Sunteți pe pagina 1din 11

AVIZAT

ADMINISTRATOR,
PLAN PREVENIRE SI PROTECTIE

Loc de Acţiuni în Persoana care


Măsuri Măsuri Măsuri
Nr. muncă/ scopul Termen de răspunde Obser-
Riscuri evaluate Măsuri tehnice organizatori igienico- de altă
Crt. post de realizării realizare realizarea vaţii
ce sanitare natură
lucru măsurii măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BUCATAR 1. Deplasarea la/de la - instruirea permanent -conducătorul
locul de muncă – lovire personalului; locului de muncă;
de către mijloace auto
sau mijloace de
transport în comun.
2. Contact direct cu - instruirea - acordarea permanent -conducătorul
obiecte taioase, ascutite personalului; materialelor locului de muncă;
igienico-sanitare
(unelte si scule de
bucatarie fara maner, cu
fisuri, crapaturi, cutite,
etc.)

1
Uneltele şi sculele de - instruirea permanent -conducătorul
personalului; locului de muncă;
bucătărie se vor
păstra în sertare şi cu
vârful înainte pentru
a se evita înţeparea
sau tăierea la mâini
când sunt apucate.
3. Suprafeţe sau contururi Este interzis folosirea
periculoase, înţepătoare
sau tăioase (vesela uneltelor fără mânere,
ciobita, sparta etc.). cu margini agăţătoare
reparate improvizat,
cu fisuri sau ruginite.
Este interzisă
păstrarea uneltelor de
bucătărie în
buzunare.

4. Deplasări sub efectul Instruirea permanent -conducătorul


gravitaţiei: alunecare, personalului in locului de muncă;
cădere liberă (farfurii, domeniul
securitatii si
etc.).
sanatatii in
munca conform
tematicii
periodice.

2
5. Electrocutare prin Orice intervenţie la
atingere directǎ şi echipamentele electrice va
indirectǎ (prize, fi efectuată de personal
ştechere defecte, instruit şi autorizat în
conductori neizolaţi sau acest scop;
cu izolaţia îmbătrânită Eliminarea
şi/sau umedă, aparatură improvizaţiilor la
necarcasată sau instalaţia electrică şi
improvizaţii în înlocuirea prizelor şi
instalaţia electrică etc). întrerupătoarelor defecte.
Lucrătorii trebuie sa fie
protejaţi împotriva
riscului de accidentare
prin atingere directa şi/sau
atingere indirectă
(H.G.1091/2006).
Curăţarea şi spălarea
aparatelor de bucătărie se
va face după ce au fost
deconectate de la reţeaua
de alimentare cu energie
electrică (scoaterea
ştecherului din priză).

3
6. Temperatura ridicată a Manevrarea tăvilor şi a Instruirea permanent -conducătorul
obiectelor utilizate produselor supuse la personalului in locului de muncă;
procesul de coacere la domeniul
(vase de bucătărie, etc.) securitatii si
sau a suprafeţelor temperaturi ridicate, se va
sanatatii in
echipamentelor din efectua cu ajutorul munca conform
dotarea bucătariei materialelor izolante tematicii
(cuptor, aragaz, gratar (mănuşi termoizolante). periodice.
etc.). Cuptoarele electrice se
vor exploata respectând
prevederile din cartea
tehnică în funcţie de tipul
acestora).
Manevrarea uşilor,
capacelor, ce se încălzesc
se va face numai de la
mânerele termoizolante de
protecţie.

Este interzisă folosirea


utilajelor calde fără
izolaţia termică a
pereţilor.
Este interzisă aşezarea pe
pardoseli a vaselor cu
lichide fierbinţi, pentru
prevenirea accidentelor
prin opărire.

4
Se interzice personalului Instruirea permanent -conducătorul
din bucătării să lucreze personalului in locului de muncă;
fără a purta echipamentul domeniul
securitatii si
de protecţie şi de lucru
sanatatii in
prevăzut. munca conform
Exploatarea utilajelor şi a tematicii
7. Flăcări, arsuri, opăriri instalaţiilor cu care este periodice.
(contact direct cu dotată bucătăria şi se va
suprafete fierbinti – face numai de către
plite, gratare, masini de persoane instruite şi în
gatit) . conformitate cu
prevederilor cărţilor
tehnice respective.
Este interzisă oprirea
focului la maşinile de
gătit cu gaz de către
persoane neinstruite
Instruirea permanent -conducătorul
personalului in locului de muncă;
Remedierea scăpărilor de domeniul
gaze se va efectua de securitatii si
8. Substanţe explozive –
către o persoană sanatatii in
emanatii de gaz metan. munca conform
autorizată în instalaţii de
gaze. tematicii
periodice.

9. Lucrul în mediu cu Instruirea permanent -conducătorul


temperatura ridicată a personalului in locului de muncă;
domeniul
aerului pe timpul verii securitatii si
si umiditate crescuta sanatatii in
datorita fumului si munca conform
suprasaturatiei cu abur tematicii
a incaperii. periodice.

5
Instruirea permanent -conducătorul
personalului in locului de muncă;
domeniul
securitatii si
10. Calamitati naturale
sanatatii in
(seisme) munca conform
tematicii
periodice.

11. Curenţi de aer datoraţi Instruirea permanent -conducătorul


folosirii aparatului de personalului in locului de muncă;
aer condiţionat. domeniul
securitatii si
sanatatii in
munca conform
tematicii
periodice.

