Sunteți pe pagina 1din 21

Cent

ruldeF
ormar
eAPSAP

Compl
exMedi t
eranean
Alli
ncl
usi
ve
HotelRivi
era
Fi
șăcontdela
1050lei
Hot
elPresi
dent
Alli
ncl
usi
ve

Par
tener
i:

www.
cur
sur
i-f
unc
tionar
i.
ro
Cuvântî
ndes
chi
der
e

Munc ă,prof
esi
onali
sm,inov
ație și
 dedic
are s
untc el
e Din ac t
ivit
atea noas t
ră am c ons t
at atc ă principalele
patr
uc uvi
ntec hei
ec arec arac
teri
zează act
ivi
tat
ea cauze s unt:l i
ps a de c omuni c are pe î nțelesul
Centr
uluideFormareAPSAP. cetățenil
or–î ns
ens ulneadaptăriimes ajuluilac analele
dec omuni caremoder nepec ar
ec etățeanull ear el a
Cu o ex peri
ențăamembr il
ors ăidepes t
e13 aniî n dispoz i
ți
eș ivolumulmar e de schi mbăr ide or din
procesul de per f
ecți
onare a per sonal
ul ui di n l
egi slati
vc are pune l a gr
ea î ncer c
arec hiarș ipe
admi nist
rați
a publ i
că,Centrulde Formare APSAP v ă funcționarul publicc are este obl i
gat s ă as i
gur e
pune l a dispoz i
ție un corp de 64 de f or matori i
mpl ement areapropri
u- zi
săal egis
laț i
ei.
excepț i
onalic are,pri
nex peri
ențăacumulatăî naniș i
practicăîns ec
t orulpubli
c,văpotaj ut
aî nex ercit
area CentruldeFormar eAPSAPas i
gurămediulpri
ncare
prerogativel
orpr ovenit
edi nangajamentulîni nter
esul l
ector
iis ăi
,c are sunt aproape de s chi
mbăril
e
cetățeanului
. l
egisl
ati
ve,seî
ntâl
nesccuaceifuncț
ionar
ipubl
icic
are
vorcu adevăr
ats ăfiel
ac ur
entc u ul
ti
melenoutăți
Doarînulti
mii4anideact
ivi
tate,Cent
ruldeFor
mare l
egisl
ati
veșicuprocedur
il
emoder nedelucr
u.
APSAPs emândr
eștecupes
te1. 500depr ogr
amede
formare l
ac ar
e au parti
ci
pat pes t
e 15.000 de Orices chimbar ec arepr ov i
neî ndomeni ulac hi
ziț
iil
or
funcț
ionar
ipubl
icidi
nRomâni a. publice,s pre ex empl u,v af it ratată de un l ector
proveni t din par tea r egl ement atorului,î n speță,
Obi ec
tivulgener alalor ganizați
eiestef or
mar ea și Agenț i
aNaț i
onal ăpent r
u Ac hi
zițiiPublice.As t
fel
,s e
perfecți
onareaunuic orp el
iti
stdef uncț
ionaripubli
ci, vorev i
t ainterpretărieronat eal eunuit extdel egec are
pregătitsăf acăfațăpr ov
oc ări
lorref
ormări
ilegisl
ati
ve potpr oduc eef ec t
enegat iveas upras oc i
etăți
idarș i
dar ș ic elor provenite în s oci
etate din evoluț
ia asupra f uncționarului c ar e poat e gr eși, nu di n
tehnologică,logis
tic
ăș ias tandar
delordec ali
tatela rea-voințăs au nec unoașt erec idi ntr-
o er oare de
nivelcomuni tarș
iinternaț
ional. i
nt er
pr etareaunuiar ti
coldel ege.Ac eeaș iabordareo
avem c ut oatedomeni i
ledef ormar eprofes i
onalăunde
Noi l
et ehnologiișiex pl
oz i
as oc i
almedi ac r
eeazăo propunem per s onal cali
ficats ăof eres oluțiiconcrete
presiune c onst
ant ă asupra i nstit
uțiil
or publ i
ce ș i
, pentrus pețeleadus eî ndez bateredepar ti
ci
panțiila
evident, as upra per sonalul
ui af lat î n „ sluj
ba programel edeper fecți
onar e.
cetățeanului
”.
Evaluarea din par tea c et
ățenilor a c ompetenței Încheic u dori
nța de a vedea pest
e anicăs ol
uți
il
e
profes i
onale es
tes ubi
ectivăc ând ne r efer
im la un educ ați
onale propuse de noi as t
ăzisunt s ur
sa
funcționarpublicș i
,aproapeî ntotdeauna,v afici
neva schimbăr i
iînbineasocietăț
iir
omâneș t
iperansamblu
nemul țumitder elați
apec areoar ec uoi nst
it
uți
ede dar ș i a dez vol
tăr
iic apaci
tăți
i admini
str
ati
ve în
stat,fiec av or
bim de o pr i
măr ie,cons il
i
uj udețean, parti
c ul
ar.
agenț i
e,spit
al,compani edes tat,deor egieautonomă
sau,poat e,oinst
it
uț i
epubl i
cădec onc entratăș.
a.m.d.
. Vă invit
ăm s ă r ăsf
oiț
i oferta programel
or de
perf
ecț
ionar
edi n aces
tan îns peranț
ac ătematic
il
e
propus
ev ăv or fi de real aj
utor în act
ivi
tat
ea
dumneavoast
răprofesi
onalășipers
onală.

