Sunteți pe pagina 1din 48

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

Proiect Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”


Programul „A doua șansă”

CARMEN COSTINA

LIMBA ENGLEZĂ
Modulul 1
Receptarea mesajelor
orale și scrise
Ghidul elevului

Această primă ediţie (pilot) este finanţată de Uniunea Europeană.


Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” 2003 –
au fost realizate de o echipă de experţi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării pentru a fi folosite în perioada de
aplicare experimentală a programului educaţional revizuit „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior.

Membrii echipei care a elaborat materialele sunt:


Lucia Copoeru, coordonatoarea componentei „A doua șansă”– învăţământ secundar inferior
Dorina Kudor, autoare „Limba și literatura română”
Gina Anton, autoare „Limba și literatura rromani”
Carmen Costina, autoare „Limba engleză”
Iudit Sera, autoare „Limba engleză”
Nicolae Pellegrini, autor „Matematică”
Ariana-Stanca Văcăreţu, autoare „Matematică”
Luminiţa Chicinaș, autoare „Știinţe”
Ioana Mihacea, autoare „Știinţe”
Mihai Stamatescu, autor „Istorie”
dr. Horaţiu Popa-Bota, autor „Geografie”
Elena Bălan, autoare „Cultură civică”
dr. Doina-Olga Ștefănescu, autoare „Cultură civică”
Paul Vermeulen, expert U.E., componenta „Elaborare curriculum și materiale educaţionale”

Ghidul este realizat în conformitate cu programa școlară pentru disciplina Limba engleză
din cadrul programului „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior, aprobată de
Ministerul Educaţiei și Cercetării prin Ordinul nr. 5375/29.12.2005,
și este distribuit gratuit cursanţilor înscriși în acest program educaţional.

Toate materialele din cadrul programului educaţional „A doua șansă” vor fi modificate, conform sugestiilor de
îmbunătăţire formulate în urma utilizării lor în școală.
În acest sens, trimiteţi comentariile și sugestiile dumneavoastră pe adresa
secondchance@wyginternational.ro

Coordonator editorial: Laura Codreanu


Design copertă, layout: Elemér Könczey
Design și DTP: András Tánczos
Ilustraţii: Levente Szekeres
Corectură: Mirabela Mitrică

Acest material este publicat în scopuri educaţionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare
experimentală a programului educaţional „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior.
Autorii s-au străduit să intre în legătură cu proprietarii imaginilor pentru a obţine permisiunea de a le folosi în
această ediţie. Îi rugăm pe aceia pe care nu i-am putut contacta să ia legătura cu noi la
secondchance@wyginternational.ro.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


COSTINA, CARMEN
Limba engleză : modulul 1 : ghidul elevului / Carmen Costina. – București : Step by Step, 2006
ISBN (10) 973-88053-4-1 ; ISBN (13) 978-973-88053-4-7

811.111

Această publicaţie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”,
componenta „A doua șansă”.
Editorul materialului: Ministerul Educaţiei și Cercetării
Data publicării: august 2006

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaţiei și Cercetării


Contents
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Passport to English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Unit I. Identities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Hello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Can I call you? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Family matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Describing people . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Check your progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Unit II. Homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


1. Welcome to our home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. This is my room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3. Who does what? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4. What time do you…? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Check your progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Unit III. Travelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


1. Journey planner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. Means of transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Out and about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Shopping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Check your progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vocabulary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Get ready! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 3


LIMBA ENGLEZĂ

Introduction
Introducere

Dragi tineri,
“English is the language of
Felicitãri cã aþi ales sã urmaþi cursurile de limba englezã din the future, the language of
cadrul programului „A doua ºansã” – învãþãmânt secundar the computer. You have the
inferior. right to English. Make it
your right!”
Nevoia de a înþelege o limbã strãinã se face simþitã în orice
domeniu am lucra; de asemenea, atunci când cãlãtorim sau „Engleza este limba
primim oaspeþi dintr-o þarã strãinã, ne descurcãm mult mai uºor viitorului, limba
dacã putem comunica într-o limbã de largã rãspândire, cum este calculatorului.
limba englezã. În plus, cunoaºterea unei limbi strãine ne ajutã sã Ai dreptul la limba englezã.
înþelegem mai bine modul de gândire al persoanelor de altã Acceptã-l!”
naþionalitate ºi chiar sã ne redescoperim pe noi înºine în raport
cu celãlalt. Experienþa învãþãrii unei limbi strãine vã va ajuta sã Benjamin Zephaniah,
învãþaþi mai uºor ºi alte limbi strãine, în funcþie de provocãrile (poet, scriitor, actor
cãrora va trebui sã le faceþi faþã. britanic)

Acest curs vã va sprijini în invãþarea limbii engleze prin exerciþii


ºi activitãþi comunicative care se bazeazã pe cunoºtinþe
anterioare minime. Dacã nu aþi învãþat pânã acum niciodatã
limba englezã, nu trebuie sã vã îngrijoraþi, pentru cã profesorul
vostru va adapta lecþiile în funcþie de cunoºtinþele ºi nevoile
voastre. Dacã, dimpotrivã, aveþi deja cunoºtinþe de bazã, vã va
face plãcere sã exersaþi sã vã sprijiniþi colegii, descoperind
lucruri noi împreunã cu ei.

Fiecare dintre noi avem stiluri de învãþare diferite. Vã sugerãm sã


analizaþi în permanenþã modul în care învãþaþi: observaþi care
sunt activitãþile pe care le consideraþi uºoare ºi care sunt cele
care presupun mai mult efort. Poate cã învãþaþi mai uºor atunci
când cineva vã prezintã ºi explicã clar niºte reguli, sau poate cã
învãþaþi mai uºor imitând un model. Unii vor prefera activitãþile
scrise, alþii pe cele orale, unii activitãþile individuale, alþii pe
cele în pereche sau echipã. Vã recomandãm sã faceþi însemnãri
periodice într-un jurnal de învãþare, în care sã notaþi activitãþile
care v-au plãcut, cele pe care le-aþi considerat uºoare sau grele,
etc. Acest lucru vã va oferi ocazia de vã înregistra succesele, dar
ºi de a trece mai uºor peste ceea ce vi se pare dificil. De
asemenea, puteþi nota în jurnal cuvintele sau expresiile care
credeþi cã vã vor fi utile într-o anumitã situaþie.

Mai presus de toate, nu vã lãsaþi descurajaþi atunci când simþiþi


cã nu vã descurcaþi de la bun început aºa cum v-aþi dori. Pentru
a învãþa o limbã strãinã este nevoie de timp, dar ºi de foarte
multã perseverenþã. Folosiþi orice ocazie aveþi (în clasã sau în
situaþii reale) de a exersa cuvintele sau expresiile învãþate.
Pentru a vã ajuta în acest sens, fiecare lecþie se încheie cu
sugestii de utilizare a celor învãþate. Realizând ideile de la
secþiunea “Use it!” puteþi sã vã îmbogãþiþi portofoliul, care va fi
evaluat la sfârºitul cursului.

4 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Fiºele de auto-evaluare de la sfârºitul fiecãrui capitol vã pot
sprijini în obþinerea de rezultate cât mai bune la evaluãri.
Rezolvând aceste fiºe, veþi putea identifica ce aþi reuºit sã
învãþaþi si ce anume trebuie sã mai exersaþi.

La finalul acestui curs, veþi reuºi sã:


– Înþelegeþi un mesaj oral simplu;
– Extrageþi informaþii simple dintr-un text scris;
– Realizaþi o descriere oralã simplã, utilizând o serie de
expresii cunoscute;
– Completaþi diverse formulare cu date personale;
– Participaþi în conversaþii simple, pe teme personale.

Bucuraþi-vã de succes, ºi nu uitaþi: „Aveþi dreptul la limba


englezã.” Prin programul „A doua ºansã” puteþi face ca acest
drept sã devinã cu adevãrat al dumneavoastrã.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 5


Passport to English

1. Did you know?


a. English is the official or semi-official language in 60
countries.
b. English has a very large vocabulary – maybe the largest in
the world.
c. 3/4 of the world’s mail is written in English.
d. 80% of computer information is in English.
e. English is the main language used in science and
technology, international sports, pop music, airports and
control towers, etc.
(Source: Way Ahead 6, Macmillan Publishing House)

2. English around you:


a. Do you see signs in English?
b. Do you listen to music in Eglish?
c. Do you see/read newspapers written in English?
d. Do you listen to English programmes on TV/radio?
e. Do you meet people who speak English?

