Sunteți pe pagina 1din 789

Scribd

Upload a Document

Top of Form

Search Books, Presentations, Business, Academics...

Bottom of Form

Explore

• Nina Baciu
Welcome to Scribd - Where the world comes to read, discover, and share...
We’re using Facebook to give you reading recommendations based on what your friends are sharing and the things you like. We've also made it easy to
connect with your friends: you are now following your Facebook friends who are on Scribd, and they are following you! In the future you can access your
account using your Facebook login and password.

Learn moreNo thanks


Some of your friends are already on Scribd:
/ 112
Top of Form
Search w ithin docum

Bottom of Form
Download this Document for Free

28
Iden
titat
e
naŃi
onal
ă şi
iden
titat
e
euro
pea

Dint
r-o
pers
pect
ivă
psih
osoc
iolo
gică
Aut
or:
Anc
a Şe
rbă
nes
cu
Edit
ura
Lum
en
Iaşi,
200
6
145
pagi
ni
Cole
cŃia
Inte
grar
e eu
rop
ean
ă
Tem
a
iden
tită
Ńii
eur
ope
ne
în
rap
ort
cu i
den
titat
ea
na
Ńio
nală
se î
nscr
ie în
actu
alita
tea
soci
alăr
omâ
nea
scă.
Inte
resu
l
faŃ
ă de
asp
ectu
l
iden
titar
creş
te
şi el
(aut
oar
ea c
itea
zăai
ci e
uro
bar
ome
trul)
.
Din
cupr
ins:
Para
dig
ma
repr
eze
ntăr
ilor
soci
ale,I
den
titat
ea n
aŃi
onal
ă
şi id
enti
tate
a eu
rop
ean
ă
obie
cte
de
repr
eze
ntar
e
soci
ală,
asp
ecte
met
odol
ogic
e,
tipu
ri d
e
iden
titat
e
soci
ală,
teor
ii
asu
pra
iden
tită
Ńii(i
nter
acŃi
onal
ism)
,
Mon
itori
zare
a de
sine
şi ef
icac
itat
ea d
e
sine
-
con
cept
e
dele
găt
ură.
29
Ghid
uri
de
bun
ă
prac
tică
în
asist
enŃ
a
soci
ală
a
copi
lului
şi
fami
liei
Inte
rven
Ńia
in
situ
aŃii
de
criz
ă
Con
silie
rea
fami
liilor
cu
copi
i
sero
pozi
tivi.
Asis
ten
Ńa
mat
erna
lă.
Ado
pŃia
naŃi
onal
ă
Aut
or:
Holt
Ro
mân
ia, Ş
tefa
nC
ojoc
aru
(coo
rdo
nat
or)
Edit
ura
Lum
en
Iaşi,
200
2
377
pagi
ni
Cole
cŃia
de
Asis
ten
Ńă
Soci
ală
Ba
zată
pe
exp
erie
nŃa
Org
aniz
aŃi
ei H
olt
Ro
mân
iade
dez
volt
are
de
pro
gra
me
soci
ale
în
dom
eniu
l
prot
ecŃi
ei şi
bun
ăstă
riico
pilul
ui
volu
mul
con
Ńin
e
info
rma
Ńii
cu c
arac
ter t
eor
etic,
met
odol
ogic
şipr
acti
c în
dom
enii
prec
um:
Inte
rve
nŃii
în
situ
aŃi
e de
criz
ă,
Con
silie
reaf
amil
iilor
cu c
opii
sero
pozi
tivi,
Asis
ten
Ńa
mat
ern
ală,
Ado
pŃi
a
naŃ
iona
lă .
30
Ghid
ul
tiner
elor
ma
me
Aut
ori:
Holt
-
Ro
man
ia, Ir
ina
Ang
hele
scu,
Lum
iniŃ
a
Cost
ach
e, L
ăcră
mio
ara
Gan
ea,F
elici
a
Gur
ghia
n,
Sido
nia
Max
im,
Cris
tina
Mur
eşa
n,
Cris
tina
Va
meş
u
Edit
ura
Lum
en
Iaşi,
200
2
58 p
agin
i.
Cole
cŃia
de
Asis
ten
Ńă
Soci
ală
Veni
rea
pe
lum
e a
unui
copi
l – o
nou
ăvia
Ńă
care
adu
ce c
u si
ne
mul
te
buc
urii,î
ncu
nun
are
a un
or
aşte
ptăr
i,
dar
şi m
ultip
lere
spo
nsa
bilit
ăŃi
faŃ
ă de
noul
rol
pe
care
-l
vor
înde
plini
pări
nŃii
copi
lului
.
Ace
st
mat
erial
elab
orat
de
cătr
e Or
gani
zaŃi
a
Holt
Ro
mân
ia
este
utili
zat
înim
ple
men
tare
a pr
ogr
amu
lui
de
“Co
nsol
idar
e a
fami
liilor
din
Ro
mân
ia
prin
dez
volt
are
a ab
ilită
Ńilo
r
pări
nteş
ti”.
Luc
rare
a de
faŃ
ă
se d
oreş
te a
fi un
ghid
de
încu
raja
re a
ma
mel
or
înfa
Ńa
gre
ută
Ńilo
r
iner
ent
e
vieŃ
ii de
pări
nte.
Nu
de
puŃ
ine
ori,
naşt
ere
a un
uico
pil
este
aso
ciat
ă
uno
r
stări
de
ince
rtitu
dine
, cor
elat
e
cu u
nele
dez
echi
libre
în
viaŃ
a
psih
o-
soci
ală
a
tine
rei
ma
me.
Şi to
ate
ace
stea
sunt
cau
zate
de
lips
aun
ei c
orec
te
info
rmă
ri
cu p
rivir
e la
dre
ptur
ile
de
care
ben
efici
ază
ma
ma
şico
pilul
,
asp
ecte
lega
te
de
serv
iciil
e
anu
mit
or
insti
tuŃi
i
sau
org
aniz
aŃii
la
care
tân
ăra
ma

