Sunteți pe pagina 1din 137

Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de

Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

I. STAT DE DREPT
A. JUSTIȚIE
Reformarea Curții Supreme de Justiție, în vederea revederii Proiect de lege septembrie Ministerul Justiției
competențelor, modificării condițiilor și a criteriilor de numire a aprobat de Guvern 2019
judecătorilor și reducerii numărului acestora.
(Judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi determinați în
1. baza unei proceduri transparente, care să includă participarea
societății civile și a experților internaționali și a unor criterii
obiective care să asigure selectarea celor mai buni candidați și
care corespund standardelor stabilite de profesionalism și
integritate)
Fortificarea independenței sistemului judiciar prin modificarea Proiect de lege septembrie Ministerul Justiției Planul de acțiuni
Constituției în vederea limitării imunității judecătorilor, aprobat de Guvern și 2019 AA UE-RM
2. unificarea modului de numire a judecătorilor, anularea trimis Curții 2017-2019, p. 12,
termenului inițial de numire a judecătorilor pe 5 ani și Constituționale L1, titlul III.
modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizare

Asigurarea transparenței și eficienței activității Consiliului Raport de evaluare septembrie Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
Superior al Magistraturii și organelor sale, în special a întocmit; 2019
Inspecției Judiciare, prin evaluarea deficiențelor și modificarea Recomandări de
cadrului legislativ. modificare a cadrului
3. (Evaluarea activității Inspecției Judiciare și modificarea legislativ formulate
cadrului normativ, inclusiv în scopul implementării
mecanismului de răspundere pentru faptele ilicite la orice etapă
de examinare a cauzelor și indiferent de modul de soluționare a
cauzei)

4. Asigurarea independenței și eficienței activității procurorilor Analiză efectuată; decembrie Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
prin: 2019
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

 evaluarea practicii implementării normelor care Recomandări de


reglementează independența procesuală a procurorilor și modificare a cadrului
formularea propunerilor în scopul asigurării de facto a legislativ elaborate,
independenței procesuale a procurorilor;
 analiza rolului și locului Inspecției Procurorilor și
modificarea cadrului normativ pentru asigurarea
activității independente și eficiente a acesteia
Creșterea calității procesului de selecție și ridicarea nivelului de Proiect de modificare iunie 2020 Ministerul Justiției Planul de acțiuni
profesionalism a membrilor Curții Constituționale prin: a Constituției AA UE-RM
elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției elaborat, aprobat de 2017-2019, p. 12,
cu privire la componența și criteriile de selectare a judecătorilor Guvern și trimis L4, titlul III.
la Curtea Constituțională; Curții Constituționale
elaborarea proiectului de lege de modificare a Legii cu privire pentru avizare;
5. la Curtea Constituțională (sau un proiect de lege nou)
Proiect de modificare
a cadrului legislativ
infracon situațional
elaborat, ulterior
modificărilor
constituționale

Consolidarea capacității Centrului Național de Expertiză Proces de modificare decembrie Ministerul Justiției
Judiciară în calitatea sa de instituție coordonatoare în domeniul a cadrului normativ 2019
6. expertizei judiciare, prin: (Legea cu privire la
crearea mecanismului de formare inițială a experților judiciari; expertiza judiciara,
dezvoltarea noilor genuri de expertiză; unificarea metodicilor de cadrul normativ
efectuare a expertizelor judiciare. secundar) inițiat

7. Sporirea gradului de responsabilizare a executorilor Proiectul legii decembrie Ministerul Justiției


judecătorești și fortificarea procedurii de control aprobat de Guvern 2019
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

(modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii


judecătorești)
Elaborarea și adoptarea Regulamentului cu privire la procedura Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Justiției
8. de soluționare pe cale amiabilă sau formulare a declarației aprobată 2019
unilaterale în cauzele aflate pe rolul CtEDO
Promovarea proiectului de lege pentru modificarea și Proiect de lege decembrie Ministerul Justiției Planul de acțiuni
9. completarea unor acte legislative în vederea asigurării aprobat de Guvern 2019 AA UE-RM
cooperării eficiente cu Curtea Penală Internațională 2017-2019, pct. 6
(2), L1, titlul II
Asigurarea respectării efective a principiului nediscriminării Proiect de lege februarie 2020 Ministerul Justiției Agenda de
prin promovarea proiectului de lege pentru revizuirea cadrului adoptat de Asociere UE-RM
normativ privind asigurarea egalității și a mecanismului Parlament 2017-2019, cap.
10. instituțional 2.2. (III),
PNADO 2018-
2022, pct. 1,
obiectiv 1
Instituirea unui mecanism unic de stabilire a plăților notariale Proiect de acte aprilie 2020 Ministerul Justiției Legea nr.
prin: normative aprobate 69/2016 cu
 elaborarea și aprobarea proiectului Legii cu privire la de Guvern privire la
11. plățile pentru asistența notarială organizarea
 elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului activității
cu privire la plata pentru îndeplinirea actelor notariale și notarilor
spezele procedurilor notariale
Revizuirea cadrului de reglementare a activităților de Proiect de lege iunie 2020 Ministerul Justiției Strategia
12. investigații și urmărire penală desfășurate de către structurile aprobat de Guvern națională de
specializate, eliminarea lacunelor, dispozițiilor contradictorii și ordine și
securitate publică
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
a celor care nu permit desfășurarea investigațiilor în mod pentru anii 2017-
efectiv 2020 (HG nr.
354/2017)
Eficientizarea procedurii penale atât la etapa prejudiciară, cât și Proiect de lege iunie 2020 Ministerul Justiției
la etapa judiciară (simplificarea unor mecanisme care fac aprobat de Guvern
13. dificilă instrumentarea cauzelor, revederea prevederilor care pot
determina abuzuri atât din partea justițiabililor, cât și a
reprezentanților sistemului)
Dezvoltarea mecanismului de compensare a prejudiciilor în caz Proiect de lege iunie 2020 Ministerul Justiției
14. de eroare judiciară în cauze penale și revizuirea legislației aprobat de Guvern
privitor la compensarea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
de către organele de drept
B. COMBATEREA CORUPȚIEI
Perfecționarea mecanismului de control al averilor și Analiză efectuată, septembrie Ministerul Justiției Pct. 1.5. din
intereselor, astfel încât să: inclusiv recomandări 2019 PAG
 excludă practicile de dobândire a bunurilor la prețuri de modificare a
derizorii sau de la persoane care nu pot justifica cadrului legislativ
1. proveniența; formulate
 asigure verificarea prioritară a declarațiilor cu risc
sporit, prin introducerea unui registru automatizat de
identificare a riscurilor;
 elimine obligativitatea emiterii certificatelor de
integritate pentru candidații electorali
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Asigurarea investigării eficiente a cazurilor de corupție, în Analiză efectuată, septembrie Ministerul Justiției Planul de acțiuni
special a celor de nivel înalt, prin stabilirea competenței Recomandări de 2019 AA UE-RM
2. materiale a Procuraturii anticorupție la investigarea cazurilor de modificare a cadrului 2017-2019, pct. 4
corupție la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la legislativ formulate e, titlul II
investigarea celorlalte cazuri de corupție; clarificarea rolului și
competențelor actuale ale CNA.

Elaborarea proiectului de Lege privind procedura de constatare Proiect de lege decembrie Ministerul Justiției
3. a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării aprobat de Guvern 2019
terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

4. Perfecționarea cadrului legislativ ce reglementează regimurile Proiect de lege martie 2020 Ministerul Justiției
măsurilor asiguratorii, confiscării speciale și confiscării extinse aprobat de Guvern
Inspecția Financiară
Creșterea gradului de acoperire cu inspectare financiară a Număr de entități Iunie 2020, cu Ministerul Legea nr.
5. entităților care gestionează mijloace financiare publice și verificate raportare Finanțelor 181/2014
patrimoniul public trimestrială
Consolidarea rolului Inspectoratului Financiar de Stat în Proiect aprobat și Decembrie Ministerul Art. 49 din AA
ierarhia organelor de control financiar de stat, creșterea prezentat 2019 Finanțelor
6. capacităților instituționale ale Inspectoratului, și monitorizarea Parlamentului
permanentă a utilizării banilor publici prin promovarea
proiectului de lege privind Inspectoratul Financiar de Stat
Ajustarea cadrului legislativ existent aferent activității de Proiect aprobat și Martie 2020 Ministerul Art. 49 din AA
7. inspectare financiare prin promovarea unui proiect de lege prezentat Finanțelor
pentru modificarea unor acte legislative Parlamentului

Modificarea HG nr. 1026/2010 privind organizarea Inspecției HG modificată Martie 2020 Ministerul Pct. 2.2. din
8. Financiare (extinderea atribuțiilor de control asupra utilizării Finanțelor Programul de
alocării a 2% din impozitul persoanelor fizice pentru ONG-uri)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
activitate al
Guvernului

C. AFACERI INTERNE
Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Planul național de
1. 2019 - 2026 aprobată 2019 Afacerilor Interne acțiuni antidrog
pentru anii 2017-
2018
Instituirea funcției de atașat de afaceri interne/ofițer de legătură Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Propunere de
pentru asigurarea reprezentării externe a Ministerului Afacerilor aprobată 2019 Afacerilor Interne inițiativă
Interne în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova Ministerul
2. din străinătate Finanțelor
Ministerul
Afacerilor Externe
și Integrării
Europene
Modificarea HG nr. 1127/.2008 cu privire la aprobarea Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Hotărârea
modelelor permiselor de conducere de tip nou aprobată 2019 Afacerilor Interne Parlamentului
Agenția Servicii nr.1318-XII din
3. Publice 02.03.1993
privind ratificarea
Convenției ONU
asupra circulației
rutiere
Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Pct. 4 Reforma
funcționarea Inspectoratului General al Poliției al Ministerului aprobată 2019 Afacerilor Interne internă (SL1.) din
4. Afacerilor Interne, precum și a structurii și efectivului-limită al Planul național de
acestuia acțiuni pentru
implementarea
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Acordului de
Asociere
Republica
Moldova–
Uniunea
Europeană în
perioada 2017–
2019 aprobat prin
HG nr. 1472/2016
Aprobarea proiectului HG „Cu privire la organizarea și Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Art. 9 alin. (3) din
5. funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri” aprobată 2019 Afacerilor Interne Legea 219 din
08.11.2018
Elaborarea cadrului normativ subsecvent Legii cu privire la Regulamente decembrie Ministerul Art. 9 alin. (4) din
6. Inspectoratul General de Carabinieri modificate și 2019 Afacerilor Interne Legea 219
aprobate 08.11.2018

7. Reluarea dialogului cu UE pentru acordarea Grantului de Negocieri finalizate; decembrie Ministerul HG nr. 357 din
asistență pentru implementarea reformei carabinierilor Grant acordat 2019 Afacerilor Interne 31.05.2017

Realizarea prevederilor Acordului de finanțare privind Acord de finanțare iunie 2020 Ministerul PAG pct. 2. 2
Programul de suport bugetar pentru reforma poliției și amendat; Afacerilor Interne Suportul Bugetar
8. asigurarea continuității absorbției fondurilor externe Indicatori realizați; Ministerul UE pentru
Tranșa de finanțare Finanțelor reforma poliției
debursată

Implementarea proiectului investițional „Infrastructura de Construcția iunie 2020 Ministerul Programul


comunicații” finanțat din contul grantului oferit de UE în cadrul magistralei de Afacerilor Operațional
9. Programului Operațional Comun România - Republica Moldova comunicații și Interne Comun România-
2014-2020, pentru Programul de cooperare Transfrontalieră al operaționalizarea Republica
Instrumentului European de Vecinătate pe anii 2014-2020. Centrului de Moldova
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
cooperare
Transfrontalieră
Lipcani, raionul
Briceni
Implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de Reconstrucția și iunie 2020 Ministerul HG nr.851/2018,
operare a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și operaționalizarea a 2 Afacerilor Interne CBTM 2019-
Descarcerare (SMURD) și de pregătire a personalului de puncte de operare 2021,
10. intervenție în situații de urgență în zona transfrontalieră dintre SMURD; Programul
Republica Moldova și România” Construcția a 4 Operațional
heliporturi SMURD Comun România-
Republica
Moldova
Delimitarea funcțiilor polițienești de celelalte funcții din sistem Competențe decembrie Ministerul Pct 1.6. din PAG
delimitate; 2019 Afacerilor Interne
11. Acte normative
interne elaborate
aprobate
Crearea de instrumente și mecanisme în vederea excluderii Mecanisme create și mai 2020 Ministerul Pct 1.6. din PAG
12. practicilor nocive de implicare a poliției în persecutarea implementate Afacerilor Interne
oamenilor de afaceri, a oponenților politici ai guvernării sau a Procuratura
altor acțiuni similare Generală

Implementarea, la nivel local, a principiilor activității Programe elaborate; iunie 2020 Ministerul Pct 1.6. din PAG
polițienești comunitare („Community Policing”) Campanii organizate; Afacerilor Interne
13. Comunitate Autoritățile
sensibilizată administrației
publice locale

14. Excluderea aplicării nejustificate a arestului și a interceptării Mecanism instituit; iunie 2020 Ministerul Pct 1.6. din PAG
convorbirilor telefonice Afacerilor Interne
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Cadru de Procuratura
reglementare aprobat Generală
Ministerul Justiției
Introducerea sistemului electronic de evidență a cazurilor Soft achiziționat; iunie 2020 Ministerul Pct 1.6. din PAG
investigate de poliție și procuratură Cadru de Afacerilor Interne
15. reglementare aprobat Procuratura
Generală
Ministerul Justiției

16. Modificarea Legii cu privire la rezervele materiale de stat și de Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Propunere de
mobilizare nr. 589/1995 aprobată 2019 Afacerilor Interne inițiativă

Completarea HG nr. 266/2016 (anexa nr. 1) cu privire la lista Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Propunere de
17. serviciilor publice desconcentrate administrative în mod direct/ aprobată 2019 Afacerilor Interne inițiativă
din subordinea ministerelor și altor autorități administrative
centrale (cu Agenția Rezerve Materiale)

18. Elaborarea Metodologiei de efectuare a controlului rezervelor Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Propunere de
materiale de stat și de mobilizare aprobată 2019 Afacerilor Interne inițiativă

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Hotărâre de Guvern ianuarie 2020 Ministerul HG nr. 587 din
sistemului de radiocomunicații în standard TETRA care va aprobată Afacerilor 12.05.2016;
reglementa și extinde sistemul de radiocomunicații securizate Interne Acord de
ale organelor de drept finanțare CRIS:
ENI/2015/038-
19. 144 privind
suportul
Guvernului RM
pentru Reforma
Poliției,
componenta
A.4.2
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
,,Asigurarea
comunicației
fiabile și
eficiente pentru
scopuri
operaționale în
cadrul Poliției”.
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Hotărâre de Guvern ianuarie 2020 Ministerul HG nr. 911 din
20. „Serviciului Tehnologii Informaționale” pentru sporirea aprobată Afacerilor 25.07.2016
capacităților instituționale în domeniul tehnologiilor Interne
informaționale
Actualizarea cadrului normativ existent în domeniul Hotărâre de Guvern februarie 2020 Ministerul Legea nr. 216 din
21. automatizării evidenței infracțiunilor, informației criminalistice aprobată Afacerilor 29.05.2003
și criminologice și a altor date conexe (Legea nr. 216 din Interne
29.05.2003)
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern februarie 2020 Ministerul HG nr. 597/2018,
organizarea și funcționarea Serviciului protecție internă și aprobată Afacerilor Interne prin care se
anticorupție aprobă Planul
sectorial de
22. acțiuni
anticorupție în
domeniul
asigurării ordinii
publice pentru
anii 2018-2020
Ajustarea cadrului normativ în domeniul evidenței Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Legea nr. 1549
23. dactiloscopice în conformitate cu recomandările Curții de aprobată Afacerilor din 19.12.2002
Conturi Interne HG nr. 565 din
21.05.2007
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Planul de acțiuni
identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat aprobată Afacerilor Interne privind reforma
prin Hotărârea Guvernului nr.125/2013 pentru optimizarea și Agenția Servicii de modernizare a
24. eficientizarea proceselor operaționale de prestare a serviciilor Publice serviciilor
publice referitoare la eliberarea actelor de identitate și evidența publice pentru
a locuitorilor Republicii Moldova anii 2017-2021,
aprobat prin HG
nr.966/2016
Elaborarea normelor privind Registrul de evidență al Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul HG nr. 770 din
25. proceselor-verbale cu privire la contravenții și modul de ținere aprobată Afacerilor 06.07.2004,
al acestuia pentru actualizarea cadrului normativ în domeniul Interne HG nr. 633 din
evidenței și documentării contravențiilor administrative 06.06.2007
Implementarea instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană Reuniuni desfășurate, iunie 2020 Ministerul PNAAA 2017-
în domeniul managementului frontierelor, demarcării și acorduri bilaterale Afacerilor 2019 (art.8
asigurării securității acestora, inclusiv, pe segmentul semnate și Externe și Integrării Stabilitatea
transnistrean (securitatea frontierei) realizate Europene; regională, măsura
Ministerul de implementare
Finanțelor I10), HG nr.
26. (Serviciul Vamal); 1472 din
Ministerul 30.12.2016
Afacerilor
Interne;
Cancelaria de Stat
(Biroul politici de
reintegrare)
Elaborarea proiectului Planului de acțiuni pentru anii 2021- Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul Art. 14 din
2023 privind implementarea Strategiei naționale de aprobată Afacerilor Interne Planul Național
27. management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018- Ministerul de Acțiuni pentru
2023 Finanțelor implementarea
Acordului de
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Ministerul Asociere RM-UE
Afacerilor Externe și pentru perioada
Integrării Europene 2017-2019,
Ministerul Apărării aprobat prin
Ministerul Hotărârea
Economiei și Guvernului nr.
Infrastructurii 1472 din
Ministerul 30.12.2016
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Agenția Națională
pentru Siguranța
Alimentelor
Instituția publică
„Agenția Servicii
Publice”
Biroul politici de
reintegrare al
Cancelariei de Stat
Elaborarea strategiei naționale pentru controlul armelor de Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul Propunere de
28. calibru mic și mijlociu, și prevenirea proliferării și circulației aprobată Afacerilor Interne inițiativă
ilegale a acestora pentru anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni
pentru anii 2018-2021 privind implementarea acesteia
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Consolidarea capacităților de intervenție a subdiviziunilor prin Unități de tehnică și iunie 2020 Ministerul HG nr. 1472 din
îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, majorarea numărului de echipament modern Afacerilor Interne 30.12.2016
posturi cu 123 de unități în cadrul IGSU al MAI, etc. de intervenție HG nr.908/2014,
29. donat/procurat; HG nr.851/2018,
Număr de CBTM 2019-
posturi/funcții 2021
majorate
Identificarea partenerilor externi de dezvoltare pentru Parteneri identificați; iunie 2020 Ministerul HG nr. 1472 din
implementarea proiectelor vizând reabilitarea sistemelor de Studiu de fezabilitate Afacerilor Interne 30.12.2016
notificare timpurie a populației în caz de SE în Republica efectuat;
Moldova, crearea Sistemului de înștiințare a populației despre Sistem de notificare
apariția pericolelor de producere a situațiilor excepționale (în timpurie reabilitat;
30. baza tehnologiei Cell Broadcast) Studiu de fezabilitate
efectuat;
Echipamente tehnice
și produse necesare
procurate;
Cadrul normativ
ajustat
Studierea experienței UE în domeniul PC și managementului Număr de vizite de iunie 2020 Ministerul HG nr. 1472 din
dezastrelor, participarea la evenimentele reciproce studiu; Afacerilor Interne 30.12.2016
31. internaționale de specialitate, schimburi de experiență, instruiri Cursuri de instruire
și lecții practice, etc. ce țin de domeniul de pregătire și răspuns organizate;
la dezastre
Dotarea echipei specializate de intervenție (INSARAG), Echipă dotată iunie 2020 Ministerul HG nr.851/2018,
32. capabile să intervină peste hotarele Republicii Moldova Afacerilor Interne CBTM 2019-
2021

33. Asigurarea cotelor stabilite de angajare, instruire, participare și Acte revizuite iunie 2020 Ministerul HG nr. 259 din
promovare a femeilor în instituțiile din domeniul de securitate și Afacerilor Interne 28.04.2017
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
apărare prin revizuirea cadrului normativ și completarea
sistemului de pregătire profesională pe domeniu cu module
axate pe dimensiunea de gen.
Dezvoltarea capacităților naționale în domeniul politicii de Participarea și iunie 2020 Ministerul HG nr. 1472 din
securitate și apărare comună a UE (PSAC) organizarea de Afacerilor Interne 30.12.2016
comun cu
partenerii UE a
evenimentelor de
informare și instruire
34. privind programele
PSAC;
Dezvoltarea
capacităților
naționale de
participare în
misiunile
PSAC ale UE
D. MIGRAȚIE ȘI AZIL
Dezvoltarea mecanismelor de migrație circulară prin Nr de runde de Iunie 2020 Ministerul Sănătății, AA - Art.32,
intermediul acordurilor bilaterale cu țările de destinație a negocieri Muncii și Protecției lit.e).
1. cetățenilor Republicii Moldova Sociale, Ministerul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2019-2020 privind Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul HG nr. 736 din
2. integrarea străinilor aprobată 2019 Afacerilor 10.06.2016
Interne

3. Modificarea HG nr. 1187/2011 cu privire la implementarea Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea nr. 278 din
Ghișeului unic de documentare a străinilor aprobată 2019 Afacerilor Interne 29.11.2018
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Număr de avize septembrie Ministerul Art. 91 alin. (3)
4. cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și elaborate/prezentate; 2019 Afacerilor Interne al Legii nr.270-
beneficiarilor de protecție umanitară în anul 2019 Hotărâre de Guvern XVI din
aprobată 18.12.2008
Modificarea și completarea Legii nr. 274 din 27.12.2011 Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Planul Național
privind integrarea străinilor în Republica Moldova, pentru aprobată 2019 Afacerilor Interne de Acțiuni de
includerea unor categorii noi de străini documentați cu drept de implementare a
ședere pe teritoriul Republicii Moldova și măsuri suplimentare Acordului de
de integrare pentru o mai sigură incluziune socială a acestora Asociere RM-UE
pentru perioada
5. 2017-2019 (L1.
Act de
modificare),
aprobat prin
Hotărârea
Guvernului
nr.1472 din
30.12.2016
Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Articolul 14, lit.
structurii și a efectivului-limită ale Biroului migrație și azil din aprobată 2019 Afacerilor Interne (c), din Planul
subordinea Ministerului Afacerilor Interne Național de
Acțiuni pentru
implementarea
6. Acordului de
Asociere RM-UE
pentru perioada
2017-2019,
aprobat prin
Hotărârea
Guvernului nr.
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
1472 din
30.12.2016

Continuarea activității de inițiere și negociere a acordurilor Număr de runde de Iunie 2020 Ministerul Sănătății, Carta Socială -
bilaterale de securitate socială cu statele de destinație a negocieri Muncii și Protecției Art. XII,
7. lucrătorilor migranți Sociale AA - Cap. IV,
Ministerul art. 32 lit. g)
Afacerilor Externe şi
Integrării Europene
Reglementarea activității agențiilor private de ocupare cu Proiect de lege Decembrie Ministerul Sănătății, AA - Art.32,
8. scopul diminuării migrației ilegale în scop de muncă aprobat de Guvern 2019 Muncii și Protecției lit.e).
Sociale

II. BUNA GUVERNARE

A. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Creșterea eficienței structurilor administrației publice centrale Autorități martie 2020 Cancelaria de Stat, PAG
prin reorganizarea, resubordonarea și comasarea acestora, administrative Autoritățile
1. inclusiv eliminarea sarcinilor administrative, improprii centrale reorganizate; administrației
activității Cancelariei de Stat Autorități publice centrale de
administrative specialitate
reorganizate
Elaborarea unui nou mecanism privind cadrul național de Hotărâre de Guvern decembrie Cancelaria de Stat Acordul de
2. planificare strategică și a cerințelor față de documentele de aprobată 2019 Asociere RM-UE
politici publice (Titlul IV)
Elaborarea programului anual de instruire a resurselor umane din Hotărâre de Guvern ianuarie 2020 Cancelaria de Stat Acordul de
3. autoritățile publice aprobată Asociere RM-UE
(Titlul IV)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Academia de
Administrare
Publică

Creșterea eficienței personalului din autoritățile publice prin Proiect de lege martie 2020 Cancelaria de Stat Acordul de
4. ajustarea cadrului legal cu privire la managementul resurselor aprobat de Guvern și Asociere RM-UE
umane remis Parlamentului (Titlul IV)
spre examinare
Elaborarea proiectului de lege privind instituția reprezentantului Proiect aprobat de iunie 2020 Cancelaria de Stat PAG,
Guvernului în teritoriu și elaborarea propunerilor legislative Guvern și remis Acordul de
5. privind amendarea cadrului legislativ existent ce vizează Parlamentului spre Asociere RM-UE
exercitarea de către Guvern a controlului administrativ de examinare (Titlul IV)
oportunitate
Ajustarea cadrului normativ în vederea îmbunătățirii și stabilirii Hotărâre de Guvern iunie 2020 Cancelaria de Stat PAG,
regimului controlului administrativ de legalitate al actelor emise aprobată Acordul de
6. de către autoritățile administrației publice locale întru exercitarea Asociere RM-UE
atribuțiilor delegate de stat, inclusiv în contextul prevederilor (Titlul IV)
art.4151 din Codul Contravențional
Modificarea cadrului normativ și legal în domeniul administrației Proiect de lege iunie 2020 Cancelaria de Stat PAG
publice locale prin prisma respectării principiului autonomiei aprobat de Guvern și Acordul de
locale și descentralizării în conformitate cu prevederile Cartei remis Parlamentului Asociere RM-UE
7. Europene a Autonomiei Locale spre examinare, (Titlul IV)

