Sunteți pe pagina 1din 6

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL


C.I.F.: RO23973046
Cont IBAN RO58TREZ30621F330800XXXX
GALAŢI, Strada Prelungirea Brăilei nr. 7-A
Tel/Fax: 0236 322727, 0236 411197; Tel verde 0800800329
Fax Achizitii : 0336/100115; Dispecerat menaj: 0236
312282, 0374 927 292
Dispecerat ecarisaj: 0336100171
E-mail: office@ecosalgl.ro

STRATEGIA DE CONTRACTARE

CAPITOLUL I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: STR. PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435,
Romania, Punct(e) de contact: PUSCOI DANIELA, TOMA ROXANA, Tel. +40 236322727,
Email: dana_daniela72@yahoo.com, roxanaecosal@yahoo.ro, Fax: +40 336100115, +40236322727

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUI


Scopul achiziţionării de „Lubrifianţi auto”, cod CPV 09211000-1 este de a asigura buna
functionare a autoutilajelor si a utilajelor din dotare .
Locul de furnizare: Puctul de lucru al Serviciului Public Ecosal situat in Galati, str. Anghel Saligny,
nr. 1. Codul NUTS: RO224 – Galati .

CAPITOLUL III : MODALITATEA DE ATRIBUIRE


3.1. Determinarea si justificarea valorii estimate
Valoarea mentionata va fi folosita ca valoare estimata in atribuirea contractului de „Lubrifianţi
auto”, cod CPV 09211000-1. Aceasta suma a rezultat in urma studierii preturilor de pe piata online si
offline.

Valoarea estimata fara TVA:


Cantitatea
Nr. Cantitate Pret Valoare Valoare
Cod CPV Denumire produs U.M. maxima(3
lot minina unitar minima maxima
ani)
24951200-
1 Aditiv motor diesel L 3,000 9,000 3.00 lei 9,000.00 lei 27,000.00 lei
7
09211600-
2 Ulei hidraulic H46 L 16,500 49,500 7.00 lei 115,500.00 lei 346,500.00 lei
7

Ulei motor
L 4,500 13,500 9.00 lei 40,500.00 lei 121,500.00 lei
10W40(autoutilitara)

Ulei motor
L 3,000 9,000 10.00 lei 30,000.00 lei 90,000.00 lei
15W40(autoutilitare)
09211100-
3
2 Ulei 5W40 L 500 1,500 18.00 lei 9,000.00 lei 27,000.00 lei
Ulei 10W30 L 15 45 22.00 lei 330.00 lei 990.00 lei
Ulei de
amestec(pentru
L 520 1,560 93.00 lei 48,360.00 lei 145,080.00 lei
motoare in doi
timpi)
Total LOT 3 L 8,535 25,605 128,190.00 lei 384,570.00 lei
09211400- Ulei cutie viteza
4 L 200 600 30.00 lei 6,000.00 lei 18,000.00 lei
5 75W80

1
Ulei transmisie ATF
L 300 900 15.00 lei 4,500.00 lei 13,500.00 lei
220
09211400-
5 Ulei transmisie T90 L 1,500 4,500 9.00 lei 13,500.00 lei 40,500.00 lei
5
Ulei transmisie
L 120 360 13.00 lei 1,560.00 lei 4,680.00 lei
80W90
Total LOT 5 L 1,920 5,760 19,560.00 lei 58,680.00 lei
09211900- Ulei de lant pentru
6 L 70 210 22.00 lei 1,540.00 lei 4,620.00 lei
0 motofierastrau
TOTAL 30,225 90,675 279,790.00 lei 839,370.00 lei

Valoare totala loturi : minim 279.790 lei fara TVA – maxim 839.370 lei fara TVA
Preturile unitare contin taxa privind Fondul de mediu.

