Sunteți pe pagina 1din 56

UAUIM – FACULTATEA DE URBANISM

secţiile urbanism şi peisagistică

AMENAJAREA TERITORIULUI

CURS OBLIGATORIU
Partea a III-a
METODE ŞI TEHNCI

Lect.drd. Gabriel Pascariu

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


DOCUMENTAŢIILE DE AT – elemente de metodă şi conţinut

Definiţii OMLPAT 91 /1991


Conţinut LATU – 350 /2001
Metodologie de elaborare
Ghiduri şi
Modalitatea de metodologii
• iniţiere MLPDL – în
pregătire
• finanţare
• avizare
• aprobare
• implementare
Metode şi tehnici de lucru – sisteme de analiză, calcul, sisteme de
reprezentare grafică, semne convenţionale
Suporturi topografice şi cadastrale
Date, informaţii statistice

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


DOCUMENTAŢIILE DE AT - definiţii

Stabilite de OMLPAT 91 – 1991

PATIJ – se întocmeşte pentru teritorii grupate în zone cu caracteristici comune,


geografice, istorice, economice sau de altă natură; generează politici teritoriale
de interes comun, pe probleme concrete (OMLPAT 91 /91)
PATIO, PATIC – se întocmeşte pentru teritorii unde există sau sunt preconizate
cooperări pe plan economic sau pentru realizarea de infrastructuri (OUP) –
(OMLPAT 91 /1991)
Relaţia cu GAL-uri, PNDR, FEADR şi inter-comunalitatea

PATJ – se întocmeşte pentru teritoriul administrativ şi are rol coordonator de


armonizare a dezvoltării teritoriilor UAT componente (OMLPAT 91 /91)

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


DOCUMENTAŢIILE DE AT – definiţii

Stabilite de legea 350 /2001


PATJ are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de
dezvoltare socio-economică a judeţului
PATZ are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme
specifice ale unor teritorii.

Rol PAT – analizează relaţia dintre potenţialul unui teritoriu şi – modul de


valorificare al acestuia.
Cum? Prin procesul
analiză – diagnoză – propunere - strategie -- politică

Cine? APL – misiunea – viziunea – ţinte comune

Obiective generale: optimizare utilizare resurse


repartiţie activităţi – populaţie
protecţie mediu

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 4


DOCUMENTAŢIILE DE AT – metode şi tehnici

Stabilite de OMLPAT 91 – 1991


Culori şi semne convenţionale:
• limite teritoriale,
• folosinţa şi destinaţia terenurilor,
• reglementări,
• elemente funcţionale,
• căi de comunicaţie,
• reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente,
• caracteristici de orientare şi
climă Planul de bază
Legenda

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 5


DOCUMENTAŢIILE DE AT – metode şi tehnici

PLANUL DE BAZĂ
Suport cartografic /topografic, care cuprinde un ansamblu de elemente
grafice, care se menţin neschimbate în procesul de elaborare a PAT
• coordonate, nivelment (curbe de nivel)
• elemente de cadru natural (păduri, hidrografie etc.)
• elemente de cadru antropic (căi de comunicaţie, vetre de localităţi etc.)
• LIMITE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
• denumiri asociate elementelor grafice
• elemente formale: titlu, scară (grafică), puncte cardinale, roza vânturilor,
date de recunoaştere a lucrării, autori etc.
• sursa informaţiilor din planul de bază
În procesul de elaborare cu ajutorul TI, PB este un “strat” şi implică
procesarea unor informaţii iniţiale (hărţi, planuri scanate, digitizate).
Softuri de grafică (CorelDraw) sau de tip SIG (ArcView).

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 6


DOCUMENTAŢIILE DE AT – metode şi tehnici

Legenda planului /cartogramei


a. Legenda planului de bază
b. Legenda specifică
Rolul LEGENDEI: explică /descrie conţinutul planului /cartogramei
O LEGENDĂ trebuie să fie:
• clar organizată
• concisă şi clară în exprimare
• sugestivă în limbaj (în alegerea semnelor şi culorilor)
Organizarea:
- pe categorii de aspecte /probleme
- de la general la specific
- de la situaţie existentă la diagnostic /propuneri
- de la semne convenţionale la semne noi /inedite
Notă: mai întâi vor fi epuizate semnele convenţionale!
Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 7
DOCUMENTAŢIILE DE AT – metode şi tehnici

Compunerea unei planşe: titlu şi alte elemente


fixe (nord, roză,
scară
plan + legendă aferentă vignetă, cartogramă
+ legendă aferentă
tabel, date statistice,
texte explicative

date de recunoaştere /cartuş

Cartogramele – alegerea modalităţilor de reprezentare nu este reglementată

Semne /culori • Culoarea – în general pentru elemente de fond


• Haşura sau contururi de grosimi diferite pentru a delimita areale
specifice (culoare, tip de linie, grosime, dimensiune etc.)
• Semne – linii / figuri geometrice (grosime, culoare, dimensiune etc.)

