Sunteți pe pagina 1din 12

Informații privind

organizarea și desfășurarea
în străinătate a
alegerilor pentru
Președintele României
DETALII IN PAG.3 >>>

Anul XIII, Numărul 150, AUGUST 2019


ISSN 2381-5698 (PRINT) LIBRARY OF CONGRESS " ISSN CENTER ISSN 2381-5701 (ONLINE)

R O M A N I A N-A M E R I C A N I N D E P E N D E N T N E W S P A P E R

Desfiinţaţi Ministerul Diasporei! Ministrul Intotero numără


românii plecaţi din ţară şi tace despre batjocura la votul din 26 mai
nu e cel mai important lucru.
LaurenTiu CiocAzanu
Ştim deja de multă vreme că
ZIARISTII.COM
peste 5 milioane de concetăţeni
au luat calea Vestului.
Una dintre cele mai mari boli Altceva era însă mai important:
ale României este că nimeni nu ca actualul şi vechiul ministru al
e compromis definitiv indife- Românilor de Pretutindeni să-şi
rent de gravitatea faptelor sale. ceară iertare pentru cozile de la
Natalia Intotero, ministrul Dia- vot şi să spună ce va face CON-
sporei, este complice la batjo- CRET pentru ca acel coşmar să
corirea românilor la vot în 26 nu se mai repete.
mai, dar e bine-mersi. Îşi face de Dar nici asta nu mai e nevoie:
lucru, ca să arate că munceşte. preşedintele Iohannis a promul-
Mai nou, numără românii gat noua lege a votului pentru Di-
plecaţi din ţară. De asta o plătim! aspora şi acum, teoretic cel puţin,
Natalia Intotero nu a făcut oamenii vor vota mai uşor. Dar
nimic pentru a-i ajuta, măcar un lucru nu se schimbă: sutele
la alegeri, pe românii de care de kilometri pe care trebuie să îi
răspunde chiar ministerul său, nu- parcurgă românii ca să voteze, fie
mit special „Ministerul Românilor şi mai uşor, cu cozi mai mici. Ce
de Pretudindeni”. Nu mai vor- face pentru a schimba asta Minis-
bim în rest, că nimeni nu ştie terul Românilor de Pretutindeni?
cui foloseşte acest minister, care NIMIC.
toacă sume imense de bani prin De aceea, trimitem un me-
finanţări oferite pe criterii mai saj pe adresa viitoarei guvernări:
mult sau mai puţin transparente. de ce e nevoie de un Minister al
Dacă îi întrebi pe românii Românilor de Pretutindeni din
din străinătate cu ce i-a ajutat moment ce el nu face altceva decât
instituţia lor, 9 din 10 îţi vor să toace banii plătiţi de românii
spune că nici n-au auzit de Minis- din ţară prin impozite şi taxe? Nu
terul Românilor de Pretutindeni. există deja Ministerul Afacerilor
Intotero a încercat să ajungă Externe? Nu ar fi mai puţin cos-
în Parlamentul UE pe lista tisitor înfiinţarea unui departa-
PSD, dar românii n-au votat- ment al Diasporei în MAE?
o. Apoi, prin decizia stranie a Aşa am scăpa şi de „paraziţi” ca
preşedintelui Iohannis de a o Natalia Intotero, şi am econo-
numi din nou în funcţie, a revenit mere românii din străinătate. români sunt plecaţi din ţară şi că comunicate de 70 de misiuni reşedinţa”, a mai spus ministrul, misi o căruţă de bani la buget, de
la şefia „Ministerului Diasporei”. Natalia Intotero a prezen- motivele cel mai des invocate de diplomatice ale României, cen- citat de News.ro. Ea a explicat care oricum va fi nevoie având în
Avem 10 milioane de româ- tat miercuri primele rezultate ei sunt neajunsurile materiale co tralizate de MRP, numărul total al că aproximativ 5,6 milioane se vedere prăpădul economic lăsat
ni în afară. Mersi, ştiam deja! ale unui chestionar adresat tidiene, veniturile mici, lipsa unui românilor de pretutindeni este de află în Diaspora, iar diferenţa, în moştenire de guvernul din care
Miercuri, pentru a arăta că cetăţenilor români şi ONG-urilor loc de muncă decent, calitatea aproximativ 9,7 milioane. comunităţile istorice. face parte şi ministra Diasporei.
lucrează şi că nu doar împarte din străinătate. Ea a precizat că slabă a clasei politice de-a lungul „Este greu de estimat numărul E important să ştim câţi româ-
bani diverselor asociaţii şi ONG- cifrele actuale arată că un număr timpului şi corupţia. lor, pentru că nu sunt obligaţi ni au părăsit ţara din cauza unor
uri, ministra s-a apucat să… nu de aproximativ 9,7 milioane de În prezent, conform cifrelor să declare şi nu îşi stabilesc politicieni ca Natalia Intotero, dar

Festivalul de vara
de la Chicago
MARIAN PETRUTA

În ultimul weekend din luna iulie a avut loc la Chi-


cago festivalul românesc de vară organizat de catedrala
Sf. Împărați Constantin și Elena din zonă. Printre artiștii
prezenți s-au numărat atât interpreți, grupuri de dansuri
sau formații din comunitate cât și din România. Invitatul
special din acest an a fost Dinu Iancu Sălăjanu, îndrăgit
interpret de muzică populară, din zona Ardealului. Acesta
a fost însoțit de fiica lui cea mare Ana și de fiul său Luca.
Timp de două zile sute de români au dansat și au jucat
pe melodiile interpretului ardelean și a celorlalți artiști, ser-
vind totodată din gustoasele preparate românești făcute de
organizatori.

mioritausa@yahoo.com w w w . m i o r i t a u s a . n eewwss (916) 868-5395


PLEASE SUPPORT MIORITA-USA-NEWSPAPER | SEND YOUR DONATIONS VIA PayPal (VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS)
RECLAME AUGUST 2019 MIORIŢA USA 2

official site of

Reclama ta AICI
***** Distributie in toate statele din USA! *****

Contacteaza-ne la (916) 868-5395! MIORITA USA NEWSPAPER


!
3 MIORIŢA USA AUGUST 2019 STIRI

Informații privind organizarea și desfășurarea în


străinătate a alegerilor pentru Președintele României
Consulatul General al României la I. În data de 9 iulie 2019 Guvernul pregătirii şi organizării procesului de vo- modalitate în țară sau la reprezentanța prind rubrici pentru numele şi pre-
Los Angeles informează că, în data de 23 a adoptat Hotărârea nr. 485 prin care a tare în străinătate sunt asigurate de către diplomatică, în funcție de opțiunea numele, codul numeric personal şi
iulie 2019, Președintele României a sem- stabilit ziua de duminică, 10 noiembrie biroul electoral pentru secţiile de votare exprimată la înregistrarea în Regis- semnătura alegătorului. Autoritatea
nat decretul privind promulgarea Legii 2019 (n.b. - 24 noiembrie 2019 turul II, din străinătate, cu sprijinul logistic al trul electoral gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Af-
pentru modificarea și completarea unor dacă este cazul), ca dată a alegerilor pen- Ministerului Afacerilor Externe.” Electorală Permanentă. acerilor Externe organizează și derulează
acte normative în materie electorală (PL- tru Președintele României din anul 2019, 2. Exercitarea votului - La alegerile prezidențiale din 2019, campanii de informare a cetățenilor
x 329/01.07.2019), prin care se modifică cu intrarea în vigoare a acesteia la data - La alegerile prezidențiale din 2019 alegătorul care doreşte să voteze în români cu drept de vot cu domiciliul
Legea 370/2004 pentru alegerea de 28 august 2019 (n.b. - data începerii cetățenii români cu domiciliul sau străinătate la alegerile pentru Preşedintele sau reședința în străinătate privind
Președintelui României, Legea 288/2015 perioadei electorale). reședința în străinătate pot să-și exercite României, se poate înregistra în Registrul modalitatea de exercitare a dreptului
privind votul prin corespondență și Le- II. Principalele modificări legislative dreptul de vot și prin corespondență, în electoral ca alegător în străinătate, prin de vot prin corespondență. Misiunile
gea 208/2015 privind alegerea Senatului 1. Organizarea secțiilor de votare în condițiile legii. intermediul unui formular on-line,aflat diplomatice nu vor mai fi implicate în
și a Camerei Deputaților, acest act nor- străinătate Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa pe site-ul Autorităţii Electorale Perma- procesul de înregistrare/verificare a cer-
mativ urmând să intre în vigoare în trei ” (1) În statele unde îşi au sediile misi- în străinătate, care doreşte să îşi exercite nente, în care va înscrie numele, prenu- erilor alegătorilor cu privire la modul
zile de la publicarea în Monitorul Oficial unile diplomatice şi oficiile consulare ale dreptul de vot prin corespondenţă, tre- mele, codul numeric personal, localitatea de exercitare a dreptului de vot (vot la
(legea poate fi consultată accesând http:// României se organizează, de regulă, în buie să se înregistreze ca alegător prin şi statul unde optează să voteze, la care secție sau prin corespondență) și nici în
www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/ sediile misiunilor diplomatice, oficiilor corespondenţă. Înregistrarea se realizează anexează copia scanată sau fotografia operațiunile de interogare a Registrului
pr329_19.pdf ) . consulare, secţiilor consulare, dacă aces- prin înscrierea într-un formular on-line, actului de identitate. electoral. Alegătorii care optează pen-
Modificările cele mai importante, în tea funcţionează în sedii diferite şi insti- aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Termenul limită pentru înregistra- tru aceste două modalități vor avea la
perspectiva alegerilor prezidențiale, con- tutelor culturale, una sau mai multe secţii Electorală Permanentă (http://www.vot- rea în Registrul electoral ca alegător în dispoziție doar formularele speciale de pe
stau în: de votare pentru alegătorii care votează în strainatate.ro/), a numelui, prenumelui, străinătate este tot 12 septembrie 2019. site-ul AEP.
- Desfășurarea votării în străinătate pe străinătate. codului numeric personal, a adresei de În termen de 5 zile de expirarea datei 3. Desfășurarea votării
durata a 3 zile (vineri intre orele 12.00 (2) Cu acordul autorităţilor din ţara domiciliu sau reşedinţă şi a adresei de e- limită pentru înregistrarea în Registrul Votarea în străinătate se desfășoară şi pe
- 21.00, sâmbătă și duminică între orele respectivă pot fi organizate secţii de vo- mail, precum şi a opţiunii de transmitere electoral din străinătate (17 septembrie parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și
7.00 – 21.00); tare şi în alte locuri decât cele prevăzute în ţară sau la reprezentanţa diplomatică 2019), Autoritatea Electorală Permanentă duminică. În ziua de vineri, votarea în-
- Exercitarea dreptului de vot de către de alin. (1). a votului exprimat prin corespondenţă, va comunica MAE localitățile în care cepe la ora locală 12:00 şi se încheie la
alegătorii care se află la rând în afara se- (3) În afara secţiilor de votare prevăzute la care alegătorul anexează copia scanată trebuie înființate secții de votare pentru ora locală 21:00 iar în zilele de sâmbătă
diului secției de votare până la ora 23:59; la alin. (1) şi (2) pot fi organizate, cu acor- sau fotografia actului de identitate şi a care au optat 100 de alegători și numărul și duminică votarea se începe la ora locală
- Introducerea votului prin dul autorităţilor din ţara respectivă, secţii documentului care dovedeşte dreptul de secțiilor de votare. 07:00 şi se încheie la ora locală 21:00.
corespondență; de votare pentru localităţile sau grupurile şedere, eliberat de autorităţile străine. - La alegerile prezidențiale din 2019 în Alegătorii care la ora 21:00 se află la se-
- Organizarea, cu acordul autorităţilor de localităţi în care au optat să voteze cel - Termenul de înregistrare ca alegător cadrul secțiilor de votare din străinătate diul secţiei de votare, precum şi cei care
din ţara respectivă, de secţii de votare puţin 100 de alegători (care trebuie să prin corespondență, în cazul alegerilor se poate vota pe baza următoarelor acte se află la rând în afara sediului secţiei de
pentru localităţile sau grupurile de se înscrie pe site-ul AEP ca alegători în prezidențiale din 2019, începe la data de identitate: cartea de identitate, cartea votare pentru a intra în localul de vot pot
localităţi în care au optat să voteze cel străinătate, până la data de 12 septembrie intrării în vigoare a legii și se termină la electronică de identitate, cartea de iden- să îşi exercite dreptul de vot.
puţin 100 de alegători, prin înregistrarea 2019). data expirării a 15 zile de la data înce- titate provizorie, buletinul de identitate În acest sens, doi membri desemnați
acestora în Registrul electoral ca alegător (4) În termen de cel mult 5 zile de perii perioadei electorale (12 septembrie ori paşaportul diplomatic, paşaportul de biroul electoral al secției de votare, din
în străinătate, prin intermediul unui for- la data expirării termenului pentru în- 2019). diplomatic electronic, paşaportul de ser- cadrul acestuia, verifică la ora 21:00 dacă
mular on-line, aflat pe site-ul Autorităţii scrierea ca alegător în străinătate (ter- - La alegerile prezidențiale din 2019, viciu, paşaportul de serviciu electronic, în afara sediului secției de votare se află
Electorale Permanente; men estimat – 17 septembrie 2019), alegătorul care s-a înregistrat pen- paşaportul simplu, paşaportul simplu alegători care așteaptă să îşi exercite drep-
- Stabilirea numărului membrilor din AEP comunică MAE localitățile din tru a vota prin corespondență și pentru electronic, paşaportul simplu temporar, tul de vot şi constată şi monitorizează
biroul secției de votare la 9, cu posibili- străinătate în care trebuie să fie înființate care biroul electoral pentru votul prin titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor ordinea în care aceștia au acces în localul
tatea majorării, dacă este cazul, prin de- secții de votare potrivit alin. (3), precum corespondență a confirmat primirea din şcolile militare, carnetul de serviciu de vot.
cizie a președintelui biroului secției, la şi numărul acestora. plicului cu buletinul de vot nu poate militar, valabile în ziua votării. Alegătorii aflați în situațiile prevăzute
15 membri; membrii secțiilor de votare (5) În termen de cel mult 15 zile de la vota la secția de votare (decât doar după - Sistemul informatic de monitor- mai sus pot vota până cel mult la ora
nu mai necesită avizul Autorității Electo- data expirării termenului prevăzut la alin. ce președintele secției de votare, în baza izare a prezenței la vot și de prevenire a 23:59.
rale Permanente ca experți electorali; toți (4) (termen estimat – 1 octombrie 2019), semnalării din SIMPV, asigură verificarea votului multiplu (SIMPV) va funcționa La sediile secțiilor de votare se afişează
membrii secției de votare vor îndeplini și Ministerul Afacerilor Externe transmite cazului semnalat de SIMPV, precum şi la alegerile prezidențiale din 2019. În la loc vizibil ora la care începe, respectiv
atribuțiile specifice operatorilor de calcu- Autorității Electorale Permanente proi- sesizarea organelor competente, potri- cazul secțiilor de votare din străinătate se încheie votarea.
lator; ectul listei sediilor secțiilor de votare din vit procedurii stabilite prin hotărâre a listele electorale suplimentare vor fi
Președinții și locțiitorii secțiilor de vo- străinătate prevăzute la alin. (1) – (4). Autorităţii Electorale Permanente, şi generate electronic, în mod automat, ACESTE INFORMAȚII SUNT
tare vor fi desemnați de șefii de misiuni; (7) În termen de cel mult 5 zile de după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit în baza datelor din SIMPV, alegătorii ÎN CONTINUĂ ACTUALIZARE.
- Listele electorale suplimentare din la data comunicării prevăzute la alin. căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin semnând pe dispozitiv electronic, elim- RECOMANDĂM URMĂRIREA PA-
străinătate se vor genera automat în mod (5), Autoritatea Electorală Permanentă corespondenţă). inându-se astfel listele format fizic. În GINILOR INTERNET WWW.MAE.
electronic, alegătorii urmând a semna pe stabileşte, prin hotărâre, sediile secţiilor - Plicul cu buletinul de vot prin situația disfuncționalității SIMPV, listele RO ȘI HTTP://LOSANGELES.MAE.
un dispozitiv electronic atașat terminalu- de votare din străinătate. corespondență poate fi transmis de electorale suplimentare din străinătate RO, RUBRICA ACTUALITATEA
lui informatic de utilizare a SIMPV. (8) Activităţile de coordonare a alegătorul care a optat pentru această seîntocmesc pe suport de hârtie şi cu MISIUNII