Hotărâri de Guvern
aprobate
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.672/2017 pentru facilitarea Hotărâre de Guvern decembrie Cancelaria de Stat PAG
8. utilizării registrului de stat al actelor locale de către Administrația aprobată 2019 Acordul de
Publică Locală Asociere RM-UE
(Titlul IV)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

B. E- GUVERNARE
Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul Acordul de
privire la aprobarea Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor aprobată Finanțelor, Asociere RM-UE
pentru serviciile publice administrative prestate contra plată Cancelaria de Stat, (Titlul IV)
1. Agenția Servicii
Publice,
Agenția de
Guvernare
Electronică
Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu Hotărâre de Guvern februarie 2020 Cancelaria de Stat, Acordul de
2. privire la Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza aprobată Agenția de Asociere RM-UE
semnăturii electronice (MPower) Guvernare (Titlul IV)
Electronică

Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern decembrie Cancelaria de Stat, Acordul de
3. privind serviciul electronic guvernamental de notificare prin e- aprobată 2019 Agenția de Asociere RM-UE
mail, SMS, mesagerie instantă referitor la prestarea serviciilor Guvernare (Titlul IV)
publice. (MNotify) Electronică
Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern aprilie 2020 Cancelaria de Stat, Acordul de
4. privind platforma guvernamentală de instruire la distanță (e- aprobată Agenția de Asociere RM-UE
learning) Guvernare (Titlul IV)
Electronică
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.280/2013 cu privire la Hotărâre de Guvern decembrie Cancelaria de Stat, Acordul de
unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de aprobată 2019 Agenția de Asociere RM-UE
5. Plăți Electronice (MPay) Guvernare (Titlul IV)
Electronică,
Ministerul
Finanțelor, Casa
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Națională de
Asigurări Sociale

Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu Hotărâre de Guvern octombrie Cancelaria de Stat, Acordul de
6. privire la aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor aprobată 2019 Agenția de Asociere RM-UE
publice administrative și a evenimentelor de viață (naștere, Guvernare (Titlul IV)
căsătorie, deces etc.) Electronică
Elaborarea și promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu Hotărâre de Guvern noiembrie Cancelaria de Stat, Acordul de
privire la aprobarea Planului de acțiuni privind consolidarea, aprobată 2019 Serviciul Asociere RM-UE
optimizarea și eficientizarea centrelor de date în sectorul public Tehnologia (Titlul IV)
Informației și
7. Securitate
Cibernetică,
Agenția de
Guvernare
Electronică
Elaborarea și promovarea proiectului Hotărârii Guvernului cu Hotărâre de Guvern Ianuarie 2020 Cancelaria de Stat Acordul de
8. privire la aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor aprobată Agenția de Asociere RM-UE
publice administrative pentru a le face mai prietenoase pentru Guvernare (Titlul IV)
cetățeni Electronică

C. STATISTICA
LT. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la Hotărâre de Guvern iunie 2020 Biroul Național de Plan Național de
Recensământul populației și al locuințelor, runda mondială aprobată Statistică Acțiuni la
1. 2020. Ministerul Sănătății, Acordul RM-UE,
Transpune: Regulamentul 763/2008/CE Muncii și Protecției cap.6 art.43 (a)
Sociale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Revizuirea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Set de indicatori noiembrie Biroul Național de Planul de acțiuni
Dezvoltare Durabilă ODD revizuit și 2019 Statistică, al Strategiei de
(va fi utilizat ca Anexa la Evaluarea Națională Voluntară la diseminat Cancelaria de Stat Dezvoltare a
Forumul Politic de Nivel Înalt din cadrul ONU din 2020) autoritățile Sistemului
administrației Statistic Național
2. publice centrale 2016-2020,
Strategia
Națională de
Dezvoltare
Durabilă
Moldova 2030
Perfecționarea Statisticilor agricole, inclusiv recensăminte Cercetări iunie 2020 Biroul Național de Capitolul VI –
agricole și statistici în materie de mediu - Reorganizarea și implementate în Statistică; Statistici.
perfecționarea cercetărilor statistice selective în agricultură practica statistică Ministerul al PNAAA 2017-
3. Agriculturii, 2019
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Pregătirea către Recensământul general agricol – Runda Recensământ de Decembrie Biroul Național de Capitolul VI –
Mondială 2020 probă efectuat 2019 Statistică; Statistici.
Principii Ministerul PNAAA 2017-
organizatorico- Agriculturii, 2019
4. metodologice, Dezvoltării
instrumentar Regionale și
elaborate Mediului
Agenția Relații
Funciare

D. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
LT. Modificarea Legii nr.139/2010 privind dreptul de autor și Proiect de lege iunie 2020 Agenția de Stat Art. 291 din
drepturile conexe în vederea transpunerii Directivei aprobat de Guvern pentru Proprietatea Acordul de
1. 2014/26/UE. Intelectuală Asociere RM-
UE, transpune
Directiva
2014/26/UE
Modificarea unor acte normative (Legea nr.161/2007 privind Proiect de lege iunie 2020 Agenția de Stat Programului de
protecția desenelor și modelelor industriale și Legea nr. 38/2008 aprobat de Guvern pentru Proprietatea activitate al
privind protecția mărcilor) în vederea oferirii oportunității Intelectuală Guvernului RM,
2. înregistrării mărcilor și desenelor/modelelor industriale în regim componenta
accelerat și obținerii certificatelor de înregistrare a acestor „Dezvoltare”
obiecte de proprietate intelectuală în termen de 15 zile
lucrătoare.
Modificarea Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, în Proiect de lege iunie 2020 Agenția de Stat Programul de
vederea introducerii în cadrul legislației naționale a facilităților aprobat de Guvern pentru Proprietatea activitate al
oferite prin Acordul TRIPs (acordarea licențelor obligatorii de Intelectuală Guvernului RM,
3. către instanța de judecată la cererea persoanelor/autorităților componenta
vizate sau de către autoritatea competentă desemnată conform „Dezvoltare”
legislației în vigoare; reducerea termenului de examinare de
fond a cererii din cadrul procedurilor de examinare a cererilor
de brevet depuse la AGEPI de la 18 la 12 luni).
Modificarea Legii nr.66/2008 privind protecția indicațiilor Proiect de lege iunie 2020 Agenția de Stat Art. 67-68,
geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale aprobat de Guvern pentru Proprietatea art.301 din
4. garantate în vederea soluționării impedimentelor în calea Intelectuală Acordul de
asigurării funcționalității sistemului de protecției a IG, DO, Asociere RM-UE
STG în RM.
Elaborarea și aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor Hotărâre de Guvern decembrie Agenția de Stat Programului de
5. pentru serviciile cu semnificație juridică în domeniul protecției aprobată 2019 pentru Proprietatea activitate al
obiectelor proprietății intelectuale și a Nomenclatorului Intelectuală Guvernului RM,
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției componenta
obiectelor protecției intelectuale 2.3.3„Dezvoltare

Elaborarea și aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului cu Hotărâre de Guvern decembrie Agenția de Stat Art. 332 din
6. privire la instituirea Platformei informaționale în domeniul aprobată 2019 pentru Proprietatea Acordul de
protecției drepturilor de proprietate intelectuală Intelectuală Asociere RM-UE

III. FINANȚE PUBLICE

A. DOMENIUL BUGETAR, IMPOZITE ȘI TAXE


Deblocarea relațiilor cu FMI și realizarea angajamentelor Evaluarea Conform Ministerul PAG (2.2.)
asumate pentru menținerea sustenabilității fiscale și protejarea programului angajamentelo Finanțelor,
cheltuielilor prioritare, ca precondiție pentru accesarea finalizată, r din Program Ministerul
1. suportului bugetar și asistenței externe. Ținte indicative Economiei și
realizate, Infrastructurii
Măsuri prealabile Banca Națională a
realizate, Moldovei
Surse debursate
Consolidarea dialogului cu partenerii externi prin prisma Acord privind Septembrie Ministerul PAG (2.2)
necesității de finanțare a priorităților Guvernului și contractarea asistența financiară 2019 Finanțelor
unui împrumut de stat extern din partea României pe termen rambursabilă între
2. mediu și lung, ținând cont de raportul cost/risc Republica Moldova
și România negociat
și semnat,
Surse debursate
Restabilirea relațiilor de încredere cu UE și accesarea surselor Raport privind Pentru transa I Ministerul PAG (2.2)
3. pentru asistență macro-financiară și suport bugetar îndeplinirea – septembrie Finanțelor
condițiilor din 2019
Acordul de asistență
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
macrofinanciară Pentru transa Ministerul
prezentat CE; II – decembrie Economiei și
Surse debursate 2019 Infrastructurii
Pentru transa Centrul Național
III – martie Anticorupție
2020 Autoritatea
Națională de
Integritate
Banca Națională
Comisia Națională
Pieței Financiare
Ministerul Justiției
Consiliul Superior al
Magistraturii

Deblocarea asistenței financiare din partea UE, prin:


Debursarea tranșei nr.3 din Acordul de finanțare din 15 mai Tranșă debursată August 2019 Ministerul PAG (2.2.)
2014 dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Finanțelor
4. Europeană privind Programul de suport bugetar al
implementării reformei învățământului vocațional/tehnic din
Republica Moldova
Debursarea tranșei nr.3 din Acordul de finanțare din 12 iunie Tranșă debursată August 2019 Ministerul PAG (2.2.)
5. 2014 dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Finanțelor
Europeană privind suportul în implementarea Planului de
acțiuni privind liberalizarea regimului de vize
Debursarea tranșei nr.3 din Acordul de finanțare din 6 Tranșă debursată August 2019 Ministerul PAG (2.2.)
6. noiembrie 2014 dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Finanțelor
Europeană privind Programul de suport al instituirii Zonei de
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în Republica Moldova
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Debursarea tranșei nr.4 din Acordul de finanțare dintre Evaluarea EU Decembrie Ministerul PAG (2.2.)
7. Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind facilitată și tranșă 2019 Finanțelor
Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor debursată
publice din Republica Moldova, semnat 27 octombrie 2014
Debursarea tranșei nr.3 din Acordul de finanțare dintre Evaluarea EU Decembrie Ministerul PAG (2.2.)
Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind facilitată și tranșa 2019 Finanțelor
8. implementarea Programului ENPARD Moldova – debursată
Suport pentru agricultură și dezvoltare rurală, semnat la 26
martie 2015
Debursarea tranșei nr.2 din Acordul de finanțare din 14 Evaluarea EU Decembrie Ministerul PAG (2.2.)
9. decembrie 2016 dintre Guvernul Republicii Moldova și facilitată și tranșă 2019 Finanțelor
Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru debursată
reforma poliției în Republica Moldova pentru anii 2017-2020

Diversificarea cooperării tehnice și financiare prin atragerea Acorduri de asistență Iunie 2020, cu Ministerul PAG (2.2.)
10. asistenței externe în conformitate cu prioritățile Guvernului financiară externă raportare Finanțelor,
negociate /semnate trimestrială Cancelaria de Stat

Monitorizarea performanțelor programelor și proiectelor de Raport cu privire la Octombrie Ministerul Art. 416 din AA
11. asistență externă acordate Republicii Moldova asistența externă 2019 Finanțelor; PAG (2.2.)
acordată Republicii Cancelaria de Stat;
Moldova Autoritățile publice

Examinarea posibilității atribuirii impozitului pe venitul Avizul unic al septembrie Ministerul PAG (2.6.)
persoanelor juridice ca sursă de reglementare a veniturilor Guvernului la 2019 Finanțelor
12. sistemului bugetar, cu punerea în aplicare începând cu 1 inițiativa legislativă
ianuarie 2020 nr.62 din 11.06.2019
aprobat și remis
Parlamentului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 în Proiect aprobat și August 2019 Ministerul PAG (2.2.)
13. conformitate cu țintele FMI prezentat Finanțelor,
Parlamentului APC

14. Elaborarea, consultarea și aprobarea Cadrului Bugetar pe Document aprobat Noiembrie Ministerul PAG (2.2.)
termen mediu (2020-2022) 2019 Finanțelor

15. Elaborarea, consultarea și aprobarea Cadrului Bugetar pe Document aprobat Iunie 2020 Ministerul PAG (2.2.)
termen mediu (2021-2023) Finanțelor

Elaborarea, consultarea și aprobarea Proiectului legii bugetului Proiect de lege Noiembrie Ministerul PAG (2.2.)
16. de stat pe anul 2020 aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor
prezentat
Parlamentului
Efectuarea exercițiului de raționalizare a cheltuielilor publice în Raport elaborat Decembrie Ministerul PAG (2.2.)
domeniul agriculturii 2019 Agriculturii,
Mediului și
Dezvoltării
17. Regionale
Agenția Națională
pentru Siguranța
Alimentelor
Ministerul
Finanțelor

Asigurarea transparenței bugetare, prin:


Publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, bugete și rapoarte Documente bugetare Iunie 2020, cu Administrația PAG (2.2.)
19. de implementare pe paginile web publicate raportare Publică Centrală
trimestrială

20. Elaborarea și promovarea Bugetului pentru cetățeni pe anul Document accesibil Martie 2020 Ministerul PAG (2.2.)
2020 publicului Finanțelor
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

21. Elaborarea și promovarea Raportului privind executarea Document accesibil Septembrie Ministerul PAG (2.2.)
bugetului pentru cetățeni pe anul 2018; publicului 2019 Finanțelor
Deschiderea datelor tranzacționale despre executarea bugetelor Date bugetare Lunar Ministerul PAG (2.2.)
22. componente ale bugetului public național, cu frecvență lunară și deschise pe Finanțelor
cu dezagregare până la nivelul autorităților publice locale; www.date.gov.md

23. Actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) Date bugetare plasate Septembrie Ministerul PAG (2.2.)
pentru anul 2018 pe www.date.gov.md 2019 Finanțelor

Elaborarea și publicarea Raportului semianual privind Raport aprobat și Septembrie Ministerul PAG (2.2.)
24. executarea BPN și componentele acestuia pe anul 2019 prezentat 2019 Finanțelor Legea 181/2014
Parlamentului

Elaborarea și publicarea Raportului privind executarea Raport aprobat și Mai 2020 Ministerul PAG (2.2.)
25. bugetului de stat pe anul 2019 prezentat Finanțelor Legea 181/2014
Parlamentului
Elaborarea unui mecanism cadru de acordare a finanțării directe Proiect aprobat Iunie 2020 Ministerul Justiției, Pct. 1.3 și 2.2.
26. OSC de către stat Ministerul din Programul de
Finanțelor activitate al
Guvernului
Intensificarea dialogului cu Banca Mondială: Matrice de politici Martie 2019 Ministerul PAG (2.2.)
- Inițierea derulării Programului de guvernanță economică elaborată și agreată Finanțelor
27. (DPO) convenit cu Banca Mondială; cu Banca Mondială,
- Debursarea surselor aferente Programului de guvernanță Surse debursate
economică (DPO) convenit de Banca Mondială

B. ADMINISTRARE FISCALĂ
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte Proiect de lege Decembrie Ministerul PAG (1.2 bulina
1.
legislative reieșind din obiectivele politicii-fiscale pentru anul aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor 6; 2.2 bulinele 8;
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
2020 (în vederea consolidării finanțelor publice și stimulării prezentat 9; 2.6 bulinele 5,
activității agenților economici) Parlamentului 6,8,10)

Aducerea în concordanță a cadrului normativ fiscal și vamal de Proiect de lege septembrie Ministerul Art.146 din AA;
2. nivel primar și secundar în conformitate cu noile modificări a aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor Anexa XV
Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a prezentat
mărfurilor Parlamentului
Revizuirea facilităților fiscale și vamale acordate la importul și Avizul unic al septembrie Ministerul PAG (Pct. 2.2
comercializarea mărfurilor în regim duty-free și a produselor Guvernului la 2019 Finanțelor bulina 8)
petroliere importate și comercializate în zonele de control inițiativele legislative
3. vamal nr.48 din 13.06.2019
și nr.83 din
13.06.2019 aprobat și
remis Parlamentului
Revizuirea modalității de accizare a produselor de tutun Avizul unic al septembrie Ministerul
Guvernului la 2019 Finanțelor
4. inițiativa legislativă
nr.52 din 13.06.2019
aprobat și remis
Parlamentului
Revizuirea facilităților fiscale acordate activităților din Proiect aprobat și septembrie Ministerul
5. domeniul loteriilor și/sau pariurilor sportive prezentat 2019 Finanțelor
Parlamentului
Revizuirea modalității de evidență și calculare a amortizării Proiecte aprobate Octombrie Ministerul SLT (Acte
6. mijloacelor fixe în scopuri fiscale (în vederea simplificării 2019 Finanțelor normative
evidenței mijloacelor fixe în scopuri fiscale) subordonate
legii)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte Proiect de lege Decembrie Ministerul Art.55 și Art.57
legislative în vederea armonizării legislației Republicii aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor din AA
Moldova în materie TVA și accize la legislația UE, în vederea prezentat
7. realizării angajamentelor de armonizare a legislației la Directiva Parlamentului
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată și Directiva 2011/64/UE privind structura și ratele
accizelor aplicate tutunului prelucrat
Optimizarea proceselor de deservire a contribuabililor prin Serviciu dezvoltat, martie 2020 Ministerul PAG (2.2, bulina
implementarea serviciului electronic de achitare a impozitelor și testat și lansat în Finanțelor 9)
8. taxelor (extinderea serviciului electronic de achitare a exploatare industrială
impozitelor și taxelor, care va contribui la reducerea timpului
necesar contribuabililor pentru achitarea impozitelor și
taxelor)
Simplificarea procesului de conectare, oferire și blocare a Sistem dezvoltat, Martie 2020 Ministerul PAG (2.3.3,
accesului la serviciile fiscale electronice pentru contribuabili testat și lansat Finanțelor bulina 1)
9. prin lansarea sistemului informațional automatizat ,,Cabinetul
electronic al contribuabilului” (care va reduce interacțiunea
fizică a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat și va
optimiza accesul la serviciile fiscale electronice)
Implementarea sistemului informațional automatizat ,,Stingerea Sistem dezvoltat și Martie 2020 Ministerul PAG (2.6, bulina
obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL” testat; Finanțelor 12)
10. (etapa II) (sistemul va asigura optimizarea procesului privind Sistem de rapoarte
organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor elaborat și
și taxelor administrate de către serviciile de colectare a implementat
impozitelor și taxelor locale)
Oferirea accesului autorităților publice locale la rapoartele Conexiune prin Iunie 2020 Ministerul PAG (2.6, bulina
11. privind calculările și achitările impozitelor și taxelor în bugetele MConnect realizată Finanțelor Agenția 12)
locale prin intermediul sistemului guvernamental de de Guvernare
interoperabilitate MConnect (care va facilita accesul Electronică
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
autorităților publice locale la informația privind calculările și
achitările în bugetele locale)
Crearea pe pagina web oficială a SFS a unui compartiment Compartiment creat Decembrie Ministerul PAG (2.6, bulina
destinat controlului fiscal și publicarea în compartiment a pe pagina web 2019 Finanțelor 9)
12. planului anual de controale fiscale (în scopul creșterii oficială a SFS;
transparența activității SFS aferentă controlului fiscal ) Plan anual de
controale fiscale
publicat
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Proiect aprobat Decembrie Ministerul PAG (2.2, bulina
13. aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale 2019 Finanțelor 6)
(în scopul stimulării creșterii ponderii utilizării plăților fără
numerar)
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Proiect aprobat Octombrie Ministerul Titlul VII,
14. procedura de executarea a creanțelor bănești bazate pe dispoziții 2019 Finanțelor Capitolul II din
de drept public Codul
administrativ
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.180/2018 privind Proiect de lege Decembrie Ministerul PAG (1.4, bulina
15. declararea voluntară și stimularea fiscală în vederea aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor 3)
desecretizării informației (în vederea desecretizării informațiile prezentat
privind beneficiarii amnistiei capitalului) Parlamentului
Proiectul de lege privind modificarea art.2266 din Codul fiscal Proiect de lege Decembrie Ministerul PAG (2.2, bulina
în partea ce ține de eliminarea diminuării cu 500 000 lei a aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor 9)
16. venitului impozabil (în scopul excluderii disponibilului de 500 prezentat
mii lei pentru diminuarea venitului impozabil estimat prin Parlamentului
metode și din surse indirecte)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Proiectul de lege privind modificarea cadrului legislativ (în Proiect de lege Decembrie Ministerul PAG (2.2, bulina
scopul optimizării administrării fiscale) privind: aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor 9)
- perfecționarea procedurii de executare silită a restanțelor prezentat
fiscale a persoanelor fizice (pentru intensificarea măsurilor de Parlamentului
executare silită care pot fi întreprinse de SFS pentru recuperarea
restanțelor, inclusiv cu posibilitatea executării restanțelor
persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de
întreprinzător);
- automatizarea procesului de diseminare a 2% din impozitul
pe venit (optimizarea procesului de administrare fiscală, astfel
în cât persoanele care doresc să disemineze 2% din impozitul pe
venit să fie obligate să prezinte darea de seamă în format
electronic, luând în considerație faptul că majoritatea
17. contribuabililor care au diseminat impozit pe venit sunt
funcționari publici și dețin semnătură electronică);
- modificarea termenului de stingere a obligației fiscale
(unificarea termenului de achitare a impozitului pe bunuri
imobiliare prin excluderea termenului de 15 august și respectiv
15 octombrie, cu stabilirea termenului de 30 septembrie.
Totodată, excluderea termenului de achitarea anticipată cu
posibilitatea de beneficiere de reducere cu 15%);
- optimizarea procedurii de stingere a restanței întreprinderilor
aflate în procedură de insolvabilitate (Reglementarea modului
de acordare a comisionului de succes pentru administratorii
întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate din contul
întreprinderii pentru stingerea restanțelor față de BPN și
excluderea posibilității preluării bunurilor în natură în contul
stingerii restanțelor față de buget)
Implementarea sistemului informațional automatizat ,,Registrul Sistem implementat Iunie 2020 Ministerul PAG (3.2, bulina
18. electronic al salariaților” (care va asigura evidența electronică Finanțelor 20)
a tuturor salariaților și angajatorilor din Republica Moldova)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Perfecționarea mecanismului de diseminare procentuală (legea Cadrul legal Mai 2020 Ministerul Pct. 2.2. din
19. 2%) și evaluarea periodică a acestuia modificat Finanțelor Programul de
activitate al
Guvernului

