Sunteți pe pagina 1din 1

LA SANITARI VETERINARA $I PENTRU

SANITARA VETERINARA $I PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


Nr. 24686 din 30.07.2019

NOTIFICARE

CEtre,

PRIMARII (TOATE)

Ca urmare a notificirii DSVSA Arad nr. L542129.07.20L9, inregistrat5 la DSVSA Timig


cu
nr.245gg129.07.2019, privind conflrmarea unui focar de pest5 Porcina AfricanS in localitatea
S6npetru German,judelul Arad, v5 informam cH localitatea Sdnpetru Mic, aparlinOnd Comunei
Variag, se afla in zon5 de supraveghere .
lLaU mtsuri de informare a cetalenilor localitdlilor arondate flecarei prim5rii in ceea ce
privegte anunlarea de urgenla a oric5ror cazuri de modificare a stirii de sanitate si a
mortititagiilor la suine c5tre medicul veterinar concesionar, precum 9i de interzicere a cregterii
suinelor neidentiflcate 9i neinregistrate in B.N.D. sau in stare de libeftate.
De asemenea vi transmitem un material informativ privind Pestd Porcinb African5 destinat
crescStorilor de animale , cu rugbmintea de a afl9a in locuri vizibile .

Cu stim5,

utiv
MARINELA

Timigoara, str.surorile Maftir caceu nr.4, Cod Pogtal 300585; Telefon: 0256-204911,
E-mail: office-limis@ansvsa'ro. Web: uaa4g.angs@