Sunteți pe pagina 1din 22

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ COD MSC 1

METODOLOGIA DE CALCUL
A INDICELUI COSTURILOR ÎN CONSTRUCŢII

APROBATĂ PRIN ORDINUL NR. 267 DIN DATA DE 14.06.2002


INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

ORDIN

Nr. 267 din 14.06 . 2002

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,


în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea
statisticii oficiale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994,
republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.
83/1999, prin Ordonanţa Guvernului nr. 111/2000, O.U.G. nr. 75/2001
şi a Deciziei Primului Ministru nr. 255/19.04.2001;
ţinând seama de Metodologia statisticii pe termen scurt –
Eurostat – 1997 şi cerinţele Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1165/98 din 19 mai 1998;
având în vedere referatul Comitetului de Avizare Metodologică
nr. 4/6.12.2000, emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Obiectul prezentului ordin este de a stabili Metodologia de calcul


a indicelui costurilor în construcţii, aliniată la legislaţia şi metodologia
Uniunii Europene.
Art. 2. Metodologia de calcul a indicelui costurilor în construcţii este
prezentată în anexă, iar anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. Institutul Naţional de Statistică va asigura actualizarea
metodologiei în funcţie de regulile şi recomandările Eurostat.
Art. 4. (1) Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către Direcţia
Statisticii Industriei şi Construcţiilor.
(2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru
statistica oficială din România.
Art. 5. Începând cu data prezentului ordin, încetează orice dispoziţie
contrară.

Preşedinte,
Aurel CAMARA

2
Direcţia Generală de Coordonare
Direcţia de Cooperare
Sistem Statistic Naţional şi Regional Internaţională şi
Integrare Europeană

Director General
Director
Săndica NEAGU Maria CHIŞINEVSCHI

Consilier al Preşedintelui
Serviciul juridic şi de contencios
Pavel ORZA Iuliana Mihaela
TRUŞCĂ

AVIZĂM FAVORABIL

Vicepreşedinte

Daniela ŞTEFĂNESCU

3
DIRECŢIA STATISTICII
INDUSTRIEI ŞI CONSTRUCŢIILOR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care


măsoară evoluţia preţurilor practicate la realizarea lucrărilor de
construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de
referinţă.
Elaborarea metodologiei de calcul a indicelui de cost în
construcţii reprezintă o etapă importantă în alinierea la metodologia
europeană privind indicatorii statistici pe termen scurt din domeniul
economic.
Metodologia are la bază Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1165/1998 privind statisticile pe termen scurt şi Manualul Eurostat
“Metodologia statisticii pe termen scurt”, ediţia 1997 în care sunt
prezentate practicile utilizate în ţările Uniunii Europene.
Întrucât la calculul indicelui de cost în construcţii se utilizează
o formulă de tip Laspeyres, literatura de specialitate recomandă ca
într-o economie stabilă anul de referinţă, respectiv elementele de
ponderare, să se modifice la 5 ani, iar într-o economie în tranziţie anul
de referinţă să se modifice la 3 ani. Ca element de ponderare se
foloseşte greutatea specifică (structura) a elementelor de cheltuieli în
cadrul fiecărei categorii de lucrări şi obiecte de construcţii.
Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ folosiţi (de tip
Laspeyres) sunt:
- pentru materiale: indicii preţurilor producţiei industriale;
- pentru manoperă: indicele câştigului salarial brut în
construcţii;

4
- pentru echipamente: indicii preţurilor producţiei industriale
pentru utilaje de construcţii;
- pentru transport: indicii preţurilor producţiei industriale
pentru mijloace de transport;
- pentru cheltuieli indirecte: indicele preţurilor de consum.
La elaborarea metodologiei de calcul a indicelui de cost în
construcţii s-a ţinut seama atât de recomandările experţilor străini cât
şi de experienţa câştigată în timp de specialiştii Institutului Naţional
de Statistică.

