Sunteți pe pagina 1din 28

Foaie de capat

BENEFICIAR:

MEDICARE TECHNICS SA

DENUMIRE PROIECT:

Execuție lucrări de alimentare electrică pentru sistemul de sterilizare

ADRESA PROIECT:

Șoseaua Berceni 12, București 041915, București, România

PROIECTANT SPECIALITATE:

SAN ELECTROTERM GRUP S.R.L.

DATA PROIECT:

Iulie 2019

FAZA DE PROIECTARE:

P.T.+D.E.

REVIZIA:

REVIZIA 0

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 1 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Foaie de capăt Exemplar: 1/3 Rev.: 0
Listă de semnături

Nume Semnatură Data Revizie

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 1 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Listă de semnături Exemplar: 1/3 Rev.: 0
Borderou documente

Parte scrisă

Nr.crt. Denumire document Nr. pagini Format

1 Foaie de capăt 1 A4

2 Listă de semnături 1 A4

3 Borderou documente 2 A4

4 Memoriu tehnic 8 A4

5 Program faze determinante 2 A4

6 Liste de materiale și cantitati de lucrări 1 A4

7 Caiet de sarcini 9 A4

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 2 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Borderou documente Exemplar: 1/3 Rev.: 0
Parte desenată

Nr.crt. Denumire Nr. Format Scara Cod planșă


document pagini

1 Schema monofilară 1 A3 % IE01


tablou forta
sterilizare

2 Schema 1 A3 % IE02
implementare
echipamente in
tablou

3 Plan pozare sistem 1 A1 1:50 IE03


de jgheaburi

Întocmit,

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 2 din 2 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Borderou documente Exemplar: 1/3 Rev.: 0
Memoriu tehnic instalatii electrice

Cuprins

1. Obiectul proiectului............................................................................................... 2

2. Bază de proiectare ............................................................................................... 3

3. Instalații electrice de joasă tensiune..................................................................... 5

3.1. Instalații electrice pentru asigurarea securității în exploatare ........................ 5

3.1.1. Protecția împotriva șocurilor electrice: .................................................... 5

3.1.2. Protecția împotriva efectelor termice: ...................................................... 6

3.1.3. Protecția împotriva supracurenților electrici ............................................ 6

3.1.4. Protecția împotriva supratensiunilor ........................................................ 7

3.2. Descrierea instalației ..................................................................................... 7

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


1. Obiectul proiectului

Documentația tratează la faza de proiectare P.T.+D.E. alimentarea cu energie


electrică a sistemului de sterilizare de la etajul 2, obiectiv ”spital clinic de urgență
Bagdasar-Arseni”

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 2 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


2. Bază de proiectare

Indicativ Descriere
Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de
C 56-02
instalații aferente construcțiilor
Aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute
HOTĂRÂRE nr. 1010 din
la art. 69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,
25 iunie 2004
bunurilor,valorilor si protectia persoanelor
HOTĂRÂRE nr. 1146 din Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în
2006 muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
HOTĂRÂRE nr. 272 din
Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții
14 iunie 1994
HOTĂRÂRE nr. 273 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații
14 iunie 1994 aferente acestora
Stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru
HOTĂRÂRE nr. 622 din
construcții, modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr.
21 aprilie 2004
796/14 iulie 2005
HOTĂRÂRE nr. 867 din Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice
17 iulie 2003 de interes public
Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice
I18 - partea a I-a - 2001
interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție
Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor
I7 - 2011
electrice aferente clădirilor
Legea 10/1995 Legea 10/1995, actualizată 2015, privind calitatea în construcții
Legea 123/2012 Legea 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale
Legea 13/2007 Legea energiei electrice
Lege privind apărare împotriva incendiilor, modificată prin legea
Legea 307/ 12 iulie 2006
170/2015
Legea 319/ 14 iulie 2006 Legea securității și sănătății în muncă
Legea 346/ 05 iunie 2002 Asigurarea pentru accidente de muncă
Legea 50/1991, actualizată 2016, privind autorizarea executării
Legea 50/1991
lucrărilor de construcții
Legea 608/2001 Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
Normele Metodologice
Normele metodologice ale Legii 50/1991, actualizate 2016
ale Legii 50/1991
Normativ pentru proiectare și executarea sistemului de iluminat
NP 061-02
artificial din clădiri
NP 068-02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 3 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