Văaș
tept
ăm l
acur
s!
Cuapr
eci
ere,

Bogdan-
Cost
in
FÂRȘI
ROTU
Pr
eședi
nteCent
ruldeF
ormar
eAPSAP
CENTRUL DE FORMARE APSAP
Certificat PJ 10523/300/2014/JS2/O.G.26/2000, CIF RO33269758
Str. Turturelelor nr.62, Clădire DECEBAL TOWER, corp A, cam. 11, București
Furnizor autorizat de perfecționare profesională. Certificat de management al calității ISO 9001:2015
Tel: 0788 124 567, E-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro, Web-site: www.cursuri-functionari.ro

OFERTA PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE


PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
IUNIE - SEPTEMBRIE 2019

2 IUNIE – 9 IUNIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public
2. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în 2276,19 LEI 2609,52 LEI
administrația publică (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
HOTEL RIVIERA
3. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
sectorul public
4. Urbanism și amenajarea teritoriului în contextul dezvoltării durabile
integrate și protecția mediului
SINAIA
5. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
6. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și 2371,43 LEI 2704,76 LEI
transparență decizională (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
7. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și HOTEL CARPATHIA
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
actualizări legislative
8. Cultură organizațională, etică, mediul de lucru și evaluarea
performanțelor
BĂILE FELIX
9. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
3038,10 LEI
10. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică (3190 LEI cu TVA)
11. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice. HOTEL PRESIDENT ALL INCLUSIVE
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)
12. Detectarea și prevenirea neregulilor și a fraudelor în cadrul proiectelor
cu finanțare europeană

9 IUNIE – 16 IUNIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
2. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice, tehnici de 2276,19 LEI 2609,52 LEI
documentare și redactarea documentelor (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
HOTEL RIVIERA Fișă cont 1400 lei
3. Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în Fișă cont 1050 lei
administrația publică
4. Provocări și reglementări în domeniul serviciilor sociale. Legislație,
studii de caz și aplicații practice
POIANA BRAȘOV
5. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public
6. Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în 2561,90 LEI 2895,24 LEI
administrația publică (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
HOTEL ALPIN Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
7. Managementul situațiilor de urgență
8. Evidența persoanelor și starea civilă în contextul modernizării
administrației publice

1
9 IUNIE – 16 IUNIE (continuare)
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
BĂILE FELIX HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
9. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public
10. Performanța în administrația publică. Organizarea activităților specifice
administrației publice din România în context european 3038,10 LEI
11. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea HOTEL PRESIDENT
(3190 LEI cu TVA)
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect ALL INCLUSIVE
12. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și
actualizări legislative
13. Cadastru, publicitate imobiliară și Registrul Agricol

16 IUNIE – 23 IUNIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 2371,43 LEI 2704,76 LEI
2. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
HOTEL RIVIERA Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
asupra performanței organizaționale
3. Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în
administrația publică
EFORIE NORD
4. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
5. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale 2847,62 LEI
COMPLEX
personalului din sectorul public
HOTELIER STEAUA
(2990 LEI cu TVA)
6. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și ALL INCLUSIVE
DE MARE
actualizări legislative
7. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea
corupției în sectorul public
MURIGHIOL
8. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională
2371,43 LEI 2704,76 LEI
9. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
HOTEL PUFLENE (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
10. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice RESORT Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)
11. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
SINAIA
12. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
2371,43 LEI 2704,76 LEI
administrația publică
HOTEL CARPATHIA (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
13. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)
BĂILE FELIX
14. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
15. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în
sectorul public
16. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept.
3571,63 LEI
Legislație specifică instituțiilor publice HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
17. Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice de ALL INCLUSIVE
eficientizare a activității
18. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)

2
23 IUNIE – 30 IUNIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public 2180,95 LEI 2514,29 LEI
HOTEL ORFEU
(2290 LEI cu TVA) (2640 LEI cu TVA)
2. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
&
3. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)
2276,19 LEI 2609,52 LEI
HOTEL COMANDOR
4. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
controlul de gestiune Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

5. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în 2276,19 LEI 2609,52 LEI


administrația publică (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
HOTEL GRAND
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
ASTORIA
6. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune
practici
&
2752,38 LEI 3085,71 LEI
7. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea (2890 LEI cu TVA) (3240 LEI cu TVA)
HOTEL RIVIERA
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei

EFORIE NORD
8. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente
eficiente de lucru
9. Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în
administrația publică COMPLEX 2942,86 LEI
10. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul
HOTELIER STEAUA (3090 LEI cu TVA)
DE MARE
asupra performanței organizaționale ALL INCLUSIVE
11. Provocări și reglementări în domeniul serviciilor sociale. Legislație,
studii de caz și aplicații practice
MURIGHIOL
12. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică 2371,43 LEI 2704,76 LEI
HOTEL PUFLENE
(2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
13. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
corupției în sectorul public
POIANA BRAȘOV
14. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
15. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și 2561,90 LEI 2895,24 LEI
actualizări legislative HOTEL ALPIN (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
16. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
BĂILE FELIX
17. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
18. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale 3571,63 LEI
personalului din sectorul public
HOTEL PRESIDENT
(3750 LEI cu TVA)
19. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) ALL INCLUSIVE
20. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect

3
30 IUNIE – 7 IULIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici 2276,19 LEI 2609,52 LEI
HOTEL ORFEU (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
2. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
sectorul public
3. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul &
asupra performanței organizaționale 2371,43 LEI 2704,76 LEI
4. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de HOTEL COMANDOR (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
eficientizare a activității Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
5. Noutăți privind controlul financiar preventiv în entitățile publice
6. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice, tehnici de 2276,19 LEI 2609,52 LEI
documentare și redactarea documentelor HOTEL GRAND (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
ASTORIA Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
7. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și
actualizări legislative &
3133,33 LEI 3466,67 LEI
8. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
HOTEL RIVIERA (3290 LEI cu TVA) (3640 LEI cu TVA)
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)
Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
9. Executarea silită. Colectarea și stingerea creanțelor fiscale
&
10. Taxe și impozite locale. Finanțe publice locale 3419,05 LEI
Nou COMPLEX (3590 LEI cu TVA)
MEDITERANEAN ALL INCLUSIVE
11. Codul fiscal și codul de procedură fiscală

EFORIE NORD
12. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională 3038,10 LEI
COMPLEX
13. Principii, acțiuni și proceduri pentru dezvoltarea sectorului public HOTELIER STEAUA (3190 LEI cu TVA)
DE MARE
14. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea ALL INCLUSIVE
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
MURIGHIOL
15. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
2371,43 LEI 2704,76 LEI
sectorului public HOTEL PUFLENE
(2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
RESORT
16. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