Iepuri prezindențiabili
SERGIU GABUREAC răzgâiat, Barna are tot felul de ieșiri.
Stângist-securiste. Așa-i când banii de
Așadar și prin urmare, la linia de start buzunar vin de la părinți necunoscuți de
a noii campanii electorale s-au prezentat marele public. Desigur, nu de la Soros.
cam toți viitorii pretendenți la postul Oare mai trăiește, György Schwartz ?
de președinte al României din Dealul La Cioloș se știu finanțatorii și an-
Cotrocenilor. Mai rămâne ca iepurilă trenorii ! Oameni cu vechi state în ser-
cel mic, Viorel plagiatorul, să se decidă. vicii.
Acum își numără urechile, să vadă cu câte Iubitorul de sine, Călin, file de basm,
va rămâne după numărarea lor de către manechinul „liberal sub acoperire”, n-a
ale(r)gători. N-ar fi exclus ca alți iepurași stat mult pe gânduri punându-și mica
să fie scoși din pălăriile păpușarilor scenei oștire de dezertori liberali să-l voteze
politice românești ! drept candidat în plutonul urmăritorilor
În urma creației artificiale USR, care a șoldanului Iohannis.
prins destul de tare la o parte a poporu- Mai sunt și alți iepurași ce-și dau aere
lui urban tânăr avid, din totdeauna, de de prezidențiabili, dar șansele lor sunt
noutăți, pe care le înghite pe nemestecate minime. De fapt, ca să o citez tot pe le-
și apoi aleargă la medicul de familiei să-i lea Safta, dacă am fi oameni raționali, de
dea ceva pentru arsuri la stomac, nimic data asta, n-ar mai trebui să fie al doilea
nu mi se mai pare exclus. Așa s-a întâm- tur. „Am arăta lumii civilizate ca nu de-
plat, hocus pocus preparatus, cu lansarea geaba am cântat 30 de ani Deșteaptă-te
marelui partid de „dreapta” PD-L. Doar române !” Am face și economii țării și
o noapte le-au trebuit păpușarilor și la așa îndatorate peste poate de Orlando
comanda - Abracadabra ! PD-ul fesenist finanțatorul ciracilor.
de stânga a devenit PD-L pe dreapta cu Klaus-Werner Iohannis, călit deja în
marele bișnițar jucător de la Anvers la acest post, este omul care a dovedit că
timonă. Iar boborul, tot tânăr și atunci, a știe ce înseamnă a fi președinte echilibrat
înghițit nada cu tot cu plută ! Ce-a urmat și nu secretar general al PCR, cum îl tot
se știe. Alți ani în care s-a tot jucat polca vor unii și alții. Are tact diplomatic, îl
pe furate. cunosc și-l respectă colegii din Uniunea
Greu a fost până s-a hotărât Veorica- Europeană, cu care vorbește pre limba lor
Vasilica să se sacrifice și să candideze ! fără traducător, și chiar dacă atribuțiile
Pentru partidul ei cu picioare de lut, lui sunt extrem de reduse în politica
pentru țara Mioriței și, mai ales, pentru internă a intervenit decisiv în momente
poporul dus continuu cu preșul de 30 de cheie. Nu zic că e perfect, nici nu există
ani. PSD-ul e pe cale să se reformeze, dar așa ceva, dar nu văd, deocamdată, un
tot cu sechestrată de bună voie în frunte contracandidat pe măsură. După un al
! Foarte tare ! doilea mandat iohannesian vom mai ve-
„Doar prin fuziunea PSD cu USR se dea ce și cum cu fotoliul de la Cotroceni.
va realiza reforma mult clamată”, îmi Până atunci se mai maturizează alți
susură lelea Safta, sosită cu un bronz de doritori de „șef de ... stat” !
invidiat de pe coclaurile Europei de Vest Dacă va avea un parlament pe măsură
cu recorduri termice de coșmar. și un guvern al lui, cu siguranță căruța
Din liota de pretendenți ai șobolanilor poate fi urnită din loc, dacă nu … cir-
roșii la prezidențiale, a rămas, ca prin cul mioritic va cunoaște noi numere
farmec, doar Veorica de Videle. Orlando, senzaționale ! Lume, lume ! PSS. Veorica-Vasilica, prim sinistra ieșit de pe băncile școlii, fie el chiar fiul „datorită” politicilor mafiote ale Frontu-
Fifor, Nicolae & Co. și-au pus coada în- PS. Noul ministru de interne, adus României, nu o susține pe Codruța lui Adrian Năstase, sau o „domnișoară” lui Salvării Naționale de unde să mai ai
tre picioare și s-au retras ! Până și Firea nu din cloaca mafiotă constănțeană, a reluat Kovesi la înaltul post european pe motiv cu picioarele până-n gât ? cadre profesioniste ?
s-a mai pus contra vântului ! Cine a dat tema cu „lovitura de stat din 10 august că e acuzată de una și alta de un fost min- La mijloc nu este decât nepotism la Cei inteligenți și onești, care au mai
semnalul din spatele cortinei !?! Lăsați-o 2018”, preluată instantaneu de la șefa istru numit politic. Și dacă se dovedește cele mai înalte cote sau instincte sexuale rămas prin țară, s-au privatizat.
pe Veorica că e damă bună ! Până la Veorica. Măi să fie ! Cică protestatarii au că nimic nu-i adevărat, Veorico ? Atun- exacerbate. Așa s-a făcut și transferul, ofi- Astfel, în toate domeniile de care
alegeri. forțat intrarea în clădirea guvernului. O fi ci ce vei mai declara ? Bine că o susțin cializat în Duminica orbului din 1990, răspunde Statul au rămas neamurile anal-
„Voi demisiona dacă nu intru în turul văzut alte filmări ! Nici măcar în grădinița Franța, Germania și ... Bulgaria. de la PCR la FSN, cu tot felul de odrasle fabete, ciurucurile și ciolănarii iar rezul-
doi.” Alde lelea Safta și chiar proprii fani din fața clădirii nu au intrat dinamoviștii * de generali și cadre de bază ale „epocii tatele se văd tot mai mult !
pesediști o vor ajuta să-și reia catedra de deghizați în protestatari, darmite să PSSS. Știam că a consilia înseamnă de aur” ceaușiste. Asta, da, democrație Asta-i trista și dura realitate și nu poate
lucru manual de la Videle. Dacă va trece ajungă la ușile edificiului ! Și ăsta pare a da sfaturi. Cel care le dă are ani de originală ! fi rezolvată curând !
examenul de titularizare. Cu Abrambu- la fel de „dăștept” ca și madam Carmen experiență în spate și un cv profesional * Ne trebuie cel puțin 10 ani, cu condiția
rica nu-i de joacă ! cea cu microfonul în priză. De ce nu lasă bogat pe domeniul în cauză. Vezi consil- PSSS. Apropo de crimele de la Cara- să-i dăm jos pe ăștia instalați pentru vecie
Despre candidatul alianței USR- Justiția să se pronunțe ! Din două una: „a ierul lui Isărescu de la Banca Națională a cal și de prin toată România. la butoane.
PLUS, mă voi exprima doar după ce-i semănat a lovitură de stat” sau a fost ? Că României, Adrian Vasilescu. Măi fraților, dacă au părăsit Româ- În rest, caniculă ușoară !
va cădea cașul de la gură. Ca orice copil de gazat, sigur ne-au gazat ! Ce sfaturi poate da un țîngău, abia nia aproape cinci milioane de români,
OPINII AUGUST 2019 MIORIŢA USA 4

