Sunteți pe pagina 1din 20

S.C.

CENTRUL EUROPEAN DE CONSULTANTA


SI TRAINING S.R.L SLATINA
B-dul Nicolae Titulescu Bl. 27 Parter
Tel. 0349.417.104
Fax 0349.417.105
E-mail: cect_slatina@yahoo.com

GRAFICUL DE DESFASURARE A PROGRAMEI


Pentru CURSUL de FORMATOR

Cod Denumire modul Total Ore Ore


Modul ore teorie practica
241205.1 Pregătirea formării 8 3 5
241205.2 Realizarea activităţilor de formare 8 2 6
241205.3 Evaluarea participanţilor la formare 6 2 4
241205.4 Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale 6 2 4
de formare
241205.5 Marketing-ul formării 8 3 5
241205.6 Proiectarea programelor de formare 8 3 5

241205.7 Organizarea programelor şi a stagiilor de 8 3 5


formare

241205.8 Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 8 2 6


programelor şi a stagiilor de formare

TOTAL 60 20 40
Anexa nr. 2

PROGRAMA DE PREGATIRE
pentru
CURSUL « FORMATOR »

Modulul 1: PREGATIREA FORMARII


Durata (in ore de pregatire): 8 ore din care 3 ore de teorie si 5 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de Criterii de


Crt. specifice activitate instruire/ materiale performanta
de invatare

1. Identificarea si  Identificarea şi definirea  Expunere  Ghid de studiu  Acuratetea


formularea obiectivelor de referinta ale  Discutii dirijate  Suport de curs identificarii si
obiectivele de programului de formare  Exercitii practice  Bibliografie formularii
formare  Stabilirea duratei şi  Studiu individual particularizate a
secvenţialităţii atingerii obiectivelor de
obiectivelor de referinţă formare şi
 Identificarea metodelor de corelarea
instruire adaptate la obiectivele acestora cu
de referinţă, caracteristicile variabilele
cursanţilor şi la resursele dependente
disponibile
 Construirea situaţiilor de
învăţare
 Identificarea şi evaluarea
obstacolelor în calea formării
2. Proiectarea si  Proiectarea activităţilor de  Expunere  Ghid de studiu  Acuratetea
organizarea formare in funcţie de obiectivele  Discutii dirijate  Suport de curs identificarii si
activităţile de operaţionale stabilite şi  Exercitii practice  Bibliografie formularii
formare compeţentelor tinta ale formarii.  Studiu individual particularizate a
 Adaptarea activităţilor la activităţilor de
caracteristicile individuale ale formare
participantilor la formare şi la  Acurateţea
dimensiunea grupului. identificării
 Organizarea activităţilor de metodelor
formare adecvate adoptate de
caracteristicilor individuale ale instruire şi a
participanţilor materialelor de
 Organizarea spaţiului în care are învăţare necesare
loc formarea
 Pregătirea suportului de curs şi
Identificarea materialelor de
învăţare necesare
 Estimarea costurilor de realizare
a activităţilor de formare
3. Organizarea  Alegerea şi organizarea locului  Expunere  Ghid de studiu  Capacitatea de
spaţiului în care are de desfăşurare a fiecărei  Discutii dirijate  Suport de curs alege şi organiza
loc formarea activităţi de formare în funcţie de  Exercitii practice  Bibliografie în mod optim şi
obiectivele care trebuie atinse şi  Studiu individual eficient locul de
competenţele-ţintă ale desfăşurarea a
programului. formării.
 Aranjarea spaţiului de lucru astfel
încât să faciliteze comunicarea
între participanţii la formare şi
între aceştia şi formator.
 Spaţiul de formare este clar
diferenţiat faţă de cel destinat
pauzelor şi relaxării participanţilor
la formare.
4. Constituirea  Situaţiile de învăţare proiectate,  Expunere  Ghid de studiu  Capacitatea de a
situaţiilor de învăţare materialele şi echipamentele  Discutii dirijate  Suport de curs constitui situaţii
şi pregătirea preconizate, sunt adecvate  Exercitii practice  Bibliografie de învăţare
suportului de curs şi obiectivelor urmărite şi  Studiu individual adecvate
a materialelor competenţelor-ţintă formate obiectivelor
auxiliare  Adaptarea suportului de curs la urmărite şi
nevoile şi caracteristicile competenţelor
grupului-ţintă ţintă.
 Conţinutul suportului de curs şi a  Capacitatea de a
materialelor auxiliare sunt adapta suportul
relevante în raport cu obiectivele de curs la
competenţele-ţintă şi programului obiectivele şi
de formare. competenţele
ţintă şi la
programul de
formare.

