Sunteți pe pagina 1din 4

Drept civil .

Obligatii

Art 512

Obligatia – rap juridic in virtutea caruia creditorul este in drept sa pretinda de la debitor

executarea unei prestatii ce consta in a da , a face sau a nu face ceva, sub sanctiunea

constrangerii de stat.

Latura activa : dreptul creditorului de a pretinde executarea prestatiei de la debitor

Latura pasiva : indatorirea debitorului de a executa prestatia fata de creditor.

Cuvintul obligatie provine de la lat.” Obligation” , care inseamna “A lega” pe cineva “din

pricina” (ob) neexecutarii prestatiei pe care o datora altuia.

Elementele raportului juridic

Subiectele raportului juridic obligational

1. Personae fizice

2. Personae juridice

3. Statul si unitatile administrative teritoriale pot fi subiecte doar in cazul in care

participa nemijlocit in nume propriu, ca subiecte de drepturi si obligatii (art192-193)

Subiectul activ – creditor


Subiectul pasiv- debitor

EXEMPLU de raport de obligatii unilaterale :IIn cazul obligatiilor de recuperare a daunelor

,calitatea de creditor o are pagubitul , iar cea de debitor o are autorul faptei ilicie.

EXEMPLU DE RAPORT OBLIGATIONAL CU UN CARACTER COMPLEX, UNDE SUB.

AU O DUBLA CALITATE : In cazul vanzarii cumpararii , vanzatorul este creditor al pretului si

totodata debitor al obligatiei de transferare a dreptului de proprietate si de predare a lucrului

vandut. Cumparatorul este concomitant creditor al prestatiei de predare a bunului cumparat si

debitor al obligatiei de plata a pretului.

Obiectul raportului juridic obligational : prestatia , adica conduit pe care creditorul o poate

pretinde de la debitor sip e care acesta este indatorat sa o indeplineasca.

Conf .art 512 alin 1 prestatia consta in : a da , a face sau a nu face .

A da : indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real .

EX: obligatia vanzatorului de a transmite cump. Dr de proprietate asupra bunului vandut

Obligatia de a da nu se confunda cu obligatia de apreda.

De ex. obligatia vanzatorului de atransmite cumparatorului dreptul de proprietate asupra

bunului vandut este o obl. De a da, obligatia care nuse confunda cu obligatia predarii material a

bunului vandut ,care este o boligatie de a face.


Dr. de proprietate asupra bunurilor mobile se tranmiste dobanditorului o data cu transmiterea

bunului. Art 321 alin 1

Ebligatia de a da poate fi executata anterior sau ulterior predarii bunului daca acest lucru e

prevazut de lege sau de contract.

In cauzl bunurilor imobil , obligatia de a da se considera executata, dupa regula genreala, la

data inscrierii in registrul bunurilor imobile.

A face : indatorirea sub pasiv de a efectua o lucrare , un serviciu si in genre o prestatie

pozitiva

Ex. obligatia vanzatorului de a preda lucrul vandut , obligatia locatorului de a pune la

dispozitia locatarului lucrul inchiriat , ob de prestare a unui serviciu sau deexecutare a unei

lurari.

A nu face: conduit negaitva, sau abtinerea debitorului de la ceva ce ar putea face daca nu s-ar

fi obligat fata de creditor

Ex : obligatia autorului care a incheiat un contract de editare cu o anumita editura de anu

ceda altei edituri dr. de reproducere si difuzare a operei sale .

Sunt lipsite de oblicet material unele obligatiii contractual privitoare la executarea de lucrari

si de prestari servicii .

S-ar putea să vă placă și