Sunteți pe pagina 1din 9

VASILE LUNGU

LIMBA KOMANA
gode teste
pentru admiterea
in invafdmAntul superior

Academia de Polilie
Facultatea de Drept
Facultatea de Litere
Facultatea de Jurnalism
Facultatea de Limbi Strdine

,we
EDrruRA DrDAcrcA $t pEDAGoctcA, R.A.
CUPRINS
Argument
3
Listd de abrevieri
4
l. Teste grild
A. Teste grild date la examenele de admitere
Test 1- 17 (Academia de polilie,,A. l. Cuza',)......................................5
]est ]! - 29 (Universitatea din Bucuregti, Facurtatea de Drept).........83
Tegt 30 - 34 (Universitatea din Bucuregii, Facultatea de Jurnalism
gi $tiinlele Comunicdrii)................ ................159
B. Teste grild de tipul celor date la examenele de admitere
Test 35 - 61 178
ll. Teste clasice
A. Teste clasice cu structurd asemdndtoare celor date
la examenele de admitere
Test 62 - 82 .......... ................,...285
B. Teste clasice date la examenele de admitere
Test 83 - 90.......... ....................31S
lll. Rezolviri. Solutii
,

lV. Gompendiu de foneticd, lexicologie gi gramatice................ ......,....374

V. Vocabu1ar............... ...405

432
I. TESTE GRILA

A. Teste grili date la examenele


de admitere in facultate

TESTUL 1

1. lndicd seria in care numele sunt corect ordonate alfabetic:


a) Balcan B. Cdlin, Binig C. Costel, BAnciu C. Constanta, Borcea
A. A. Alecu, Bumb C. Horia, Bunu l. Mara;
b) Cocora l. Anghel, Coculescu N. Nicu, Codin C. Odetta, Codila
V. Valentin, Cucu A. Antonia, Culai L llie;
c) Pand P. P. Anca, Pdloi C. Cornel, PAndaru F. Rodion, pisicd C.
Dorina, Pufulescu A. Ania, Puiu P. Ene;
d) Varlan C. Eleonora, Vodd l. Ecaterina, Vodd D. Elvira, Vraja p.
Ana, VrAnceanu B. Anca, Vultur P. Cati.
2. in cuvdntul ploaie existd:
a) un triftong; c) un hiat;
b) doi diftongi; d) doi diftongi gi un hiat.
3. Cratima este un semn ortografic cAnd:
a) aratd aproximalia;
b) este folositd in cuvinte compuse;
c) exprimd limitele;
d) aratd o repetilie.
4. Din expresia ,,a inghi!i"... lipsegte cuvAntul:
a) din cAnd in c6nd; c) lacom;
b) in totalitate; d) lacrimile.
5. lndicd seria care conline numai antonime:
a) harnic - indolent; mic - uriag; a agrava - a ameliora;
fricos - curajos; celibatar - cdsdtorit;
b) cald - rece; umed - uscat; a dormi- a adormi; geniu - neghiob;
bucurie - tristele;
c) tdndr - bdtrdn; lizibil - cite!; speranla - nadejde;
aproape - departe; a stinge - a aprinde;
d) harnic- leneg; a merge - a alerga; a semdna - a culege;
a incepe - a continua; dau - iau.
6. lndicd seria sinonimicd alcdtuitd corect:
a) aspru, crAncen, crud, cumplit, scorlos, violent;
b) cadru, cerc, cAmp, domeniu, sector, sferd, ramd;
c) demonstralie, atestare, certificare, dovedire, intdrire, probare;
d) mdndru, chipeg, fudul, infatuat, infumurat, orgolios, ingAmfat.
7. Precizeazd cazul cuvintelor subliniate din textul: Nu te cunoagte ni-
meni... dar gtim cd ne egti frate, degi mergind aldturi, rdmAnem tot strdini, gi
cdnd ne mdngdifruntea gi holdele bogate gicAnd ne smulgi copaciidin cdmp
gi din grddini (lon Minulescu).
a) N, N, N, Ac., D; c)Ac., N, D, N, D;
b)Ac., Ac., D, Ac., Ac.; d) D, N, D, N, Ac.
8. Alege seria ?n care nu existd decAt forme corecte ale numeralelor.
a) gaisprezece, al doud mielea, am6ndorora;
b) gaptisprezece, a doudzecia, amdntrei;
c) optsprezece, a doudzecea, al doudzecelea;
d) paisprezece, al doudzecilea, am6ndurora.
9. ldentificd seria in care toate adjectivele sunt la gradul superlativ absolut:
a) bundtate de om; calcul optim; noroc enorm; spectacol splendid;
tare cald;
b) cAt de plicticos egti!; rdul rdilor; bl6nd din cale-afard; frumoasd de
mama focului;
c) ciocolatd extrafind; profit maxim; groaznic de frig; examen prea
greu; timbru rarisim;
d) iubire unicd; succes major; program supraincdrcat; autobuz ar-
hiplin; ofiler superior.
10. Adjectivele subliniate din textul:
O! Tu, sfdtuitoarea mea, de azi-nainte,
Ce mare egti,
Ce bund egti,
Ce caldd egfl/...
(lon Minulescu)
sunt la gradul:
a) pozitiv; c) superlativ relativ;
b) superlativ absolut; d) comparativ.
11. Sunt de genul neutru toate substantivele din seria:
a) ianuarie, dolar, denar, vest, penalti;
b) baschet, oind, minge, meci, gut;
c) est, ofsaid, euro, handbal, volei;
d) tenis, hochei, auz, vdz, nord.
12. in fraza: O sd o roage sd-i imprumute o culegere de fesfe gi cele
doud caiete unde gi-a notat soluliile, degio carte de gramaticd gi alta de istoie
cred cd i-ar fi fost mai utile - cuvintele subliniate sunt, in ordine:

