Sunteți pe pagina 1din 6

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/316975348

Articole originale EXOSTOZELE LOCALIZATE LA NIVELUL GENUNCHIULUI –


EXPERIENȚA RECENTĂ CU 9 CAZURI

Article · January 2016

CITATIONS READS

0 1,289

5 authors, including:

Florin Filip Cristina Hrustovici


Spital Judetean de Urgenta Suceava
5 PUBLICATIONS   0 CITATIONS   
38 PUBLICATIONS   7 CITATIONS   
SEE PROFILE
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Pediatric Trauma View project

EEG/ EMG/ Function Testing procedures in medicine View project

All content following this page was uploaded by Florin Filip on 16 May 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Jurnalul medical de Bucovina, vol. II, nr. 4, 2016

Articole originale

EXOSTOZELE LOCALIZATE LA NIVELUL GENUNCHIULUI –


EXPERIENȚA RECENTĂ CU 9 CAZURI

Florin Filip1*, Ion Iaz1, Cristina Hrustovici1, Dorin Stănescu2, Andreea Botezan3, Adrian Tătăranu4

1 ­ Secția Chirurgie Pediatrică


2 ­ Secția Anestezie şi Terapie Intensivă
3 ­ Departament Anatomie patologică
4 ­ Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Rezumat
Osteocondroamele solitare sau exostozele reprezintă cea mai frecventă formă de tumori osoase benigne. Sunt
caracterizate prin exteriorizarea la suprafața osului afectat a unei proliferări osoase acoperite de cartilaj.
Majoritatea cazurilor sunt localizate la nivelul oaselor lungi (femur, tibie sau humerus). Tratamentul chirurgical
presupune excizia completă a tumorii împreună cu periostul de vecinătate pentru a preveni recidiva locală.
Prezentăm experiența noastră cu un număr de 9 cazuri operate într­un interval de 21 de luni, la care am constatat
o serie de aspect particulare: localizarea exclusiv la nivelul genunchiului (femur și tibie), predominența sexului
masculin și a formei anatomice sesile de tumoră osoasă. Monitorizarea acestor cazuri este necesară pentru a
surprinde alte particularități evolutive și a exclude transformarea malignă.
Cuvinte­cheie: exostoze, genunchi, rezecție.

Introducere cu stabilirea unor corelații între forma anatomo­

O
clinică, aspectele radiologice și cele de anatomie
steocondroamele solitare (denumi­ patologică. Am urmărit identificarea unor posibile
te exostoze în terminologia curen­ forme particulare ale acestei patologii relativ frec­
tă) sunt tumori osoase benigne vente a copilului în ceea ce privește localizarea
diagnosticate fie întâmplător, ca anatomică, repartiția pe sexe sau evoluția post­
tumefiere asimptomatică la nivelul operatorie.
unei extremități osoase, fie în urma unui trauma­
tism care determină dureri locale. Mai rar, apar Material și metodă
simptome generate de compresia pe structuri vas­
culare sau nervoase de vecinătate. Tratamentul de
Studiul retrospectiv al documentației medicale
elecție este chirurgical și constă din rezecția com­
pentru cazurile internate în secția noastră în peri­
pletă a tumorii. Deși reprezintă o afecțiune benig­
oada 01.01.2015 ­ 30.09.2016, cu consemnarea
nă, există un risc de 1­ 2% de transformare malig­
următoarelor informații:
nă a tumorii, ceea ce impune monitorizarea post­
­ vârsta, sexul și mediul de proveniență;
terapeutică adecvată a pacienților cu această afec­
­ tipul anatomic și localizarea exostozelor;
țiune.
­ aspecte imagistice preoperatorii;
­ detalii de tehnică chirurgicală;
Scopul lucrării ­ durata de spitalizare și prezența complicații­
lor.
Ne­am propus evaluarea cazurilor de exostoze Au fost notate și aspectele de anatomie pato­
la copil tratate recent în Secția de Chirurgie și Or­ logică furnizate de Serviciul de Anatomie Pa­
topedie Pediatrică a Spitalului Județean Suceava, tologică al spitalului. S­a urmărit evoluția

* Adresă corespondență autor: Dr. Florin Filip, MD, PhD, Spitalul Judeţean de Urgentă „Sf. Ioan cel Nou”, Suceava, România,
Email: ffilip_99@yahoo.com