3. Many international words come from English:


internet, radio, exit, enter, mouse, computer
Do you know any others?

4. For your learning diary:


Start your learning diary now! Write answers to these questions:
– How many languages can you speak now?
– Why do you study English?
– What helps you when learning a new language?

6 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Identities I

When you finish studying this unit, you will be able to:
• introduce yourself and your friends;
• greet people;
• speak on the telephone;
• describe people’s appearance;
• speak about what you/other people like doing.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 7


IDENTITIES

Hello 1
Can you… Remember!
• greet people in English?
• introduce yourself? family name / surname
• spell your name in English? first name
greet
Hello!
Think about it! Good morning!
Good afternoon!
• When do you need to state your identity? Good evening!
• What do you normally mention in each situation? Good night!
Good bye! / Bye!
What’s your name?
Useful language! Can you spell it, please?

These are the letters of the English alphabet and their


pronunciation. Can you spell your name in English?

A B C D E F G H I J K L M
/eˆ/ /bi:/ /si:/ /di:/ /i:/ /ef/ /dΩi://eˆtâ/ /aˆ/ /dΩeˆ/ /keˆ/ /el/ /em/
N O P Q R S T U V W X Y Z
/en/ /|à/ /pi:/ /kju://a://es/ /ti:/ /ju:/ /vi://«dÇblju://eks//waˆ//zed/
Sound wise!

Try reading these acronyms:


Let’s learn! USA, NATO, NYPD, CIA,
WHO, EU, CNN,
Where are these people? UEFA, WTO, HIV

“Hello! Star Hotel. Can I help you?”


“Oh, hello! I’d like a room for Friday night, please.” Do you know?
“Certainly. What’s your family name, please?”
“My family name is Bowen.”
“Can you spell that for me?” They use:
“Sure. It’s B-O-W-E-N. Bowen.” • Good morning! before 12
“And your first name?” o’clock
“My first name is Sophie. That’s S-O-P-H-I-E.” • Good afternoon! after 12
“Where are you from, Ms Bowen?” o’clock
“Oh, I’m from Great Britain.” • Good evening! after 6 p.m
“OK, that’s all for now, Ms Bowen. See you on Friday.” • Good night! to say good
“Thank you, good bye.” bye late in the evening, or
before going to bed

8 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


“Good morning.”
“Good morning. Can I help you?”
“Yes, please. I’d like to book a flight to London on November 23rd.”
“For how many persons?”
“Just me.”
“What’s your name?”
“My name is Alin Mocan.”
“What is your first name?”
“Oh, my first name is Alin and my family name is Mocan.”
“I see. How do you spell your family name?”
“It’s M-O-C-A-N. Mocan.”
“Right. You’ve got your reservation for November 23rd.”
“Thank you. Good bye.”
“Good bye, Mr Mocan.”

Your turn!
1. Practise reading the dialogues with a colleague. Try to get the pronunciation right!
2. Which words from the two dialogues are used for the following functions? (Copy this table in your
copybook and fill it in)
Greeting people Introducing yourself Asking somebody to spell their name

3. Do you know other similar expressions? Put them in the table, too.
4. Your teacher will spell some English names for you. Write them in your copybooks, then check
with your colleague. Did you get them right? Which are first names and and which are family
names? (Underline family names.)
5. Walk about in the classroom. Greet your colleagues in English and find your colleague’s first and
family names (including how to spell them). Try to talk to as many people as you can! Write their
answers in your copybook, in a grid like this:
No. First name Family name
1.

6. With your colleague, make up short dialogues in which you greet each other, introduce yourselves,
spell your names. Practise reading them in pairs, then acting them. Use your real identity in this
exercise.

Check this! Use it!


Tick what you can do now:
– I can understand and respond when people greet me; Tip! When you walk in the
– I can understand when people say and spell their name; street, look at the number
– I can spell my name. plates of cars and try to
Don’t worry if you still have some problems with spelling. You spell the letters to yourself
will have more chances to practise this skill in the following in English!
lessons.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 9


IDENTITIES

Can I call you? 2


Remember!
Can you…
• count from 1-10 in English? Hello! This is Sophie!
• read/understand telephone numbers? addresses? I’d like to speak to Martin.
• say your telephone number/home address in English? Can I speak to Martin,
• answer the telephone in English? please?
Is that Martin?
It’s good to hear you!
Think about it! How are you?
I’m fine, thank you / thanks!
How often do you use a telephone? Who do you call most often? Can you say that again,
What’s good about using telephones? What’s not so good about it? please?

Useful language!
These are the numbers from 0-9 in English. They are called digits. Do you know?
Can you read them?

1 2 3 4 5 how to say these in English?


one two three four five Addresses
/wÇn/ /tu:/ /äri:/ /fÉ:/ /faˆv/
Flat 9, 3 Bacovia Street
6 7 8 9 0 3400 Cluj-Napoca,
six seven eight nine zero Romania
/sˆks/ /«sev|n/ /eˆt/ /naˆn/ /«zi|r|¨/
Phone numbers
say each digit separately;
pause after 3 digits:
Let’s learn! for example, 459 608 is:
four-five-nine six-oh-eight
Listen to this telephone conversation. Who are the two speakers?
What is their relationship?
Sophie: “Let me see, Andra Mocan’s telephone number.. Here, I
found it: 428 039.”
Phone rings.
Sophie: “Hello, this is Sophie Bowen. Can I speak to Andra, please?”
Andra: “Hello, Sophie! It’s me, Andra! So good to hear you! How
are you?”
Sophie: “I’m very well, thank you. I’m back in Romania.”
Andra: “How wonderful! It’s been three years since we last met!
Sophie: “I know, a long time, isn’t it? And how are you, Andra?”
A: “I’m fine, too, thanks. A lot of things changed… But it’s a long
story. Listen, why don’t you pay us a visit sometime? My
parents would love to see you again!”
S: “Thank you. I’d love that. Do you live in the same place?”
A: “No, we moved last year.”
S: “Really? That’s wonderful! What’s your address now?”
A: “It’s flat 43, 5 Saturn street. It’s on the third floor.”
S: “Great, let me write it down. Can you say it again please?”
A: “Sure. It’s flat 43, 5 Saturn street, third floor.”
S: “Excellent! See you tonight then.”
A: “I can’t wait. Bye, Sophie.”
S: “Bye.”

10 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Sound wise!
Your turn!
1. Listen to your teacher read the dialogue again. What is Andra’s Listen to your teacher
telephone number? And her address? Write them in your pronounce these words:
copybook when you hear them. this, three, that, thanks,
they, third, then, things
2. How did Sophie read Andra’s phone number in English? Are
there similar rules for saying telephone numbers in Romanian (or Are the letters “th” always
in your mother tongue)? pronounced the same?
Write the words above in
3. Read the dialogue again. Are these sentences true or false? (Work two lists, according to the
in pairs.) different sound made
a. Sophie is in England now. T F by the letters th.
b. Andra and Sophie last met three years ago. T F
c. Many things changed in Andra’s life. T F
d. Andra’s parents don’t know Sophie. T F
e. Sophie knows where Andra lives now. T F Note!
f. Sophie says she will visit Andra tonight. T F

4. Sophie and Andra have a lot of common friends. But Sophie has About Robi;
been away for three years and she has lost touch with some of What’s HIS address?
them. She is going to ask Andra for their telephone numbers. Can About Nicoleta:
you help Sophie update her address book? (Copy the table in What’s HER address?
your copybook and fill it in) When asking somebody:
What’s YOUR address?
Friend Phone number Address *Email address

Tip! Ask questions similar to these:


“What’s Robi’s phone number? What’s his address? *And his
email address?”
“What’s Nicoleta’s phone number? What’s her address? *And her
email address?”