SINAIA
17. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică
2371,43 LEI 2704,76 LEI
18. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune
HOTEL CARPATHIA (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
practici
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
19. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea
corupției în sectorul public
BĂILE FELIX
20. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice, tehnici de
documentare și redactarea documentelor
3571,63 LEI
21. Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în
administrația publică
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
22. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural ALL INCLUSIVE
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)

4
7 IULIE – 14 IULIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Administrație publică. Concepte, instrumente și programe de lucru 2371,43 LEI 2704,76 LEI
2. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în HOTEL ORFEU (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
sectorul public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
&
3. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. 2561,90 LEI 2895,24 LEI
Legislație specifică instituțiilor publice (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
HOTEL COMANDOR
4. Elaborarea și implementarea politicilor publice. Planuri, acțiuni și Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
responsabilități ale funcționarilor publici
5. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor 2371,43 LEI 2704,76 LEI
individuale și organizaționale în sectorul public HOTEL GRAND (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
ASTORIA Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
6. Principii, acțiuni și proceduri pentru dezvoltarea sectorului public
7. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea &
corupției în sectorul public 3228,57 LEI 3561,90 LEI
8. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural HOTEL RIVIERA (3390 LEI cu TVA) (3740 LEI cu TVA)
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
&
9. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și
controlul de gestiune
Nou COMPLEX 3419,05 LEI
10. Managementul situațiilor de urgență MEDITERANEAN (3590 LEI cu TVA)
ALL INCLUSIVE
EFORIE NORD
11. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente
eficiente de lucru
COMPLEX 3038,10 LEI
12. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul
asupra performanței organizaționale
HOTELIER STEAUA (3190 LEI cu TVA)
DE MARE
13. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de ALL INCLUSIVE
eficientizare a activității
MURIGHIOL
14. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru 2371,43 LEI 2704,76 LEI
HOTEL PUFLENE
(2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
15. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
POIANA BRAȘOV
16. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională 2561,90 LEI 2895,24 LEI
HOTEL ALPIN (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
17. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
BĂILE FELIX
18. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public
3571,63 LEI
19. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice BĂILE FELIX
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
20. Bugetarea, monitorizarea și raportarea operațiunilor realizate pe seama ALL INCLUSIVE
programelor cu finanțare externă

5
14 IULIE – 21 IULIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) 2561,90 LEI 2895,24 LEI
HOTEL ORFEU (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
2. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
actualizări legislative &
2752,38 LEI 3085,71 LEI
3. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea HOTEL COMANDOR (2890 LEI cu TVA) (3240 LEI cu TVA)
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

4. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente


eficiente de lucru HOTEL GRAND 2466,67 LEI 2800,00 LEI
ASTORIA (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
5. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

6. Evidența persoanelor și starea civilă în contextul modernizării &


administrației publice 3514,29 LEI 3847,62 LEI
HOTEL RIVIERA (3690 LEI cu TVA) (4040 LEI cu TVA)
7. Executarea silită. Colectarea și stingerea creanțelor fiscale Fișă cont 1400 lei
Fișă cont 1050 lei
8. Taxe și impozite locale. Finanțe publice locale
&
4085,71 LEI
Nou COMPLEX (4290 LEI cu TVA)
9. Codul fiscal și codul de procedură fiscală MEDITERANEAN ALL INCLUSIVE

EFORIE NORD
10. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
11. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. COMPLEX 3133,33 LEI
Legislație specifică instituțiilor publice HOTELIER STEAUA (3290 LEI cu TVA)
DE MARE ALL INCLUSIVE
12. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în
sectorul public
MURIGHIOL
13. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 2371,43 LEI 2704,76 LEI
HOTEL PUFLENE
(2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
14. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
asupra performanței organizaționale
SINAIA
15. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică 2657,14 LEI 2990,48 LEI
HOTEL CARPATHIA (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
16. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)
BĂILE FELIX
17. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public
3571,63 LEI
18. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de
eficientizare a activității
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
19. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea ALL INCLUSIVE
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect

6
21 IULIE – 28 IULIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 2847,62 LEI 3180,95 LEI
HOTEL ORFEU (2990 LEI cu TVA) (3340 LEI cu TVA)
2. Urbanism și amenajarea teritoriului în contextul dezvoltării durabile Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
integrate
&
3. Protecția mediului și gestionarea deșeurilor
3228,57 LEI 3561,90 LEI
4. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de HOTEL COMANDOR (3390 LEI cu TVA) (3740 LEI cu TVA)
eficientizare a activității Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

5. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici HOTEL GRAND


2561,90 LEI 2895,24 LEI
ASTORIA (3040 LEI cu TVA)
6. Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în (2690 LEI cu TVA)
administrația publică Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
&
7. Provocări și reglementări în domeniul serviciilor sociale. Legislație,
studii de caz și aplicații practice
3704,76 LEI 4038,10 LEI
8. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural HOTEL RIVIERA
(3890 LEI cu TVA) (4240 LEI cu TVA)
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)
Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
9. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și
controlul de gestiune &
10. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. 4085,71 LEI
Nou COMPLEX
Legislație specifică instituțiilor publice (4290 LEI cu TVA)
MEDITERANEAN
11. Elaborarea și implementarea politicilor publice. Planuri, acțiuni și ALL INCLUSIVE
responsabilități ale funcționarilor publici
EFORIE NORD
12. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică
COMPLEX 3228,57 LEI
13. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)
HOTELIER STEAUA (3390 LEI cu TVA)
DE MARE
14. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și ALL INCLUSIVE
controlul de gestiune
MURIGHIOL
15. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și 2466,67 LEI 2800,00 LEI
transparență decizională HOTEL PUFLENE
(2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
RESORT
16. Principii, acțiuni și proceduri pentru dezvoltarea sectorului public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
POIANA BRAȘOV
17. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) 2657,14 LEI 2990,48 LEI
18. Controlul intern/managerial și managementul calității. Abordări practice (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
HOTEL ALPIN
pentru sectorul public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
19. Audit intern și guvernanță corporativă. Derularea misiunilor de audit
public intern
BĂILE OLĂNEȘTI
20. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 2371,43 LEI 2704,76 LEI
HOTEL OLĂNEȘTI (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
21. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
eficientizare a activității
BĂILE FELIX
22. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională
3571,63 LEI
23. Managementul resurselor umane și salarizarea în sectorul bugetar.
Practică și actualizări legislative
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
24. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune ALL INCLUSIVE
practici

