Sunteți pe pagina 1din 28

1

SF. MARE MUCENIC PANTELIMON


Troparul glas T
 
P ur 
 tă 
to 
ru
le
de chi nuri Sfin te şi tă mă du i to

ru le Pan te li mon  
 roa a
gă pe Mi los ti 
vul Dum
 nezeu ca 
  să

dea ier ta re de gre şeli  


23 su 
fle 3
te lor noa a
a as tre 

Condacul glas T Pe Cuvântul


 

r mă tor ne clin tit Ce lui Mi los


U   z  tiv fi ind şi dar de tă

mă du iri lu
 â ând de la El  3
  pur tă to ru3
le de chi nuri

Mu ce ni i
 i 
ce al 
lui 
Hris
 tos  
bo zli
le noas
tre
su fle te

eşti vi 
 in
de că le prin ru gă ciu ni le ta a le  
pu ru rea

pă zin du ne 
 de 
smin te e
li le lup tă to 
ru
lui 
pe cei ce

stri găm 
 cu
cre di in 
ţă 
mân 
tu ie 
eş0
te ne Doa am ne 
2

VECERNIA MARE

Doamne strigat-am, Glas 4 Pa

D
Macarie ierom.

oam 
 ne 
stri 
ga 
t-am 
că  
tre   
e 
e s
Ti  i i

ne 
 e 
a 
u 
uzi i i
mă 
a a!
a a 
u u 
zi 

mă 
 ăă  '
ă s
Doa 
a s
a 
am
ne  
Doamne
stri 
ga 
t-a 
am
că
tre 
Ti

i s
i 
i 
ne  
a 
u 
u 
ziisi i
mă  
ia +a
min 
te 

gla 
 asu
ul
ru
u 
gă
ciu 
unii me
ese e
le 
cînd 
stri 
ig 
că  
tre es

Ti 
 i i 
ne e
e 
a 
u 
u  
u 
zi i 
măă 
Doa 
a !
a am

ne 
 e  

S ă 
 se 
în 
drep
te e 
ze 
ru 
gă 
ciu 
nea !
a a S
mea

a ca tă mî ia a î î na a i
    ! !i 
in tea a a
 s a 
Ta

ri 
  di 
ca 
rea 
amî 
î 
îi 
ni 
i i s
lo o
or ]
me 

e e s 
e 
ele  je 
  ert
fa 
a a ] 
de 
e !
e e S
sea a sa 
a 

a a S
! ră 
ă 
a 
u 
u u 
u u 
  zi i 
măă
Doa  a!
am

ne 
 e  
3

La Doamne strigat-am, stihirile glas T Cel ce ai fost chemat


 
F i 3
 e 333333333333
u re chi le Ta le cu lu a re a min te 

 spre
 gla a 
sul ru
gă ciu nii me le. 

el ce ai fost
C  nu mit Pan te li mo on du pă vred ni ci

e  
 când iu bi 
rea
de oa meni
ai tin 
s-otu
tu
ror a ră tând că
 

tre su fle te 
 pur 
ta 
re 
de gri jă  3
şi că 
tre z
tru puri
 tă

du
i i 
re
a 
tunci
cu3
nu mi rea de mi los 
tiv te-ai
 îm
bo gă

ţit 
răs plă ti rea lu ân du o 
pen tru fap 
te 
le bu ne 

şi pen 
3 tru 
bu na cre din ţă 
a flând pla a
tă 3
pur

tor de cu nu 
 nă
şi ne bi ru it 
ostaş al Dum
  ne 3
ze u lui

nos 
 tru
a râ tân du te  3
pe Ca re roa 
gă-Lsă
mân tu ia a
as

că 
şi să lu
mi 
ne eze
su 
fletele
noa 
as
tre. 

en tru
P 333  nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne aş

tep ta t-a su fle tul meu spre cu vân tul Tău   


 nă
dăj

du i i ta 
 su u
fle
tul meu în Dom nul. 
4

el ce ai lu
C   a at ha ar de tă mă du i re când

bu 
 na
cre
din ţă3
mai mult
de
cât
toa te
ţi-ai
a
les   3
cu râv nă a li

pin du te 
 cre 
din 
ţei 
mai cii ta le  3
şi pă gâ 
nă 3
ta tea

ta a tă lui tău 
! + u
rând a tunci
  dum ne ze ias ca ra 
 ză
ţi-a3
dă ru

it 
a dân cul lu mi nă ri lor 
Dă 
tă to 
rul 
lu mi nii 

Cu 
2 vân 
tul2
lui Dum ne zeu Cel ce dă ru ieş te lu cruri
 mari cu dum
 33

ne ze ias că
 cu 
noş tin ţă cu nos când 
mai î na in 
 te
stră lu ci


rea ta 
 în 
ţe 
lep 
te 
Pan te li mon 
pe ca re o ai
a

ră tat 
 tu
tu ror 
vie ţu i 
ind
creş ti ne 
 eşte. 

in stra ja
D 333  di mi ne ţii pâ nă în noap te din

stra ja di mi ne ţii   


 să nă dăj du ia as că Is
ra

el spre Dom nul.