Check this!
Tick what you can do now: Use it!
– I can count from 0-9 in English
– I can read telephone numbers
– I can take notes when I hear phone numbers and addresses Create your own phonebook
in English with your classmates’
– I can say my telephone number / home address in English telephone numbers. Practise
– I can answer the telephone in English asking them in English.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 11


IDENTITIES

Family matters 3
Remember!
Can you…
• describe your family? mother / father
• read numbers from 10-100? sister / brother
• listen for specific information (people’s names, ages and jobs)? daughter / son
aunt / uncle
wife / husband
Think about it! grandmother/grandfather
niece / nephew
What is a “stereotype”? Read the definition in the “Do you cousin
know?” box. Can you think of any stereotypes? “How old are you?”
“I’m 24 years old.”
“How old is she/he?”
Useful language! “She’s/He’s 26.”

Reading numbers from 10-100

10 ten 20 twenty 30 thirty 32 thirty-two


11 eleven 21 twenty-one 40 forty 43 forty-three
12 twelve 22 twenty-two 50 fifty 56 fifty-six
13 thirteen 23 twenty-three 60 sixty 66 sixty-six
14 fourteen 24 twenty-four 70 seventy 73 seventy-three
15 fifteen 25 twenty-five 80 eighty 89 eighty-nine
16 sixteen 26 twenty-six 90 ninety 97 ninety-seven
17 seventeen 27 twenty-seven 100 one hundred
18 eighteen 28 twenty-eight
19 nineteen 29 twenty-nine

Let’s learn!
How many persons are there in Andra’s family?

Do you know?

A stereotype is a
generalization about a
person or group of persons,
not always based on reality
“Hello! My name is Andra Mocan. I am 16 years old. This is my (e.g. girls can learn
mother, Ioana. She’s 42 and she works as a waitress in a small languages faster than boys)
restaurant. My father’s name is Nic. He’s 44 years old and he Stereotypes can sometimes
works as a builder. This is Mikki. He’s my younger brother. He’s lead to unfair
12 and goes to school in the 6th grade. I’ve also got an older discrimination.
brother, Alin. He doesn’t live with us. He married Maria three

12 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


years ago. He was 21 then. His wife is 23 and they both work as
social workers. They also have a little daughter, Alina. She is 1
year old and my favourite niece!”

Your turn!
Sound wise!
1. Read about Andra’s family and fill in the information grid below.
Name Family relationship to Andra Age
Practise pronouncing the
words in the “Useful
2. Can you read these numbers? Practise reading them with your language” box that have the
deskmate. same sound as in the. Tip!
13 18 15 17 14 16 19 This sound is pronounced
30 80 50 70 40 60 90 in a similar way to /v/ or
What do you notice about their pronunciation? (Tip! Read them /z/, but the tongue tip is
in pairs: 13-10, etc. and note the different stress pattern.) placed in between the teeth.

3. Ask and answer questions about Andra’s family, like this:


How old is Ioana? She’s … years old. / How old is Mikki? He’s …
years old.

4. This is Sophie’s family tree. Look at it and choose the correct


words from the box below to fill in each sentence.
sister, son, grandfather, mother, wife, father, husband, niece

a. Anne is Sophie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Peter is Anne’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Joe is Terry and Mary’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Use it!
d. Tom is Ellen’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. Sue is Sophie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f. Mary is Terry’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Draw your family tree.
g. Ellen is Sophie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prepare an oral presentation
h. Peter is Mark’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . about your family for next
class.
5. Ask and answer questions about their ages. Tip! Use the model
in exercise 3.

For next class!


Check this!
Tick what you can do now: Bring cuts from old
– I can describe my family magazines or newspapers
– I can read numbers from 10-100 with pictures of film stars,
– I can say my age in English politicians, famous people.
– I can ask and answer about somebody’s age

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 13


IDENTITIES

Describing people 4
Remember!
Can you…
• describe the way people look? tall / short,
• say what you / other people like doing? fat, overweight / slim,
young / old
eyes: blue / green / brown
Think about it! hair: long / short, straight /
curly, blond / brown / black
• How important is the way people look? / grey / red
• What’s your opinion on hair dying? Plastic surgery? beard / moustache

Useful language!
To describe yourself or another person, you need these verbs:

I am = I’m I have got… = I’ve got … I like reading.


She is = She’s She has got… = She’s got … She likes singing.
He is = He’s He has got… = He’s got … He likes playing football.

Let’s learn! Do you know?


Look at the picture and listen to Sophie describing her family.
Try to find each person in the picture: In English, most adjectives
are placed in front of the
word they describe:
short black hair;
big brown eyes;
Find 5 other examples in
the text and write them in
your copybook.

“I’ve got long brown hair. I’m thin and not very tall. I like reading
books and travelling.
My mother has got short grey hair. She’s got brown eyes and she
wears glasses. She’s quite tall and a bit overweight. She likes
reading magazines and watching TV.

14 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


My father is tall and slim. He’s got short curly grey hair and a
short beard. He likes repairing all sorts of things.
My sister is thin and very pretty, with long blond hair and blue
eyes. She likes listening to music and dancing. She also likes
playing with her two children.
My brother is very tall. He’s got really short black hair. He likes
computers most of all and he likes going skiing.”

Your turn!
1. There’s a lot of information in the text above. Organize it in an information grid, to make it easier
to follow. Choose suitable column headings. Ask your teacher for any words you may need.

2. Answer the following questions by looking at the information you collected in your grid.
a. What colour is Sophie’s hair?
b. What does Ann’s hair look like?
c. Who likes skiing in the family?
d. What does Tom like doing?
e. Who likes reading books?
f. Who’s got short black hair?

3. Describe Sophie’s family by looking at the picture.

4. Andra is showing Sophie pictures of her friends. Look at the


pictures and complete the sentences.
These are my friends.
a. Feri is Hungarian. . . . . . . . . . 23 years old. He’s . . . . . . . . .
black hair and black eyes. He . . . . . . . . . . . . . . . . repairing
things.
b. This is Dorina. She’s Romanian. She . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cooking. She’s . . . . . . . . . . . . . . long curly hair and . . . . .
. . . . . . . . . . . . 19.
c. Emil is 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . old. He’s very tall and
he . . . . . . . . . . . playing basketball.
d. This is Eszter, she’s 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a very nice
person. She . . . . . . . . . . . . . . . . helping people.

5. Work in groups. Make some “famous people” posters. Gather all


the pictures that your group has brought and paste them on a big
sheet of paper. Put the posters in front of the class, so that
everyone can see them. In turns, come to the front and describe
one person for your colleagues. Can they guess which person you
picked?

6. Describe yourself on a piece of paper (include your favourite


things), sign it with a code name, then put all the descriptions in
a box and mix them together. Draw one piece of paper at a time.
Have fun trying to guess the code names.
Use it!
Check this!
Think about your ideal
Tick what you can do now: husband / wife. Maybe it’s
– I can describe the way people look; someone you already know!
– I can speak about what I / other people like doing. Make a description of him /
her and speak about it with
your deskmate.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 15


IDENTITIES

Check your progress I


Before you do these exercises, review what you have learned in Unit I (Identities).
Tip! Go through the “Check this!” section of each lesson.
– I can understand and respond when people greet me;
– I can understand when people say/spell their name/age/address/phone number;
– I can understand when people describe their family or the things they like;
– I can match the description I read/hear with a person’s appearance;
– I can recognize the sounds /ä/, /Ü/, /â/ when I hear them in various words.

1. Listen to this phone conversation, then fill in the form below.


“Hello! Tourist Insurance Services. Can I help you?”
“Yes, please. I need a travel insurance for two weeks.”
“Right, well, I need some information. What’s your family name,
please?”
“My family name is Barna.”
“Right, and your first name?”
“My first name is Emil.”
“How old are you, Mr Barna?”
“I’m 34.”
“Where do you live?”
“I live at 5, Anina street, Cluj-Napoca.”
“What’s your phone number?”
“It’s 453 427.”
“Thank you, sir. And could you tell me where…”
First name
Surname
Address
Phone number

2. Look at the pictures. Fill in these sentences:


“Hello! My name is Elvira. I’m . . . years old. I’ve got a brother.
His name is . . . . . . . . . and he is married to Flora. They’ve got
. . . . . . . children: Eliza, Mara and Ionut. My . . . . . . . . . . . . . is
68 years old. Her . . . . . . . is Elena. My father is . . . . . . . years
old. His name is . . . . . . . . . . . .”