6
a) pronume, pronume, numeral, adjectiv;
b) verb, pronume, articol, numeral;
c) pronume, verb, numeral, articol;
d) verb, pronume, numeral, adjectiv.
13. in propozilia: Fusese martor la mai multe procese a/e vecinuluisdu -
existd:
a) trei pa(i de propozilie; c) cinci parli de propozilie;
b) patru parli de propozifie; d) gase pa(i de propozilie.
14. ldentificd enunlul corect:
a) O inghelatd sau o sticld de apd platd este recomandabild pe
caniculS;
b)inleleg supdrarea colegei al cdrui rezultat la examen a fost slab;
c) Ei trebuia sd fie punctuali la intAlnire gi sd nu se facd agteptali
de colegi;
d)Toate informaliile care trebuie sd le comunici sunt trecute pe figa
de inscriere.
15. lndicd valorile morfologice ale cuvdntului a din urmdtorul lexl'. Fata
a mare, Nicolila, a murit/... gi dluia mic i-a dat/ Casa aia, a de sta el in ea.
(M. Sorescu)
a) prepozilie, verb auxiliar, verb auxiliar, pronume demonstrativ;
b) adjectiv demonstrativ, prepozilie, prepozilie, adjectiv demonstrativ;
c) articol demonstrativ, verb auxiliar, verb auxiliar, pronume de-
monstrativ;
d)articol posesiv, articol demonstrativ, articol demonstrativ, prepozilie.
16. Adjectivul pronominal este corect acordat in enunlul:
a)Aceiagi colegd din banca a doua intArzie.
b) Tu insuli ai dori sd devii polifistd.
c) Ele insegi imi ceruserd sd le ajut sd gdseascd solulia optimd.
d) Andrei insdgi l-a felicitat de ziua onomasticd.
17. in enunlul larna trecutd am schiat - cuvAntul subliniat este:
a) adverb de timp; c) substantiv in acuzativ;
b) adverb de mod; d) substantiv in nominativ.
'l8.in fraza: Dar ziua care trece gi md rdnegte-n treacdt
imi umitegte c1rja gi-miincovoaie crinii,
$iinima urmeazd s-at6rne ca un lacdt
Cu cheile pierdute, la porlile luminii.
(Tudor Arghezi)
existd, pe ldngd alte tipuri de subordonate:
a) 3 atributive; c) o subiectivd;
b) o completivd direct5; d)o circumstanliald de scop.
19. lndicd subordonata circumstantiald de cauzd a cdrei regentd este
propozilia limi cerea ajutorull':
a) Cdnd nu mai avea nicio altd solutie/'
b) Dacd nu mai avea nicio alte soluiie/'
c)in timp ce nu mai avea altd solutie/'
d) Unde nu mai avea nicio altd solufie/'
20. in fraza: Are sd vind vremea c6nd o sa-li dai seama cd dacd vrei sd
ajungi a reugiin viald, trebuie sd faci gi sacrificii- existd:
a) patru propozilii subordonate;
b) cinci propozilii subordonate;
c) gase propozilii subordonate;
d) gapte propozilii subordonate.
21.in fraza: Ar fi trebuincios sd se gfie cine era preotur, cdci et trebuie sd
fifost gi un dascdl sufletesc, nu numai un dascdl de srove (T. Arghezi), existd
in afara principalei:
a) trei subiective gi o cauzald;
b) patru subiective gi o cauzald;
c) doud subiective gi o completivd directd;
d) doua subiective gi doud cauzale.
22.lndicd propozilia principald regentd din fraza'. Fata care c6nta la pian,
cu insugirea pe care o au femeile de a vedea fdrd sd priveascd, obseruase pe
tAndrul cu ochelari, care sta in peruazul ugii de aldturigl srngurasculta cu sfin-
lenie ce c1nta ea (1. Al. Brdtescu-Voinegti):
a) ,,Fata care cAnta la pian, cu insugirea..."
b) ,,Fata... observase pe tAndrul cu ochelari..."
c),,Fata... cu insugirea... de a vedea... observase pe tdndrul cu
ochelari..."
d) ,,...Fata... observase pe tAndrul cu ochelari... 9i singur...,'
23. Se dau enunlurile: 1. Aga era pe vremea aceea;2. Auzi, mdi lenegute?;
3- Dar tot de noroc sd se pldngd cineva.. .; 4. Ba, rdspunse tenegul; s. ce-a zis?
intrebd cucoana;6. Dar muieli-s posmagii?
Existd cel pulin o propozilie simpld in toate enunlurile indicate in seria:
a) 2,4,5,6; c) 4, 5, 6;
b) 1,2, 3, 4; d) 2,4,6.
24- in fraza: vrei, vii; nu, nu. - existd, indiferent de ordine, urmdtoarele
tipuri de propozilii:
a) 4 principate;
b) 3 principale, o circumstanliald conditionald;
c) doud principale, doud circumstanliale condilionale;
d) doud principale.
25. lndicd fraza c?re conline cel pulin o propozilie finald:
a)Ai mdncat, sd te tot saturi.
b) De aceea n-a sosit la vreme, cd a fost aglomeratd goseaua.
c) Pentru asta vine, de-mi dd o m6nd de ajutor la invdtdturd.
d) Vin gi eu cu tine, ci locuim pe aceeagi stradd.