C. ADMINISTRARE VAMALĂ

Aprobarea proiectului Codului vamal (în vederea realizării Proiect de lege Decembrie Ministerul Art.195 și
1. angajamentelor de armonizare a legislației la Regulamentul aprobat și prezentat 2019 Finanțelor Art.201 din AA.
(UE) 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniuni) Parlamentului (angajament
tranșa III MFA)
Modernizarea Sistemului Informațional Integrat Vamal Sistem informațional Aprilie 2020 Ministerul Art. 193 din AA
2. „ASYCUDA World” SIIV„ASYCUDA Finanțelor
World” modernizat și
funcțional
Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat” (AEO) Acord privind Iunie 2020, cu Ministerul Art. 193 din AA
și a mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO recunoașterea raportare Finanțelor
(cu țările UE) mutuală a AEO între trimestrială
Uniunea Europeană
și Republica
Moldova aprobat;
3. Foaie de parcurs
privind mecanismul
de recunoaștere AEO
între Uniunea
Europeană și
Republica Moldova
elaborată și
implementată;
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Număr de agenți
economici autorizați
sporit
Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și Ponderea Iunie 2020, cu Ministerul Art. 193 din AA
regimurile vamale declarării electronice raportare Finanțelor
pentru toate trimestrială
procedurile și
regimurile vamale;
4. Majorarea ponderii
declarațiilor vamale
perfectate electronic
la import/export
Reducerea timpului și
costurilor de vămuire
Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii – Număr de companii Iunie 2020, cu Ministerul Art. 193 din AA
Exportator Aprobat deținătoare de raportare Finanțelor
statutul ,,Exportator trimestrială
5. aprobat” majorat,
Durata timpului de
trecere a frontierei
monitorizată
Implementarea instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană Reuniuni desfășurate; Decembrie Ministerul Art. 193 din AA
în domeniul managementului frontierelor, demarcării și Acorduri bilaterale 2019 Finanțelor
asigurării securității acestora, inclusiv pe segmentul semnate;
transnistrean (control vamal) Măsuri realizate;
6. Număr de agenți
economici din
regiunea
transnistreană
beneficiari ai
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
cooperării bilaterale
moldo-ucraineană
Intensificarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vederea Parteneriat Decembrie Ministerul Art. 193 din AA
soluționării problemelor de interes comun consolidat; 2019 Finanțelor
7. Activități realizate în
comun;
Numărul de agenți
economici beneficiari
Racordarea cadrului normativ național la standardele și Proiecte aprobate; Decembrie Ministerul Art. 193 din AA
practicile UE printr-o abordare de ansamblu și Număr de certificate 2019 Finanțelor
8. nediscriminatorie a regulilor de origine de origine eliberate;
Număr de exportatori
aprobați
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Acordului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PAG (2.1)
privind schimbul de informație necesara pentru determinarea și aprobată 2019 Finanțelor
9. controlul valorii in vama a mărfurilor în statele-membre ale
CSI, întocmit la 3 noiembrie 2017 (asigurarea cooperării și
asistenței reciproce pentru asigurarea veridicității valorii în
vamă declarate a mărfurilor deplasate peste frontierele vamale)
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PAG (2.1)
Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aprobată 2019 Finanțelor
10. introducerea modificărilor în Acordul privind colaborarea și
ajutorul reciproc în probleme vamale din 15 aprilie 1994,
întocmit la 1 iunie 2018 (Actualizarea relațiilor)
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art. 193 din AA
11. Hotărârii Guvernului nr. 904/2013 cu privire la procedurile de aprobată 2019 Finanțelor
vămuire electronica a mărfurilor (Proiectul are drept scop
facilitarea comerțului legal, micșorarea timpului de vămuire a
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
mărfurilor și a resurselor financiare utilizate atât de către stat
cât și de mediul de afaceri)
Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Art. 193 din AA
Guvernului nr. 876/2014 pentru aprobarea Regulamentului aprobată 2019 Finanțelor
privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în
plus (Aducerea în concordanță a prevederilor art.130 ale
12. Codului Vamal în redacția Legii cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative nr. 138 din 17.06.2016, care
prevede interzicerea stingerii datoriilor creditorilor plătitorului
vamal din contul drepturilor import-export plătite în plus de
către plătitorul vama)
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. 330 din AA
Hotărârii Guvernului nr. 915/2016 „Pentru aprobarea aprobată 2019 Finanțelor
13. Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de către organele vamale” (Asigurarea
punerii în aplicare efective și în conformitate cu legislația UE a
legislației Republicii Moldova)
Proiectul de lege privind modificarea legislației naționale în Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul Art. 193, Art.
vederea îndeplinirii condițiilor pentru aderare la Convenția din aprobat de Guvern și Finanțelor 201 din AA
14. 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu prezentat
mărfuri și Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit Parlamentului
comun
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 302/2017 cu Proiect de lege Aprilie 2020 Ministerul Art. 193, Art.
15. privire la Serviciul Vamal, în partea ce ține de excluderea aprobat de Guvern și Finanțelor 201 din AA
prevederilor contradictorii care creează imposibilitatea aplicării prezentat
în practică a legii Parlamentului

D. DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE


Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Alinierea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice la Directivele Uniunii Europene:
Proiectul de lege privind atribuirea contractelor în sectorul de Proiect de lege Noiembrie Ministerul Art. 273 din AA
1. utilități (Transpunerea Directivei 2014/25/UE) aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor
prezentat
Parlamentului
Ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii nr.131/2015 Ministerul SLT (Acte
privind achizițiile publice: Finanțelor normative
subordonate
legii)
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art.55 și 56 din
2. cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere aprobată 2019 Finanțelor Legea 131/2015

3. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art.79 din Legea
cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobată 2019 Finanțelor 131/2015

4. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul
privind achizițiile publice de lucrări aprobată 2019 Finanțelor

5. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art.2 din Legea
cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Art.61 din Legea
6. cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
contractului de achiziție publică
Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.134/2017 Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Art.11 din Legea
7. ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al
acesteia”
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

8. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art.14 din Legea
privind activitatea furnizorilor de servicii de achiziții publice aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1418/2016 Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Art.25 din Legea
9. pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici
Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1419/2016 Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Art.4 din Legea
10. pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
planificare a contractelor de achiziții publice
Proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art.45 din Legea
11. nr.9/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la aprobată 2019 Finanțelor 131/2015
întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice
Proiectul de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul
12. 774/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile aprobată 2019 Finanțelor
publice folosind licitația electronică

13. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Art.51 din Legea
privind procedurile de achiziții publice prin licitație restrânsă aprobată Finanțelor 131/2015
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Hotărâre de Guvern Mai 2020 Ministerul Art.54 din Legea
14. Regulamentului privind procedurile de achiziții publice prin aprobată Finanțelor 131/2015
dialog competitiv
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul
15. Regulamentului privind achizițiile publice folosind sistemul aprobată Finanțelor
dinamic
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea metodologiei Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Art.22 din Legea
16. de calcul pentru criteriile de calificare a bunurilor, serviciilor și aprobată Finanțelor 131/2015
lucrărilor similare
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Art.60 din Legea
17. Regulamentului privind procedura de achiziție publică aprobată Finanțelor 131/2015
parteneriat pentru inovare

Desemnarea de Guvern a autorităților centrale de achiziții Decizie aprobată Aprilie 2020 Ministerul Art.13 din Legea
pentru organizarea și desfășurarea centralizată a procedurilor de Finanțelor 131/2015
18. achiziție publică în scopul satisfacerii unor necesități de
aceleași bunuri, lucrări sau servicii ale mai multor autorități
contractante

19. Modernizarea sistemului de achiziții publice electronice (e- Sistem e-Achiziții Iunie 2020 Ministerul Art. 275 din AA
Achiziții) modernizat Finanțelor
Modificarea legislației cu privire la achizițiile publice și cu Cadrul legal Iunie 2020 Ministerul pct. 2.2 din
privire la parteneriatul public privat prin introducerea îmbunătățit Finanțelor Programul de
20. prevederilor ce țin de facilitarea contractării serviciilor sociale Ministerul activitate al
de către sectorul non-profit Economiei și Guvernului
Infrastructurii

E. DOMENIUL CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN


Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte Proiect de lege Decembrie Ministerul Art. 49 din AA
1. legislative, reieșind din prevederile Legii privind controlul aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor
financiar public intern nr. 229/2010 prezentat
Parlamentului
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Hotărâre de Guvern Septembrie Ministerul Art. 49 din AA
2. Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit aprobată 2019 Finanțelor
intern în sectorul public
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Codului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art. 49 din AA
3. etic al auditorului intern si Cartei de audit intern (Regulament- aprobată 2019 Finanțelor
model de funcționare a subdiviziunii de audit intern)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art. 49 din AA
4. privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării aprobată 2019 Finanțelor
profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public

5. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. 49 din AA
privind raportarea activității de audit intern în sectorul public aprobată 2019 Finanțelor
Fortificarea capacităților managerilor pentru implementarea/ Cel puțin 3 activități Iunie 2020, cu Ministerul Art. 49 din AA
6. dezvoltarea sistemului de control intern managerial în entitățile de instruire raportare Finanțelor
publice organizate trimestrială
Fortificarea capacităților auditorilor interni din sectorul public Cel puțin 3 activități Iunie 2020 Ministerul Art. 49 din AA
7. de instruire Finanțelor
organizate
F. DOMENIUL SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în Proiect de lege Septembrie Ministerul Art. 22 din AA,
vederea ajustării normelor în vigoare și eliminării normelor cu aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor Agenda de
1. caracter salarial din alte acte normative (aducerea în prezentat Asociere
concordanță cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul Parlamentului
unitar de salarizare în sectorul bugetar)
Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Art. 22 din AA,
2. Guvernului nr.1231/2018 (realizarea dispozițiilor finale și aprobată 2019 Finanțelor Agenda de
tranzitorii din ale Legii nr. 270/2018 și ajustarea unor norme la Asociere
propunerea autorităților publice)
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind Proiect de lege Octombrie Ministerul Art. 22 din AA,
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar salarizării aprobat de Guvern și 2019 Finanțelor Agenda de
3. (pentru eliminarea deficiențelor atestate în procesul de prezentat Asociere,
implementare a Legii 270/2018) Parlamentului PAG (3.1. bulina
1; 3.2. bulina 3)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

IV . ECONOMIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

A. MEDIUL DE AFACERI

Consolidarea platformei de examinare a proiectelor invesționale Platformă consolidată Iunie 2020 Ministerul
de importanță națională în vederea protejării activelor statului Economiei și
pentru securitatea națională Infrastructurii
Agenția Proprietăți
Publice,
1. Serviciul de
informare și
Securitate
Ministerul
Afacerilor Interne
Ministerul Justiției

Revizuirea și aplicarea moratoriului asupra Legii cetățeniei prin Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul
2. investiție aprobată 2019 Economiei și
Infrastructurii

Promovarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul Programul de
3. aprobarea Strategiei naționale de industrializare a țării pentru aprobată 2019 Economiei și activitate al
perioada 2019-2030 Infrastructurii Guvernului (pct.
2.3.3.)
Promovarea modificărilor la Legea privind achizițiile publice în Modificări promovate septembrie Ministerul
4. vederea introducerii pedepsei penale pentru ne-declararea 2019 Economiei și
ultimilor beneficiari ai companiilor care participă la achiziții Infrastructurii
publice, ca și măsură de off-shorizare a contractelor cu statul
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Revizuirea Legii nr.231 privind comerțul interior în vederea Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul
5. eficientizării activității de întreprinzător și a promovării aprobat de Guvern Economiei și
competiției loiale Infrastructurii

Revizuirea Legii nr.131 privind controalele de stat în vederea Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul
6. identificării lacunelor și ajustării acesteia la principiile de aprobat de Guvern Economiei și
economie competitivă Infrastructurii

Instituirea Comisiei interministeriale privind demonopolizarea Comisie instituită; septembrie Ministerul Programul de
7. sectoarelor prioritare identificate ale economiei naționale nr. ședințe 2019 Economiei și activitate a
Infrastructurii Guvernului (pct.
2.3.3.)
Elaborarea amendamentelor la Legea cu privire la parcurile Proiect de lege decembrie Ministerul Planul Național
industriale în vederea creării condițiilor pentru atragerea aprobat de Guvern 2019 Economiei și de Acțiuni
investițiilor, înlăturarea constrângerilor legate de efectuarea Infrastructurii privind
controalelor, vânzarea terenurilor, extinderea parcurilor Ministerul implementarea
8. industriale etc. Finanțelor Acordului de
Asociere RM-UE
(art. 63, lit. (g))
Legea nr.
182/2010
Stimularea fabricării producției industriale destinate exportului Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul Hotărârea
prin acordarea dreptului de prelungire a termenului de plată a aprobată Economiei și Guvernului
9. TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, Infrastructurii nr.359/2014
dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare
importate
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea și promovarea Strategiei de atragere a investițiilor și Proiect de Hotărâre iunie 2020 Ministerul Programul de
10. promovare a exporturilor pentru perioada 2021-2025 de Guvern elaborat Economiei și activitate a
Infrastructurii Guvernului
Definitivarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu - Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Hotărârea
privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și aprobată; 2019 Economiei și Guvernului
indicatorilor de performanță pentru atingerea eficienței maxime - Raportul anual cu Infrastructurii nr.369/2018
în activitatea organelor de control și pentru micșorarea privire la activitatea pentru
constantă a presiunii asupra mediului de afaceri organului de control modificarea
elaborat; Hotărârii
11. - Raportul anual Guvernului
agregat privind nr.1021/2013;
controlul de stat Legea
asupra activității de nr.131/2012
întreprinzător privind controlul
elaborat de stat asupra
activității de
întreprinzător
Dezvoltarea portalului unic guvernamental (servicii.gov.md) cu Informație referitoare decembrie Ministerul Hotărârea
includerea întregului spectru de acte permisive, inclusiv la toate actele din 2019 Economiei și Guvernului
12. formarea catalogului electronic cu descrierea completă a datelor Nomenclatorul Infrastructurii nr.369/2018
de contact, procedurilor, condițiilor de obținere și deținere a actelor permisive
actelor permisive și trimiteri la cadrul normativ relevant plasată pe pagina web
www.servicii.gov.md
Asigurarea funcționalității SIA „Registrul de stat al Registru funcțional decembrie Cancelaria de Stat Legea nr.
controalelor” 2019 Ministerul 131/2016
Economiei și
13. Infrastructurii
Agenția Servicii
Publice
Organele de control
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea HG 93/2017 în vederea asigurării funcționalității Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Hotărârea
14. Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii aprobată 2019 Economiei și Guvernului
Infrastructurii nr.594/2017
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul Planul național
aprobarea unui program de suport al IMM-urilor privind aprobată 2019 Economiei și de acțiuni pentru
implementarea principiilor economiei verzi Infrastructurii implementarea
15. Acordului de
Asociere RM–
UE în perioada
2017–2019; HG
nr.685/2012
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Legea
16. aprobarea măsurilor de sprijin și încurajare a antreprenorialului aprobată 2019 Economiei și nr.845/1992
social Infrastructurii

Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. Proiect de lege decembrie Ministerul Hotărârea
17. 231/2010 cu privire la comerțul interior în vederea ajustării aprobat de Guvern 2019 Economiei și Guvernului
normei ce ține de crearea și administrarea resursei Infrastructurii nr.948/2013
informaționale de stat în domeniului comerțului

Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Proiect de lege decembrie Ministerul Hotărârea
aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte aprobat de Guvern 2019 Economiei și Guvernului
legislative (Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de Infrastructurii nr.948/2013
întreprinzător, Codul fiscal nr.1163/1997 etc.) în vederea
18. corelării activităților din anexă la Legea nr. 93/1998 cu codurile
CAEM rev.2 și cu mecanismul notificării în comerț, prevăzut de
Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior și la
prevederile Legii nr. 185/2017 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Aprobarea proiectului de lege privind diminuarea risipei Proiect de lege decembrie Ministerul Hotărârea
19. alimentare aprobat de Guvern 2019 Economiei și Guvernului
Infrastructurii nr.948/2013
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Cartea Albă
privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Turismului aprobată Economiei și privind reforma
pentru anii 2020-2030 (PSDT 2030) Infrastructurii cadrului
20. normativ-
regulatoriu a
industriei
turismului din
RM
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 554 din 2004 cu privire la Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Cartea Albă
aprobarea Programului Național în domeniul turismului aprobată 2019 Economiei și privind reforma
“Drumul Vinului în Moldova” (modificarea criteriilor de Infrastructurii cadrului
21. includere în rutele turistice a obiectivelor turistice vitivinicole) normativ-
regulatoriu a
industriei
turismului din
RM
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul Legea
22. aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a aprobată Economiei și nr.352/2006
structurilor de primire turistică cu funcții de cazare și de servire Infrastructurii
a mesei
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului pentru Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul Legea
23. aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și aprobată Economiei și nr.352/2006
funcționarea birourilor/centrelor de informare turistică Infrastructurii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea hotărârii Guvernului nr. 559/2015 cu privire la Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul Cartea Albă
aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat aprobată Economiei și privind reforma
„Registrul turismului” în vederea ajustării acestuia la Infrastructurii cadrului
24. prevederile cadrului normativ, în contextul reformei normativ-
administrației publice centrale regulatoriu a
industriei
turismului din
RM
Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea bugetului Proiect aprobat septembrie Ministerul Legea nr.
Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a 2019 Finanțelor 271/2017
25. auditului” pentru anul 2019 (Proiectul are ca obiectiv aprobarea
bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului”
pentru anul 2019, conform prevederilor art. 50 alin. (1) lit. c)
Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017)
Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru modificarea HG nr. Proiect aprobat septembrie Ministerul Legea nr.
1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a 2019 Finanțelor 271/2017
Comitetului de supraveghere a auditului” (Proiectul are ca
26. obiectiv asigurarea componenței nominale depline a
Comitetului de supraveghere a auditului. Principala prevedere a
proiectului este substituirea unui membru al Comitetului de
supraveghere a auditului la cererea Comisiei Naționale a Pieței
Financiare)
Proiectul de lege cu privire la fondurile de pensii facultative (în Proiect aprobat și noiembrie Comisia Națională a Art. 249 din AA
scopul transpunerii Directivei 2003/41/CE privind activitățile și prezentat 2019 Pieței Financiare
27. supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii Parlamentului (elaborare)
ocupaționale) Ministerul
Finanțelor
(promovare)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Proiectul de lege privind garantarea depozitelor (în scopul Proiect aprobat și decembrie Fondul de Garantare Art. 249 din AA
transpunerii Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare prezentat 2019 a Depozitelor în
a depozitelor și Directivei 2014/49/UE privind schemele de Parlamentului Sistemul Bancar
28. garantare) (elaborare)
Ministerul
Finanțelor
(promovare)
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (în Proiect aprobat și decembrie Comisia Națională a Art. 249 din AA
scopul armonizării legislației naționale cu Regulamentul (CE) prezentat 2019 Pieței Financiare
29. nr.1060/2009 privind agențiile de rating de credit) Parlamentului (elaborare)
Ministerul
Finanțelor
(promovare)
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.114/2012 cu Proiect aprobat și decembrie Banca Națională a Art. 249 din AA
privire la serviciile de plată și moneda electronică (în scopul prezentat 2019 Moldovei
30. transpunerii Directivei 2015/2366/UE privind serviciile de plată Parlamentului (elaborare);
în cadrul pieței interne, care abrogă Directiva 2007/64/CE) Ministerul
Finanțelor
(promovare)
Proiectul de lege cu privire la asigurări (în scopul transpunerii Proiect aprobat și decembrie Comisia Națională a Art. 249 din AA
Directivei 2009/138/CE privind inițierea și exercitarea prezentat 2019 Pieței Financiare
31. activității de asigurare (Solvabilitate II)) Parlamentului (elaborare);
Ministerul
Finanțelor
(promovare)

B. ADMINISTRAREA PROPRIETĂȚII PUBLICE


Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Evaluarea proiectelor de privatizare, concesionare și PPP Evaluare efectuată Iunie 2020 Ministerul
aprobate în ultimii 5 ani în vederea identificării lacunelor și Economiei și
1. practicilor de fraudă a patrimoniului statului Infrastructurii
Agenția Proprietăți
Publice
Promovarea proiectului HG pentru aprobarea unor acte Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea
2. normative vizând funcționarea Legii cu privire la întreprinderea privind aprobarea 2019 Economiei și nr.246/2017
de stat și întreprinderea municipală proiectului de lege Infrastructurii
aprobată

Modificarea cadrului normativ privind repoziționarea APP în Proiecte de HG iunie 2020 Ministerul PAG
subordinea MEI aprobate Economiei și
Infrastructurii
3. Agenția Proprietăți
Publice
Cancelaria de Stat
Ministerul
Finanțelor
Elaborarea unui mapping al tuturor întreprinderilor din Mapping elaborat septembrie Ministerul
proprietatea statului în subordinea APP 2019 Economiei și
4. Infrastructurii
Agenția Proprietăți
Publice
Promovarea reglementărilor ce țin de eficientizarea principiilor Proiecte de HG Iunie 2020 Ministerul
de guvernanță corporativă a întreprinderilor din proprietatea aprobate Economiei și
5. statului (Consiliile de Administrare a întreprinderilor de stat) Infrastructurii
Agenția Proprietăți
Publice
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Promovarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea
6. privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la aprobată 2019 Economiei și nr.246/2017
întreprinderea de stat Infrastructurii

Promovarea proiectului de HG pentru aprobarea Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea


Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea aprobată 2019 Economiei și nr.246/2017
7. concursului pentru selectarea și numirea membrilor consiliului Infrastructurii
de administrație/comisiei de cenzori al întreprinderii de stat,
precum și condițiile de remunerare a acestora
Adoptarea unei politici de proprietate aferentă întreprinderilor Politică adoptată 100 zile Ministerul PAG
8. din proprietatea statului Economiei și
Infrastructurii

Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Proiect aprobat - Agenția Proprietății -


9. Guvernului nr. 675/2008 cu privire la Registrul patrimoniului Publice
public (care să permită identificarea tipului de Ministerul
autoritate/instituție publică (bugetară sau la autogestiune) Finanțelor
Măsuri de responsabilizare a întreprinderilor de stat și Măsuri întreprinse; decembrie Agenția Proprietății Hotărârea
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 100% întreprinderi de 2019 Publice Guvernului nr.
în vederea raportării trimestriale, în format electronic prin stat și societăți Alte autorități 568/2008 cu
intermediul portalului www.servicii.fisc.md, a dării de seamă comerciale cu capital publice care privire la
privind mărimea și circulația proprietății publice (MCPP) integral sau majoritar administrează organizarea
10. de stat, care întreprinderi de stat evidenței
raportează în format și societăți proprietății
electronic, darea de comerciale cu publice,
seamă MCPP capital integral sau circulația acesteia
majoritar de stat și exercitarea
Ministerul funcțiilor de către
Finanțelor persoanele
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
împuternicite să
reprezinte
interesele
statului/unităților
administrativ-
teritoriale

C. SECURITATE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

SLT. Promovarea proiectului de lege pentru aprobarea Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul PNAAA 2017-
Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030 aprobat de Guvern Economiei și 2019, Cap. 14,
Infrastructurii pct. 77 (a);
1. Legea nr.
174/2017 cu
privire la
energetică , art. 4
(1), lit. b
SLT. Promovarea modificărilor la Legea nr. 107/2016 cu Lege adoptată Iunie 2020 Ministerul Legea nr.
privire la energia electrică, în vederea ajustării acesteia la Economiei și 174/2017 cu
situația curentă de pe piața energiei electrice, inclusiv reformele Infrastructurii privire la
2. ce au vizat cadrul instituțional, revizuirea/ ajustarea unui set de energetică
norme la solicitarea operatorilor din piață, transpunerea
ultimului set de angajamente ce reies din acordurile
internaționale asumate de Republica Moldova, etc.
SLT. Promovarea modificărilor la Legea nr. 108/2016 cu Lege adoptată Iunie 2020 Ministerul Legea nr.
privire la gazele naturale. Revizuirea/ ajustarea unui set de Economiei și 174/2017 cu
3. norme la solicitarea operatorilor din piață, transpunerea Infrastructurii privire la
ultimului set de angajamente ce reies din acordurile energetică
internaționale asumate de Republica Moldova, etc.
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
SLT. Promovarea proiectului de lege cu privire la modificarea Lege adoptată Iunie 2020 Ministerul Legea nr.
și completarea unor acte legislative (aferente cadrului juridic cu Economiei și 174/2017 cu
4. privire la protecția/ zonele de protecție a infrastructurii Infrastructurii privire la
energetice) în vederea consolidării prevederilor cadrului juridic energetică
național aferent protecției rețelelor electrice, termice și de
alimentare cu gaze naturale.
SLT. Promovarea proiectului de lege privind modificarea Legii Lege adoptată Martie 2020 Ministerul Legea nr.
nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și Economiei și 107/2016;
promovarea cogenerării, în vederea consolidării rolului Infrastructurii Legea nr.
5. sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, în 108/2016;
special în urbe, stabilirea de măsuri necesare creșterii sarcinii și Legea nr.
eficientizării proceselor aferente alimentării consumatorului 174/2017;
final cu energie termică și apă caldă menajeră, etc. Legea nr.
139/2018
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
privind aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea aprobată 2019 Economiei și 107/2016 art. 21
6. licitațiilor pentru construcția de noi centrale electrice sau Infrastructurii (2);
extinderea capacităților existente PAG 2019, pct.
2.3.2; 2.4
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
7. privind aprobarea Regulamentului privind construcția/ aprobată 2019 Economiei și 107/2016, art. 4
reconstrucția centralelor electrice Infrastructurii (1), lit.g; art. 19
(2)
LT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Ianuarie 2020 Ministerul PNAAA 2017-
8. privind modificarea HG nr. 428 din 15 iulie 2009 cu privire la aprobată Economiei și 2019, Cap. 3, pct.
aprobarea reglementării tehnice cerințe de randament pentru Infrastructurii 173;
cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii aprobată 2019 Economiei și 139/2018 cu
9. energetici și auditul energetic Infrastructurii privire la
eficiența
energetică, art. 9,
pct. 1 (f)
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Legea nr.
10. privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea aprobată Economiei și 139/2018, art. 9,
auditului energetic de către întreprinderile mari Infrastructurii pct. 1 (g)
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
11. cu privire la aprobarea Programului privind implementarea aprobată 2019 Economiei și 139/2018, art. 8,
schemei de obligații în domeniul eficienței energetice Infrastructurii pct. 7
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
12. cu privire la aprobarea Programului privind implementarea aprobată 2019 Economiei și 139/2018, art.14
obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației Infrastructurii alin.(5)
publice centrale de specialitate
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Legea nr.
13. cu privire la aprobarea Strategiei sectoriale pentru renovarea aprobată Economiei și 139/2018, art.
fondului imobiliar național pe termen lung Infrastructurii 7alin.(1)
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul HG nr. 833/2011,
14. cu privire la aprobarea Planului Național de Acțiuni în aprobată 2019 Economiei și cap. I;
domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2019-2021 Infrastructurii PA MEI 2019,
pct. 62.8

SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
15. de modificare a Planului național de acțiuni în domeniul aprobată 2019 Economiei și 10/2016 privind
energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020, în Infrastructurii promovarea
vederea revizuirii setului de măsuri a fi întreprinse de utilizării energiei
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
autoritățile naționale cu scopul de a promova utilizarea energiei din surse
din surse regenerabile întru atingerea obiectivelor sectoriale regenerabile,
asumate. art.9, alin.(1)
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul PNAAA 2017-
pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile de aprobată 2019 Economiei și 2019, Cap. 14,
16. durabilitate pentru biocarburanți și procedura de verificare a Infrastructurii pct. 77 (g)
respectării criteriilor de durabilitate la producerea
biocarburanților
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul PNAAA 2017-
17. pentru aprobarea Regulamentului de calcul a consumului final aprobată 2019 Economiei și 2019
de energie din surse regenerabile în transporturi Infrastructurii
Organizarea licitațiilor pentru capacitățile de generare a energiei 2 licitații Iunie 2020 Ministerul Legea nr.
din surse regenerabile internaționale Economiei și 10/2016
18. organizate; Infrastructurii PAG 2019, pct.
Agenția pentru 2.4.
Eficiență Energetică
Avansarea în implementării proiectului investițional LEA 400 Gradul de progres Iunie 2020 Unitatea consolidată PNAAA 2017-
kV Vulcănești-Chișinău și Stația Back-to-Back Vulcănești atins ≈ 4% pentru 2019, Cap. 14,
Volumul investițiilor implementarea și pct. 77 (d);
valorificate - 2 mil. monitorizarea HG nr. 102/2013
Euro proiectelor în cu privire la
19. domeniul Strategia
energeticii, energetică a RM
IS Moldelectrica, până în anul
Ministerul 2030;
Economiei și PAG 2019, pct.
Infrastructurii 2.4
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
19.1. Negocierea și semnarea Acordului de Grant cu BERD în Decret în vigoare; septembrie Ministerul PNAAA 2017-
mărime de cca 40 mil. Euro pentru implementarea Proiectului Acord de Grant 2019 Economiei și 2019, Cap. 14,
20. semnat Infrastructurii pct. 77 (d);
PAG 2019, pct.
2.4
19.2. Semnarea Decretului pentru aprobarea semnării Acordului Decret semnat septembrie Ministerul PNAAA 2017-
de finanțare cu Banca Mondială în mărime de 61 mil. Euro 2019 Economiei și 2019, Cap. 14,
21. pentru implementarea Proiectului Infrastructurii pct. 77 (d);
PAG 2019, pct.
2.4
Monitorizarea executării obligațiilor contractuale de către Programul septembrie Agenția Proprietății Legea nr.
„EUROTRANSGAZ” S.R.L. asumate la privatizarea Î.S. Investițional 2019 Publice, 121/2007, Legea
„Vestmoldtransgaz” și a investițiilor conform programului examinat Ministerul nr. 108/2016,
22. investițional. Note informative de Economiei și Legea nr.
progres elaborate Infrastructurii, 174/2017, HG nr.
Vestmoldtransgaz 945/2007, HG nr.
SRL 919/2008, PAG
2019, pct. 2.4
Finalizarea implementării „Proiectului de îmbunătățire a Gradul de realizare a Iunie 2020 Ministerul HG nr. 102/2013
eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie proiectului 100%; Economiei și cu privire la
termică” Volumul investițiilor Infrastructurii Strategia
valorificate-40,5 mil. Unitatea consolidată energetică a
23. USD pentru Republicii
implementarea și Moldova pînă în
monitorizarea anul 2030
proiectelor în
domeniul energeticii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Finalizarea implementării Proiectului „Sistemul termoenergetic Gradul de realizare a Decembrie Ministerul HG nr. 102/2013
al mun. Bălți (SA „CET-Nord”)”, finanțat de Banca Europeană proiectului 100%; 2019 Economiei și cu privire la
24. pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) Volumul investițiilor Infrastructurii Strategia
valorificate-10,74 SA CET-Nord energetică a RM
mil. Euro până în anul 2030
D. CONSTRUCȚII, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Promovarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor Cod adoptat în a doua Septembrie Ministerul PAG
1. în scopul eliminării constrângerilor de ordin administrativ și lectură 2019 Economiei și
normativ pentru obținerea actelor permisive în sectorul Infrastructurii
construcțiilor
Elaborarea Strategiei privind planificarea și construirea Strategie elaborată și Aprilie 2020 Ministerul PAG
2. localităților până la anul 2030. înaintată spre Economiei și
aprobare Guvernului Infrastructurii
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Legea 835/1996
3. modul de elaborare și emitere a datelor și condițiilor pentru aprobată 2020 Economiei și (art.25)
elaborarea documentației de urbanism Infrastructurii
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Legea 721/1996
4. modul de elaborare și emitere a avizelor tehnice de conectare la aprobată Economiei și (art.14)
infrastructura tehnico-edilitară condițiilor pentru elaborarea Infrastructurii Legea 163/2010
documentației de proiect pentru construcții. (art.2, art.6 lit. c)
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Legea 835/1996
5. modul de expertizare și avizare a documentației de urbanism. aprobată 2020 Economiei și alin (7) art. 1 și
Infrastructurii Secțiunea 3)
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Legea 721/1996
6. elaborarea și eliberarea avizului de verificare sau raportului de aprobată Economiei și (art.25)
expertiză a documentației de proiect pentru construcții. Infrastructurii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Legea 131/2015
7. elaborarea și aprobarea Regulamentului privind elaborarea aprobată Economiei și art.(58)
documentației de atribuire a contractului de achiziții în urma Infrastructurii
concursului de soluții.
Modificarea unor acte normative (Legea 721/1996, Legea Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Legea 721/1996,
8. 835/1996, Legea 163/2010) în vederea racordării cadrului aprobată Economiei și Legea 835/1996,
normativ în domeniul construcțiilor, la noile realități socio- Infrastructurii Legea 163/2010
economice
Identificarea mecanismului privind eliminarea Proiect elaborat septembrie Ministerul Legea 835/1996
9. neconformităților în procesul de eliberare a actelor permisive în 2019 Economiei și Legea 163/2010
domeniul construcții (urmare examinării inițiativelor legislative Infrastructurii
nr. 49 și nr.50 din 13.06.2019)
Perfecționarea cadrul legislativ și normativ privind 2 Proiecte HG Noiembrie Ministerul Legea nr.
documentației de amenajare a teritoriului național, regional și 2019 Agriculturii 835/1996
10. local. Martie 2020 Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului construcțiilor Strategie elaborată și Februarie Ministerul PAG
11. până la anul 2030. înaintată spre 2020 Economiei și
aprobare Guvernului Infrastructurii

Modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1436 din 17.12.2008 Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. 37 Legea
12. pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea aprobată 2019 Economiei și 721/1996
mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente Infrastructurii
normative în construcții
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul HG 913/2016
13. Reglementării tehnice de stabilire a cerințelor minime pentru aprobată Economiei și
anumite produse de construcție Infrastructurii

Modificarea Hotărârii Guvernului nr.329/2009 pentru aprobarea Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art.7 alin.(4)
Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a aprobată 2019 Economiei și Legea 721/1996
14. specialiștilor cu activități în construcții, în vederea sporirii Infrastructurii privind calitatea
cerințelor față de calificarea specialiștilor în domeniu. în construcții

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 936/2006 „Pentru Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea 721/1996
15. aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în aprobată 2019 Economiei și
construcții” în vederea sporirii nivelului de calitate în Infrastructurii
construcții.
Coordonarea gestionării prejudiciului cauzat în urma Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PV CSE nr. 12-
deteriorării blocului locativ din Otaci aprobată 2019 Economiei și 13-3631 din
16. Infrastructurii 21.06.2019
Legea 136/2017
cu privire la
Guvern
Promovarea spre promulgare a Legii cu privire la condominiu Lege promulgată septembrie Ministerul
17. nr. 276/2018 2019 Economiei și
Infrastructurii
Proiectul hotărârii Guvernului referitor la aprobarea proiectului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. 67, ali. (1),
18. de lege cu privire la modificarea și abrogarea unor legi (în urma aprobată 2019 Economiei și lit. a) din Legea
adoptării Legii cu privire la condominiu). Infrastructurii 276/2018
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art 19 alin. (1)
19. aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor aprobată 2019 Economiei și Legea 276/2018
comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrare Infrastructurii
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. 10 alin (5)
20. aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a aprobată 2019 Economiei și Legea 276/2018
cotelor părți în condominiu Infrastructurii
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Art. 18 alin. (10)
21. aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și aprobată Economiei și Legea 276/2018
funcționare a Fondului de reparație și dezvoltare și modul de Infrastructurii
calcul a cotelor de contribuție la Fond
Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Art. 50 Legea
22. aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a aprobată Economiei și 276/2018
terenului aferent condominiului. Infrastructurii

E. TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ
SLT. Modificarea Hotărârii Guvernului 1608/2003 cu privire la Hotărâre de Guvern Septembrie Ministerul Anexa XXVIII-D
recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor, aprobată 2019 Economiei și din Acordul de
1. în vederea instituirii unui mecanism transparent și eficient de Infrastructurii Asociere RM-
recunoaștere, împuternicire și monitorizare a performanței Agenția Națională UE.
societăților internaționale de clasificare a navelor. pentru Resurse
Materiale
SLT. Modificarea Hotărârii Guvernului 997/2006 cu privire la Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Anexa XXVIII-D
implementarea Codului internațional de management pentru aprobată 2019 Economiei și din Acordul de
2. exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării Infrastructurii Asociere RM-
în vederea reglementării în legislația națională a cerințelor Agenția Națională UE.
obligatorii din codul privind siguranța la bordul navelor. pentru Resurse
Materiale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
SLT. Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Anexa XXVIII-D
controlul statului de pavilion aprobată Economiei și din Acordul de
3. Infrastructurii Asociere RM-
Agenția Națională UE.
pentru Resurse
Materiale
SLT. Aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PNAAA 2017-
procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate aprobată 2019 Economiei și 2019
4. și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și Infrastructurii (Acordul privind
echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de Spațiul
proiectare și producție. Aerian Comun,
Anexa III)
LT. Proiect de lege privind securitatea aeronautică cu un nou Lege adoptată Iunie 2020 Ministerul PNAAA 2017-
cuprins Economiei și 2019
5. Infrastructurii (Acordul privind
Spațiul
Aerian Comun,
Anexa III)
LT Proiect de lege cu privire la răspunderea și cerințele de Lege adoptată Iunie 2020 Ministerul PNAAA 2017-
asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave Economiei și 2019
6. Infrastructurii (Acordul privind
Spațiul
Aerian Comun,
Anexa III)
SLT Aprobarea Regulamentului privind procedurile Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul PNAAA 2017-
7. administrative referitoare la personalul navigant din aviația aprobată 2019 Economiei și 2019
civilă Infrastructurii (Acordul privind
Spațiul
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Aerian Comun,
Anexa III)
LT Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Hotărârea
8. la Convenția privind transporturile internaționale feroviare privind aprobarea 2019 Economiei și Guvernului
(COTIF) întocmită la Berna la 9 mai 1980. Proiectului de Lege Infrastructurii nr. 1472/2016.
aprobată;
LT Proiectul de lege cu privire la aprobarea Codului Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Anexa X din
transportului feroviar al Republicii Moldova prin apărarea privind aprobarea 2019 Economiei și Acordul de
9. acestuia în Comisiile din cadrul Parlamentului. Proiectului de Lege Infrastructurii Asociere RM-
aprobată; UE.
HG nr.
1042/2017
SLT Elaborarea și aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul PNAAA 2017-
10. cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea aprobată Economiei și 2019
Codului Transporturilor Rutiere Infrastructurii (cap. 15, Anexa
X).
SLT Aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Codul
11. persoane și bagaje aprobată 2019 Economiei și Transporturilor
Infrastructurii Rutiere, art. 3.
SLT Aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Codul
12. mărfuri perisabile și ușor alterabile aprobată 2019 Economiei și Transporturilor
Infrastructurii Rutiere, art. 3.
SLT Aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Codul
13. aprobarea Regulamentului cu privire la autogări aprobată 2019 Economiei și Transporturilor
Infrastructurii Rutiere, art. 3.
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
SLT Aprobarea proiectului HG cu privire la aprobarea Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Codul
14. Conceptului Tehnic privind Sistemul de management integrat aprobată 2020 Economiei și transporturilor
Infrastructurii rutiere (art. 63,
alin. (1))
SLT Promovarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. XXXIV alin.
15. organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto aprobată 2019 Economiei și (4) din Legea nr.
Infrastructurii 140/2018
SLT Semnarea Acordului între Guvernul RM și Guvernul Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Hotărârea
16. Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri. aprobată 2019 Economiei și Guvernului
Infrastructurii nr. 73/2019

SLT Aprobarea Protocolului cu privire la modificarea Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Hotărârea
17. Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul aprobată 2019 Economiei și Guvernului
Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional din 9 Infrastructurii nr. 1073/2018
aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019.
LT Proiectul de lege cu privire la investigația accidentelor și Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Anexa X din
incidentelor în transporturi. privind aprobarea 2019 Economiei și Acordul de
proiectului de lege, Infrastructurii Asociere RM-
aprobată UE.
Programul de
18. activitate al
Guvernului
(Transport,
infrastructură,
energetică -
pct.2.4).
SLT Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Anexa X din
19. Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în aprobată. Economiei și Acordul de
Transporturi. (Instituirea Biroului) Infrastructurii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Asociere RM-
UE.

Aprobarea cadrului normativ în vederea creșterii nivelului de Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Programul
administrare, întreținere și dezvoltare a drumurilor publice privind aprobarea 2019 Economiei și Guvernului
20. naționale (Legea drumurilor nr. 509/1995, Codul fiscal, nr. proiectului de lege Infrastructurii, Îmbunătățirea
1163/1997 (titlului IX, Taxele rutiere) și Legea fondului rutier pentru modificarea Ministerul situației în
nr. 720/1996) unor acte legislative, Finanțelor domeniul
aprobată infrastructurii
Semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul RM Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Programul
privind construirea podului rutier de frontieră între cele două aprobată 2019 Economiei și Guvernului
state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Infrastructurii, Identificarea și
21. Ungheni (RM). Ministerul promovarea
Afacerilor Externe și proiectelor de
Integrării Europene, infrastructură
Cancelaria de Stat
Inițierea negocierilor Acordului între Guvernul României și Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Programul
Guvernul Republicii Moldova privind întreținerea podurilor aprobată 2020 Economiei și Guvernului
rutiere de frontieră Infrastructurii, Dezvoltarea
22. Ministerul căilor de
Afacerilor Externe și finanțare care
Integrării Europene, pun accentul pe
Cancelaria de Stat întreținere
Inițierea negocierilor Acordului între Guvernul Ucrainei și Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Programul
Guvernul Republicii Moldova privind construirea podului aprobată 2019 Economiei și Guvernului
23. rutier de frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între Infrastructurii, Identificarea și
localitățile Iampol (Ucraina) – Cosăuți (RM). Ministerul promovarea
Afacerilor Externe și proiectelor de
Integrării Europene, infrastructură
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Cancelaria de Stat
Aprobarea documentului de Dezvoltare Strategică pentru Hotărâre de Guvern Septembrie Ministerul Programul
domeniile Transport și Infrastructura Drumurilor pe perioada aprobată 2020 Economiei și Guvernului
anilor 2020-2030 Infrastructurii,
24. Ministerul
Finanțelor,
Cancelaria de Stat,
Societate civilă
Revigorarea Consiliului fondului rutier în vederea utilizării Audierea trimestrială Trimestrial Ministerul Programul
eficiente a mijloacelor alocate pentru întreținerea și reparația a rapoartelor utilizării Economiei și Guvernului
periodică a drumurilor publice eficiente a Fondului Infrastructurii, Reevaluarea
rutier Cancelaria de Stat, rezultatelor
Membrii Consiliului lucrărilor
25. fondului rutier efectuate în
cadrul
programului
drumuri bune
Legea fondului
rutier nr.
720/1996
Crearea Agenției Naționale a Drumurilor (reorganizarea Î. S. Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Programul
Administrația de Stat a Drumurilor) în vederea îmbunătățirii aprobată 2019 Economiei și Guvernului
26. administrării drumurilor publice naționale și eficientizarea Infrastructurii, Îmbunătățirea
utilizării mijloacelor Fondului rutier. Cancelaria de Stat situației în
domeniul
infrastructurii
Elaborarea proiectului de Lege cu privire la declararea utilității Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Programul
27. publice pentru lucrările de interes național de construcție și privind aprobarea 2020 Economiei și Guvernului
reabilitare a unor drumuri Infrastructurii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
proiectului de lege, Identificarea și
aprobată promovarea
proiectelor de
infrastructură
Dezvoltarea rețelelor de drumuri prin conlucrarea cu Uniunea Propuneri înaintate și Mai 2020 Ministerul Programul
Europeană, Țările Parteneriatului Estic, și Instituțiile Financiare aprobate Economiei și Guvernului
28. Internaționale pentru atragerea investițiilor străine în vederea Infrastructurii Identificarea și
promovării proiectelor investiționale către instituțiile financiare promovarea
internaționale și donatori pentru finanțarea construcției, proiectelor de
modernizării și reabilitării drumurilor naționale. infrastructură
Aprobarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Programul
Vinieta (îmbunătățirea sistemului de colectare monitorizare și aprobată Economiei și Guvernului
29. control al Taxei pentru folosirea drumurilor de către vehiculele Infrastructurii Acțiuni durabile
neînmatriculate în Republica Moldova). în domeniul
transporturilor
Aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutiera pentru Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Programul
anii 2019 – 2020 în scopul monitorizării și prevenirii cauzelor aprobată 2019 Economiei și Guvernului
30. producerii accidentelor rutiere Infrastructurii, Îmbunătățirea
Ministerul situației în
Afacerilor Interne domeniul
infrastructurii
Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la Regulamentul Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Programul
auditului siguranței rutiere la nivel național, în scopul creșterii aprobată 2019 Economiei și Guvernului
31. gradului de siguranță a participanților la trafic. Infrastructurii, Îmbunătățirea
Ministerul situației în
Afacerilor Interne domeniul
infrastructurii

F. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea pct.18 din Regulamentul privind obiectele de Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul HG nr.904/2018
1. proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de aprobată 2019 Economiei și
serviciu (HG nr. 1609/2003) Infrastructurii

Conceptualizarea și lansarea proiectului privind elaborarea Stabilirea de septembrie Ministerul Programul


2. Codului Tehnologiei Informației parteneriate 2019 Economiei și Guvernului
Proces lansat Infrastructurii

Elaborarea și aprobarea Codului Tehnologiei Informației în Hotărâre de Guvern Iulie 2020 Ministerul Programul
sectorul public aprobată Economiei și Guvernului
3. Infrastructurii
Agenția de
Guvernare
Electronică
Perfecționarea cadrului legal privind funcționarea parcului Raport de evaluare Aprilie 2020 Ministerul Legea nr.77/2016
4. pentru tehnologia informației „Moldova IT park” și promovarea elaborat Decembrie Economiei și HG nr.1143/2017
politicilor de dezvoltare a acestuia Acte normative 2020 Infrastructurii
ajustate
Dezvoltarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Proiect privind Decembrie Ministerul Legea
Urgență 112 extinderea SIA 112 2020 Economiei și nr.174/2014
5. până la echipaje de Infrastructurii
urgență elaborat Partenerii de
dezvoltare
Lansarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare privind Parteneri identificați septembrie Ministerul Programul
proiectul de transpunere a Directivei NIS în legislația națională Expertiză externă 2019 Economiei și Guvernului
6. privind legislația în Infrastructurii
domeniul securității Partenerii de
cibernetice dezvoltare
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Efectuarea unui studiu de impact și elaborarea proiectului de Studiu efectuat Decembrie Ministerul Programul
Lege privind securitatea cibernetică a rețelelor și sistemelor Proiect de lege 2020 Economiei și Guvernului
7. informatice elaborat Infrastructurii
Partenerii de
dezvoltare
Elaborarea și aprobarea cadrului normativ aferent desemnării Cadrul normativ Decembrie, I.P. „Serviciul Pct. 1, subpct. 2)
I.P. “Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” elaborat și aprobat 2019 tehnologia din Hotărârea
în calitate de Cert guvernamental, în conformitate cu Hotărârea Informației și Parlamentului
Parlamentului nr.257/2018 privind aprobarea Strategiei Securitate nr.257/2018
securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii Cibernetică” privind aprobarea
2019-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Cancelaria de Stat Strategiei
acesteia. securității
8. informaționale a
Republicii
Moldova pentru
anii 2019-2024 și
a Planului de
acțiuni pentru
implementarea
acesteia.

G. COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI POȘTALE


Modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, în Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PNAA 2017-
1. vederea realizării etapei a II-a și a III-a de liberalizare a pieței pentru aprobarea 2019 Economiei și 2019
de servicii poștale (LT) proiectului de lege, Infrastructurii
aprobată
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea nr.
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru aprobată 2019 Economiei și 100/2018; Legea
Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Infrastructurii nr. 36/2016,
Informației (SLT) Legea nr.
2. 135/2017; Legea
nr. 185/2017;
Legea nr.
160/2018;
Legea nr.
74/2018
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea nr.
3. organizarea și funcționarea Instituției publice ”Serviciul aprobată 2019 Economiei și 136/2017 cu
Național de Management al Frecvențelor Radio” (SLT) Infrastructurii privire la Guvern

Relansarea negocierilor privind interconectarea directă a Negocieri relansate Septembrie Biroul politici de Decizia
comunicațiilor telefonice între cetățeni pe ambele maluri ale cu participarea OSCE 2019 reintegrare protocolară
Nistrului si mediatorilor Ministerul privind
Economiei și organizarea
Infrastructurii interacțiunii în
domeniul
comunicațiilor
4. electronice,
semnată între
reprezentanții
politici pentru
reglementare
transnistreană la
data de 25.11.17;
Legea nr.
283/2018
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (LT) Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul PNAA 2017-
5. pentru aprobarea 2019 Economiei și 2019
proiectului de lege, Infrastructurii
aprobată
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.116/2013 cu privire la Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea
6. aprobarea Programului de management al spectrului de aprobată 2020 Economiei și comunicațiilor
frecvențe radio pentru anii 2013-2020 (SLT) Infrastructurii electronice nr.
241/2007
Modificare a Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Hotărârea
7. partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de pentru aprobarea 2019 Economiei și Guvernului
comunicații electronice nr. 28/2016 (LT) proiectului de lege, Infrastructurii nr.629/2018
aprobată
Modificarea Legii nr.241/2007 (LT) Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul
8. pentru aprobarea 2020 Economiei și
proiectului de lege, Infrastructurii
aprobată
Elaborarea programului cu privire la implementarea radioului Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.69/2008
9. digital (SLT) aprobată 2020 Economiei și
Infrastructurii
Ratificarea actelor UPU, aprobate la Congresul extraordinar din 3 Hotărâri de Guvern Decembrie Ministerul Legea nr.
10. Addis-Ababa la 07.09.2018 pentru aprobarea 2019 Economiei și 36/2016
proiectului de lege, Infrastructurii
aprobate

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aducerea Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Legea nr.
11. legislației în concordanță cu Legea comunicațiilor poștale nr. aprobată Economiei și 36/2016
36/2016 (SLT) Infrastructurii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

V. CAPITALUL UMAN ȘI SOCIAL

A. DEMOGRAFIE

Studierea schimbărilor în structura familiei, numărul de copii Studiul „Generații și Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.3;
dorit de către cuplul familial, planificarea familială, relațiilor Gender” efectuat Muncii și Protecției Programul
intergeneraționale și reconcilierea vieții de familie cu cea Raport interim Sociale național strategic
profesională elaborat în domeniul
1. securității
demografice a
Republicii
Moldova (2011-
2025)

