Sunteți pe pagina 1din 9

INSTRUCTIUNI PROPRII

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


SPECIFICE ACTIVITATILOR PENTRU PREPARAREA, TRANSPORTUL SI
TURNAREA BETONULUI

Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


Art.1 Activitatile se vor executa numai de personal calificat şi instruit special pentru procedeele de
lucru respective, respectându-se întocmai instrucţiunile tehnice, de exploatare, de securitatea muncii
şi P.S.I.
Art.2. Examinarea şi avizarea medicală sunt obligatorii atât la angajare cât şi periodic.
Art.3. Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de securitatea muncii la începerea lucrului de
către conducătorul direct al locului de muncă pentru toţi lucrătorii, timp de 5-10 minute.
Art.4. Instructajul zilnic va cuprinde măsurile de securitate a muncii care trebuie respectate în
desfăşurarea activităţii din ziua respectivă, luându-se în considerare condiţiile concrete ale locului de
muncă la momentul dat.
Art.5. Repartizarea sarcinii de muncă se va efectua în conformitate cu fisa postului si calificarea
lucratorului.
Art.6. Salariaţii din subordine vor fi repartizati numai la activităţile pentru care aceştia posedă
pregătirea corespunzătoare şi numai după instruirea tehnică şi de securitate a muncii;
Art.7. Salariaţii aflaţi într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare nu vor fi admisi la lucru.

Dotarea cu echipament individual de protecţie


Art.8. Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor în functie de riscurile
specifice se vor face conform H.G.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizare de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munca.
Art.9. În toate locurile de munca, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie specific
pe care este obligat să-l poarte în tot timpul lucrului.

Organizarea locului de munca si utilizarea echipamentelor tehnice


Art.10. Toate căile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute în stare de curătenie, libere de orice
obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente.
Art.11. În spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător.
Art.12. Punerea în funcţiune, utilizarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor tehnice se vor face
numai de către salariaţi calificaţi şi/sau autorizaţi.
Art.13. Utilizarea echipamentelor tehnice aflate sub incidenţa ISCIR se va face numai cu respectarea
prevederilor prescripţiilor tehnice.
Art.14. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice dacă acestea nu au montaţi toţi protectorii şi
dacă dispozitivele de protecţie şi/sau de avertizare sau aparatele de măsură şi control din dotarea
acestora nu funcţionează sau funcţionează defectuos.
Art. 15. Folosirea de improvizaţii la utilizarea echipamentelor tehnice este interzisă.
Art.16. Când se constată o funcţionare defectuoasă a unui echipament tehnic, salariaţii sunt obligaţi
să-l oprească şi să anunţe imediat conducătorul locului de muncă, ce are obligaţia de a lua măsuri de
remediere.
Art.17. (1) Se interzice ca salariaţii să intervină pentru remedierea defecţiunilor, curăţare sau revizii la
echipamentele tehnice aflate în funcţiune.
(2) Aceste operaţii se efectuează de către salariaţi desemnaţi în acest scop şi numai după
întreruperea alimentării cu energie, oprirea mişcărilor funcţionale şi blocarea contra pornirii
accidentale. Dacă blocarea nu este posibilă, se pune pază la dispozitivele de pornire.
Art.18.Este interzisă părăsirea locului de muncă de către salariaţi atunci când echipamentele tehnice
la care lucrează se află în stare de funcţionare.
Art.19. Se interzice depozitarea pe echipamentele tehnice a materialelor si sculelor.
Art.20. Zonele din jurul echipamentelor tehnice trebuie păstrate în stare de curăţenie, eliberate de
materiale, obiecte etc. care ar putea împiedica desfăşurarea în condiţii de securitate a activităţilor.
Art.21. Pornirea echipamentelor tehnice portabile trebuie efectuată numai după ridicarea acestora de
pe suport sau masă.
Art.22. Echipamentele tehnice portabile nu se vor depune pe suport sau masă înainte de oprirea
completă a mişcării de lucru.

