Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ORASUL IERNUT

Adresa postala: str.1 Decembrie 1918,Ienut,judetul Mures, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Punct(e) de contact: IOAN NICOARA, Tel.
+40 0265471410, Email: iernut@cjmures.ro, Fax: +40 0265471376, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Publica Locala

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 1/11


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 86 IERNUT – SALCUD, JUDETUL MURES

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Orasul Iernut, Jud. Mures

Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 86 IERNUT – SALCUD, JUDETUL
MURES”
Valoarea estimata a achizitiei este 9.338.600,00 lei fara TVA din care:
- Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie) – 228.180,00 lei fara TVA
- Asistenta tehnica din partea proiectantului – 56.000,00 lei fara TVA
- Lucrari de executie – 8.833.580,00 lei fara TVA
- Organizare de santier – 220.840,00 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

71320000-7 Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 86 IERNUT – SALCUD, JUDETUL MURES
Proiectul propune proiectare si executie – lucrari de executie drumuri intr-o lungime totala de 6.620 m.
Locul executiei: Orasul Iernut, Jud. Mures
Valoarea estimata a achizitiei este 9.338.600,00 lei fara TVA din care:
- Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie) – 228.180,00 lei fara TVA
- Asistenta tehnica din partea proiectantului – 56.000,00 lei fara TVA
- Lucrari de executie – 8.833.580,00 lei fara TVA
- Organizare de santier – 220.840,00 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 9,338,600.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 2/11


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare: 90.000,00 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei a garantiei de participare se va determina
corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP • Garantia de participare va fi valabila o perioada de
120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va trebui sa acopere cel putin perioada de valabilitate a ofertei.
• Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în Cont trezorerie: RO53 TREZ 2315006XXX020090 deschis la Trezoreria Municipiul
Constanta. • Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia trebuie sa fie irevocabila. • Dovada constituirii
garantiei de participare se depune scanata in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. • În cazul depunerii de oferte în asociere,
garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii in care se mentioneaza raspunderea solidara fata de toti membrii asocierii.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 40 din H.G. nr.395/2016
cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In
acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
valoarea contractului. Se vor respecta dispozitiile art. 42 alin. 3 din HG. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri locale. Platile vor fi efectuate in functie de alocarile bugetare.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr.
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) Legea nr.10/1995;
e) Legea 50/1991;
f) Legea nr. 319 din 14 iulie 2006;
g) Codul muncii/2003 actualizat;
h) Legea 265/2006;
i) HG nr.28/2008;
j) OUG nr. 28/2013 aprobata prin legea nr. 89/2015 si mormele metodologice;
k)OUG nr. 58/2016 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizi?iilor publice;
l) HG 866/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 394/2016, precum si
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 395/2016.
Prezenta enumerare nu este limitativa.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 3/11


Fisa de date
Cerinta 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
A. Documente justificative: Caziere judiciare pentru operatorul economic si membrii organului de administratre, de conducere sau de
supraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
B. Persoanele juridice/fizice straine pot prezenta documente echivalente sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
C. Vor prezenta aceste informatii si documente justificative: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Cerinta 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.165 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
A.Documente justificative:
•Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are
sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, din care sa reiasa ca nu are datorii
restante la momentul depunerii acestora;
•Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberate de autoritatea publica locala/ autoritatile publice locale in circumscriptia
careia/carora are sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata si/sau alte active
impozabile din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora;
•Declaratie inregistrata la ANAF cu privire la sediile secundare, in raport cu care exista obligatii de plata si pentru care trebuie prezentate
certificate constatatoare emise de autoritatile locale, fie declaratie pe proprie raspundere cu privire la sediile secundare pentru care exista
obligatii de plata a impozitelor si taxelor;
B. Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt
rezidenti, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate
cu legislatia din tara de rezidenta sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o
declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
C. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.2, art.167
alin 2, art.171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
D. Vor prezenta aceste informatii si documente justificative: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Cerinta 3. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
A. Documente justificative: Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la
art.166 alin. 2, art.167 alin 2, art.171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
B. Persoane juridice/ fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau
a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
C. Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Cerinta 4. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Se solicita declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, aceasta se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti
participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) – Formular 6.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in
sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: NICOARA IOAN, MARGINEAN TEOFIL VASILE, PRECUP CALIN, SOLOMON ALINA,
BATINAS MIRELA, TITIU ZAMFIRA, PAUN ANA, CATARIG LAURA, SZEKELY CSABA, CORNEA VASILE, BIRCEA RARES MIHAILA,
CALIAN I. DOREL, DEMETER ELISABETA IOLANDA, GYORGY ISTVAN CSABA, SUTEU LUCIAN VALENTIN, POPA MIRCEA,
MURESAN VASILE, NADRAG ELEMER, PANTEA CONSTANTIN, TANDEA TRAIAN CONSTANTIN, MOLDOVAN HORATIU OCTAVIAN,
SIMION DAN DUMITRU, TURCU SIMONA ELENA, SAVA GETA ANGHEL, MATEI CATALINA, DUMBRAVEAN IOAN-SORIN.
Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Precizari:
1.La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor încarca DUAE - Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat la
adresa: ttps//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe
primul loc în urma finalizarii analizei ofertelor.
2.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
3.Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va
materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 123, alin 3 din HG
nr.395/2016).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 4/11


