Sunteți pe pagina 1din 229

.

- ': ;1

/

Wilbur Lingle

_- .~

Abordarea ell dragoste a Martorilor lui .lehova r.

Cum sa aduci rnarturie pentru Cristos fari sa discuti in contradictoriu

" - .. --------~

Editura Agape Fagara§ J q /}

. ~.



, ,

, ..

j.

• !

.

i.

~

~ . f

i

,

I

. ,

( , ,

Titlul original: Approaching Jehovah's Witnesses in Love How to Witness Effectively Without Arguing

.' Copyright 1994 by Wilbur Lingle

Copyright 1996 by Wilbur Lingle (editie actualizata) Publicat de Christian Literature Crusade (SUA) Copyright 1997 by Editura Agape

Traducator: Olimpiu S. Cosma

~fr~~~~-~' S.~~L.

2300 Fagara~

ISBN 973-9228-42-9

I

..-..

Cuprins

Prefata

Cuvint inainte

1. 0 privire de ansamblu

2. Contactul initial

3. Cum sa incepi

4. Istoria Mi,cirii Turnul de Veghe

5. Contrastul dintre crestinismul biblic ~i convingerile

Turnului de Veghe Organizatie Dumnezeu Fiul

Isus Cristos Nasterea lui Cristos Rangullui Cristos

Moartea lui Isus Invierea [naltarea

A doua venire Satan

Cei 144.000 Marea multirne Armaghedon Parnintul eel nou A doua sansa Testul final Cerul

Pacatul

Nemurirea sufletului Mintuirea

ladul

. Scriptura

Duhul Sf'int

:"·:r -

9
11
15
27
36
58
64
64
66
69
69
70
71 ..
72
73
74
75
17
-:178
80
80
82
85
88
90
91
92
93
94
95
100 • Ii

U 1

1 1 1 t 1

Capitolul 1

o privire de ansamblu

. .'.~ ,\

Multi oameni au impresia ea Martorii lui Iehova sunt oarneni de~\ votati, rnorali, eu mare zel pentru religia lor. Unii ii numese ,vec'jni~~; buni ~i muneitori harnici. Cind merg 'din u~a in u~a, sunt totdeaund=;' irnbracati ingrijit, au un zirnbet prietenos ~i sunt politicosi cind iii,: bat prima data la u~a. Cei rnai multi oameni nu au avut un contact.su-> f'icicnt de str ins cu un Marter al lui Iehova ea sa deseopere ee se. '!-s{< cunde in spatele zirnbetului si a imbracamintei ingrijite. ' , ;' :.:,~;

Daca as putea.f ace 0 fotografie a inimii lor ~i as putea sa 0 expunr, ai vedea un om care poarta 0 povara grea a pacatului ~i este minatde' c continua team a eli ar putea sa nu placa lui Dumnezeu Iehova. E1 s~:': afla intr-o stare profunda de sclavie fata de :Organizatia Turnu1 df' Vcghe. Cei mai multi urasc faptul di trebuie, sa se duca din u~a ir( usa. Daca nu ar fi teama de excludere, jumatate dintre ei ar pleca iIW graba. Ei sunt oameni ell un gol in interiorul lpr si au 0 nevoie dispe-;' rata de ajutor. Ei au nevoie sa-L'intilneasca ~i)a ajunga sa-L e,unoas-,' ca pe Dornnul Isus Cristos. Crestinii nascuti din nou nu trebuie sa se. grabeasca, ei sa aiba rabdare pentru a le explica eu dragoste calea

mintuirii. _', . :':':

Multi crestini se sfiese sa stea de verba eu Martorii lui Iehova. UnH:

Ineearc~, dar 'in general dupa 0 jumatate de ora sau 0 ora de' conflict inversunat renunta ~i-i considera fad speranta. Altii persevereazasi reus esc sa-i f aca pe Martorii lui Iehova sa-i mai viziteze, dar 'n~~' reusesc sa-i fuca sa revina de mai mult de doua, trei ori. .;;!..