al cerinței de siguranță în exploatare

Normativ privind metodologia de calcul al curenților de


NTE 006/06/00
scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiune sub 1 kV
Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri
NTE 007/08/00
electrice, instalații electrice până la 400 kV
Normă tehnică privind stabilirea cerințelor pentru executarea
NTE 010/11/00
lucrărilor sub tensiune în instalații electrice
Ordin pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor
OMAI 130/ 2007
de securitate la incendiu
Ordin pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
OMAI 163/ 2007
incendiilor
Ordin pentru aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor
care proiectează, execută, verifică, întrețin și/sau repară sisteme
și instalații de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de
OMIRA 252/ 2007
termoprotecție și ignifugare, de verificare, întreținere și reparare
a autospecialelor și/ sau a altor mijloace tehnice destinate
apărării împotriva incendiilor
Ordin nr.3 din 6 ianuarie Norme metodologice de avizare și autorizare privind securitatea
2011 la incendiu și protecție civilă
Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a
P 118/1 - 2013
I-a - Construcții
Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a
P 118/2 - 2013
II-a - Instalații de stingere
Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a
P 118/3 - 2015
III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare
Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații
PE 116/94
electrice
Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și
SR 234/08
executare
SR EN 54 1-27 Sisteme de detectare și alarmă la incendiu

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 4 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


3. Instalații electrice de joasă tensiune
3.1. Instalații electrice pentru asigurarea securității în exploatare

Schema de protecție împotriva electrocutărilor va fi de tipul TN-S, cu conductorul de


nul protecție - PE separat de conductorul de nul de lucru – N pe parcursul întregii
instalații (de la tabloul electric până la consumatori).

3.1.1. Protecția împotriva șocurilor electrice:

Fiecare măsură de protecție se va realiza asigurând o combinație corespunzătoare


între o măsură la protecția de bază și o măsură tehnică pentru protecția în caz de
defect.

Protecția de bază se va realiza printr-o serie de măsuri tehnice și organizatorice.

Măsuri tehnice pentru protecția de bază:

• Izolația de bază a parților active;


• Bariere sau carcase;
• Obstacole;
• Amplasarea în afara zonei de accesibilitate la atingere;
• Folosirea mijloacelor individuale de protecție electroizolante certificate;

Măsuri organizatorice pentru protecția de bază:

• Scoaterea de sub tensiune a instalațiilor la care se lucrează;


• Executarea intervențiilor la instalațiile electrice numai de către persoane
calificate;
• Executarea intervențiilor în baza uneia dintre formele de lucru, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006 (autorizații de lucru scrise,
instrucțiuni tehnice interne de protecție a muncii, atribuții de serviciu, dispoziții
verbale, procese-verbale, obligații de serviciu, propria-răspundere);
• Elaborarea unor instrucțiuni de lucru;

Protecția în caz de defect se realizează numai prin măsuri tehnice (principale și


suplimentare):

Măsuri tehnice principale:

• legarea la pământ a parților conductoare accesibile (ce accidental ar putea fi


puse sub tensiune) în condițiile specifice sistemului de alimentare TN-S

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 5 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


(obiectivul este prevăzut cu o instalație de legare la pământ, instalație care nu
face obiectul acestui proiect, dar asupra căreia se vor executa măsurători în
vederea stabilirii nivelului de performanță în care se află);
• separarea de protecție pentru un singur receptor (în cazul receptoarelor de
forță);
• izolarea dublă sau întărită a echipamentelor electrice, clasa II de izolație;

Măsuri tehnice suplimentare:

• legătura de echipotențializare de protecție suplimentară (toate părțile metalice


care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse
sub tensiune, se leagă la instalația de echipotențializare prevăzută în spațiile
comercial si administrativ. Astfel, carcasele metalice ale echipamentelor (rack-
uri de date, centrale de detecție incendiu, detecție la efracție, etc.) și
motoarelor electrice, cofretele metalice ale tablourilor de distribuție, stelajele
de susținere a instalațiilor (paturi de cabluri, etc.) și conductele de ventilație se
vor racorda la această instalație;
• folosirea mijloacelor individuale de protecție electroizolante certificate;

3.1.2. Protecția împotriva efectelor termice:

În vederea asigurării protecției împotriva efectelor termice se va asigura prin


respectarea specificațiilor de instalare, exploatare și mentenanță a echipamentelor.