Scrisoare de protest
5 MIORIŢA USA AUGUST 2019 CULTURA

În inima de foc a Spaniei, la Zaragoza


ANCA SÎRGHIE

În orașul spaniol Zaragoza am poposit


într-o seară de vară caniculară, taxiul
rulând dinspre anostele periferii smulse
unei zone semideșertice spre centrul care
nu și-a arătat nici el frumusețea, ci doar
scrisul pe pereții incendiați în răstimpuri
de lumina neoanelor. Nerăbdătoare să
văd totul chiar de la primul contact,
am constatat că nu întâlnisem în cale
nimic din luxul barocului spaniel, la care
visam, sau al artei mudejar, cu care îi
binecuvântaseră arabii pe spanioli în 800
de ani de dominație în Peninsula iberică.
Și apoi, după ce vizitasem Madridul,
Barcelona, Granada, Valencia, Sevilla,
Algesiras, Cadiz și Cordoba, (nici nu am
enumerat orașele Galiciei, văzute și ele în
descinderile mele anterioare în Spania),
ei bine, ce mai putea să-mi ofere deosebit
Zaragoza, unde eu veneam acum pentru
un congres internațional la Universitate?
Privind programul ediției a XVI-a a IS-
SEI, renumit prin manifestările științifice
care pun în dialog universitari din toate
colțurile lumii, de la China și Australia, la
Africa de Sud, Norvegia, Rusia, S.U.A.,
Spania și altele, emoția mi-a crescut
la constatarea că eram singura invitată
din România care a reușit să participe.
Sosiseră Theodor Damian, profesor la
Metropolitan College din New York, și
Anca Pop care venea de la o universitate
britanică, dar din țară nu mai era nimeni,
ceea ce simțeam că mă obligă enorm.
Tema comunicării mele The Romanian
National Identity as r eflected in Mihai
Eminescu’s Poetry urma să familiarizeze
pe participanții secțiunii moderate de
profesorul Th. Damian cu idealul de uni-
tate al poporului român, ilustrat de cel
mai mare poet al său, o noutate pentru
cei mai mulți. De succes a fost ideea de
a oferi în exemplare pe hârtie un rezumat
însoțit de portretul lui Eminescu și cu
harta provinciilor istorice reunite la 1 De-
cembrie 1918. Încântată să-l primească a
fost și organizatoarea Congresului ISSEI,
dr. Edna Rosenthal din Israel, care mi-a
mărturisit-ce surpriză!- că mama ei era
româncă.
Totuși, un preludiu turistic de o zi nu
era de refuzat. La Zaragoza, al cincilea
oraș spaniol, cu peste 800.000 de locu-
itori, bucuria mea era să reîntâlnesc Ebro,
fluviul iberic ce, alături de Guadalquivir,
se distinge perfect din avion. Dar nu
bănuisem la prima descindere în Spania
că, pe caniculă estivală, ele sunt singurele
cursuri de ape ce rezistă căldurii de foc,
pe când alte râuri seacă pur și simplu.
Interesant este că Ebro a înregistrat în
istorie revărsări catastrofale și avusese un
port pe vremea colonizării romanilor. În-
tre alții, pictorul Velazquez i-a consacrat
o pictură, pe care am văzut-o la Muzeul
Prado din Madrid. Este greu de imaginat
asemenea caniculă ce trebuie să dispere
pe turiști, gândeam eu, pășind spre hote-
lul din Plaza d’España unde eram cazată.
A doua zi, protejată de o cremă
antisolară, am luat-o la pas prin centrul mama martirilor. Pentru că singură nu Pilarista din bazilică nu am stăruit turiștilor prin îngemănarea culturilor în euro pentru organizarea muzeului, com-
orașului, țintind spre marile biserici, ce mă puteam orienta între cele 11 cupole prea mult, admirând obiecte din aur, Spania. Expresia absolută a înglobării pletat cu săli noi. Astfel, s-au restaurat 22
păstrează frumusețile barocului, purtate ale bisericii cu 4 turle, speram că localni- ce ilustrează opulența lăcașelor sfinte unei moschei într-o catedrală catolică o de pânze și s-a creat un depozit modern,
prin timp în vechea capitală a Aragonu- cii știu precis ce comori artistice există pe din Spania, mare putere colonială a lu- admirasem cândva la Mezquita din Cor- în care sunt adăpostite tapiseriile neex-
lui, care se mândrește și azi cu istoria sa pereții bazilicii lor. Doamna nu știa, dar mii. Revenită în imensa piață centrală, doba. În anii 1316-1319 la Zaragoza s-a puse. Deși am început vizita sălilor mari
glorioasă. Înființat de romanii coloniza- nici nu accepta să rămână datoare în fața o altă localnică mi-a mărturisit că, de modelat în stil gotic noua biserică, cu ale muzeului convinsă că voi afla istoria
tori, atestați în situri arheologice și - atât întrebării mele, așa că a scos un ,,telefon departe mai reprezentativă decât Bazil- materiale aduse din zonă și cu faianța Aragonului ,,urcată pe pereți”, cum pre-
de surprinzător - de o statuie uriașă a lui deștept” și imediat mi-a arătat pe micuțul ica Nuestra Señora del Pilar, renumită emailată, realizată în ateliere aragoneze. ciza un pliant oferit la agenția de turism,
Caesar August, așa cum este înglobată ecran imaginea dorită. Ca să văd acea lu- ca loc de pelerinaj, când catolicii fac La alt interval, în 1491, Episcopul Alonso surpriza a fost să întâlnesc, în fapt, cu
într-un centru comercial pe înălțimea a crare în realitate, trebuia să trec în spatele munți de flori aduse Sfintei, este Cat- de Aragon a dispus să se adauge vechiului totul altceva, anume istoria mitologică
două etaje, astfel că mâna împăratului altarului, unde erau alte capele. Doamne, edrala metropolitană de Seo, aflată în lăcaș de cult două nave laterale, iar după a lumii. Erau câteva momente din isto-
întemeietor se odihnește pe balustrada dar cum să mă descurc? Nu aveam de vecinătate. vreo 60 de ani, sub episcopatul lui Her- ria Israelului, reprezentată prin povestea
etajului superior (idee șocantă și total ales, așa că după ce am luat cuminecătura Dar vrând să-mi creez un intermezzo, nando de Aragon, s-a completat struc- frumoasei Estera și a regelui Persiei sau
neinspirată!), orașul aflat la răscrucea dru- catolică, m-am oprit la altarul unde este am intrat în Bursa de comerț construită tura clădirii, dându-i-se aspectul păstrat prin Moise și fiul său luând, într-o inter-
murilor dintre Madrid, Barcelona și Va- plasată statuia din lemn negru a Fecioa- în stil florentin între anii 1541-1551 cu până astăzi. O imensă catedrală, așadar, pretare apocrifă, coroana faraonului egip-
lencia este o destinație turistică ofertantă. rei Maria, așezată pe stâlpul de jasp, cea joc de ogive în formă de stea și coloane copleșitoare ca frumusețe, unde s-au în- tean. Alte panouri de tapet îi reprezintă
Despre faima folclorului său, nutrit din care prilejuiește atâtea pelerinaje în amin- mândre. Devenită de câteva decenii un coronat cu fală regii Aragonului. Pentru pe Priam și Hecuba, pe Agamemnon și
sevele câtorva culturi, ce se îngemănează tirea singurei arătări între pământeni a spațiu expozițional, La lonja păstrează vizitatorul străin este greu de cuprins Ifigenia, pe Hector, Paris și Elena, exact
semnificativ în palate-muzeu, ca Alha- Señorei în anul 40 d. Hr., ea cerând sf. arhitectura renascentistă aragoneză, dar o asemenea bogăție artistică, întrucât așa cum îi cunoaștem din epopeile ho-
feria, spre exemplu, aș dori să aflu mai Iacov căruia i-a dăruit statuia și coloana interesul vizitatorilor se orienta acum ansamblul acesta, unic în spațiul Ara- merice și din tragediile antice grecești.
multe, cândva, dar nu de data aceasta, de jasp să ridice o biserică închinată ei. spre tema cutremurătoare a celor 40 de gonului, te uimește cu cele 20 de capele Nu lipsesc zeii mitologiei eline, care
când ținta mea este științifică și program- Sus, în frescele cupolei de la Corul mic, fotografi care ilustrau condiția tragică a dedicate unor sfinți ai catolicismului. La încarcă până la refuz casetele din care
ul Congresului va fi încărcat la maxim, zi am întrezărit pictura lui Goya căutată, omului în epoca confruntărilor, ce au ele s-a lucrat câteva secole medievale, sunt formate tapiseriile. Am urmărit
după zi. Înțeleg ce interesantă este și gas- dar se afla prea departe ca să-i pot vedea traumatizat contemporaneitatea noastră. cu ce au avut înalții prelați mai bun ca de-a lungul lor povești conduse minuțios
tronomia sa, ceea ce constat că devine și detaliile. Tot telefonul doamnei era mai Ei, artiștii fotografi, deveneau niște mod- bogăție și ca geniu european. Capela Sf. de la scene cu rol de expozițiune, până
în câteva orașe din România un laitmotiv clar și exact. elatori de conștiințe și fiecare panou ex- Mihai, consacrată patronului catedra- la punct culminant și deznodământ.
al inițiativelor de promovare turistică în Norocul a fost ca, invitată de familia plica în ce situație au fost făcute pozele lei, are zidul de nord ornat în stil gotic Culorile sunt și acum strălucitoare în
ultimii ani. O idee inspirată și practică, prof. Damian, după Congres să vizitez în ce în acest spațiu fast recompun tragedia mudejar, cu ceramică policromă, acolo tonalități vii de roșu și auriu. Mai im-
așadar cu bătaie lungă. Dar înainte de Fuendetodos, satul natal al lui Goya, cele epocii noastre. Ceva mai îngrozitor nu apărând blazonul episcopului de Luna portant este că figurile personajelor au
toate, dintre numeroasele obiective tur- 3 spații expoziționale, pornind de la casa mi-a fost dat să văd despre civilizația (1352-1381). Nu știi ce să admiri mai expresivitate caracterială. Mi-a plăcut lu-
istice și culturale, (dacă ascultăm sfatul unde s-a născut pictorul și completând cu prezentului în lume! întâi, de la statui de sfinți la morminte de crarea intitulată Tapiul spadelor, unde se
ghidului turistic, ar fi cel puțin 10 ținte muzeul, ce se mândrește cu lucrări origi- Da, acum merita să respir alt aer, însă episcopi, ferestre, bolți și coloane gotice. pregătesc de duel Paris și Menelau. Pen-
distincte) va trebui să-mi aleg la Zaragoza nale. Foarte convingătoare prin șocanta afară dogoarea își făcea de cap. Erau 41 Și câtă strălucire săpată în piatră de ala- thesilea, fiica zeului Marte, aduce spade
pe cele mai tentante, pentru ca să am fantezie funebră și caricatural-umoristică, grade Celsius la ora prânzului, așa că bastru policrom! și scuturi oferite amazoanelor care urmau
,,o experiență spaniolă de neuitat”, cum lucrările lui Goya m-au impresionat, de nici apa din bazinele pieței nu mă mai Dar minunea nu s-a terminat aici. să-l ajute pe regele Priam. În centru apare
promite același ghid. altfel, și în muzeul din centrul orașului ajuta, chiar așa cum anume încălțasem Catedrala adăpostește Muzeul de tapise- Achile, alături cu Menelau, care ia o ati-
Abia depășind Mercado de Zaragoza, Zaragoza. Satul lui natal, abia cât o niște șlapi de plastic, ca să mă răcoresc rii, o colecție ce prezintă scene istorice și tudine pasivă. Altundeva, minunat real-
odată intrată în Plaza del Pilar, tentațiile palmă de loc, așezat într-o înfundătură la oricare fântână ivită în cale. Simțeam mai ales religioase, datând din secolele izate sunt corăbiile din lucrarea intitulată
curg-lanț. Nu pot face altă alegere pentru de dealuri golașe, poate umili, gândeam că asfaltul emana din belșug căldura, XV-XVI. Secretul păstrării tapiseriilor Expediția lui Brutus în Aquitania, având
început decât să întru în Bazilica Nuestra eu, Rășinariul sibian, dacă avem în ve- lăfăindu-se în lumina soarelui neiertător. stă în climatul uscat al zonei. Totuși, ni- ca protagonist pe nepotul lui Eneas.
Señora del Pilar, unde liturghia este în dere că pe lângă centrul muzeal, în ono- O cervesa rece m-a potolit pe moment, meni n-ar putea crede că din secolul al Așadar, o călătorie prin marile mituri ale
plină desfășurare. Câtă pace în rugăciunea area pictorului spaniol s-au ridicat două mai ales că i-am închinat-o lui Goya, care XV-lea ele au rămas intacte până astăzi. lumii, care și-au făcut loc în fantezia epis-
catolică! M-am liniștit rugându-mă, busturi, atât de diferite ca stil. Pe când, mă privea pacient din statuia ce patrona Nu! De aceea, în ultimul timp s-a decis copilor aragonezi, spre cinstea lor eternă.
după atât zbucium al pregătirilor de m-am întrebat cu tristețe, se vor deschide acel colț de piață. Acum elanul meu de restaurarea unor lucrări care au fost de- Aragonezii au știut să iasă în universali-
călătorie din ziua precedentă. În majes- și în vecinătatea Sibiului muzeele pe care reintrare în lumea frumosului etern era teriorate de vreme. Colecția a pornit de tate și cu această colecție, care, într-un
tuoasa biserică se întrec în strălucire poetul Octavian Goga și gânditorul Emil deplin. Catedrala Metropolitană La Seo la inițiativa episcopului Alonso de Ara- miez de zi caniculară, la Zaragoza, s-a
capele diferite, fiecare cu credincioșii ei. Cioran le merită cu prisosință? Dar câte mai păstrează câteva elemente ale artei gon (1497-1529) și a tatălui său, regele constituit într-un neașteptat cadou, an-
Am ascultat predica preotului, dar nu alte muzee nu sunt în România în aceeași romane, ca absida centrală splendidă Fernando Catolicul, completată harnic și ume unul care să-mi învingă prejudecata
m-am putut abține să nu întreb în șoaptă situație de nefuncționare. Turismul din interior, amintindu-mi că edificarea de urmași ai înaltului prelat sau de nobili că văzusem totul în Spania excursiilor
pe o doamnă, îngrijit vestimentată, unde românesc ar avea mult de câștigat prin catedralei începuse în secolul al XII- aragonezi bogați. Esențial este că în sec- precedente.
se află fresca lui Goya, pictorul care între reabilitarea lor. lea. Un întreg perete exterior cu turla olul al XX-lea colecția a intrat în atenția
septembrie 1780 și februarie 1781 a dec- Ca să continui periplul primei mele sa hexagonală ilustrează, ca veche mos- opiniei publice ca expoziție permanentă.
orat într-un stil academic tema Maria, zile turistice la Zaragoza, nici la Museo chee, arta mudejar, atrăgând curiozitatea Din 1985 s-au dat 5,1 milioane de
OPINII AUGUST 2019 MIORIŢA USA 6

Talentul vine de Sus!


DaN TEODORESCU care vor fi organizate până la finele lui
2019, precum excursiile pe teme cul-
turale la Cucuteni, Cotnari şi Hârlău,
Duminică, pe 21 iulie 2019, o nouă dar şi la Cernăuţi şi Bănceni, în Ucraina,
manifestare culturală cu public, din manifestările de la Botoşani (lansare
cadrul Ligii Scriitorilor Români - Filiala de carte şi vernisaj expoziţional) şi
Iaşi - Nord Est România a fost găzduită Oneşti (eveniment organizat cu ocazia
de sala mare de spectacole a Cercului Sărbătoririi Limbii Române),alte lansări
Militar Iaşi. de carte şi conferinţe pe teme culturale,
De data aceasta a fost o dublă lansare o altă manifestare care va fi organizată
de carte pe teme religioase a doamnei la Muzeul Municipal "Regina Maria"
Georgeta Ursu, din Bacău, care a venit Iaşi, cu invitaţi din sfera scriitorilor şi
la Iaşi însoţită de mentorul său, preotul jurnaliştilor din judeţul Mureş, o Gală
prof. Ioan Mera (pseudonim literar Iosif a Excelenţei în Literatură şi Pictură la
Vrancea), care a şi scris prefaţa la cele finele anului.  
două volume lansate în Dealul Copou- Iar în septembrie 2019, va fi lansată
lui. pe piaţă noua revistă "Nord-Est Cul-
Cele două volume au titluri sugestive tural", care va fi la nivel internaţional, cu
pe altarul literaturii religioase, numindu- o bogată corespondenţă din Franţa, Ger-
se "Crerdincioşi şi chinuiţi, slavă sfinţilor mania şi Israel.  
părinţi" şi "Credinţa şi chinurile sfinţilor Au recitat dim poemele doamnei
evanghelişti", ambele fiind editate la "Ba- Georgeta Ursu scriitoarele Viorica Şerban
bel", din municipiul Bacău, în 2019. şi Sofia Doina Gavrilă.
În cel de-al doilea volum menţionat, Evenimentul de la Cercul Militar din
într-un editorial publicat în prefaţa Dealul Copoului a cuprins şi un spec-
cărţii şi denumit "Farmecul poeziei re- tacol muzical-artistic la care şi-au adus
ligioase", preotul prof. Ioan Mera ne contribuţia poeţii Angela Pistol şi Sofia
spune: "Distinsa scriitoare GEORGETA Doina Gavrilă (din cadrul Asociaţiei Lit-
URSU îşi surprinde din nou cititorii erare "Păstorel" Iaşi), Oana Frenţescu şi
printr-un alt volum de poeme, de data Mihai Savin, , violonista Nina Muntea-
aceasta dedicat primilor autori prin scris nu (originară din Republica Moldova),
şi prin cuvâmtul vorbit al Noului Testa- folkistul Adi Gegiuc, ansamblul coral
ment: SFINŢILOR EVANGHELIŞTI, "Speranţa", interpretele Ana Ştefănică
a câtorva dintre ceilalţi Ucenici şi Apos- (muzică uşoară) şi Rodina Ioniţă-Grosu
toli ai Domnului Hristos, a Preasfintei (muzică populară), Mariana Buzdugan şi
şi de viaţă făcătoare TREIME, a Mai- preotul prof. Ioan Mera (care a citit din
cii Domnului, marilor Sfinţi, trăitori şi propriile creaţii literare).
mărturisitori ai credinţei în Hristos cel Cu mult har duhovnicesc, părintele
înviat, ierarhi, propovăduitori ai cuvâm- Ioan Mera a mai remarcat că "Talentul
tului lui Dumnezeu printre neamuri".   vine de sus în poezie, proză, pictură. Iar
Într-un eveniment moderat de scri- dacă nu ar fi existat Biserica, noi am fi
itoarea Corina Matei-Gherman şi într- fost spulberaţi ca neam!".  
o atmosferă de linişte şi sfinţenie de În afara artiştilor şi scriitorilor
catedrală, au vorbit elogios despre cele prezentaţi deja, au mai primit diplome de
două cărţi supuse dezbaterii publice excelenţă pe parcursul manifestării picto-
Anastasia Gârneaţă, Viorica Şerban, Ro- rii Viorel Vasiliu şi Eugenia Nechita, pro-
meo Romila, preotul prof. Ioan Mera zatoarea Maria Velea şi graficianul Eugen
(care   şi-a prezentat şi câteva volume D. Nicanor.  
proprii, cu menţiunea că îşi va lansa şi Operatorii foto şi video ai manifestării
Domnia Sa cărţile tot în cadrul Filialei au fost Calistrat Robu şi Ioan Vârlan.
Iaşi-Nord Est România din cadrul LSR, În finalul spectacolului cultural de la
în viitorul apropiat), Calistrat Robu, "CMI" şî înainte de fotografia de grup,
Eugenia Nechita şi Dan Teodorescu, ul- scriitoarea şi autoarea celor două cărţi, a recitat din noile sale creaţii literare. Ligii Scriitorilor Români, Cenaclul Li- Asociaţia Literară Păstorel Iaşi şi Asociaţia
timul, în calitatea sa de preşedinte al Fil- băcăuanca Georgeta Ursu şi-a prezentat Manifestarea culturală duminicală de terar Artistic "Octav Băncilă" din cadrul culturală "Dor de Acasă".
ialei Iaşi-Nord Est România prezentând crezul său în domeniul poeziei religioase, la Cercul Militar Iaşi a fost organizată de Cercului Militar Iaşi, Uniunea Creato-
publicului şi viitoarele acţiuni culturale a mulţumit publicului pentru prezenţă şi Filiala Iaşi-Nord Est România din cadrul rilor de Artă Profesionişti - Sucursala Iaşi,

La Iaşi s-a inaugurat un nou şi impresionant monument:


Statuia Regelui Ferdinand I Întregitorul
MIHAI CABA a iniţiat un program grandios de
manifestări, cu desfăşurare în perioa-
Nedezminţindu-şi tradiţia de păstrător da 2016 - 19, în care s-a înscris şi una
al momentelor de glorie prin care a tre- de cinstire adusă Regelui Ferdinand
cut de-a lungul existenţei sale istorice, – Întregitorul. Era un act de adâncă
oraşul Iaşi a dorit să încheie în mod recunoştinţă al oraşului Iaşi, Capitala de
fastuos sărbătorile CENTENAR închi- Război a României, pentru cel care a fost
nate Războiului de Întregire a Neamului Făuritorul României Mari.
Românesc, prin inaugurarea impozantei Realizarea acestei impozante statui
statui a Regelui Ferdinand I, denumit cu a fost încredinţată maestrului sculptor
strălucită subliniere istorică: Întregitorul ieşean Constantin Crengăniş, recunoscut
României Mari, tot la fel cum acestea au prin deosebitele sale lucrări sculpturale,
început încă din 2016. între care: Alexandru cel Bun (bronz),
Pentru momentul inaugural al aces- amplasată din 2010 în cartierul ieşean ce
tui nou monument oraşul Iaşi, fostă poartă numele domnitorului şi Iisus cel
Capitală de Război şi a Rezistenţei până Înviat (marmură), amplasată recent în
la capăt, a avut în vedere data de 20 iulie curtea Catedralei romano-catolice, fiind
2019, atunci când se împlineau 92 de ani binecuvântată de Papa Francisc cu ocazia
de la trecerea Regelui Ferdinand I la cele vizitei sale apostolice la Iaşi.
veşnice. De ce la Iaşi şi nu în altă parte? Statuia, înaltă de 2,4 metri, turnată în
La această întrebare a dat răspuns chiar bronz şi cântărind 600 kg., îl înfăţişează
primarul municipiului Iaşi, Mihai Chir- pe Regele Ferdinand stând în picio-
ica, în alocuţiunea rostită la inaugurarea are, într-o postură majestoasă dată de o
statuii: …pentru că Regele Ferdinand, impecabilă ţinută de război şi de mantia
după cum singur a recunoscut-o în 1922, regală răsfrântă generos peste umeri, de-
la încoronarea sa de la Alba Iulia, a pur- gajând în privire acea înflăcărare proprie
tat la Iaşi „cununa de spini” a suferinţei doar celor învingători.
sale pentru a ieşi victorios din crâncenul Statuia a fost aşezată pe un soclu înalt
război în care angjase România spre a o de 3,6 metri, realizat din granit sau pla-
întregi cu orice preţ. De aici, de la Iaşi, cat cu acest material, a cărei arhitectură
din biroul său de la etajul Palatului Ro- bine proporţionată dă întregului monu-
znovanu, Regele Ferdinand avea să-şi ment o impozantă înfăţişare. Privită de
asume şi să conducă cu abilă strategie pe pietonalul străzii Ştefan cel Mare şi
rezistenţa până la capăt, întoarcând soar- Sfânt, statuia Regelui Ferdinand, fiind
ta războiului, ce avea să-i ofere României străjuită în părţile ei laterale de busturile
şi poporului român dorinţa Reîntregirii. celor doi primari destoinici ai dulcelui
Era normal ca această statuie să se ridice Târg al Ieşilor, Vasile Pogor şi Nicu Gane
chiar sub fereastra biroului său de unde şi având ca fundal faţada recent renovată
s-au luat toate deciziile istorice ale luptei a Palatului Roznovanu, oferă trecătorilor
pentru o Românie Mare, a conchis dom- deosebitul privilegiu al admiraţiei unui
nul primar. ansamblu sculptural de o măreţie şi
Despre discernământul stabilirii am- frumuseţe aparte, ce sporeşte, astfel,
plasamentului viitoarei statui a Regelui faima şi zestrea bogată în monumente a
Ferdinand I avea să vorbească şi repu- Cetăţii de pe cele 7 coline.
tatul istoric şi muzeograf Sorin Iftimie, Sub flamura fluturândă a drapelului
care a dezvăluit numeroasei audienţe naţional al României din timpul Rege-
faptul că …după moartea Regelui, în lui Ferdinand, înălţată pe înaltul catarg
perioada interbelică, a existat într-adevăr din stânga Palatului Roznovanu, sediul
la Iaşi un proiect de ridicare a unei sta- actual al Primăriei Municipiului Iaşi,
tui întru recunoştinţa adusă Întregitoru- ceremonia inaugurării statuii Întregi-
lui de ţară, Regele Ferdinand I, Regele torului, din după amiaza zilei de 20
tuturor românilor, aşa cum acesta era iulie, a fost una grandioasă, pe măsura
recunoscut, iar schiţa de amplasament, acestei manifestări apoteozante dedicate
găsită între documentele vremii, in- sfârşitului sărbătorilor CENTENARU-
dica tocmai locul din faţa Palatului Ro- LUI, cuprinzând intonarea Imnului de în sunetul muzicii de fanfară a Imnului Alecsandri şi atâtea multe altele, care defi- mentale şi corale interpretate de fanfara
znovanu. Însă, schimbarea ulterioară a Stat al României, onorul unei gărzi mili- Eroilor; ceremonialul încheindu-se cu nesc oraşul Iaşi drept oraşul celor 3 Uniri, militară a Garnizoanei Iaşi şi a corului
regimului politic în România, avea să tare, slujba religioasă a cinstirii Eroilor parada gărzii militare, aplaudată de nu oraşul vechilor zidiri, Capitală a Istoriei, Centenar al Ateneului Tătăraşi.
„îngroape” definitiv proiectul respectiv. Neamului, oficiată separat de câte un meroasa asistenţă prezentă la inaugurarea a Culturii, a Rezistenţei până la capăt şi De la înălţimea sa statuară, însuşi
Abia la pregătirile pentru sărbătorirea sobor de preoţi ortodocşi şi catolici, acestui statui ce se alătură prestigioaselor mai nou Capitala europeană a Tineretu- Regele Ferdinand I Întregitorul părea
Centenarului, prin nou înfiinţatul său susţinerea unor alocuţiuni emoţionante, monumente ieşene: Ştefan cel Mare şi lui (2019 - 2020). că mulţumeşte satisfăcut tuturor pentru
departament CENTENAR, Primăria rostirea numelor şi prenumelor eroilor Sfânt,Miron Costin, Mihai Viteazul, Seara s-a încheiat triumfal pen- onoarea ce i s-a făcut după 92 de ani de
Municipiului Iaşi, onorându-şi tradiţia ieşeni ai Primului Război, depunerea unei Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu, tru mulţimea de participanţi, ieşeni sau veşnicie...
împământenită de-a lungul timpului, coroane tricolore a veşnicii recunoştinţe Mihail Kogălniceanu, Gh. Asachi, Vasile vizi-tatori, în sunetul muzicii instru
7 MIORIŢA USA AUGUST 2019 CALEIDOSCOP

ANATEMA
Orizontal:
1) Rezultanta desenelor în mişcare – Purtată la bară. 2) Rade totul la față – Finalul
rezultat la o cursă. 3) Trecere la stat – Dublate! 4) Schimb de culoarea la ochii
doamnelor – Tripleta vocală 5) Guvern în formă redusă! – Are mare căutare pe la
chefuri. 6) Băgată la curent – Permite accesul. 7) Do diez la un taraf! – Tur redus! –
Prinse in cotă! 8) Ideal – Un canat tăiat! 9) Un rus sedus! – Ii stă bine la drum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10) Ieșirile din pepeni.

1 Vertical:
1) Atletii in actiune pe pistă. 2) Fac masa la națională – Opus la intrare! 3) Părintele
2 deşertului – Cauza imulțirii în afara lumii. 4) Operații facile pentru cele cuminți.
5) Este de tot rasul – Il ținea Adam in gât. 6) Pază afară! - Fileu in arenă – Listă la
3 inceput! 7) Formă de cercuri – Ordin de la impărăție 8) Aflate în notă! – Deosebit de
bun –Trasă de urechi 9) A cuta fără interes – Radar de fund. 10) Indicați pentru postul
4 mare.
Rezolvarea careului precedent "ROMBIC":
5
ORIZONTAL:
6 1) ADESE – FRIPT 2) SEMANATOARE 3) AGIL – L – STER 4) LER – BCA - AGA 5) TN –
FIORD – AN 6) ECONOMIST 7) PR – COLAN – IS 8) LAC – MIT - ATI 9) ATOS – C – SCOR
7 10) SIMULATOARE 11) EVADA – ACRIT

8 VERTICAL:
1) ASALT – PLASE 2) DEGENERATIV 3) EMIR – C – COMA 4) SAL – FOC – SUD 5) EN –
9 BINOM – LA 6) ALCOOLICA 7) FT – ARMAT – TA 8) ROS – DIN – SOC 9) IATA – S – ACAR
10) PREGATITORI 11) TERAN - SIRET
10
Mircea Neagoe San Jose, CA | E-Mail: rodiandmircea@hotmail.com

PIN # 0471108
Valabil până pe 28 AUGUST

Începând cu ediția din februarie am publicat o nouă rubrică unde puteți să vă verificați cunoștințele biblice răspunzând
la 4 întrebări din Biblie (câte una pe săptămână). In luna Iulie sunt doar 2 întrebări. Pentru cei deprinși cu folosirea tele-
foanelor inteligente ( smart phones ) , puteți răspunde pe telefonul dumneavoastră... Tot ce aveți nevoie este să instalați
aplicația Kahoot! și PIN # pe care o să-l primiți în fiecare număr(vezi fotografia atașată). Odată ce intrați pe aplicație,
veți găsi cele 2 întrebări cu 4 posibile răspunsuri la fiecare întrebare. Alegeți răspunsul corect dând un click pe opțiunea
dorită. Răspunsurile vor fi publicate în numărul următor. Cercetând Scripturile , vom găsi înțelepciune și îndrumare
pentru viețile noastre.

La sfârșitul anului, persoana care răspunde corect la cele mai multe întrebări va primi un Amazon gift card de $50.00.
Răspunsuri la întrebările din ediția trecută:
1. Cine va judeca pe îngeri ? Sfinții (1 Corinteni 6:2-3)
2. Ce preot din Israel a murit pe vârful unui munte ? Aaron (Numeri 20:28)
Următoarele 2 întrebări:
1. Cine a făcut ca un fier să plutească pe apă ?
2. Ce hotar a pus Dumnezeu mării ?

TRADUCERI  AUTORIZATE  
 
MICA PUBLICITATE:
RO/  EN              EN/  RO     Cautam caregiver in zona Atlanta ,part time or full time .Conditii excelente.
Pentru mai multe informatii ,contactati-na la : 678 773 0767
(certificate  de  nastere,  casatorie,  etc.)   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIMITE  DOCUMENTUL  DE  TRADUS  SCANAT  CA    Caut apartament sau studio in ANAHEIM,CA. Informatii la : 949-232-2597
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATASAMENT  LA  ADRESA  DE  EMAIL   Inchiriez 1 BR.,1BA apart. in Winnetka,CA.$1200/luna. Informatii la
MONA_EURO21@YAHOO.COM  SI  PRIMESTI   tel. 818 414 0907
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRADUCEREA  NOTARIZATA  A  DOCUMENTULUI   Caut camera de inchiriat ,zona ISLAND EMPIRE, San Gabriel Valley, Riverside, CA.
Info la 909 563 0875
PRIN  POSTA  IN  CEL  MAI  SCURT  TIMP  POSIBIL.   __________________________________________________________________
PLATA  PRIN  PAYPAL  SAU    
LA MULTI ANI ! Remus Ghiorghiu din Antelope ,CA . Unul din fondatorii Asociatiei
CHECK  PERSONAL.   MIORITA din Sacramento. Multa sanatate ,fericire din partea familiei dragi si in
  special a prietenilor apropiati.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEFTIN,  RAPID  SI  EFICIENT!  
LA MULTI ANI ! Nicolle Iliescu din Newman ,CA . Parintii ,bunicii iti doresc
  tot binele din lume si o viata frumoasa fara de griji .
PENTRU  DETALII  SAU  INTREBARI,  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELEFON:  925  297  9344  
  Angajez caregiver in zona Seattle -statul WA . Informatii la tel. 206 786-9124
__________________________________________________________________

CALITATE  SI  SERIOZITATE  


 
 
Traducator  autorizat  Engleza-­‐‑Franceza,  autorizatie  eliberata  de  Ministerul  Justitiei  
numarul  6345  din  anul  2002.  
CULTURA AUGUST 2019 MIORIŢA USA 8

