Sunteți pe pagina 1din 22
INSTITUTUL NA Ţ IONAL DE STATISTIC Ă COD MSC 1 METODOLOGIA DE CALCUL A INDICELUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

COD MSC 1

METODOLOGIA DE CALCUL

A INDICELUI COSTURILOR

ÎN CONSTRUCŢII

APROBATĂ PRIN ORDINUL NR. 267 DIN DATA DE 14.06.2002

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

ORDIN

Nr. 267 din 14.06 . 2002

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 83/1999, prin Ordonanţa Guvernului nr. 111/2000, O.U.G. nr. 75/2001 şi a Deciziei Primului Ministru nr. 255/19.04.2001; ţinând seama de Metodologia statisticii pe termen scurt – Eurostat – 1997 şi cerinţele Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998; având în vedere referatul Comitetului de Avizare Metodologică nr. 4/6.12.2000, emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Obiectul prezentului ordin este de a stabili Metodologia de calcul a indicelui costurilor în construcţii, aliniată la legislaţia şi metodologia Uniunii Europene. Art. 2. Metodologia de calcul a indicelui costurilor în construcţii este prezentată în anexă, iar anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. Institutul Naţional de Statistică va asigura actualizarea metodologiei în funcţie de regulile şi recomandările Eurostat. Art. 4. (1) Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către Direcţia Statisticii Industriei şi Construcţiilor. (2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru statistica oficială din România. Art. 5. Începând cu data prezentului ordin, încetează orice dispoziţie contrară.

Preşedinte,

Aurel CAMARA

Direcţia Generală de Coordonare Direcţia de Cooperare

Sistem Statistic Naţional şi Regional

Internaţională şi Integrare Europeană

Director General Director

Săndica NEAGU

Maria CHIŞINEVSCHI

Consilier al Preşedintelui Serviciul juridic şi de contencios

TRUŞCĂ

Pavel ORZA

Iuliana Mihaela

AVIZĂM FAVORABIL

Vicepreşedinte

Daniela ŞTEFĂNESCU

DIRECŢIA STATISTICII INDUSTRIEI ŞI CONSTRUCŢIILOR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care

măsoară evoluţia preţurilor practicate la realizarea lucrărilor de

construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de

referinţă.

Elaborarea metodologiei de calcul a indicelui de cost în

construcţii reprezintă o etapă importantă în alinierea la metodologia

europeană privind indicatorii statistici pe termen scurt din domeniul

economic.

Metodologia are la bază Regulamentul Consiliului (CE) nr.

1165/1998 privind statisticile pe termen scurt şi Manualul Eurostat

“Metodologia statisticii pe termen scurt”, ediţia 1997 în care sunt

prezentate practicile utilizate în ţările Uniunii Europene.

Întrucât la calculul indicelui de cost în construcţii se utilizează

o formulă de tip Laspeyres, literatura de specialitate recomandă ca

într-o economie stabilă anul de referinţă, respectiv elementele de

ponderare, să se modifice la 5 ani, iar într-o economie în tranziţie anul

de referinţă să se modifice la 3 ani. Ca element de ponderare se

foloseşte greutatea specifică (structura) a elementelor de cheltuieli în

cadrul fiecărei categorii de lucrări şi obiecte de construcţii.

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ folosiţi (de tip

Laspeyres) sunt:

- pentru materiale: indicii preţurilor producţiei industriale;

- pentru manoperă: indicele câştigului salarial brut în

construcţii;

- pentru echipamente: indicii preţurilor producţiei industriale pentru utilaje de construcţii;

- pentru transport: indicii preţurilor producţiei industriale pentru mijloace de transport;

- pentru cheltuieli indirecte: indicele preţurilor de consum.

La elaborarea metodologiei de calcul a indicelui de cost în construcţii s-a ţinut seama atât de recomandările experţilor străini cât

şi de experienţa câştigată în timp de specialiştii Institutului Naţional de Statistică.