De asemenea, se va evita pe cât posibil, traversarea compartimentelor de incendiu,


iar unde acest lucru nu este posibil se vor efectua izolării din punct de vedere al
rezistenței la foc pentru elementele străpunse.

Toate părțile accesibile ale echipamentelor (elemente de comandă manuală, părți


destinate pentru a fi atinse, dar fără a fi acționate manual sau părți ale
echipamentelor care nu sunt destinate să fie atinse în funcționare normală) care în
funcționare normală pot atinge temperaturi superioare celor din tabelul 4.5, art.
4.2.4.1., normativ I7-2011, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp vor fi protejate
împotriva atingerilor accidentale.

3.1.3. Protecția împotriva supracurenților electrici

În cadrul instalației electrice se vor utiliza echipamente care realizează protecția atât
împotriva suprasarcinilor (siguranțe automate cu releu termic, care întrerup
alimentarea cu energie electrică a receptorului în cazul unei suprasarcini, și astfel
protejează coloanele de alimentare, în cazul alimentării tabloului electric de

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 6 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


distribuție, sau cablurile de alimentare, în cazul consumatorilor finali) și împotriva
scurtcircuitelor (siguranțe automate cu releu electromagnetic sau siguranțe fuzibile,
având în vedere capacitatea superioară de rupere la scurtcircuit, în cazul
separatoarelor pentru tablourile de distribuție). Alimentarea tabloului electric general
se va realiza prin intermediul unui echipament automat de declanșare în cazul
suprasarcinii, dar care va fi echipat și cu declanșator rapid la scurtcircuit).

3.1.4. Protecția împotriva supratensiunilor

Protecția împotriva supratensiunilor va fi realizată prin legarea la pământ și instalația


de echipotențializare.

Priza de pământ a obiectivului este existetă. În cazul în care priza de legare la


pământ este comună, atât pentru instalația de protecție, cât și pentru instalația de
paratrăsnet, valoarea măsurată a acesteia nu trebuie să depășească 1Ω. În cazul în
care acestea sunt separate, valoare limită este de 4Ω. Până la punerea în funcțiune
a obiectivului priza de pământ va fi verificată. În cazul în care rezultatele nu se
încadrează în limitele de mai sus, priza de pământ va fi suplimentată.

3.2. Descrierea instalației

Obiectivul se va alimenta din tabloul existent de etaj T.Sp2, amplasat în proximitatea


obiectivului, conform planului IE03 - Plan pozare sistem de jgheaburi.

Schema de protecție este de tip TN-S pe tot parcursul instalației analizate.

Alimentarea tabloului nou proiectat, tablou alimentare sistem de sterilziare, se va


realiza printr-un traseu de 4 x conductor RVK 120mmp și 1 x conductor RVK 70
mmp.

Alimentarea echipamentelor de sterilizare se va realiza după cum urmează:

• Alimentare echipament sterilizare 1 – cablu RVK 5 X 50 mmp


• Alimentare echipament sterilizare 2 – cablu RVK 5 X 50 mmp
• Alimentare echipament sterilizare 3 – cablu RVK 5 X 16 mmp

Cablul va fi pozat pe infrastructură proiectată de sistem de jgheaburi, după cum


urmează:

• De deasupra tabloului T.Sp2 se va monta un sistem de jgheaburi cu


următoarele dimensiuni: 60 x 200 mm până deasupra tabloului nou proiectat
(inclusiv coborâre)

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 7 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


• Din traseul descris mai sus se vor executa derivații către cele 3 echipamente
cu următoarele dimensiuni: 60 x 100 mm