5
METODOLOGIA DE CALCUL A

INDICELUI COSTURILOR ÎN CONSTRUCŢII

1. Cadru general

Construcţiile reprezintă o activitate importantă a economiei


naţionale având o pondere în produsul intern brut de cca 5 % în anul 1999.
Construcţiile au ca obiect de activitate procesul de execuţie al
lucrărilor de construcţii aferente investiţiilor, reparaţiilor capitale la
construcţii,montajul de utilaje şi instalaţii,lucrările de foraj, conducând în final
la realizarea de noi capacităţi şi obiecte de producţie sau social - culturale, la
dezvoltarea, reînnoirea, modernizarea sau readucerea la parametrii iniţiali a
construcţiilor existente.
În această ramură a economiei naţionale se desfăşoară procesul de
execuţie al lucrărilor de construcţii destinate creării de mijloace fixe, al
reparaţiilor capitale şi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, precum şi
menţinerea construcţiilor existente la un nivel tehnic constructiv cât mai apropiat
de cel iniţial.
De asemenea, caracteristic acestei ramuri este faptul că unitatea de
observare are aproape în totalitate un caracter de unicat (condiţii specifice, solul
şi relieful, factorii climatici,cheltuieli pentru transportul materialelor de
construcţii, gradul de finisare, categoria de confort etc.).
În procesul de tranziţie la economia de piaţă cercetarea evoluţiei
costurilor din activitatea de construcţii are o importanţă majoră atât pentru
beneficiari, cât şi pentru unităţile de construcţii.
Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care
măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii
executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă .
Indicele de cost este o mărime medie relativă, acesta determinându-
se atât pe total activitate cât şi pe elemente componente.
Obiectivul principal al calculării indicelui costurilor în construcţii
este de a determina evoluţia lucrărilor de construcţii noi, reparaţiilor capitale
şi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate de către agenţii
economici cu activitate specifică, în scopul realizării unor obiecte de
construcţii sau refacerii acestora .

Indicele de cost în construcţii poate fi utilizat în principal în următoarele


scopuri:
a) exprimarea în termeni reali prin deflatare a indicatorilor valorici
sau a elementelor componente din cadrul activităţii de construcţii raportată în
preţuri curente ale perioadei de către agenţii economici cu activitate de
construcţii;

6
b) informarea beneficiarilor şi agenţilor economici care au
activitate principală de construcţii;
c) furnizarea către organisme internaţionale a volumului de
construcţii realizat într-o anumită perioadă de timp, la cerere sau prin
completarea chestionarelor curente.

2.Concepte utilizate

Infraanual, activitatea de construcţii este urmărită pe trei categorii


principale de lucrări de construcţii :
- lucrări de construcţii noi ;
- lucrări de reparaţii capitale ;
- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.
Construcţiile noi reprezintă rezultatul acelor activităţi care determină
direct crearea de noi spaţii (de locuit sau cu altă utilizare) sau crearea de noi
structuri la construcţiile civile existente.
Lucrările de reparaţii capitale reprezintă complexul de lucrări care se
execută la clădiri şi construcţii existente după expirarea fiecărui ciclu de
funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca scop asigurarea
menţinerii caracteristicilor tehnico-economice pe întreaga durată de serviciu
normată.
Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii
existente reprezintă ansamblul de operaţii ( lucrări curente de zidărie, lucrări de
vopsitorie, lucrări de încălzire şi climatizare, lucrări de instalaţii de distribuire a
gazului, etc.) ce se realizează la o construcţie existentă pentru a se asigura
continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de
funcţionare.
Fiecare categorie de lucrare este împărţită pe trei tipuri de obiecte
de construcţii:
- clădiri rezidenţiale ;
- clădiri nerezidenţiale ;
- construcţii inginereşti .
Clădirile rezidenţiale sunt destinate în exclusivitate, sau în principal,
pentru locuit (peste 50% din spaţiul locuibil sau din volumul construit este
utilizat pentru locuit).Clădirile pentru colectivităţi (case de bătrâni, orfelinate,
cămine) se consideră clădiri rezidenţiale.
Clădirile nerezidenţiale sunt destinate în exclusivitate, sau în principal,
altor scopuri decât cele rezidenţiale (magazine, cinematografe, birouri, spaţii
administrative, clădiri industriale).
Construcţiile inginereşti reprezintă acele obiecte de construcţii care
nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru

7
realizarea activităţilor de producţie sau desfăşurarea activităţilor social-culturale
(drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte, etc.).
Nu se includ în activitatea de construcţii:
-reparaţiile capitale ale utilajelor care se includ în ramura industrie;
-montajul utilajului şi construcţiilor metalice executate de către
întreprinderile "industriale" producătoare / furnizoare.
Având în vedere că lucrările de construcţii executate în antrepriză
reprezintă peste 75,0 % din volumul total al construcţiilor, în cercetarea
statistică infraanuală sunt incluse acele întreprinderi cu activitate principală de
construcţii, care au o evidenţă proprie organizată, respectiv cele ce execută
lucrări în antrepriză. De asemenea, în cazul în care o unitate are altă activitate
principală decât cea de construcţii, dar are în subordine unităţi specializate în
construcţii, întreaga valoare a lucrărilor de construcţii realizate de acestea se va
considera executată în antrepriză.

3. Algoritm de calcul
La calculul indicelui costului în construcţii se va folosi
formula clasică
Laspeyres, prin care se înregistrează evoluţia costurilor în activitatea de
construcţii din perioada curentă faţă de perioada considerată bază de
comparaţie.
Ca element de ponderare se foloseşte greutatea specifică ( structura
) fiecărui element de cheltuială faţă de total.
Principalele elemente de cheltuieli sunt:
- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii ) ;
- manopera (reprezintă câştigurile salariale brute lunare în ramura
construcţii);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele
proprii,precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului
de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii );
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect
productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia
întreprinderii : chirii, energie, birotică, comunicaţii).

În vederea determinării ponderilor elementelor de cheltuieli în cadrul


fiecărei categorii de lucrări şi obiecte este necesară efectuarea periodică ( la doi
sau trei ani ) a unor cercetări statistice speciale, în care scop au fost proiectate
următoarele chestionare statistice ( prezentate în anexă ):
CLD -“Construirea sau reparaţia capitală a clădirilor realizate în
anul 2001”
CING-“Construirea sau reparaţia capitală a construcţiilor inginereşti
realizate în anul 2001”;

8
LIRC -“Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri rezidenţiale /
clădiri nerezidenţiale / construcţii inginereşti realizate în anul 2001”
Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt :
Indici ( sursa ) Elemente de cheltuieli
IPPI pentru materiale de construcţii materiale
Indicele câştigului salarial brut în manoperă
construcţii
IPPI pentru utilaje de construcţii echipamente
IPPI pentru mijloace de transport transport
IPC cheltuieli indirecte
Ţinând seama că infraanual volumul lucrărilor de construcţii se urmăreşte
pe principalele categorii de lucrări ( construcţii noi, reparaţii capitale, lucrări de
întreţinere şi reparaţii curente ) şi categorii de obiecte ( clădiri rezidenţiale,
clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti ) şi având în vedere că indicele de
cost al lucrărilor de construcţii va fi un indice utilizat pentru deflatarea
volumului lucrărilor de construcţii, se vor calcula indici de cost după cum
urmează :
Pentru construcţii noi :

Indicele de cost pentru lucrări noi la clădiri rezidenţiale ( ICNrez ) :