3. Speak about these persons. Speak about these persons. What do


they like doing?

16 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Homes II

When you finish studying this unit, you will be able to:
• describe homes and activities you do at home;
• describe your room;
• tell the time in English;
• ask and answer about daily programmes.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 17


HOMES

This is my room 2
Remember!
Can you…
• describe and locate objects in a room? table, chair, armchair, sofa,
• describe your room? TV, bookcase, wardrobe,
• use the plural of regular nouns? bed, cooker, cupboard, sink,
bath, window
the same / different
Think about it! in / on / near / between
on the left / on the right
How many rooms are there in your home? Which is the room
where you spend most of your time?

Useful language!
Do you know?

Normally, nouns get the


ending -s or -es to form the
plural!
Here are some examples:
a chair – two chairs
a TV set – two TV sets
a bookcase – two bookcases

Sound wise!

Listen to the following


plurals:
chairs, beds, books, cookers,
sinks, bookcases, TV-sets;
Does the ending always
sound the same?

Let’s learn!
Sophie is looking for a room to rent. How long is she staying in
Romania? Read to find out:
Sophie: “Hello! My name’s Sophie Bowen. I’m here to see the
room.”
Landlady: “Hello, Miss Bowen. Please come in. This is the room
I told you about. It’s a small room but it’s got everything you
need: there’s a TV-set, a bed, a small table and a wardrobe.
There are three chairs and an armchair.”
Sophie: “Is there a bookcase?”
Landlady: “Yes, there is. It’s over there, near the window.”

20 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Sophie: “Hmm, I like this room. There’s a lot of light in here. Can I see the view from the window?”
Landlady: “Certainly. How long will you stay in Romania, Miss Bowen?”
Sophie: “I’m here for a year. But I might stay longer.”

Your turn!
1. Work in pairs. Look at the pictures in the “Useful language” section. Ask and asnswer questions
with your partner, like this:
“What’s number 9?” “It’s a cooker.”
If your partner is right, say: “Yes, it is.”; If not, say: “No, it’s not. It’s a …. ”

2. How many? Work in pairs. Use the same pictures to ask questions about numbers, like this:
“How many armchairs are there?”/ “There’s one armchair.”
”How many sinks are there?”/ “There are two sinks.” And so on.

3. Memory game. Have a good look at the pictures in the “Useful language” section. Then, close the
book and try to name as many things as you can remember.
eg.: “There’s one armchair, there are two sinks, there are three… etc.”

4. Read the dialogue between Sophie and the landlady with your partner. Then close your book and
try to act the dialogue out.

5. Look at the picture of Andra’s room:

Use these words to fill in the following sentences:


between, in, near, on, left
This is Andra’s room. The TV is . . . . . . . . . . . . the small table. . . . . . . . . . . . . the TV is a
bookcase. There are some books . . . . . . . . . . . . the bookcase. In the corner there is a small table
. . . . . . . . . . . . two armchairs. The sofa is on the . . . . . . . . . . . .

6. Think about your ideal room. Describe it to your partner. Do you like the same things?

Check this! Use it!


Tick what you can do now:
– I can describe and locate objects in a room. Imagine you decide to let
– I can describe my room. your room. Write an
– I can use the plural of regular nouns correctly. advertisement in a
newspaper, describing your
room.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 21


HOMES

Who does what? 3


Remember!
Can you…
• name usual house chores? Housechores
• describe usual activities that different people do at home? Cook, set the table, wash the
• speak about your responsibilities at home? dishes, sweep the floor,
wash the clothes, iron the
clothes, dust the furniture,
Think about it! clean the windows, take the
rubbish out, do the
Do you have special responsibilities at home? What are they? shopping

Useful language!

Let’s learn! Do you know?


There’s a lot to do at home. In Andra’s family they all do their
share. What are Andra’s responsibilities? When you speak about
Mother does the cooking, she washes and irons the clothes. another person in the
Father does the shopping, he washes the dishes and cleans the present, the verb takes
windows. -s or -es:
Miki sets the table and he takes the rubbish out. He cleans.
I sweep the floor, I dust the furniture and I sometimes wash the She cooks.
dishes. She goes home.
He does the shopping.

22 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Sound wise!
Your turn!
1. Work in pairs. Practise asking and answering questions about In English there are two /i/
responsibilities in Andra’s family. sounds: a long one and a
eg. “Who does the shopping?”/“Nic does the shopping.” short one. They sound quite
similarly, but sometimes
2. Match each picture from the “Useful language” with the correct they make the difference
sentence: between two words:
a. He washes the dishes. Sit/seat; It/eat; Hit/heat
b. He takes the rubbish out.
c. She cooks.
d. He sets the table.
e. She sweeps the floor.
f. He does the shopping.
g. She irons the clothes.
h. He cleans the window.
i. She washes the clothes.

3. Choose the correct word to complete these sentences:


a. They . . . . . . . . . . . . . . . (do/does) the shopping.
b. She . . . . . . . . . . . . . . . . (cook/cooks) in the kitchen.
c. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dust/dusts) the furniture.
d. He . . . . . . . . . . . . . . . . . (set/sets) the table. Note!
e. She . . . . . . . . . . . . . . . . (clean/cleans) the window.
f. We . . . . . . . . . . . . . . . . (wash/washes) the dishes.
• To ask questions in the
4. Choose the right answer: present, use do or does in
a. Does Andra take the rubbish out? front of the subject:
Yes, she does. / No she doesn’t. Do you cook?
b. Does mother wash the clothes? Does he clean the house?
Yes, she does. / No, she doesn’t. • To make negative
c. Does Mikki do the shopping? sentences in the present,
Yes, he does. / No, he doesn’t. use don’t or doesn’t
d. Does father wash the dishes? (for he/she):
Yes, he does. / No, he doesn’t. I don’t iron the clothes.
She doesn’t cook.
5. Now ask your partner, like this:
“Do you wash the dishes?” “Yes, I do. / No, I don’t.”
Take turns asking and answering.

6. Speak about your family. Who does what? What do you do? Use it!

Check this! Write a list of things you


have to do tomorrow / this
Tick what you can do now: week. E.g. dust the furniture,
– I can name usual house chores. wash the dishes, etc.
– I can describe activities that people usually do at home.
– I can speak about my responsibilities at home.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 23


HOMES

What time do you…? 4


Can you… Remember!
• ask and answer about the time?
• describe your daily activities? Get up
• ask people about their daily programme? Dress
• understand when people speak about their daily programme? Have a shower/bath
Eat breakfast/lunch/dinner
Go to school/work
Think about it! Study
Listen to music
What is your usual daily routine? Is it a busy programme? Go out
Go to bed

Useful language
Telling the time

What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it?
What time is it?
It’s ten past It’s quarter It’s half past It’s twenty to It’s quarter to
It’s 3 o’clock.
three. past three. three. four. four.

Let’s learn! Do you know?


Why does Andra work in the afternoon?
Sophie: So, Andra, tell me about your life. What do you do every a.m. stands for ante-meri-
day? dian, meaning before noon.
Andra: Well, my programme is busy. I get up at 6 o’clock. I have p.m. stands for post meridian,
a quick shower, I get dressed and then I eat a small breakfast. I and it means after noon.
catch a bus to school at 7:30. Classes start at 8 in the morning What time is 1 a.m.?
and finish at 1 or 2 p.m. I usually have lunch at school, at And 2 p.m.?
about 12. After school, I go home and study for a few hours.
In the afternoon, I work in a small shop near my house. I need
to earn some pocket money for a trip to England: we’re doing
a Leonardo project at school and we’ll visit Liverpool next Sound wise!
month.
Sophie: Wow! That’s great!
Andra: Yes, I can’t wait. It will be my first time abroad. The sound /e/ in the English
Sophie: And what do you do in the evenings? words then, tell, dress is
Andra: Oh, I sometimes read a book or listen to music; I rarely go similar to the one in Roma-
out with my friends, but I often have dinner and go straight to nian (mers, tren, chem).
bed. But the /e/ sound in the
words day, have, and, at is
pronounced with your mouth
more widely open than for
the Romanian sound.