7
28 IULIE – 4 AUGUST
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
2942,86 LEI 3276,19 LEI
1. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
HOTEL ORFEU (3090 LEI cu TVA) (3440 LEI cu TVA)
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
2. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale &
personalului din sectorul public 3323,81 LEI 3657,14 LEI
3. Evidența persoanelor și starea civilă în contextul modernizării HOTEL COMANDOR (3490 LEI cu TVA) (3840 LEI cu TVA)
administrației publice Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

4. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente HOTEL GRAND 2657,14 LEI 2990,48 LEI
eficiente de lucru ASTORIA (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
&
5. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice 3704,76 LEI 4038,10 LEI
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) HOTEL RIVIERA (3890 LEI cu TVA) (4240 LEI cu TVA)
Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
&
4085,71 LEI
6. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și Nou COMPLEX (4290 LEI cu TVA)
actualizări legislative MEDITERANEAN ALL INCLUSIVE

EFORIE NORD
7. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 3323,81 LEI
COMPLEX
8. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică HOTELIER STEAUA (3490 LEI cu TVA)
DE MARE
9. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea ALL INCLUSIVE
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
MURIGHIOL
10. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică
2466,67 LEI 2800,00 LEI
11. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural HOTEL PUFLENE
(2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
12. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și
controlul de gestiune
SINAIA
13. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public 2657,14 LEI 2990,48 LEI
HOTEL CARPATHIA (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
14. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
BĂILE OLĂNEȘTI
15. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
2466,67 LEI 2800,00 LEI
16. Servicii publice și de utilitate publică. Sistem, legislație și competențe HOTEL OLĂNEȘTI (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
(vizează și companiile de stat) Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

BĂILE FELIX
17. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru
18. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) 3571,63 LEI
19. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
Legislație specifică instituțiilor publice ALL INCLUSIVE
20. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în
sectorul public

8
4 AUGUST – 11 AUGUST
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea organizațională. Măsuri normative necesare dezvoltării
sectorului public 2942,86 LEI 3276,19 LEI
HOTEL ORFEU (3090 LEI cu TVA) (3440 LEI cu TVA)
2. Urbanism și amenajarea teritoriului în contextul dezvoltării durabile Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
integrate &
3323,81 LEI 3657,14 LEI
HOTEL COMANDOR (3490 LEI cu TVA) (3840 LEI cu TVA)
3. Protecția mediului și gestionarea deșeurilor Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

HOTEL GRAND 2657,14 LEI 2990,48 LEI


4. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
ASTORIA (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
5. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
practici &

6. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural HOTEL RIVIERA 3704,76 LEI 4038,10 LEI
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) (3890 LEI cu TVA) (4240 LEI cu TVA)
7. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
&
controlul de gestiune
Nou COMPLEX 4085,71 LEI
8. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea
MEDITERANEAN (4290 LEI cu TVA)
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
ALL INCLUSIVE
EFORIE NORD
9. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici COMPLEX 3323,81 LEI
HOTELIER STEAUA (3490 LEI cu TVA)
10. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și DE MARE
actualizări legislative ALL INCLUSIVE
MURIGHIOL
11. Principii, acțiuni și proceduri pentru dezvoltarea sectorului public 2466,67 LEI 2800,00 LEI
HOTEL PUFLENE
(2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
12. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)
SINAIA
13. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 2657,14 LEI 2990,48 LEI
HOTEL CARPATHIA (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
14. Elaborarea și implementarea politicilor publice. Planuri, acțiuni și Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
responsabilități ale funcționarilor publici

POIANA BRAȘOV
15. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
HOTEL ALPIN 2657,14 LEI 2990,48 LEI
16. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural și (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) COMPLEX SILVER Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
MOUNTAIN
17. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și
controlul de gestiune

BĂILE OLĂNEȘTI
18. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public 2466,67 LEI 2800,00 LEI
HOTEL OLĂNEȘTI (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
19. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
practici
BĂILE FELIX
20. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente 3571,63 LEI
eficiente de lucru
21. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
actualizări legislative ALL INCLUSIVE

9
11 AUGUST – 18 AUGUST
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
2942,86 LEI 3276,19 LEI
2. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în HOTEL ORFEU (3090 LEI cu TVA) (3440 LEI cu TVA)
sectorul public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
3. Elaborarea și implementarea politicilor publice. Planuri, acțiuni și &
responsabilități ale funcționarilor publici 3323,81 LEI 3657,14 LEI
HOTEL COMANDOR (3490 LEI cu TVA) (3840 LEI cu TVA)
4. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
Legislație specifică instituțiilor publice

5. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente 2657,14 LEI 2990,48 LEI
HOTEL GRAND
eficiente de lucru (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
ASTORIA
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
6. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică &

7. Evidența persoanelor și starea civilă în contextul modernizării 3704,76 LEI 4038,10 LEI
HOTEL RIVIERA (4240 LEI cu TVA)
administrației publice (3890 LEI cu TVA)
Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
8. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și
actualizări legislative &

Nou COMPLEX 4085,71 LEI


9. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice MEDITERANEAN (4290 LEI cu TVA)
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) ALL INCLUSIVE