Constantin Moşincat – Războiul românilor ardeleni


„nu am mai putut rezista, având efective pentru vitejia şi devotamentul ce a arătat puterea de a se ridica la înălţimea râvnită, aducă puterea de a rezista în bătălia ce
GHEORGHE CONSTANTIN
în ofiţeri şi trupă, foarte mult slăbite. Am pe câmpul de luptă, s-a distins în toate cu strategia de pătrundere în adân- continuă, din păcate, sub diverse alte
NISTOROIU
pus, domnule general, la dispoziţia ţării luptele ce Regimentul 18 Infanterie a dat cimea dorită, cu infanteria imaginaţiei, forme pentru Ardeal !
CONTINUARE DIN şi neamului meu, pe lângă trei copii, tot cu începere de la 16 octombrie 1916, cu cavaleria perspicacităţii, cu aviaţia
NR. TRECUT >>> ce Dumnezeu mi-a dat ca suflet, trup şi dând probe de vădită vitejie, mai ales în capacităţii de observare, cu artileria iuţelii TRANSILVANIA
minte. Regret din suflet că a fost impo- luptele ce s-au dat la 6 Noiembrie 1916, minţii privind prevederea devenirii obiec-
sibil să ajungem la rezultatele ce speram, în apropiere de Filiaşi. A fost rănită de tivismului ca matcă a adevărului, lucrarea „Transilvania clopot mut/ Limba ţi s-a
... care se uită înapoi în loc să se uite când nu cunoşteam îndeajuns forţele in- un obuz la ambele picioare.” (Marian aşterne cu precădere surprize plăcute, smuls din rădăcină/ Pe cînd graiul tău
înainte, faţă de aceia care părăsesc poziţia amicului. Ar fi un păcat să mă învinuiască Moşneagu, Legenda Ecaterinei Teodor- emoţii cardinale în care se celebrează bolborosea/ La răscruce rugă pe colină.//
şi fug din faţa inamicului.” (A.M.R., cineva de acest rezultat.” (Raport nr. 82/ oiu: Ce spun Arhivele Militare, în His- fapte istorice, fapte eroice, fapte legend- Tot ce-ai spus, puţinul tău cuvînt/ E un
fond serviciul istoric) 4 noiembrie 1916, p. 237) toria. ro) are, fapte româneşti prin excelenţă, fapte ţipăt de mărturisire/ Încă nu văzuseşi
Bravul General urcat în Ceata Voluntară-cercetaş şi instruită din Dincolo de mari izbânzi, dincolo de creştine aureolate de o adâncă dimensiune pe pământ/ Decât lacrime şi cimitire.//
Eroilor Patriei şi a Martirilor Neamului marş de fratele ei, Ecaterina Teodoroiu s-a pierderi grele a venit catastrofa ocupării ortodoxă, oferind sublimul momentelor Graiul tău umbla neprihănit/ Pe ob-
dacoromân. alăturat Regimentului 18 Gorj. A căzut unui teritoriu cu 3,5 milioane de locu- eroice, răspândind bucuria preludiului raz încă nu licărea/ Decît harul păcii şi
Bine ar fi fost să fi avut şi ierahi de prizonieră, dar a scăpat singură, a fost itori şi peste 100.000 kmp. „Jafurile au jertfei ca misiune vocaţională îndeplinită sfinţie.// Transilvania clopot îngheţat/ În
seama bravilor noştri generali biruitori- rănită, dar dârzenia a vindecat-o. Fecio- însumat peste 2 milioane tone de cereale, şi idealul - astrul călăuzitor măreţ azur icnind fără de limbă,/ Smulge-mă
martiri! ara gorjeancă a înfruntat toate greutăţile, 1 milion tone de legume, 300.000 tone înfăptuit, le veţi găsi după parcurgerea de-aici de pe pământ/ Şi-n bătaie sacră
Şi atunci, dar şi acum! a înfruntat inamicul, dovedindu-se alimente diverse, 600.000 cai, 2,8 milio- tuturor paginilor cu scenele sincerităţii mă preschimbă.// Să-nceapă jeluirile
model de erou pentru cei din jurul ei, ane vite, cca 30.000 tone carne de pasăre elogios încolonate Adevărului, de autorul străvechi/ Pe limba şi-n fiinţa noastră/
Bătălia de la Jiu a fost una dintre cele soldaţi şi ofiţeri. Faptele sale de arme au etc.” (pag. 180) istoric militar. Colonelul dr. Constan- Ca şoarecii în horă îngroziţi/ Să sară-n
mai încrâncenate şi mai dârze bătălii ale încununat-o cu „Virtutea Cercetăşească” Restul cuprinsului necuprins de tin Moşincat a smuls pelinul sterilităţii foc din templu pe fereastră.// Şi-această
primului război mondial, cu izbânda de aur. La propunerea ministrului secre- mine, în acest omagiu pe care îl aduc ştiinţifice şi i-a îndulcit frumuseţea prin holdă sugrumată-n glii/ Să iasă pe coline
noastră în prima parte, cu victoria in- tar de stat al Departamentului de Război, cu mare bucurie şi veneraţie autorului şi mireasma expresiei literare, devenind ast- străvezie/ În adierea vîntului de răsărit/
amicului în partea a doua. Comandanţii, nr. 12678 din 10 Noiembrie 1916, prin operei militare de excepţie, excelând în fel – marele Erou al Oradei – Stegarul lui Să treacă vinu-n sînge pe vecie.// Tu
ofiţerii, soldaţii s-au întrecut pe sine, s-au Înalt Decret nr. 191 din 10 Martie 1917: raţiune şi în gândire logică, utilizându- Mihai Viteazul. bronzul sunător să fii/ Eu boţul vineţiu
încleştat ca leii, dar până la urmă inam- „domnişoara Teodoroiu Ecaterina din şi toată muniţia şi tactica sinergică în Am avut privilegiul și onoarea Dom- de suferinţă/ Să se audă iarăşi din păduri/
icul i-a covârşit. Colonelul Anastasiu, Legiunea de Cercetaşe <<Domnul Tu- asalturile pline de izbândă în domeniul nule Colonel dr. Constantin Moşincat să Chemarea la iubire şi voinţă!
Comandantul Grupului Jiu, menţiona în dor>> a fost distinsă cu Medalia <<Vir- concretului-activitate creatoare şi natura vă cunosc ! (IOAN ALEXANDRU – IMNELE
raportul său către generalul Cocorăscu: tutea Militară>> de război clasa a II-a practicului-înfăptuirea obiectivelor, cu Mă rog la Bunul Dumnezeu să vă TRANSILVANIEI, Cartea Românească)

Hedi Simon în lumina schimbătoare a globurilor de cristal


Mihai BATOG-BUJENITA tradiţiei, în care munca şi grija faţă de iluzia fericirii şi a succesului, dar şi adân-
generaţiile următoare fac temeiul unei cul întunecat al existenţei, urmărită tot
Lecturând cu mult interes, dar şi cu societăţi responsabile, aceea pe care mulţi timpul de „nefericirea” de a fi evreică.
un plăcut freamăt interior cartea doam- dintre noi cei aflaţi la vârsta autoarei am (Şeidale)
nei Hedi Simon (Din globuri de cristal, cunoscut-o, ba mai mult, ştim că nu Oricum nu vreau să îi fur cititoru-
ed. Familia 2019 cu o scurtă prezentare este doar o invenţie livrescă. Aşa cum lui clipele de minunată aventură a
făcută de Dragoş Nerelsa) mi-am rea- mai ştim că, tot atunci, otrava cea mai cunoaşterii, o aventură pe care Hedi
mintit unele din aventurile literare ale puternică pe care a inventat-o vreodată Simon o împărtăşeşte cu acel farmec
copilăriei, respectiv: Singur pe lume omul, ideologia toxică a urii faţă de cel convingător pe care ţi-l dă faptul că tu ai
de Hector Malot sau Cuore a lui Ed- considerat altfel decât tine, va arunca trăit acele vremuri, dar şi cu forţa necesară
mondo de Amicis. Pare destul de ciudat, întreaga lume în haos, încrâncenare şi în fiecare cuvânt pentru ca nici un rând
însă evoluţia personajelor, chiar dacă suferinţă. din cele citite să nu pară de prisos.
sunt despărţite de un secol şi jumătate Foarte interesantă mi s-a părut Nu pot să nu vorbesc despre partea a
de transformări socio-culturale, pare a povestea unei fete născută în peisajul doua a cărţii, cea care ne relevă adevărul
fi, în liniile caracterologice şi evolutive multicultural, multietnic şi multiconfe- aflat cumva în plan secund faţă de put-
definitorii, foarte asemănătoare. Sigur, sional al oraşului Cernăuţi în anii ante- ernicul impact psihologic al scrierilor
întâmplările sunt cu totul altele, fundalul belici. Atunci când o căsătorie a unei fete autoarei. Acesta, adevărul deci, este o
istoric este total diferit însă construcţia evreice cu un etnic german, deşi destul imensă cultură dovedită prin abordarea
romanescă urmează o compoziţie cumva de contestată de tradiţionalişti, a putut literară a unor biografii din care nu
standardizată în care Hedi Simon îşi duce fi posibilă, iar cei doi tineri îşi vor trăi lipseşte elementul inedit. De la Maria
personajele, cu multă măiestrie şi cu un cât se poate de frumos viaţa, cu iubirea Callas la Mark Chagall sau de la Sholem
talent remarcabil în a crea atmosfera unor aceea care pare că poate înfrunta orice Aleichem, marele umorist de limbă idiş,
epoci, printr-un fel de călătorie iniţiatică furtună, fiind dăruiţi şi cu un copil fru- la Stepen Hawking, vom citi adevărate es-
din care nu lipsesc clipele de linişte mos, la fel de frumos precum dragostea euri de o irezistibilă calitate a informaţiei,
sufletească prinse aici mai ales pentru in- lor. Doar că vremurile erau anormale, iar dar şi pline de acea plăcută duioşie a au-
tensifica trăirile dramatice ale unei vieţi asta a distrus tot ce iubirea construise. toarei care vorbeşte despre aceşti titani ai
care te supune tuturor greutăţilor pentru Cu o acribie de invidiat autoarea pune în culturii, aşa cum ai vorbi despre un pri-
ca la sfârşit să poţi aprecia cum se cuvine pagină, rând cu rând, modul în care toate eten apropiat.
ceea ce primeşti, respectiv prietenia unor personajele sunt împinse în mod perfid, Cartea doamnei Hedi Simon este un
oameni despre care aproape nu mai ştiai de ideologie, în pragul disperării, acolo regal de literatură şi aventură prin val-
nimic sau acel sentiment unic de confort de unde nu mai este cale de întoarcere. urile deseori reci şi înspăimântătoare ale
şi siguranţă, pe care nu-l poţi avea decât (Drumuri paralele) viţeii. Citiţi şi veţi avea bucuria trăirii
în cadrul conceptului de „acasă”. La fel de interesantă şi de veridică împreună cu personajele a unui veac tul-
Personajele doamnei Hedi Simon sunt este povestea altei fete, Şeindale, un per- bure, foarte greu de înţeles şi, din păcate,
fete care se nasc sub auspicii fericite, în sonaj de-a dreptul emblematic pentru aflat pe drumul uitării.
familii unite prin dragoste şi respect, acele vremuri de profundă bulversare a
impregnate cu un puternic sentiment al valorilor sociale. Este omul care cunoaşte

Mahalagismul zilelor noastre


VAVILA POPOVICI avem și femei valoroase, modeste, edu- Locurile importante sunt ocupate
cate, care ar trebuie scoase în față, apre- de mahalagii, nu doar femei, dar și
„Uneori ajungem să plătim noroiul ciate și respectate. Însă, fostul lider aflat bărbați. Oare nu pot să tacă pentru a
mai scump decât aurul. Asta pentru că acum după gratii a avut gusturile lui, nu mai supăra pe nimeni? Nu au picul
nu mai distingem valorile de nonvalori” dragostea și încrederea pentru femeile de demnitate pentru a se da la o parte?
– Rita Drumeș aservite, căzute în admirația lui și pe care „Doamnele” ar trebui să știe că eleganța
a avut grijă să le „răsplătească” pentru nu înseamnă numai îmbrăcămintea, ci
Termenul de mahalagism provine servilism. înseamnă și cinste, demnitate (și aceasta între ele!): „Ați spus că nu o să candidați, ce mi-a rămas mai scump, jur pe statuia
din limba turcă, în trecut el desemnând Guralivele pot vorbi într-una, peste naturală și nu mimată!), și discreție. Fo- dumneavoastră ați încălcat această regulă. Libertății de la Ploiești, că are să fie o is-
orice fel de cartier, fără să se fi făcut vreo toată lumea, fără pauză. Dacă fraza nu losind tonul de mahala sau fraze fără Scorul de la europarlamentare a fost torie...”
distincție a nivelului de trai. Întreaga este corectă și nici clară, nu contează! Să conținut, nu vor fi pe placul mulțimii. un accident. Sunt neplăcut surprinsă Ne mai amintim cum la sosirea în
familie lexicală a cuvântului – mahalagiu, existe mitraliere continuă, bruiaj con- Majoritatea oamenilor au bun simț și fo- că avem relații reci cu partenerii de gu- orașul Satu Mare (contact cu poporul!),
mahalagesc, mahalagism – a căpătat trep- tinuu. Astfel de femei sunt alese special losesc cântarul minții. vernare. Sunt convinsă că se va ieși cu premierul a fost așteptat de câteva zeci
tat o aură defavorabilă, făcând trimitere de partide, nu după calitatea cuvintelor Actorii aleși ai ingratei scene politice o decizie rațională. E ca și cum ne-am de protestatari, care au scandat: „Fără
către vulgaritate, grosolănie. spuse, ci după cantitate – numărul de din zilele noastre nu au fost aleși din aștepta să pierdem, suntem demobilizați, mici și bere, PSD-ul piere”, „Susțineți
Mahalagismul este definit de cuvinte turuite pe minut. Poate este o zonele curate ale țării, ci din cele mai primarii noștri sunt foarte îngrijorați, hoții, vă pleacă nepoții”... Acolo am pu-
dicționare drept vorbă sau expresie tactică modernă, ca cel care ascultă să poluate (de care mai nou s-a interzis a de rezultatul de la prezidențiale depinde tut vedea o scenă caragialească, când un
vulgară, bârfă, clevetire, defăimare, cal- nu aibă timp să și înțeleagă! Acesta este se vorbi de rău!) acolo unde educația în scorul de la locale”. Imediat premierul i-a bărbat a căzut în genunchi în fața premi-
omnie, bădărănie, având sinonimele rolul lor în partid, sarcina lor de partid, spirit comunist a dat roade de-a lungul reproșat că provoacă probleme în partid erului, făcându-i o declarație uimitoare,
dintre cele mai cunoscute: impolitețe, de a fi cât mai vocale. Nu are importanță timpului. Și astfel, prin mahalagism oa- cu atitudinea sa. Primarul Capitalei s-a în genul lui Rică Venturiano, cum se
mârlănie, mitocănie, mojicie, necuviință, că mai spun și prostii, important e să menii își compensează lipsa de educație, apărat: „Eu l-am contestat și pe Drag- gândește seara și își imaginează că ado-
nepolitețe, necioplire. vorbească întruna, să acopere adversarul, instruire, cultură. La o anumită structură nea, i-am spus ce am avut de spus și lui arme în același timp cu ... premierul:
Într-un eseu scris cu câțiva ani în urmă să-l contrazică tot timpul, cu sau fără ar- genetică se adaugă ignorarea bunului Dragnea, îi spun și noului președinte. Nu „Am vrut să vă aduc un buchet de flori
detaliam acest comportament și totodată gumente, să susțină politica partidului simț, obrăznicia balcanică însușită de suntem toți creduli. Nu mai încercați, că și soția mea a spus nu, lasă, că și așa nu o
îl atribuiam lipsei de educație din fami- chiar prin dezinformare. Este o strategie unii, iar lipsa de profunzime a spiritului nu asta e soluția. Nu mă mai certați”. Și să te lase să te apropii de doamna prim-
lie sau anturajului avut. Devenit obicei, chiar a partidelor, pentru ca oamenii să este compensată de un comportament tirul acuzațiilor a continuat: „ ... Impre- ministru. Doamna prim-ministru, nu
individul care îl practică nu ține seamă înțeleagă cât mai puțin, să se uite curioși bășcălios, înțepător. sia mea e că decizia de fapt nu se ia în v-am adus flori, dar florile pe care le-am
că poate stânjeni pe cei care nu sunt la mimica feții și la tonul „actorului” Marele dramaturg român Ion Luca CEX”. În replică, prim-ministrul: „Nu adus sunt aici (arătând spre inimă). Când
obișnuiți cu comportamentul abject – de pe scena politică. Și chiar dacă nu Caragiale (1852-1912) a avut ge- am luat nicio decizie, ce ați exprimat mai dumneavoastră sunteți la televizor, soția
mahalagismul – manifestat prin gesturi, înțeleg nimic, totul este să spună „da!”. niul descrierii societății românești devreme că deciziile se iau în altă parte nu se uită cu coada ochiului că oare nu intru
cuvinte și fapte. O asemenea tactică se mai practică și în din vremea sa. Cu timpul însă, soci- este adevărat!”. Cum adică? Minți, soro!? în ecran? (...) Adorm gândindu-mă la cei
Cu tristețe constatăm că în zilele no- alte țări, cu diferența că acei politicieni etatea a avut unele schimbări, sau poate Și primarul a plecat trufaș, spunându-și: netrebnici, care ne trag înapoi. (Frază care
astre avem nenumărate manifestări ale sunt curând depistați și îndepărtați, iar adăugiri la apucăturile grosolane, chiar „Ei, las că aranjez eu!” probabil a gâdilat urechile prim-minis-
acestui comportament, în rândul lideril- oamenii sunt pregătiți să înțeleagă, prin instituționalizate – după cum spunea Insațietatea puterii! O fi și asta o boală! trului!) Și mă gândesc la dumneavoastră,
or politici. Dacă ceva mai devreme ne spunerea adevărului și prin demascarea bine cineva – prin definirea „omului Poporul român asistă la toate acestea – poate adormim în același timp... ”.
deranjau frazele abjecte, chiar păruielile știrilor false. nou” din comunism și mai nou în post- cuminte, inteligent și răbdător! Mă întorc la Caragiale, la monologul
unor bărbați – parlamentari, senatori În România, partidul de guvernământ, comunism: obraznic, criticist, certăreț, Dar să ne amintim de Mița Baston comic al lui Rică Venturiano din piesa
– , astăzi „faimoasele” noastre politici- în loc să fi căutat să scoată în față oamenii răzbunător, criminal. din comedia lui Caragiale – „D-ale car- „O noapte furtunoasă”, în care autorul a
ene, care mai de care mai oxigenate, în capabili, au ales numai oamenii interesați „A tunat și i-a adunat!” Toți de aceeași navalului”: folosit un limbaj tipic bombastic: „Angel
dorința de a străluci ca îngerii, au prins de propriile lor interese și nu de cele ale teapă, mahalagii s-au înțeles la început „Nae: Vrei scandal cu orice preț? Mița: radios! De când te-am văzut întâia dată,
curaj, s-au luat la întrecere cu bărbații, și- țării, oameni cu trecutul pătat, egoiști, între ei, au pactizat, dar a venit și vre- Da (ridicându-se), vreau scandal, da... pentru prima oară mi-am pierdut uzul
au dat „arama pe față”, și n-au mai pus și care au dezmembrat societatea; femei mea să se certe, orgoliile zgândărindu-le pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat rațiunii. Sunt nebun de amor! Fruntea
frână gândurilor ce le străbat mințile. pline de ambiții și care în viața lor nu inimile. Cum necum, aleșii în funcțiile pe toate; ai uitat că sunt fiică din popor și mea îmi arde, tâmplele-mi se bat, sufăr
Și astfel s-a definit tabloul femeilor din au construit mai nimic. Timpul care s-a politice au fost și au rezistat cei cu spiri- sunt violentă; ai uitat că sunt republicană, peste poate, parcă sunt turbat…”
politica românească, ambițioase, me- scurs de la conducerea acestui partid de tul de mahala. că-n vinele mele curge sângele martirilor Și poporul român asistă la toate
diocre și vulgare, determinându-mă să guvernământ a dovedit că partidul nu are Recenta ședință a Comitetului Execu- de la 11 februarie; (formidabilă), ai uitat aceste întâmplări – cuminte, inteli-
scriu un alt eseu, intitulat „Amazoanele”, oameni capabili, profesioniști, sau dacă tiv al PSD a fost una tensionată, pentru că sunt ploieșteancă - da, ploieșteancă! gent și răbdător! Fiindcă vin din urmă
menționând, totodată că, în politica sunt câțiva, aceștia s-au retras din atmos- că primarul Capitalei a lansat mai multe Năică, și am să-ți torn o revuluție, da, o bărbații orgolioși, uzați, cu veleități de
românească, dar mai mult în afara ei, fera caragialească a conducerii prezente. atacuri la adresa liderului PSD ( femeile revuluție, să mă pomenești! (...) Jur pe tot „Președinte al țării”.
9 MIORIŢA USA AUGUST 2019 DIVERSE