Transportul, manipularea şi depozitarea materialelor


Art.23. Manipularea materialelor se va face, ţinându-se cont de prescripţiile din HG 1051/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.
Art.24. Înainte de începerea activităţii, salariaţii sunt obligaţi să verifice starea tehnică a dispozitivelor
şi mijloacelor ajutătoare utilizate.
Art.25. (1) Înainte de începerea operaţiilor de încărcare-descărcare a unui mijloc de transport acesta
trebuie asigurat împotriva deplasărilor necomandate.
(2) Deplasarea mijloacelor de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare-descărcare
este interzisă.
Art.26. Sarcinile care se transporta cu diverse mijloace de transport se aseaza uniform pe acestea si
se asigura contra deplasarii necontrolate.

Protecţia împotriva electrocutării


Art.27. Înainte de utilizarea echipamentelor tehnice electrice sau acţionate electric salariaţii sunt
obligaţi să verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se află normal sub tensiune (siguranţe
fuzibile, relee etc.) şi starea legăturii la centura de împământare.
Art.28. Este interzisă efectuarea de improvizaţii la echipamentele tehnice electrice sau acţionate
electric sau în dispozitivele de alimentare cu energie electrică.
Art.29. Deplasarea de la un loc de muncă la altul a echipamentelor tehnice mobile acţionate electric
se va face numai după întreruperea alimentării cu energie electrică.
Art.30. Utilajele, mecanismele şi aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări
trebuie - obligatoriu - legate la instalaţia de punere la pământ, a cărei rezistenţă va fi de cel mult 4
ohmi.
Art.31. Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică şi la părţile componente ale instalaţiei
electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare şi legarea la pământ a instalaţiei.

Protecţia împotriva incendiilor


Art.32. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică are obligaţia de a asigura echiparea şi
dotarea cu materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu Normele
generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art.33. Fumatul şi focul deschis nu sunt permise decât în locurile destinate în acest scop.
Art.34. Căile de acces la mijloacele şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să fie în
permanentă degajate.

Prepararea betonului

2
Art.35. La locurile de preparare a betoanelor se vor afişa instrucţiuni specifice privind modul de lucru
a instalaţiilor de preparare, atrăgânduse atenţia asupra punctelor în care există pericol de accidentare
şi unde vor fi afişate indicatoare de avertizare.
Art.36. Se interzice accesul personalului muncitor străin de formaţia de lucru, în zona de lucru a
instalaţiei de preparare a betoanelor.
Art.37. Lucrătorii care manipulează materiale pulverulente vor purta obligatoriu in cadrul
echipamentului de protecţie si masca contra prafului. De asemenea, se vor acorda materiale igienico-
sanitare conform actelor normative in vigoare.
Art.38. Elevatoarele, mecanismele de ridicat, ciururile pentru sortat, buncărele, jgheaburile şi alte
instalaţii pentru alimentarea cu agregate şi prelucrarea acestora în vederea preparării betonului vor fi
marcate cu tăbliţe de avertizare pentru interzicerea trecerii lucrătorilor pe sub ele.
Art.39. Se interzic următoarele în timpul procesului tehnologic:
- curăţirea tobei betonierei şi a jgheabului de descărcare a betonului precum şi executarea unor
lucrări de întreţinere sau de reparaţii. Aceste activităţi sunt permise numai după oprirea instalaţiei de
preparare şi deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrică;
- circulaţia sau staţionarea personalului muncitor sub gurile de descărcare ale instalaţiei de preparare
a betoanelor;
- accesul personalului muncitor sub cupa betonierei centralei de beton, sau sub cupa de alimentare cu
agregate atunci când aceasta este ridicată dar nu este blocată;
- curăţirea şi spălarea instalaţiei de preparare a betoanelor se face numai după ce sursele de acţionare
vor fi întrerupte.
Art.40. Coborarea personalului muncitor în interiorul buncărelor sau silozurilor este permisă numai cu
aprobarea scrisă a responsabilului de activitate. Coborârea se va putea face numai după luarea
prealabilă a următoarelor măsuri:
- iluminarea interioară cu lămpi electrice portative de 24V;
- oprirea completă a instalaţiei de preparare a betoanelor;
- legarea personalului muncitor ce coboară, cu centuri de siguranţă şi frânghie dirijată şi
supravegheată din exterior;
- asigurarea unor platforme de lucru demontabile introduse prin gura superioară a buncărului sau
silozului şi de pe care se va face curăţirea, întreţinerea şi repararea.
Art.41. Jgheaburile şi tobele instalate pentru prepararea betoanelor, cu mers continuu, trebuie
acoperite în timpul funcţionării cu un capac sau plasă de sârmă manevrată manual sau electric.
Art.42. Se interzice intervenţia personalului muncitor, în timpul funcţionării, în toba de amestec sau în
cupa malaxorului. Se interzice ajutarea descărcării din instalaţia de amestecare cu lopeţi sau alte
mijloace. În caz de avarie, curăţirea instalaţiei se va efectua după deconectarea acesteia de la sursa de
alimentare şi blocarea elementelor mobile.
Art.43. Se interzice ridicarea personalului muncitor cu troliul instalaţiei.
Art.44. Platformele şi scările ce deservesc instalaţia de preparare a betoanelor vor fi prevăzute cu
balustrade de protecţie.
Art.45. În cazul in care transportorul elicoidal pentru ciment sa înfundat, pentru depanare, se va opri
utilajul, se va deconecta de la reţea şi se vor scoate siguranţele de la tablou. În timpul depanării se va
pune un indicator de avertizare în care se va menţiona: "utilaj în reparaţie", "conectarea la reţea este
interzisă".