EFORIE NORD
10. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public EFORIE NORD 3323,81 LEI
11. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul COMPLEX
asupra performanței organizaționale HOTELIER STEAUA (3490 LEI cu TVA)
12. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de DE MARE ALL INCLUSIVE
eficientizare a activității
MURIGHIOL
13. Comunicarea organizațională. Măsuri normative necesare dezvoltării
2561,90 LEI 2895,24 LEI
sectorului public HOTEL PUFLENE
(2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
14. Elaborarea, managementul și derularea proiectelor – instrument de RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
creștere a performanței la nivelul administrației publice
SINAIA
15. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și 2657,14 LEI 2990,48 LEI
transparență decizională (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
HOTEL CARPATHIA
16. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
POIANA BRAȘOV
17. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) HOTEL ALPIN
2657,14 LEI 2990,48 LEI
18. Controlul intern/managerial și managementul calității. Abordări practice &
(2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
pentru sectorul public COMPLEX SILVER
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
19. Audit intern și guvernanță corporativă. Derularea misiunilor de audit MOUNTAIN
public intern
BĂILE OLĂNEȘTI
20. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică 2466,67 LEI 2800,00 LEI
21. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea HOTEL OLĂNEȘTI (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
corupției în sectorul public Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

BĂILE FELIX
22. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
3571,63 LEI
23. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
24. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea ALL INCLUSIVE
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect

10
18 AUGUST – 25 AUGUST
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională 2847,62 LEI 3180,95 LEI
HOTEL ORFEU (2990 LEI cu TVA) (3340 LEI cu TVA)
2. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) &
3228,57 LEI 3561,90 LEI
3. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și HOTEL COMANDOR (3390 LEI cu TVA) (3740 LEI cu TVA)
controlul de gestiune Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

4. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în 2561,90 LEI 2895,24 LEI


administrația publică HOTEL GRAND (3040 LEI cu TVA)
(2690 LEI cu TVA)
ASTORIA Fișă cont 1050 lei
Fișă cont 700 lei
5. Executarea silită. Colectarea și stingerea creanțelor fiscale
&
6. Taxe și impozite locale. Finanțe publice locale 3704,76 LEI 4038,10 LEI
HOTEL RIVIERA
(3890 LEI cu TVA) (4240 LEI cu TVA)
7. Codul fiscal și codul de procedură fiscală Fișă cont 1400 lei
& Fișă cont 1050 lei
8. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de
eficientizare a activității Nou COMPLEX 3800,00 LEI
9. Audit intern și guvernanță corporativă. Derularea misiunilor de audit MEDITERANEAN (3990 LEI cu TVA)
public intern ALL INCLUSIVE

EFORIE NORD
10. Principii, acțiuni și proceduri pentru dezvoltarea sectorului public
11. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în COMPLEX 3228,57 LEI
sectorul public HOTELIER STEAUA (3390 LEI cu TVA)
DE MARE
12. Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. ALL INCLUSIVE
Legislație specifică instituțiilor publice
MURIGHIOL
13. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public 2561,90 LEI 2895,24 LEI
HOTEL PUFLENE
14. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
RESORT
asupra performanței organizaționale Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

SINAIA
15. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici 2657,14 LEI 2990,48 LEI
(2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
16. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune HOTEL CARPATHIA
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
practici

POIANA BRAȘOV
2657,14 LEI 2990,48 LEI
17. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor COMPLEX SILVER
(2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
individuale și organizaționale în sectorul public MOUNTAIN
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
BĂILE OLĂNEȘTI
18. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public 2466,67 LEI 2800,00 LEI
HOTEL OLĂNEȘTI (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
19. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
asupra performanței organizaționale
BĂILE FELIX
20. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională
3571,63 LEI
21. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea
corupției în sectorul public HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
22. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural ALL INCLUSIVE
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)

11
25 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS

1. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici 2847,62 LEI 3180,95 LEI
HOTEL ORFEU (2990 LEI cu TVA) (3340 LEI cu TVA)
2. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect &
3. Urbanism și amenajarea teritoriului în contextul dezvoltării durabile 3228,57 LEI 3561,90 LEI
integrate. Protecția mediului și gestionarea deșeurilor HOTEL COMANDOR (3390 LEI cu TVA) (3740 LEI cu TVA)
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
4. Managementul situațiilor de urgență
5. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării HOTEL GRAND 2466,67 LEI 2800,00 LEI
sectorului public ASTORIA (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
6. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică
&
7. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea 3228,57 LEI 3561,90 LEI
corupției în sectorul public HOTEL RIVIERA (3390 LEI cu TVA) (3740 LEI cu TVA)
8. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
actualizări legislative &
3514,29 LEI
9. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice Nou COMPLEX (3690 LEI cu TVA)
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) MEDITERANEAN ALL INCLUSIVE
10. Noutăți privind controlul financiar preventiv în entitățile publice

EFORIE NORD
11. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public
COMPLEX 3228,57 LEI
12. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale
personalului din sectorul public
HOTELIER STEAUA (3390 LEI cu TVA)
DE MARE
13. Managementul timpului, stresului și stabilirea priorităților. Impactul
ALL INCLUSIVE
asupra performanței organizaționale
MURIGHIOL
14. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
individuale și organizaționale în sectorul public 2561,90 LEI 2895,24 LEI
HOTEL PUFLENE
(2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
15. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice RESORT
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)
SINAIA
16. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice, tehnici de
documentare și redactarea documentelor 2657,14 LEI 2990,48 LEI
HOTEL CARPATHIA (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
17. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
personalului din sectorul public
POIANA BRAȘOV
18. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică HOTEL ALPIN 2657,14 LEI 2990,48 LEI
19. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural & (2790 LEI cu TVA) (3140 LEI cu TVA)
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) COMPLEX SILVER Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
20. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și MOUNTAIN
controlul de gestiune
BĂILE OLĂNEȘTI
21. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public 2466,67 LEI 2800,00 LEI
22. Dezvoltare organizațională – lucru în echipă, acțiuni și obiective în (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
HOTEL OLĂNEȘTI
administrația publică Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
23. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de
eficientizare a activității

12
25 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE (continuare)
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
BĂILE FELIX HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
24. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul
asupra performanței organizaționale
3571,63 LEI
25. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
ALL INCLUSIVE
26. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și
actualizări legislative

