
Academicienii Gavril Istrati i Egdar Papu, mai pragmatici, sus- chiar în Scrisoarea I, formuleaz teoriile genezei i apocalipsei lumii,
ineau c „previziunile tiin ifice odat descoperite în opera sa, vor i ultima este de mare astrofizician, care va descoperi num rul, ce
fi atât de valoroase, încât noi vom fi mai contemporani cu Eminescu, sprijin lumea i vecia. Acest num r ar putea fi ecua ia lui Einstein, E
decât contemporanii lui de leat”. = mc2, pe care putea s -l descopere el, dac ar fi tr it cât Einstein.
Anticipa iile acestor patru exege i ai operei eminesciene au fost Acest fapt reiese din evolu ia lui spre tiin , înc de la Viena, unde lua
puternic înt rite de autobiografia tiin ific a poetului descoperit lec ii de calcul diferen ial i spera s pun în ecua ie formula universal
de noi în Scrisoarea I: a cosmosului, a a cum se g sea el într-un timp al primordialit ii.
„Iar colo b trânul dasc l cu-a lui hain roas -n coate, În ceea ce prive te previziunile autorilor de mai sus, ele au fost
Într-un calcul f cap t tot socoate i socoate decriptate de subsemnatul, sub form de previziuni tiin ifice, ce au
i de frig la piept i-ncheie tremurând halatul vechi, fost studiate i expuse în cele trei volume publicate, Previziuni tiin-
ifice în opera lui Eminescu (2010), Eminescu versus Einstein (2012),
i Mihai Eminescu, neb nuitele enigme ale nuvelei S rmanul
Dionis (2014), toate tip rite la editura Brumar Timi oara.
Dar cum cercetarea noastr nu s-a terminat, dup cum însu i
spunea Eminescu, „în prezent cuget torul nu- i opre te a sa minte,
ci-ntr-o clip gândul duce mii de veacuri înainte”, am descoperit
dou noi preocup ri în opera lui Eminescu, una istoric i alta cos-
mologic , de care ne vom ocupa în cele ce urmeaz .

Mihai Eminescu e promotorul dacopatiei


Acest nou titlu istorico-literar- tiin ific, l-am descoperit punând
în valoare aser iunea c „limba român este limba cea mai veche
din lume, fiindc se trage din limba traco-dac ”.
Aceast idee halucinant pentru unii, de un adev r indubitabil
pentru al ii, re inut de dr. Obersteiner dintr-o convorbire cu Emi-
nescu, în timpul deselor plimb ri prin Viena, în momentele de autentic
revenire la normal a s ii lui, fiind spus îns în „noaptea nebu-
niei”, dup Noica, i deci, neprezentând o garan ie a veridicit ii ca
fond a acesteia, a r mas necercetat de eminescologi, i mai ales, de
critici emeri i ai operei eminesciene.
De i p rea un paradox, fa de teza mai veche, expus de Nicolaus
Olahus, înc din anul 1550, în lucrarea sa, Hungaria, „c noi de la
Boccioni - Dinamismul capului de b rbat
32 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

limb latin , ci limba latin este o limb româneasc ”.


Râm ne tragem”, idee împ rt it cu entuziasm de curentul latinist, Cu aceast ocazie se descoper i antiteza, necesar veridicit ii
i care a fost utilizat ca un fel de slogan politico-istoric, cu dedica ie sintezei emis de M. Eminescu, când îl citeaz pe Petru Maior, membru
obligatorie, poporul român se trage numai din romani, iar limba al colii Ardelene, care, studiind la Roma, la De Propaganda Fide,
latin este mama limbii române. În aceast confruntare, între teza a cunoscut aceste secrete ale Vaticanului, i, ca urmare, a scris Istoria
lui Olahus i sinteza lui Eminescu, ne lipse te antiteza, ca triada s pentru începutul românilor în Dacia, în anul 1812. În aceast carte,
fie logic . De fapt, aceast aser iune eminescian m-a preocupat înc la pag. 316, scrie „De aceea m car c ne-am deprins a zice c limba
din lucrarea Eminescu versus Einstein, dar neavând antiteza, adic român e fiica limbii latine ti, adic mai corect , totu i dac vom
lucrarea de unde s-a inspirat Eminescu, a trebuit s-o înlocuiesc cu ce avea a gr i oblu, limba româneasc e muma limbii latine ti”.
am g sit în mai multe c i, care confirmau adev rul acestei aser iuni. Dac ad ug m la aceste m rturii istorice elocvente, în ceea ce
a de exemplu, în cartea De la T rt ria la ara Luanei, de Tonci- prive te formarea limbii române, spusele lui Traian din „De bello
lescu, prin cele trei t bli e ce con ineau cea mai veche scriere din dacico”, sper c -l vor convinge despre acest adev r chiar i pe Dan
lume, datând de cinci mii de ani î.e.n., considerat a fi a protosu- Alexe, care în cartea sa, Dacopatia i alte r ciri române ti, dove-
merienilor, a demonstrat f echivoc, c în Transilvania s-a n scut de te cât de r cit este el, în aceast privin .
cea mai veche civiliza ie din lume. De altfel, W. Schiller, un arheolog ci, iat cât de bine gl suie te Traian în aceast carte: „limba lor
american, citat de Daniel Roxin pe internet, se exprima: „civiliza ia nu este greu de înv at de c tre noi, romanii, întrucât prezint mari
i istoria au început acolo unde locuie te azi neamul românesc”. asem ri, i dup spusele unor cunosc tori, s-ar apropia de vechea
Dup plecarea protosumerienilor pe calea ar tat de cultura r mas noastr latin , cunoscut sub denumirea de limba prisc sau auso-
în urm , de la rt ria-Turdas-Vincea-Sitagroi (Bulgaria)-Antiohia nic , adic în inuturile dacilor, afla i mai demult sub st pânirea
- ace tia stabilindu-se în anul 4000 între Tigru i Eufrat. Din cei r - noastr , c ci dacii, tot semin ie de traci sunt (...) De limba latin o
ma i, s-a n scut poporul trac, care în decurs de 3000 de ani, între despart mai mult înglobarea unor vocale aspre, necunoscute în
5000-2000 de ani î.e.n. a devenit cel mai numeros popor din lume, latin , i pe care un roman numai cu greu poate s le reproduc ”.
dup indieni. Acesta ajunsese la peste o sut de triburi cunoscute, În alt parte, tot Traian arat c dacii i-au p strat tradi iile. „Am
al c ror epicentru a r mas în Transilvania. Interesant, c toponimia în eles c numai l sând popoarele s i continue traiul lor str vechi,
protosumerian ce poart numele zeului Saue, este prezent i ast zi, sându-i conduc torii loiali, putem aspira la însu irea aurului i a
cu nume de localit i sau râuri, ca Seulia, Seusa, Sieu, Simeria etc., pe celorlalte bog ii”.
ile apelor din toat Transilvania. Deci, triburile dacice care au Deci, e clar c Traian n-a dorit i n-a f cut romanizarea dacilor.
mo tenit aceste denumiri, vechi de 5000 de ani î.e.n., dovedesc c Interesul lui era jaful i cotropirea a 14% din teritoriu, atât cât s
noi suntem urma ii direc i, nu numai ai tracilor, ci chiar i ai proto- ajung la Ro ia Montan . A adar, Traian recunoa te c dacii vorbeau
sumerienilor, vechime ce dep te 7000 de ani. limba latin veche, pe care i ei au vorbit-o, i c n-a avut nici un
În ceea ce prive te limba, e destul s -i pomenim pe Dio Cassius interes s for eze romanizarea noastr , fiindc numai l sându-le limba
pe Herodot, pe Ovidiu, i chiar pe Traian, în De bello dacico, to i i tradi iile lor, puteau aspira în lini te la jefuirea aurului, bog iilor i
afirmând c tracii i dacii vorbeau o limb latin vulgar . Tot Daniel recrutarea de tineret pentru legiunile lor.
Roxin pune cirea a pe tort, în privin a diferendului istoric, privind i atunci, de ce s-a sup rat Eminescu pe Traian? Iat de ce. Tot
prioritatea vechimii limbii române fa de cea latin , când îl citeaz pe în „De bello Dacico”, Traian însu i m rturise te c a venit ca un co-
Miceal Ledwith, consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, un savant de tropitor, i s-a purtat ca un barbar. „Atunci când am intrat în cetatea
renume, ce a fost decan al Sf. Petru Diocescan College din Wexford, dacilor, am dat foc la tot ce putea s ard , i-am distrus zidurile cu
care într-un interviu video la Cluj, din anul 2012, scoate la iveal berbecii, am dat prad focului satul aflat în fa a columnei, i altor
unul din marile secrete ale Vaticanului, c „nu limba român este o ez ri, destul de numeroase, care împânzeau coastele dealurilor,
unde am dat foc caselor i le-am împr tiat temeliile ”. Sau în alt
parte scrie: „N-am cru at femeile, am ucis pe copii i strangulat pe
trâni, am nimicit pe rani i am distrus poporul dac”. i dac a
distrus poporul dac, pe cine a mai n it Traian? Poate r spunde cineva!
zboiul daco-roman s-a terminat odat cu t ierea capului i a
mâinii drepte ale lui Decebal, de c tre Tiberius Claudius Maximus,
care au fost duse la Roma ca trofeu, împreun cu 165.000 kg de aur i
320.000 kg de argint, plus 50.000 de prizonieri, toate acestea au
încununat victoria lui Traian? R mânea în urm Dacia Romana, pe
timp de 165 de ani, timp în care s-a mai jefuit cam tot atâta aur i
argint de la Ro ia Montan . Depopularea Daciei de b rba i a conti-
nuat prin între inerea cu solda i a celor 9 legiuni auxiliare i a dou
legiuni de lupt . Distrugerea cet ilor i mai ales a irului de regi,
cum bine gl suia Co buc în poezia Regina ostrogo ilor, când scria:
„n-ai ucis în el un rege, ai ucis un ir de regi”, aser iune ce se
potrive te foarte bine, extrapolat la cazul Decebal. Fiindc o dat
cu moartea lui, s-a sfâr it un ir de 26 de regi daci, socoti i de la
Antyras, din 514 î.e.n., cel care s-a luptat cu Darius. Acest dezastru,
ce a cuprins întreaga Dacie, a avut repercusiuni nu numai imediate,
dar mai ales tardive, fiindc au favorizat n lirile barbare ce au
urmat, care, neîntâlnind nicio rezisten , au jefuit Transilvania, iar
cei din urm , ungurii, profitând de aceast situa ie, au ocupat-o pân
Boccioni - Dinamismul capului de femeie în anul 1918.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 33
i eminescologi, ce au „furat istoria”, când au sus inut c „de la
Iat de ce Eminescu, cunoscând aceast epoc trist prin care a Râm ne tragem”, adic împ ratul Traian cu romanii lui sunt singurii
trecut poporul daco-român, ca urmare a r zboiului purtat împotriva str buni ai no tri i c limba lor latin e mama limbii române.
Daciei, urmat de cotropire, de jaf, de depopulare de b rba i, de dis- Cu aceast succint expunere, consider c este motivat noul titlu,
trugere a cet ilor i satelor, i mai ales de întreruperea irului de descoperit de noi, c Eminescu este promotorul dacopatiei, fiindc ,
regi, prin t ierea capului lui Decebal, l-a g sit vinovat în fa a istoriei blestemul lui Decebal, din poezia Memento mori sau Panorama
pe împ ratul Traian. De aceea prin blestemul lui Decebal, a fost exo- de ert ciunilor, ap rut în 1872, i reluat în Scrisoarea I, în anul
nerat de toate drepturile acordate servil de c tre istoricii no tri, i, în 1881, dep te, cu 42 de ani, aceea i teorie expus de N. Densu-
mod special, de la titlul de str bun al poporului român. Iat blestemul eanu, post mortem, în Dacia Preistoric , ap rut în anul 1913, de i
lui Decebal, din poezia Memento mori, scris în anul 1872: era finisat de autor înc din 1886.
„Vai vou romani puternici!... Umbr , pulbere i spuz
Din m rire-v s-alege! Limba va muri pe buz Mihai Eminescu - primul cosmonaut al lumii
Vremi veni-vor când nepo ii n-or pricepe pe p rin i Aceast categorie tiin ific extraordinar se întinde dincolo de
Cât de nalt -vi-i m rirea tot a a de-adânc c derea grani ele obi nuite ale lumii terestre, ea dep ind orice închipuire,
Pic cu pic secând paharul cu a degrad rei fiere, pentru vremea aceea, i face parte din cosmologia literar-filozofic i
Îmb ta-se-vor nebunii, dispera-vor cei cumin i” tiin ific ini iat de Eminescu. Ea are r cini înc din copil rie,
Acest blestem avea s fie r zbunat peste câteva sute de ani, când colinda singur câmpiile i p durile de pe dealurile Ipote tilor.
când, în anul 395, împ ratul Teodosius I, înainte s moar , avea s Gândurile existen iale încep s -l chinuiasc , de la vârsta de 16 ani,
împart Imperiul roman, în cel de R rit i cel de Apus, i ambele când, la Blaj, în compania lui Filimon Ilie, f când dese plimb ri prin
aveau s dispar dup nici o sut de ani, odat cu limba latin . Deci, împrejurimi, îi va dedica versurile:
marele Imperiu roman a disp rut din istorie i limba latin creat s - ii minte oare când m întrebai
l sus in a disp rut de pe buze, devenind o limb moart . Ce este omul? Ce-i omenirea?
Eminescu, în anul 1872, avea s -l viziteze pe Alexandru Ioan Cuza, Ce-i adev rul? Dumnezeirea?
la Dobling, în Austria, când a sus inut întemeierea Regatului Dacia. i tu la nouri îmi ar tai?”
În sfâr it, în 1881, în Scrisoarea III-a, îl reaminte te pe Traian în Trei ani mai târziu, în poezia intitulat Amicului F.I, continuând
versurile urm toare, din care reiese clar r zbunarea blestemului lui parc acela i gânduri celeste, le va aprofunda în versurile:
Decebal: „Dar dac gândul zilelor mele
„Mul i durar , dup vremuri, peste Dun re vreun pod, Se stinse-n mintea lui Dumnezeu,
De-au trecut în spaima lumii i mul ime de norod; i dac pentru sufletul meu
Împ ra i pe care lumea nu putea s -i mai încap , Nu-i loc aicea, ci numa-n stele;
Au venit i-n ara noastr de-au cerut p mânt i ap Vai, când mi-or duce îngerii s i
i nu voi ca s m laud, nici nu voi s te-nsp imânt, lindu-mi umbr în albul munte,
Cum venir , se f cur to i o ap -un p mânt” -mi pui cununa pe a mea frunte,
Deci, e clar, mânt i ap înseamn r zboi; ap i p mânt în- i s -mi pui lira de c tâi”.
seamn moarte sau aclimatizare. i dac complet m cele de mai sus cu caracterizarea sincer i la
inem s subliniem c în blestemul lui Decebal am descoperit o obiect a lui G. C linescu c Mihai Eminescu este un „lunatic”, cred
nou previziune tiin ific , care reiese din versul: „Vremi veni-vor terenul e preg tit pentru a în elege sintagma de lunatic-cosmo-
când nepo ii, n-or pricepe pe p rin i”, în care nepo ii suntem noi, naut.
dacopa ii, cei de ast zi, iar p rin ii sunt genera iile trecute de istorici Tema de mai sus am g sit-o dezvoltat în trei lucr ri distincte,
nuvela rmanul Dionis i Povestea magului c tor în stele, ambe-
le scrise în acela i an, 1872, i Luceaf rul, scris în 1882.
Aceast tem îndepline te condi ia de cosmonaut, fiindc pentru
prima dat planeta P mânt este v zut de sus, în toat frumuse ea
ei, generat de culoarea albastr .
Întrucât pare o continuitate între primele dou , de i ac iunea se
petrece în mod diferit, vom începe cu rmanul Dionis, când „de o
mân nev zut ”, el era tras înapoi (...) i liniile semnului astrologic
se mi cau cumplit, ca erpii pe jeratec.
„- Unde s stau? Auzi el un glas din centrul de jeratec al c ii
- Alexandru cel Bun! Putu el opti cu glasul ap sat (...)
Se trezi lungit pe o câmpie cosit , fânul cosit mirosea, cerul de
înserare deasupra-i albastru i limpede (...), tremur torul glas al clo-
potului umplea sara, chemând la vecernie, i el? - el - ce îmbr minte
ciudat ! O ras de iac un comanac negru - în mân cartea astrologic
i ce cunoscute-i p reau toate. Dar el nu mai era el. Ciudat. C lug rul
Dan se visa mirean”!
Întrucât enigmele din rmanul Dionis au fost decriptate în vo-
lumul „Neb nuitele enigme ale nuvelei S rmanul Dionis”, dori
le amintesc pe scurt, acolo unde, apar ascunse ca ni te momente
mirabile. A a de exemplu, în citatul de mai sus, alegoria „de o mân
nev zut el era tras înapoi”, face parte din previziunea tiin ific
Umberto Boccioni - Volume orizontale
34 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

