Sunteți pe pagina 1din 97

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica a unui contract de lucrări având ca


obiect prestarea servicilor de proiectare, asistență tehnică
proiectant și execuție lucrări

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

”Construire COMPLEX SPORTIV, Localitatea Unirea,


strada Aerodromului nr. 33, Municipiul Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud”
Sectiunea 1 – Cerințele Beneficiarului

CUPRINS

1
1. INTRODUCERE............................................................................................................................................................................................3

2.DEFINITII............................................................................................................................................................................................................3

3.DATE GENERALE........................................................................................................................................................................................4

4.SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI...................................................................................................................4

5.OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ...................................................................................................6

6.DATE DE TEMĂ.............................................................................................................................................................................................6

7. DESCRIEREA INVESTIȚIEI...............................................................................................................................................................7

8.DURATA PROIECTATA DE VIATA..............................................................................................................................................67

9.PRINCIPALELE CERINTE CE TREBUIE ASIGURATE PENTRU ACTIVITATIILE


SPORTIVE:BASCHET, HANDBAL, VOLEI ȘI EVENIMENTE SPORTIVE CU SPECTATORI.....69

10. CERINTELE PRIVIND MANUALUL DE OPERARE SI INTRETINERE.................................................80

11.DURATA DE REALIZARE................................................................................................................................................................83

12.CERINTE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR..........................................................84

13. PERIOADA GARANŢIEI DE BUNĂ EXECUŢIE.......................................................................................................90

14.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE.........................................................................................................................90

15. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE..........................................................................................................95

16. CONDITII PENTRU OFERTANTI........................................................................................................................................96

17.FACTORI DE EVALUARE................................................................................................................................................................96

1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de achizitie si contituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara cu privire la obiectul
contractului.
Autoritatea contractanta va fi declarata neconforma ofertata care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

2
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaboratii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecare.
Cerinţele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi împreună cu Condiţiile Generale
şi Specifice de Contract, aprobate prin HG nr. 1/2018, pentru contractele de achiziţie publică sau
sectoriala de lucrări care au ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia de lucrări şi care sunt aferente
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Prezentul Caiet de Sarcini este structurat in 3 sectiuni:
• Sectiunea 1 – Cerintele Beneficiarului;
• Sectiunea 2 – Cerintele Beneficiarului. Graficul de esalonare a platilor;
• Sectiunea 3 – Cerintele Beneficiarului. Liste de echipamente si dotari.

2.DEFINITII
 Autoritate contractanta – Compania Nationala de Investitii CNI SA, Piata Natiunilor Unite, nr.
9, bloc 107, sector 5, Bucuresti
 ”Acord Contractual” – actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul
de vointa al partilor;
 ”Antreprenor” – persoana numita antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai
acestei persoane);
 ”Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” – toate activitatile prevazute
de lege si de Contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata
executiei lucrarilor.
 ”Beneficiar” – persoana numita Beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai
acestei persoane;
 “Beneficiar Final” – U.A.T.Bistrița-Năsăud
 “Conditii Contractuale” – ansamblul format din Conditiile Speciale si Conditiile Generale;
 “Conditii Generale” – documentul numit astfe, inclus in Contract;
 “Conditii Speciale” – documentul numit astfel, inclus in Contract;
 “Contract” – Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1
din Conditii Generale;
 Echipamente – aparatele, masinile si vehiculele car sunt sau vor fi integrate in Lucrarile
Permanente;
 ”Parte/Parti” – Beneficiarul si/sau Antreprenorul dupa cum cere contextul;
 „Proiectare” – inseamna studii, avize, autorizatii, elaborarea proiectului pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), elaborarea proiectului tehnic de executie
(PT+CS+DE), elaborarea, dupa caz, a documentatiei tehnice conforme cu executia;
 “Lucrarile Permanente” – lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor
potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);
 “Lucrarile provizorii” – toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele
Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si
remedierea oricaror defectiuni;
 "Lucrările" – Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii; „Standarde” – standardele,
reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislaţia aplicabilă obiectului
contractului;
 Supervizor – operator economic sau echipa a Beneficiarului desemnat(a) de catre Beneficiar;

3.DATE GENERALE
3.1.Denumirea obiectivului de investitii
Construire COMPLEX SPORTIV, Localitatea Unirea, strada Aerodromului nr. 33,
3
Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
3.2.Amplasament:
Localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud
3.3.Titularul investitiei
UAT Judetul Bistrita-Nasaud
3.4.Beneficiarul Investititiei
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - PE PERIOADA REALIZARII INVESTITIEI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD – DUPĂ
REALIZAREA INVESTITIEI
3.5. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate : S.C. DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L. cu
sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 98-100, et.2, județul Cluj

4.SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI


 Atribuirea contractului de lucrari având ca obiect execuţia de lucrări, asistenta tehnica
proiectant si prestarea de servicii de proiectare, fazele:
 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C.), inclusiv intocmirea
documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare emiterii Autorizatiei de Construire;
 Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE);
 Proiect pentru atorizarea executarii organizarii lucrărilor (P.O.E.);
 Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și
eventuale modificări ale proiectului);
 Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente;
 Proiect „as-built”;
pentru obiectivul de investitii: ”Construire COMPLEX SPORTIV, Localitatea Unirea, strada
Aerodromului nr. 33, Municipiul Bistrița, judetul Bistrița-Năsăud”

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in


domeniul constructiilor:
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
 Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 HG nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutului-cadru al
documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii
finaintate din fonduri publice;
 Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
 Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
 Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind performanta energetica a cladirilor;
 Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor;
 Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător
pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”,

4
 Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’’Îndrumător privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificărle și completările ulterioare’’.
 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu
modificările și completările ulterioare,
 Reglementările tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 și C și standardele
corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data
efectuării Raportului tehnic,
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
 H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun
avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă,
 Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și
autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă,
 Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare,
 Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect,
 Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr.
342/21.mai 2012,
 Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor –
indicativ PCF 002
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile public
 “Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii” aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 272/14.06.1994;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.
265/2006 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007;
 Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind
administrarea, folosirea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A.N.D. –
554;
 Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 Altele, inclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si construcțiilor.
 Cod de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.
 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012 (inlocuieste CR 1-1-3-05),
Cod de proiectare.

5
 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014 (inlocuieste normativul NP
082/2004),
 Normativul privind calculul termoenergetic al elementelor de constructie ale cladirilor-
indicativ C107/3/2012 (inlocuieste normativul C107/3/2005).
 Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
(inlocuieste P118/1999),
 Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013
(inlocuieste NP086/2005),
 Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015.
 Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste
NP 074/2007).
 Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi
implementat.
Lista de mai sus nu va fi considerată exhaustivă.

5.OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ


Atribuirea contractului de lucrări având ca obiect execuţia de lucrări, prestarea de servicii de
proiectare si asistenta tehnica proiectant, fazele:
- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.), inclusiv orice studii și
documentații necesare eliberării autorizației de construire;
- Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.);
- Proiect Tehnic de execuție, verificat potrivit prevederilor legale pentru cerinţele de
calitate de specialişti atestaţi în condiţiile legii;
- Caiete de Sarcini;
- Detalii de Execuție;
- Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor;
- Întocmire raport la terminarea execuției;
- Proiect „as-built”,
pentru obiectivul de investiții: ”Construire COMPLEX SPORTIV, Localitatea Unirea, strada
Aerodromului nr. 33, Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

6.DATE DE TEMĂ
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
Strategia de dezvoltare durabila viitoare a judetului Bistrita-Nasaud sustine creerea de noi spatii
pentru desfasurarea evenimentelor sportive, recreere, evenimente culturale, prin realizarea unui
complex sportiv care va include o sala de Sport Multifunctionala, in care se vor putea desfasura
sporturi multiple si competitii sportive la nivel national si international, activitati culturale,
concerte, simpozioane, expozitii, etc.
Judetul Bistrita-Nasaud si Municipiul Bistrita sunt recunoscute ca puncte de reper in sportul
romanesc prin evolutia echipelor si a sportivilor bistriteni de-a lungul timpului, in ultimii ani
remarcandu-se evolutia echipei de handbal feminin CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, a sportivilor
care isi desfasoara activitatea la Centrul Olimpic de Tenis de Masa Bistrita-Nasaud, dar si a unor
competitii sportive precum Campionatul Mondial de Culturism si Fitness sau Cupa Judetului
Bistrita-Nasaud la handbal feminin. In prezent in municipiul Bistrita exista o sala polivalenta cu o

6
capacitate de mai putin de 1000 de locuri, care limiteaza desfasurarea unor activitati sportive de o
anumita anvergura si posibilitatea pregatirii echipelor sportive de performanta.
Prin investitia de fata se are in vedere asigurarea unor conditii optime pentru desfasurarea de
activitati sportive, posibilitatea organizarii unor competitii internationale oficiale majore, a
pregatirii echipelor sportive de performanta. Prin realizarea unui astfel de obiectiv se vine in
intampinarea nevoii sociale identificate la nivel national de creare a unei infrastructuri care sa
dezvolte sportul de masa si sa satisfaca cerintele de pregatire sportiva si de organizare a
evenimentelor din acest sector. In initierea unui astfel de demers s-a tinut cont de numarul spatiilor
special amenajate, destinate practicarii sporturilor, care este insuficient in raport cu necesitatile
reale ale societatii.
Lipsa infrastructurii sportive in conformitate cu normele europene impiedica, din motive
logistice, participarea echipelor sportive la competitii internationale intrucat acestea au nevoie, in
pregatire, de respectarea unor standarde de calitate atat pentru antrenamente cat si pentru spatiile in
care se desfasoara acestea.
Activitatile specifice se adreseaza in egala masura copiilor, tinerilor dar si adultilor, promovand
intarirea starii de sanatate a populatiei, petrecerea timpului liber in mod placut si util si nu in
ultimul rand performanta sportiva. Pe langa activitatile cultural si sportive de mare impact social,
se pot asigura si activitati specifice in vederea popularizarii sportului, precum si remarcarea pe
plan national si international a zonei, atragerea de turisti romani si straini, la evenimentele
respective.
Pentru ca in municipiul Bistrita sa se desfasoare activitati sportive si culturale in cele mai
bune conditii, atat din punct de vedere al spatiului cat si din punct de vedere al fluxurilor specifice
unor astfel de activitati este necesara realizarea unui obiectiv socio-cultural-sportiv la standarde
corespunzatoare cerintelor actuale.
Principalele obiective care doresc a fi obtinute prin realizarea acestei investitii sunt cresterea
gradului de participare activa a populatiei de toate varstele la activitati sportive cu caracter
permanent in interesul ridicarii si pastrarii nivelului de sanatate individuala, imbunatatirii gradului
de coeziune, integrare si incredere sociala, cresterea gradului de practicare a activitatilor sportive
cu precadere in randul copiilor si tinerilor in scopul formarii si dezvoltarii de cetateni activi,
educati si responsabili, cresterea nivelului si calitatii reprezentarii Romaniei la cele mai inalte
competitii sportive de performanta.
Obiectivul specific al proiectului consta in realizarea unui Complex sportiv ce va deservi
activitatea sportiva si competitionala la nivel profesionist, precum si activitati socio-culturale si de
agrement pentru publicul larg.
Prin investitia de fata se vine in intampinarea nevoii sociale identificate la nivel national: de
creare unei infrastructuri care sa dezvolte sportul de masa si sa satisfaca cerintele de pregatire
sportiva.

7. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

7.1 ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU


a) Zona și amplasamentul
- localizare: amplasament intravilan
Terenul pe care sa propune amplasarea cladirii este in suprafata de 30.166 mp si se afla in
intravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Unirea- zona Poligon, destinatia conform
P.U.G. al municipiului Bistrita, aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013, in care este preluat P.U.Z
”Complex spotiv polivalent” , aprobat cu HCL nr.241/22.12.2010, este proprietatea Judetului
Bistrita-Nasaud, domeniu public – conform CF 83665 si este incadrat in U.T.R.37 – (IS1), subzona
7
institutiilor publice si serviciilor de interes general - cu respectarea prevederilor P.U.Z. WonderIand
(U.T.R.2 – zona administrative Complex sportive polivalent).
Parcela are o forma aproximativ patrata, iar accesul se va realiza direct din strada Aerodromului pe
strada publica propusa a se amenaja. Astfel, se propune amenajarea unei strazi publice care va
inconjura cladirea de sport in sens unic. Accesul auto se va face din latura estica, pe la mijlocul
parcelei, cu iesire tot pe latura estica in coltul de nord al parcelei. Intre cele doua alei carosabile se
formeaza un squar amenajat cu spatii verzi, potrivit pentru sustinerea unei aglomerari de persoane
care se poate forma inaintea sau la finalul unui eveniment in interiorul salii polivalente. In afara
evenimentelor, squarul poate fi folosit ca si parc sau amenajat pentru diverse activitati exterioare.

Constructia se va amplasa cu respectarea cerintelor urbanistice privind modul de amplasare pe


parcela si va fi corelata cu cerintele temei de proiectare si a fluxului specific

Amplasamentul sudiat este situat intr-o zona slab populata cu imobile din localitatea Unirea, se
gaseste in Depresiunea Bistritei, in imediata vecinatate a municipiului Bistrita- in nord/estul
acestuia, amplasat in valea raului Bistrita, pe malul stang al acestuia si inconjurat de Dealurile
Bistritei.

Suprafata de teren aferenta investitiei conform CF nr.83665 este 30.166 mp, liber de sarcini.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional‐arhitectural şi tehnologic:


In urma analizei comparative a scenariilor la faza de studiu de fezabilitate, din motive obiective,
s‐a ales pentru analiza suplimentara SCENARIUL A.
Amenajarea Complexului Sportiv- SCENARIUL A, pe lotul in suprafata de 30166 mp, va
cuprinde mai multe obiecte:
1. Sala Polivalenta, cu o capacitate de 2675 de locuri, inclusiv spatii pentru cantonamente
sportive, care se dezvolta pe doua functiuni:
- Sala de sport, terenul de antrenament, anexe sportive si sociale, spatii administrative si
spatiile tehnice aferente
- Spatii cazare cantonament
2. Terenuri exterioare de sport
- Handbal
- Baschet
- Tenis
- Pista alergare 8 culoare: 132 ml lungime, 12 m latime
- Cladire Anexa la terenurile sportive (spatii tehnice, vestiare, cabinet medical, spatii
administrative)
- Gradene – teren terasat in trepte cu bancute de lemn pe structura metalica
3. Amenajari exterioare
- Alei carosabile
- Alei pietonale
- Parcari
- Zone verzi
- Imprejmuire Complex Sportiv
- Imprejmuire terenuri sportive

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii:


8
Indici urbanistici propusi pentru obiectul de investitie:
 Functiunea : sportiva (constructie pentru sport)
 Indicii de urbanism conform Certificat de Urbanism nr 464 din 19.03.2019 se vor
incadra in urmatoarele valori, stabilite prin PUZ aprobat
POT max = 40%
CUT max = 0.5
H max = 21,0 m (P+6)
Parametrii urbanistici rezultati in urma investitiei, valabili in cazul ambelor scenarii,
- Suprafata teren: 30,166 mp mp
 Sala Polivalenta:
- Suprafata construita: 7350 mp
- Suprafata desfasurata totala: 14124 mp
- dimensiuni suprafata de joc: 28.10m X 48.10m
- regim de inaltime = P+2E sala de sport si P+3E+E tehnic spatiile de cantonament
- Hatic = 13.64m (fata de cota 0.00)
- Hmax = 19.26m (fata de cota 0.00)
 Anexa terenuri sportive
- Suprafata construita: 328.64 mp
- Suprafata desfasurata totala: 328.64 mp
- regim de inaltime = Demisol
- Hatic = 4.00m (fata de cota 0.00)
- Hmax = 4.00m (fata de cota 0.00)
 Suprafata exterioara de joc, dimensiuni terenuri exterioare
- Teren exterior handbal: 24.05m X 43.96m
- Teren exterior baschet: 19.05m X 32.10m
- Teren exterior tenis: 18m X 36.50m
- P pista alergat viteza: 8 culoare, 132.5m X 11.86m
- Arie desfasurata pentru calcul CUT= 14452.64 mp
 Indici tehnici:
P.O.T = 7678.64/ 30166 X 100 = 25.45%
C.U.T. = 14452.64/ 30166 = 0.48
 Arii de nivel Sala polivalentă:
- A parter= 7350 mp
- A etaj 1= 3421mp
- A etaj 2= 3293 mp
- A etaj 3= 431 mp
- A etaj tehnic=61 mp

Incadrarea constructiei:
Categoria de importanta a constructiei (conform HG 766/1997) este C
Clasa de importanta a constructiei (conform P100/2013) este II
Riscul de incendiu este mic, gradul de rezistenta la foc este II, conform NP P118/1999

Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia:


Capacitate
Nr. locuri sala polivalentă:
9
- 1513 locuri in tribune public
- 640 locuri pe tribuna retractabila
- 233 locuri business
- 233 locuri VIP
- 18 locuri pentru persoane cu dizabilități + 18 locuri pentru însoțitori
- 20 locuri presa
TOTAL: 2675 locuri
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă în picioare:
- 2675 locuri în tribune
- 2340 maximul numărului de spactatori pe teren – corelat cu capacitățile de evacuare de la
nivelul parterului direct în exterior
TOTAL: 5015 spectatori
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă pe scaune:
- 2675 locuri în tribune
- 1440 locuri pe scaune dispuse pe terenul sălii de sport
TOTAL: 4115 spectatori

Arhitectura
‐ volumetrie omogenă cu diferite accente
‐ Inchiderile exterioare se vor realiza cu elemente modulare de tip panouri sandwich, culoare gri
antracit;
‐ Vitrajul anvelopei se va realiza cu pereti cortina din tamplarie de aluminiu cu geam termopan;
- Peste fatada descrisa mai sus se va crea un ecran , distantat fata de fatada cu 50cm, realizat din
panouri de tabla de aluminiu expandata sau tabla de aluminiu de 2 mm perforata, cu fixare pe o
substrutura metalica dispusa la interax de 1.5m.
- Invelitoare peste zona salii de sport si terenul de antrenament, se va realiza pe o structura
metalica format din grinzi zabrelite spatiale, cu sectiuni transversal triunghiulare alcatuite din
profile metalice tubulare, cu stratul suport din tabla cutata T153.
Rezistenta
Structura de rezistenta este alcatuita din cadre de beton armat. Trama caracteristica este de 7.50m x
7.50m in zona arenei. Cadrele din beton armat sunt alcatuite din stalpi de beton armat prefabricat.
Grinzile de cadru sunt realizate din beton armat prefabricat. Nodurile stalp – grinda planseu sunt
noduri articulate. Elementele de planseu prefabricate utilizate sunt predale prefabricate 11cm
grosime. Peste grinzi si elementele de planseu se toarna o suprabetonare monolita de 14.00cm
grosime.
Pentru a asigura capacitatea ceruta a salii multifunctionale s-a prevazut tribune pe un nivel. Aceste
tribune sunt realizate cu ajutorul unor grinzi inclinate de beton armat prefabricat cu sectiune
dreptunghiulara peste care se monteaza elemente de gradena prefabricate.
Treptele scarile de pe gradene, si parapetii, sunt alte elemente constructive care se vor realiza in
solutie prefabricata.
Accesul pe gradene se realizeaza prin intermediul unor scari interioare de beton armat.
Avand in vedere distanta mare dintre reazeme si inaltimea utila necesara functiunii s-a proiectat un
acoperis curb. Structura de rezistenta este formata din grinzi zabrelite spatiale cu sectiune
transversala triunghiulara alcatuita din profile metalice tubulare. Invelitoarea este realizata din
tabla cutata, pachet de termo si hidroizolatie. Intre fermele spatiale sunt prevazute elemente de
rigidizare verticale si in planul acoperișului.

10
Instalatii
Instalații electrice
• Instalațiile electrice satisfac cerințele normativelor NP 065-02 și NP I7-11. Alimentarea
de rezervă este asigurată din grup electrogen și din surse neîntreruptibile UPS.
• Instalațiile de curenți slabi vor respecta normativele I18/01, P118/3-15 și Legea 333/03.
Instalații HVAC
• Instalațiile de preparare a apei calde menajere vor fi compuse din schimbătoare de căldură
în plăci și acumulatoare a.c.m. conectate la un sistem de panouri solare.
• Agentul termic pentru încălzire va fi furnizat de cazane de pardoseală echipate cu arzător
pe combustibil gazos, cu funcționare în condensație, complet automatizate.
• Centrala termică va asigura agent termic apă caldă pentru:
- radiatoare;
- centralele de tratare aer și bateriile de încălzire;
- sistemul de preparare apă calda pentru consum menajer.
• Climatizarea (încălzirea/răcirea) aerului în Corp Cazare Cantonament se va realiza cu
ajutorul unor sisteme tip VRF/VRV în detentă directă, funcționare cu agent frigorific.
Sistemul este format din unități interioare tip casetă sau tip duct racordate la unități
exterioare, prin intermediul unor trasee frigorifice din țevi de cupru.
• Climatizarea (încălzirea/răcirea) aerului în camerele anexe aferente sălii polivelente se
va realiza cu ajutorul unor sisteme tip ventiloconvector VCV cu 4 țevi, funcționare cu apă
caldă + 30% glicol furnizată de cazane și apă răcită + 40% glicol furnizată de Chillere.
• Sala polivalentă și sala de antrenament vor fi ventilate și climatizate prin intermediul unor
centrale de tratare aer, care vor realiza încălzirea, răcirea, umidificarea, dezumidificarea
aerului și aportul de aer proaspăt necesar realizării condițiilor de confort. Umiditatea
interioară va fi menținută în intervalul de 45-50%.
• Ventilarea birourilor, cabinetelor medicale, sălilor pentru activități conexe, restaurantului,
etc. se va face cu centrale de tratare aer montate deasupra plafoanului fals sau în spații
special amenajete, echipate cu recuperator de căldură, ventilatoare de introducere și de
evacuare aer, filtre aer, baterii de încălzire, baterii de răcire etc.
• Grupurile sanitare vor fi ventilate în depresiune cu ventilatoare axiale de tubulatură cu
montaj deasupra plafoanelor false. Aerul va fi extras prin valve cu disc reglabil,
compensarea aerului evacuat făcându-se prin grile de transfer montate în uși.
Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse
Dotarile care sunt prevazute in proiect sunt specifice salilor de sport.
Dotarile pentru sala principala si sala de antrenament (porti, tabele electronice, podiumuri
premiere sportivi, echipamente aditionale sporturilor practicate in sala), dotari pentru cabinet
medicale, dotari sala de masaj, dotari sala de forta, dotari vestiare si sala de instruire, dotari cabine
comentatori, cabine VIP, dotari sala presa, camera tehnice.

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat


Regimul juridic
- imobil teren în suprafață de 30.166 mp situat în intravilanul municipiului Bistrița - localitatea
componentă Unirea, conform P.U.G. al municipiului Bistrița aprobat prin H.C.L. nr136/2013
prelungit cu H.C.L nr 184/2018 proprietatea Județului Bistrița - Năsăud domeniu public -
conform CF 83665.

Regimul economic
11
-folosința actuală: teren curți constructii în suprafață de 30.166 mp destinat pentru agrement cu
dotari sportive și funcțiuni complexe - Complex sportiv polivalent;
- destinație conform P.U.G. al municipiului Bistrița aprobat prin H.C.L. nr.136/2013, în care este
preluat P.U.Z. "Complex sportiv polivalent" municipiului Bistrița – localitatea componentă Unirea,
zona Poligon-aprobat prin H.C.L nr. 241/22.12.2010, imobilul este situat în U.T.R. 37 - (IS1)
subzona instituțiilor publice și serviciilor de interes general – cu respectarea prevederilor P.U.Z
Wonderland (U.T.R. 2-zonă administrativă Complex sportiv polivalent);
- zona B de impozitare;

Regim tehnic
- Documentația de urbanism în vigoare: P.U.G. al municipiului Bistrița aprobat prin H.C.L.
nr.136/2013 în care este preluat P.U.Z. "Complex sportiv polivalent" în municipiul Bistrița -
localitatea componentă Unirea - zona Poligon - aprobat prin H.C.L nr.241/22.12.2010; - imobilul
este situat în U.T.R.37 -(lS1), subzona instituțiilor publice și serviciilor de interes general - cu
respectarea prevederilor P.U.Z. Wonderland (U.T.R .2 - zona administrativă Complex sportiv
polivalent);
- amenajare Complex sportiv polivalent pe lotul în suprafață de 30.166 mp prin amplasare clădire
Sală Polivalentă cu spații moderne pentru evenimente sportive și alte functiuni - conform
prevederilor U.T.R. 2-zonă administrativă Complex sportiv polivalent/P.U.Z. Wonderland);
- accesul se va realiza direct din strada Aerodromului pe strada publică propusă a se amenaja
- conform P.U.Z., P.O.T max = 40%, C.U.T max = 0 5,
- înălțimea max. 21,0 m (P+6);
- clădirile propuse se vor amplasa la min. 9.0 m față de limitele laterale și posterioare ale terenului,
dar nu mai puțin de jumătate din înălțimea la cornișă,
- aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compozițional cadrului natural existent, va exprima
caracterul și reprezentativitatea funcțiunii, va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii
europene va fi subordonat cerintelor și prestigiului Investitorilor și zonei,
- volumele construite vor fi simple,
- se va asigura realizarea accesulul pentru persoanele cu dizabilități,
- se vor amenaja locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi.

7.2 STUDII DE TEREN


Studiu topografic
S-a efectuat o ridicare topografica de catre ing. Câmpean Sergiu.

Studiu geotehnic
Pe amplasament a fost executat un studiu geotehnic de SC GOMAS SRL, BISTRITA in luna
februarie 2019 și verificat de catre verificatorul la cerința Af atestat MLPAT ing. Fosti Vladimir
Petre, avand aut. nr. 1564 .
Date Geomorfologice. Localitatea Unirea este situata in imediata vecinatate a Municipiului
Bistrita, in nord-estul acestuia, fiind incadrata de subuntatea morfologica Dealurile Bistritei.
Suprafata pe care se afla este o regiune mai coborata, cunoscuta ca Depresiunea Bistritei. Aceasta
depresiune este deschisa la sud-vest si nord-est, iar inspre nord si sud este marginita de dealurile :
Cetate (686m), Bistritei (549m), Ciuha (620m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor, Cighir. Terenul
cercetat se afla in valea raului Bistrita, pe malul stang al acestuia.
Date Hidrologice. Din punct de vedere hidrologic zona corespunde bazinului hidrografic al raului
Bistrita, afluent al Siesului. Raul Bistrita izvoreste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani,
parcurgand un traseu de 64 km pana la intrarea in oras. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte
12
mic si inconstant, paraul Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetatii isi aduna apele paraul
Castailor care se varsa in raul Bistrta, intre Bistrita si Viisoara. Raul Bistrta trece pe la marginea
localitatii Unirea, traverseaza localitatea Viisoara si se varsa in raul Sieu.
Clima este continental-moderata, cu unele influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile
sufla din sectorul estic si au o medie de 3,1 m/s.
Temperatura medie anuala este de 8,3C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7C, iar cea a
lunii iulie atinge valoarea de 18,9C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu
luna cea mai bogata in precipitatii – iunie,cu o medie de 90mm, iar cea mai secetoasa – februarie,
cu media de 20mm.
Vanturile dominante bat din sectorul estic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna,
cu intensificari orientate vest-est.
Sub aspectul incarcarilor date de zapada, conform Codului de Proiectare CR1-1-3-2012, valoarea
caracteristica a incarcarii din zapada pe sol considerata este sk=1.5kN/m².
Sub aspectul incarcarilor date de vant, conform Codului de Proiectare CR1-1-4-2012, valoarea
caracteristica a presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 minute si avand 50 de ani interval
mediu de recurenta, considerata este qb= 0.40 kN/m².
Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este de 100 cm
de la cota terenului natural.
Seismic, conform SR 11100/1-93 Zonarea seismică a teritoriului Romaniei, amplasamentul se
gaseste in zona de intensitate seismica ”6”.
Conform P100/1-2013 „Cod de proiectare seismica – partea I, P100-1/2013” acceleratia de varf a
terenului ag=0,10g, cu IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani; perioada de colt
Tc=0,70 sec.
Stratificatia terenului
Pentru verificarea stratificatiei terenului din amplasamentul, au fost executate 4 foraje geotehnice
pana la adancimea maxima de 4.00 m.