METODOLOGIA DE CALCUL A

INDICELUI COSTURILOR ÎN CONSTRUCŢII

1. Cadru general

Construcţiile reprezintă o activitate importantă a economiei naţionale având o pondere în produsul intern brut de cca 5 % în anul 1999. Construcţiile au ca obiect de activitate procesul de execuţie al lucrărilor de construcţii aferente investiţiilor, reparaţiilor capitale la construcţii,montajul de utilaje şi instalaţii,lucrările de foraj, conducând în final la realizarea de noi capacităţi şi obiecte de producţie sau social - culturale, la dezvoltarea, reînnoirea, modernizarea sau readucerea la parametrii iniţiali a construcţiilor existente. În această ramură a economiei naţionale se desfăşoară procesul de execuţie al lucrărilor de construcţii destinate creării de mijloace fixe, al reparaţiilor capitale şi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, precum şi menţinerea construcţiilor existente la un nivel tehnic constructiv cât mai apropiat de cel iniţial.

De asemenea, caracteristic acestei ramuri este faptul că unitatea de observare are aproape în totalitate un caracter de unicat (condiţii specifice, solul şi relieful, factorii climatici,cheltuieli pentru transportul materialelor de construcţii, gradul de finisare, categoria de confort etc.). În procesul de tranziţie la economia de piaţă cercetarea evoluţiei costurilor din activitatea de construcţii are o importanţă majoră atât pentru beneficiari, cât şi pentru unităţile de construcţii. Indicele de cost în construcţii este un indicator statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de referinţă . Indicele de cost este o mărime medie relativă, acesta determinându- se atât pe total activitate cât şi pe elemente componente. Obiectivul principal al calculării indicelui costurilor în construcţii este de a determina evoluţia lucrărilor de construcţii noi, reparaţiilor capitale şi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente executate de către agenţii economici cu activitate specifică, în scopul realizării unor obiecte de construcţii sau refacerii acestora .

Indicele de cost în construcţii poate fi utilizat în principal în următoarele scopuri:

a) exprimarea în termeni reali prin deflatare a indicatorilor valorici sau a elementelor componente din cadrul activităţii de construcţii raportată în preţuri curente ale perioadei de către agenţii economici cu activitate de construcţii;

b)

informarea

beneficiarilor

şi

agenţilor

economici

care

au

activitate principală de construcţii;

 

c)

furnizarea

către

organisme

internaţionale

a

volumului

de

construcţii realizat într-o anumită perioadă de timp, la cerere sau prin completarea chestionarelor curente.

2.Concepte utilizate

Infraanual, activitatea de construcţii este urmărită pe trei categorii principale de lucrări de construcţii :

- lucrări de construcţii noi ;

- lucrări de reparaţii capitale ;

- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.

Construcţiile noi reprezintă rezultatul acelor activităţi care determină direct crearea de noi spaţii (de locuit sau cu altă utilizare) sau crearea de noi structuri la construcţiile civile existente. Lucrările de reparaţii capitale reprezintă complexul de lucrări care se execută la clădiri şi construcţii existente după expirarea fiecărui ciclu de funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca scop asigurarea menţinerii caracteristicilor tehnico-economice pe întreaga durată de serviciu normată. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii existente reprezintă ansamblul de operaţii ( lucrări curente de zidărie, lucrări de vopsitorie, lucrări de încălzire şi climatizare, lucrări de instalaţii de distribuire a gazului, etc.) ce se realizează la o construcţie existentă pentru a se asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare.

Fiecare categorie de lucrare este împărţită pe trei tipuri de obiecte de construcţii:

- clădiri rezidenţiale ;

- clădiri nerezidenţiale ;

- construcţii inginereşti .

