Sunteți pe pagina 1din 40

Manual de utilizare >> ARMAFLEX

1/2 Ø 1/2 Ø

Manual de utilizare
MAnuAL dE utiLizARE

1 GENERALITĂŢI 3 - Valvelor înclinate şi a ştuţurilor 21


» Lucrul cu Armaflex 3 - Racordurilor reductoare concentrice 22
» Instrumente necesare pentru instalarea - Ţevii cotite din două piese cu extensie 23
Armaflex 3
- Valvei de filtrare 24
» Lipirea corectă a materialului Armaflex 3
- Piesei în T din o bucată 25
» Lipirea îmbinărilor la capete 4
- Colierului racordului Victaulic 26
» Utilizarea Armaflex în aplicaţiile de exterior 5
- Pompelor 27
» Montarea izolaţiei în echipamentele de răcire
şi aer condiţionat 5
» Izolarea ţevilor din oţel inoxidabil 5 » Suporturi pentru ţevi 29
• Instalarea suporturilor pentru ţevi Armafix 29
• Izolarea suporturilor pentru ţevi
2 ŢEVI ŞI FITINGURI 7 cu Armaflex 29

» Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor • Izolarea altor suporturi pentru ţevi reci 30
Armaflex
• Tăierea tuburilor Armaflex 7
Manual de utilizare >> ARMAFLEX

• Izolarea ţevilor noi prin împingere pe ţeavă 7 3 CONDUCTE DE VENTILAŢIE 31


• Izolarea ţevilor existente prin aplicare » Izolarea conductelor de ventilaţie rectangulare
longitudinală 8 cu plăci Armaflex 31
• Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex » Izolarea conductelor de ventilaţie rectangulare
autoadezive 9 cu plăci autoadezive Armaflex 31
• Izolarea stratificată a ţevilor 10 » Izolarea cu Armaflex a flanşelor 32
• Utilizarea şablonului Armaflex 10
• Schiţe detaliate pentru obţinerea
- Coturilor cu unghi de 90° 11 4 RECIPIENTE ŞI REZERVOARE 33
- Coturilor cu unghi de 45° 11 » Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor prin
utilizarea plăcilor Armaflex
- Coturilor segmentate cu o parte
33
intermediară 11
» Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor de
- Coturilor segmentate cu 2 părţi
dimensiuni reduse (Ø < 1,5m) prin utilizarea
intermediare 11
plăcilor Armaflex
- Coturilor segmentate cu 3 părţi 34
intermediare 11
» Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor de
- Piesei în cruce 11 dimensiuni mari (Ø > 1,5m) prin utilizarea
plăcilor Armaflex
- Piesei Y 12
35
- Piesei T cu o parte intermediară 12
- Piesei T 12
- Coturilor la racordurile de ţeavă înşurubate 13 5 INFORMAŢII SUPLIMENTARE 37
- Piesei T la unghi 13 » Sfaturi suplimentare pentru montaj 37
- Manşonului de reducţie 14 » Informaţii tehnice 38
» Programe de calcul 38
» Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin
utilizarea plăcilor Armaflex
6 PRODUSELE ARMAFLEX 39
• Izolarea ţevilor cu plăci Armaflex 15
• Izolarea ţevilor de dimensiuni mari cu
plăci Armaflex
- Ţevii cotite din 2 părţi 16
- Capacelor pentru valve 17
- Suporturilor pentru valve / ţevi 18
- Izolaţiei valvei cu cutie în D 19
- Coturilor 20

2 © ARMACELL GMBH
1 - Generalităţi >> Lucrul cu Armaflex Manual de utilizare

LUCRUL CU ARMAFLEX UTILIZAREA CORECTĂ A ADEZIVULUI ARMAFLEX


• Utilizaţi instrumente de calitate bună, în special
cuţite ascuţite, pensule bune, adeziv Armaflex şi Adezivul Armaflex 520
substanţă de curăţat proaspete Adezivul Armaflex 520 a fost creat special pentru lipi-
• Tuburile ovale trebuie întotdeauna tăiate pe partea rea Armaflex. Acesta lipeşte suprafeţele în mod fiabil
plană şi sigur la temperaturi medii de până la +105ºC. Lipi-
• Utilizaţi material Armaflex curat – suprafaţa sa să nu rea este rezistentă la acţiunea agenţilor atmosferici şi
conţină praf, mizerie, ulei sau apă; în cazul în care îmbătrânire.
acestea sunt prezente, folosiţi substanţa de curăţat
Armaflex. Adezivul Armaflex HT625
• Utilizaţi materiale dimensionate corect! La etanşare, Adezivul Armaflex HT625 a fost creat special pentru lipi-
nu trageţi niciodată îmbinările lipite, ci împingeţi-le. rea izolaţiei HT Armaflex la temperaturi medii de până la
• Nu izolaţi niciodată instalaţii şi sisteme care +150ºC*. La utilizarea HT Armaflex se va aplica numai
funcţionează! Porniţi instalaţiile izolate numai după Adezivul Armaflex HT625; acesta poate fi utilizat însă
36 de ore de la lipire, deoarece după acest interval pentru orice material izolant elastomeric Armacell.
de timp adezivul este întărit complet. * În cazul temperaturilor mai mari de +150°C, consultaţi Departamentul
nostru Serviciu Clienţi

Generalităţi >> Lucrul cu Armaflex


• În general, nu este necesară utilizarea suplimentară
a unei benzi Armaflex. Banda autoadezivă Armaflex
nu trebuie utilizată ca unic element de fixare pentru PREGĂTIREA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
îmbinările la capete şi cele longitudinale. Dacă este Înaintea începerii lucrării verificaţi starea adezivului
necesară utilizarea acesteia, aceasta trebuie aplicată Armaflex. Cutiile de adeziv Armaflex trebuie depozitate
numai pe îmbinările care au fost lipite anterior cu la loc răcoros, oriunde este posibil. Cutiile trebuie pro-
adezivul Armaflex şi numai după 36 de ore de la lipire tejate de acţiunea îngheţului. Deteriorarea cauzată de
pentru a permite evaporarea completă a solventului îngheţ poate fi remediată prin depozitarea pe parcursul
adeziv. a câtorva ore într-un mediu cald, sau utilizarea imediată
• Vopseaua Armafinish 99 poate fi aplicată imediat după prin introducerea cutiei într-o găleată cu apă fierbinte.
instalarea izolaţiei, cu aplicarea unui al doilea strat de Durata limită de stocare este de aproximativ 1 an.
vopsea după o perioadă de 3 zile, pentru a asigura 1. În cazul în care suprafeţele care trebuie izolate conţin
protecţia împotriva acţiunii razelor ultraviolete (vezi praf, mizerie, ulei sau apă, acestea vor fi înlăturate
pagina 5). şi, dacă este cazul, suprafeţele vor fi curăţate cu
substanţa de curăţat Armaflex înainte de începerea
inStruMente neCeSare Pentru MOntarea
lucrărilor. În plus, toate suprafeţele care vor fi lipite
ARMAFLEX trebuie să fie uscate înainte de lipire.

Metru pliant / 2. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de instalare de pe cutia


ruletă Riglă cu adeziv. În timpul lucrului, utilizaţi cutii de dimen-
siuni mici, pentru ca adezivul să nu se îngroaşe prea
Cretă pentru marcarea Şablon repede. Umpleţi cutiile din nou din cutii mai mari,
formelor neregulate (imprimat pe fiecare
carton Armaflex) dacă este necesar şi păstraţi-le închise când nu sunt
utilizate pentru a evita îngroşarea.
Pix cu pastă Foarfece
argintie 3. Temperatura ideală de instalare este cuprinsă între
15°C şi 20°C. Nu utilizaţi adezivul la o temperatură de
Compas de Perie cu peri sub 0°C. Dacă adezivul este prea rece, acesta poate
divizare scurţi, rigizi fi încălzit într-o găleată cu apă fierbinte. La temperaturi
mai mici de 5°C, pe suprafeţele care trebuie lipite sau
Compas de Extremităţi de ţeavă
ascuţite pentru cele mai
pe filmul adeziv se poate forma condensul. În acest caz,
calibrare utilizate diametre de ţeavă
materialele pot fi lipite dar numai cu dificultate. Prin folo-
sirea hârtiei absorbante poate fi înlăturat acest efect.
Cuţite ascuţite* Role pentru lipirea
suprafeţelor 4. După deschiderea cutiei, amestecaţi bine adezivul.
Dacă nu este utilizat imediat, componentele mai
Piatră de ascuţit* Gluemaster grele din compoziţia adezivului se pot depune pe
partea inferioară a cutiei. Adezivul trebuie ameste-
cat bine înainte de utilizare în vederea omogenizării
*Setul de trei cuţite şi piatra de ascuţit sunt disponibile împreună sub forma unei truse de scule
compoziţiei sale.

© arMaCell GMBH 3
Manual de utilizare 1 - Generalităţi >> Lucrul cu Armaflex

ŢEVI CU PROTECŢIE ÎMPOTRIVA COROZIUNII APLICAREA ÎN MEDII CU UMIDITATE CRESCUTĂ

Verificaţi dacă adezivul formează aderenţă cu stratul de Umiditatea şi temperaturile atmosferice ridicate
grund aplicat pentru protejarea ţevilor împotriva ruginirii. determină evaporarea mai rapidă a solventului din
Adezivii Armaflex standard trebuie să fie compatibili cu adezivul Armaflex. Aceasta înseamnă că la suprafaţa
toate sistemele de protecţie cu 2 componente pe bază adezivului se poate forma un strat de umezeală. Drept
de răşină epoxidică sau poliuretan (inclusiv Noverox urmare a absorbţiei de căldura prin procesul de evapo-
Universal Rost-Stopp şi Noverox EG2 Epoxy-Glimmer). rare se formează o peliculă de condens pe adeziv.
Este posibil ca Adezivul Armaflex să nu aibă aderenţă
Rezultă o rezistenţa insuficientă a îmbinării pe care
cu asfaltul, bitumenul sau miniul.
adezivul o oferă. Funcţionalitatea completă a îmbinării
nu poate fi garantată. În aceste condiţii deviante, se
aPliCare pot respecta următoarele etape, ca o alternativă la
1. Utilizaţi o perie cu peri scurţi, rigizi. Pentru o aplicare instrucţiunile noastre de instalare:
rapidă şi curată este recomandată utilizarea pompei • Suprafeţele care trebuie lipite trebuie să fie uscate şi
de adeziv Armaflex Gluemaster. Pentru suprafeţe deosebit de curate.
mai mari, pentru accelerarea aplicării, se poate utiliza
o spatulă sau o rolă pentru vopsea. • Ca de obicei este necesară aplicarea adezivului
Armaflex 520 pe ambele suprafeţe. Spre deosebire de
>> Lucrul cu Armaflex

2. Aplicaţi Adezivul Armaflex într-un strat subţire şi uni- lipirea normală, suprafeţele care trebuie lipite trebuie
form pe ambele suprafeţe care trebuie lipite. îmbinate şi presate cât timp sunt umede. Din cauza
3. La utilizarea Armaflex cu alte materiale (ca de exem- timpului mai redus de întărire, adezivul poate fi apli-
plu metal), aplicaţi adezivul mai întâi pe Armaflex şi cat o dată numai pe o suprafaţa restrânsă. În funcţie
apoi pe cealaltă suprafaţă curată. de umiditatea atmosferică, temperatură, grosimea
materialului şi condiţiile de instalare, recomandăm o
4. Lăsaţi adezivul să „facă priză”. Timpul necesar va lungime de referinţă a tubului de aproximativ 1 m.
varia în funcţie de condiţiile ambiante. Timpul corect
de uscare poate fi determinat prin „încercarea cu un- • Pentru a preveni posibilele tensiuni din interiorul ma-
ghia”: atingeţi suprafaţa cu unghia; dacă unghia nu terialului şi deschiderea îmbinării prin solventul apli-
are aderenţă cu suprafaţa şi suprafaţa nu se simte cat, îmbinările trebuie fixate imediat după lipire cu
lipicioasă, este posibil ca priza să se fi format. Forţa banda adezivă Armaflex în diagonală faţă de îmbina-
maximă adezivă va fi obţinută în momentul în care rea lipită la fiecare aproximativ 20 cm.
Generalităţi

sunt unite două suprafeţe care au făcut priză.


