Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT

privind realizarea contractelor încheiate pentru ianuarie - iunie 2019


Autoritatea contractantă: Procuratura Generală a Republicii Moldova

IDNO/ IDNP: 1006601003865 , mun. Chisinău bd. Ştefan cel Mare si Sfânt 73

1 Nr. Nr. şi data Suma


O b ie c tu l de
acliiziţie(den urnirea N u m ă r u l/tip u l, şi data
O p era to ru l ec o n o m ic c o n tr a c tu lu i co n tra ctu lu i M e n ţiu n i
d/o b u n u rilo r /lu c r ă r ilo r / p ro ce d u rii
d e a chiziţie Lei IIII11ISM . fiii i n
serviciilor)
1 2 3 4 5 5 7
1. Lukoil M oldova S.R.L 31/01/19 din 1398800,00 Produse petroliere Licitaţie deschisă E xecutarea
02.01.2019 o c d s-b 3 w d p 1 -M D - contractului
1543914819513 până la
31.12.2019
2. Texelcom -G rup S.R.L 31/02/19 din 25970,15 Sistem e de securitate C ontract de valoare m ică E xecutat
11.01.2019
3. Prim obil-L ux S.R.L 31/03/19 din 84524,00 A chiziţionarea C ontract de valoare m ică E xecutat
25.01.2019 jaluzelelor
4. M oldpresa G rup S.R.L 31/04/19 din 23910,00 A bonare anuală C ontract de valoare m ică E xecutarea
25.01.2019 contractului
până la
31.12.2019
5. A cvilin-G rup S.R.L 31/05/19 din 95991,00 A chiziţionarea C ontract de valoare m ică E xecutat
A 25.01.2019 m obilierului de birou
V D aac-H erm es S.A 31/07/19 din 283742,00 Servicii de deservire N egociere fără publicare E xecutarea
21.01.2019 tehnică a contractului
autoturism elor de până la
serviciu aflate pe 31.12.2019
perioada garanţiei
7. Centrul de m edicină 31/08/19 din 500000,00 Servicii de efectuare a N egociere fără publicare E xecutarea
legală 21.01.2019 expertizelor m edico- contractului
legale până la
31.12.2019
8. Inspectoratul G eneral al 31/09/19 din 400000,00 Servicii de efectuare a N egociere fără publicare E xecutarea
Poliţiei 21.01.2019 expertizelor ju d iciare şi contractului-
constatări tehnico- până la
ştiinţifice 31.12.2019
9. Biroul de curieri speciali 31/10/19 din 180000,00 Servicii de curierat N egociere fără publicare E xecutarea
21.01.2019 contractului
până la
31.12.2019
,1 0 . Sim ex-Plus S.R.L 31/11/19 din 14500,00 A chiziţionarea C ontract de valoare mică E xecutat
25.01.2019 Scaunelor
11. RS T ires G roup S.R.L 31/12/19 din 142160,00 A chiziţionarea C ontract de valoare m ică Executat
01.02.2019 anvelopelor de iarnă
12. IP Serviciul Tehnologia 31/13/19 din 66000,00 T ransport de date PG şi C ontract de valoare m ică E xecutarea
inform aţiei şi securitate 11.02.2019 mun. Chişinău contractului
cibernetică până la
31.12.2019
13. IP Serviciul T ehnologia 31/14/19 din 112320,00 Securitatea C ontract de valoare m ică E xecutarea
inform aţiei şi securitate 11.02.2019 transportului de date, contractului
cibernetică servicii V PN până la
31.12.2019
14. IP Serviciul T ehnologia 31/15/19 din 12000,00 A sigurarea paginii w eb C ontract de valoare m ică E xecutarea
inform aţiei şi securitate 11.02.2019 (w w w .procuratura.m d) contractului
cibernetică până la
31.1-2.2019
15. IP Serviciul T ehnologia 31/16/19 din 93500,00 Servicii de telefonie C ontract de valoare m ică E xecutarea
inform aţiei şi securitate 11.02.2019 fixă (200 num ere) contractului
cibernetică până la
31.12.2019
16. LA Harap Alb SRL 31/17/19 din 10386,20 Servicii de protocol C ontract de valoare m ică E xecutat
18.02.2019
17. I.P A genţia Servicii 31/18 4-CP 11000,00 Legitim aţii de serviciu C ontract de valoare m ică E xecutat
Publice din
18.02.2019
Î.S Poşta M oldovei 31/20/19 din 110000,00 R ecepţionarea, C ontract de valoare m ică E xecutarea
25.03.2019 francarea şi contractului
recepţionarea poştei până la
31.12.2019
19. S.R.L C lem antin 31/21/19 din 6000,00 E laborarea devizului şi C ontract de valoare m ică E xecutat
18.02. 2019 caietului de sarcini
♦ privind achiziţionare
serviciilor de reparaţie
capitală a sediului
Procuraturii mun. Bălţi,
din. Str. păcii 21
20. 1.1 Interproeiect-C om ert- 31/22/19 din 9600,00 E laborarea C ontract de valoare m ică E xecutat
A ndriuta 08.02.2019 docum entaţiei de
proiect

21. T ipografia-Sirius S.R.L 31/23/19 din 18000,00 C alendare trim estriale C ontract de valoare m ică E xecutat
25.02.2019 2019