Clădirile rezidenţiale sunt destinate în exclusivitate, sau în principal, pentru locuit (peste 50% din spaţiul locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru locuit).Clădirile pentru colectivităţi (case de bătrâni, orfelinate, cămine) se consideră clădiri rezidenţiale. Clădirile nerezidenţiale sunt destinate în exclusivitate, sau în principal, altor scopuri decât cele rezidenţiale (magazine, cinematografe, birouri, spaţii administrative, clădiri industriale). Construcţiile inginereşti reprezintă acele obiecte de construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru

realizarea activităţilor de producţie sau desfăşurarea activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte, etc.). Nu se includ în activitatea de construcţii:

-reparaţiile capitale ale utilajelor care se includ în ramura industrie; -montajul utilajului şi construcţiilor metalice executate de către întreprinderile "industriale" producătoare / furnizoare. Având în vedere că lucrările de construcţii executate în antrepriză reprezintă peste 75,0 % din volumul total al construcţiilor, în cercetarea statistică infraanuală sunt incluse acele întreprinderi cu activitate principală de construcţii, care au o evidenţă proprie organizată, respectiv cele ce execută lucrări în antrepriză. De asemenea, în cazul în care o unitate are altă activitate principală decât cea de construcţii, dar are în subordine unităţi specializate în construcţii, întreaga valoare a lucrărilor de construcţii realizate de acestea se va considera executată în antrepriză.

3. Algoritm de calcul La calculul indicelui costului în construcţii se va folosi formula clasică Laspeyres, prin care se înregistrează evoluţia costurilor în activitatea de construcţii din perioada curentă faţă de perioada considerată bază de comparaţie.

Ca element de ponderare se foloseşte greutatea specifică ( structura ) fiecărui element de cheltuială faţă de total. Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcţii ) ;

- manopera (reprezintă ştigurile salariale brute lunare în ramura construcţii);

- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii,precum şi cheltuielile cu utilajele închiriate); - transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuţiei categoriei de obiecte de construcţii ); - cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii : chirii, energie, birotică, comunicaţii).

În vederea determinării ponderilor elementelor de cheltuieli în cadrul fiecărei categorii de lucrări şi obiecte este necesară efectuarea periodică ( la doi sau trei ani ) a unor cercetări statistice speciale, în care scop au fost proiectate următoarele chestionare statistice ( prezentate în anexă ):

CLD -“Construirea sau reparaţia capitală a clădirilor realizate în

anul 2001” CING-“Construirea sau reparaţia capitală a construcţiilor inginereşti realizate în anul 2001”;

LIRC -“Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri rezidenţiale / clădiri nerezidenţiale / construcţii inginereşti realizate în anul 2001” Pe elemente de cheltuieli, indicii de preţ de tip Laspeyres folosiţi sunt :

Indici ( sursa )

Elemente de cheltuieli

IPPI pentru materiale de construcţii

materiale

Indicele câştigului salarial brut în

manoperă

construcţii IPPI pentru utilaje de construcţii

echipamente

IPPI pentru mijloace de transport transport

IPC

cheltuieli indirecte

Ţinând seama că infraanual volumul lucrărilor de construcţii se urmăreşte pe principalele categorii de lucrări ( construcţii noi, reparaţii capitale, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente ) şi categorii de obiecte ( clădiri rezidenţiale,

clădiri nerezidenţiale şi construcţii inginereşti ) şi având în vedere că indicele de cost al lucrărilor de construcţii va fi un indice utilizat pentru deflatarea volumului lucrărilor de construcţii, se vor calcula indici de cost după cum urmează :

Pentru construcţii noi :

Indicele de cost pentru lucrări noi la clădiri rezidenţiale ( I CNrez ) :

I CNrez =

I x p

m

mre z

+

I xp

s

sre z

+

I xp

tr

t rre z

+

I xp

ut

u tre z

+

I x p

in d

i ndr ez

 

(

p

mr ez

+

p

sr ez

+

p

t rre z

+

p

ut re z

+

p

i ndr ez

)

Indicele de cost pentru lucrări noi la clădiri nerezidenţiale ( I CNnerez )

I CNnerez =

I x p

m

mne re z

+

I xp

s

sne re z

+

I x p

tr

tr ne re z

+

I xp

u t

ut ner ez

+

I xp

ind

in dne re z

 