Conform studiului geotehnic intocmit pentru amplasament, stratificatia terenului este urmatoare:
Forajul 1
0,00 – 0,30 m Sol vegetal;
-0,30 – 1,10 m Argila nisiposa galbuie, consistenta, contractila, activa;
-1,10 – 2,30 m Argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila, activa;
-2,30 – 3,10 m Praf nisipos galbui, moale-consistent;
-3,10 – 4,00 m Pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente decimetrice de gresie, in stare
indesata;

Forajul 2
0,00 – 0,30 m Sol vegetal;
-0,30 – 1,80 m Argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila, activa;
-1,80 – 4,00 m Pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente decimetrice de gresie, in stare
indesata;

Forajul 3
0,00 – 0,30 m Sol vegetal;
-0,30 – 1,30 m Argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila, activa;
-1,30 – 4,00 m Pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente decimetrice de gresie, in stare
indesata;

Forajul 4
13
0,00 – 0,30 m Sol vegetal;
-0,30 – 2,30 m Argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila, activa;
-2,30 – 4,00 m Pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente decimetrice de gresie, in stare
indesata;
La data executarii forajului, nivelul acvifer activ a fost intalnit la adancimea de -1.90 m in zona
forajelor F1 si F2, respectiv la -2.50m in zona forajelor F3 si F4.

Recomandarea studiului geotehnic (extras):


• Zona forajelor F1 si F2
Fundatiile se vor incastra in stratul de argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila,
activa, cu pconv=220kPa. Adancimea minima de fundare Df=-1,50m, asigurandu-se o incastrare
minima de 0,20m in terenul bun de fundare.
Alternativ fundatiile se vor incastra in stratul pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente
decimetrice de gresie, in stare indesata, la adancimea minima de fundare Df=-3,20m, asigurandu-
se o incastrare minima de 0,20m in terenul bun de fundare.
Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00m si cu latimea
fundatiei B=1,00m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta conform SR EN 1997
Eurocod 7 Proiectare geotehnica.
• Zona forajului F3
Fundatiile se vor incastra in stratul de pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente
decimetrice de gresie, in stare indesata, cu pconv=350kPa. Adancimea minima de fundare Df=-
1,20m, asigurandu-se o incastrare minima de 0,20m in terenul bun de fundare.
Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00m si cu latimea
fundatiei B=1,00m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta conform SR EN 1997
Eurocod 7 Proiectare geotehnica.
• Zona forajului F4
Fundatiile se vor incastra in stratul de argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila,
activa, cu pconv=220kPa. Adancimea minima de fundare Df=-1,50m, asigurandu-se o incastrare
minima de 0,20m in terenul bun de fundare.
Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00m si cu latimea
fundatiei B=1,00m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta conform SR EN 1997
Eurocod 7 Proiectare geotehnica.

-Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi


identificate;
Nu este cazul.
‐Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
Nu este cazul.
‐ Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională;
Nu este cazul.

7.3 DESCRIERE SITUATIE EXISTENTĂ


Investiția ce face obiectul prezentului SF se va realiza pe amplasamentul cu forma regulată,
laturile scurte ale dreptunghiului, terenul este liber de sarcini in suprafata de 30.166 mp conform
extras de CF cu nr. 83665.
14
7.4 DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE A STUDIULUI DE FEZABILITATE
7.4.1. Prezentare generala investitie. Cerinte privind sigurarea utilitatiilor si
prezentarea parametrilor arhitecturali ai investitiei
A. asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
-energie electrica, apa potabila, telefonie si gaz metan
Cladirile se vor racorda la retelele edilitare din zona.
Asigurarea cu apa potabila pentru nevoi gospodaresti si pentru refacerea rezervei de incendiu se va
face de la reteaua publica din zona sau extinderi ale acesteia, prin intermediul unui bransament de
apa si a caminului de apometru ce va fi amplasat la limita de proprietate.

B. soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
funcţional‐arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată
cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico ‐economici
propuşi;

- Suprafata teren: 30,166 mp mp


Sala Polivalenta:
• Suprafata construita: 7350 mp
• Suprafata desfasurata totala: 14124 mp
• dimensiuni suprafata de joc: 28.10m X 48.10m
• regim de inaltime = P+2E sala de sport si P+3E+E tehnic spatiile de cantonament
• Hatic = 13.64m (fata de cota 0.00)
• Hmax = 19.26m (fata de cota 0.00)
Anexa terenuri sportive
• Suprafata construita: 328.64 mp
• Suprafata desfasurata totala: 328.64 mp
• regim de inaltime = Demisol
• Hatic = 4.00m (fata de cota 0.00)
• Hmax = 4.00m (fata de cota 0.00)
Suprafata exterioara de joc, dimensiuni terenuri exterioare
• Teren exterior handbal: 24.05m X 43.96m
• Teren exterior baschet: 19.05m X 32.10m
• Teren exterior tenis: 18m X 36.50m
• P pista alergat viteza: 8 culoare, 132.5m X 11.86m
- Arie desfasurata pentru calcul CUT= 14452.64 mp

Indici tehnici:
P.O.T = 7678.64/ 30166 X 100 = 25.45%
C.U.T. = 14452.64/ 30166 = 0.48

Arii de nivel Sala polivalenta:


- A parter= 7350 mp
- A etaj 1= 3421mp
- A etaj 2= 3293 mp

15
- A etaj 3= 431 mp
- A etaj tehnic=61 mp

Capacitati locuri de parcare:


- PUBLIC (2675 spectatori) - 435 locuri de parcare la distanță de 682.5m
- 5 locuri parcare autobuze pe sit
- VIP (233 locuri în sală) - 8 locuri parcare pe sit
- BUSINESS (233 locuri în sală) - 8 locuri parcare pe sit
- SPORTIVI, OFICIALI - 10 locuri de parcare pe sit
- 4 locuri de parcare autobuze
- MASS MEDIA - 8 locuri parcare pe sit
- 1 loc parcare car TV
- ADMINISTRAȚIE, - 8 locuri parcare pe sit
PERSONAL DE SERVICIU
- PERSOANE CU DIZABILITĂȚI - 4 locuri de parcare pe sit
- Parcari specializate- POLIȚIE, POMPIERI, SALVĂRI - 4 locuri parcare pe sit
TOTAL: 485 locuri parcare autoturisme, 10 locuri parcare autocare

Amenajari exterioare
Se vor realiza amenajari exterioare, cuprinzand spatii verzi, trotuare pentru pietoni si alei
carosabile.
Spatiile verzi vor fi plantate cu arbusti si vor fi realizate taluzari sau umpluturi menite sa realizeze
o legatura cat mai facila intre cladire si amenajarea exterioara.

Capacitate
Nr. locuri sala polivalentă:
- 1513 locuri in tribune public
- 640 locuri pe tribuna retractabila
- 233 locuri business
- 233 locuri VIP
- 18 locuri pentru persoane cu dizabilități + 18 locuri pentru însoțitori
- 20 locuri presa
TOTAL: 2675 locuri
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă în picioare:
- 2675 locuri în tribune
- 2340 maximul numărului de spactatori pe teren – corelat cu capacitățile de evacuare de la
nivelul parterului direct în exterior
TOTAL: 5015 spectatori
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă pe scaune:
- 2675 locuri în tribune
- 1440 locuri pe scaune dispuse pe terenul sălii de sport
TOTAL: 4115 spectatori

Suprafața de joc este de 28.10m X 48.10m.


Pentru a mări si mai mult suprafata utila de joc, tribunele de la nivelul terenului, insumand un
numar de 640 dispuse pe 4 rânduri, sunt tribune retractabile.

16
7.4.2 Cerinte ce trebuie indeplinite prin proiect de către ofertante pentru
obiectivul de investiții:Construire Complex Sportiv

I. ARHITECTURA
 DESCRIERE ARHITECTURALĂ ȘI CAPACITATEA PROIECTATĂ

Amenajarea Complexului Sportiv, pe lotul in suprafata de 30166 mp, va cuprinde mai multe
obiecte:
1.Sala Polivalenta, cu o capacitate de 2675 de locuri, inclusiv spatii pentru cantonamente
sportive, care se dezvolta pe doua functiuni:
- Sala de sport, terenul de antrenament, anexe sportive si sociale, spatii administrative si
spatiile tehnice aferente
- Spatii cazare cantonament
2.Terenuri exterioare de sport
- Handbal
- Baschet
- Tenis
- Pista alergare 8 culoare: 132 ml lungime, 12 m latime
- Cladire Anexa la terenurile sportive (spatii tehnice, vestiare, cabinet medical, spatii
administrative)
- Gradene – teren terasat in trepte cu bancute de lemn pe structura metalica
3.Amenajari exterioare
- Alei carosabile
- Alei pietonale
- Parcari
- Zone verzi
- Imprejmuire Complex Sportiv
- Imprejmuire terenuri sportive

OBIECT 1. SALA POLIVALENTA


- • Suprafata construita: 7350 mp
- • Suprafata desfasurata totala: 14124 mp
- • dimensiuni suprafata de joc: 28.10m X 48.10m
- • regim de inaltime = P+2E sala de sport si P+3E+E tehnic spatiile de cantonament
- • Hatic = 13.64m (fata de cota 0.00)
- • Hmax = 19.26m (fata de cota 0.00)
Anexa terenuri sportive:
- Suprafata construita: 328.64 mp
- Suprafata desfasurata totala: 328.64 mp
17
- regim de inaltime = Demisol
- Hatic = 4.00m (fata de cota 0.00)
- Hmax = 4.00m (fata de cota 0.00)
Suprafata exterioara de joc, dimensiuni terenuri exterioare:
- Teren exterior handbal: 24.05m X 43.96m
- Teren exterior baschet: 19.05m X 32.10m
- Teren exterior tenis: 18m X 36.50m
- P pista alergat viteza: 8 culoare, 132.5m X 11.86m

Arii de nivel Sala polivalenta:


- A parter= 7350 mp
- A etaj 1= 3421mp
- A etaj 2= 3293 mp
- A etaj 3= 431 mp
- A etaj tehnic=61 mp

Capacitate sală polivalentă


Nr. locuri sala polivalentă:
- 1513 locuri in tribune public
- 640 locuri pe tribuna retractabila
- 233 locuri business
- 233 locuri VIP
- 18 locuri pentru persoane cu dizabilități + 18 locuri pentru însoțitori
- 20 locuri presa
TOTAL: 2675 locuri
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă în picioare:
- 2675 locuri în tribune
- 2340 maximul numărului de spactatori pe teren – corelat cu capacitățile de evacuare de la
nivelul parterului direct în exterior
TOTAL: 5015 spectatori
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă pe scaune:
- 2675 locuri în tribune
- 1440 locuri pe scaune dispuse pe terenul sălii de sport
TOTAL: 4115 spectatori

Parcaje
- PUBLIC (2675 spectatori) - 435 locuri de parcare la distanță de 682.5m
- 5 locuri parcare autobuze pe sit
- VIP (233 locuri în sală) - 8 locuri parcare pe sit
- BUSINESS (233 locuri în sală) - 8 locuri parcare pe sit
- SPORTIVI, OFICIALI - 10 locuri de parcare pe sit
- 4 locuri de parcare autobuze
- MASS MEDIA - 8 locuri parcare pe sit
- 1 loc parcare car TV

18
- ADMINISTRAȚIE, - 8 locuri parcare pe sit
PERSONAL DE SERVICIU
- PERSOANE CU DIZABILITĂȚI - 4 locuri de parcare pe sit
- Parcari specializate- POLIȚIE, POMPIERI, SALVĂRI - 4 locuri parcare pe sit
TOTAL: 485 locuri parcare autoturisme, 10 locuri parcare autocare

Regimul de inaltime propus


Obiectul de arhitectura propus are regim de inaltime diferentiat pe functiuni:
Sala Polivalenta: P+2E sala de sport si P+3E+E tehnic spațiile de cantonament.

 ACCESIBILITATE:
La parter se realizeaza toate accesele in complexul sportiv, separarate pe categorii de spectatori,
respectiv pe categorii functionale.
Un acces major se face la nivelul parterului, cota 0,00=405,85, dinspre latura estica, din piateta
nou creata. Acest acces deserveste publicul care pentru a-si ocupa locurile in sala urca la etajul 1 si
coboara apoi pe gradene in sala. Accesul la cele 12 sectoare destinate publicului se realizeaza
perimetral salii printr-un foaier deservit de gardorobe, baruri si grupuri sanitare.
Un al doilea acces important la nivelul parterului se face de pe latura sudica, deservind zona VIP
de la etajul 2. Acest acces isi are receptia la nivelul parterului, iar spatiul de la nivelul 2 este
organizat cu bar, loje, garderoba si sali de conferinta.
Tot pe latura sudica se va face si accesul la zona administrativa situata la nivelul parterului si zona
media(cameramani, reporteri si comentatori) care are spatii alocate la nivelul parterului si la etajul
1 la platformele pentru cameramani.
Breteaua carosabila si pietonala paralela cu latura sudica a cladirii, va cuprinde si parcarile aferente
zonei VIP si parcarea carului TV, iar prin continuarea acesteia pe latura vestica a terenului se va
putea accesa zona destinata sportivilor si corpul de cazare, plus parcarea aferenta autocarelor
sportive.
Al treilea acces important se face de pe latura vestica cu acces direct la spatiile de la parter si este
utilizat de catre sportivi, antrenori si personalul cluburilor sportive.
Cel de-al patrulea acces important este realizat de pe latura nordica si deserveste zona business si
spatiile aferente de la etajul 2.

 DINPUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL, OBIECTIVUL PROPUS ARE


URMATOARELE ZONIFICARI FUNCTIONALE:
PARTER
Publicul spectator are un acces bine marcat printr-o piateta desfasurata in fata cladirii, pe
latura estica. La intrarea in cladire exista un control de bilete prin 10 turnicheti grupati in doua
zone, direct relationate cu scarile si lifturile de access, la etajul 1, pe cele doua gradene.
In proximitatea intrarii s-a prevazut casa de bilete si un magazin pentru clubul sportiv care se
va antrena predominant in sala de sport.
Accesul spectatorilor VIP se realizeaza pe latura sudica a salii de sport, unde exista si o
parcare special amenjatata pentru acestia. In holul de acces sunt intampinati de o receptie si de
scari si lifturi de acces la etajul 2, unde au locuri special amenajate.

19
Tot in categoria VIP, exista publicul business, care are prevazuta intrarea pe latura nordica a
cladirii, printr-un hol de acces prevazut cu scari si lifturi ce conduc spectatorii direct la etajul 2.
O alta categorie de functionala o reprezinta sportivii care au acces atat in sala de sport, cat si in
zona spatiilor de cazare, ambele fiind dispuse pe latura vestica a cladirii. Accesul la sala de sport
permite utilizarea celor 6 vestiare pentru sportivi, dotate cu gruprui sanitare, vestiarelor pentru
antrenori, cabinet medical si antidoping, precum si zonelor de recuperare fizica dotate cu facilitati
de masaj, sauna si bazine de apa rece. Pentru discutiile tactice ale echipelor s-au prevazut sali de
sedinte in imediatat vecinatate a vestiarelor de sportivi si antrenori. Deasemenea, in proximitatea
vestiarelor s-au amplasat spatii de depozitare pentr echipamentul spotiv al echipelor.
Tot in aceasta zona se regasesc si vestiarele pentru oficiali si arbitrii.
Pentru aceste vestiare accesul este separat in doua categorii de circulatie: de strada si de sport.
Astfel intrarea in vestiare se realizeaza pe culoarul pantofilor de strada iar iesirea spre sala de sport
prin culoarul pantofilor de sport.
Sportivii pot utiliza si sala de antrenament, precum si sala de forta amplasata in proximitatea ei.
Aceasta este utilata cu toate echipamentele necesare unul bun antrenament, necesar sprotivilor de
performanta.
Accesul la spatiile de cazare este separat de accesul in sala de sport, dar in imediata vecinatate.
Tot aici sunt asigurate locuri de parcare pentru autocare.
Intrarea la zona de cazare este dotata cu receptie de unde se face distributia spre casa de scara
cu lift catre camerele de cazare sau catre sala de mic dejun.
Tot la parter sunt amplasate facilitatile pentru presa scrisa si transmisiuni TV. Acestia au un
acces separat, amplasat pe latura sudica a cladirii. In vecinatatea aceesului se regasesti si parcarea
pentru carurile TV, orientata optim spre sud. Presa are la dispozitie spatii de lucru, sala de
conferinte dotata cu cabina de traducatori simultan in casca, cabina de sunet, grupuri sanitare si
zona de flash interviu. Capacitatea salii de conferinte este de 76 de locuri, plus masa de prezidiu.
In sala de conferinta s-a prevazut un acces separat pentru sportivi.
Ultima categorie functionala cu acces in parter este adminsitratia, care spre deosebire de
restul functiunilor este permanent accesibila, nu doar in timpul competitiilor sportive. Astfel, la
intrare este prevazuta o receptie pentru informare si o camera de supraveghere, de unde se poate
controla atat exteriorul cat si interiorul salii din punct de vedere al securitatii si integritatii cladirii.
Adiacent acestor functiuni, exista spatii care completeaza functionarea optima a cladirii,
cum ar fi zona de aprovizionare restaurant, prevazuta cu un lift de marfa ce comunica cu etajul 1 si
2, precum si spatiile tehnice necesare bunei functionari a cladirii. Complementar exista si spatii
care se pot inchiria, respectiv un magazin si o cafenea.
ETAJ 1
La etajul 1 sunt dispuse preponderent functiunile pentru publicul spectator. De la parter se face
accesul prin doua scari monumentale spre cele doua tribune, cu facilitatile aferente, respectiv
foaiere cu garderobe, baruri si grupuri sanitare. Din foaiere se poate iesi si pe terase exterioare
pentru fumatori, in pauza evenimentelor din sala.

20
La acest nivel au acces si persoanele cu dizabilitati, care pot ajunge de la parter la etajul 1 prin
intermediul lifturilor. Aici vor gasi locuri special amenajate si grupuri sanitare proprii, toate
dispuse pe tribuna nord.
Tot la acest nivel sunt dispuse si spatii tehnice necesare unitatilor de tratare aer.
Deasemenea, la etajul 1 sunt dispuse spatiile de cazare in numar de 10 camere, cu baie proprie,
accesibile prin scari si lift, impreuna cu un oficiu de nivel.
ETAJ 2
La acest nivel sunt dispuse functiunile aferente publicului VIP si business. Acestea au acces direct
din parter prin intermediul lifturilor si al scarilor astfel: pe tribuna nord, publicul business, iar pe
tribuna sud publicul VIP. Ambele zone beneficiaza de grupuri sanitare, baruri si garderobe.
Pe latura estica, cu acces comun de pe ambele tribune se regaseste restaurantul. Acesta are o
capacitate de maxim 195 locuri, avand si o terasa exterioara, dispusa peste intrarea principala a
publicului. Restaurantul beneficiaza de garderoba si grupuri sanitare proprii, fiind alimentat cu
mancare tip catering, din parter printr-un lift de marfa.
Pe latura nordica la etajul 2 sunt dispuse cateva sali multifunctionale, care pot fi utilizate de catre
cluburile sportive pentru diverse sporturi in grup restrans, cum ar fi balet, dansuri, gimnastica, judo
sau pot fi inchiriate sub forma de sali de sedinta sau conferinta, care impreuna cu restaurantul pot
functiona foarte bine in afara competitiilor sportive sau a altor evenimente cu public.
Pe latura sudica a salii, tribuna VIP beneficiaza de trei loje care pot fi inchiriate pe durata unui
sezon sportiv sau pentru diferite evenimente. Acestea pot fi deservite si de catering, beneficiind de
o zona cu mese inalte cu vedere la teren, de televizor si de locuri in tribuna.
Acesta fiind ultimul etaj al salii polivalente, aici se regaseste camera de regie/tehnica care raspunde
de sonorizarea salii, unde deasemenea sunt ecrane legate la camerele din sala si unde se intruneste
grupul de pompieri si jandarmi in cazul manifestarilor sportive pentru a supraveghea evenimentul.
Tot la acest nivel sunt dispuse si spatii tehnice necesare unitatilor de tratare aer si terase exterioare
pentru chilere.
Deasemenea, si la acest nivel sunt dispuse spatii de cazare in numar de 10 camere, cu baie proprie,
accesibile prin scari si lift, impreuna cu un oficiu de nivel.
ETAJ 3
La etajul 3 sunt dispuse doar 10 camere aferente spatiilor de cazare, cu baie proprie, accesibile prin
scari si lift, impreuna cu un oficiu de nivel.
De la acest nivel se realizează și acesul pe acoperiș unde se află centrala termica a CORPULUI DE
CAZARE.
 SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ:
Anvelopa
- Inchiderile exterioare se vor realiza cu elemente modulare de tip panouri sandwich, cu finisaj
lis, miez din vata minerala rigida, de 150 mm grosime, de tip Qbiss One T -Q-150 , cu prindere
ascunsa si elemente de colt, cu o conductivitatea termica de 0.27 W/m2K, clasa de reactie la foc
A2, culoare gri antracit.
21
- Vitrajul anvelopei se va realiza cu pereti cortina din tamplarie de aluminiu cu geam termopan, cu
o conductivitate termica de 1.1 W/m2K., culoare RAL 7016
- Peste fatada descrisa mai sus se va crea un ecran , distantat fata de fatada cu 50cm, realizat din
panouri de tabla de aluminiu expandata sau tabla de aluminiu de 2 mm perforata, cu fixare pe o
substrutura metalica dispusa la interax de 1.5m. Fatada decorativa se va monta de la nivelul
etajului 1, pana peste nivelul aticului, mascand astfel echipamentele tehnice dispuse pe terasele
cladirii. Panourile din tabla vor fi prefabricate la sol si montate pe pozitie conform unei stereotomii
stabilita la faza PT-DE.
- In zona caselor de scara anvelopa se va realiza cu pereti din zidarie de caramida cu goluri
verticale tip GVP de 25 cm grosime, placat cu elemente modulare de tip panouri sandwich de 150
mm grosime, cu finisaj lis si miez de vata minerala rigida, care se monteaza peste fatada. Peste
fatada descrisa mai sus se va crea un ecran, distantat fata de fatada cu 50cm, realizat din panouri de
tabla de aluminiu expandata sau tabla de aluminiu de 2 mm perforata, cu fixare pe o substrutura
metalica dispusa la interax de 1.5m
Invelitoare
Invelitoare peste zona salii de sport si terenul de antrenament, se va realiza pe o structura metalica
format din grinzi zabrelite spatiale, cu sectiuni transversal triunghiulare alcatuite din profile
metalice tubulare, cu stratul suport din tabla cutata T153 cu urmatoarele caracteristici, galvanizata
pe ambele fete, tratat anticoroziv strat poliester 15 μm , RAL 9010, bariera de vapori, termoizolatie
din vata minerala rigida, cu o densitate de 200 kg/ mc, hidrofobizata in masa , cu o grosime de 24
cm si un sistem hidroizolant realizat cu membrana PVC de 2 mm grosime, rezistenta la razele UV.
Invelitoare peste restul zonelor , cu stratul suport -placa din beton, va fi avea urmatoarea structura:
beton de panta, bariera de vapori, termoizolatie din vata minerala rigida, cu o densitate de 200 kg/
mc, hidrofobizata in masa, cu o grosime de 24 cm si un sistem hidroizolant realizat cu membrana
PVC de 2 mm grosime, rezistenta la razele UV.
Pereti compartimentare
- Peretii ce delimiteaza sala de sport de foaiere vor fi din GK rezistent la foc 90min iar golurile
din pereti - usi sau ferestre rezistente la foc 15min.
- Spatii tehnice: beton 20 cm, zidarie caramida 25 cm,
- Zona cazare cantonament: zidărie caramidă placată cu pereți GK cu un strat de fonizolație,
inspre sala de antrenament iar peretii de compartimentare dintre camere din gipscarton de
24cm, formați din două profile distantate placate pe fiecare parte cu 2 plăci de 12.5mm, pentru
a asigura o buna izolare fonica.
- Circulatii, vestiare, birouri: pereti GK, fonoizolatie la camerele de cazare, salile de conferinta
si loje, in functie de destinatia spatiilor si de gradul de finisare necesar.
- Grupuri sanitare- pereti usori de compartimentare WC-uri, din plăci rezistente la umiditate pe
ambele fete tip Trespa sau similar.
Pereti de compartimentare din beton
Pereti de compartimentare din beton se vor realiza cu finisaj: beton aparent
Acest finisaj va fi obtinut prin folosirea de cofraje metalice, cu fata fara zgarieturi si denivelari,
specifice betoanlor aparente.
22
Pentru asigurarea calitatii betonului aparent, se va tine cont de urmatoarele recomandari:
• se va utilize un agent de decofrare pe baza de parafina, cu domeniul de aplicare -betoane aparente
• pe suprafata betonului semiumed si proaspat decofrat se va aplica un agent antievaporare pe baza
de ceara, care dupa uscare va forma un film impermeabil vaporilor de apa, asigurandu-se in acest
fel protejarea impotriva uscarii superficiala, aparitia petelor de culoare si prevenirea fisurilor din
contractii.
• pe parcursul executiei pot aparea pe suprafata betonului mici pete cauzate de infiltratii de apa sau
de aer , insa suprafata trebuie sa ramana fara goluri, denivelari sau alte pete.
• suprafata betonului aparent se va trata impotriva precipitatilor, umezelii si actiuni de inghet-
dezghet cu o solutie de impregnare.
Pereti de compartimentare sala de sport .
Pereti despartitori de 15 cm grosime, Rezistenta la foc: 90min. La cabina tehnica vor fi 120 min
Sistemul de pereti: Perete neportant, pe un singur schelet metalic, profile pentru margini UW
pentru fixarea pe pardoseala si plafon 100x40x0.6 mm, profil vertical CW 100x50x0.6 mm,
inaltime maxima pentru profilul CW de 312.5 mm; doua placi Knauf fire board pe fiecare parte, de
15 mm grosime fiecare placa.
Izolatie termica se va realiza cu vata minerala de:
• 60 mm grosime cu 25 kg/mp, pentru RF 90 min
• 60 mm grosime cu 50 kg/mp pentru RF 120 min.

Pereti de compartimentare din gipscarton


Pereti despartitori de 15 cm grosime, RF 60 min: Perete neportant, pe un singur schelet metalic,
profile pentru margini UW pentru fixarea pe pardoseala si plafon 100x40x0.6 mm, profil vertical
CW 100x50x0.6 mm, inaltime maxima pentru profilul CW de 312.5 mm; doua placi de gipscarton
pe fiecare parte, de 12.5 mm grosime fiecare placa. Izolatie termica cu vata minerala de 40 mm
grosime cu 40 kg/mp.
Pereti de compartimentare din zidarie
Peretii de compartimentare din zidarie vor avea latimi diferite, ca de exemplu 15 cm, 20 cm si 25
cm, in functie de specificatiile din plansele de executie.
Peretii din zidarie vor fi incastrati cu partea de jos a peretelui in placa de beton prin montarea de
repere dupa executarea peretilor despartitori. Partea superioara a peretelui va fi fixata de placa de
sus prin impanare cu mortar de ciment.
Inainte de executarea zidariei, pe suprafata stalpilor si a diafragmelor va fi aplicat un mortar de
ciment, iar rosturile dintre zidarie si elementele structurale vor fi umplute cu mortar.