I
26. Prin contragerea ultimei propozilii subordonate din fraza: $i orioi pu-
tea izbuti, ori nu, dari,tifdgdduiesc cd, odatd pornit de la casa dumitale, inapoi
nu m-oi mai intoarce, sd gfiu bine cd m-oiintilni gi cu moartea in cale (lon
Creangd), se obline un:
a) atribut; c) nume predicativ;
b) complement direct; d) subiect.
27.in fraza: Copilut ezita, negtiind ce prdjiturd sd-gi cumpere, fiindu-i teamd
cd va regreta alegerea nepotrivitd - propoziliile subordonate sunt, in ordine:
a) completivd directd, completivd indirectd;
b) circumstanliald de cauzd, atributivd;
c) circumstanliald de mod, atributivd;
d) circumstanliald de cauzA, completivd indirectd.
28.Tn fraza: Ceea ce puteam, ceea ce ag fi dorit eu sd fac era sd te apdr
de o brutald confruntare cu efectele acestei legi (Cezar Petrescu), existd pe
lAngd alte tipuri de subordonate:
a) doud atributive; c) doud predicative;
b) doud completive directe; d) doud subiective.
29. lndicd'fraza care conline cel pulin o propozilie subordonatd subiectivd:
a) A fost pldcut la teatru, pdcat cd n-ai venit gi tu cu noi.
b) Lumea este cum o gtim cu tolii, gi aga o sd rdmAnd.
c) Se danseazd cu pldcere, dar totul are gi un sfArgit.
d)Totu-i dupd cum !i-ai dorit, aga cd nu mai fi supdrat.
30. lndicd fraza care conline cel pulin o propozilie cauzald:
a) Aleargd de-mi adu imediat carlile Tmprumutate.
b) Cu bund gtiinla m-a lSsat sd-l agtept, sd md enerveze.
c) Sosea la ea Tn fiecare dimineald de-i aducea cite un buchet de flori.
d) Unde a fost neglijent, a pierdut ocazia de a-l felicita de ziua lui.
31. in fraza: Vezi cd duhut gtia cd de nu va putea nici a treia seard sd
izbuteascd, apoi trebuia sd-gi mute gdndul(basm popular), existd indiferent
de ordine urmdtoarele propozilii subordonate:
a) o subiectivS, trei completive directe, o condilionalS;
b) patru completive directe, o concesivd;
c) doud subiective, o temporald, doud completive directe;
d)o subiectivS, doud completive directe, doud temporale.
32. Complementul direct din enunlul: Colegul meu poate deveni oricilnd
un foarte bun atlet - este:
a) deveni;
b) deveni un atlet;
c) deveni foarte bun;
d) deveni oricdnd.
33. Subiectul propoziliei: - Melc, melc, ce-ai fdcut? (lon Bar.bu), este:
a) Melc, melc;
b) inclus;
c) subinleles;
d) melc.
34. Precizeazd cate dintre enunlurile urmdtoare confin pa(i de propozilie
exprimate prin substantive in cazul D: El este de mare ajutor fralilor sdr.; sfal
locului odatd!; l-am scris luiAndrei, prietenut meu.; se poartd conform agfep-
tdrilor mele.
a) una; c) trei;
b) doud; d) patru.
35. Alege-le dintre urmdtoarele pa(i de vorbire pe acelea care pot fi ter-
meni regenli ai unui complement direct: 1. verb tranzitiv; 2. verb intranzitiv;
3. verb la modul gerunziu; 4. verb la modul infinitiv; 5. adverb; 6. numeral; 7.
adjectiv; 8. interjeclie.
a)1,2,3,4; c) 1,3,4, B;
b)2,3,4,5,6,7; d)2,5,6,7,8.
36. in enunlul: Md bizuiam pe cotegii mei gi contam pe sprijinut tor in
acea situalie dificila. - cuvintele subliniate sunt:
a) complement direct, complement direct;
b) complement indirect, complement indirect;
c) complement circumstanlal de cauzd, complement direct;
d) complement direct, complement circumstanlial de cauzd.
37. lndicd predicatul propoziliei: lntenlia lui era de a-t avertiza asupra
pericolului acliunii sale.
a) era; c) era de a avertiza;
b) era a avertiza; d) era de a-l averliza.
38. Tn enunlul: La examenut cet mic, Budulea Taichii a iegit at cincirea
(1. Slavici), cuvAntul subliniat este:
a) atribut adjectival;
b) complement circumstanlial de mod;
c) nume predicativ;
d) complement circumstanlial de loc.
39. in textul: lar Tudor cu solia tui Ani,ta, gi Mihu gi toli ceitatli rdzdgi au
fost urgisili gi prigonili, dar s-au linut cu tarie. (M. sadoveanu) existd:
a) trei predicate verbale;
b) doud predicate verbale gi un predicat nominal;
c) un predicat verbal gi un predicat nominal;
d) un predicat verbal 9i doud predicate nominale.
40. in textul: $i cum li se vdrsa din suftet prisosul sfintei bucurii,
BatrAnii magi de-odinioard pdreau acuma treicopii...
(Vasile Voiculescu)
existS:
a) 2 atribute; c) 4 atribute;
b) 3 atribute; d) 5 atribute.