3
Art.46. Cupa instalaţiei de alimentare a betonierei va fi dotată cu limitatoare de cursă la urcare şi
coborâre. Funcţionarea acesteia va fi verificată periodic, în conformitate cu prescripţiile cuprinse în
cartea tehnică a acestora şi se va încheia obligatoriu un proces verbal.
Art.47. Se va asigura în permanenţă curăţenia în jurul instalaţiei de preparare a betoanelor şi
degajarea căilor de acces.
Art.48. Curăţirea zonei de sub cupa de agregate va fi făcută numai dupa blocarea acesteia în poziţia
ridicată şi după întreruperea şi scoaterea instalaţiei electrice de sub tensiune. Din proiectare, grilajul
de protecţie trebuie asigurat astfel încât la deschiderea acestuia să se întrerupă alimentarea cu curent
electric.
Art.49. Personalul muncitor care manevrează instalaţia de amestecat betoane acţionată electric, va
sta pe platforme de lucru prevăzute cu covoare de protecţie din cauciuc şi va fi dotat cu cizme şi
mănuşi electroizolante.
Art.50. Instalaţia de preparare a betoanelor acţionată cu motoare electrice va fi prevăzută cu
protecţie conform prescripţiilor tehnice privind legarea la pământ a instalaţiilor electrice. Instalaţia
electrică se va executa de tip etanş, pentru a opri pătrunderea prafului sau a umidităţii. Tabloul de
comandă va fi montat astfel încât să nu fie expus şocurilor şi vibraţiilor. Orice intervenţie la instalaţia
electrică se va face numai de către electricieni cu calificare şi atestare corespunzătoare.
Art.51. Cablurile de tracţiune şi dispozitivele aferente vor fi verificate în permanenţă. Se va avea în
vedere ca la cursa maximă de desfăşurare a cablului să mai rămână înfăşurat pe tobă cel puţin trei
spire de cablu.
Art.52. Înainte de punerea în funcţiune a dozatoarelor gravimetrice din componenţa instalaţiei de
preparare a betoanelor se va verifica legarea la pământ a acestora, starea cablului de alimentare cu
energie electrică şi existenţa apărătoarelor de protecţie la părţile în mişcare.
Art.53. La centralele de betoane ce funcţionează în regim semiautomat sau automat în cazul unor
defecţiuni mecanice sau electrice, procesul tehnologic se va finaliza în sistem de comandă manuală.
Art.54. Se interzice folosirea improvizaţiilor la oricare din elementele componente ale instalaţiei de
preparare.
Art.55. În cazul utilizării de aditivi la prepararea betoanelor, se vor lua măsuri corespunzătoare de
protecţie a muncii, în funcţie de substanţele chimice din care sunt alcătuiţi aditivii şi de instrucţiunile
transmise de producătorul aditivului.
Transportul şi turnarea betonului
Art.56. Transportul betonului se va face numai după verificarea tehnică a mijlocului de transport şi cu
respectarea măsurilor de securitate a muncii aferente exploatării şi întreţinerii utilajelor, maşinilor şi
instalaţiilor.
Art.57. În timpul încărcării mecanizate a betonului este interzisă staţionarea între dispozitivul de
încărcare şi mijlocul de transport.
Art.58. În cazul transportului betonului pe schele şi eşafodaje, acesta se va face pe o podină de cel
puţin 1,2 m lăţime, cu balustrade şi borduri de margine. Golurile din podină prin care se toarnă
betonul trebuie acoperite atunci când nu se efectuează operaţii de turnare. În cazul în care este
necesar ca unele goluri să rămână descoperite acestea vor fi îngrădite sau acoperite cu grătare cu
ochiuri de cel mult 7 x 7 cm.
Art.59. La transportul betonului pe verticală şi orizontală, se interzice staţionarea personalului
muncitor sub şi în raza utilajului de ridicat.