Pereti usori de compartimentare cabine WC


Pereti despartitori la cabinele toaletelor se vor executa din placi rezistente la umiditate pe ambele
fete tip Trespa sau similar.
Sistemul de perete va fi compus din :pertii despatitori cu rama din aluminiu si foaie din placa
aglomerata melaminata tratata cu o pelicula de rasina.
Peretii despartitori vor fi montati pe picioruse la o inaltime de 15cm, pentru a permite curatirea
pardoselii. Inaltimea totala a peretilor va fi de 2.10m.
Usile toaletelor vor face parte din acelasi sistem si vor fi prevazute cu sistem de
inchidere/deschidere “Free/Occupied”. Culoarea lor se va alege impreuna cu arhitectul

23
Tavane
Termoizolatie/ fonoizolatie intrados placa peste sala de antrenament:
La intradosul placii peste sala de antrenament, se va realiza cu fasii lamelare, paleti de vata
minerala bazaltica , ignifugata, anti -fonic ,de 10 cm grosime, cu finisaj caserat culoare alba, de tip
PETRA LAMELA sau similar. Clasa de rezistenat la foc A1.
Tavane false din gips carton:
Tipurilele de tavane suspendate folosite in cadrul proiectului sunt:
- Tavan fals executat cu placi de gips-carton hidrofobizat 15mm intr-un strat, montat pe
schelet metalic, cu elemente tirant-tija cu bucla, izolat cu vata minerala (zona grupurilor
sanitare)
- Tavan fals executat cu placi de gips-carton 15mm intr-un strat, montat pe schelet metalic,
cu elemente tirant-tija cu bucla
Tavane casetate:
Tipurilele de tavane suspendate folosite in cadrul proiectului sunt:
 Tavan casetat acustic, executat cu placi perforate avand dimensiuni 120x60cm, incadrat in
margine de gipscarton, suspendat cu elemente tirant-tija cu bucla, izolat cu vata minerala
(sala de conferinta)
 Tavan casetat 60x60cm incadrat in margine de gipscarton (spatiile de birouri, sali de
sedinta, sali mici de sport etaj 2)
Tavane false din aluminiu:
Tipurilele de tavane suspendate folosite in cadrul proiectului sunt:
 Tavan lamelar metalic V100 cu inaltime 100mm, montat la 100mm distanta, amplasat pe
zonele de foaiere, receptii si spatiile de restaurant.
 Tavan grid metalic cu ochiuri libere 200x200mm montat in vestiare.

Finisaje interioare
Pardoseli
Sisteme propuse de finisaj in functie de locatia acestora :
a.Spatii tehnice– beton elicopterizat cu granulat mineral
b.Grupuri sanitare, podeste– placi de ceramica de calitate superioara, rezistente la traffic intens
c.Circulatii–pardoseala epoxidica trafic intens, 3 mm grosime
d.Zona cazare cantonament – mocheta trafic intens (sapa autonivelanta 1-3 mm+ placi pluta 2 cm
+ mocheta trafic intens)
e.Sala de conferinta - mocheta trafic intens (sapa autonivelanta 1-3 mm+ placi pluta 2 cm +
mocheta trafic intens)
f. Vestiare, cabinet medicale, birouri = covor pvc trafic intens+sapa autonivelanta
g. Scari prefabricate+ Gradene : Beton aparent hidrofobizat

Pardoseli sportive interioare


Pardosela demontabila in sala de sport
1. Dotare cu sistem de pardoseala demontabila din lemn masiv
Terenul de sport vor avea un sistem de pardoseala din parchet, demontabil, multisport, agrementata
FIBA- pentru practicarea sporturilor internationale, cu urmatoarele caracteristici minime, montata
doar pe suprafata terenului de joc:
Cerinte sistem de pardoseala demontabila

24
-Certificare a Federatiei Internationale de Baschet (FIBA) emisa in sistemul FIBA Equipement&
Venue Center a sistemului si Federatiei Internationale de Volei (FIV)
2. Dotare cu sistem de pardoseala demontabila din PVC pentru competitii internationale de
handbal
Pentru competitiile de handbal, peste pardoseala din parchet, demontabil, multisport, agrementata
FIBA se va instalati o pardoseala demontabila din PVC acceptat si omologat atat de Federatia
Europeana de Handbal cat si de Federatia Internationala de Handbal.
3. Pardoseala sportiva fixa din lemn de stejar in sala de antrenament
Terenul de antrenament vor avea un sistem de pardoseala fixa din parchet, multisport, agrementata
FIBA, IHF, FIVB .
Sistemul de pardoseala fix ava avea o grosime minima de 38 mm
Suprafata din lemn va avea o grosime de 23mm (14mm primul strat+9mm al doilea strat), asezate
pe un strat suport prefabricat din burete de 15 mm.
Stratul suport, reprezentat prin placa pe sol, pe care se va monta pardoseala de lemn, va fi o
suprafata finisata, fara discontinuitati, realizata cu sapa elicopterizata de minimum 5 mm.
Sala de antrenament si forta
Sala de antrenament
Terenul de de antrenament vor avea un sistem de pardoseala elastica, multisport, agrementata
FIBA, IHF, FIVB .
Suprafata sintetica va avea o grosime de 10 mm, in sistem turnat, cu un strat suport prefabricat din
cauciuc de 8 mm si un strat final din poliuretan de 2 mm.
Sala de forta
Ternul pentru sala de forta va avea un sistem de pardoseala elastica, multisport, specific acestei
activitati sportive .
Suprafata sintetica va avea o grosime de 10 mm, in sistem turnat, cu un strat suport prefabricat din
cauciuc de 8 mm si un strat final din poliuretan de 2 mm.

 REZISTENTA SI STABILITATE:
Sala polivalenta are circa 2675 locuri, dotata cu arena multifunctionala, sala de
antrenament, corp cazare cantonament, vestiare, grupuri sanitare, cabinete medicale si recuperare,
sali de sedinte, spatii administrative, spatii tehnice, spatii comerciale inchiriabile, dotari
complementare de alimentatie publica.
Constructia are dimensiunile in plan 98.68m x 79.20m.
Regimul de inaltime este de Parter+2 Etaje pentru Sala de sport, respectiv Parter+4 Etaje
pentru Spatii cazare cantonament.

Incadrarea constructiei in categorii si clase


•Categoria de importanta a constructiei (conform HG 766/1997):
- Categoria de importanta «C»
•Clasa de importanta a constructiei (conform P100/2013) va fi:
- Clasa de importanta « II »
•Clasa de risc seismic asociata Rs IV
•Gradul de rezistenta la foc al constructiilor II (conform P118/1999).
•Conform Codului de Proiectare CR1-1-3-2012, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol considerata este sk=1.5kN/m².

25
•Conform Codului de Proiectare CR1-1-4-2012, valoarea caracteristica a presiunii de referinta a
vantului, mediata pe 10 minute si avand 50 de ani interval mediu de recurenta, este qb= 0.40
kN/m²

Date geotehnice
Pentru verificarea stratificatiei terenului din amplasamentul, au fost executate 4 foraje
geotehnice pana la adancimea maxima de 4.00 m. Stratificatia forajelor a fost descrisa la cap.3.
Recomandarea studiului geotehnic (extras):
Fundatiile se vor incastra in stratul de argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila,
activa, cu pconv=220kPa pentru zona forajelor F1 si F2. Adancimea minima de fundare Df=-
1,50m, asigurandu-se o incastrare minima de 0,20m in terenul bun de fundare.
Fundatiile se vor incastra in stratul pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente decimetrice
de gresie, in stare indesata, cu pconv=350kPa, zona forajului F3, la adancimea minima de fundare
Df=-1,20m, asigurandu-se o incastrare minima de 0,20m in terenul bun de fundare.
Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00m si cu latimea
fundatiei B=1,00m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta conform SR EN 1997 Eurocod
7 Proiectare geotehnica.
La data executarii forajului, nivelul acvifer activ a fost intalnit la adancimea de -1.90 m in zona
forajelor F1 si F2, respectiv la -2.50m in zona forajului F3.

Infrastructura
Infrastructura cladirii este alcatuita din fundatii izolate. Se va funda direct in stratul de argila
nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila, activa, cu pconv=220kPa, respectiv in stratul
pietris cu nisip, in matrice argiloasa, cu fragmente decimetrice de gresie, in stare indesata cu
pconv=350kPa.
Perimetral, fundatiile sunt legate cu socluri prefabricate antiinghet.
Placa pe sol va avea grosimea de 20 cm, dublu armata, avand cote de nivel diferite in functie de
utilzarea incaperii.
Clasa de beton pentru elementele infrastructurii este C30/37.

Suprastructura
Structura de rezistenta este alcatuita din cadre de beton armat. Trama caracteristica este de 7.50m x
7.50m in zona arenei. Cadrele din beton armat sunt alcatuite din stalpi de beton armat prefabricat.
Grinzile de cadru sunt realizate din beton armat prefabricat.
Nodurile stalp – grinda planseu sunt noduri articulate.
Elementele de planseu prefabricate utilizate sunt predale prefabricate 11cm grosime. Peste grinzi si
elementele de planseu se toarna o suprabetonare monolita de 14.00cm grosime.
Pentru a asigura capacitatea ceruta a salii multifunctionale s-a prevazut tribune pe un nivel. Aceste
tribune sunt realizate cu ajutorul unor grinzi inclinate de beton armat prefabricat cu sectiune
dreptunghiulara peste care se monteaza elemente de gradena prefabricate.
Treptele scarile de pe gradene, si parapetii, sunt alte elemente constructive care se vor realiza in
solutie prefabricata.
Accesul pe gradene se realizeaza prin intermediul unor scari interioare de beton armat.
Avand in vedere distanta mare dintre reazeme si inaltimea utila necesara functiunii s-a proiectat un
acoperis curb. Structura de rezistenta este formata din grinzi zabrelite spatiale cu sectiune
transversala triunghiulara alcatuita din profile metalice tubulare. Invelitoarea este realizata din

26
tabla cutata, pachet de termo si hidroizolatie. Intre fermele spatiale sunt prevazute elemente de
rigidizare verticale si in planul acoperisului.

Pentru elementele din suprastructura a fost folosit beton de clasa C20/25, C25/30, C30/37, C40/50
si C50/60. Beton de egalizare C8/10.
Elementele structurale se vor arma numai cu bare din otel profilat Bst500S. Se vor utiliza oteluri
cu alungiri specifice corespunzatoare efortului maxim de cel putin 7.5‰.
Pentru prinderea fatadei arhitecturale a fost prevazută o structura metalica din tevi rectangulare.
De asemenea, din confectii metalice se vor realiza si urmatoarele elemente: balustrade, structuri
inchidere ghene instalatii, structuri sustinere instalatii, structuri pentru sustinere lift (pentru liftul
panoramic), structuri metalice sustinere CTA si chiller, scari de pisica.
Gratarele exterioare pentru platforme, curti de lumina sunt realizate din elemente presate la rece
zincate.
Materialul folosit pentru confectiile metalice exterioare este S355J2 respectiv S355JR pentru cele
interioare. Pentru protectia confectiilor metalice la coroziune acestea se vor zinca sau vopsi in
functie de utilitate .

OBIECT 2. TERENURI EXTERIOARE DE SPORT

Dimensiunile celor trei terenuri si a pistei de atletism:


• Teren exterior handbal/fotbal: 24.05m X 43.96m
• Teren exterior baschet: 19.05m X 32.10m
• Teren exterior tenis: 18m X 36.50m
• Pista alergat viteza: 8 culoare, 132.5m X 11.86m

Pardoseala sportive pentru terenul de tenis/fotbal


Materialul utilizat pentru realizarea suprafatei terenului de sport va fi un gazon artificial multisport
care poate fi utilizat la mai multe sporturi: handbal si fotbal
Gazonul artificial multisport va fi cu fir de 26 mm, din polietilena, certificate FIFA si IHR

Pardoseala sportiva pentru exterior la terenul de baschet


Componentele sistemului constructiv
Materialul utilizat pentru realizarea suprafatei terenului de sport va fi unul fabricat la santier, de
origine poliuretanica, grosime 14 mm (10 +4), impermeabil, si va fi realizat din urmatoarele
materiale:
 Amorsa poliuretanica – monocomponent conceput special pentru amorsarea asfaltului
inainte de instalarea sistemului
 Binder poliuretanic – monocomponent, 100% poliuretan, care inlatura umezeala, agent
poliuretanic de legatura (solidificare) cu vascozitate medie pe baza de MDI/TDI. Binderul
nu va contine solventi si plastifianti.
 Granule de cauciuc SBR– granulele SBR, cauciuc reciclat procesat si granulat la
dimensiunea de 1-4 mm ce nu contine fibre sau metal, cu un continut de praf mai mic de
4% praf.
 Sigilant pentru pori - bicomponent sau monocomponent conceput special pentru sigilarea
stratului anterior.

27
 Poliuretan pentru strat uzura – bicomponent colorat, autonivelant (polyol si isocyanate) ce
nu va contine solventi, TDI sau mercur. Rata de amestec, pe greutate, este de 100 parti A la
65 parti B.
 Granule de cauciuc EPDM - granulele EPDM 100%, cauciuc granulat, colorat in masa de
culoare rosu, avand dimensiunea de 1-4 mm ce nu contine fibre sau metal, cu un continut
de praf mai mic de 4% praf.
 Vopsea poliuretanica – vopsea pe baza de poliuretan utilizata la marcarea liniilor de
alergare, starturi etc. Se vor utiliza culorile si liniatura din regulamentul IAAF.

A.Porti handbal
Poarta handbal dimensiuni oficiale conform Federatia Internationala de Handbal (IHF).
Structura din aluminiu, profil bare sectiune 80 x 80 mm, gros. perete de aluminiu 3 mm.
Vopsita in camp electrostatic in culorile alb/NEGRU

Dotata cu:
- elemente de prindere in zona colturilor care permit intrepatrunderea barei transversale cu
cele laterale;
- plasa fabricata din material textil rezistent cu grosimea firului de 4mm si cu ochiurile de
100 x 100 mm;
- opritor pentru minge fabricat din plasa din material textil, rezistent cu grosimea firului de
4mm si cu ochiurile de 100 x 100 mm;
- 4 ancore individuale pentru fixare in pardoseala;
Dimensiuni: latime 300x H 200 cm
Adancime in zona superioara (conform cerinte IHF): 100 cm
Adancime in zona inferioara (conform cerinte IHF): 130 cm
Sistemul de ancorare va consta in 4 ancore individuale pentru a asigura fixarea portii in 4 puncte,
prevenind astfel riscul de accidentare a sportivilor.

B.Sistem baschet
Sistem de sine statator, mobil si pliabil, certificat FIBA nivel 3. Sistemul va fi prevazut cu
mecanism de blocare la inaltimea standard de 260 cm, 280 cm si 305 cm.
Structura: baza realizata din profile din otel.
Panoul de baschet: structura din otel vopsit, geam din cristal securizat,
Operatii retractabile: Operatiuni realizate mecanic/manual
Proiectie: sistemul are o extensie de 325 cm complet deschis.
Vopsire: realizata cu pudra alba epoxidica.
Protectii: 10 cm grosime protectie din poliuretan expandat acoperit cu piele sintetica (husa
demontabila si curatabila) in fata, pe lateralul bazei si sub bratul telescopic.
Panoul de sticla: doua bucati panouri din sticla securizata 10 mm grosime. Forma va permite
ancorarea acestora direct pe placa de sustinere a ramei. Dimensiuni panou regulamentare 180x105
cm.
Cosuri: doua bucati cosuri inclinabile reglat prin arcuri calibrate special care permit cosului
eliberarea presiunii. Cosurile sunt dotate cu plase din nylon ce sunt prinse cu un sistem fara
carlige.
Contragreutate: din fier va fi inclusa.
Depozitare: sistem de blocaj in pozitia pliat, dimensiune max 1835 x 3950 mm, 1980 mm H

28
Pardoseala sportiva pentru exterior la terenul de tenis
Componentele sistemului constructiv
Materialul utilizat pentru realizarea suprafatei terenurilor de tenis va fi unul fabricat la santier, de
origine poliuretanica, grosime min 25-30 mm , permeabil, si va fi realizat din urmatoarele
materiale:
-Amorsa poliuretanica – monocomponent conceput special pentru amorsarea suprafetei inainte de
instalarea sistemului
-Binder poliuretanic – monocomponent, 100% poliuretan, care inlatura umezeala, agent
poliuretanic de legatura (solidificare) cu vascozitate medie pe baza de MDI/TDI. Binderul nu va
contine solventi si plastifianti.
-Granule de zgura 2-8 mm– granulele de zgura, procesata, uscata 98% si granulata la dimensiunea
de 2-8 mm ce nu contine fibre sau metal;
-Granule de zgura 0-3 mm– granulele de zgura, procesata, uscata 98% si granulata la dimensiunea
de 0-3 mm ce nu contine fibre sau metal;
-Kit de marcare – prefabricat, realizat din PVC utilizat la marcarea liniilor de alergare, starturi etc.
Se vor utiliza culorile si liniatura din regulamentul ITF.

SISTEM DE TENIS
Structura din aluminiu, stalpi demontabili cu prize pentru impamantare, fileu competitional din PP,
ochi 4.5 x 4.5, fir 3.5 mm grosime, cu intaritura 5 randuri si banda superioara de 5cm din PES.

Pista de alergare viteza


Pista de alergare, este cu 8 culoare, cu o latime de 11.86 ml si o lungime de 132.5m
PISTA ATLETISM SPRINT
-Pentru suprafata sportiva competitionala se va utiliza un material fabricat la santier, de tip
“in-situ” de origine poliuretanica, grosime min 13.4 mm, impermeabil, certificat/aprobat de
catre IAAF.
-Pentru sistemul de drenare al pistei se va utiliza un sistem de rigole prefabricate din beton
polimerizat, rigole cu fanta ce asigura evacuarea apelor meteorice de pe suprafata pistei.
Reteaua de rigole va prevazuta cu capace de protectie integrate cu rol de marcaj pentru
primul si ultimul culoar. Rigolele vor fi racordate la sistemul subteran de evacuare a apelor
meteorice.
-Limitele exterioare ale pistei de atletism (laturile scurte) vor fi demarcate cu borduri
prefabricate din beton pozate la exteriorul pistei pe contur si pe laturile scurte ale terenului
de fotbal. Dimensiunile bordurilor propuse sunt 100x20x5 cm pe fundatie de beton 25x15
cm. Pentru realizarea unei racordari perfecte la capete, daca este necesar, se va proceda la
taierea acestora, sau procurarea altor borduri cu lungime mai mica si rostuirea lor.

A. Lucrari de terasamente
Stratificatia va fi realizata dupa cum urmeaza:
- Se decoperteaza straturile de uzura pana la cota specificata in piese desenate.
- Se niveleaza si se compacteaza terenul post decopertare pentru atingerea gradului optim de
compactare, minim 92-94%.
- Se dispune stratul de piatra sparta pentru drum, se niveleaza la cota indicata prin proiect si
se compacteaza pana la 98%.
- Se dispune stratul de piatra sparta, se niveleaza la cota indicata prin proiect si se
compacteaza pana la 98%.

29
B. Executarea straturilor de beton asfaltic
Strat de legatura din beton asfaltic in grosime de 5 cm executat cu mixtura de tip BAD22.4.
La receptia lucrarilor se vor admite doar abateri dupa cum urmeaza:
- grosimea straturilor ± 10%;
- la panta profilului transversal ± 5 mm;
- la latimea imbracamintei ± 5 cm;
- in profil longitudinal sunt admise abateri de max. 6 mm pe o raza de 4 m;
Strat din beton asfaltic executa cu mixtura de tip BA16 sau BA8.
La receptia lucrarilor se vor admite doar abateri dupa cum urmeaza:
- grosimea straturilor ± 10%;
- la panta profilului transversal ± 5 mm;
- la latimea imbracamintei ± 5 cm;
- in profil longitudinal sunt admise abateri de max. 4 mm pe o raza de 4 m;
Conditiile de calitate ale mixturii asfaltice sunt:
- lucrabilitatea;
- compactitatea;
- stabilitatea mecanica;
- insensibilitatea la actiunea apei;

C.Instalarea materialului sintetic


COMPONENTELE SISTEMULUI CONSTRUCTIV
Materialul utilizat pentru realizarea suprafatei pistei va fi unul fabricat la santier, de origine
poliuretanica, grosime min 13.4 mm, impermeabil, certificat/aprobat de catre IAAF si va fi realizat
din urmatoarele materiale:
-Amorsa poliuretanica – monocomponent conceput special pentru amorsarea asfaltului
inainte de instalarea sistemului
-Binder poliuretanic – monocomponent, 100% poliuretan, care inlatura umezeala, agent
poliuretanic de legatura (solidificare) cu vascozitate medie pe baza de MDI/TDI. Binderul
nu va contine solventi si plastifianti.
-Granule de cauciuc SBR– granulele SBR, cauciuc reciclat procesat si granulat la
dimensiunea de 1-4 mm ce nu contine fibre sau metal, cu un continut de praf mai mic de
4% praf.
-Sigilant pentru pori - bicomponent sau monocomponent conceput special pentru sigilarea
stratului anterior.
-Poliuretan pentru strat uzura – bicomponent colorat, autonivelant (polyol si isocyanate) ce
nu va contine solventi, TDI sau mercur. Rata de amestec, pe greutate, este de 100 parti A la
65 parti B.
-Granule de cauciuc EPDM - granulele EPDM 100%, cauciuc granulat, colorat in masa de
culoare rosu, avand dimensiunea de 1-4 mm ce nu contine fibre sau metal, cu un continut
de praf mai mic de 4% praf.
-Vopsea poliuretanica – vopsea pe baza de poliuretan utilizata la marcarea liniilor de
alergare, starturi etc. Se vor utiliza culorile si liniatura din regulamentul IAAF.

ANEXA SOCIALA TERENURI DE SPORT


Datorita reliefului din zona terenurilor exterioare, s-a optat pentru o incadrare peisajera cat mai
discreta si adaptata pantei terenului. Astfel cladirea anexa va fi ingropata pe 2 laturi si jumatate in
deal, iar gradenele de pe marginea terenurilor exterioare sunt terasate in forma dealului.

30
Anexa sociala, este o constructie cu structura de beton 20.80 mx15.80 m, h= 5.04m, semiingropata,
cu accese pe doua laturi la nivelul terenului, avand un acoperis verde.
Zona pentru sportivi cuprinde doua vestiare pentru sportivi si doua pentru antrenori fiecare cu grup
sanitar, spatiul de prim ajutor, doua birouri administrative, spatiu pentru centrala termica a acestei
cladiri si pentru amplasarea generatorului aferent salii de sport.
Anexa terenuri sportive
-Suprafata construita: 328.64 mp
-Suprafata desfasurata totala: 328.64 mp
-regim de inaltime = Demisol
-Hatic = 4.00m (fata de cota 0.00)
-Hmax = 4.00m (fata de cota 0.00)
Peretii exteriori sunt din beton armat, cu o grosime de 25 cm, placa pe sol si cea peste anexa este
de 25 cm, termoizolatia este cu polistiren extrudat de 10 cm si hidroizolati pe toata suprafata
ingropata cu un sistem hidroizolant cu membrana PVC de 2 mm, pentru infrastructura,
antiradacina, montata intre doua foi de geotextil de 400gr/mp. Pe suprafetele verticala a peretilor
ingropati se va monta o protectie pentru termo si hidro izolatie din protectie ermembrana HDPE tip
Tefond, 850gr/mp, rezistenta la compresiune 450 KN/mp.
Pereti exteriori pe zona neingropata vor fi termoizolati cu polistiren expandat si finisati cu o
tencuiala decorativa.
Vitrajul pe laturile neingropate este realizat din perete cortina cu profile din tamplarie de aluminiu
cu geam termopan cu cu o conductivitate termica de 1.1 W/m2K, culoare RAL 7016.
Usile de access in spatiile tehnice, sunt din tamplarie metalica, in doua canate.

Invelitoarea Invelitoarea constructiei va fi termoizolata cu polistiren extrudate 10 cm, si


hidroizolata pe toata zuprafata cu un sistem hidroizolant cu membrana PVC de 2 mm, pentru
infrastructura, antiradacina, montata intre doua foi de geotextil de 400gr/mp.
Peste sistemul termo si hidroizolatie se va aplica un beton de panta C12/15 de 1%, cu o grosime de
3-6 cm.
Finisajul acoperisului terasa va fi realizat cu un acoperis verde semiintensiv in suprafata de 330
mp, cu sistem de drenaj.

Compartimentarile interioare sunt realizate din:


-Spatii tehnice: zidarie caramida 25 cm
-Circulatii, vestiare, birouri: pereti GK, standard si rezistenti la umezeala, in functie de destinatia
spatiilor si de gradul de finisare necesar.
-Grupuri sanitare- pereti usori de compartimentare WC-uri, din placi rezistente la umiditate pe
ambele fete tip Trespa sau similar.
Pardoseli
-Spatii tehnice: beton elicopterizat
-Circulatii, vestiare, birouri: covor PVC trafic intens.
-Grupuri sanitare- placi ceramice
Finisajul pardoselilor se va realiza conform planuri, in functie de zona de utilizare, cu un grad de
anti alunecare R10.

31
Beton elicopterizat cu granulat mineral
Pardoseala din beton elicopterizat cu granulat mineral, este un sistem bazat pe finisarea betonului
proaspat, tratat cu un strat special, compus din QUARTZ, minerale ciment si pigmenti de culoare
care duc la obtinerea produsului finit cu suprafata foarte dura si rezistenta.

Placi ceramice in Spatii umede interioare


Hidroizolatia in zona spatiilor umede (grupuri sanitare), se va realiza printr-un strat continu de
hidroizolatie, aplicat prin pensulare pe toata suprafata pardoselii.
La muchia dintre perete si pardoseala se va aplica o banda de etansare.
Hidroizolatia se va ridica pe perete la o inaltime minima de 30 cm de la fata finita a pardoselii.
Finisajul pardoselilor se vor realiza din placi de gresie antiderapanta, de 10 mm grosime, lipite cu
adeziv rezistent la apa, antifungic, de 5 mm grosime, si cu rosturi maxime intre placi de 3 mm.

Covor P.V.C
Stratul suport pe care se va monta covorul P.V.C, va fi o suprafata finisata, fara discontinuitati,
realizata cu sapa autonivelanta de minimum 5 mm
Covorul PVC omogen, destinat zonelor cu trafic intens si extrem va avea urmatoarele
caracteristici:
-structura omogena, tratat antifungic; ignifug si antibacterian, rezistent la impact, antiderapant,
Grosimea minima : 2 mm.
Covorul se va livra sub forma de sul sau sub forma de dala, la dimensiunile de 60 x60, conform
plan pardoseli.
Pentru spatiile destinate cabinetului medical produsul va avea aviz sanitar.

INFRASTRUCTURA
Infrastructura cladirii este alcatuita din radier general, cu soclu antiinghet pe laturile expuse.
Se va funda direct in stratul de argila nisiposa cafeniu negricioasa, consistenta, contractila,
activa, cu pconv=220kPa.
Structura de rezistenta este tip cutie rigida, formata din radier, diafragme perimetrale de
beton armat, stalpi si planseu dala. Trama caracteristica este de 5.00m x 5.00m
Clasa de beton pentru elementele infrastructurii este C25/30.

OBIECT 3. AMENAJARI EXTERIOARE


Amenajarile exterioare aferente complexului sportiv sunt in suprafata de :19,088 mp
Solutia amenajarii este gandita astfel inca sa asigure atat din punct de vedere functional cat si
arhitectural imaginea de ansamblu al complexului.
Circulatiile pietonale vor fi dalate si amenajate cu locuri de odihna. Se vor amenaja zone verzi si
zone plantate cu arbusti ornamentali. Solul la baza copacilor va fi acoperit cu gratare metalice.
Iluminatul incintei se face cu lampadare dispuse perimetral circulatiilor.
Intreg ansamblul complexului sportiv este in asa fel conceput incat calitatea locuirii in zona va fi
sporita.

32
Cisculatiile carosabile vor fi pavate pentru a se armoniza cu zona pietonala. Deosebirea
circulatiilor pietonale si auto se va face prin tipul si culoarea pavajului, iar siguranta in exploatare
va fi sporita prin delimitarea acestora prin bordura de beton.
Lucrarile de amenajare exterioara cuprind:
- Zona carosabila = 3390 mp
- Zona pietonala = 6110 mp
- Parcare inierbata = 650 mp
- Zona verde = 8100 mp
- Zona pietris decorativ= 86 mp
- Gradene exterioare inierbate =372 mp
- Zid gradena h=45 cm , l=25 cm= 470 ml
- Bordura carosabila B3 25x20x50 cm = 870 ml
- Bordura trotuare B1 15x10x50 cm = 1650 ml

Structura rutiera
Structura rutiera s-a dimensionat astfel incat sa se asigure capacitatea portanta pentru
traficul prognozat si sa fie asigurata rezistenta la patrunderea inghetului, urmarind recomandarile
Normativului privind amenajarea structurilor rutiere semirigide si suple pentru strazi, indicativ
NP116-04.
Astfel, structura rutiera pentru carosabil si parcarea din incinta este:
Straul de uzura pe zona carosabila este realizat cu dale carosabile autoblocante pentru trafic auto
tip FRUNZA F4 gri deschis - 8cm, sau similar.
Delimitarea pavajului fata de drumuri si spatii verzi va fi realizata cu borduri din beton cu
dimensiuni 20x25 si 10x15.
Stratificatia -zone carosabile:
- Dale de beton 8cm
- Nisip pilonat 4cm
- Strat de baza balast stabilizat 25cm
- Strat de balast 30cm
- Geotextil
- Teren natural compactat

Straul de uzura pe zona pietonala este realizat cu dale pietonale din beton vibrocompresat tip
PATRAT P4, culoarea ALB-CREM, 40x40x6 cm. Delimitarea pavajului fata de drumuri si spatii
verzi va fi realizata cu borduri din beton cu dimensiuni 20x25 si 10x15.