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 8


DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici de reprezentare

Reprezentări grafice utilizate frecvent

Notă:
• Hărţile Documentaţiile de AT se
• Cartogramele caracterizează prin prezenţa
semnificativă a elementelor de
• Diagramele grafică în partea scrisă.
• Schemele Tendinţele sunt de a produce un
unic material (tip raport), care
• Graficele să includă texte şi elemente
• Tabelele grafice, planşele de mari
dimensiuni reducându-se ca
număr.
Partea desenată – planşe format A2, A1, A0 = GRAFICĂ + TEXT
Partea scrisă – memorii = TEXT + GRAFICĂ

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 9


DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici

HARTA
instrument de
reprezentare relativ
realist, a caracteristicilor
unui teritoriu şi a
repartiţiei teritoriale a
fenomenelor şi a relaţiilor
dintre ele se construieşte
pornind de la o bază
geografică, sau de un fond
topografic
Hărţi tematice: fizice,
economice, sociale,
administrative etc.

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


0
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici

CARTOGRAMA
Imagini simplificate,
geometrizate ale unui
anumit teritoriu, care
ilustrează anumite aspecte
caracteristice ale acestuia
Apare la începutul sec. XX
Tinde să înlocuiască harta
Tendinţa pentru
schematizare,
esenţializare, scara mică
/medie, reprezentare mai
puţin realistă

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


1
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici

CARTOGRAMA
Ilustrează repartiţia unor
elemente statistice, sau a unor
fenomene, procese în teritoriu

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


2
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici

CARTOGRAMA
Ilustrează repartiţia unor elemente
statistice, sau a unor fenomene,
procese în teritoriu

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


3
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici

CARTOGRAMA
Ilustrează repartiţia unor elemente
statistice, sau a unor fenomene,
procese în teritoriu

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


4
DOCUMENTAŢIILE DE AT CARTODIAGRAMA – cartogramă care are
asociate diagrame în interiorul său
Metode şi tehnici

alte modele

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


5
ARBORELE PROBLEMĂ AJUTĂ LA STABILIREA RELAŢIEI
DOCUMENTAŢIILE DE AT
CAUZĂ-EFECT
Metode şi tehnici exemplu

Veniturile efecte
DIAGRAMA micilor
pescari în declin

Orice reprezentare grafică Diminuarea


resurselor piscicole
Preţuri de vânzare

schematică a unui fenomen sau


mici

proces, a unui concept sau a unei Distrugerea


habitatului natural
Practici ilegale de
pescuit
Calitatea redusă a
capturii
Acces limitat la
pieţe
cauze

succesiuni logice de evenimente


(proces de gândire)
ARBORELE OBIECTIVELOR
Convertirea problemelor în realizări pozitive
prin relaţia mijloace-scopuri

Venit crescut scopuri


al micilor
pescari

Distrugerea resursei Preţuri mai


piscicole stopată sau mari de
redusă vânzare

Habitate naturale Reducere Prelucrare Acces


protejate semnificativă a îmbunătăţită a îmbunătăţit la mijloace
practicilor ilegale capturii pieţe

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


6
DOCUMENTAŢIILE DE AT DIAGRAME VENN – indică
relaţii între diferite sectoare,
Metode şi tehnici
areale, actori etc.

DIAGRAMA GANTT – utilizată pentru programare


activităţilor

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


7
DOCUMENTAŢIILE DE AT
DIAGRAMA de
Metode şi tehnici relaţionare

DIAGRAMA GANTT – utilizată pentru programare


activităţilor

Notă: EXCEL,
POWERPOINT, SPSS,
CORELDRAW etc.
Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1
8
Servicii (sector terţiar)
0 100

DOCUMENTAŢIILE DE AT NOMOGRAMA – 10 90

relaţii între 3 20 80

Metode şi tehnici
Aşezări cu funcţii
30 70 de servire predominat

variabile 40 60

DIAGRAMA pentru 50 50
Aşezări cu funcţii mixte
60 40

reprezentarea unor date Aşezări cu funcţii


de tip secundar
70 30 Aşezări cu funcţii

statistice
de tip primar
predominat 80 20 predominat

90 10

PIRAMIDA VÂRSTELOR Industrie


(sector secundar) 0
100

10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 Agricultură
100 (sector primar)
Dendrograme for grouping judete by development profiles