Fisa de date
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie autorizata de organele competente pentru
prestarea/executarea serviciilor/activitatilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie (certificate constatator ONRC cu codul CAEN
autorizat pentru serviciile/activitatile ce urmeaza a se presta). Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile
aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative: Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de
rezidenta (documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna).
În cazul unei asocieri/subcontractari, fiecare asociat/subcontractant este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol, respectiv
in cazul unei asocieri/subcontractari fiecare asociat/subcontractant este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru
partea din contract pe care o realizeaza.

Precizari:
1.La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor încarca DUAE - Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat la
adresa: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe
primul loc în urma finalizarii analizei ofertelor.

Atentie! Toate documentele/ofertele depuse pe SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica (vezi art. 123, alin 3 din HG
nr.395/2016).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Completare DUAE de catre ofertant si separat de tert sustinator.
Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente suport
vedere tehnic contractul de lucrari, in ceea ce priveste prestarea de servicii. (copii dupa parti relevante ale contractului sau recomandare sau
Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel alte certificate, sau documente prin care sa se confirme în mod
mult ultimii trei ani, din care sa rezulte ca au prestat servicii similare in obligatoriu, date referitoare la:
conformitate cu art.179 lit.b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. ?beneficiarul contractului;
Cerinta specifica: Conditia minima pentru demonstrarea experientei similare ?tipul serviciilor/lucrarilor prestate/executate similare cu obiectul
se considera: in ultimii 3 ani prestarea de servicii similare în valoare contractului ce urmeaza a fi atribuit;
cumulata de cel putin 200.000 lei fara TVA la nivelul unuia sau a mai multor ?perioada în care s-a realizat contractul;
contracte. Conform art.113 alin.12 din Legea 98/2016 operatorul economic ?valoarea contractului sau a partii din contract pentru care s-a
poate sa invoce sustinerea unui/unor terti pentru maximum 50% din cerinta efectuat receptie;
de experienta similara, respectiv 100.000 lei fara TVA. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documentele
solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru indeplinirea
cerintei, insotite de traducere autorizata.
Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la
cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 2 Completare DUAE de catre ofertant si separat de tert sustinator.
Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente suport
vedere tehnic contractul de lucrari, in ceea ce priveste executie lucrari. Lista (copii dupa parti relevante ale contractului sau recomandare sau
principalelor lucrari realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult alte certificate, sau documente prin care sa se confirme în mod
ultimii cinci ani, din care sa rezulte ca au executat lucrari similare in obligatoriu, date referitoare la:
conformitate cu art.179 lit.a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. ?beneficiarul contractului;
Cerinta specifica: Conditia minima pentru demonstrarea experientei similare ?tipul lucrarilor/serviciilor executate/prestate similare cu obiectul
se considera: in ultimii 5 ani executarea de lucrari similare în valoare contractului ce urmeaza a fi atribuit;
cumulata de cel putin 9.000.000 lei fara TVA la nivelul unuia sau a mai ?perioada în care s-a realizat contractul;
multor contracte. Conform art.113 alin.12 din Legea 98/2016 operatorul ?valoarea contractului sau a partii din contract pentru care s-a
economic poate sa invoce sustinerea unui/unor terti pentru maximum 50% efectuat receptie;
din cerinta de experienta similara, respectiv 4.500.000 lei fara TVA. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documentele
solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru indeplinirea
cerintei, insotite de traducere autorizata.
Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la
cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 5/11