5. Suprafeţele lipite trebuie presate, nu întinse. Nu lăsaţi
îmbinări lipite pe partea superioară a izolaţiei din ex-
terior. Când executaţi lucrări în exterior, întoarceţi
întotdeauna îmbinările lipite în partea opusă acţiunii
soarelui.
6. La lipirea îmbinărilor prin comprimare, fără rosturi,
aplicaţi metoda adezivului umed. Trageţi uşor îmbin-
area şi aplicaţi cu pensula adezivul Armaflex într-un
strat subţire şi uniform pe ambele suprafeţe şi uniţi-le
prin apăsare. În acest caz, nu este necesar un timp
„respirare”.
7. Utilizaţi produsul de curăţat Armaflex pentru a curăţa
uneltele utilizate, suprafeţele de metal contaminate şi
suprafeţele pe care a fost aplicat talc.
8. Timpul de întărire pentru Adezivul 520 / HT625: 36
ore.
Notă: Nu amestecaţi produsul de curăţat Armaflex cu
adezivul Armaflex pentru a-l subţia – încălziţi-l.

4 © arMaCell GMBH
1 - Generalităţi >> Lucrul cu Armaflex Manual de utilizare

LIPIREA UMEDĂ LA CAPETE UTILIZAREA ÎN EXTERIOR A ARMAFLEX

Oricând se montează în exterior, Armaflex (cu excepţia


produsului HT Armaflex) trebuie protejat împotriva ra-
zelor UV în maxim 3 zile.

Armafinish 99 este o vopsea de protecţie


pe bază de apă. Pentru asigurarea
1. Pentru evitarea deteriorării obiectului de sub izolaţie protecţiei împotriva acţiunii razelor ultravi-
din cauza unei eventuale izolări insuficiente, trebuie olete se vor aplica două straturi complete.
executate la aplicaţiile reci lipiri suplimentare a Primul strat poate fi aplicat imediat după aplicarea
izolaţiei de obiect. izolaţiei. Cel de-al doilea strat se va aplica în maxi-
2. Pe toate conductele reci trebuie lipite cu adeziv mum 7 zile.
Armaflex 520 tuburile /plăcile Armaflex, de suprafaţa
Consum normal
ţevii. Grosimea lipirii cu adeziv va fi egală cu grosi-
Peliculă Peliculă
mea izolaţiei.
l / m² m² / l umedă uscată
mm mm

Generalităţi >> Lucrul cu Armaflex


Primul strat 0,275 3,6 0,275 0,13
Al doilea strat 0,275 3,6 0,275 0,13
Total 0,550 1,8 0,550 0,26

3. Pentru lipirea finală a tubului/plăcii, trebuie trasă Produsul HT/Armaflex este rezistent la
cu degetul în afară îmbinarea comprimată cap la acţiunea razelor ultraviolete şi poate fi
cap şi aplicat cu ajutorul unei pensule mici un strat utilizat pentru aplicaţiile de exterior fără
subţire şi uniform de adeziv pe cele două margini ale a fi necesară o protecţie suplimentară
îmbinărilor cap la cap. împotriva acţiunii razelor ultraviolete.
4. Pe îmbinarea lipită, aplicaţi o presiune fermă şi În anumite circumstanţe, pe materialul HT/Armaflex mon-
uniformă, utilizând degetele pentru apăsare. tat în aplicaţii exterioare vor apare anumite decolorări
Notă: Pentru toate celelalte tipuri de conducte calde ale suprafeţei (de la negru la gri) şi crăpături foarte mici.
instalate în exterior, este recomandată respectarea Această modificare vizuală a materialului nu va influenţa
aceloraşi proceduri de montaj ca în cazul conductelor proprietăţile fizice ale acestuia, cum ar fi conductivitatea
reci. termică sau comportamentul la incendiu.
Dacă este necesară o protecţie mecanică suplimentară
sau protecţia împotriva condiţiilor meteorologice nefavo-
rabile, sistemele de protecţie Arma-Chek oferă opţiunea
unei protecţii nemetalice. Pentru detalii privind instala-
rea, consultaţi manualul de instalare Arma-Chek.

© arMaCell GMBH 5
Manual de utilizare 1 - Generalităţi >> Lucrul cu Armaflex

RECOMANDĂRI PENTRU IZOLAREA ECHIPAMEN-


TELOR DE RĂCIRE ŞI AER CONDIŢIONAT

• Suprafeţele ţevilor şi ale rezervoarelor metalice


trebuie să fie protejate suficient împotriva coroziunii
înainte de aplicarea Armaflex.

• În general, sistemele anticorozive cu două compo-


nente pe bază de răşină epoxidică şi poliuretan sunt
compatibile cu adezivii Armaflex. Pentru detalii supli-
mentare privind compatibilitatea, consultaţi secţiunea
„ţevi cu protecţie împotriva coroziunii”.

• În cazul sistemelor convenţionale de izolaţie, o


uşoară deteriorare a barierei de vapori poate permite
pătrunderea umezelii prin şi sub materialul izolant.
Prin utilizarea Armaflex, acest fapt poate fi prevenit cu
uşurinţă, prin lipirea fiecărui capăt al tubului Armaflex
>> Lucrul cu Armaflex

de ţeavă cu adezivul Armaflex, şi asigurarea faptului


că îmbinările cu adeziv sunt solide în punctele critice,
cum ar fi rosturile, secţiunile în T, coturile, suporturile,
etc.

• Prin lipirea Armaflex de ţeavă se permite comparti-


mentarea sistemului de izolare. Prin urmare, deterio-
rarea va fi limitată la secţiunile respective şi va putea
fi detectată cu uşurinţă.

• Toate părţile conectate ale echipamentului vor avea


o izolaţie cu o grosime egală, unde este cazul.

• Nu izolaţi niciodată conductele de apă răcite sau


echipamentul de răcit dacă secţiunile care trebuie
Generalităţi

izolate sunt prea apropiate. Lăsaţi un spaţiu suficient


între obiectele izolate pentru a asigura convecţia
liberă, deoarece mişcarea aerului prin convecţia
liberă asigură o protecţie suplimentară împotriva
formării condensului pe ţevile reci. Acest lucru se
întâmplă în special în zonele cu aer cald şi umidităţi
crescute (mai multe în DIN 4140).

100 mm

IZOLAREA ŢEVILOR DIN OŢEL INOXIDABIL

În cazul izolării ţevilor din oţel inoxidabil cu Armaflex,


consultaţi Departamentul nostru Serviciu Clienţi.

6 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex Manual de utilizare

TĂIEREA TUBURILOR ARMAFLEX IZOLAREA ŢEVILOR PRIN ÎMPINGEREA PE ŢEAVĂ


A MATERIALULUI ARMAFLEX

În general, tubul izolant poate fi introdus prin alunecare


pe ţevile cotite rotunde.
Dar, în cazul ţevilor cotite înguste (cum ar fi cele cu di-
ametru mic), există riscul ca izolaţia să se curbeze la
capătul ţevii cotite, reducându-se astfel grosimea aces-

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex


teia.
În domeniul sistemelor de răcit /aer condiţionat, grosi-
Utilizaţi un cuţit ascuţit. La despicarea tuburilor, menţineţi mea calculată a izolaţiei nu mai este obţinută, iar pe
cuţitul înclinat într-un unghi mic pentru a evita deteriora- suprafaţa izolaţiei se poate forma condensul. La insta-
rea feţei interioare a tubului. larea tuburilor autoadezive, există un risc suplimentar
de comprimare a căptuşelii adezive în zona de îndoire,
ceea ce poate duce la dezlipirea îmbinărilor.
În aceste cazuri, trebuie luate în considerare următoarele
aspecte:
Dacă izolaţia se curbează şi îmbinarea adezivă se
comprimă, tuburile cotite trebuie tăiate în segmente pen-
tru a se potrivi (vezi pagina 11). În acest context, pentru
Utilizaţi capete ascuţite de ţeavă pentru a face găurile. obţinerea pieselor cotite recomandăm numai utilizarea
tuburilor standard, care nu sunt autoadezive.

Tăiaţi întotdeauna pe părţile plane ale tuburilor.

Notă: Răsuciţi uşor tubul Armaflex când îl împingeţi pe


ţeavă. Ţevile trebuie să fie curate şi uscate.

Întotdeauna împingeţi tubul Armaflex pe ţeavă şi nu


încercaţi să îl trageţi.

© arMaCell GMBH 7
Manual de utilizare 2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

IZOLAREA ŢEVILOR EXISTENTE PRIN APLICAREA


LONGITUDINALĂ A IZOLAŢIEI
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

1. Cu ajutorul unui cuţit ascuţit, despicaţi partea plană a


tubului netăiat, pe toată lungimea acestuia.
2. Aşezaţi tubul despicat pe o ţeavă curată; aplicaţi
adezivul Armaflex într-un strat subţire şi uniform pe
cele două muchii tăiate, prin utilizarea unei pensule
cu peri scurţi.

3. Lăsaţi adezivul să facă priză, şi încercaţi-l cu un-


ghia.
4. Înlăturaţi bavurile de pe ţeavă, dacă este cazul, aliniaţi
capetele şi aduceţi-le împreună, apăsând îmbinarea
prin aplicarea unei presiuni ferme şi uniforme.

8 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA ŢEVILOR CU TUBURI AUTOADEZIVE

+35 °C

+10 °C

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex


Curăţaţi ţeava de praf, mizerie, ulei Deschideţi tubul Armaflex pretăiat şi Ajustaţi tubul Armaflex pentru a vă
şi apă prin utilizarea substanţei de montaţi-l pe ţeavă (folia de intercalare asigura că deschiderea este accesibilă
curăţat Armaflex, dacă este ne- încă protejează banda autoadezivă). cu uşurinţă.
cesar. Instalaţi produsul Armaflex la o
temperatură ambiantă cuprinsă între
+10 şi +35°C.

ca 20 cm A

Localizaţi capătul foliei de intercalare Îndepărtaţi folia de protecţie de culoare Închideţi îmbinarea tăiată şi strângeţi,
de culoare galbenă a benzii autoa- galbenă de pe ambele părţi, trăgând-o aplicând o presiune fermă, pentru a
dezive. de pe izolaţie. Atenţie: îndepărtaţi folia asigura etanşarea permanentă.
de intercalare de pe ambele părţi!

Împingeţi tubul Armaflex de-a lungul Printr-o mişcare circulară, împingeţi Etanşaţi toate îmbinările cu adezivul
ţevii printr-o mişcare circulară. Nu tubul Armaflex în jurul ţevilor cotite. Armaflex. La etanşarea îmbinărilor,
trageţi izolaţia. Nu trageţi izolaţia. nu întindeţi.

Notă: În general, tubul poate fi introdus prin simpla alunecare peste ţevile cotite. Dar, în cazul ţevilor cotite înguste (cum ar fi cele cu
diametru mic), există riscul ca izolaţia să se curbeze la capătul ţevii cotite, reducând grosimea acesteia. În domeniul sistemelor de
răcit /aer condiţionat, grosimea calculată a izolaţiei nu mai este obţinută, iar pe suprafaţa izolaţiei se poate forma condensul.
La instalarea tuburilor Armaflex autoadezive există un risc suplimentar de comprimare a căptuşelii adezive în zona de îndoire, care
poate duce la dezlipirea îmbinărilor. În aceste cazuri, trebuie luate în considerare următoarele aspecte: Dacă izolaţia se curbează şi
îmbinarea adezivă se comprimă, ţevile cotite trebuie tăiate în segmente pentru a se potrivi (vezi pagina 11).