Index of global
development
localitate rurală în care
The distance among development profiles of judete populaţia activă este
05 10 15 20 25
+---------+---------+---------+---------+---------+ distribuită astfel: 70% în sectorul
Caras-Sev 48
Dambovita 50
primar şi câte 15% ăn sectoarele
Valcea 49 secundar şi terţiar
Mehedinti 47
Dolj 47 medium development
Maramures 51
Braila 52
Bacau 48
Galati 51

Olt 42
Vrancea 42
Buzau 44
Salaj 45
Neamt 43 low development
Suceava 45
Tulcea 40
Bistrita 42
Iasi 46

Vaslui 31
Botosani 34
Giurgiu 35
Teleorman 38 very low development
Calarasi 39
Ialomita 41
Cluj 63
Timis 63 very high development
Sibiu 61
Brasov 66
Bucuresti 75

Alba 53
Bihor 57
Arges 57
Prahova 58
Satu Mare 53 high and medium-high development
Covasna 53
Harghita 52
Arad 55

DENDROGRAMA – relaţii
Mures 56

Hunedoara 58
Constanta 59
Gorj 58 high development

ramificate /arborescente
Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1
9
DOCUMENTAŢIILE DE AT Exprimarea
schematică a
Metode şi tehnici unui sistem de
relaţii
SCHEMA instituţionale

Denumire generică pentru


reprezentarea grafică,
geometrizată, stilizată a unor
concepte, idei, relaţii, caracteristici
spaţiale sau de altă natură

Commission, in co-operation After consultation with local and Commission examines


with the MS, draws up list of regional authorities and social NSFR to ensure consistency
eligible regions for and economic partners, Member with:
Objectives 1& 2 States elaborate and present the Structural Funds
NSFR to the Commission Regulations

Parallel to or following the


adoption of the NSFR, a number of Commission decides
decides in
in
thematic
thematic oror regional Operational
Operational principle on NSFR/
NSFR/ OPs
OPs
Programmes/ OPs are presented
to, negotiated
to, negotiated with
with and approved
approved National Strategic
by the Commission in the same
same Reference Framework
manner /NSRF Structural
Structural Funds
Funds
manner /NSRF Committee
Committee (for
(for the
the ESF:
ESF:
Operational
the ESF committee)
MS negotiates NSFR/OPs with
with the
the Programmes/OPs
Programmes/OPs
gives opinion on
on
Commission NSFR/OPs/

Within 5 months of the Managing authorities


authoritiesinform
inform
Projects are selected,
approved and monitored
Exprimarea schematică
a unui proces complex
submission of the NSFR/OPs potential project
potential project promoters
promoters and
and launch
launch by managing authority
Commission gives final call for project proposals and money reaches
decision people on the ground

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


0
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Metode şi tehnici

SCHEMA

Secţiune prin vale (Geddes)


Ilustrare schematică a ocupaţiilor
umane şi a relaţiei om - natură

Expresia schematică a conceptului


de Oraş – grădină (Howard)

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


1
spre Petrosani spre Sebes spre Sibiu

DOCUMENTAŢIILE DE AT
E79 DN 67C

Metode şi tehnici DN 66

Bumbesti Jiu
10.500 loc. DJ 665
SCHEMA
Baia de Fier
Polovragi
Crasna Vaideeni
Costesti
DN 67
Ilustrarea relaţiilor teritoriale, a Slatioara Tomsani
unor axe, direcţii, elemente de

DJ 646
Maldaresti

interes. Tg. Carbunesti


8.700 loc. E81
DN 7
DN 67B DN 65C
La nivel de schemă
spre Babeni spre Pitesti
ABSTRACTIZAREA e spre Craiova spre Craiova spre Craiova

maximizată!!!

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


2
DOCUMENTAŢIILE DE AT
SCHEMA
Metode şi tehnici
limbaj simplu, sugestiv, utilizează simboluri
universal acceptate – mesajul trebuie să fie uşor
de recepţionat, iar legendele nu sunt necesare

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


3
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Alte metode şi tehnici

CHOREMA
Limbajul chorematic propus
de R. Brunet (1980) –
abstractizare maximă a
reprezentării realităţii fizico-
spaţiale.
Se 7 tipuri de semne de bază
şi 4 semne secundare, care
generează 28 de choreme –
ALFABETUL GEOGRAFIEI.
Choremele pot reprezenta
acţiuni, proiecte, rezultate.
“semnătura societăţilor pe
spaţiul în care trăiesc”
Sursa: Ianoş, I. – Sisteme
teritoriale - 2000