Fisa de date
Cerinta nr. 3 Completare DUAE de catre ofertant si separat de tert sustinator.
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a Pentru fiecare contract mentionat de catre tertul sustinator se vor
ofertantului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si atasa documente suport (copii dupa parti relevante ale
profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contractului sau recomandare sau alte certificate, sau
contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice documente prin care sa se confirme în mod obligatoriu, date
existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care referitoare la:
ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala ?beneficiarul contractului;
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are ?tipul serviciilor/lucrarilor prestate/executate similare cu obiectul
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin contractului ce urmeaza a fi atribuit;
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care ?perioada în care s-a realizat contractul;
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ ofertantului ?valoarea contractului sau a partii din contract pentru care s-a
resursele tehnice si profesionale invocate – Formularul 2. efectuat receptie;
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la
afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara sustinerea, evaluarii ofertelor.
operatorul economic nu va prezenta Formularul 2. Se va prezenta Angajamentul ferm (Formularul 2). Nedepunerea
odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?
inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa
sus?inerea acestuia atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documentele
solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru indeplinirea
cerintei, insotite de traducere autorizata.
Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la
cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 4 Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin
Informatii privind asocierea. 1 din Legea 98/2016.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se Se va prezenta Acordul de asociere (Formular nr. 3).
vor prezenta toate documentele solicitate la Cap. III.2.1) Situatia personala Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la
a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
registrul comertului sau al profesiei. pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE si a acordului de
asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila
Cerinta nr. 5 Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, 1 din Legea 98/2016.
eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza Se va prezenta Acordul de subcontractare (Formular 5).
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la
de recunoastere ale subcontractantilor propusi. solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
Se va prezenta Acordul de subcontractare – Formularul 5. pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea evaluarii ofertelor.
din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165,art 167 din Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a acordului de
Legea 98/2016. subcontractare atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 6/11


