Sunteți pe pagina 1din 17

Disciplina: CITIRE-SCRIERE-COMUNICARE

Nr.ore/saptamana:4 Timp alocat sem.II: 16*4-4=60 ore

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt invatare Ref. invatare Nr.ore Data strategi evaluare
didactice
1. Comunicare 12.02 Ex de identificare a Conversatia
orală 1.3 Tara mea” 4h 13.02 literelor; Explicatia Proba
(verbală) 3.3 Lectura, memorare, 14.02 Ex de scriere corecta Munca indep. orala
şi nonverbală 4.2 transcriere 15.02 a literelor, cuvintelor, Fise Completare
Ex de citire, Manual a fiselor de
1.1 “Craiasa zapezii” 19.02 memorare cu Caiet evaluare
1.2 lectura, raspuns la 4h 20.02 intonatia Creion Recitarea
1.3 intrebari, vocabular 21.02 corespunzatoare; Conversatia poeziei (din
1.4 22.02 Ex de transcriere Manual memorie)
1.5 Ex.pt reproducerea Caiet Proba
2.1 “Cele patru 26.02 expresiei mimico- Conversatia scrisa
2.2 piersici” 4h 26.02 faciale de bucurie, Explicatia Munca
2.3 lectura, raspuns la 27.02 tristete; Munca independen
2.4 intrebari, 01.03 Ex de asezare corecta indepenedent -ta
a textului in pagina a Raspunsuri
“Vine, vine, 05.03 Ex de vocabular- Manual la intrebari
primăvara” 406.03
h cuvant notiune; Caiet Redarea
lectura, copiere 07.03 Ex de redare a Discutie orala a
08.03 propriei experiente; introductiva; propriei
Ex de formulare de Exersarea experiente
12.03 intrebari si pronuntiei vizand
13.03 raspunsuri corecte; subiectul
14.03 Ex de memorare cu Explicatia; lectiei
15.03 intonatia Manual;
corespunzatoare; Imagini cu
rechizite
Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt invatare Ref. invatare Nr.ore Data strategi evaluare
didactice
3.3 “Buburuza” de 4h 19.03 Exersarea unor Citirea Munca
4.2 Eugen Jianu 20.03 comenzi verbale selectiva; independen
lectura, vocabular, 21.03 potrivite la mediul Joc de rol; -ta
1.1 dictare 22.03 ambiant; Explicatia;
1.2 Ex de vocabular; Manual; Raspunsuri
1.3 “Marul” lectura, 4h 26.03 Ex de identificare, Caiet; la intrebari
1.4 vocabular, 27.03 pronuntare si Tabla; Raspunsuri
1.5 transcriere 28.03 explicare de cuvinte Citirea la intrebari
2.1 29.03 necunoscute din selectiva;
2.2 textul citit; Explicatia; Explicarea
2.3 “Cuibul de 2h 11.04 Ex de scriere dupa Comunicarea cuvintelor
2.4 pasarele” 12.04 dictare. Manual, necunoscu-
Ex.de identificare a Fotografii din te
unor actiuni concrete excursii Evaluare
2. Actul lexic şi 3.3 “Buburuza” 4h 16.04 pe suport imagistic si Caiet frontala si
grafic 2.2 lectura, transcriere, 17.04 verbal; Discutie individuala
4.3 vocabular 18.04 Ex.de vocabular; introductiva;
4.4 19.04 Ex.de citire in ritm Exersarea Explicarea
propriu pronuntiei cuvintelor
“In ziua de Paste” 4h 23.04 Ex.de citire in ritm corecte; necunoscu-
lectura, dictare, 24.04 propriu; Discutie te
vocabular 25.04 Ex de vocabular- introductiva; Evaluare
26.04 cuvant notiune; Exersarea frontala si
Ex de redare a pronuntiei individuala
“Cel mai bun 3h 30.04 propriei experiente; corecte;
prieten” 02.05 Ex de formulare de Explicatia; Explicarea
lectura, vocabular, 03.05 intrebari si Manual; cuvintelor
raspunsuri; Imagini necunoscu-
Ex.scriere dupa te
dictare

Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt invatare Ref. invatare Nr.ore Data strategi evaluare
didactice
3.3 “Dupa fapta si 4h 07.05 Ex de citire Citirea Evaluare
2.2 rasplata” 08.05 respectand intonatia selectiva; frontala si
4.3 lectura, transcriere, 09.05 impusa de semnele Explicatia individuala
4.4 raspunsuri la 10.05 de punctuatie; Munca
intrebari, vocabular Formulari de indepeneden- Probe orale
intrebari si ta si scrise
“Dumbrava 4h 21.05 raspunsuri vizand Comunicarea Dictare.
minunata” 22.05 textul oral si scris; Manual,
lectura, dictare, 23.05 Ex de citire Caiet; Evaluare
raspunsuri la 24.05 respectand intonatia Tabla. frontala si
intrebari impusa de semnele Citirea individuala
de punctuatie; selectiva;
“Spicul de grau si 3h 29.05 Formulari de Explicatia Evaluare
pleava” 30.05 intrebari si Munca frontala si
lectura, dictare, 31.05 raspunsuri vizand indepeneden- individuala
vocabular textul oral si scris; ta
Ex de redare a Citirea Evaluare
“Cel mai bun 4h 04.06 propriei experiente; selectiva; frontala si
prieten” 05.06 Ex de formulare de Munca individuala
lectura, vocabular, 06.06 intrebari si indepeneden-
fișe 07.06 raspunsuri; ta Evaluare
Ex de vocabular- Exersarea frontala si
cuvant notiune; pronuntiei individuala
3. Evaluare “Fise de evaluare” 4h 12.06 Ex de scriere dupa corecte;
Finală Completarea si 13.06 dictare, transcriere Comunicarea Probe orale
comentarea 14.06 Ex de asezare Manual, si scrise
rezultatelor 15.06 corecta a textului in Fotografii Dictare.
pagina

Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Timp alocat: 16 sapt* 2h = 32h
Disciplina: ELEMENTE DE MATEMATICA APLICATA
Nr.ore/saptamana: 2

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr. Unitatea de invatare Ob Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt Ref Nr.ore Data strategi evaluare
didactice

1. 8. Succesiunea 2.1 Anul 6h 14.02 Ex. de constractie Fise de Evaluare


evenimentelor 2.2 Anotimpurile 15.02 lucru; ob din initiala
cu sau fara model;
Lunile anului 21.02 clasa
3.2 Zilele săptămânii 22.02 Ex de numarare a Explicatia Completare
Ora 28.02 elem. unei multimi Demonstratia a fiselor de
Minutele 01.03 . m-ca indep evaluare