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


4
DOCUMENTAŢIILE DE AT GRAFICELE
Alte metode şi tehnici Ilustrarea relaţiei dintre 2 variabile

10 LINEARE
7.1
5 5.3
3.9 3.9

1.5 1.8
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
-3.2
-5 -5.4
-5.6
-6.1
-8.8
-10
CU BARE -
HISTOGRAME
-12.9 PIB

-15

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


5
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Alte metode şi tehnici

GRAFICELE
cu creşteri egale sau logaritmice
combinate
frecvenţe, curbe de distribuţie
histograme spaţiale, de structură

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


6
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Alte metode şi tehnici

GRAFURI (diferit de graficul


de funcţie)
Teoria grafurilor – teorie matematică
Exprimă relaţia dintre elemente ale
aceleiaşi categorii.
Graf = linii şi noduri
Reţeaua
Matricea de conectivitate, număr de
legături
Direcţionate, nedirecţionate
“Păianjenul de trafic”
B

A
C
D
Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2
7
DOCUMENTAŢIILE DE AT – alte aspecte de metodă şi tehnici

Aspecte de discutat:

Analiză – sinteză – SWOT


Sinteza analizei – diagnoză
Propunere – prognoză (prognoză tendenţială, prognoză – obiectiv)
Strategia generală
Strategia spaţială
Strategia de implementare a strategiei!!!
Politică – politici
Programe – măsuri – planuri de acţiune
Domenii cheie – priorităţi – axe prioritare
Domenii ţintă – zone ţintă – grupuri ţintă

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


8
DOCUMENTAŢIILE DE AT TABELE - tipuri

Alte metode şi tehnici Matematică


aritmetice
TABELE logaritmice
Seturi de elemente /relaţii organizate trigonometrice
în sistemul de rânduri şi coloane. Statistică – demografie etc.
(vezi anuarele statistice)
Tabele cu 1, 2, 3 variabile
Logică – tabelul adevărului
(analiză bivariată şi multivariată) Chimice – tabelul periodic
Tabele de contingenţă – cu 2 Oceanografie – tabela mareelor
variabile Tabele orare – mersul trenurilor
Variabila independentă (VI sau x) curse aeriene
orare şcolare
Variabila dependentă (VD saz y)
Tabele centralizatoare
De regulă VI pe orizontală (rânduri) Tabele sinoptice
VD pe veriticală (coloane) Etc...

Notă: de regulă un tabel are un număr limitat de coloane şi posibil


nelimitat de rânduri
Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2
9
DOCUMENTAŢIILE DE AT TABELE MATRICOLE
Variabile dependente
Alte metode şi tehnici Totalizări, procente,
(prezenţe, note etc.)
medii
22. 01. 08. 15. 22. 29. 19. 26. 03. Not
L1 L2 L3 Me
02 03 03 03 03 03. 04 04 05 ă
Nr. Tot
Tot die Notă
Notă
Numele şi prenumele exa
crt. al
al luc finală
finală

Nr. de
me
rări
n

ordine
Bidu I. Georgiana x x x x x x x x 7p 6p 10

Bunea M. Andreea x x x x x x x x x 6p 5p 9

Ciobanu L. Irina x x x x x x x x x 5p 6p 10

Georgescu L. Simona

Georgescu N. M . Eliza x x x x x x x 5p 9

Ionescu M. Anca RR

Variabile Lică – Ionescu R.A. Manuela x x x x 6p

independente Luchian G. Irina

Merlusca M. Madalina
x x x x x x x x 4p 8

Mihalcea T. Alexandru x x x x 8p

Minu C. Cristian

Moldoveanu D. Delia x x x x x x x x 8p 9p 10

Ocheana I. Laura x x 6

Totalizări Păun F. Marilena Ana x x x x x x 9p 9

sau
Pinzaru A. Ioana x x x x x x x x 6p 9

Petrescu I. Vasilica RR

procente Popescu M. Răzvan RR

Sârb M. Iulia Bianca x x x x x x x x 5p 9p 6

Total
Total 99 88 77 10
10 99 66 11
11 10
10 10
10 10
10 66 10
10

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


0
DOCUMENTAŢIILE DE AT
Alte metode şi tehnici
Titlu şi număr de ordine
Componente
Tabel 1: Populaţia localităţilor oraşului Horezu*
ale tabelelor
Nr. crt. Localitate Populaţie 2002* %
1. Horezu 1 3922 57.54
2. Romani de Sus 965 14.16
3. Romani de Jos 777 11.40
Variabila 4. Urşani 470 6.90
independentă 5. Râmeşti 282 4.14
6. Ifrimeşti 210 3.08
7. Tănăseşti 190 2.78
Total 6816 100,00
Variabila * Date neoficiale, recensământ 2002
dependentă
1. Horezu este sediul Consiliului Local al oraşului
Sursa datelor sau a
tabelului
Note explicative aferente

