Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice

Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

Simulare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba și literatura română - MODELUL 1
Clasa a XII-a

Filiera teoretică – Profil umanist; Filiera vocaţională - Profilul pedagogic;

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citește următorul fragment:
Cel mai bun rol secundar al femeii este realizat în secolul 19. I se permite apariţia numai în câteva
secvenţe precise, dar în acestea străluceşte, îşi arată calităţile şi talentul. Cine ştie să vadă în viitor îşi dă
seama că, peste mai puţin de un secol, va avea parte de foarte dificile roluri principale, ceea ce nu înseamnă
că va fi mai fericită şi nici că le va juca mai bine. Deocamdată, asemenea lumii copiilor, şi lumea Lucsiţelor,
a Demetrelor, Zoelor, Ecaterinelor, Elefteriilor, Eufrosinelor, Eliselor, Elvirelor, Elenelor şi, mai ales,
Mariilor este bine delimitată între o mulţime de “nu e voie” şi câteva “e voie”. Tabuurile sunt ca tabla
înmulţirii, trebuie învăţate pe dinafară, rând pe rând, cu rezultatul lor cu tot: nu e voie şi n-are rost să
urmezi o facultate căci asta e treabă de bărbat care te îndepărtează de la menirea femeii, e voie şi e bine să
te măriţi cu un bărbat învăţat sau bogat, pentru că vei fi fericită. Nu e voie să stai cu părul desfăcut în faţa
altui bărbat decât soţul tău, pentru că e ruşine, nu e voie să leneveşti, pentru că nu se cade, nu e voie să te
amesteci pe faţă în treburile lui, pentru că nu e treaba ta şi îl întărâţi, dar nu strică să-i dai sfaturi dacă îl
linişteşti înainte cu un “nu mă amestec, dumneata hotărăşti”. Nu e voie să devii avocat, judecător, preot,
medic, dirijor, primar, inginer, pentru că ar fi de neînchipuit şi lumea ar fi şocată, e voie să fii pianistă,
cântăreaţă de opera, violonistă, croitoreasă, fată în casă, hangiţă, călugăriţă, pentru că se potriveşte cu
firea femeii, nu e voie să câştigi singură bani, pentru că n-are rost, dar e voie şi e nevoie să-i ceri
dumnealui, pentru casă şi pentru micile capricii personale.
Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19

A. Scrie pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Indică sensul secvenţei cine ştie să vadă în viitor din textul dat. 6 puncte
2. Menţionează două profesii premise femeilor în secolul al XIX-lea. 6 puncte
3. Precizează o asemănare între lumea femeilor şi lumea copiilor. 6 puncte
4. Notează un criteriu pentru o căsătorie fericită în epocă. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, intenţia autoarei, aşa cum rezultă din afirmaţia: Nu e voie să stai cu
părul desfăcut în faţa altui bărbat decât soţul tău, pentru că e ruşine, nu e voie să leneveşti, pentru
că nu se cade, nu e voie să te amesteci pe faţă în treburile lui, pentru că nu e treaba ta şi îl întărâţi,
dar nu strică să-i dai sfaturi dacă îl linişteşti înainte cu un “nu mă amestec, dumneata hotărăşti”.
6 puncte

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă femeia juca în trecut un rol
secundar, mai puţin important, raportându-te atât la informaţii din fragmentul dat, cât şi la experienţa
personală sau culturală. (20 de puncte)

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:


- formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei şi formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie şi de punctuaţie), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al II-lea

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificaţiile textului de mai jos, evidenţiind tema


literară abordată:
Era un cer umplut de soare
Când ți-am adus într-un buchet
Iubirea mea mistuitoare
Și-al inimei adânc secret.
Buchetu-a fost a mea junie,
Și dacă astăzi s-a uscat,
Tu poate nu l-ai sărutat,
Maria mea, Marie.