I m xpmrez + I s xpsrez + I tr xptrrez + I ut xputrez + Iind xpindrez


ICNrez =
∑ ( pmrez + psrez + ptrrez + putrez + pindrez )
Indicele de cost pentru lucrări noi la clădiri nerezidenţiale ( ICNnerez )
I m xpmnerez + I s xpsnerez + I tr xptrnerez + I ut xputnerez + Iind xpindnerez
ICNnerez =
∑ ( pmnerez + psnerez + ptrnerez + putnerez + pindnerez )
Indicele de cost pentru lucrări noi la construcţii inginereşti ( ICNing )
:
I m xpmin g + I s xpsin g + I tr xptring + I ut xputing + Iind xpinding
ICNing =
∑( p min g + psin g + ptring + puting + pinding )

unde:
Im = indicele de preţ al materialelor de construcţii;
Is = indicele câştigului salarial brut din ramura construcţii;
Itr = indicele de preţ al producţiei mijloacelor de transport;
Iut = indicele de preţ al producţiei utilajelor de construcţii;
Iind = indicele de preţ al cheltuielilor indirecte;
pm = ponderea materialelor în valoarea construcţiilor noi
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);
ps = ponderea manoperei în valoarea construcţiilor noi
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);

9
put = ponderea utilajelor în valoarea construcţiilor noi
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);
pind = ponderea cheltuielilor indirecte în valoarea construcţiilor noi
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti).

Din cei trei indici se calculează un indice agregat pentru categoria de


lucrări
“ construcţii noi “:
Indice de cost pentru “construcţii noi” ( ICN ):

I CNrez xprez + I CNnerez xpnerez + I CN ing xping


ICN =
∑( p rez + pnerez + ping )

în care : ICNrez = indicele de cost al construcţiilor noi realizate la


clădirile
rezidenţiale;
ICNnerez = indicele de cost al construcţiilor noi realizate la clădirile
nerezidenţiale;
ICNing = indicele de cost al construcţiilor noi realizate la
construcţiile
inginereşti;
prez = ponderea clădirilor rezidenţiale în totalul
construcţiilor noi;
pnerez = ponderea clădirilor nerezidenţiale în totalul
construcţiilor noi;
ping = ponderea construcţiilor inginereşti în totalul
construcţiilor noi.

Pentru reparaţii capitale:


Indicele costurilor pentru reparaţii capitale la clădiri rezidenţiale ( IRKrez )

I m xpmrez + I s xpsrez + I tr xptrrez + I ut xputrez + Iind xpindrez


IRKrez=
∑ ( pmrez + psrez + ptrrez + putrez + pindrez )
Indicele costurilor pentru reparaţii capitale la clădiri nerezidenţiale (
IRKnerez )

I m xpmnerez + I s xpsnerez + I tr xptrnerez + I ut xputnerez + Iind xpindnerez


IRKnerez =
∑ ( pmnerez + psnerez + ptrnerez + putnerez + pindnerez )
Indicele costurilor pentru reparaţii capitale la construcţiile inginereşti (
IRKing )

10
I m xpmin g + I s xpsning + I tr xptring + I ut xputing + I ind xpinding
IRKing =
∑(p min g + p sning + ptring + puting + pinding )

în care: Im = indicele de preţ al materialelor de construcţii;


Is = indicele câştigului salarial brut din ramura construcţii;
Itr = indicele de preţ al producţiei mijloacelor de transport;
Iut = indicele de preţ al producţiei utilajelor de construcţii;
Iind = indicele de preţ al cheltuielilor indirecte;
pm = ponderea materialelor în valoarea reparaţiilor capitale
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti).
ps = ponderea manoperei în valoarea reparaţiilor capitale
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);
put = ponderea utilajelor în valoarea reparaţiilor capitale
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);
pind = ponderea cheltuielilor indirecte în valoarea reparaţiilor
capitale
(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti).