Cum sa ne apropiem de acesti oameni? Cum sa strapungem bariera ernotionala? Cum putern sa ne ocupam de ei sufieient de mult timp ca sa ajuriga La concluzia ea Organizatia Turnul de Veghe este in" mod categoric altceva decit pretinde a f'i - iar ei ~a inceapa sa fa 'in:': considerate ceea ee pretinde Isus Cristos cii este? Exists vreo solutie la,; aceasta problema? ",'~'

Sunt multe dini despre secte care Hi 'lor da datele de baza, dar ele! de obicei nu-ti spun cum sa f olosesti aceste date In adueerea de mar:

16

Abordtiren ell dnl!;OSCC :l Murtorilor lui lcbov x

turie. Alte carti iti vor spune cum sa distrugi argumentele Martorilor lui Iehova, La rindul lor, alte caqi iti vor ofcri citeva pagini eu privire la secta respecti va ~i apoi vor spune: .Roaga -te ca Duhul (Spiritul)

. Sdnt sa-ti dea intelepciunesi apoi scoate-ti Biblia ~i pleaca in cautarea lor" .. Da·r Duhul Sfint nu binecuvinteaza ignoranta, 0 abordare suprasirnplif icata ca aceasta este insuficienta pentru a ne pr egati sa-i intimpinam pe Martorii lui Iehova, care au fest terneinic indoctrinati ~i sunt bine pregatiti pentru dezbatere. De fapt, acest fel de abordare este avantajos pcntru ei, care sunt mai mult decit gata sa raspunda

versetelor pe care le folosesc cei mai multi crestini. .

Aceasta este 0 carte unica, deosebita de orice altceva disponibil. Nu am scris din teorie, ci din douazeci de ani de studiu ,i marturie perso-

. -,.nala adusa Martorilor lui Iehova. Am prirnit mult raspunsuri de la ' oarneni care au folosit abordarea prezentata in aceasta carte. Ea iti arata cum po]i avea intilniri pline de inteles, neconflictuale cu un Marter allui Iehova, timp de mai multe saptarnini. 1ti explica de ase- . menea cumpori a-l faci sa-si deschida inirna, legind mai intii 0 prietenie cir el ~i apoi punindu-i intrebari care-lIac sa gindeasca privitor " . la organizatia Turnul de Veghe. In acest timp, va incepe sa inteleaga " ca Societatea Turnul de Veghe nu este ceea ce pretinde a fi. Este 0 abordare in care el este ititrebet, ~i nu una in care i se SPUDe ceva; in felul acesta va fi concluzia lui, nu a tao Aceasta abordare nu ataca individul. Dimpotriva, folosirea inf'ormatiilor din aceasta carte 11 va aduce pe om la punctul in 'care va fi gata sa ascu te pasnic mesajul mintuirii.

~ata acum 0 privire de. ansamblu, capitol cu capitol, a acestei carri.

.. ..

, Cind Martorii lui Iehova merg dinusa III U~2, de obicei nu vor sa '<intre intr-o .conversatie lunga la aceasta data; vi nu f'ac dccit sf, sta -bileasca contacte, asa incit ia poata reveni altadara. Poti folosi aceasta prima intilnire in avantajul tau. Primele tale citeva minute cu ei sunt foarte irnportante. Felul in care utilizezi acest contact initial ~i ii faci sa prornita ca vor reveni 0 pericada de tirnp :-tct2.rlta rnai inainte este explicat in capitolul urrnator, capitolul Z.

o prlvirc de ansumblu

17

.. .. ..

Capitolul .) dezvah ie modul in Care sa prezinti planut rnintuirii prin faptul ca-ti adu 'i marturia personals in chiar prima sedinta a intilnirilor tal' prograrnare - in timp ce Ma torul lui Iehova mai af'i~eaza inca zirnbetu lui sau al ei rnult practicat. Trebuie sa stii cum sa-ri prezinri marturia, astfel incit Martorjil lui Ichova sa nu .simta ca-i tii 0 predica - i pur si simplu ca-i inlparta~e~ti calatoria spirituala p car i!'ii lit-O inainte de a-L intilni pe Cristos ~i ce s-a In-

tim plat atunci cind ' i crezut. '

• • • *

i~ Este de as men 2. important sa stii' ceva din istoria Miscarii Turnu- , ;' f1Ui de Veghe. Am :- ezer; at aceasta in capitolul 4, Nu sunt multe de- , ' talii, atit dear cit sa pori intelege ce s-a intirnplat ~i sa fii in- terna cu

rnultele schin bari a 'e au avut loe de-a lungul anilor. '-,

"

f ~\ ' .. .. .. .. .. ..