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


1
DOCUMENTAŢIILE DE AT Tabelul: statistica oferă date primare
Alte metode şi tehnici în cercetare – datele trebuie prelucrate /procesate!
prezentarea – sublinierea coloanelor, rândurilor
importante
Structura capacităţii de cazare pe tipuri de unităţi în arealul studiat

Tip
Tipunitate
unitate
Nr.
1989
1989 2005
2005 Grafica tabelelor
Nr.unităţi
unităţi Nr.
Nr.locuri
locuri Nr.
Nr.unităţi
unităţi Nr.
Nr.locuri
locuri
HOREZU
1.

2.
Hotel

Pensiune
-

-
-

-
1

10
60

46
• Culori
3. Han turistic 1 54 - - • Grosimi şi tipuri de
linii
4. Căsuţe turistice 1 70 1 64

5. Mănăstirea Horezu - - 1 20

Total
TotalHorezu
Horezu 22 124
124 12
12(13)
(13) 170
170(190)
(190) • Tipuri de caractere
• Mărimea, grosimea
COSTEŞTI
1. Pensiune - - 6 31

2. Mănăstirea Arnota - - 1 12
caracterelor
3. Mănăstirea Bistriţa - - 1 30

Total
TotalCosteşti
Costeşti -- -- 66(8)
(8) 31
31(73)
(73)
POLOVRAGI
1. Pensiune - - 3 52

2. Mănăstirea Polovragi - - 1 10

Total
TotalPolovragi
Polovragi -- -- 44 62
62
NOVACI
1. Hotel - - 2 68 Un tabel trebuie
“lucrat” la fel de atent
2. Pensiune - - 8 91

3. Vile 2 59

Total
TotalNovaci
Novaci -- -- 12
12 218
218 ca o cartogramă sau o
TOTAL GENERAL ZONĂ 2 124 34 (37) 481 (543) diagramă!

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


2
DOCUMENTAŢIILE DE AT Statele membre ale UE în 2000
Alte metode şi tehnici indicatori ai coeziunii

Tabele sunt “materie Populatie (mil) Suprafata Contributie Beneficii


primă” pentru grafice total total EURO
Tara 1996 % kmp % % 1996 % 2000 /loc
1 Germania 81,54 21,94 356718,0 11,18 30,00 15,34 49,33
Atenţie la ordonarea
2 Franta 58,02 15,61 543964,6 17,05 17,60 7,96 36,00
variabilelor: crescătoare 3 Italia 57,27 15,41 301316,2 9,44 12,10 15,52 71,05
sau descrescătoare 4 Marea Britanie 58,50 15,74 241751,0 7,58 10,80 8,52 38,18
5 Spania 39,18 10,54 504790,0 15,82 6,40 23,47 157,10
Ordonarea – în general 6 Olanda 15,42 4,15 41028,9 1,29 5,80 1,44 24,41

după VD (y) 7 Belgia 10,13 2,73 30518,1 0,96 3,80 1,00 25,79

TarileUEdupacontributiilelabugetulcomunitar si beneficiiledinFondurile
8 Austria 8,04 2,16 83859,0 2,63 2,90 0,80 26,17
35,00
9 Suedia 8,82 2,37 410934,2 12,88 2,90 1,04 30,90
30,00
30,00 contributie%1996
10 Danemarca 5,21 1,40 43080,0 1,35 1,90 0,41 20,43
beneficiu%2000
25,00 23,47

11 Finlanda 5,10 1,37 338147,3 10,60 1,50 1,00 51,43


20,00 17,60

15,34 15,52 12 Grecia 10,44 2,81 131625,5 4,12 1,50 11,42 286,82
15,00
12,10
11,42
10,80

8,52
10,37
13 Portugalia 9,91 2,67 91906,3 2,88 1,50 10,37 274,31
10,00 7,96
6,40
5,80

5,00
3,80
2,90 2,90
14 Irlanda 3,58 0,96 68894,6 2,16 0,90 1,68 123,22
1,90 1,50 1,68
1,44 1,04 1,50 1,50
1,00 0,80 1,00 0,90
0,41 0,20,04

0,00 15 Luxemburg 0,41 0,11 2586,4 0,08 0,20 0,04 27,18


Marea Britanie

Lux emburg
Italia

Greci a
Germani a

Franta

Spania

Olanda

Belgia

Suedia

Austria

Finl anda

Irlanda
Danemarca

Portugali a

3191120,
total 371,57 100,00 1 100,00 100,00 100,00 70,57

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


3
DOCUMENTAŢIILE DE AT MATRICEA DE RELAŢIONARE
Alte metode şi tehnici

MATRICEA CADRULUI LOGIC

Descrierea Indicatori Surse de Ipo- teze /


proiectului verificabili verificare Pre-condiţii

Obiectiv
general

Obiectivul
proiectului

Rezultate

Activităţi MIJLOACE COSTURI PRECONDIŢII

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


4
UAUIM – FACULTATEA DE URBANISM
secţiile urbanism şi peisagistică

AMENAJAREA TERITORIULUI

CURS OBLIGATORIU
Partea a IV-a
Conţinutul PATJ /PATZ

Lect.drd. Gabriel Pascariu

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DE AT
(general pt. PATJ /PATZ)

Cadrul natural
Potenţialul economic
Populaţia şi reţeaua de localităţi
Infrastructura
Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului

Piese scrise – memoriu general şi memoriu de sinteză


Piese desenate –zonificarea teritoriului şi funcţiuni economice
- populaţia şi reţeaua de localităţi
- echiparea tehnică a teritoriului
- mediu natural şi construit
Conf. OMLPAT91-1991

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 2


CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DE AT
(general pt. PATJ /PATZ)

Versiune 1991 Versiune propusă

•Cadrul natural
•Context teritorial
•Potenţialul economic
•Populaţia şi reţeaua de •Structura teritoriului
localităţi
•Structura socio-demografică
•Infrastructura
•Reabilitarea, protecţia •Structura activităţilor
şi conservarea mediului

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 3


CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR DE AT

Etape /părţi ale PATJ /PATZ

Versiune 1991 Versiune propusă


• analiza situaţiei existente • identificarea potenţialului –elemente

• probleme şi suport pentru dezvoltare

disfuncţionalităţi - priorităţi • diagnostic general şi prospectiv

• propuneri de etapizare • strategia de dezvoltare spaţială +

program de măsuri (formulă discutabilă!!!)

ANALIZĂ – SINTEZĂ – DIAGNOZĂ - PROPUNERI


Obiective Politici
SWOT STRATEGI E Programe
Măsuri

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 4


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT
POTENŢIAL ŞI CADRU NATURAL - localizare geografică
Geografia, clima, hidrologia teritoriului studiat
Viaţa sălbatică
Resursele naturale (terenuri, minerale, peisaje, arii protejate etc.)

• Cadru natural – caracteristici: climă, relief, hidrologie – resurse de apă


• Resurse: terenuri – folosinţe: agricolă, piscicolă, forestieră, zone construite
• Resurse minerale – de suprafaţă, de adâncime /cariere, mine, zăcăminte
• Viaţă sălbatică – faună / floră , vegetaţie
• Peisaje şi arii protejate: de importanţă mondială, europeană, naţională,
locală
Rezervaţii ale biosferei (Delta Dunării)
Zone umede – Ramsar (Balta Mică a Brăilei)
Parcuri naţionale (Retezat, Rodna, Domogled, Cozia)
Parcuri naturale (Apuseni, Bucegi, Porţile de Fier)
Rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii naturale
Arii de protecţie specială avi-faunistică

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 5


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

POTENŢIAL ŞI CADRU NATURAL - localizare geografică

Hărţi geografice
Planuri topografice 1:25.000 – 1:100.000 (1:200.000)
Nivelment
Cadastru agricol şi silvic (forestier)
Cadastrul apelor

IGFCOT - Institutul de geodezie, fotogrametrie, cartografie şi organizarea teritoriului


OCAOTA – Oficii de cadastru şi organizarea teritoriului agricol
DTM – Direcţia topo militară
ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară http://www.ancpi.ro/

TERENURI – FOLOSINŢE
Bilanţul teritorial: agricol şi negricol
Agricol: arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi
Neagricol: păduri, ape, curţi-construcţii, drumuri-cf, neproductive

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 6


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

BILANŢUL TERITORIAL

suprafata
suprafata agricola
agricola suprafata
suprafata neagricola
neagricola

suprafata pasuni + cai de curti -


totala arabil faneturi vii livezi total
total paduri ape comunicatie constructii neproductive total
total

JUDETUL X

MUNICIPIUL A

ORASUL D

COMUNA J

COMUNA K

COMUNA S

total ha /100% ha /% ha /% ha /% ha /% ha
ha/%
/% ha /% ha /% ha /% ha /% ha /% ha
ha /%
/%