22. L ingvistica S.R.L 31/25/19 din 318000,00 A chiziţionarea Cerere a ofertelor de E xecutarea
12.03.2019 serviciilor de traducere preţuri contractului
o cd s-b 3 w d p l-M D - până la
1550048783026 31.12.2019
i
’23. S.C A rhdescon-A N SRL 31/26/19 din 9840,00 Studiu de fezabilitate C ontract de valoare m ică E xecutat
05.03.2019 (procuratura mun.
Bălţi, str. Păcii 21)
24. SRL Intronova 31/29/19 din 12014,50 M ontarea C ontract de valoare m ică E xecutat
11.03.2019 m ecanism elor
deschidere/închidere
. p o 'l L - ... ... ___________

25. S.R.L Im preso-Print 31/30/19 din 108000,00 încărcarea şi C ontract de valoare m ică E xecutat
20.03.2019 regenerarea cartuşelor
26. M oldtelecom S.A 31/31/19 din 329000,00 Servicii publice de Cerere a ofertelor de E xecutarea
22.03.2019 com unicaţii electronice preţuri contractului
până la
o cd s-b 3 w d p l-M D - 31.12.2019
1550756738458

27. Inter Rudsin S.R.L 31/32/19 din 16665,00 Foraj de găuri p/u C ontract de valoare m ică E xecutat
20.03.2019 suport m etalic
f8 . S.R.L Oficiu AM G 31/33/19 din 62000,00 Servicii de reparaţie şi C ontract de valoare m ică E xecutat
21.03.2019 regenerare a cartuşelor
pentru im prim ante
29. Elen-Electric S.R.L 31/35/19 din 53256,19 Ilum inarea faţadei a C ontract de valoare m ică Executat
27.03.2019 clădirii din mun.
Chişinău, bd. Ştefan cel
M are si Sfânt
30. S.C Europres S.R.L 31/36/19 din 93757,00 Registre de evidenţă C ontract de valoare m ică E xecutat
26.03.2019
31. S.A M oldtelecom 31/37/19 din 279958,44 Servicii de N egociere fără publicare C ontract
26.03.2019 telecom unicaţii valoare m ică

32. S.A M oldtelecon 31/38/19 65600,00 Internet pe bandă C ontract valoare m ică E xecutat
din largăţianuarie-februarie
26.03.2019 2019)
33. S.R.L Intralex C& C 31/39/19 din 540480,00 Servicii de C erere a ofertelor de E xecutarea
1 08.04.2019 interpretariat preţuri
o cd s-b 3 w d p l-M D -
contractului
până la
1552547639542 31.12.2019
34. ICS N ord G az-Sîngerei 31/40/19 din 439,00 Deservire şi exploatare C ontract valoare m ică E xecutat
16.04.2019 tehnică a reţelelor de
gaze
l.S M olddata 31/42/19 din 96000,00 A sistenţă InfoPG , C ontract valoare m ică E xecutarea
18.04.2019 M anagem entul contractului
D ocum entelor, Resurse până la
umane. 31.12.2019
36. S.A M oldtelecom 31/43/19 din 84455,28 Servicii de C ontract valoare m ică E xecutarea
18.04.2019 telecom unicaţii contractului
♦ până la
31.12.2019
37. Bitahon C om pany S.R.L 31/44/19 din 17376,87 Străm utarea şi lansarea C ontract valoare m ică E xecutat
22.04.2019 sistem elor video
38. A utoforţa S.R.L 31/45/19 din 9600,00 R evizia tehnică auto C ontract valoare m ică E xecutat
23.04.2019 (62 auto)
39. M oldasig S.A 31/46/19 din 61765,56 A sigarea auto RCA (62 C ontract valoare m ică E xecutat
23.04.2019 auto)
40. Sinectica-Com S.R.L 31/48/19 din 72600,00 Editura Revistei C ontract valoare m ică Executarea
13.05.2019 Procuratura R.M contractului
până la
31.12.2019
41. Diferens S.R.L 31/49/19 din 48910,00 M ontare, dem ontare, C ontract valoare m ică E xecutat
29.05.2019 racordare conditionere
42. V lacotal S.R.L 31/50/19 din 114986,00 M ărfuri de uz C ontract valoare m ică Executat
29.05.2019 gospodăresc
43. Standelev S.R.L 31/51/19 din 84363,25 Rechizite de birou C ontract valoare m ică Executat
â 29.05.2019
*14. S.C Cartnord 31/53/19 din 786360,00 Hârtie x e r o x , form at Cerere a ofertelor de Executat
10.06.2019 A4 preţuri

ocd s-b 3 w d p l-M D -


1557813981179
45. D aac-H erm es S.A 31/54/19 din 499026,00 D eservire auto Skoda Cerere a ofertelor de E xecutarea
10. 06.2019 aflate în afara garanţiei preţuri contractului
până la
o cd s-b 3 w d p l-M D - 31.12.2019
1557233674210
46. M axprof Grup SRL 31/55/19 din M ontare, revizie C ontract valoare m ică E xecutat
15.05.2019 tehnică şi reprogram are
a sistem ului de acces la
sediul procuraturii
Republicii M oldova
din bd. Ştefan cel M are
şi Sfânt 73
47. D aac-H erm es S.A 31/57/19 din 203398,43 D eservire auto D acia C ontract de valoare m ică E xecutarea
17.06.2019 Logan şi D acia D uster contractului
până la
31.12.2019
48. A pa Bună Trade S.R.L 31/58/19 din 19500,00 A pă potabilă C ontract de valoare m ică E xecutarea
17.06.2019 contractului
p ân ă la
31.12.2019
49. S.R.L A utorcom G rup 31/59/19 din 131520,00 C operte dosar penal şi C ontract valoare m ică E xecutat
17.06.2019 de control /7

I £