Stratificatia -zone pietonala:


- Dale de beton 6cm
- Nisip pilonat 4cm
- Strat de baza balast stabilizat 15cm
- Strat de balast 15cm
- Geotextil
- Teren natural compactat

Stratificatie parcare -dale inierbate


- 8cm- Dale carosabile inierbate 40x40x8 cm
- Nisip pilonat 4cm
33
- Strat de baza balast stabilizat 25cm
- Strat de balast 30cm
- Geotextil
- Teren natural compactat

Gradena exterioara
In zona terenurilor exterioare de sport se amenajaza gradene exterioare terasate, inierbate, fiind
delimitate cu un zid la fiecare treapta, din elemente prefabricate din beton aparent avand H exterior
55 cm, h interior 45 cm, talpa 30 cm, grosime talpa 10 cm, latime parte superioara 20 cm, cu rol
de bancuta.
Pe zona de umplutura terasata se va asterne o geogrila pentru stabilizare teren, peste care se va face
o umplutura de 30 cm de pamant si se va semana gazon.

 INSTALATII

CENTRALA TERMICA PENTRU SALA POLIVALENTA


Agentul termic pentru incalzire va fi furnizat de o centrala termica proprie, complet automatizata.
Centrala se va amplasa in incinta cladirii, intr-un spatiu tehnic special amenajat pentru aceasta
destinatie, in conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-15.
Centrala termica va asigura agent termic apa calda 80/60°C pentru:
- radiatoare;
- centralele de tratare aer si bateriile de incalzire;
- incalzirea apei din piscina interioara;
- sistemul de preparare apa calda pentru consum menajer.
Centrala termica va avea 3 cazane de pardoseala, cu functionare in condensatie, cu puterea de 787
kW la 50/30°C, 720 kW la 80/60°C fiecare, echipate cu arzator pe combustibil gazos.
Distributia agentului termic catre consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat
in incaperea centralei termice, racordat la o butelie de egalizare a presiunii. Circulația agentului
termic se va realiza cu pompe de circulație, montate pe conductă. Circulatia agentului termic intre
cazane si BEP se va realiza cu pompe prevazute pe retur. Din distribuitor se alimenteaza un circuit
pentru centralele de tratare aer si baterii de incalzire, un circuit de radiatoare, un circuit pentru
incalzirea apei din ventiloconvectoare si un circuit pentru prepararea apei calde pentru consum
menajer, cu pompe de circulatie montate pe tur.
Incaperea in care se va amplasa centrala va respecta conditia ca suprafata vitrata sa fie de
0.02m²/m³ de incapere (incapere prevazuta cu senzor de CH4) si va fi prevazuta o priza de aer cu
suprafata libera de cel putin 0.0025 mp / Nmc/h de gaz instalat.
Evacuarea gazelor de ardere se va face printr-un cos de fum din otel-inox, cu perete dublu
izolat, care va depasi inaltimea acoperisului cu cel putin 1 m.
Instalatiile de preparare a apei calde menajere va fi compusa din schimbatoar de caldura in
placi cu puterea de 290 kW, un acumulator a.c.m. de 2000L si un acumulator a.c.m. cu o serpentina
solara de 2000 l conectat la un sitem de 15 panouri solare plane presurizate.
Schimbatorul de caldura va fi racordat la circuitul de agent termic preparat de cazane, cu
parametrii: Tt/Tr = 80/60 º C si va prepara apa calda de consum cu temperatura T acm = 60ºC. Va
fi prevazuta pompa de recirculare pentru acm, intre acumulator si ultimul consumator.
Sistemul solar va fi compus din 15 panouri solare plane presurizate, modul solar de pompare,
automatizare si vas de expansiune solar.

34
CENTRALA TERMICA PENTRU CORP CAZARE CANTONAMENT
Agentul termic pentru incalzire va fi furnizat de o centrala termica proprie, complet automatizata.
Centrala se va amplasa in incinta cladirii, intr-un spatiu tehnic special amenajat pentru aceasta
destinatie, in conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-15.
Centrala termica va asigura agent termic apa calda 80/60°C pentru:
- radiatoare;
- centralele de tratare aer si bateriile de incalzire;
- incalzirea apei din piscina interioara;
- sistemul de preparare apa calda pentru consum menajer.
Centrala termica va avea 3 cazane murale, cu functionare in condensatie, cu puterea de 32-
125kW la 50/30°C, 29-114kW la 80/60°C fiecare, echipate cu arzator pe combustibil gazos.
Cazanele vor fi dotate cu supape de siguranta si cu tablou electric de comanda.
Distributia agentului termic catre consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat in
incaperea centralei termice, racordat la o butelie de egalizare a presiunii. Vehicularea agentului
termic se va realiza cu pompe de circulatie, montate pe conducta (in-line). Circulatia agentului
termic intre cazane si BEP se va realiza cu pompe prevazute pe retur. Din distribuitor se
alimenteaza un circuit de radiatoare si un circuit pentru prepararea apei calde pentru consum
menajer, cu pompe de circulatie montate pe tur.
Incaperea in care se va amplasa centrala va respecta conditia ca suprafata vitrata sa fie de
0.02m²/m³ de incapere (incapere prevazuta cu senzor de CH4) si va fi prevazuta o priza de aer cu
suprafata libera de cel putin 0.0025 mp / Nmc/h de gaz instalat.
Evacuarea gazelor de ardere se va face printr-un cos de fum din otel-inox, cu perete dublu
izolat, care va depasi inaltimea acoperisului cu cel putin 1m
Conductele montate in spatiul centralei termice vor fi din otel si vor fi izolate cu tuburi din
cauciuc sintetic, cu grosimea de 19 mm. BEP-ul, distribuitorul si colectorul de agent termic vor fi
confectionate din teava de otel si se vor izola cu placi din cauciuc sintetic cu grosimea de 32 mm;
izolatiile se vor proteja cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm.
Instalatiile de preparare a apei calde menajere in cladirea pentru cazare (cantonament), va fi
compusa din schimbatoar de caldura in placi cu puterea de 200 kW, doua boilere cu o serpentina cu
capacitatea de 1000 l fiecare si un sitem de 5 panouri solare plane presurizate, 2.5m² fiecare panou.
Schimbatorul de caldura va fi racordat la circuitul de agent termic preparat de cazane, cu
parametrii: Tt/Tr = 80/60 º C si va prepara apa calda de consum cu temperatura T acm = 60ºC. Va
fi prevazuta pompa de recirculare pentru acm, intre acumulator si ultimul consumator.
Conductele pentru agent termic primar de la cazan vor fi din otel si se vor izola cu tuburi din
cauciuc sintetic cu grosimea de 19 mm. Sistemul solar va fi compus din 5 panouri solare plane
presurizate, modul solar de pompare, automatizare si vas de epansiune solar. Conductele pentru
cicuitul solar vor fi confectionate din cupru, imbinate prin sudura cu brazare si va fi izolata cu
elastomer pentru inalta temperatura cu protectie mecanica rezistenta la UV.

CENTRALA TERMICA PENTRU CORP ANEXA


Agentul termic pentru incalzire va fi furnizat de o centrala termica proprie, complet automatizata.
Centrala se va amplasa in incinta cladirii, intr-un spatiu tehnic special amenajat pentru aceasta
destinatie, in conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, I13-15.
Centrala termica va asigura agent termic apa calda 80/60°C pentru:
- radiatoare;
- centralele de tratare aer si bateriile de incalzire;
- incalzirea apei din piscina interioara;
35
- sistemul de preparare apa calda pentru consum menajer.
Centrala termica va avea 2 cazane murale, cu functionare in condensatie, cu puterea de 80 kW
fiecare (pentru agent termic 80/60°C) echipate cu arzator pe combustibil gazos.
Cazanele vor fi dotate cu supape de siguranta si cu tablou electric de comanda.
Distributia agentului termic catre consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat in
incaperea centralei termice, racordat la o butelie de egalizare a presiunii. Vehicularea agentului
termic se va realiza cu pompe de circulatie, montate pe conducta (in-line). Circulatia agentului
termic intre cazane si BEP se va realiza cu pompe prevazute pe retur. Din distribuitor se
alimenteaza un circuit pentru circuit de radiatoare si un circuit pentru prepararea apei calde pentru
consum menajer, cu pompe de circulatie montate pe tur.
Evacuarea gazelor de ardere se va face printr-un cos de fum din otel-inox, cu perete dublu izolat,
care va depasi inaltimea acoperisului cu cel putin 1m.
Conductele montate in spatiul centralei termice vor fi din otel si vor fi izolate cu tuburi din cauciuc
sintetic, cu grosimea de 19 mm. Bep-ul, distribuitorul si colectorul de agent termic vor fi
confectionate din teava de otel si se vor izola cu placi din cauciuc sintetic cu grosimea de 32 mm;
izolatiile se vor proteja cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm.
Instalatiile de preparare a apei calde menajere va fi compusa din schimbatoar de caldura in placi cu
puterea de 160 kW, doua acumulatoare de a.c.m cu capacitatea de 1000 l fiecare
Schimbatorul de caldura va fi racordat la circuitul de agent termic preparat de cazane, cu
parametrii: Tt/Tr = 80/60 º C si va prepara apa calda de consum cu temperatura Tacm = 60ºC. Va
fi prevazuta pompa de recirculare pentru acm, intre acumulator si ultimul consumator.
Conductele pentru agent termic primar de la cazan vor fi din otel si se vor izola cu tuburi din
cauciuc sintetic cu grosimea de 19 mm.

INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE


Incalzirea grupurilor sanitare, spatiilor tehnice si anexelor, din cadrul spatiilor ce deservesc sala
polivalenta, corpul de cazare si corpul anexa, la nivelul de temperatura precizat in standarde
(1907/2-2014), se va realiza cu ajutorul unei instalatii de incalzire cu radiatoare plate din otel, tip
panou si portprosop pentru baile din camerele de cazare.
Instalatia de incalzire cu radiatoare va fi dimensionata tinandu-se cont de temperatura agentului
termic 80/60˚C si de temperaturile interioare.
Corpurile de incalzire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 80/60°C, preparat in centrala
termica. Distributia agentului termic de la centrala, se va realiza ramificat, pe deasupra plafonului
fals.
Conductele de legatura la radiatoare se vor monta in slit de zidarie sau in spatele placarilor cu
rigips.
Distributia agentului termic se va realiza prin conducte din teava neagra de otel, izolate cu tuburi
din cauciuc sintetic, cu grosimea de 13 mm.
Fiecare corp de incalzire va fi racordat prin intermediul unui robinet termostatic cu regulator
automat de debit integrat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur si va avea dop de golire si
ventil de aerisire.
Distantele intre conducte, perete si finisaj vor fi in conformitate cu prescriptiile producatorului.
Montarea lor se va face dupa probarea lor prealabila la o presiune de 6 bar si se va realiza cu
ajutorul sistemului de fixare furnizat de producatorul conductelor.
Golirea instalatiei se va face prin robinetele de golire amplasate, la principalele ramificatii, in
centrala termica si la radiatoare.

36
La ramificatiile principale ale retelei, se vor monta robinete de sectorizare, de echilibrare si de
golire.
Aerisirea instalatiei se va realiza prin dispozitive automate de aerisire montate in centrala termica,
in punctele cele mai ridicate ale instalatiei si la radiatoare.
La trecerea conductelor de la distributie, prin pereti se vor monta (tevi) mansoane de protectie.
Strapungerile prin peretii si planseele rezistente la foc se vor izola cu materiale cu rezistenta la foc
mai mare sau egala cu cea a elementelor de constructie strapunse.
Conductele pentru agent termic primar de la cazan vor fi din otel si se vor izola cu tuburi din
cauciuc sintetic cu grosimea de 19 mm.

INSTALATII DE CLIMATIZARE
Climatizarea (incalzirea/racirea) aerului in Crop Cazare Cantonament, sala de forta, camere de
cazare cantonament, se va realiza cu ajutorul unor sisteme tip VRF/VRV, cu functionare in detenta
directa.
Unitatile interioare vor fi tip caseta pentru spatiile aferente birourilor, salii de forta, salii de mese,
si tip duct pentru camerele de cazare. Unitatile interioare vor fi racordate la unitati exterioare, prin
intermediul unor trasee frigorifice din cupru, izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, in conformitate
cu specificatiile producatorului. Controlul sistemelor se va face de la casete de control montate pe
perete.
Unitatile exterioare se vor monta pe acoperisul cladirii, pe suporti corespunzatori, avand asigurate
spatiile necesare pentru mentenanta.
In camerele de cazare, introducerea si absorbtia aerului climatizat se va face prin grile dubla
deflexie, racordate la plenumurile unitatilor interioare de climatizare.
Climatizarea (incalzirea/racirea) aerului in camerele aferente salii polivelente (birouri, sali de
conferinte, vestiare sportivi, cabinete medicale, restaurant, cafenea, sali conferinte, etc.) se va
realiza cu ajutorul unor sisteme tip ventiloconvector VCV cu 4 tevi, functionare cu apa calda+30%
glicol 70/50ºC si apa recita 7/15 ºC 40% glicol.
Unitatile VCV vor fi tip caseta si duct pentru spatiile aferente Salii Polivalente. Unitatile interioare
vor fi racordate la chillere si centrala termica, prin intermediul unor trasee din cupru, izolate cu
tuburi din cauciuc sintetic, in conformitate cu specificatiile producatorului. Controlul sistemelor se
va face de la casete de control montate pe perete.
Agregatle de apa racita/Chillerele se vor monta pe acoperisul cladirii, pe suporti corespunzatori,
avand asigurate spatiile necesare pentru mentenanta.

INSTALATII DE VENTILARE SALA POLIVALENTA


Sala polivalenta va fi ventilata si climatizata cu patru centrale de tratare aer, care vor realiza
incalzirea, racirea, umidificarea, dezumidificarea aerului si aportul de aer proaspat necesar
realizarii conditiilor de confort. Agregatele vor fi amplasate intr-un spatiu tehnic special amenajat,
la etajul I in vecinatatea salii polivalente. Aerul climatizat si tratat va fi introdus prin tubulatura
rectangulara cu grile pe evacuare si duze pe introducere.
Centralele de tratare aer vor avea functia de dezumidificare si umidificare adiabata cu pulverizare
de apa.
Se va asigura un debit de aer proaspat de 20m³/h de spectator si 25m³/h pentru sportivi,
temperatura interoara va fi de 20/26ºC iarna/ vara.
Umiditatea in interior va fi mentinuta in intervalul de 45-50% pentru a pastra parchetul in
conditiile optime și pentru un climat interior ideal evenimentelor sportive.

37
Pentru a menține microclimatul cu caracteristicile anterior amintite se propun 4 centrale de tratare
aer cu următoarele caracteristici:
Centrala de tratare a aerului pentru climatizare si aport aer proaspat in sala polivalenta, in
constructie suprapusa, debit 40.000 mc/h (15.000 mc/h aer proaspat, 25.000 mc/h recirculare).

INSTALATII DE VENTILARE A SPATIILOR CONEXE SALA POLIVALENTA


Ventilarea birourilor, cabinetelor medicale, salilor pentru activitati conexe, restaurantului, etc se va
face cu centrale de tratare aer montate deasupra plafoanului fals sau in spatii special emenajete,
echipate cu recuperator de caldura, ventilatoare de introducere si de evacuare aer, filtre aer, baterii
de incalzire, baterii de racire etc. Aerul va fi introdus si extras prin tubulaturi din tabla zincata,
racordate la anemostate tip swirl diffuser, cu jet turbionar, montate in plafonul fals.
Tubulaturile interioare de introducere si de evacuare vor fi izolate cu vata minerala caserata pe
folie de aluminiu, cu grosimea de 40 mm.
La principalele ramificatii ale tubulaturilor se vor monta clapete de reglaj.
La trecerea tubulaturilor prin peretii rezistenti la foc se vor monta clapete anti-foc, actionate cu
servomotor, la semnalul centralei de detectie incendiu, cu rezistenta la foc mai mare sau egala cu
cea a peretelui in care se monteaza, dar nu mai putin de 90'. Golurile se vor etansa cu materiale cu
rezistenta la foc cel putin egala cu rezistenta la foc a peretilor respectivi.

Pe tubulaturile de introducere, se vor monta baterii de incalzire cu apa calda, cu 40% etilen-glicol,
pentru a evita pericolul de inghet. In amonte de bateriile de incalzire se vor monta clapete de
inchidere motorizate, care vor ramane inchise atat timp cat ventilatoarele nu functioneza.

Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune cu ventilatoare axiale de tubulatura cu montaj


deasupra plafoanelor false. Aerul va fi extras prin valve cu disc reglabil, racordate la ventilatoare
prin tuburi flexibile si prin tubulaturi din tabla zincata. In usile grupurilor sanitare se vor monta
grile de transfer pentru compensarea aerului evacuat. Aerul va fi evacuat din cladire prin coloane
ce vor depasi nivelul acoperisului cu 1 m. Coloanele vor fi prevazute cu piese terminale anti-
intemperii si cu plasa anti-insecte.

SISTEME DE PRESURIZARE / DESFUMARE


Clasa de presiune pentru scarile inchise din infrastructura va fi "C" si calculul debitelor se va face
conform SR EN 12101-6.
Sasurile spatiilor tehnice din cadrul subsolului vor fi protejate prin mentinerea unei suprapresiuni
de 50 Pa fata de spatiile adiacente.
Ventilatoarele pentru presurizare vor fi actionate manual si automat prin intermediul centralei de
detectie incendiu. Dupa pornirea ventilatoarelor, acestea vor fi comandate la semnalul unui senzor
de presiune, astfel incat in interiorul incaperilor presurizate sa fie mentinuta tot timpul o
suprapresiune de 50 Pa (respectiv 45 sau 40 Pa, functie de situatie).
La atingerea unei valori mai mari de 50 Pa, senzorul de presiune va comanda oprirea
ventilatorului; la scaderea presiunii senzorul va comanda repornirea ventilatorului pana la
restabilirea unei suprapresiuni de 50 Pa.
In cazul in care fumul patrunde in sasurile caselor de scari subterane, ventilatoarele de evacuare
fum care deservesc sasurile respective vor porni la comanda unui senzor de fum montat la plafonul
sasului.
Casa de scara din suprastructura hotelului se va desfuma natural organizat, conform P118/99, prin
prevederea unei trape de fum la partea superioara, avand suprafata utila de cel putin 5% din
38
suprafata casei de scara, dar minimum 1 mp si deschiderea usilor exterioare de acces in casele de
scara.
Depozitele cu materialelor combustibile, cu suprafetele mai mari de 36mp vor fi prevazute cu
instalatii de desfumare mecanica. Debitul de aer pentru desfumare este de 1m³/s/100mp dar nu mai
putin de 1,5m³/s/incapere. Aerul de compensare trebuie sa asigure minim 60% din debitul de aer
desfumat. Ventilatoarele de desfumare vor fi alese cu o rezistenta la foc de minim 2h/400grC.
Pornirea sistemelor de presurizare/desfumare se va face automat, prin intermediul centralei de
detectie incendiu si manual, de la butoane.

DESCRIERE INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIU


1. instalatii de alimentare cu apa rece, apa calda si recirculare pentru consum menajer;
2. protectia la incendiu a cladirii (hidranti interiori si exteriori);
3. gospodaria de incendiu;
4. colectare si deversare a apelor uzate menajere la reteaua de canalizare exterioara;
5. colectare si deversare a apelor pluviale de pe acoperisul cladirii;
6. retele exterioare in interiorul incintei;
7. bransamente si racorduri la retelele publice de apa si canalizare.

Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.


Asigurarea cu apa potabila pentru nevoi gospodaresti si pentru refacerea rezervei de incendiu se va
face de la reteaua publica din zona sau extinderi ale acesteia, prin intermediul unui bransament de
apa si a caminului de apometru ce va fi amplasat la limita de proprietate.
Evacuarea apelor uzate se va face gravitational la reteaua publica de canalizare din zona sau
extinderi ale acesteia, prin intermediul unui camin de racord.
In interiorul incintei reteaua de canalizare se va realiza in sistem separativ.
Canalizarea pluviala de incinta colecteaza apa de pe cladire si circulatiile adiacente cladirii si se
racordeaza la reteua de canalizare publica de canalizare. Apele posibil infestate cu hidrocarburi vor
fi trecute printru-un separator de hidrocarburi inainte de a fi evacuate la reteua publica.

Normativele si standardele care au stat la baza proiectarii sunt:


- I9/2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
- STAS 1478-1990 – Constructii civile si industriale
- STAS 1343/1 – 2006 – Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa pentru localitati
- P118/2-2013 – “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a
Instalatii de stingere”
- Ordin pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice indicativ P118/2-2013, ordin
nr.2.463/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.966/15.XI.2018.
- P118-1999 – “Normativ de siguranta la foc a constructiilor”
- NP065 – 02 - Normativ privind proiectarea salilor de sport

Breviar de calcul
Determinare cantitati de apa necesare:
1.Apa potabila pentru uz menajer
Necesarul zilnic de apa rece este:
spectatori 2675 x 6 L/zi = 16050.00 L/zi
sportivi 120 x 80 L/zi = 9600.00 L/zi
Spatiu cantonament 60 x 150 L/zi = 9000.00 L/zi
restaurant 300 x 44 L/zi = 13200.00 L/zi
39
personal
administrativ 20 x 20 L/zi = 400.00 L/zi
irigatii(mp) 8950 x 2.0 L/mp,zi = 17900.00 L/zi
Total consum zilnic apa menajera = 66150.00 L/zi
Total consum mediu zilnic Qzi med = 66.15 mc/zi

Consum maxim zilnic: Qzi max = Qzi x Kzi;


Kzi = 1.2
1.20 x 66.15 mc/zi = 79.82 mc/zi
Total consum maxim zilnic Qzi max = 79.38 mc/zi

Consum maxim orar : Qh max = Qzi max x Ko /t (h/zi);


t= 6 h/zi, Ko= 1.5
1.50 x 79.38 mc/zi = 19.85 mc/h
Total consum maxim orar Qh max = 5.51 L/s

Necesarul zilnic de apa calda (60°C) este:


sportivi 120 x 50 L/zi = 6000.00 L/zi
Spatiu cantonament 60 x 80 L/zi = 4800.00 L/zi
restaurant 300 x 20 L/zi = 6000.00 L/zi
personal admin. 20 x 5 L/zi = 100.00 L/zi
Total consum zilnic apa menajera = 16900.00 L/zi
Total consum mediu zilnic Qzi med = 16.90 mc/zi

Consum maxim zilnic :Qzi max = Qzi x Kzi ;


Kzi = 1.2
1.20 x 16.9 mc/zi = 20.28 mc/zi
Total consum maxim zilnic Qzi max = 20.28 mc/zi

Consum maxim orar : Qh max = Qzi max x Ko /t (h/zi);


t= 6 h/zi, Ko= 1.5
1.50 x 20.28 mc/zi = 5.07 mc/h

Total consum maxim orar Qh max = 1.41 L/s

2. APA UZATA MENAJERA


Total debit evacuat mediu zilnic Qu zi med = 48.25 mc/zi

Total debit evacuat maxim zilnic Qu zi max = 57.90 mc/zi

Total debit evacuat maxim orar Qu h max = 4.02 L/s

3.NECESAR DE APA PENTRU STINS INCENDII


hidranti interiori: Qii = 4.20 L/s
hidranti exteriori: Qie = 25.00 L/s
Rezerva de apa pentru incendiu pentru instalatiile de stingere
Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere este:
hidranti interiori: Thi = 60.00 min
hidranti exteriori: The = 180.00 min
40
hidranti interiori (Vhi = Qii x Thi ): = 15.12 mc
hidranti exteriori(Vhe = Qie x The): = 270.00 mc
volumul min necesar de apa Vr = 285.12 mc
Se adopta un bazin cu un volum util total de 300 mc
Debitul de apa necesar refacerii rezervei de incendiu
Q1 = debitul necesar refacerii rezervei de incendiu in termen de 24 ore
Q2 = debitul de consum pe perioada refacerii rezervei de incendiu
Q1 = 3.30 L/s
Q2 = 5.51 L/s
Debitul total de consum Qtc = 8.81 L/s

4.APA PLUVIALA
S acoperis = 7675 mp
S terenuri de sport exterioare = 4284 mp
S drumuiri de incinta = 4058 mp
S trotuare de incinta = 5895 mp
S spatiu verde = 8950 mp

Qacoperis= 0,0001 x i x Φ x m x Sacoperis


Qterenuri de sport exterioare= 0,0001 x i x Φ x m x Sterenuri de sport exterioare
Qplatforme exterioare = 0,0001 x i x Φ x m x Splatforme exterioare
Qspatiu verde = 0,0001 x i x Φ x m x x Sspatiu verde

Frecventa f= 1/5
Durata t= 10 min
Intensitatea i= 250 L/(ha x s)
Φ= 0.95 acoperis
Φ= 0.85 terenuri de sport exterioare
Φ= 0.85 drumuiri de incinta
Φ= 0.7 trotuare de incinta
Φ= 0.1 spatii verzi
m= 0.8

Qacoperis = 145.83 L/s


Qteren.de sport = 72.83 L/s
Qdrum. de incinta = 68.99 L/s
Qtrot. de incinta = 82.53 L/s
Qspatiu verde = 17.90 L/s
Qtotal evacuat 388.07 L/s

 Instalatii de alimentare cu apă rece pentru consum menajer


Pentru alimentarea cu apa a investitiei se va asigura un bransamet prin prelungirea retelei publice
de apa existenta in zona, a carui punct de contorizare principal este amplasat in caminul de
apometru. Bransamentul va fi echipat cu armaturi de inchidere si ventile de retinere, pentru a
impiedica circulatia apei in sens invers prin contorul de apa si in caz de avarii, pentru a fi scos din
functiune.
Imediat dupa intrarea in casa, in toate obiectele (sala de sport, Spatiu cantonament, camera
pompelor incendiu si cladirea Anexa), se vor monta cate un filtru incadrat de cate doi robineti si un
41
contor de apa rece pentru contorizarea individuala a consumatorilor. Pentru rezervorul de irigatii
contorul de apa rece se va amplasa in caminul de vane.
Instalatia interioara de alimentare cu apa are rolul de a asigura debitele specifice necesare
la armaturile obiectelor sanitare.
Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum se va executa din tevi din
polipropilena reticulata Pn20 bar in grupurile sanitare si teava de otel zincat pentru distributia
principala la sala de sport, iar la Spatiu cantonament si cladirea Anexa la terenurile exterioare de
sport atat distributiile orizontale cat si cele vertical se vor executa din tevi din polipropilena
reticulat Pn20 bar.
Distributia apei reci la sala de sport se va realiza aparent in consola iar racordurile la
obiectele sanitare se vor face pe cat posibil ingropat sub tencuiala. Alimentarea cu apa rece pentru
grupurile sanitare de la etaje se va realiza de la coloanele verticale ale sistemului printr-o retea
ramificata din teava de otel. Instalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe
ramificatiile spre grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile cu
obiectele sanitare.
Conductele principale de distributie pentru apa calda si recirculare vor avea un traseu
comun, paralel cu conductele de apa rece.Pentru alimentarea cu apa a dusurilor aferente
vestiarelor s-a optat pentru folosirea unei baterii termostatate centralizatoare pe vestiar si echiparea
dusurilor cu push button temporizat. Se va urmari pe cat posibil ca toate conductele neinglobate in
structura cladirii sa fie pozitionate in ghene sau mascate cu elemente de design. La traversarea
elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie.
Traseele de apa calda se vor izola impotriva pierderilor de caldura iar traseele de apa rece
se vor izola impotriva condensului. Conductele instalatiei de apa rece de consum, montate aparent
si mascat in nise sau pereti din gipscarton se vor izola termic contra condensului cu izolatie non-
combustibila din material elastomeric de 9 mm, iar cele de apa calda de consum se vor izola cu
izolatie non-combustibila din material elastomeric de 13 mm. Conductele montate aparent in spatii
neincalzite se vor izola cu tuburi autoadezive din polietilena de 50 mm si vor fi prevazute cu fire
incalzitoare sub aceasta izolatie. Pentru protectia termoizolatiei conductelor montate aparent se va
prevedea peste izolatie folie PVC.
La baza fiecarei coloane se monteaza robineti sferici de inchidere si golire.
Preluarea eforturilor transmise de conductele de apa rece si apa calda se va face prin suporti
ficsi, rigidizati de elementele de constructii adiacente.
Echiparea cu obiecte sanitare, bateri si robineti de utilizare, precum si ventile si sifoane de
scurgere a grupurilor sanitare si a oficiilor tratate in prezenta documentatie se va realiza conform
planurilor de arhitectura si se vor alege in urma consultarii cu arhitectul.
Apa calda menajera se prepara centralizat pentru fiecare obiect in parte. Astfel pentru sala
de sport necesarul de apa calda va fi asigurat printr-un schimbator de caldura cu placi capacitate
290 kW, un rezervor de acumulare acm de capacitate 2000l si rezervor de acumulare acm cu
serpentine solara de capacitate 2000l. Pentru Spatiu Cantonament necesarul de apa calda menajera
va fi asigurat printr-un schimbator de caldura cu placi capacitate 200 kW si doua boilere cu o
serpentina acm de capacitate 1000 l fiecare. Pentru cladirea Anexa necesarul de apa calda
menajera va fi asigurat printr-un schimbator de caldura cu placi capacitate 160 kW si doua
rezervoare de acumulare acm de capacitate 1000 l fiecare.
Recircularea apei calde menajere pentru fiecare obiect in parte ( sala de sport, Spatiu
cantonament si cladirea Anexa) se va face cu pompe duble de circulatie apa calda cu 1 rotor activ
si unul de rezerva, in linie, cu turatie variabila.
42
 Protectia la incendiu a cladirii (hidranti interiori si exteriori, coloane uscate)
Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, va respecta cerintele
urmatoarelor documente normative:
- Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere,
indicativ P 118/2-2013
- Ordin nr. 2.463/2013 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice “Normativ pentru
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – Instalatii de stingere”, indicativ P 118/2-
2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.966/15.XI.2018
- Normativ privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al
cerintelor Legii 10/1995 ", indicativ NP065-02
In baza documentelor legislative mentionate mai sus echiparea cladirii este urmatoarea:
- hidranti interiori 4.2 L/s (2 jeturi in functiune simultana)
- hidranti exteriori supraterani: asigurand un debit de stingere de 25 L/s.
- coloane uscate