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 7


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

POTENŢIAL ŞI FUNCŢII ECONOMICE / STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR

Funcţii economice ale teritoriului zonificarea economică


Localizarea activităţilor dispersat în teritoriu
concentrat în localităţi /UAT
Reprezentări:
• Fond – folosinţele terenurilor sau profilul dominant (agricol, minier,
industrial etc.) – funcţie de nivelul de analiză (intercomunal, judeţean,
regional)
• Semne /punctual – pe UAT sau localităţi
- ponderea diferitelor activităţi
- investiţii străine
- sectorul antreprenorial – IMM
• Alte reprezentări grafice: tabele, grafice, diagrame, cartograme

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 8


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

POTENŢIAL ŞI FUNCŢII ECONOMICE / STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR

Analiza sectorială după:


1. Sectoare economice: primar, secundar, terţiar, cuaternar
2. Ramuri şi subramuri
• Agricultură, silvicultură, piscicultură
• Industrie, producerea şi distribuţia energiei, construcţii
• Comerţ, servicii pentru dezvoltarea afacerilor, turism
• IT, high-tech, cercetare
Analiza teritorială după:
• Localizarea activităţilor – profil economic al UAT
• Dezvoltarea sectorului IMM
• ISD (investiţiile străine directe)

Notă: aspectele privind forţa de muncă sunt analizate în acest capitol


• ocupare, forţă de muncă, şomaj

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 9


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

POTENŢIAL ŞI FUNCŢII ECONOMICE / STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR


Elemente de diagnoză - prognoză
•Zone în declin – zone de creştere – formarea de parcuri industriale, ST, turistice etc.
•Zone în proces de restructurare
•Zone cu un anumit potenţial - nevalorificat

Indicatori specifici
Cantitativi /calitativi: producţie /productivitate, populaţie ocupată, activă, salariaţi,
dependenţă economică etc.
Evoluţie, dinamică, ritmuri anuale, semestriale etc.
Indicatori globali: PIB, inflaţie, balanţe comerciale, şomaj etc.
Sectorul IMM: micro - 0-9, mici - 10-99, mijlocii - 100-250
• domenii principale: servicii, construcţii, industrie
Populaţie aptă de muncă, activă, activă ocupată, salarială, muncitori
Şomaj, şomaj de lungă durată, pe categorii (sex, vârstă)

Reprezentări grafice: cartograme, diagrame, grafice


Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1
0
CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

POPULAŢIA ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC /STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ

Date generale
1. Populaţie totală şi pe medii: rural – urban, pe localităţi componente, structura
gospodăriilor
2. Densitatea populaţiei în teritoriu, concentrări
3. Structura populaţiei pe sexe, vârstă, educaţie, după venituri
• Piramida vârstelor
• Capitalul uman (după educaţie şi structură)

Dinamică
1. Evoluţie anuală, la recensăminte, în total şi pe categorii
2. Spor natural – spor migratoriu / imigraţie/ emigraţie direcţii de deplasare
/atractivitate
3. Evaluarea tendinţelor
• Prognoza populaţiei
• Prognoza forţei de muncă

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 1


1
CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

POPULAŢIA ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC /STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ

Caracteristici demografice - potenţial


1. Spor natural, natalitate, mortalitate, nupţialitate, fecunditate
2. Sporul migratoriu – originea populaţiei stabile
3. Vitalitatea populaţiei – raport tineri /vrăstnici
4. Mortalitate infantilă, juvenilă, maternă
5. Populaţie aptă de muncă /raport de dependenţă demografică
6. Starea de sănătate – morbiditate, boli profesionale

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 12


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

INFRASTRUCTURA MAJORĂ A TERITORIULUI

Căi de comunicaţie
1. Rutiere: densitate, categorii de drumuri, calitate
2. Feroviare: densitate, categorii, calitate
3. Navale: lungime şi caracteristici ale navigabilităţii
4. Aeriene: legături aeriene, fluxuri
5. Echipamente specifice: gări, autogări, porturi, aeroporturi
6. Coridoare majore, noduri intermodale, porţi de intrare

Alimentare cu apă şi canalizare


1. Amenajări hidro-tehnice: acumulări, regularizări, îndiguiri
2. Amenajări hidro-edilitare: captări, aducţiuni, staţii de epurare
3. Alimentarea cu apă potabilă: sisteme de distribuţie
4. Gestionarea resurselor de apă: supraveghere /bazine

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 13


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

INFRASTRUCTURA MAJORĂ A TERITORIULUI

Reţele energetice
1. Gaze naturale: exploatare, transport, distribuţie
2. Energie electrică: producere, transport, distribuţie
3. Termoficare: producere, transport, distribuţie
4. Telecomunicaţii: centrale, abonaţi

Gospodărie comunală
1. Gestiunea deşeurilor: depozite, staţii sortare /incinerare
2. Transportul în comun: fluxuri, reţele, parcuri auto
3. Spaţii plantate: zone de protecţie, recreere /sport

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 14


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

REŢEAUA DE LOCALITĂŢI

distribuţia localităţilor în teritoriu şi nivelul de echipare tehnică şi socială a acestora.