·fr· i Deseori estc difi u ," alli ce cred de fapt Martorii lui Iehova. Car"

, tile lor sun i;l~ latccre. Dad le citcste cineva ~i le apreciaza la ap'arenta lor aloare, va :i indus in eroare. Capitolul 5 explica ceea ce Invata ere" tini rni, bib.ic III contrast cu ccnvingerile Societatii Turnului de Vegh , Sunt sig:.:, a vei descoperi citeva date surprinzatoare pe care este putin probabil ca le vei gasl in oricare alta carte. Iti ofer acest material n co. sa po~i pleda mai bine in favoarea unei anumite doctrine, i ca sa te ,,~~:e sa le cunosti si sa le intelegi convingerile. Am ince cat sa. le prezi.it In mod clar invatacurile.

,

.',

Martorii lui Iehova 51 srin d. doar ei practice adevarata religie ~i' ea Soci ta ea Tumul ce Veghe este "singuful mijloe de comunicare allui Durnnezeu eu acest ;;lmbt', Aceasta inseamna ca toate celelalte credinte sunt Ia se ~~ st.nt de la diavolul. Ei 'l~i invata in mod repetat

.~ :

18

Abordarcu .:u dragostc a Mertorilor lui lcbova

adeptii.di ceea ce practice ei dovedeste ca sunt adevarata religie. Capitolul 6 este 0 examioare a ceea ce considers ei ca sunt cele douasprezece- practici care ii deoscbesc de altii ~i care Ii face demni de crezut. Ei vor cita Matei 7:20, care spune: .Dupa roadele lor ii yeti cunoaste" . . Vei descoperi curind, cind vei avea de a face cu Martorii lui Iehova, ca ei sunt foarte mindri de "roadele" lor. Este util sa cunosti aceste douasprezece "roade". Analiza oferita ii va ajuta sa-~i dea seama eli aceste ·"roade" nu sunt specifice Martorilor lui Iehova - ~i chiar dad ar fi, ele tot nu dovedesc ca acea cale propusa de Turnul de Veghe este ade:varata religie.

Miezul real al acestei carti se ana in capitolul 7. Aici vei gasi multe.r' intrebari nelinistitoare pe care sa le pui unui Marter allui lehova.- ca ,'j sa-l faci sa gindeasca ~i sa-si dea seama ca organizatia Turnul de '. Veghe este Ialsa. Martorii lui lebo a opereaza pe baza a ce a ce nu-·: ... mesc eu "meot~litate tip buton de cornanda". Abordarea pe care 01'0- . losesc in general crestinii ~i obiectiile p~ care le ridica sunt practi .. ':, standardizate; Martorii lui Iehova sunt bine instruiti pentru a "com- '

" bate" aceste argumente asteptate. Au avut de atitea ori de a face cu ele, incit le-au memo rat. Astfel, cind un crestin f oloseste oricare din 'aceste argumcnrc deseori repetate, Martorullui Iehova citeaza repcd -raspunsui memorat. El nu se gindeste niciodata la intrebare sau la r[ "-

"': ··puns. Nu-l caracterizeaza sa ceva. Daca se intimpla s3. pui 0 intreba-

- re.la care nu are un raspuns rnernorat, el va recurge la cartea Reesorung [rpm the Scriptures ( rgumente din Scriptura), care contine mai mult ca probabi! raspunsu. - pe care !i-l va citi apoi. Din nou, nu este nevoit sa gindeasca.

. Este important sa-i faci p Martorii lui Iehova sa gindeasca sin..... guri. Poti face aceasta punindu-le toate intrebarile noi af'late in cartes . 'de fata - intrebari care nu le sunt familiare ~i pentru care nu exista _. nici un raspuns standard S2.U vreun articol disponibil in revista Turnul :'{;' deVeghe care sa-i ajute. Aceste intrebari nu sunt din acelea care S2.