(

p

mnerez

+

p

snerez

+

p

trnerez

+

p

u tnerez

+

p

indner ez

)

Indicele de cost pentru lucrări noi la construcţii inginereşti ( I CNing )

:

I CNing =

I x p

m

min

g

+

I xp

s

sin

g

+

I xp

tr

trin g

+

I xp

u t

uti ng

+

I x p

in d

i ndi ng

 

(

p

min

g

+

p

sin

g

+

p

trin g

+

p

utin g

+

p

i ndi ng

)

unde:

I m = indicele de preţ al materialelor de construcţii; = indicele câştigului salarial brut din ramura construcţii; I tr = indicele de preţ al producţiei mijloacelor de transport; I ut = indicele de preţ al producţiei utilajelor de construcţii; I ind = indicele de preţ al cheltuielilor indirecte; p m = ponderea materialelor în valoarea construcţiilor noi (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti); p s = ponderea manoperei în valoarea construcţiilor noi (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);

I

s

p ut = ponderea utilajelor în valoarea construcţiilor noi (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti); p ind = ponderea cheltuielilor indirecte în valoarea construcţiilor noi (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti).

Din cei trei indici se calculează un indice agregat pentru categoria de

lucrări

“ construcţii noi “:

Indice de cost pentru “construcţii noi” ( I CN ):

I CN =

I

CNre z

x p

r ez

+

I

CNne re z

xp

n er ez

+

I

CN in g

xp

in g

(

p

rez

+

p

ner ez

+

p

in g

)

în care :

clădirile

I CNrez = indicele de cost al construcţiilor noi realizate la

rezidenţiale; I CNnerez = indicele de cost al construcţiilor noi realizate la clădirile nerezidenţiale; =

I

indicele

de

construcţiilor

realizate

CNing

cost

al

noi

construcţiile

la

inginereşti;

p rez

= ponderea clădirilor rezidenţiale în totalul

construcţiilor noi;

construcţiilor noi;

construcţiilor noi.

p nerez

p ing

= ponderea clădirilor nerezidenţiale în totalul

= ponderea construcţiilor inginereşti în totalul

Pentru reparaţii capitale:

Indicele costurilor pentru reparaţii capitale la clădiri rezidenţiale ( I RKrez )

I RKrez = I

m

x p

mre z

+

I xp

s

sre z

+

I xp

tr

t rre z

+

I xp

ut

u tre z

+

I x p

in d

i ndr ez

 

(

p

mre z

+

p

sre z

+

p

tr rez

+

p

utr ez

+

p

in dre z

)

Indicele costurilor pentru reparaţii capitale la clădiri nerezidenţiale (

I RKnerez )

I RKnerez = I

m

x p

mne re z

+

I xp

s

sne re z

+

I x p

tr

tr ne re z

+

I xp

u t

ut ner ez

+

I xp

ind

in dne re z

 

(

p

mnerez

+

p

snerez

+

p

trnerez

+

p

u tnerez

+

p

indner ez

)

Indicele costurilor pentru reparaţii capitale la construcţiile inginereşti (

I RKing )

I RKing =

I x p

m

min

g

+

I xp

s

sn ing

+

I x p

tr

tri ng

+

I xp

ut

u tin g

+

I xp

in d

in din g

 

(

p

min

g

+

p

sni ng

+

p

t rin g

+

p

ut ing

+

p

in din g

)

în care: I m = indicele de preţ al materialelor de construcţii; I s = indicele câştigului salarial brut din ramura construcţii; I tr = indicele de preţ al producţiei mijloacelor de transport; I ut = indicele de preţ al producţiei utilajelor de construcţii; I ind = indicele de preţ al cheltuielilor indirecte; p m = ponderea materialelor în valoarea reparaţiilor capitale (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti). p s = ponderea manoperei în valoarea reparaţiilor capitale (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti); p ut = ponderea utilajelor în valoarea reparaţiilor capitale (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti); p ind = ponderea cheltuielilor indirecte în valoarea reparaţiilor

capitale

(rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti).