© arMaCell GMBH 9
Manual de utilizare 2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

IZOLAREA STRATIFICATĂ A ŢEVILOR Izolarea stratificată cu plăci a suprafeţelor plane


În cazul izolaţiei stratificate, primul strat trebuie apli-
cat prin utilizarea unei protecţii adezive continue. Al
Prinderea în zigzag pe ţevi: secţiune transversală
doilea strat trebuie prins de primul strat de Armaflex.
Partea inferioară a izolaţiei plane va fi lipită pe întreaga
suprafaţă de obiectul izolat. În general, îmbinările cap la
cap şi suturile longitudinale ale celui de-al doilea strat
trebuie prinse în zigzag de cele ale primului strat.
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

Izolarea stratificată cu tuburi


Diametrul interior al celui de-al doilea tub supradimen-
sionat trebuie selectat în funcţie de diametrul exterior
maxim al primului tub.
Liniile de culoare galbenă indică îmbinările lipite.

Amplasarea în zigzag pe ţevi: secţiune


longitudinală
UTILIZAREA ŞABLONULUI ARMAFLEX
Pentru fabricarea ţevilor cotite şi a celor în formă de T
prin utilizarea tubului Armaflex este necesară tăierea tu-
burilor la unghiuri diferite în funcţie de mărime, diametru
şi rază. Pentru ca acest proces să fie mai uşor şi mai
rapid, şablonul Armaflex este furnizat pe fiecare cutie
Liniile de culoare galbenă indică îmbinările lipite
de Armaflex.

Izolarea stratificată printr-o combinaţie de tuburi şi 1. Aşezaţi o copie a şablonului Armaflex cu faţa în sus
pe o masă sau pe un plan de lucru.
plăci
Dacă diametrul exterior al primului strat este suficient de 2. Aliniaţi un tub de Armaflex de-a curmezişul şablonului,
mare (consultaţi tabelul de la pagina 15), vă recomandăm paralel cu linia orizontală a bazei.
ca al doilea strat să fie format din plăci, deoarece acesta 3. Selectaţi unghiul necesar de tăiat din şablon şi tăiaţi
poate fi adaptat cu exactitate la diametrul exterior al de-a lungul acestei linii. Aveţi grijă ca tubul să nu
primului strat. alunece. Lipiţi formele obţinute.

Izolarea stratificată cu plăci a ţevilor


În general, izolarea cu plăci a ţevilor este posibilă de
la un diametru exterior de 89 mm. Selectaţi în mod
corespunzător grosimile izolaţiei stratului în funcţie de
diametrul exterior al obiectului (vezi tabelul de la pagina
15).
Notă: Extremităţile tubului sau ale plăcii celui de-al doi- Şablonul este imprimat pe fie-
lea strat trebuie prinse de primul strat Armaflex. Dacă care carton cu tuburi Armaflex
există riscul ca izolaţia să se deformeze sub ţeavă,
izolaţia trebuie prinsă complet de stratul inferior. În ca-
zul în care diametrul ţevii este mai mare de 600 mm,
protecţia adezivă continuă trebuie aplicată pe ambele
suprafeţe.
Copii suplimentare ale şablonului Armaflex pe placă
În vederea prevenirii formării coroziunii sub izolaţie dură din PVC sunt disponibile la cerere (pentru informaţii
(CSI) este recomandată utilizarea protecţiei adezive suplimentare, contactaţi reprezentantul dumneavoastră
continue. local Armacell).

10 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex Manual de utilizare

COT CU UNGHI DE 90° PRIN SEGMENT COTIT CU 2 PĂRŢI


utilizarea tuBului arMa- INTERMEDIARE – 2+2 PRIN UTI-
FLEX LIZAREA TUBULUI ARMAFLEX

10 - 50mm

45° 15° 15°

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex


Ø Ø

Ø
10 - 50mm 2/3 Ø

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-


Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-
te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
Armaflex de pe cutia cu tuburi.
Armaflex de pe cutia cu tuburi.

COT CU UNGHI DE 45° PRIN SEGMENT COTIT CU 3 PĂRŢI


utilizarea tuBului arMa- INTERMEDIARE – 2+3 PRIN UTI-
FLEX 11,25°
LIZAREA TUBULUI ARMAFLEX

10 -
50mm

22.5° 11.25° 11/25° 11.25° 11/25°

Ø
Ø

1/3 Ø*
10 - 1/2 Ø 10 -
*Detaliile privind Ø pentru obţinerea unghiului de 45° sunt valori aproximative! 50mm 50mm

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-


Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-
te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
Armaflex din fiecare cutie cu tuburi.
Armaflex de pe cutia cu tuburi.

SEGMENT COTIT CU O PARTE


PIESĂ ÎN CRUCE PRIN UTILIZA-
INTERMEDIARĂ – 2+1 PRIN UTI-
22.5° REA TUBULUI ARMAFLEX
LIZAREA TUBULUI ARMAFLEX

22.5° 22.5° Constă din două coturi cu


Ø
unghi de 90°
Ø
Ø

10 - 50mm

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-


te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-
Armaflex de pe cutia cu tuburi. te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
Armaflex de pe cutia cu tuburi.

© arMaCell GMBH 11
Manual de utilizare 2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

TUB ÎN Y PRIN UTILIZAREA PIESĂ T PRIN UTILIZAREA


TUBULUI ARMAFLEX TUBULUI ARMAFLEX

Metoda 1 – Piesa în T „gaură perforată”


Ø

Ø
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

cot de 45° cot de 45°

cot de 90°

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectuate


tăieturile.

1. Cu ajutorul unui capăt de ţeavă ascuţit de diametru


corespunzător, creaţi o gaură în tubul ce va fi folosit
pentru partea superioară.
Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-
2. La capătul tubului ce va forma piciorul T-ului,
te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
decupaţi o porţiune în formă semicirculară. Adânci-
Armaflex de pe cutia cu tuburi.
mea maximă a decupării nu are voie să fie mai mare
Prelucrarea ulterioară a cotului de 45° (de 2 ori) şi a cotului de 90° (o
de o treime a diametrului exterior al tubului părţii su-
dată).
perioare a T-ului.
3. Ambele părţi tubulare trebuie lipite cu grijă cu ajutorul
adezivului Armaflex.
PIESĂ T CU PARTE 4. Piesa T finală trebuie despicată lateral, iar suprafeţele
INTERMEDIARĂ PRIN UTILIZA- ce urmează a fi lipite trebuie acoperite cu o peliculă
REA TUBULUI ARMAFLEX
subţire de adeziv Armaflex. Montaţi apoi piesa pe
ţeavă.

Metoda 2 – Piesa în T „Mitre Block”


1/2 Ø 1/2 Ø
1/2 Ø

1/2 Ø 1/2 Ø

45° 45°

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-


1/2 Ø

te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul


45° 45°
Armaflex de pe cutia cu tuburi.

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectuate tăieturile.

1. Tăiaţi două unghiuri de 45º la extremitatea secţiunii tu-


bului pentru branşarea acestuia, conform indicaţiilor,
utilizând un tachet de verificare a perpendicularităţii
sau şablonul Armaflex.

12 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex Manual de utilizare

2. Tăiaţi la unghi de 90º în secţiunea tubului ce va centrele superior şi inferior, la fiecare extremitate a
forma partea superioară a T-ului. Acesta trebuie fitingului. Pentru tuburi cu diametre interioare mari
să corespundă diametrului exterior al tubului ce tăiaţi câte unul la fiecare 90° în jurul circumferinţei.
formează piciorul T-ului. Piesele conice trebuie să se îngusteze înspre punc-
3. Îmbinaţi piesele pretăiate cu adeziv pentru a forma tele în care începe fitingul şi trebuie dimensionate
un „T”. astfel încât diametrul interior al protecţiei Armaflex să
se reducă la diametrul exterior al ţevii care intră. Lipiţi
4. Tăiaţi pe lateral piesa formată, cu un cuţit ascuţit,
îmbinările pe secţiunile reductoare.
aplicaţi apoi adezivul pe îmbinări şi după formarea

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex


prizei montaţi pe ţeavă. 3. Tăiaţi gâtul tubului, aplicaţi adeziv, lăsaţi să facă
priză şi apoi montaţi. Pentru finalizare, lipiţi îmbinările
la capete cu adeziv Armaflex.
IZOLAREA ÎMBINĂRILOR RACORDULUI

Metoda 1: Cot supradimensionat de 90°: PIESĂ ÎN T LA UNGHI PRIN UTILIZAREA TUBULUI


ARMAFLEX

Metoda 1:

1. Izolaţi până la fitingul ţevii utilizând tubul Armaflex şi


lipiţi de ţeavă utilizând adeziv.
2. Protecţia fitingului este formată dintr-un tub al cărui 1. Perforaţi un orificiu în tubul pentru ţeava principală
diametru interior este diametrul exterior al tubului - cu un capăt ascuţit de ţeavă de cupru de diametru
care intră. Asiguraţi o suprapunere de minimum 25 corect în funcţie de unghiul ţevii bifurcate – formând
mm pe fiecare parte (măriţi distanţa suprapune- bara transversală a „T”-ului.
rii pentru a corespunde grosimii peretelui izolaţiei,
dacă aceasta depăşeşte 25 mm). Fitingul poate fi
realizat prin utilizarea oricărei metode descrise la
pagina 11.
3. Tăiaţi gâtul tubului, aplicaţi adeziv la îmbinări, şi
ajustaţi după formarea prizei. Lipiţi la suprapuneri.

Metoda 2: Finisare fină cot de 90°:


2. Tăiaţi un unghi de 45° la extremitatea secţiunilor tubu-
lui pentru ţeava bifurcată. În paralel cu tăierea, utilizaţi
un cuţit ascuţit pentru a tăia o nişă semicirculară în ex-
tremitatea secţiunii bifurcate a tubului. Este mai bine
ca tăietura să fie uşor mai adâncă (se recomandă ca
adâncime o treime din diametrul exterior al tubului
ţevii principale) decât să fie superficială.
3. Lipiţi ambele piese utilizând adezivul Armaflex.
4. Tăiaţi piesa, aplicaţi adeziv la îmbinări şi montaţi
după formarea prizei.
1. Protecţia fitingului este formată dintr-un tub, al cărui
diametru interior corespunde diametrului exterior al
fitingului filetat. Asiguraţi o suprapunere de minimum
40 mm peste capătul fitingului pe fiecare parte.
2. Pentru ţevi de maximum 35 mm, tăiaţi două piese
în formă de con la un unghi de 180° una de alta, din

© arMaCell GMBH 13
Manual de utilizare 2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

Metoda 2: Piesă în T la unghi: MANŞON DE REDUCŢIE PRIN UTILIZA-


REA TUBULUI ARMAFLEX

45°

Ø
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor prin utilizarea tuburilor Armaflex

Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-


te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul Pentru izolarea manşonului de reducţie dintre 2 ţevi de
Armaflex de pe cutia cu tuburi. diametre diferite trebuie lăsat suficient de mult spaţiu.
1. Efectuaţi o tăietură la 45° conform celor indicate mai
sus.

22.5°

Dintr-o bucată din tubul cu diametru mai mare trebuie


decupate 2 miezuri identice, apoi suprafeţele trebuie
Notă: Liniile de culoare galbenă indică locul în care trebuie efectua-
lipite astfel încât diametrul tubului să se micşoreze.
te tăieturile. Pentru măsurarea corectă a unghiului, utilizaţi şablonul
Armaflex de pe cutia cu tuburi.

2. Din mijlocul părţii de tub decupate marcaţi un unghi


de 22,5° şi tăiaţi conform desenului.

3. Curăţaţi partea interioară a tubului tăiat.

4. Lipiţi toate îmbinările. În cazul prelucrării la presiune


poate fi aplicată lipirea umedă. Tubul rezultat trebuie ajustat pentru a se potrivi pe ţeava
cu diametru mai mic. Tubul trebuie apoi ajustat la celălalt
capăt ca lungime şi apoi despicat.

Tubul trebuie montat, iar suturile şi îmbinările la capete


trebuie lipite.