2. 9. Algoritmi euristici 3.3 Exerciţii de sortare şi 6h 07.03 Ex. de constractie Manual; Evaluare
elementari 3.4 clasificare după anumite Betisoare; frontala si
cu sau fara model;
3.5 criterii Caiet; individuala;
Exerciţii de grupare şi 08.03 Ex de numarare a Tabla;
regrupare elem. unei multimi Explicatia; Fise de
Exerciţii de punere în 14.03 Ex. de citire/ Demonstratia munca
corespondenţă scriere a nr. ; indep.
Exerciţii de seriere 15.03 naturale 0-100; m-ca indep.
Exerciţii de numărare în 21.03
Ex.de
ordine crescătoare şi
descrescătoare descompunere in
Exerciţii de adunare şi 22.03 zeci si unitati
scădere în concentrul 0- Ex. cu figuri
100, fără trecere peste geometrice
ordin, cu suport obiectual/
imagistic
􀂃 Exerciţii de achiziţie a
3. 10. Noţiunilor 1.1 limbajului matematic: 4h Calendar Probe
matematice 2.2 - „mai mare” – „mai mic” - 28.03 Exercitii de Ceas scrise si
elementare 3.4 - „adăugăm” / „punem - - - 29.03 recunoastere a Monede orale;
- „mărim” – „micşorăm” 11.04 elementelor Bancnote Fise de
- „plus”- „minus” – egal”; 12.04 matematice munca
independent
4. 11.Algoritmul unei 4.1 􀂃 etapele unei activităţi 4h 18.04 Exercitii de
activităţi practice cu 4.2 􀂃 rezolvarea unor sarcini 19.04
recunoastere a
conţinut matematic 3.1 􀂃 Exerciţii de anticipare 25.04 .
elementar 3.2 􀂃 Exerciţii-joc de simulare 26.04 numerelor Explicatia; Completare
naturale invatate Demonstratia a fiselor de
5. 12. Operaţii de 4.3 Adunarea 4h 02.05 (ceas si calendar, ; evaluare
adunare şi scădere în Scăderea 03.05 monede, bancnote) munca indep
concentrul 0-100, 4.2 Recapitulare pt teză 09.05
fără trecere peste 3.2 Teză 10.05 Exercitiide operare cu
ordin 3.1 unități de măsură : leu/ban, Completare
elementare/ de kilogram a fiselor de
6. 13. Unităţi de 4.1 Exercitii practice cu unități 4h 23.05 referință: leu/ban, gram, evaluare
măsura elementare: 4.2 de măsură elementare/ de 24.05 kilogram/gram, metru/centim
leu/ ban, kilogram/ 3.1 referință: leu/ban, 30.05 metru/centimetru, etru,ceas
gram, metru/ 3.2 kilogram/gram, 31.05 kilometrul, ora/zi, an,
centimetru, metru/centimetru, litrul Evaluare
kilometru, ora/ zi kilometrul, ora/zi, an, litrul frontala si
/an, litru Ex. de citire/ Explicatia; individuala;
Demonstratia
scriere a nr.
7. 14.Evaluare 4.1 Recapitulare 4h 06.06 ; Fise de
sumativă 4.2 07.06 naturale 0-100; munca indep munca
3.1 Evaluare 13.06 Ex.de indep.
3.2 14.06 descompunere in
zeci si unitati
Aria curriculara: OM SI SOCIETATE Timp alocat: 16 sapt * 1h-2h=14 h
Disciplina: EDUCATIE MORAL-CIVICA
Nr.ore/saptamana: 1

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

UNITATEA DE INVATARE O.R DETALIEREA UNITATII DE INVATARE DURATA ACTIVITAT RESURSE si INSTRUMENTE
. NR. DAT I DE STRATEGII DE EVALUARE
OR A INVATARE DIDACTICE
E

7.Comportamentul în situaţii – limită 2.2 7.Comportamentul în situaţii – limită 1h 12.02 - jocuri fotografii Evaluare initiala
3.1 tematice planse
8. Modalităţi de rezolvare a 4.2 8. Modalităţi de rezolvare a conflictelor din 1h 19.02 - ex de fise de
conflictelor din cadrul grupurilor de cadrul grupurilor de apartenenţă relatare a munca
apartenenţă 1.2 unor fapte si chestionare
3.2 9.Evenimente importante din viaţa comunităţii 3h 26.02 intamplari ú activitate orala
9. Evenimente importante din viaţa 3.3 􀂃 evenimente individuale şi colective; 05.03 din viata frontala
comunităţii 􀂃 evenimente naţionale şi religioase 12.03 cotidiana
3.4 -ex. de citire ú activitate examinare prin
10. Comunitatea 4.3 10. Comunitatea 7h 19.03 - jocuri personalizat probe scrise
􀂃 Comunitatea locală: sat/oraş/judeţ/sector 26.03 didactice a
2.2 􀂃 Comunitatea naţională 16.04 -ex. de
3.1 􀂃 Ţara, poporul, limba 23.04 formulare Caiet
4.2 􀂃 Simboluri ale statului roman 30.04 de fise de Evaluare
􀂃 Instituţiile statului 07.05 raspunsuri munca sumativa
1.2 􀂃 Comunitatea internaţională 21.05 la intrebari ilustratii
3.2 -ex. de citire prin probe:
11. Democraţia şi drepturile omului 3.3 11. Democraţia şi drepturile omului 1h 04.06 - ex. de ú activitate  orale
3.4 vocabular frontala  scrise
12. Problemele actuale ale omenirii 4.3 12. Problemele actuale ale omenirii 1h 11.06 - jocuri practice
didactice úactivitate
personalizat
a

