Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 66 din 08.08.2019

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 63/25.07.2019

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, reunit în şedinţa extraordinară din data de 08.08.2019, având în vedere următoarele:
- adresa nr. 5617/24.07.2019 a Companiei Naţionale de Investiţii ″C.N.I.″ S.A. înregistrată la
Primăria Comunei Periam sub nr. 5532/26.07.2019;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5840/06.08.2019 prezentat de doamna
Ponta Gyongyi, inspector I principal - urbanism în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială,
Urbanism și Transport Public al Primăriei Comunei Periam;
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 5852/07.08.2019 elaborat de
Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- H.C.L. Periam nr. 63 din 25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin de înot didactic în
localitatea Periam, judeţul Timiş”;
- prevederile O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ″C.N.I.″ S.A., cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ″C.N.I.″ S.A., cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. 2, art. 555, art. 557 alin. 2, art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art. 110 alin.1, art. 129 alin.1, art. 129 alin.2 lit. b, c și d, art. 129 alin.4 lit. f,
art. 129 alin.6 lit. a, art. 129 alin.7 lit. a, e și f, art. 129 alin.10 lit. a, art. 139 alin.3 lit.g, art.196 alin.1 lit.a,

1
art.197 și art.297 alin.1 lit.d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea nr. 63/25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin de înot
didactic în localitatea Periam, judeţul Timiş”, adoptată de Consiliul Local al Comunei Periam.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Companiei Naţionale de Investiţii ″C.N.I.″ S.A.;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al
Primăriei Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul primăriei Comunei
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro

L.S. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,


Contrasemnează:
? CĂPUȘAN IONEL
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
____________________ ? BRONŢ DACIANA

___________________________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM, DUPĂ
SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 66/2019
Semnătura
persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
ZZ/LL/AN
responsabile să
crt.
efectueze
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 08/08/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 08/08/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 09/08/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 09/08/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 4+5) …./.../2019
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 09/08/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general
al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora
li se adresează.”