Sunteți pe pagina 1din 22

ŞCOALA DE ARTE SATU MARE

PROCEDURA OPERATIONALA
PENTRU SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE,
SCOATEREA DIN UZ A OBIECTELOR DE INVENTAR ŞI
CASAREA/DECLASAREA BUNURILOR MATERIALE
PO – 20 - 02

EDIŢIA I

REVIZIA -

0
0
Şcoala de Arte Satu Mare Scoaterea din funcţiune a Revizia ....
mijloacelor fixe, scoaterea din Nr. de ex. ....
uz a obiectelor de inventar şi Pagina 1 din 12
casarea/declasarea bunurilor Exemplar nr. ....
materiale

Cod: P.O. – 20 - 02

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente
responsabilii/
Numele prenumele Funcţia Data Semnătură
operaţiunea

1 2 3 4 5
Elaborat Camelia Lazăr Contabil şef 20/03/13
1.1
Verificat Deac Mircea Manager 20/03/13
1.2
Aprobat Deac Mircea Manager 20/03/13
1.3

1
2
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 2 din 12.
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

2. Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Data de la care se
Componenta revizuita Modalitatea
Editia/ revizia aplica prevederile
reviziei
in cadrul editiei editiei sau reviziei
editiei
1 2 3 4

1. Editia 1 x x 20/03/13

2. Revizia 1

3. Revizia 2

3
4
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 3 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia

Exem- Compar- Nume si


Scopul Data Semnat
plar timent Functia prenum
difuzarii primirii ura
nr. e
1 2 3 4 5 6 7
1. Aplicare 1 Contabilitate Contabil sef 20/03/13

2. Aplicare 2 Administrativ Administrator 20/03/13

3. Informare 3 Manager Manager 20/03/13

4. Informare 2 Secretariat Secretara 20/03/13

5. Informare 3 Administrativ Tehnician 20/03/13

6. Alte - - - -
scopuri

5
6
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 4 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe,
scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi casarea/declasarea bunurilor materiale,
compartimentele şi persoanele implicate în această activitate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de scoatere
din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a obiectelor de inventar şi casarea/declasarea
bunurilor materiale
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei;

7
8
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 5 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: reflectarea în


contabilitate a scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, a scoaterii din uz a obiectelor de inventar
şi a casarii/declasarii bunurilor materiale

5.2. Această activitate se delimitează de următoarele activităţi ale instituţiei:

- activităţi educaţional – artistice

- activităţile de contabilitate

- activităţile privind control a neregularităţilor

- activităţile privind rezolvarea neregularităţilor

- activităţile de gestionare a materialelor şi obiectelor de inventar

- activităţile privind circuitul documentelor

- activităţile privind evidenţa, întocmirea şi utilizarea formularelor interne

- activităţi de arhivare

5.3.1. Principalele activităţi de care depinde activitatea procedurată:

- activităţile de gestionare a bunurilor din patrimoniul instituţiei

- achiziţiile de bunuri

- activităţile de inventariere

- înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale în mod cronologic, cu


respectarea succesiunii documentelor justificative după data de întocmire sau intrare în
instituţie, şi sistematic, în conturi sintetice si analitice

9
- întocmirea balanţelor de verificare lunare sintetice şi analitice

5.3.2. Principalele activităţi care depind de activitatea procedurată:

- activităţile de gestionare a bunurilor din patrimoniul instituţiei

- achiziţiile de bunuri

- activităţile de inventariere

5.4. 1. Compartimentele furnizoare de date :

- compartimentul administrativ

- compartimentul contabil

10
11
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 7 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

6.1. Legislaţie primară

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificările şi completările ulterioare


- OG nr. 81/ 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice
- Legea Finantelor publice nr. 500/2002

6.2. Legislaţie secundară

- OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi


conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice
şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
- OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor
juridice fără scop patrimonial
- HGR nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcţionare a mijloacelor fixe
- OMFP nr.3512/2008 privind registrele şi formularele financiar-contabile;
- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv

12
13
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 8 din 12.
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

Nr. Termenul Definiţia sau actul care defineşte termenul


crt.

1. Scoatere din funcţiune Demolarea sau dezmembrarea mijlocului fix/obiectului de


inventar şi valorificarea ansamblelor, pieselor componente şi a
materialelor rezultate.
2. Mijloc fix Obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi
îndeplineşte cumulativ următoarele două condiţii :
- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită
prin hotărârea guvernului;
- are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
3. Durată normală de Durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere
funcţionare fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării.
Durata normală de funcţionare este de regulă, mai redusă decât
durata de viaţă fizică a mijlocului fix respectiv

14
15
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 9 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. Generalităţi
La Şcoala de Arte Satu Mare scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterea din uz a
obiectelor de inventar şi casarea/declasarea bunurilor materiale se aprobă de către organul ierarhic
superior la prounerea comisiei de inventariere al Şcolii de Arte Satu Mare
După aprobare, casarea/declasarea se va efectua de către o comisie numită prin decizia
managerul unitatii.
Cu această ocazie se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe/obiectelor de
inventar/bunurilor materiale şi la valorificarea acestora astfel :
- prin vânzarea componentelor rezultate
- prin utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe
din cadrul unităţii
- prin valorificarea ca materiale nerecuperabile