Aria curriculara: ARTE Timp alocat: 16 sapt * 1h= 16 h


Disciplina: EDUCATIE PLASTICA
Nr.ore/saptamana: 1

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr. Unitatea de invatare O.R Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de Resurse si Instrum. de O
crt Nr. Data invatare strategi evaluare b
ore didactice s
Ex pt Discutie
1. 􀂃Compoziţii: 1.2 - desen cu temă dată; 10h 15.02 realizarea de introductive; Evaluare
1.2 - desen individual; 22.02 compozitii cu Explicatia; prin probe
1.3 - desen după şablon; 01.03 finalitate; Creioane practice
- desen cu contur dat; 08.03 Ex pt colorate
2.2 - desen schematizat; 15.03 coordonarea Caiet desen; Raspunsuri
2.1 - desen decorativ 22.03 bimanuala si Fotografii. la intrebari
- planşe tematice 29.03 oculo- Comunicarea
1.2 - animale, 12.04 manuala. Explicatia
1.2 - plante, 19.04 Ex de Munca Produsele
1.3 - vase ornamentale ; 26.04 identificare a independenta finale ale
formelor Creion activitatii
􀂃 Compoziţia ca mijloc de - spaţiul geometric; 3h 03.05 geometrice Tempera
comunicare 2.2 - evidenţierea perspectivei; 10.05 ale ob.din Pensula Raspunsuri
2.1 - reprez. plastice spaţio-temporale 24.05 mediu; Bloc de la intrebari
Ex de desen
􀂃 Descrierea produsului 1.2 - descrierea produsului; 1h 31.06 manipulare a Ob din clasa Produsele
activităţii personale şi a colegilor 1.2 instrum. si a Comunicarea finale ale
􀂃 Compararea produsului 1.3 - compararea produsului; 1h 07.06 materialelor Explicatia activitatii
personal cu modelul prezentat sau de lucru; Munca
cu altele similare 2.2 Ex. de independenta Raspunsuri
􀂃 Apreciere produsului activităţii 2.1 - apreciere produsului activităţii 1h 14.06 comparare a Creion la intrebari
lucrarii Tempera
elevului cu Pensula Produsele
lucrarea- Bloc de finale ale
model, sau a desen activitatii
colegilor Creion
Tempera
Pensula

Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE Timp alocat: 15 sapt* 1h - 1h= 15h


Disciplina: CONSILIERE SI ORIENTARE
Nr.ore/saptamana:1
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr. Unitatea de invatare OR Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de Resurse si Instrum. de Obs
crt ore Data invatare strategi didactice evaluare

1. 12. Petrecerea timpului liber 2.1 12. Petrecerea timpului liber 1h 16.02 Ex.de Comunicarea Evaluare
2.2 raportare a Explicatia prin probe
2. 13. Trăsături de caracter 13. Trăsături de caracter 1h 23.02 activitatilor teste de orale
proprii la autocunoastere
3. 14. Viaţa de familie 14. Viaţa de familia 4h 02.03 partile zilei;
􀂃 Căsătoria 09.03 Ex. de povestiri; Raspunsuri
3.1 􀂃 Bolile cu transmitere sexuală 16.03 stabilire a întâmplări la intrebari
3.2 􀂃 Planing familial 23.03 asemanarilor Discutie
si deosebirilor introductiva
4. 15. Protecţia mediului 15. Protecţia mediului 1h 30.03 Ex. de Executarea
identificare a comenzilor
5. 16. Normele de igienă 16. Normele de igienă personală şi 2h 13.04 caracteristici- Conversatia; verbale
personală şi colectivă 4.1 colectivă lor persoanei Exercitiul;
4.2 􀂃 Protecţia consumatorului 20.04 Identificarea şi Ilustratii
manifestarea Film
6. 17. Pericole (substanţe nocive, 17. Pericole (substanţe nocive, focul, 2h 27.04 unor reacţii Evaluare
focul, accidente etc) accidente etc) adecvate la prin probe
􀂃 Conduite preventive 04.05 intamplari Ilustratii orale
5.1 neprevazute Film
7. 18. Semne şi reguli de 18. Semne şi reguli de circulaţie rutieră 1h 11.05 din mediul pliante;
circulaţie rutieră înconjurător broşuri
1.1 19. Catastrofe naturale (incendii, 1h 25.05 crearea de povestiri; Evaluare
8. 19. Catastrofe naturale 5.2 cutremure, inundaţii) scenarii; întâmplări sumativa
(incendii, cutremure, inundaţii) repartizarea Discutie prin probe:
4.1 20. Delicvenţa juvenilă 2h 08.06 unor sarcini 􀂃orale
9. 20. Delicvenţa juvenilă 4.2 􀂃 Factori de risc: agresivitate, 15.06 Ex. de Planse; 􀂃scrise
violenţă, abuz, furt, devianţă, trafic de stabilire a practice
fiinţe asemanarilor
si deosebirilor;
Aria curriculara: OM SI SOCIETATE Timp alocat: 16sapt * 1h-2h = 14 h
Disciplina: RELIGIE
Nr.ore/saptamana: 1