Fisa de date
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 7/11


Fisa de date
În elaborarea propunerii tehnice ofertantii sunt obligati sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de Sarcini si in documentatia
tehnica. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare
sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini si ale documentatiei tehnice.
Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca ofertantul a înteles corect aceste cerintele si ca solutia tehnica prezentata le indeplineste
întru totul; prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ofertate cu cerintele prevazute în
Caietul de Sarcini si in documentatia tehnica. Pentru eventuale neclaritati si omisiuni sesizate cu privire la documentatia tehnica si caietul de
sarcini, ofertantii au dreptul de a solicita clarificari numai anterior datei limita de depunere a ofertelor, in conditiile descrise in prezenta
documentatie de atribuire, cu mentiunea ca ulterior adjudecarii contractului vor fi retinute ca fiind opozabile autoritatii contractante numai
circumstatele neprevizibile (imposibil de prevazut), in conditiile legii.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de atribuire, acesta dispune de resursele
materiale si umane necesare si suficiente, precum si de expertiza minima necesara pentru executarea investitiei cu respectarea tuturor
prevederilor legale in vigoare.Propunerea Tehnica a ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea
ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui
contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate
constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei în vigoare poate conduce la respingerea
ofertei.
Propunerea tehnica va contine prezentarea modului de prestare a serviciilor si de realizare a lucrarilor (planul propus), in conformitate cu
cerintele Caietului de Sarcini si a documentatiei tehnice, prezentate in SEAP. Propunerea Tehnica a ofertantului va include (dar nu va fi
limitata la) o prezentare detaliata privind aspectele organizationale generale si specifice proiectului, planificarea activitatilor contractului si
metodele de lucru: • Formular nr.17: Un program pentru proiectare si executie care sa ilustreze etapele esentiale de realizare a activitatilor,
succesiunea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor; programul va
prezenta, in special, urmatoarele: 1.Descrierea activitatilor referitoare la presarea serviciilor, inclusiv etapele incluse in aceasta parte de
contract si metodologia aferenta. 2.Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate, incluzand descrierea acestora si
metodologia aferenta. 3.Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 4.Perioadele pentru examinarea Documentelor
Contractorului de catre Inginer. 5.Secventierea, derularea in timp si durata a executiei; • Formular Nr.18: Descrierea organizarii de santier
(birouri, magazii, depozite, capacitati de manipulare, etc.) si asigurarea utilitatilor (alimentare cu energie electrica, cai de acces la obiectivele
de investitii si dupa caz alimentare cu apa, gaze si canalizare).
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care
sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la proiectarea si realizarea lucrarilor.
Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei,
care trebuie sa fie corelat cu drumul critic al investitiei. Se va intocmi Formular nr. 19 – Resurse (personal si instalatii/echipamente). • Lista
utilajelor si echipamentelor utilizate la executia lucrarilor grupate pe faze principale de executie. • Lista cu resurse de personal propuse
pentru realizarea contractului. Oferta tehnica va fi realizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste asigurarea
calitatii in constructii.
Ofertantul va prezenta Graficul de îndeplinire a contractului – Formularul F6, în exprimare fizica. În graficul Gannt se vor evidentia obiectele
si categoriile de lucrari din cadrul fiecarui obiect, prin categorie de lucrari întelegându-se, în acest context, listele cu cantitatile de lucrari –
devizele oferta. Graficul Gannt va reprezenta programarea activitatilor de executie, detaliind operatiunile componente, urmand a se
evidentia alocarea specifica a resurselor umane si materiale (utilaje, dotari, facilitati de productie, etc.), conform extraselor de resurse, fiind
obligatorie probarea capacitatii tehnice de a se sustine cadenta de executie propusa in Graficul de executie. Nerespectarea acestora
constituie motiv de respingere a ofertei ca neconforma. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea
termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii îndeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Documentatia
tehnica, cu scopul protejarii acesteia împotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care
prevad o durata de executie nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Documentatia tehnica, vor fi respinse ca
neconforme. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice
(sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini) autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul si de a solicita sistarea lucrarilor.
Se va prezenta Planul de Asigurare a Calitatii pentru proiectarea si executarea lucrarilor, ce trebuie sa cuprinda cel putin prezentarea
generala a lucrarii, descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la
serviciile/lucrarile/tehnologiile propuse. Se vor prezenta si procedurile tehnice de executie a tuturor categoriilor de lucrari care urmeaza sa
fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii si planul de control al calitatii, verificari si încercari, continând metodologia detaliata pentru
executia testelor si verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie. Descrierea sistemului calitatii aplicat
la lucrare; • Listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a categoriilor de servicii si lucrari; • Descrierea succesiva a procedurilor
tehnice de executie specifice; • Se va intocmi si Formularul nr. 20 • Prezentarea modalitatii de acces la logistica, utilajele si mijloacele de
transport si de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii în vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului (atat pentru proiectarea, cat si pentru executia lucrarilor), în conformitate
cu prevederile Legii 10/1995, a Legii 50/1991 si a altor legi incidente. • Prezentarea specialistilor cheie pentru componenta proiectare,
conform prevederilor Legii 50/1991 art.9 si a altor legi incidente. • Prezentarea modalitatii de asigurare a specialistilor cheie pentru
componenta proiectare, conform prevederilor Legii 50/1991 art.9 si a altor legi incidente. • Prezentarea specialistilor cheie pentru
componenta executie, conform Legii 10/1995 si a altor legi incidente, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator. • Prezentarea
modalitatii de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta executie, conform Legii 10/1995 si a altor legi incidente. • Se va prezenta
Planul de control al calitatii pentru proiectare si executie. • Se va prezenta Plan de management rutier.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind respectarea reglementarilor nationale de mediu
(http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie). Documentul va fi insotit de documente relevante privind masurile adoptate pentru respectarea
reglementarilor nationale de mediu.
Se va prezenta declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii care sunt în vigoare în România, precum si ca le va respecta pe parcursul
îndeplinirii contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile
privind sanatatea si securitatea muncii se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Documentul va fi insotit de documente relevante privind masurile adoptate pentru
respectarea reglementarilor nationale referitoare la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii.
Se va prezenta declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniul social si al relatiilor de munca care sunt în vigoare în România, precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii
contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la domeniul social si la
relatiile de munca se pot obtine de la Inspectia Sociala sau de pe site-ul: http://www.mmanpis.ro/legislatie. Documentul va fi insotit de
documente relevante privind masurile adoptate pentru respectarea reglementarilor nationale referitoare la conditiile privind domeniul social
si relatiile de munca.
Se va preciza perioada de garantie acordata lucrarii, care nu va fi mai mica de 24 luni;Declaratie privind termenul de garantie acordat
lucrarilor. Se va prezenta Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada garantie acordata. Documentul prezentat va avea
in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de
executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului.
Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) fara valori; Listele cu cantitati de
lucrari pentru constructii provizorii OS (org. de santier) (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) fara valori. Formulare F3 sa
fie detailate pe lider, asociat, subcontractant daca este cazul. Formularele F3 completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii. Listele cuprinzând consumurile
principalelor resurse materiale, organizate pe categorii de lucrari (conform Formular C6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) fara valori. Lista
principalilor furnizori pentru materialele si produsele principale luate în calcul la elaborarea ofertei - Formular nr.21materiale principale.
Listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, organizate pe categorii de lucrari (conform Formular C7 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008)
fara valori. Listele cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, organizate pe categorii de lucrari (conform
Formular C8 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) fara valori. Listele cuprinzând consumurile privind transporturile, organizate pe categorii de
lucrari (conform Formular C9 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008) fara valori.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 8/11
Fisa de date
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta (Formularul 12). Vor fi detaliate distinct urmatoarele (conform formular
nr.12A): valoare servicii proiectare, valoare lucrari pentru investitia de baza, valoare organizare de santier. Formularul de oferta este actul
prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja juridic în contractul de achizitie; lipsa formularului de oferta reprezinta
lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligatia de a lua în
considerare eventualele deduceri în cazurile în care acestea sunt sub efectul unei legi, precum si toate cheltuielile pe care le implica
îndeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv marja de profit. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze
toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata
distinct; valoarea pe fiecare obiect si categorie de lucrari ce urmeaza a fi executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi
evidentiata distinct; valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotarilor aferente lucrarii a carei dobândire face
obiectul achizitiei publice (daca este cazul), inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct) pentru realizarea lucrarilor de
executie ce fac obiectul prezentei Documentatii de atribuire.
Ofertantul îsi va pregati propunerea financiara tinând cont de urmatoarele: a) Valoarea propunerii financiare nu trebuie sa depaseasca
valoarea estimata a obiectului investitiei. Valoarea ofertei financiare totale nu poate sa depasesca valoarea totala estimata in lei fara TVA. b)
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de executia categoriilor de lucrari prevazute în Listele de
cantitati, întocmirea Instructiunilor de întretinere si exploatare. c) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri
legate de protejarea mediului, conform Normelor Legale (daca este cazul), precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrarilor (daca este cazul). d) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate si orice costuri legate de procurarea,
transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor
impuse prin Documentatia tehnica publicata in SEAP.
Propunerea financiara va contine formularul de oferta conform Formularelor nr.12,12A, 14, 15 si 16. Propunerea financiara se va prezenta
conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008 totalizator si pentru fiecare participant la ofertare (lider, asociati, subcontractanti).Oferta trebuie sa
cuprinda toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine: a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform
Formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform Formular F2 din
Ordinul MDLPL nr. 863/2008); c) listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);
d) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (org. de santier) (conform Formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008).
Formulare F3 sa fie detailate pe lider, asociat, subcontractant daca este cazul. Formularele F3 completate cu preturi unitare si valori, devin
formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii; e) listele
cuprinzând consumurile principalelor resurse materiale, organizate pe categorii de lucrari (conform Formular C6 din Ordinul MDLPL nr.
863/2008); f) listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, organizate pe categorii de lucrari (conform Formular C7 din Ordinul MDLPL
nr. 863/2008); g) listele cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, organizate pe categorii de lucrari (conform
Formular C8 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); h) listele cuprinzând consumurile privind transporturile, organizate pe categorii de lucrari
(conform Formular C9 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008).Formularul de Contract insusit. NOTA: Formularele F1-F2, completate cu preturi
unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiei de lucrari executate, in vederea decontarii.
Oferta financiara va contine Graficul de îndeplinire a contractului – Formularul F6, în exprimare fizica si valorica. În graficul Gannt se vor
evidentia obiectele si categoriile de lucrari din cadrul fiecarui obiect, prin categorie de lucrari întelegându-se, în acest context, listele cu
cantitatile de lucrari – devizele oferta. De asemenea, oferta financiara va trebui sa contina un grafic al platilor esalonat pe 8 transe diferite.
Cele 8 transe esalonate vor fi corelate cu graficul de executie. Operatorul economic va trebui sa prevada etapele de executie in asa fel incat
la fiecare transa de plata, valoarea acestor etape sa se prezinte în cote procentuale din valoarea totala a proiectului. ATENTIE! La
intocmirea ofertei se va tine cont de faptul ca nu se acorda avans, decontarile urmand a fi efectuate conform celor descrise mai sus.
Cuantumurile pentru calculul altor cheltuieli cu manopera vor fi in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare, iar in ceea ce priveste
cuantumul cheltuielilor indirecte se vor lua in consideratie prevederile Anexei nr. 6 "Structura si continutul cheltuielilor indirecte" aferenta
"Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice -
Indicativ P91/1.02".
Propunerea financiara va fi exprimata exclusiv în Lei, fara TVA. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S.,
C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, T.V.A., etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului. Orice alt
document al propunerii financiare se va prezenta corespunzator astfel încât acesta sa furnizeze toate informatiile cu privire la preturile si
tarifele respective (exprimate în Lei, fara TVA) precum si la alte conditii financiare si comerciale solicitate astfel încât aceasta sa asigure
prestarea/executia/furnizarea a întregilor cantitati de servicii/lucrari/produse solicitate prin caietul de sarcini. Propunerea financiara are
caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului cu mentiunea
ca nu se accepta depasirea valorii estimate. Nici un fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi,
determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între partile contractante.
Evaluarea ofertelor se va face prin compararea preturilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile si contractul va fi atribuit ofertantului a
carui propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu respectarea art.133 alin (3) din HG 395/2016 si a art. 210 din Legea 98/2016.
Conform “Art. 210 (1) din Lege, in cazul unei oferte care are un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut în raport cu lucrarile, produsele
sau serviciile care constituie obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru care urmeaza a fi atribuit/încheiat, autoritatea
contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau costul propus.
Atentie: Necriptarea valorii propunerii finaciare in SEAP nu da posibilitatea tehnica autoritatii contractante de a lua in considerare oferta,
chiar daca aceasta a fost depusa in plic la sediul autoritatii contractante.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 9/11