3.2. Alegerea si justificarea procedurii de atribuire


Avand in vedere valoarea estimata a loturilor si cotarea produselor la bursa de marfuri, precum si
necesitatea imediata, procedura de achizitie publica propusa este cea de “Negociere fara publicare
prealabila”, conform art.104, alin (5), litera c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice . Se va
incheia un acord cadru, pe o perioada de 3 ani . Ofertantii vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe
loturi . Contractele subsecvente se vor incheia pe o perioada de 12 luni .
Lot 1,
Cantitate minima acord cadru = 3.000 L, cantitate maxima acord cadru = 9.000 L ;
Estimam ca valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent sa fie de 3.000 lei, pentru o cantitate de 1.000
L, iar valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent sa fie de 9.000 lei, pentru o cantitate de 3.000 L.
Lot 2,
Cantitate minima acord cadru = 16.500 L, cantitate maxima acord cadru = 49.500 L ;
Estimam ca valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent sa fie de 56.000 lei, pentru o cantitate de
8.000 L, iar valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent sa fie de 115.500 lei, pentru o cantitate de
16.500 L.
Lot 3 ,
Cantitate minima acord cadru = 8.535 L, cantitate maxima acord cadru = 25.605 L ;
Estimam ca valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent sa fie de 61.080 lei, pentru o cantitate de
13.020 L, iar valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent sa fie de 128.190 lei, pentru o cantitate de
52.080 L .
Lot 4,
Cantitate minima acord cadru = 200 L, cantitate maxima acord cadru = 600 L ;
Estimam ca valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent sa fie de 3.000 lei, pentru o cantitate de 100 L,
iar valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent sa fie de 6.000 lei, pentru o cantitate de 200 L
Lot 5 ,
Cantitate minima acord cadru =1.920 L, cantitate maxima acord cadru = 5.760 L ;
Estimam ca valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent sa fie de 3.000 lei, pentru o cantitate de 1.000
L, iar valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent sa fie de 9.000 lei, pentru o cantitate de 3.000 kg .
Lot 6,
Cantitate minima acord cadru = 70 L, cantitate maxima acord cadru = 210 L ;
Estimam ca valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent sa fie de 770 lei, pentru o cantitate de 35 L,
iar valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent sa fie de 1.540 lei, pentru o cantitate de 70 kg .

Procedura se va desfasura in cadrul Bursei de Marfuri, Terminalul Galati.

3.3. Alegerea si justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea si dupa caz, criteriile de
selectie
3.3.1 Motive de excludere a candidatului

2
Ofertantii vor fi exclusi din procedura de atribuire a contractului daca intra sub incidenta art. 164 ,
165 si 167 din Legea 98/2016 . Informatiile vor fi completate in DUAE.
Ofertantul clasat pe locul I la clasamantul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va
prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele relevante ce pot demonstra neincadrarea in art.
164, 165 si 167 . Prin documente relevante se inteleg: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii; cazierul fiscal al operatorului
economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau a celor ce au puterea de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa
cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz documente prin care se
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin 2,
art.167, alin 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz
sau, in cazul in care, in tara de origine a ofertantului, nu se emit documente de aceasta natura sau
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, autoritatea contractanta
va accepta o declaratie notariala in acest sens. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii
documentelor.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa
prezinte documentele din aceasta sectiune conform Legii 98/2016 privind achzitiile publice. Ofertantii, tertii
sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazuta la art. 60 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele
justificative care probeaza indeplinirea cerintei asumata prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
data limita a depunerii ofertelor, de catre orice operator economic care depune oferta in mod individual sau
in asociere, subcontractant sau tert sustinator .
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aproba/semneaza documentele
emise in legatura cu procedura de atribuire sunt :
Furtuna Mirela Elena – Director General
Ionescu Ion – Director Tehnic
Iftode Florica – Director Economic
Lungu Profira – CFP
Membri comisiei de evaluare;
1. Puscoi Daniela – presedinte;
2. Toma Roxana– membru ;
3. Tocu Nicu – membru ;
4. Sava Neculai – membru ;
5. Stan Adela – membru .
Membri de rezerva ai comisiei de evaluare
 Paraschiv Virginica– membru;
 Caramalau Maria– membru;
 Paun Costel – membru.

3.3.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Certificat constatator emis de ORC (copie semnata si stampilata –„ conform cu originalul”) - a
fost solicitat pentru a face dovada unei forme de inregistrare. Din certificat sa rezulte obiectul de
activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane juridice/fizice straine - prezentarea de documente care dovedesc o forma de
inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

3
Informatiile vor fi completate in DUAE , urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la
solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I la clasamantul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa
prezinte documentele din aceasta sectiune conform Legii 98/2016 privind achzitiile publice.

