Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Decizia nr. 1290 din 10.07.201925 iulie


privind modificarea Licenţei nr. 2122 pentru activitatea traderului de energie electrică,
acordate societăţii AIK ENERGY LTD, prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 77/23.01.2019
Având în vedere
prevederile art. 10 alin. (8) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului pentru modificarea licenţelor şi
autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 12/2015, cu
modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Regulament),
în considerarea cererii societăţii AIK ENERGY LTD, înregistrate la ANRE sub nr.
54775/20.06.2019, referitoare la modificarea Licenţei nr. 2122, precum şi a faptului că documentaţia
depusă de societate este completă, conform prevederilor din Regulament,
În temeiul
dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi
completările ulterioare,
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE
Art. I. (1) Licenţa nr. 2122 din 23.01.2019 pentru activitatea traderului de energie electrică,
acordată prin Decizia Preşedintelui ANRE nr. 77/23.01.2019, cu modificările ulterioare, societăţii AIK
ENERGY LTD, având codul unic de înregistrare la Oficiul de înregistrare a companiilor din Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 08636666, se modifică prin schimbarea adresei sediului
social al titularului licenţei din „2 Fosseway Court, North Hykeham, Lincoln, Anglia” în „Marea Britanie,
11 Staple Inn, Londra, WC1V 7QH”.
(2) Formularul Licenţei nr. 2122 se actualizează conform prevederilor de la alin. (1) şi
în conformitate cu conţinutul - cadru prevăzut în Anexa nr. 5 la Regulament.
Art. II. Condiţiile specifice asociate Licenţei nr. 2122 aprobate prin Decizia nr.
77/23.01.2019, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu Condiţiile specifice asociate Licenţei nr.
2122, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. III. Societatea AIK ENERGY LTD va respecta prezenta decizie, Condiţiile generale
asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2015, cu modificările ulterioare,
şi Condiţiile specifice asociate licenţei, conform prezentei decizii.
Art. IV. Prezenta decizie se comunică societăţii AIK ENERGY LTD şi se publică pe pagina de
internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

PREŞEDINTE

DUMITRU CHIRIŢĂ

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995


Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro