Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 8 AUGUST 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului
Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.4, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar DUMITRAȘ CORNEL, doamna secretar Bronţ
Daciana, precum și consilierii locali ai Comunei Periam: BUCȘE ADRIANA, CANTAUZ TODORICĂ,
CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA,
RUS ADRIAN, STRUTINSCHI RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, USVAT
VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi 11 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 103 din data de 6 august
2019, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 5858/07.08.2019, când le-a
fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr.


63/25.07.2019;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. II
2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin
de înot didactic în comuna Periam, sat Periam, judeţul Timiş”;
- iniţiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. II

Doamna secretar înștiințează consiliul local despre faptul că domnii consilieri locali Arnăutu
Elena-Mariana, Avram Ioan-Mircea, Hulbăr Florin și Tamaș Cristian-Marian, au anunțat în prealabil că
nu pot participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Periam și supune la vot Procesul-verbal al
şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare a Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de
25.07.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).

Domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Usvat Viorica, secretarul comisiei II, dă citire materialelor de la punctul 1:
adresa Companiei Naţionale de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., raportul compartimentului de specialitate -
inspector I principal-urbanism, referatul de aprobare elaborat de Primarul Comunei Periam, Proiectul de
hotărâre nr. 1/07.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 63/25.07.2019 şi
raportul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/07.08.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/07.08.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Usvat Viorica, secretarul comisiei II, dă citire materialelor de la punctul 2:
adresa Companiei Naţionale de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., raportul compartimentului de specialitate -
inspector I principal-urbanism, referatul de aprobare elaborat de Primarul Comunei Periam, Proiectul de
hotărâre nr. 2/07.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Compania Naţională de Investiţii ″C.N.I.″ S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor

1
în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip „Construire bazin de înot didactic în comuna
Periam, sat Periam, judeţul Timiş” şi raportul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/07.08.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/07.08.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (11 voturi).

În încheiere, domnul consilier local Căpușan Ionel, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor
celor prezenţi pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare cu
convocare de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar Comună,
CĂPUȘAN IONEL BRONŢ DACIANA