1
Jurnalul medical de Bucovina, vol. II, nr. 4, 2016

postoperatorie a pacienților pentru a sur­ proximală). Circumstanțele de diagnostic au fost


prinde eventuale complicații. reprezentate de: tumefiere locală nedureroasă (7
cazuri) și dureri sau impotență funcțională locală
(2 cazuri). S­a constatat predominența cazurilor
Rezultate
provenite din mediul urban (urban: rural = 2:1) și
a sexului masculin (8 băieți și 1 fată). Vârsta me­
Au fost identificate 9 cazuri de exostoze ope­ die a acestor pacienți a fost de 13 ani și 8 luni, cu
rate în serviciul nostru în perioada 01.01.2015 ­ limite între 9 ani și 1 lună și 17 ani și 4 luni (Tabel
30.09.2016, toate localizate la nivelul genunchiu­ 1).
lui (5 cazuri de femur distal și 4 cazuri de tibie

Tabel 1: Date generale privind exostozele operate.


Vârsta Mediu Localizare Durată
Nume pacient Sex (U­ urban, (F­ femur, Tratament spitalizare (zile)
(ani + luni)
R­ rural) T­ tibie)

T.C. ­V. 16 + 8 M R T stângă Extirpare 3

Extirpare + atelă
T.R. ­ A. 12 + 8 M U F stâng 4
gipsată
Extirpare +
A.S. ­ A. 10 + 5 M U F drept 4
Fraxiparină

I.I. ­ R. 15 + 3 M U F stâng Extirpare 3

D.D. ­ G. 13 + 2 M U T stângă Extirpare 2

N.A. ­ N. 9+1 F R T dreaptă Extirpare 4

C.B. 13 + 11 M U F stâng Extirpare 4

Extirpare +
M.O. ­ G. 14 + 11 M U F stâng 5
Fraxiparină

B.A. ­ A. 17 + 4 M R T dreaptă Extirpare 3

Evaluarea imagistică preoperatorie s­a efectuat au fost de tumoră osoasă bine delimitată, cu bază
prin examen radiologic standard în două incidențe largă de implantare – sesila (raport tumoră sesilă:
(A­P și profil), iar aspectele mai frecvent întâlnite tumoră pediculată = 2 : 1) (Fig. 1). Aspectele cli­

Figura 1a, b. Aspect radiologic de tumora sesila.

2
Jurnalul medical de Bucovina, vol. II, nr. 4, 2016

nice și radiologice sugestive pentru natura benig­ cu Fraxiparină a tromboemboliei venoase profun­
nă a tumorilor osoase au justificat utilizarea ca de (TVP) a fost utilizată doar în 2 cazuri, care a­
tratament excizia chirurgicală completă a tumo­ veau perspective de mobilizare postoperatorie
rilor osoase, în limite aparente, cu înlăturarea dificilă. În toate cazurile am utilizat antibioterapia
periostului adiacent (Fig. 2, 3). Am utilizat tub de perioperatorie profilactică cu Cefuroxim i.v.
Examenul anatomo­patologic (AP) al tumorii
rezecate, efectuat de rutină în toate cazurile, a evi­
dențiat aspecte histologice normale, respectiv:
­ structură normală a osteocondromului (peri­
ost­cartilaj­tesut osos de aspect normal);
­ rezecție completă a tumorii osoase;
­ absența atipiilor celulare (Fig. 4, 5).

Figura 2. Exostoza ­ aspect intraoperator

Figura 3. Exostoza ­ piesa de rezectie chirurgicală

dren într­un singur caz cu disecție laborioasă în


planul muscular și imobilizare gipsată postope­
ratorie de asemenea într­un singur caz în care a
existat suspiciunea unei fracturi identificate intra­
operator. Nu s­au costatat complicații postopera­
torii, iar durata medie de internare a pacienților a
fost de 3,55 zile (limite între 2­5 zile). Profilaxia Figura 4 a, b. Examen anatomo­patologic ­ aspect ma­
croscopic.

3
Jurnalul medical de Bucovina, vol. II, nr. 4, 2016

Figura 5 a, b. Examen anatomo­patologic: aspect microscopic.