pe marginea unui lac albastru, se întoarse, i de pe un nor întinzând


„timpul imaginar”, care a fost formulat ca un concept matematic de mâna asupra p mântului, îl contrase într-un m rg ritar albastru.
Stephen Hawking, în anul 1985, i este utilizat când se încearc uni- Introducând o lunet prin cerul p mântului, v zu oamenii mici cât
ficarea gravita iei cu mecanica cuantic . Schematic, acest timp se ni te infuzorii, care n-au sim it schimbarea”. (Neil Amstrong va
reprezint printr-o abscis perpendicular pe o ordonat , care repre- ajunge pe lun în anul 1969).
zint timpul real. În timpul imaginar, îns , dac cineva merge spre În excursiile lor solare, au întâlnit numeroase stele albastre (ast zi
nord, se poate întoarce spre ce direc ie dore te, fiindc nu e o dife- observatorul Kepler a descoperit 13 astfel de stele), dar abia în anul
ren important între direc iile înainte i înapoi. 1986 s-a descoperit prima planet (ast zi sunt 200 de miliarde numai
Cartea astrologic este cartea sacr mazdeist al lui Ahura Mazda, în galaxia noastr ). Au descoperit i doma lui Dumnezeu - o poart
care se nume te Avesta. Reluând ac iunea, Dan merse i-l întâlni pe cu un ochi magic, deasupra cu un proverb din patru litere (camera de
Ruben, prof. de filozofie i matematic la Socola, un evreu chemat de luat vederi). Îngerii cântau imediat ceea ce gândea (telepatia). Atunci
Alexandru cel Bun din Polonia. i-a venit în gând c el este Dumne...
„Dasc le, zise Dan, dac în aceast sear a încerca s m i deodat „roiuri de fulgere, de tunete b trâne, i se auzea
duc într-un spa iu zidit cu totul dup voia mea? vuirea nem rginirii, ce tremura mi cat ”. „ inea strâns în mân ,
- Vei putea-o ... ci îl ai în tine, în sufletul t u nemuritor. În cartea lui Zoroastru, smulse m rgeaua p mântului de la gâtul
cartea ce i-am împrumutat-o, cea astrologic , pe fila a aptea Mariei, iar pe aceasta o las s cad liber , strigând disperat :
stau toate formulele ce- i trebuie. Tot la a aptea fil de oriunde „Dane! Ce m-ai f cut pe mine?”
vei începe s numeri, vei avea o limpezime dumnezeiasc în fiecare Un glas r sun în urm :
ir. Aceasta e o tain pe care nici eu n-o pricep, i se zice c nici- „Nefericite, ce-ai îndr znit a cugeta? Norocul t u c n-ai pronun at
unui om cu team de Dumnezeu, nu-i poate veni în minte s încerce.” vorba întreag ”
(...)
Cifra 7 este un cifru din codul biblic „În c dere d du drumul m rgelei p mânt pe care o smulsese de
„Dan î i lua r mas bun de la b trânul tat c ci se gr bea s la gâtul Mariei, care c dea ca fulgerul i se desf ura încet, pân o
ajung acas , s studieze cartea. Mergând, el dorea s -i fac o zu departe, asemenea unei lune. El cobora cu cartea în mân ,
surpriz iubitei sale Maria, fata sp tarului Tudor Mesteac n. Acas apropiindu-se de p mânt. Deschise ochii în aerul r coros i mirositor
aprinse o lamp mare i umbra lui începu a prinde via i parc al unei gr dini cu flori”.
optea ceea ce dorea el s -i r spund . „Fusese vis, visul lui cel dat de aievea, sau fusese realitate de
Tu tii, cuget umbra, i el îi auzi cugetarea (e vorba de telepa- soiul vizionar, a toat realitatea dumnezeiasc ”?
tie), c sufletul t u din începutul lumii i pân acum a f cut lung Da, fusese un vis halucinant, cât o previziune tiin ific real ,
torie prin mii de corpuri (metempsihoz ), din care azi n-a mai care se va întâmpla peste o sut de ani cu Apollo 11, i cosmonautul
mas decât praful. Deci sufletul t u a fost odat în pieptul lui Zo- Neil Amstrong, când a pus piciorul pe lun , a rostit celebrele cuvinte:
roastru, care f cea ca stelele s se mute din loc. Taina c ii tale „Un pas mic pe lun , un pas mare pentru omenire”.
numai eu pot s-o dezleg, fiindc eu, umbra ta, vorbeam cu Zoroastru, ***
cum vorbesc cu tine acum. În poezia Povestea magului c tor în stele, circumstan a în
Deci, apropiindu- i prin vraj fiin a mea, i d ruindu-mi mie care apare ipostaza de cosmonaut este cu totul paradoxal .
pe a ta, eu voi deveni om de rând, uitând trecutul meu, iar tu, vei În fond, este vorba de un împ rat „b trân, cu ani o sut pe frun-
deveni ca mine, etern, atot tiutor, i cu ajutorul vr jii puternic c tea lui de nea” / Nainte de-a se rupe a vie ii mele tort / Rog cerul
po i lua i p mântul, pref cându-l în m rg ritar, pe care s -l ag i -nmul easc a vie ii mele clipe / Pe-a fiului meu umeri voi pune
la gâtul iubitei”. pân-tr iesc / Imperiul gigantic, purpuru-mp tesc”.
Vraja a mers ca la carte. Umbra a adormit pe veci, iar el a mers la „Dar cum via a are multe alunecu uri rele”, s-a gândit c
Maria i-a dus-o în lun , unde vor tr i ferici i, fiindc o or acolo va „Nainte de-a pune pe brunele lui plete / Coroana mea de aur - eu
fi cât o sut de ani pe p mânt. (Relativitatea) „C toria lor nu fuse voi ca s -l încerc”, -l trimit la coala „unui b trân mag / care /
decât o s rutare lung (fenomenul de teleportare). Dup ce o puse când înc eram tân r, el tot b trân era / În fruntea lui e strâns un
ev de-n elepciune / Via a lumii toate în minte-a-i a-nc put / Trecutul
- viitorul, el poate-a i le spune”.
Copilul ascult glasul p rintelui s u i-i promite c se supune
surei ce i-o destin . i zice: „Pe mâne, pe când noaptea v-aprinde
blându-i soare / Atunci eu m voi duce, pe calul pârg c lare, / M-
oi duce pân la poala muntelui Pion / -apoi, pe jos de-acolo eu
muntele-am s sui / Ca gândurilor mele aripe s pui”.
În leg tur cu muntele Pion, din cartea cinile neamului
românesc, de Gh. Voina, se pare c este vorba de muntele Kogaionon-
Kogaion, sau Cozia de ast zi, care era ocolit de râul cu acela i nume,
cu ap termal . Pe vremea dacilor era un centru energetic al p mân-
tului i, aici, armata lui Traian se trata de reumatism. Nu întâmpl tor,
tot aici au tr it marii preo i Zamolxis, Deceneu, Vezina etc., într-o
pe ter s pat în munte, ce con ine dou camere i un tunel.
Feciorul de împ rat urc muntele i-l g se te pe mag, „retras într-
o sal de marmur tradafirie”, „încins în str lucitul i negrul lui
talar, vorbind de unul singur „c orice om în lume când se na te -
un înger, o stea din cer s-aprinde / i pe p mânt coboar în corpul
U. Boccioni - Acuza ia de la Lancers
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 35
sunt trei lumi suprapuse, prima în care s luie te Dumnezeu
lui de lut / a gândurilor aripi în om el le întinde / i pune graiul Tat l, a doua format din 365 de ceruri populate de eoni i cea de a
dulce în pieptul lui de lut”. treia, de jos, este lumea noastr , creat de Demiurg, care nu este
- „P rinte - el zice - i-adânc, se-nchin / B trânul meu tat altul decât Iahve. Un alt discipol, Valentin, sus ine c Dumnezeu
aici m-a trimis” Tat l se une te cu Gândirea (Ennoia), dând na tere la 15 perechi de
- Venit-ai? - b trânul r spunde - i c-o mân el cartea cea veche supereoni, care pot fi considera i hiperioni, deci fii ai lui Dumnezeu.
a-nchis / V zut-am din carte ca via a b trân curând se sfâr te” Ace tia sunt arhonii, care conduc fiecare un num r din cele 365 de
- Copile, îi zise - De-ai fi ca al i oameni, atuncea se poate / Ca ceruri. Se pare c Hiperion este arhonul care r spunde de cerurile de
soarta ta-n bine din r u a schimba, / Dar semnul t u nu st în jos, i, deci, el ar fi, într-un fel, daimonul care se întrupeaz în Luceaf r
cartea mea toat , / A sor ilor stele de mine-s purtate / Dar tu în tot i beneficiaz de popularitatea acestuia în a se îndr gosti de „fata
cerul nu ai nici o stea.” din rude împ te ti” pe care o vede în fiecare sear într-un palat
Aici este momentul mirabilis, ce con ine paradoxul ac iunii. Faptul de pe p mânt. Aceasta este prima ipostaz de cosmonaut, care dato-
acest copil nu are o stea, înseamn c nu s-a n scut înc , i acest rit privirilor lui idilice, fata îi va r spunde c „de dorul lui i inima
fenomen l-am explicat în tema din rmanul Dionis. Sufletul acestui - i sufletu-i se umple”.
copil este, înc , conform metempsihozei - la pieptul lui Zoroastru. A doua ipostaz este când Luceaf rul apare metamorfozat de
Deci, n-a fost încarnat în niciun trup, n-a avut nicio stea. Înseamn dou ori, fie în tân r voievod, fie, a doua oar , într-un prin , care îi
toat aceast poezie a fost scris din amintirea acelei tr iri, când ofer , cum s-ar spune în popor, luna de pe cer, adic o cere în c torie
era numai suflet, la pieptul lui Zoroastru, fenomen care se cheam cu promisiunile urm toare: „O, vin în p rul t u b lai - s-anin cununi
déja vu. de stele -/ pe-a mele ceruri s r sai / mai mândr decât ele”. Reiese
i fiindc el nu se putea deplasa singur, magul - care-l întruchi- de aici c , acordându-i nemurirea, o coroan de stele i un loc în ce-
peaz pe Zoroastru - îl va adormi i va pleca cu el, întruchipat ca o rurile lui, el este în adev r fiul lui Dumnezeu. Cum fata îi promite c
umbr , s -i arate lumea din cer. i fiindc prima stea ce-i ie i în cale accept c toria, cu condi ia ca el s vin pe p mânt, „fii muritor ca
este p mântul, înseamn c i p mântul este în cer, lucru ce-l va înt ri mine”, Luceaf rul îndr gostit consimte sacrificiul. Dar, cum nemurirea
în c toria lui printre stele, când o va defini ca pe o stea albastr . e un apanaj dumnezeiesc, el trebuie s ia consim mântul tat lui
i iat cum descrie el panorama p mântului, în timp ce se îndep r- ceresc. Pentru aceasta, „Porni Luceaf rul, / Cre teau în cer a lui aripe,
teaz de el, la o distan relativ egal cu cea a cosmonau ilor Iuri Ga- / i c i de mii de ani treceau / În tot atâtea clipe”.
garin (1961) i Prunaru, care au ocolit p mântul la aproximativ 300 km. Aceasta este a treia ipostaz , când zboar în cosmos, ca un cos-
- „Vezi tu - zice umbra - pe-a h ului vale / P mântul cu mun ii- monaut adev rat. Într-un singur vers sunt dou previziuni tiin ifice:
i ce fumeg stins, / Cu m ri adormite ce murmur -n jale; / Dorm prima - faptul c aripile îi cre teau în cer corespunde ast zi cu panourile
populii, ri i cet ile sale. / Deasupra- i oceanul de stele întins / solare ale sondelor spa iale, care se desf oar în zbor i sunt cu
mântul departe-ntr-un punct s-a contrage / ci lumi de departe atât mai mari cu cât vor avea de str tut distan e mai îndep rtate de
în puncte se schimb, / Dispar a p mântului viziune vag ”. soare. Exemplu, ultimele sonde ca Rozeta, care a întâlnit o comet
p mântul de departe într-un punct s-ar contrage, este dup dup 10 ani de zbor la 6 miliarde de km, sau New Orizont, care a
noi o previziune tiin ific , ce s-a împlinit în fotografia p mântului, cercetat planeta Pluton, situat tot la miliarde de km de soare. A
cut de sonda Cassini-Huygens, de la 1.300.000.000 km, când a doua previziune din versul respectiv este din domeniul relativit ii.
trecut printre inelele lui Saturn. Ajuns la Dumnezeu, acesta îl recunoa te imediat i-i spune pe
Iar imaginea p mântului dispare, când soarele e un punct v zut nume, dar îi respinge cererea de a renun a la nemurire, cu urm toarele
de la distan a de 1.000 de ani lumin , de la Antares, care e de apte cuvinte: „Hyperion, ce din genuni / R sai c-o-ntreag lume / Nu
milioane de ori mai mare ca soarele nostru. cere semne i minuni / Care n-au chip i nume”.
O alt plimbare mai lung o face când „magul se suie-n vârf de Mai târziu, îi va repeta iar i numele înt rindu-i identitatea, când
munte, o stea din cer coboar , / Pe ea mergând c lare în infinit el spune: „Iar tu Hyperion r mâi / Ori unde ai apune. / Tu e ti de
zboar / Deasupra vedea stele i dedesubtu-i stele, / El zboar f forma cea dintîi / E ti ve nic minune”.
preget ca tunetul r nit, / În sus, în dreapta-n, stânga, lanurile de În sfâr it a patra ipostaz de cosmonaut din aceast poezie se
stele / Dispar - El cade-un astru în caos azvârlit / C ci la un punct define te când: „În locul lui menit din cer / Hyperion se-ntoarce”.
albastru privirea-i a intit , / L-a haosului margini un astru blând, Deci se întoarce acum ca Hiperion i, rev rsându- i lumina ca un
or, / Cale de mii de zile el cade-ntr-o clipit , / Zboar ca gândul luceaf r, descoper c : „Pe c rile din crânguri / Sub irul lung
care l-arunc -n viitor, / Cu ochii plini de lacrimi la acea stea prive te de mândri tei / edeau doi tineri singuri”.
/ Ce lumina albastr mergându- i drumul s u, / Ce lini tit -i dânsa, Cum ace ti tineri, în via a cea aievea, erau Veronica i Caragiale,
în pace ea p te / O, cum iubesc eu steaua, unde m-am n scut eu! la apelul ei de a reveni: „Cobori în jos, Luceaf r blînd!”, el, recunos-
În ceea ce prive te ipostaza de cosmonaut din poezia Luceaf rul, când-o, r spunde mânios: „Ce- i pas ie, chip de lut / Dac -oi fi
ea întâmpin oarecare dificult i, din cauza cuplului Luceaf r-Hype- eu sau altul. / Tr ind în cercul vostru strâmt / Norocul v petrece,
rion, ce par a fi ca ni te fra i siamezi, dar în realitate sunt dou perso- / Ci eu în sfera mea m simt, /Nemuritor i rece”.
naje astrale total deosebite. Pentru a le identifica personalit ile, va Faptul c el r mâne în cer i nu se mai întoarce pe p mânt, îl
trebui s apel m atât la folclor, cât i la cartea lui Jaques Brosse, putem asem na cu viitorii cosmonau i pe care NASA îi va trimite pe
Mae tri spirituali. Din folclor, îl vom identifica pe Luceaf r, care în Marte, în anul 2030, i care vor r mâne acolo definitiv. Iat , deci, o
realitate e planeta Venus, cunoscut în popor ca Luceaf rul dimi- nou previziune tiin ific ce reiese din aceste ultime versuri ale
ne ii, având o lumin puternic cotat imediat dup lun . Din Mae trii Luceaf rului, ce se vor realiza în viitorul apropiat.
spirituali vom cunoa te gnosticismul, un curent precre tin, care În încheierea lucr rii noastre, ca r spuns la decizia Luceaf rului
sus ine c sufletul este înc tu at în trup. În 1945, la Nag Hammadi, de a r mâne acolo sus, ca un „nemuritor” dup cum merit , cred c
în sudul Egiptului, s-au descoperit noi colec ii de scrieri gnostice. cel mai bine se potrive te salutul gladiatorilor din Roma, adresat
Unul din cei mai vechi mae tri gnostici ar fi Simon Magul din Samalia, împ ratului înainte de a începe lupta în aren , r spuns extrapolat la
care apare în Faptele Apostolilor. Un discipol al s u, Basilide, sus ine situa ia noastr , Ave Hyperion, „morituri” te salutant!
36 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

George PETROVAI

Al. Ioan Cuza, artizanul


moderniz[rii României
Din ciclul „La trecutu- i mare, un prezent minor”
(De la politicienii trecutului la politrucii prezentrului)
Cu o domnie de numai apte ani (ianuarie 1859-februarie 1866), Întrucât la începutul anului 1863 s-a reactivat ideea aducerii unui
colonelul Al. Ioan Cuza, primul domnitor al României ap rut pe domn str in, acela i I. Scurtu ne în tiin eaz c „În cursul anului
harta lumii dup unirea Moldovei cu ara Româneasc , va r mâne 1865 îndemnurile la detronarea lui Cuza deveniser tot mai frecvente”!
de-a pururi în istoria i con tiin a neamului românesc nu doar ca i astfel, neluând Cuza nicio m sur de ap rare împotriva complo-
marele b rbat de stat ce- i impune reformele spre binele rii i în tului asupra c ruia fusese avertizat, în noaptea de 11/12 februarie
dauna sa, ci i ca un veritabil personaj de legend . C ci iat ce ne are loc ceea ce Nicolae Iorga nume te „o murdar conspira ie de po-
spune reputatul istoric Petre P. Panaitescu în Istoria românilor liticieni” i P. P. Panaitescu taxeaz drept „o fapt urât , care r mâne
(Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti 1990): „Cuza vod era ca o pat în istoria noastr ” (Neagu Djuvara este convins c „mon-
un om inteligent i vioi. Îi pl cea s stea de vorb cu oamenii de jos struoasa coali ie” anticuzist „a fost realizat de masoni”), asta dup
i se spune c adesea obi nuia s umble cu haine schimbate ca s ce Mihail Kog lniceanu apreciase cu mâhnire c „nu gre elile l-au
poat surprinde mai u or abuzurile i nedrept ile”, precum - adaug sturnat, ci faptele lui cele bune”: comploti tii (ofi eri i civili) for eaz
eu - cel cu ocaua statornicit prin lege (ocaua lui Cuza) i ocaua mai a camerei în care dormea domnitorul, cu pistoalele în mâini îi cer s
mic la care recurgeau negustorii necinsti i. abdice, acesta nu protesteaz , ci semneaz decretul de abdicare pe
Cât prive te obâr ia, studiile i caracterul viitorului domn, iat ce spatele c pitanului Pilat, dup care este scos din palat „printre dou
afl m de la acela i istoric: „Alexandru Cuza f cea parte dintr-o veche rânduri de solda i întor i cu spatele” ca s nu-l vad pe fostul domn
familie boiereasc din jude ul F lciu, înrudit cu familia cronicarului („A a de mare era teama de o eventual reac ie a osta ilor”, comen-
Miron Costin. F cuse studii în Fran a i luase parte la mi carea de la teaz generalul Al. Candiano-Popescu în Amintiri din via -mi),
1848, al turi de tinerii na ionali ti. În vremea lui Vogoridi (Nicolae este suit la iu eal într-o tr sur cu co ul ridicat, dus în casa unui de-
Vogoridi, domnitorul Moldovei de origine bulgar i adversarul unirii votat al lui C. A. Rosetti i, în noaptea de 14/15 februarie, expediat
- nota mea, G.P.) fusese numit ispravnic (prefect) al jude ului Covurlui, peste grani .
dar î i d duse demisia, nevoind s -l ajute pe caimacam la falsificarea S-a stabilit în Germania, refuzând s se mai amestece în disputele
alegerilor”. politice din ar , ba chiar „respingând propunerile celor care voiau
Îndeosebi dup reforma agrar , precizeaz Ioan Scurtu în opul -l aduc înapoi în domnie” (P. P. Panaitescu). De-abia dup moartea
mai sus men ionat, reform „în urma c reia au fost împropriet rite survenit în anul 1873, corpul lui a fost adus în ar i îngropat pe
463.554 de familii cu 1.810.311 ha” (Constantin C. Giurescu i Dinu mo ia sa Ruginoasa, loc de pelerinaj pentru zecile de mii de rani, ce
C. Giurescu avanseaz în Istoria românilor din cele mai vechi timpuri veneau de pretutindeni ca „s se închine la mormântul aceluia care
pân ast zi o suprafa de 2.038.640,2697 ha ce a revenit la 511.896 le d duse o soart mai bun ”...
familii ne ti, cifre la care se opre te i Neagu Djuvara în O scurt De re inut ultimele cuvinte ale lui Cuza la p sirea Bucure tiului:
istorie a românilor - „S-au împ it atunci vreo 2 milioane de hectare „S dea Dumnezeu s -i mearg rii mai bine f mine, decât cu
la peste 500.000 de familii de plugari”), dup reforma agrar din au- mine. S tr iasc România!”, cuvinte care seam izbitor cu cele
gust 1864, vas zic , popularitatea lui Cuza a fost a a de mare în rân- rostite de mare alul Ion Antonescu înaintea execu iei sale. Ce vre i,
dul s tenilor/poporenilor, încât - dup detronarea i înlocuirea lui cu eroii i martirii neamului se înfr esc în eternitate i neuitare, pe când
principele Carol-Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen - „Radu mi eii i g uno ii se încumetresc în vremelnicie i opulen !
Rosetti nota c ranii din comuna C iu i (jud. Bac u) au declarat c Care sunt „faptele bune” ale lui Cuza? P i sunt cele dou mari
ei «nu au niciun temei de nemul umire împotriva lui Cuza care le-a reforme men ionate mai sus, plus legea instruc iunii publice (pentru
dat p mânturile i i-a sc pat de boieresc i nu vor s aleag pe Hop- prima dat înv mântul primar românesc devine gratuit i obligato-
în ol, un neam pe care nu-l cunoa te nimenea»”. riu), legea comunal , legea Consiliilor jude ene, legea Cur ii de Con-
Dup secularizarea averilor m stirilor închinate grecilor (Petre turi, legea contabilit ii publice, legea Consiliului de Stat, legea in-
P. Panaitescu ne face cunoscut în cartea sa: „Aceste mo ii erau a a troducerii sistemului de m suri i greut i metrice, autocefalia Bisericii
de întinse, încât alc tuiau cam a cincea parte din totalul României de române, înfiin area Universit ii din Ia i în anul 1860 (cea mai veche
atunci”!), lege dus la îndeplinire în 1863 cu ajutorul lui Mihail Kog l- universitate româneasc ) i a aceleia din Bucure ti în 1864, gândul
niceanu, principalul s u sfetnic, Al. Ioan Cuza nu ezit ca, în urma nobil i statornic de-a uni to i românii în nou înfiin atul stat România
plebiscitului din 3 mai 1864, s dizolve Camera doldora de mari latifun- (acest nume referen ial dateaz din 1862), trecerea din anul 1863 de
diari i s instaureze un gen de dictatur personal prin Statutul ce- la alfabetul de tranzi ie la cel cu caractere latine.
i permitea împropriet rirea ranilor, fapt care - treptat, dar inevitabil N.B.: În cei 48 de ani de domnie (cea mai lung cârmuire din isto-
- „a provocat împotrivirea tot mai energic , atât a conservatorilor, ria noastr ), regele Carol I a dus mai departe procesul moderniz rii
afecta i mai ales de reforma agrar , cât i a burgheziei radicale („ro ii”) României, a a cum fusese el conceput i pus în practic de Alexandru
care-l acuza pe domnitor de tendin e autocratice” (Ioan Scurtu). Ioan Cuza i valoro ii s i sfetnici.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 37
Ion POPESCU-BR{DICENI

de n-ai mai muri o coroni


Dreptul la femeie iubind trupul curat împletit din sânziene, ea, regeasc spi ,
cu adev rat. ce se colise tocma-n Centrul Lumii,
Pe un mal în dos, unde, de-atâtea mii de veacuri,
pe un cal vânjos Poema unui anarhetipal truver boaba spumii
trece F t-Frumos. D-lui Gabriel Chifu devine alef, monad ori secret
i mai trece-n jos cu benefic umilin , seniorial ini iatic, spre-a inventa Noul Alfabet
pe-un cap r pciugos i Transpoeziei, de care mi-s întrucâtva
chiar Iisus Hristos. treng re te, ea- i pusese-o basc . vinovat, între Mallarmé i Derrida.
Cum î i v d de cale Eu desigur vechea-mi protectoare masc .
prin adânca vale Trupul înzeit i-l tot iubeam: O contemplasem vr jit de bucuria ei
stânca se pr vale. se tr gea din neam de neam de-a se l sa ispitit de Marile Idei.
Inima de jale de prin i ba din Levant ba din Atena. Aveam în mine titlul de rob
mi se umple mie I-au purtat la nunt -mi trena al libert ii ei de a-mi fi dat un scop
care-i dinchilie, tot prin ese din Vene ia, Bizan , în via a asta tic loas , corupt i mizer :
d din când în când de i ca om de-afaceri abia câte un sfan -mi strâng întreaga oper -ntr-o sfer
munte coborând, le-am dat, simbolic. Dar o fost un vis s-o dau de-a dura pe o mare de m rgean,
iar urcând pe creste întemeietor al Noului Paradis. cu însu i Dumnezeu de-o vreme
ca-n orice poveste cosângean.
i-o mândr cr ias Prea încrezutele de domni oare
a lumii mireas , se l saser curtate ca i când Metafora l sat s existe
cu maci prin i în p r, ar fi fost cele mai frumoase de pre p mânt:
lucind în r sp r urmând s redevin c toare. l m metafora s delireze.
soarelui s -i deie cu-adânc mister i taine-n dedesubt A delira e totuna cu înflorirea coralilor în
dreptul la femeie cu care, eu, menestrelul, Marea Pontic .
de din mo i-str mo i n-am de gând s lupt. l m metafora s ne reveleze în mari
când cânta coco i rb tori coborârea îngerilor în mierea
numai-n zori de zi treng re te, ea- i pusese mai întâi limbii noastre.
Revela iile sunt totuna cu idea ia tradus
în contempla ie.
l m metafora, copii ai imaginarului, s
transgreseze prin declicul harului o lume
necunoscut .
Orice transgresiune se aseam azi cu o
levita ie levantin , cu o ar tare în lumin a
Logosului izb vitor.
l m metafora, robi ai bibliotecilor arse
de-atâtea imperii, s curg precum o lav
pe interior.
-i red m libertatea de-a reconstrui
universul vers cu vers i verb cu verb, a a
cum Acteon transformat în cerb o iube te
pe Diana într-un lac str pur de poeticitate
tot mai frust i mai eontic .
-i ced m metaforei dreptul nostru la
limbajul des vâr it ca s genereze în fine
textul infinit al aspira iei noastre la nemurire.
În timp ce metaforei i se d ruie un cor de
Umberto Boccioni - Râzând lire i de preotese ale lui Orfeu.
38 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Irina Lucia MIHALCA

pe cerul inimii lor. - un fulger a sfâ iat cear aful cerului...