10
41. Existd atribute adjectivale in enunlurile: 1. Locuiegte la etajul al treilea.
2. Era cuprins de un addnc sentiment de admirafie.3. Caliva colegi de clasd
vor susline gi ei examen la Academia de Polilie. 4. Rezultatele concursului
se vor da in ordinea descresc1ndd a mediilor.
a) 1,2, 3, 4; c) 3, 4;
b)2,3,4; d)2.
42. in textul: Vat de brumd argintie/ Mi-a impodobit grddina/ Firetor de
ldmAild/ Li se usucd rdddcina. (O. Goga), cuvintele subliniate sunt:
a) subiect, subiect, complement direct;
b) subiect, complement direct, complement direct;
c) subiect, complement direct, subiect;
d) complement direct, subiect, subiect.
43. in fraza: Desigur cd-i mai bine ca fratele tdu sd respecte legea, pen-
tru cd altminteri va fi vai de e/; o sd regrete cd nu ,ti-a ascultat sfatul!- existd,
indiferent de ordine:
a) un predicat verbal gi trei predicate nominale;
b) trei predicate verbale gi doud predicate nominale;
c) doud predicate nominale gi doud predicate verbale;
d) doud predicate nominale gi patru predicate verbale.
44. in enun!ul: Care este noultdu coleg de bancd? - cuvdntul subliniat este:
a) subiect;
b) nume predicativ;
c) complement circumstanlial de mod;
d) atribut pronominal.
45. Alege-le dintre urmdtoarele pa(i de vorbire pe acelea prin care se
poate exprima complementul direct: 1. substantiv; 2. pronume relativ; 3. numeral
adverbial; 4. numeral multiplicativ; 5. numeral ordinal; 6. adjectiv; 7. adverb;
8. verb la infinitiv; 9. verb la participiu; 10. verb la gerunziu.
a) 1,2,3,4, 5; c) 7, 8, 9, 10;
b) 1,2,5, B, 10; d) 1,4,5, B, 9.

Academia de Polilie,,Alexandru loan Cuza"


(iulie - august 2005)

TESTUL 2

1. Cuvdntul geamgiii are:


a) trei vocale gi o semivocald;
b) trei vocale 9i doud semivocale;
c) doud vocale 9i doud semivocale;
d) cinci vocale.

11

S-ar putea să vă placă și