Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ȚIBUCANI
Nr.2111 din 25 aprilie 2017

CĂTRE,
SC TRIOCONSTRUCT SRL

În atenţia Dl. HANGANU VASILE

NOTIFICARE

COMUNA ȚIBUCANI, județul NEAMȚ, cu sediul în Comuna Țibucani,Str. Mare Nr. 144,
județul Neamț, prin Primar BUTNARIU PETRU - DORIN având cod fiscal 2614244, în calitate
de LOCATOR, al spaţiului proprietatea comunei Țibucani, intitulat CĂMIN CULTURAL situat în
Comuna Țibucani, sat Țibucani, Județul Neamț, în suprafaţă de 7 mp, prin prezenta va aducem la
cunostinta intentia de incetare (denuntare unilaterala) a Contractului de închiriere nr. 1269 din data
de 05.04.2004, începând cu data de 25.04.2017.
Prezenta constituie NOTIFICARE si respecta prevederile din Contract.
Vă rugăm să ne transmiteţi în scris eventualele obiecțiuni.
Cu stimă,

COMUNA ȚIBUCANI PRIN


PRIMAR,
BUTNARIU PETRU - DORIN
CONVENŢIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Nr. 1269/05.04.2004

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1 COMUNA ȚIBUCANI, județul NEAMȚ, cu sediul în Comuna Țibucani,Str. Mare Nr.
144, județul Neamț, prin Primar BUTNARIU PETRU - DORIN având cod fiscal 2614244,
în calitate de LOCATOR
și
1.2 SC TRIOCONSTRUCT SRL, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
J27/7/2001, având C.U.I. RO 15254058, cu sediul social în Loc Săvinești, Str. Chimiei Nr.5
județul Neamț, reprezentată prin HANGANU VASILE, în calitate de LOCATAR, au
convenit să încheie prezenta convenţie de încetare a contractului de închiriere.

2. OBIECTUL CONVENȚIEI
Locatorul şi Locatarul convin încetarea contractului de închiriere înregistrat la Primăria Comunei
Țibucani, județul Neamț sub Nr. 1269 din data de 05.04.2004, având ca obiect închiriere a
imobilului în suprafață de 7 m.p. intitulat CĂMINUL CULTURAL, situat în Comuna Țibucani,
sat Țibucani, județul Neamț.
3. DATA DE LA CARE INTERVINE ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Încetarea contractului de închiriere intervine la data de 25.04.2017 .


Prezenta convenţie a fost semnată astăzi, 25.04.2017, la Primăria Comunei Țibucani, județul
Neamț, în două exemplare, câte pentru fiecare parte.

Locator Locatar

COMUNA ȚIBUCANI PRIN SC TRIOCONSTRUCT SRL,


PRIMAR, HANGANU VASILE
BUTNARIU PETRU - DORIN