Din cei trei indici se calculează un indice agregat pentru categoria de


lucrări
“reparaţii capitale “:

Indicele de cost pentru “reparaţii capitale “ ( IRK ):


I RKrez xprez + I RKnerez xpnerez + I RK ing xping
IRK =
∑( p rez + pnerez + ping )

în care :
IRKrez = indicele de cost al reparaţiilor capitale realizate la
clădirile
rezidenţiale;
IRKnerez = indicele de cost al reparaţiilor capitale realizate la
clădirile
nerezidenţiale;
IRKing = indicele de cost al reparaţiilor capitale la construcţiile
inginereşti;
prez = ponderea clădirilor rezidenţiale în totalul reparaţiilor
capitale;
pnerez = ponderea clădirilor nerezidenţiale în totalul
reparaţiilor
capitale;
ping = ponderea construcţiilor inginereşti în totalul
reparaţiilor capitale.

Pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente:

11
Indicele de cost pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri
rezidenţiale ( IRCrez ):

I m xpmrez + I s xpsrez
IRCrez =
∑ ( pmrez + psrez )
Indicele de cost pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri
nerezidenţiale ( IRCnerez ):

I m xpmnerez + I s xpsnerez
IRCnerez =
∑( p mnerez + psnerez )

Indicele de cost pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la


construcţii
inginereşti ( IRCing ):

I m xpmin g + I s xpsin g
IRCing =
∑( p min g + psin g )

unde:

Im = indicele de preţ al materialelor de construcţii;


Is = indicele câştigului salarial brut din ramura construcţii;

pm = ponderea materialelor în valoarea lucrărilor de întreţinere şi


reparaţii
curente (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);
ps = ponderea manoperei în valoarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii
curente (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);

Din cei trei indici se calculează un indice agregat pentru categoria “


lucrări de întreţinere şi reparaţii curente”:

Indicele de cost pentru “lucrări de întreţinere şi reparaţii curente”( IRC ):

I RCrez xprez + I RCnerez xpnerez + I RC ing xping


IRC =
∑ ( prez + pnerez + ping )
în care :
IRCrez = indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente

12
realizate la clădirile rezidenţiale;
IRCnerez = indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente
realizate la clădirile nerezidenţiale;
IRCing = indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente
realizate la construcţiile inginereşti;
prez = ponderea clădirilor rezidenţiale în lucrările de
întreţinere şi
reparaţii curente;
pnerez = ponderea clădirilor nerezidenţiale în lucrările de
întreţinere
şi reparaţii curente;
ping = ponderea construcţiilor inginereşti în lucrările de
întreţinere
şi reparaţii curente.

Indicele de cost al lucrărilor de construcţii total (Icţii):

I CN xpCN + I RK xpRK + I RC xpRC


Icţii =
∑( p CN + pRK + pRC )

în care :
ICN = indicele de cost al construcţiilor noi;
IRK = indicele de cost al reparaţiilor capitale;
IRC = indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
curente;
pCN = ponderea construcţiilor noi în totalul lucrărilor de
construcţii;

pRK= ponderea reparaţiilor capitale în totalul lucrărilor


de
construcţii;
pRC = ponderea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente
în totalul
lucrărilor de construcţii.

4. Nomenclatoare utilizate
Principalele nomenclatoare utilizate la calculul indicelui costului
lucrărilor de construcţii sunt:
- nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe principalele categorii
de lucrări
şi obiecte de construcţii (Anexa 1)

13
- nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe categorii de obiecte
(Anexa 2)
- nomenclatorul lucrărilor specializate în cadrul lucrărilor de
construcţii
(Anexa 3)
- nomenclatorul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pe
principalele
domenii de lucrări (Anexa 4)
- nomenclatorul materialelor de construcţii (Anexa 5)
- nomenclatorul utilajelor de construcţii (Anexa 6)
- nomenclatorul mijloacelor de transport folosite în construcţii
(Anexa 7)
- nomenclatorul agenţilor economici care furnizează date privind
lucrările de construcţii