4
Art.60. Se interzice circulaţia şi staţionarea personalului muncitor în zona de descărcare a betonului
din mijlocul de transport.
Art.61. La descărcarea betonului, este interzisă urcarea lucrătorilor pe basculantă. Betonul care
eventual sa lipit de benă va fi evacuat numai cu lopeţi cu coadă lungă.
Art.62. Se va urmări ca durata transportului de la locul de preparare până la locul de turnare să nu
depăşească timpul admis pentru păstrarea calităţii betonului, evitând fenomenele de segregare.
Betonul degradat poate crea condiţii de accidente prin înfundarea conductelor şi creşterea presiunii în
instalaţie peste limitele de securitate.
Art.63. Se interzice accesul personalului muncitor în zona de turnare, unde este pericol de cădere a
betonului. Dacă din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de
protecţie.
Pompe de beton
Art.64. Pompa de beton va fi amplasată faţă de punctul de turnare, astfel încât mecanicul să aibă
vizibilitate la locul de turnare.
Art.65. Personalul muncitor care deserveşte instalaţiile de pompare va trebui să poarte şi ochelari de
protecţie (pentru a nu se accidenta in cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).
Art.66. La punerea în funcţiune conducta pentru transportul betonului va fi încercată la o presiune
hidraulică de cel puţin 5 ori mai mare decât presiunea de regim.
Art.67. Înainte de introducerea betonului în conductă, se vor verifica de personalul muncitor instruit
toate îmbinările şi racordurile tronsoanelor şi conductelor.
Art.68. Locul de muncă al mecanicului care deserveşte pompa de beton va fi legat cu dispozitive de
semnalizare acustică sau luminoasă de locul unde se toarnă betonul.
Art.69. Demontarea pompei sau a conductelor pentru transportul betonului se va face numai după
oprirea funcţionării instalaţiei.
Art.70. Curăţirea conductelor pentru transportul betonului se va face cu apă sau aer comprimat. În
timpul curăţirii, personalul muncitor va fi îndepărtat la o distanţa de cel puţin 10 m de conducte, iar în
faţa orificiului de evacuare se va monta o apărătoare înclinată.
Art.71. Se va urmări permanent buna funcţionare a manometrelor de la pompa de beton;
manometrele vor fi verificate în conformitate cu prescripţiile ISCIR.
Art.72. În cazul defectării pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau în cazul
formării de dopuri de beton în conductă, funcţionarea pompei va fi oprită imediat.
Art.73. În timpul funcţionării pompei de beton sunt interzise repararea sau curăţirea agregatelor,
strângerea piuliţelor sau garniturilor de etanşare.
Art.74. Nu se admite indoirea in unghi a conductelor (tuburilor) prin care se transportă betonul.
Art.79. Se vor prevedea podeţe de trecere peste conductele pentru transportul betonului, care
traversează locuri cu circulaţie intensă.
Art.75. Braţul distribuitor al pompei nu va fi folosit decât pentru susţinerea conductelor şi, în nici un
caz, pentru ridicarea sau deplasarea de obiecte.
Încălzirea electrică a betonului
Art.76. La încălzirea prin curent electric a betonului, toţi muncitorii care deservesc instalaţiile de
încălzire electrică trebuie instruiţi asupra normelor de securitate a muncii pentru instalaţii electrice şi
sunt obligaţi a purta echipamentul electroizolant prevăzut pentru locul de muncă.