Actorul Dan Condurache, exercițiu unic de stil tip uman singular, caracterizat de lurile remarcabile, în interiorul cărora
MAGDALENA ALBU
trăsături bine definite şi nicidecum de a Dan Condurache s-a simţit la el acasă,
Dan Condurache este o lecţie unică evidenţia o formă de antisemitism puter- imprimându-i fiecăruia în parte un aer
de interpretare actoricească în peisajul nic nuanţat teatral. La Shylock-ul lui Dan cu totul şi cu totul singular.
teatral românesc. Acest artist îşi permite Condurache nu simţi evreul din faţa ta ca Relaţia actor-regizor este una
bucuria de a fi el însuşi pe scenă cu per- subiect tratat în fel şi chip de umanitate, surprinzător de bine asumată de către
sonajul său, aşa cum crede de cuviinţă ci pătrunzi în problematica interioară a Dan Condurache - şi mărturiseşte sin-
că trebuie să fie interpretat acesta şi să-l unui om oarecare, indiferent de matricea gur acest lucru -, din complicitatea sa
prezinte publicului receptor. Simbioză vie lui etnică. Din acest motiv, putem afirma cu regizorul, în care crede „orbeşte” - un
între registrul comic şi cel grav al person- faptul că personajul shakeasperian a fost soi de complicitate „dusă până la nivelul
ajelor jucate, Dan Condurache semnifică un personaj comunicat de actorul nostru „pericolului” ”, spune el -, născându-se
întruchiparea emblematică a unei energii într-un alt fel decât s-a întâmplat până ireductibila sa unicitate ca artist. El face
scenice de neimaginat. Plin de fervoare acum, centrul de greutate al rolului fiind parte, dacă îl privim prin comparaţie cu
şi vitalitate duse până la incandescenţă mutat de pe palierul psihologiei specifice alţi actori, din categoria celor care se simt
emoțională, el abordează fiecare rol în a fiinţei umane Shylock, care a capătat, liberi cu adevărat doar atunci când sunt
parte cu responsabilitate şi dăruire, motiv astfel, o notă profund modificată ca ghidaţi de către un director de scenă, lib-
pentru care relaţia lui cu personajul creat esenţă, în raport cu structura inițial ertatea de creaţie a actorului Dan Con-
este una aproape organică, schimbul din- înfăţişată de autor. durache fiind, iată, una condiţionată de
tre cele două personalităţi existente în Iar dacă personajul Shylock a fost prezenţa celeilalte entităţi creatoare de
cadrul scenic, aceea a actorului şi aceea unul realizat printr-o bogăţie elocventă spectacol - regizorul. Despre acest model
a personajului construit, oferind impre- de mijloace de exprimare teatrală, Nico- de interpretare teatrală contemporană
sia naturalului absolut (sfera identităţii demo din piesa lui Antonio Gala - „Cim- putem afirma faptul că este unul care
scenice fiind suprapusă perfect, în cazul itirul păsărilor” - apare drept un rol ce se mişcă în largul lui numai în acel tip
său ,cu sfera identităţii umanului) a un- a presupus o densitate mult diminuată de comunicare interpersonală creativă
eia şi aceleiaşi persoane, nemaiputându- a acestora, forţa cuvântului şi a atitudi- cu un alt vector de sprijin deloc formal
se, practic, realiza o dihotomie clară între nii actoriceşti fiind aici reperele funda- pentru el. Condurache nu este genul de
cele două entităţi specifice, cea umană mentale în creionarea unui destin uman actor care, în relaţie cu el însuşi şi cu ro-
şi cea imaginară. Dan Condurache ştie de-a dreptul sec, fără un vibrato interior lul abordat, să aibă nevoie de un univers
să-şi conducă propriul joc de o astfel de aparte. Dan Condurache redă cum nu propriu de desfăşurare a mijloacelor sale
manieră încât spectatorul simte că trăieşte se poate mai sugestiv această trăsătură stilistice, ci, dimpotrivă, geneza univer-
în mod real spectacolul, că participă la definitorie a personajului interpretat, sului rolurilor sale este determinată de
subiectul piesei, ca şi cum ar fi impli- apăsând, încă o dată, pedala capacităţii interacţiunea sa creativ-comunicaţională
cat direct în acţiunea reprezentației cu personale de a se deplasa cu lejeritate de cu viziunea Celuilalt.
pricina. pe un registru dramatic pe altul, actorul Există la Dan Condurache un anumit
Deşi Dan Condurache mărturiseşte de comedie dispărând, însă, complet în manierism reprezentativ al interpretării
faptul că nu se simte un artist total, acest spectacol din codul de interpretare sale, care, în jocul scenic, se axează foarte
care a ajuns să se comunice pe sine, în cu care şi-a obişnuit, în timp, publicul. În mult pe mimica facială şi pe gestică, am-
accepţia specifică a termenului, atât ac- Nicodemo, vedem un Dan Condurache bele suprapuse exemplar peste cuvântul
centele sale comice, cât şi cele dramatice căruia nu i se poate anticipa deloc latura rostit - o sincronizare evidentă în toate fapt, suma tuturor portretelor intermedi- apărând acea nișă foarte importantă
îi trădează cu evidenţă completitudinea comică, decât dacă l-ai văzut, cu anteri- rolurile sus-amintite -, inflexiunile vocale are realizate de actor pe parcursul fiecărei pentru un actor, anume aceea a publicu-
jocului, un joc pe care îl aşează conştient oritate, în altă piesă. El compune aici, cu cu voite accente comice fiind una din- reprezentaţii în parte. Comicul său, ad- lui său fidel, mărturia convingătoare a
şi responsabil în zona creativităţii lucide mijloace puţine, o dimensiune umană tre mijloacele sale funciare în alcătuirea esea cu tentă burlescă, alcătuieşte, de fapt, receptării complete a mesajului artistic
actoriceşti, cu scopul vădit de a duce sleită complet de forţa de a trăi. Actorul oricărui rol comic. Spre deosebire de o parodie reuşită a unei bucăţi de realitate transmis. Empatia generalizată este pen-
până la capăt cu bine acea “călătorie redă foarte bine acest fapt printr-o trăire rolurile grave, unde permanent iese în afişată scenic. tru Dan Condurache un fenomen cu care
colectivă pentru un exerciţiu individual deosebit de relevantă în acest sens. Vitali- relief acea luptă interioară acerbă cu „de- Pentru actorul Dan Condurache, acesta s-a obişnuit de multă vreme, încă
de stil”, după cum singur menţionează tatea comediantului dispare în piesa lui monii personali”, o zbatere interioară a „general-umanul nu are epocă”. Iar dacă de la debutul său în teatru, întreg setul de
într-un interviu. Partituri diverse, pre- Antonio Gala, topindu-se cu desăvârşire omului, care presupune multă disperare este rugat să numească cel mai dificil rol ovaţii prelungite și de repetate chemări la
cum cea extrem de solicitantă a evreului în atmosfera unui cadru scenic dominat şi deznădejde adunate la un loc, partitu- al carierei sale actoriceşti, Dan Condura- rampă la finalul fiecărei reprezentaţii, dar
Shylock din “Neguţătorul din Veneţia” de absenţa însăşi a oricărei urme a ver- rile aflate pe teritoriul comediei respiră o che nu ezită să schimbe imediat terito- şi pe parcursul acesteia, aşezând semnul
al lui William Shakespeare, un specta- bului „a fi” specifică sferei umanului. libertate aparte de exprimare artistică. În riul şi să afirme faptul că nu teatrul i-a egalităţii între ceea ce a aşteptat publicul
col pus în scenă la Teatrul Mic de Tudor Moartea continuă a fiinţei reieșea din „Bigamul”, „Pluralul englezesc”, „Faza- oferit această posibilitate, ci propria sa să primească şi ceea ce i s-a oferit din
Chirilă, ori cea din “Cimitirul păsărilor” trăirea fiecărui actor în parte care com- nul” sau „Spionul balcanic”, Dan Con- viaţă: „Am gestionat precar rolul propriei punct de vedere artistic în acel spectacol
al lui Antonio Gala, piesă regizată de punea distribuţia spectacolului, iar Dan durache şi-a mobilizat toată forţa fizică vieţi.”, mărturisea cu sinceritate actorul, de către actor.
Nicolov Perveli Vili, unde a interpretat Condurache, la rândul său, direcţiona, pentru a consolida personajul jucat, rol- un actor responsabil în raport cu destinul Se ştie că în teatru resimţim emoţii
rolul lui Nicodemo alături de Olga Tu- cu uşurinţă, acest sentiment devastator al urile sale fiind unele extrem de solicitan- fiecărui personaj al său şi care apreciază coerente memorabile de foarte multe ori
dorache şi Mitică Popescu, sunt numai unei persoane cu identitate precisă (iden- te. Mişcarea scenică, ce trebuia articulată foarte mult construcţia unui rol nu doar în raport cu cele umane zilnice. Non-fal-
două exemple din zecile de roluri teatrale titate la care renunţă, însă, lesne fiecare din plin aici, era una amplă, cu o croială prin prisma mijloacelor individuale de sificarea „informaţiei mimico-gestuale”
realizate de către Dan Condurache pe personaj în piesă, în mod conştient, la fel de un dinamism eminamente vulcanic. interpretare artistică, ci şi prin interme- în cazul lui Dan Condurache este un fapt
scena Teatrului Mic, roluri ce alcătuiesc ca şi la speranţă) către latura perfecţiunii Travestiul bine realizat în ultima piesă diul costumelor şi al machiajului, două uşor vizibil pentru orice tip de specta-
o demonstraţie evidentă a forţei de ex- în interpretarea artistică de gen. menţionată, „Spionul balcanic”, adauga componente majore ale oricărui spec- tor, atât pentru unul inocent, cât şi pen-
presie, dar şi a seriozităţii cu care actorul Nu aceleaşi accente le întâlnim în personajului Ilia Cvorovic, spre exemplu, tacol teatral, pe care acesta le defineşte tru unul avizat. Iar aceasta se întâmplă
tratează zona ambelor registre interpreta- creaţiile sale comice. Multitudinea de ro- o notă de un inimitabil comic auten- drept acele „accesorii ale zbaterii omului fiindcă actorul ştie să stăpânească arta
tive, grav şi comic. luri creionate în acest perimetru de expri- tic. John Smith din „Bigamul” lui Ray în lumea asta de vis şi de chin”. tăcerii tot atât de bine precum ştie să-şi
Shylock, spre exemplu, a fost un rol mare este mai mult decât reprezentativă. Cooney a fost, la rândul său, întruchipat Relaţia lui Dan Condurache cu rostească replicile în piesă, transmiţând şi
pe care actorul l-a comunicat specta- De la un tragism superior şi bine contu- aidoma unei bombe gata să explodeze publicul lui spectator - un public cu prin una, şi prin cealaltă, la fel de clar şi
torului receptor în coordonatele fixe ale rat, la un comic, pe alocuri, violent chi- oricând, Pontagnac din „Fazanul” lui expectaţii diferite şi cu nivele culturale de precis, ceea ce doreşte să spună deloc
unui personaj capabil de a stârni şi de a ar, Dan Condurache creează şi pe acest Feydeau, aşijderea, iar Geoffrey Jack- diferite - este una de prietenie sinceră, ambiguu. Căci, dacă ar fi să o cităm pe
cerşi milă semenilor săi. Dan Condura- teritoriu personaje unice, foarte greu de son din „Pluralul englezesc” al lui Alan de care îşi lasă atârnat propriul său des- pictoriţa Medi Wechsler-Dinu, atunci
che părea un actor singur, care trăia, în interpretat în alt mod şi cu acelaşi succes Ayckbourn, în regia Sandei Manu, își tin teatral. Emoţia pe care o transmite putem spune următoarele: ”Cine se uită
mod real, zbaterile interioareale evreului la public de către un interpret anume în desfășura destinul, ca personaj, în tiparul artistul spectatorului în acelaşi rol cu la el (la un tablou n.n.) să aibă sentimen-
shakespearian. El nu purta deloc cu sine perimetrul teatral românesc. John Smith perfect al parvenitului veritabil, al cărui fiecare reprezentaţie în parte este mereu tul pe care îl am eu pentru el.” Iar, faţă
în actul scenic anterior menţionat di- din „Bigamul” lui Ray Cooney în regia câine consuma biscuiţii doar pe jumătate. alta, pentru că densitatea de mijloace de de arta actoricească a lui Dan Condura-
mensiunea actorului de comedie Dan lui Cristian Ioan (1993), Geoffrey Jack- Dan Condurache şi-a iubit rolurile şi expresie artistică, aşa cum specificam an- che, ai întotdeauna sentimentul că ea a
Condurache, ci devenea, brusc, altcineva. son din „Pluralul englezesc” al lui Alan le-a construit, în totalitate, având la bază terior, creşte ca valoare de la un specta- fost creată special pentru tine ca specta-
Prin întreg tabloul mimico-gestual, prin Ayckbourn în regia Sandei Manu (1979), un substrat psihologic evident, relaţia sa col la altul. Jocul său proxemico-kinezic tor unic ce eşti. Spaţiul gol al lui Peter
bogăţia de stări traversate de-a lungul Ilia Cvorovic din „Spionul balcanic” al cu personajul fiind una specială, ce nu se află, la rândul lui, într-o permanentă Brook nu are cum să mai existe în acest
piesei şi prin cuvântul rostit, ca prelun- lui Dusan Kovacevic regizat de Claudiu urmărea neapărat o traiectorie liniară, metamorfoză relevantă, fapt ce determină caz, nici măcar în cadrul îngust al unei
gire exterioară a stării sale lăuntrice com- Goga (2001), Marchizul din piesa lui tocmai pentru că niciodată spectatorul ca tragicul sau comicul create să ajungă paradigme oarecare ce încearcă în zadar
plexe, actorul a construit un Shaylock Milan Kundera „Jacques şi stăpânul său” nu avea cum să vadă aceeaşi partitură a fi circumscrise unei norme proprii să dărâme din răsputeri tot. Fiindcă stil-
profund umanizat, care te răscolea şi în regia lui Petre Bokor (1992), Pon- jucată de două ori la fel. Portretul final actoriceşti prin care mesajul este transmis istica individuală a artistului Dan Con-
îţi deschidea, brusc, poarta propriei tale tagnac din „Fazanul” lui Georges Fey- al oricărui rol construit de către actorul integral publicului receptor. Practic, are durache comunică mult mai mult prin
tristeţi existenţiale. Shaylock a fost, până deau în regia lui Emil Mandric (1992), Dan Condurache nu este unul repetabil loc aici un proces continuu de seducţie mesajul său explicit decât orice retorică
la urmă, în viziunea lui Dan Condura- Caţavencu din „O scrisoare pierdută” de la nesfârşit, o entitate exprimată în aceiaşi estetică a spectatorului, indiferent de experimentală contemporană cu iz post-
che, un soi de comunicare a unei intenţii I.L. Caragiale în regia lui Silviu Purcărete parametri scenici în două spectacole con- nivelul său cultural şi de așteptările modern.
personale, anume aceea de a propune un (1988) etc. sunt doar câteva dintre ro- secutive. Dimpotrivă, el reprezintă, de acestuia, în cazul lui Dan Condurache