14 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA ŢEVILOR CU PLACA ARMAFLEX IZOLAREA ŢEVILOR DE DIMENSIUNI MARI CU


PLĂCI ARMAFLEX
Tuburile AF/Armaflex sunt disponibile pentru ţevi cu
diametre exterioare de maximum 160 mm, tuburile HT/ 1. Determinaţi circumferinţa ţevii.
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
Armaflex şi NH/Armaflex sunt disponibile pentru ţevi cu
diametre exterioare de maximum 89 mm. Ţevile de di- Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
mensiuni mai mari şi conductele, precum şi rezervoarele, izolare.
trebuie izolate cu placa Armaflex; o protecţie adezivă Atenţie: Nu întindeţi fâşia.
continuă a suprafeţei este necesară pentru ţevile cu un
diametru exterior mai mare de 600 mm.

Adesea este mai avantajoasă izolarea ţevilor de dimen-


siuni mai mici prin utilizarea plăcii Armaflex, chiar şi
atunci când tuburile dimensionate corect sunt disponi-
bile. Trebuie asigurat faptul că tensiunile din îmbinări,
cauzate de curbarea din placă, nu devin prea mari.

Aceste tensiuni se formează pe măsură ce grosimea


izolaţiei creşte şi diametrul ţevii scade. Consultaţi tabe-
lul de mai jos pentru a verifica aplicabilitatea diverselor 2. Tăiaţi placa Armaflex la dimensiunea solicitată –
grosimi ale plăcii Armaflex (recomandările pot varia pen- aplicaţi adezivul Armaflex pe suprafeţele tăiate într-
tru HT/Armaflex şi NH/Armaflex). un strat subţire şi lăsaţi să facă priză.
3. Apăsaţi la extremităţi şi apoi în centru. Închideţi îm-
Temperatura ambientală în timpul instalării va avea, de binarea începând din centru.
asemenea, un impact asupra tensiunilor care se pot
forma.

Plăci Diametrul exterior al ţevii / mm


AF/Armaflex
≥ 88.9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159 ≥ 408
AF-10MM l l l l l
AF-13MM l l l l l
AF-16MM l l l l l
AF-19MM l l l l l
AF-25MM l l l l
AF-32MM l l l
AF-50MM l
l Pentru recomandări privind instalarea plăcilor Armaflex la tempera-
turi ambientale ≥ 5°C, consultaţi tabelul de mai jos.
Notă: Tuburile AF/Armaflex au grosimile pereţilor adaptate tehnologic.
Acestea trebuie luate în considerare la selectarea grosimii plăcii AF/
Armaflex.

Plăci HT/Armaflex Diametrul exterior al ţevii / mm


şi NH/Armafle
≥ 88.9 ≥ 114 ≥ 139 ≥ 159
6 mm l l l l
10 mm l l l l
13 mm l l l l
19 mm l l l l
25 mm l l
32 mm l
l Pentru recomandări privind instalarea plăcilor Armaflex la temperaturi
ambientale ≥ 5°C, consultaţi tabelul de mai jos.
*Plăcile HT/Armaflex nu sunt disponibile pentru grosimi de 6 mm şi
32 mm.

© arMaCell GMBH 15
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex

ŢEAVĂ COTITĂ DIN DOUĂ PIESE CU PLACA


ARMAFLEX
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

Stabiliţi raza interioară, r, prin trasarea unei linii perpen-


Aşezaţi cele două secţiuni împreună cu suprafeţele cu
diculare pe linia orizontală ce porneşte din exteriorul ce-
asperităţi înspre interior. Aplicaţi adezivul Armaflex pe
lor două suduri. Punctul în care se intersectează aceste
muchiile exterioare.
două linii reprezintă originea pentru raza, r. Aceasta este
raza gâtului. Lăsaţi adezivul să facă priză (încercarea cu unghia) şi
apoi apăsaţi cele două secţiuni împreună într-una dintre
Măsuraţi o distanţă de toleranţă de debavurare de 12
părţi pentru a crea o bavură scurtă.
mm (determinată de grosimea izolaţiei) de-a lungul
muchiilor verticale şi orizontale şi apoi transferaţi r pe
placă, conform indicaţiilor.
Determinaţi circumferinţa ţevii utilizând o fâşie de
Armaflex cu grosimea care trebuie instalată.

t' 1/4 Ø

Apoi, apăsaţi împreună părţile opuse, creând, de ase-


menea, o bavură scurtă. Repetaţi în mod alternativ,
închizând 50-75 mm deodată pe fiecare parte, acţionând
înspre centru. Apăsaţi ferm împreună restul îmbinării.
1/4 Ø
t'
r 1/2 c

Împărţiţi în jumătate circumferinţa ţevii şi transferaţi


această dimensiune pe placa Armaflex.
Marcaţi cele două arce formate la intersectarea liniilor
de delimitare.
r = raza internă a cotului
½ c = jumătate din circumferinţa ţevii Întoarceţi invers ansamblul şi apăsaţi ferm împreună ba-
‘t = grosimea izolaţiei (în mm) vura dinspre interior, astfel încât să se obţină o îmbinare
adezivă bună pe toată grosimea peretelui. Aplicaţi adezi-
vul Armaflex pe muchiile dinspre interior ale îmbinării.

Tăiaţi prima jumătate de secţiune a cotului.


Utilizaţi prima jumătate de secţiune ca şablon pentru a
tăia a doua jumătate de secţiune a cotului. Aşezaţi protecţia izolantă peste cotul ţevii. Lăsaţi adezi-
vul să facă priză şi apoi apăsaţi ferm împreună laturi-
le îmbinate. Lipiţi detaliile de îmbinare cu adeziv, prin
comprimare uşoară, pentru a finaliza cotul.

16 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA CAPACELOR VALVELOR CU PLACA


ARMAFLEX

Din motive de stabilitate, corpul valvei poate fi întărit prin

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
acoperirea cu o piesă pretăiată din metal sau plastic.

d
h a

c
Transferaţi înălţimea (h), circumferinţa (c) şi diametrul
Izolaţi ţeava până la manşon.
gâtului (a) pe placa Armaflex şi marcaţi liniile de de-
Determinaţi următoarele: cupare pentru gâtul arborelui.
b = circumferinţa ţevii izolate
d = înălţimea bridei circulare

h a
d
b

Marcaţi şi tăiaţi o fâşie. Uniţi ambele extremităţi şi aplicaţi


în jurul bridei circulare (partea cu învelişul a Armaflex c
trebuie să fie îndreptată în sus).
Notă: Pentru tijele valvei fără bride de racordare se
recomandă marcarea liniilor de decupare pe primul sfert
al plăcii Armaflex.

a h

Măsuraţi:
h = înălţimea dintre laturile exterioare ale celor două
inele
Aplicaţi un strat subţire de adeziv Armaflex pe toate
a = diametrul gâtului
îmbinările de fixare ale protecţiei valvei. Lăsaţi adezi-
c = circumferinţa inelelor
vul să facă priză (încercarea cu unghia), ajustaţi şi apoi
apăsaţi ferm.
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru Notă: Corpul valvei trebuie întotdeauna izolat după fi-
izolare. Nu întindeţi fâşia. nalizarea ţevii izolate.

© arMaCell GMBH 17
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex

IZOLAREA SUPORTURILOR PENTRU VALVE / ŢEVI


CU PLACA ARMAFLEX
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

H
H

Măsuraţi înălţimea şi lăţimea manşonului carcasei axei,


Şanfrenaţi suprafaţa interioară în cel mai înalt punct
şi formaţi o flanşă.
(unde placa se sprijină pe partea corpului valvei).
Aplicaţi adeziv pe îmbinarea longitudinală, lăsaţi adezi-
vul să facă priză, şi apoi etanşaţi de jur împrejur carcasa
tijei.

Tăiaţi discul într-o parte, aplicaţi adeziv pe muchiile


tăiate, lăsaţi adezivul să facă priză. Lipiţi flanşa după ce
aţi aşezat-o pe gâtul tijei.
Măsuraţi circumferinţa flanşei cu o fâşie de Armaflex şi
Important: Lipirea sigură în zona pătrunderii gâtului tijei
transferaţi valoarea măsurată pe materialul plăcii.
este esenţială.
Notă: Banda Armaflex poate fi aplicată pe gâtul ti-
jei în zona de pătrundere pentru a asigura o protecţie
suplimentară.
C B C B C

¼A ¼A ¼A ¼A

Marcaţi circumferinţa în patru secţiuni egale.


Măsuraţi înălţimea minimă şi maximă a carcasei tijei, in-
clusiv grosimea flanşei Armaflex.
Transferaţi aceste înălţimi pe placa Armaflex.

Utilizând diferenţa dintre cele două înălţimi ca rază,


marcaţi 5 arce în jurul intersecţiilor liniilor, şi uniţi arcele
cu o linie continuă.
Tăiaţi secţiunea profilată a plăcii.

18 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA VALVELOR CU CUTIE ÎN D DIN PLACĂ


ARMAFLEX

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
L

c = circumf
erinţa pano
ului final

Utilizaţi o fâşie de Armaflex (grosimea utilizată) pentru


a determina circumferinţa din jurul unui panou pentru
H
extremităţi (inclusiv panoul superior).

Stabiliţi următoarele dimensiuni: Marcaţi dimensiunea L, încercuiţi şi apoi tăiaţi panoul


L = lungimea valvei + 2 x grosimea izolaţiei corpului la dimensiuni. Aplicaţi adezivul Armaflex pe
extremităţile panoului corpului şi muchiile acestuia, con-
H = înălţimea valvei + 2 x grosimea izolaţiei
form indicaţiilor.
W = Ø (diametrul) + 10 mm

panou superior

W
L

panouri finale
Rulaţi uşor muchiile panoului corpului în jurul panourilor
Marcaţi şi confecţionaţi două panouri finale şi un pa- pentru extremităţi până când panoul are aspectul unei
nou superior utilizând măsurările efectuate în etapa cutii. Fixaţi muchiile drepte de 90º conform indicaţiilor.
anterioară. Tăiaţi curat utilizând un cuţit ascuţit de di- Asiguraţi-vă că muchia este aliniată şi curată.
mensiuni mici.

Continuaţi să fixaţi toate muchiile în acest mod. Tăiaţi


Aplicaţi adezivul Armaflex de-a lungul muchiilor, con- orificiile pentru racordurile ţevii izolate pe fiecare dintre
form indicaţiilor. panourile finale şi o tăietură finală pentru racordarea
Notă: Linia de lipire trebuie să aibă o lăţime egală cu tijei valvei în partea superioară. Împărţiţi cutia în două
grosimea plăcii Armaflex utilizate. jumătăţi şi montaţi în jurul valvei. Pentru finalizare,
aplicaţi adezivul Armaflex pe îmbinările de fixare, lăsaţi
să facă priză şi fixaţi îmbinările împreună. Etanşaţi îm-
potriva vaporilor racordurile (îmbinările) la ţevile liniare
izolate utilizând adezivul Armaflex.
Important: Lipirea sigură în zona pătrunderii gâtului tijei
este esenţială.
Notă: Banda Armaflex poate fi aplicată pe gâtul ti-
jei în zona de pătrundere pentru a asigura o protecţie
Lipiţi muchiile superioare ale panourilor finale şi muchia suplimentară.
panoului superior. Fixaţi panourile finale de panoul su-
perior, asigurându-vă că muchiile sunt aliniate.

© arMaCell GMBH 19
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex

izOlarea COturilOr

Imaginile următoare prezintă diversele etape de lucru


în izolarea unui unghi de 45° sau a unei îmbinări obli-
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

ce într-o ţeavă. Procedura este identică cu cea pentru


izolarea unei îmbinări în unghi drept.

Aplicaţi adezivul Armaflex pe îmbinarea longitudinală, şi


B
A apoi pe îmbinarea de racordare.
Izolaţia este finalizată.

Determinaţi circumferinţa ţevii (c).


Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
izolare. Nu întindeţi fâşia.
Măsuraţi înălţimea exterioară (B) şi înălţimea interioară
(A) a cotului.

B
A A

C
Transferaţi circumferinţa pe placa Armaflex şi marcaţi
linia de mijloc.
Transferaţi înălţimea exterioară şi interioară pe placa
Armaflex.