5
Art.77. Muncitorii care lucrează în apropierea sectoarelor încălzite electric trebuie avertizaţi cu privire
la pericolul de electrocutare.
Art.78. Încălzirea construcţiilor de beton armat prin curent electric se va realiza la tensiunea maximă
de 110V. Se permite utilizarea tensiunilor de 220V şi 380V numai pentru încălzirea betonului nearmat
sau puţin armat, a zidăriei şi terenului precum şi în cazul cofrajelor încălzite. Utilizarea acestor
tensiuni este permisă numai cu condiţia legării la pământ a firului neutru.
Art.79. Este interzisă utilizarea unei tensiuni mai mari de 110V la încălzirea prin curent electric în
anotimpurile umede şi la dezgheţ.
Art.80. Este interzisă utilizarea unei tensiuni mai mari de 380V la încălzirea prin curent electric. În
acest caz vor fi montate panouri avertizoare mari cu inscripţia: "ATENŢIUNE, NU VĂ APROPIAŢI,
PERICOL DE MOARTE!".
Art.81. Este interzis lucrul cu ajutorul sculelor cu mânere neizolate, fără mănuşi şi galoşi
electroizolanţi la executarea lucrărilor de curent electric a cărui tensiune trece de 40V.
Art.82. Este interzisă prezenţa muncitorilor şi executarea lucrărilor în sectoarele cu curent electric de
110V. Se permite prezenţa în aceste sectoare numai a celor ce fac măsurători de temperatură echipaţi
cu materiale de protecţie.
Art.83. Este interzisă executarea oricăror lucrări de reparaţii fără întreruperea curentului.
Art.84. Este obligatorie împrejmuirea sectoarelor încălzite prin curent electric, iar în timpul nopţii
acestea trebuie bine iluminate. Împrejmuirile se vor amplasa astfel:
a) distanţa minimă între îngrădire şi sectorul încălzit electric este de 1,00 m;
b) distanţa minimă este de 3,00 m în perioadele de dezgheţ;
c) distanţa minimă între îngrădire şi sectorul încălzit electric este de minimum 3,00 m în cazul folosirii
unei tensiuni mai mari de 110V. Electricieni calificaţi vor supraveghea permanent sectoarele care se
află sub tensiune.
Art.85. În sectoarele încălzite prin curent electric şi în locurile de instalare a aparatajelor pentru
încălzire se vor afişa obligatoriu inscripţii avertizoare pe care se va scrie: "PERICOL"; "CIRCUITUL ESTE
DESCHIS"; "CIRCUITUL ESTE ÎNCHIS" etc. Vor fi, de asemenea, afişate regulile de acordare a primului
ajutor pentru cazuri de electrocutare.
Art.86. Este interzisă stropirea cu apă a betonului încălzit prin curent electric. Pentru stropire va trebui
în prealabil întrerupt curentul.
Art.87. Trebuie legate la pământ sau împrejmuite capetele libere ale armăturii construcţiilor de beton
armat care sunt legate cu instalaţia de încălzire prin curent electric.
Art.88. Se vor aşeza grătare de lemn puse pe izolatori sau acoperite cu covoare de cauciuc pe
pardoseala din apropierea tablourilor de distribuţie şi a transformatorului, care deservesc instalaţia
de încălzire electrică şi care au tensiunea mai mare de 60V.
Art.89. Este interzisă aşezarea pe pământ a conductorilor electrici provizorii care leagă
transformatoarele de părţile de construcţie încălzite prin curent electric. Aceştia trebuie izolaţi şi
aşezaţi pe capre la înălţimea minimă de 0,5 m de la pământ. În locurile de încrucişare cu trecerile
pentru oameni şi vehicule, conductorii vor fi ridicaţi la înălţimea de 3,00 m.
Art.90. Se permite aşezarea conductorilor mai sus amintiţi direct pe pământ numai în cazul utilizării
conductorilor electrici în tub de cauciuc sau oţel. În locurile de încrucişare cu trecerile pentru oameni
şi vehicule conductorii trebuie protejaţi între dulapi de lemn.

