Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a


Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi
promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

Luând în considerare faptul că exportul constituie unul din cei mai


importanți factori de creștere economică conducând la creșterea
sustenabilă a PIB și implicit la scăderea deficitului de cont curent
aferent schimburilor comerciale ale României,

Având în vedere necesitatea imediată a fluidizării plăților și modificării


mecanismului de contractare a firmelor organizatoare astfel încât
instrumentul aflat în administrarea Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat să poată funcționa și să aibă ca
finalitate îndeplinirea obiectivelor aferente Programului de Promovare
a Exporturilor, se impune, în regim de urgență, modificarea și
completarea OUG nr.120/2002, cu modificările și completările
ulterioare, republicată. Acest aspect presupune un mai bun control al
modului în care fondurile publice naționale destinate beneficiarilor de
ajutor de minimis sunt folosite.
Luând în considerare că neluarea măsurilor care se impun, enunțate,
conduce la imposibilitatea continuării programului,
Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea
creării unui cadrul legislativ la nivel național care să răspundă atât
solicitărilor mediului de afaceri în sensul creșterii numărului de
beneficiari de ajutor de minimis pentru promovarea exporturilor, cât și
necesității continuării programului aflat în administrarea ministerului

1
de resort, în condiții de transparență, eficiență, eficacitate și
economicitate a utilizării fondurilor publice,
Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie
situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței
de urgență,

În temeiul art.115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind


aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare
de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:

1. Art. 2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:


(1) Sumele de la bugetul de stat pentru susţinerea şi promovarea
exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanțelor Publice -
Acţiuni generale**).
2. Art. 2, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Se autorizează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat să încheie angajamente legale în anul bugetar curent,
pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de târguri, expoziţii
şi misiuni economice în străinătate, care se desfăşoară şi au termen de
plată în anul bugetar următor.
3. Anexa la Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2002, se modifică şi se
completează după cum urmează:
3.1. La cap. II din Anexa la Ordonanţă de urgenţă, pct. 1 literele a),
b), și d) se modifică având următorul cuprins:

2
1.Programul de promovare a exportului, administrat de către Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin care se vor
suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat a unor
categorii de cheltuieli, după cum urmează:

a) pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale:

- 100% din cheltuielile pentru transportul, asigurarea şi manipularea


exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale
aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe
perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea și actualizarea
brandului de export național și/sau sectorial, închirierea, construirea
inclusiv elaborarea proiectului de execuţie a standului, şi/sau
amenajarea spaţiului expoziţional, taxele obligatorii, utilitățile,
transportul materialelor aferente construirii şi/sau amenajării spaţiului
expoziţional, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a
acţiunilor promoţionale, cheltuieli cu realizarea de materiale
multimedia, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de
deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile,
inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a
asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective,
a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al
acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi
promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea
prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente
comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare
a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi
miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate
pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea
ordonatorului principal de credite;

b) pentru organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a


exportului în străinătate:

- 50% din baremele de cazare stabilite pentru instituţiile publice, pentru


un participant de la fiecare firmă;

3
- 50% din cheltuielile de transport pentru un participant de la fiecare
firmă la nivelul baremului contractat cu societatea organizatoare;

- 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării/țărilor de


destinaţie, pentru persoanele care participă la acţiunile respective,
cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi
coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea
patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la
realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor
aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării
acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer, imprimantă şi
altele asemenea, taxele obligatorii, utilitățile, cheltuielile de
reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi
asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt
cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru
transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuieli cu realizarea de
materiale multimedia, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente
materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor,
cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local, cheltuielile
aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea
organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de promovare, precum
şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor
respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.;

d) realizarea de studii de piaţă cu suportarea a 100% din cheltuielile


aferente;

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat


administrează acţiunile de promovare a exportului prevăzute la lit. a),
b) și d) prin încheierea de contracte de prestări servicii în conformitate
cu legea achizițiilor publice în vigoare.

3.2. La cap. II din Anexa la Ordonanţă de urgenţă, pct. 2 se modifică


având următorul cuprins:
2.Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru
dezvoltarea exportului, administrat de către Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat conform Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare.

4
Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind
aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare
de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, precum
şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.

PRIM – MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