Utilizând un compas de divizare, măsuraţi jumătate din


circumferinţă şi marcaţi 3 arce. Uniţi arcele cu o linie
continuă.
Tăiaţi de-a lungul liniei. La repoziţionarea cu 180°,
secţiunile superioare şi inferioare formează cele două
părţi ale cotului.

20 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA VALVELOR ÎNCLINATE ŞI A e= înălţimea valvei


ŞTUŢURILOR CU PLĂCI ARMAFLEX
c= circumferinţa inelelor.
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Procedura aplicată pentru izolarea unei valve de filtrare Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
sau a unei valve înclinate este similară (unele măsurători izolare. Atenţie: Nu întindeţi fâşia.
trebuie extinse), cu excepţia faptului că poate fi necesară
Transferaţi aceste măsurători pe placa Armaflex şi
o flanşă.
marcaţi liniile de decupare necesare pentru corpul
d
valvei.

Izolaţi ţeava până la manşon


Determinaţi următoarele Tăiaţi placa şi ataşaţi izolaţia de corpul valvei utilizând
b = circumferinţa ţevii izolate adezivul Armaflex.
d = înălţimea bridei circulare Tăiaţi un inel de Armaflex cu diametrul interior egal cu di-
ametrul exterior al părţii de compensaţie izolate a valvei.
Ataşaţi acest inel de extremitatea secţiunii izolate, con-
form indicaţiilor, utilizând adezivul Armaflex.

1/2 C

a a

+
b b
d
b b

Marcaţi şi tăiaţi o fâşie. Uniţi ambele extremităţi şi aplicaţi


în jurul bridei circulare (partea cu învelişul Armaflex
trebuie să fie îndreptată în sus).
Determinaţi următoarele
Alternativă: pot fi utilizate, de asemenea, două discuri
de Armaflex. a = cea mai scurtă distanţă de la inelul de Armaflex la
izolaţia din jurul corpului valvei.
Măsuraţi diametrul manşonului şi diametrul ţevii izolate
utilizând un compas de calibrare. Transferaţi aceste b = cea mai lungă distanţă de la inelul Armaflex la
măsurători pe o bucată din placa Armaflex. Marcaţi două izolaţia din jurul corpului valvei.
cercuri concentrice cu ajutorul unui compas de divizare. Utilizând circumferinţa secţiunii de compensaţie a valvei,
Repetaţi şi tăiaţi două inele Armaflex. pregătiţi o placă de Armaflex. Desenaţi linia mediană.
Notă: În acest punct, adesea este indicată aplica- Trasaţi distanţa b pe linia delimitatoare şi distanţa a
rea fâşiilor de Armaflex direct pe filtru. Aşezarea prin pe linia mediană. Determinaţi diametrul corpului valvei
această metodă de distanţare poate conferi o rezistenţă izolate. Arcul de cerc prin punctul a trebuie desenat cu o
patrime de diametru.
suplimentară protecţiei fitingului şi reduce impactul
contractării la temperaturi scăzute. Folosiţi compasul astfel încât sa obţineţi o trecere prin
punctul b şi prin arcul de cerc din punctul a.

½e h
a2

c
h
e
a1
a1 ½e a2

h= Măsuraţi distanţa dintre laturile exterioare ale celor


două inele Armaflex poziţionate lângă manşoane. Tăiaţi secţiunea de placă rămasă. Şanfrenaţi placa în
părţile în care atinge izolaţia din jurul corpului valvei.
a1 = Măsuraţi distanţa dintre filtru şi latura exterioară a Folosiţi adezivul Armaflex pe lungime şi lăsaţi să respire.
inelului inferior
Lipiţi apoi piesele etanş.
a2 = Măsuraţi distanţa dintre filtru şi latura exterioară a
inelului superior

© arMaCell GMBH 21
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex

raCOrduri reduCtOare COnCentriCe


Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

d2

c1
D' C'

A' c2 B'

d1

Determinaţi următoarele dimensiuni.


h = înălţimea racordului reductor, inclusiv ambele suduri
Transferaţi cele două circumferinţe utilizând cele două
d1 = diametrul ţevii mai mari + 2 x grosimea izolaţiei fâşii utilizate pentru măsurarea circumferinţelor şi marcaţi
d2 = diametrul ţevii mai mici + 2 x grosimea izolaţiei dimensiunea finală a izolaţiei racordului reductor. Tăiaţi
partea de racord reductor utilizând un cuţit ascuţit (zona
de culoare galbenă indică liniile de tăiere).
d1
d c
X

h
d2
X
X

a b

Aplicaţi un strat subţire de adeziv pe muchiile care vor


X

fi îmbinate, lăsaţi adezivul să facă priză. Presaţi ferm


Marcaţi placa Armaflex cu o linie mediană şi trasaţi la una dintre extremităţi, apoi la cealaltă extremitate şi
înălţimea h. d1 şi d2 sunt marcate la fiecare extremitate finalizaţi îmbinarea.
a lui h, conform indicaţiilor, pentru furnizarea punctelor Finalizaţi montajul prin izolarea ţevilor pe oricare parte a
a, b, c şi d (marcajele de culoare galbenă indică punc- racordului reductor şi lipiţi ambele îmbinări la capete.
tele de intersectare).
Prelungiţi liniile d--a şi c--b pentru a se intersecta în
punctul apex care se află pe prelungirea liniei mediane.
X

Din punctul apex, trasaţi două arce prin a-b şi d-c.


Determinaţi circumferinţa c1 (ţeava mai mare) şi c2
(ţeava mică).
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
izolare.
Atenţie: Nu întindeţi fâşia.

22 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

ŢEAVĂ COTITĂ DIN DOUĂ PIESE CU EXTENSIE


DIN PLACĂ ARMAFLEX

În anumite cazuri, manşoanele, valvele, flanşele, etc.,


sunt situate în apropierea ţevilor cotite. În astfel de

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
situaţii, este practică izolarea acestei suprafeţe într-o
singură operaţiune:

t' 1/4 Ø

6. Aşezaţi protecţia izolantă peste cotul ţevii. Lăsaţi


adezivul să facă priză şi apoi apăsaţi ferm împreună
laturile îmbinate.

1/4 Ø
t'
r 1/2 c

1. Confecţionaţi o ţeavă cotită din două piese, conform


indicaţiilor de la pagina 16 din acest manual.

t' 1/4 Ø

1/4 Ø
t'
r 1/2 c

2. Marcaţi extensia solicitată, la ambele extremităţi ale


ţevii cotite, la un unghi de 90º.
3. Tăiaţi prima jumătate a cotului extins. Utilizaţi prima
jumătate ca şablon pentru a tăia a doua jumătate
de secţiune a cotului.
4. Aşezaţi împreună cele două secţiuni şi aplicaţi
adezivul Armaflex pe muchiile exterioare.
5. Lăsaţi adezivul să facă priză şi apoi uniţi cele două
piese, conform indicaţiilor de la pagina 16.

© arMaCell GMBH 23
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex

IZOLAREA VALVEI DE FILTRARE CU PLACA ARMA- 8. Transferaţi aceste măsurători pe o bucată din placa
FLEX Armaflex. Marcaţi două cercuri concentrice cu aju-
torul unui compas de divizare. Repetaţi pe o a doua
bucată de placă. Tăiaţi două inele Armaflex şi instalaţi
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

pe ambele manşoane.
9. Măsuraţi distanţa dintre laturile exterioare ale celor
două inele Armaflex şi circumferinţa discului, uti-
lizând o fâşie de Armaflex de grosimea plăcii care va
fi utilizată pentru izolare.

1. Izolaţi până la manşon ţevile care intră.


2. Măsuraţi distanţa cea mai scurtă şi distanţa cea mai
lungă de la extremitatea filtrului până la corpul nei-
zolat al valvei de filtrare.
3. Determinaţi circumferinţa protecţiei detaşabile a fil-
trului.
10. Transferaţi circumferinţa şi înălţimea pe placa
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex.
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
izolare. Nu întindeţi fâşia. 11. Marcaţi o linie mediană şi tăiaţi un contur pentru
filtru. Tăiaţi placa şi aplicaţi adezivul pe îmbinarea
longitudinală.
12. Ataşaţi izolaţia de corpul valvei de filtrare utilizând
adezivul Armaflex.
13. Măsuraţi înălţimea şi lăţimea filtrului, inclusiv de
două ori grosimea izolaţiei, transferaţi pe placa
Armaflex şi tăiaţi discul pentru protecţia frontală.

4. Transferaţi circumferinţa pe placa Armaflex şi marcaţi


linia mediană.
5. Marcaţi la fiecare extremitate distanţa cea mai lungă
de la extremitatea filtrului până la corpul neizolat al
valvei de filtrare şi la linia mediană, distanţa cea mai
scurtă.
Notă: Filtrul se poate prelungi în izolaţia corpului valvei 14. Determinaţi circumferinţa discului. Măsuraţi întot-
de filtrare şi este posibil să fie necesară o lungime deauna utilizând o fâşie de Armaflex de grosimea
suplimentară pentru ca izolaţia filtrului să depăşească plăcii care va fi utilizată pentru izolare. Măsuraţi
izolaţia corpului valvei de filtrare. distanţa cea mai scurtă şi cea mai lungă de la ex-
tremitatea filtrului până la corpul izolat al valvei de
6. Tăiaţi secţiunea de placă şi ataşaţi izolaţia de filtru
filtrare.
prin utilizarea adezivului Armaflex.
15. Transferaţi aceste dimensiuni pe placa Armaflex
conform indicaţiilor şi uniţi punctele limită cu un
compas de divizare.
16. Tăiaţi forma trasată şi aplicaţi adezivul pe toate
îmbinările. Lăsaţi adezivul să „facă priză” şi rulaţi
panoul în sus şi în jurul flanşelor, nu întindeţi în tim-
pul aplicării. Verificaţi alinierea pe toată suprafaţa.
17. Montaţi secţiunea filtrului şi lipiţi în mod corespunzător
7. Utilizând un compas de calibrare, determinaţi diame- de corpul valvei de filtrare.
trele următoarelor elemente: Notă: Deşi filtrul trebuie curăţat periodic, în aplicaţiile reci
- ţevile izolate care intră nu este recomandată utilizarea unui capac detaşabil.
- manşoanele valvei de filtrare

24 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

PIESĂ ÎN T DIN O BUCATĂ CU PLACA ARMAFLEX

1/2 a

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
c

1/4 d

1. Cu ajutorul unei fâşii de Armaflex de grosimea


plăcii care va fi utilizată pentru izolare, măsuraţi
circumferinţa conductei principale neizolate şi a ţevii
branşate.
2. Determinaţi lungimea conductei principale care va fi
izolată.
3. Transferaţi aceste măsurători pe o bucată din placa
Armaflex şi marcaţi liniile mediane verticale şi orizon-
tale.
4. Determinaţi lungimea ţevii branşate care va fi izolată.
Marcaţi din punctul de centru în ambele părţi pe linia
mediană verticală.
5. Marcaţi ½ din diametrul ţevii branşate şi uniţi punc-
tele cu linii drepte.
6. Utilizând ½ din diametrul ţevii branşate, tăiaţi
secţiunea de placă.

7. Aplicaţi adeziv la toate îmbinările, lăsaţi să facă priză,


şi apoi etanşaţi în jurul piesei în T.

© arMaCell GMBH 25
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex

IZOLAREA RACORDULUI VICTAULIC CU PLACA


ARMAFLEX

1. Izolaţi ţevile până la racord.


Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

L
L

dp
h
dp

dc
h

dc

11. Tăiaţi această secţiune şi lipiţi-o peste discurile


Armaflex în jurul racordului.
2. Determinaţi
dc = diametrul racordului + 2 x grosimea izolaţiei
h = înălţimea şuruburilor + 2 x grosimea izolaţiei
L = lungimea racordului
3. Utilizând ca rază ½ din dc (diametrul racordului + 2
x grosimea izolaţiei), transferaţi un arc circular pe
placa Armaflex şi marcaţi o linie mediană orizontală.
4. Din centrul liniei, marcaţi lăţimea racordului.
5. La ambele extremităţi, marcaţi înălţimea şuruburilor
plus de două ori grosimea izolaţiei la un unghi de 90º
de linia mediană.
6. Uniţi cu o tangentă cele patru puncte limită şi arcul
circular, astfel încât să se obţină o elipsă (disc oval).
7. Determinaţi diametrul ţevii izolate şi marcaţi-l pe
placa Armaflex.