B. SĂNĂTATE
Elaborarea conceptului de modernizare a sectorului spitalicesc Concept aprobat Decembrie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
1. 2019 Muncii și Protecției Ocrotirea
Sociale sănătății și
protecția socială
Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și creșterea Cadru normativ Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
calității serviciilor comunitare, geriatrice, paliative și de revizuit Iunie 2020 Muncii și Protecției Ocrotirea
reabilitare Sociale sănătății și
2. Sporirea volumului Compania Națională protecția socială
serviciilor medicale de Asigurări în
prestate persoanelor Medicină
asigurate
Revizuirea cadrului normativ în vederea asigurării Cadru normativ Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
3. funcționalității serviciului de sănătate publică aprobat de Guvern Decembrie Muncii și Protecției Ocrotirea
2019 Sociale sănătății și
protecția socială
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea unor acte normative ce țin de politicile de motivare Hotărâri de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
4. a angajaților din sistemul de sănătate aprobate 2019 Muncii și Protecției Ocrotirea
Sociale sănătății și
protecția socială
Elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare în domeniul Ministerul Sănătății PAG, pct. 3.2.
5. sănătății 2020-2030 Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției Ocrotirea
aprobată Sociale sănătății și
protecția socială,
Elaborarea proiectului de Lege a medicamentului (LT) Ministerul Sănătății AA – Anexa
Proiect de lege Iunie 2020 Muncii și Protecției XVI, Lista
aprobat de Guvern Sociale actelor din
Agenția legislația uniunii
6. Medicamentului și cu un calendar de
Dispozitivelor apropiere,
Medicale PAG, pct.3.2
Ocrotirea
sănătății și
protecția socială
Stabilirea mecanismului privind controlul asupra prețurilor la Cadru normativ Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
medicamentele plasate pe piața internă și comercializate elaborat și prezentat Martie 2020 Muncii și Protecției Ocrotirea
spre aprobare Sociale sănătății și
7. Agenția protecția socială
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale
Dezvoltarea Centrului Național de Sănătate Prietenos Tinerilor Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
8. ca centru de resurse pentru asigurarea durabilității serviciilor de Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției Ocrotirea
sănătate prietenoase tinerilor aprobată Sociale sănătății și
protecția socială
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Compania Națională
de Asigurări în
Medicină
Racordarea Legii privind sănătatea mintală nr.1402-XIII din 16 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
decembrie 1997 la Convenția ONU pentru Protecția Proiect de lege Mai 2020 Muncii și Protecției Ocrotirea
Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în 2010, Declarația aprobat de Guvern Sociale sănătății și
9. europeană cu privire la sănătatea copiilor și tinerilor cu Ministerul Educației protecția socială
dizabilități intelectuale și a familiilor lor „O sănătate mai bună, Culturii și Cercetării
o viață mai bună: copiii și tinerii cu dezabilități intelectuale și Ministerul Justiției
familiile lor Ministerul
Afacerilor Interne
Dezvoltarea Programului național de dezvoltare a asistenței Iunie 2020 Ministerul Sănătății HG nr.
medicale de urgență pentru anii 2021 – 2025 Hotărâre de Guvern Muncii și Protecției 1238/2016
aprobată Sociale privind aprobarea
Ministerul Programului
Afacerilor Interne național de
10. Ministerul dezvoltare a
Economiei și asistenței
Infrastructurii medicale de
Compania Națională urgență pentru
de Asigurări în anii 2016-2020
Medicină
Reglementarea plasării pe piață și utilizarea produselor biocide Hotărâre de Guvern Ministerul Sănătății AA - Anexa
(SLT) aprobată Decembrie Muncii și Protecției XVI, Lista
11. 2019 Sociale actelor din
legislația uniunii
cu un calendar de
apropiere
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea Regulamentului sanitar pentru monitorizarea calității Ministerul Sănătății AA - Anexa XI,
12. apei potabile (SLT) Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției la capitolul 16
aprobată Sociale (Mediul
înconjurător)
Elaborarea Regulamentul sanitar privind testarea materialelor și Ministerul Sănătății AA – Anexa XI,
substanțelor care vin în contact cu apa potabilă; Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției la capitolul 16
13. – procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a aprobată Sociale (Mediul
apei potabile în sticle sau alte recipiente înconjurător)
(SLT)
Instituirea unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii Ministerul Sănătății AA – anexa
alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (SLT) Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Muncii și Protecției XVIIA,
aprobată Sociale MĂSURI SPS,
14. Partea 4, Măsuri
aplicabile
aditivilor
alimentari și
celor furajeri
Reglementarea utilizării solvenților de extracție la fabricarea Ministerul Sănătății AA – ANEXA
produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (SLT) Hotărâre de Guvern Martie 2020 Muncii și Protecției XVIIA,
aprobată Sociale MĂSURI SPS,
15. Partea 4, Măsuri
aplicabile
aditivilor
alimentari și
celor furajeri
Instituirea Comitetului Național Coordonator în domeniul Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul PAG, pct.3.2
16. resurselor umane din sistemul sănătății aprobată Sănătății Muncii și Ocrotirea
Protecției Sociale sănătății și
protecția socială
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Agenția Națională
pentru Sănătate
Publică
Modificarea unor acte normative ce țin de transparentizarea și Hotărâri de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
îmbunătățirea organizării concursurilor de angajare a aprobate 2019 Muncii și Protecției Ocrotirea
17. conducătorilor de instituții medico-sanitare, a șefilor de Sociale sănătății și
subdiviziuni, a medicilor și alt personal medical protecția socială

Rectificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență Ministerul Sănătății Legea nr.
medicală pe anul 2019 Proiect de Lege Octombrie Muncii și Protecției 181/2014
18. aprobat de Guvern 2019 Sociale finanțelor publice
și
responsabilității
bugetar-fiscale
Elaborarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de Decembrie Ministerul Sănătății Legea nr.
asistență medicală pe anul 2020 Proiect de Lege 2019 Muncii și Protecției 181/2014
19. aprobat de Guvern Sociale finanțelor publice
și
responsabilității
bugetar-fiscale
Promovarea raportului anual privind executarea fondurilor Raport aprobat de iunie 2020 Legea nr. 181 din
asigurării obligatorii de asistență medicală Guvern și prezentat Compania Națională 25.07.2014
20. Parlamentului de Asigurări în finanțelor publice
Medicină și
responsabilității
bugetar-fiscale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 Septembrie Ministerul Sănătății Hotărârea Curții
din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de Hotărâre de Guvern 2019 Muncii și Protecției Constituționale
21. asistență medicală privind aprobarea Sociale nr. 3/2019
proiectului de lege
aprobată

C. PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI RAPORTURILE DE MUNCĂ

Indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
sociale aprobată Muncii și Protecției Ocrotirea
Sociale sănătății și
1. protecția socială,
Legea nr.
156/1998 privind
sistemul public
de pensii, Art. 13
Promovarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de Proiect de lege Decembrie Ministerul Sănătății Legea nr.
stat pe anul 2020 aprobat de Guvern 2019 Muncii și Protecției 181/2014
2. Sociale finanțelor publice
și
responsabilității
bugetar-fiscale
Modificarea și completarea unor acte normative în scopul Proiect de lege Martie 2020 Ministerul Sănătății AA – Art. 138
3. asigurării protecției drepturilor copilului aprobat de Guvern Muncii și Protecției
Sociale
Modificarea și completarea unor acte normative în vederea Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul Sănătății AA – Art. 31,
4. prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale în domeniul muncii și aprobat de Guvern Muncii și Protecției Art. 32, lit.f
în sistemul educațional Sociale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Asigurarea compatibilității legislației naționale cu prevederile Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul Sănătății AA - 2017–2019,
5. Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și aprobat de Guvern Muncii și Protecției Art.3
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței Sociale
domestice

Modernizarea legislației muncii în corespundere cu necesitățile Proiecte de legi Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
6. pieței muncii aprobate de Guvern Muncii și Protecției Ocrotirea
Sociale sănătății și
protecția socială
Rectificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Proiect de lege Ministerul Sănătății Legea nr.
2019 aprobat de Guvern Noiembrie Muncii și Protecției 181/2014
7. 2019 Sociale finanțelor publice
și
responsabilității
bugetar-fiscale
Promovarea raportului anual privind executarea bugetului Raport aprobat de Iunie 2020 Casa Națională de Legea nr. 181 din
asigurărilor sociale de stat Guvern și prezentat Asigurări Sociale 25.07.2014
Parlamentului finanțelor publice
8.
și
responsabilității
bugetar-fiscale
Modificarea Legii nr. 1544/1993 asigurării cu pensii a Proiect de lege Ministerul Sănătății Hotărârea Curții
9. militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele aprobat de Guvern Martie 2020 Muncii și Protecției de Conturi nr. 98
organelor afacerilor interne Sociale din 21 decembrie
2018
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Aprobarea coeficienților de valorizare pentru calculul pensiilor Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
aprobată Muncii și Protecției Ocrotirea
Sociale sănătății și
10. protecția socială,
Legea nr.
156/1998 privind
sistemul public
de pensii, Art. 8
Reglementarea modului de organizare și funcționare a Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății AA - Art. 138
11. Serviciului regional de asistență integrată a copiilor aprobată 2019 Muncii și Protecției
victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de Sociale
calitate
Reglementarea modului de stabilire și plată a indemnizațiilor Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății AA - Art. 138
12. pentru continuarea studiilor pentru unele categorii de copii și aprobată 2019 Muncii și Protecției
tineri Sociale
Reglementarea modului de organizare și funcționare a Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
13. Serviciului social „Locuință socială asistată” și a Standardelor aprobată Muncii și Protecției Ocrotirea
minime de calitate Sociale sănătății și
protecția socială
Reglementarea modului de organizare și funcționare a Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
14. Serviciului social „Centru de zi pentru persoane adulte cu aprobată 2019 Muncii și Protecției Ocrotirea
dizabilități” și a Standardelor minime de calitate Sociale sănătății și
protecția socială
Ajustarea unor acte normative care reglementează modul de Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
15. organizare și funcționare a serviciilor sociale la necesitățile aprobată 2019 Muncii și Protecției Ocrotirea
presatorilor și beneficiarilor de servicii, în contextul realizării Sociale sănătății și
procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități protecția socială
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea Programului național de accesibilitate pentru Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul pct 3.2 al
16. persoanele cu dizabilități aprobată Economiei și Programului de
Infrastructurii Guvernare
Majorarea pragului indicatorilor de bunăstare (proxy) Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății AA - Capitolul
17. aprobată 2019 Muncii și Protecției IV, art. 32
Sociale
Reglementarea modului de stabilire și plată a ajutorului material Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății AA - Capitolul
18. pentru unele categorii ale populației aprobată 2019 Muncii și Protecției IV, art. 32
Sociale

Reglementarea modului de asigurare a dreptului la alocații Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul Sănătății AA - Capitolul
19. lunare de stat victimelor reabilitate ale represiunilor politice din aprobat de Guvern Muncii și Protecției IV, art. 32
perioada anilor 1917 - 1990, care și-au stabilit pensia în alt stat Sociale
Indexarea venitului lunar minim garantat Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății AA, Capitolul
20. aprobată Muncii și Protecției IV, art. 32
Sociale
Ajustarea actelor normative privind bugetarea sensibilă la Proiect de lege Iulie 2020 Ministerul Sănătății AA - Art 31, Art.
21. dimensiunea de gen aprobat de Guvern Muncii și Protecției 32, lit.f
Sociale
Dezvoltarea Mecanismului național de referire pentru protecția Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății AA - Art 16
22. și asistența victimelor infracțiunilor aprobată Muncii și Protecției
Sociale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea Planului de acțiuni privind diminuarea muncii Hotărâre de Guvern Mai 2020 Ministerul PAG, pct.3.2
informale și nedeclarate pentru 2020-2030 aprobată Economiei și
Infrastructurii
Ministerul
Finanțelor
Ministerul Sănătății
23. Muncii și Protecției
Sociale
Casa Națională de
Asigurări Sociale
FISC
Ministerul
Afacerilor Interne
Asigurarea cerințelor minime de îmbunătățire a protecției Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății AA - Anexa III,
securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de aprobată 2019 Muncii și Protecției art. 31, 32, lit.i)
24. foraj [transpunerea Directivei 92/91/CEE a Consiliului din 3 Sociale
noiembrie 1992 și a unsprezecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
Asigurarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Sănătății AA - Anexa III,
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de aprobată Muncii și Protecției art. 31, 32, lit.i)
25. protecție la locul de muncă (transpunerea Directivei Sociale
89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 și a treia
directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva 89/391/CEE]
Perfecționarea cadrului normativ cu privire la elaborarea Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.1
26. standardelor ocupaționale aprobată 2019 Muncii și Protecției
Sociale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Revizuirea Regulamentului de finanțare a proiectelor Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.1
27. Comitetelor sectoriale pentru formare profesională aprobată Muncii și Protecției
Sociale
Elaborarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 pentru Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.1
28. implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de aprobată 2020 Muncii și Protecției
Muncă 2017-2021 Sociale
Promovarea proiectului cu privire la salariul mediu prognozat Hotărâre de Guvern Ianuarie 2020 Ministerul Sănătății Legea
pentru anul 2020 aprobată Muncii și Protecției nr.289/2004
Sociale privind
indemnizațiile
29. pentru
incapacitate
temporară de
muncă și alte
prestații de
asigurări sociale
Stabilirea noului cuantum minim garantat al salariului în Hotărâre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Sănătății Legea salarizării
30. sectorul real aprobată Muncii și Protecției nr.847/2002
Sociale
Modificarea mecanismului de salarizare a angajaților din Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Sănătății Legea
instituțiile cu autonomie financiară aprobată 2019 Muncii și Protecției nr.271/2018
Sociale pentru
modificarea Legii
31. salarizării
nr.847/2002;
Legea
nr.270/2018
privind sistemul
unitar de
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
salarizare în
sectorul bugetar
Modificarea modalității de acordare a unor garanții și Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
32. compensații salariaților care îmbină munca cu studiile aprobată 2020 Muncii și Protecției Ocrotirea
Sociale sănătății și
protecția socială

D. EDUCAȚIE
Sporirea gradului de siguranță la locul de muncă a angajaților Proiect de lege noiembrie Ministerul
din sistemul educațional, prin elaborarea proiectului de lege cu aprobat de Guvern și 2019 Educației, Culturii și
1. privire la completarea art. 287, alineatul (2), lit. c) din Codul remis Parlamentului Cercetării
penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 spre examinare

Debirocratizarea și eficientizarea proceselor de documentare și Nomenclatorul septembrie Ministerul Programul de


raportare în învățământul general pentru a reda profesorilor tipurilor de 2019 Educației, Culturii și activitate al
2. timpul și posibilitatea de a se dedica în primul rând procesului documentație școlară Cercetării Guvernului
educațional și formării personalității elevilor. și rapoarte în (pct. 3.1.)
învățământul general
revizuit
Monitorizarea procesului de implementare a documentelor Raport de iunie 2020 Ministerul
curriculare, ediția 2019, în vederea sporirii relevanței pentru monitorizare a Educației, Culturii și
dezvoltare personală, socială și profesională. implementării Cercetării
3. documentelor iunie 2020
curriculare elaborat;
Recomandări
implementate
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Aprobarea Formulei de finanțare pentru instituțiile de educație Hotărâre de Guvern iunie 2020 Ministerul
timpurie aprobată Educației, Culturii și
4. Cercetării, cu
sprijinul
UNICEF
Elaborarea proiectului Legii Uceniciei, în vederea sprijinirii Proiect de lege noiembrie Ministerul Programul de
implementării învățământului dual aprobat de Guvern și 2019 Educației, Culturii și activitate al
remis Parlamentului Cercetării; Guvernului
5. spre examinare Ministerul (pct. 3.1.)
Finanțelor;
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Perfecționarea prin debirocratizare a procesului de raportare în Nomenclatorul decembrie Ministerul Programul de
sistemul educației timpurii documentației în IET 2019 Educației, Culturii și activitate al
6. aprobat, Metodologie Cercetării Guvernului
de repartizare a (pct. 3.1.)
timpului de muncă în
IET aprobată
Aprobarea Planului național de acțiuni privind implementarea Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul HG nr.1106/2016
7. Strategiei de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale, aprobată 2019 Educației, Culturii și
anii 2018-2023 Cercetării
Aprobarea Pachetului standard de servicii educaționale pentru Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul Codul educației
8. învățământul general aprobată Educației, Culturii și nr.152/2014
Cercetării, cu (art.9, (2))
sprijinul UNICEF
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea și aprobarea cadrului normativ privind instituirea Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul
9. mentoratului în instituțiile de învățământ general aprobată Educației, Culturii și
Cercetării, cu
sprijinul UNICEF
Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Programul de
10. modificarea unor hotărâri ale Guvernului (în contextul aprobată 2019 Educației, Culturii și activitate al
regimului economico-financiar de autogestiune al instituțiilor Cercetării Guvernului
de învățământ profesional tehnic) (pct. 3.1.)
Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Programul de
punerea în aplicare a Recomandărilor formulate în Raportul aprobată Educației, Culturii și activitate al
privind Pilotarea procesului de raționalizare a cheltuielilor în Cercetării; Guvernului
sistemele de învățământ profesional tehnic Ministerul (pct. 3.1.)
Finanțelor;
Ministerul Sănătății,
11. Muncii și Protecției
Sociale;
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern aprilie 2020 Ministerul Programul de
planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de aprobată Educației, Culturii și activitate al
specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ Cercetării; Guvernului
12. profesional tehnic pentru anul de studii 2020-2021 Ministerul (pct. 3.1.)
Finanțelor;
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale;
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Promovarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea planului Hotărâri de Guvern septembrie Ministerul PNAAA (art.123,
13. de admitere pentru studii superioare de licență și master aprobate 2019 Educației, Culturii și (c))
mai 2020 Cercetării
Ministerele de resort
Promovarea performanței academice prin acordarea burselor de Hotărâri de Guvern septembrie Ministerul PNAAA (art.123,
14. merit (Bursa Guvernului, Bursa Președintelui, Bursa Republicii) aprobate 2019 Educației, Culturii și (c))
pentru studenții din învățământul superior iunie 2020 Cercetării
Aprobarea și implementarea Regulamentului de conferire a Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PNAAA (art.123,
15. titlurilor științifico-didactice și a standardelor minime aprobată 2019 Educației, Culturii și (c))
obligatorii de conferire a titlurilor științifico-didactice Cercetării
Dezvoltarea Metodologiei de evaluare externă a calității în Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PNAAA (art.123,
vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării aprobată 2019 Educației, Culturii și (b))
16. programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional Cercetării
tehnic, superior și de formare continuă pentru programele de
master conform bunelor practici internaționale
Aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico- Hotărâre de Guvern noiembrie Ministerul PNAAA (art.123,
17. didactice de conferențiar universitar și de profesor universitar aprobată 2019 Educației, Culturii și (c))
Cercetării
Modificarea HG nr. 1016/2017 cu privire la aprobarea Cadrului Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul PNAAA
18. național al calificărilor din Republica Moldova pentru aprobată 2019 Educației, Culturii și (Capitolul 23, art.
implementarea recomandărilor Parlamentului European și Cercetării 123.)
propunerilor Comisiei Europene din 2017/2018
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Revizuirea Planului de acțiuni pentru restructurarea sistemului Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Hotărârea
de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală, aprobat aprobată 2019 Agriculturii, Guvernului
19. prin Hotărârea Guvernului 1283/2018, elaborare indicatorilor de Dezvoltării 1283/2018
performanță și dezvoltare pentru evaluarea instituțiilor de Regionale și
învățământ in domeniul agro-alimentar (superior si profesional Mediului
tehnic)

E. CERCETARE ȘI INOVARE
Aprobarea Programului Național în domeniile Cercetării și Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Codul cu privire
Inovării 2020-2023 și a Planului de acțiuni pentru aprobată 2019 Educației, Culturii și la știință și
implementarea acestuia. Cercetării inovare al
1. Republicii
Moldova nr.
259/2004 (art.
27)
Aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Codul cu privire
domeniile cercetării și inovării aprobată 2019 Educației, Culturii și la știință și
Cercetării inovare al
2. Republicii
Moldova
nr.259/2004, (art.
52
Organizarea și desfășurarea competiției naționale a granturilor Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Codul cu privire
doctorale cu finanțare de la bugetul de stat aprobată 2019 Educației, Culturii și la știință și
3. Cercetării inovare
nr.259/2004,
art.85, 94, 139
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Codul educației
aprobarea planului privind specialitățile științifice la programul aprobată 2019 Educației, Culturii și nr.152/2014 (art.
de postdoctorat Cercetării; 95);
Agenția Națională Codul cu privire
pentru Cercetare și la știință și
Dezvoltare inovare
4. nr.259/2004 (art.
59);
Legea anuală cu
privire la bugetul
de stat;
HG nr.499/2018
(pct. 28)
Aprobarea hotărârii de Guvern cu privire la conferirea și Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Codul educației
confirmarea titlurilor științifice în Republica Moldova aprobată 2019 Educației, Culturii și nr.152/2014 (art.
Cercetării 94);
Codul cu privire
la știință și
5. inovare al
Republicii
Moldova
nr.259/2004
(art.75);
HG nr.201/2018
(pct. 9)
Aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și Hotărâre de septembrie Ministerul Codul educației
6. funcționarea comisiilor de profil din cadrul Agenției Naționale Guvern aprobată 2019 Educației, Culturii nr.152/2014
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Cercetării (art.115);
HG
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
nr.201/2018 (pct.
9 și 11)

Aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Codul educației
7. aprobată 2019 Educației, Culturii și nr.152/2014 (art.
Cercetării 94)
Reorganizarea Institutului de Dezvoltare a Societății Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Legea cu privire
Informaționale din întreprindere de stat în instituție publică aprobată 2019 Educației, Culturii și la Întreprindea de
Cercetării stat și
8. Întreprinderea
municipală
nr.246/2017 (art.
19)
Instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Integrarea în Oficiu instituit prin septembrie Ministerul HG nr.1081/2018
9. Spațiul European de Cercetare HG 2019 Educației, Culturii și (Anexa 2, pct.
Cercetării 54)
Crearea Comitetului național pentru demararea negocierilor în Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul Codul cu privire
vederea asocierii Republicii Moldova la noul Program-cadru al aprobată 2019 Educației, Culturii și la știință și
Uniunii Europene pentru cercetare și Inovare Orizont Europa Cercetării inovare
pentru perioada 2021-2027 nr.259/2004 (art.
57, lit n));
10. Acordul
între Republica
Moldova și
Uniunea
Europeană
privind
participarea
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Republicii
Moldova la
Programul-cadru
al Uniunii pentru
cercetare și
inovare
(2014-2020) -
Orizont 2020
ratificat prin
Legea nr
142/2014 (art. 7,
pct.5.);
HG nr.1081/2018
Aprobarea Metodologiei cu privire la evaluarea externă a Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul Codul educației
programelor și a școlilor doctorale. aprobată 2019 Educației, Culturii și nr.152/2014
Cercetării; (art.114)
11. Agenția Națională HG nr.201/2018
de Asigurare a (pct. 9)
Calității în Educație
și Cercetare
Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Hotărâre de Guvern noiembrie Ministerul Legea
acordarea bursei anuale de excelență a Guvernului și a bursei aprobată 2019 Educației, Culturii și nr.136/2017 cu
12. nominale (pe domenii) pentru studenții doctoranzi Cercetării privire la
Guvern;
HG nr.161/2008
Elaborarea cadrului normativ privind reorganizarea instituțiilor Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Hotărârea
din domeniile cercetării și inovării și serviciilor de extensiune aprobată 2019 Agriculturii, Guvernului
13. rurală din sectorul agroalimentar Dezvoltării 1283/2018
Regionale și
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Aprobarea regulamentului de selectare a Administratorilor Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Legea
parcurilor științifico-tehnologice și/sau incubatoarelor de aprobată Educației, Culturii și nr.226/2018 cu
inovare Cercetării; privire la
14. Agenția Națională parcurile
pentru Cercetare și științifico-
Dezvoltare tehnologice și
incubatoarele de
inovare (art. 7)
Aprobarea Regulamentului de selectare a Rezidenților și a Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Legea
proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcurile aprobată Educației, Culturii și nr.226/2018 cu
științifico-tehnologice și/sau incubatoarelor de inovare Cercetării; privire la
15. Agenția Națională parcurile
pentru Cercetare și științifico-
Dezvoltare tehnologice și
incubatoarele de
inovare (art. 7)

F.TINERET ȘI SPORT

Modificarea Planului de acțiuni privind implementarea Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul PNAAA (cap.23,
1. Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, 2020 aprobată 2019 Educației, Culturii și art.125)
(HG nr. 1006/2014) Cercetării
Reformarea Centrului Republican pentru Copii și Tineret Agenția de Tineret Martie 2020 Ministerul Legea Nr. 2015
2. “Artico” în Agenția de Națională pentru Dezvoltarea Funcțională Educației, Culturii și din 29.07.2016
Programelor și Activității de Tineret Cadrul Normativ Cercetării
Ajustat
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Dezvoltarea și Implementarea Programului de Susținere și HG de instituirea Lansarea Ministerul
Promovarea Stagiilor de practică pentru tineri programului de stagii Inițiativei Educației, Culturii și
de practică în (noiembrie Cercetării Agenția
instituțiile publice 2019) de Națională pentru
Plan de Acțiuni Program Dezvoltarea
pentru promovarea Funcțional Programelor și
3. stagiilor de practică (Mai 2020) Activității de Tineret
în rândul tinerilor
Modificări la codul
muncii pentru
reglementarea
stagiilor de practică
în conformitate cu
practicile europene
Identificare surselor externe de finanțare pentru extinderea Extinderea bugetului Decembrie Ministerul HG nr. 973/2018
programului de abilitare economica tinerilor “START” programului START 2019 Economiei
din surse Infrastructurii
4. extrabugetare Ministerul
(donatori externi) Educației, Culturii și
Cercetării
ODIMM
Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 733/2011 „Cu privire la Hotărâre de Guvern noiembrie Ministerul Planul de acțiuni
crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret” aprobată 2019 Educației, Culturii și privind
Cercetării implementarea
Strategiei
5. naționale de
dezvoltare
a sectorului de
tineret 2020,
aprobat prin H.G.
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
nr. 1006/2014
(anexa nr.2,
acțiunea nr. 5)