Lumina clipei Un gând alb.
cerea curge din bol i în mâinile noastre,
Un gând alb se rote te.
În mâini ii o carte îng lbenit de timp, pe unda sufletelor pereche,
prizonier devii în clepsidr , La rm de mare se opresc un labirint f sfâr it în respira ia
pe marginea pr pastiei inuturile prin care unui timp comun
ascul i t cerea, au traversat ce pare be ie a umbrelor nop ii,
cuvintele incantate încântate cuvinte, emo ie furat din astre
cu sonorit ile ursite cuvinte, prin frunzele risipite de toamn ,
unei limbi vechi, antice, înflorite cuvinte, împr tiind fiori din adierea visului...
te poart într-o alt lume, pl dite,
Explozia de emo ii te-nv luie, te domin ,
i ating, în acela i timp, fiin a, în lumina lunii,
un contrast tulbur tor, o tensiune
purificând-o. la rev rsatul zorilor,
dintre lumin i întuneric,
Totul e interconectat. din lut i dintr-un nou p mânt,
un clar-obscur vibrant, senzual,
O alt for , fluid , subtil . sc ldate în apa de izvor
cople itor i obsedant
Cât lumin doarme în clip ! i-n roua lacrimilor.
i trezesc sim urile, ca un drog.
La rm de mare.
La tine revii. Inocen . Joc. Totul se contope te
La rm de mare se opresc.
Un copil e ti! Copiii v d esen a. într-un v l misterios, electrizant.
Arome suave în note incitante
mântul nu tace, În c utarea lor, în noapte,
dezv luie acorduri solare, delicate,
în culori î i vorbe te. oapte imperceptibile plutesc peste ape,
o armonie între note disparate.
Mi care pendular de umbre. peste ape întinse
Este lumina de pe un alt t râm,
Un punct albastru. Corabia din ceruri. plutesc în splendoare,
dar este i c ldur , i visare, i nostalgie.
Un continent s-a scufundat sub apa m rii. printre pleoape, cuvinte albite
O lumin patinat
Lumina dintre maluri. De neatins, de dor i lumin
pare a încifra magia fericirii.
trecutul e la distan , nu-l mai po i ajunge. zboar prin timpuri,
Cu delicate e ne cuprinde,
Mai important decât cunoa terea, spre noi inuturi,
încremenind în timp
imagina ia te duce, simultan, spre inuturi de vis,
sentimente i gesturi irepetabile
peste tot, în splendoarea ei, peste p duri, câmpii,
care ne-au apar inut într-un timp
prin visul purtat în prezent. pezi, focuri,
i care ne vor apar ine pentru eternitate.
Prin ochii t i nori i ape,
e timpul s citim povestea. departe, Mereu se vor c uta
Un har ai! departe, la vederea unui zâmbet r sfrânt, un dans
tot mai departe, mut în care au intrat de dincolo de timp.
Schimbi direc ia.
în inima pietrei, Lega i prin soart sunt mai puternic
O nou destina ie alegi,
în inima apei, decât orice gând.
explorezi fascinat întinderile,
la marginea lumii, Între veghe i somn, praful purtat de vânt
în inima ta, un val de bucurie,
sub cerul cu stele - misterul, cheia timpului...
pu in nebunie, evadezi din timp, cau i sursa,
se reg sesc în iubire.
îmblânze ti uraganele, tergi gre elile, Dincolo de marginea vie ii, undele se propag
În c utarea lor. În noapte.
ridici greut ile, nu încetezi s lup i, pe pietre, pe frunze, pe drumul unde zefirul
atent e ti la toate diferen ele. le risipe te zi i noapte,
Pentru a atinge imposibilul,
Black Opium trecutul uime te aburul prezentului
de tine depinde. pe drumul început
Între timp i netimp un strig t, o durere,
Ai puterea, din nostalgie,
o speran .
creatorul e ti tu! devenit pas, devenit glas,
Ca o prelungire a visului, întind mâna,
unind durerea i iubirea, clipa i speran a.
O poart grea se deschide... încerc s i mângâi chipul de stele irizat,
luminându-ne drumul cu visul adânc din noi, În pove ti magice
Chemarea în imensitatea cerului prin care se desf oar pe ei în i.
îi cau i cheia Împletirea pietrelor i-a oamenilor este un dar.
Un gând alb, ca un porumbel, în unica c torie a vie ii. Las culorile s vorbeasc
se rote te Plou ca în vechile mele poeme prin pictura esen ei cuvintelor!
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 39
Marin MIHALACHE
(SUA)

Cai albi i se ridic -n zbor spre absolut Prin lume risipi i de-o vreme
Spre zari ti de lumini imaculate. Printre str ini noi r cim pribegi
La rm sub nisip se usuc În sat nu mai e nimeni s ne cheme
Oasele albe i-un craniu de cal Ajuns pe undeva printr-o cetate i-i iarba înalt pe pustii poteci.
O stranie i nelumeasc n luc Calul meu bun, mai car -m odat
Împietrit în chip mineral. Eu care te-am hr nit pe s turate Se face sear câ i i-au g sit rostul?
Cu visul meu o vreme-ndelungat . În cer de mult vreme s-a f cut târziu.
Acela chiar a fost calul meu Doamne, adu- i aminte de norodul nostru
Ce m-a purtat de copil pe coline Sunt sigur c va fi frumos atunci Ce-a r cit de-un secol prin pustiu.
Ce s-a luptat în cer cu un zmeu i rupi z bala hamului buiastr
i-a înviat în cugetul din mine. pa ti netulburat prin lunci
Destin
Dup perdeaua zorilor albastr .
Nu am nimic s î i mai spun, i-am zis Ce vânturi bat s lbatic peste pl pânde oase
Pa te, deci, calule din mine, iat Satul pustiu Prin trupul nostru tainic trec râuri de fiori
Trupul acesta de p mânt i vis Durerea ca o roab în suflete ne coase
Care în umbra mea i se arat . Morminte-s pline de o tiri de oase Ve minte luminoase de sfinte s rb tori.
i carnea gintei-i pulbere i scrum
Pa te deci, calule, i nu m ocroti Trag pluguri brazde dureroase Speran a împlinirii nu î i mai are rostul
Cu’-acest l ca i sac de oseminte Prin cimitire la r scruci de drum. La cei care s-au stins acuma-i prea târziu
Doar cu speran a c -ntr-o bun zi Ei i-au g sit în ceruri pesemne ad postul
Ne-om întâlni pe rmurile sfinte. i umbra umbl oarb prin ograd L-e sufletul departe dar este înc viu.
E fum i cea în z voi i lunci
Unde cai albi nu pasc decât i câinii slobozi se pornesc la prad Cei ce-au ajuns la tine i îi încearc dorul
Jar d tor de for e-naripate Prin garduri putrezi i uluci. -i Doamne oimi i îngeri, trimite-i înapoi
stea cu noi o vreme s ne înve e zborul
Atunci când bate vântul potrivnic înspre noi.

i azi treze te iar i pe cei ce dorm sub glie


Care vegheaz înc i-a teapt doar un semn
S-aduc din adâncuri izvod de bucurie
La cei ce duc povara unui proscris blestem.

Eterna întoarcere

Ca rostogolul apei în cascade


Prin v ile p mântului uvoi
Am înv at prietene s ’ardem
Dup m sura patimii din noi.

Cât viscolul durerii mai r mâne


În schimbul devenirii s înhame
Copii zvârli i în vidul dep rt rii
Cu nostalgia-ntoarcerii în mame.

Din umbr ne împinge iner ia


Rotind destinul lumilor pe-o sfoar
Vai, am trecut prin noi de-o ve nicie
Umberto Boccioni - Trei femei i mai ne-ntoarcem pentru a câta oar ?
40 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul I, nr. 7(107)/2019

Marian VIZESCU

Povarna ve niciei coaste Inimilor noastre


pe t râmul de cle tar din Înghe ate i f ...
Uneori sufletul rotund i ascu it va râde, piept. Sentimente.
vor râde din adâncul cavernelor
bra ele deschise benevol. Poemul iubirii Speran
Pleoapele î i vor plimba s rut ri
ca o cump a vie ii Iubirea ta Nu ne desparte decât distan a.
sau se vor ascunde în orbitele adâncite este poemul meu cel nou, Distan a i timpul.
de sub marginea frun ii. în care toate cuvintele Tu visând la jum tatea ta,
În lipsa ta, te vei întinde pe un divan dulci eu înc a teptându-te.
negru, ca pe valurile m rii, mân. Eu murind mai des decât tine,
iar ridurile tale î i vor oferi fiorii Fiecare mângâiere tu tr ind mai mult f mine.
unui cheia sol, demult uitat în gr dinile este o fraz cursiv . Noi a teptând urm toarea via
de rou ale anilor nostalgici. Fiecare s rut, sperând în mai bine.
i-atunci, un ceas va bate o propozi ie Lumea departe
ora din abisul nop ii, ce scoate în relief dezl uit
vei închide ochii i vei adormi în somn adânc, o nou defini ie... i indiferent .
un somn cules cu vâsla lui Charon,
aruncat în barca mut , leg nat - Pe-o margine de vis Mâini r cite
somn ascuns dincolo de tenebre,
într-un adânc de crini ai mor ii, negri. M-ai cuprins în bra e! O singur b taie de inim ,
Prin sufletul t u plimbat, ip tul somnului Trecuse o eternitate pân s m g se ti, în rest, toat dragostea
va face cale, va deschide u a nelini tii mi-ai adunat lacrimile oarbe din rân . pus într-o clepsidr de jad.
i va pune paz Nu ai tiut de unde vin Te-am prins i i-am pictat mâna
povarnei ve niciei! i nici pe unde am r cit. strâns în strânsoarea
Dar mi-ai r mas! sufletului meu
Un col de stea M-am ridicat i m-am a ezat pe-o margine iar mâinile mele au r cit
a visului r nit pe care a teptai. peste ale tale,
Te-ai apropiat, Nu ai tiut niciodat c -mi ascunsesem unde au întâlnit
ezându-te o clip lâng mine sub ea toate speran ele. îmbr ri
doar cât s -mi tergi o lacrim Tu nu tiai, dar le înc lzeai la edulcorate.
i s -mi întinzi ca sprijin mâna. ldura fiin ei tale.
Te-ai oprit i ai r mas! Sub greutatea inimilor noastre, i ascult t cerile
Purtai cu tine un col al unei stele, marginea visului s-a frânt.
rupt din focul Zeilor atunci când i-ai iubit M-ai cuprins în bra e! i optesc prin fream tul frunzelor
prea mult pe oameni. Prin tine mi-am g sit aripile i prin mirosul parfumat
În schimb, i-ai oferit ficatul vulturilor. iar r nile ce m-au durut al florilor de iarn ,
Eu m temeam! s-au închis de-atâta strâns te strig prin toate râurile ce izvor sc
Eram un vultur ce nu vedea la piept. din mun ii ce- i scald crestele în nori,
i f aripi necrescute. prin vânt î i cânt iubirea pentru tine.
Poate c atunci, cândva, Te înc lzesc cu c ldura sufletului
fra ii mei gustaser din tine. Miza destinului i te înmiresmez cu aroma inimii.
Poate c am f cut-o i eu, i ascult t cerile din l untrul t u
lacom fiind de sângele- i fierbinte, Ne-am g sit întâmpl tor încercând s s desc în tine
dar într-o alt via . pe un col al unei lumi de poveste. toate dorin ele mele cele nebune.
Ai fi putut s m alungi, Atunci când nop ile i zilele tii tu, nu sunt atât de departe,
te-a fi-n eles. se îngânau într-o tandre e trec toare. sunt în sufletul t u iar de pe buza timpului
Dar ai ales s -mi fii un sprijin Am alergat gr bi i dup un destin ce zboar ,
de col ul stelei rupte, luminat care a vrut s ne a tepte. îmi fac vreme
sub piatr . Destinul ne f cuse c ile! i s rut
i-acum î i odihnesc în Miza lor era con tiin a stra ina inimii.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 41
Liliana POPA Varga Istvan ATTILA

adagio în balet clasic În care semne te încrezi


Din piscurile stinse
timpul s-a înscris într-un cerc
sau într-o tiar Pe creste, sus, nu po i vâna.
Caprele negre, solitare Mult prea...
pe care i-o scoate uneori
Aleg u or calea cea grea multe durei!
mângâie safirele amintirilor Adio în netr iri
când aude stropii r ci i Piscul seme , în soare. A ne-ncheia,
Adio...
de vântul nereg sit vie ile din noi,
Ai devenit s lb ticiune, Un cuvânt...
în sufletul de poet f anotimpuri, viile tr iri!
Ce carnivor diminea , O încheiere,
sub cetina norilor A termina...
Vei respira mai greu, mai chinuit zeci de ori...
dezam gi i i descul i. oarecum...
Sub masca- i vesel pe fa . Repetat!
Oricum...
doarme pu in, dup model bizantin
Repede,
sau florentin
formele m rii de ieri mult prea... Gr ind din neant
abia trezit,
reped...
i zorn ie diamantele diademei Gr ind,
formele m rii de ieri Rostit!
de ce nu crezi fiin de alabastru cu voci...
sub lumin de luceaf r
în rostirea mea neblând Totu i, tremurând...
ca-ntr-o biseric
timpul e soare senin Niciodat ... Acel sfâr it!
mi-au întins covor de catifea
i aprig furtun Spus, sincer.
între lini ti Din arogante,
ce-ncunun al nostru zenit Voit, a fi!
unduind armonii Dulci, dar...
noi to i suntem anonimi Nespus,
de vise ude Dureroase!
nu vezi frunza pl pând în t ceri! Cu sufletul,
zând pe caldarâm, Nerostit,
în spuma alb Plin de...
nu vezi cum ne frângem privirile în finit în netr iri!
ternut la picioare Triste i!
când clipa de via e un infinit?
pove ti aduse departe
Astfel, terminând,
doamn a nostalgiilor împletite în Bizan A nu rosti viile tr iri
într-o clipa,
privesc în ochii t i o lacrim sau mai departe A nu rosti, Ratat !
rezemat în ziua alb miros st ruitor de ambr acel cuvânt, Într-o via ...
de ce nu pui un zâmbet i de alge... un adio! Netratat !
în palma pentru s rut A ne rosti, Într-o existen ...
de ce nu închizi amarul un pesc ru coboar multe... Nefiin at
într-o cup de iubiri? desenând sfere perfecte.
credea c am uitat
damnat s urc treptele de vis
ve nicia m rii i a oaptelor
argintate, sticloase
ramurilor de m slin
încrustate cu arpegii
ce nu se mai sfâr esc
la rm de mare
o s m ascund în c ul palmei
în fiecare diminea
alb, translucid.
alt catedral
i scutur
la por ile timpului
pe marama mea de borangic
paznicul încremenit
flori albe de liliac...
i zorn ie c tu ele.
peste um rul meu se uit
oim vân tor clopotni a din zare
clopotul profetizând
Lumina stelelor vânezi
Sf mi c ri ascunse
lacrimi, m rg ritare... Umberto Boccioni - Ora ul
42 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Mariana GRIGORE

Locul meu secret! în hamacul încurcat cu prea multe i e


de artizani ce împletesc în prispa nop ii
M-am retras din imuabila nep sare a inefabilului gând
trezirea la prea pu in diminea
care m întreab obsedant dac simetria este o m sur ,
Tu stai retras la un col de expectativ
sau un sentiment pe care îl a eaz vântul
care m prive te cu ochiul întreb rii
în antiteza mea dintre culoare i lumin
ti indecis în precizii precare
Închid ochii min ii în uitarea de sine,
i în timiditatea sensului unic al t cerii
calc cu urme de pa i ag i de glezna timpului
întrebi dac sunt lun sau lunatic himer în trecere prin tine
din care beau ciutele dumnezeirea ro ului la chindii neumblate
Habar nu am dac m croiesc hain de trup
i ating întunericul r mas în umbra amintirilor
sau în detrupare alerg bezmetic în forma geometric a aburului
cu linia orizontului dintre infinit i esen a dep rt rii
mi-e imprecis sensul exact al filosofiei decriptat în homo sapiens
Sunt înfometat de aceast splendoare difuz
dar,
pe care o palpez cu lini tea dintre
în eleg nonsensul pauzei dintre dou emisfere
imaterialitate i reg sirea de curcubeie
care î i caut pân la în are, punctul
Ating cu degetele imaginii ren scute,
vernal
închiderea unei u i ce m cheam în afara mea
Am atins cu epuizarea substantivului
rup de teluricul sentiment c am fost lut
via ,
i p strez secretul na terii în focul ce m arde pe rug...
bucuria de a p lmui cu zile
Privind flac ra,
obrazul nop ilor care m pierd pe drumuri
doar tu vei în elege de ce te chem
ce pleac diminea a i se întorc în aceea i
când mistuirea sufletului mai cere o ultim culoare.
sear ,
tot noapte
Memoria vie ii! Din fire invizibile de soart ... ce s mai împletesc?
Niciodat nu am tiut ceva despre moarte
doar c undeva se pr bu te o câmpie Elegie cu inimi!
peste mun ii întor i cu vârful în jos
Pe str zile sunetului gol al caden ei
Când atinge teluricul pas,
îmi aud pa ii cuvintelor
în urma t lpii cresc ciulini ce în ep în suflet, soarele
alergând printre pietrele gândurilor
Nu tim dac trecerea la alb
în sensul privitului peste um rul umbrei
este cur area negrului în care ne-am strivit melcii,
Încerc s opresc ploaia dintre dou silabe
nici cre terea firului de iarb nu tim dac învie în verde
ce tremur sub strea ina unui semn uimit de întrebare
când raiul num zilele cu puste l sate în grija focului
De ce cade în cuibul cu vr bii,
Nu tim nici cine ne suntem în unde, sau de ce
prada sfâ iat de p ri r pitoare?
i dac lutul ce ne-a curs în trup
Nimic,
a fost ap vie din râu f mal.
este totul când r spunsul
Nu ne amintim altceva decât uitarea
îmi aminte te de un fluture cu aripi
i m rul discordiei mu cat de p cat
ce bâjbâie prin zboruri asimetrice
În memoria semin ei nelocuit
între lumin i resturi de crisalid ,
va r mâne doar albastrul înnodat de firul na terii
sau de un copil ce- i împrumut candoarea,
i acea p dure cu lumini ul întors în palma frunzei
chipurilor de lut care cioplesc bucuria în piatr i fum
de care trunchiul ar fi doar un lemn... i atât
...
Cu înc o via se face prim var !
Iar plutesc printre nori de hârtie
care modeleaz albastrul în baloane f ghidrop !
Din fire invizibile de soart Cred c m voi întinde pe drum dep rtare,
Din fire invizibile de soart prind din întâmplare lungimea infinitului
es pe îndelete pânze cu borangic rupt între ar torul luminii îndreptat c tre „unde”
d ochiurile g urilor i nordul înfipt ca o suli în indecisul „de ce”
sunt tivite pe la marginile pr stiilor Totu i, mai las -m pu in înainte de r ritul
i colorate în raiuri cu u ile închise supraaglomer rii nuan elor de gri matur
ianjenii înva tabla adun rii de fluturi Vreau s desenez pe asfalt inimi cu form de suflet!
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine 43
Gheorghe Andrei NEAGU