8. Tăiaţi acest disc şi utilizaţi-l ca şablon pentru a fa-


brica un al doilea disc identic.
9. Lipiţi imediat ambele discuri lângă racord, conform
indicaţiilor.
10. Determinaţi circumferinţa discului şi măsuraţi distanţa
până la laturile exterioare ale celor două discuri.
Transferaţi aceste măsurători pe o placă de Armaflex.
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
izolare. Nu întindeţi fâşia.

26 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
zarea plăcilor Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA POMPELOR CU PLACA ARMAFLEX

Pompele sunt furnizate sub diverse modele. Următoarea


secţiune prezintă recomandări generale şi proceduri 7. Manşoanele trebuie izolate prin utilizarea unor
care pot fi aplicate şi modificate în funcţie de necesităţi manşoane cu guler conform descrierii de la pagina

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex
pentru izolarea majorităţii configuraţiilor de pompe. 22.

1. Tăiaţi la dimensiunile corespunzătoare două discuri


Armaflex, în funcţie de dimensiunile corpului pompei
(a x b).
2. Determinaţi circumferinţa discului (U1).
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
izolare. Nu întindeţi fâşia.
3. Tăiaţi secţiunea necesară pentru izolarea corpului
pompei (U1 x H1) dintr-o placă Armaflex.
4. Utilizând placa Armaflex, trasaţi o secţiune
dimensionată pentru a acoperi motorul pompei.
Reduceţi muchiile conform indicaţiilor din imagine, în
partea interioară (y).
5. Lipiţi ambele discuri pe secţiunea pentru corpul pom-
pei. Aşezaţi capacul izolaţiei peste corpul pompei şi
aplicaţi adeziv. Lăsaţi adezivul să facă priză şi apoi
presaţi suprafeţele pentru a se usca şi apoi apăsaţi-
le ferm împreună.
6. În zona motorului pompei, aplicaţi bandă auto-
adezivă Armaflex pe pompă în vederea obţinerii unei
fixări mai bune a izolaţiei corpului pompei.

© arMaCell GMBH 27
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utili-
Manual de utilizare zarea plăcilor Armaflex
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea ţevilor şi a fitingurilor prin utilizarea plăcilor Armaflex

28 © arMaCell GMBH
2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea suporturilor pentru ţevi Manual de utilizare

MONTAREA SUPORTURILOR PENTRU ŢEVI IZOLAREA SUPORTURILOR PENTRU ŢEVI


izOlate arMaFiX Cu arMaFleX

În cazul instalaţiilor reci trebuie să fie asigurată o izolare Izolarea brăţărilor standard pentru ţevi poate fi efectuată
termică eficientă şi de durată inclusiv în punctele de fixa- prin aplicarea următoarei proceduri:
re ale ţevii. Vulnerabilitatea punctelor de fixare ale ţevii,
Notă: Dacă se instalează pe conducte reci, este
mai mare sau mai mică în funcţie de construcţia ţevii,
necesară evaluarea corectă privitor la utilizarea a astfel
poate fi limitată prin folosirea manşoanelor Armafix.
de sisteme.
Porţiunile de prindere din PUR/PIR rigid, integrate in
izolaţia Armaflex preiau sarcina şi oferă o soluţie fiabilă
pentru o izolare tehnică de durată.
Foiţele de aluminiu existente la exterior, ce sunt lipite pe

Ţevi şi fitinguri >> Izolarea suporturilor pentru ţevi


izolaţia Armaflex servesc atât drept suport de fixare cât
şi drept barieră de vapori, ce protejează segmentele de
PUR/PIR împotriva umezirii.

1. Instalaţi produsul Armaflex cât mai aproape posibil


de brăţara de fixare. Etanşaţi extremităţile tubului pe
ţeavă utilizând adeziv Armaflex.
Notă: Pe conductele reci, izolaţi brăţările de fixare cu
un tub Armaflex adecvat sau cu bandă autoadezivă
Armaflex.
Manşoanele Armafix trebuie alese în funcţie de grosi-
mea stratului izolant necesară ţevii.
Instalaţi suportul pentru ţevi Armafix pe ţeavă, înlăturaţi
banda protectoare de hârtie de culoare galbenă de pe
ambele părţi. Închideţi îmbinarea aplicând o presiune
fermă.

2. Utilizând o parte mare decupată din tubul Armaflex,


perforaţi un orificiu mic pentru a permite introduce-
rea suportului tijei brăţării şi tăiaţi utilizând un cuţit
Notă: Selectaţi suportul pentru ţevi Armafix corect di- ascuţit, de-a lungul părţii plane a tubului.
mensionat (min. grosimea izolaţiei tubului). Notă: Pentru ţevile cu diametre mari, este
Instalaţi brăţările pentru ţevi. recomandată utilizarea plăcii Armaflex.

Important: Utilizaţi numai segmente PUR/PIR ca ele-


3. Aşezaţi protecţia peste suprafaţa de susţinere,
mente portante.
marcaţi şi tăiaţi circumferinţa reală a protecţiei.
Instalaţi izolaţia Armaflex pe oricare dintre laturile supor- Fixaţi şi etanşaţi împotriva vaporilor toate îmbinările şi
tului pentru ţevi Armafix. Lipiţi îmbinările la capăt cu suturile din şi în jurul izolaţiei fixate, utilizând adezivul
suportul pentru ţevi Armafix utilizând adezivul Armaflex. Armaflex.
Notă: Asiguraţi-vă că izolaţia ţevii este instalată printr-o
compresie uşoară.

© arMaCell GMBH 29
Manual de utilizare 2 - Ţevi şi fitinguri >> Izolarea suporturilor pentru ţevi

IZOLAREA ALTOR SUPORTURI PENTRU ŢEVI RECI Secţiune transversală schematică a tu-
burilor Armaflex cu un colier din spumă rigidă
Suporturile pentru ţevi Armafix reprezintă soluţia optimă poliuretanică.
pentru crearea unui sistem etanş împotriva vaporilor de
apă şi prevenirea formării condensului în aplicaţiile reci.
6
Adesea, colierele din PUR/PIR completează sistemele
de prindere a ţevii. 8 5
În aceste cazuri este importantă realizarea unei legături 4
3
etanşe împotriva pătrunderii vaporilor între coliere şi 1
2
izolaţia Armaflex.
Această interfaţă reprezintă o punte termică, loc în care
este posibilă formarea condensului şi aderenţa în aceste
puncte necesită o atenţie specială:
Ţevi şi fitinguri >> Izolarea suporturilor pentru ţevi

D 1

7
1. Curăţaţi suprafaţa colierului, utilizând produsul de 8
curăţat Armaflex.
>=50 L >=50
2. Aplicaţi adezivul Armaflex pe suprafeţele care trebuie
lipite. Lăsaţi primul strat de adeziv Armaflex să se  Colier din spumă rigidă poliuretanică
usuce.
Grosimea izolaţiei
‚
3. Aplicaţi un al doilea strat subţire şi uniform de adeziv D = 20, 30, 40, 50 mm
pe ambele suprafeţe ale colierului şi îmbinările L = 100 şi 250 mm
adezive Armaflex. După întărirea adezivului, presaţi ƒ Tub Armaflex
îmbinările împreună cu o acţiune scurtă şi fermă.
„ Strat dublu Armaflex
4. La unirea ambelor îmbinări la capete, aplicaţi o pre- … Suprapunere Armaflex (grosime ≥ 9 mm)
siune pe stratul impermeabil din jurul îmbinării, după
† Filet de racordare M10
ce colierele au fost lipite în prealabil (consultaţi para-
grafele de mai sus). ‡ Bară filetată M10
Colier ţeavă cu filetare din două piese, zincat şi
ˆ
5. Dacă este necesar, dublaţi grosimea Armaflex la di-
acoperit cu aluminiu.
ametrul suportului PUR.
6. Pentru a fixa îmbinările la capete, aplicaţi o fâşie
suprapusă de Armaflex, aplicând adeziv pe toată
suprafaţa.

30 © arMaCell GMBH
3 - Conducte de ventilaţie >> Izolarea cu plăci Armaflex Manual de utilizare

izOlarea COnduCtelOr reCtanGulare Cu


PlaCa arMaFleX

Măsuraţi dimensiunile suprafeţei şi tăiaţi placa Armaflex


la dimensiunile corespunzătoare.
Notă: Adăugaţi 5 mm astfel încât materialul să se
potrivească la comprimare. 5mm

Plăcile tăiate trebuie poziţionate astfel încât să existe


c o suprapunere de 5 - 10 mm (pentru compresie). Nu
aplicaţi adeziv în această zonă pe placa Armaflex sau
pe suprafaţa conductei.
a = lăţimea conductei + 5mm
b b = lungimea conductei + 5mm

Conducte de ventilaţie >> Izolarea cu plăci Armaflex


+ grosimea izolaţiei
c = lăţimea conductei + 5mm
a + 2 x grosimea izolaţiei

Curăţaţi toate suprafeţele utilizând produsul de curăţat


Armaflex pentru înlăturarea grăsimii, a uleiului, a
mizeriei, etc., şi tăiaţi plăcile la dimensiunile necesare. Când este presat, materialul este comprimat şi nu este
întins. Lipiţi de-a lungul îmbinărilor la capete.

izOlarea COnduCtelOr reCtanGulare Cu


PLACĂ AUTOADEZIVĂ ARMAFLEX

Curăţaţi toate suprafeţele utilizând produsul de curăţat


Armaflex pentru înlăturarea grăsimii, a uleiului, a
mizeriei, etc., şi tăiaţi plăcile la dimensiunile necesare.
Aplicaţi şi întindeţi un strat subţire de adeziv pe suprafaţa
metalică şi apoi pe placa Armaflex.

Îndepărtaţi folia de intercalare şi aliniaţi placa. Presaţi


ferm pentru activarea adezivului.

După ce adezivul a făcut priză (încercarea cu unghia),


aşezaţi placa Armaflex în poziţia adecvată şi presaţi
ferm, pentru a obţine o lipire bună. Continuaţi, aplicând
adezivul Armaflex pe ambele suprafeţe, inclusiv pe
5mm
muchia Armaflex şi lăsaţi adezivul să facă priză înainte
Aliniaţi materialul şi continuaţi alinierea corectă, presând
de a presa ferm în poziţia corespunzătoare.
ferm în timp ce îndepărtaţi uşor folia de intercalare. La
Notă: Nu uitaţi să rulaţi placa în jos în poziţia adecvată, îmbinările la capete, lăsaţi o suprapunere de 5 mm pen-
de-a lungul muchiilor izolate. tru compresie.

Izolaţi conform desenului; aceas-


2b
2a ta este deosebit de important în
cazul conductelor externe.

1 Lipiţi îmbinarea la capetele comprimate.

© arMaCell GMBH 31
Manual de utilizare 3 - Conducte de ventilaţie >> Izolarea cu plăci Armaflex

izOlarea COlierelOr COnduCtelOr Cu ar-


MaFleX

Izolarea colierelor conductelor prin utilizarea tuburilor Izolarea colierelor conductelor prin utilizarea plăcii
Armaflex. Armaflex.

Pentru o soluţie rentabilă din punct de vedere al costurilor, Metoda cu benzi individuale – Patru benzi
şi o finisare de calitate superioară, tubul Armaflex poate individuale aplicate pe izolaţie.
fi utilizat pentru a supra-acoperi colierele de racordare a
instalaţiilor de conducte.

Metoda cutiei cu trei laturi – Benzile late-


rale confecţionate cu benzi de supra-
Conducte de ventilaţie >> Izolarea cu plăci Armaflex

acoperire.
Metoda benzii individuale continue –
45°
Lungimea flanşei Tăiere la bandă individuală continuă completă.