Din cei trei indici se calculează un indice agregat pentru categoria de

lucrări

“reparaţii capitale “:

Indicele de cost pentru “reparaţii capitale “ ( I RK ):

în care :

I RK =

I

RKrez

xp

r ez

+

I

RKn er ez

x p

nerez

+

I

RK ing

x p

ing

(

p

rez

+

p

n erez

+

p

in g

)

I RKrez = indicele de cost al reparaţiilor capitale realizate la

clădirile

 

rezidenţiale; I RKnerez = indicele de cost al reparaţiilor capitale realizate la

clădirile

 

nerezidenţiale; I RKing = indicele de cost al reparaţiilor capitale la construcţiile inginereşti; p rez = ponderea clădirilor rezidenţiale în totalul reparaţiilor

capitale;

 

p nerez = ponderea clădirilor nerezidenţiale în totalul

reparaţiilor

p ing

reparaţiilor capitale.

capitale;

=

ponderea

construcţiilor

inginereşti

în

totalul

Pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente:

Indicele de cost pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri rezidenţiale ( I RCrez ):

I RCrez =

I x p

m

mre z

+

I x p

s

sre z

(

p

mre z

+

p

sre z

)

Indicele de cost pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri nerezidenţiale ( I RCnerez ):

I RCnerez =

I x p

m

mnerez

+

I x p

s

snerez

(

p

mner ez

+

p

sne re z

)

Indicele de cost pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii inginereşti ( I RCing ) :

unde:

I RCing =

I xp

m

min

g

+

I x p

s

sin

g

(

p

min

g

+

p

sin

g

)

I m = indicele de preţ al materialelor de construcţii;

 

I s

p m

reparaţii

 

p s

reparaţii

= indicele câştigului salarial brut din ramura construcţii;

=

ponderea materialelor în valoarea lucrărilor de întreţinere şi

curente (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);

=

ponderea manoperei în valoarea

lucrărilor de întreţinere şi

curente (rezidenţiale, nerezidenţiale şi inginereşti);

Din cei trei indici se calculează un indice agregat pentru categoria “ lucrări de întreţinere şi reparaţii curente”:

Indicele de cost pentru “lucrări de întreţinere şi reparaţii curente”( I RC ):

curente

I RC =

I

RCr ez

x p

r ez

+

I

RCnerez

xp

nerez

+

I

RC ing

xp

in g

(

prez pnerez p ing

+

+

)

în care :

I RCrez

= indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

curente

curente

întreţinere şi

întreţinere

întreţinere

realizate la clădirile rezidenţiale; I RCnerez = indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

realizate la clădirile nerezidenţiale; = indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

I

realizate la construcţiile inginereşti; ponderea clădirilor rezidenţiale în lucrările de

RCing

p rez

=

p nerez

p ing

reparaţii curente; = ponderea clădirilor nerezidenţiale în lucrările de

şi reparaţii curente; ponderea construcţiilor inginereşti în lucrările de

=

şi reparaţii curente.

Indicele de cost al lucrărilor de construcţii total (I cţii ):

I cţii =

I x p

CN

CN

+

I xp

RK

RK

+

I

RC

xp

RC

(

p

CN

+

p

RK

+

p

RC

)

în care :

curente;

construcţii;

I CN = indicele de cost al construcţiilor noi;

I RK =

indicele de cost al reparaţiilor capitale;

indicele de cost al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii

I RC =

p CN = ponderea construcţiilor noi în totalul lucrărilor de

de

p RK =

ponderea reparaţiilor capitale în totalul lucrărilor

construcţii; p RC = ponderea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente

în totalul

lucrărilor de construcţii.