 

el ce din iz voa re le Mân tu


C   i to ru lui ce le ne

ma3
 ter ial ni ce scoţi pu u
ru
rea
har de tă mă du iri dum ne ze
 2

ieşti 
 şi torni
cu 
în des tu la re  
şi dai 
ce 
lor
ce vin 
la
5

ti 
z ne 
prea fe ri ci ite 3
 pe cei ce să vâr
şesc cu cre din 
ţă
po

me ni 
 reata 
slă vi 
tă
şi prea sfin ţi tă 
şi 3
de lu mi 3

pur tă toa re  


 cu dum ne 
ze !
ies cul ha ar lu mi nea a

ză-i
 cel3
3 ce eşti uns cu nu mi re ur mă toa a
re lui Dum
 nezeu

în chip
 vă
dit şi 
  cu 
bu nă ta ate 
ca re roa gă te să

se dă ru ias că tu tu
 u ror 
ce 
lor
ce
te la u
dă. 
Slavă glas T după Dimitrie Suceveanu
 
S la a
 a vă Ta 
 tă ă
lui şi Fi u3
lui şi Sfâ â
ân tu

u lu
 u 
ui
Duh. 

S tră 
 lu 
ci 3
i i i [i!S
i i i ii 
t-a 
+ a aa 

a as
!S tă ăă  [ă !
ă  ă ă S
ă !S
ă ă
ăzi   3
cin
sti i
i i

i 
 tă  
po me 
ni i
rea a cee 
lui 
fă 
ră 
de e
a a ar

ginţi  
 ca re chia 
mă
pe
cre
di 
in
cioşila
os 
pă ă
ă ăţ ta a

ai ni ic 
 şi 
la
+ a du
 na a 
a re!S
de ee 
pra asaa 
az

nic  a
 du u
câ ând
a
du 
nă ri
i le  
iu 
bi 
to o ri lo
6

or de pra a sa 
 a az
nic  
că ne-a so 
si 
it no 
o o

uă 
 docz
to
rulfăcă
tor 
de e
mi i
nuni 
cel 
ce 
vi inde

bo o osoli3
2 le 
tu uu 
u tu
u uu
ror 2
Pan te li mo 
 o

o o
 o 
o o
 on  
ta relee 
 e
pă ti i 
miisi 
 i
tor 

şi se roa 
 a agă  
cu 
dea 
di !
i in
S su 
ul Do 
om
nu

u u
 lui  
casă
mân tu 
ia a
as că 
su 
fle
te !
e e
S e !S
le e

noa a a
 as
tre e e. [

La Litie stihirile glas 1 T


 