24 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Your turn!
1. Look at these pictures. Arrange them in the correct order and then speak about Andra’s
programme:

2. Work in pairs. Write about Andra’s programme.


Tip! Use these verbs, with the correct ending: go, finish, work, get, eat, go, start, need.
Andra . . . . . . . . . . . . up at 6 o’clock. She . . . . . . . . . . . . a small breakfast, then she . . . . . . . . . . . .
to school. School . . . . . . . . . . . . . . . . . at 8 a.m. and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .at 1 or 2 p.m.
In the afternoon she . . . . . . . . . . . . . . . . . . home to study, then she . . . . . . . . . . . . . . . . . in a small
shop near her house. She . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .to earn some money for a trip to Great Britain.

3. Write about your daily programme. These questions will guide you.
– What time do you get up? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– What time do you have breakfast? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Do you go to school or work in the morning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– What time do you have lunch? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– What time do you get back home? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– What do you do in the evening to relax? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– What time do you go to bed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Use the answers to the questions above to write a paragraph about your daily programme. Tip! Use
Andra’s description of her daily programme as a model.

5. Exchange copybooks with your partner. Check each other’s work for mistakes.

6. Remember as much as you can about your partner’s daily programme. Then change partners. Ask
your new partner questions about his/her deskmate’s daily programmes. Answer their questions
about your deskmate. Did you remember everything?

Check this!
Tick what you can do now: Use it!
– I can ask and answer about the time.
– I can describe my daily activities.
– I can ask people about their daily programme. Imagine you are somebody
– I can understand when people speak about their daily else: e.g. a young man in
programme. Indonesia, a famous actress,
etc. What is your daily
programme? Write about it.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 25


HOMES

Check your progress II


Before you do these exercises, review what you have learned in Unit II (Homes)

1. Choose the correct picture:


a. In my house there’s a kitchen,
a bathroom, a balcony and two
bedrooms.

b. In my room there’s a bed, a


small table, a TV set and two
chairs.

c. The table is between the


chairs.

d. The TV set is on the small


table.

2. This is Ana’s to-do list. Can you number the pictures in the same order?

a. do the shopping e. sweep the floor


b. cook lunch f. take the rubbish out
c. set the table g. iron the clothes
e. wash the dishes

3. Speak about Ana’s daily programme. What does she do every day?

26 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Travelling III

When you finish studying this unit, you will be able to:
• Read and speak about timetables;
• Describe and compare different means of transport;
• Ask for directions / follow directions;
• Ask for things in a shop.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 27


TRAVELLING

Journey planner 1
Remember!
Can you…
• find and compare information about travel times and fares? Journey, Round trip, Fare
• plan a journey? By train / plane / coach
Fast (-er)
Cheap (-er)
Think about it! Long (-er)
Departure
Have you ever travelled abroad? Which is the best way to travel Arrival
long distances? Why? Road/railway/airway
How much is it?
How long does it take?
Useful language! What time is the departure?

Do you know?

To speak about future


activities use WILL.
E.g. I will fly to London. He
will go with me.
The short form of will is ’ll:
I’ll fly to London. He’ll
come with me.

Sound wise!

The sound in journey is


similar to the sound in
gimnastica, genetica,
mergem.
Let’s learn! Which of the following
words contain the same
Andra’s school is involved in a Leonardo project. As part of the sound?
project, some students are going to visit a school in Liverpool. Project, much, coach,
The coordinating teacher has asked Andra and her classmate, departure, gym, cheaper,
Mihai, to find information about travelling times and fares from John, magic
Bucharest to London and back. This is what they found:

By plane: Tarom Airlines Round trip fare: 1,257 RON


Date Departing Time Arriving Time Duration
Otopeni, Heathrow,
September 20 Bucharest, 10:00 London, 11:30 03:30
Romania UK
Heathrow, Otopeni,
September 30 London, 12:30 Bucharest, 17:45 03:15
UK Romania

28 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


By coach: Eurolines Round trip fare: 930 RON
Date Departing Time Arriving Time Duration
London,
September Bucharest,
05:30 United 12:40 33:10
20-21 Romania
Kingdom
London,
September 30- Bucharest,
United 14:30 22:30 30:00
October 1 Romania
Kingdom

Your turn!
1. Work in pairs. Fill in the empty spaces:
If we fly, we’ll leave Bucharest at . . . . . and arrive in London at . . . . . . The journey takes . . . . . .
hours and it costs . . . . . . RON.
The coach departs from Bucharest at . . . . . . . and it arrives in London the next day at . . . . . . . . . .
The complete journey takes . . . . . hours, but it costs only . . . . . RON.
So, it is faster to travel by . . . . . . . , but cheaper to travel by . . . . . . . . It also takes longer to travel
by . . . . . . . .

2. The teacher is asking Andra and Mihai about their findings:


How much is it to fly from Bucharest to London and back? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
And how much is it to go by coach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
How long does it take to fly from Bucharest to London? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
How long does it take to travel by coach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
What time is the departure from London by plane? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
What time is the departure from London by coach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. The project meeting is actually in Liverpool. Andra and Mihai are looking for information about
the trip from London to Liverpool by coach:

National Express LL 01 LL 02 LL 03 LL 04 LL 05
Departing times: (London) 13:58 14:25 14:58 15:58 16:25
Arriving times: (Liverpool) 16:48 17:28 17:48 18:48 19:23
Duration 02:50 03:03 02:50 02:50 02:58
In pairs, practise asking and answering questions about the information in the timetable.
Tip! Use the questions in ex. 3 as a model.

4. Write a few sentences about the team’s trip from London to Liverpool. Use WILL for the future.
e.g. They will take the coach. They will leave at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Check this! Use it!


Tick what you can do now:
– I can find and compare information about travel times and What are the best ways to
fares. travel from the closest city
– I can plan a journey. to your town/village? Why?
What would you improve if
you were a mayor? Draw a
map and put your ideas on
it. Speak about it in front of
your class. (Tip! Use WILL!)
Do they agree with your
plans?

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 29


TRAVELLING

Means of transport 2
Remember!
Can you?
• speak about the means of transport you can use in a city? Means of transport: bus,
• compare different means of transport? tram, tube / underground,
trolleybus, bicycle,
motorbike, taxi, car;
Think about it! rush hour,
bus stop,
How can you travel from one place to another in your underground station,
hometown? faster / slower,
cheaper / more expensive,
longer / shorter than
Useful language!

Do you know…?

London has the oldest


underground in the world.
It started to operate in 1863.
Let’s learn! How old is it?

The students in the project group have arrived in London. It’s


their first time in London, so they would like to see the sights
before moving on to Liverpool. London is a huge city; there are Sound wise!
lots of interesting things to see and do.

But, how should they travel around the city? The sound in transport is
similar to the sound ‘e’ in
Andra: „I would like to travel by tube. The London Underground the Romanian word tren,
is the oldest in the world. It must be interesting to see.” but the mouth opens wider.
Mihai: „I would like to travel by bus. It’s out in the open and you Which of these words have
can see more things, especially on top of a double-decker.” the same sound as in
Sergiu: „Why not go on foot? We can enjoy the sounds and transport?
smells of the city and take our time.” travel, special, than, smell,
Adriana: „I’m afraid we don’t have so much time. Let’s find a understand, best, can, have,
tourist information centre and ask about the best way to travel then, project
in London.”

30 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Your turn!
1 Work in pairs. Read the text again, then fill in the information grid below. What suggestions did
each of the students make? For what reasons?
Tip! Fit this text in the appropriate cell:
Suggestions: Reasons:
–To find a tourist information centre; –To get advice on the best way to travel
–To travel by bus; around London;
–To go on foot; –To see the oldest underground;
–To travel by tube; –To see more things;
–To enjoy sounds and smells;
Adriana Sergiu Andra Mihai
Suggestion

Reason

2 Work in pairs. Use the information in the table above to make sentences about each of the
students. Example: Adriana would like to find a tourist information centre.

