Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. ARHISFERA CONSTRUCT S.R.L. - D.T.A.C. PROIECT NR.

20 / 2017

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ pentru AUTORIZAREA


LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

CONCESIONARE TEREN ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ


GOSPODĂREASCĂ P CU CARACTER PROVIZORIU
STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.17, MUN. BOTOȘANI, JUD. BOTOŞANI

FAZA PROIECTARE : D.T.A.C.

PROIECTANT GENERAL : S.C.”ARHISFERA CONSTRUCT” S.R.L.


mun. / jud. Botoşani, aleea Viilor nr.1
J7/445/17.10.2016, CUI 36640493

INVESTITOR / BENEFICIAR : CIOCAN MARICEL-RADU


Str.Alexandru cel Bun nr.17
mun.Botoșani, jud. Botoșani

AMPLASAMENT : str.Alexandru cel Bun nr.17,


nr.CAD/CF 65074, mun. Botoșani, jud. Botoșani

RESPONSABILI :

Arhitectură : Arh. Georgiana BALTAG

Arh. Alexandra Laura POPA

Structură : Ing.

Verificare : Ing.
20 / 2017 / CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P CU CARACTER PROVIZORIU

BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

piese scrise - Foaie de capăt + responsabilităţi, Borderou piese scrise şi desenate


- Certificat de Urbanism nr.788/17.10.2017,eliberat de Primăria Mun.Botoșani
acte de proprietate - Contract de Vânzare nr.
- Plan amplasament și delimitare a bunului imobil, nr.
- Extras de Carte Funciară actualizat nr.
avize și acorduri - aviz amplasament NovaApaServ Botoșani
- aviz amplasament ISU
- aviz IJC Botoșani
- punctul de vedere al ANPM Botoşani
- dovada O.A.R.
- acord notarial nr.
studii de specialitate - ridicare topografică vizată OCPI

referat verificare
memoriu arhitectură Documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire
cap I Date generale;
cap II Descrierea investiţiei;
cap III Date tehnice ale investiţiei;
cap. IV Durata de realizare şi etapele principale;
cap. V Costurile estimative ale investiţiei.
memoriu structură
raport de expertiză tehnică pentru exigența A
raport de expertiză tehnică pentru exigența C

piese desenate

arhitectură A01 încadrare în zona sc. 1:2000


A02 plan amplasament sc. 1:200
A03 planuri sc. 1:50
A04 secțiune S1 sc. 1:50
A05 fațade laterale stânga+dreapta sc. 1:50
A06 fațade principală+posterioară sc. 1:50

ÎNTOCMIT, ȘEF PROIECT,


Arh. Alexandra Laura POPA Arh. Georgiana BALTAG

2
20 / 2017 / CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P CU CARACTER PROVIZORIU

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ pentru


AUTORIZAREA LUCRĂRILOR de CONSTRUCŢII

I. DATE GENERALE

-1 denumirea obiectivului de investiţii


CONCESIONARE TEREN ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ
GOSOPODĂREASCĂ P

-2 amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)


judeţul mun. Botoșani, jud. Botoșani
strada str. Alexandru cel Bun nr.17

-3 investitorul / beneficiarul
CIOCAN Maricel - Radu
Str.Alexandru cel Bun nr.17,mun.Botoșani, jud. Botoșani

-4 elaboratorul documentaţiei
S.C. ”ARHISFERA CONSTRUCT” S.R.L.
mun. / jud. Botoşani, aleea Viilor nr.1
J7/445/17.10.2016, CUI 36640493
tel 0743 018 944, 0742 649 472

II. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

Tema proiectului este cea de concesionare a unei suprafețe de teren și de construire a unei anexe
gospodărești P, conform cerințelor beneficiarului.

II.a. Caracteristicile amplasamentului

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Botoșani, strada Alexandru cel Bun nr.17,
cu o configurație planimetrică dreptunghiulară, are ca vecinătăţi locuința individuală proprietate a
beneficiarului.

Accesul la amplasament este asigurat din strada Alexandru cel Bun, pe latura de sud-vest a
proprietăţii, cu porţi situate în zona frontală a curții interioare comune.

Topografia terenului
Din punct de vedere morfologic, terenul cercetat este relativ plan.