Modulul 2: REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE


Durata (in ore de pregatire): 8 ore din care 2 ore de teorie si 6 ore de practica

Nr. Competente specifice Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de Criterii de


Crt. activitate instruire/ materiale performanta
de invatare
1. Cunoaste si aplica  Informarea participanţilor privind  Expunere  Ghid de studiu  Capacitatea de a
notiunile specifice activităţile de formare  Discutii dirijate  Suport de curs aplica eficient
procesului de invatare  Procesul de invatare a adultilor -  Exercitii practice  Bibliografie notiunile specifice
a adultilor caracteristici  Studiu individual procesului de
 Identificarea diferentelor dintre invatare a
elevii-adulti si elevii-copii adultilor.
 Caracteristici fiziologice
 Caracteristici psihologice
 Stiluri de a invata si abilitati

2. Sprijina, prin metode  Motivarea participanţilor la  Expunere  Ghid de studiu  Stapanirea


specifice, procesul de formare  Discutii dirijate  Suport de curs metodelor
invatare a adultilor  Facilitarea activităţilor de învăţare  Exercitii practice  Exemple / specifice de
 Rezolvarea conflictelor  Studiu individual modele de succes sprijinire a
 Conflictele între participanţi sunt  Bibliografie procesului de
identificate şi rezolvate cu invatare a adultilor
promptitudine, urmărind principiul
câştigului mutual.

3. Oferirea de feed-back  Identificarea şi înregistrarea  Expunere  Exerciţii practice  Capacitatea de a


participanţilor la comportamentelor care indică  Explicaţii  Suport de curs oferi feed-back în
formare atingerea obiectivelor stabilite.  Analiza  Prezentări PP timpul şi la finalul
 Participanţilor la formare li se  Joc de rol  Bibliografie evaluării.
oferă în permanenţă informaţii în
legătură cu nivelul atingerii
obiectivelor şi al formării
competenţelor ţintă.
 Performanţele participanţilor la
formare care indică atingerea
obiectivelor stabilite sunt
comunicate acestora.
 Formatorul aplică metode şi
instrumente de evaluare
formativă care sunt comentate cu
participanţii la formare.
 Furnizarea feed-back-urilor oferite
pe parcursul formării şi la final
clare şi constructive, asociate cu
stimulente pozitive şi recomandări
ulterioare ale participantului la
programul de formare.

Modulul 3: EVALUAREA PARTICIPANŢILOR LA FORMARE


Durata (in ore de pregatire): 6 ore din care 2 ore de teorie si 4 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de instruire/ Criterii de


Crt. specifice activitate materiale de invatare performanta

1. Stabileste si strange  Identificarea dovezilor necesare,  Expunere  Fise de lucru  Acuratetea


dovezile necesare adica competentele care sunt  Explicatii  Exercitii practice stabilirii
efectuarii evaluarii incluse in standardul ocupational  Exemplificare  Suport de curs dovezilor
sau in obiectivele de referinta ale  Analiza  Bibliografie necesare
programului efectuarii
 Selectarea metodelor de evaluare evaluarii
astfel incat acestea sa fie cat mai cursantilor
relevante pentru cunostintele si  Capacitatea de
aptitudinile ce urmeaza a fi a strange
evaluate dovezile
 Strange dovezi valide, credibile, necesare
suficiente si actuale in scopul evaluarii.
evaluarii.
2. Organizeaza  Fundamentarea deciziei de  Expunere  Exercitii practice  Acuratetea
evaluarea evaluare cu dovezi suficiente si  Explicatii  Prezentari PP deciziei şi
necesare.  Observatia  Suport de curs organizarii
 Luarea deciziei de evaluare in  Exemplificare  Bibliografie evaluarii
concordanta cu criteriile de  Analiza  Corectitudinea
realizare din standardul inregistrarii
ocupational sau cu obiectivele de rezultatelor
referinta ale cursului. evaluarii
 Aplicarea probelor şi
instrumentelor de evaluare
 Formatorul elaborează şi aplică
instrumente de evaluare formativă
care sunt discutate/negociate cu
participanţii la formare.
 Înregistrarea rezultatelor evaluării
şi elaborarea raportului privind
programul/activitatea de formare
3. Inregistrarea  Inregistrarea rezultatelor evaluarii  Expunere  Exercitii practice  Corectitudinea
rezultatelor evaluarii şi in conformitate cu procedurile  Explicatii  Ghid de studiu inregistrarii
elaborarea raportului organizatiei si cerintele legale in rezultatelor
 Observatie  Suport de curs
privind programul / vigoare evaluarii
activitatea de formare.  Bibliografie
 Pastrarea in siguranta a
inregistrarilor evaluarii
 Normarea accesului la rezultatele
evaluarii in conformitate cu
procedurile organizatiei.
 Intocmirea raportului de evaluare
în forma prevăzută de legislaţia în
vigoare şi în concordanţă cu
cerinţele furnizorului de formare /
angajatorului.