Cultura de provincie
@între agonie ]i extaz
Recent, am s rb torit, în fel i chip, un secol de la marea unire. noroase p rele” ale genialului poet, în „serenada pentru bariton i
Nu-mi amintesc ca guvernan ii sau Uniunea Scriitorilor s fi organizat cor”, scris de Flondor.
un concurs de literatur cu specific unionist. Nu putem pune e ecul pe seama provincialismului. Dup cum
Sporadicele ini iative private proveneau fie din lumea festivalurilor am spus, pân i într-o familie, e ecul poate fi pus pe seama altor
consacrate, plasând teme referitoare la centenar, fie din lumea unor factori. Dintotdeauna în literatura român s-a sim it nevoia agentului
patrio i cu dare de mân . i gata. N-am mai v zut programat pentru literar, care în unele ri din Europa a sprijinit cu succes editarea
anul acesta vreo ini iativ care s poarte cu ea ceva referitor la cen- scriitorilor valoro i. Eminescu a fost acuzat de cosmopolitism, în
tenar. Dar nu a a se întâmpla pe vremea când Carol al II-lea era „ca- revista Federa iunea nr. 38 i 39 din luna mai a anului 1870, explicând
pul rii” i se ocupa printre altele de promovarea culturii. Pentru ce în elege el însu i prin cosmopolitism, face câteva afirma ii referi-
Carol nu exista cultur de provincie, chiar dac existase un glas re- toare la sus inerea autonomiei Transilvaniei, de „f râmare a dualismu-
gal în lumea poeziei. Lumea bun de acum o sut de ani importase lui, a unei forme ce contrazice natura obiectiv a monarhiei, drepturi
stilul ez torilor literare franceze i al promov rii talentelor locale la ce are fiece popor de a- i determina voin a prin legi i de-a avea un
nivel na ional. Este adev rat c provinciala „ coal Ardelean ” s-a propriu organ”. Ecoul unei asemenea atitudini a trecut fruntariile
promovat singur , c Eminescu a fost în at pe tronul poeziei române. române ti i a ajuns pân la judec toria din Pesta, pentru c procuro-
masoneria acelor vremuri a promovat cu mult ardoare poe i i rul ungur l-a citat i a cerut pedepsirea lui. Mai mult, într-o „epistol
scriitori care, altfel, nu ar fi fost cunoscu i decât în locurile de provincie. deschis c tre domnul Dumitru Br tianu (vezi Românul din august
Dup cum tot atât de adev rat este c mari valori din lumea lite- 1870) împreun cu fratele Dan în numele Comitetului Central a spus
rar de provincie s-au neantizat, fie din lipsa unui talent zguduitor, cum c în munca genera iunilor trecute... ne-au dat ideea întregului
fie din lipsa promov rii. i noi avem a o realiza”. Dup cum se vede, Eminescu f cea apel la
Eminescu însu i, de i tr ia în capital , a fost tip rit în volum fr ie pentru reîntregirea visat , fiind acuzat, de c tre ispravnic, de
post-mortem. Pân i în familia genialului Eminescu, sora poetului, filosemitism i cosmopolitism. Azi este acuzat de na ionalism, xeno-
Aglaia Drogli, care i-a aprins inima lui Titu Maiorescu i i-a influen at fobie i antisemitism. Iat ce înseamn s ai valoare, chiar dac Ro-
pe compozitorii Ciprian Porumbescu i Teodor Flondor, s-a stins mânia este doar o provincie literar în context european.
a se putea realiza nici m car în Bucovina. Este adev rat c un scriitor i-a dorit atunci ca i acum s fie
Actri de teatru, pianist , cu o voce instruit , Aglaia s-a impus stimat i r spl tit pentru a- i p stra onorabilitatea cât timp este în
o vreme scurt la Cern i, sprijinind folosirea versurilor din „Som- via . Este gre it ideea potrivit c reia suferin ele unui scriitor stimu-
leaz actul de crea ie. Dac un scriitor este sus inut de un posesor
de mijloace materiale, nu trebuie condamnat.
În realitate, el nu- i vinde sufletul, ci î i conserv existen a pentru
a se putea exprima. Numai atunci când mecenatul condi ioneaz
modul de exprimare, scriitorul dispare sufocat de neputin .
Ca locuitor al ora ului Unirii Principatelor, nu pot s nu remarc
extazul ce l-a cuprins pe Duiliu Zamfirescu când a fost desemnat drept
prim guvernator al Basarabiei revenite la ara mam . La 20 februarie
1918, p rintele romanului modern î i împlinea visul unionist, pro-
movând la Chi in u bunele inten ii ale guvernului.
Generalul Averescu l-a ap rat de ura liberalilor lui Br tianu, c rora
în tinere e le stricase aranjamentele în „dota ia coroanei” p strându-
i intrarea în Academia Român . Ura liberal s-a manifestat i împo-
triva lui Eminescu. De aceea trebuie s fim solidari cu valorile spiri-
tuale ale neamului, a a cum Alecsandri i Kog lniceanu l-au ap rat
pe Zamfirescu.
Ast zi, scriitorii, pe lâng faptul c unii sunt prigoni i, sunt trata i
i cu dispre întru neantizare, de parc ar fi disp rut. De la solidaritatea
scriitoriceasc de dinainte de al doilea r zboi mondial, s-a ajuns la
ur confratern p guboas pentru însu i spiritul na iei române.
Prostia a ajuns s fie exact cum a descris-o celebrul Ion Pribeagu.

U. Boccioni - Cap+Lumin +Ambient


44 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

dovedea a fi chiar un pericol prin calitate pentru amploaia ii dâm-


ODA PRO TILOR bovi eni. A a se face, c au r mas în picioare tot revistele girate de
Motto: regimul comunist. În plus, ele au devenit un fel de feud destinat
Cu prostul care n-are coal prietenilor literari. Cum nimic nu este nou sub soare, este de ajuns s
Te lup i pu in i-ai câ tigat. ne amintim de fondatorul Daciei Literare, Kog lniceanu, care în
Dar duci o lupt colosal articolul „Filozofia provin ialului în Ia i”, face o analiz pertinent a
Cu prostul care are coal ! inuta ului (provin ialului). Este plin de umor descrierea inuta ului,
apropiindu-se de capitala Moldovei: „s fie de departe sau de aproa-
De-ar fi s -i lu m pe to i la rând,
pe, de la miaz -noapte sau de la miaz -zi, dintr-un târgu or sau
i actualii, dar i fo tii,
dintr-un ora , de la Adjud sau de la Foc eni, de la Gala i sau de la
Cei mai de tep i de pe P mânt
Au fost întotdeauna... PRO TII. Cotnari/… / Îndat ce harabagiul sau surugiul i-a spus c se z resc
turnurile, întocmai ca patru fesuri, ale Mitropoliei, provin ialul î i
Nu te ruga la ursitoare freac ochii, î i întinde vederea/…/ î i scoate capul afar /…/ i se
i fac -n via a ta vreun rost, înal , dându-se cu totul priveli tii /…/ Cu inima zvâcnind de emo ie,
Mai bine url -n gura mare : bietul om î i zice: Iat -m în cel mai frumos ora al Principatului
„Iubite Doamne, f -m ... PROST!” Moldaviei/…Bucuria îi este de scurt durat . Când se apropie de
De ce s tragi ca la galer , bariera intr rii în cetate, vame ul, un fel de amfibie îmbr cat jum -
-nve i atâtea f rost, tate turce te, jum tate c ce te) opre te tr sura i-l întreab : … O
De vrei s faci o carier , alt amfibie îl întreab de ce nu are marf … i-i ia bagajul la o
Ajunge numai s fii... PROST. verificare am nun it … iar când d peste ni te cârna i usca i cu
usturoi îi confisc … inuta ul care nu în elege nimic din otcupuri
În lumea asta cu de toate, i monopoluri i care tie c (sic!) carnea-i l sat de Dumnezeu s
Unde se-nva contra cost, fie mâncat , î i iese din min i i ajunge la un schimb de ghionturi cu
cat c nici o facultate amfibiile. În fine, jefuit i îmbrâncit, eroul merge la un han, unde
Nu d i diplom de... PROST. slav Domnului va fi tratat rege te, dându-i senza ia c a ajuns în
Avem impozite cu carul, capital … Îns când sose te nota de plat , provincialului i se smulge
Dar înot m în s cie ziua în amiaza mare, punga cu bani, la fel cum i s-ar fi putut întâmpla
i ce buget ar avea statul noaptea în codrii”.
Dintr-un impozit pe... PROSTIE... da i seama c scriitorul provincial, într-o am rât de capital ,
provincial i ea, nu mai are niciun fel de sc pare în fa a universalit ii
Ei sunt ca iarba, cu duiumul,
literare pariziene.
nu-i jigne ti, s nu-i împro ti!
În general, în provincie se pun bazele crea iei literare de valoare,
O, Doamne, de ne-ar cre te grâul
dup care autorii sunt ademeni i în capital , mai greu la Paris sau în
Cum cresc recoltele de... PRO TI.
America. Uneori, nici nu trebuie s ajungi în capitala luminilor - vezi
Si-n lumea asta r sturnat , cazul Tristan Tzara, fondatorul Dadaismului. Sunt i situa ii când
Unde cei strâmbi sunt cei mai drep i, provincialii valoro i pot e ua atunci când purced la o transhuman
Savan ii no tri mor de foame literar de o asemenea anvergur . Deci, literatura a a zis de provincie,
Si numai PRO TII sunt de tep i. plute te în permanen între agonie i extaz. Depinde numai de clasa
De aceea nu po i pune accent pe ceea ce unii numesc ast zi politic - s i asume r spunderea i promovarea unor valori autentice
„provincialism literar”. Academicianul Alexandru Dabija afirm , cu chiar dac valorile promovate se aliaz împotriva noilor veni i - cum
mult umor, c în Carolina de Nord „sunt importan i doar scriitorii a fost în comunism, când un „ inuta ” între ale literaturii nu prea
reu ea s i tip reasc parte din crea ie în presa sau editurile centrale.
de succes, în Fran a sunt importan i to i scriitorii, în Anglia nu e
important niciunul, iar în Australia trebuie s explici ce e aia un Se zice c era cenzur comunist . Adev rat. Dar tot atât de nemiloas
scriitor. Literatura român are mai multe complexe: a unei literat- era i cenzura confratern , unde nume grele din literatur acaparase
uri de provincie a Europei, apoi i de provincie a provinciei, în în interes personal editurile finan ate de comuni ti.
Agonia i extazul crea iilor literare au fost dintotdeauna apanajul
sura în care un scriitor trece dincolo de barierele Bucure ti-
ului sau dincolo de grani ele României”. jocului de culise ca atare, indiferent de perioad .
Devoalând câte ceva din experien a lecturii în S.U.A. când la
Chicago toat lumea citea aceea i carte, academicianul N. Dabija a
propus o ini iativ asem toare în Moldova. N-a avut succes. Scri-
itorii l-au b nuit c ar avea avantaje personale, ascunse. În realitate,
provincia este adeseori animat de câte un scriitor care se dovede te
are mai mult talent i în elegere: Cassian Maria Spiridon - la Ia i;
Victor Munteanu - de la Bac u; Gelu Dorian - la Boto ani; George
Vulturescu - la Satu Mare.
Din p cate nu po i spune c Manolescu, C rt rescu, Vosganian,
L.I.S. i al ii ca ei, au reu it s promoveze în afara grani elor rii cele
mai reu ite produc ii literare din provincie. Ace ti domnii habar n-au
de scriitorii valoro i din diverse zone ale rii, care, în publica iile
zonale scot la lumin crea ii net superioare bucure tenilor.
aminti i cum au fost neantiza i Buzura, P unescu, Breban, E.
Simion i al ii ca ei. Sco i, prin diverse uneltiri, din structurile literare
de mare succes cum ar fi i revista Cultura, literatura de provincie se Umberto Boccioni - States of Mind I
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 45
Emilia STROE

Lumina ]i iubirea @î n psalmii


preotului-poet Dumitru Ichim
]i @în cei arghezieni
Personalitate de prim rang în cultura româneasc actual , pe sunt sonete de tip shakespearian, amintindu-ne cumva de Vasile Voi-
care o promoveaz în spa iul canadian, unde locuie te din 1974 cu culescu, cu Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în tra-
familia, preotul Dumitru Ichim, având un doctorat în Teologie dogma- ducere imaginar . Fondul, con inutul lor, plecând de la Psalmii
tic , a publicat atât în ar , cât i peste hotare, versuri i proz , deve- davidieni, binecunoscu i p rintelui poet din textele biblice, ne poart
nind un nume de referin . Preot paroh la biserica „Sfântul Ioan Bo- cu gândul la cel lalt mare poet al nostru, Tudor Arghezi i Psalmii i.
tezatorul” din Kitehener, Ontario, din 1978, Dumitru Ichim a debutat La o prim abordare, psalmii p rintelui Dumitru Ichim par o poezie
editorial cu volumul de poezii De unde începe omul, editura „Litera” închis , ermetic , cifrat . R mâne în minte o muzicalitate specific ,
Bucure ti, 1970, i a continuat cu poezie de tip haiku i tanka, gen de nemaiîntâlnit pân la dânsul, iar aceasta te face s mai cite ti o dat
poezie scurt japonez , care i-a adus un succes imens. În ar a pu- i înc o dat poemul, pân când din urzeala-i deas încep s trans-
blicat la revistele: „Luceaf rul”, „Tribuna”, „Gazeta literar ”, „Curierul par motive poetice i teme biblice, cuvinte i în elesuri noi.
românesc”, iar in str in tate la revistele: „Cuvântul românesc”, „Lu- Suntem în fa a plurivalen ei i ambivalen ei textului poetic. Poezia
ceaf rul românesc”, „Lumin lin ”. este prin excelen textul literar în care cuvintele genereaz imagini
A publicat volumele de proz : Planeta Ichtys - 1974, Vinerea noi, multiple, pornind de la un centru, de la un motiv sau tem dat
Mare - 1975, Sub umbra Sfinxului, în colaborare cu Petru R zu - ce r sfrânge în jur lumina lor, asemenea unor raze de soare. Tema
1978, Urmele (poeme haiku) - 1977, Constantin Brâncoveanu (poem iubirii i a luminii este o constant a psalmilor p rintelui Dumitru
istoric) - 1981, Melcul - 1981, Agape - 1982, împreun cu Nicolae Ichim. Iubirea îmbrac atât forma poeziei clasice, în care cei doi
Novac i so ia sa, Florica Batu Ichim. Critici consacra i i-au apreciat îndr gosti i str bat timpurile i lumea, înfrângând opreli tile, cât i
talentul creator, maturitatea scrisului, cultura i sensibilitatea sa. forma unei poezii mai subtile, în care personaje biblice ne invit la
rintele mitropolit Bartolomeu Anania, care a fost i scriitor, spune medita ie i transfigurare. Sonetul, ca poezie cu form fix , are o
„arta lui se maturiza de timpuriu i mai r sese perspectiva con- elegan aparte i solicit un plus de concentrare, de unde frumuse ea
sacr rii prin litera tip rit ”. Fiica p rintelui Dumitru St niloae, doamna sa, locul s u de regin a poeziei. Unele dintre sonetele p rintelui
Lidia St niloae-Ionescu î i aminte te de anii de studen ie ai preotului- Ichim au titluri hazlii, sunt u or umoristice, dar numai aparent: Psalm
poet Dumitru Ichim: „studentul Ichim frecventa cenaclurile literare în doi i-o soacr -n plus; Psalm cu cârlion i de aur; Psalm cules
ale Bucure tiului, împreun cu viitoarea sa so ie, Florica Batu i din spini de cactus. Al i psalmi se refer la teme biblice: Psalm cu
toata lumea era de acord în a spune c ambii se distingeau printr-un pilda carcasei; Psalm la u a foi orului, Psalmul Apokastazei; Psalm
dar deosebit al cuvântului scris”. dintr-un ciob de psalm.
Exist în poezia sa mai recent unele poeme intitulate Psalmi, O alt tem este aceea a condi iei poetului, a destinului s u:
care au ap rut la editura „eCreator”, Baia Mare, 2018. Ca form , ele Psalmul cresc torului de stele; Psalmul la modul gramatical al
iubindului. Peste toate domin îns iubirea, cuvânt magic ce guver-
neaz universul, transcris de poet cu majuscul . Iubirea este de
esen divin , iubirea dintre b rbat i femeie este cheia vie ii i surs
de lumin . Aproape toate sonetele fac referire mai mult sau mai pu in
voalat la acest sentiment nobil, rafinat, uneori p tima , care este
dragostea. Câteva sonete se deta eaz chiar prin titlu: Psalmul iubirii
nebune; Psalm din p gâna hum ; Psalm cu Rumi în gradin ; Psalm
de închipuire a trandafirului. Pornind de la versetele biblice din
Facerea (I,3): „ i a zis Dumnezeu s fie lumin ! i a fost lumin ” i
Ioan (XIII, 34) „V dau porunc nou , ca unul pe altul s v iubi i.
Dup cum eu v-am iubit pe voi, a a i voi unul pe altul s v iubi i”,
poetul Dumitru Ichim, reluând tema iubirii i a luminii în Psalm în doi
i-o soacr -n plus, adreseaz Iubirii întreb ri, f a a tepta r spun-
suri. Ea este asemenea unei n luci care se înal pân la cer, trecând
peste barierele silogismelor i ale matematicii, peste ecua iile ce se
pretind de in toarele secretelor universului. Sonetul este construit
antitetic, pe opozi ia gândire logic /iubire, sentiment. Antiteza nu
Umberto Boccioni - Cal i c re
46 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

„L-atâta bucurie, ce n-o po i strânge-n lacr ,


este o simpl figur de stil, ci un mod de concep ie i construc ie, de De-i nunt , ce conteaz c mintea- i va fi soacr ?”
unde rafinamentul poemului i frumuse ea sa. În Psalm cu Rumi în gr din , serenada cu cuvinte ambigue este
Poetul pune în opozi ie „vocala”, adic poezia, „duhul” ei „de cântat de însu i poetul iubirii nemuritoare, Omar Khayyam, lâng
aur”, calitatea sa, puritatea sa, „zvonul din lumin ” cu „ecua ii”, un ulcior cu vin, spre eterna amintire a faptului c i noi oamenii, tot
„kilul i calupul”, mintea: din p mânt suntem f cu i, ca i ulciorul. Poetul continu pledoaria
„Dar sceptrul îl vrea mintea, c -algebrei e despin , sa pentru iubire i pentru îndr gosti i, pentru tr irea clipei ca sum a
totul se m soar cu kilul i calupul, trecutului, prezentului i viitorului, pentru iubirea care tope te in-
C-ar prinde-n ecua ii chiar zvonul din lumin , clusiv iadul, mustrând înc o dat ra iunea, „cugetul r u i acru” :
Ma in rii de glande ispr vnicindu-mi trupul.” „Iube ti? Ce mai conteaz trecutul, viitorul!
Poetul Dumitru Ichim este un inovator în materie de limb i Nu-n toate e prezentul ce-ai fost, vei fi Iubirii?
vocabular, el creeaz cuvinte noi: „despin ”, „ispravnicind”, „lumi- Precum e ve nicia chip al dumnezeirii,
nând ”. Acest „zvon din lumin ” se une te cu „alchimii de cântec”, Sub ire duh ce-ntrup , unul din altul, dorul.
întrucât lumina de esen divin devine cântec, caleidoscop de melo- Când pân -n cer sunt cântec, taci, cuget r u i acru:
dii, mozaic pentru icoana cea nef cut de mâna omeneasc . Iubesc, chiar însu i iadul îl v d frumos i sacru!”
Dragostea este „un num r”, iar nu „stupar de constela ii”. Poetul Poetul ne ofer o prim i ingenu icoan a dumnezeirii în versul:
achieseaz la ideea num rului de aur din Rena tere, esen a perfec- „Precum e ve nicia chip al dumnezeirii”.
iunii. Poetul se adreseaz iubirii: Sintagma „sub ire duh” ne trimite cu gândul la cealalt persoan
„Eu una tiu, iubire, când p ru-l la i pe um r, a Sfântei Treimi.
Chiar Dumnezeu fereastra deschide i prive te.” Arghezi, în Psalm - Ruga mea e f cuvinte, vorbe te i el de
Un proverb popular românesc spune: „Ce-i frumos i lui Dum- ve nicia dumnezeirii, la care se raporteaz :
nezeu îi place.” „Ruga mea e f cuvinte,
Într-un psalm arghezian intitulat Sunt vinovat c am râvnit, i cântul, Doamne, mi-e f glas,
Arghezi contureaz un portret feminin, amintindu-ne parc de pic- Nu- i cer nimic. Nimic i-aduc aminte,
turile lui Paul Gauguin, cu femeile din Tahiti: Din ve nicia ta nu sunt m car un ceas.”
„Iar când plecam, c lare cu trofee, Cât despre p catul care are drept plat iadul, Arghezi este ironic
Furasem i câte-o femeie la adresa jalnicei sale f pturi, incapabile de a-i mul umi Creatorului
Cu p rul de tutun, pentru ce i-a dat:
(...) cu ochii de l stun.” „Vreau s pier iîn bezn i în putregai,
Într-un alt poem, Mâhniri, Arghezi pare a-i r spunde: Nencercat de slav , crâncen i scârbit.
i Dumnezeu ce vede toate, i s nu se tie c m dezmierdai
În zori la cinci i jum tate, i c -n mine însumi tu vei fi tr it.”
Pândind s ias prin perdea, Continuând cu Psalm de închipuire a trandafirului, poetul
O a v zut din cer pe ea.” Dumitru Ichim trece de la un aparent elogiu adresat Iubirii, prin
Iubirea este pictura unei nun i tradi ionale, cu lacra de zestre binecunoscutul simbol al trandafirului, la o poezie cu tem religioas ,
adus de mireas ca ofrand . Poetul închin iubirii un adev rat imn, în care trandafirul este subiectul unei profe ii despre o iubire jert-
în cele dou versuri finale, care sunt i concluzia sonetului. Iubirea felnic , „zdrobit ca un strugur”.
învinge totul, inclusiv ra iunea, mintea, care se opune i este ca o Este iubirea Celui ce s-a întrupat, a murit purtând pe cap o coroan
„soacr , poam acr ”, cum se spune in folclor: cu epi, dar a înviat pentru noi to i, pentru a ne ierta i a ne ar ta un
model.
Iubirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tat l, care a luat trup
de om, n scut de prea Sfânta Fecioara Maria, anun at de arhanghelul
Gavriil c , ceea ce s-a z mislit in pântecele ei este de la Duhul Sfânt
(Buna Vestire):
„Cum mama dibuie te mireasma care doare,
ea-i dumnezeirii cu lutul n sc toare,
Fiin ei dând din lacrimi s mân a de v paie”.
Poetul creeaz un adverb de mod, „petalic”, de la un substantiv,
ceea ce confer un în eles cu totul aparte sintagmei „zboar petalic
în arip ”. Aripa este ca o petal de floare, zborul este „rotund vârtej
Luminii”. Aceast emana ie a luminii face referire atât la Schimbarea
la fa a Mântuitorului, cât i la îns i taina Învierii, când El nu a
putut fi recunoscut i a fost confundat cu gr dinarul:
„L rgindu-mi intirimul cu spinii i hotarul,
N-a fost normal, Iubirii, s cred c -i Gr dinarul?”
În Psalmul polenului de cenu , poetul face o compara ie între
curcubeul r rit dup ploaie, in metafora „se bea sfios din moarte”
i „polenul de cenu ” care „d focului fiin a”, pentru a sublinia
ideea regener rii vie ii din moarte.
Patima Mântuitorului, jertfa Sa pe cruce i apoi Învierea au ar tat
Umberto Boccioni - Revolta
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 47
gândi i de a face binele:
omenirii c iubirea Sa pentru oameni a învins timpul, vremelnicia. „M -mbat nebunia i-n patim viesparul:
Asemenea este i dragostea Tat lui Creator, despre care ni se spune De ce n-au spart ulciorul i-au r stignit Olarul?”
„ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul S u Unul Arghezi vorbe te i el despre cin în psalmul Ruga mea e f
scut, pentru ca oricine crede în El s nu piar , ci s aib via cuvinte:
ve nic .” (Ioan, III,16). „G tit masa pentru cin
Iubirea este etern , ea învinge temporalitatea, spa ialitatea: mâne pus de la prânz.
„Iubirea nu-i speran ei i nici credin ei roaba. Sunt, Doamne, prejmuit ca o gr din ,
Ce-i ve nic totdeauna a râs de tot ce timp e. În care pa te-un mânz.”
Cum i-ar purta coroana, din scris de spin i ghimpe? Ambii poe i sunt obseda i de lumin ; la Arghezi aceasta se r s-
Crezi roua, plânsul nop ii, c -i ochiului degeaba?” frânge pe obiecte, recompunându-le, dându-le o nou via , un sens
În Psalmul pariului pe nemurire, tema iubirii universale implic nou:
cel pu in dou tipuri de lectur : aceea a iubirii dintre un b rbat i o „Tare sunt singur, Doamne i piezi !
femeie, incluzând subtema fericirii, dar i a nefericirii, a „pelinului”, i Copac pribeag uitat în câmpie,
iubirea mult mai discret , aceea christic , ce aminte te de Sfânta Cu fruct amar i cu frunzi
Euharistie: epos i aspru-n îndârjire vie.
„Bea vinului pariul ce-ai pus pe nemurire, (...)
C-ai câ tgat to i spinii coroanei de Iubire!” Nalt candelabru, straj de hotare,
Ca o replic personal la Cântarea Cânt rilor din Vechiul Tes- Stelele vin i se aprind pe rând
tament, dar i ca un joc de cuvinte ce îndemn la o alt cheie de În ramurile-ntinse pe altare.”
lectur , poetul spune: La p rintele Ichim, lumina este iubire i cântec, transfigurare
„N-au fost lumin torii, ci a luminat s rutul mistic , icoan bizantin :
Cânt rilor cântarea îngem nând-o-n zodii.” „Se lumineaz lemnul sub dalt i geal uri.
Cântarea Cânt rilor, considerat de unii exege i drept un poem a-mi mustra Teslarul întregul trup nemernic.
de dragoste ce nu are a cauta între c ile Bibliei, a primit interpretarea De slab te la i Iubirii, atunci îi e ti puternic.
cea mai frumoas i adev rat , anume dragostea dintre Hristos - Au fluierul d cântec din cioturi, sau din g uri?
Mirele i Biserica - Mireasa, tema fundamental . (...)
Psalm dintr-un ciob de psalm revine la tema Creatorului-Olar i rutul din lumin se-nfrupt , nu din gânduri.
a crea iei sau a creaturii, printr-un paralelism între ceea ce creeaz Iubirii, tâlc de flutur, din oglindiri cunoa te-i!
olarul „ce ti, idoli, por elanuri” i ceea ce Dumnezeu-Olarul-Creatorul Altfel, ce toarce gândul, e doar m tasea broa tei!”
a f cut din lut, adic pe om, c ruia i-a dat apoi „suflare de via ”: (Psalm de luminare a lemnului)
„Atunci luând Domnul Dumnezeu rân din p mânt a f cut pe om La Arghezi, lutul se împlete te cu visul i cântecul; ideea de
i a suflat în fa a lui suflare de via si s-a f cut omul fiin a vie”. (Fa- dumnezeire este pus pe seama neputin ei sfin ilor de a- i imagina
cerea, II, 7). transcendentalul, în timp ce el, poetul, cade la picioarele Mântuitorului
Iat versurile poetului Dumitru Ichim: din icoan , s rutându-i-le cu lacrimi ca o „boab de m rgea”:
„Ce ti, idoli, por elanuri, nu voi ca s te mustru, „Doamne, izvorul meu i cântecele mele!
car un spin de via , un fream t pus pe chicl , dejdea mea i truda mea!
Din zeci de oglinzi, f arnic, când te r sfa lustru, Din ale c rui miezuri vii de stele
La cin , chiar i pâinea e me terit -n sticl .” Cerc s -mi înghe o boab de m rgea.
Maestru al cuvintelor i al îmbin rilor acestora, precum: „spin de (...)
via ”, „chicl ”, „lustru”, poetul Dumitru Ichim, el însu i un „culeg tor ti ca un gând, i e ti i nici nu e ti,
de stele din stih de atlantid ”, ne dezvaluie în finalul poemului c Între putin i-ntre amintire.”
este vorba de Cina cea de Tain , unde Mântuitorul instituie taina (Pentru c n-a putut s te-n eleag )
Sfântei Euharistii pentru totdeauna. Întrebarea retoric asupra r stig- Câteva sonete i anume: Psalm cules din spini de cactus, Psal-
nirii Mântuitorului insist pe ideea de neputin a umanit ii de a mul Apokastazei, Psalmul la modul grammatical al iubindului i
Psalm din p gâna hum au ca tem eternitatea iubirii. Poetul creeaz
imagini plastice i auditive, într-un simbolism rimbaldian uneori, iar
alteori utilizeaz expresii proprii, umblând la gramatic i vocabular,
reînnoindu-le ca i cum ar zidi un templu, un templu al cuvintelor i
necuvintelor. Iat de exemplu, dativul etic, una din construc iile sale
preferate: „cui oare mi-a-nflorit cire ul?” (Psalmul Apokastazei).
Gerunziul devine substantiv: iubindul:
„Schimbând infinitivul, cu-alt infinit - iubindul”
(Psalmul la modul gramatical al iubindului)
Unele verbe sunt folosite f prefixele obi nuite sau desinen ele
specifice de persoan : „se-oglind ” în loc de „se oglinde te”; „flo-
resc” în loc de „înfloresc”, în sintagma „floresc colindul”. Efectul
poetic este inimaginabil, rimele curg, traducând o atmosfer esut
exclusiv din lumin si cântec; este vibra ie pur , flac divin :
„Fl mând cântec din cântec”
(Psalmul Apokastazei)
Umberto Boccioni - Nud
48 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

„Junghierea din lumin , când perla se r zbun ?” George PETROVAI


(Psalmul la modul gramatical al iubindului).

Suntem la mâna
Tr irea paroxistic a acestui în tor sentiment de
iubire l sat umanit ii de Cel care a creat-o îl conduce pe
poet la recunoa terea faptului ca „totul e iubire”:

@î ntâmpl[rii?
„Iar Fiul t u Olarul, i-a fost luat ca fire,
Cu os de axiom c totul e Iubire!”
(Psalmul Apokastazei)
Psalm din p gâna hum aminte te deopotriv de Alexandre Dumas afirm într-unul din romanele sale c „întâmplarea este
celebra pictur a lui Tizian Dragoste sacr i dragoste solu ia de rezerv a lui Dumnezeu”. M rog, a spus-o el (câte nu se spun în lite-
profan i de poemul eminescian Venere i Madon . ratur , filosofie, tiin i via a de zi cu zi!), dar asta nu-i o garan ie c lucrurile
Poetul creeaz o rim care surprinde, între „Vorone ” i stau în acest chip mai degrab metaforic decât logic necesar. Într-adev r, c ci
„triste i” pentru portretul iubitei, asociind elemente con- apelând la dreapta judecat , constat m urm toarele:
trare, asemenea unui mit. Frumuse ea, ca i iubirea, gene- 1) Întâmplarea, la fel ca probabilitatea, posibilitatea, indecizia sau imposi-
reaz armonie, dar i dizarmonie, poate închide în ea bilitatea (limita posibilit ii în descre tere), sunt concepte logico-matematice
raiul i iadul. Poetul se adreseaz iubirii ca unei fiin e, adecvate omului, nicidecum de rang divin. Da, pentru c Dumnezeu este perfect
folosind un vocativ la fel de expresiv ca i celelalte prin atotputernicie (conceptul „neputin ” devine gol i lipsit de sens la nivelul
sintagme proprii: metalogicii divine), prin atot tiin (doar El, în calitate de Creator, cunoa te tai-
„La tine vin, Iubireo , cu flac ra p gân : nele crea iei, strune te timpul i cite te gândurile) i prin atotiubire (din dragoste
pentru crea ie, îndeosebi pentru om, El nu vrea tot atât cât poate).
Cred c din toate iadul i-a cam sc pat din mân !”
2) Chiar dac Nietzsche a decretat c „Dumnezeu a murit”, iar ast zi - din
În Psalmul iubirii nebune, poetul creeaz mai întâi
teribilism, prostie sau abjec ie moral - tot mai mul i r ci i sunt de acord cu
o imagine feeric , idilic în care îns i „pr bu irea” este
neam ul z rghit i procedeaz în consecin (vezi amploarea ateismului i a sodo-
sinonim cu „cântecul”: miei la popoarele îmbuibate), adev ra ii cre tini tiu c Dumnezeu este etern viu
„Nu-i pr bu irea cântec?” i mereu lâng omul care nu-L t duie te, drept urmare, ei lupt din r sputeri
Iubirea trebuie pre uit la maximum, nicidecum cu abera iile prezentului satanizat.
desconsiderat : Fiind întâmplarea eminamente uman , prin aceea c ea constituie rezultatul
„S nu aduci Iubirii nedreapta înjosire neîncetatului conflict dintre ambi iile i puterea real a omului ce vrea cu mult
C-ai ti pe unde iarna i-a înflorit salcâmul” mai mult decât poate, doar el, pentru a- i justifica e ecurile i a- i putea deplânge
Un verb nou, „a flauta” pentru „a cânta la flaut”, fragilitatea condi iei sale în raport cu Absolutul, avea nevoie de concepte precum
al turi de dativul etic din „ i-a înflorit” rezoneaz puternic „timp r u i bolnav”, „viitor imprevizibil”, „destin inexorabil”, „ ans ”, „întâmpl ri
imagistic: nefaste”, respectiv „întâmpl ri norocoase”. Iar pentru a- i lini ti întrucâtva con-
„Ce- i pas violetul c i flaut prin ramuri...” tien a pozi iei sale tragice în lumea accesibil i în infinitatea celei inaccesibile,
Din nou apare o alt structur lingvistic i poetic , ceea ce, a a cum opina Blaga, nu face decât s schimbe neîn elesul în neîn elesuri
generatoare de ame itoare adâncimi: „inimile noaste îi i mai mari, tot el î i pite te incertitudinile dup spuse de felul urm tor: „Timpul
galopeaz caii” tace i trece”, „Nu aduce anul ce aduce ceasul”, „De-ar ti omul ce-ar p i, dina-
Finalul sonetului, iubirea tragic , iubirea profund inte s-ar p zi”, „Prost s fii, noroc s ai”, „Norocul i-l face omul cu mâna lui”,
intrat în propria-i nefiin are, prin ardere, aduce un dia- completare la „Dumnezeu te ajut , dar nu- i bag -n traist ”, „Destinul cu suspin
log straniu al poetului cu îns i moartea: e degetul divin” etc.
„Râzând îmi sari în bra e: Ne caut , -i la u ! Privind la escaladarea f precedent a cruzimii, egoismului i fariseimului de
Zi-i: Moarteo, mai a teapt , pân vom fi cenu !” la nivel familial i pân la cel planetar, oare nu-i un noroc c , a ezat pe butoiul
Vocativul „Moarteo!” ca i vocativul „Iubireo!” adu- cu pulbere al planurilor globaliste (poluare i inginerii climaterice, alimente chi-
ce o semnifica ie aparte în registrul expresivit ii stilistice mizate i medicamente contraf cute, democra ii sodomizate i dispre fa de va-
lorile tradi ionale, decre tinare i nebunia consumului, terorism i pandemia
a poeziei p rintelui Ichim, acesta plecând de la o form
înarm rilor), omenirea cumplit de dezorientat mai face umbr p mântului? P i
popular pentru a ajunge la o structur superioar , în
dac omenirea înc nu i-a t iat cu totul craca de sub picioare, cu certitudine c
care cele dou guvernatoare ale Vie ii, Iubirea i Moartea
acest fapt se datoreaz r gazului pe care ni-l acord Dumnezeu pentru îndreptare
se întrep trund i lucreaz în mod tainic. (El nu vrea moartea, ci izb virea p tosului!), întrucât - ne spune F. M. Dosto-
La Arghezi, în Priveghere, poetul îi spune ceasului ievski - mai sunt câ iva drep i, care se roag pentru noi i ale c ror rug ciuni
din urm s plece: sunt ascultate de Cel ce toate le-a f cut.
i-am auzit aripa de scrum, Tot a a, nu-i un noroc, ori mai degrab un veritabil miracol, c noi, românii, mai
Cat i de drum” exist m, dup jaful i încerc rile la care am fost supu i de-a lungul istoriei, în pri-
La p rintele Ichim, nu Moartea este cea care are mul rând de turci, muscali i austrieci (pân la urm am mâncat coliva celor trei
ultimul cuvânt, ci Iubirea: imperii!), dup enormele pierderi umane i materiale din cele dou conflagra ii
„Chiar iadul f r‘ Iubire ar fi lipsit de straie, mondiale, dup atrocele experiment bol evic i alte substan iale pierderi umane
De n-ai fi fost, de unde ar fi furat v paie?” prin lichidare, marginalizare i expatriere, iar ast zi dup crucificarea României,
(Psalm cu cârlion i de aur) respectiv dup punerea economiei na ionale pe butuci i plecarea din ar a peste
Estetica, a a cum este ea cunoscut ca ramur a filo- patru milioane de suflete, cel mai cumplit exod din întreaga noastr existen multi-
sofiei, ce trateaz problemele artei i ale frumosului, a milenar ? Dar, cu toate marile pierderi suferite în cei aproape 30 de ani de jaf ge-
reu it oare s dea un r spuns categoriei sau no iunii de neralizat (bani, resurse, speciali ti), România î i va reveni din nou, va judeca nele-
„sublim”? giui ii cu taif i astfel va face dubla dovad : (a) c refacerea ei nu este rodul întâm-
Sonetele p rintelui Dumitru Ichim il ofer „cu asupra pl rii sau al ajutorului venit din partea unor „binevoitori”, ci al vrerii divine întru
de m sur ”. împlinirea misiunii sale istorice; (b) c nu mor caii când vor câinii interni i externi.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 49
Paula ROMANESCU

Carte ]i Arte române]ti


@în Fran\a
Invitat la Salon du Livre, edi ia a XX-a, 15-16 iunie 2019, oamenii p mântului. Iar t lmacii erau cel mai adesea francezi, scribi,
Montmorillon (Muntele micului maur), un ora de lâng Poitiers, preceptori, gr tici.
asem tor cu Sinaia noastr , dar mult mai lini tit, s-a întâmplat ca Dar s începem cu începutul.
ziua deschiderii s corespund cu cea de a 130 zi de la mutarea Înainte de a ajunge în Cité du Livre et de L’écrit / Cetate a C ii
Luceaf rului românesc în locul lui menit din cerul Poeziei. Teii î i i a Scrisului, cum mai este numit ora ul Montmorillon, datorit p s-
scuturau floarea i pe acolo, dar numai cei cu suflet românesc tiau tr rii vechii sale tradi ii întru cultivarea me te ugului scrisului ca art
de sensul tainic al acestei minuni. i a tip ririi de texte (Muzeul Scrisului i al ma inilor de scris de aici st
Iat cum prezentarea volumului de poeme Eminescu, Passe le rturie i este vizitat cu interes de publicul iubitor de carte!), o escal
temps, vienne le temps!, ap rut la Editura TipoMoldova, 2014, de a la Paris mi-a prilejuit vizitarea Muzeului Luvru unde, chiar în aceast
rui traducere în limba francez sunt r spunz toare, a fost o punte perioad - La Saison Franco-Roumaine, 2019, în aripa Richelieu a
de leg tur între poezia romantic francez - Hugo, Musset & comp. fostului Palat Regal este expus comoara de Broderie i Tapiserie
(Baudelaire y compris!) - i poezia român concentrat în acele Bizantin din vremea lui tefan cel Mare i Sfânt ( i nu numai!).
toate care trebuind s poarte un nume li s-a spus Eminescu. Cel de al Aduse din România de prin l ca e sfinte sau de prin muzee, ba
doilea volum prezentat - Antologia de poezie francez Trecea un chiar i din alte ri pe unde odoarele române ti sfin ite de mâini de
cântec peste veacuri, ed. TipoMoldova, 2016, i al treilea - La muritor vor fi ajuns, d ruite sau însu ite samavolnic, acestea î i eta-
Roumanie vue par les Français d’autre fois, editura ICR, Bucure ti, leaz acum splendoarea în celebrul Luvru parizian, rivalizând princiar
2013, edi ia a doua, o selec ie de texte - m rturii despre România, cu alte comori de art de aici.
sate de francezii care vor fi trecut (sau r mas) pe p mântul românesc Fiecare institu ie româneasc de in toare de obiecte de patri-
de-a lungul timpului, începând cu perioada domniilor fanariote în moniu a oferit exponate întru realizarea amplei expozi ii de la Luvru,
rile Române, când trimi ii Por ii veni i s ne fericeasc neamul dar un rol cu totul aparte l-au avut Patriarhia Român , Mitropolia
aveau nevoie de t lmaci spre a li se face în elese poruncile de c tre Moldovei i Bucovinei, Arhiepiscopia Sucevei i R ilor i, nu
în ultimul rând, Ministerele - al Culturii i Identit ii Na ionale, al
Ap rii Na ionale, al Afacerilor Externe.
Exponatele par puii clo tii, de aur, aduna i în jurul imaginii simbol
a steagului liturgic al lui tefan cel Mare, pe care este brodat chipul
Sfântului Gheorghe, lucrare executat de c lug rii de la mân stirea
Putna în urm cu peste 500 de ani, la comanda Domnitorului în cel de
al 43-lea an de domnie a acestuia, ajuns nu se mai tie cum i când
la Mân stirea Zografu de pe Muntele Athos, recuperat de armata
francez în Primul R zboi Mondial i restituit României în 1917 în
cadrul unei ceremonii solemne care a avut loc la universitatea Sor-
bona, întru pecetluirea sub semn simbolic al bunelor rela ii culturale
dintre Fran a i România. S ne amintim c la ceremonia de defilare a
regimentului românesc al turi de francezi de la Paris, dup încheierea
luptelor din Primul R zboi Mondial, generalul Berthelot, care se afla
în tribun al turi de Mare alul Foch, i-a optit acestuia: Saluez-les,
Monsieur le Marechal, ils sont de la famille! / Saluta i-i, domnule
mare al, sunt de-ai no tri, fac parte din familie!
Între exponate - Evangheliarul de la Humor, cu ferec turi de
argint, o hart a Principatelor Române (de ce mi se pare c locul ne-
marcat în care tim c e Transilvania parc ar fi ecoul surd al ip tului
acela sfâ ietor din tabloul lui Munch?), portretul lui Eremia Movil
i irul numeroaselor lui progenituri (Sucevi a), tefan cel Mare
(P tr i; Vorone ), Epitaful de la Cozia din anul 1400 (Muzeul
Na ional de Art Bucure ti), un iconostas adus de pe la Moscova,
un epitraf d ruit de Domnul tefan fiului s u Alexandru (Mân stirea
Putna), alte i alte ofrande f cute mân stirilor din Govora, Bistri a,
Cotroceni, Salonic etc. Iat i acoper mântul tombal al lui Simion
Steagul liturgic al lui tefan cel Mare
50 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

neclintire malurile urmele vijelioaselor sale treceri..