4. Nomenclatoare utilizate

Principalele nomenclatoare utilizate la calculul indicelui costului

lucrărilor de construcţii sunt:

- nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe principalele categorii

de lucrări

şi obiecte de construcţii (Anexa 1)

 

-

nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe categorii de obiecte

(Anexa 2)

 

-

nomenclatorul

lucrărilor

specializate

în

cadrul

lucrărilor

de

construcţii

 

(Anexa 3)

 

-

nomenclatorul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pe

principalele

 

domenii de lucrări (Anexa 4)

 
 

-

nomenclatorul materialelor de construcţii (Anexa 5)

 

-

nomenclatorul utilajelor de construcţii (Anexa 6)

-

nomenclatorul mijloacelor de transport

folosite în construcţii

(Anexa 7)

 

-

nomenclatorul agenţilor economici care furnizează date privind lucrările de construcţii

 

Nomenclatorul unităţilor care vor completa cercetările statistice proiectate în cadrul acestei metodologii s-a stabilit pornind de la agenţii economici cu activitate principală “ construcţii ” (cod CAEN 45), care au completat ancheta structurală anuală 2000. Au fost constituite fişiere de unităţi care au executat numai o categorie de lucrare,respectiv obiect de construcţie. Pe baza acestor informaţii au fost construite eşantioane pe fiecare categorie de lucrare şi obiect de activitate. S-au selectat unităţile care în anul 2000 au avut cel mai mare volum de activitate pentru o categorie de lucrare, respectiv un obiect de activitate, ponderea acestora în total fiind de peste 50%.

Această cercetare statistică este introdusă în sistemul informaţional statistic începând cu date pentru anul 2001 (anul care va fi şi anul de referinţă,

respectiv se vor culege date pentru construirea sistemului de ponderare) şi are pentru început o periodicitate trimestrială.

Anexa 1

Nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe principalele categorii de lucrări şi obiecte de construcţie

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

NOI

- clădiri rezidenţiale

- clădiri nerezidenţiale

- construcţii inginereşti

LUCRĂRI DE REPARAŢII CAPITALE

- clădiri rezidenţiale

- clădiri nerezidenţiale

- construcţii inginereşti

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE

- clădiri rezidenţiale

- clădiri nerezidenţiale

- construcţii inginereşti

Anexa 2

Nomenclatorul lucrărilor de construcţii pe categorii de obiecte

CLADIRI REZIDENTIALE

Clădiri rezidenţiale individuale

Clădiri rezidenţiale colective

CLADIRI NEREZIDENTIALE

Hoteluri, restaurante şi clădiri similare Clădiri administrative Clădiri comerciale Staţii şi aerogări Clădiri industriale Depozite, silozuri şi rezervoare Clădiri pentru spectacole, recreere,învăţământ etc. Spitale şi clinici Clădiri pentru culte religioase şi scopuri funerare Alte clădiri nerezidenţiale

0

CONSTRUCTII INGINERESTI

Construcţia de şosele, străzi şi drumuri Construcţia de căi ferate Construcţia de piste aviatice Construcţia de poduri, şosele suspendate, tuneluri şi căi subterane Construcţia de porturi, căi de navigaţie, diguri şi alte construcţii hidrotehnice Montarea conductelor interurbane, linii de comunicaţii şi electricitate interurbane Montarea conductelor locale şi cablu Construcţii complexe sau şantiere industriale Construcţii pentru sport şi recreere Alte lucrări pentru construcţii inginereşti

0

Anexa 3

Nomenclatorul lucrărilor specializate în cadrul lucrărilor de construcţii

 

N

Cod

 

Lucrări de construcţii

 

Clădiri

Constr

r.crt.