3 Work in pairs, then check your answers with those of another pair.
Read these leaflets from the tourist information centre, then answer the following questions:
a. How many means of transport are recommended by the info centre?
.............................................................................
b. Which is the most expensive means of transport?
.............................................................................
c. Where can you use a Travelcard?
.............................................................................
d. Why is the taxi cab a good way to travel in London?
.............................................................................
e. What are the advantages of using a Travelcard?
.............................................................................

Underground. The Underground is very


easy to use and its map is simple to
understand. You can easily find
Underground stations in the centre of
London. There are frequent trains, just
minutes apart, but they can be crowded at Taxi Cabs. The black cab
rush hours. You can buy a saver Travelcard, is another of London's
valid for one day or longer periods. world famous features.
The advantage of the taxi
is that you arrive at your
Buses. The famous double decker destination usually on
buses are a good way to see the time, but they can be
capital. A Travelcard means you very expensive.
can jump on and off them (at bus
stops) as you please. They cover all
of Central London and you can take
buses to the edge of the city too. Use it!

Make a poster illustrating


Check this! the different means of
transport available in your
Tick what you can do now: home place.
– I can identify and compare means of transport in a city;

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 31


TRAVELLING

Out and about 3


Can you… Remember!
• ask for directions when trying to find your way in a city?
• follow directions? • Asking for directions:
• give directions? Excuse me?
How do I get to...?
Can you tell me the way
Think about it! to…?
Where is…?
Have you ever been asked to give directions to a foreigner in • Giving directions:
your hometown or village? How did you feel? What language did Go straight on…
you use? Turn back. / Go back.
Turn left / right
Go along… street
Useful language! Take the first/second road
on the left/right
It’s on the left/right.
(just) around the corner
at the crossroads;
go past the…
… until you get to..

Let’s learn!
Andra and her friends are visiting the centre of London on foot.
They are in front of Buckingham Palace. Can you find it on the
map?
Andra and Sergiu would like to see Westminster Abbey, the Do you know?
Houses of Parliament and Trafalgar Square. Adriana and Mihai
are interested in Picadilly Circus and the shops in Regent’s
Street. So, they are going to split now and meet later on, in front In English they use “Excuse
of the National Art Gallery. me!” to get somebody’s
attention.
Andra: “Excuse me! Can you tell us the way to the Houses of To apologize, you say “I’m
Parliament from here?” sorry!”
Londoner: “Certainly! Turn right into Buckingham Gate, then left
again into Victoria Street. Go straight on until you see
Westminster Abbey on your right. The Houses of Parliament
are right behind it.”
Andra: “Thank you, sir.”
Londoner: “Not at all.”
Sergiu: “How can we get to Trafalgar Square from there?”
Londoner: “That’s very easy. Just keep along Whitehall Avenue
and you’ll see Trafalgar Square pretty soon.”
Sergiu: “Thank you very much.”
Londoner: “Don’t mention it.”

32 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Your turn!
1. Look at the map. Try to find all the places that Andra and her friends would like to see.

2. Listen to their dialogue again. Can you follow their route on the map?

3. Practise reading the text. It’s important to get the intonation right!

4. Match these directions to the “Useful language” pictures.


turn left, stop at the crossroads, take the first road on the right, go straight on, turn right, go past the
crossroads, go back, take the second road on the left

5. This is a similar dialogue between Adriana, Mihai and another Londoner. Can you fill in the
missing bits? Choose from these: left; Excuse; straight on; second; can we get; can you tell us.
Tip! Use the map to do this exercise. Andra and Sergiu are still in front of Buckingham Palace.

Mihai: “. . . . . . . . . . . . . . me! . . . . . . . . . . . . . . . . . the way to Regent’s Street from here, please?”


L2: “Sure. Turn . . . . . . . . . . and follow the footpath in The Green Park until you get to Green Park
Station. Then, turn right into Picadilly Street. The . . . . . . . . . . . . . road on the right is Regent’s
Street.”
Adriana: “And how . . . . . . . . . . . . . . to the National Art Gallery from there?”
L2: “Turn left at the end of Regent’s street and go . . . . . . . . . . . . until you see the National Art
Gallery on your left.
Adriana: “Thank you very much, sir!”
L2: “OK. Enjoy your walk!”

Check this! Use it!


Tick what you can do now:
– I can ask for directions when I’m in a new place. Draw a plan of your own
– I can undersatnd and follow directions. home place. Choose a spot
– I can give directions. in the centre, then write
directions from there to the
most important places in
your town/village.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 33


TRAVELLING

Shopping 4
Can you… Remember!
• ask for things in a shop?
• read price tags? Shop, money, change, buy,
pay, price, ask for, cash
desk, to stand in a queue
Think about it!
What do tourists usually buy when they visit Romania? Did you
notice?

Useful language!
Customer Shop assistant
Can I see that..? / Can you show me that …? Can I help you?
I’d like to buy … for my … What can I do for you?
I need … Anything else?
How much is it? Here you are. / Here you go.
That's all. You're welcome.
Where is the cash desk? Pay at the cash desk, please.
Could I get a (plastic) bag, please? That's 20 euros/euro altogether
Here's your change.

Let’s learn!
Andra is in a souvenir shop. She would like to buy gifts for her
family and friends. Do you know?
T-Shirt
Men’s Many items have been used
Price: as money, from shells and
£5.99 England
scarce precious metals to
artificial money such as
Baseball
banknotes.
Cap
Price: £6.00

Policeman
Price: Sound wise!
£6.00

When somebody offers you


something, say “Yes,
Union Jack Folding please!” to accept or “No,
Umbrella thanks!” to refuse politely.
Price: £3.99

34 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


“Can I help you?”
“Yes, please. I’d like to buy some gifts for my family.”
“Certainly, we’ve got T-shirts, mugs, keyrings, all sorts of things.”
“I like that football T-shirt, how much is it?”
“That’s £5.99.”
“OK, I’ll buy that for my brother.”
“Anything else?”
“Yes, for my mother I’d like...”

Your turn!
1. Work in pairs. Continue the conversation between Andra and the shop assistant. What do you
think she would like to buy for the rest of her family?

2. Practise these conversations with your partner. Change roles. Act one of them in front of the class.

3. Match the questions with the suitable replies:


Can I help you? It’s £ 3.50.
How much is it? That’s all, thank you.
Where is the cash desk? Yes, please. I’d like a T-shirt.
Could I get a plastic bag? It’s over there.
Anything else? Certainly, here you are.

4. Circle the price you hear:


a. seven euros £ 4.50 $ 3.75
b. thirty lei
c. two euros fifty 8.50 Lei $ 10.25
d. eight lei fifty
e. three dollars seventy-five 2.50 Euros £6.10
f. six pounds ten
g. ten dollars twenty-five 7 Euros 30 Lei
h. four pounds fifty

5. Write a suitable reply for these questions:


Can I help you?
..................................................................................
How much is that policeman bear?
..................................................................................
Where is the cash desk?
..................................................................................
Anything else?
..................................................................................

Check this! Use it!


Tick what you can do now:
– I can ask for things in a shop. What are things that tourists
– I can read and understand price tags. in your area are usually
buy? What things in your
area are you especially
proud of? Make a poster
with these things. Use price
tags for the things people
would like to buy.

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 35


TRAVELLING

Check your progress III


Before you do this, review what you have learned in Unit III (Travelling):

1. Look at this timetable:

By plane: Tarom Airlines Round trip fare: 1,257 RON


Date Departing Time Arriving Time Duration

Otopeni, Heathrow,
October 20 Bucharest, 13:00 London, 14:30 03:30
Romania UK

Heathrow, Otopeni,
October 30 London, 10:30 Bucharest, 15:45 03:15
UK Romania

Answer these questions:


a. How much is a plane ticket from Bucharest to London and back?
.............................................................................
b. What time does the plane leave from Bucharest?
.............................................................................
c. What time does it arrive at Heathrow airport?
.............................................................................
d. What time does the plane arrive in Bucharest on October 30th?
.............................................................................
e. How long is the journey from Bucharest to London by plane?
.............................................................................