HIDRANTI INTERIORI
Conform art. 4.1. lit. j) din Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea
a II-a – Instalatii de stingere, Indicativ P 118/2-2013, cladirea va fi protejata la interior cu instalatie
de stins incendiu cu hidranti interiori (cladire de sport in care se pot afla simultan mai mult de 200
de persoane).
Conf. Anexei 3 din P118/2-2013 la salile de competitii sportive cu o capacitate de peste 600
locuri, situate in cladiri cu nivel de stabilitate la incendiu I sau II, numarul jeturilor in functiune
simultana este de 2 si debitul total de calcul al instalatiei de 4.2 l/s. Timpul teoretic de functionare
a instalatiei este de 60 minute (4.35(b) din P118/2-2013).
Instalatia de stins incendiu cu hidranti interiori se va realiza in sistem inelar pentru sala de
sport si in sistem ramificat in Spatiu cantonament.
Hidrantii interiori au fost amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit de 2
jeturi in functiune simultana, asigurand un debit de 2,1 l/s per jet.
Conductele instalatiei de stingere a incendiilor vor fi din otel zincat, se vor poza aparent pe
elementele de constructie si se vor vopsi. Pe reteaua inelara a instalatiei interioare se vor monta
robineti de sectorizare.
Sustinerea conductelor din otel se va face respectand normativul P118/2-2013 si SR
EN12845. In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului
de siguranta si marcarea acestora, conform proiectului de instalatii electrice.
Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori pentru sala de sport se va face prin
doua racorduri din camera de pompe incendiu, iar pentru spatiul de cantonament alimentarea cu
apa a instalatiei de hidranti interiori se va face printr-un racord din reteaua exterioara de hidranti de
incendiu exteriori, alimentati de la Gospodaria de Incendiu.
Pentru alimentarea cu apa a hidrantilor interiori de la pompele mobile de incendiu, se va
prevedea o conducta cu DN100mm cu robinet de inchidere, doua clapete de sens si doua racorduri
fixe tip „B”.

HIDRANTI EXTERIORI
Potrivit Normativului P118/2-2013, este obligatorie asigurarea stingerii din exterior a
incendiilor prin alimentarea din rezerva de apa proprie a hidrantilor exteriori, debitul de apa pentru
43
hidrantii exteriori conform Anexa Nr.7 din P118/2-2013 fiind 25 l/s (cladire civila cu volum peste
50000 mc). Timpul teoretic de functionare a instalatiei este de 180 minute (6.19(b) din P118/2-
2013).
Stingerea din exterior se va asigura prin urmatoarea solutie tehnica:
- sursa de apa: bransament in reteaua orasului;
- rezervor de inmagazinare ingropat;
- grup de pompare agrementat tehnic pentru incendiu montat in statia de pompare;
- retea de distributie pe care se monteaza hidrantii exteriori.
Conductele instalatiei de stingere a incendiilor in Gospodaria de Incendiu, vor fi din otel
STAS 408, se vor poza aparent pe elementele de constructie si se vor vopsi.
Instalatia de stins incendiu cu hidranti exteriori se va realiza in sistem inelar, montata
ingropat la adancime de inghet si se va executa din teava PEHD PN10, avand diametrul de
DN160mm.
Pe reteaua de incendiu se va prevedea:
-camine de vane;
-hidranti de suprafata Dn100 mm, cu doua racorduri tipB si un racord tipA cf.SR EN
14384-2006 amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit cu un debit de 25 L/s,
conform P118/2-2013.
-un racord la instalatia interioara de hidranti (retea ramificata) din Spatiu Cantonament;

COLOANE USCATE
Constructia avand Sala aglomerata va fi echipata cu coloane uscate – instalatii fixe, rigide,
montate in fiecare casa de scara, la fiecare nivel al cladirii supraterane si utilizate numai de
serviciile de pompieri. La fiecare nivel al cladirii coloanele uscate vor fi echipate cu cate un racord
tip Storz de 45mm. Racordurile de tip Storz de 65mm, aferente alimentarii cu apa a coloanelor
uscate, se vor monta la parterul cladirii si se vor obtura cu racorduri infundate, la baza coloanelor
prevazandu-se cate un ventil de retinere si un robinet de golire.
Racordurile de alimentare cu apa a coloanelor uscate se vor monta in locuri vizibile, separat
de orice alt racord, la o inaltime de maximum 1,5m fata de sol si o inclinare de 45º fata de
verticala. Pentru recunoastere, racordurile de alimentare cu apa se marcheaza prin indicatoare
“COLOANA USCATA” Conductele de legatura (orizontala) ale racordurilor de alimentare cu apa
la coloanele uscate, sunt scurte si asigura golirea intregii cantitati de apa . Coloanele uscate se vor
executa din tevi de otel zincat cu diametrul de 75mm si vor fi echipate cu racorduri pentru futun de
tip C, pe fiecare nivel al cladirii. Pe fiecare nivel, inaintea racordului pentru furtun, a fost prevazut
un robinet. Inaltimea maxima de montaj a racordurilor pentru futun este de 1,5m fata de
pardoseala. Racordurile se pot monta aparent sau ingropat si vor fi marcate cu inscriptia
“RACORD INCENDIU”. Presiunea de incercare a coloanelor uscate este de 16 bar.

GOSPODARIA DE INCENDIU
Gospodaria de Incendiu va fi prevazuta cu: rezerva de apa de incendiu 15.12mc Hidranti
interiori plus 270 Hidranti exteriori, pompe - grup pompare complet echipat, pompa de completare,
vase cu membrana, racorduri fixe, racorduri aspiratie, pompe de basa pentru ape accidentale, etc.
Golirea totala a rezervorului de apa pentru incendiu se va realiza cu ajutorul unei pompe
submersibile portabile.
Bazinul este proiectat ca o structura din beton armat (pereti, radier si placa). Dimensiunile
interioare in plan sunt de 17.50m x 6.50m si o adancime de 3.0m, acoperit si complet ingropat in
44
pamant. Fata superioara a radierului si toate fetele interioare ale peretilor se hidroizoleaza. Inainte
de turnarea betonului in peretii bazinului, se vor pozitiona in cofraje piesele de trecere necesare
strapungerii peretelui de catre conductele aferente instalatiei de incendiu.
Pentru interventii, in caz de urgenta, rezervorul de apa este dotat si cu un racord tip A (DN
100) pentru alimentarea pompelor mobile ale pompierilor, care este plasat intr-un loc usor
accesibil.
Lipita rezervorului se amplaseaza camera de pompe incendiu cu dimensiunile interioare in
plan de 4,00mx6,50m realizata de asemenea din beton armat si care va avea acces direct din
exterior.

INSTALATII DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI CONDENS.


Canalizarea apelor de pe amplasament se face in sistem separativ, de pe amplasament fiind
emise urmatoarele tipuri de ape:
 Ape uzate de tip igienico -sanitar provenite de la grupurile sanitare si din igienizarea
spatiilor;
 Ape meteorice conventional curate provenite de pe acoperisuri;
 Ape meteorice posibil impurificate cu hidrocarburi din zona parcarilor si de pe zonele
de trafic din incinta.
In interiorul cladirii, instalatia de canalizare se va realiza cu retele separate, apele uzate
menajere si pluviale fiind preluate de coloane si colectoare separate.
Instalatia de canalizare menajera interioara se va realiza din tuburi de polipropilena (PP).
Toate tuburile si fitingurile sunt prevazute cu mufe si garnitura. Sistemul de imbinare se realizeaza
exclusiv manual si permite o imbinare rapida.
Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de canalizare aferente obiectelor
sanitare (PPØ50 pentru lavoare, spalatoare si pisoare, respectiv PPØ110 pentru WC-uri). De
asemenea, s-au prevazut sifoane de pardoseala, atat pentru spatiile tehnice cat si pentru grupurile
sanitare, acolo unde sunt necesare. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent in dulapurile
sanitare, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate. Toate
racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Se vor respecta
pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.
Sifoane de pardoseala au iesire verticala si sunt prevazute cu inchidere mecanica.
In centralele termice se vor prevedea guri de scurgere DN110mm cu iesire verticala,
clapeta, filtru pentru nisip si gratar din fonta in punctele rezultate constructiv din schema
instalatiilor ce se vor executa si in punctele unde sunt prevazute robinete de golire ale instalatiilor
respective.
Apele infestate cu grasimi se vor trata local prin montarea separatoarelor de grasimi
autoportante. Se va prevedea montarea separatoarelor sub fiecare spalator pentru ca apele evacuate
de la oficiile si bucataria restaurantului spre reteaua de canalizare menajera sa indeplineasca
conditiile prevazute de NTPA002.
Ventilarea conductelor de canalizare se realizeaza prin ventilare primara si unde este cazul
prin ventilare secundara.
Ventilarea primara a coloanelor de canalizare se va realiza prin prelungirea coloanelor de
scurgere pana deasupra terasei ultimului nivel cu 0,5 m, diametrul Ø110 mm, fiind prevazute cu
caciuli de ventilare.

45
Pe coloanele de canalizare se vor monta piese de curatire cu capac filetat la baza
coloanei,desupra ultimei ramificatii si la fiecare doua nivele. Inaltimea de montaj a piesei de
curatire va fi de 0,4-0,8m fata de pardoseala finita.
Acolo unde este cazul, pentru o buna aerisire a retelei de canalizare si pentru evitarea
absortiei garzii hidraulice din sifoanele pisoarelor si a lavoarelor, se va monta un aerator automat in
punctele indicate pe planuri.
Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua de canalizare menajera de incinta.
Alaturi de canalizarea apelor uzate menajer de la obiectele sanitare s-a prevazut si
colectarea si evacuarea condensului produs in unitatile interioare de climatizare prevazute in
proiectul de instaltii termice si ventilatii. La iesirea condensului din aparate se va realiza garda
hidraulica (sifon).
Condensul colectat de la ventiloconvectoare, in cazul functionarii pe racire, si de la unitatile
interioare tip VRV se preia cu tevi din PP racordate la coloanele de canalizare menajera prin
intermediul unui sifon de condens asigurandu-se in acest fel o dubla sifonare.
La instalatiile sub cota 0.00 se vor folosi conducte din PVC-KG pentru montaj in exterior.

INSTALATII DE CANALIZARE A APELOR METEORICE


Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul receptorilor de terasa montati in structura
acoperisului si evacuate la reteaua exterioara de incinta.
Avand in vedere complexitatea acoperisului acestei cladiri, a fost adoptata solutia utilizarii
unui sistem vacumatic de drenaj. Acest sistem are avantajul ca permite ca in cazul conductelor
colectoare orizontale si verticale, diametrele sa nu depaseasca DN 200, spre deosebire de sistemul
conventional in care diametrele conductelor ar fi depasit DN 315.
Sistemul vacumatic se foloseste pentru evacuarea apei pluviale de pe acoperisurile gen
terasa ale cladirilor industriale, depozitelor, centrelor comerciale, etc. Sistemul se bazeaza pe
fenomenul de vacuum produs la curgerea in camp gravitational. Prin efectul de sifon, sistemul
permite curgerea apei fara necesitatea prevederii unei pante in reteaua de conducte de scurgere.
Sistemul vacumatic de drenaj al apelor pluviale este alcatuit din receptori specifici acestui
tip de drenaj, conducte si fitinguri de polietilena. Datorita actiunii de sifonare sistemul permite
colectarea apelor fara ca instalatia sa necesite o anumita panta pentru conducte. Este strict interzisa
racordarea oricarui alt sistem de canalizare la acest sistem. Pentru fiecare coborare aferenta fiecarei
coloane se va prevedea piesa de curatire de diametru indicat in schema izometrica. Piesa de curatire
se va amplasa la 0,8-1,2 m fata de cota +-0,00 a cladirii.
La cota +-0,00 a cladirii se va trece la sistem de drenaj conventional,recomandandu-se ca
diametrul urmator sistemului vacumatic sa fie cel putin o dimensiune peste diametrul maxim
aferent fiecarei coloane.
Se recomanda fixari laterale ale colectorului de elementele de structura a cladirii,una la 20-
25m.
S-a prevazut degivrarea receptorilor cu Element incalzitor 230V/8W.
Conductele de pluviale se vor izola impotriva condensului. La trecerea conductelor prin
spatii neincalzite acestea se vor izola si vor fi prevazute cu fire incalzitoare sub aceasta izolatie.
Sistemul sifonic de drenaj al apelor pluviale este alcatuit din receptori specifici acestui tip de
drenaj, conducte si fitinguri de polietilena. Apele pluviale vor fi preluate prin intermediul
receptorilor de terasa montati in structura acoperisului si evacuate la reteaua exterioara cu ajutorul
retelei de conducte. Este strict interzisa racordarea oricarui alt sistem de canalizare la acest sistem.

46
La achizitionarea receptorilor pluviali se va verifica compatibilitatea intre folia de contact Geberit
si cea existenta pe acoperis. Daca acestea nu sunt compatibile se va contacta furnizorul de sistem.
Pentru colectarea apelor pluviale de pe terasele de la etajul 1 ale salii de sport se va folosi
un sistem de canalizare gravitational, executat tot din tuburi de polietilena de inalta densitate, si
care se vor imbina prin termofuziune cu sudura cap la cap sau prin electrofuziune cu mufe cu
electrofuziune. Pentru preluarea apelor se vor folosi guri de scurgere DN110 pt. acoperis circulabil
cu guler izolator, flansa si degivrare cu element incalzitor 10-30W/230V.
Pentru colectarea apelor pluviale de pe invelitoare cladire Anexa se vor folosi guri de
scurgere DN110 pentru acoperis necirculabil compatibile cu sistemul de drenaj al terasei inierbate.
La instalatiile sub cota 0.00 se vor folosi conducte din PVC-KG pentru montaj in exterior.

RETELE EXTERIOARE DE INCINTA


In suprafata arondata Complexului sportiv, la exteriorul constructiei se vor prevedea:
 retea de canalizare ape menajere;
 retea de canalizare ape meteorice conventional curate de pe acoperisuri si terase;
 retea de canalizare ape meteorice posibil impurificate cu hidrocarburi de pe accese si
parcaje;
 retea de alimentare cu apa potabila

Reteaua de canalizare menajera si pluviala de incinta se va realiza din tuburi din PVC-KG,
si camine din beton DN1000 cf. STAS2448. Caminele vor avea capace din fonta carosabile, Clasa
D400.
Apele uzate menajere vor fi colectate intr-un camin de racord de unde vor fi deversate in
reteaua publica existenta in zona.
Apele uzate menajere la descarcarea in reteaua publica de canalizare menajera vor respecta
conditiile/parametrii impusi de NTPA002-2005.
Dimensionarea conductelor se va face pentru fiecare tronson in parte, alegand panta si
diametrul conductei, astfel incat viteza apelor menajere in conducta sa fie peste viteza minima de
autocuratire (0,7 m/s) si sub viteza maxim admisa in conducte de canalizare (4 m/s). Tuburile de
PVC-KG se imbina cu mufe si inele de cauciuc realizand o buna etansare a sistemului.
Canalizarea pluviala exterioara colecteaza apa de pe cladiri, de pe circulatiile pietonale,
circulatiile auto si parcari adiacente acesteia si se racordeaza la reteaua publica de canalizare prin
intermediul unui camin de record.
Reteaua exterioara de colectare a apelor de pe acoperis se va descarca intr-un rezervor de
colectare, apa colectata fiind utilizata pentru irigatii. Rezervorul de colectare a apelor pluviale va fi
dotat cu conducta de preaplin, conducta prin care surplusul de apa va fi evacuat in canalizarea
exterioara. Pentru alimentarea cu apa a bazinului pe perioade de seceta s-a prevazut o conducta de
alimentare cu apa din reteaua de apa potabila de incinta astfel, prin intermediul electrovanelor si al
senzorilor de nivel, asiguradu-se necesarul de apa irigarii pe timp de o zi. Tot din aceeasi conducta
se va asigura necesarul de apa folosit in perioadele de curatare a bazinului. Golirea totala a
rezervorului se va realiza cu ajutorul unei pompe submersibile portabile, aceeasi pompa folosita si
pentru golirea bazinului de incendiu. Apele pluviale inainte de a fi colectate in rezervorul de irigatii
vor fi trecute printr-o trapa de namol din fibra de sticla capacitate 10000 l.
Instalatia de irigat va cuprinde rezervorul de acumulare a apelor meteorice, grupul de
pompare, distributie retea de irigat si hidranti de gradina subterani.

47
Grupul de pompare pentru sistemul de irigatii este compus din doua pompe 1A+1R, Q = 18
mc/h; H = 55 mCA, cu tablou automatizare, recipient hidropneumatic grup pompare ( vas de
expansiune inchis, cu membrana inlocuibila ) V = 500 l, Pn 10 bar.
Reteaua de distributie apa pentru irigatii se va executa din teava de polietilena PEHD PN10
si hidranti de gradina subterani.
Preluarea apelor de pe suprafetele exterioare se va face cu ajutorul gurilor de scurgere
carosabile cu receptor de namol si sifon si gratar clasa D400 iar de pe zonele pietonale cu rigole din
beton sau beton polimerizat.
Pentru sistemul de drenare al terenurilor de sport exterioare se propune dotarea perimetrala
cu rigole prefabricate din beton sau beton polimerizat, rigole cu Fanta sau tip “U” cu capac ce
asigura evacuarea apelor meteorice de pe suprafata sportiva.
Apele pluviale colectate din parcari si drumuri de acces, inainte de a fi deversate la reteaua
publica de canalizare, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent SH debit
nominal 100 l/s, din fibra de sticla, cu respectarea nivelului de hidrocarburi deversate in emisar in
limitele impuse de NTPA-001, max. 5 mg/l.
Cladirea Anexa la terenurile de sport exterioare va fi prevazuta cu o instalatie de drenaj ce
va capta infiltratiile apelor de suprafata si apele freatice, acestea fiind evacuate prin intermediul
unei pompe de drenaj PD in reteaua de incinta ape pluviale.
In interiorul incintei se va realiza o retea interna de alimentare cu apa potabila a
consumatorilor. Reteaua de incinta va fi alcatuita din conducte de polietilena de inalta densitate
PN10 si se monteaza la o adancime de min1.0m sub cota terenului amenajat (respectand astfel
adancimea de inghet pentru zona studiata conform STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adancimi
maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei ), intr-un pat de nisip.
Pe reteua exterioara s-au prevazut camine de vane pentru racordul separat al celorlati
consumatori inafara salii de sport precum Spatiu cantonament, rezervorul de irigatii, bazinul de
incendiu si cladirea Anexa terenurilor exterioare de sport. Caminele de vane vor fi echipate cu
vane de sectionare pentru izolarea consumatorilor.
Pe conducta de alimentare a gospodariei de incendiu, inainte de intrarea in casa pompelor,
se va monta o piesa de trecere PEHD-OL, astfel intrarea in casa a conductei va fi din teava neagra
de otel.

BRANSAMENTE SI RACORDURI LA RETELELE PUBLICE DE APA SI CANALIZARE


Bransamentul de alimentare cu apa se executa cu teava din PEHD Pn10 prin spatii publice, montat
la adancime de inghet, proiect conform Regie Apa, la interiorul proprietatii se va monta caminul de
apometru prevazut cu: apometru, vane de izolare, filtru de retinere cu sita, clapet antiretur. Reteaua
publica va asigura necesarul de apa pentru consumurile menajere si pentru refacerea rezervei de
incendiu.
Racordul la canalizarea publica, care va trece prin spatii publice se va executa cu tubulatura
din PVC-KG, proiect conform Regie Apa, pana in proprietate, unde se prevede un camin de racord.
La el se vor colecta cele doua retele de canalizare din incinta menajera si meteoric.

DESCRIERE INSTALATII ELECTRICE


Instalatii electrice
- date tehnice
- alimentarea cu energie electrica
48
- alimentarea cu energie electrica de rezerva
- solutia de contorizare
- tablouri electrice
- protectia la supratensiune
- protectia impotriva socurilor electrice
- instalatia de compensare a puterii reactive
- sistemul de distributie
- instalatia de iluminat normal
- instalatia de iluminat de siguranta (de continuarea lucrului si de securitate)
- instalatia de putere si prize
- priza de pamant
- instalatia de paratrasnet
- rapoarte de masurare
Instalatii curenti slabi
- instalatia de voce-date - VD
- instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu - IDSAI
- instalatia de supraveghere video - TVCI
- instalatia de distributie semnal TV
- instalatia de TV Broadcast
- instalatia de control-acces - CA
- instalatia de sonorizare si adresare publica - SO
- instalatia de afisaj electronic
- instalatia de ceasoficare
- instalatia de detectare si semnalizare efractie - EF
- instalatia de automatizare a cladirii - BMS

2. Descrierea solutiei tehnice


2.1. Date tehnice
Datele de consum electroenergetice estimate sunt urmatoarele:
- putere instalata totala: Pi = 3750,0 kW
- putere absorbita totala: Pa = 1650,0 kW
- puterea aparenta totala: S = 1833,0 kVA
- factor de putere compensat: cosφ= 0,90
- tensiune: 3x230 V/400 V

2.2. Alimentarea cu energie electrica


Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin intermediul a unui Post de
Transformare alimentat din reteaua de medie tensiune a Operatorului de Distributie.
Alimentarea receptoarelor cu joasa tensiune se realizeaza din Postul de Transformare propriu
cladirii, denumit PT. Postul de transformare PT este echipat cu doua celule de linie cu intreruptor,
o celula de masura, doua celule pentru transformatoare, doua transformatoare de 1000 kVA. Din
cele doua transformatoare se vor alimenta tablourile electrice generale TEG de unde se vor
alimenta toate receptoarele. Toate aceste lucrari ale Postului de Transformare intra in sarcina
Beneficiarului. Transformatoarele nu vor functiona in paralel ci unul va fi activ iar celalalt va fi de
rezerva, pentru back-up 100% in cazul unui defect la transformatorul principal (activ).
Sunt prevazute doua tablouri electrice generale TEG1 si TEG2, amplasate in camera electrica
dedicata, situata in apropierea transformatoarelor. Din tablourile electrice generale porneste reteaua

49
de distributie interioara prin care se alimenteaza radial tablourile secundare, de la care se
alimenteaza toate receptoarele.
Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de
protectie distribuit este utilizat pentru intreaga instalatie, de la tablourile electrice generale pana la
ultimul punct de consum.
Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice generale de la fiecare transformator se vor
executa prin cabluri de aluminiu. Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice secundare se vor
realiza prin cabluri N2XH cu intarziere marita la propagarea focului pana la sectiunea de 16 mmp,
iar ce este mai mare, inclusiv cele de 25 mmp se vor realiza cu cabluri NA2XH cu intarziere marita
la propagarea focului, fac exceptie cablurile de alimentare ale tablourile si echipamentelor cu rol
de siguranta la foc care vor fi NHXH E90/FE180.
Cablurile se vor monta in tuburi de protectie din HFT pozate aparent sau aparent pe jgheaburi
metalice.
Alimentarea cu energie electrica de rezerva
Pentru alimentarea de rezerva in cazul caderii tensiunii de la reteaua Operatorului de distributie
s-a prevazut un grup electrogen de interventie de 550 kVA/400 V. Grupul electrogen va deservi
instalatia de nocturna, tabelele de marcaj, panourile de reclama, TV Broadcasting, receptoarele cu
rol de siguranta la foc, curentii slabi si o parte din iluminatul din zonele publicului si personalului
cladirii. Grupul electrogen va fi pentru montaj in interior, de tip compact, complet pregatit pentru
interventie, cu rezervor de combustibil inglobat pentru functionare la capacitate maxima,
incarcator pentru baterie, baterie de acumulatoare, cablurile de legatura necesare, teava de
esapament, tabloul inversor al grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire
automata in caz de lipsa tensiune de la retea, supraveghere, comanda si intreruptor automat de
linie.
Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se va realiza automat in maxim 15 s printr-un
AAR. Se va prevedea si comanda manuala pentru realizarea trecerii de la sursa de baza la sursa de
rezerva. Grupul electrogen va avea o autonomie de 8 h asigurata din rezervorul propriu.
Pentru situatiile de competitie sportive, iluminatul sportiv va fi alimentat din tabloul de
receptoare vitale TE-RV prin doua UPS-uri de 100 kVA fiecare, cu autonomie de 10 min, astfel
incat la caderea tensiunii, aparatele de iluminat sa ramana in functiune pana la pornirea grupului
electrogen care va alimenta UPS-urile.
Instalatii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranta la foc
In conformitate cu prevederile Normativul I7/2011, art. 7.5.1, alimentarea cu energie electrica a
tablourilor de distributie al pompelor de incendiu pentru hidranti interiori cat si a tabloului pentru
desfumare si exhaustarea gazelor fierbinti se va asigura pe doua cai de alimentare, astfel:
-sursa de alimentare de baza racordata din posturile de transformare ale Operatorului de
distributie electrica
-sursa de rezerva: grup electrogen de interventie cu intrare automata in functiune. Comutarea de
pe o sursa de alimentare pe alta se va realiza prin intermediul unui AAR
Alimentarea echipamentelor de control si semnalizare a incendiilor ECS se va asigura pe doua
cai de alimentare, astfel:
-sursa de alimentare de baza racordata din postul de transformare
-sursa de rezerva va fi din bateriile proprii ale fiecarei ECS.
Se va prevede comanda automata pentru pornirea pompelor de incendiu pentru hidrantii
interiori si exteriori.