Movil , cel al lui Eremia Movil , inscrip ionate în slavon cu fir de O fresc i un altorelief în piatr evoc evenimentul de atunci:
aur i argint: Sunt în mâinile Domnului; iat portretele brodate în fir Fecioara cumin ind potopul.
de aur ale lui Ion, fiul lui Vasile Lupu i al Tudosc i, so ia mult boga- Tot de prin veacul al XIV-lea, an de an, de Ziua Sfintei Maria
tului Domn, alte i alte alese broderii la care mâini iscusite de doamne avea loc pân mai ieri o procesiune în semn de mul umire pentru
i domni e, c lug ri i c lug ri e, vor fi înnobilat fiecare centimetru salvarea ora ului, cu statuia Fecioarei purtat pe umeri.
trat de es tur cu aurul artei lor blagoslovite. Sunt expuse deo- Numai c , de ni te ani buni, procesiunea a fost dat uit rii pe
potriv fotografii realizate de artistul fotograf Gabriel Millet (1867- motiv c greul pa ilor mul imii ar d una podului de peste Gartempe...
1953) în special cele f cut dup crea iile de art bizantin în Balkani. Adev rul este c omenirea se închin ast zi altor idoli, altor sfin i,
Ar mai fi de ad ugat c în anul 1925 s-a organizat tot la Paris sub de când cu Revolu ia Francez care i-a înscris pe regi între cet enii
patronajul Reginei Maria prima mare expozi ie de art româneasc la de rând, opera iune de „nivelare” social la care a „semnat” cu sârg
Musée du Luxembourg / Jeu de Paume, iar în 1947, la Presse Univer- i sânge i ghilotina…
sitaire de Paris, ap rea albumul Broderie religieuse de style byzantin. Str zile sunt înguste cam cât s îng duie unei tr surici (de alt -
Cu ocazia expozi iei de art bizantin din România de la Luvru dat ) s se strecoare pe-nserat, cu ocupantul ei cu tot, pân la casa
(17 aprilie - 29 iulie 2019) a fost editat albumul Broderies et tradition cu flori în fere ti a vreunei frumoase.
byzantine en Roumanie du XV-e en XVII-e siècle. O bijuterie editorial . De-ar fi s se ghideze doar dup florile ca element distinct, supi-
i prin aceasta s-a vrut s se marcheze împlinirea unui secol de rantul de ast zi ar fi în mare încurc tur fiindc toate casele au fe-
când Regina României Întregite a mers la Paris s sus in în fa a ma- restrele înc rcate de flori, flori la col ul zidurilor în ni e special gândite
rilor puteri recunoa terea de c tre acestea a drepturilor istorice ale in înmiresmatele poveri, flori în balcoane, flori în ghivece, flori
românilor. vii dup perdele...
Trebuia s ajung la Paris ca s am privilegiul de a vedea laolalt Pe str zi circul mai nou motociclete furioase, sf râmând cu uruitul
atâtea splendori de art medieval româneasc pentru care în ar ar lor insolent lini tea patriarhal a cet ii.
fi fost nevoie de mult c utare prin diversele locuri în care acestea Impozantul fost Palat al Justi iei cu donjonul prev zut cu o fe-
sunt împr tiate! restruic în partea superioar i cu, în josul zidurilor, apa râului Gar-
De ce mi s-or fi p rut acum somptuoasele sarcofage egiptene de tempe, se r sfrânge în oglinda apei când curgerea e abia perceput .
la Luvru atât de severe i terifiante cu toat pictura lor menit s -i Câ i neferici i prin i în p ienjeni ul legilor î i vor fi a teptat în
îmbuneze chiar i pe zei? tiu: nu aveau c ldura mâinilor celor care temutul donjon sentin a i, cum se va fi înclinat balan a Judec ii
vor fi brodat ca într-o rug ciune de tain fie un acoper mânt tombal, pentru ei de-a lungul timpului?
fie o icoan , fie un stindard de domn ap tor de glie str bun i de Ast zi la Montmorillon Justi ia nu mai are Palat. Are Muzeu!
neam. A pierit i breasla dogarilor, iar butoaiele pântecoase de mai ieri
De ce surâsul Giocondei un pic mai enigmatic? Pentru c avea i dorm somnul doagelor prin golul fostelor pivni e ale urma ilor
concuren loial în portretele bizantine de art medieval româ- podgorenilor de alt dat .
neasc , aflate acum la Galeria Richelieu de la Luvru, s spun în felul Nici berea n-a rezistat concuren ei impuse de marile trusturi. Se
lor despre o ar frumoas cu numele de România. Când ni s-au întâl- bucur de mare c utare dou caricaturi cu parfum de hamei, f cute
nit privirile, aceasta (de Gioconda vorbesc!) mi-a gr it în felul ei in- postere i care aduc bani buni celor care au mirosit afacerea, promo-
confundabil: Ce oameni minuna i, românii ace tia! vând-o cu asiduitate.
Eram obligat s v aduc aceast m rturie. Acum ti i. Ca pretutindeni în lumea liber , îndr gosti ii se s rut cu patim ,
Dac ajunge i prin Paris pân pe 29 iulie a.c., nu rata i aceast ignorând trec torii (care nu se s rut !), abandona i chem rii rugului
expozi ie! mistuitor.
***
Montmorillon - Muntele Micului Maur este un or el devenit
pentru dou zile (15-16 iunie 2019) un pic mai mult Cité de l’Écrit et
des Métiers du Livre - Cetate a Scrisului i a celor ce in de Me te-
ugirea C ii, este un ora cu veche tradi ie în fabricarea berii i a
vinului, totdeauna aceste dou licori f când cas bun cu scriitorii
de oriunde ar fi ei pe p mântul oamenilor. În Grand-Place - Pia a
Mare - corturi albe sub care editori, scriitori, traduc tori, graficieni,
tipografi, din Fran a i din alte z ri ce- i spun francofone, treb luiesc
de zor s i etaleze pe ni te mese lunge/scurte, niciodat înc toare,
„marfa” lor de dulce z bav ajuns în ultima vreme frunz rit în
grab de publicul (ne)cetitoriu.
Identific pe planul detaliat f cut de organizatorii Salonului spa iul
ce-mi fusese rezervat, apoi îmi ofer r sf ul de a m „balada” pu in
prin ora ul acesta ca din poveste, str tut de râul Gartempe care
uneori, când capriciile meteorologice înva apele s ias din corsetul
malurilor, se umfl -n valuri i ajunge pân la zidurile catedralei Notre-
Dame la Grande de secol al XIII-lea unde, într-o firid , avea s fie
ezat un secol mai târziu o statuie a Fecioarei spre aducere aminte
de marea inunda ie când, potrivit legendei, Fecioara îns i, purtat
pe bra e de locuitorii ora ului pe str zi, ar fi st vilit furia apelor care
amenin au ora ul cu un nou potop, aducând acestuia un aer de Ve-
ne ie f gondole i înscriind pe zidurile care str juiesc în t cere i
Umberto Boccioni - For ele str zii
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 51
Nicolae GRIGORIE-L{CRI|A

Teocra\ia
Rezumat. Cuvântul teocra ie înseamn „domnia lui Dumnezeu”, „a domni prin Dumnezeu”, „a domni prin zei”
sau „a domni prin încarn ri umane ale zeilor”.
Cuvinte i expresii cheie: teocra ie; stat; biseric ; rege; împ rat; evrei.
Sistemul de guvern mânt prin „domnia lui Dumnezeu”, „prin în Iudaism, Islamism, Confucianism, Hinduism, Cre tinism, Cato-
bun -voin a lui Dumnezeu”, „prin ghidare divin ” sau „a domni licism, Ortodoxism, Protestantism, i Mormonism.
prin Dumnezeu”, a pornit de la forma de guvern mânt specific Exemple istorice de conduceri teocratice sunt la evrei, egipteni
evreilor, întâlnit pentru prima dat la ace tia, în care doar Dumnezeu (prin faraoni), Imperiul Bizantin (330-1453 d.Hr.), Imperiul Carolingian
i legea Lui sunt suverani, în care guvernul pretinde s conduc din (800-888 d.Hr.) etc., despre ai c ror conduc tori poporul credea c
partea lui Dumnezeu, dup cum e specificat de religia lor, institu iile ceau parte din ordinea crea iei.
guvernului i legile având aprobarea divin . În prezent, state care (înc mai) au conduceri teocratice sunt:
Deci, teocra ia este o form de guvern mânt în care Andorra, Republica Islamic a Iranului, Regatul Arabiei Saudite i
1. Statul este guvernat prin ghidare divin imediat sau prin Statul Vatican. Teocra iile actuale, care sunt de numai 4, sunt foarte
oficiali, care sunt privi i ca fiind ghida i divin diferite, motiv pentru care am considerat c este necesar o scurt
2. Puterea politic i religioas este concentrat în aceea i per- prezentare a acestora
soan , care poate fi: Andorra. Andorra, oficial numit „Principatul Andorrei”, înfi-
2.1) ef de stat (precum împ ra ii bizantini); in at în 1278, este o ar f ie ire la mare, aflat în sud-vestul Europei,
2.2) conduc tor de biseric (precum papii Bisericii de Apus); în estul Pirineilor, la frontiera între Spania i Fran a. Are capitala la
2.3) i ef al statului, i ef al Bisericii, i Rege, i Zeu, având Vella, o suprafa de 468 km i o popula ie (90% romano-catolic ) în
în-treaga putere, considerat de origine divin , edificator în acest jur de 84.100 de locuitori. Limba oficial este catalana, cu toate c se
sens fiind teocra ia faraonic , care a fost o form de guvern mânt mai vorbesc spaniola, portugheza i franceza. Rolul de monarh este
caracteristic lumii egiptene. exercitat împreun de doi co-principi, episcopul de Urgell (Catalonia,
3. Monarh, rege, împ rat, faraon, care domnesc „prin bun -voin a Spania, ara f când parte din dioceza de Urgell) i pre edintele Fran ei,
lui Dumnezeu”, „prin ghidare divin ”. în calitatea sa de principe al Andorrei. Andorra este o ar prosper ,
Credin a oamenilor era c în spatele conduc torului teocratic în special datorit turismului, care deserve te circa 10,2 milioane de
(rege, împ rat, faraon) se g sea Dumnezeu Însu i. vizitatori anual, dar i datorit statutului s u de paradis fiscal. Nu
eful Statului teocratic era i eful Bisericii, sau invers, eful este membru al Uniunii Europene, dar euro este de facto moneda
Bisericii era i eful Statului, acesta având întreaga putere religioas , utilizat . Cu un num r, anual, de circa 250 de turi ti pe o persoan
statal , administrativ etc., considerat de origine divin . activ , i cu statutul s u de paradis fiscal, locuitorii din Andorra au
Preo imea, fiecare la nivelul s u ierarhic, de inea atât puterea una dintre cele mai mari speran e de via din lume, de 82 de ani. S
religioas , cât i puterea statal . tot tr ie ti i s munce ti într-un asemenea stat teocratic.
Deci, caracteristica esen ial a teocra iei o constituie faptul c Republica Islamic a Iranului. Iranul este considerat ca o „republi-
autoritatea conduc torului statului era considerat ca emanând teocratic ”. Clericul Islamic, numit pe via de c tre un consiliu ales,
de la divinitate, în cele mai multe state ale antichit ii aceasta fiind este „Conduc torul Suprem”, care este i „Conduc torul de stat” (al
exercitat , pe scar ierarhic , de preo i. Guvernului) i „Conduc torul religios”. „Consiliul Protector” este con-
Teocra ia a avut ( i înc mai are i în zilele noastre) caracteristici siderat ca parte a ramurii executive a guvernului, acesta fiind respon-
foarte diferite la popoare, state, monarhii, imperii etc. sabil cu verificarea, determinarea i punerea de acord (asigurarea com-
Spre exemplu, o caracteristic aparte a existat în teocra ia evreilor patibilit ii) legisla iei statale cu legea i obiceiurile Islamice. În caz de
ca urmare a faptului c ace tia, mii de ani: „incompatibilit i” poate interzice candida ilor s participe la alegeri.
a) nu au tr it ca un popor distinct, într-un teritoriu distinct; spre Regatul Arabiei Saudite. Arabia Saudit este o monarhie abso-
exemplu, peste 70 de ani, între cca 597-538, au fost în robia babilonian ; lut , cu un sistem legal bazat pe legea Islamic , Sharia. Legile seculare
în zeci de alte cazuri au fost ocupa i, împr tia i, uci i în mare parte; au fost stabilite pentru a guverna zone, cum ar fi disputele comerciale,
b) nu au avut un conduc tor statal al lor (Saul, care a fost primul care nu sunt tratate de legea Islamic tradi ional . Succesiunea la
rege/împ rat al lor între 1047-1007, a fost ales de Dumnezeu pentru a tron este i ereditar (care se transmite ca „drept de mo tenire”),
instaura monarhia, „pentru a reprezenta prin propria-i persoan dom- dar i electiv prin faptul c noul rege este ales de c tre un consiliu
nia lui Iahve/Dumnezeu asupra poporului S u”; al familiei regale. De obicei, este ales rege cel mai vârstnic dintre fiii
c) nu au avut un stat i o ar a lor (statul i ara Israel a fost de- regelui decedat.
clarate la 14 mai 1948); Statul Vatican. Vatican, numit oficial „Statul Cet ii Vaticanului”,
d) s-au considerat întotdeauna „poporul ales al lui Dumnezeu”, este un mic stat suveran al c rui teritoriu const dintr-o enclav (de
„poporul condus, ghidat de Dumnezeu”, manifestând adeseori o aproximativ jum tate de kilometru p trat) în ora ul Roma, capitala
maxim rezerv fa de stat. Italiei. Conducerea statului (care are o structur unic ) se exercit de
O teocra ie poate s fie (1) fie monist , unde ierarhia administrativ pap , ales pe via , care de ine autoritatea suprem executiv , legisla-
a guvernului este identic cu ierarhia administrativ a religiei, (2) fie tiv i judec toreasc , atât peste statul Vatican, cât i peste Sf. Scaun.
poate avea „dou bra e”, dar cu ierarhia administrativ a statului Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Teocra%C8%9Bie;
subordonat ierarhiei religioase. https://ro.wikipedia.org/wiki/Cezaropapism;
Tendin e teocratice au ap rut în unele tradi ii religioase inclusiv https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatican; https://ro.wikipedia.org/wiki/Andorra
52 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

}tefania OPROESCU

Lecturile elefantului
de la Loto
Se confeseaz scriitorii prin presa literar despre cum sunt curta i ne-au îndulcit m car pu in amarul supravie uirii. i pentru c a recitat
de prieteni/ cuno tin e pentru recomand ri privind lecturile din ava- în 1984 pe un stadion poezia Doina, a lui Mihai Eminescu, dup
lan a de apari ii. Posibil s fie vorba de cititori de mod veche, necon- mul i ani de interdic ie. Elefantul exporta toate produsele i importa
tamina i de spa iul virtual i deprin i s citeasc altceva decât tabloide literatur . E drept, f Cioran, Ionescu, Soljeni în. Trecuse vremea
zute în mocirla îndobitocirii sau s vizioneze emisiuni TV grote ti. Anei Ro cule i al lui Mitrea Cocor, l sat în urm era Tân ra Gard .
Se scrie, cel pu in la noi, infinit mai mult decât se cite te. Scrie ori- Editura Univers oferea traduceri din autori de renume în colec ia
cine vrea i orice îi pofte te neuronul. Critica de întâmpinare sufocat , Romanul secolului XX, sau în colec ia Globus, Cartea Româneasc
alergat i uneori chiar interesat face i ea ce i cum poate s p s- publica nuvelele lui Mircea Eliade. BPT de la Minterva aducea autori
treze continuitatea patrimoniului cultural. În plus, accesul la piesa de la Kafka pân la Vasile Voiculescu i versuri de Michelangelo. Î i
literar este îngr dit de câteva bariere: volumul mare al publica iilor, publica i Dumitru Popescu-Dumnezeu - scrierile fluviu, eclipsat
slaba difuzare i, trist dar adev rat, pre ul care nu acoper costul de îns de D. R. Popescu i Nicolae Breban. Intrai într-o libr rie, r sfoiai
apari ie, dar este prea piperat pentru majoritatea doritorilor. în voie, alegeai dup intui ie, instinct sau autori deja cunoscu i. i
Prin anii ’80, frecventam prin rota ie la mica în elegere cu al i statul la coad g seai un Camus, un E. M. Remarque, un Faulkner.
colegi secundari (reziden ii de ast zi) cursuri de economie politic în E greu de listat toat panoplia care ne-a salvat de alienare. i poate
cl direa ASE Bucure ti. Prin rota ie, ca s nu fie sala goal i s nu incorect s aminte ti doar câteva nume: Scott Fitzgerald, Thomas
enerv m profesorul care, altfel, era deschis dialogului pân la limite Mann, Virginia Wolf , Ernesto Sabato, C. Aitmatov (cineva din Paris
periculos de abrupte. Rar se închegau dezbateri pe teme adev rat uta la un anticariat O zi mai lung decât veacul, spre surprinderea
serioase pentru c nu în elegeam atitudinea profesorului. Nu tiam anticarului, c se mai cite te Aitmatov). Acum ne alien m cu E-uri
dac libertatea sa venea din propria-i nesupunere, din vreo protec ie alimentare din bel ug i cu E-uri culturale asemenea.
înalt sau era o nad un mod de testare în cadrul unui program bine Presupunerea lui Daniel Dr gan despre viitorul prozei „îmbrac
regizat. Era obligatorie promovarea examenului de economie politic , forma speran ei” (Spa ii culturale nr. 29, iulie-august 2013) i m car
de care nu aveam dreptul s sus inem la finalul stagiului examenul teoretic salveaz Povestea: „nu tim cum se va scrie peste o jum tate
de specialitate. Cum ne aflam în plin heirupism de plata datoriilor de secol sau peste un veac. Poate c nici nu se va mai scrie. Dar de
externe, cu toate dezastrele care au decurs de aici, unul din colegi la Homer pân la Jojo (personajul s u) i literatura, i via a au
mai îndr zne i l-a întrebat pe profesor ce se poate întâmpla cu o ar mustit de poveste. Pove tile dau chip vie ii i via a d suflu po-
care nu- i pl te te datoriile externe. Va fi acaparat , înglobat de ve tilor. Nu-mi pot imagina una f alta i, oricât ar fi de impre-
ara la care este datoare? „Dragule, - a venit r spunsul - asta ar fi ca vizibile formele prin care ne va purta viitorul cred în eternitatea
i cum ai câ tiga un elefant la loto. Azi îl câ tigi, dar mâine ce faci cu gândului divin i omenesc deopotriv ”.
el? Asta a fost tot dup care s-a f cut lini te. N-am în eles nici atunci,
nici pân azi sensul real al r spunsului, de i p rea cumva optimist
dar f finalizare. Ce în elegeam bine îns era faptul c elefantul cu
pricina, subnutrit, înfrigurat, avea foarte multe cozi. Cozi lungi, cozi
de zi, cozi de noapte, la orice, de la vat i hârtie igienic , pân la
trofeele alimentare, sau mult visatele portocale i banane verzi de
anul nou. Cele mai spectaculoase cozi erau îns la libr ria Eminescu
din Bucure ti când se aducea carte bun . La libr riile din provincie
nu, în ora ele mici se aduceau pu ine (economia, de!) i erau vândute
înainte de a intra în magazie. Când s-a adus „Cel mai iubit dintre p -
mânteni”, oamenii au stat ore i ore a teptând, în contul unor zvonuri
o s mai soseasc un transport. Adrian P unescu a avut i el mo-
mentele lui de glorie. Dup revolu ie, imaginea lui a fost cel mai ade-
sea asociat cu slug rnicia i lauda dictatorului. Sigur c i se pot re-
pro a multe poetului. Personal i-a pune în cump relele i bunele,
car pentru c în unul din volumele retras rapid de la vânzare au
ap rut câteva poezii de genul: „E prea lung drumul pân în comunism/
De nu-l scurt m cu g ri i cu etape,/ E prea lung drumul pân în co-
munism/ De nu-l aducem totu i mai aproape”. Sau „Ast zi sunt trist
fiindc sunt comunist/ Nici nu mai tiu pentru ce s mai lupt”. Cartea
a reap rut dup câteva zile în acela i format, dar f poeziile care U. Boccioni - Compozi ie cu femeie
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 53
Mircea }TEF{NESCU

Silvan Negru\iu,
un pianist de mare art[
Silvan Negru iu s-a confirmat paralel i ca profesor de pian, având
elevi care sunt cunoscu i i aprecia i în via a muzical interna ional .
Pe acest pianist de art mare, publicul de la Aula Palatului Canta-
cuzino l-a admirat în programul care a debutat cu Sonata în Re
major op. 10 nr. 3 de Ludwig van Beethoven, realizat cu for într-
o atmosfer de gra ie, ca simbol al triumfurilor spiritului asupra
demotiva iilor i aplatiz rilor de toat felurimea.
Suita a treia pentru pian op. 6 nr. 1 de Constatin Silvestri, cu p r-
ile Preludio, Dueto, Capriccio, Notturno, Danze sacre i Baccanale
a fost redat într-o viziune de teatru muzical cu figura ii i episoade vii,
cu imagini distincte, într-o lume cu speciala sa ra iune de a fi.
Silvan Negru iu a excelat în punerea în oper a acestei partituri i
asta cu atât mai mult cu cât i Constantin Silvestri a fost un pianist
redutabil.
Un moment de vârf în acest recital de vârfuri pulsatorii a fost
Sarabanda din Suita pentru pian în Re major op. 10 de George
În seara zilei de 14 iunie 2019, la Aula Palatului Cantacuzino din Enescu celebrat de Silvan Negru iu cu timbrele unei orgi de clopote
Bucure ti a avut loc recitalul pianistului Silvan Negru iu, un muzician cu ecou r sun tor la por ile cerului i dincolo de ele.
de o extraordinar constituent moral i estetic i, în sens foarte Am ascultat în continuare Dansurile argentiniene de Alberto
larg, cultural . Ginastera, o lucrare despre care îndr znesc s spun c a fost în pri-
Temperamentul s u artistic este cuceritor, iar condi ia sa instru- audi ie absolut .
mental este realmente admirabil . Dansul b trânului negustor, Dansul fetei frumoase, Dansul
Întregul program s-a desf urat în emo ia publicului de a se fi re ului nebun s-au derulat fiecare cu o risip în maree de energii
întâlnit cu unicitatea de valoare o dat cu sentimentul intensei satis- în contextul c rora Silvan Negu iu s-a profilat ca un magistru.
fac ii de a-l întâlni, de a-l asculta i de a-l admira pe acest pianist de A existat i un bis... O hor din Ardeal de Ciprian Porumbescu
adev rat revela ie. ascultat de cei prezen i într-o în lumina a ceea ce se nume te a fi o
Silvan Negru iu este un pianist uluitor i credibil, cu o impetuoas restitu io.
bog ie imaginativ i cu vigoarea str lucirii pe care o acord , inteli- Acest recital s-a conturat ca eveniment muzical important, deter-
gent i sensibil, paginilor componistice pe care le interpreteaz . minat i dup ultimele note auzite i dup ultimele aplauze am r mas
Virtuozitatea, velocitatea, precizia i splendoarea sunetului s u cu dorin a de a-l revedea pe Silvan Negru iu poate i în una dintre
pe claviatur se înscriu f îndoial într-o realitate supra existent . edi iile Festivalului Interna ional George Enescu. Ar fi frumos.
Silvan Negru iu a început s cânte la pian de la vârsta de 7 ani,
sub îndrumarea profesoarei Emilia Baziotis la Liceul de Art din Târgu
Mure , apoi cu profesoara Magda St nescu a Liceul de muzic Dinu
Lipatti din Bucure ti. A absolvit Universitatea Na ional de Muzic
din Bucure ti, unde a studiat cu profesorul Viniciu Moroianu. A
ob inut Diploma de Master în interpretarea muzical de la Academia
regal Irladez de muzic i a fost distins de Universitatea din Dublin
cu o foarte important distinc ie de excelen în muzic .
Dup anii petrecu i în Irlanda, el s-a stabilit în Statele Unite ale
Americii, unde i-a finalizat studiile doctorale la Conservatorul Uni-
versit ii din Shenandoah, statul Virginia. De asemenea, el i-a apro-
fundat studiile pianistice cu personalit i pedagogice de mare pre-
stigiu academic în acea parte a lumii.
Silvan Negru iu este invitat frecvent de filarmonici i de institu ii
muzicale celebre din Statele Unite, din America de Nord i de Sud,
din Europa, din Asia, inclusiv din China i Japonia pentru a sus ine
recitaluri i concerte, în compania unora dintre cei mai mediatiza i
efi de orchestr . Umberto Boccioni - States of Mind II
54 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Adrian GRAUENFELS
(Israel)