2. Match each instruction with the correct picture:

a. Turn left at the end of the street


b. Keep along the same street
c. Take the first road on the right
d. Take the second road on the right

3. Can you read these prices?


$ 3.50 450 Lei £ 5.99 $ 236 1,000 Lei £ 27 $ 15 38 Lei £ 49

4. Speak about the means of transport people use in your town.

36 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Scripts
Unit I Identities, Lesson 1 Hello

“Hello! Star Hotel. Can I help you?”


“Oh, hello! I’d like a room for Friday night, please.”
“Certainly. What’s your family name, please?”
“My family name is Bowen.”
“Can you spell that for me?”
“Sure. It’s B-O-W-E-N. Bowen.”
“And your first name?”
“My first name is Sophie. That’s S-O-P-H-I-E.”
“Where are you from, Ms Bowen?”
“Oh, I’m from Great Britain.”
“OK, that’s all for now, Ms Bowen. See you on Friday.”
“Thank you, good bye.”

Unit I Identities, Lesson 1 Hello

“Good morning.”
“Good morning. Can I help you?”
“Yes, please. I’d like to book a flight to London on November 23rd.”
“For how many persons?”
“Just me.”
“What’s your name?”
“My name is Alin Mocan.”
“What is your first name?”
“Oh, my first name is Alin and my family name is Mocan.”
“I see. How do you spell your family name?”
“It’s M-O-C-A-N. Mocan.”
“Right. You’ve got your reservation for November 23rd.”
“Thank you. Good bye.”
“Good bye, Mr Mocan.”

Unit I Identities, Lesson 2 Can I call you?

Sophie: “Let me see, Andra Mocan’s telephone number.. Here, I found it: 428 039.”
Phone rings.
Sophie: “Hello, this is Sophie Bowen. Can I speak to Andra, please?”
Andra: “Hello, Sophie! It’s me, Andra! So good to hear you! How are you?”
Sophie: “I’m very well, thank you. I’m back in Romania.”
Andra: “How wonderful! It’s been three years since we last met!
Sophie: “I know, a long time, isn’t it? And how are you, Andra?”
A: “I’m fine, too, thanks. A lot of things changed… But it’s a long story. Listen, why don’t you pay
us a visit sometime? My parents would love to see you again!”
S: “Thank you. I’d love that. Do you live in the same place?”
A: “No, we moved last year.”
S: “Really? That’s wonderful! What’s your address now?”
A: “It’s flat 43, 5 Saturn street. It’s on the third floor.”
S: “Great, let me write it down. Can you say it again please?”
A: “Sure. It’s flat 43, 5 Saturn street, third floor.”
S: “Excellent! See you tonight then.”
A: “I can’t wait. Bye, Sophie.”
S: “Bye.”

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 37


Unit I Identities, Lesson 3 Family matters

“Hello! My name is Andra Mocan. I am 16 years old. This is my mother, Ioana. She’s 42 and she
works as a waitress in a small restaurant. My father’s name is Nic. He’s 44 years old and he works
as a builder. This is Mikki. He’s my younger brother. He’s 12 and goes to school in the 6th grade.
I’ve also got an older brother, Alin. He doesn’t live with us. He married Maria three years ago. He
was 21 then. His wife is 23 and they both work as social workers. They also have a little daughter,
Alina. She is 1 year old and my favourite niece!”

Unit I Identities, Lesson 4 Describing people

“I’ve got long brown hair. I’m thin and not very tall. I like reading books and travelling.
My mother has got short grey hair. She’s got brown eyes and she wears glasses. She’s quite tall and
a bit overweight. She likes reading magazines and watching TV.
My father is tall and slim. He’s got short curly grey hair and a short beard. He likes repairing all
sorts of things.
My sister is thin and very pretty, with long blond hair and blue eyes. She likes listening to music
and dancing. She also likes playing with her two children.
My brother is very tall. He’s got really short black hair. He likes computers most of all and he likes
going skiing.”

Unit I Identities, Check your progress

“Hello! Tourist Insurance Services. Can I help you?”


“Yes, please. I need a travel insurance for two weeks.”
“Right, well, I need some information. What’s your family name, please?”
“My family name is Barna.”
“Right, and your first name?”
“My first name is Emil.”
“How old are you, Mr Barna?”
“I’m 34.”
“Where do you live?”
“I live at 5, Anina street, Cluj-Napoca.”
“What’s your phone number?”
“It’s 453 427.”
“Thank you, sir. And could you tell me where…”

Unit II Homes, Lesson 1 Welcome to our home

Andra and her family live in a new house. Sophie is visiting them. Andra shows her around:
“Hello, Sophie! Welcome to our home! It’s not a very big house. There is a small kitchen , a
bathroom, a living room, there are two bedrooms, and a balcony.”
Sophie: “Which is your bedroom?”
Andra: “It’s over here, near the bathroom.”
Sophie: “It looks very cosy!”
Mother: “Coffee’s ready!”
Andra: “Would you like to have some coffee?”
Sophie: “Yes, please.”

Unit II Homes, Lesson 2 This is my room

Sophie is looking for a room to rent. How long is she staying in Romania?
Sophie: “Hello! My name’s Sophie Bowen. I’m here to see the room.”
Landlady: “Hello, Miss Bowen. Please come in. This is the room I told you about. It’s a small room
but it’s got everything you need: there’s a TV-set, a bed, a small table and a wardrobe. There are
three chairs and an armchair.”
Sophie: “Is there a bookcase?”
Landlady: “Yes, there is. It’s over there, near the window.”
Sophie: “Hmm, I like this room. There’s a lot of light in here. Can I see the view from the window?”

38 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Landlady: “Certainly. How long will you stay in Romania, Miss Bowen?”
Sophie: “I’m here for a year. But I might stay longer.”

Unit II Homes, Lesson 3 Who does what?

There’s a lot to do at home. In Andra’s family they all do their share. What are Andra’s
responsibilities?
Mother does the cooking, she washes and irons the clothes.
Father does the shopping, he washes the dishes and cleans the windows.
Miki sets the table and he takes the rubbish out.
I sweep the floor, I dust the furniture and I sometimes wash the dishes.

Unit II Homes, Lesson 4 What time do you…?

Sophie: So, Andra, tell me about your life. What do you do every day?
Andra: Well, my programme is busy. I get up at 6 o’clock. I have a quick shower, I get dressed and
then I eat a small breakfast. I catch a bus to school at 7:30. Classes start at 8 in the morning and
finish at 1 or 2 p.m. I usually have lunch at school, at about 12. After school, I go home and
study for a few hours. In the afternoon, I work in a small shop near my house. I need to earn
some pocket money for a trip to England: we’re doing a Leonardo project at school and we’ll
visit Liverpool next month.
Sophie: Wow! That’s great!
Andra: Yes, I can’t wait. It will be my first time abroad.
Sophie: And what do you do in the evenings?
Andra: Oh, I sometimes read a book or listen to music; I rarely go out with my friends, but I often
have dinner and go straight to bed.

Unit III Traveling, Lesson 2 Means of transport

The students in the project group have arrived in London. It’s their first time in London, so they
would like to see the sights before moving on to Liverpool. London is a huge city; there are lots of
interesting things to see and do.
But, how should they travel around the city?
Andra: „I would like to travel by tube. The London Underground is the oldest in the world. It must
be interesting to see.”
Mihai: „I would like to travel by bus. It’s out in the open and you can see more things, especially
on top of a double-decker.”
Sergiu: „Why not go on foot? We can enjoy the sounds and smells of the city and take our time.”
Adriana: „I’m afraid we don’t have so much time. Let’s find a tourist information centre and ask
about the best way to travel in London.”

Unit III Traveling, Lesson 3 Out and about

Andra and her friends are visiting the centre of London on foot. They are in front of Buckingham
Palace. Can you find it on the map?
Andra and Sergiu would like to see Westminster Abbey, the Houses of Parliament and Trafalgar
Square. Adriana and Mihai are interested in Picadilly Circus and the shops in Regent’s Street. So,
they are going to split now and meet later on, in front of the National Art Gallery.