'.~~$,." ~u'ca lao dezbatere, ci sunt dear niste intrebari care stimuleaza gindi... .-:~ ·.'re~, de aceea nu .este necesar sa primesti un raspuns "coreet". In·· ::{ .' ~

- -_-- --------------------

o privirc de ansamblu

" '

,

. "Jr.. ' >~~::

d iclile sadite de aceste intrebari sunt mult mai importante deeit"ra~~ '<" J p\ll~surile date, Aceste intrebari 11 vor deterrnina in mod -repetat pe -, .. ~:~.: ~Linorullui Iehova sa se contrazica, ' ' .: , ,'. <. ~~~:

:\111 forrnulat aceste intrebari cu seopul de a arata ca organizatia -, ',~;~~, Ti.rnul de Veghe si-a schimbat invataturile in mod frecvent de-a lun- ::' \ :,~1." g,:: anilor. Dupa cum marturiseste chiar ea, ele vor continua ~a se ' ~., ';rf sc::imbe, Publicatiile Turnului de Veghe se refera la eei ,ce se alatura ::. :,~, 0;':';. nizatiei lor ca la niste oameni care ajung la "adevar". eu toate .;.' ;'/p. acesrea, ei sunt nevoiri permanent sa ieejusteze adevarul, Ei pretind .. ::~~

~ prirnesc in mod continuu 0 "lumina noua" care elimina invata-, :': .. ' ?;~" n.r.ie pagine ~i apostate sustinute: mai inainte de organizatia 16r. Ei ,:~,. considera ea aceasta explicatie justif'ica multele schirnbari f'acute de ',~, :~'" c.. Totusi, trebuie sa ne gindim de unde vine aceasta "lumina noua", "'~ ~ D.~di. 2.1' veni intr-adevar de la Durnnezeu, atunci ar fi un adevar etern '. ,"1< { ::0..;. s-ar pu tea schim ba niciodata, Dar ceea 'ce pretind ei ca este 0 .Ju- .' '; ':"'; m;:1~. noua",~i "adevarul de azi" ar putea fi supus schimbariisiprinv-v ,}:

urnare sa fie fals in ziua de miine. '" '

.sdesca au iesit la ramps cuo "lumina noua" care este exact opusul __ .' ~ ... ~;. a ceea ce invatasera pina atunci. Dar in viitor nu vor lua in seama -::':" :':" aceasta .Jumina ncua" si se vor intoarce la inva!atura initiala, Mai ::,: :.). rirziu, VOl' prezenta aceasta il1vatatura veche si neglijata ca pe 0 "lu-

m.na ncua ". De asemenca, ei pretind cii vor continua sa primeasca 0 ,,:t.~11ina noua" - 'ceea ce inseamua ca nu detin adevarul acum, deoa- ". ',' rece adevarul nu se poate schimba, Prin interrnediul inrrebarilor din .:~ ': cap: olu! 7, un Martor al lui Iehcva ar trebui sa ajunga sa-sl dea sea- ' .. : ~", r.- .. : ~i sa admits in cele din urrnii ca Societatea Turnului de Veghe nu - .::

c,(·:.,e fi dernna de increder e. " .

• . ill este nevoie sa mernorezi multe lucruri din ceea ce este prezenta: ::-. aceasta carte. Poti lua intrebarile direct din carte, in f'elul acesta es:e malt mai user sa aduci marturie. Aceste intrebari au intentia de

, ,

a-. (. ce pe un Marter al lui Iehova sa explice actiunile organizatiei, lu-

; '- .; greu de f acut pentru ei. Ei pot discuta asupra interpretarii multor ,

rsetc din Biblie, dar nu sunt pregatiti sa apere convingerile schim- ' . b::l'::2.re si falsele presupuneri ale organizatiei Turnul de Veghe, Ei ?, .'.~ sp.m adesea: "eel putin, noi cindfacem greseli le recunoastem". Totul-' , ~ bine ~i frurnos, dar ace a ta nu cornpenseaza daunele produse de gre~e-' _'.:

I

r: ',1:

-;

Abord8r~a cu drsgoste a Msrtorilor lui Ichovs

.~ '. ------------~~~~~~~~~~-------------------------

V

!~.~. . .