Modulul 4: APLICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR SPECIALE DE FORMARE


Durata (in ore de pregatire): 6 ore din care 2 ore de teorie si 4 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de instruire/ Criterii de


Crt. specifice activitate materiale de invatare performanta

1. Sustinerea in mod  Structurarea metodelor de  Expunere  Exercitii practice  Capacitatea de


succesiv sesiunile prezentare si formare corespunzator  Explicatii  Fise de lucru a sustine corect
de formare dezvoltarii competentelor cursantilor  Exemplificare  Studii de caz si eficient
 Diversificarea si particularizarea  Analiza  Suport de curs sesiunile de
metodelor de prezentare si formare  Joc de rol  Bibliografie formare
in scopul fundamentarii
competentelor cheie
 Folosirea echipamentelor si
materialelor de instruire astfel incat
sa influenteze pozitiv cresterea
capacitatii de invatare
 Prezentarea clara, concisa si corecta
a informatiilor
2. Facilitarea invaţării  Încurajarea reflecţiei personale şi a  Expunere  Fise de lucru  Capacitatea de
independente auto-formării  Explicatii  Studii de caz a invata
 Infatisarea rolului propriei persoane  Exemplificare  Suport de curs independent, in
in procesul de invatare  Analiza  Bibliografie teorie si practica
 Facilitarea accesului cursantilor la
resurse necesare procesului de
invatare auto-directionat
 Motivarea cursantilor
3. Facilitarea invatarii  Promovarea învăţării prin dinamica  Expunere  Exercitii practice  Capacitatea de
in grup de grup  Explicatii  Prezentari PP a facilita o
 Identificarea metodelor potrivite de  Exemplificare  Suport de curs invatare
pregatire in grup  Analiza  Bibliografie eficienta in grup
 Prezentarea utilitatii, modului de  Joc de rol
desfasurare si rezultatelor lucrului in
grup
 Gruparea cursantilor astfel incat sa
poata lucra eficient
 Indrumarea cursantilor referitor la
continutul si procesul ce trebuie
parcurs
 Asistarea activa a grupurilor de lucru
 Analizarea si discutarea procesului
de invatare in grup impreuna cu toti
cursantii
 Lucrul în echipă cu alţi formatori şi cu
persoane-resursă.
4. Introducerea  Introducerea de aplicatii practice in  Expunere  Aplicatii practice  Acuratetea
aplicatiilor practice conformitate cu specificul activitatilor  Explicatii  Prezentari PP introducerii si
de invatare  Exemplificare  Suport de curs folosirii
 Discutarea procesului de  Analiza  Bibliografie aplicatiilor
desfasurare a aplicatiilor, motivelor si practice
rezultatelor asteptate ale acestora
 Oferirea de feedback pozitiv
cursantilor, pe parcursul practicii
5. Abordarea flexibilă a  Procedurile de formare sunt suficient  Expunere  Aplicatii practice  Capacitatea de
situaţiilor de formare de variate pentru a face faţă  Explicatii  Prezentari PP a aborda în mod
şi dezvoltarea nevoilor/aşteptărilor individuale şi de  Exemplificare  Suport de curs flexibil situaţiile
competenţelor grup ale participanţilor la formare.  Analiza  Bibliografie de învăţare şi
transversale  Folosirea în scop formativ a de a dezvolta
situaţiilor neaşteptate şi conflictele competenţele
apărute. transversale ale
 Negocierea cu participanţii la participanţilor la
formare a elementelor programului formare.
de lucru, în vederea optimizării
acestuia.
 Încurajarea participanţilor la formare
pentru folosirea celor mai
diversificate mijloace de informare şi
comunicare.

