Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Nume: Oprițescu Valentina


Data: 12. 06. 2019
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
CLASA: a XI-a D
SUBIECTUL LECȚIEI: Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de razboi
TIPUL LECŢIEI: recapitulare a textului epic

Competenţă generală: Comprehensiunea şi interpretarea unor fragmente din romanul


Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de razboi de Camil Petrescu.

Competenţe specifice:
1.5. Identificarea sensurilor cuvintelor în limbajul comun
2.2. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie în textul epic
2.3. Identificarea instanţelor comunicării în textul epic
3.3. Incadrarea unei opere într-o anumită tipologie pe baza identificării
caracteristicilor acesteia.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) Obiective cognitive:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 - să analizeze un text la prima vedere;
O2 - să identifice modalităţile de caracterizare folosite de autor;
O3 - să identifice modalităţile de realizare a analizei psihologice;
O4 - să realizeze portretul moral și fizic al personajului feminin;
O5 - să analizeze diferite citate din romanul studiat;

b) Obiective afective:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O6 - să-şi dezvolte interesul pentru formele comunicării şi pentru lectura scrierilor lui Camil Petrescu;
O7 - să dovedească receptivitate afectiv – intelectuală faţă de substanţa estetică a textelor literare;
O8 – sa-şi fixeze preferenţial atenţia asupra unor fragmente din textele date şi să-şi motiveze alegerea

Strategii didactice:
 de tip dialogat
 bazate pe activitatea individuală a elevilor

Metode şi procedee: brainstormingul, conversaţia euristică; problematizarea, analiza literară, lectura


selectivă;
Mijloace de învăţământ: tabla, fișe de lucru, manualul.
Forme de organizare a învăţării: activitate frontala, individuală.
Evaluare: observarea sistematică a elevilor.
Material bibliografic:
 Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Editura Cartea Românească,
Bucureşti,1987
 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Editura Gramar, Bucureşti, 2003
 Irina Petraş – Camil Petrescu. Schiţe pentru un portret, Editura Bilioteca Apostrof, Cluj – Napoca,
2003.
Anexa 1

TEST PENTRU REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR

1 14

10

11

12

13

1. tip de roman care prezintă probleme de conştiinţă;


2. prenumele soţiei protagonistului din romanul studiat;
3. antonim pentru pesimist;
4. prenumele verişoarei lui Ştefan Gheorghidiu;
5. sentiment chinuitor și obsedant pe care îl provoacă în sufletul civa bănuiala sau certitudinea că ființa
iubită îi este necredincioasă.;
6. individ care nu s-a adaptat;
7. sentiment de afecţiune pentru cineva sau ceva;
8. individ care se ocupă cu munca intelectuală;
9. sinonim pentru nesigur;
10. prenumele personajului central al romanului;
11. totalitatea bunurilor rămase de la o persoană decedată şi intrate în posesia altuia;
12. prenumele unchiului de la care Ştefan a primit moştenirea;
13. numele protagonistului;
14. autorul romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război;
Anexa 2

Fișă de lucru

I. Citește următorul text:


„Fără să vreau, înfierbântat încă de propria mea izbucnire, de tot ce mocnisem în suflet, strâng furios
brațul lui Orișan, care la început a încercat nedumerit să mă întrerupă și care acum, înțelegând, ca la lumina
unei torțe, că e vorba de sentimente refulate, sugrumate îndelungă vreme, tace, ascultându-mă, pe poteca
luminată de lună, sub cerul înalt, aci între culmi de munți.
- O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie… Trebuie timp și trebuie capacitate pentru
formarea ei. De cele mai multe ori te obișnuiești greu, la început, să-ți placă femeia fără de care mai târziu
nu mai poți trăi. Iubești întâi din milă, din îndatorire, din duioșie, iubești pentru că știi că asta o face fericită,
îți repeți că nu e loial s-o jignești, să înșeli atâta încredere. Pe urmă te obișnuiești cu surâsul și vocea ei, așa
cum te obișnuiești cu un peisaj. Și treptat îți trebuiește prezența ei zilnică. Înăbuși în tine mugurii oricăror
altor prietenii și iubiri. Toate planurile de viitor ți le faci în funcție de nevoile și preferințele ei. Vrei succese
ca să ai surâsul ei. Psihologia arată că au o tendință de stabilizare stările sufletești repetate și că, menținute
cu voință, duc la o adevărată nevroză. Orice iubire e ca un monoideism, voluntar la început, patologic pe
urmă. (…) Trebuie să se știe că și iubirea are riscurile ei. Căci cei care se iubesc au drept de viață și de
moarte unul asupra celuilalt.”
( Camil Petrescu, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”)