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 8 din 8 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare

Document: Memoriu tehnic Exemplar: 1/3 Rev.: 0


Program de inspecții pe faze
dețerminanțe insțalații elecțrice

In conformitate cu legislatia si standardele specifice in vigoare, se stabileste


urmatorul program pentru controlul calitatii:

Nr Lucrarea ce se controleaza, se Documentul Cine il Programat


crt verifica sau se receptioneaza scris care intocmeste Nr. si data
calitativ si pentru care se se incheie actului incheiat
intocmesc documente scrise

1 Predare-primire front de lucru PV B+E

2 Trasarea lucrarii PV B+E

3 Calitatea executiei tuturor lucrarilor PVLA B+E


ce devin ascunse

4 Certificat de garantie pentru C E


calitatea materialelor livrate

5 Certificat de calitate pentru C E


elementele de instalatii livrate din
bazele proprii

6 Verificare echipamente electrice B E


de joasa tensiune

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 2 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Program de inspecții pe faze Exemplar: 1/3 Rev.: 0
determinante instalații electrice
7 Verificare cabluri si conductori de B E
joasa tensiune (continuitate,
rezistenta de izolatie)

8 Verificare intreruptor de joasa B E


tensiune

9 Verificarea functionarii instalatiei B E

10 Verificarea pozitionarii pentru PV B+E


tuburi,doze, tablouri, goluri

11 Controale curente in executie DS B+E

12 Receptie finala PV B+E+P

Legenda pt documente scrise Legenda pentru cine intocmeste

PVLA-proces verbal de lucrari ascunse B-beneficiar

PVR-proces verbal de receptie E-executant

PV-proces verbal P-proiectant

C-certificat

DS-dispozitie de santier

B-buletin de incercari

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 2 din 2 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Program de inspecții pe faze Exemplar: 1/3 Rev.: 0
determinante instalații electrice
Lista de materiale si cantitati de lucrari

Nr.crt. Descriere U.M. Cantitate

1 Proiect tehnic "Alimentare electrica sistem sterilizare" buc 1

Separator de sarcina cu releu de protectie la scurtcircuit si


2 suprasarcina, 250A, 4P, inclusiv contacte auxiliare de stare si de buc 1
defect

Sistem de jgheaburi din tabla perforata 200x60 mm, inclusiv tije si


3 m 40
accesorii de montaj

Sistem de jgheaburi din tabla perforata 100x60 mm, inclusiv tije si


4 m 10
accesorii de montaj

Cablu de energie, MYF 120 mmp, inclusiv pozare, etichetare si


5 m 180
mansonare

Cablu de energie, MYF 70 mmp, inclusiv pozare, etichetare si


6 m 45
mansonare

Cablu de energie, CYYF 5X50 mmp, inclusiv pozare, etichetare si


7 m 40
mansonare

Cablu de energie, CYYF 5X16mmp, inclusiv pozare, etichetare si


8 m 30
mansonare

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 2 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Lista materiale si cantitati de Exemplar: 1/3 Rev.: 0
lucrari
Tablou alimentare electrica sistem de sterilizare, echipat conform
8 buc 1
schemei monofilare

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 2 din 2 Data printării: 2019-08-05


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Lista materiale si cantitati de Exemplar: 1/3 Rev.: 0
lucrari
Caiet de sarcini

Cuprins
1. Obiectul caietului de sarcini ................................................................................. 2
2. Descrierea echipamentelor .................................................................................. 3
2.1. Separator de sarcină 4P 250A ...................................................................... 3
2.2. Jgheab metalic protecție cablu ...................................................................... 3
1.1. Cablu RVK 1X120, 1X70, 5X50 mmp ............................................................ 4
1.2. Tablou electric 400VAC ................................................................................. 4
1.3. Separator de sarcină 3P 250A ...................................................................... 4
1.4. Siguranța automată 125A/50A ...................................................................... 5
2. Descrierea lucrărilor ............................................................................................. 6
2.1. Coordonarea lucrarilor ................................................................................... 7
2.2. Depozitarea materialelor, intretinerea santierului .......................................... 7
2.3. Diferente, neconcordante .............................................................................. 7
2.4. Intretinerea in perioada de garantie ............................................................... 7
2.5. Instruirea personalului (de exploatare si intretinere) al beneficiarului ........... 8
2.6. Desene de executie ....................................................................................... 8
2.7. Testarea si receptia lucrarilor ........................................................................ 8
2.8. Desene conforme cu executia (as built) ........................................................ 8
2.9. Manuale de operare si intretinere .................................................................. 9