1 SEPTEMBRIE – 8 SEPTEMBRIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici 2276,19 LEI 2609,52 LEI
HOTEL ORFEU (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
2. Protecția datelor cu carcacter personal. Atribuții și responsabilități în Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
sectorul public &
3. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural 2466,67 LEI 2800,00 LEI
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) HOTEL COMANDOR (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
4. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
controlul de gestiune
5. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente 2276,19 LEI 2609,52 LEI
eficiente de lucru HOTEL GRAND
(2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
6. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul ASTORIA
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
asupra performanței organizaționale
&
7. Controlul intern/managerial. Modele concrete și aplicații practice de 2752,38 LEI 3085,71 LEI
eficientizare a activității (2890 LEI cu TVA) (3240 LEI cu TVA)
HOTEL RIVIERA
8. Audit intern și guvernanță corporativă. Derularea misiunilor de audit Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
public intern
EFORIE NORD
9. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente
eficiente de lucru
COMPLEX 3133,33 LEI
10. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici HOTELIER STEAUA (3290 LEI cu TVA)
DE MARE
11. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea ALL INCLUSIVE
corupției în sectorul public
MURIGHIOL
12. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public 2371,43 LEI 2704,76 LEI
13. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea HOTEL PUFLENE (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect RESORT Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei

14. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică


SINAIA
15. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente
eficiente de lucru 2466,67 LEI 2800,00 LEI
HOTEL CARPATHIA (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
16. Urbanism și amenajarea teritoriului în contextul dezvoltării durabile Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
integrate și protecția mediului
POIANA BRAȘOV
17. Performanță și capacitate organizațională. Metodologii de lucru în
administrația publică
18. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice HOTEL ALPIN 2561,90 LEI 2895,24 LEI
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe) & (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
19. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și COMPLEX SILVER Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
actualizări legislative MOUNTAIN
20. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect

13
1 SEPTEMBRIE – 8 SEPTEMBRIE (continuare)
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
BĂILE OLĂNEȘTI HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
21. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
2466,67 LEI 2800,00 LEI
22. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
practici HOTEL OLĂNEȘTI
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
23. Managementul resurselor umane în sectorul bugetar. Practică și
actualizări legislative
BĂILE FELIX
24. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și
transparență decizională
3571,63 LEI
25. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea
corupției în sectorul public
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
26. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural ALL INCLUSIVE
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP)

8 SEPTEMBRIE – 15 SEPTEMBRIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
MAMAIA HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și 2180,95 LEI 2514,29 LEI
transparență decizională HOTEL ORFEU (2290 LEI cu TVA) (2640 LEI cu TVA)
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
2. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale &
personalului din sectorul public 2276,19 LEI 2609,52 LEI
HOTEL COMANDOR (2390 LEI cu TVA) (2740 LEI cu TVA)
3. Provocări și reglementări în domeniul serviciilor sociale. Legislație, Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
studii de caz și aplicații practice

4. Administrație publică. Concepte, instrumente și proceduri de lucru


2371,43 LEI 2704,76 LEI
5. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
HOTEL RIVIERA Fișă cont 1050 lei Fișă cont 1400 lei
practici
6. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect
MURIGHIOL
7. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor
2371,43 LEI 2704,76 LEI
individuale și organizaționale în sectorul public
HOTEL PUFLENE (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
8. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune RESORT Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
practici

SINAIA
9. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public 2466,67 LEI 2800,00 LEI
10. Achiziții publice. Cadru normativ și procedural (2590 LEI cu TVA) (2940 LEI cu TVA)
HOTEL CARPATHIA
(Modificări aduse Legii nr. 98/2016, SICAP) Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
11. Managementul investițiilor publice, administrarea patrimoniului și
controlul de gestiune
POIANA BRAȘOV
12. Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici
13. Etică și integritate publică. Transparență decizională şi combaterea HOTEL ALPIN 2561,90 LEI 2895,24 LEI
corupției în sectorul public & (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
14. Controlul intern/managerial și managementul calității. Abordări practice COMPLEX SILVER Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
pentru sectorul public MOUNTAIN
15. Noutăți privind controlul financiar preventiv în entitățile publice

14
8 SEPTEMBRIE – 15 SEPTEMBRIE (continuare)
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
BĂILE OLĂNEȘTI HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
16. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor 2371,43 LEI 2704,76 LEI
individuale și organizaționale în sectorul public (2490 LEI cu TVA) (2840 LEI cu TVA)
HOTEL OLĂNEȘTI
17. Managementul timpului și stresului și stabilirea priorităților. Impactul Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
asupra performanței organizaționale
BĂILE FELIX
18. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
19. Controlul intern/managerial și managementul calității. Abordări practice 3571,63 LEI
pentru sectorul public
20. Audit intern și guvernanță corporativă. Derularea misiunilor de audit
HOTEL PRESIDENT (3750 LEI cu TVA)
public intern ALL INCLUSIVE
21. Noutăți privind controlul financiar preventiv în entitățile publice

15 SEPTEMBRIE – 22 SEPTEMBRIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
POIANA BRAȘOV HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente eficiente
de lucru 2561,90 LEI 2895,24 LEI
COMPLEX SILVER
2. Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor în administrația publică (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
MOUNTAIN
Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
3. Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public
BĂILE FELIX
4. Comunicarea organizațională. Măsuri specifice necesare dezvoltării
sectorului public
5. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în 3038,10 LEI
sectorul public
6. Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea
HOTEL PRESIDENT (3190 LEI cu TVA)
proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect ALL INCLUSIVE
7. Administrație publică în Uniunea Europeană. Studii de caz și bune
practici

22 SEPTEMBRIE – 29 SEPTEMBRIE
TARIF GENERAL CURS: 823,53 LEI fără TVA ( 980 LEI cu TVA) I PERIOADĂ CURS: 7 zile
POIANA BRAȘOV HOTEL TARIF CAZARE
DENUMIRE PROGRAM DE PERFECȚIONARE STANDARD STANDARD PLUS
1. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor individuale
și organizaționale în sectorul public
2. Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în HOTEL ALPIN 2561,90 LEI 2895,24 LEI
sectorul public & (2690 LEI cu TVA) (3040 LEI cu TVA)
3. Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale COMPLEX SILVER Fișă cont 700 lei Fișă cont 1050 lei
personalului din sectorul public MOUNTAIN