Conferinţa mondială pentru Apărarea Libertăţii Presei


TATOMIR ION-MARIUS jurnaliste, măsuri spre a pune capăt pentru consolidarea libertăţii presei.
uciderii jurnaliştilor, protejarea Ministrul britanic de Externe, Jeremy
În zilele de 10-11 iulie a.c. la Print- jurnaliştilor în zonele de conflict din Hunt a declarat:
works, Londra, a avut loc conferinţa Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. ”Marea Britanie şi Canada sunt dedi-
mondială Apără Libertatea Presei (De- La şedinţa plenară ”Libertatea Presei: cate promovării libertăţii presei în în-
fend Media Freedom), eveniment or- jurnalişti sub ameninţare” a participat treaga lume. Aceasta este o componentă
ganizat de către guvernul britanic şi cel Chrystia Freeland, ministrul canadian de esenţială a prosperităţii economice,
canadian. Conferinţa a reunit delegaţii Externe, Jeremy Hunt, ministrul britanic dezvoltării sociale şi a democraţiilor
din peste 100 de ţări, incluzând 60 de Externe, Amal Clooney, Trimisul spe- rezistente. Este un drept la care toate
de miniştri şi peste 1500 de jurnalişti, cial pentru Libertatea Presei şi Luz Mely statele s-au angajat, aşa cum e prevăzut
reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai Reyes, jurnalistă din Venezuela. în Articolul 19 al Declaraţiei Universale
societăţii civile, personalităţi din mediul Ministrul de Externe britanic Jeremy al Drepturilor Omului: ”libertatea de a
academic. Hunt a subliniat importanţa existenţei menţine opinii fără intervenţie şi de a
În prima zi a conferinţei a fost lansată unei prese libere şi a anunţat măsuri luate căuta, primi şi transmite idei prin orice
”Declaraţia Comună a celei a 20-a de guvernul britanic pentru promovarea mijloace şi indiferent de graniţe”.
Aniversări: Provocări la adresa Libertăţii libertăţii presei. În a doua zi a conferinţei s-a discutat
de Exprimare în decada următoare”, doc- Marea Britanie şi Canada au stabilit despre importanţa libertăţii presei, lib-
ument elaborat de către raportorul spe- un Fond pentru Apărarea Presei Globale ertatea presei în Asia de Sud-Est, dez-
cial al ONU David Kaye, reprezentantul care va fi administrat de către UNESCO. informare, campania pentru libertatea Hunt a declarat: ridicat de jurnalişti ucişi cu 15% faţă de
OSCE pentru libertatea presei Harlem Acesta va fi folosit pentru a oferi consil- presei, presa în Europa de Est şi Asia ”Oprirea valului violenţei împotriva 2017.
Desir, raportorul special al OAS Edison iere legală jurnaliştilor şi pentru formare Centrală, libertatea presei, dezvoltarea şi jurnaliştilor necesită voinţă politică, pre- UNESCO confirmă că 99 de jurnalişti
Lanza şi raportorul special al Comisiei în domeniul siguranţei pentru jurnaliştii democraţia în Africa. siune diplomatică şi un cadru legal spre a au fost ucişi, 348 închişi şi 60 ţinuţi os-
Africane Lawrence Mute, cu asistenţă din care merg în zone de conflict.   Lord Neuberger, preşedintele Comi- asista ţările să progreseze.” tatici.
partea organizaţiei Articolul 19 şi Cen- A fost adresată şi o invitaţie către tetului de Nivel Înalt de Experţi Legali şi   Trimisul special pentru Libertatea Evenimentul Defend Media Freedom
trul pentru Lege şi Democraţie. reprezentanţii guvernelor din întreaga Amal Clooney, vice-preşedinte al Comi- Presei al Ministrului britanic de Externe, a adus în lumina reflectoarelor proble-
Documentul prevede necesitatea lume de a semna tetului au anunţat componenţa Comi- Amal Clooney a declarat: mele grave cu care se confruntă jurnaliştii
creării unui mediu care permite exer- documentul Angajamentul Global tetului de Nivel Înalt de Experţi Legali. ”Comitetul de Nivel Înalt de Experţi independenţi, ameninţările, violenţele şi
citarea libertăţii expresiei, construirea şi asupra Libertăţii Presei care prevede că Acesta s-a întrunit pentru prima dată Legali aduce laolaltă experţi de vârf în abuzurile la care sunt supuşi doar pentru
menţinerea unui internet liber, deschis şi spre a contracara ameninţările la adresa la Conferinţa Globală pentru Apărarea libertatea presei, incluzând judecători, că au curajul de a păşi în faţă şi a spune
inclusiv şi tratează problema controlului libertăţii presei este nevoie de a se acţiona Libertăţii Presei. avocaţi şi academicieni din întreaga lume. lucrurilor pe nume, a face adevărul cu-
privat asupra sistemelor de comunicare atât local cât şi global şi angajamentul de Comitetul de Nivel Înalt este un or- Aştept cu nerăbdare să lucrez cu ei spre noscut. Implicarea organismelor gu-
digitale. a coopera pentru apărarea libertăţii pre- ganism independent convocat la cererea a dezvolta şi avansa cadre legale care pot vernamentale în adoptarea unei poziţii
  Au avut loc sesiuni în care s-au sei printr-o Coaliţie a Libertăţii Presei.     guvernului
   Britanic şi cel Canadian şi ajuta la protejarea libertăţii presei în jurul ferme pentru apărarea libertăţii presei
dezbătut numeroase subiecte impor- De asemenea se specifică stabilirea unui prezidat de către Lord Neuberger, fost lumii” reprezintă consolidarea structurilor
tante printre care: libertatea presei în Comitet de Nivel Înalt de Experţi Legali preşedinte al Curţii Supreme a Marii Organizaţia Reporteri fără Frontiere a democraţiei fără de care societatea liberă
America de Sud şi în Balcanii de Vest, care să ofere consiliere guvernelor care Britanii. declarat anul 2018 ca fiind cel mai rău nu poate exista.
independenţa presei, siguranţa femeilor doresc să întărească mecanismele legale Ministrul de Externe britanic Jeremy an pentru jurnalişti, cu un număr mai
 
 
CALEIDOSCOP AUGUST 2019 MIORIŢA USA 10

Poezii de Irina Lucia Mihalca


Doar un surâs... între est şi vest! Cheia e-n tine! La Început – Cuvântul... timpul.
Cred că abia acum ai realizat În fiecare noapte curg, peste vetre,
Doar un surâs ce-nseamnă sacrificiul La Început, Cuvântul a fost icoane din focul inimii.
spre cineva ascuns în tine pornit pentru sufletul din oglinda ta. şi Cuvântul s-a Luminat în Om, Nimic nu va mai fi
şi spre tăcerea urcată treptat în noi, Caută răspunsul în globul de cristal, în floare, în stele, în lună, cum a mai fost în inocența vârstelor!
spre acel copil pe care reflectaţi suntem în oglinda lăuntrică! în piatră, în fântâni şi în mare.
îl port peste tot, Omul a luat cuvintele, Traversezi orașul, în faţă doar biserica,
spre uimirea sângelui tău, Părea un fluviu le-a amestecat, cu inima spargi altarul,
un surâs pentru ochii plânşi ce nicicum nu poate fi trecut înot. le-a compus prin fulgii de nea, treci mai departe de început,
şi zâmbetul de nuanţele cerului, Mă aşteptai la mal cu focul aprins în stropii de ploaie, cu aripile și dinții rupi din infinit.
un surâs către marea regăsire, să-mi usuci hainele. Asta eşti tu! în vânt şi-n miresme de frunze,
un surâs spre o prăjitură pudrată Am cucerit priveliştea ta, în floarea-de-colţ, în Steaua Polară, Prin respirația lacrimii, jumătăți de
pe care nu o vom mai mânca mulţi maci pe acolo, în suflet-pereche, glasuri se strigă,
şi pentru iubirea ce-mi venea din mult dor de libertate de exprimare. în floare de nu-mă-uita, se caută, în tăcerea oglinzilor.
priviri, Aşa am văzut! Îmi place ce-am găsit: în gândul din vis, În spatele coloanei nu mai e nimic,
întrebându-te dacă ne vom regăsi, o gazdă bună, cu ceaiul fierbinte pe într-o caligramă. doar cimitirul, speranța și cerul! pare să ne coase, unul de altul,
când, de ce despărţiţi? masă, Cuvintele au început să zboare în punctele cardinale ale inimii.
dispusă să se uite fix în ochii oaspete – un dans Cazi în rugăciune și, peste toate, Estompat este totul,
Mă priveai bucuros că eram fericită, lui ei. spre cer şi spre soare. Coloana Infinitului se desfășoară-n ceva s-a pierdut, acolo, în vânt.
că iubeam, râdeam, dansam şi – Vino şi stai lângă mine, iubitule, Din teamă, omul le-a smuls, lumină. Nimic nu mişcă durerea, asemeni
cântam, să ascultăm cântecul din adâncuri, le-a îndepărtat, Din umbre nu a plouat, nu a nins, unui lac liniştit.
şi totuşi erai trist pentru că murmurat cu ochii-nchişi! le-a ascuns în adâncuri, prin rana desfăcută peste timp, în
acea prăjitură Vioara mea, vioara care vibrează cu formând noi cuvinte, linia rece a nopții. Viaţa se scurge prin timp, iar timpul
nu o vom mai savura vreodată, mine, mereu mutilate, îşi are timpii lui!
şi-atunci ţi-ai zis: altfel, o piesă doar, fără maestru! psalmi de dor şi de jale, Printre iluzii ne strecurăm, Labirint este viaţa, labirint este
- E o minune de fată! Vioara prin care ţi-ai cântat balada cuvântul durere, ultima treaptă a scării rulante nu mai moartea,
durerilor. răni, există, coridoare invadate de alte coridoare
O magică iluzie este viaţa! boală şi moarte, singuri vom face saltul ce nu duc nicăieri,
Să ascultăm cântecul din adâncuri noroi, întuneric, în tronsonul următor de timp pânza vieţii nu derulează nimic,
Dacă n-ar fi atinsă nu ar cânta, cuvinte udate în lacrimi secționat. mileniile însele trăiesc în adâncuri!
Luţziafiru di dzuâ şhi'di noapti, aşa cum nici fulgerul ce-atinge marea din veşnica teamă.
un primitu eshţzâ cu pirpirunji nu ar face perla un timp. Treptat cuvintele s-au stins Orele, zilele și anii s-au evaporat Stăpâna omului este viaţa, surprizele
aroşhii, E fericire-atinsă cu vârful degetelor, prin gări, în spitale, printr-o nouă rotire a pământului, ei,
şhi njirli, şhi limunii, şhi pirâ, tuti di un gust şi un miros inconfundabil! pe fronturi, în războaie. gardienii nemărginirii feliile tortului de migdale,
anvârliga! * Fără a mai căuta în afară, Au mai rămas amintiri ne-au deschis porțile prin suspinul când dulci, când amare.
ziua de mâine tot va veni. şi umbrele lor umbrelor. Un paradis pe care nu-l vedem
Somnul minţii nu are un scop, Pătrunzi adânc în lumina zâmbetu în inimi, în cânturi, trece prin dreptul
un zbor peste apele-oglindite de stele, lui, în poveşti, în balade şi doine Timpul – tubul îngust prin care, mâinilor noastre, spre visul unei
o mare cu valurile care se sparg înţelegându-te, crescând în propria – mici felinare, cu greu, vom trece din trupul cuvin patimi.
de ţărmul sufletelor noastre, fiinţă, în zboruri de fluturi, telor,
un foc biruit de apă. Acela eşti tu, cu-adevărat, petale de lotus, priviri de copil, învățându-ne, unii pe alții, Ştii că ceea ce trăieşti în clipa asta
O uimitoare clipă de iubire! în rest, totul se schimbă! gânduri-poeme pentru noua rearanjare din Fântâna depinde de întâlniri întâmplătoare?
Nu orice vioară cântă după cum în muguri de floare, în raze de soare... Luminii! Peste ani,
Acolo unde cade o stea ies toţi simte sufletul, ţi s-a întâmplat ţie! clipa prezentă va fi, la rândul ei, o
să se hrănească. Rătăcirea Timpului la Masa Tăcerii Viaţa se scurge prin timp, iar timpul îşi uitare întâmplatoare.
Toate păsările cântă în limba lor, Oamenii se deosebesc prin cuvintele are timpii lui
chiar dacă nu toţi au ureche rostite, Zborul pescărușului Pe unda sufletelor pereche, umbrele
muzicală. doar faptele ne fac eroi. semnează orizontul între două clipe. Eu, tu, aici, acolo, sunt îngeri,
Nu s-au trezit, încă, cei ce trebuie Dacă trasez mediana văd excelenţa, În urma fiecărui pas, timpul mușcă cu rotunde piruete, în paşi de dans, când ele nu mai sunt locaţii în
să simtă frumuseţea acestui timp! sublimul simţirii naşte viaţa sau zeii. forță spațiile, împrăştie fiori, materie
Momentul impactului particulelor Tu yilii nâ mutrimu t'as nâ videmu lumina eliberează căderea secundelor în adierea visului, suspin e cântecul. îşi caută alţi timpi,
ce se izbesc între ele, fârâ di câsuri...** din trecerea cuvintelor. Prin frunzele risipite de toamnă îngeri care aşteaptă cuminţi regăsirea,
momentul care le va schimba des Cât de departe eşti de tine când uiţi asculţi curgerea timpului, din amfora reîntâlnirea cu noi.
tinul sămânţa de lumină sădită În urma fiecărui pas, antică
pentru totdeauna. O clipă, doar! ce-aşteaptă iarbă nenăscută, iarbă neruptă de sorbi melodia - delicat mir - Nimic aici, doar tăcerea ce curge din
să-ncolţească, să crească, să- trecut. beţie a umbrelor nopţii, emoţie furată bolţi...
Fac dragoste literele-ntre ele, nflorească! Rănit la picioare te ridici, din astre.
unite-n fir de borangic. *********************************** din botezul apei, în tăcerea regăsită.
Ca să simţi gustul apei Luceafăr de ziuă şi de noapte, Prin noaptea-nvăluită în vrajă,
trebuie să cauţi picătura în secetă. o poveste eşti cu maci roşii, Din colțul viselor, neputința reținerii o mână mângâie perna,
Se poate şi cu emoţie, şi-albaştri, şi galbeni, şi flacăra clipelor rebele, un fluture albastru adie...
doar, să arzi şi să trăieşti! dinprejur! * anotimpuri ce nu există
Tu, dansator al soarelui, oscilezi În oglindă ne privim pentru-a ne trec prin umbrele oaselor albite. O însingurare solară răsfiră cuvintele,
ca un ac de busolă între nord şi sud, vedea fără de greşeli...** La Masa Tăcerii, sufletul, adânc pătrund în respiraţia unui timp
(trad. din armână) în căderea sărutului, eliberează comun,

