Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei,


Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din
sectorul medical”.
Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof.Dr. Dimitrie GEROTA”
Contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/108196/23.02.2018

Anexa 1

Cerere de înscriere

Subsemnatul/a………………………………………………………..domiciliat/a în
………………………………………………………………………………………..cu locul de
reședință în ……………………………………………………………………………
nascut/a la data de ………………….posesor al CI seria…..nr……………….eliberat la
data de ………….de ………………………………….., cu CNP ………………
…………………………… îndeplinind cumulativ criteriile de recrutare și selecție, doresc
înscrierea în calitate de membru al Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU
108196“Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor
medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”. și îmi
exprim disponibilitatea de a completa Dosarul de participant și, în eventualitatea că
sunt recrutat/a să particip la toate acțiunile proiectului.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând dispoziţiile Art.326 Cod Penal cu


privire la falsul în declaraţii, că îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate,
încadrându-mă într-unul din grupurile de mai jos:
-asistent/asistenta
-medic

Anexez acestei cereri urmatoarele documente:


-copie CI
-adeverință locul de muncă
-copie după documentele de studiu
-copie după certificate de naștere, de casătorie/divorț
-anexele completate

Data………. Semnatura……………..