1. Utilizând tubul Armaflex netăiat cu o grosime egală cu În toate situaţiile, protecţiile fabricate ale
cea a capătului conductei principale, tăiaţi tubul în două colierului izolat cu Armaflex au aceeaşi
jumătăţi egale, cu ajutorul unui cuţit ascuţit. grosime ca şi cea a racordurilor conduc-
tei ataşate.
2. Măsuraţi cele patru laturi izolate ale corpului conductei.
3. Utilizând un echer, sau şablonul Armaflex, tăiaţi Pentru a obţine un sistem continuu etanşeizat împotriva
izolaţia Armaflex la un unghi de 45 de grade, conform vaporilor, toate protecţiile izolante vor fi fixate şi acoperite
indicaţiilor. Din măsurarea gâtului, determinaţi lungimea cu un strat impermeabil de adeziv Armaflex.
fitingului şi tăiaţi un unghi opus de 45 de grade, conform
indicaţiilor.
4. Continuaţi să tăiaţi celelalte 3 laturi ale fitingului ramei
tubului.

5. Utilizând adezivul Armaflex, aplicaţi cu ajutorul unei


pensule, un strat subţire şi uniform pe cele trei seturi de
unghiuri de 45 de grade.

6. Lăsaţi adezivul să facă priză, fixaţi unghiurile împreună,


aplicând o presiune fermă şi uniformă pentru obţinerea
unei îmbinări de calitate.
7. Aşezaţi rama tubului Armaflex în jurul conductei, aplicaţi
adezivul pe tăieturile finale ale unghiului şi lipiţi pentru a
finaliza fixarea ramei.
8. Pentru finisare, lipiţi în jurul protecţiei fitingului ramei.

32 © arMaCell GMBH
4 - Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor >> Izolarea cu plăci
Armaflex Manual de utilizare

IZOLAREA RECIPIENTELOR ŞI A REZERVOARE-


lOr Cu PlaCa arMaFleX
Lipirea
Elaboraţi un plan de tăiere Aplicaţi adezivul Armaflex pe izolaţie, înainte de aplica-
Aplicaţi modalitatea cea mai eficientă de acoperire a rea adezivului pe suprafaţa metalică.

IZOLAREA RECIPIENTELOR ŞI A REZERVOARELOR >> Izolarea cu plăci Armaflex


suprafeţelor utilizând placa Armaflex (2 x 0,5 metri) sau Toate îmbinările trebuie lipite. Pe suprafaţa Armaflex,
la colac (1 m lăţime şi 4-15 m lungime, în funcţie de lăsaţi o porţiune de aproximativ 30 mm fără să aplicaţi
grosime). Utilizaţi placa Armaflex pentru recipiente şi stratul de adeziv. Fixaţi cu adeziv placa de racordare,
rezervoare de dimensiuni mari. lăsând o suprapunere de 5 mm. Apoi presaţi suprapune-
Notă: Asiguraţi-vă că îmbinările plăcii sunt prinse în zig- rea îmbinării la capete pentru o compresie suplimentară.
zag. Lipiţi îmbinările suprafeţelor plane:

+5mm

Placa 1 Placa 2

+5mm +5mm
+5mm +5mm +5mm
5mm
Placa 3 Placa 4 Placa 5

+5mm
+5mm +5mm

Placa 6 Placa 7

Îmbinări prin compresie


Pentru toate dimensiunile, lăsaţi o distanţă suplimentară
Aplicarea stratificată
de 5 mm la tăierea acestora din placa sau rola
Armaflex. În cazul în care este necesară o izolaţie stratificată,
utilizaţi substanţa de curăţat Armaflex, după un interval
Efectuaţi întotdeauna îmbinările prin compresie. Pe
de 36 de ore (vezi pagina 10) pentru a înlătura orice
suprafeţele curbate, măsuraţi circumferinţa cu ajutorul
urmă de talc, cretă, mizerie, grăsime şi umezeală de pe
unei fâşii de Armaflex de grosimea plăcii care va fi
suprafeţele care vor fi îmbinate. Prindeţi în zig-zag toate
utilizată pentru izolare, inclusiv orice finisare a suprafeţei.
suturile şi îmbinările la capetele aferente primului strat
Nu întindeţi fâşia.
pe cel de-al doilea strat.

Forme complexe
În cazul în care este necesară izolarea formelor com-
plexe, forma corpului se trasează cu cretă şi poate fi
transferată direct pe placa Armaflex prin presarea ma-
terialului flexibil pe suprafaţa metalică, transferându-se
5mm astfel conturul. Cu ajutorul unui cuţit ascuţit, tăiaţi de-a
lungul liniei trasate cu creta pentru a obţine o formă
adecvată pentru Armaflex.

Instalaţiile în spaţiu liber


Toate materialele Armaflex (cu excepţia produsului HT/
Armaflex) utilizate în aplicaţiile de exterior vor necesita
aplicarea unei protecţii suplimentare împotriva acţiunii
radiaţiilor ultraviolete. Vă recomandăm utilizarea vopse-
lei Armafinish 99 sau a unuia dintre sistemele Arma-Chek
(vezi pagina 5). Izolaţia HT/Armaflex nu necesită aplica-
rea unui strat de vopsea în cazul utilizării în aplicaţiile
de exterior.

© arMaCell GMBH 33
4 - Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor >> Izolarea cu plăci
Manual de utilizare Armaflex

IZOLAREA RECIPIENTELOR ŞI A REZERVOARE-


lOr de diMenSiuni MiCi (Ø < 1,5m) Prin utili-
ZAREA PLĂCII ARMAFLEX
IZOLAREA RECIPIENTELOR ŞI A REZERVOARELOR >> Izolarea cu plăci Armaflex

Îmbinare sudată

5. Utilizând lungimea curbei ca diametru, marcaţi un


1. În primul rând curăţaţi suprafaţa recipientului cu disc complet pe o bucată de placă Armaflex. Dacă di-
substanţă de curăţat Armaflex. mensiunea discului este prea mare pentru a încăpea
2. Determinaţi circumferinţa rezervorului. pe o singură placă de Armaflex, lipiţi mai întâi mai
Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de multe plăci.
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru 6. Tăiaţi în jurul discului.
izolare.
Atenţie: Nu întindeţi fâşia. 7. Aplicaţi un strat subţire de adeziv pe spatele plăcii
Armaflex … şi apoi pe suprafaţa metalică.

3. Transferaţi circumferinţa pe placa Armaflex şi tăiaţi


la dimensiunea solicitată. Aplicaţi un strat subţire 8. După ce adezivul a făcut priză (încercarea cu un-
de adeziv pe placa Armaflex … şi apoi pe suprafaţa ghia), aşezaţi placa Armaflex în poziţia adecvată, pe
metalică. După ce adezivul a făcut priză (încercarea partea superioară a rezervorului şi presaţi ferm din-
cu unghia), aşezaţi placa Armaflex în poziţia adecvată spre centru, evitând alunecarea materialului, pentru
şi presaţi ferm pentru a obţine o lipire de calitate. a obţine o lipire de calitate.
9. Lipiţi de-a lungul muchiilor, în partea superioară a
rezervorului. După ce adezivul a făcut priză, presaţi
ferm împreună muchiile îmbinării.

Îmbinare sudată

4. Determinaţi lungimea curbei suprafeţei bombate.


Important: Măsuraţi întotdeauna utilizând o fâşie de
Armaflex de grosimea plăcii care va fi utilizată pentru
izolare.
Atenţie: Nu întindeţi fâşia.

34 © arMaCell GMBH
4 - Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor >> Izolarea cu plăci
Armaflex Manual de utilizare

PROCEDURI DE BAZĂ PENTRU APLICAREA


IZOLAŢIEI PE RECIPIENTELE DE DIMENSIUNI
Mari Ø > 1,5 metri
îndepărtaţi. Pe partea inferioară a plăcii Armaflex va fi
imprimat profilul solicitat.

IZOLAREA RECIPIENTELOR ŞI A REZERVOARELOR >> Izolarea cu plăci Armaflex


Tăiaţi profilul marcat cu ajutorul unui cuţit ascuţit şi
instalaţi direct pe secţiunea solicitată, cu o protecţie
Linie tangentă Începeţi izolarea
corpului dinspre
adezivă continuă.
partea superioară
înspre partea inferioară
Notă: Nu aplicaţi adeziv pe muchiile profilului circular al
extremităţii bombate. Acesta este utilizat în ultima etapă
prin aplicarea unui strat impermeabil pe detaliile de îm-
binare, conform descrierii de mai jos.

5mm

Instalaţi plăcile Armaflex de la secţiunea extremităţii


bombate a recipientului, conform indicaţiilor. Utilizaţi
protecţia adezivă continuă pe ambele suprafeţe.
Continuaţi instalarea plăcilor izolante solicitate, conform
Continuaţi instalarea plăcilor Armaflex în jurul acestei
cerinţelor, în vederea finalizării secţiunii bombate.
secţiuni a extremităţii bombate. Asiguraţi-vă că placa
Armaflex este instalată prin compresie. După ce primul Pentru finalizare, lipiţi panourile bombate, prinzându-
inel de plăci a fost instalat, continuaţi aplicarea altor le pe secţiunile principale ale corpului izolat, conform
plăci Armaflex în jurul corpului recipientului, conform indicaţiilor din secţiunea referitoare la recipientele mai
indicaţiilor. mici de 1,5 m.

După acoperirea întregii suprafeţe a corpului vasului, Dacă este necesar, secţiunile profilului extremităţii bom-
pentru finalizare, izolaţi extremităţile bombate, conform bate pot fi şanfrenate, pentru a se potrivi perfect pe
indicaţiilor, prin instalarea plăcilor verticale Armaflex. muchia panoului corpului.

3
9 +5mm +5mm
6 Linie tangentă

+5mm
+5mm

+5mm
8 2
5

+5mm
+5mm +5mm
7 1
4 +5mm
+5mm
+5mm

Pentru a determina profilul tăiat cu muchie circulară,


care este situat în jurul secţiunii corpului finalizat a
extremităţii bombate – marcaţi muchia circulară cu cretă
pentru marcat de culoare albă.
Utilizând prima placă pretăiată Armaflex, conform
cerinţelor, aşezaţi placa peste muchia profilului, lăsând
o suprapunere de 50 mm, aplicaţi o presiune fermă şi

© arMaCell GMBH 35
4 - Izolarea recipientelor şi a rezervoarelor >> Izolarea cu plăci
Manual de utilizare Armaflex
IZOLAREA RECIPIENTELOR ŞI A REZERVOARELOR >> Izolarea cu plăci Armaflex

36 © arMaCell GMBH
5 - Sfaturi suplimentare pentru montaj, Informaţii tehnice
& Programe de calcul Manual de utilizare

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND APLICA- INSTALAREA IZOLAŢIEI ARMAFLEX PE ŢEVI DIN


rea PlaStiC
Materialele izolante Armaflex şi adezivii Armaflex 520
şi HT 625 sunt compatibile cu majoritatea materialelor
Secţiunile următoare conţin informaţii suplimentare din care sunt fabricate conductele din plastic, utilizate la
detaliate privind aplicaţii specifice. echipamentele industriale şi în mecanica imobilelor. În
cazul conductelor din PVC-C, PE-Xa şi material plastic

