Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMA ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE

LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI (MINORI)


Documente necesare :

 cerere tip de eliberare a actului de identitate semnată de minor cât şi de părinte


(reprezentant legal);
 certificat de naştere copil în original şi copie;
 actul de identitate al părintelui sau reprezentantului legal care însoţeşte
minorul;
 certificat de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească definitivă şi
irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie;
 documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie;
 chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 Lei
achitată la sediul SPCLEP Ploiesti, sau in contul
RO59TREZ52121G330800XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti;

Precizări :

 În situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu este titularul


documentelor cu care face dovada adresei de domiciliu este necesară şi
prezenţa proprietarului cu actul de identitate.
 În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului
de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în
condiţiile legii.
 Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească
unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia
de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că
este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care
acesta locuieşte statornic,