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Unitatea de Ob. Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de
invatare Ref. Nr. Per. strategi evaluare
ore didactice
- ex. de identificare fotografii
Exprimarea 2.2 Cina cea de Taina 1h 12.02 - ex. de citire planse Evaluare initiala
Învăţăturii de 3.1 Patimile Domnului 1h 19.02 - ex. de memorare fise de munca
credinţă 4.2 Postul SfintelorPasti 1h 26.02 -ex. de citire ú activitate
Floriile 1h 05.03 - jocuri tematice frontala chestionare orala
Sfintele Pasti 1h 12.03 - ex de relatare a unor fapte si ú activitate
1.2 Obiceiuri de Paste 1h 19.03 intamplari din viata cotidiana personalizata
3.2 Invierea Domnului 1h 26.03 -ex. de citire manual
3.3 Tatal Nostru 1h 16.04 - jocuri didactice Caiet
Doamne, Doamne, ceresc Tată 1h 23.04 -ex. de formulare de fise de munca Evaluare
Înger, îngerașul meu 1h 30.04 raspunsuri la intrebari independenta sumativa prin
Crezul 1h 07.05 -ex. de citire ilustratii probe:
- jocuri didactice ú activitate  orale
Ortodoxie şi 3.4 Sf. Andrei – Ocrotitorul țării 1h 21.05 - jocuri tematice frontala  scrise
cultură 4.3 Sf. Dumitru – Ocrotitorul Bacăului 1h 04.06 - ex de relatare a unor fapte si úactivitate practice
naţională Sf. Nicolae – Ocrotitorul copiilor 1h 11.06 intamplari din viata cotidiana personalizata

Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Timp alocat: 16sapt* 1h= 16h
Disciplina: CUNOASTEREA SI IGIENA CORPULUI UMAN
Nr.ore/saptamana:1

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt invatare Ref. invatare Nr.o Per. strategi evaluare
re didactice
Conversaţia
1. 􀂃 Substanţe 1.1 􀂃 Substanţe nocive 4h 15.02 - ex. de diferentiere Explicaţia Frontală
nocive – alcoolul, 1.2 – alcoolul, 22.02 - ex. de intuire Demonstraţia Probe orale
tutunul, drogurile - tutunul, 01.03 directa/indirecta Propiul corp Probe
1.1 - drogurile 08.03 - ex. de observare Planşe practice
1.2 - ex. de însuşire Păpuşa - chestionare
2. 􀂃 Manifestări 􀂃 Manifestări agresive 3h 15.03 secvenţială a unor ú activitate orala
agresive şi situaţii 2.1 - situaţii conflictuale 22.03 acţiuni de satisfacere frontala - examinare
conflictuale 3.1 - prevenirea conflictelor 29.03 a trebuinţelor úactivitate prin probe
-ex. de exprimare personalizata scrise
3. 􀂃 Conduita 3.2 􀂃 Conduita preventivă 3h 12.04 verbală şi nonverbală Conversaţia -examinare
preventivă în 2.2 - cum circulăm 19.04 a unor trebuinţe Explicaţia prin probe
diferite situaţii 2.1 - cum traversăm 26.04 - ex. cu şi fără ajutor Demonstraţia practice
de spălat, îmbrăcat, Propiul corp chestionare
4. 􀂃 Măsuri de prim 3.1 􀂃Măsuri de prim ajutor 3h 03.05 mâncat Planşe orala
ajutor 4.1 - respirație 10.05 - ex de indentificare şi Imagini -examinare
- puls 24.05 recunoaştere a Păpuşa prin probe
simptomelor bolii Diverse practice
5. 􀂃 Habitatul uman 􀂃 Habitatul uman 3h 31.06 - ex. de stimulare obiecte Ev.sumativa
– noţiuni generale – casa mea 07.06 - ex. de îngrijire a Conversaţia prin probe:
- orașul meu 14.06 propiei personae Explicaţia  orale
Demonstraţia  scrise
 practi
ce

Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE Disciplina: FORMAREA ABILITATILOR DE COMUNICARE Timp alocat: 16sapt * 2h= 32 h
Nr.ore/saptamana:2 PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)
Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de Resurse si Instrum. de Obs
crt invatare Ref. Ore invatare strategi didactice evaluare
Data
1. 􀂃 Dialogul 1.2 - iniţierea sau încheierea unui schimb verbal; 1h 14.02 Ex. de redare Comunicarea Evaluare
2.1 - identificarea unei persoane/a unui obiect; 1h 15.02 a unor Explicatia frontala si
- formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri; 1h 21.02 intamplari Planse; individuala
3.2 - informaţii despre identitatea proprie; 1h 22.02 din viata Fotografii Raspunsuri
3.3 - informaţii despre forma şi utilitatea obiectelor; 1h 28.02 reala; Manual; la intrebari
3.4 - utilizarea formulelor de salut, de prezentare; 1h 01.03 Ex de Imagini
4.1 - dialogul situaţional; 1h 07.03 identificare a Discutie Evaluare
- povestirea unor fapte şi întâmplări; 1h 08.03 anotimpului introductiva; prin proba
2. 􀂃 Lexicul - cuvinte cu acelaşi înţeles 2h 14.03 Ex. de Exersarea orala
15.03 prezentare si pronuntiei Raspunsuri
- cuvinte cu înţeles opus; 2h 21.03 explicare a corecte; la intrebari
22.03 unor planse Explicatia;
- noţiuni integratoare 2h 28.03 cu imagini ce Comunicarea Evaluare
29.03 ilustreaza Explicatia prin proba
- vocabular tematic; 2h 11.04 situatiile noi; Imagini orala
12.04 Ex de Munca Raspunsuri
􀂃 Noţiuni de – sunetul 2h 18.04 identificare a indepenedent la intrebari
fonetică 19.04 anotimpului Exersarea
- litera; 2h 25.04 Dialogul pt pronuntiei Evaluare
26.04 denumirea de corecte; prin proba
- vocalele 2h 02.05 fiinte. Explicatia; orala
03.05 Ex de Exersarea Raspunsuri
-consoanele 2h 09.05 alcatuire de pronuntiei la intrebari
10.05 propoziti. corecte;
􀂃 Exerciţii de - exerciţii de dialog în grup; 2h 23.05 Ex. de Comunicarea Evaluare
comunicare 24.05 prezentare si Exersarea prin proba
expresivă - exerciţii în echipă 2h 30.05 explicare a pronuntiei orala
31.05 unor planse corecte;
- jocuri didactice 2h 06.06 cu imagini ce Explicatia; Raspunsuri
07.06 ilustreaza Exersarea la intrebari
- dramatizări; 2h 13.06 cuvinte noi; Demonstratia oral si in
14.06 Ex. de redare Joc didactic; scris
Aria curriculara: Matematica si stiintele naturii
Disciplina: Cunoștințe despre mediu
Nr.ore/saptamana:1
Timp alocat sem. I: 16*1=16ore
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Nr. Unitatea de invatare OR Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de Resurse si Instrum. de Obs.
crt ore Data invatare strategi didactice evaluare
1. 6. Transformari ale naturii 1.1 Natura primăvara 1h 14.02 Explorarea Explicatia
în cele patru anotimpuri 1.2 Natura vara 1h 21.02 spatiului scolii Exercitiul
Natura toamna 1h 28.02 Ex si discutii pe Planse imagini Capacitatea
Natura iarna 1h 07.03 baza elementelor TIC de explorare
distinctive ale Explicatia Raspunsurile
2. 7. Transformari ale Apa 1h 14.03 locurilor natale Observatia individuale
mediului sub influenţa Aerul 1h 21.03 Ex de observare Planse Soft
unor factori decisivi (apa, Solul 1h 28.03 discutii libere Explicatia
aerul, solul, poluarea) Poluarea 1h 11.04 Joc didactic observatia
2.1 Ex de observare Planse Soft PPT
8. Îngrijirea şi protejarea Îngrijirea mediului 1h 18.04 Jocuri exploratorii Discutii explicatii Gradul de
mediului Micul Ecologist 1h 25.04 Ex de explorare observatii implicare
Protejarea mediului 1h 02.05 directa Iesire in natura completarea
Sortarea deșeurilor 1h 09.05 Discutii Vizionare PPT fiselor
Jocuri de rol Fise
9. Influenţa omului asupra Acţiuni destructibile ale omului; 1h 23.05 Exercitii aplicative Scenarii de joc
mediului Defrișările 1h 30.05 Actiuni de
3.1 Acţiuni protectoare ale omului; 1h 06.06 ecologizare a
Împăduririle 1h 13.06 mediului