Sfaturi suplimentare pentru montaj, Informaţii tehnice & Programe de calcul


ARMAFLEX CU PROTECŢIE METALICĂ PE-HD, Armaflex poate fi instalat în aceeaşi modalitate
SUPLIMENTARĂ ca şi în cazul conductelor metalice.
Uneori este necesară aplicarea unui strat suplimentar Dar, la lipirea Armaflex cu conductele din polipropilenă
de protecţie metalică pentru protejarea Armaflex împo- (PP), este necesară luarea în considerare a faptului că
triva deteriorării mecanice şi, de asemenea, în aplicaţiile aderenţa materialului nu este optimă. Prin urmare, în ve-
de exterior, împotriva acţiunii radiaţiilor ultraviolete. derea ameliorării calităţii îmbinării, Armacell recomandă
În cazul în care este utilizată o astfel de protecţie, trebuie mai întâi şlefuirea plasticului în locul în care se va exe-
luat în considerare faptul că protecţia metalică poate cuta îmbinarea.
influenţa cerinţele privind grosimea izolaţiei. În special În cazul în care protecţia Armaflex este aplicată prin
emisivitatea suprafeţei deteriorate va avea impact asu- lipire pe conductele ABS, este posibil ca solventul din
pra coeficientului de transmisie termică de suprafaţă compoziţia adezivului Armaflex să fie reţinut. În timpul
care va fi utilizat în calcule. procesului de îmbătrânire a plasticului ABS, pe ţevi se
Instalarea protecţiei metalice direct pe Armaflex, fără pot forma fisuri filiforme. Prin urmare, îmbinările directe
lăsarea unor goluri de aer, este considerată bună de partiţii nu trebuie utilizate în cazul ţevilor din ABS.
practică. Deoarece şuruburile de fixare vor fi inserate Dar, este posibilă aplicarea mai întâi a benzii autoa-
direct în Armaflex, se vor crea punţi termice, putând fi dezive Armaflex în locul în care va fi creată partiţia şi
necesară mărirea grosimii peretelui izolaţiei în vederea apoi efectuarea lipirii partiţiei. Spre deosebire de ace-
compensării acestora. stea, această măsură nu este necesară la lipirea sutu-
rilor longitudinale. În acest caz se poate presupune că,
În mod alternativ, protecţia poate fi instalată cu un gol de dacă lucrarea este întreprinsă corect, solventul prezent
aer (minimum 15 mm) prin utilizarea fâşiilor de Armaflex în adezivul aplicat se va evapora înainte de lipirea
ca distanţiere. În plus, trebuie efectuată o perforare de izolaţiei.
10 mm cu diferenţe de maximum 300 mm pe partea de
dedesubt a protecţiei. Compatibilitatea Armaflex şi a adezivului Armaflex cu
conductele din plastic
Notă: Este importantă asigurarea faptului că în acest
Conducta Compatibili-
strat de aer sau pe suprafaţa protecţiei din aluminiu/ din plastic tate Observaţii
oţel nu se formează condensul. Acordaţi întotdeauna
atenţie modificării coeficientului de transmisie termică PVC-C da -
de suprafaţă, deoarece aceasta poate avea un impact PE-Xa da -
important asupra cerinţei privind grosimea izolaţiei.
PE-HD da -
PP da Pentru ameliorarea calităţii lipirii –
INSTALAREA PROTECŢIEI ARMAFLEX ÎN SOL adică, în locul unde trebuie efectua-
Presiunea solului care acoperă protecţia Armaflex va te lipirile de partiţii– şlefuiţi mai întâi
determina compresia materialului, având impact asupra plasticul.
grosimii peretelui izolaţiei. ABS da În cazul lipirii de partiţii, aplicaţi mai
întâi banda autoadezivă Armaflex în
Se recomandă protejarea izolaţiei Armaflex împotriva locul în care va fi creată partiţia şi
compresiei prin împingerea ţevii izolate într-un sol rigid apoi efectuaţi lipirea de partiţii.
sau într-o conductă de canalizare a apelor uzate.
Notă: Pentru conductele ABS Dura-
1. Preveniţi compresia materialului flexibil cauzată de pipe, la temperaturi medii mai mari
contactul cu ţeava exterioară protectoare prin alege- de 30°C, trebuie luată în considerare
utilizarea HT/Armaflex sau a NH/
rea unei ţevi de evacuare cu un diametru mai mare
Armaflex.
decât diametrul exterior al ansamblului ţevii izolate
care trebuie introdus.
2. Asiguraţi-vă că ţeava protectoare exterioară este
susţinută complet, de exemplu, prin contactul deplin
cu solul înconjurător în vederea prevenirii ruperilor
care pot apărea la îmbinările ţevii de evacuare şi a
racordurilor, care sunt deosebit de vulnerabile la ast-
fel de evenimente.

© arMaCell GMBH 37
5 - Sfaturi suplimentare pentru montaj, Informaţii tehnice
Manual de utilizare & Programe de calcul

INFORMAŢII TEHNICE inStruMente de CalCul

Pe lângă acest manual, Armacell oferă următoarele » ArmWin AS


documente, disponibile gratuit. Contactaţi centrul nostru Armwin AS este programul de calcul tehnic pentru
Serviciu Clienţi. determinarea grosimilor izolaţiilor necesară în vede-
rea prevenirii formării condensului la suprafaţă şi a
Sfaturi suplimentare pentru montaj, Informaţii tehnice & Programe de calcul

IZOLAREA CU ARMAFLEX A OŢELULUI INOXIDA- limitării pierderilor de energie. Acesta permite utiliza-
Bil torilor să calculeze valorile U, fluxurile de căldură şi
modificările de temperatură pentru ţevi, conducte şi
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII ÎN rezervoare.
IZOLAŢIILE TERMICE ŞI DE RĂCIRE DIN SISTEME-
» keytec. ISO 15665
LE TEHNICE DE EXPLOATARE
Program pentru determinarea izolaţiei potrivite pen-
Informaţii pentru alegerea unei protecţii anticorozive tru izolarea fonică cf. ISO15665
potrivite conform AGI Q 155 şi stabilirea compatibilităţii
cu Armaflex şi adezivii Armaflex.

IZOLAREA CU ARMAFLEX A CONDUCTELOR RECI


Recomandări de instalare în ceea ce priveşte proble-
mele care pot fi întâlnite la izolarea conductelor reci, la
temperaturi mai mici de -50°C

IZOLAREA CU ARMAFLEX A CONDUCTELOR DE


nitrOGen liCHid
Recomandări de instalare în ceea ce priveşte proble-
mele care pot fi întâlnite la izolarea conductelor reci, la
temperaturi mai mici de -200°C.

LIPIREA IZOLAŢIEI ARMAFLEX PE STICLA


CELULARĂ
Recomandări de instalare la montarea Armaflex direct
pe suprafaţa unei sticle celulare.

INSTALAREA IZOLAŢIEI ARMAFLEX PE CONDUCT-


ele din PlaStiC

alte Manuale de utilizare

» Manual de utilizare pentru sistemele Arma-Chek

» Recomandări speciale de aplicare pentru


NH/Armaflex

» Recomandări speciale de aplicare pentru


HT/Armaflex

» Aplicarea Armaflex DuoSolar VA

» Manual de utilizare pentru sistemele industriale


ArmaSound

38 © arMaCell GMBH
MAnuAL dE utiLizARE

PRODUSELE ARMAFLEX

AF/ARMAFLEX cu cele externe ale unităţilor Split sau Multisplit de aer


AF/Armaflex este o izolaţie flexibilă, cu protecţie fiabilă condiţionat. Sistemul este uşor de montat, economiseşte
în prevenirea formării condensului pe termen lung – care costuri şi timp şi împiedică eficient pătrunderea umezelii.
este obţinută datorită combinaţiei unice a conductivităţii Folia albă rezistentă la UV protejează împotriva
sale termice extrem de scăzute şi a rezistenţei ridicate solicitărilor mecanice şi poate fi integrată în majoritatea
la difuzia vaporilor de apă. Avantajele suplimentare faţadelor de clădiri.
sunt: o durată de viaţă probabilă mai lungă şi o eficienţă
energetică mai mare a instalaţiei izolate. Aceasta are ca ARMAFLEX DUOSOLAR
rezultat economisirea costurilor energetice suplimen- Armaflex Duosolar este compus din ţevi paralele din oţel
tare pe durata de viaţă a echipamentului. Datorită struc- inoxidabil sau cupru (tur şi retur ce unesc panourile so-
turii sale unice microcelulare, noua izolaţie AF/Armaflex lare de rezervor) preizolate cu HT/Armaflex cu celule în-
are o stabilitate mai mare, fiind şi mai uşor de instalat. chise şi rezistent la acţiunea razelor ultraviolete. Izolaţia
Avantajele dumneavoastră: o instalare mai rapidă şi mai este furnizată împreună cu un înveliş rezistent de cu-
uşoară are ca rezultat economisirea de timp şi bani. loare neagră. Sistemul este proiectat pentru a rezista la
temperaturile existente în sistemele solare.

Manual de utilizare >> ARMAFLEX


SH/ARMAFLEX
SH/Armaflex este un material izolant elastomeric flexibil SUPORT PENTRU ŢEVI ARMAFIX
care optimizează performanţa instalaţiilor de încălzire şi Manşoanele Armafix reprezintă soluţia sigură pentru
sanitare. Proprietăţile tehnice supervizate precum con- evitarea punţilor termice la fixări. Ele sunt compuse
ductivitatea termică şi comportamentul la foc şi noua din inserţii portante PUR/PIR integrate într-un strat de
structură microcelulară oferă beneficii multiple. izolaţie Armaflex. Foiţele exterioare de aluminiu con-
stituie o barieră eficientă de vapori şi completează sis-
HT/ARMAFLEX temul.
HT/Armaflex este un material izolant flexibil rezistent la
UV şi la temperaturi de 150 ºC. Structura sa cu celule ACCESORII ARMAFLEX
închise şi conductivitatea termică redusă conferă un Adeziv Armaflex 520, pentru lipirea materialelor Armaflex
control eficient al formării condensului, optimizarea a pe bază de cauciuc nitrilic (toate produsele Armaflex cu
pierderilor de energie şi mărirea vieţii instalaţiei. excepţia HT/Armaflex, Armaflex Duosolar şi Armaflex
Split/DuoSplit).
NH/ARMAFLEX Adeziv Armaflex 625 special pentru lipirea HT/Armaflex
Materialul izolant Armaflex este un material pe bază (0,2-0,3 l/mp).
de cauciuc nitrilic cu celule închise, fără halogen, cu Vopsea Armafinish 99, pentru un aspect estetic şi pre-
un grad redus de toxicitate a fumului în caz de incen- venirea deteriorării cauzate de expunerea la acţiunea
diu. NH/Armaflex este folosit cu precădere in domeniul razelor ultraviolete în cazul în care Armaflex este utilizat
marin, construcţii de nave, vehicule pe şine şi în spaţii în aplicaţiile de exterior (0,55 l/mp pentru vopsirea în
de calculatoare sau alte domenii, care necesită materi- dublu strat). Nerecomandat pentru HT/Armaflex.
ale fără clor.

ARMAFLEX SPLIT / DUOSPLIT


Ţevi de cupru preizolate ce unesc componentele interne

© ARMACELL GMBH 39
Manual de utilizare >> ARMAFLEX

Armacell Switzerland AG
Brunnmatt 522 · CH-6264 Pfaffnau
Telefon +41 627 473 111· Fax +41 627 473 112
www.armacell.com · info.ch@armacell.com
Armacell furnizează aceste informaţii ca specificaţii tehnice. În măsura în care aceste informaţii sunt obţinute din alte surse decât Armacell, Armacell se bazează în principal,
sau chiar în totalitate, pe aceste surse pentru oferirea informaţiilor corecte. Informaţiile furnizate ca urmare a analizelor şi testelor tehnice proprii Armacell sunt corecte, din
cunoştinţele pe care le deţinem, la data imprimării acestora, prin utilizarea metodelor şi procedurilor standardizate eficiente. Fiecare utilizator al acestor produse sau informaţii
trebuie să efectueze propriile teste pentru a stabili caracterul adecvat şi sigur şi compatibilitatea produselor sau a gamei de produse cu scopurile, aplicaţiile şi utilizările dorite
ale utilizatorului sau ale oricărei terţe părţi căreia utilizatorul îi poate furniza aceste produse. Deoarece Armacell nu poate controla utilizarea finală a acestui produs, Armacell
nu garantează faptul că utilizatorul va obţine rezultate identice cu cele publicate în acest document. Datele şi informaţiile sunt furnizate ca specificaţii tehnice şi sunt supuse
modificării, fără o notificare prealabilă.

© Armacell Enterprise GmbH · Drept rezervat pentru modificări · Tipărit în Europa 000-005-0608-RO (RO)