3.3.3 Situatia economica si financiara


Se solicită prezentarea oricarui document financiar contabil legal edificator pe ultimii 3 ani
2013, 2014, 2015, prin care ofertantul isi opoate dovedi capacitatea economico –financiara (
ex. bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau dupa caz, rapoartele
anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit
financiar si contabil) – a fost solicitat pentru a se vedea informatiile cu privire la datele
actualizate despre ofertanti (bonitatea financiara a ofertelor). Pentru calculul echivalentei
cifrei de afaceri, exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de B.N.R.
Cerinta minima obligatorie:
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) sa fie mai mare sau cel
putin egala cu : Lot 1 = 54.000 lei ;
Lot 2 = 693.000 lei ;
Lot 3 = 769.140 lei ;
Lot 4 = 36. 000 lei ;
Lot 5 = 117.360 lei ;
Lot 6 = 9.240 lei .
Informatiile vor fi completate in DUAE , urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la
solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I la clasamantul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentelor.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa
prezinte docuemntele din aceasta sectiune conform Legii 98/2016 privind achzitiile publice.

3.3.4 Capacitatea tehnica si profesionala


Declaratie privind lista principalelor produse livrate in ultimi 3 ani -Lista principalelor produse
livrate din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul
privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,
operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,
demonstrarea prestarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - a fost solicitată
deoarece se doreste a se vedea experienţa similară privind îndeplinirea cu succes a altor furnizari
similare .
Certificate de conformitate a calitatii produselor ce urmeaza a fi livrate - acestea au fost
solicitate pentru a se vedea daca produsele corespund cerintelor tehnice şi de calitate , conform
STAS 35-81, STAS 117-87, STAS 5489-80, STAS 39, SR ISO 3104 , STAS 55 (B) ,STAS 7329
,STAS 6170 ,STAS 7423 , STAR 8618,ASTM D445, ASTM D445, ASTM D2270, ASTM D92,
ASTM D97, ISO 3104, ISO 3104 ,ISO 2909, ISO 2592, ISO 3016 .

3.3.5 Alegerea si justificarea criteriului de atribuire


In cadrul procedurii de “Negociere fara publicare prealabila”, avand ca obiect „Lubrifianţi auto”,
cod CPV 09211000-1., conform art.104, alin (5), litera c) si art. 187, alin. (3), litera a) din Legea nr.
98/2016, criteriul de atribuire al contractului va fi Pretul cel mai scazut deoarece specificatiile tehnice au
fost stabilite foarte clar, astfel ca se doreste doar punctarea pretului.

4
CAPITOLUL IV : MODALITATEA DE ACHIZITIE
„Lubrifianţi auto”, cod CPV 09211000-1 vor fi achizitionate din fonduri proprii, produsele fiind
cuprinse in Planul Anual de Achizitii Publice 2016 si in bugetul anual 2016.

CAPITOLUL V: CONTRACTUL
5.1 Tipul Contractului
Se va incheia un acord cadru de furnizare produse cu maxim trei operatori economici.

5.2. Riscuri
Riscuri ce pot interveni in indeplinirea contractului de furnizare produse :
- Ofertantul sa nu furnizeze produsele la standardele şi / sau performanţele prezentate în propunerea tehnică ;
- Ofertantul să nu furnizeze produsele în termen de 2 zile de la data comenzii achizitorului ;
- Ofertantul sa nu asigure transportul si descarcarea produselor gratuit la punctul de lucru al
beneficiarului;
- Ofertantul sa nu respecte normele de mediu, in vigoare, cu privire la ambalarea, transportul,
manipularea si folosirea uleiurilor ;
- Produsul sa nu fie insotit de certificate de conformitate;
- Plata cu intarziere a facturilor emise;
- Plati temporare in avans .

5.3 Modalitatea de implementare a contractului


In scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, se stabileste o garanţia de bună
execuţie .Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.
Valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de achiziţie
publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat este de 5 % din preţul contractului, fără TVA..
În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea
acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a
contactului de achiziţie publică.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract,
prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicându-se corespunzător.
În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea
contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi
parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante,
la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială
care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5%
din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea
contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi
cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de
achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi
despre destinaţia lui.
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat,
în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica
pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au
fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie,

5
parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de
executat.

5.4. Modalitati de plata si penalitati


Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la transmiterea
facturii de catre acesta in contul de trezorerie.
In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta
cu o cota procentuala de 0,02% pe zi din pretul contractului.
In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de
0,02 % pe zi din plata neefectuata.

DIRECTOR TEHNIC
Ionescu Ion

DIRECTOR ECONOMIC,
Iftode Florica

CONSILIER JURIDIC,
Sava Neculai

Sef Serviciu Administrativ Achizitii


Puscoi Daniela

Vizat
Sectia Auto
Tocu Nicu

Intocmit
Toma Roxana