Pictorul Arie Lamdan -


la 75 de ani
Voi renun a la introducere de a alege unul dintre multele stiluri diferite pe care le exercit, prin
i alte curtoazii, am în fa pe care îmi exprim gândurile sau sentimentele actuale. Este experien a
fenomenalul pictor i om de îns i care dicteaz modul de exprimare adecvat. Timp de mul i ani
art Arie Lamdan, pe care îl am pictat b trânii din ora , jucând ah în parc sau a eza i pe b nci,
întâlnesc în carne i oase, în ochii lor obosi i fixându-se pe oamenii care se plimbau. Am încercat
locuin a-studio din Rishon surprind grimasa de triste e a fe ei unui b trân sau schi a unui
le Zion. Mi-a promis un inter- zâmbet pe fa a întunecat a unei femei Yemenite. Pentru a surprinde
viu i iat -m la datorie, cu acest lucru în ulei, m întorc la impresionism, folosind linii rapide de
camera de luat vederi i un culoare pe pânz , pentru a crea o simfonie pictat folosind toate
caiet de noti e. culorile curcubeului. Uneori sunt cople it de gânduri întunecate
despre aceast „ ar de lapte i miere” care a devenit pentru mine „o
AG: Hai s începem di- ar care î i devoreaz poporul”, cea cu atâtea atacuri teroriste, cu
rect, cu o scurt biografie. exploziile care au f cut r u în pie ele ora ului, în mul imea de trec tori.
AL: M-am n scut în Israel, în 1944, la kibutzul Saad. Eram o Apoi, din triste e i din mânie suprimat , m g sesc lucrând la „dispe-
familie religioas , la vârsta de 10 ani ne-am mutat la Herzila. De acolo rare” (de i sunt optimist, prin natur ). A trebuit s m îndrept spre
am plecat cu p rin ii în Statele Unite pentru 12 ani. C torit i tat l
a trei copii. Am absolvit, în 1966, Colegiul de Arte din Massachusetts,
Boston, cu licen în arte frumoase, i Colegiul profesorilor ebraici
din Boston, cu licen de educa ie evreiasc . Sunt membru al Aso-
cia iei Arti tilor Israelieni din 1970. Am studiat gravur cu Tuvia Beri
în anul 1974.
AG: Stai, de ce s te obosesc, z resc în aceast bro ur tip rit
tot ce am nevoie, deci transcriu:
Din 1974, dup ce i-a terminat serviciul militar, Arie a fost angajat
ca profesor de art în diverse institu ii: Colegiul Profesorilor „Talpiot”,
Tel -Aviv; cursuri de anatomie în coala de Art din Tel-Aviv; coal
de Arte „Bustan”, Netanya; Centrul Cultural, Rehovot; din 1988-
1994 a predat pictur i desen la Universitatea Bar-Ilan; din 1989-
1995 a predat proiectare de ferestre la Liceul Rishon-Le-Zion. A predat
pictur i desen la Universitatea „Everyman’s”, Rishon-Le-Zion, i
ofer prelegeri despre istoria artei. În 1994 a încheiat un curs pentru
liderii de turnee în str in tate, iar în 1995 i 1996 a ghidat grupuri de
studen i de art prin Italia i Fran a. A fost membru al grupului „He-
xagon”, în 1981, i a participat la toate expozi iile. A ilustrat c i
pentru copii pentru Dvora Omer i a fost angajat de c tre ora ul
Rishon-Le-Zion pentru a desena 15 site-uri istorice. A reprezentat
ora ul s u într-un schimb de arti ti cu ora ul geam n Munster - Ger-
mania. În 1989, a pictat o serie de picturi murale pe cl direa Vinului,
Rishon-Le-Zion. A fost membru al Comitetului de art „Bet Yad
Lebanim” timp de 12 ani i unul dintre fondatorii Asocia iei arti tilor
din Rishon-Le-Zion. Azi lucreaz i pred pictur în studioul s u din
Rishon.
AG: Te-am cunoscut în prim vara anului acesta la o expozi ie la
noul muzeu-galerie al ora ului nostru. Prima mea impresie a fost
aceea a unui artist multi-disciplinar. Am dreptate?
AL: Când studiez lucr rile din studioul meu, v d picturile mele
privindu-m de pe pere i, de pe rafturi, în picioare, pe podea sau
ezate pe evalet, i nu pot s nu pun întrebarea: „Sunt acestea
operele unui artist?” Cu fiecare lucrare nou m confrunt cu nevoia
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 55
AG: Privesc acest complex tablou („Toat lumea în mâna lui” -
simbolismul surrealist pentru a-mi exprima sentimentele de fric , de ulei pe pânz ) despre care îmi spui c a fost pictat în anii 80 i repre-
mister i de a traduce acest co mar în linie i culori puse pe pânz . zenta spiritul mi rii „Hexagon”. Pe vremea aceea purtai barb i
AG: Am z rit cu coada ochiului, construc ii de lemn i metal, fumai pip . Ai scris c ai 89 de pipe, obiect care este f cut s fie inut
desene, obiecte pictate, sculpturi i instala ii de tot felul, ce te atrage în mân i c rotunjirile i forma pipei aminte te de trupul femeii, a a
cel mai mult? cum o piatr este lefuit de apele izvorului de munte. Când e frig,
AL: Pentru mine, pictura este un mijloc de a exprima, într-o form pipa te înc lze te, iar fumul ei se ridic ca norii pe cer luând mereu
vizual i interpretativ , tot ceea ce simt i se întâmpl , fie în realitate, alte forme. Mult poezie ai pus în aceast descriere. Dar s revenim
fie în somn, în vise. O atingere a pensulei pe pânz poate fi lovitur la Hexagon. Ce caracteriza mi carea cel mai bine?
blând a mâinii unui amant, sau daraban nervoas a unei persoane AL: Numitorul comun al mi rii era interesul profund în psihicul
agitate, sau înjunghierea unui uciga mânat de o furie nelimitat . uman ca subiect, ca stimulant al mediului înconjur tor prin culoare,
Pensula mea se înmoaie în vopsea, apoi danseaz în fa a ochilor mei natura visului în timp de somn i de trezie, planuri de prezent i aspi-
i din când în când r mân plin de uimire s descop r unde m poate ra ii pentru viitor, persoana iubit , persoana suferind , fricile, vis -
duce pensula mea. Stilurile se schimb , tehnica r mâne. Prefer pictur torul i speran ele lui. Abordarea era aparent fantastic , dar profund
în ulei, acuarele i mai ales gravur în metal. Dar folosesc i acrilice, umanist a subiectelor, ea venea s încalce conven iile t cerii i ale
crete-pastel sau pasteluri grase, baza poate fi carton, hârtie, pânz . ru inii, pe care societatea le-a impus opresând visele i aspira iile
AG: Merg adesea prin muzee i galerii, remarc la noi, în ultimii cele mai intime ale omului.
ani, o efervescen a artelor vizuale f precedent. Mul i tineri adre- AG: Mi-ai oferit cadou o superb carte: „Gravuri i reflexii”, pro-
seaz desenul, pictura, grafica i mai nou video i anima ie. Care dus în 2008. La interior g sesc o lume mult diferit de a uleiurilor.
este dup p rerea ta viitorul artei în Israel? Gravuri, portrete, peisaje i caricaturi, toate realizate în sepia i în
AL: Hai s privim evolu ia artei plastice în ar . La început primii spiritul european clasic, realist, aproape fotografic. Dar pân la un
pictori au c utat s importe un stil clasic, european cu care s descrie anume punct marcat de cele dou mari iubiri: Vespa i Anne. Iat
peisajul arid de aici. În artele plastice, a existat i dorin a de a crea o litografia „El, Ea i motociclet ”- 1981 - 15x20 cm. Voi doi cu ghivece
art „israelian ”. De la sfâr itul secolului al XIX-lea i începutul în cap c rind o Vespa.
secolului al XX-lea, când un num r semnificativ de evrei au început
se stabileasc în Israel cu visuri zioniste, artele plastice au ocupat
un loc proeminent în via a israelian . Artistul Boris Schatz a venit la
Ierusalim pentru a stabili „ coala Bezale”, numit dup figura biblic
aleas de Dumnezeu pentru a ridica primul Templu. Nu spun c
arti tii noului Israel au avut o via u oara în raport cu restul lumii
artei. Pictorii israelieni timpurii, ca Nahum Gutman, au încercat s
creeze un stil unic de art „ebraic ” - capturarea entuziasmului de a
înfiin a un stat sionist - men inând în acela i timp influen ele sale
aduse din arta modern european . Al i mari arti ti israelieni, cum ar
fi Reuven Rubin, au trebuit s p seasc Israelul pentru a primi
recunoa terea dorit ; prima expozi ie major a lui Rubin a avut loc în
Statele Unite, datorit prietenului s u, celebrul fotograf Alfred
Stieglitz. Am fost membru în mi carea avangardist „Hexagon”. De i
eram o grup de arti ti talenta i, nu am c tat simpatia publicului,
care respingea arta figurativ în favoarea celei abstracte sau mini-
maliste, care mima greut ile materiale din ar la acea vreme. Dar azi
avem o mare reîntoarcere la realism i la figurativ, care reflect socie-
tatea i ce se întâmpl cu noi. Tehnologia modern , comunicarea i
informa ia î i spun cuvântul i influen eaz artele care au evoluat
teribil i s-au adaptat la noile medii. Arta nu se opre te.

Iat explica ia acestei fantastice lucr ri: În 1968 m-am însurat cu


Anne. Aveam o Vespa pe care o pictasem în albastru i alb, culorile
steagului israelian. Dup nunt am urcat pe motociclet ca s
vizit m Golanul i s petrecem luna de miere. Pe valiz am scris
„Just Married” i goneam înspre nord dep ind ma ini din care ni
se striga „Mazal tov!” Anii au trecut i ne-am continuat via a folosind
motociclete asem toare. Visez ca peste 100 de ani s împlinim
visul de a face ocolul p mântului tot pe o motociclet ca asta.
56 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

de a pune în lumin arta lui Arie. U a atelierului este ea îns i un


AG: Nu pot s nu remarc afar , un col fermecat de gr din cu mixaj eclectic de obiecte i culori. Este intrarea în pe tera lui Aladin,
plante, statui, construc ii, un muzeu în aer liber... Îl putem vizita? cea plin de minuni i idei, în cazul nostru e vorba de art produs i
AL: Desigur ...hai cu mine ... te duc în Kodesh hakodashim, acumulat în zeci de ani de munc .
studioul meu, locul unde îmi petrec cele mai multe ore din via . AG: Înainte de a-l studia în am nunt - ce exact se petrece în
„A mai trecut un an i iar e ziua mea. Nu tiu de ce sunt mul umit sanctuarul acesta, Arie?
pentru c am mai tr it un an întreg sau pentru c e normal s fii AL: Aici petrec ore i ore. Am, de ani, dou grupe de elevi, de 7
vesel de ziua ta. Oricum Anne îmi va f cea o tort frumoas , special persoane fiecare, ne întâlnim de dou ori pe s pt mân . Sunt câteva
pentru mine iar toat lumea îmi va ura „La mul i ani” i eu voi femei care vin aici, de ani, de i nu mai au ce înv a, le place atmosfera
zâmbi la auzul ur rilor de s tate ... i m voi gândi ce minunat i discu iile noastre. Uite, acum câteva zile, am proiectat diapozitive
e s începi un an nou, acum de Succot, când mânc m cu poft din ca s ilustrez o conferin despre istoria artei.
rodiile str lucitoare i ur m unui altuia: „... IE cel care ne ii în AG: Constat cu bucurie c mai exist proiectoare în func iune.
via , i ne-ai l sat s ajungem la aceast vreme...” Azi totul se face digital, pe ecrane plate. Dar, timp de ani buni, noi cei
Ca i olandezul Rembrandt, Lamdan este fascinat de b trâni, ca- mai în vârst , am fotografiat pe pelicul sau cu diapozitive color.
re apar frecvent în gravurile sale. Figuri torturate, împov rate, adesea Avantajul era u urin a cu care se putea c ta o imagine mare, i
provocând compasiune, ar tând gentile e, i dragoste de om. Fe ele proiectat ca la cinematograf, de bun calitate. Observ un alt obiect
i mâinile sunt r nite, zbârcite de vreme i de munca grea. Unele au „preistoric” - un patefon cu discuri vinil 33, în func iune. Aici timpul
o triste e patetic , altele sunt iluminate de bucurie sau pl cere, numai a stat pe loc, nu e nevoie de modernism, de tehnologii, arta se face
un artist sensibil i atent la modelul s u poate reda apropierea su- cu capul, cu mâna i cu talent. Sanctuarul artistului este de fapt o
fleteasc i intim cu subiectele pe care le deseneaz . colec ie filozofic a întregii sale vie i. O sintez a mesajului s u care
Drumul spre atelierul de pictur trece printr-o curte plin cu pare a spune „tot ce se poate desena sau picta, va fi”. Femeia, copiii,
obiecte i construc ii n stru nice, toate f cute de Arie. Este un fel nepo ii, c toriile, bolile i c ut rile unui drum care s combine firea
de gr din / muzeu/ loc de joac / odihn , curios la vedere, hazliu, un sa pozitiv , curiozitatea i creativitatea nest vilit se întâlnesc aici,
hocus-pocus vizual i fo nitor în b taia soarelui sau a ploii. Am luat în acest spa iu magic, ticsit de amintiri, desene, litografii i tablouri
multe vederi, dar nu sunt sigur c suficiente. Arie îmi explic o statuie din toate timpurile i sezoanele. Discut m de evolu ia Israelului, la
cinetic , pe care o ac ioneaz cu o manivel , reu ind s o pun în 70 de ani de existen , i Arie m uime te cu luciditatea cu care
mi care, o inim pulseaz i apare cuvântul LOVE, litera A din fir de puncteaz marile e ecuri ale societ ii noastre post moderne. Nu
metal i umbra lui pe perete... toate produc magie... cu un scâr âit numai în art dar în politic , rela ii inter-umane i mai ales dezbinarea
metalic, dar cât de uman este mesajul. colosal i ireparabil produs de guvernul nostru actual. Lamdan
Mai z rim o cas de joac pentru copii coco at între pomi, statui, simte i descrie starea lucrurilor dup noile alegeri astfel:
instala ii, o plimbare în timp i în sufletul unui artist care declar AL: Ce necaz.. sunt trist i nu tiu de ce. Vreau s zâmbesc, s -mi
senin: „pictez tot ce mi ” . În casa so ilor Lamdan vom g si u i sesc optimismul meu natural, pozitiv, dar nu-s în stare. Simt c am
pictate, pere i desena i ba chiar i frigiderul este decorat copios. ceva greu pus pe cre tet... poate un rinocer. Rinocerii nu zâmbesc
Nimic nu scap neprelucrat, regândit, spa iul cap o unic func ie: nu-i a a? Ei î i in capul în jos, aproape de p mânt, într-o permanent
depresie. Uite a a m simt i eu.
AG: Observ ghete cu patine, p pu i diverse, linguri, tigve de
animale, tig i pictate, robinete, telefoane de tip vechi... de unde toate
aceste obiecte fermecate?
AL: Din c torii prin lume, dar i obiecte de uz abandonate.
Anne (so ia) vroia s le arunce, m-am opus vehement i am creat
acest animal (o broasc estoas ) cu carcasa f cut din tacâmurile
nefolosite. Trompeta aceasta pr fuit pe care o admiri este autentic ,
apar inea unor solda i americani în r zboiul de independen .
AG: Nu te temi c vei fi jefuit? Ai multe lucruri de valoare aici.
AL: Ba am fost c lca i de ho i în dou rânduri. Nu au luat nimic,
ce s fac cu art ? Ei caut bani de droguri. Dar dac întrebi sunt
totu i prudent cu sculele mele de tâmpl rie. Hai s vezi un ascunzi
pe care nu ai s tii cum s -l deschizi. i într-adev r îmi arat un
perete vertical, din lemn, care pare solid ancorat de zid rie. Dup
mi carea iscusit a 3-4 scânduri protuberante i extragerea unei
vergele laterale, peretele coboar ca s ne dezv luie o ni secret .
Îmi ar t entuziasmul în fa a acestui artist-b rbat-copil la suflet i im-
provizator de geniu. Serios în art , zburdalnic cu mediul înconjur tor.
Realist la extrem când e vorba de accidente personale pe care le
descrie i imortalizeaz în sculpturi multi-media. Din ghips, os, pânz ,
ulei i fier forjat. Sincer, m simt inundat de o cople itoare Niagar
de impresii, de pove ti i emo ii... simt nevoia unei pauze.
AG: Drag Arie, ne apropiem de sfâr itul acestei discu ii intere-
sante, instructive, pentru care î i mul umesc ...ultima întrebare pentru
azi, ce planuri de viitor ai?
AL: Cât mai multe excursii în lume, cât ne in balamalele. Curând
plec m în Alaska... Iar în art vreau s aplic non-rutina în rutina
muncii mele de zi de zi.
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine 57
Daniel LUCA Calendar - Iulie
1.07.1925 - s-a n scut Ion Maxim (m. 1980)