De veci ne-a despărțit destinul,


O știi și tu, o știu și eu,
Dar când iubirea e ca vinul,
Să te dezbeți e greu – e greu.
În orele de revenire,
Dacă mai ții minte-acel buchet,
Gândește-te și la poet,
Maria mea, Marie.
Alexandru Macedonski, Buchetul
Notă
Pentru conţinut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii
literare - 1 punct; logica înlănţuirii ideilor - 1 punct; ortografia - 1 punct; punctuaţia - 1 punct).

În vedera acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de


cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi relaţia dintre două
personaje aşa cum apare într-o nuvelă studiată la clasă.

În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:


Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare
- evidenţierea situaţiei initiale şi finale ale celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se
încadrează, a statutului lor psihologic, moral, social etc.;
- relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin
raportarea la două episoade/secvenţe narative ale textului narativ ales;
- analiza a două component de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului, semnificative
pentru construcţia personajelor (de exemplu: tema, acţiune, incipit, final, conflict, tehnici narative,
modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre lingvistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existenţa părţilor componente - introducere,
curpins, încheiere - 1 punct; logica înlănţuirii ideilor - 1 punct; abilităţi de analiză şi de argumentare
- 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea
în pagină, lizibiliate - 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


Model 1
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. Indicarea sensului secvenței date (Secvenţa dată se referă la forţa anticipativă a celui care îşi
întrece prin viziuni momentul sau locul.)– 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
2.Precizarea a două profesii permise femielor în secolul XIX (În secolul al XIX-lea femeile puteau
să fie croitorese sau hangiţe, altfel spus erau profesional limitate.) – 4 punct; formularea răspunsului
în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct
6 puncte
3. Precizarea unei asemănări între cele două lumi (Lumea femeilor şi cea a copiilor au în comun
numeroasele restricţii/interdicţii impuse de factorul cu autoritate.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4
puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
4. Precizarea unui criteriu pentru o căsătorie fericită (Căsătoria fericită depindea în epocă de găsirea
unui partener bogat sau cult.) - 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării,ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
5. Prezentarea semnificaţiei secvenţei (Secvenţa indicată surprinde intenţia autoarei de a-şi infroma
cititorii în mod obiectiv cu privire la condiţia femeii din secolul al XIX-lea. Astfel, enumeră
interdicţiile impuse femeii pentru a evidenţia numărul lor mare şi pentru a sugera dificultatea
respectării tuturor.) – 1 punct; prezentare adecvată si nuanțată – 3 puncte; abordare schematică,
ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte – respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte

B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunțarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate 2 x 2 p. = 4
puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunțate: dezvoltare clară, nuanțată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 2 p. = 4
puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p. 3 puncte + 1 punct = 4
puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente
1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parțial adecvată
– 1 p. 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai
multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0–1 greşeli ortografice și de punctuație – 1 p.;
2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1 punct

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte
și să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Comentarea textului cu evidențierea temei (iubirea ca forţă a destinului, ca unică şansă la fericire a
fiinţei umane): comentarea adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte;
comentarea ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3 p; încercări de comentare a secvenței – 1 p.
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greseli ortografice – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.); punctuația – 1 punct (0–1 greşeli de
punctuație – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.)
4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte
si să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conținut – 18 puncte
- prezentarea statutului social, psihologic şi moral al personajelor precum şi evidenţierea
situaţiei iniţiale şi finale ale celor două personaje; 2 x 3 puncte = 6 puncte
- evidenţierea a două trăsături ale personajelor prin câte o secvenţă comentată;
2 x 3 puncte = 6 puncte
- prezentarea a două component de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului,
semnificative pentru construcţia personajului (de exemplu: temă, acţiune, incipit, final,
conflict, tehnici narrative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre
lingvistice, limbaj etc.). 2 x 3 puncte = 6 puncte
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilități de analiză și de argumentare 3 puncte
• relație adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți de valoare relevante – 3 p.
• relație parțial adecvată între idei, între idei și argumente, formulare de judecăți parțial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a
lexicului, sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0–1 erori – 2 p.; 2 erori – 1 p.; 3 sau mai multe erori – 0 p.) 2 puncte
−așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte
si să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare

Probă scrisă – Limba și literatura română, clasa a XI-a Simulare


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
|

S-ar putea să vă placă și