Fisa de date
Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila 120 de zile de la data limita de depunere.
Prezenta procedura se deruleaza INTEGRAL prin mijloace electronice in SEAP. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în
SEAP numai de catre operatorii economici înregistrati. Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic
si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare. Adresa unde poate fi completat DEAU
(DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si apoi incarcat si transmis on line impreuna cu oferta pana la data limita
stabilita pentru depunerea acestei este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va consulta si Ghidul de utilizare DOUAE
postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.
Solicitarile de clarificari referitorare la prezentadocumentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din
cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege si Notificarea nr. 247
emisa de ANAP in 6.09.2016, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul
anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare
decât cea stabilita.
În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta îsi rezerva
dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autoritatile competente care pot
furniza informatii în acest sens. Astfel, pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de
clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”) acordand în acest sens un
termen de raspuns de cel mult doua zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente
solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura
electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001privind semnatura electronica.
Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa în S.E.A.P., numai în format electronic si numai pâna la
data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata în cadrul invitatiei de participare. Împreuna cu propunerea tehnica si
propunerea financiara se vor mai depune in SEAP si umatoarele documente:
1.Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document în parte;
2.Scrisoarea de înaintare – Formular (cu referire la dovada constituirii garantiei de participare);
3.DUAE;
4.Dovada privind constituirea garantiei de participare.
5.Lista documentelor din oferta care sunt confidentiale. Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire si indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale.
6.Împuternicire legala – semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care
semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizata). Prin împuternicire se va
autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului;
7.Proiect de contract însusit. Eventualele obiectiuni sau propuneri cu privire la modelul de contract se vor prezenta în perioada de solicitari
de clarificari la documentatia de atribuire