u ne vo in ţă bu u nă te-ai ne vo o it
C         şi a ler ga

rea mu ce ni ci ei ta 
 le 
ţi-ai
!Ssă ă
ă 
vâ âr
şit  
Mu ce

ni i 
 i i!S
ce e
e 
Pan 2
te e 
 e
li i si 
 i 
mon 
pen
 tru 2
a

ceas ta
 în tru ce 
le
de
sus 
dăn ţu ieşti
cu în 
ge e
rii 

du
pă 
vred 
ni 
ci 
a os te 
ne li
lor ta za 
a s
le   
do

bân 
 di 
ind Î îm !S
 ! pă ă 
ă 
ră  
ţi i 
 i
a a
de e 
e

sus  
 pen
tru 
a 
ce ea roa a
gă
ă
te 
 tă
mă 
du 2i 
to 3
ru
7

le prea fe e
 ri i ci te  
să se dă ru ias că 
no 

o uă 
 ma!S
a a
re e
e 
miisi 
 i
lă Glas 2 T
 
F ă 
 ră 
pla tă da ai
oa a 
meeni
lo or
dar  
Pan te li

mon Mu ce ni 
 ceslă
 ă
vi !S
i i
te   
şi 
du hu
ri
le a

lu
u 
u s!
ungi]
prin che ma a rea a 
lu ui
Hri i 
 is
tos 

şi
or 
bi
lor!S
le-ai dă ru i i it
ve 
de e
e 
e re  ca
 

un rob al Lui 
 deea 
 a
proa
a ape  
roa 
a gă 
ă

ă
te   
tă mă 
du i 
to 
ru 
le prea
fe !
e e ri i
S !S i

ci i 
 i te e  
să dă ru ias că lu 
mii
pa 
 as !+a
ce    
şi

ce 
 lor
ce te iu be e e s!
esc ma a re
 e 
mii si 
 i
lă 

L e 3
 pă 
da 
t-aiîn
şe lă ciu
nea
 ta tă
lui tău prea 
slă
 ă
vi

i i te 
!S şi cu 
vin te le ma ai!S
ci i ii ta aaa
le

în ţe lep ţeş tee


z pri mi i
 in 
du 
le  mai pre sus 
   decât

a 
 u 
u uru 
ul roa 
 de
ai a dus 
du pă gla sul Do

o 
om nu us
  u 
 u
lui  
şi tă mă du i tor 
prea
 + a 
les
8

te-ai a
 ră ă
tat  
Pan te li mon Mu ce ni is!
i ce slă

ă ă
 vi isi 
 i
te  
şi um blând
 cu
da a rul pe ca a

le  
 ai a flat un prunc!S
ză câ â â
â 
â ând
jos  
de

nă pâ
 â !S
â] âr că 
ă ă !S
mu u
uş 
ca at
şi 
că tre Dum

ne zeu 
 ru 
gă ciu ne fier bi i 
 in
te e
e fă ă 
 ă
când 
în 

da tă pe co pil
z l-a 
ai
 î î î 
 î
în 
viisi 
 i
at 

şi
fia 
ra ai fă cu u us 
u 
t-o 
de 
a a
cră ă 
 ă
pat 

pen 3
 tru 3
a ceas ta fă 
po
me ni re
e şi
de 
 e
noi32
cei ce să vâr

şim cu cre di in ţă  


2 po zme e ni
! i i rea
 asa 
 a
ta 

I u 
 bi 
t-ai cre
 e!S
di i in
ţa  bi ne cre din 
  3 cioa 
se e

ei ma a 
 ai
cii3
ta 
ale 
 şi33
 ai în drep tat 
pă gâ 
nă
 ă
ta

a a
!S tea  
ta a
a tă ă
lu u 
 ui
tău  
căci cu în vă ţă
  

tu 
 ri 
le 
lui 
Er !S
mo o
o 
la  aa a
e  
în tă ri

i
i !
i inS 
du usu 
 u
te  
în a ces 
 teaşi
bo te 
zu

u
ul 
a a 
 a
ai să
vâ 
 âr
şit 
Pan te li mon
Mu ce ni
9

ce slă vi 
 i i
te 
al Mi los ti i is !]
i vu lui Du um

ne es
 e 
 e
zeu  
vin 
de 
că to 
rul
bo zli 
i lor  
şi

iz go ni to
 o 
rul
 pa a
a ti i
mi i 
 i
lor  
roa
 

a
gă 
ă ăte 
să fi e iz bă viţi 
di
in
pri
me e
ej ]
dii

cei ce să vâr şesc cu cre


 din 
ţă 
ă !
pu u!
ru  u
rea   
cin

Glas 5 T
sti i s
 tă
po o me e 
ni i
rea a 
 a
ta
 

P rea 
 stră 
lu ci tă 
po 
me ni 
rea
Mu0
ce ni cu lui 

lu mi nea ză ma 
 a 
 aargi i
ni i i ]
le 
 caasa
soa a
a a

re es
 e 
 e
le  
şi ne în ce tat dă tă mă du i 
iri

cre din
 cio 
 şi  i
lor  
bo  lilei 
iz 
go o
o 
nind 
şi

pa ti
 mi i 
le e vi i i 
 i
in 
deese 
 e
când 
pen

tru că
 se roa a 
gă 
Pan
te 
li i
mon 
pu u
u ]
u !
u uS

ru u
 rea 
lu u 
 ui
Hri 
 isi 
 is
tos  
să dă 
ru u
ia 

a as că ă 
  ă  
su 
fle 
te lor noa 
a as
tre   
ma a 

re
mi 
 is!+
i lă 
10

Slavă glas T după Anton Pann


 
S la a
 a a!K
a vă ă
Ta a
a 
tă ă
lui 
şi 
Fi 
i

u !
 u uS
lu uişi
Sfâ âs
â â
ân
tu 
u u u
u 
luus
u 

ui Duh


e niţi iu bi to ri i lo or de
V z2  e e e e mu u ce e

e nici  
 cu 2
+ un !
cu ge et to oţi
să 
lă 
u u
dă 
ă ă 

ă să lă ă u u
! dă ă 
ăm !
pe Mu ce ni cu ul lu ui
Hri 

i is to 
!S os  2
ca re pen tru bu na 
cre e e 
di i
i in ţă

ă 
bi 
ne e
s-a 
ne e
 e e2
e e ee !S
e e
vo o o

ooo
 o o o
i i!
i i
it  3
şi cu da ar pen tru
bi

ru
2i 
 i03
in ţă ă 
s-adă 2
ă 
ă ăăruu  [i z!
i i i i

it  
 pe lu
mi i 2
nă 
to !
o o
S rul 
luusu 
 u
mii şi
stea

Veniţi iubitorilor de mucenici...


cu un cuget toţi să lăudăm pe Mucenicul lui Hristos...
care pentru buna credinţă bine s-a nevoit...
şi cu dar pentru biruinţă s-a dăruit...
pe luminătorul lumii...
şi steaua Bisericii pururea luminoasă...
11

ua 
 Bi i
se ri !S
i i
cii  
pu ruz
u rea a lu u mi i i noa

a a a 2
! a
 a !S
a a
a 2
a  [a  
 aa  a 
 a
a să  0
pe en tru

a ceas 
0 ta  
şi 
că 
tre e e
e 
el 
stri
 i
gâ â
â 

â 
 â  [â !
â  â â
S â !S
â â
ând   a
şa as
a sa a
să ăă

ă 
 zi ii 
cem  3
Pan te 
li z
mo ososo 
 on  3!S
Mu ce ni i i

ce 
 slă 
ă vi ii 
i i
te  
fi i
i 
i i 
i i

i
iii 
fi i ii  
su 
fle
te lor şi tru pu ri lor noas

tre iz 3
 bă 
vi i i i si
i i3
re e!
e ee  şia2
co

o pe e ră ă mâ â
 â â
ânt 
ne e
cli i in
tit 

ru 
 gâ 
ân
du u2
te e că tre Do o
o 
 o
 om
nul  
ne
în 
ce

e ta 2
 a 
a aa
a a
a ne î în
ce 
e 3
ta aa
a a a

a a
! at  să 
   ă ă s
ne
mâ â
ân 
tu 
ia 
a a [as!as
că 
pentru aceasta şi către el strigând aşa să zicem...
Pantelimon, Mucenice slăvite...
fii sufletelor şi trupurilor noastre izbăvire...
şi acoperământ neclintit...
rugându-te Domnului neîncetat să ne mântuiască.
12

Fericimu-te pe tine glas 5 T după D. Suceveanu


 
Ş i 
 a 
cumşi
pu 
ru
rea
şi în ve cii ve 
ci
lor A
min

T e 
 fe 
ri 
cim 
Fe 
cioară 
de
Dum
ne 
ze
eu 
Năs că toa


are 33
şi te slă vim
cre 
din cio 
şii 
du 
pă
da to ri ie

ce 
 ta  
teanez
clin ti tăş i
zi dul
 nesur
pat  
folo
si toa 
rea
ta a

re 
şi 
scă 
pa 
a 
rea
su 
 flete
lor noa as 
tre esee e

La Stihoavnă stihirile glas T Ceea ce eşti bucuria


  

ă po o me ni im cre
S !
S  e di in cio o o şi i ii a

a as
!S tă 
ăzi2
cu u ]
la !
a a
S u !
u uS
de e 
pe în tru to

o ot
!S mi i 
lo os ti i 
vul !
Pa an te e
li 
mo on !
mu u

ce e ni
! i 
cul  3
că a ce e
e 
es
ta a pe 
e 
Hri is tos

cu 
 u 2
râ â âv nă
do o
rind  
pe 
si 
in gu0
ru ul ne

e a a
!S a 
se e
mă ă ă
nat  
în 
mi lo sâ ârdie

mi i2
!S i ]
i 
lă ă
şi î 
în
du !
u u
S ră 
ări a
lu a at

dum
 ne e
ze e e e
e 
ie 
es
cu u ul
har. 
13

rep tul
D 33 ca fi ni cul va în flo ri şi ca ce

drul
 din!S
Li ba a
a ]
an 
se e
va î în
mu !
u ul
S ţi 
i. 

i do o bân
A !
S  di it Î în ţe e le e ep te e e a

a al
!S cu u2
no o ]
şti !
i in
S ţe !
e eiS
ha ar 
şi cu ge tâ

â ând
!S  pri in
lu u cra a3
re 
e e s!e
a ai
a 
fla at !
fe e

ri i ci
! i 
te  
su i i
i rea + a de ee evă

ă ra a
 te ei 
ve 
de 
 eri 2
du u um ne 
ze e
ieşti  
şi te-ai
3

fă cu u ut bi i i
!S ne e
e 
fă ă
că ă ă
tor  
ce

lor ce su uferă!S
 de mu u
u ]
ul 
te ese
fe 
luri
de !
e e
S bo

oli  


 doc to ri e 
pe 
Hri is
to o o 
 o
os 
a asaa 
a

vând
 

ă să
R 33 dit fi ind în Ca sa Dom nu lui în cur

ţi le Ca sei Dum ne  
33 ze e
u lui no 
os3
tru va în 
flo 

o o
!S ri 
i. 

an te e li
P !
S  mo on mu u ce e ni i i ce e e ci
14

i i
!S ne e
va a ]
spu !
u u
S u !
u uS
ne e 
su fe ri in

ţe !
 e e Se e
le e ta a 
le !
ce e le-a ai
răb 
da at

bă ăr bă ă te
!! eş 
te  
toa aa a
tă ă î 
în
groo
zi

rea 
 a 2
chi i i nu 
ri i
lor  
ai 
a 
ră ta 
a t-o

ă ă 
 ă 
ă !!S
ră ă tă ă
ă 
ri isi 
i i
e  
pen 
tru

do
ri i 
reau!S
ni i2i ]
i 
ri ii
cu 
Du 
um ne !
 e e
S ze 
eu

ce
a cu um 
te 
pro o
slă ă ă ă
ă 
veese 
 eş
te. 