50
Schema de comanda a pompelor de incendiu se stabileste astfel incat sa se poata alterna situatia
de pompa in functiune cu cea de rezerva pentru a se putea controla permanent starea instalatiilor.
Alimentarea cu energie electrica a ventilatoarelor de desfumare trebuie facuta astfel incat orice
incident electric sa nu le afecteze functionarea in caz de incendiu. Din acest motiv alimentarea cu
energie electrica sa se faca cu conductoare sau cabluri rezistente la foc 90 min (NHXH E90) in
zonele unde aceste cabluri prezinta expunere la incendiu.
Punerea in functiune a ventilatoarelor de desfumare si de presurizare se face atat manual, de la
butoane de pornire dispuse la intrarea in spatiile pe care le deservesc, cat si automat de la ECS.
NOTA! La proiectarea si executia instalatiilor electrice de alimentare a receptoarelor cu rol de
siguranta la foc se vor respecta prevederile Normativului I7/2011 art. 7.22.
Solutia de contorizare
Contorizarea tuturor consumurilor se va realiza la nivelul postului de transformare PT unde se
va monta celula de medie tensiune pentru contorizare.
Suplimentar se vor monta multimetre digitale cu interfata de comunicare ModBus in tablourile
electrice de distributie pentru a se putea monitoriza consumurile de energie electric.
Instalatiile de apa rece si cele de gaz vor fi contorizate cu contoare pentru citire la distanta
echipate cu interfata de comunicare MBus.
Toate informatiile contoarelor si multimetrelor vor fi centralizate in sistemul BMS si vor putea
fi citite de pe un calculator echipat cu soft aferent pentru astfel de aplicatii.
Tablouri electrice
Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare
standard si vor fi testate in laborator. Constructorul de tablouri va prezenta Buletine de incercari
care sa ateste aceasta conformitate.
Fiecare tablou va avea schema monofilara pe usa acestuia, in interior.
Tablourile generale de distributie vor fi de tipul TTA (Type Tested Assembly) in conformitate cu
normativele EN 61439-1 si EN 61439-2.
Tablourile electrice se comanda pentru executie la Furnizori specializati si autorizati in executia
acestora. Comanda pentru tablouri va fi insotita de desene cu scheme electrice monofilare si
specificatii de aparataj.
Tablourile electrice in ansamblul lor si elementele componente trebuie sa corespunda conditiilor
normale de functionare la scurtcircuit.
Protectia la supratensiune
Se vor prevedea dispozitive de protectie la supratensiuni de Clasa 1 (In = 25/75 kA/1,5 kV) in
tablourile generale TEG si Clasa 2 (In = 15 kA/1,25 kV) in tablourile secundare.
Protectia impotriva socurilor electrice
Schema de protectie impotriva socurilor electrice este de tipul TN-S (cu neutrul izolat pe
parcursul intregii scheme, intre TEG-uri, tablourile electrice secundare si receptoare). Se va urmari
ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.
Masuri impotriva atingerilor directe
Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari si protectie diferentiala pe circuitele de
iluminat si priza. Toate echipamentele cu carcasa metalica se vor lega la priza de pamant a cladirii.
Masuri impotriva atingerilor indirecte
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea/ al
cincilea conductor din componenta coloanelor si circuitelor de alimentare ale tablourilor sau
receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de
iluminat si prize.
51
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de
protectie intr-un circuit de protectie.
Conform Normativului I7-2011 art. 4.2.2.8. la incaperi cu aglomerari de persoane, pentru
diminuarea riscului la incendiu, intreruptoarele generale vor fi echipate cu dispozitive de protectie
cu curent diferential rezidual DDR de 300mA.
Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda Ol-Zn
25(40)x4 mm, fie prin conductor din cupru flexibil tip LiFY. Se vor lega la pamant: jgheaburile
metalice pentru cablurile electrice, tevile metalice, tablourile electrice, carcasele metalice ale
echipamentelor.
Instalatia de compensare a puterii reactive
Compensarea puterii reactive se va realiza la nivelul tablourilor generale TEG. Bateriile de
compensare vor avea trepte automate.
O analiza mai atenta se va face dupa ce toate echipamentele sunt in functiune iar daca valoarea
factorului de putere cerut rezultat este mai mic decat factorul neutral de 0,90 se va monta o baterie
de condensatoare avand capacitatea necesara compensarii.
Sistemul de distributie
In tavanele false, daca sunt mai mult de patru cabluri ce urmaresc acelasi traseu, tuburile de
protectie aferente acestor circuite vor fi inlocuite cu jgheaburi metalice. Jgheaburile cu inaltimea
de 60 mm vor avea grosimea tablei de minim 1 mm si cele cu inaltimea de 110 mm vor avea
grosimea tablei de minim 1,5 mm. Aceste jgheaburi vor fi dotate cu separatoare pentru delimitarile
dintre cablurile circuitelor de curenti slabi fata de cei tari sau de siguranta.
Toate jgheaburile metalice se vor lega la conductorul de protectie PE.
Toate golurile traversarilor jgheaburilor metalice dintr-un compartiment de incendiu in altul sau
prin pereti si plansee se vor inchide cu spume antifoc de aceasi rezistenta la foc ca si peretele
respeciv planseul pe care il traverseaza.
Instalatia de iluminat normal
Alegerea sistemelor de iluminat s-a facut tinandu-se cont de cerintele de calitate a iluminatului
pe care destinatiile cladirilor o impun.
Instalatii de iluminat interior
Sistemele de iluminat s-a determinat pe baza cerintelor Beneficiarului si a nivelurilor de
iluminare impuse de normele si standardele in vigoare, prin calcule luminotehnice (niveluri de
iluminare medie Emed):
- Birouri 500 lx
- Sali de sedinta 500 lx
- Sali de conferinta 500 lx
- Coridoare 100-200 lx
- Vestiare 200 lx
- Coridoare de circulatie publice 150-200 lx
- Cabinete medicale 500 lx
- Spatii tehnice 200 lx
- Grupuri sociale 200 lx
Pentru iluminatul interior al spatiilor s-au prevazut aparate de iluminat echipate cu lampi LED.
Comanda iluminatului se va asigura pe zone si trepte de iluminare sau centralizat de la BMS.
Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de minim 1 m fata de nivelul pardoselii
finite.
Comanda aparatelor de iluminat se face cu intrerupatoare, comutatoare, comutatoare de
capat, butoane, senzori crepusculari si de prezenta si senzori de miscare.

52
Aparatajul de comanda al iluminatului se monteaza in doze de aparataj incastrate in
elementele de constructie (pereti), iar unde nu este posibil acest lucru se vor monta aparent pe
tencuiala.
Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt de tip N2XH cu intarziere marita la
propagarea focului, de sectiune 1,5 mmp sau 2,5 mmp, montate aparent in jgheaburi sau in tuburi
de protectie pozate aparent deasupra tavanelor false si ingropat pentru coborarile la aparatele de
comanda.
In tablourile electrice pentru protectia circuitelor de iluminat se prevad intreruptoare automate
de 10 A si de 16 A, avand curba de protectie C.
Instalatii de iluminat exterior
Instalatiile de iluminat exterior urmaresc marcarea acceselor si a platformelor de acces auto si
pietonal. Comanda iluminatului exterior se asigura centralizat de la BMS. Traseele electrice se
executa conform cerintelor tehnice impuse de finisajele arhitecturale.
Pentru spatiile de parcare se va asigura un nivel ded iluminare medie Emed de 20 lx.
Instalatia de nocturna
Iluminatul sportiv va respecta normativele si normele federatiilor de specialitate in vigoare.
Pentru transmisia TV a competitiilor, realizarea la standarde internationale a instalatiei de
nocturna a salii multifunctionale, presupune impartirea acesteia din punct de vedere al
functionalitatii in:
- Nocturna competitii volei
- Nocturna competitii baschet
- Nocturna competitii handbal
Instalatia de nocturna se va proiecta avand in vedere asigurarea conditiilor de iluminare
impuse de cerintele Normativului NP 065-02, pentru disputarea meciurilor nationale si
internationale televizate color corespunzator nivelului 3. Astfel, pentru meciurile televizate,
iluminarea medie minima necesara va fi de 1000 lx. Factorul de uniformitate Emin / Emax va fi
0,7, corespunzator disciplinelor: volei, baschet si handbal.
Instalatia de iluminat nocturn, definita conform normativului NP 065-02, va fi realizata prin
aparate de iluminat de tip reflector cu sursa cu halogenuri metalice 1x2000 W, orientabile, montate
aparent, cu geam de protectie, grad de protectie IP65, temperatura de culoare 4500 – 6500 K,
indicele de redare al culorilor mai mare de 0,65. Aparatele de iluminat vor fi dispuse in sir
continuu, in lungul terenului de sport. Sirurile se fixeaza pe constructia metalica a arcelor structurii
salii. Aceste aparate de iluminat vor constitui o sursa uniforma si directa de lumina, fara a avea
elemente care ar putea produce efectul de orbire a jucatorilor sau spectatorilor. Acest iluminat
direct va fi completat de un iluminat indirect realizat cu proiectoare fixate pe structura metalica a
arcelor, deasupra gradenei tribunei.
Alimentarea cu energie a instalatiei de nocturna se va face de la reteaua electrica a stadionului
dublat de grupul electrogen si de cele doua UPS-uri pentru a evita trecerea prin zero a instalatiei de
nocturna.
Cele doua tablourile de nocturna TE-N1 si TE-N2 sunt alimentate din grupul electrogen, printr-
un inversor de sursa AAR, si UPS-uri. Toate circuitele vor fi monitorizate din tabloul de automatizare,
instalat in camera de comanda, pentru informarea in timp real a starii proiectoarelor in vederea luarii
masurilor de urgenta in caz de avarie. Comunicarea intre tablourile de nocturna si tabloul de
automatizare se va face printr-un inel de fibra optica pentru a se asigura o comunicare cat mai rapida.
Iluminat decorativ fatade
Instalatiile de iluminat decorativ se va realiza conform cerintelor impuse de Architect.
Comanda iluminatului decorativ se va realiza de la sistemul BMS.
53
Instalatia de iluminat de siguranta (de continuarea lucrului si de securitate)
Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta s-au stabilit in concordanta cu prevederile
Normativului I7-2011, cap. 7.23.
Aparatele folosite pentru iluminatul de siguranta vor fi echipate cu drivere electronic care va
putea fi alimentat din sursa principala de alimentare a iluminatului normal (reteaua Operatorului de
distributie) dar si din bateriile de acumulatoare montate in aparatele de iluminat (sursa de rezerva
locala). Pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii din tribune se va folosi un sistem de
iluminat de siguranta cu baterie centralizata.
Toate aparatele de iluminat folosite pentru iluminatul de siguranta vor fi executate din
materiale clasa de reactie la foc B.
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului si iluminatul de securitate pentru
interventie se prevede in locurile de munca dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara
intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea functionarii acestor receptoare (iluminatul
de siguranta pentru continuarea lucrului se prevede in camererele echipamentelor de control si
semnalizare incendiu ECS; iluminatul de securitate pentru interventie se prevede in camerele
electrice, in camerele echipamentelor de curenti slabi, in zona de amplasare a mecanismelor de
actionare manuala a trapelor de desfumare si in camerelor centralelor termice). Functionarea
iluminatului de siguranta sau securitate pentru aceste spatii trebuie sa asigure continuarea lucrului
sau interventia in tot timpul necesar pentru luarea unor masuri in vederea continuarii pe o perioada
de timp, fara pericol, a activitatii. Conform clasei de importanta si gradului de rezistenta la foc a
cladirii s-a stabilit timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu risc ca fiind de 3 h.
Aparatele de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului si cele de securitate pentru
interventie sunt integrate in iluminatul normal al spatiilor respective. Aceste aparate vor fi
alimentate din bateriile locale de acumulatoare la lipsa tensiunii de la retea.
Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului la
intreruperea iluminatului normal este de 0,5 s ÷ 5 s.
Conform SR EN 1838/2013, art. 4.4.1. in locurile de munca periculoase, iluminarea mentinuta
pe planul de lucru nu trebuie sa fie mai mica de 10% din iluminarea mentinuta necesara pentru
acea sarcina de lucru, fara sa fie inferioara valorii de 15 lx.
Iluminatul de securitate pentru evacuare este destinat sa asigure identificarea si folosirea, in
conditii de securitate, a cailor de evacuare. Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru
evacuare sunt prevazute cu lampi LED de 6 W, si echipate cu baterii de acumulatoare. Acestea
trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22:2004 si tipurile de marcaj stabilite prin
H.G. nr. 971/2006 si SR EN 1838:2003 privind distantele de identificare, luminanta si iluminare a
panourilor de semnalizare de securitate.
Instalatiile electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare se prevad in:
- incaperi cu mai mult de 50 de persoane
- incaperile amplasate la nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300 mp
- toaletele cu suprafata mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati
Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cat timp exista
personal in cladire. Aparatele de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se
asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si in locurile
unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de
siguranta, dupa cum urmeaza:
- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct
54
- langa orice alta schimbare de nivel
- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta
- la panourile/ indicatoarele de semnalizare de securitate
- la fiecare schimbare de directie
- in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire
Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la intreruperea
iluminatului normal se face in max. 5 s, iar timpul de functionare este de cel putin 2 h.
Conform SR EN 1838/2013, art. 4.2.1. si art. 4.2.2. pentru caile de evacuare de pana la 2 m
latime, iluminarea orizontala pe pardoseala, de-a lungul liniei centrale pe calea de evacuare nu
trebuie sa fie mai mica de 1 lx. Zona centrala, constituita din cel putin jumatatea caii de evacuare
va fi iluminata la minimum 50% din aceasta valoare. Caile de evacuare mai largi pot fi considerate
ca mai multe benzi de 2 m latime sau ca necesitand un iluminat de ambianta (impotriva panicii).
Raportul de variatie ‘Ud’ dintre iluminarea minima si iluminarea maxima va fi mai mic de 1:40 de-
a lungul liniei centrale a caii de evacuare.
Iluminatul de securitate pentru circulatie se prevede pentru completarea iluminatului de
siguranta pentru evacuare. S-a prevazut un sistem de iluminat pentru circulatie realizat cu aparate
de iluminat fluorescente echipate cu baterii locale de acumulatoare cu autonomie de 2 h.
Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru circulatie la intreruperea
iluminatului normal este de max. 5 s.
Iluminatul de securitate impotriva panicii este parte a iluminatului de securitate destinat sa
evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de
unde calea de evacuare poate fi identificata.
Instalatiile electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii se prevad in:
- incaperi cu suprafata mai mare de 60 mp
Iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in
functiune dupa caderea iluminatului normal.
Aparatele de iluminat de siguranta de securitate impotriva panicii sunt integrate in
iluminatul normal al spatiilor respective. Aceste aparate vor fi alimentate din bateriile locale de
acumulatoare la lipsa tensiunii de la retea, cu autonomie de 1 h.
Conform SR EN 1838/2013, art. 4.3.1. si art. 4.3.2. iluminarea orizontala va fi mai mare de
0,5 lx la nivelul pardoselii pe totalitatea suprafetei goale a incaperii, excluzand o banda perimetrala
de 0,5 m. Raportul de variatie ‘Ud’ dintre iluminarea minima si iluminarea maxima (conform EN
12665) nu va fi mai mica de 1:40.
Nivelul de iluminat de securitate impotriva panicii va fi de 2 lx.
Pentru zona salii de sport, iluminatul impotriva panicii se realizeaza cu aparate de iluminat
dedicate, alimentate dintr-un UPS conectat la grupul electrogen. Cablurile de alimentare sunt de tip
NHXH E60 pozate in jgheaburi rezistente la foc. Conform Normativului NP 066-2002, art. 2.2.
(A)2.1. nivelul de iluminat de securitate impotriva panicii pentru zona terenului de joc este de 3%
din iluminatul normal dar nu mai putin de 5 lx. Avand in vedere ca nivelul cerut este de 1000 lx,
nivelul de iluminat impotriva panicii va fi de 30 lx.
Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu interiori este prevazut
sa permita identificarea usoara a hidrantilor de incendiu in lipsa iluminatului normal. Aparatele
pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor sunt prevazute cu lampi LED de 6 W, si
echipate cu baterii de acumulatoare cu autonomie de 1 h. Aceste aparatele trebuie sa respecte
recomandarile indicate pentru iluminatul de securitate pentru evacuare. Aparatele de iluminat
pentru marcarea hidrantilor se amplaseaza in afara hidrantului (deasupra acestuia) la 1,80 m fata de
55
cota pardoselii. Punerea in functiune a sistemului de iluminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor la intreruperea iluminatului normal se face in max. 5 s iar timpul de functionare este de
cel putin 1 h.
Instalatia de putere si prize
Circuitele de prize
Prizele utilizate vor fi cu montaj aparent in spatiile tehnnice si depozite si montate in plinta
PVC sau ingropat in celelalte spatii.
Cablurile folosite pentru circuitele de prize sunt de tip N2XH cu intarziere marita la
propagarea focului, de sectiune 2,5 mmp, montate aparent in jgheaburi sau in tuburi de protectie
HFT pozate aparent deasupra tavanelor false si ingropat pentru coborarile la aparatele de comanda.
Dozele de derivatie vor fi montate aparent deasupra tavanelor false.
Repartizarea cicuitelor de prize a fost proiectata astfel:
- in toalete vor fi circuite pentru uscatoarele de maini
- in zona de birouri sunt prevazute circuite de prize cu rol de uz general
- in spatiile tehnice sunt prevazute circuite de priza monofazate si trifazate cu rol de
uz general
- in coridoare sunt prevazute circuite de priza cu rol de uz general
In tablourile electrice pentru protectia circuitelor de priza se prevad intreruptoare automate
de 16 A, avand curba de protectie C.
Coloanele de putere
Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice se vor executa cu cabluri NA2XH montate in
tuburi de protectie pozate aparent desupra tavanelor false sau in spatiile tehnice si ingropat la
coborari, sau in jgheaburi metalice.
Priza de pamant
Priza de pamant prevazuta este naturala, montata perimetral cladirii in fundatia acesteia.
Platbanda folosita pentru priza de pamant este din otel zincat 40x4 mmp.
In camerele electrice principale se vor monta platbande de Ol-Zn 20x4 mmp pe conturul
incaperilor. La aceasta platbanda se vor lega elementele metalice ce pot intra in contact cu
conductoarele active.
Sinele metalice pe care culiseaza ascensoarele vor fi legate la priza de pamant.
Racordarea instalatiei electrice la priza de pamant se va face prin piese de separatie.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub 1 ohm, fiind comuna pentru
instalatia electrica si instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice. Daca sunt necesare
detalii de executie pentru priza de pamant, ele vor fi realizate de Proiectant.
Masurarea prizei de pamant se va face la punctele de masurare ale racordurilor de verificare.
Instalatia de paratrasnet
Nivelul de protectie al instalatiei de paratrasnet este I (intarit).
Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este alcatuita dintr-un dispozitiv
de amorsare (PDA), dispus pe tija suport cu inaltimea utila de 5 m. Conductoarele de coborare sunt
montate pe suporti terasa la 10 cm fata de terasa, si aparent pe structura cladirii, si sunt din Ol-Zn
D8 mm. Fiecare coborare se va conecta la priza de pamant prin intermediul racordurilor de
verificare montate in cutii de vizitare din polipropilena la cota terenului amenajat.
Caracteristicile dispozitivelor de amorsare ce se monteaza pe cladire sunt:
- avansul propriu de amorsare ∆t = 60 µs
- raza de protectie, la 5,0 m sub PDA Rp = 79,0 m

56
Instalatia interioara de protectie impotriva trasnetului IIPT este alcatuita din bare de
echipotentializare BEP, montate in incaperile tehnice (camerele eletrice si curenti slabi, camerele
tehnice ale echipamentelor mecanice) si legaturi echipotentiale intre toate elementele de instalatii
realizate din materiale conductoare. Bara pentru egalizarea potentialelor este din cupru, de
dimensiune 20x10x500 mm prevazuta cu borne pentru racordarea conductoarelor de
echipotentializare. La aceasta bara se conecteaza prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp,
conductele de apa rece, conductele de apa calda, conductele de incalzire (tur, retur), instalatia de
curenti slabi (prin dispozitive de protectie la supratensiuni), instalatia electrica (prin dispozitive de
protectie la supratensiuni montate in tablourile electrice). Conductoarele de echipotentializare se
conecteaza la conducte prin intermediul unor bratari metalice, prin contact direct. Barele de
egalizare a potentialelor, montate in tablourile electrice si la etaje, se vor lega la cele situate la
parterul cladirii prin conductoare LiFY de minim 25 mmp sectiune montat in tuburi de protectie
pozate aparent pe elementele de constructie. Barele de la parterul cladirii si cele din subsol se vor
lega la priza de pamant a instalatiei electrice prin conductoare din otel zincat 40x4 mm pozate
aparent pe elementele de constructie.
Instalatia de voce date - VD
Toata cablarea si prizele de date vor fi realizate in CAT6. Solutia aleasa implementeaza o
retea de transmisie de date deschisa, reconfigurabila hard si soft. Sunt prevazute rack-uri amplasate
in centrele de greutate ale retelei.
Cablarea intre rack-uri se va realiza cu cabluri de fibra optica.
Punctul de concentrare al instalatiei va fi in incaperea Server situata la parterul cladirii.
Echipamentele din aceasta incapere se vor conecta la reteaua Furnizorului de servicii IT cu cabluri
de fibra optica.
Traseele fizice se integreaza in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Astfel cablurile
sunt pozitionate in jgheaburi dedicate curentilor slabi. Coborarile spre prizele de date se vor realiza
in tuburi de protectie pozate ingropat, recomandat la distanta de minim 30 cm fata de circuitele de
putere. Toate cablurile folosite in instalatia de voce-date sunt ecranate.
Proiectul propune o solutie care asigura o retea deschisa de transmisie de date si voce,
posibila de extins si reconfigurat ulterior instalarii.
Dupa ce circuitele au fost realizate ele vor fi testate si certificate pentru a detecta si localiza
eventualele defecte in cablare.
Toate prizele de date vor avea noua contacte.
Racordul telefonic se va executa cu cabluri multipereche din reteaua Furnizorului de
servicii telefonice. Punctul de concentrare fiind Camera Server unde se monteaza Centrala
Telefonica. Din aceasta incapere vor pleca cabluri multipereche radial la rack-urile din camp.
Nivelul fizic este format din cabluri FTP CAT6 pentru cablarea retelei intre switch-uri si
prizele de date.Un
canal de date este format dintr-un calculator, cablu de legatura (maxim 5 m), priza RJ45
(CAT6), cablu FTP (maxim 90 m), priza RJ45 in patch-panel, cordon RJ45-RJ45 (patch-cord),
switch.
Un canal de voce este format dintr-un telefon, cablu de legatura (maxim 5 m), priza RJ45
(CAT6), cablu FTP (maxim 90 m), priza RJ45 in patch-panel, cordon RJ45-S110 (patch-lead),
repartitor telefonic din care pleaca o legatura pe cablu multipereche catre centrala telefonica.
Se recomanda ca intre prizele de date si prizele de 230 V sa fie o distanta minima de 30 cm.
Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu - IDSAI

57
Se va prevedea o IDSAI pentru cladire, precum si comenzile de actionare a echipamentelor
pentru protectia la incendiu. IDSAI va fi format din doua echipamente de contol si semnalizare
incendiu adresabile - ECS, detectoare de fum adresabile, detectoare de fum si temperatura
adresabile, declansatoare manuale adresabile de semnalizare a incendiului si dispozitive de
alarmare adresabile care se vor prevedea cu semnale luminoase si acustice.
Instalatia va asigura detectarea incipienta a incendiului prin identificarea produsilor de
combustie, fum, flacari, caldura in functie de specificul spatiilor protejate (dotare si activitate).
Sistemul va asigura transmiterea semnalizarilor de alarma si defect catre dispecerat sub o forma
explicita din care sa reiasa exact locul si starea (parametrii) fiecarui element de detectare. Sistemul
va permite testatea manuala sau automata a tuturor elementelor (ECS, elemente de detectare, surse
de alimentare) si generarea unor rapoarte periodice de mentenanta.
Pe fatadele cladirii vor fi montate in exterior semnalizatoare acustice cu flash luminos pentru
semnalizarea incendiilor.
Se vor prevedea doua echipamente de control si semnalizare incendiu: un ECS pentru Sala de
sport (master), si una pentru Spatiile de cazare (slave). ECS master se monteaza in camera ECS de
la parterul cladirii, ECS slave de la Spatii de cazare se monteaza in camera din apropierea
Receptiei clienti. Suplimentar se va monta un tablou repetitor la Portar, unde exista personal de
paza permanent. Alertarea in caz de incendiu se face utilizand reteaua telefonica publica. Cele
doua ECS se vor conecta intre ele printr-o bucla de fibra optica.
Informarea publicului in situatia unui incendiu se va face prin sistemul de adresare publica,
prin anunturi inregistrate, si prin dispozitivele de alarmare optoacustice montate in spatiile inchise
si in zonele de circulatie publica.
Fiecare ECS se va prevedea cu o baterie tampon care trebuie sa asigure functionarea pentru cel
putin 48 h in stare de veghe (cand ECS este alimentat de la o sursa de alimentare electrica si in
absenta semnalizarii oricarei alte stari) si 30 min in stare de alarma in cazul lipsei tensiunii de
alimentare.
Toate cablurile folosite in IDSAI vor fi ecranate si vor fi cu rezistenta la foc 30 min. Acestea
se vor monta in tuburi de protectie pozate aparent deasupra tavanelor false si ingropat la coborarile
spre aparat..
Pe buclele de incendiu se vor instala module adresabile cu intrari si iesiri programabile pentru
preluarea semnalelor de la:
- contactelor trapelor de fum
- rezerve
si actionarea:
- intreruptoarelor cu bobina de declansare din tablourile electrice de joasa tensiune si celulelor
de medie tensiune
- decuplarii usilor prin sistemul de control acces
- centralelor de trape fum
- opririi ventilatiei in cladire
- rezerve
Semnalizarea manuala a incendiilor se va realiza prin intermediul declansatoarelor manuale
adresabile, care se vor amplasa in locuri accesibile si vizibile langa iesiri si pe caile de evacuare.
Functionarea instalatiei
Functionare normala a instalatiei - in regim normal ECS supravegheaza reteaua de detectare si
semnalizare si integritatea circuitelor de interconexiune.

58
Funtionarea instalatiei in caz de alarma - in urma detectarii unui inceput de incendiu in
orice zona protejata, in urma semnalelor transmise de un detector si/sau un declansatoe manual,
ECS lanseaza semnale de alarma. Dupa o temporizare, alarma acustica generala se declanseaza
prin ECS si transmite un semnal radio sau telefonic la serviciul de urgenta.
Modalitatea de actiune a personalului specializat in interventii in caz de incendiu va fi
stabilita ulterior impreuna cu utilizatorul imobilului.
Actionarea trapelor de fum
ECS va comunica cu centralele de trape fum astfel incat la aparitia unui incendiu trapele
situate in zona de incendiu sa fie deschise automat. Comanda trapelor de fum in caz de incendiu se
face manual din butoane, automat prin pastila termofuzibila si din ECS.
Instalatia va fi executata in conformitate cu standardul SR EN 54 si cu prevederile de
completare ale brigazii locale de pompieri.
Toate componentele instalatiei de detectie si semnalizare automata la incendiu trebuie sa
aiba avizul INSPECTORATULUI GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI, conform
Legii 307/2006 si art. 3.5 din normativul I18/2 02.