Nomenclatorul unităţilor care vor completa cercetările statistice


proiectate în cadrul acestei metodologii s-a stabilit pornind de la agenţii
economici cu activitate principală “ construcţii ” (cod CAEN 45), care au
completat ancheta structurală anuală 2000.
Au fost constituite fişiere de unităţi care au executat numai o categorie de
lucrare,respectiv obiect de construcţie.
Pe baza acestor informaţii au fost construite eşantioane pe fiecare
categorie de lucrare şi obiect de activitate. S-au selectat unităţile care în anul
2000 au avut cel mai mare volum de activitate pentru o categorie de lucrare,
respectiv un obiect de activitate, ponderea acestora în total fiind de peste 50%.

Această cercetare statistică este introdusă în sistemul informaţional


statistic începând cu date pentru anul 2001 (anul care va fi şi anul de referinţă,

14
respectiv se vor culege date pentru construirea sistemului de ponderare) şi are
pentru început o periodicitate trimestrială.

Anexa 1

15
Nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe principalele
categorii de lucrări şi obiecte de construcţie

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII NOI

- clădiri rezidenţiale
- clădiri nerezidenţiale
- construcţii inginereşti

LUCRĂRI DE REPARAŢII CAPITALE

- clădiri rezidenţiale
- clădiri nerezidenţiale
- construcţii inginereşti

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE

- clădiri rezidenţiale
- clădiri nerezidenţiale
- construcţii inginereşti

Anexa 2

16
Nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe categorii de obiecte

CLADIRI REZIDENTIALE
Clădiri rezidenţiale individuale
Clădiri rezidenţiale colective

CLADIRI NEREZIDENTIALE
Hoteluri, restaurante şi clădiri similare
Clădiri administrative
Clădiri comerciale
Staţii şi aerogări
Clădiri industriale
Depozite, silozuri şi rezervoare
Clădiri pentru spectacole, recreere,învăţământ etc.
Spitale şi clinici
Clădiri pentru culte religioase şi scopuri funerare
Alte clădiri nerezidenţiale
0

CONSTRUCTII INGINERESTI
Construcţia de şosele, străzi şi drumuri
Construcţia de căi ferate
Construcţia de piste aviatice
Construcţia de poduri, şosele suspendate, tuneluri şi căi subterane
Construcţia de porturi, căi de navigaţie, diguri şi alte construcţii
hidrotehnice
Montarea conductelor interurbane, linii de comunicaţii şi electricitate
interurbane
Montarea conductelor locale şi cablu
Construcţii complexe sau şantiere industriale
Construcţii pentru sport şi recreere
Alte lucrări pentru construcţii inginereşti
0

Anexa 3
Nomenclatorul lucrărilor specializate în cadrul lucrărilor de
construcţii

17
N Cod Lucrări de construcţii Clădiri Constr
r.crt. CPSA ucţii
ingine
reşti
451 LUCRĂRI DE ORGANIZARE A ŞANTIERELOR ŞI DE
PREGĂTIRE A
TERENULUI
1 451 Lucrări de demolare şi de organizare a
1.1 şantierelor x x
2 451 Terasamente x x
1.2
3 451 Lucrări de pregătire a şantierelor x
1.3 miniere
4 451 Lucrări de foraj şi sondaj penreu x
2.1 construcţii
452 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII NOI, REPARAŢII ŞI
ÎNTREŢINERI, TRANSFORMĂRI ŞI CONSOLIDĂRI DE CLĂDIRI ŞI
CONSTRUCŢII DE INGINERESTI
5 452 Lucrări de construcţii pentru ridicarea x x
1.1 clădirilor
6 452 Lucrări de construcţii de inginerie civilă x
1.2
7 452 Asamblarea şi executarea construcţiilor
1.3 din prefabricate x x
8 452 Lucrări de învelitori,şarpante,
2.1 etanşeizare şi terase la construcţii x x
9 452 Lucrări de etanşare x x
2.2
1 452 Lucrări de construcţii de căi de
0 3.1 comunicaţii terestre x x
1 452 Lucrări de construcţii de terenuri pentru
1 3.2 sport şi agrement (exclusiv clădiri) x
1 452 Lucrări de construcţii hidrotehnice x
2 4.1
1 452 Lucrări de construcţii pentru transport
3 5.1 prin conducte pe distanţă mare x x
1 452 Lucrări de construcţii pentru reţele x x
4 5.2 locale
1 452 Alte lucrări pentru construcţii industriale x
5 5.3
1 452 Lucrări de construire a instalaţiilor x
6 5.4 sportive
1 452 Lucrări de montare a schelelor şi
7 6.1 platformelor de lucru x x
1 452 Lucrări de turnare a fundaţiei şi foraje
8 6.2 pentru puţuri de apă x x
1 452 Lucrări de betonare x x