4. Managementul situațiilor de urgență


BĂILE FELIX
5. Comunicarea în sectorul public. Abordări practice și instrumente eficiente
de lucru
6. Cultură organizațională, etică, mediul de lucru și evaluarea 3038,10 LEI
performanțelor
7. Managementul resurselor umane și cariera funcționarilor publici. Noutăți
HOTEL PRESIDENT (3190 LEI cu TVA)
legislative ALL INCLUSIVE
8. Management financiar – bugetar și contabilitatea instituțiilor publice
(Include noutăți C.F.P., FOREXEBUG și bugetarea pe programe)

15
I
NFORMAȚI
IUTI
LE
ATESTAREAFORMĂRI I
Lafi
nalizareacurs
uril
or,
parti
cipanț
iivorpri
mi certif
icatedepart
icipar
eel
iberat
edecătr
e
AutoritateaNaț i
onalăpentruCal i
fi
c ăr
i(A.N.C. )saudeCent ruldeFormar eAPSAP*,
î
n ac ordc u pr
evederi
le OrdonanțeiGuv ernuluinr .129/2000 privi
nd formar
ea
prof
esional ăaadulț
il
or,
respecti
vaHot ărâr
iiGuv ernuluinr
.1006/2008pentr
uaprobar
ea
normelorpr ivi
ndformareaprofesi
onalăafunc ț
ionar i
lorpubl
ici
.

CAZARE
Cazar
eSt andar d-c amer ăs t
andar
dc uof i
ș ăcontdemas ăde700l ei
,excepțiefăcând
Hotel
ulRivi
er acufiș
ăc ontde1050l ei
.
Benef
icii
:Gratuit
ateînsoțit
or,micdejunincl
uspent rupart
ici
pantșiî
nsoți
tor
.
Cazar
eSt andar dPlus-c amer ăst
andardc uof iș
ăc ontdemas ăde1050l ei,excepți
e
făc
ândHot elulRivi
erac ufișăcontde1400l ei.
Benef
icii
:Gratuit
ateînsoțit
or,micdejunincl
uspent rupart
ici
pantșiî
nsoți
tor
.
Î
ntrecele2opț i
unidec azarenuex is
tăalt
ădi fer
ențăcuex cepț
iaval
oriif
ișeicontde
masă.Hoteluril
ecuregim demas ă 
„alli
ncl
usive” 
nuauopț i
uneademaj or
areaf iș
ei c
ont
demas ă.

CazareDoubl e-Pentruori
car
edi nvari
ant
eledec azar
e„St
andard”și„St
andardPlus

potficazațidoipar
ti
ci
panțil
ac ursî
naceeașicameră.Î
naceast
ăv ar
iant
ă,cos
turi
l
ede
caz
ares eîmpartlaj
umătat
e,precum ș
ibenefi
ci
ilepri
mit
e,r
especti
vfi
șacontdemas ă.

Pentr
uc ursur
il
edinMamai ac ar
eauc aopțiunedecazar
e:HotelGrandAs t
ori
a,Hotel
Riv
ier
ași Complexul
Hot el
ierMediteraneanvăinfor
măm căderul
areaefecti
văaacestor
a
sevafaceînsăli
l
edec onferi
nțăalocateîncadrul
Hotel
ului
Rivi
erasaual Hotel
uluiGr
and
Astor
ia.

Pentr
uc usur
il
e din Poiana Brașov c
are au c
a opți
une de caz
are:HotelAl
pinși
ComplexulHotel
i
erSilverMountainvăinfor
măm căderul
areaef
ecti
văaacest
orasev
a
fac
eînsăli
ledeconferi
nțăal
oc at
eîncadrulHot
elul
uiAl
pin.

PLATATARI FULUI
Tar
ifuldei
nstr
uirel
aprogrameledeperf
ecți
onareși
atari
ful
uidecaz
areseachi
tănumai
pri
nv i
rament,î
nbazafac
turi
lorfi
scal
eemis
e,înContul
Centr
ului
deFormareAPSAP,cod
fi
scalRO33269758,CodIBANRO10BRDE410SV14133484100des chi
slaBRD.

MODALI TĂȚIDEÎ NSCRI


ERE
Î
nsc
riereapar
ti
c i
panți
l
orsepoat
efaceelec
tronic,acces
ândpagi nadeweb
www. c
ur s
uri
-functi
onar
i.
rosaupri
ntransmitereaformular
uluideînscr
ier
elanumar
ul
def
ax :0215696126or il
aadresadee-mail:
s ecret
ariat
@c ursuri
-functi
onar
i.
ro

*Centr
uldeFor mareAPSAP est
ef ur
nizoracr
edit
atdeformareprof
esional
ăînr
egist
ratî
nregist
rul
R.N.
F.F
.P.
A.A.–Regist
rulNați
onalalFurniz
ori
lordeFormareProf
esi
onalăaAdul ț
il
orAutor
izaț
ide
Minis
terulEduc
ați
eișiCer
cet
ări
iȘti
inț
if
ice–Autori
tat
eaNați
onal
ăpentruCali
fi
căr
i.
Cât
evadi
ntr
ehot
elur
il
epr
opus
e

Compl
exCOMANDOR-AMI
RAL-ORFEU-Mamai
a Compl
exMEDI
TERANEAN -Mamai
a
■ Cazar
eGRATUI TĂpent
ruî
nsoțitorșiunc
opilpânăî
n7ani ■ CazareGRATUI TĂpentruî
nsoți
torș
iuncopilpânăîn12ani
■F i
șăcontpent
rumasăde700l eisau1050lei,
laal
eger
e ■ Regim masăallincl
usi
vepentrupar
ti
ci
pantșiîns
oți
tor
■ Amplasatpef
alez
aMări
iNegre,înzonadenor dast
ați
uni
i ■ AmplasatpefalezaMări
iNegre,î
ncent
ruls
tați
unii