ar p
ute
a ap
ela
în
anu
mit
e
situ
aŃii.
Info
rma
Ńiile
des
pre

decl
arar
ea n
aşte
rii,
înre
gistr
are
a
copi
lului
laOf
iciul
de
Star
e
Civil
ă
al Pr
imă
riei,
cont
acta
rea
med
icul
ui
de
fami
lie,
etc.
potr
epr
eze
nta
pen
tru
unii
pări
nŃi
asp
ecte
nes
emn
ifica
tive,
dar
nec
uno
aşte
rea l
ord
uce
la
întâ
rzie
rea
elib
erăr
ii
cert
ifica
tului
de
naşt
ere
al c
opil
ului,
ame
nzip
revă
zute
de
legil
e în
vigo
are
şi al
te
ase
men
ea s
itua
Ńii
ned
orit
e.
Tin
erel
e
ma
me
sunt
ben
efici
are
ale
uno
r
info
rma
Ńii
utile
privi
nds
ervi
ciile
de
asis
ten
Ńă
soci
ală
şi ro
lul
asis
tent
ului
soci
al.
Une
ori,
asis
tent
ulso
cial
şi m
unc
a ac
estu
ia
este
ase
măn
ată
acti
vită
Ńii
de
asis
ten
Ńă
med
ical
ă, a
stfel
încâ
t
prec
izar
ea
atri
buŃ
iilor
unui
asis
tent
soci
al e
ste
nec
esar
ă. D
e
ase
men
ea,i
nfor
ma
Ńiile
prez
ent
ate
se c
onst
ituie
în
reco
man
dări
privi
nd
dez
volt
are
a,cr
eşte
rea
şi în
griji
rea
nou
-
năs
cutu
lui.
A
fi pă
rint
e
repr
ezin