Slavă glas T după Dimitrie Suceveanu


 
S la 
 vă 
ă Ta tă ă lui şi Fi i 
u u
u ulu 
ui

şi
Sfâ z
â â 'ân
tu u
lu u ui
Duh 

I u 
 bind 
dreap tă cre din ţa mai ci
iita !S
a a
le  
şi 
ne dum

ne ze i rea ta tă!
 lu ui tă ă 
ău 
î în
dre e 
 ep
tând

doc 
 to 
ru lui su 
fle
te lor !S
fi ii 
ind 
pă
ăr ta aş
ca 
un

doc 
 tor  
te-aiz
î î î ' 
în
vă ăs
ă ă
ţat  
şi 
cu
dum ne ze
 

ies 
 cu
ul har în 
  tru 
a mân do o uă 
bi 
ne is !S
cu uu 
sin
15

du u te e 
3  e  
pa ti2
mi lor de to o !S
] o ot
pier
ză ă
tor 

şi su 
 fle3
te lor tă mă du i
tor
te-ai 3z
a a a ' a
ră ăs
ă ă
tat 

ci ca cel ce
2 ai do bân dit 
2 în
tru chi i!
nu uri î 
în2
tă 
ă 
riis

i i
 re  şi
în 33
ru gă ciu 
uni
 ră 
ăb
da a
a re 3
Mu ce

ni i 
 ce 
al lui 
Hri is
to 
o s
o!os
Pa a 
 an 
te e
li i i

mon 
 roa a
gă te cu 
dea a
di isi 
in !:
su u
S u 
ul   

se mân tu
  u
ia !S
a as
că   
su 
u fle
te e
e ]
le  
noa a
as

tre e 
 Şi acum glas T
 
Ş i 2
 a 
cum şi pu ru rea 3
şi 32
în ve cii ve ci lor a min


e le ce reşti te
C  la u dă pe ti i ne ce ea

ce eşti cu ha 
 ar
dă ru i ită
Mai
că
ne
nun ti tă 
 şi 
noi slă

vim 
 na 
aş!
te rea ta a ne ur ma tă 
deDum2
ne ze 
eu 
Năs

toa re  


 roa gă te 
să 33
se mân tu ia as că  
su 
fle
te le

noa as  
 tre esee 
16
UTRENIA
Sedealna întâi glas T Mormântul Tău
 

re din ţa mai cii ta


C      le ai ur mat fe ri ci te şi ne

cre din ţa


 ta tă
lui
tău ai 
în 
drep
ta t-o 
pen
tru a ceasta
şi

da 
 ar
ai do o 
bân
zditde 
la Dum ne zeu A to 
ot
pu te er

ni cul
 ne pu 
  tin 
cio o
şi lor3
a le vin de ca 
toa
tă boa la

ce 
 lor ce vi 
in
mereu cu cre din 
 ţă
fier bin te 
la cin stit a

ju to rul tău

Sedealna a doua glas T Cel ce Te-ai înălţat
 după

Dimitrie Suceveanu

a pe un os ta aş a al lui Hris tos


C  ne bi ru it şi

pur tă to 
 or
de e ne
vo 
in 
ţe 
prea vi teaz   
toţi cre
 din
cio

şii te lă
 u dăm 
po doa ba mu ce ni ci
i lor
cu cre 
din

ţă prăz nu ind  


 sfân tă po me ni 
rea a ta
 mu ce ni ce pu

ru
rea 
po me ni te 3333
şi cin sti te ne vo in ţe le ta

le  
 în cân tări le mă rim înţe
lep te  
şi pe 
Mân
tu i

to 
 rul 
Hris
z tosÎl
slă vi im
17
Mărimuri glas Tdupă D. Suceveanu
 
C ă 3
  pen3
tru Ti 
ne 3
sun333333
tem u cişi toa tă zi ua  3
so

co tiţi sun tem 


3333 ca niş te oi de ju un
ghie 
 e
e re e

ă
M ]  ri i i mu u u te e
 pe 
ti ii 
ne 

Sfin te Ma re Mu u
 ce 
ni i
i ce e 
şi 
tă mă du 
i

to o o ru
 le 
Pa
an !!
te e li i mo on 
şi 2
cin 
sti im sfin

te chi 
 nu
ri i
i i 
le 
taasa a
le  
pe ca re pen

tru u
!S u 
 u2
Hris to 3
o !S
o o os le-a a
a 3
a ai
răb
da a
 at 

S la  
 vă 
Ta tă lui şi
Fi u
luişi
Sfâ â 
â â  
ân tu 
u u  u

lu ui 
! Duh.