6
Art.91. Se va controla zilnic şi după fiecare deplasare a aparatajelor sau conductorilor, buna stare a
aparatajului şi integritatea izolaţiei conductorilor utilizaţi la încălzirea prin curent electric.
Art.92. Toate lucrările care necesită încălzirea prin curent electric trebuie executate în conformitate cu
prevederile normelor specifice de electrosecuritate.

Utilizarea adaosurilor chimice


Art.93. Muncitorii care execută lucrări de preparare şi utilizare a soluţiilor clorurate vor purta
obligatoriu mijloace individuale de protecţie prevăzute în normativ.
Art.94. La folosirea clorurii de calciu sub formă diluată pentru tratarea betonului, se vor utiliza linguri
cu cozi lungi.
Art.95. În timpul tratării betonului cu clorură de calciu, muncitorii sunt obligaţi a purta ochelari de
protecţie şi mănuşi de cauciuc.
Art.96. Este interzis accesul în depozite al persoanelor care nu lucrează cu clorură de var.
Art.97. Prepararea apei clorurate se va executa într-o încăpere separată sau în aer liber în apropierea
punctelor de preparare a betoanelor. Spaţiile de preparare a apei clorurate trebuie amplasate la
distanţe de minimum 500 m de locuinţe.
Art.98. Încăperile în care se execută prepararea apei clorurate vor avea înalţimea minimă de 3 m.
Dimensionarea acestor încăperi va fi făcută, astfel încât, pentru fiecare muncitor să fie asigurat un
volum de 40 m3.
Art.99. Încăperile în care se execută operaţii cu clorură de var şi lucrări de preparare a soluţiilor
clorurate, precum şi depozitele trebuie prevăzute cu instalaţii de ventilare. Gurile de aspiraţie a
aerului trebuie amplasate la înălţimi stabilite de proiectant pentru fiecare caz în parte.
Art.100. Zidurile şi acoperişurile încăperilor care servesc la păstrarea şi livrarea clorurii de var sau la
prepararea soluţiilor clorurate nu trebuie să prezinte crăpături. Ferestrele trebuie să fie opacizate
împotriva radiaţiei solare, având mici ochiuri de aerisire care se pot deschide. Împrejurul geamurilor
nu se admit crăpături sau neetanşări. Duşumelele vor avea înclinaţie către un canal de scurgere şi vor
fi executate dintr-un material rezistent la apă, uşor de curăţat şi spălat. Uşile vor avea deschidere în
afară şi vor fi etanşe.
Art.101. În încăperile mai sus menţionate este interzisă depăşirea temperaturii de +10 oC.
Art.102. Încăperile de păstrare a clorurii de var şi de preparare a apei clorurate vor fi întreţinute în
stare de curăţenie, evacuându-se deşeurile şi gunoiul.
Art.103. Este interzisă păstrarea apei clorurate în vase care nu au închidere etanşă.
Art.104. Ambalajele în care se transportă clorura de var vor fi examinate pentru a nu avea fisuri sau
dezlipiri.
Art.105. Este interzisă depozitarea materialelor explozive şi inflamabile, a lubrifianţilor, a pieselor
metalice şi a recipienţilor de gaze comprimate la un loc cu clorură de var.
Art.106. Este interzisă folosirea clorurii de var la betoanele ce se toarnă în fundaţia subsolurilor.