8.2. Mod de lucru (Paşi de urmat)

8.2.1. Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a referatului de propunere a comisiei de


casare/declasare după obţinerea aprobării scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterii din
uz a obiectelor de inventar şi casării/declasării bunurilor materiale de către organul ierarhic
superior – responsabil Contabil şef
8.2.2. Emiterea deciziei de constituire a comisiei de casare/declasare după aprobarea referatului
de către managerul unitatii – responsabil administrator
8.2.3. Întrunirea comisiei de casare/declasare la solicitarea preşedintelui acesteia şi stabilirea
modului de lucru al comisiei conform legislaţiei în vigoare şi a procedurii de lucru aprobate la
nivelul Şcolii de Arte Satu Mare – responsabil preşedintele comisiei de casare/declasare
8.2.4. Identificarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a bunurilor materiale care fac
obiectul scoaterii din funcţiune/casării/declasării – responsabil comisia de casare/declasare

16
8.2.5. Întocmirea proceselor verbale de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi de
casare/declasare a unor bunuri materiale conform formularului cod 14-2-3aA aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3512/2008. Procesul verbal se întocmeşte separat pentru mijloace
fixe, obiecte de inventar şi bunuri materiale pe baza documentaţiei prevăzute în normele legale
(notă privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune, deviz estimativ al
reparaţiei capitale, alte avize sau note justificative privind descrierea degradării bunurilor
materiale) – responsabil secretarul comisiei de casare/declasare precum şi preşedintele comisiei de
casare/declasare
8.2.6. Dezmembrarea mijloacelor fixe şi completarea proceselor verbale cu ansamblele,
subansamblele, piesele, componentele şi materialele rezultate - responsabil comisia de
casare/declasare
8.2.7. Evaluarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor, componentelor şi materialelor rezultate şi
completarea acesteia în procesele verbale - responsabil comisia de casare/declasare
8.2.8. Întocmirea raportului de casare/declasare în care se vor menţiona pe lângă modul de
desfăşurare a activităţii comisiei şi propuneri de valorificare a ansamblelor, subansamblelor,
pieselor, componentelor şi materialelor rezultate în urma dezmembrării - responsabil secretarul
comisiei de casare/declasare precum şi preşedintele comisiei de casare/declasare
8.2.9. Prezentarea spre aprobare a raportului de casare/declasare şi a proceselor verbale de
scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi de casare/declasare a unor bunuri materiale spre
avizare Contabilului şef şi spre aprobare managerului Şcolii de Arte Satu Mare – responsabil
preşedintele comisiei de casare/declasare
8.2.10. Distrugerea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a bunurilor materiale care nu pot fi
valorificate - responsabil comisia de casare/declasare
8.2.11 Valorificarea componentelor rezultate sau înregistrarea în gestiunea Şcolii de Arte Satu
Mare a componentelor rezultate ce se pot utiliza la executarea altor mijloace fixe sau obiecte de
inventar din cadrul unităţii - responsabil comisia de casare/declasare
8.2.12. Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a raportului de valorificare a componentelor
rezultate în urma casării/declasării spre avizare Contabilului şef şi spre aprobare managerului
Şcolii de Arte Satu Mare - responsabil secretarul comisiei de casare/declasare precum şi
preşedintele comisiei de casare/declasare
8.2.13. Depunerea întregii documentaţii la Serviciul financiar contabil şi înregistrarea acestora în
contabilitatea şcolii conform normelor în vigoare – responsabil preşedintele comisiei de
casare/declasare pentru depunerea documentaţiei şi Contabil şef pentru înregistrarea în
contabilitatea instituţiei conform normelor în vigoare.

17
18
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 11 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

9. Responsabilităţi

9.1. Responsabilitatea şefului comisiei de clasare/declasare:


- Convoacă comisia şi stabileşte împreună cu aceasta modul de desfăşurare al activităţii
- Răspunde de întocmirea corectă a proceselor verbale şi a rapoartelor comisiei
- Coordonează activitatea de casare/declasare
- Identifică locul de distrugere a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar care nu pot fi
valorificate
- Răspunde de valorificarea componentelor rezultate în urma dezmembrării
- Transmite întreaga documentaţie avizată, aprobată şi înregistrată Contabilului şef

9.2. Responsabilitatea secretarului comisiei de clasare/declasare:


- Întocmeşte documentaţia comisiei de casare/declasare

9.3. Responsabilitatea Contabilului şef:


- Răspunde de înregistrarea în contabilitatea Şcolii de Arte Satu Mare conform normelor în
vigoare a proceselor verbale de casare/declasare
- Asigură arhivarea întregii documentaţii emisă de comisia de casare şi o pune la dispoziţia
organelor de control
- Întocmeşte şi prezintă spre aprobare referatul de propunere a comisiei de casare/declasare
după obţinerea aprobării scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, scoaterii din uz a obiectelor de
inventar şi casării/declasării bunurilor materiale de către organul ierarhic superior
- Avizează procesele verbale şi rapoartele comisiei de casare/declasare
- Asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţii de casare/declasare

Procesele verbale şi rapoartele comisiei de casare/declasare se arhivează la Serviciul


contabilitate în original şi la Serviciul administrativ.

19
Procedura operaţională Ediţia I
Scoaterea din funcţiune a Nr. de ex. 3
Şcoala de Arte Satu Mare mijloacelor fixe, scoaterea din Revizia ....
uz a obiectelor de inventar şi Nr. de ex. ....
casarea/declasarea bunurilor Pagina 12 din 12
materiale Exemplar nr. ....

Cod: P.O. – 20 - 02

10. Cuprins

Numărul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pag.


componentei în
cadrul
procedurii
operaţionale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau,
după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi în derularea activităţii
10. Cuprins

20