S la a
 a] 
vă ză!ă 
Ţi ii 
e 
Tre i i
me 
e Sfâ 

â ân tă ă 
! Pă 
rin 
te 
Cu vântu le
şi Du !
u uS
hu u le

Sfi i
 i in te zi 
   i 
i ii
câ 
 ând: Sla 
   vă!S
Ţi i i 2
i e

Du 
 um 
ne !S
e e
ze e
e 
e eu
le. 

Ş i
a 
cum
şi 
pu ru rea 
şi în ve cii
 ve eci i 
lo 

or. !
 A a 
min.
18

B u u
 u ] 
cu urăte
ce ea
ce eşti pli i
  i 
nă 
de

ha 
  ar 
Ma  a
ri 
i i e e 
Do o
om nul
 e !
e es
S te e

cu
ti i
i i i 
nee zi 
  i 
i ii
câ â
 ând  z
şi

pri 
s in
ti i
i i i 
 ne ee ]
cu 
no o
 o oi. 

A a 
li lu 
u ii !
i  i
a  A
li lu u 
u i is

i 
  i 
a  z
A lisii
lu u
u u u i isi 
 i
a  
Sla vă

Ţi i 
  i i
e Du 
um 
ne!S
e e
ze e
e 
e e u
le e 

e e.

Sedealna după Polieleu glas T Arătatu-Te-ai astăzi
 
P răz
nu 
ieş 
te 
a a
as 
tăzi 
toa 
tă !S
lu u uu 
u u

mea  
 cin sti te ne vo in 
ţe 
le ta a
a le 
Pan te 
li

mon pă ti mi to o o
33!S ru 
u ule 
 pe 
Dă 
tă 
to 
rul
de vi

a ţă 
slă
vind 
  Ca re 
te-a2
+a ră tat fo lo si to 
or
prea cald
 
Pentru rugăciunile glas T
 

S la 
 vă 
Ta 
tă
lui şi Fi u
lui şi Sfân tu lui Duh 
19

P en
 tru ru gă ciu 
 nile3
răb dă to 
ru
lui Tău de chi nuri
 Pan
3 te

li mon Mii 


 los ti ve 1
cu ră ţeş te mul ţi mea
 gre
şe e li

lor 
 noastre 

Ş i 
 a 
cum şi pu 
ru
reaşi 
în ve 
ciiveci
lor a min 

P en 
 tru
ru gă ciu 
ni
le3
Năs că toa 
rei
de Dum ne ze 
eu
Mi i

los ti ve 31


 cu ră ţeş te mul ţi mea
 gre
şe e li lor noas
 tre
Idiomela glas T
 
T
M i 
lu 33
ieş te mă Dum ne ze u le du 3
pă ma

re mi la Ta 
 şi 3333
du pă mul ţi mea în du ră ri lor

T
Ta a le
 cu ră ţe 
  eşte!S
fă ă
ă 
ră 
de!S
e le e
e

gea a
 mea 

e Mi los ti vul Hris to os roa a a gă-L a


P   !  3 a cum dum ne

ze ies cu le do o os
32 oc
tor3
Pa an te e e liisi 
 i
mon

să mă iz bă veas că!S
2 di i
in 
pa a
a timi şi să ă
  ă ă

miluia
 a as că ăsăă ă
20

Exapostilariile glas T Cu ucenicii


 
P rea 
 în 
ţe le ep te
Pan te e li
mon 
sfin ţi ta a

po 
 doa
a 
bă   
a cin sti ţi
lor
fă ără
de e ar
ginţi şi
a

dum ne ze ieş ti i 


22 lor mu u 
cenici
3şi 
la u da a 
creş ti i

ni lor  


 ce re din cer bi i
ru i in 
ţă  3
pen tru câr mu i to

o rii no oş 
 tri  z
şi pa ce lu 
mii şi mân tu
 i i i re

pen tru cei 


 ce 
cu cre din 
ţă
te la u u
dă sfi in 
te 
roa

gă te e
 pen tru u noi
3  toţi îm pre u 
 2 nă
cu Mai ca 
a 
lui Du um
ne
zeu

Slavă. Şi acum. Acelaşi glas. Femei auziţi




Î n 
 cân 
tări fă ră ătă
ce e
re   
Năs că toa re e
de

Du
 um 
ne
zeu cu bu 
  nă ă
cre di in 
ţă   
te e
cân


ăm 
stri
gând bu cu ră ă
  te mu un 
te  
bu cu 
ră te

sca un pu 
3 ur
tă to or 
defoc al 
 îm pă ra tu u
lui tu u

turor
bu 
cu ră te a în ge ri i
lor la a
u 
dă  şi

a sfin ţi i
 lor sla a 
vă  cu sfârşit: 
sla a 
vă ăsă ă
21
Toatã suflarea glas T , dupã Macarie Ieromonahul