1. Indică sinonime pentru următoarele cuvine: iubire, fericire, surâsul.


2. Identifică doi termeni din câmpul semantic al iubirii .
3. Menționează o temă prezentă în text.
4. Identifică din text două mărci ale subiectivității.
5. Identifică două enumerații prezente în text..
6. Precizează tipul perspectivei narative. Motivează-ți răspunsul.
7. Comentează opinia personajului despre iubire. Extrage din text două structuri/ sintagme care definesc
iubirea în viziunea lui Gheorghidiu.
8. Comentează următoarea secvență: „Trebuie să se știe că și iubirea are riscurile ei. Căci cei care se
iubesc au drept de viață și de moarte unul asupra celuilalt.”

II. Citește următorul text:


„Pe când eu căutam să ascund oarecum dragostea noastră, ea ținea s-o afișeze cu ostentație, cu
mândrie; încât, deși nu-mi plăcea, începusem totuși să fiu măgulit de admirația pe care o avea mai toată
lumea pentru mine, fiindcă eram atât de pătimaș iubit de una dintre cele mai frumoase studente și cred că
acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri. (…)
Amețind totul, această iubire înflorea fără seamăn, cum înfloresc sălbatic, în luna mai, nimfele
lujerilor de crin.
Cu ochii mari, albaștri, vii ca niște întrebări de cleștar, cu neastâmpărul trupului tânăr. Cu gura
necontenit umedă și fragedă, cu o inteligență care irumpea, izvorâtă tot atât de mult din inimă, cât de sub
frunte, era, de altfel, un spectacol minunat.
1. Indică antonime pentru următoarele cuvinte: dragostea, inteligență, minunat.
2. Identifică o enumerație, un epitet dublu și o comparație.
3. Selectează din text o comparație sugestivă referitoare la povestea de dragoste și comentează
semnificațiile ei.
4. Menționează o modalitate de caracterizare a personajului feminin din textul dat.
5. Identifică în fragmentul dat câte două sintagme relevante pentru portretul fizic al Elei, respectiv pentru
portretul ei moral.
Evenimentele Conţinutul lecţiei Strategie didactică Evaluare
lecţiei
1. Moment Verificarea prezenţei. Crearea atmosferei propice bunei
organizatoric
desfăşurări a lecţiei.
(1 min)

2. Elevii primesc o fișă - test pentru reactualizarea Conversaţia Individuală


Actualizarea Frontală
cunoștințelor sub forma de rebus (Anexa 1 ).
cunoştinţelor
(3 min) Problematizarea

Expunerea

3. Captarea Se prezintă, pe scurt, trăsăturile romanului modern, Brainstormingul Individuală


atenţiei pentru Frontală
lecţia nouă subiectiv și de analiză psihologică ( monologul Conversaţia
(2 min)
interior, dialogul, introspecţia conştiinţei şi a
sufletului, retrospecţia, autoanaliza şi
autointrospecţia care scot în evidenţă
zbuciumul interior al personajului, cauzat de
aspiraţia spre absolut).
Se anunță subiectul lecției și se notează pe tablă titlul
Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi de
Camil Petrescu
4. Elevii primesc fișe de lucru (Anexa 2) , Observarea
Desfăşurarea sistematică a
lecţiei obiectivul fiind de a recapitula cunoștințele elevilor
(22 min)
acestora în legătură cu romanul „Ultima noapte
de dragoste, intaia noapte de razboi” de Camil Expunerea

Petrescu, atât în ceea ce privește subiectul, cât


și în ceea ce privește caracterizarea Brainstormingul
personajelor.

Problematizarea

Lucrul cu textul
Conversaţia

5. Asigurarea Concluzii Problematizarea


feed-backului
- Se discută cu elevii rezultatele fișei de lucru.
(12 min) Conversaţia
- Se da tema (care se va regasi în portofoliile elevilor):
realizarea unui eseu nestructurat de 3 – 5 pagini în care
să prezinte evoluția cuplului Ștefan Gheorghidiu – Ela
Gheorghidiu, personajele romanului Ultima noapte de
dragoste, intaia noapte de razboi de Camil Petrescu.
- Notarea și aprecierea elevilor care au participat la
lecție.

S-ar putea să vă placă și