Modificarea Hotărârii de Guvern nr.1213/2010 privind Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul PNAAA (cap.23,
6. aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret aprobată 2019 Educației, Culturii și art.125)
Cercetării
Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul HG nr.1552/2002
7. aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute aprobată 2019 Educației, Culturii și (pct.54)
la ediția a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or. Minsk, Cercetării
Republica Belarus
Aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a Regulament aprobat septembrie Ministerul Legea
8. indemnizației viagere antrenorilor sportivilor de performanță prin Hotărâre de 2019 Educației, Culturii și nr.330/1999
Guvern Cercetării (art.341)
Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul HG nr.1552/2002
9. aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute aprobată Educației, Culturii și (pct.54)
la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice și ediția a XVI a Cercetării
Jocurilor Paralimpice de vară din 2020, Tokyo, Japonia
Modificarea Regulamentului cu privire la modul de calcul și de Regulament aprobat iunie 2020 Ministerul Legea
10. plată a indemnizației viagere sportivilor de performanță, prin Hotărâre de Educației, Culturii și nr.330/1999
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.917/2014 Guvern Cercetării (art.34)
Modificarea Regulamentului privind modul de stabilire și de Regulament aprobat iunie 2020 Ministerul
11. plată a burselor lunare sportivilor de performanță, aprobat prin prin Hotărâre de Educației, Culturii și
Hotărârea Guvernului nr.639/2014 Guvern Cercetării

G. CULTURĂ
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Programul de
1. din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de aprobată 2019 Educației, Culturii și activitate al
asociațiile obștești, aprobat prin HG nr. 834/2014 Cercetării Guvernului (pct.
3.1.)
Elaborarea și promovarea proiectului de Lege privind protejarea Proiect de lege decembrie Ministerul
2. monumentelor istorice aprobat de Guvern și 2019 Educației, Culturii și
remis Parlamentului Cercetării
spre examinare
Modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și Hotărâre de Guvern noiembrie Ministerul
organizații concertistice (mecanismul de finanțare; introducerea aprobată 2019 Educației, Culturii și
3. unui coeficient de progres; numirea directorilor în bază de Cercetării
concurs; eficientizarea rețelei teatrale; introducerea categoriilor
de instituții)
Elaborarea Regulamentului privind circulația bunurilor Regulament aprobat decembrie Ministerul
4. culturale mobile (SLT) prin HG 2019 Educației, Culturii și
Cercetării
Modificarea Regulamentului de finanțare a cinematografiei Hotărâre de Guvern octombrie Ministerul
5. (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.846/2015) aprobată 2019 Educației, Culturii și
Cercetării
Elaborarea proiectelor de hotărâri privind aprobarea: Hotărâri de Guvern iunie 2020 Ministerul
- Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului aprobate Educației, Culturii și
Național al Patrimoniului Cultural; Cercetării
6. - Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției
Naționale a Monumentelor și Siturilor;
- Regulamentului privind Registrul național al monumentelor
istorice
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aprobarea iunie 2020 Ministerul
Consiliului Național al Monumentelor Istorice (HG nr.73/ Regulamentului prin Educației, Culturii și
2014) HG Cercetării,
Ministerul
Economiei și
7. Infrastructurii,
Agenția de
Inspectare și
Restaurare a
Monumentelor,
Agenția Națională
Arheologică
Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și Proiect de lege iunie 2020 Ministerul Programul de
completarea unor acte legislative (Legea privind protejarea Hotărâre de Guvern Educației, Culturii și activitate al
patrimoniului arheologic nr. 218/2010, Legea privind aprobată Cercetării Guvernului (pct.
protejarea patrimoniului cultural imaterial nr. 58/2012, 3.1.)
Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
nr. 280/2011, Legea monumentelor de for public nr. 192/2011;
Legea privind Codul Contravențional nr. 218/2008 ; Codul
8. penal nr. 985/2002 ; Legea Codului Funciar nr. 828/1991;
Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29/2018;
Legea privind administrarea și dezetatizarea proprietății
publice nr. 121/2007; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.
1543/1998; Legea cu privire la filantropie și sponsorizare nr.
1420/2002; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de
stat nr. 1538/1998; Codul subsolului nr. 3/2009; Codul apelor al
Republicii Moldova nr. 1532/1993; Codul silvic nr. 887/1996)

VI. APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ


Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Sporirea calității serviciilor medicale prestate militarilor Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Apărării Strategia privind
Armatei Naționale, membrilor familiilor acestora și militarilor aprobată 2019 reforma
1. în rezervă. administrației
Instituționalizarea, optimizarea și reorganizarea Spitalului publice pentru
Clinic Militar Central al MA în Instituție medico-sanitară anii 2016-2020
publică conform cadrului normativ în vigoare.
Sporirea calității serviciilor medicale prestate militarilor Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Apărării Strategia privind
Armatei Naționale, membrilor familiilor acestora și militarilor aprobată 2019 reforma
2. în rezervă. administrației
Instituționalizarea, optimizarea și reorganizarea Centrul publice pentru
consultativ-diagnostic al MA în Instituție medico-sanitară anii 2016-2020
publică conform cadrului normativ în vigoare.
Îmbunătățirea protecției sociale a militarilor prin contract ai Hotărâre de Guvern decembrie Ministerul Apărării Planul de Acțiuni
Armatei Naționale și creșterea atractivității serviciului militar aprobată; 2019 Ministerul privind
prin acordarea compensației bănești în schimbul rației Mod de acordare a Finanțelor implementarea
alimentare. compensației bănești Strategiei
Modificarea HG nr. 666/2015 cu privire la stabilirea cazurilor în schimbul rației naționale de
3. de asigurare cu rație alimentară a efectivului Armatei Naționale alimentare apărare pentru
pe timp de pace. reglementat; anul 2018-2022,
100% din efectivul (HP nr.
Armatei Naționale 134/2018)
beneficiază de rație Programul
alimentară. „Armata
profesionistă”
Transformarea capabilităților de apărare națională și creșterea Planul privind decembrie Ministerul Apărării Planul de Acțiuni
capacității de reacție. dezvoltarea 2019 privind
4. Elaborarea și aprobarea Planului privind dezvoltarea capabilităților implementarea
capabilităților militare ale Armatei Naționale pentru anii 2020- militare elaborat și Strategiei
2030 aprobat. naționale de
apărare pentru
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Procesul de anul 2018-2022,
dezvoltare a (HP nr.
capabilităților 134/2018)
militare ale Armatei Legea nr.
Naționale inițiat. 345/2003 cu
privire la
apărarea
națională
Instituirea și dezvoltarea mecanismelor de informare veridică a Concepție de ianuarie 2020 Ministerul Apărării Planul de acțiuni
societății civile și publicului de referință. comunicare strategică privind
Aprobarea concepției de comunicare strategică în domeniul elaborată și aprobată implementarea
apărării (StratCom). Procedurile de Strategiei
operare standarde în Militare pentru
5. domeniul comunicării anii 2018-2022
strategice elaborate și (HG
aplicate. nr.961/2018)
Mecanismele de
comunicare strategică
în domeniul apărării
instituite.
Ajustarea și perfecționarea cadrului normativ privind modul de Hotărâre de Guvern martie 2020 Ministerul Apărării Strategia
îndeplinire a serviciului militar, managementul cadrelor aprobată Ministerul națională de
militare, statutul militarilor și pregătirea cetățenilor pentru Proiect de lege Afacerilor Interne apărare pentru
apărarea Patriei. aprobat de Guvern anii 2018-2022
6. Modificarea legislației în vigoare (Legea nr. 1244/2002 cu
privire la rezerva Forțelor Armate, Legea nr. 1245/2002 cu
privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, Legea
securității statului nr. 618/1995, Legea nr. 619/1995 privind
organele securității statului, Legea nr. 162/2005 cu privire la
statutul militarilor i Legea nr. 52/2007 cu privire la aprobarea
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Regulamentului disciplinei militare) în vederea îmbunătățirii
managementului cadrelor militare

Implementarea politicii statului în domeniul culturii militare, Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul Apărării Strategia privind
păstrării memoriei istorice, a educației și patriotismului aprobată reforma
7. cetățenilor Republicii Moldova. Instituționalizarea „Centrului administrației
de Cultură și Istorie Militară” a Ministerului Apărării publice pentru
anii 2016-2020
Perfecționarea managementului carierei militare, eficientizarea Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul Apărării Strategia
alocărilor financiare din bugetul de stat pentru instruirea militarilor aprobată; națională de
și protecția socială a acestora. Mecanism de apărare pentru
Aprobarea modificărilor la unele hotărâri ale Guvernului ce se încorporare în anii 2018-2022
8. referă la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forțele serviciul militar
Armate, activitatea catedrelor militare, expertiza medico- perfecționat; Sistem
militară, încorporarea cetățenilor în serviciul militar etc. de grade militare ale
efectivelor de
sergenți și soldați pus
în aplicare
Asigurarea militarilor prin contract ai Armatei Naționale cu Hotărâre de Guvern mai 2020 Ministerul Apărării Legea nr.
spațiu locativ. aprobată 179/2008,
9. Dezvoltarea proiectelor de parteneriat public-privat potrivit HG Legea nr.
nr. 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate 121/2017,
a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public Legea nr.
național propuse parteneriatului public-privat. 162/2017
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Consolidarea și dezvoltarea sistemului național de apărare și Numărul acțiunilor iunie 2020 Ministerul Apărării; Planul de Acțiuni
securitate prin implementarea Strategiei naționale de apărare implementate; Comisia securitate privind
Raport privind națională, apărare și implementarea
implementarea SNA ordine publică; Strategiei
elaborat și remis Consiliul Suprem de naționale de
autorităților Securitate; apărare pentru
Ministerul anul 2018-2022,
Afacerilor Interne; (HP 134/2018)
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii;
Ministerul
Afacerilor Externe și
10. Integrării Europene;
Ministerul
Finanțelor;
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului; Ministerul
Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale;
Serviciul de
Informații și
Securitate; Agenția
Rezerve Materiale.
Dezvoltarea capabilităților de apărare națională prin Numărul acțiunilor iunie 2020 Ministerul Apărării; Planul de acțiuni
11. implementarea Strategiei militare implementate. Ministerul privind
Raport privind Afacerilor Interne; implementarea
implementarea SM Ministerul Strategiei
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
elaborat și remis Educației, Culturii și Militare pentru
autorităților. Cercetării; anii 2018-2022
Procesul de Ministerul (HG
dezvoltare a Afacerilor Externe și nr.961/2018)
capabilităților Integrării Europene;
militară demarat. Ministerul
Finanțelor;
Serviciul de
Informații și
Securitate;
Academia de Științe
a Moldovei.
Profesionalizarea graduală a capabilităților de apărare națională Numărul acțiunilor iunie 2020 Ministerul Apărării; Programul
prin implementarea Programului „Armata Profesionistă 2018- implementate. Ministerul „Armata
2021” Raport privind Afacerilor Interne Profesionistă
implementarea 2018-2021”, HG
Programului elaborat nr. 601/2018
12. și remis autorităților.
Numărul militarilor
prin contract majorat.
Încrederea populației
în Armata Națională
în creștere.
Dezvoltarea infrastructurii informaționale și de comunicații Centrul de Reacție și iunie 2020 Ministerul Apărării Planul de acțiuni
electronice, crearea capacităților de asigurare a securității Răspuns la Incidente privind
informaționale și apărării cibernetice. Cibernetice a implementarea
13. Armatei Naționale Strategiei
creat și Militare pentru
instituționalizat. anii 2018-2022
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
(HG
nr.961/.2018)

Sporirea securității fizice și managementul stocurilor armelor de Hotărârea de iunie 2020 Ministerul Apărării Programul
calibru mic, de armament ușor și muniții. Implementarea Guvernul elaborată și „Armata
14. proiectelor de asistență tehnică străină. aprobată. Profesionistă
Numărul de proiecte 2018-2021”, HG
tehnice inițiate. nr. 601/2018
Creșterea nivelului de interoperabilitate, standardizare și Numărul de activități iunie 2020 Ministerul Apărării Planul de Acțiuni
instruire. desfășurate și Ministerul privind
Asigurarea implementării Inițiativei de Consolidare a proiecte/programe Afacerilor Externe și implementarea
Capacității de Apărare (DCBI) și programelor/ proiectelor aprobate. Integrării Europene Strategiei
NATO. Procese de dezvoltare naționale de
15. a sistemelor apărare pentru
(managementul anul 2018-2022,
resurselor umane, (HP nr.134/2018)
instruire, logistic,
medicină, etc.)
derulate
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Sporirea nivelului de instruire individuală și colectivă a Numărul de activități iunie 2020 Ministerul Apărării Planul de Acțiuni
militarilor Armatei Naționale. Pregătirea și participarea la desfășurate privind
exerciții militare naționale și internaționale (conferințe, ateliere implementarea
de lucru, ședințe); Strategiei
16. Numărul de militari naționale de
instruiți apărare pentru
anul 2018-2022,
(HP
nr.134/2018)
Creșterea contribuției la securitatea regională și internațională. Numărul de misiuni iunie 2020 Ministerul Apărării Planul de Acțiuni
Intensificarea participării efectivului și contingentelor Armatei la care s-a privind
Naționale la misiuni și operații internaționale aplicat/participat. implementarea
17. Numărul de militari, Strategiei
de contingente naționale de
participante la apărare pentru
misiuni și operații anul 2018-2022,
(HP nr.134/2018)
Dezvoltarea diplomației militare și instituirea cadrului normativ Cadrul normativ iunie 2020 Ministerul Apărării, Planul de acțiuni
și crearea funcțiilor de consilieri (atașați militari) în cadrul instituit, număr de Ministerul privind
reprezentanțelor Republicii Moldova în străinătate funcții instituite; Afacerilor Externe și implementarea
18. Numărul atașaților Integrării Europene Strategiei
detașați Militare pentru
anii 2018-2022
(HG
nr.961/2018)
Instituirea cadrului normativ pentru înzestrarea forțelor Concepție elaborată iunie 2020 Ministerul Apărării Programul
destinate apărării naționale cu armament, tehnică și resurse și aprobată; Ministerul „Armata
19. tehnico-materiale. Procesul de Economiei și Profesionistă
Elaborarea Concepției privind revitalizarea industriei de apărare dezvoltare a Infrastructurii 2018-2021”, HG
a Republicii Moldova industriei de apărare nr. 601/2018
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
a Republicii Moldova Ministerul
inițiat Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Elaborarea programelor de stat pe termen lung privind dotarea Număr de programe iunie 2020 Ministerul Apărării Programul
și echiparea forțelor sistemului de securitate și apărare cu elaborare și aprobate; „Armata
20. tehnică și echipamente moderne, necesare pentru îndeplinirea Procese de achiziții Profesionistă
misiunii constituționale demarate 2018-2021”, HG
nr. 601/2018

VII. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

A. AGRICULTURĂ
Elaborarea și lansarea programelor naționale de dezvoltare Programe sectoriale (i) septembrie Ministerul Acordul de
sectoriale: a sectorului (i) LAPTE 2019-2025 și PA - 2019- aprobate prin 2019 Agriculturii, Asociere RM-
2020, a APICULTURII pentru 2019-2025; a sectorului Hotărîre de Guvern Dezvoltării UE;
1. ACVACULTURA pentru 2020-2026; a sectorului (ii) OVINE (ii) Februarie- Regionale și SNDAR 2014-
și CAPRINE pentru 2020-2026; a sectorului CARNE pentru Martie 2020 Mediului 2020
2020-2026; a HORTICULTURII pentru 2019 – 2023; a
CULTURILOR ETEROOLEAGINOASE și PLANTELOR
MEDICINALE pentru perioada 2020-2026.
Reluarea negocierilor privind extinderea cotelor de export pe Cote preferențiale de septembrie Ministerul Acord de
piața Uniunii Europene pentru produsele cu potențial sporit export în UE 2019 Economiei și Asociere RM-UE
negociate Infrastructurii; DCFTA
2. Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Dezvoltarea și gestionarea fondului genetic de culturi agricole Regulament aprobat septembrie Ministerul Legea nr.
(pomicole, bacifere, nucifere, viticole, etc); prin Hotărâre de 2019 Agriculturii, 68/2013
3. Guvern Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Elaborarea unui document de politici / foaie de parcurs pentru Document de politici Iunie 2020 Ministerul SNDAR 2014-
asigurarea managementului durabil al resurselor de sol, apă și aprobat prin Hotărâre Agriculturii, 2020
4. hidroameliorație pentru a facilita irigarea terenurilor agricole și de Guvern Dezvoltării
accesul producătorilor agricoli la apele de suprafață surse identificate Regionale și
terenuri agricole Mediului
irigate
Reglementarea cadrului normativ unic în domeniul relațiilor Proiectul Codului Februarie Ministerul Inițiativa
funciare funciar aprobat prin 2020 Agriculturii, Guvernului
5. HG Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Delimitarea competențelor autorităților publice centrale ce țin Hotărâre de Guvern septembrie Cancelaria de Stat, Legea 173/2018
de politici în domeniul relațiilor funciare și îmbunătățiri aprobată 2019 Ministerul
6. funciare Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Alinierea cadrului normativ privind producția ecologică la Proiect de lege Februarie Ministerul art. 68 lit. f) din
Acquis-ul comunitar aprobat prin HG 2020 Agriculturii, Acordul de
7. Dezvoltării Asociere între
Regionale și RM-UE.
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Asigurarea și simplificarea accesului la finanțare și majorarea Proiect de lege Octombrie Ministerul SNDAR 2014-
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului aprobat prin HG 2019 Agriculturii, 2020
8. Rural, cu accente pe dezvoltarea rurală, suport tinerilor și Dezvoltării
femeilor fermieri Regionale și
Mediului
Stimularea constituirii și funcționării Grupurilor de producători Proiect de lege Septembrie Ministerul Legea 276/2016
agricoli aprobat prin HG 2019 Agriculturii,
9. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea Ministerul SNDAR
subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă Agriculturii, 2014-2020
10. în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii Hotărâre de Guvern septembrie Dezvoltării Legea
și Mediului Rural, întru inversarea tendințelor de declin aprobată 2019 Regionale și nr.276/2016
economic și social și a fenomenului de depopularizare a zonelor Mediului
rurale.
Elaborarea și aprobarea Regulamentului pentru implementarea Ministerul SNDAR 2014-
Programului LEADER Hotărâre de Guvern Martie 2020 Agriculturii, 2020
11. aprobată Dezvoltării Legea
Regionale și nr.276/2016
Mediului
Dezvoltarea sistemului de laboratoare din domeniul lanțului Hotărâre de Guvern Agenția Națională HG nr. 600 din
alimentar și hranei pentru animale în Republica Moldova și aprobată iunie 2020 pentru Siguranța, 27.06.2018
acreditarea acestora conform cerințelor generale pentru Alimentelor
12. competența laboratoarelor de încercări și etalonări conform SM Metode acreditate Ministerul
SR EN ISO/CEI 17025 (aprobarea Metodologiei de calculare a Agriculturii
tarifelor la serviciile prestate și a Nomenclatorului serviciilor Teste de competențe Dezvoltării
prestate de Instituțiile Publice și a tarifelor la acestea) promovate Regionale și
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Armonizarea cadrului normativ național privind sistemul de 2 Hotărâre de Guvern (i)mai 2020 Ministerul Art. 181 din
identificare și înregistrare a animalelor; (i)modificarea Legii aprobate (ii)iunie 2020 Agriculturii PNAAA 2017-
nr.231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor Dezvoltării 2019
13. (Transpune: Regulamentul nr. 494/98/CE) Regionale și
(ii)modificarea și completarea Hotărârii Guvernului Mediului
nr.507/2012 „Pentru aprobarea unor norme privind identificarea
și trasabilitatea animalelor
Armonizarea cadrului normativ național la cerințele UE privind Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art. 181 din
condițiile de sănătate și certificare animală la comerțul aprobată 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
14. (importul și exportul) cu bovine și porcine; modificarea HG Dezvoltării 2019
nr.221/2009 și a Hotărârii de Guvern nr.913/2018 (Transpun: Regionale și
Decizia 2004/226/CE) Mediului
SLT Hotărâri de Guvern septembrie Ministerul Art. 181 din
Armonizarea cadrului normativ național la cerințele UE privind aprobate 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
stabilirea măsurilor de supraveghere și a metodelor de Dezvoltării 2019
15. diagnostic a bolilor la animalele acvatice, precum și a cerințelor Martie 2020 Regionale și
față de plasarea în carantină a animalelor de acvacultură: Mediului
(Transpune: Decizia Comisiei 2001/183 abrogată prin Decizia
Comisiei 2015/1554
SLT. Hotărâre de Guvern Octombrie Ministerul Art. 181 din
Elaborarea si aprobarea Normei sanitar-veterinare privind aprobată 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
16. stabilirea condițiilor de sănătate animală și publică la importul Dezvoltării 2019
și plasarea pe piață a unor produse de origine animală Regionale și
(Transpune: Directiva 92/118/CEE) Mediului
SLT. Hotărâre de Guvern Septembrie Ministerul Art. 181 din
Armonizarea cadrului normativ național la reglementările UE aprobată 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
17. privind cerințele de plasare pe piață, de înregistrare și de import Dezvoltării 2019
a aditivilor pentru hrana animalelor Regionale și
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Transpune: Regulamentele (CE) nr.1831/2003; nr.429/2008 ;
nr.141/2007 și Recomandarea 2011/25/UE, inclusiv
Regulamentul (UE) nr.892/2010
SLT. Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul Art. 181 din
Stabilirea cerințelor de plasare pe piață, de import și de utilizare aprobată 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
a furajelor: Dezvoltării 2019
18. Transpune: Regulamentele (CE) nr.183/2005; nr.1292/2005; nr. Regionale și
767/2009; Regulamentul (UE) 2015/1905 și Directiva Comisiei Mediului
(82/475/CEE);Directiva 2002/32/CE
Directiva 2008/38/CE
SLT. Stabilirea normelor privind sănătatea animală la importul Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Art. 181 din
materialului reproductiv: (Transpune:.Directiva 92/65/CEE) aprobată 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
19. Dezvoltării 2019
Regionale și
Mediului
LT. Stabilirea cerințelor sanitar-veterinare privind colectarea, Proiect de lege Decembrie Ministerul PNAAA 2017-
transportarea, depozitarea, prelucrarea, folosirea, eliminarea aprobat 2019 Agriculturii 2019
20. subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman HG Dezvoltării
(Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1069/2009) Regionale și
Mediului
SLT. Stabilirea normelor sanitare privind subprodusele de Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Art. 181 din
origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate aprobată Agriculturii PNAAA 2017-
21. consumului uman. (Transpune: Regulamentul (UE) nr. Dezvoltării 2019
142/2011) Regionale și
Mediului
Crearea condițiilor organizatorice, economico-juridice Proiect de Lege Noiembrie Ministerul Art. 181 din
22. favorabile exercitării profesiei de medic veterinar aprobat prin HG 2019 Agriculturii PNAAA 2017-
Dezvoltării 2019
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Regionale și
Mediului
LT. Stabilirea cerințelor în ceea ce privește transportul maritim Hotărâre de Guvern Iulie 2020 Ministerul Art. 181 din
al uleiurilor și al grăsimilor lichide. (Transpune: Regulamentul aprobată Agriculturii PNAAA 2017-
23. (UE) nr. 579/2014) Dezvoltării 2019
Regionale și
Mediului
SLT. Stabilirea unui cadru de acțiune în vederea utilizării Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul PNAAA 2017-
durabile a pesticidelor (Transpune: Directiva 2009/128/CE) aprobată 2019 Agriculturii 2019
24. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Crearea condițiilor economico-juridice adecvate organizării și Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul PNAAA - 2017-
desfășurării activităților cu produse de uz fitosanitar și cu aprobat prin HG Agriculturii 2019
25. fertilizanți. Transpune: Regulamentele UE nr. 1107/2009; nr. Dezvoltării
284/2013; nr. 547/2011. Regionale și
Mediului
Facilitarea condițiilor de plasare pe piață a produselor Hotărâre de Guvern Decembrie Ministerul PNAAA - 2017-
fitosanitare pentru utilizare în agricultură și silvicultură prin aprobată 2019 Agriculturii 2019
26. aplicarea principiilor uniforme de evaluare și autorizare a Dezvoltării
produselor de protecție a plantelor. Transpune – 4Regulamente Regionale și
(UE) Mediului
LT. Elaborarea proiectului de Lege a zootehniei Proiect de lege Decembrie Ministerul PNAAA - 2017-
aprobat prin HG 2019 Agriculturii 2019
27. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
SLT. Elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul PNAAA - 2017-
aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse de aprobată 2019 Agriculturii 2019
28. carne Dezvoltării
Regionale și
Mediului
B. DEZVOLTARE REGIONALĂ
Monitorizarea și evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare Raport de evaluare septembrie Ministerul Document Unic
regională si de mediu susținute din fonduri naționale elaborat si publicat 2019 Agriculturii, de Program, HG
1. Dezvoltării 2003 / 2017
Regionale și
Mediului
Eficientizarea și asigurarea unei sinergii între Fondul National 1 HG aprobată Decembrie Ministerul
de dezvoltare regională, Fondul Ecologic național cât și a 2019 Agriculturii
2. fondurilor de dezvoltare cu finanțare externă. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Aprobarea și promovarea noului concept al politicii de 1 Decizie a Decembrie Ministerul 3-a ședință a
dezvoltare regional focusată pe stimularea economică și Consiliului Național 2019 Agriculturii Subcomitetului
creșterea competitivității regiunilor pentru perioada 2019-2030 de Coordonare a Dezvoltării EU-RM pentru
3. Dezvoltării Regionale Regionale și Cooperare
aprobată Mediului economică și alte
sectoare –
Cluster V –
16.10.2018
Elaborarea Programului Național de dezvoltare urbană pentru Program național de Iunie 2020 Ministerul SNDR 2016-
4. promovarea economiilor urbane durabile și incluzive dezvoltare urbană Economiei și 2020
Infrastructurii,
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Ministerul
Agriculturii
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Elaborarea Regulamentelor privind documentației de Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Legea nr.
amenajarea teritoriului la nivel național, regional și local pentru aprobată Agriculturii 835/1996
5. stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare a unui teritoriu la Dezvoltării
nivelurile respective Regionale și
Mediului
C. PROTECȚIA MEDIULUI
LT. Elaborarea proiectului de Lege privind controlul asupra Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul PNAAA 2017-
riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase aprobată 2019 Agriculturii 2019,
(Transpune Directiva 2012/18/UE, privind controlul pericolelor Dezvoltării Decizia nr.
de accidente majore care implică substanțe periculoase care a Regionale și 1/2016 a
1. abrogat Directiva 96/82/CE) Mediului Comitetului de
asociere de
actualizare a
Anexei XVI la
AA
LT. Elaborarea proiectului de Lege privind emisiile industriale Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul PNAAA,
(prevenirea și controlul integrat al poluării, autorizarea integrată aprobată Agriculturii Anexa XI la
2. de mediu) (Transpune Directiva 2010/75/UE privind emisiile Dezvoltării Acordul de
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) Regionale și Asociere -
Mediului septembrie 2017
LT. Hotărâre de Guvern Ianuarie 2020 Ministerul Acordul de
3. Elaborarea proiectului de Lege privind calitatea aerului aprobată Agriculturii Asociere RM-UE
atmosferic; Dezvoltării
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Regionale și Anexa XI la cap.
Mediului 16 (Mediu
înconjurător)
LT. Elaborarea Reglementărilor Tehnice pentru reducerea 2 Hotărâri de Guvern Martie 2020 Ministerul AA RM-UE
emisiilor de compuși organici volatili (i) rezultați din aprobate Iunie 2020 Agriculturii Anexa XI la cap.
4. depozitarea și distribuția benzinei, ii) cauzate de utilizarea de Dezvoltării 16 (Mediu
solvenți organici în vopsele, lacuri și produse de refinisare a Regionale și înconjurător)
autovehiculelor. Mediului
SLT. Elaborarea Cerințelor pentru operatorii în domeniul Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul Acordul de
tehnicii frigului care conțin HCFC și gaze-fluorurate cu efect de aprobată 2019 Agriculturii Asociere RM-UE
5. seră Dezvoltării Anexa XII la cap.
Regionale și 17 (Schimbări
Mediului Climatice)
SLT. Elaborarea Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul AA RM-UE
mecanismului de coordonare a activităților în domeniul aprobată 2020 Agriculturii Anexa XII la cap.
6. schimbărilor climatice Dezvoltării 17 (Schimbări
Regionale și Climatice)
Mediului
Elaborare și aprobarea Planurilor de gestionare a riscurilor la 2 Hotărâri de Guvern Decembrie, Ministerul Anexa XI la
inundații pe districtele bazinelor hidrografice (Nistru, Dunărea- aprobate 2019 Agriculturii Acordul de
Prut, Marea Neagră) Dezvoltării Asociere RM-UE
7. Regionale și
Mediului
Agenția Apele
Moldovei
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea Cadastrului de stat al apelor (structura și conținutul) Regulament aprobat septembrie Ministerul Art. 14, Legea
prin HG 2019 Agriculturii apelor nr.
Dezvoltării 272/2011
8. Regionale și
Mediului
Agenția Apele
Moldovei
Crearea Sistemului informațional automatizat pentru Sistem informațional Mai 2020 Ministerul Art. 14, Legea
administrarea acestuia. operațional Agriculturii apelor nr.
Dezvoltării 272/2011
9. Regionale și
Mediului
Agenția Apele
Moldovei
Crearea mecanismelor de implementare a Directivelor UE în 3 Hotărâre de Martie 2020 Ministerul Anexa XI la
domeniul gestionării resurselor de apă (Elaborarea și aprobarea Guvern aprobate Agriculturii Acordul de
metodologiilor de delimitare (i) a aglomerărilor, (ii) a zonelor Dezvoltării Asociere RM-UE
10. sensibile și (iii) a zonelor vulnerabile la nitrați. Regionale și
Transpune: Directiva 91/271/CE privind tratarea apelor urbane Mediului
reziduale; Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie Agenția Apele
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați Moldovei
proveniți din surse agricole
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare Hotărâre de Guvern Septembrie Ministerul Acordul de
Agenției „Apele Moldovei”; aprobată 2019 Agriculturii Asociere RM-UE
11. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea Codului Silvic in redacție nouă Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Anexa XI la
aprobată 2019 Agriculturii Acordul de
Dezvoltării Asociere
12. Regionale și
Mediului
Agenția
„Moldsilva”;
Elaborarea Legii cu privire la producerea, comercializarea și Hotărâre de Guvern Martie 2020 Ministerul Anexa XI la
utilizarea materialului forestier de reproducere în scopul aprobată Agriculturii Acordul de
conservării și sporirii biodiversității pădurilor. Dezvoltării Asociere
13. Transpune: Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 Regionale și
decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier Mediului
de reproducere) Agenția
„Moldsilva”;
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Hotărâri de Guvern Septembrie Ministerul Acordul de
Agenției „Moldsilva”; aprobată 2019 Agriculturii Asociere RM-UE
14. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
SLT. Dezvoltarea mecanismelor de implementare a principiului 4 Hotărâri de Guvern (i) septembrie Ministerul Anexa XI la
de responsabilitate extinsă a producătorului privind gestionarea aprobate 2019 Agriculturii Acordul de
bateriilor si acumulatorilor si deșeurilor de baterii și Dezvoltării Asociere
acumulatori(i); ambalajele și deșeurile de ambalaje(ii); (ii) Regionale și
15. gestionara uleiurilor uzate și depozitarea deșeurilor (iii). Octombrie Mediului
Transpunerea: 2019
Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și (iii)
deșeurile de baterii și acumulatori; Directivei 94/62/CE privind Noiembrie
ambalajele și deșeurile de ambalaje; Directivei 1999/31/CE 2019
privind depozitele de deșeuri
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Consolidarea cadrului normativ și instituțional în domeniul 2 Hotărâri de Guvern (i) Noiembrie Ministerul Anexa XI și
substanțelor chimice: aprobate 2019 Agriculturii Anexa XVI
(i) proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Dezvoltării Acordul de
Regulamentului cu privire la constituirea, organizarea și (ii) Iunie 2020 Regionale și Asociere
16. funcționarea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Mediului, PNAAA 2017-
Nucleare, Radiologice și Chimice; Agenția Națională 2019
de Reglementare a
(ii) proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Activităților
Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul Nucleare și
produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”. Radiologice
Relansarea procesului de negociere cu BEI/BERD/BM și alți Acord prealabil Iunie 2020 Ministerul Strategia de
donatori privind semnarea unui Acord de finanțare pentru negociat Agriculturii gestionare a
dezvoltarea infrastructurii în domeniul gestionării deșeurilor Dezvoltării deșeurilor 2013-
17. Regionale și 2027, H.G.
Mediului, 248/2013
Ministerul
Finanțelor
Crearea Conceptului Sistemului informațional automatizat Hotărâre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Anexa XI și
„Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii aprobată Agriculturii Anexa XVI
Moldova” Dezvoltării Acordul de
Regionale și Asociere
18. Mediului,
Agenția Națională
de Reglementare a
Activităților
Nucleare și
Radiologice
Aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea, Hotărâre de Guvern Noiembrie Ministerul Acordul de
19. organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Reglementare aprobată 2019 Agriculturii, Asociere RM-UE
a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice; Dezvoltării
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Regionale și
Mediului,