T
 
oa 
 tã 
su fla rea 
sã ã
la 
u u
de 
pe e 
e 
 e 

Do s
 o o 
om nul  
 lã u 
da 
aţi
pe 
Do  
om 
nul
disin
ce e

e e 
 ruri 
lã u da 
a ţi
i-L
în
tru 
ce 
e e 
 ei
de see 

e sus  
 Ţi i 
e se 
cu vi i ]
ne 3
cân ta 
a re
Du 
um

ne
ze e
e 
e e 
u suu u
le 

L ã 
 u 
da 
ţi 
i-L
to 
o ţi
î î în
ge e
ri ii
Lui 

lã 
u u
da a
a ţi-L 
  toa a 
] te 
pu te e 
e [es!e
ri 

le e
 Lu u ui  Ţi e se 
   cu u vi i i ne cân
 ! ta 
a re

Du 
 um  ne
ze ee 
 e
u suu u
le 

La Laude, stihirile glas T O, preaslăvită minune


  
L ă 
  u 
da 
ţi-L 33333
în tru pu te ri le 
Lui   33
lă u

da a
 ţi-L du pă mul
 ţi mea
 mă
ri 
rii
Lu
ui 

i lei lui Dum ne zeu ur mând


M    Pan te
li 
mon te-ai nu mit 

lu ând
z Mu
ce ni i
ce
nu u
me de o po tri i
vă 
şi a se

me
 nea lu cru lui  33
că fi i ind 
mi
los tiv îi3
mi lu ieşti pe toţi 
22

în do
z i tă3
tă mă du i re dân du le  3
hră ni i 
in du-i

şi vin de câ 
3 ân
du-i şi la dum ne ze ias 
 333 ca
şi prea
 stră
lu ci ta


cu no şti in
 ţă a 
lui Hris
 tos
a 3
du cân 
du-i 
slă vi itee  

L ă 3
  u 
da 
ţi-L 333333
în tim pa ne şi în 
ho ră   33
lă u

da a
 ţi-L în stru u
 ne şi în or ga ne 
e 

u crul rân du
L z3 ie lii de sus ca re pes te ti ne s-a fă

cut  
 lu mi nat 
s-a 
+ a ră tat
că 3
în vă ţân 
dute prea
 + arătat

a vin de ca a pa 
3 ti
mi le tru pu lui  
Pan te li mo on

mult
 păti
mi to ru le  te-ai
2z a ră tat 
doc
tor
ga ta su fle te

lor  
 pe to o 
oţi vin de câ 
ân
du-i prin cu vân tul ha 
 3 ru

lui şi + iz bă vin du-i


 din în şe lă ciu u
 333 nea în tu ne ca ată

pe cei 
 ce 
a lear gă
la ti i
nee 

L ă 
  u 
da 
ţi-L 333333
în chim va le bi ne ră 3
su 
nă toa

re  
 lă u da 
ţi-L 
în chim va le de stri 
ga a
re 

toa 
 tă
su fla a
rea
să la u
de
pe
Dom nu 
ul 
23

Î n lo 
 cul 
fru mu se ţii tru 
pu
lui33
fru mu se  
ţea
su
fle teas

că ai pus  3z
 cu a le 
ge
re drea
aptă3
şi 
po doa 
ba
mi inţii

în
lo 
cul
po
doa
bei tru pu lui  3
şi pe cei ce pri vea au 
i-aifă

cu uta
 se mi nu na  
lu mi nând cu se 
em
ne şi cu mi

nuni 3
 şi în floa a 
rea ti ne re ţilor min 
  te
de bă trâ 
ânai

lu at  
 stră lu ci ind
 mu
ce ni ice3
cu 3
cre din 
ţa 
şi ha

a ru
 ul  
Slava glas T tradus după Iacov Protopsaltul
 
S la 
 } a
vă ă
Ta 
tă ă
lui !
şi i Fi i !
u u u ]!
u uS

[u 
 u u
u lui 3
 şi 0
Sfâ â â â â
ân tuu 
u 0
lu u

!S [u 
u u u u
ui Duh

a a a a as tăzi
A 330 a a a stră ă ă ă ă ă lu

u !
 S [u 
u u u 
 u
u ci i it 
po me ni i i zisi

i i 
 [i zi
i  i rea pur 0
  tă to o z
o oso 
o o   [o
o 

o 
 ru 
u lui de chi i i
i i  [i i
 i i i nuri  
ve 
ni
24

i 
 i !S
i i iţi
cre 
di 
 in
cio o
o o şii 
i !:
i i 2
S i3i [
ii 
 

du 
 hov 0
ni ce ee zese e !
e eS0!S
e e e eş
te   

ă !
 ă ăS
ne e
e e ve e e!
e e3
S se 