Modulul 5: MARKETING-UL FORMĂRII


Durata (in ore de pregatire): 8 ore din care 3 ore de teorie si 5 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de Criterii de


Crt. specifice activitate instruire/ materiale performanta
de invatare

1. Identificarea nevoilor  Metode de investigare specifice  Expunere  Ghid de studiu  Identificarea


organizationale de pentru accesarea informatiilor privind  Discutii dirijate  Suport de curs nevoilor
formare nevoia organizaţională de formare  Exercitii in grup  Exemple / modele organizaţionale de
 Metode specifice de analiza pentru  Studiu de succes formare
prelucrarea informatiilor colectate individual  Bibliografie  Acuratetea
 Verificarea concluziilor privind formularii si
nevoile organizaţionale de formare verificarii
concluziilor privind
nevoile
organizatorice de
formare

2. Promovarea  Asigurarea accesului tuturor celor - Expunere - Exercitii practice Capacitatea de a


programului de interesati la informatiile privind - Explicatii - Prezentari promova un program
formare organizarea si desfasurarea formarii. - Analiza - Suport de curs de formare
 Prezentarea avantajelor formarii - Bibliografie
 Furnizarea informatiilor legate de
orientari interne si internationale
legate de formare si reforma formarii
profesionale
 Organizarea de activitati eficiente de
promovare.

Modulul 6: PROIECTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE


Durata (in ore de pregatire): 8 ore din care 3 ore de teorie si 5 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de Criterii de


Crt. specifice activitate instruire/ materiale performanta
de invatare

1. Identificarea si  Identificarea scopului formării  Expunere  Ghid de studiu  Acuratetea


formularea cerintelor  Identificarea obiectivelor de referinta  Discutii dirijate  Suport de curs identificarii si
de formare ale programului de formare  Exercitii  Bibliografie formularii
 Identificarea resurselor necesare practice particularizate a
pentru un program de formare  Studiu cerintelor de
 Identificarea si evaluarea individual formare
obstacolelor in calea formarii.
2. Elaborarea  Evidentierea obiectivelor de referinta  Expunere  Exercitii  Capacitatea de a
materialelor suport in materialul de curs  Explicatii,  Prezentari / planse pregati in mod
pentru formare  Specificarea materiilor necesare exemplificari,  Chestionare eficient
atingerii obiectivelor stabilite observatie  Suport de curs materialele pentru
 Structurarea materialului de instruire  Analiza  Bibliografie instruire
in scopul cresterii capacitatii de
invatare a cursantilor
 Folosirea suportului vizual clar de
invatare
 Dublarea materiei cu instructiuni de
folosire a echipamentului utilizat pe
parcurs
3. Stabilirea strategiei  Stabilirea rolurilor formatorilor, prin  Expunere  Exercitii practice  Capacitatea de a
şi construirea care aceştia vor sprijini procesul de  Explicatii,  Proiecte de grup stabili corect
programului de învăţare,pornind de la obiectivele  Exemplificarea,  Prezentari strategia şi
formare propuse, de la diagnoza întreprinsă  Observatia  Suport de curs construirea
şi de la expertiza acestora.  Analiza  Bibliografie programului de
 Identificarea componentelor formare
teoretice şi practice asociate fiecărei
activităţi de formare.  Nivelul calitatii
 Alegerea metodeleor, tehnicilor şi organizarii
procedeelor de formare adecvate desfasurarii
atingerii obiectivelor, nevoilor şi programului de
cererii identificate precum şi formare
diagnozei întreprinse.
 Identificarea resurselor necesare
pentru formare si aducerea lor la
cunostinta persoanelor implicate in
politica de formare
 Identificarea si pregatirea locului de
desfasurare si a tuturor resurselor
necesare instruirii

Modulul 7: ORGANIZAREA PROGRAMELOR ŞI A STAGIILOR DE FORMARE


Durata (in ore de pregatire): 8 ore din care 3 ore de teorie si 5 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de instruire/ Criterii de