18
9 6.3
2 452 Lucrări de montare a schelelor metalice x x
0 6.4
2 452 Lucrări curente de zidărie x x
1 6.5
2 452 Lucrări de construcţii speciale, diverse x
2 6.6
453 LUCRĂRI DE INSTALAŢII ŞI IZOLAŢII
2 453 Lucrări de instalaţii electrice pentru x x
3 1.1 clădiri
2 453 Lucrări de instalare a sistemelor de
4 1.2 alarmă şi antenelor x x
2 453 Lucrări de instalare a ascensoarelor,
5 1.3 scărilor rulante şi scărilor exterioare x x
2 453 Lucrări de instalare a liniilor de x x
6 1.4 comunicaţii

N Cod Lucrări de construcţii Clădiri Constr


r.crt. CPSA ucţii
ingine
reşti
2 453 Lucrări de izolaţii şi protecţie x x
7 2.1 anticorozivă
2 453 Lucrări de instalaţii de încălzire şi x x
8 3.1 climatizare
2 453 Lucrări de instalaţii pentru epurarea,
9 3.2 distribuţia şi evacuarea apei x x
3 453 Lucrări de instalaţii de distribuţie a x x
0 3.3 gazelor
3 453 Lucrări de montare a gardurilor şi x x
1 4.1 grilajelor
3 453 Alte lucrări de instalaţii electrice x x
2 4.2
3 453 Alte lucrări de instalaţii x x
3 4.3
454 LUCRĂRI DE FINISARE
3 454 Lucrări de ipsoserie x x
4 1.1
3 454 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie x x
5 2.1
3 454 Lucrări de placare prin zidărie x x
6 3.1
3 454 Alte lucrări interioare de acoperire a
7 3.2 pereţilor şi podelelor x x
3 454 Lucrări din marmură pentru decoraţiuni
8 3.3 interioare x x
3 454 Lucrări de montare a geamurilor şi
9 4.1 oglinzilor de perete x x
4 454 Lucrări de vopsitorie x x

19
0 4.2
4 454 Alte lucrări de finisare a clădirilor x x
1 5.1
455 SERVICII DE ÎNCHIRIERE A UTILAJELOR DE CONSTRUCŢII
ŞI DEMOLARE, CU PERSONAL AFERENT
4 455 Servicii de închiriere a utilajelor de
2 0.1 construcţii şi demolare, cu personal aferent x x

Anexa 4

Nomenclatorul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pe

20
principalele domenii de lucrări

1 - Lucrări de învelitori, lucrări de şarpante şi terase

2 - Lucrări de izolaţii

3 - Lucrări de construcţii

4 - Lucrări de instalaţii electrice

5 - Lucrări de instalaţii sanitare

6 - Lucrări de instalaţii de încălzire

7 - Lucrări de tâmplărie din lemn-PVC

8 - Lucrări de tâmplărie din metal

9 - Lucrări de montare a geamurilor

10 - Lucrări de consolidări teren-pereţi

11 - Lucrări de tencuire

12 - Lucrări de vopsitorie şi zugrăveli

21