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 1 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini tratează modul în care se vor executa lucrările de execuţie
la proiectul: „Execuție lucrări de alimentare electrică pentru sistemul de sterilizare”, al
cărui beneficiar este MEDICARE TECHNICS SA.

Documentaţia s-a întocmit pe baza următoarelor date:

• Tema de proiectare întocmită de şeful de proiect


• Discuţiile cu beneficiarul cu privire la funcţionalitatea instalaţiei în cadrul clădirii
• Necesitatea implementării instalaţiei conform legislaţiei în vigoare

Anterior începerii lucrărilor de execuţie executantul are următoarele obligaţii:

• Studierea şi însuşirea documentaţiei tehnice


• Întocmirea unui grafic de execuţie a lucrărilor, coroborat cu lucrările de
execuţie a celorlate instalaţii şi a lucrărilor de construcţii

Acest document oferă indicaţii pentru o direcţie unitară de execuţie a lucrărilor şi nu


este exhaustiv.

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 2 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
2. Descrierea echipamentelor
2.1. Separator de sarcină 4P 250A
Separatorul de sarcină 250A trebuie să dispună de următoarele caracteristici:

• Curent nominal: 250A;


• Curent de rupere: 36kA;
• Tip constructiv: pe tablou / suruburi;
• Mod protejare circuit: 3P;
• Tensiune funcționare: 400VAC;
• Declansare la suprasarcină
• Declanșare la scurtcircuit

Aceasta va fi montată în tabloul T.Sp2. - existent

Având în vedere parametrii de temperatură, umiditate şi restricţionare acces personal


în spaţiul tabloul va fi montat, acesta trebuie să aibă un grad de protecţie de minim
IP20.

2.2. Jgheab metalic protecție cablu


Date tehnice:

• LATIME [MM] 200 / 100 MM


• ADANCIME 60 MM
• LUNGIME [MM] 3000 MM
• GROSIMEA TABLEI [mm] 0.75
Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 3 din 9 Data printării: 05.08.2019
electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
1.1. Cablu RVK 1X120, 1X70, 5X50 mmp
Cablul de alimentare al tabloului nou proiectat, respectiv al echipamentelor trebuie să
fie flexibil, de secțiune corespunzătoare, conform schemei monofilare.

1.2. Tablou electric 400VAC

Date tehnice:

• Material: metal
• Tensiune nominala: 400V
• Curent nominal: minim 250A
• Grad de protecție: IP54

1.3. Separator de sarcină 3P 250A


Separatorul de sarcină 250A trebuie să dispună de următoarele caracteristici:

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 4 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
• Curent nominal: 250A;
• Curent de rupere: 36kA;
• Tip constructiv: pe tablou / suruburi;
• Mod protejare circuit: 3P;
• Tensiune funcționare: 400VAC;

Aceasta va fi montată în tabloul nou proiectat.

Având în vedere parametrii de temperatură, umiditate şi restricţionare acces personal


în spaţiul tabloul va fi montat, acesta trebuie să aibă un grad de protecţie de minim
IP20.

1.4. Siguranța automată 125A/50A


Siguranța automată trebuie să dispună de următoarele caracteristici:

• Curent nominal: 125A/50A;


• Curent de rupere: 10kA;
• Tip constructiv: montabilă pe șina DIN;
• Mod protejare circuit: 4P (întrerupere fază și nul);
• Tensiune funcționare: 230VAC / 400VAC;
• Modularitate: 4 module

Acestea vor fi montate în tabloul nou proiectat.