SKYLIN TRAVEL BILETE DE AVION


Tel: (424) 354 6875

VA OFERIM CELE MAI REDUSE PRETURI DE AVION


ORI DE UNDE SI ORIUNDE IN LUME
Croaziere Hawaii Mexico Inchirieri De Masini Si Hoteluri
Los Angeles / Cluj $ 550 Seattle/Budapesta $ 425
Portland/Timisoara $ 495 Phoenix/Bucuresti $ 415
Note: Plus taxe difera in functie de sezon

Plecari din: Seattle. Portland. Sacramento. San Francisco. Chicago. Phoenix Dallas.
La: Bucharest. Budapest. Timisoara. Sibiu. Cluj. Kiev. London. Europe. Germany.
Email: skylintravel21@yahoo.com Address: 11728 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

mioritausa@yahoo.com w w w . m i o r i t a u s a . n e we sw s (916) 868-5395

PLEASE SUPPORT MIORITA-USA-NEWSPAPER | SEND YOUR


DONATIONS VIA PayPal (VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS)
11 MIORIŢA USA AUGUST 2019 ULTIMA ORA

Theodore Constant - Dance Academy / International MIORITA USA


Ballet Festival 2019 - Communicat de presa DONATIE $1.00 DONATION
Publisher:
Festivalul de vara TCDA-IBF a fost infiintat in 2014 Mai mult, TCDA-IBF este unicul program care
de fostul balerin solist Theodore Constant (Theodor oferă burse pentru a continua antrenamentul de ex- MIORITA CULTURAL
Constantinescu) in regiunea Sacramento. Acesta ofera ceptie la unele dintre cele mai importante scoli de for-
anual master-clase in balet clasic, dans contemporan
si teatru muzical pentru o perioada de trei saptamani.
mare professionala din lume, care includ Academia de
Dans din Zurich, Elvetia, Scoala de Stat din Berlin,
ASSOCIATION
În fiecare an, elevii se alătură TCDA-IBF din în- Germania, Academia de Balet al Operei din Viena, Founded 2006
treaga lume, generând o experiență de neuitat intr-un Austria, precum si alte programe profesionale din Eu-
Founders: Viorel Nicula, Alin Alistar, Mircea Ratiu
mediul multicultural, care încurajeaza deasemenea ropa si Statele Unite.
rețelele de comunicare și a noilor prietenii intre dan- In 2017, Festivalul a fost deasemenea organizat
satori. pe Coasta de Est al Americii, in colaborare cu North Conf. Univ. Dr. Anca Sirghie
Anul acesta elevi de la Scoala Operei din Paris, Carolina University at Wilmington, pe care scena a (Director Onorific)
Franta, Academia de Balet al Operei din Vienna, Aus- fost prezentat spectacolul, iar in 2020 este prevazut ca
tria, Conservatorul National de Dans din Lisabona, Festivalul sa se tina aditional si in Europa. Viorel Nicula
Portugalia, si numeroase alte scoli de dans din Europa Theodore Constant - Dance Academy / Interna- (Director General)
si Statele Unite au participat la prestigioasele cursuri tional Ballet Festival culminează in fiecare an cu un Simona Botezan
de vara TCDAIBF. spectacol public pe scenă, la care se alatura si dansatori (Director executiv )
Exclusiv, directori, maestri de balet, coregrafi și profesionisti.
artiști din întreaga lume care sunt reprezentanți al
mariilor școli de dans și balet, precum si al compani- Despre Festival: Prof. Dr. Marius Petraru
ilor de dans profesionale, sunt selectați cu atenție în www.tcda-ibf.com (Redactor Sef)
fiecare an pentru a preda un curriculum care intrevede Despre Theodor Constantinescu: Octavian Curpas
dezvoltarea unui dansator complet, cu accentul pus pe www.theodoreconstant.com (Redactor Sef Adj.)
baletul clasic.
George Roca
Dana Deac
Moldova ca Cazul butmalai Bebe Boanta
Madalina C. Diaconu
poligon geopolitic
 
PAUL SZASZ SEBEȘ
Nicolae Gavrea
Mara Circiu
Marian Petruta
PAUL SZASZ SEBEȘ Sebastian Doreanu
Vă mai  aduceți aminte de cazul Butmalai ?  Este  vorba despre acel ex-deputat Vavila Popovici
Republica Moldova  trece prin niște schimbări esențiale Noua putere  din   Republica Moldova care s-a sinucis în anul 2014.  Asta  tocmai  după ce Sergiu Gabureac
trebuie să facă reforme mari .  Să  repare injustițiile făcute de Plahotniuc. începuse să  facă dezvăluiri  despre regimul Plahotniuc.  Un caz  care a fost închis Dan Teodorescu
Un singur lucru însă, de ani buni, nu se schimbă. E vorba despre  Transnis- prea repede.  Nimeni nu știe ce urma  să mai spună  acest om.
Silvia Urdea
tria.  Regiunea aceea care a rămas o Uniune Sovietică în miniatură.. Un  caz  care  ar  trebui urgent  redeschis.  Asta pentru că  se pot afla multe
Alina Jar
Ca un ghimpe în dosul Republicii Moldova și al Ucrainei. Rusia nu mai detalii legate  de furtul miliardului.  Moartea acestui om a fost făcută uitată mult 
vrea federalizarea Republicii  Moldova.  Cel puțin nu o mai numesc așa. prea repede. E timpul să  cerem noilor autorități de  la Chișinău  să  redeschidă (Senior Editors)
Acum îi spun” regiune cu statut special. Reamintesc faptul că   cel care se cazul. Vorbim totuși de un caz mult prea cunoscut. S-a vorbit mut la vremea
ocupă  de regiunea transnistreană, înlocuitorul lui Rogozin, este  Dmitry  aceea. Ulterior s-a așternut tăcerea asupra acestui caz.  Oare de ce ? Să  nu mai  Sorin Blada
Kozak. Același cu memorandumul Kozak. deranjeze pe cineva? (Reporter Special)
Republica Moldova va fi doar un poligon de testare geopolitică. Dacă  Cred că  acest caz merită o anchetă serioasă. Una care să fie corelată cu furtul Tatomir Ion Marius
se va  reuși în Moldova, acest scenariu va fi  aplicat, la scară  mai mare, miliardului. Sunt multe semne de întrebare legate de această  sinucidere. (Corespondent Special Europe)
în Ucraina.  Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a afirmat că  Rusia
nu recunoaște  cele  două republici auto-proclamate, Donbas și Lugansk. 
Ovidiu Junc
Dorește însă  ca acestea să fie declarate regiuni cu  statut special.  Asta 
(Graphic/Layout Designer)
înseamnă că ei vor putea influența, la ordinul Moscovei, politica internă
și externă
Nu exclud faptul  ca să se încerce aplicarea acestui scenariu și în Georgia. Mona Rachita
Acolo avem regiunile Abhazia și Oseția. Conflicte înghețate. (Editor Corector)
Timotei Balla
Marius Baciu

… de Sânziene (Web Master)

Mara Cîrciu

"S-ar putea întâmpla fel de fel de miracole dar trebuie să te înveţe cineva cum să le priveşti, ca să ştii că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Treci pe lângă
ele şi nu ştii că sunt miracole. Nu le vezi...” ~
Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene

Ziua Mondială a Iei românești, un proiect minunat care a inspirat românii din toate colțurile lumii a fost sărbătorită și în acest an în spațiul real dar și cel virtual pe
data de 24 iunie!! Pentru o singură zi, Ziua de Sânziene, am îmbrăcat lumea în IA noastră românească, și lumea s-a făcut mai frumoasă, mai bună și mai luminoasă!! Ce
puteri magice are acest veșmânt ce nouă, românilor ne este atât de familiar? Am deschis ochii având această frumusețe rară drept model și ideal, și acum revăd abecedarul
meu ce avea chiar pe copertă imaginea unor copii îmbrăcați în straie populare!
Regina Maria, mare iubitoare a portului popular a fost o susținătoare înfocată și purta adeseori ia românească, multe dintre evenimentele ce aveau loc la palatul
regal menționau în invitație “costumul popular” drept ținută vestimentară, doamnele din cercul regal i-au urmat exemplul, și iată că ia era prezenta și la modă și în Colaboratori onorifici:
secolul trecut, dacă veți avea ocazia să admirați pozele din acea perioadă o să puteți vedea cât de frumos strălucea regina Maria în ia românească. Indiferent de ocazie, Bogdan Banu - Washington D.C.
parcă există o ie potrivită! Alb-negru, înflorată, cu motive geometrice, ia este atât de versatila și prin eleganța ei lipsită de ostentație satisface toate gusturile! Constat cu Radu Oprea - Arizona
plăcere că multe din nunțile zilelor noastre au drept miri tineri frumoși îmbrăcați în costum popular, o reîntoarcere la tradițional și frumos care-mi umple sufletul de Prof. Dr. Theodore Bucur - Franta
bucurie! Personal, nu pierd nicioadată ocazia să o port cu mândrie și multă dragoste, anul acesta, am luat-o cu mine chiar și în Peru, și pot să vă spun cu bucurie că ia Lucretia Berzintu - Israel
noastră românească a fost încă odată la înălțime!! Între ruinele faimosului Machu Picchu, într-un peisaj de vis, ia românească a fost cel mai bun ambasador și simbol al Monalise Hihn - Romania
valorilor noastre românești. Am avut satisfacția ca într-o țară îndepărtată, o părticică din ADN-ul nostru național să fie prezent!
Narcis Daju - Romania
Biblia ne-nvață că “nimeni nu-i profet în țara lui” si IA noastră românească a redevenit din nou “la modă” după ce a cunoscut un succes răsunător în moda
internațională, casele de modă cu renume folosind IA drept inspirație și model în nenumărate ținute foarte apreciate atât de marele public dar și de multe vedete
Szazs Sebes Paul - Romania
internaționale. Ia noastră a ajuns chiar și la Hollywood, vedete americane celebre au devenit și mai strălucitoare în frumosul nostru port popular. Marius Jar - California
M-a fascinat dintotdeauna frumusețea, simplitatea, culoarea și armonia din iile noastre. Înflorate, cu motive populare, cu stele, râuri, flori de câmp, trandafiri, Mircea Neagoe - California
frunze, ramuri…fiecare ie are o poveste. Odată cu ficeare împunsătură a acului, mâna dibace ce a creat-o a pus în această podoabă o parte din sufletul, visele şi speranţele Pr. Octavian Mahler - California
sale. V-aţi întrebat vreodată de unde poate izvorî atâta frumuseţe dacă nu dintr-un suflet prea plin de frumos? Întoarcerea această către minunea care este ia romanească Prof. Dr. Adrian Botez - Romania
semnifică spiritualitate şi continuitate. Copiii români născuţi pe meleaguri străine nu pot intui sau conştientiza la prima vedere acest lucru, cu toate acestea, tinerele Maria Popa - California
generaţii trebuie direcţionate către trecut şi frumos! Avem datoria să învăţam ţinerii despre istoria şi frumuseţea din ia românescă. Dacă noi o purtăm cu drag şi madrie, Georgeta Bostean -California
aşa o vor face şi ei! Cât de săracă ar fi lumea fără strălucirea iilor româneşti! George Petrovai - Romania
Dana Dobre - Romania
Lumină, culoare, bucurie-să nu uităm să iubim România şi IA în fiecare zi!!!
Clara Ilie - Romania

Colaboratori presa:
Los Angeles Press Club
Sacramento Press Club
Clubul Presei Transatlantice
NARPA, AIPS

E-mail stories & photos:


mioritausa@yahoo.com
www.mioritausa.news
ADDRESS: P.O.BOX 193
WEST SACRAMENTO, CA 95691
PHONE: 916 868 5395

"MIORITA USA" este o publicatie lunara


ce apare la inceputul fiecarei luni ca-
lendaristice. Va invitam sa va abonati.
Costul unui abonament este de $15
pe 6 luni si $30 pe un an intreg. In pret
sunt incluse si taxele postale. Efectuati
check pe MIORITA USA si expediati la
adresa ziarului. Ziarul "MIORITA USA"
nu cenzureaza articolele asa ca ideile
anuntate apartin autorilor, la fel si re-
sponsabilitatea juridica. You may not
modify, copy, reproduce, republish,
upload, post, transmit, or distribute,
in any manner, the material from this
published newspaper, including text
and graphics. Miorita USA. All rights
reserved.
Mara Circiu - Miorita USA - senior editor
THE BEST
WEDDING
OF NORTH
CALIFORNIA
- 2019
Dorena
and Andrew
Peterson

S-ar putea să vă placă și