Instalatia de supraveghere video - TVCI


Instalatia de supraveghere video trebuie sa indeplineasca conditiile specificate in Legea
333/2003, HG 1010/2004 Anexa 3 Art.45 – Art.47.
Instalatia de monitorizare video are rolul de supraveghere a salii in interior si exterior, a
cailor de acces in cladire, precum si a coridoarelor de circulatie.
Instalatia va fi compusa din camere video IP, cu rezolutie minima 800x600 pixeli, rezolutie
maxima 2048x1536 pixeli, antivandal, dotate cu functia Pan/Tilt/Zoom (PTZ), kit de exterior
inclus fara consum suplimentar de energie, alimentare prin UPS. Supravegherea cladirii pe exterior
se realizeaza prin camere echipate cu lentile cu iluminator IR pentru supravegherea pe timp de
noapte. Ele vor supraveghea intrariile principale in cladire iar doua dintre ele vor avea si functia
PTZ pentru o mai buna supraveghere a casei de bilete si a intrarii principale a spectatorilor.
Pe coridoarele de circulatie, scari, holuri si caile de acces in cladire s-au prevazut camere
fixe de tip minidome cu kit antivandal iar unele vor avea si functia PTZ.
Camerele de la tribune vor fi camere de tip box echipate cu lentile varifocale. Tot in tribune
s-au prevazut camere de tip speed dome cu functia Pan/Tilt/Zoom cu rezolutie mare pentru o buna
supravegherea tribunelor.
Toate camerele video vor fi de tip IP conectate la Rack-urile de curenti slabi de pe nivelurile
pe care le deservesc. Conexiunea se face prin intermediul cablurilor de date FTP CAT6 si de
asemenea se va prevedea un circuit de alimentare cu energie electrica. Alimentarea camerelor
speed dome din tribune se va face din circuitele de UPS cu cablu N2XH cu intaziere marita la
propagarea focului de sectiune 3x2,5 mmp la tensiunea de 230 V iar fiecare camera va avea un
transformator 230/24 V. Pentru vizualizare se vor folosi unitatatiile PC in camera de Securitate.
Stocarea imaginilor se va face pe NVR-uri.
Instalatia de monitorizare va fi dispecerizata din camera de control.
Instalatia de monitorizare video trebuie sa permita extinderea facila a numarului de camere
video, si unitatilor de stocare, trebuie sa permita vizualizarea imaginilor simultan din mai multe
locatii (dispecerate multiple), precum si posibilitatea de a inregistra si/sau de a urmari imagini live
la rezolutii si cadre pe secunda diferite, individual pe fiecare camera.
59
Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe monitoarele sistemului, existand posibilitatea
configurarii modului de afisare (numarul camerelor afisate simultan la sistemul de 16 camere, full
screen, “switch” intre camere). Prin intermediul tastaturii cu joystick se vor putea selecta camerele
dorite si se vor accesa functiile pan/tilt/zoom. Modul de exploatare a instalatiei va fi structurat
logic dupa categoria celor care il folosesc: utilizator si administrator de sistem.
Mod de lucru programabil: instalatia poate functiona in mod “full” (inregistrare 24 ore) sau
poate fi programat sa inregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator.
Solutia aleasa pentru supravegherea video poate functiona independent sau poate fi
interconectata cu alte dispozitive, intr-un sistem integrat de securitate, pentru realizarea unei
protectii avansate.
Instalatia de supraveghere video trebuie integrata la nivel hardware si software cu celelalte
instalatii de securitate, pentru a permite vizualizarea, inregistrarea si atentionarea automata a
operatorilor, in cazul aparitiei alarmelor generate de catre acestea.
Traseele fizice de cabluri pentru alimentare cu energie electrica si transmisie de date la si de la
camerele video se integreaza in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi.
Instalatia de distributie semnal TV
Instalatia de distributie semnal TV asigura receptionarea emisiunilor de televiziune de la o un
provider TV si distribuirea semnalului la receptoarele din incinta. La executie se va avea in vedere
ca traseele tuburilor de protectie sa fie cat mai scurte cu evitarea curbelor si a paralelismului cu
circuitele electrice ce pot provoca campuri perturbatoare. Cablul utilizat va avea impedanta de 75
ohmi.
Traseele fizice de cabluri pentru alimentare cu energie electrica si transmisie de semnal se
integreaza in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi.
Instalatia de TV Broadcast
Aceasta instalatie va permite transmiterea video si audio de catre televiziunile nationale si
internationale a jocurilor si/sau intrecerilor sportive, interviurilor si a conferintelor.
Se vor prevedea trasee pentru pozarea cablurilor camerelor de filmat la nivelul terenului, in
tribune, in zona de luat interviuri dupa meci si in salile de conferinte.
Se va asigura pentru Sala de conferinta o platforma pentru camere video.
Cladirea va fi dotata cu o zona pentru carele de reportaj situata in exterior.
Pentru aceasta zona se va asigura alimentare cu energie electrica si retea de transmisie TV.
Energia electrica se va asigura prin amplasarea unui tabloul electric dedicat in zona carelor TV,
cu alimentare din reteaua electrica interna a cladirii si din grup generator de interventie.
Instalatia de control-acces - CA
Instalatia de control-acces spectatori
Instalatia de control acces, prin intermediul turnichetelor va permite controlul in timp real al
accesului in cladire si totodata va prevenii folosirea tichetelor contrafacute. Filtrele de control vor
fi conectate la o retea interna, controlul acestora putandu-se face in mod dinamic. Software-ul de
management se va concentra in camera de supraveghere.
Pentru a asigura controlul spectatorilor si verificarea biletelor sunt necesare urmatoarele
echipamente:
- porti de acces (turnichete)
- modul de acces
- punct de vanzare
Portile de acces asigura securitatea zonelor de acces si permit accesul la evenimentele
organizate doar persoanelor posesoare de bilete valide. Toate portile de acces trebuie sa accepte
60
intrari de alarma ce permit rotirea libera sau plierea bratelor in caz de pericol si vor avea
indicatoare luminoase (LED-uri rosu/verde) care sa indice starea de acces blocat sau garantat. La
terminarea evenimentului sportiv sau in situatiile care necesita o evacuare rapida a persoanelor,
portile de acces vor putea functiona ca si cai de evacuare.
Portile de acces se vor amplasa in zonele de acces si vor avea design placut, acces pe doua
fluxuri. Actionarea se va realiza prin intermediul unui motor electric de la modulul de control.
Portile de acces vor functiona in conditii de mediu largi (temperatura -20 °C +50 °C, umiditate
0%-90%).
Modulul de acces va integra componentele electronice pentru validarea intrarii, stocarea
datelor, comunicatia cu serverul si controlul punctului de acces. Fiecare poarta de acces va fi
echipata cu un modul de acces. Modulul de acces va putea functiona atat in regim off-line (accesul
se poate realiza fara o conexiune permanenta cu serverul) cat si in regim on-line. Componentele
electronice pentru validarea intrarii vor permite accesul pe baza de bilet, accesul pe baza de card
sau vor avea functie mixta (acelasi cititor va valida atat bilete cat si cardurile). Fiecare poarta de
acces va fi echipata cu sistem de citire care sa permita ambele functii. Citirea biletelor va fi
necesara pentru a permite accesul spectatorilor, iar citirea cardurilor va fi necesara pentru citirea
abonamentelor si a cardurilor personalului tehnic si a reprezentantilor media.
Fiecare punct de vanzare din incinta va indeplinii toate caracteristicile pentru a fi un loc
ergonomic si eficient. Va avea in componenta unitatea centrala (PC sistem desktop complet
echipat), imprimanta termica pentru bilete si abonamente, imprimanta pentru bonuri fiscale,
display pentru client, cititor si terminal pentru plata cu card de credit bancar, camera foto.
Unitatea centrala va asigura conectarea tuturor elementelor si necesitatea schimbului de
date cu fiecare element in parte sau cu serverul prin intermediul software-ului. Software-ul pentru
managementul vanzarii de bilete va dispune de interfata grafica intuitiva, meniu in limba romana si
va reprezenta baza de editare a biletelor. De asemenea va permite stocarea informatiilor in
memoria unitatii centrale, va comunica cu serverul central (posibilitate atat on-line cat si off-line)
si va genera rapoarte (incasari, bilete vandute, operatiuni de anulare, rescriere efectuate).
Camera foto va realiza fotografii ale cumparatorilor de bilete si abonamente, putandu-se
realiza astfel o baza de date si ulterior, prin selectie si pe baza comportamentului o baza de date
continand persoanele neagreate.
Imprimanta termica va imprima pe hartie bilete pentru un singur eveniment pentru
spectatori si pe suport plastic carduri pentru abonamente si personal tehnic permanent necesar
bunei desfasurari a evenimentelor sportive. Timpul de inscriptionare va fi mai mic de 5 s.
Serverul va gestiona datele furnizate de fiecare punct de vanzare (bilete vandute, incasari)
precum si datele furnizate de fiecare modul de control (numar de bilete validate), va directiona
datele necesare fiecarui modul de control (bilete care se pot valida la terminalul “x” spre exemplu)
si va genera rapoarte in ceea ce priveste gradul de ocupare al tribunelor.
Display-ul pentru client il va informa pe acesta asupra sumei de plata si va fi configurabil
pentru a afisa diverse mesaje (casa libera, casa inchisa, numele evenimentului pentru care se face
vanzarea biletelor) prin intermediul software-ului.
Biletele si abonamentele vor avea masuri de protectie antifrauda si masuri care vor ajuta la
identificarea posesorului (minim nume / prenume / cod numeric personal). Deasemenea biletul va
contine informatii relevante referitoare la eveniment (data, ora) la locul alocat (poarta de acces,
sector, rand, loc). Aceste informatii se vor tipari pe bilet in momentul eliberarii.
Instalatia de control-acces intern

61
Instalatia de control acces in camerele din Spatiile de cazare se va realiza intr-o arhitectura
deschisa, tinand cont de destinatia cladirii, astfel incat miscarea pe fluxurile de acces sa se
desfasoare in mod controlat. Controller-ul principal de control acces se va instala la receptie Spatii
de cazare.
Instalatia de control al accesului se compune din urmatoarele echipamente:
• controllere
• cititoare de proximitate
• dispozitive electromagnetice pentru blocare usa
• amortizoare de usa si contacte magnetice
Instalatia va realiza urmatoarele functii:
• functia de limitare a accesului, permitand accesul in spatiile controlate numai persoanelor
autorizate
Instalatia este de tipul stand alone, cu controllere montate pe usile de acces in camerele de Spatii
de cazare alimentate din baterii. La Receptia Spatiilor de cazare se gaseste dispozitivul de
programare al carterelor prin intermediul computerului.
Instalatia de sonorizare si adresare publica - SO
Vor fi asigurate cai de comunicare cu publicul atat vizual, afisarea de mesaje pe tabelele de
marcaj, cat si audio prin difuzarea de mesaje sonore. Sistemul de sonorizare trebuie sa fie
operational si in cazul unei caderi de tensiune pentru a dirija persoanele prezente la eveniment spre
caile de evacuare. Se vor realiza zone distincte de distributie, ce vor functiona independent, fiecare
zona avand 3 moduri de functionare: oprita, muzica sau anunturi.
Pentru avertizarea cu mesaje vocale a spectatorilor din tribune se vor folosi difuzoare de
putere mare, amplasate pe grinzile metalice. Difuzoarele vor fi de tip EVAC avand urmatoarele
caracteristici: carcasa speciala cu intarziere la foc, cablaj intern rezistent la foc, conector ceramic
pentru a prevenii un eventual scurt-circuit pe linie/zona, certificare EVAC, conform standardului
EN54-24.
Sistemul de sonorizare generala – asigura acoperirea sonora a perimetrului suprafetei de joc,
avand ca surse de sunet vocea crainicului, aparate de redare sunet ambiental (de exemplu muzica,
efecte sonore, programe sonore anexe). Pentru realizarea mixarii diferitelor surse de sunet, se
utilizeaza o consola de mixaj audio cu 8 intrari, integrabila intr-un dulap tip stiva de aparataj audio.
Instalatia de sonorizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
- nivel de presiune sonora mai mare cu 10 dB decat nivelul sonor generat de multimea aflata
in sala la capacitate maxima
- uniformitate pe toata suprafata utila de +/- 15 dB
- nivel de distorsiuni armonice acceptate: sonorizare generala – 0,5 %, sonorizare de avarie –
2%
- Instalatia de sunet nu trebuie sa aiba distorsiuni, suierat sau bazait
- Zone de difuzare: instalatia trebuie sa acopere toate zonele cu spectatori, cu posibilitatea de
excludere a zonei media si a terenului de joc in timpul programelor evenimentului
Cerinte pentru instalatia de sonorizare generala:
- toate cablurile vor fi pozate in jgheaburi de cabluri dispuse pe structura
- toate incintele acustice vor fi fixate corespunzator normelor referitoare la corpuri suspendate,
ele asigurandu-se suplimentar cu cabluri de siguranta din otel, dimensionate in concordata cu
greutatile proprii ale corpurilor in cauza;
- se va asigura legarea la bara de egalizare potential corespunzatoare a tuturor aparatelor si
dispozitivelor electrice, in conformitate cu normele de protectie cerute.
62
Subsistemul de sonorizare/avertizare de avarie/urgenta – asigura interventia sonora in cazul
evenimentelor de urgenta. Goarnele de avertizare vor fi montate in pereche, dispuse sub structura
metalica, astfel incat sa asigure acoperirea intregii suprafete a tribunelor. Alimentarea acestuia se
va face din generatorul de avarie al stabilimentului, astfel ca sistemul sa fie functional si in cazul
unor avarii la reteaua de curent.
Instalatia de afisaj electronic
Tabele de afisaj multimedia, respectiv tabele de marcaj vor deservi afisarea informatiilor
caracteristice competitilor. Tabelele de marcaj vor avea constructie modulara, nivel de protectie
IP65, distanta optima de vizibilitate 12 m – 540m, se vor alimenta la 400 V / 50 Hz.
Controlul mesajelor difuzate se va realiza prin intermediul unui soft care poate incarca si rula
o gama diversificata de fisiere:
- multimedia audio-video: .avi, .mpeg, .asv, .mov
- documente de tip .txt, .rtf, .doc
- imagini: .jpg, .bmp, .gif
- executabile
Din soft se vor realiza, pe langa rularea fisierelor mentionate anterior, si reglarea diferitelor
setari ale tabelei (luminozitate, contrast, culori, dimensiuni de afisare). Comunicarea cu
calculatorul se va realiza prin protocolul TCP/IP.
Mesajele vocale se vor putea transmite de la pupitrele cu microfon din “Dispeceratul de
securitate” si de la “Serviciul de pompieri”.
Instalatia de ceasoficare
Tinand cont de specificul si natura activitatilor desfasurate in cladire, se impune instalarea
unei instalatii de cesuri sincronizate in intreaga cladire.
Instalatia este compusa din unitate master, care este instalata in rack-ul din Camera server, si
ceasurile slave instalate in toate punctele de interes din zonele administrative si sportivi.
Sincronizarea unitatii de ceas master se realizeaza printr-o legatura GPS. Pentru sincronizarea
retelei de ceasuri slave se folosesc fie impulsuri de curent sau un semnal digital codat specific
acestui tip de retea. Unitatea master de ceas se va conecta la reteaua LAN prin portul dedicat RJ45
pentru sincronizarea cu reteaua locala de calculatoare.
Unitatea master de ceas va functiona ca server de timp pentru reteaua locala de calculatoare,
comunicand pe protocol NTP. Unitatea master de ceas cat si ceasurile slave vor fi alimentate din
tabloul de receptoare vitale.
Instalatia de detectare si semnalizare efractie
Se va prevedea o instalatie de detectare si avertizare la efractie cu detectoare de miscare de tip
PIR+MW, contacte magnetice, tastaturi de comanda si programare, panou pentru afisarea
alarmelor pe timp de zi, unitati de armare si dezarmare in functie de spatiul protejat si de
posibilitatea patrunderii prin efractie in spatiul protejat.
Instalatia propusa are urmatoarele caracteristici:
- 16 zone de intrare simplu sau dublu EOL, complet programabile pe centrala
- extensibila cu module de extensie conectate pe cablu bus
- la afisarea unui mesaj sa se indice si natura acestuia (defect, alarma, stand by, sabotaj)
- sa permita administrarea a 32 partitii independente, armarea/dezarmarea acestora sa poata fi
realizata de tastaturi si unitati de armare/dezarmare
- sa aiba o memorie nevolatila de 3000 de mesaje ( evenimente ) care trebuie tiparite cu
ajutorul unei imprimante

63
- sa fie prevazuta cu iesiri programabile pentru realizarea de comenzi catre alte sisteme
colaterale
- permite conectarea de module de control acces pentru 32 de usi.
Zonele unde sunt instalate tastaturi pentru armarea/dezarmarea instalatiei vor fi programate cu
temporizare la declansarea alarmei. Daca nu a fost tastat corect codul de acces sau daca timpul de
prealarma a expirat, centrala porneste alarmarea. Sistemul poate fi armat numai cand detectoarele
din camp nu sesizeaza nici un semnal si cand toate usile sunt inchise. In cazul de alarma de
efractie, se va semnaliza automat firma de paza. In exteriorul cladirii este montata o sirena cu flash
luminos.
Instalatia va fi echipata cu acumulatoare tampon amplasate in cutia metalica a centralei,
protejata cu contact antitamper, care in lipsa tensiunii retelei de alimentare vor asigura alimentarea
instalatiei cca. 24 h in conditiile cele mai grele de consum ale detectoarelor si sirenelor. Modulul
de avertizare exterior va fi de asemenea, pentru siguranta, echipat cu un acumulator tampon 2,8
Ah/ 12 Vcc, asigurand alarmarea opto-acustica chiar in cazul sabotarii cablului de conexiune cu
centrala.
Traseele fizice se vor integra in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. In spatiile de birouri
cablurile sunt montate in tuburi de protectie montate deasupra tavanelor false. Toate cablurile
folosite in instalatia de semnalizare efractie sunt ecranate.
Instalatia de semnalizare efractie trebuie periodic verificata si intretinuta de personalul
specializat al firmei instalatoare, sau dupa caz, de firma care asigura service-ul. Contractul incheiat
in acest sens, va prevedea ca durata de interventie la deranjamente sa fie de maxim 24 h de la
primirea sesizarii.
Modificarile si completarile instalatiei de alarma se vor efectua numai de firme autorizate de
IGP Directia de Ordine Publica si se vor anexa proiectului initial avizat, iar executarea se va face
dupa ce au fost anuntate cadrele de politie locale.
Instalatia de automatizare a cladirii - BMS
Pentru monitorizarea echipamentelor HVAC si a controlului iluminatului se utilizeaza un
sistem integrat BMS de tip KNX. Comunicatia standard este de tip KNX pentru toate controller-
ele.
Sistemul propus include controlere cu functii de timp, fotocelule si panouri de control
pentru accesarea "scenariilor".
Se recomanda implementarea unui software pentru PC de control al iluminatului pentru
intreaga cladire. Sistemul BMS propus va utiliza protocolul KNX si va realiza controlul global al
iluminatului in stadion. Interfata utilizator se va realiza prin interfete Touch Panel.
Astfel sistemul BMS este structurat pe 3 niveluri ierarhice dupa cum urmeaza:
- nivelul dispecer de tip Touch Panel ce se ocupa cu managementul, gestiunea si
arhivarea datelor primite din instalatie, precum si configurarea de nivel superior (programe
de timp) ale controllerelor.
- nivelul controllere preconfigurabile (KNX) care se ocupa cu operarea independenta
a sistemului de control iluminat, tastaturi
- nivelul de intrari/iesiri si echipamente de camp care se ocupa cu achizitia/executia
procedurilor, conforme cu programarea controllerelor si a interfetelor (getway) care se
ocupa cu preluarea informatiilor din centrala termica, chillere si centralele de tratare aer.
Dispecerul central este Touch Panel-ul montat la Portar. Acesta permite interfatarea tuturor
controller-lor comunicante KNX printr-o interfata grafica liber programabila.

64
Conexiunea intre elementele de camp si controllere este realizata prin protocol KNX TP.
Legatura la reteaua BMS este realizata printr-un port de comunicatie LAN, utilizand protocolul
KNX over TCP/IP.
Instalatiile din intreaga cladire se monitorizeaza si controleaza in timp real.
Pe ecranul dispecerului central se succed periodic toate instalatiile cu valorile, curbele de
control, starile de functionare si avarie specifice. De la dispecerul central se pot monitoriza set-
point-urile, starea de functionare a echipamentelor (pompe, ventilatoare). In acest fel monitorizarea
instalatiilor se poate realiza si de la dispecerul central.
Tipurile de date (data point) folosite sunt:
DI = digital input = intrare digitala
DO = digital output = ierire digitala
AI = analog input = intrare analogica
AO = analog output = iesire analogica
Executantul instalatiei de BMS trebuie sa aiba certificare/autorizare ca poate executa sisteme
KNX.
DESCRIERE INSTALATII DE UTILIZARE GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se va face din conducta de distributie gaze naturale care se va
executa in zona, prin intermediul unui bransament de gaze naturale din polietilena PE100 SDR11.
Bransamentul va functiona in regim de presiune medie sau redusa. La capatul bransamentului,
la limita de proprietate a imobilului se va amplasa o statie de reglare presiune si masura (S.R.M.)
Statia de reglare presiune si masura (S.R.M.) se va amplasa la limita de proprietate si va fi
furnizata de operatorul sistemului de distributie gaze naturale, in schimbul taxei de racordare.
De la statia de reglare presiune si masura se va realiza o instalatie de utilizare gaze naturale
presiune redusa, ramificata, pozata ingropat din conducte de polietilena, pana la PRM (posturile de
reglare masura) aferente centralelor termice.
Astfel se va monta un PRM 230Nmc/h pentru centrala termica ce deserveste sala polivalenta,
un PRM 40Nmc/h pentru centrala termica ce deserveste spatiul de cantonament si un PRM
20Nmc/h pentru centrala termica aferenta corpului Anexa pentru terenuri sportive.
In interiorul centralelor termice instalatiile de utilizare se vor realiza din conducte de otel si
vor avea regimul de presiune joasa (<50mbar).
In fiecare Centrala Termica se va monta un sistem de siguranta compus dintr-un detector
automat de gaze naturale cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 in aer, care comanda
inchiderea automata a alimentarii cu gaze prin actionarea unui electroventil la detectarea
pierderilor de gaze, amplasat in exterior, linga postul de reglare presiune gaze naturale.
Incaperile cu destinatie centrale termice vor respecta condiţia ca suprafaţa vitrata sa fie de
minim 0,02 m²/m³ de încapere (încapere prevazuta cu senzor de CH4). Suprafata vitrata se va
dimensiona conform normativului NTPEE 2018, cap. 8, art. 129.

7.4.3. Încadrarea constructiei in clase si categorii

65
• GRADUL DE REZISTENTA = "II"
• CATEGORIA DE IMPORTANTA = "C"
• CLASA DE IMPORTANTA = "II"
• RISCUL DE INCENDIU = Mic

8.DURATA PROIECTATA DE VIATA


Antreprenorul, va tine cont la intocmirea proiectului si executia lucrarilor ca trebuie sa se
asigure cerintele minime privind durata de viata proiectata pentru lucrarile/echipamentele
componente ale lucrarii. Astfel se vor respecta valorile precizate in tabelul de mai jos:

Durata proiectata de viata


Element
(ani)

Lucrari civile noi, inclusiv structuri si incaperi 50-100

Placaj cu placi gresie rectificata trafic greu 25

Vopsitorii lavabile la exterior 10

Inchideri exterioare panouri sandwich 20

Placaje fatada tip BOND 25

Tencuieli la interior 40

Izolatii hidrofuge 15

Izolatii termice 15

Placaje cu placi ceramice la interior 20

Vopsitorii la interior 10

Pardoseli din gresie 50

Pardoseli din parchet masiv din lemn artar 25

Pardoseli covor PVC 15

Tamplarie usi, ferestre 50

Ventilo-convectoare 25

Rezervoare supraterane 20

Conducte principale de alimentare cu apa, conducte canalizare ape 50


66
uzate

Pompe, ventilatoare, electromotoare, vase expansiune) 20

Supape de siguranta 50

Robineti 25

Aparatura 15

Aparatura robineti de izolare 25

Telemetrie si telecomunicatii 15

Baterii/acumulatori 10

Alimentatoare/incarcatoare 15

Cablaje 25

Motoare electrice de joasa tensiune 25

Tablouri electrice si de comanda 25

Transformatoare electrice 50

Cerinte privind principalele categorii de lucrari:


Pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii sunt obligatorii realizarea următoarelor
cerințe fundamentale aplicabile:
 rezistență mecanică și stabilitate;
 securitate la incendiu;
 igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 siguranță și accesibilitate în exploatare;
 protecție împotriva zgomotului;
 economie de energie și izolare termică;
 utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

9.PRINCIPALELE CERINTE CE TREBUIE ASIGURATE PENTRU


ACTIVITATIILE SPORTIVE: BASCHET, HANDBAL, VOLEI ȘI
EVENIMENTE SPORTIVE CU SPECTATORI
Pentru intocmirea P.A.C., a Proiectului de Executie precum si pentru Executia Lucrarilor,
ofertantul va tine cont de urmatoarele Cerinte ale Beneficiarului ce au caracter imperativ
conform prevederilor Cerintelor Contractuale pentru obiectivul de investitii: ” Construire
COMPLEX SPORTIV, Localitatea Unirea, strada Aerodromului nr. 33, Municipiul
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”, realizat prin Compania Națională de Investiții:

67
Sala Polivalenta:
• Suprafata construita: 7350 mp
• Suprafata desfasurata totala: 14124 mp
• dimensiuni suprafata de joc: 28.10m X 48.10m
• regim de inaltime = P+2E sala de sport si P+3E+E tehnic spatiile de cantonament
• Hatic = 13.64m (fata de cota 0.00)
• Hmax = 19.26m (fata de cota 0.00)
Anexa terenuri sportive
• Suprafata construita: 328.64 mp
• Suprafata desfasurata totala: 328.64 mp
• regim de inaltime = Demisol
• Hatic = 4.00m (fata de cota 0.00)
• Hmax = 4.00m (fata de cota 0.00)
Suprafata exterioara de joc, dimensiuni terenuri exterioare
• Teren exterior handbal: 24.05m X 43.96m
• Teren exterior baschet: 19.05m X 32.10m
• Teren exterior tenis: 18m X 36.50m
• P pista alergat viteza: 8 culoare, 132.5m X 11.86m

Arii de nivel Sala polivalenta:


- A parter= 7350 mp
- A etaj 1= 3421mp
- A etaj 2= 3293 mp
- A etaj 3= 431 mp
- A etaj tehnic=61 mp

Capacitate
Nr. locuri sala polivalentă:
- 1513 locuri in tribune public
- 640 locuri pe tribuna retractabila
- 233 locuri business
- 233 locuri VIP
- 18 locuri pentru persoane cu dizabilități + 18 locuri pentru însoțitori
- 20 locuri presa
TOTAL: 2675 locuri
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă în picioare:
- 2675 locuri în tribune
- 2340 maximul numărului de spactatori pe teren – corelat cu capacitățile de evacuare de la
nivelul parterului direct în exterior
TOTAL: 5015 spectatori
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă pe scaune:
- 2675 locuri în tribune
- 1440 locuri pe scaune dispuse pe terenul sălii de sport
TOTAL: 4115 spectatori

Numarul total de locuri pe scaune si o capacitate maxima de 5015 locuri (valabil pentru
evenimente non - sportive) respecta criteriile de omologare ale federatiilor pentru sporturi de
68
echipe indoor (handbal, baschet, volei) pentru organizarea campionatelor si cupelor nationale si
internationale.
Prin dimensionarea spatiului de joc in toate cele 3 dimensiuni (lungime, latime, inaltime
libera, neobstacolata) cat si prin dimensionarea generoasa a spatiului pentru spectatorii privitori
(gradene cu locuri individuale pe scaun) s-a urmarit crearea conditiilor optime pentru desfasurarea
competitiilor de nivel national si internațional a sporturilor de echipa in-door :

SPORT NIVEL COMPETITIONAL DESCRIERE


- Liga Nationala seniori (si juniori),
masculin si feminin
- Cupa României (si juniori), masculin si
feminin
Competitiile nationale la - Supercupa Romaniei seniori (si juniori),
nivel superior si masculin si feminin
HANDBAL
Competitiile europene la - EHF Champions League (masculin si
nivelurile inferioare feminin)
- EHF Cup (masculin si feminin)
- EHF Challenge Cup (masculin si feminin)
- Competiții internationale organizate de către
IHF și EHF la nivel de seniori și juniori
Competitiile clasificate la - Campionatele europene - seniori, masculin
NIVEL 1: si feminin
OBS: La acelasi nivel sunt - Cupele Europene – seniori si juniori,
clasificate si Campionatele masculin si feminin
Mondiale la seniori si - Campionatul National al Romaniei pentru
juniori, masculin si feminin seniori si juniori, masculin si feminine
si Turneele Olimpice; ca - Cupa Romaniei pentru seniori si juniori,
BASCHET
urmare din punct de vedere masculin si feminin
al dotarilor sportive sala
este corespunzatoare si
pentru acestea; dotarile - Campionatul National al Romaniei pentru
media specifice acestor juniori, turneele finale, masculin si feminine
ultime tipuri de competitii
nu intra in studiul de fata.

Competitiile nationale la - Divizia A1, seniori, masculin si feminin


nivel superior si - Cupa Romaniei, seniori, masculin si
VOLEI feminin
Competitiile europene la
nivelurile inferioare - Divizia A2 est si Vest, seniori, masculin si
feminin

Pentru a mari și mai mult suprafața utila de joc, tribunele de la nivelul terenului, insumand
un numar de 640 locuri dispuse pe 4 randuri, sunt tribune retractabile.