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 10/11


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa de?ina/instaleze pe sta?ia de lucru,
aplica?ia care permite verificarea semnaturii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor
de semnatura electronica);
Operatorii economici interesati pot accesa DUAE, in vederea completarii acesteia, la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd. AC solicita operatorilor economici participantI la procedura ca, in momentul
completarii DUAE, sa aiba in vedere completarea in totalitate a sectiunilor din partea a IV-a, nu doar bifarea cu DA sau NU a sectiunii a.
Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie.
Dimensiunea maxima permisa a fi?ierelor încarcate SEAP este de max.40Mb, numarul acestora fiind nelimitat.
NOTA 1.Facem mentiunea ca termenul specificat la punctul II.3) din prezenta Fisa de date reprezinta termenul de proiectare si executie al
lucrarilor este de maxim 18 luni. Garantia acordata lucrarilor este de 24 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminare
lucrarilor.
NOTA 2: In cazul in care se constata ca urmare a pretului similar ofertat, ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc, pentru
departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens
la solicitarea comisiei de evaluare, ofertantii vor prezenta in SEAP in termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret.
NOTA 3: In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea documentelor in SEAP cat si a
pretului total al ofertei in spatiul dedicat criptat de sistemul electronic, rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SEAP.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac,eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit
Legii 101/2016.Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.8 din legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Orasul Iernut, Judetul Mures

Adresa postala: str.1 Decembrie 1918,Ienut,judetul Mures, Localitatea: Iernut,, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Email:
iernut@cjmures.ro, Fax: +40 0265471376, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2017 16:07 Pagina 11/11