e ese 2
e e  ]e 
e 

să ne !S
 ve e
: e !
se e  li i im
S:  şi 
   în 
cân tă ă ă ă
ări

să 
 î 
 î 2î  [î zî s î 
îl î   î î !S
î în
cu u zus2 [u 2
u  u 0
u

u u
 u u
nu 
u u nă ăă 
ă ă ă zăs [ă zăs
ă  ă

să îl î în !S
 cu u
u u 2
u [u 3
u u u u0
u u uz
u

nu u u u u u 
2 [u 
u   să-l
 în !S
cu u
: u !
nu u nă ă ăm
S:   căci
 

pe 
 ne 
e 
e ee !S
e e
vă 
} ă
ă ă 
zu zus
u !S
tu u
: ul 

vră ăj
!S ma a 
: 2  aş 
cu 3
pu 
u te ze se e
e e e e 
 e
e !S
e e

rea 
 Cru
u u u uuu 
u u
u Cru u
u u ci ii băr 3
   bă

te 
 } e 
e e e 
 ee 
e e 
 e
eş 
te 
l-a 
a a
a a
a a

bi 
 i is [i 
i  i i s!
i i ru u ]u
l-a bi 
i ru u i 

i 
  [i i
i  i i
it  şi i de e chi 
  32 i i !
i i
S i !S
i i

nu u
 u 3
de chi nu ri i le e
! e e
e e e e  
nee}e
25

e e e
 e e e e
nu mă 
ra 
a 
a a
a 
tese 
a le ti 

i iii i i


 i ra
a a a !S
a a a
nu 
} u
u u lu
u

u a le e ti i ra a
 a a a !S
a a
: a !
nu u
S: lui  
ne e e
 

te e e 
! e e
 mâz!
â ân du 2
u
 u !S
u u
u u u  [u 
 u u 

u u te  
 du pă le e
e !S
e e e
e 
ge 
ai 
lu u
at

ră ăs
 plă ă
ti i3
i rea a 
che mă 
ă 
ă ă zăs
ă 
ă 

ă ă ă ă ă ă!S
 ă ă ă
ri 
i i s
i 
i i i i
ii de e ]

!S ]e 
e e e e
e su u 
us 3
şi a cu 
um î 
}  î îî
în

ve eci2
!K î î 
îm 
pre 
u 2u 
u  uu năăs  2
cu u
u !
u uS

î î
 î î
î îî
în ge e
e e e 
e e s
e ee e
e e

rii 
se e
e e ve e e
e e
se  e e
 3 ve esee 3s
e e

le 
 e e
e  
e e
e e e e e
e 
e e
e e se ve e

se le e e
 eş te !
e e
e   
ci o zo
o mu ce ni i 

i
i 
ce 
a 
a !
a aSa !S
a allu u
u ui Hri 
 i i 
al
lui

Hri is 
 [o o
to o o o o 
o o
o !
o oo  [o o
o  o
26

oo
o o [ozos 
o o  o o
o o o os  
Pan te 
li i
mo 
o

o 
 [o o
o !S o ]
o 
o ooso o
o o 3
o 
o o ! [o
o oS

o 
 os!o
o o o!:
o o
o 
o on  tă 3
[   mă33
du i to oo 

oo !S
o o
ru 
u uls 
bol 
na
a a 3
] a a a } !S
a a aa a

a !:
z vi ii i !
i i lo 
o 
o 
bol
na a 
vi
i [o z
lo o

o o or  
! şi 
 ii 
li i i 
i [i 
i i 0
i şi

i li i ma a z
 a a
a a şi 
i li i ma aa!
a a nu ul

în 
 vi 
fo 
 o
o o
o o ra a
aa 
 a
a aa3
a a aa 

a asa
 a a a
aţi  i
 i
lo oo o]
o o o !
o oS

o or   
 nu în
ce e
ta +z
a te e
e 
ru !
u u
S ga 
a a 

a a
!: S a 
a a [ 
mi los ti 
i i i [i
i vu u
u 

uu3
u lu u usu uui
Du 
u u
u u u
umne
e ze 
eu 

se
mâ ân
tu u
ia a
as că
su u u
u fle 
 ee 
ete 

le e noa a
 a a as
tre e 
27

Şi acum glas leghetos T (pe larg)


 
Ş i 
 a 
cum şi
i pu 
ru 
u rea 
şi în ve e!
ci ii ve

ci
i i
lo or!K
a mi in 

e toa a a
D ]s!!S a te pri me e e ej di i i i i

le  
 pă 
ze 
eşte-i
!Spe e
e 
ro 
bi3
ii tă ăi 
bi 
ne cu u
vâ 

ân
ta a
a tă
ă 3
ă 
de 
Dum
ne e
ze e
e 
eu Nă
 ăs
că ă

ă toa asa
 a a
re  
ca 
a să 
ă te e slă 
vi im
pe 

e ti i
!: i ne e 
nă de 
ej
deaa
su u!!S
fle e te ee 
lo

or noa a
 a as tre esee e

S-ar putea să vă placă și