Andra: “Excuse me! Can you tell us the way to the Houses of Parliament from here?”
Londoner: “Certainly! Turn right into Buckingham Gate, then left again into Victoria Street. Go straight
on until you see Westminster Abbey on your right. The Houses of Parliament are right behind it.”
Andra: “Thank you, sir.”
Londoner: “Not at all.”
Sergiu: “How can we get to Trafalgar Square from there?”
Londoner: “That’s very easy. Just keep along Whitehall Avenue and you’ll see Trafalgar Square
pretty soon.”
Sergiu: “Thank you very much.”
Londoner: “Don’t mention it.”

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 39


Unit III Traveling, Lesson 4 Shopping

Andra is in a souvenir shop. She would like to buy gifts for her family and friends.
“Can I help you?”
“Yes, please. I’d like to buy some gifts for my family.”
“Certainly, we’ve got T-shirts, mugs, keyrings, all sorts of things.”
“I like that football T-shirt, how much is it?”
“That’s £5.99.”
“OK, I’ll buy that for my brother.”
“Anything else?”
“Yes, for my mother I’d like...”

40 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Vocabulary
A
about = despre age = vârstã
abroad = în strãinãtate answer (v.) = a rãspunde, rãspuns
add v. = a adãuga appearance = înfãþiºare
address = adresã armchair = fotoliu
after = dupã ask v. = a întreba
afternoon = dupã-masã aunt = mãtuºã
again = din nou

B
back = înapoi black = negru, brunet
balcony = balcon blond = blond
bath = vanã, baie blue = albastru
bathroom = baie book (v.) = a rezerva; carte
bed = pat bookcase = bibliotecã
bedroom = dormitor bread = pâine
before = înainte (de) breakfast = mic dejun
behind = în spatele brother = frate
between = între brown = maro, ºaten, cãprui
big = mare buy v. = a cumpãra

C
cash desk = casierie cook v. = a gãti
certainly = desigur cooker = aragaz
chair = scaun copybook = caiet
change (v.) = a schimba; rest corner = colþ
chat v. = a povesti cosy = confortabil
check v. = a verifica count v. = a numãra
child = copil country = þarã
children = copii cousin = vãr
choose = a alege crossroads = intersecþie
city = oraº mare cupboard = dulap de bucãtãrie
classmate = coleg de clasã curly = creþ
clothes = haine customer = client

D
daily = zilnic direction = direcþie, indicaþie
daughter = fiicã dish = farfurie
describe v. = a descrie do v. = a face
deskmate = coleg de bancã draw v. = a desena
diary = jurnal dress v. = a (se) îmbrãca
digit = cifrã drive v. = a conduce maºina
dining room = sufragerie, salã de mese dust (v.) = praf; a ºterge de praf
dinner = cinã

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 41


E
earn v. = a cîºtiga everybody = toatã lumea
evening = searã expression = expresie

F
false = fals flat = apartament
famous = celebru flight = zbor
far = departe floor = podea
fat = gras footpath = alee, cãrare
father = tatã foreign = strãin
favourite = preferat friend = prieten
fill (in) v. = a umple, a completa from = din, de la
find v. = a gãsi front (in * of) = în faþa
first name = prenume furniture = mobilã

G
gift = cadou, dar green = verde
glasses = ochelari greet v. = a saluta
go v. = a merge grey = gri
grandfather = bunic guess v. = a ghici
grandmother = bunicã

H
help (v.) = a ajuta; ajutor how = cum
here = aici how many = câþi, câte
house = casã how much = cât, câtã
house chores = activitãþi casnice husband = soþ

I
introduce v. = a (se) prezenta

J
junction = intersecþie just = doar

K
kitchen = bucãtãrie know v. = a ºti

42 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


L
label = etichetã listen v. = a asculta
last = trecut, ultimul little = mic
late = târziu live v. = a locui, a trãi
later = mai târziu living room = camera de zi
left = stânga locate v. = a localiza
letter = literã; scrisoare long = lung
like v. = a plãcea lunch = prânz

M
magazine = revistã meet v. = a întâlni, a face cunoºtinþã
map = hartã money = bani
match v. = a potrivi morning = dimineaþã
maybe = poate, posibil mother = mamã
means = mijloc move v. = a (se) muta

N
name = nume next (the) = urmãtorul
nationality = naþionalitate nice = drãguþ
near = aproape niece = nepoatã
need v. = a avea nevoie night = noapte
nephew = nepot notice v. = a observa
new = nou now = acum

O
often = des old = în vârstã; vechi

P
passport = paºaport pocket = buzunar
pay a visit v. = a vizita practise v. = a exersa
pay v. = a plãti prepare v. = a pregãti
people = oameni pretty = drãguþ
photo = fotografie price = preþ
picture = imagine

Q
queue = coadã (la magazin)

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 43


R
read v. = a citi repair v. = a repara
recognize v. = a recunoaºte reply v. = a replica, a rãspunde
red = roºu, roºcat right = corect, drept
relationship = relaþie room = camerã
relax v. = a se odihni, relaxa rubbish = gunoi
remember v. = a þine minte run v. = a alerga
rent (v.) = chirie, a închiria

S
same (the) = la fel, acelaºi sleep v. = a dormi
say v. = a spune small = mic
see v. = a vedea sofa = canapea
sentence = propoziþie sometimes = uneori
set the table v. = a pune masa son = fiu
shop = magazin speak v. = a vorbi
shop assisstant = vânzãtor spell v. = a spune pe litere
shopping = cumpãrãturi state v. = a afirma, exprima
short = scurt, scund straight = drept
show v. = a arãta street = stradã
shower = duº suitable = potrivit
similar = similar, asemãnãtor sure = sigur
sink = chuivetã surname = nume de familie
sister = sorã

T
table = masã timetable = orar
take out v. = a scoate, a duce afarã tip = sfat practic
take v. = a lua tonight = desearã
tall = înalt town = oraº
telephone = telefon travel v. = a cãlãtori
than = decât true = adevãrat
thank v. = a mulþumi try v. = a încerca
then = apoi, atunci turn = rând
there = acolo turn left = ia-o la stânga
thin = slab turn right = ia-o la dreapta
thing = lucru twice = de douã ori
tick v. = a bifa

U
uncle = unchi update v. = a aduce la zi
understand v. = a înþelege useful = util, folositor
until = pînã (când) usually = de obicei

44 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


V
village = sat

W
wait v. = a aºtepta where = unde
walk v. = a merge pe jos which = care
want v. = a vrea, a dori why = de ce
wardrobe = ºifonier, dulap wife = soþie
wash v. = a spãla window = fereastrã
watch v. = a privi with = cu
way = cale, direcþie; mod wonderful = minunat
week = sãptãmânã word = cuvânt
what = ce work v. = a munci,a lucra
when = unde write v. = a scrie

Y
year = an young = tânãr

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 45


Get ready!
Well done! You managed to finish the first module of the English
course in the “Second Chance” Programme.

Now it’s time to use your learning diary again. In order to be able
to communicate well in a foreign language, you need four basic
skills: listening, reading, speaking and writing. During this
module you have made a lot of progress in listening and reading
and some progress in speaking and writing. Which of the two
main skills in this module did you find easier? Which of the four
skills do you think will be the most useful to you in your real life
(for your job, travelling, etc.)? What kind of exercises could help
you improve those skills that you need the most?

Before final assessment, go over each lesson again and review


especially the introductory sections: “Can you,” “Remember!,”
“Useful language” and the final one (“Check this!”). This will
help you identify the areas where you still need some practice,
so that you will know what to work on. Then, go through the
self-assessment exercises at the end of each unit in the Student’s
Guide. You probably have already taken some oral and written
tests: go over them again and note especially your teacher’s
corrections. Make sure you understood what you did wrong and
know what the right answers are. Ask your teacher about
anything which is not quite clear yet.

Next, look at the words and expressions used in each lesson. You
might want to use your class notes or the Vocabulary section at
the end of the Student’s Guide.

Finally, try to design similar exercises to those in the self-


assessment worksheets. Work with a classmate and exchange
your exercises. Discuss the correct answers together. Whenever
you are not sure about the right answer, check it in the book or
ask your teacher.

Now you are ready for final assessment. More than anything, be
positive about it: it is not meant to sanction insuccess, but to
support your learning. Good luck!

46 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI


Your notes

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 47


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

48 LIMBA ENGLEZĂ • GHIDUL ELEVULUI