Ajustarea Nomenclatorului actelor permisive în conformitate cu Hotărâre de Guvern Septembrie Ministerul Art. 15 alin. (3)
prevederile Codului subsolului nr.3/2009: aprobată 2019 Agriculturii, și art. 222 ale
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului Dezvoltării Codului
20. de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 Regionale și subsolului
privind reglementarea prin autorizare a activității de Mediului, nr.3/2009
întreprinzător Agenția pentru
Geologie și Resurse
Minerale
SLT. Completarea cadrului normativ în domeniul subsolului, 2 Hotărâri de Guvern Martie 2020 Ministerul Planul sectorial
inclusiv cu prevederi privind gestionarea deșeurilor din aprobate Agriculturii, de acțiuni
industriile extractive Dezvoltării anticorupție
-Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regionale și pentru anii 2018 -
proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului Mediului, 2020, aprobat
nr.3/2009; Agenția pentru prin HG nr.
21. Geologie și Resurse 1206/2018
-SLT. Proiectul hotărârii de Guvern privind gestionarea Minerale, Anexa XI la
deșeurilor din industria extractivă (Transpune: Directiva Inspectoratul pentru Acordul de
2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile Protecția Mediului Asociere,
extractive) Capitolul 16.
Mediul
Înconjurător
Elaborarea Regulamentului privind modul de efectuare a Hotărâre de Guvern Februarie Ministerul Art. 9 lit. j), 52
expertizei de stat a informației geologice cu privire la subsol aprobată 2020 Agriculturii, din Codul
22. Dezvoltării subsolului nr.
Regionale și 3/2009
Mediului,
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Agenția pentru
Geologie și Resurse
Minerale
Implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Comisii funcționale, Iunie 2020 Ministerul Acordului între
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în Planuri comune de Economiei și Guvernul
domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului gestionare a Infrastructurii Republicii
Nistru, semnat la 29 noiembrie 2012 la Roma (Italia) și bazinului hidrografic Ministerul Moldova și
identificarea soluțiilor pentru problemele gestionarea resurselor Nistru elaborate Agriculturii, Cabinetul de
de apă. Dezvoltării Miniștri al
Regionale și Ucrainei privind
Mediului, colaborarea în
23. Agenția Apele domeniul
Moldovei protecției și
dezvoltării
durabile a
bazinului râului
Nistru, semnat la
29 noiembrie
2012 la Roma
(Italia)
Dezvoltarea cadrului normativ privind utilizarea în siguranță a Hotărâre de Guvern Decembrie201 Ministerul Anexa XI la
organismelor modificate genetic prin elaborarea proiectului de aprobată 9 Agriculturii, Acordul de
24. Lege privind organismele modificate genetic. Dezvoltării Asociere
Regionale și
Mediului,
D. INFRASTRUCTURA CALITĂȚII, SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI
Modificarea Legii nr. 420 privind activitatea de reglementare Hotărâre aprobată februarie 2020 Ministerul Capitolul III
1. tehnică în conformitate cu prevederile acordului TBT OMC Economiei și Acordul DCFTA
Infrastructurii
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea și promovarea proiectului Hotărârii Guvernului Hotărâre aprobată aprilie 2020 Ministerul Capitolul III
2. pentru modificarea Legii nr.116/2012 privind securitatea Economiei și Acordul DCFTA
industrială a obiectelor industriale periculoase Infrastructurii
Elaborarea și promovarea proiectului Hotărârii Guvernului Hotărâre aprobată septembrie Ministerul Legea nr.
3. privind aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul 2019 Economiei și 20/2016
privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală Infrastructurii
SLT. Elaborarea și aprobarea modificărilor la Hotărârea Hotărâre aprobată martie 2020 Ministerul Legea nr.
Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale Economiei și 19/2016
4. a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului Infrastructurii
metrologic legal în conformitate cu cele mai bune practici a
organizațiilor europene de metrologie
SLT. Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Guvernului Hotărâre aprobată aprilie 2020 Ministerul Capitolul III
pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Economiei și Acordul DCFTA
5. sistemului național de informare și comunicare pentru Infrastructurii
supravegherea pieței și a modului de furnizare a informațiilor și
preluarea acestora
Adoptarea standardelor europene și internaționale ca standarde rata de preluare a Septembrie, Ministerul Capitolul III
moldovenești standardelor 2019 Economiei și Acordul DCFTA
6. europene la nivel de Infrastructurii
100 % Institutul de
Standardizare din
Moldova
Identificarea cel puțin a unui domeniu propus pentru Studiu realizat aprilie 2020 Ministerul Capitolul III
7. negocierea asupra Acordului privind Evaluarea Conformității și Economiei și Acordul DCFTA
Acceptarea Produselor Industriale conform anexei XVI a domeniu identificat Infrastructurii
Acordului DCFTA
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Crearea, modernizarea și menținerea Bazei Naționale de 16 etaloane naționale mai 2020 Ministerul Capitolul III
Etaloane (BNE) în scopul asigurării trasabilității măsurărilor din componența BNE Economiei și Acordul DCFTA
8. efectuate în Republica Moldova la Sistemul Internațional de cercetate Infrastructurii
Unități (SI) și recunoașterii internaționale a acestora Institutul Național
cel puțin 2 etaloane de Metrologie
modernizate
Consolidarea capacităților APCSP și AST în scopul conformării - proceduri elaborate septembrie, Ministerul Capitolul III
la rigorile sistemului european de supraveghere a pieței și aprobate; decembrie Economiei și Acordul DCFTA
9. - personal instruit; 2019 Infrastructurii
- seminare, instruiri
organizate

VIII. POLITICA EXTERNĂ

Reluarea dialogului politic de nivel înalt RM-UE Vizite la instituțiile septembrie Ministerul
europene; 2019 Afacerilor Externe și
1. Vizite ale Integrării Europene,
oficialităților din Autoritățile
instituțiile UE în RM naționale vizate
Organizarea reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE Reuniune organizată septembrie- Ministerul Acordul de
octombrie Afacerilor Externe și Asociere
2. 2019 Integrării Europene,
Autoritățile
naționale vizate
Implementarea Acordului de Asociere și a altor angajamente Nivelul de realizare a decembrie Autoritățile Acordul de
asumate în relația cu UE. acțiunilor incluse în 2019 pentru naționale vizate Asociere RM,
3. PNAAA 2017-2019 PNAAA Agenda de
Evaluările instituțiilor Asociere 2017-
europene decembrie 2019
2020
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Implementarea acțiunilor incluse pentru Trimestrul III 2019 în Numărul acțiunilor MoU privind
Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de realizate septembrie acordarea
Asociere RM-UE 2017-2019. Evaluările instituțiilor 2019 Asistenței
europene Macrofinanciare,
altele
Negocierea noii Agende de Asociere Agenda de Asociere decembrie Ministerul
aprobată 2020 Afacerilor Externe și
4. Integrării Europene,
autoritățile naționale
vizate
Inaugurarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda și Deschiderea iunie 2020 Ministerul HG nr. 1007,
demararea pregătirilor pe teren privind inaugurarea ambasadelor Afacerilor Externe și 1008, 1010/2018
5. ambasadelor RM în alte state. Integrării Europene DECRETE Nr.
921, 923, 924 din
02.11.2018
Elaborarea noului Plan Individual de Acțiuni al Parteneriatului Plan aprobat iunie 2020 Ministerul Programul de
(IPAP) Republica Moldova – NATO (perioada 2020-2022) și Afacerilor Externe și activitate al
implementarea ulterioară a noilor obiective și acțiuni trasate Integrării Europene Guvernului,
Ministerele și Pct.2.1
instituțiile (IPAP) RM-
6. responsabile de NATO pentru
elaborarea și 2017-2019
implementarea IPAP aprobat prin
Hotărârea
Guvernului nr.
736 din
13.09.2017
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Implementarea recomandărilor formulate în Raportul anual al Raport anual al septembrie Autoritățile
Comisiei Europene privind mecanismul de suspendare a Comisiei Europene 2019 naționale vizate
7. regimului de vize pentru 2018 privind mecanismul
de suspendare a
regimului de vize
pentru anul 2019
Implementarea recomandărilor formulate în Raportul anual al Raport anual al Iunie 2020 Autoritățile
Comisiei Europene privind mecanismul de suspendare a Comisiei Europene naționale vizate
8. regimului de vize pentru 2019 privind mecanismul
de suspendare a
regimului de vize
pentru anul 2020

9. Realizarea priorităților în contextul celor 20 de obiective pentru Raport al Comisiei iunie 2020 Autoritățile
2020 ale Parteneriatului Estic Europene naționale vizate
Crearea grupului de experți interministerial în vederea Grupul propriu-zis septembrie Cancelaria de Stat,
10. identificării domeniilor prioritare pentru asistență tehnică și 2019 ministerele vizate
financiară în cadrul parteneriatului strategic cu România
Organizarea celei de a 5-a ședințe comune a Guvernelor Ședința propriu-zisă septembrie Cancelaria de Stat, Foaia de parcurs
Republicii Moldova și României 2019 ministerele vizate elaborată urmare
a ședinței
11. comune a
Guvernelor RM-
RO (București,
22.11.2018)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Promovarea încheierii celui de-al șaselea Protocol adițional Protocol adițional septembrie Ministerul Punctul 2.1 din
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la semnat 2019 Agriculturii, Planul de
Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Dezvoltării activitate a
României privind implementarea programului de asistență Regionale și Guvernului
12. tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil Mediului,
în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Ministerul
Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, Afacerilor Externe și
astfel precum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Integrării Europene
adiționale
Consolidarea cooperării bilaterale prin organizarea vizitelor Vizite realizate septembrie Cancelaria de Stat, Programul de
13. oficiale ale Prim-ministrului RM acordând prioritate țărilor 2019 Ministerul Guvernare
vecine și partenerilor strategici Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Convocarea ședințelor Grupurilor comune de lucru în domeniile Reuniuni propriu-zise decembrie Ministerul HG nr. 544/2016
economic, securității și apărării în vederea relansării dialogului 2019 Afacerilor Externe și
strategic RM–SUA Integrării Europene
14. Ministerul
Economiei și
Infrastructurii,
Ministerul Apărării
Ameliorarea indicatorilor privind combaterea traficului de Avansarea RM pe iunie 2020 Autoritățile Raportul DdS
15. persoane poziția Tier 1 administrației SUA 2019
publice centrale
Întrunirea criteriilor de eligibilitate la Programul Compact 2 Număr maxim de iunie 2020 Autoritățile Evaluarea anuală
MCC, ameliorând indicele de combatere a corupției indicatori necesari administrației a Corporației
16. pentru întrunirea publice centrale Provocările
criteriului de Mileniului
eligibilitate
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Dezvoltarea în continuare a parteneriatului cu statul Carolina de Număr de acțiuni iunie 2020 Ministerul Memorandumul
Nord. Convocarea reuniunii Comitetului bilateral de cooperare realizate Afacerilor Externe și interguvernament
17. RM-Carolina de Nord Integrării Europene, al de Înțelegere
autoritățile din 17.05.2019
administrației
publice centrale
Valorificarea ofertei de asistenței din partea SUA în vederea Audit efectuat septembrie IP „Serviciul de HG nr.257/2018
evaluării mediului de securitate cibernetică din RM 2019 Tehnologii cu privire la
Informaționale și Strategia
18. Securitate securității
Cibernetică”, informaționale a
Ministerul RM pentru anii
Afacerilor Externe și 2019-2024
Integrării Europene
Realizarea procedurilor interne necesare încheierii și punerii în Seturi înaintate în septembrie Cancelaria de Stat, Punctul 2.1 din
aplicare a Amendamentelor la Acordurile interguvernamentale Guvern 2019 Ministerul Planul de
cu SUA de asistență: i) privind obiectivul de dezvoltare pentru Hotărâri de Guvern Afacerilor Externe și activitate a
o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă adoptate Integrării Europene Guvernului
(Acord de asistență al USAID 117-0001-DG-DOAG); ii) Amendamente
privind obiectivul de dezvoltare pentru creșterea comerțului și semnate și intrate în
19. investițiilor în sectoarele cheie (Acord de Asistență al USAID vigoare
117-0002-EG-DOAG); iii) pentru Programul de consolidare a
instituțiilor statului de drept (Acordul de asistență al USAID nr.
117-0004-AA); iv) pentru creșterea economică (Acordul de
asistență al USAID nr. 117-0002-AA); v) pentru proiectul de
susținere a autorităților publice locale (Acordul de asistență al
USAID nr. 117-0003-AA)
Dezvoltarea potențialului de cooperare cu Canada. Încheierea HG privind inițierea martie 2020 Ministerul Apărării,
20. unui acord interguvernamental privind cooperarea în domeniul negocierilor aprobată Ministerul
apărării naționale
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Organizarea ședinței ordinare a Comisiei interguvernamentale Ședință desfășurată septembrie Ministerul
moldo-ucrainene pentru cooperare comercial-economică 2019 – martie Economiei și
2020 Infrastructurii,
Ministerul
21. Afacerilor Externe și
Integrării Europene,
Cancelaria de Stat,
alte autorități
centrale

Continuarea negocierilor cu partea ucraineană pe subiectele ce Puncte comune de septembrie Ministerul


vizează funcționarea Complexului hidroenergetic nistrean și trecere a frontierei 2019 – iunie Economiei și
lărgirea numărului punctelor de trecere de pe sectorul lansate; 2020 Infrastructurii,
transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene Ministerul
22. Afacerilor Interne,
Ministerul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Serviciul Vamal

Continuarea negocierilor cu partea ucraineană pe subiectele ce Runde de negocieri septembrie Ministerul


vizează funcționarea Complexului hidroenergetic nistrean și desfășurate, 2019 – iunie Economiei și
lărgirea numărului punctelor de trecere de pe sectorul înțelegerile 2020 Infrastructurii,
23. transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene convenite; Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul
Afacerilor Externe și
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Integrării Europene
Serviciul Vamal

Convocarea ședinței ordinare a Comisiei moldo-ucrainene pe Reuniune organizată octombrie


problematica protecției și dezvoltării durabile a bazinului r. 2019 Ministerul
Nistru Agriculturii,
Dezvoltării
24. Regionale și
Mediului, Ministerul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene,
Instituțiile naționale
vizate
Organizarea ședinței ordinare a Comisiei interguvernamentale Reuniune organizată septembrie Ministerul
moldo-ruse pentru cooperarea comercial-economică 2019 Economiei și
Infrastructurii,
25. Ministerul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene,
Cancelaria de Stat,
Instituțiile vizate
Asigurarea condițiilor favorabile pentru efectuarea consultărilor Consultări Martie 2020 Ministerul Acordul de
moldo-ruse pe linia ministerelor de externe și a ministerelor desfășurate; Afacerilor Externe Asociere, Art.8,
apărării pe marginea chestiunilor legate de retragerea trupelor Foaie de parcurs și Integrării Art.2
26. ruse și a munițiilor din depozitele de la Cobasna și a gestionării agreată parcurs Europene Agenda de
subiectelor politico-militare conexe. Ministerul Apărării, Asociere
Cancelaria de Stat Pct.2.2
(Biroul pentru Istanbul ’99
reintegrare)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Rez. ONU,
A/RES/72/282

Revizuirea componenței comisiilor interguvernamentale pentru Hotărâre de Guvern septembrie Ministerul


cooperarea comercial-economică bilaterală aprobată 2019 Economiei și
Infrastructurii,
27. Ministerul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene,
Cancelaria de Stat,
Instituțiile vizate
Organizarea misiunilor oamenilor de afaceri din/în RM Numărul de misiuni iunie 2020 Agenția de Pct. 2
Investiții, Ministerul „Dezvoltarea
Economiei și unei economii
28. Infrastructurii, sănătoase” din
Ministerul Programul de
Afacerilor Externe și activitate al
Integrării Europene Guvernului din
2019
Promovarea obiectivelor diplomației economice în cadrul Evenimente iunie 2020 Ministerul Pct. 2
diferitor Platforme naționale și internaționale (Moldova organizate și Economiei și „Dezvoltarea
29. Business Week, Moldova Day Beijing Expo, Bloomberg desfășurate Infrastructurii, unei economii
Business Forum, Dubai Expo 2020 etc.) Ministerul sănătoase” din
Afacerilor Externe și Programul de
activitate al
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Participarea Primului Ministrului la diferite Integrării Europene, Guvernului din
evenimente/Platforme economice internaționale, precum: Agenția de Investiții 2019
World Economic Forum, Davos

Reconfirmarea proiectelor de asistență oferite Republicii Proiecte confirmate septembrie Ministerul


