Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice

Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

Simulare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba și literatura română - MODELUL 1
Clasa a XI-a

Filiera teoretică – Profil umanist; Filiera vocaţională - Profilul pedagogic;

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citește următorul fragment:

În proza paşoptistă, Russo ocupă un loc izolat: autor straniu, în sensul benefic al cuvântului, o mare
promisiune nerealizată, poate cel mai talentat şi mai original prozator din primul nostru romantism. A
apucat să ne lase doar câteva elocvente mostre de proză bună, pentru ca după aceea să se retragă în tăcere.
S-a vorbit despre “secretul lui Alecu Russo”: nu vom şti niciodată de ce posesorul unui asemenea talent n-a
perseverat în scris […]
E drept că a avut o viaţă scurtă şi agitată, că ftizia i-a întunecat ultimii ani, dar acestea nu
constituie explicaţii suficiente; înclin să atribui totul unei timidităţi maladive, caracterului introspectiv
împins la extrem, care i-a paralizat voinţa. Atunci când tinerii romantici debutau adolescenţi şi încercau să
impună cât mai repede publicului produsele unui ego hipertrofiat, Russo a ales calea opusă; puţinele pagini
pe care le-a publicat au apărut doar la insistenţele prietenilor (mai ales ale lui Alecsandri, care i-a smuls
aproape cu forţa manuscrisele pentru a i le publica în România literară din 1855), pagini despre care nici
măcar nu ştim când au fost scrise. Ca destin literar, Russo nu seamănă cu niciun alt paşoptist. Acest
prozator care a trait doar 39 de ani, ca şi Eminescu, lasă în manuscris partea cea mai interesantă a operei
sale, precedându-l involuntar şi la acest capitol pe genialul său urmaş.
Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternative a literaturii române, vol. I

A. Scrie pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Indică sensul secvenţei la acest capitol din textul dat. 6 puncte


2. Menţionează două asemănări între Alecu Russo şi Mihai Eminescu. 6 puncte
3. Precizează motivul tristeţii autorului din ultima perioadă a vieţii. 6 puncte
4. Explică atitudinea lui Mihai Zamfir faţă de Russo, având în vedere afirmaţia din prima frază a
textului. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: puţinele pagini pe care le-a publicat au apărut
doar la insistenţele prietenilor (mai ales ale lui Alecsandri, care i-a smuls aproape cu forţa
manuscrisele pentru a i le publica în România literară din 1855), pagini despre care nici măcar nu
ştim când au fost scrise. 6 puncte

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă persoanele timide şi introvertite
sunt predispuse eşecului, raportându-te atât la informaţii din fragmentul dat, cât şi la experienţa personală sau
culturală. (20 de puncte)

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:


- formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei şi formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie şi de punctuaţie), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al II-lea

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificaţiile fragmentului de mai jos, evidenţiind două


aspecte ale ideologiei paşoptiste:
Iar tu, dragă țară, pace nu mai ai!
Nu se șterse bine sângele pe plai
Și alt râu de sânge mâine o să-l ude!
Mâine, alte lupte! Alte doruri crude!
Fiii tăi trec viața sub armele lor;
Pruncii lor îi uită, părăsiți în dor!
Iată, vântul luptei geme cu turbare!
Un minut, o, țară, câtă dezmierdare!
Crude au sa fie luptele ce vin!
Dar nepieritoare fi-vor cel puțin;
Ale tale lupte, splendide, sublime,
Te-or scăpa de moarte pe viitorime!
Dimitrie Bolintineanu, Codru Cosminului
Notă
Pentru conţinut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii
literare - 1 punct; logica înlănţuirii ideilor - 1 punct; ortografia - 1 punct; punctuaţia - 1 punct).

În vedera acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de


cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi construcţia unui personaj
într-un basm cult studiat la clasă.

În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:


- prezentarea rolului personajului în cadrul structurii basmului, dar şi a statutului său social,
psihologic, moral;
- evidenţierea a două trăsături ale personajului prin câte o secvenţă comentată;
Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare
- analiza a două component de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului, semnificative
pentru construcţia personajului (de exemplu: acţiune, incipit, final, conflict, tehnici narative,
modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre lingvistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente - introducere,
curpins, încheiere - 1 punct; logica înlănţuirii ideilor - 1 punct; abilităţi de analiză şi de argumentare
- 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea
în pagină, lizibiliate - 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


Model 1
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. Indicarea sensului secvenței date (Expresia dată s-a folosit pentru a marca un aspect, un criteriu
care favorizează comparaţia.)– 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
2.Precizarea a două asemănări între Russo şi Eminescu (Russo şi Eminescu se aseamănă prin
dispariţa prematură, la vârsta de 39 de ani, şi prin lăsarea în manuscris a unei părţi importante din
operă. De asemenea, aparţin aceluiaşi secol romantic.) – 4 punct; formularea răspunsului în enunț –
1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
3. Precizarea motivului tristeţii autorului în ultima perioadă a vieţii (Boala îl copleşeşte, îl întunecă
pe Russo în ultima parte a vieţii. De asemenea, ftizia era o boală care făcea ravagii în Europa acelui
moment.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea
răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
4. Explicarea atitudinii lui Mihai Zamfir faţă de Russo (Criticul îşi exprimă apreciera sinceră pentru
prozatorul Russo, căruia îi recunoaşte meritele artistice.) - 4 puncte; formularea răspunsului în enunț
– 1 punct; corectitudinea exprimării,ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
5. Prezentarea semnificaţiei secvenţei (Din secvenţa indicată reiese ideea că pe Russo nu îl
interesează celebritatea literară şi că se distinge prin modestie. Criticul insistă pe geneza misterioasă
a prozelor lui Russo. Totodată, este pusă în evidenţă importanţa prietenilor în momentele dificile ale
vieţii.) – 1 punct; prezentare adecvată si nuanțată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2
puncte; încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte – respectarea precizării privind numărul de
cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte

B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunțarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate 2 x 2 p. = 4
puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate: dezvoltare clară, nuanțată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 2 p. = 4
puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p. 3 puncte + 1 punct = 4
puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente
1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parțial adecvată
– 1 p. 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai
multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0–1 greşeli ortografice și de punctuație – 1 p.;
Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare
2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Comentarea textului cu evidențierea a două trăsături ale ideologiei paşoptiste: comentarea adecvată
și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte; comentarea ezitantă, prin raportare la
fragmentul dat – 3 p; încercări de comentare a secvenței – 1 p.
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greseli ortografice – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.); punctuația – 1 punct (0–1 greşeli de
punctuație – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.)
4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte
si să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 18 puncte
- prezentarea statutului social, psihologic şi moral al personajului precum şi rolul personajului
în cadrul structurii basmului; 2 x 3 puncte = 6 puncte
- evidenţierea a două trăsături ale personajului prin câte o secvenţă comentată;
2 x 3 puncte = 6 puncte
- prezentarea a două component de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului,
semnificative pentru construcţia personajului (de exemplu: acţiune, incipit, final, conflict,
tehnici narrative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre lingvistice, limbaj
etc.). 2 x 3 puncte = 6 puncte
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilități de analiză și de argumentare 3 puncte
• relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de valoare relevante – 3 p.
• relație parțial adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți parțial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a
lexicului, sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
−așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
si să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|