Discuții rală sau internă a unei mici porțiuni, având ca


rezultat formarea unui fragment osos acoperit de
Osteocondroamele reprezintă 9­10% din tota­ cartilaj. Osificarea encondrală progresivă a carti­
lul tumorilor osoase și cea mai frecventă forma de lajului de înveliș determină, în final, formarea e­
tumoră osoasă benignă (35­ 40% din acestea) (1, xostozei. Aproximativ 90% din cazuri sunt locali­
2). În cele mai multe cazuri apar sub formă de zate la nivelul extremităților (scheletul apendicu­
tumori solitare („solitary osteochondroma”). Sunt lar), iar 50% afectează genunchiul (30% la femur,
caracteristice copilului în perioada de creștere, a­ 15­20% la tibie). S­au semnalat localizări mai rare
vând o incidență maximă în primele 2 decenii de la nivelul membrelor superioare sau al bazinului
viață, fără diferențe semnificative legate de sex (3).
(Fig. 6). Originea acestor tumori este incomplet Anatomic, exostozele pot prezenta un aspect
sesil (bază largă de implantare) sau
pediculat (bază îngustă) și apar ca o
masă osoasă neregulată acoperită
de cartilaj hialin albastriu de grosi­
me variabilă. Există multiple varia­
ții de formă și aspect, dar toate e­
xostozele prezintă continuitate cu
osul cortical și canalul medular de
vecinătate. Exostozele voluminoase
pot da naștere la suprafața lor unei
burse produse prin frecarea de
structurile de vecinătate (4).
Diagnosticul este de obicei con­
firmat prin examen radiologic sim­
plu în două incidențe, care eviden­
tiază o serie de aspecte caracteris­
tice: originea în metafiza osoasă
(tumora „fuge” de epifiză), formă
sesilă sau pediculată și prezența
Figura 6. Incidenta pe grupe de varsta de exostozei.
locală de cartilaj cu formă și dimen­
elucidată, existând mai multe teorii etiopatogenice siuni variabile. Dimensiunile obișnuite ale unei
acceptate (Virchow ­ 1891; Keith ­ 1920; Muller ­ exostoze variază între 2­12 cm. Așa cum s­a men­
1913, etc.). În formele solitare se consideră că la ționat anterior, un criteriu important de diagnostic
nivelul plăcii epifizare se produce hernierea late­ clinic și radiologic îl constituie continuitatea exos­