Moldova de către Guvernul Japoniei în cadrul vizitei la 2019 Finanțelor,
Chișinău a misiunii de contact a Centralei JICA și vizitei Ministerul
reprezentanților Biroului JICA de la Kiev Afacerilor Interne
Ministerul
Agriculturii
30. Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Ministerul
Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Cancelaria de Stat
Convocarea celei de-a patra runde de negocieri pe marginea Negocieri desfășurate decembrie Ministerul Decretul
proiectului Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova 2019 Economiei și Președintelui
și Republica Populară Chineză (prin videoconferință) Infrastructurii, RM, nr.
Ministerul 352/2017
Afacerilor Externe și
31. Integrării Europene,
Ministerul
Finanțelor,
Ministerul
Agriculturi,
Dezvoltării
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Regionale și
Mediului
Participarea la Conferința de securitate de la Munchen Participare la Februarie Oficiul Prim- Acordul de
eveniment 2020 ministrului, Asociere, Art.3
32. Demersului național Ministerul Agenda de
promovat Afacerilor Externe Asociere
și Integrării Pct.2.2
Europene
Aprobarea Strategiei de neproliferare a armelor de distrugere în Strategie aprobată septembrie Ministerul Legea nr.
masă și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările 2019 Afacerilor Externe și 112/2014,
chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) pentru anii Integrării Europene, obiectivul
2019-2028, precum și a Planului de Acțiuni pentru Grupul de lucru specific SL.1 al
implementarea acesteia pentru anii 2019-2026. interministerial art. 9 din Planul
pentru elaborarea Național de
33. Strategiei CBRN Acțiuni pentru
implementarea
Acordului de
Asociere RM -
Uniunea
Europeană 2017-
2019
Continuarea eforturilor în vederea finalizării monitorizării Plan iunie 2020 Autoritățile publice Planul de acțiuni
Republicii Moldova de către Adunarea Parlamentară a realizat/obiective centrale privind onorarea
Consiliului Europei, în particular prin implementarea Planului finalizate/ acțiuni angajamentelor
de acțiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova incluse în Plan Republicii
34. față de Consiliul Europei Moldova față de
Consiliul Europei
Planul de acțiune
al Consiliului
Europei pentru
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Republica
Moldova (2017-
2020)
Asigurarea participării delegației naționale la cea de-a 74-a Participarea la septembrie Ministerul Programul de
Sesiune a Adunării Generale a ONU sesiunea respectivă și 2019 Afacerilor Externe și activitate al
35. eventualele Integrării Europene Guvernului,
evenimente în marja Pct.2.1
acesteia
Elaborarea și promovarea proiectului legii de modificare a Legii Proiect de lege iunie 2020 Ministerul
36. nr. 761/2001 privind serviciul diplomatic aprobat de Guvern Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Coordonarea procesului de programare, implementare, Nr. de proiecte Iunie 2020 Cancelaria de Stat HG nr.377 din
37. monitorizare, raportare și evaluare a propunerilor de coordonate Ministerul 25.04.2018
proiecte/programe de asistență tehnică externă, prin prisma Finanțelor
necesităților de dezvoltare
Implementarea și coordonarea Programelor de cooperare Nr. de programe Iunie 2020 Cancelaria de Stat HG nr.576 din
38. transfrontalieră și transnațională în calitatea de Autoritate implementate 19.07.2017
Națională de Management
Actualizarea cadrului normativ care reglementează cadrul de Proiect de Hotărâre August 2019 Cancelaria de Stat HG nr.576 din
39. cooperare pentru Programele de cooperare transfrontalieră și de Guvern de 19.07.2017
transnațională (CBC) modificare
IX. DIASPORA
Actualizarea Planului de acțiuni cu privire la implementarea Proiect de HG Iunie 2020 Cancelaria de Stat
1. Strategiei Naționale „Diaspora – 2025” aprobat (Biroul Relații cu
Diaspora)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Consolidarea cooperării dintre Guvern și diasporă prin crearea Act normativ de Decembrie Cancelaria de Stat
unui Comitet Bilateral Guvern – Diasporă instituire a 2019 (Biroul Relații cu
Comitetului aprobat, Diaspora)
Comitetul Bilateral
Guvern – Diasporă
2. creat,
Prima ședință a
Comitetului
Bilateral– organizată
Planul de lucru al
Comitetului
Bilateral–aprobat
Implementarea programului guvernamental pentru copiii și Ediția 2019 a septembrie Cancelaria de Stat HG nr. 735/2016
3. tinerii din diasporă DOR (Diasporă – Origini – Reveniri) programului DOR – 2019 (Biroul Relații cu cu privire la
desfășurată Diaspora) organizarea
Zilelor Diasporei
Organizarea Zilelor Diasporei Ediția 2019 a Zilelor septembrie Cancelaria de Stat HG nr. 735/2016
4. Diasporei – 2019 (Biroul Relații cu cu privire la
organizată Diaspora) organizarea
Zilelor Diasporei

Implementarea programului guvernamental „Diaspora Acasă Noul apel lansat Decembrie Cancelaria de Stat HG nr. 801/2018
Reușește – DAR 1+3” 2019 (Biroul Relații cu
Diaspora),
5. Ministerul
Economiei și
Infrastructurii,
Ministerul
Finanțelor,
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Ministerul
Agriculturii și
Dezvoltării
Regionale
CALM
Inițierea negocierilor pe marginea proiectului Acordului între Proceduri interne de Decembrie Ministerul Sănătății Punctul 2.1 din
Republica Moldova și Federația Rusă privind cooperarea în inițiere a negocierilor 2019 Muncii și Protecției Planul de
domeniul asigurării cu pensii. finalizate Sociale, activitate a
6. Proiect înaintat părții Casa Națională de Guvernului
ruse Asigurări Sociale,
Rundă de negocieri Ministerul
convenită și Afacerilor Externe și
desfășurată Integrării Europene
Modificarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul Sănătății Carta Socială -
7. Republica Moldova și Republica Estonia și Aranjamentului aprobat de Guvern Muncii și Protecției Art. XII,
pentru aplicare, semnat la 19 octombrie 2011 Sociale AA - Cap. IV art.
32 lit. g)
Sporirea accesului cetățenilor Republicii Moldova în străinătate Vămuirea celor 6 septembrie Ministerul
la servicii consulare, prin implementarea utilizării de către echipamente 2019 Afacerilor Externe și
misiuni diplomatice și oficii consulare a echipamentelor mobile procurate în Integrării Europene
de prelevare a datelor biometrice. Portugalia și Serviciul Vamal
8. distribuirea acestora
către MDOC cu cele
mai multe solicitări
de documentare cu
acte de identitate
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Suplinirea secțiilor consulare cu personal suplimentar pentru Modificarea statelor Iunie 2020 Ministerul
fluidizarea activității cu cetățenii Republicii Moldova aflați de personal ale Afacerilor Externe și
9. peste hotare. Misiunilor Integrării Europene
Diplomatice și
Oficiilor Consulare
Lansarea dialogului cu statele UE privind asigurarea Demararea Iunie 2020 Ministerul
conversiunii permiselor de conducere moldovenești. consultărilor cu Afacerilor Interne
partenerii din statele Agenția Servicii
membre UE privind Publice
10. reglementarea Ministerul
relațiilor ce țin de Afacerilor Externe și
conversiunea Integrării Europene
permiselor de
conducere.
Examinarea posibilității diminuării termenelor de eliberare a Consultații cu ASP. Iunie 2020 Agenția Servicii
documentelor de identitate și actelor de stare civilă de către Implementarea/mode Publice
11. Agenția Servicii Publice prin eficientizarea/implementarea de rnizarea serviciilor Ministerul
noi sisteme electronice. electronice respective Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Inițierea elaborării proiectului de lege cu privire la diasporă Proiect de lege Iunie 2020 Cancelaria de Stat
12. elaborat și consultat (Biroul Relații cu
cu diaspora Diaspora)
Relansarea programului guvernamental „Grupuri de Excelență Noua versiune a Iunie 2020 Cancelaria de Stat HG nr. 200/2016
ale Diasporei” programului – (Biroul Relații cu
elaborată și Diaspora)
13. consultată cu
membrii diasporei
Platformă on-line
creată
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Relansarea programului guvernamental „Diaspora Engagement Noul apel de proiecte Ianuarie 2020 Cancelaria de Stat HG nr. 200/2016
14. Hub” lansat (Biroul Relații cu HG nr.60/2019
Diaspora)
Asigurarea dreptului la vot a alegătorilor din afara țării, inclusiv Nr. secțiilor de votare Octombrie Ministerul PAG, pct. 1.1.
15. prin crearea secțiilor de votare pentru diasporă create 2019 Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Cartografierea Diasporei Republicii Moldova Proces inițiat, Iunie 2020 Cancelaria de Stat HG nr.60/2019
16. Număr de (Biroul Relații cu
persoane/asociații Diaspora)
identificate
Revizuirea mecanismului de deschidere a secțiilor de vot astfel Mai 2020 Cancelaria de Stat PAG
17. încât acestea să reflecte distribuția geografică a cetățenilor din Mecanism revizuit (Biroul Relații cu
diasporă. Diaspora)
Evaluarea și îmbunătățirea calității serviciilor consulare prestate Grup de lucru intern septembrie Ministerul
de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii creat, chestionar către 2019 Afacerilor Externe și
18. Moldova cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. diaspora lansat, Integrării Europene
număr de propuneri
examinate și
sistematizate
Examinarea și ajustarea cadrului juridic național în domeniul Proiecte de Iunie 2020 Ministerul
consular (modificarea, după caz, a Legii 242/2010 cu privire la modificări a actelor Afacerilor Externe și
19. taxele consulare și HG 50/2013 pentru aprobarea normative elaborate, Integrării Europene
Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor), în vederea avizate și înaintate
reducerii taxelor consulare. spre examinare în
Guvern
Dezvoltarea relațiilor bilaterale și consolidarea cooperării Consultări convenite Martie 2020 Ministerul
20. curente în domeniul consular, prin organizarea consultărilor și desfășurate Afacerilor Externe și
Integrării Europene
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
interministeriale în domeniul consular cu România, Ucraina,
Federația Rusă.
Extinderea rețelei consulatelor onorifice prin finalizarea Numărul de consulate Iunie 2020 Ministerul
procedurilor corespunzătoare, în ceea ce privește numirea onorifice noi Afacerilor Externe și
consulilor onorifici ai Republicii Moldova în Bulgaria (sediu în deschise. Integrării Europene
21. or. Burgas, circumscripția: regiunile Burgas, Varna și Dobrich),
Germania (sediu în or. Kassel, circumscripția: Landul Federal
Hessa), Maroc (sediu în or. Casablanca), Uzbekistan (sediu în
or. Tașkent).
X. SOCIETATE CIVILĂ, MASS-MEDIA ȘI DREPTURILE OMULUI
A. MASS-MEDIA
Modificarea legislației pentru a responsabiliza Consiliul Legislație modificată, iunie 2020 Grupul de lucru Proiectul noii legi
Concurenței și persoanele din conducerea Consiliului; regulament constituit din cu privire la
Modificarea regulilor de depune a plângerilor la Consiliul simplificat consultanți API și publicitate nr. 180
Concurenței, inclusiv simplificarea formularului plângerii, juriști de la a fost elaborat de
1. pentru a facilita procedura de semnalare a cazurilor de Cancelaria de Stat societatea civilă
concurență neloială sau înțelegeri de cartel. în cadrul
Grupului de lucru
din Parlamentul
de legislatura
precedentă
Modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale astfel Cod modificat, iunie 2020 Grupul de lucru
încât selectarea celor 5 (cinci) membri ai Consiliul Coordonator legislație completată constituit din
al Audiovizualului propuși de organizațiile societății civile să consultanți API și
2. revină organizațiilor reprezentative ale societății civile din juriști de la
diferite domenii, în baza unor criterii clare și măsurabile, iar Cancelaria de Stat
comisia parlamentară doar să ia act de aceste decizii, fără a le
putea influența;
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6

Completarea legislației pentru responsabilizarea personală a


membrilor CCA pentru acțiuni vădit ilegale sau contrare
interesului public în domeniul audiovizualului
Examinarea legalității deciziei Consiliului Audiovizualului Măsurarea eficientă a iunie 2020 API - prezentarea
privind selectarea măsurătorului de audiență TV; audiențelor TV din opiniei; Grupul de
Republica Moldova lucru constituit din
- Modificarea legislației pentru a nu admite desfășurarea și eliminarea consultanți API și
concursului de selectare a măsurătorului de audiență TV cu un monopolului asupra juriști de la
singur participant; pieței publicității Cancelaria de Stat -
identificarea soluției
- Modificarea modalității de constituire a comisiei pentru juridice
desfășurarea concursului de selectare a măsurătorului de
audiență TV; Grupul de lucru
- Solicitarea asistenței europene pentru finanțarea în următorii constituit din
3. 4-5 ani a activității unei companii credibile de măsurare a consultanți API și
audiențelor TV pe piața mediatică din R. Moldova. juriști de la
Cancelaria de Stat

API - dezvoltarea
ideii, formularea
draftului de
solicitare;
Cancelaria de Stat -
înaintarea solicitării
pentru finanțare
către UE
Modificarea legislației pentru a asigura selectarea transparentă Legislație modificată iunie 2020 Grupul de lucru
4. și pe criterii de meritocrație a membrilor Consiliului de constituit din
Supraveghere (CS) a IPNA Teleradio-Moldova, inclusiv consultanți API și
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
includerea în procesul de selectare a organizațiilor juriști de la
neguvernamentale reprezentative din domeniu; Cancelaria de Stat

- Solicitarea asistenței europene pentru finanțarea în următorii API - dezvoltarea


4-5 ani a activității unei companii credibile de măsurare a ideii, formularea
audiențelor TV pe piața mediatică din R. Moldova. draftului de
solicitare;
Cancelaria de Stat -
înaintarea solicitării
pentru finanțare
către UE
Excluderea/diminuarea taxelor pentru accesul la informația de Taxe septembrie Cancelaria de Stat
5. interes public în scopuri jurnalistice la Agenția de Servicii reduse/eliminate 2019
Publice;
Excluderea condițiilor discriminatorii din contractele de Condiții corecte, Iunie 2020 Cancelaria de Stat
6. distribuire a publicațiilor periodice publice, impuse de Î.S. egale pentru toate
”Poșta Moldovei”, și a practicilor abuzive din activitatea acestei publicațiile
întreprinderi de stat;
Revizuirea, examinarea și adoptarea proiectului de lege nr. 291 Asigurarea condițiilor septembrie Grupul de lucru
care modifică Anexa 7 la Legea bugetului de stat și stabilește că necesare pentru 2019 constituit din
redacțiile instituțiilor mass-media plătesc chirii mai mici pentru funcționarea consultanți API și
închirierea spațiilor în clădirile proprietate publică, fiind instituțiilor media juriști de la
asimilate asociațiilor obștești; independente Cancelaria de Stat,
7. Ministerul
revizuirea hotărârilor Guvernului Filip privind Î. S. Casa Presei, Finanțelor,
stabilirea unor condiții facilitare și prioritare pentru închirierea Cancelaria de Stat
sediilor în Casa Presei de către instituțiile și organizațiile mass-
media, constituirea unui Consiliu de supraveghere din
reprezentanții organizațiilor și instituțiilor mass-media care vor
monitoriza activitatea administrației Î. S. Casa Presei și vor
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
putea solicita intervenția Guvernului în funcție de rezultatele
monitorizării activității.
B. SOCIETATEA CIVILĂ
Implicarea plenară a societății civile la elaborarea și Consiliile sectoriale septembrie Autoritățile pct. 1.3 din
monitorizarea implementării politicilor publice prin instituirea / instituite 2019 Administrației Programul de
actualizarea consiliilor sectoriale (de experți) de cooperare cu Publice Centrale activitate al
1. societatea civilă în cadrul autorităților publice centrale Guvernului,
art.135, Acordul
de Asociere RM-
UE
Asigurarea mecanismelor de implicare a societății civile în Listele părților septembrie Autoritățile pct. 1.3 din
procesul decizional prin instituirea / actualizarea și publicarea interesate actualizate 2019 Administrației Programul de
2. listelor părților interesate de procesul decizional în cadrul și publicate pe Publice Centrale activitate al
autorităților publice centrale (APC) paginile web oficiale Guvernului
ale APC
Îmbunătățirea sustenabilității financiare a organizațiilor Formularul DAJ17 septembrie Ministerul Obiectivul
societății civile prin îmbunătățirea mecanismului de modificat; 2019 Finanțelor specific 2.1. din
3. implementare a Legii 2% (asigurarea practică pentru Hotărâre de Guvern Cancelaria de Stat Strategia de
desemnările procentuale de profesiile liberale și atribuirea aprobată Dezvoltare a
funcției de control al utilizării sumelor 2% Inspecției Societății Civile
Financiare) 2018-2020
Asigurarea realizării Strategiei de dezvoltare a societății civile Rapoarte anuale/Note februarie 2020 Cancelaria de Stat, pct. 1.3 din
pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru informative Autoritățile Programul de
implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru semestriale elaborate, Administrației activitate al
4. perioada 2018-2020 Publice Centrale Guvernului,
Numărul de ședințe Autoritățile art.135, Acordul
convocate; Administrației de Asociere RM-
Publice Locale UE
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Asigurarea implicării reale și efective a societății civile în Proiectul legii februarie 2020 Ministerul Justiției pct. 1.3 din
procesul decizional prin revizuirea și îmbunătățirea cadrului aprobat de Guvern Programul de
5. normativ privind transparența decizională, inclusiv introducerea activitate al
obligației instituțiilor publice să supună dezbaterilor petițiile Guvernului
colective semnate de un număr semnificativ de cetățeni
Asigurarea sustenabilității și responsabilității financiare a Proiectul legii iunie 2020 Ministerul Obiectivul
organizațiilor societății civile prin perfecționarea legislației aprobat de Guvern Finanțelor specific 2.4. din
6. fiscale aplicate organizațiilor necomerciale, și anume regimul Strategia de
fiscal al impozitului pe venit, legislația fiscală privind T.V.A. și Dezvoltare a
deducerile fiscale pentru donații filantropice/sponsorizări Societății Civile
2018-2020
Consolidarea sustenabilității financiare a organizațiilor Proiect de lege iunie 2020 Ministerul Sănătății Obiectivul
societății civile prin îmbunătățirea mecanismului de finanțare și aprobat de Guvern Muncii și Protecției specific 2.2. din
contractare a serviciilor sociale, inclusiv cu stabilirea unor Sociale Strategia de
proceduri clare și transparente de achiziționare a serviciilor de Ministerul Dezvoltare a
7. la organizațiile societății civile Finanțelor, Societății Civile
Autoritățile 2018-2020
Administrației
Publice Locale
Sectorul privat
Sectorul asociativ
Consolidarea sustenabilității financiare a organizațiilor Regulament-cadru iunie 2020 Cancelaria de Stat, Obiectivul
societății civile prin îmbunătățirea mecanismelor de finanțare pentru finanțarea de Ministerul specific 2.3. din
publică a organizațiilor societății civile la nivel central și local stat a organizațiilor Finanțelor Strategia de
8. necomerciale adoptat Dezvoltare a
de Guvern, Societății Civile
Recomandări pentru 2018-2020
APC și APL
elaborate
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Elaborarea și promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului Proiect de Hotărâre septembrie Ministerul Justiției Legea nr. 31/2018
cu privire la atribuirea numărului de identificare de stat (IDNO) de Guvern aprobat 2019 Agenția Servicii pentru
9. organizațiilor necomerciale Publice modificarea și
completarea unor
acte legislative
C. DREPTURILE OMULUI
Consolidarea rolului instituției Avocatului Poporului în Proiectul legii februarie 2020 Ministerul Justiției Planul de acțiuni
conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și aprobat de Guvern AA UE-RM
1. Principiile de la Paris 2017-2019, pct. 4,
(Modificarea Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului titlul II
(Ombudsmanul))
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Revederea conceptului sistemului execuțional penal Raport de evaluare a Iunie 2020 Ministerul Justiției Planul național de
contemporan prin ralierea la modele bazate pe respectarea practicilor privind acțiuni în
drepturilor omului, în special: aplicarea arestului domeniul
evaluarea practicilor privind aplicarea arestului și formularea întocmit, drepturilor
recomandărilor în scopul eliminării fenomenului aplicării recomandări omului pentru
arestului fără respectarea strictă a garanțiilor prevăzute de formulate și proces anii (PNADO)
Articolul 5 al Convenții europene privind apărarea drepturilor de implementare a 2018-2022, ob.II
omului și a libertăților fundamentale. acestora demarat; pct.5 (HP nr.
reformarea serviciului medical din sistemul administrației Proiectul de 89/2018)
penitenciare; modificare a cadrului
2. promovarea regimului progresiv de executare a pedepselor normativ privind Planul de acțiuni
modificarea cadrului legislativ în scopul asigurării monitorizării reformarea privind
electronice, de către organele de probațiune, a persoanelor care serviciului medical implementarea
comit acte de violență în familie la etapa de aplicare a măsurilor aprobat de Guvern; Strategiei de
de protecție victimei Proiectul legii de dezvoltare
modificare a a sistemului
legislației execuțional penitenciar pentru
penale aprobat de anii 2016-2020,
Guvern obiectivul general
4 (HG
nr.1462/2016)
XI. REINTEGRREA TERITORIULUI
Desfășurarea consultărilor cu mediatorii și observatorii din Consultări noiembrie Ministerul
cadrul formatului de negocieri „5+2” (formatul ,,3+2”) în desfășurate 2019 Afacerilor Externe
vederea impulsionării dialogului Chișinău-Tiraspol și și Integrării
1. identificării unor soluții viabile la problemele curente de pe Europene,
agendă Cancelaria de Stat
(Biroul politici
pentru reintegrare)
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Organizarea unei reuniuni oficiale a formatului de negocieri Reuniune organizată noiembrie Ministerul
„5+2” în vederea asigurării condițiilor propice pentru 2019 Afacerilor Externe
promovarea procesului de reglementare a conflictului și Integrării
2. transnistrean Europene,
Cancelaria de Stat
(Biroul politici
pentru reintegrare)

Atragerea suportului partenerilor internaționali în vederea Fond creat, iunie 2020 Cancelaria de Stat
creării unui Fond de asigurare a procesului de reintegrare a Domenii de Autoritățile
3. statului intervenție Administrației
identificate, Publice Centrale
Demersuri înaintate
Continuarea acțiunilor de rigoare privind securizarea sectorului Înțelegerile convenite iunie 2020 Poliția de Frontieră,
central/transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, privind organizarea Serviciul Vamal,
inclusiv prin efectuarea controlului în comun, în strânsă controlului în comun Ministerul
interacțiune cu partenerii ucraineni și cu Misiunea EUBAM la frontieră Afacerilor Externe
4. și Integrării
Europene
Cancelaria de Stat
(Biroul politici
pentru reintegrare)

Mobilizarea eforturilor partenerilor internaționali și Drepturi și libertăți decembrie Cancelaria de Stat


sensibilizarea constantă a Tiraspolului întru asigurarea protejate și 2019 (Biroul politici de
5. protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în restabilite, libera martie 2020 reintegrare)
regiunea transnistreană și eliminarea barierelor în calea liberei circulație facilitată iunie 2020 Ministerul Justiției
circulații între cele două maluri ale Nistrului MAI
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
Oficiul Avocatului
Poporului

Monitorizarea evoluției situației în Zona de securitate și Activitate funcțională decembrie Cancelaria de Stat
asigurarea respectării regimului în perimetrul de a Comisiei Unificate 2019 (Biroul politici de
responsabilitate al forțelor de pacificare de Control și ordinea iunie 2020 reintegrare)
6.
de drept menținută Ministerul Apărării
Ministerul
Afacerilor Interne

Asigurarea sprijinului partenerilor străini în vederea organizării Conferință noiembrie Ministerul


în Bavaria, Republica Federală Germania, a conferinței anuale desfășurată 2019 Afacerilor Externe
cu genericul „Măsurile de consolidare a încrederii în procesul și Integrării
7. de reglementare a conflictului transnistrean”. Europene,
Cancelaria de Stat
(Biroul pentru
politici de
reintegrare)
Modificărea HG nr.770/2012 cu privire la aprobarea și punerea Proiect de Hotărâre septembrie Cancelaria de Stat
în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare și de Guvern aprobat 2019 Ministerul
certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru Afacerilor Interne
8. vehicule și Hotărârii Guvernului nr. 1047/1999 cu privire la Agenția Servicii
reorganizarea Sistemului informațional automatizat de căutare Publice
„Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor și
introducerea testării autovehiculelor și remorcilor acestora
Completarea Deciziei Protocolare „Cu privire la participarea în Decizie protocolară decembrie Cancelaria de Stat
traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea modificată și 2019 (Biroul politici de
9. transnistreană, care nu desfășoară activități comerciale”, completată reintegrare)
semnată în mun. Bender, la 24 aprilie 2018 сu prevederi care să Ministerul
stabilească posibilitatea înmatriculării cu numere de Afacerilor Interne
Acțiuni Indicatori Termen de Instituția Documentul de
Nr.
realizare /instituțiile referință
crt.
responsabile
1 2 3 4 5 6
înmatriculare „neutre” a remorcilor la mijloacele de transport Agenția Servicii
stipulate în documentul respectiv Publice
Elaborarea și aprobarea Programului activităților de reintegrare Alocații bugetare iunie 2020 Cancelaria de Stat
a țării pentru anul 2020 prevăzute, proiecte (Biroul politici de
10. selectate și program reintegrare)
aprobat Ministerul
Finanțelor
Solicitarea sprijinului UE, SUA, OSCE și a Federației Ruse în Cerere formalizată, martie 2020 Cancelaria de Stat
vederea finanțării proiectului de reconstrucție a drumului finanțare obținută (Biroul politici de
11. național ,,Chișinău-Tiraspol-Cuciurgan” reintegrare)
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Organizarea vizitelor periodice în localitățile din Zona de Vizite în teritoriu Cancelaria de Stat
Securitate, raionul Dubăsari și la școlile cu predare în grafie efectuate, probleme (Biroul politici de
12. latină în vederea documentării cu problemele existente și documentate și reintegrare)
întreprinderii acțiunilor necesare pentru soluționarea acestora soluționate Autoritățile
administrației
publice centrale