un
proc
es
deîn
văŃ
are,
schi
mba
re
şi a
dap
tare
, co
nco
mit
ent
cu n
evoi
le
copi
lului
.
Mat
erial
ul
vine
în
sprij
inul
tine
relo
r
ma
me
pen
tru
a
se f
amil
iariz
a cu
noul
dru
m
pe
care
-l
au d
e
parc
urs.
Mult
e

mici
sunt
sper
iate
des
chi
mbă
rile
care
se p
etre
c
atât
în
cee
a ce
priv
eşte
copi
lul,
fami
lia,
cât
şipr
opri
ul
lor
corp
şi pr
oprii
le
lor
sent
ime
nte.
Aut
orii
lucr
ării
sprij
ină
ma
mel
e
31
prin
info
rma
Ńii
con
cret
e
şi pr
acti
ce c
u pr
ivire
la
nor
mali
tate
a an
umi
torsi
tua
Ńii,
pen
tru
a
înde
părt
a
sent
ime
ntel
e de
pani
că a
le
ma
mel
or.
Toat
einf
orm
aŃiil
e
sunt
prez
ent
ate
într-
o
man
ieră
prac
tică
astf
el
încâ
t
să fi
e
uşor
acc
esib
ile

mici
lor
care
lect
ure
ază
ace
st
mat
erial
.
32
Fug
a de
acas
ăa
adol
esce
nŃil
or
evalu
ări,
impli
caŃii,
atitu
dini
Aut
or:
Sim
ona
Sînz
ianu
Edit
ura
Lum
en
Iaşi,
sept
emb
rie
200
6
În c
ondi
Ńiile
soci
etă
Ńii
mod
ern
e
adol
esc
enŃ
ii
crea
zăm
ai m
ulte
pro
ble
me
dec
ât în
epo
cile
trec
ute.
Aglo
mer
aŃi
a
urb
ană,
creş
tere
a co
ntin

ate
nta
Ńiilo
r, p
ătru
nde
rea
teh
nicii
mod
ern
e în
toat
esfe
rele
vieŃ
ii,
prel
ungi
rea
stag
iului
şcol
ariz
ării,
conf
und
are
a te
rme
nulu
i de
«de
moc
raŃi
e» c
u
«lib
erta
te»
sunt
doa
r câ
Ńiva
fact
ori c
are j
ustif
ică
creş
tere
a int
eres
ului
pen
tru
cerc
etar
ea f
eno
men
ului
«
fugii
de
aca

».
ToŃ
i
ace
şti
fact
ori a
u co
ntri
buit
mai
mul
t
sau
mai
puŃ
in la
creş
tere
anu
măr
ului
de
adol
esc
enŃ
i
care
fug
de
aca
să, f
eno
men
sem
nala
t în
toat
e
Ńări
le.În
acel
aşi
tim
p
se o
bser
vă o
scă
der
e a
limit
ei d
e
vârs
tă la
care
ace
ste
man
ifest
ări
com
port
ame
ntal
e
înce
p
să a
par
ă.
De
ase
men
ea s
e ce
re
men
Ńio
nat
ă
şi o
altă
con
seci
nŃă
de o
deo
sebi

înse
mnă
tate
:m
argi
nali
zare
a
man
ifest
ărilo
r
com
port
ame
ntal
e.
Dac
ă în
trec
ut
pen
tru
adol
esc
enŃ
ii
din
med
iul
rura
l,
posi
bilit
ăŃil
e
dem
anif
esta
re a
trăs
ătur
ilor
diza
rmo
nice
ale
pers
onal
ităŃ
ii
sale
în
for
mar
e
era
urel
ativ
limit
ate
şi re
lativ
uşor
de
sup
orta
t de
cătr
e ce
ilalŃ
i
(fug
a la
mic
ădis
tan
Ńă,
furt
uri c
uo
imp
orta
nŃă
negl
ijabi