7
Prevederi de proiectare privind mijlocele de producţie la prepararea,
transportul, turnarea betoanelor

Prepararea, transportul şi turnarea betoanelor


Art.107. Cabina de comandă se va amplasa separat de construcţia propriuzisă a centralei pentru a
elimina pericolul de accidentare şi îmbolnăvire profesională prin:
- urcarea şi coborârea pe scări;
- lucru în mediu de zgomot, vibraţii şi praf.
Art.108. Centrala de beton se va echipa cu instalaţii de prepararedozare a aditivilor pentru a elimina
manipularea acestora de către personalul muncitor.
Art.109. La staţiile de betoane de tip CEDOMAL se vor prevedea obligatoriu dispozitive de blocare a
accesului personalului muncitor în zona cupelor. Aceste dispozitive vor fi montate pe grătarele
metalice care delimitează zona de încărcare cu agregate.
Art.110. Se va stabili corect capacitatea cupei de agregat pentru a crea condiţii de deversare la
încărcare şi transport.
Art.111. Pentru a realiza o încărcare echilibrată a cupei se va stabili poziţionarea corectă a gurilor de
descărcare în cupa de agregate (cu cântărire prin cumulare a sorturilor).
Art.112. Centrala de beton se va prevedea cu un sistem de blocare a tuturor instalaţiilor în mişcare, în
cazul scoaterii acestora de sub tensiune.
Art.113. Centrala de beton se va echipa cu limitatoare de cursă pentru deplasarea betonierei sau
cupei cu agregate.
Art.114. Se va prevedea un sistem etanş de descărcare a cimentului din dozator în betonieră pentru a
evita posibilitatea împrăştierii prafului de ciment în atmosferă.
Art.115. Betoniera se va etanşa şi se va echipa cu un sistem de absorbţie a prafului de ciment.
Art.116. Se va utiliza un sistem sigur de închidere a clapetelor de descărcare a dozatoarelor, care să nu
permită descărcarea necontrolată a acestora.
Art.117. Lungimea cablului de tracţiune a cupei de agregate trebuie să permită rămânerea a 3 spire
înfăşurate pe tambur la o cursă maximă de desfăşurare a cablului.
Art.118. Platformele şi scările ce deservesc instalaţiile de preparare vor fi prevăzute cu balustrade de
protecţie.
Art.119. Se vor asigura posibilităţi de acces la transportorul elicoidal, pentru a se putea interveni în
caz de înfundare.
Art.120. Se impune montarea unor presostate în instalaţia de apă şi instalaţia pneumatică pentru a
evita suprapresiunile.
Transportul şi turnarea betonului
Art.121. Din proiectare trebuie să se asigure transportul betonului fără a crea posibilitatea descărcării
necontrolate a acestuia.
Art.122. Este obligatorie echiparea pompelor de beton cu coliere de asamblare a conductelor care să
reziste la presiunea din masa de beton (70 bari) pentru a nu crea condiţii de accidentare prin
desfacerea necontrolată.

8
Art.123. Se impune sertizarea furtunelor din instalaţia hidraulică şi prevederea unor furtune adecvate
presiunii din instalaţie (250 bari) pentru a nu crea condiţii de accidentare prin spargerea acestora.
Art.124. La vibratoare de interior sau exterior se va prevedea alimentarea la o sursă de tensiune
nepericuloasă (24V 42V).
În cazul utilizării tensiunii normale de 220 V, alimentarea se va face prin transformator de separaţie.

S-ar putea să vă placă și