CPSA

 

ucţii

 

ingine

reşti

 

451

LUCRĂRI PREGĂTIRE A TERENULUI

DE

ORGANIZARE

A

ŞANTIERELOR ŞI DE

 

1

451

Lucrări de demolare şi de organizare a

   
 

1.1

şantierelor

x

x

 

2

451

Terasamente

 

x

x

 

1.2

 
 

3

451

Lucrări

de

pregătire

a

şantierelor

 

x

 

1.3

miniere

 

4

451

Lucrări

de

foraj

şi sondaj penreu

 

x

 

2.1

construcţii

 

452

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII NOI, REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI, TRANSFORMĂRI ŞI CONSOLIDĂRI DE CLĂDIRI ŞI CONSTRUCŢII DE INGINERESTI

 

5

452

Lucrări de construcţii pentru ridicarea

x

x

 

1.1

clădirilor

 

6

452

Lucrări de construcţii de inginerie civilă

 

x

 

1.2

 

7

452

Asamblarea şi executarea construcţiilor

   
 

1.3

din prefabricate

 

x

x

 

8

452

Lucrări

de

învelitori,şarpante,

   
 

2.1

etanşeizare şi terase la construcţii

 

x

x

 

9

452

Lucrări de etanşare

 

x

x

 

2.2

 

1

452

Lucrări

de

construcţii

 

de

căi

de

   
 

0 3.1

comunicaţii terestre

 

x

x

 

1

452

Lucrări de construcţii de terenuri pentru

   
 

1 3.2

sport şi agrement (exclusiv clădiri)

 

x

 

1

452

Lucrări de construcţii hidrotehnice

   

x

 

2 4.1

 

1

452

Lucrări de construcţii pentru transport

   
 

3 5.1

prin conducte pe distanţă mare

 

x

x

 

1

452

Lucrări

de

construcţii

pentru

reţele

x

x

 

4 5.2

locale

 

1

452

Alte lucrări pentru construcţii industriale

 

x

 

5 5.3

 

1

452

Lucrări

de

construire

a

instalaţiilor

 

x

 

6 5.4

sportive

 

1

452

Lucrări

de

montare

a

schelelor

şi

   
 

7 6.1

platformelor de lucru

 

x

x

 

1

452

Lucrări de turnare a fundaţiei şi foraje

   
 

8 6.2

pentru puţuri de apă

 

x

x

 

1

452

Lucrări de betonare

 

x

x

18

9

6.3

     
 

2

452

Lucrări de montare a schelelor metalice

x

x

0

6.4

 

2

452

Lucrări curente de zidărie

 

x

x

1

6.5

 
 

2

452

Lucrări de construcţii speciale, diverse

   

x

2

6.6

 
 

453

LUCRĂRI DE INSTALAŢII ŞI IZOLAŢII

 
 

2

453

Lucrări

de

instalaţii

electrice

pentru

x

x

3

1.1

clădiri

 

2

453

Lucrări de

instalare

a

sistemelor

de

   

4

1.2

alarmă şi antenelor

 

x

x

 

2

453

Lucrări

de

instalare

a

ascensoarelor,

   

5

1.3

scărilor rulante şi scărilor exterioare

 

x

x

 

2

453

Lucrări

de

instalare

a

liniilor

de

x

x

6

1.4

comunicaţii

 

N

Cod

 

Lucrări de construcţii

 

Clădiri

Constr

r.crt.

CPSA

 

ucţii

 

ingine

reşti

 

2

453

Lucrări

de

izolaţii

şi

protecţie

x

x

7

2.1

anticorozivă

 

2

453

Lucrări

de

instalaţii

de

încălzire

şi

x

x

8

3.1

climatizare

 

2

453

Lucrări

de

instalaţii

pentru

epurarea,

   

9

3.2

distribuţia şi evacuarea apei

x

x

 

3

453

Lucrări

de

instalaţii

de

distribuţie

a

x

x

0

3.3

gazelor

 

3

453

Lucrări

de

montare

a

gardurilor

şi

x

x

1

4.1

grilajelor

 

3

453

Alte lucrări de instalaţii electrice

 

x

x

2

4.2

 

3

453

Alte lucrări de instalaţii

 

x

x

3

4.3

 

454

LUCRĂRI DE FINISARE

 
 

3

454

Lucrări de ipsoserie

 

x

x

4

1.1

 

3

454

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

 

x

x

5