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 5 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
Având în vedere parametrii de temperatură, umiditate şi restricţionare acces personal
în spaţiul tabloul va fi montat, acesta trebuie să aibă un grad de protecţie de minim
IP20.

2. Descrierea lucrărilor

Obiectivul se va alimenta din tabloul existent de etaj T.Sp2, amplasat în proximitatea


obiectivului, conform planului IE03 - Plan pozare sistem de jgheaburi.

Schema de protecție este de tip TN-S pe tot parcursul instalației analizate.

Alimentarea tabloului nou proiectat, tablou alimentare sistem de sterilziare, se va


realiza printr-un traseu de 4 x conductor RVK 120mmp și 1 x conductor RVK 70
mmp.

Alimentarea echipamentelor de sterilizare se va realiza după cum urmează:

• Alimentare echipament sterilizare 1 – cablu RVK 5 X 50 mmp


• Alimentare echipament sterilizare 2 – cablu RVK 5 X 50 mmp
• Alimentare echipament sterilizare 3 – cablu RVK 5 X 16 mmp

Cablul va fi pozat pe infrastructură proiectată de sistem de jgheaburi, după cum


urmează:

• De deasupra tabloului T.Sp2 se va monta un sistem de jgheaburi cu


următoarele dimensiuni: 60 x 200 mm până deasupra tabloului nou proiectat
(inclusiv coborâre)
• Din traseul descris mai sus se vor executa derivații către cele 3 echipamente
cu următoarele dimensiuni: 60 x 100 mm

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 6 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
2.1. Coordonarea lucrarilor
Executantul trebuie sa aibă ultimele informaţii tehnice, detalii despre modul de
desfasurare a celorlalte lucrări, planurile de arhitectura conform ultimei revizii,
structura si trebuie sa-si coordoneze lucrarile cu celelalte specialitati. Coordonarea
trebuie sa fie reflectata in desene de executie si instalarea efectiva.

Executantul va pune la dispozitia responsabilului cu executia lucrarilor de instalatii


electrice de curenţi slabi si beneficiarului, pentru aprobare, programul de lucru,
informatiile tehnice, detalii si modul de amplasare a instalatiilor si trebuie sa
coordoneze continuu executia lucrarilor pe santier.

2.2. Depozitarea materialelor, intretinerea santierului


Executantul trebuie sa fie la curent cu spatiile si posibilitatile de depozitare
disponibile pe santier si trebuie sa organizeze livrarea echipamentelor si materialelor
astfel incat sa fie in concordanta cu planificarea constructiei si in acelasi timp cu
spatiile de depozitare alocate pe santier pentru echipamentele si materialele sale.

Depozitarea si manipularea materialelor se va face conform prescriptiilor


producatorilor.

Materialele se vor depozita pe sortimente si categorii, pe suprafete plane, in incaperi


amenajate special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime si
minime de depozitare indicate de producator.

Materialele, lucrarile finalizate sau nu de pe santier, vor fi protejate impotriva


accesului neautorizat, a influentelor datorate vremii sau a altor factori care pot
produce deteriorarea materialelor sau a lucrarilor deja executate.

La terminarea lucrarilor, Executantul va indeparta toate ambalajele provizorii si va


curata eventualele pete, semnalizari sau insemnari facute in timpul executiei, pentru
a preda lucrarea gata de functionare.

2.3. Diferente, neconcordante


Pentru ofertare va fi studiat proiectul si vor fi semnalate beneficiarului sau
proiectantului orice neconcordanta intre proiect si listele cu cantitati de lucrari sau
specificatii tehnice.

2.4. Intretinerea in perioada de garantie


In perioada de garantie se va inlocui orice material care se defecteaza in conditiile
unei utilizari normale. Perioada de garantie va fi stipulata in contractul de executie
incheiat de executant.

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 7 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
Pentru interventiile in perioada de garantie va fi stipulat prin contract timpul maxim in
care executantul se prezinta la beneficiar pentru constatrea problemelor aparute.

Toate lucrarile de reparatii se vor inscrie in „jurnalul de bord” al lucrarii (unde este
cazul).