Triste\e,
1.07.1926 - s-a n scut Gheorghe Ursu (m. 1985)
1.07.1929 - s-a n scut Costache Ol areanu (m. 2000)
1.07.1954 - s-a n scut Alexandru Mu ina (m. 2013)
1.07.1972 - a murit Basil Munteanu (n. 1897)

numele t[u
1.07.2006 - a murit Georgeta Horodinc (n. 1930)
2.07.1893 - s-a n scut Demostene Botez (m. 1973)
2.07.1914 - a murit Emil Gârleanu (n. 1878)

e Alina!
2.07.1919 - s-a n scut tefan Fay (m. 2009)
2.07.1926 - s-a n scut Octavian Paler (m. 2007)
2.07.1938 - s-a n scut Szilágyi Domokos (m. 1976)
2.07.1947 - s-a n scut Dan Verona
Înc un volum de versuri semnat Daniel Marian, torul din zorii unei 2.07.1951 - s-a n scut Isabela Vasiliu Scraba
iubiri amânate, vede lumina tiparului, avându-l pe copert pe autor c rat 2.07.1954 - s-a n scut Ioan Holban
pe dric în a teptarea înh rii cailor spre a purta la groap sentimente de- 3.07.1923 - s-a n scut Paul Nicolae Mihail (m. 2013)
cedate i pove ti de dragoste neîmplinite, în vremuri de o vitregie f seam n 3.07.1929 - s-a n scut Zeno Ghi ulescu (m. 2017)
(„vremea-i o scorpie se vede / c -i vremea din zorii / unei iubiri amânate / i 3.07.1942 - s-a n scut Victor Rusu
aia tot scorpie sau vreo / ceva asem tor / de aia am preg tit eu / dricul cu 3.07.1950 - s-a n scut Ioana Dinulescu
pove ti”). 3.07.1950 - s-a n scut Nicolae Oprea
Ar putea p rea c suntem în prezen a unor poeme anti-iubire adresate 4.07.1923 - s-a n scut Haralamb Zinc (m. 2008)
Alinei, îns , în fapt, e vorba de iubire la cote maxime, de i r mas la stadiul de 4.07.1951 - s-a n scut Vladimir Tism neanu
neîmplinire. 5.07.1920 - s-a n scut Iulia Soare (m. 1971)
Ceea ce nu scade, ci spore te intensitatea mesajului poetic, m cinat de 5.07.1931 - s-a n scut Al. Oprea (m. 1983)
amintiri i triste i („cu triste ea alina / nu mai pot s-o duc mult / a început s 5.07.1958 - s-a n scut Bogdan Ghiu
se ofileasc / în suflet” - triste ea are un nume). 5.07.1999 - a murit Liviu Petrescu (n. 1941)
Este firesc, a adar, ca versurile s ard la propriu („c arta poeziei vine / 6.07.1940 - s-a n scut Horia Vasilescu
6.07.1944 - s-a n scut George Alboiu
din latinescul ars poetica / deci poezia trebuie s ard / ce foc frumos de
6.07.1945 - s-a n scut Doru Davidovici (m. 1989)
tab ”).
6.07.1947 - s-a n scut Gabriela Negreanu (m. 1995)
Cu atât mai mult cu cât cuvintele odat scrise nu mai apar in autorului, ci
6.07.1958 - s-a n scut Adrian Alui Gheorghe
tuturor („am visat sau poate a a era / cum o gr mad de lume / st tea la 6.07.1964 - a murit Ion Vinea (n. 1895)
tâiul meu a teptând / s mor ca s -mi poat fura cuvintele / degeaba le 6.07.1979 - a murit George Lesnea (n. 1902)
explicam c sunt ale lor”). 6.07.2004 - a murit Horia Gane (n. 1936)
Iar iubirea nu face altceva decât s înte easc i mai mult flac ra, fericirea 7.07.1939 - s-a n scut Voicu Bugariu
fiind de-a dreptul iluzorie i periculoas („azi am refuzat tratamentul cu fericire 7.07.1988 - a murit Mihail Cruceanu (n. 1887)
/ prea complicat i cu riscuri majore / cel cu lacrimi vine la un pachet optim / 8.07.1941 - s-a n scut Angela Marinescu
i nu con ine substan e compromise / vândute la pre uri de bâlci”). 8.07.1942 - s-a n scut erban Foar
Dezastrul destr rii sentimentelor e iminent i acceptat, dar nicidecum 8.07.1968 - a murit Petre Pandrea (n. 1904)
cu senin tate, ci cu mânie („a minunilor care în termeni tiin ifici / se numesc 8.07.1989 - a murit Horia Stamatu (n. 1912)
dezastre iar în termeni ocul i / se cheam aline - de când s-a întâmplat / ultima 9.07.1900 - s-a n scut Al. Graur (m. 1988)
oar s dispar fotografiile tulburi / în care erai ca pe aret c lare pe-un dric 10.07.1978 - s-a n scut Ana Karolina Dovaly
/ i tr gea de vânt bunul Dumnezeu”). 11.07.1797 - a murit Ienachi V rescu (n. 1740)
A iubi înseamn a tr i, a a în- 11.07.1943 - s-a n scut Radu F. Alexandru
cât i Alina e vie, tr ie te, tulbur 11.07.1949 - s-a n scut Liliana Ursu
destine, în pofida tuturor aparen- 12.07.1925 - s-a n scut Radu Enescu (m. 1994)
elor („s fiu al naibii dac / m-a 12.07.1933 - s-a n scut Alexandru Ivasiuc (m. 1977)
fi gândit la asta: / tu chiar e ti 12.07.1939 - s-a n scut Doru Mo oc
vie”). 12.07.1999 - a murit Mircea Nedelciu (n. 1950)
Exist , îns , lumin în întu- 13.07.1921 - s-a n scut L. M. Arcade (m. 2001)
neric, dup cum exist o raz de 13.07.1928 - s-a n scut tefan Berciu (m. 2000)
14.07.1927 - s-a n scut Szász János (m. 2006)
speran în orice dezastru, fie el
14.07.1965 - a murit Matila C. Ghyka (n. 1881)
i sufletesc („nu te preocupa cu
14.07.1967 - a murit Tudor Arghezi (n. 1880)
lumina / ea vine de la sine i
14.07.1999 - a murit Maria Banu (n. 1914)
pleac / doar cât s fac drumul 14.07.1999 - a murit Cornel Regman (n. 1919)
înapoi / aici e cald uscat i bine”). 15.07.1948 - s-a n scut Nicolae Dabija
Sensibilitatea poeziilor lui Da- 16.07.1872 - s-a n scut Dimitrie Anghel (m. 1914)
niel Marian nu e calm , ci dimpo- 16.07.1936 - s-a n scut Sergiu Adam
triv , violent , clocotitoare, n s- 16.07.1943 - a murit E. Lovinescu (n. 1881)
când reac ii contradictorii, nea - 16.07.1945 - s-a n scut Virgil T nase
teptate, dar nicidecum de respin- 16.07.1955 - s-a n scut Petre T soaica
gere, ci de luare aminte. continuare în pag. 58
58 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Ben TODIC{ Calendar - Iulie


(Australia) continuare din pag. 57
16.07.1993 - a murit Traian Co ovei (n. 1921)
17.07.1882 - a murit Pantazi Ghica (n. 1831)
17.07.1936 - s-a n scut George Almosnino (m. 1994)

Versul
17.07.1945 - s-a n scut Daniel Dimitriu
18.07.1931 - s-a n scut Micaela Ghi escu (m. 2019)
19.07.1923 - s-a n scut Constantin oiu
19.07.1936 - s-a n scut Norman Manea

poetei
19.07.1943 - s-a n scut Maria Luiza Cristescu (m. 2002)
20.07.1905 - s-a n scut N. Carandino (m. 1996)
20.07.1912 - s-a n scut tefan Popescu (m. 1995)

Irina Lucia Mihalca


20.07.1927 - s-a n scut Matilda Caragiu Mario eanu (m.
2009)
20.07.1943 - s-a n scut Adrian P unescu (m. 2010)
20.07.1986 - a murit Liviu Damian (n. 1935)
21.07.1808 - s-a n scut Simion B rnu iu (m. 1864)
21.07.1904 - s-a n scut Ion Biberi (m. 1990)
Dac suntem f cu i din atomi, din atom venim, în atom ne întoarcem i din
21.07.1906 - s-a n scut Traian Chelariu (m. 1966)
nou rena tem. Versurile Irinei Lucia Mihalca ne fac s ne sim im aproape, un
21.07.1921 - s-a n scut Violeta Zamfirescu (m. 2006)
tot unitar, o atrac ie, o dorin de unire i întregire întru Dumnezeu, care e întru 21.07.1932 - s-a n scut Corneliu Leu (m. 2015)
totul. A fi sau a nu fi, o pulsa ie a creatorului. Creatorul pulseaz , inspir prin 21.07.1938 - s-a n scut Mircea Cojocaru (m. 1995)
via i moarte, început i sfâr it. La început am avut senza ia c eu sunt subi- 21.07.1947 - s-a n scut F nu B ile teanu (m. 2008)
ectul/ destinatarul i aici e secretul Irinei - ne face pe fiecare s ne sim im la fel, 21.07.1979 - a murit Ion Pascadi (n. 1932)
discriminare. E atât de clar . Privind comentariile b rba ilor, chiar i ale 21.07.1986 - a murit Ion Caraion (n. 1923)
damelor, deduci reac ia de atrac ie. E atât de clar i sincer încât o în elegi ca 21.07.2011 - a murit Mircea Iv nescu (n. 1931)
i cum i-ar vorbi un p rinte sau frate/ sora, so ia/ so ul sau fiica/ fiul. Nici nu 22.07.1911 - s-a n scut George Iva cu (m. 1988)
se discut sim mântul de str in sau dominator. Versurile te ung la suflet, dar 22.07.1939 - a murit I. I. Mironescu (n. 1883)
te i trezesc. Metaforele ei sunt construite din real, sunt tratate serios i în asta 22.07.1945 - s-a n scut Daniel Turcea (m. 1979)
const secretul multitudinilor de mesaje care mustesc în poezia sa. Un copil o 23.07.1869 - s-a n scut Gheorghe Adamescu (m. 1942)
interpreteaz ca pe un basm, un matur ca pe un punct cotidian, un agricultor ca 23.07.1913 - s-a n scut Gherasim Luca (m. 1994)
pe un moment din natur , un îndr gostit ca pe o declara ie reu it i, iat 23.07.1922 - a murit Ion Scurtu (n. 1877)
poezia care poate fi dezvelit precum ceapa, pân în inima ei. 23.07.1939 - s-a n scut Gheorghe Azap (m. 2014)
Am senza ia c sunt trei muze în Irina, care compun poezia. To i avem mai 23.07.1990 - a murit Ada Orleanu (n. 1916)
23.07.1994 - a murit Radu Enescu (n. 1925)
multe muze de-a lungul vie ii, îns pe m sur ce ne maturiz m, ne desp im de
24.07.1909 - s-a n scut Constantin Noica (m. 1987)
cele tinere, nu i Irina. Ea are o experien de via intens , are respect pentru
24.07.1977 - a murit Emil Botta (n. 1911)
tot ce se mi în jur. 25.07.1876 - s-a n scut Mihai Codreanu (m. 1957)
Se pare c poeta s-a apropiat de toate din credin i comuniunea cu divinul. 25.07.1958 - s-a n scut Varujan Vosganian
În versurile ei, totul e posibil i explicat cu claritate. Ea te poart într-o lume 26.07.1939 - s-a n scut Cezar Baltag (m. 1997)
bine definit . Î i deschide u a i te invit într-un loc total, armonic, vibrant, f 26.07.1976 - a murit Dominic Stanca (n. 1926)
luciri sau imagini derutante. Nu te plictise te, nu te adoarme cu vr jeli sau 26.07.2005 - a murit Nicolae Diaconu (n. 1947)
talente filozofice, îns te sim i bine i iubit. 27.07.1881 - a murit Alexandru Pelimon (n. 1822)
Irina tie ce vrea, unde e inta i i-o arat clar spunându- i: Nu te speria! 27.07.1921 - s-a n scut Eugen Co eriu (m. 2002)
Aceasta e lumea i raiul e ti tu! 27.07.1925 - s-a n scut Marcel Gafton (m. 1987)
Poeta Irina Lucia Mihalca scrie pentru toat lumea. Folose te un limbaj 27.07.1937 - s-a n scut Pan Izverna (m. 2016)
activ, simplu i direct chiar i atunci când introduce în vers cuvinte dintr-o alt 27.07.1966 - a murit Ion Mu lea (n. 1899)
limb , cuvinte u oare care ne par familiare. Ele nu irit pentru c sunt des 27.07.1978 - s-a n scut Sorin Stoica (m. 2006)
folosite în via a cotidian . Limbajul pasiv în poezie puncteaz , limiteaz , 27.07.1983 - a murit Teodor Bal (n. 1924)
define te, dicteaz i atunci poezia devine mai greu accesibil omului nepreg tit, 28.07.1951 - s-a n scut Constantin Stan (m. 2011)
îl irit . Azi, marii majorit i, nu ne place s fim încadra i. 28.07.1991 - a murit Oltea Alexandru (n. 1930)
“Eu sunt cel ce sunt”, ne dovede te prin versul ei c suntem crea i dup 28.07.2005 - a murit Nicolae Diaconu (n. 1947)
28.07. 2010 - a murit Cornelia tef nescu (n. 1928)
chipul i asem narea Lui, i c ea a r mas credincioas locului de unde vine, a
29.07.1895 - s-a n scut Victor Ion Popa (m. 1946)
mas credincioas iubirii care a adus-o pe lume i c cele lume ti nu o deranjeaz
29.07.1912 - s-a n scut N. Steinhardt (m. 1989)
sau convinge s renun e la origine, la puritatea cu care a venit pe lume. Noi 29.07.1992 - a murit Lucia Demetrius (n. 1910)
suntem aici pentru în are, nu pentru seduc ia celor din jur, suntem aici s 30.07.1887 - s-a n scut Franió Zoltan (m. 1978)
cre tem în frumos! Suntem egalii florilor i-ai gâzelor, ai p rilor, ai vântului, ai 30.07.1893 - s-a n scut Mihail Celarianu (m. 1985)
stelelor i ai întregului univers, ne spune Irina. 30.07.1894 - s-a n scut Al. O. Teodoreanu (m. 1964)
s vrei înve i s nu mai fii rasist, egoist i singur în trai, vei vedea 30.07.1934 - s-a n scut Tita Chiper-Ivasiuc (m. 2002)
dintr-o dat c se ridic soarele i lumineaz întreaga lume, vei sim i c o adiere 30.07. 2007 - a murit Victor Frunz (n. 1935)
de vânt, î i mângâie fruntea - este raiul din suflet, cititorule! 31.07.1910 - s-a n scut Grigore Popa (m. 1994)
Anul X, nr. 7(107)/2019 Constela\ii
""""" diamantine
l """"""""""~•""—" 59

Nicolae TOPOR
N.18 sept. 1950, în com. T tule ti, jud. Olt. A urmat cursurile Facult ii de Filologie, la Inst. Pedagogic Pite ti i
ale Facult ii de Istorie-Filozofie, la Univ. din Bucure ti. A lucrat ca profesor de istorie la CN „Nicolae Titulescu”
din Slatina, iar dup pensionare a revenit în localitatea natal .
Este vicepre edinte al Clubului de Umor „Pa aport de Oltean” din Slatina, membru al Uniunii Epigrami tilor din
România, membru al Ligii Scriitorilor din România. Are zece apari ii editoriale, între care: Cu toporul printre
epigrami ti (2004, în colaborare cu Nicolae Z rnescu), La abordaj! (2006, culegere de epigrame dedicat lui Traian
sescu), Cu toporu’ peste tot (2019, epigrame).
Unui poet care este i epigramist Capcana c sniciei Se apropie iarna
Când v zur , zeii, marele s u har, În capcana lui Amor Eu ce-o s fac, de data asta,
Îl purtar , iute, în al artei zbor, Eu te-am prins, atunci, u or, Când iarna-aduce-atâta ger;
Când spre poezie, unde-i sedentar, i-am aflat, cam târzior, S-o înc lzesc va vrea nevasta,
Când spre epigram , unde-i migrator. -s vânat, nu vân tor. Dar nu mai am... calorifer.

Lupta anticorup ie So iei supraponderale La 70 de ani

Pagin[ realizat[ de Nelu Vasile-NEVA


Multe mâ e, chiar motani, Dup -atâ ia ani de zile, La vârsta mea, c-a a sunt eu,
Sunt în saci la barosani Tot cu drag privesc la ea... Tot m mai uit în decolteu,
Dar poli ia, la noi, Chiar când are-atâtea kile, Dar nu mai sus, c mi-e ru ine
Prinde câte-un biet pisoi. Ea e sl biciunea mea. i nici mai jos, c nu v d bine.

Uneia cu minijup So iei mele, fum toare Gramatic la vârsta a treia


Pe-al t u ciorap cu firul dus, O admir, peste m sur , Avea o fust cât un tiv,
Urcam cu ochii tot mai sus, Când ea scoate fum, pe gur , Ce-abia masca un substantiv...
Curând ciorapul se cam duse, ci iubirea-s ferm convins La vârsta mea ar fi un chin,
Dar fusta înc nu-ncepuse! E un foc ce nu s-a stins! De-ar zice ea s îl declin.

Ioan POPESCU-CHEBACEA
N. la 15 nov. 1944, în loc. Stoene ti, jud. Vâlcea; D. la 1 mai 2006 la Târgu-Jiu, unde este înmormântat.
A absolvit Fac. de Electronic i Telecomunica ii, la Bucure ti, devenind inginer i a ajuns, îmbr ând
cariera militar , pân la gradul de comandor de avia ie i func ia de comandant de unitate militar . Dup
pensionare a activat în cadrul Ligii Aeriene Române, Filiala Gorj, remarcându-se ca publicist, îndeosebi ca
reporter sportiv. A fost membru al Societ ii Umori tilor Gorjeni „Adrian Becherete”, primul pre edinte al
Cenaclului „Hohote”, din Târgu-Jiu, redactor la revista cu acela i nume i a ini iat, împreun cu Valentin Groza,
revista „U(f)mor (F)estival” (a ap rut doar un num r). Este inclus în câteva culegeri colective de epigram .

Unui rival Estival Colegilor epigrami ti


Spunându-i purul adev r Ce bine-i ca venit iar vara Îi admir tiind cum fac pe
S-a repezit la mine-n p r. i zboar tinere ea-n noi, Morali tii ce nu iart ;
Am vrut s procedez la fel... La Eforie sau Amara Nu rezist un gând s -mi scape:
Dar, din p cate, era… chel! m reumatismul pe... noroi. Râde ciob de oal spart !

Unui „prieten” „Orientare” la examen Petrolistului Neva


inând, firesc, la igien , O student frumu ic Neva e la în ime,
Crezând c e cereasc man , Venind la examinare El vizeaz clar perfectul.
L-am pus i eu, cu drag, la ran Într-o fust strâmt , mic , Tot forând în adâncime
i… m-am ales cu o cangren ! Iese cu o not mare! i-a descoperit talentul!

Orientare Unei faine judec toare Comandorului Chebacea


Cu efu- i prinzi nevasta-n pat, O astfel de judec toare Ca petrolist, forând atent
Salu i umil i-n oapt zici: De m condamn , nu m sup r, sesc în strat, destul talent.
„Scuze efu’, c n-am stat Stau un mileniu la r coare Iar tu zbori, cred, fi’ndc i dai seama,
i noaptea asta la servici.” De dorul ei s m astâmp r. i e în aer epigrama! (Nelu Vasile)
60 Constela\ii diamantine
Constela\ii diamantine Anul X, nr. 7(107)/2019

Philip TUDORA
(Anglia)

UMBERTO
UMBERTO BOCCIONI
BOCCIONI
Umberto Boccioni s-a n scut la 19 oct. 1882 la Reggio Calabria, la opera din Milano, are ocazia s -l cunoasc pe poetul Marinetti,
Italia. Copil ria i-a petrecut-o în condi ii grele, determinate de mu- care tocmai publicase, în februarie 1909, „Manifestul futurismului”.
rile dese dintr-o localitate în alta impuse de serviciul tat lui s u, În numai câteva s pt mâni, public împreun cu Carlo Carrà, Luigi
Raffaele Boccioni, func ionar inferior în administra ia de stat. Curând Russolo, Giacomo Balla i Gino Severini „Manifesto dei pittori
dup na terea lui Umberto, familia s-a mutat la Forlì, apoi, în 1885, la futuristi” (Manifestul pictorilor futuri ti, 8 martie 1910), c ruia îi
Genova, la Padova, iar în cele din urm , în 1897, la Catania, în Sicilia. urmeaz „Manifesto tecnico del movimento futurista” (Manifestul
Aici, Umberto a frecventat Institutul Tehnic, a colaborat la unele zia- tehnic al mi rii futuriste), în care sunt expuse tezele mi rii: obi-
re locale i a scris romanul Pene dell’anima (Suferin ele sufletului). ectivul artistului modern ar trebui s fie eliberarea de modele i de
În 1901, Umberto pleac la Roma, unde ia primele lec ii de pictur . tradi iile figurative ale trecutului, pentru a se consacra lumii contem-
Aici, îl cunoa te pe Gino Severini; împreun î i fac ucenicia în atelierul porane, dinamice i în continu evolu ie. Ei î i propun s redea viva-
de la Porta Pinciana al pictorului divizionist Giacomo Balla. Datorit citatea citadin , realitatea haotic a realit ii cotidiene.
lui Balla, Umberto Boccioni descoper impresionismul i tehnica Un an mai târziu, Boccioni ia parte la prima expozi ie major a
divizionist neoimpresionist . Începând cu anul 1903, frecventeaz grupului futuristic din Milano, iar în februarie 1912 ace tia vor expune
Scuola libera del Nudo, unde întâlne te pe Mario Sironi, i el elev la galeria Bernheim-Jeune din Paris.
al lui Giacomo Balla, de care îl va lega o trainic amici ie. În operele sale, Boccioni reu te s exprime mi carea formelor
Din aprilie 1906, c tore te prin Europa. La Paris (1906), cunoa te i structura concret a materiei. De i influen at de cubism, c ruia îi
operele lui Van Gogh, Cézanne i Toulouse-Lautrec. În Rusia, vine atenueaz staticitatea excesiv , Boccioni evit în picturile sale liniile
în contact cu pictura rus . În aprilie 1907 se înscrie la Scuola libera drepte i folose te culori complementare. În tablouri ca Dinamismul
del Nudo a Institutului de Belle Arti din Vene ia. R mâne doar câteva unui juc tor de fotbal (1911) sau Dinamismul unui ciclist (1913),
luni, apoi - spre sfâr itul anului - pleac la Milano. reprezentarea subiectului în stadii temporale succesive sugereaz
La Milano, un ora în plin ascensiune economic i cultural , ideea deplas rii în spa iu.
Umberto intr în iure ul noii fervori artistice. Se împrietene te cu al i Aceea i preocupare se constat i în sculpturile sale, de altfel
pictori, Romolo Romani, Carlo Carà, mai târziu cu Luigi Russolo i pu ine la num r. „Liniile-for e” i „planurile care se întrep trund”
Gaetano Previati, prin care se apropie de maniera simbolist , i devine confer obiectului continuitate în spa iu (Forme unice de continu-
membru în Società per le Belle Arti ed Esposizioni Permanente, itate în spa iu, 1913).
cunoscut sub numele „La Permanente”. În timpul unei seri organizate În 1915, Italia intr în r zboi. Boccioni se înroleaz voluntar îm-
preun cu alt grup de arti ti, consecvent teoriei futuristice
enun at de Marinetti, dup care r zboiul este „singura
igien a lumii”.
Pe 17 august 1916, în timpul unor manevre, desf urate
la Chievo, în apropierea ora ului Verona, Umberto Boccioni
se accidenteaz , c zând de pe cal, i moare.
Avea doar treizeci i patru de ani.
Primul tablou care poate fi considerat ca o afirma ie a
simultaneit ii a fost Viziuni simultane. Tabloul (1911) re-
prezint , în esen , sinteza mai multor principii futuristice.
Dinamismul este sugerat prin descompunerea i deforma-
rea structurii spa iului, tensiunea artistic destabilizeaz
construc ia formelor care recreeaz ora ul, absorbindu-le
în haosul spectacolului str zii. Pictorul urm re te redarea
vacarmului, luminilor, culorilor i formelor ora ului în mi -
care. În aceast compozi ie este inserat un motiv icono-
grafic tipic pentru futurism: deschiz turile ferestrelor, care
contribuie la sporirea intensit ii tr irilor senzoriale, un-
ghiurile ascu ite, formele concentrice, suprafe ele t iate
ale pere ilor ce contribuie la redarea, în viziunea artistului,
Umberto Boccioni - Autoportret a ora ului modern. (Sursa: Wikipedia)

S-ar putea să vă placă și