etc.
), în
prez
ent
prin
exti
nde
rea
«cu
ceri
rilor
» ci
viliz
aŃi
ei (d
ezv
olta
rea
teh
nolo
giei
info
rma
Ńiei
şi c
omu
nică
riiin
tern
et,
tele
foni
e
mob
ilă
etc.
)
copi
lul
devi
ne
în
mai
mul
te
situ
aŃii
o
«vic
tim
ă»a
tent
aŃiil
or, i
ar d
epla
săril
e pe
dist
anŃ
e
mul
t
mai
mar
i
crea

mai
mar
idifi
cult
ăŃi
celo
r
pre
ocu
paŃ
i de
det
ecta
rea
adol
esc
ent
ului
fugi
t de
aca
să.
În s
tudi
ul
de
faŃ
ă
ne-a
inte
resa
t să
ved
em î
n
ce
măs
ură
adul
Ńii«j
ude
că»
şi «
etic
het
eaz
ă»
ace
st
com
port
ame
nt
şi c
e so
luŃii
pro
pun
pen
trua
dole
sce
nŃii
care
aleg
să «
eva
dez
e»,
pen
tru
o
peri
oad
ă
mai
scur

sau
mail
ung
ă de
tim
p
din
med
iul
în
care
trăi
esc.
Ipot
ezel
e
lucr
ării
vize
ază
eval
uar
ea a
titu
dinii
adul
Ńilo
r
şiad
oles
cen
Ńilo
r, în
ce
măs
ură
ace
asta
dife
ră la
subi
ecŃi
i de
sex
mas
culi
nco
mpa
rati
v
cu s
ubie
cŃii
de
sex
femi
nin
şi în
ce
măs
ură
e
dife
rită
în
func
Ńie
dec
ont
actu
l
cu ti
pul
devi
anŃ
ei.
Aut
oar
Catalog Asistenta Sociala
ea
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
Info and Rating
vasile miftode
miftode tipuri
paradigme
asistenta sociala
asistent social
caietul educatorului
(more tags)

Editura Lumen

Ads by Google

Nu ştii cum să te angajez


Există 3 moduri verificate pentru
un job bine plătit în domeniul IT
www.it-academia.com/3moduri

Un fruct arde grasimea


Daca slabiti prea repede
intrerupeti cura 2 zile
www.hca-slim.ro

Nu Ai Sediu Social?
Oferim Noi Cu Doar 18 EURO /
LUNA !
+ Servicii De Secretariat Incluse
www.reinventconsulting.ro
Sections
show all« prev | next »
Criminalitatea juvenilă

Costuri sociale ale migraŃiei externe din România

Copilul instituŃionalizat între protecŃie şi abuz

Consilierea gravidei şi a tinerelor mame

Caietul educatorului specializat

AsistenŃa socială a mamelor adolescente

AsistenŃă şi intervenŃie socială

AsistenŃa maternală pentru copilul seropozitiv HIV

Asistarea (acompanierea) bolnavului terminal în context familial

Share & Embed

Related Documents

PreviousNext
1.
435 p.

592 p.

p.

2.
434 p.

438 p.

p.

3.
p.

81 p.

p.

4.
p.

119 p.

100 p.

5.
p.

119 p.
686 p.

6.
p.

244 p.

244 p.

7.
p.

More from this user

PreviousNext
1.
22 p.

25 p.
11 p.

2.
1 p.

1 p.

6 p.

3.
24 p.

2 p.

228 p.

4.
3 p.

2 p.

54 p.

5.
4 p.

12 p.

5 p.

6.
5 p.
19 p.

3 p.

7.
11 p.

23 p.

37 p.

8.
47 p.
25 p.

480 p.

9.
75 p.

Recent Readcasters

Add a Comment
Top of Form

Bottom of Form
Upload a Document
Top of Form

Bottom of Form
• Follow Us!
• scribd.com/scribd
• twitter.com/scribd
• facebook.com/scribd

• About
• Press
• Blog
• Partners
• Scribd 101
• Web Stuff
• Scribd Store
• Support
• FAQ
• Developers / API
• Jobs
• Terms
• Copyright
• Privacy