2.5. Instruirea personalului (de exploatare si intretinere) al


beneficiarului
Executantul va efectua instruirea personalului de exploatare a instalatiilor, pentru ca
acestia sa fie complet familiarizati cu operarea si intretinerea instalatiei.Executantul
va pune la dispozitia Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor de
instalatii electrice) programarea cursului si a orarului de instruire.

Pentru toate spatiile va fi pregatit un set minim de instructiuni despre functionarea


instalatiilor electrice.

2.6. Desene de executie


Dispunerea in proiect a tuburilor, jgheaburilor, cablurilor, etc. nu indica neaparat
pozitia exacta pentru executie.

Detaliile de executie prezente in proiect au la baza informatiile din aceasta faza de


proiectare. Pentru executie aceste detalii vor fi verificate si confruntate cu situatia
reala din teren, urmand ca lucrarile sa fie executate conform acestora sau dupa caz
sa fie intocmite prin grija executantului alte desene de executie.

Desenele de executie se vor baza pe proiectul tehnic, dar vor fi completate pentru a
corespunde oricaror modificari ale constructiei sau instalatiilor care ar fi putut avea
loc si pentru orice adaptare datorata echipamentelor efectiv oferite.

2.7. Testarea si receptia lucrarilor


Toate echipamentele vor fi testate. Executantul va asigura toate instrumentele, forta
de munca si alte facilitati necesare pentru aceste teste, pe cheltuiala lui.

Dupa ce lucrarile de insatalatii au fost executate, echipamentele au fost montate si


au fost realizate circuitele aferente acestora, Executantul va efectua testele
necesare, in prezenta Dirigintelui de santier (responsabilul cu executia lucrarilor de
instalatii electrice). Defectele aparute vor fi remediate pentru a obtine cerintele din
contract.

2.8. Desene conforme cu executia (as built)


Functie de clauzele stipulate in contract, in termen de 30 zile dupa incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Executantul va intocmi
Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 8 din 9 Data printării: 05.08.2019
electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
“documentatia conforma cu executia” sau va pune la dispozitia Dirigintelui de santier
(responsabilul cu executia lucrarilor de instalatii electrice) datele necesare (scheme,
dispozitii de santier, etc) intocmirii acestei documentatii. Planurile “as – built” vor fi
introduse in cartea constructiei.

2.9. Manuale de operare si intretinere


La finalizarea lucrarilor, inainte de incheierea procesului verbal de receptie,
executantul va pune la dispozitia dirigintelui de santier (responsabilul cu executia
lucrarilor de instalatii electrice) manualul de operare si intretinere si instructiunile
tuturor echipamentelor.

Manualul de operare si intretinere va cuprinde , dar nu va fi limitat la:

• scurta descriere a instalatiilor;


• pentru echipamente - manuale de instalare, operare si intretinere;
• programarea lucrarilor de intretinere recomandate.

Proiect: Execuție lucrări de alimentare Pagină 9 din 9 Data printării: 05.08.2019


electrică pentru sistemul de sterilizare
Document: Caiet de sarcini Exemplar: 1/3 Rev.: 0
1 2 3 4 5 6 7 8

A L1
3~400/230V 50Hz L1,L2,L3,N,PE A
L2
L3
N
PE

SFA02 SFA03 SFA04


SFA01 11 In= 2 A 11 In= 2 A 11 In= 2 A
1 3 5 11 In= 2 A 1 3 5 1NI 1 3 5 1NI 1 3 5 1NI
1NI SFQ02 SFQ03 SFQ04
In=125A In=125A In= 50A
SFQ01 C / 4P 12 C / 4P 12 C / 4P 12
2 4 6 12
In= 250A 6 kA 6 kA 6 kA
400VAC / 3P
B B
2 4 6 2 4 6 2 4 6

C C

C1 C2 1 2 3 4 C3 C4 5 6 7 8 C5 C6 9 10 11 12 C7 C8

TABLOU ELECTRIC STERILIZARE - FORTA Alimentare tablou (sosire)

