Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA

TRANSILVANIA DIN BRAȘOV,


FACULTATEA DE MUZICĂ Nr.inreg. 408/7.03.2019

IN ATENȚIA STUDENȚILOR CANDIDAȚI LA FINALIZAREA EXAMENELOR DE
FINALIZARE A STUDIILOR DE DISERTAȚIE

PROGRAMELE DE STUDII: SPIIV ȘI TAM
SESIUNE DE EXAMENE: 8 - 20 IUNIE 2019
sesiune de restanțe: 21, 22 iunie 2019
sesiune de re-examinări: 24 iunie 2019
examen de disertație: 1 – 5 iulie 2019

INSCRIERE EXAMEN DE FINALIZARE - DISERTAȚIE
24, 25 iunie 2019, la secretariatul facultății, între orele 14.30 - 17.30

DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE:
Dosarul (tip PLIC) pe care se vor scrie: NUMELE, PRENUMELE, FACULTATEA, PROGRAMUL DE STUDII,
SESIUNEA, PROMOȚIA (SCRISE CU MAJUSCULE) va conține următoarele:
- cerere de inscriere tip*
- declarație pe propria răspundere pentru originalitatea lucrării*
- dovada de plata a examenului de finalizare, în val. de 70 lei (pt studenții cu taxă)
- 2 poze tip pașaport (pe hârtie mată), poză în ținută decentă
- certificat de naștere în original**
- certificat de căsătorie în original (unde este cazul)**
- cartea de identitate în original***
- diploma de bacalaureat in original***
- diploma de licență în original***
- suplimentul la diploma de licență în original***
- fișa de repertoriu instrumental/fișa de muzică de cameră/fișa de arii și lieduri****

Notă: *- vor fi descărcate de pe site
**- la înscriere, vor fi aduse în original la secretariat; se vor se vor legaliza
conform cu originalul și vor fi restituite titularului
*** - diplomele se află în dosarul studentului; după legalizare vor fi restituite
**** - se află la secretariatul facultății

DEPUNEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE: 27, 28 IUNIE 2019 - LA SECRETARII DE COMISIE, STABILIȚI PE
PROGRAME DE STUDII (ora și numele acestora vor fi comunicate în timp util)

ANEXE NECESARE CE ÎNSOȚESC LUCRAREA DE DISERTAȚIE:
- cererea de alegere a temei*
- Anexa 1 - fișa preliminară a lucrării de disertație**
- Anexa 2 - fișa de absolvire a lucrării de disertație (2 pag)**

Notă: * -cererea de alegere a temei se află la secretariat
** - se vor descărca de pe site
Obs. Anexele vor fi completate de titular, pe fiecare rubrică și semnate de cadrul didactic îndrumător. In
caz contrar nu puteți să predați lucrarea!
SECRETARIAT DECANAT,
Maria Ciocoiu