Aria curriculara: Activitati sportive


Disciplina: Educatie fizica
Nr.ore / saptamana: 2
Timp alocat sem. II: 16*2-1=31ore
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)
Nr. Unitatea de Ob Detalierea unit. de Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt invatare Ref invatare Nr. Per. strategi evaluare
ore didactice
-dialog însoţit de Mingi Exerciţiul Aprecieri
1. Deprinderi 1.1 - Echilibru 2 16.02 exemplificări Jaloane Demon- Stimuări
motrice de 1.2 - Târâre 2 23.02 - jocuri Obstacole straţia Aprecieri
bază şi 1.3 - Căţărare/escaladare 2 02.03 Ex de aliniere în Balon Exerciţiul verbale
utilitar 1.4 - Ridicare şi transport de 2 09.03 funcţie de înălţime. Jucării Exerciţiul Aprecieri
aplicative 2.1 greutăţi -ex de adunare în Imagini Demon- verbale
2.2 front pe un nd şi pe Oglinda straţia Aprecieri
2. Calităţi - Viteză 2 16.03 două rânduri Păpuşa Eerciţiul verbale
motrice 2.3 - Îndemânare 2 23.03 -jocuri preferate Clopoţel Explicaţia Ştafet
- Forţă 2 30.03 Ex de deplasare fluier Conversa- Jocuri didactice
3.1 - Rezistenţă 2 13.04 inainte – înapoi, Muzicuţă ţia Aprecieri
3.2 - atletism, 2 20.04 lateral,şerpuit, în zig- Mingi Exerciţiul verbale
- gimnastică acrobatică, 2 27.04 Ex de prindere şi Obstacole Exerciţiul Joc didactic
3.3 - handbal, 2 04.05 aruncare a Mingei Banca de Joc didactic Comenzi
- baschet, 2 11.05 Ex de deplasare pe gimnastică Demon- verbale
3.1 - volei, 2 25.05 un traseu dat. Masă straţia Joc didactic
3.2 - fotbal, 2 08.06 -ex e menţinere a Scaun Exerciţiul Comenzi
3.3 - tenis de câmp 2 15.06 poziţiilor Fulare Exerciţiul verbale
Şi posturilor corecte Eşarfe Exerciţiul Aprecieri
(stând pe loc repaus, Fluier Explicaţia verbale
ghemuit, culcat) Minge Demon- Întrece
Ex de respiraţie Obstacole straţia Joc didactic
Complexe de exerciţii Jaloane Exerciţiul Intreceri de
pentru cap, gât, Coarda Explicaţia alergare pe
membre superioare. Banca de Demon- distanţe scurte.
gimnastică straţia Aprecieri