Principalele aspecte analizate


• structura şi ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale,
• zonele de influenţă ale oraşelor şi municipiilor

Principalii indicatori utilizaţi


• densitatea oraşelor şi satelor nr. oraşe /1000kmp;
nr. sate /100kmp
• raportul dintre numărul de oraşe şi sate

Nivelul de echipare tehnică şi socială a localităţilor


•calitatea străzilor şi a spaţiilor plantate,
•alimentarea cu apă şi canalizarea,
•alimentarea cu gaze, telefonia, încălzirea locuinţelor (în sistem centralizat sau
individual),
•nivelul serviciilor de salubritate şi de gospodărie comunală în general
•locuirea (suprafaţa locuibilă, mărimea locuinţelor, durabilitatea materialelor etc.

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 15


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

REŢEAUA DE LOCALITĂŢI

Echipamentele sociale de interes public major: în domeniul educaţiei şi


sănătăţii.

Instituţiile administrative, sectorul financiar-bancar

Serviciile comerciale
Serviciile pentru populaţie în general, pentru turism

Sectorul de cercetare-dezvoltare

Problemele specifice ale reţelei de localităţi sunt ilustrate grafic în planşa


privitoare la populaţie şi reţeaua de localităţi

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 16


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT
MEDIUL

Starea principalilor factori de mediu :


•Apă
•Aer
•Sol
•Vegetaţie
•Viaţă sălbatică

Identificarea ariilor afectate de poluare, sau de fenomene de degradare

Identificarea cauzelor acestor fenomene: sursele de poluare

Identificarea zonelor valoroase şi a ariilor protejate specifice.

Propuneri de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului natural şi construit,


care sunt ilustrate de regulă în cadrul unei planşe tematice, specifice.

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 17


CAPITOLE /SUBCAPITOLE ALE DOCUMENTAŢIILOR DE AT

MEDIUL

În România există
3 rezervaţii ale biosferei,
4 parcuri naturale,
12 parcuri naţionale,
53 de rezervaţii ştiinţifice,
231 de monumente ale naturii şi
543 de rezervaţii naturale însumând 14.632,5 kmp (6,1% din suprafaţa
ţării).
Alte zone cu valoare ambientală sunt prevăzute în legea 5 /2000 pentru
aprobarea Secţiunii III a PATN, ca zone în care trebuie instituit un regim
de zonă protejată.
În total cca. 35% din teritoriul naţional constituie zone valoroase de
mediu.

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 18


STATISTICĂ

Statistica naţională
teritorială /locală (“Fişa localităţii”)
electorală
internaţională

Capitole ale AS
• Geografie, resurse, organizare administrativă
• Populaţie
• Forţă de muncă
• Venituri, locuinţe
• Educaţie, sănătate, cercetare
• Conturi naţionale, investiţii
• Industrie, agricultură, transporturi, comerţ, turism, servicii
• Preţuri, finanţe publice

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 19


STATISTICĂ
SURSE DE INFORMARE

Instituţii: centrale, regionale, judeţene, locale


camere de comerţ, ONG-uri

Publicaţii anuare statistice, specializate (AGOS)


buletine statistice, rapoarte (RDU)

Studii, cercetări economice, sociale, demografice, AT şi U etc.

Anchete, sondaje, barometre de opinie

Media cotidiene, reviste de specialitate etc.

Internet http://www.insse.ro/
Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 20


INDICATORI / INDICI

Indicatorii
Definiţii
Categorii:
• unidimensionali (suprafeţe, populaţie, locuinţe etc.)
• multidimensionali (densităţi, migraţiune, ponderi etc.)
• agregaţi (IDU, REGDEV, capital uman, QLIFE etc.)
Indicii = raport / dinamică
• cu bază fixă
• în lanţ

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 21


INDICATORI / INDICI

Rolul indicatorilor

Bănci de date Decizie Organizare

Administraţie Populaţie
Conştientizare Comparare Educaţie

Pentru AT şi U

Organizare Cadastru
SIG
Întreţinere
Teledetecţie
Actualizare

Martie – Iunie 2007 AT / anul IV U şi P 22