Certificatul de urbanism cu nr. 788/ 17.10.2017, eliberat de către Primăria Municipiului Botoșani
în pregătirea prezentei investiţii, precizează:

Regim juridic

Terenul face parte din domeniul privat al municipiului Botoșani în administrarea Consiliului Local
3
al municipiului Botoșani propus pentru concesionare cu S=12,25 mp.
Construcțiile existente C1 locuință = 75,0 mp, C1 anexă = 40,0 mp și C1 anexă = 14,0 mp sunt
proprietate a lui CIOCAN Maricel-Radu, fiind dobândit ca urmare a:
- Contractului de Vânzare cu nr. 2353 / 24.05.2017;

Regim economic

- Folosinţa actuală a terenului este curți construcții.


- Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate este cea stabilita pentru
UTR nr. 11- Lmu1 - zonă rezidențială cu clădiri P,P+1,P+2 (înălțime maximă 10,00 m) de
tip urban, subzonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare).

Regim tehnic

- Condiţiile locale permit construirea de anexă gospodărească P.


- Finisaje exterioare recomandate – corespunzătoare construcțiilor provizorii.

III. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

Memoriu arhitectură

Anexă gospodărească P - soluția funcțională


Din punct de vedere arhitectural, anexa constă într-un spaţiu închis acoperit care va servi drept
depozitare diverse unelte, scule etc.

La amplasarea construcţiei s-a avut în vedere accesibilitatea la teren, având în vedere că se află
într-o curte interioară.
Aceasta este amplasată în zona nord-vestică a terenului.
Cota ± 0.00 (= 161,35) a construcţiei anexă propusă (cota pardoseală parter), stabilită în corelare
cu topografia amplasamentului, se la gaseste la + 0,15 m faţă de cota terenului sistematizat.

Anexa - magazie va avea regimul de înălţime 1 nivel (PARTER) cu următoarele caracteristici:

Regim de construcţie: izolat;


Regim de înălţime: Parter (hmax=3,10 m);
Sistem constructiv: structură de lemn;
Închideri şi compartimentări: panouri termoizolante, cu varianta de finisare exterioară din plăci de
OSB vopsită, alb.

Construcția au următorii indicatori de suprafață:

C2 ANEXĂ
GOSPODĂREASCĂ suprafata
mp

AU anexă 8,87
AC=ADC anexă 12,25

POT 100,0%
CUT 1,00

4
IV. DESCRIEREA SOLUŢIILOR CONSTRUCTIVE

IV.a. Structura de rezistenţă, compartimentări

Anexa este realizată din panouri termoizolante asamblate pe un cadru din profile de lemn, cu o
placă de beton ce servește drept platformă.

Nu există compartimentări interioare.

IV.c. Finisaje exterioare şi interioare

Finisaje exterioare:
- pereţi: panouri OSB termoizolante 20 mm cu faţa lisă culoare alb RAL9002.
- tâmplării: uşă rabatabilă din aluminiu vopsit alb RAL9002 .

Finisaje interioare:
- pardoseli: covor PVC 2 mm, gri, rezistent la trafic;
- pereţi: panouri termoizolante culoarea RAL9002;
- tâmplărie: din aluminiu.

IV.d. Amenajări exterioare

Trotuarul nu va suporta modificări de nici un fel. Deşeurile rezultate (ambalaje) vor fi colectate de
serviciul public de salubritate.

IV.e. Instalaţii aferente construcţiei

Nu este cazul de branşare la reţelele edilitare publice.

BAZA LEGALĂ

- LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicata.
- LEGEA Nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
- Ordinul 1430/2004 si ANEXA 1430/2005
- LEGEA LOCUINŢEI nr. 114 din 11 octombrie 1996
- LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului -
Nr.60/2001,privind achizitiile publice
- LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
- ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1430/2005
- LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
- LEGEA protecţiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996
- LEGEA PROTECŢIEI MEDIULUI nr. 137 din 29 decembrie 1995
- LEGEA nr. 298/2004 din 28/06/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind
fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
- LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice

ÎNTOCMIT, ȘEF PROIECT,


Arh. Alexandra Laura POPA Arh. Georgiana BALTAG

noiembrie 2017

5
V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

ARHISFERA CONSTRUCT SRL BOTOSANI


SC
DEVIZ GENERAL
CIOCAN MARICEL-RADU
valori impozabile mun.Botoșani zona B
construire anexă gospodărească P 287,5 lei/mp

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii/lucrărilor de interveţie:


în mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data data lei/euro 11.11.2017
curs leu/euro 4,639
Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR Valoare TVA Valoare
crt. SI SUBCAPITELELOR DE CHELTUELI (fara TVA ) ( inclusiv TVA )
Mii Mii
lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea
terenului
1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Amenajarea terenului 0,500 0,000 0,120 0,620 0,134
1.3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
si aducerea la starea initiala 0,500 0,108 0,120 0,620 0,134
TOTAL CAPITOL 1 1,000 0,108 0,240 1,240 0,267
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
2.1. necesare
obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D02 - RETELE APA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D03 - RETELE CANALIZARE INCINTA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica
3.1. Studii de teren 0,700 0,151 0,168 0,868 0,187
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000 0,216 0,240 1,240 0,267
3.3. Proiectare şi engineering 1,000 0,216 0,240 1,240 0,267
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Consultanţă, expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6. Asistenta tehnica : 0,500 0,108 0,120 0,620 0,134
3.6.1.Asistenta tehnica proiectant …... % 0,250 0,054 0,060 0,310 0,067
3.6.2.Dirigintia de santier …. % 0,250 0,054 0,060 0,310 0,067
TOTAL CAPITOL 3 3,200 0,690 0,768 3,968 0,855
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Construcţii si instalaţii
D01 - CONSTRUCTII DIN CARE 3,522 0,759 0,845 4,367 0,941
ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ - 287,50 lei/mp 3,522 0,759 0,845 4,367 0,941
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL SUB CAPITOL 4.1 3,522 1,518 1,691 8,734 1,883
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3. Utilaje, echip.tehn. si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D01- UTILAJE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL SUBCAP.4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 3,522 1,518 1,691 8,734 1,883
Ate cheltuieli
5.1. Organizare de şantier
5.1.1.Lucrari de constructii - 0,5 % 0,023 0,005 0,005 0,028 0,006
5.1.2.Chelt.conexe org. santierului 0.5% 0,023 0,005 0,005 0,028 0,006
5.2. Comisioane, cota , taxe, costul creditului
finaţare
5.2.1.Cota I.S.C. 0,5 % 0,023 0,005 0,005 0,028 0,006
5.2.2.Cota pt amenajarea teritoriului,urbanism 0,005 0,001 0,001 0,006 0,001
5.2.3.Cota a Casei Sociale a Constructorilor-0,5% 0,023 0,005 0,005 0,028 0,006
5.2.4.Costul creditului
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 5 % 0,226 0,049 0,054 0,280 0,060
TOTAL CAPITOL 5 0,321 0,069 0,077 0,398 0,086
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si
predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
6.2. Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 8,043 2,385 2,776 14,340 3,091
din care C + M 4,522 1,631 1,936 10,002 2,156

S.C. ”ARHISFERA CONSTRUCT” S.R.L.

Arh. BALTAG Georgiana

noiembrie 2017

7
20 / 2017 / CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ P CU CARACTER PROVIZORIU

PROGRAM de CONTROL a CALITĂŢII LUCRĂRILOR şi FAZELE DETERMINANTE

Nr. crt. Denumirea lucrării Tipul actului întocmit Participanţi Observaţii

1 Amplasare anexă gospodărească P.V.R. B.E.P.I P -Proiectant

Prescurtări: B – Beneficiar;
E – Executant;
P – Proiectant;
I – Inspecoratul Teritorial în Construcţii
P.V. – Proces verbal;
P.V.R. – Proces verbal de recepţie;
P.V.L.A. – Proces verbal lucrări ascunse. Notă: – Participanţii la faza determinantă vor fi anunţaţi cu 5 zile înaintea datei stabilite.

PROIECTANT, BENEFICIAR, CONSTRUCTOR,


S.C. ARHISFERA CONSTRUCT S.R.L.

Arh. Georgiana BALTAG CIOCAN MARICEL - RADU