Aria curriculara: ARTE Timp alocat: 16 sapt * 1h - 1h = 15 h


Disciplina: EDUCATIE MUZICALA – OPȚIONAL: FOLCLORUL COPIILOR
Nr.ore/saptamana: 1
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)
Nr. Unitatea de Ob. Detalierea unit. de Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de Obs.
crt invatare Ref. invatare Nr.ore Data strategi didactice evaluare
Ex de auditie muzicala Discutia Evaluare
1. Cântece şi Săniuța fuge 1h 16.02 Ex de interpretare a unor creatii introductiva prin modul in
poezii din “Vine, vine 1h 23.02 muzical Explicatia care
folclorul 1.2 primavara” Ex de auditie muzicala Propria voce interpretea-
copiilor; 3.1 “Cantec pt mama” 1h 02.03 Ex de interpretare a unor creatii Casetofon za un cantec
1.1 “Iepuras dragalas” 1h 09.03 muzicale Caseta audio la alegere
2.1 “Copacelul din 1h 16.03 Ex de recunoastere a Conversatia
gradina” instrumentelor muzicale dupa Demonstratia Evaluare
“Daca vesel se 1h 23.03 sunetele emise Munca prin probe
traieste” - activităţi de observare a independenta orale
1.2 “Alunelul” 1h 30.03 obiectelor din natură şi a Propria voce - conversaţia
2.2 ,, O lume de sunete” 1h 13.04 zgomotelor produse de acestea Obiecte din clasa - explicaţia
4.1 ,,Ghiceşte ce se 1h 20.04 - exerciţii - joc de respiraţie Casetofonul - observarea
aude!” nonverbală în vederea reglării Casete audio dirijată
,,Graiul animalelor” 1h 27.04 echilibrului inspir-expir - chei, jucării - exerciţiul
„Cantecel cu fructe” 1h 04.05 - exerciţii – joc de respiraţie cu muzicale, -
Am o casuta mica 1h 11.05 emiterea vocalelor / silabelor clopoţei jocul
Noi suntem soricei 1h 25.05 deschise - jucării de suflat didactic
- exerciţii de identificare a sursei - surse sonore - audiţie
2. Jocuri Mișcare în ritmul 1h 08.06 sonore şi de recunoaştere a - imagini muzicală
muzicale muzicii persoanei după voce - instrumente
Audiție muzicală 1h 15.06 - exerciţii de imitare a sunetelor muzicale - exerciţiul
auzite - CD cu cântecele - audiţie
- activităţi de audiţie muzicală muzicală
- exerciţii de reproducere a
cântecelor învăţate

Aria curriculara: OM SI SOCIETATE Timp alocat: 16sapt * 1h = 16 h


Disciplina: RELIGIE (8C)
Nr.ore/saptamana: 1
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)

Unitatea de Ob. Detalierea unit. de invatare Durata Activitati de invatare Resurse si Instrum. de
invatare Ref. Nr. Per. strategi evaluare
ore didactice

Exprimarea 2.2 Cina cea de Taina 1h 14.02 - ex. de identificare fotografii Evaluare initiala
Învăţăturii de 3.1 Patimile Domnului 1h 21.02 - ex. de citire planse
credinţă 4.2 Postul SfintelorPasti 1h 28.02 - ex. de memorare fise de munca
Floriile 1h 07.03 -ex. de citire ú activitate chestionare orala
Sfintele Pasti 1h 14.03 - jocuri tematice frontala
1.2 Obiceiuri de Paste 1h 21.03 - ex de relatare a unor fapte si ú activitate
3.2 Invierea Domnului 1h 28.03 intamplari din viata cotidiana personalizata
3.3 Tatal Nostru 1h 11.04 -ex. de citire manual
Doamne, Doamne, ceresc Tată 1h 18.04 - jocuri didactice Caiet Evaluare
Înger, îngerașul meu 1h 25.04 -ex. de formulare de fise de munca sumativa prin
Crezul 3h 02.05 raspunsuri la intrebari independenta probe:
09.05 -ex. de citire ilustratii  orale
23.05 - jocuri didactice ú activitate  scrise
Ortodoxie şi 3.4 Sf. Andrei – Ocrotitorul țării 1h 30.05 - jocuri tematice frontala practice
cultură 4.3 Sf. Dumitru – Ocrotitorul Bacăului 1h 06.06 - ex de relatare a unor fapte si úactivitate
naţională Sf. Nicolae – Ocrotitorul copiilor 1h 13.06 intamplari din viata cotidiana personalizata