Crt. specifice activitate materiale de invatare performanta

1. Negocierea  Elementele programului de formare  Expunere  Ghid de studiu  Capacitatea de


programului de sunt negociate cu  Explicatii  Suport de curs a stabili
formare beneficiarul/finanţatorul acestuia şi,  Observatia  Exemplificari elementele
după caz, cu furnizorul de formare.  Bibliografie programului de
 Prezentarea scopului si obiectivelor formare
de referinta cursantilor ;
 Analizarea obstacolelor posibile in
calea formarii
 Resursele necesare sunt asigurate
în conformitate cu bugetul elaborat.
2. Constituirea  Unităţile de lucru sunt constituite în  Expunere  Exercitii practice  Capacitatea de
unităţilor de lucru conformitate cu principiile educaţiei  Explicatii  Fise de lucru a constitui
adulţilor.  Exemplificare  Studii de caz corect si
 Unităţile de lucru sunt constituite în  Analiza  Suport de curs eficient unităţile
funcţie de specificul programului de  Joc de rol  Bibliografie de lucru
formare.
 Unităţile de lucru sunt constituite în
funcţie de caracteristicile individuale
ale participanţilor la formare.
3. Asigurarea  Identificarea corectă şi asigurarea  Expunere  Fise de lucru  Calitatea
facilităţilor facilităţilor suplimentare pentru  Explicatii  Studii de caz facilităţilor
suplimentare beneficiarii direcţi ai formării  Exemplificare  Suport de curs suplimentare
 Informarea corectă a beneficiarilor  Analiza  Bibliografie corespunde
şi/sau finanţatorilor cu privire la cerinţelor
costurile totale ale programului. beneficiarilor şi
 Facilităţile suplimentare sunt prevederilor
asigurate pe toată durata contractuale
desfăşurării programului de formare, stabilite între
conform contractului cu furnizor şi
beneficiarul/beneficiarii. beneficiar/benef
iciar.
Modulul 8: EVALUAREA, REVIZUIREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PROGRAMELOR ŞI A STAGIILOR DE FORMARE
Durata (in ore de pregatire): 8 ore din care 2 ore de teorie si 6 ore de practica

Nr. Competente Continut tematic Metode/Forme de Mijloace de instruire/ Criterii de


Crt. specifice activitate materiale de invatare performanta

1. Elaborarea  Conceperea adecvată a probelor şi  Expunere  Exercitii  Realizarea


portofoliului de instrumentelor de evaluare cu  Explicatii practice/fise de indicatorilor de
evaluare obiectivele formării şi competenţelor  Exemplificare lucru performanţă
ţintă.  Analiza  Ghid de studiu stabiliţi în
 Crearea portofoliului de evaluare  Suport de curs programul de
cuprinzând un număr suficient de  Bibliografie formare
instrumente de evaluare atât a
participanţilor cât şi a programului
formatorului
 Elaborarea instrumentelor de
evaluare sunt elaborate pe baza
indicatorilor de performanţă stabiliţi în
programul de formare.
2. Evaluarea eficienţei  Evaluarea primara a programului se  Expunere  Exercitii  Capacitatea de
programelor de face in functie de cerintele si  Explicatii practice/fise de analiza si
formare rezultatele identificate  Observatia lucru sinteza a
 Analiza parerilor exprimate de  Exemplificare  Ghid de studiu informatiilor
cursanti cu privire la desfasurarea  Analiza  Suport de curs necesare unei
cursului si dezvoltarea competentelor. evaluari bune a
 Sintetizarea tuturor comentariilor si programului de
rezultatelor analizelor efectuateprivind formare
atingerea obiectivelor propuse la  Acuratetea
inceputul cursului inregistrarii si
 Inregistrarea şi păstrarea datelor pastrarii datelor
privitoare la curs si participantiii la referitoare la
curs sunt păstrate în condiţiile formare
prevăzute de lege privind arhivarea
documentelor şi păstrarea
confidenţialităţii datelor personale
 Stabilirea unei modalitati de stocare a
informatiilor privind: cursantii,
programele de formare,
echipamentele, resursele necesare
derularii cursurilor.
3. Revizuirea  Intocmirea rapoartelor privind  Expunere  Exercitii  Capacitatea de
programelor de formarea conform cerintelor  Explicatii practice/fise de a intocmi
formare organizatiei.  Exemplificare lucru rapoarte de
 Analiza informatiilor privind atingerea  Analiza  Suport de curs calitate privind
obiectivelor programului de formare si programul de
implicarea in aceasta analiza a formare şi de a
factorilor de decizie din organizatie. revizuirea
 Obiectivele, conţinuturile, metodologia programului de
de formare, modul de pregătire şi de formare, dacă
organizare a activităţilor de formare şi este cazul, în
metodologia de evaluare sunt funcţie de
revizuite, dacă este cazul, în funcţie rezultatele
de rezultatele evaluării. evaluării.