COD SFQ01 SFQ02 SFQ03 SFQ04 SFQ05


IG-BARA GENERALA TE STERILIZARE CF1 - STERILIZATOR S500(12) CF2- STERILIZATOR S1000(12) CF3- STERILIZATOR S1000(12)
Destinatie LP - LAMPI PREZENTA TENSIUNE
D FORTA
D
Putere instalata/absorbita (kW) 147.00 117.60 0.30 0.21 21.00 16.80 63.00 50.40 63.00 50.40
Distributia pe faze (R-S-T) (kW) 49.000 49.000 49.000 39.200 39.200 39.200 0.100 0.100 0.100 0.070 0.070 0.070 7.000 7.000 7.000 5.600 5.600 5.600 21.000 21.000 21.000 16.800 16.800 16.800 21.000 21.000 21.000 16.800 16.800 16.800

Coeficient de incarcare / Factor de simultaneitate 70% 70% 80% 80% 80%

Tip/Sectiune cablu (mmp) 4 x MYF 120 mmp + 1 x MYF 70 mmp CYYF 5X2.5 CYYF 5X16 CYYF 5X50 CYYF 5X50
Mod de conectare L1+L2+L3+N+PE L1+L2+L3+N+PE L1+L2+L3+N+PE L1+L2+L3+N+PE L1+L2+L3+N+PE
Consumatori De la tablou T.Sp2

E E
Revizie nr. Data Nume Modificare solicitata

Verificator /
Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare/Raport de expertiza tehnica
Expert
Beneficiar: Proiect nr.:
MEDICARE TECHNICS SA
SAN_19_
Titlu proiect: BGS_1

F de sterilizare
Faza: F
Specificatie Nume Semnatura Scara: Titlu plansa:
% P.T.+D.E.
Sef proiect Schema monofilara tablou forta sterilizare
Proiectat P.F.A. I. Enache Data Plansa nr.:
Desenat P.F.A. I. Enache MAI 2019 IE01
1 2 3 4 5 6 7 8
FORMAT: A3 L
1 2 3 4 5 6

Revizie nr. Data Nume Modificare solicitata

Verificator /
Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare/Raport de expertiza tehnica
Expert
H Beneficiar: Proiect nr.:
MEDICARE TECHNICS SA
SAN_19_
BGS_1
H
Titlu proiect:
de sterilizare

Specificatie Faza:
Nume Semnatura Scara: Titlu plansa:
% P.T.+D.E.
Sef proiect Schema implementare echipamente in
tablou
Proiectat P.F.A. I. Enache Data Plansa nr.:
Desenat P.F.A. I. Enache MAI 2019 IE02
1 2 3 4 5 6
FORMAT: A3 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diblu (ancora) beton M6

Placa de
beton

B
Piulita M8, Saiba M8

Suport U pentru tija filetata


B

C
Tija filetata M8
1000 mm

E
Sistem de
RVK 5x50 mmp jgheaburi
100x60
E
Consola tip U
pentru tija filetata
220 mm / 110 mm

Sistem de
jgheaburi Piulita M8, Saiba M8
F 100x60

Sistem de
jgheaburi
200x60

Sistem de
jgheaburi
100x60
CYYF 5X16mmp

TABLOU NOU PROIECTAT 4xRVK 120 mmp


1xRVK 70 mmp
Sistem de G
T.F.Sterilizare jgheaburi
200x60

Sistem de
H jgheaburi
200x60

TABLOU EXISTENT
TSp.2

I
Pozare sistem de jgheaburi si cabluri Detaliu montaj pat de cablu 1:10 I

Revizie nr. Data Nume Modificare solicitata K


Verificator /
Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare/Raport de expertiza tehnica
Expert
Beneficiar: Proiect nr.:
MEDICARE TECHNICS SA
SAN_19_
Titlu proiect: BGS_1
de sterilizare

Specificatie Faza:
Nume Semnatura Scara: Titlu plansa:
L 1:50 P.T.+D.E.
Sef proiect Plan pozare sistem de jgheaburi
Proiectat P.F.A. I. Enache Data Plansa nr.:
Desenat P.F.A. I. Enache MAI 2019 IE03 L
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FORMAT: A1 L