6
Pe timpul cât arzătoarele Instruirea permanent -conducătorul
sunt aprinse se va personalului in locului de muncă;
supraveghea ca lichidele domeniul
securitatii si
ce fierb să nu curgă din
sanatatii in
vase şi să stingă flacăra, munca conform
producând acumulări de tematicii
gaze ce pot determina periodice.
explozii.
Este interzisă aprinderea
focului în încăperile în
care se simte miros
caracteristic de gaze
odorizante. În aceste
situaţii, imediat se va
ventila încăperea prin
deschiderea ferestrelor
sau alte sisteme de
vetilare.
12. Incendii si explozii
În cazul în care se
datorită acumulării de
constată scăpări de gaze
gaze la locul de muncă.
se iau măsuri de ventilare
a încăperii, nu se
acţionează
întrerupătoarele de la
lumină, nu se utilizează
foc deschis, şi se evita
orice posibilitate de
iniţiere a unui eventual
amestec aer-gaz exploziv.
La maşinile de gătit
încălzite cu gaze naturale,
înainte de aprinderea
focului, obligatoriu se va
verifica dacă nu sunt
scăpări de gaze, dacă
toate robinetele sunt bine

7
La locurile de munca Instruirea permanent -conducătorul
unde se lucrează în poziţie personalului in locului de muncă;
ortostatica trebuie domeniul
securitatii si
asigurate, de regula,
sanatatii in
mijloace pentru aşezarea munca conform
lucrătorului cel puţin tematicii
pentru perioade scurte de periodice.
timp (de exemplu, scaune,
bănci) (HG 1091/2006);
Selectarea personalului;
13. Efort static – poziţie Instruirea personalului
ortostatică la prepararea privind poziţiile
alimentelor. ergonomice de lucru şi
efectele nerespectării
acestora;
Pentru evitarea mişcărilor
de răsucire şi aplecare ale
corpului, precum şi
mişcările foarte ample ale
braţelor, trebuie luate
măsuri de organizare
corespunzătoare a
activităţii;
14. Efort dinamic la Timpul de muncă, Instruirea permanent -conducătorul
pregatirea mai multor regimul pauzelor, munca personalului in locului de muncă;
feluri de mancare in în schimburi se vor stabili domeniul
securitatii si
acelasi timp, in functie în cadrul contractului
sanatatii in
si in ordinea colectiv sau individual de munca conform
comenzilor.. muncă ţinând cont de tematicii
activitatea profesională, periodice.
factorii de risc în mediul
de muncă şi capacitatea
de adaptare a personalului
angajat

8
15. Manipularea manuala a Instruirea permanent -conducătorul
maselor. personalului locului de muncă;
Instruirea permanent -conducătorul
personalului in locului de muncă;
16. Operaţii repetitive de domeniul
ciclu scurt sau extrem securitatii si
de complex, decizii sanatatii in
dificile în timp scurt , munca conform
ritm de muncă mare. tematicii
periodice.

Este interzis a se turna Instruirea permanent -conducătorul


apă pe plita încinsă şau personalului in locului de muncă;
ulei încins( din vase, domeniul
securitatii si
17. Turnare apă peste plita friteuză);
sanatatii in
încinsă sau în ulei Curăţarea bazinului munca conform
încins. friteuzei se va face când tematicii
uleiul are o temperatura periodice.
nepericuloasă producerii
de accidente prin arsuri
Instruirea permanent -conducătorul
personalului in locului de muncă;
domeniul
18. Cădere la acelaşi nivel securitatii si
prin alunecare, sanatatii in
împiedicare, munca conform
dezechilibrare. tematicii
periodice.

19. Utilizarea accidentala a Instruirea permanent -conducătorul


materialelor igienico- personalului in locului de muncă;
sanitare neetichetate si domeniul
securitatii si
depozitate
sanatatii in
necorespunzator. munca conform
tematicii
periodice.

9
Manevrarea tăvilor şi a Instruirea permanent -conducătorul
produselor supuse la personalului in locului de muncă;
procesul de coacere la domeniul
securitatii si
temperaturi ridicate, se va
sanatatii in
efectua cu ajutorul munca conform
materialelor izolante tematicii
(mănuşi cu palma de periodice.
20. Neutilizarea
azbest, bucăţi de pânză).
echipamentului
Pentru lucrătorii care
individual de protecţie.
lucrează în apropierea
materialelor fierbinti şi
acolo unde se simt
efectele caldurii, să se
asigure îmbrăcăminte de
protecţie( H.G.
1048/2006).
Instruirea permanent -conducătorul
21.Relaţii primare personalului in locului de muncă;
necorespunzătoare (relaţii domeniul
neprincipiale între colegi securitatii si
sau cu clienţii, stări sanatatii in
tensionate, agresiuni verbale munca conform
sau fizice, deficienţe în tematicii
sistemul de comunicare). periodice.

22.Lipsa de satisfacţie în Instruirea permanent -conducătorul


muncă. personalului in locului de muncă;
domeniul
securitatii si
sanatatii in
munca conform
tematicii
periodice.

10
Instruirea permanent -conducătorul
23.Nerespectarea disciplinei personalului in locului de muncă;
la locul de muncă prin domeniul
prezentarea la serviciu securitatii si
obosit sau în stare de sanatatii in
ebrietate, consumul de munca conform
alcool în timpul tematicii
programului. periodice.

11