Hot
elRI
VIERA-Mamai
a Hot
elGRANDASTORI
A-Mamai
a
■ Cazar
eGRATUI TĂpent
ruî
nsoți
torșiuncopilpânăîn7ani ■ Cazar
eGRATUI TĂpent
ruî
nsoțitorșiuncopilpânăîn6ani
■F i
șăcontpent
rumasăde1050leisau1400l ei,
laaleger
e ■F i
șăcontpent
rumasăde700l eisau1050l ei,laal
eger
e
■ Amplasatpef
alez
aMări
iNegre,
încentruls
tați
unii ■ Amplasatpef
alez
aMări
iNegre,încentruls
tațiuni
i

Compl
exhot
eli
erSTEAUADEMARE-Ef
ori
eNor
d Hot
elPUFLENERESORT-Mur
ighi
ol
■ CazareGRATUI TĂpentruî
nsoți
torș
iuncopi
lpânăî
n7ani ■ Cazar
eGRATUI TĂpent
ruî
nsoț
itorșiunc
opilpânăî
n7ani
■ Regim masăallincl
usi
vepentrupar
ti
ci
pantș
iîns
oți
tor ■F i
șăcontpentr
umasăde700leisau1050lei,
laal
eger
e
■ AmplasatpefalezaMări
iNegre,î
nzonadenordast
ați
uni
i ■ Exc
ursi
egratui
tăî
nDelt
aDunăr
ii

Hot
elALPI
N -Poi
anaBr
așov Hot
elPRESI
DENT-Băi
leFel
ix
■ CazareGRATUITĂpentr
uîns
oțitorșiunc
opilpânăî
n3ani ■ CazareGRATUITĂpentruîns
oți
torș
iuncopi
lpânăî
n5ani
■F i
șăcontpentr
umasăde700l eisau1050lei,
laal
eger
e ■ Regim mas
ăallincl
usi
vepentrupar
ti
ci
pantș
iîns
oți
tor
■ Accesgr
atui
tzonaSPA ■ Viz
itădest
udi
ul aBudapes
ta

Of
ert
acompl
etăahot
elur
il
orpar
tener
e,pr
ecum ș
ifac
il
it
ăți
l
einc
lus
epotf
ivi
zual
i
zat
epes
ite:
www.
cur
sur
i-f
unc
tionar
i.
ro
↓ Completează APSAP ↓
APROB,
Instituția,
.........................….….…..............................................
...................................................................................
Nr. ...............................Data ...................................

FIŞA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE


Prezentul document, după ce a fost completat, semnat și aprobat se trimite la numărul de fax: 021.569.61.26 sau prin e-mail:
secretariat@cursuri-functionari.ro și reprezintă o comandă fermă din partea instituției, ține loc de contract între părți și
generează drepturi și obligații în conformitate cu termenii și condițiile afișate pe pagina Centrului de Formare APSAP
www.cursuri-functionari.ro. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii fișelor de înscriere, iar
confirmarea înscrierii va fi transmisă pe adresele de e-mail completate în prezentul document. Prin semnarea acestui document vă
exprimați acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – scopul prelucrării este furnizarea de informații cu
privire la organizarea programelor de perfecționare ale Centrului de Formare APSAP.
TOATE CÂMPURILE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE SUNT OBLIGATORII ȘI SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE!
Denumire program:

Perioada: Durată program (nr. zile):

Loc desfășurare curs:

Hotel Cazare (conform variante grilă):

Tarif curs (valoarea aprobată): Tarif cazare (valoarea aprobată): Fără cazare (bifați dacă nu se dorește cazare)

1. Date personale (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe CERTIFICATUL DE PARTICIPARE):
Nume: Prenume:

CNP: Data nașterii: Studii superioare:


____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ DA NU
Denumirea angajatorului:

Direcție/serviciu/birou: Funcția:

E-mail personal / serviciu: Telefon mobil personal / serviciu:

2. Date de facturare (Vă rugăm să completați: clar, lizibil, datele furnizate vor apărea pe FACTURILE FISCALE):
Denumirea instituției:

Cod Fiscal: Adresa instituției:

Localitatea: Județul: Fax instituție:

E-mail instituție: Banca / Trezoreria:

3. Ce așteptări aveți de la acest program de perfecționare? Aveți anumite mențiuni speciale?

FOARTE IMPORTANT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ Semnătură


(Vă rugăm să citiți cu atenție!) participant
1. Înscrierea participanților se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea primirii Data
fișelor de înscriere, la numărul de fax: 021.569.61.26 sau pe adresa de e-mail: completării
secretariat@cursuri-functionari.ro
2. În cazul în care confirmarea înscrierii nu a fost primită în termen de 24 ore, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:
0788.12.45.67 sau 0730.12.45.67
3. Nu sunt luate în considerare fișele de înscriere care nu sunt aprobate de conducătorul instituției (semnătură și ștampilă)
4. Cazarea se face cu o zi înainte de începerea programului de perfecționare
5. Participarea la programele Centrului de Formare APSAP nu este condiționată de cazare
6. Anularea unei participări confirmate se face în scris, pe e-mail sau fax, cu cel puțin 10 zile lucrătoare, înainte de prima zi de
începere a programului de perfecționare (condiție obligatorie pentru evitarea PENALITĂȚILOR DE PLATĂ care sunt egale cu
contravaloarea serviciilor de cazare pentru toată perioada cursului)
Informațiile furnizate prin acest formular de înscriere sunt protejate conform Legii nr. 190 din 2018 privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.
Centrul de Formare APSAP este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 32952 al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Scopul
colectării datelor este: furnizarea de informații cu privire la organizarea programelor de perfecționare ale Centrului de Formare APSAP.
DATEDECONTACT

tel.
:0788124567-L uiz
aAl măj
an-Direct
orProgramedeF ormareAPSAP
0730124567-Al ex
andruLegănuț-CoordonatorPr
ogrameAPSAP
fax:0215696126
adresa:St
r.Turtur
elel
ornr.62,Cl
ădir
eaDECEBALT OWER, et
aj6,Sec
tor3,Buc
ureș
ti
e-mail:s
ec r
etari
at@cursuri
-f
unct
ionar
i.
ro
www. cursuri
-functi
onar i
.r
o