4. Promovarea  Implementarea sistemelor şi  Expunere  Exercitii practice  Capacitatea de


criteriilor si procedurilor de management şi  Explicatii  Prezentari a promova
sistemelor de asigurare a calităţii recunoscute la  Analiza  Suport de curs criterii şi
asigurare a calităţii nivelul furnizorului de formare, al  Bibliografie sisteme de
programului de formare şi / sau al asigurarea
angajatorului. calităţii
 Aplicarea în cadrul sistemelor de performante.
asigurare a calităţii a principiilor,
criteriilor şi indicatorilor proprii,
specifici activităţilor de formare
 Elaborarea şi implementarea
sistemelor de asigurare a calităţii prin
implicarea participanţilor la formare,
furnizorilor de formare şi beneficiarilor
formării
 Elaborarea “manualului calităţii”
pentru instituţia angajatoare/
furnizoare de formare.
Anexa nr. 3

MODALITĂŢI DE EVALUARE
a participanţilor la programul de formare profesională

 Evaluare iniţială (dacă e cazul) se realizează pe baza probelor suplimentare de evaluare şi va conduce la
individualizarea programului de formare profesională: nu este cazul

 Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătire teoretică şi practică, respectiv pe module
/discipline /secvenţe de învăţare)
- Frecvenţă: evaluarea pe parcurs se va face la finalul fiecarui capitol pentru verificarea asimilării cunoştinţelor prezentate
- Metode – instrumente: teste de evaluare, dezbateri, probe practice
- Scală de apreciere: note de la 1 la 10

 Evaluare finală (se prezintă separat pe probe – scrisă, orală, practică – dacă e cazul)
- Metode – instrumente: proba teoretică scrisă (test scris) şi proba practică (demonstraţie practică conform cerinţelor din
variantele de evaluare)
- Scală de apreciere: note de la 1 la 10
A. Lucrarea scrisa dureaza maxin 2 ore si are la baza tematica parcursa in cadrul programnei de pregatire.
Subiectul poate cuprinde mai multe puncte/ subpuncte sau mai multe intrebari tip grila. Comisi de examinare asigura
confidentialitatea subiectului pana la comunicarea sa participantilor la examenul de absolvire.
La comunicarea subiectului se precizeaza timpul acordat pentru realizare si baremul de notare. Lucrarile scrise se
relizeaza sub supravegherea celor doi membrii ai comisiei de examinare, utilizandu-se hartie stampilata de catre
furnizorul de formare profesionala si semnata de presedintete comisiei de examinare. La finalizare, lucrarile sigilate se
predau presedintelui comisiei de examinare, pe baza de semnatura in tabelul de predare a lucrarilor scrise cu precizarea
numarului de pagini.
Lucrarile sigilate se numeroteaza si se transmit celor doi membrii ai comisiei de examinare desemnati sa realizeze
corectarea lor. Acestia le verifica si le noteaza independent, respectand baremul de noatare pentru fiecare punct sau
subpunct al lucrarii sau utilizand grila de corectare.
Nota finala se stabileste ca medie artimetica a notelor acordata in foaia de noare de cei doi membrii ai comisiei de
examinare, cu exceptia presedintelui si este consemnata pe lucrare si in catalogul de examen, dupa desigilarea lucrarilor.
Nota mimima pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).
Contestatiile la proba scrisa, se depun in termemn de 24 ore dupa afisarea rezultatelor obtinute, rezolvare lor fiind
de competente comisiei de examinare. In cazul in care este necesara recorectarea, aceasta se va efectua de catre
presedintele comisiei de examinare.

B. Proba practica:

Proba practica este sustinuta de participantul la examenul de absolvire, intr-un interval de timp de 15-20 minute, in
fata membrilor comisiei de examinare care pot adresa intrebari.
Nota minima de promaovare a acestei probe este 6 (sase).
Nota acordata la sustinerea proiectului/ referatului nu poate fi contestata. Media finala la examenul de absolvire o
constituie media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe de examen, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.