4
Jurnalul medical de Bucovina, vol. II, nr. 4, 2016

tozei cu corticala și canalul medular al osului din


vecinătate. Examene imagistice ca CT, echografie Concluzii
sau examen RMN se utilizează în situații speciale
(precizarea grosimii cartilajului de înveliș, evalua­ Am prezentat o serie de 9 cazuri de osteo­
rea structurilor neuro­vasculare de vecinătate sau condroame solitare (exostoze) tratate chirurgical
surprinderea unor aspecte sugestive pentru malig­ în serviciul nostru într­un interval de timp de 21
nitate locală). de luni. Toate exostozele au fost localizate la ni­
Tratamentul de elecție al exostozelor este chi­ velul genunchiului. Exostozele au fost diagnos­
rurgical și presupune excizia completă a forma­ ticate în special la băieți, sub formă de tumefiere
țiunii împreună cu periostul de vecinătate; se re­ asimptomatică de consistență osoasă la nivelul ge­
comandă îndepărtarea leziunilor simptomatice, nunchiului. Au predominat aspectele anatomo­ ra­
care generează dureri locale (prin traumatisme lo­ diologice de exostoză sesilă. Excizia chirurgicală
cale repetate, fracturi la baza exostozei sau apari­ completă a exostozei, chiar dacă a necesitat abord
ția unei bursite locale dureroase) sau dacă forma­ larg și disecție laborioasă, a fost eficace și sufi­
țiunea osoasă exercită compresiune pe structurile cientă în toate cazurile. Nici un caz nu a prezentat
neuro­vasculare de vecinătate. S­au descris simp­ aspecte anormale de anatomie patologică sau
tome legate de compresiunea pe nervul sciatic complicații postoperatorii. Considerăm utilă mo­
popliteu extern la genunchi, pe nervul median la nitorizarea în timp a acestor cazuri pentru o mai
pumn sau chiar compresiunea măduvei spinării de bună corelație clinică­imagistică­patologică.
către un osteocondrom vertebral (5, 6, 7). Uneori,
pacientul ajuns la adolescență consideră inaccep­ Bibliografie:
tabilă prezența tumorii osoase și solicită îndepăr­
tarea chirurgicală a acesteia. În sfârșit, există si­
tuații în care rezecția este indicată de suspiciunea 1. Dahlin DC, Unni KK: Bone Tumors: General As­
pects and Data on 8542 Cases, 4th Ed. Springfield,
transformării maligne a acesteia prin creșterea Illinois, Charles C Thomas, 1986;
persistentă în dimensiune sau apariția simpto­ 2. Schajowicz F: Tumors and Tumor­ like Lesions of
melor locale după atingerea maturității scheletice; Bone and Joints. New York, Springer­ Verlag, 1981;
această evoluție este însă foarte rară, cu o inci­ 3. Essadki B, Moujtahid M, Lamine A, et al: Solitary
dență între 0,25­4% în diverse statistici (1, 8, 9). osteochondroma of the limbs: Clinical review of 76
Majoritatea autorilor consideră că rezecția com­ cases and pathogenic hypothesis (in French). Acta
pletă a unei exostoze simptomatice într­un caz cu Orthop Belg 2000; 66: 146;
morbiditate scăzută duce la obținerea unui rezultat 4. Wright JM, Matayoshi E, Goldstein AP: Bursal os­
postoperator foarte bun (3, 10). teochondromatosis overlying an ostechondroma of a
Cazuistica prezentată de noi include 9 copii rib: A case report. J Bone Joint Surg Am 1997; 79:
operați într­un interval de 21 de luni și are o serie 1085;
de elemente particulare. Astfel, au predominat ca­ 5. Brastianos P, Pradilla G, McCarthy E, et al: Soli­
zurile care afectează băieții (8 din 9 cazuri), ceea tary thoracic osteochondroma: Case report and
ce sugerează implicarea traumatismului osos local review of the literature. Neurosurgery 2005: 56:
la copilul activ din punct de vedere fizic în apa­ E1379;
riția osteocondroamelor (menționat de unii autori 6. Sharma MC, Arora R, Deol PS, et al: Osteochon­
droma of the spine: An enigmatic tumor of the
ca posibil factor etiologic). În toate cazurile ope­ spinal cord. A series of 10 cases. J Neurorg Sci
rate de noi exostozele au fost localizate la nivelul 2002; 46: 66;
genunchiului (femur distal, respectiv tibie proxi­ 7. Silber JS, Mathur S, Ecker M: A solitary osteochon­
mală), în condițiile în care literatura de speciali­ droma of the pediatric thoracic spine: A case report
tate menționează o incidență de aproximativ 50% and review of the literature. Am J Orthop 2000; 29:
a acestei localizări. Din punct de vedere clinic și 711;
radiologic au predominat în raport de 2:1 formele 8. Lamovec J, Spiler M, Jevtic V: Osteosarcoma ari­
sesile de exostoză, în timp de pe serii largi de sing in a solitary osteochondroma of the knee. Arch
cazuri formele sesile și pediculate se regăsesc în Patol Lab Med 1999; 123: 832;
procente similare. Circumstanțele de diagnostic 9. Malik R, Kapoor N: Transformation of solitary os­
sunt cele obișnuite, respectiv prezența unei tume­ teochondroma of the calcaneum to chondrosar­
fieri osoase asimptomatice pentru care pacientul coma: A case report. Ind J Pathol Microbiol 2004;
aflat la vârsta adolescenței solicită extirparea (7 47: 42;
cazuri) sau simptome locale de durere sau jenă 10. Bottner F, Rodl R, Kordish I, et al: Surgical treat­
funcțională (2 cazuri). Rezultatele tratamentului ment of symptomatic osteochondroma: A three­ to
eight year follow­ up study. J Bone Joint Surg Br
chirurgical și aspectele histologice evidențiate 2003; 85: 1161.
prin examen AP sunt similare cu acelea din lite­
ratura de specialitate.
Copyright: © 2016 Jurnalul Medical de Bucovina. Acesta este un articol cu acces liber distribuit de www.jmbucovina.ro cu permisiunea
nerestricționată pentru utilizarea, distribuția și reproducerea pe orice mediu, cu condiția ca autorul original și sursa să fie creditate.

View publication stats