9.1 Principale cerinte functionale:


SUPRAFETELE PROPUSE PE NIVELURI PRIN PROIECT:
69
ARII UTILE PARTER- INTERIOARE
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
1 CAMERA TRADUCATORI 11.59 mp
2 CABINA SUNET 7.53 mp
3 RECEPTIE VIP 60.68 mp
4 CAFENEA 93.65 mp
5 SCARA 26.86 mp
6 SCARA 26.86 mp
7 LIFT 3.15 mp
8 LIFT 3.15 mp
9 BIROU ADMINISTRATIE 25.65 mp
CAMERA SECURITATE/ SUPRAVEGHERE 31.01
10 VIDEO mp
11 RECEPTIE 14.22 mp
12 CORIDOR 99.46 mp
13 SALA CONFERINTE 92.27 mp
14 SRM GAZ 11.38 mp
15 CAMERA CELULE MEDIE TENSIUNE 23.08 mp
16 SPATIU TEHNIC/DEPOZITARE 36.56 mp
17 CENTRALA TEHNICA 94.79 mp
18 CORIDOR 22 mp
19 CORIDOR 68.6 mp
20 G.S. 2.72 mp
21 BIROU ADMINISTRATIE 24.26 mp
22 VESTIAR 5.13 mp
23 POST TRAFO 7.58 mp
24 TABLOU GENERAL 33.9 mp
25 SPATIU DE LUCRU PRESA 114.77 mp
26 BIROU ADMINISTRATIE 24.86 mp
27 G.S. 9.58 mp
28 SPATIU TEHNIC 38.64 mp
29 POST TRAFO 7.07 mp
30 TABLOU DE JOASA TENSIUNE 16.02 mp
31 G.S. 12.28 mp
32 G.S. 15.85 mp
33 FLASH INTERVIEW 16.54 mp
34 G.S. 14.33 mp
35 VESTIAR PERSONAL 16.59 mp
36 VESTIAR PERSONAL 16.59 mp
37 G.S. 14.33 mp
38 DEPOZITARE 58.92 mp
39 G.S. 9.44 mp
40 LIFT MARFA 5.83 mp
41 DEPOZIT RESTAURANT 75.9 mp
70
43 CORIDOR 38.25 mp
44 DEPOZIT 6.05 mp
45 DEPOZITARE 12.46 mp
46 DEPOZITARE 12.46 mp
47 DEPOZITARE 12.46 mp
48 DEPOZITARE 12.46 mp
49 DEPOZITARE 12.46 mp
50 MAGAZIN 30.73 mp
51 FOYER 425.25 mp
52 SALA POLIVALENTA 1540.69 mp
53 SALA DE FORTA 108.27 mp
55 LIFT 4.19 mp
56 SCARA 31.02 mp
57 OFICIU RECEPTIE 4.08 mp
58 BIROU RECEPTIE 48.78 mp
59 OFICIU MIC-DEJUN 60.62 mp
60 DEPOZIT MATERIALE SPORTTIVE 35.26 mp
61 CASA DE BILETE 30.73 mp
62 LIFT 4.19 mp
63 CORIDOR 182.88 mp
64 G.S. 2.71 mp
65 DEPOZITARE 9.34 mp
66 DEPOZITARE 12.46 mp
67 DEPOZITARE 12.46 mp
68 DEPOZITARE 12.46 mp
69 DEPOZITARE 9.34 mp
70 G.S. 2.71 mp
71 CORIDOR 238.93 mp
72 G.S. 26.28 mp
73 SALA DE RECUPERARE 56.13 mp
74 G.S. 26.91 mp
75 G.S. 26.91 mp
76 SALA DE RECUPERARE 56.13 mp
77 G.S. 26.62 mp
78 VESTIAR 20 SPORTIVI 28.86 mp
79 VESTIAR 20 SPORTIVI 28.86 mp
80 VESTIAR 20 SPORTIVI 28.86 mp
81 VESTIAR 20 SPORTIVI 28.86 mp
82 G.S. 5 mp
83 G.S. 5 mp
84 CONTROL ANTIDOPING 14.72 mp
85 VESTIAR ARBITRI F 14.67 mp
CABINET PRIM AJUTOR/ VIZITA 17.3
86 MEDICALA mp
87 VESTIAR ARBITRI B 17.66 mp
71
88 VESTIAR OFICIALI 35.57 mp
89 G.S. 26.01 mp
90 G.S. 25.72 mp
91 VESTIAR 20 SPORTIVI 28.5 mp
92 VESTIAR 20 SPORTIVI 27.57 mp
93 STATIONAR CU 2 PATURI 14.72 mp
94 SALA DE ASTEPTARE 11.21 mp
95 SALA DE ASTEPTARE 11.38 mp
96 BIROU RECEPTIE 17.19 mp
97 VESTIAR ANTRENORI 10.11 mp
98 G.S. 6.4 mp
99 G.S. 6.25 mp
100 VESTIAR ANTRENORI 9.99 mp
101 VESTIAR ANTRENORI 9.99 mp
102 G.S. 6.25 mp
103 SALA SEDINTE 24.84 mp
104 G.S. 6.25 mp
105 VESTIAR ANTRENORI 9.99 mp
106 VESTIAR ANTRENORI 9.99 mp
107 G.S. 6.25 mp
108 SALA SEDINTE 24.84 mp
109 G.S. 6.25 mp
110 VESTIAR ANTRENORI 9.99 mp
111 G.S. 5.82 mp
112 G.S. 5.82 mp
113 G.S. 5 mp
114 G.S. 5 mp
115 CIRCULATII 84.6 mp
116 SCARA 26.86 mp
117 SCARA 26.86 mp
118 LIFT 4.38 mp
119 LIFT 4.38 mp
120 OFICIU PREPARARE 5.64 mp
121 G.S. 4.05 mp
122 LIFT 2.72 mp
123 CAMERA CURATENIE 4.52 mp
124 CAMERA CURATENIE 1.94 mp
125 SALA DE ANTRENAMENT 962.81 mp
TOTAL arie utila Parter 6111.75 mp
ARII UTILE ETAJ 1 CORP CAZARE- INTERIOARE
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
126 HOL CAZARE 32.33 mp
127 CAMERA CAZARE 20.22 mp
128 BAIE 3.94 mp
72
129 BAIE 3.94 mp
130 CAMERA CAZARE 19.1 mp
131 CAMERA CAZARE 19.1 mp
132 BAIE 3.94 mp
133 BAIE 3.94 mp
134 CAMERA CAZARE 19.1 mp
135 BAIE 3.94 mp
136 CAMERA CAZARE 19.1 mp
137 SCARA 30.62 mp
139 OFICIU DE NIVEL 18.01 mp
140 HOL CAZARE 36.18 mp
141 BAIE 3.94 mp
142 CAMERA CAZARE 19.1 mp
143 CAMERA CAZARE 19.1 mp
144 BAIE 3.94 mp
145 BAIE 3.94 mp
146 CAMERA CAZARE 21.13 mp
147 CAMERA CAZARE 19.1 mp
148 BAIE 3.94 mp
149 BAIE 3.94 mp
150 CAMERA CAZARE 20.22 mp
TOTAL arie utila Etaj 1 CORP CAZARE 351.81 mp
ARII UTILE ETAJ 1 - INTERIOARE
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
151 TERASA 57.76 mp
152 TERASA 114.76 mp
153 CIRCULATII PUBLIC 622.31 mp
154 SCARA 26.86 mp
155 SCARA 26.86 mp
158 SPATIU TEHNIC VENTILATII 198.51 mp
159 GARDEROBA 21.8 mp
160 GARDEROBA 21.8 mp
161 G.S. 28.08 mp
162 G.S. 28.48 mp
163 BAR 6.41 mp
164 BAR 7.42 mp
165 BAR 6.41 mp
166 PLATFORMA CAMERE 5.61 mp
167 PLATFORMA CAMERE 5.61 mp
168 PLATFORMA CAMERE 5.61 mp
169 PLATFORMA CAMERE 5.61 mp
170 PLATFORMA CAMERE 17.17 mp
174 CIRCULATII PUBLIC 570.25 mp
175 G.S. 30.90 mp
73
176 G.S. 37.73 mp
177 SPATIU TEHNIC VENTILATII 198.83 mp
178 BAR 9.6 mp
179 BAR 9.6 mp
180 GARDEROBA 23.46 mp
181 GARDEROBA 23.46 mp
182 CIRCULATII 9.41 mp
183 CAMERA CURATENIE 12.13 mp
184 G.S.H. 5.57 mp
185 G.S.H. 5.57 mp
186 CIRCULATII 84.86 mp
187 SCARA 26.86 mp
188 SCARA 26.86 mp
189 TERASA 57.76 mp
190 TERASA 114.76 mp
TOTAL arie utila Etaj 1 2454.68 mp
ARII UTILE ETAJ 2 CORP CAZARE- INTERIOARE
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
202 HOL CAZARE 32.33 mp
203 CAMERA CAZARE 20.22 mp
204 BAIE 3.94 mp
205 BAIE 3.94 mp
206 CAMERA CAZARE 19.1 mp
207 CAMERA CAZARE 19.1 mp
208 BAIE 3.94 mp
209 BAIE 3.94 mp
210 CAMERA CAZARE 19.1 mp
211 BAIE 3.94 mp
212 CAMERA CAZARE 19.1 mp
213 SCARA 35.81 mp
215 OFICIU DE NIVEL 18.01 mp
216 HOL CAZARE 36.18 mp
217 BAIE 3.94 mp
218 CAMERA CAZARE 19.1 mp
219 CAMERA CAZARE 19.1 mp
220 BAIE 3.94 mp
221 BAIE 3.94 mp
222 CAMERA CAZARE 21.13 mp
223 CAMERA CAZARE 19.1 mp
224 BAIE 3.94 mp
225 BAIE 3.94 mp
226 CAMERA CAZARE 20.22 mp
TOTAL arie utila Etaj 2 CORP CAZARE 357.00 mp
ARII UTILE ETAJ 2 -INTERIOARE
74
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
227 TERASA 57.76 mp
228 BAR 32.79 mp
230 CIRCULATII 461.26 mp
231 GARDEROBA 57.01 mp
232 SCARA 26.86 mp
233 SCARA 26.86 mp
236 BAR 10.86 mp
237 CATERING 33.93 mp
238 LOJA VIP 32.84 mp
239 LOJA VIP 32.84 mp
240 LOJA VIP 32.84 mp
241 CAMERA REGIE 24.07 mp
242 CAMERA POMPIERI 7.05 mp
243 SPATIU TEHNIC VENTILATII 118.62 mp
244 RESTAURANT - 195 LOCURI 392.24 mp
246 G.S. 21.25 mp
247 G.S. 17.55 mp
248 TERASA 281.39 mp
249 G.S. 18.94 mp
250 G.S. 20.82 mp
251 SPATIU TEHNIC VENTILATII 122.15 mp
252 G.S. 17.32 mp
253 CIRCULATII 509.73 mp
254 G.S.H. 4.31 mp
255 G.S.H. 4.26 mp
257 G.S. 14.68 mp
258 SALA CONFERINTA 76.11 mp
259 SALA SPORT 57.32 mp
260 SALA SPORT 60.80 mp
261 SALA SPORT 58.22 mp
262 BAR 8.63 mp
263 SCARA 26.86 mp
264 SCARA 26.86 mp
TOTAL arie utila Etaj 2 2695.03 mp
ARII UTILE ETAJ 3 CORP CAZARE- INTERIOARE
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
300 HOL CAZARE 32.33 mp
301 CAMERA CAZARE 20.22 mp
302 BAIE 3.94 mp
303 BAIE 3.94 mp
304 CAMERA CAZARE 19.1 mp
305 CAMERA CAZARE 19.1 mp
75
306 BAIE 3.94 mp
307 BAIE 3.94 mp
308 CAMERA CAZARE 19.1 mp
309 BAIE 3.94 mp
310 CAMERA CAZARE 19.1 mp
311 SCARA 30.75 mp
313 OFICIU DE NIVEL 18.01 mp
314 HOL CAZARE 36.18 mp
315 BAIE 3.94 mp
316 CAMERA CAZARE 19.1 mp
317 CAMERA CAZARE 19.1 mp
318 BAIE 3.94 mp
319 BAIE 3.94 mp
320 CAMERA CAZARE 21.13 mp
321 CAMERA CAZARE 19.1 mp
322 BAIE 3.94 mp
323 BAIE 3.94 mp
324 CAMERA CAZARE 20.22 mp
TOTAL arie utila Etaj 3 CORP CAZARE 351.94 mp
ARII UTILE ETAJ 4 CORP CAZARE- INTERIOARE
Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu
401 SCARA 8.92 mp
402 CENTRALA TERMICA 33.49 mp
TOTAL arie utila Etaj 4 CORP CAZARE 42.41 mp

TOTAL arie utila SALA POLIVALENTA 12398.43 mp

ARII UTILE DEMISOL ANEXA SOCIALA- INTERIOARE


Nr. Denumire spatiu Arie utila
spatiu

410 CAMERA GRUP ELECTROGEN 29 mp


411 CENTRALA TERMICA 15 mp
412 BIROU ADMINISTRATIE 18 mp
413 CIRCULATII 39 mp
414 BIROU ADMINISTRATIE 16 mp
415 SPATIU PRIM AJUTOR 12 mp
416 CURTE DE LUMINA 5 mp
417 G.S. 2 mp
418 G.S. 6 mp
419 VESTIAR ANTRENORI 9 mp
420 VESTIAR ANTRENORI 9 mp
421 G.S. 6 mp

76
422 VESTIAR 35 SPORTIVI 26 mp
423 VESTIAR 35 SPORTIVI 26 mp
424 G.S. 28 mp
425 G.S. 29 mp
TOTAL arie Demisol- ANEXA SOCIALA 276 mp

9.2 Caracteristicile imperative ale lucrarilor


Pentru intocmirea P.A.C., a Proiectului de Executie precum si pentru Executia Lucrarilor, ofertantul va
tine cont de urmatoarele Cerinte ale Beneficiarului ce au caracter imperativ conform prevederilor
Cerintelor Contractuale:
9.3 Capacitatile minime ale salii polivalente trebuie sa fie:
Sala Polivalenta:
• Suprafata construita: 7350 mp
• Suprafata desfasurata totala: 14124 mp
• dimensiuni suprafata de joc: 28.10m X 48.10m
• regim de inaltime = P+2E sala de sport si P+3E+E tehnic spatiile de cantonament
• Hatic = 13.64m (fata de cota 0.00)
• Hmax = 19.26m (fata de cota 0.00)
Anexa terenuri sportive
• Suprafata construita: 328.64 mp
• Suprafata desfasurata totala: 328.64 mp
• regim de inaltime = Demisol
• Hatic = 4.00m (fata de cota 0.00)
• Hmax = 4.00m (fata de cota 0.00)
Suprafata exterioara de joc, dimensiuni terenuri exterioare
• Teren exterior handbal: 24.05m X 43.96m
• Teren exterior baschet: 19.05m X 32.10m
• Teren exterior tenis: 18m X 36.50m
• P pista alergat viteza: 8 culoare, 132.5m X 11.86m

Arii de nivel Sala polivalenta:


- A parter= 7350 mp
- A etaj 1= 3421mp
- A etaj 2= 3293 mp
- A etaj 3= 431 mp
- A etaj tehnic=61 mp

Capacitate
Nr. locuri sala polivalentă:
- 1513 locuri in tribune public
- 640 locuri pe tribuna retractabila
- 233 locuri business
- 233 locuri VIP
- 18 locuri pentru persoane cu dizabilități + 18 locuri pentru însoțitori
- 20 locuri presa
77
TOTAL: 2675 locuri
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă în picioare:
- 2675 locuri în tribune
- 2340 maximul numărului de spactatori pe teren – corelat cu capacitățile de evacuare de la
nivelul parterului direct în exterior
TOTAL: 5015 spectatori
Nr. locuri sala polivalentă în timpul unui concert în care publicul stă pe scaune:
- 2675 locuri în tribune
- 1440 locuri pe scaune dispuse pe terenul sălii de sport
TOTAL: 4115 spectatori

10. Cerintele privind manualul de operare si intretinere


Antreprenorul va furniza suficiente detalii privind Procedurile de operare si intretinere, pentru a
permite ca instalatiile/lucrarile sa fie operate si intretinute in mod eficient si in conditii de
siguranta. Aceste detalii vor fi incluse in cadrul Manualului de Operare si Intretinere care va fi
furnizat atat pe suport de hartie (in trei exemplare) cat si in format electronic. In aceste documente
vor fi incluse detalii suficiente pentru a permite Autoritatii Contractante exploatarea, intretinerea,
demontarea, reasamblarea, reglarea si repararea oricarei parti a Lucrarilor.

Formatul si cerintele pentru Procedurile de Operare si Intretinere vor fi stabilite dupa cum
urmeaza.

10.1 Masuri de siguranta

Se vor include urmatoarele:


• Cerinte cu caracter general care sa demonstreze conformitatea cu legislatia in vigoare privind
protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca;
• Masuri pentru cazurile de urgenta;
• Proceduri de operare si intretinere – informatiile cu privire la siguranta;
• Echipamente electrice – informatiile cu privire la siguranta;
• Evaluarea riscurilor;
• Registrul Echipamentelor cu grad mare de risc din punct de vedere al sigurantei; Instalatii
mecanice - informatiile cu privire la siguranta;
• Ridicarea si indepartarea echipamentelor – informatiile cu privire la siguranta.

10.2 Introducere

Se vor include urmatoarele:


• Informatii privind Contractul
• Numele si adresele Santierului, Beneficiarului, Antreprenorului si Subantreprenorilor; (j) Data de
Incepere a Lucrarilor;
• Data Receptiei – Aceasta data va fi completata de indata ce va fi cunoscuta.

10.3 Scopul Lucrarilor


78
O scurta descriere a salii polivalente si a scopului Lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractuale.

10.4 Descrierea generala a salii polivalente:

• O descriere generala a obiectelor proiectului;


• O descriere generala a echipamentelor electrice, inclusiv o scurta descriere a echipamentelor
furnizate, enumerand componentele individuale de control si control la distanta.
• O descriere generala a echipamentelor mecanice(lifturi,sanitare,termice si climatizare-ventilatie)
inclusiv o scurta descriere a tuturor echipamentelor mecanice furnizate.

10.5 Descrierea detaliata a Echipamentelor Electrice

Se vor include urmatoarele:


• Detalii cu privire la toate echipamentele si cablurile electrice, inclusiv informatii detaliate cu
privire la BMS, prezentand interfata si sistemul de control disponibil pentru fiecare
compartiment si precizand categoria, producatorul si furnizorul componentelor principale.

10.6 Descrierea detaliata a Echipamentului Mecanic

Se vor include detalii cu privire la toate echipamentele mecanice, inclusiv tipul, categoria,
functionarea, curbele specifice de functionare si producatorul.

10.7 Instructiuni de operare

Parametrii de proiectare, inclusiv parametrii de performanta ai instalatiilor componente precum si


ai terenului de fotbal.
Se vor include urmatoarele:
• Detalii cu privire la modul in care fiecare parte a salii polivalente este controlata si operata,
atat in modul automat, cat si in cel manual.
• Sistemul de control si interactiunea acestuia cu echipamentele interdependente si utilizarea
materialelor.
• Detaliile cu privire la operarea complexului in conditii extreme.
• Detalii privind procedurile de pornire si oprire, impreuna cu orice alte verificari de
siguranta asociate.

10.8 Instructiuni de verificare si intretinere

Se vor include calendarul verificarilor de rutina si activitatile de intretinere, facandu-se referire la


instructiunile producatorului echipamentelor pentru detalii complete.

10.9 Indentificarea si corectarea erorilor

Se va include un ghid pentru controale de prima instanta care pot fi intreprinse in cazul avariilor
fara a se face trimitere la instructiunile detaliate.

79
10.10 Piese de schimb

Se vor include liste cu consumabile si piesele de schimb recomandate pentru fiecare echipament
component al instalatiilor prevazute.

10.11 Instrumente speciale

Se va include o lista cu instrumentele speciale necesare.

10.12 Certificate de testare

Se vor include certificate si documente relevante care dovedesc respectarea legislatiei in vigoare in
ceea ce priveste echipamentele si materialele utilizate, precum si teste de performanta.

10.13 Date referitoare la punerea in functiune

Se vor include urmatoarele:


• Lista parametrilor stabiliti in timpul fazei de punere in functiune.
• Un registru pentru inregistrarea oricarei modificari privind datele referitoare la punerea in
functiune, data modificarii, precum si motivele care au determinat modificarea.
10.14 Inventarierea Instalatiilor montate si materialelor utilizate
Se vor include date cu privire la producator, cum ar fi durata de functionare, tipul si seria.

10.15 Planse conforme cu executia

Antreprenorul va fi responsabil cu pregatirea planselor conforme cu executia, in format AutoCAD,


incluzand:

• Diagrama de proces, masura si control


• Planul general, aratand principalele caracteristici operationale ale Lucrarilor
• Amplasarea echipamentelor
• Plansele zonelor cu grad ridicat de risc
• Detalii mecanice
• Detaliile instalatiilor electrice
• Detaliile sistemului de control
• Diagrame de distributie a circuitelor instalatiilor electrice (ee) Traseele cablurilor de m.t. si
joasa tensiune
• Modalitatile de impamantare
• Software
10.17 Studiu Topografic

Ridicarea topografica a santierului va fi actualizata de catre Antreprenor cu date privind noile


facilitati.

10.18 Anexe

80
Urmatoarele informatii vor fi incluse ca anexe:
• Adresele producatorilor si furnizorilor de piese de schimb si asistenta pentru echipamentele
instalate
• Instructiunile de utilizare si functionare ale producatorilor;
• Planse.

11. DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE ȘI EXECUTIE ȘI


PERIOADA DE GARANTIE

Durata de realizare a investiției: 20 luni (600 zile) din care 4 luni (120 zile) proiectarea și 18
luni (540 zile) execuția lucrărilor;

Termenul de elaborare a documentatiei tehnice și transmitere către Supervizor este:

120 de zile de la Data de Începere, respectiv – emiterea Ordinului Administrativ de Începere,


astfel:
 30 de zile de la data de începere – pentru faza Proiect pentru autorizarea executării
lucrărilor (P.A.C.), inclusiv orice studii și documentații necesare elaborării P.A.C. și
eliberării autorizației de construire, Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.)

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare avizarii proiectului si obtinerii
autorizatiei de construire. In termenul alocat Antreprenorul trebuie sa predea documentatia
necesara obtinerii avizelor si A.C.

 30 zile de la obtinerea Autorizației de Construire, pentru Pachetul 1 – “Infrastructura”, la


faza PTE, verificat potrivit prevederilor legale pentru cerinţele de calitate de specialişti
atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii,
Caiete de Sarcini, Detalii de Executie;
 60 de zile de la obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Pachetul 2 “Arhitectura,
Suprastructura, Instalatii, Amenajari exterioare”, la faza PTE, verificat potrivit prevederilor
legale pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie.

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare avizarii proiectului.

Ofertele care prezinta durata de proiectare, respectiv de executie a lucrarilor mai mare decat durata
maxima acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

Executia lucrarilor se va realiza in termen de 18 luni.

Avand in vedere structurarea Proiectului Tehnic de Executie si predarea etapizata a acestuia,


Supervizorul va dispune inceperea executiei lucrarilor dupa aprobarea Pachetului 1 de
proiectare „Infrastructura”.

Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrărilor sub 36 de luni, oferta va fi
considerata neconforma (categoria de importanta ”C”- Construcții de importanță normală).

81
 LEGISLATIA, STANDARDE SI REGLEMENTARI TEHNICE APLICABILE
Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în
domeniul construcţiilor. Antreprenorul trebuie să se asigură că orice contracte, subcontracte,
instrucţiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei
de execuţie şi cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare).
Proiectarea si executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice
romanesti si europene aflate in vigoare la Data de Referinta;

12. CERINTE PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR


12.1 Proiectarea
Din punct de vedere al proiectarii (inclusiv pe perioada asistentei tehnice), Antreprenorul va trebui
sa realizeze:
- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.
- Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.
- Proiect Tehnic de Executie (PT+CS+DE), verificat potrivit prevederilor legale, pentru
cerinţele de calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Locuinţelor în condiţiile legii,
- Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și
modificări ale proiectului daca este cazul),
- Întocmire raport la terminarea execuției;
- Proiect „as-built”,
pentru obiectivul de investiții: ”Construire COMPLEX SPORTIV, Localitatea Unirea, strada
Aerodromului nr. 33, Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 4 luni (120 zile), respectiv:
- 4 luni (120 zile) de la Data de Începere, respectiv – emiterea Ordinului de Începere.
- in cadrul serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, înainte de termenul de
finalizare a lucrărilor, proiectantul va întocmi raportul la terminarea lucrărilor de execuției, va
elabora certificatul energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp, proiectul „as-built”.
Documentele puse la dispozitia Antreprenorului includ o documentație la faza Studiu de
Fezabilitare, un Studiu Geotehnic, Ridicare topografica, Certificatul de urbanism, avize si acorduri
de principiu.

RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI


Antreprenorul va elabora documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor
solicitate prin Certificatului de Urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va
preda documentatia Beneficiarului Final. Va introduce în documentații completările și observațiile
solicitate de avizatori în scopul obținerii avizelor, acordurilor si autorizațiilor legale. Plata taxelor
pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare pentru executia lucrarilor
permanente, va fi suportata de Beneficiarul Final, UAT Bistrița-Năsăud.
Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina, si dupa
caz, sa prelungeasca autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de
catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului;
Antreprenorul va obtine Autorizatia de Construire aferente Lucrarilor Provizorii. Toate taxele in
acest caz vor fi suportate de Antreprenor
Antreprenorul, pentru întocmirea documentației obținerii avizelor, acordurilor si autorizațiilor, va

82
respecta prevederile Certificatului de Urbansim, a documentațiilor de urbanism aprobate (PUG,
PUZ, PUD – indicatori urbanistici aprobați: POT și CUT) precum și condițiile menționate în
avizele și acordurile obținute.
Preluarea in parte sau in totalitate a solutiilor incluse in studiul de fezabilitate nu va absolvi
Antreprenorul in niciun fel de responsabilitatile care decurg din calitatea sa de proiectant.
Este responsabilitatea Antreprenorului să se asigure că serviciile de proiectarea și execuția
lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire se vor realiza cu respectarea legislației și
a reglementarilor tehnice, românești, in vigoare
In cazul in care va fi necesar, Antreprenorul va obtine un nou Certificat de Urbanism pentru
construire.
Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera
integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.
Predarea documentatie tehnice de proiectare se va face conform termenelor Contractuale, calculate
de la Data de Incepere.
Aprobarea documentatiei tehnice se va face de catre Achizitor in conformitate cu prevederile
contractuale.
Antreprenorul va furniza Achizitorului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport electronic,
ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare si aprobare.
 Dupa obtinerea aprobarii Achizitorului toate documentatiile (exceptie documentatiile
pentru avize, documentatii P.A.C) vor fi multiplicate in 5 exemplare ce vor fi distribuite
astfel:
 2 ex. Beneficiar
 2 ex. Supervizor: : unul va fi folosit pentru cartea constructiei si unul pentru urmarirea lucrarilor in
santier;
 1 exemplar la constructor (ramane pe santier pentru executie si controale)
12.1.1 Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.)
Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Permanente se va intocmi documentatia în
conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare precum si in
conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice – ANEXA Nr. 9. A. Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire.
P.A.C va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de
calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în
condiţiile legii.
Aprobarea P.A.C. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
Orice modificare a P.A.C. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

12.1.2 Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.


Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire a Lucrarilor Provizorii se va intocmi documentatia în
conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare precum si in
conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice – ANEXA Nr.9. C. Continutul cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor.
Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractuale.

83
Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.
Aprobarea P.O.E. se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.
P.O.E va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerinţele de
calitate de specialişti - atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în
condiţiile legii.

12.1.3 Proiect Tehnic de Executie (Proiect tehnic+Caiete de sarcini +Detalii de execuție)


Se va intocmi in conformitate conformitate Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice – ANEXA Nr.10. Continutul cadru al proiectului tehnic de
executie.
Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise
si desenate privind realizarea obiectivului de investitii.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incât sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu
materialele si tehnologia de executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si
contractata.
Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractuale.
Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.
Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale,
pentru cerinţele de calitate de specialişti - atestaţi de