Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de neam dincolo de bariera confesională.

În istoria noastră, Biserica românească şi-a adus propria contribuție la


propăşirea poporului român. Spiritualitatea și cultura românească au putut crește
prin grija Bisericii. În tinda Bisericii s-a născut școala românească, sub oblăduirea
Bisericii patrioţii români şi-au putut exprima idealurile, iar cu rugăciunea Bisericii
soldaţii români şi toţi luptătorii neamului românesc și-au putut duce lupta.
În Transilvania, Unirea de la 1918 a fost susținută de ambele Biserici
românești , cele două strane ale Ardealului unindu-și glasul pentru făptuirea acestui
ideal.
Slujitorii celor două Biserici Românești, s-au dovedit a fi veritabili luptători
pentru unitate. La Adunarea Naţională din 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia,
Biserica Românească a avut ca delegaţi: 5 episcopi, 4 vicari, 10 delegaţi din
consistoriile ortodoxe şi din capitlurile unite, 129 protopopi, precum şi numeroşi
preoţi, care au făcut parte din cei peste 100.000 de români transilvăneni prezenţi
aici.
Pentru realizarea acestui ideal, clerul și poporul celor două Biserici
românești din Transilvania au trecut peste barierele confesionale aducându-și
împreună contribuţia la lupta de emancipare a românilor şi la îndeplinirea unui
ideal vechi de multe veacuri.
Cuvinte cheie: Unire, unitatea, Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică,
confesionalism.
Unity beyond the confessional barrier.
In our history, the Romanian Church has made its own contribution to the advancement
of the Romanian people. Spirituality and Romanian culture could grow through the Church's
care. The Romanian school was born in the tent of the Church, under the protection of the
Church the Romanian patriots could express their ideals, and with the Church's prayer the
Romanian soldiers and all the Romanians fighters could fight.
In Transylvania, the Unification of 1918 was supported by both Romanian Churches, the
two sides of Transylvania uniting their voices for the realization of this ideal.
The servants of the two Romanian Churches have proved to be true fighters for unity. At
the National Assembly of December 1, 1918, from Alba-Iulia, the Romanian Church had as
delegates: 5 bishops, 4 vicars, 10 delegates from the Orthodox constellations and the united
capitals, 129 deacons, as well as numerous priests, who were part of the over 100,000
Transylvanian Romanians present here.
To achieve this ideal, the clergy and the people of the two Romanian Churches in
Transylvania have crossed the confessional barriers, bringing together their contribution to the
struggle for the emancipation of the Romanians and the fulfillment of an old centuries-old ideal.
Keywords: Unification, unity, Orthodox Church, Greek-Catholic Church,
confessionalism.