'V '. lile.lor ~i nu-i impiedica sa f'aca pe viitor ~i alte greseli. Crestinul este .:~! ... ~intuit prin singele pretios al Dornnului Isus Cristos, nu prin faptele :t> - buneale omului, sau prin vreo biserica ori organizatie. Astf'el, cresti- ' .::! nul nu este nevoit sa apere vrea' biserica, Dar Martorullui Iehova este ,. nevoit sa-si apere.organizatia, deoarece el pretinde ca nu exista mintuire in afara Organizatiei Turnul de Veghe.

Pe masura ce f'olosesti intrebarile din capitolul 7 si ajungi sa recunosti tipul de intrebari care li fae sa gindeasca ~i sa vada contradictiile

organizatiei lor, poti veni cu propriile tale intrebari. .

. Sa-!i dau 'un exemplu dintr-un set de intrebari. Cind te abordeaza Martorii lui Iehova, de obicei ei atrag atentia asupra erimei, drogu- : rilor, irnoralitatii, razbcaielor, raului, foametei, cutremurelor de pamint, etc., din aceasta lume. Te vor intreba daca te-ar ioteresa sa triiiesti intr-urr paradis minunat pe pamint. S-ar putea chiar sa-ti arate fotografia unei case mari, 0 gradina luxurianta eu tot felul de fructe ~i legume, un lac limpede in prim-plan, ~i un munte acoperit eu zapadji in pIa nul indepartat. Poti incepe de la acestpunct.

[ntrebarea 1: Descrierea pe care ati f'acut-o noului pamlnr suna ademenitor, dar mi-e greu sa inteleg cum va fi transformat parnintul ~i loeuitorii lui din aceasta stare. rea din pr zent in starea .aceea frumoasa, ea de paradis, pe care 0 descrieti. Auzi doar un "pac",. si aceasta."noua ordine mondiala" va aparea dintr-odara?

Raspunsul 1: Pai, nu-i chiar asa. Vedeti, inainte ca ~a apara noua '

ordjne rnondiala, trebuie sa aiba loe ArmaghedonuL

, Intrebarea 2: Cind va avea loc Arrnaghedonul? Raspunsul 2: Se va intirnpla foarte eurind.

Intrebarea '3: Ce se intimpla la Armaghedon? Raspunsul 3:"Aproape toata lumea aceasta va fi istrusa. Intrcbarea 4: Cum se va face lucrul ac~sta?

Raspunsul 4: (Probabil eli vei primi unraspuns vag, dar cartile . si revistele lor con tin imagini pline de viata eli cutrernurc mari de piiI mint; cu pamintul care inghite oarneni, cu cladiri inalte care S0 pra,>bu~esc, cu Iocuri care distrug erase ~i cu inundatii care-i fae pe oa.:::,ment sa pluteasca pe riuri, Ei rnai af'irma ca oarnenii se vor masacra -.:;Jnire ~~,,' iar cei care nu mor in acest fel vor fi ucisi de ingerii lui

, .Dumneze u ). . . ,

,1 - -

20 t,

; I.

, ...

• <:

.'

,._ . ..-

--------_..---'

.. ' ~'. )

o privirc de ensemblu

. -," 21

, .

Intrebarea 5: Toti cei ce vor trai in acel moment pe'pam~t vor : ,

, "? ' ,,' . '

f 1 UC1~1. t,' • " _.' -, : ,: "

Raspunsul 5: Toti, eu exceptia Martorilor lui Iehova fide4~"(In~,,:: ~:' terlocutorii tai vor da probabil un raspuns vag, dar aceasta este c~ice;~',

cred si in va ta ei). " : !"1-':.f:r '_;';:~ .:: ,:'

- . . ' ,.- , .~.'/.. ", '," ..

Intrebarea 6: Cum va fi posibil ca 'doarMartorii 'lui Iehova.sa su..:',:.._·

pravietuiasca cind toti ceilalti vor fi 'uci~i?' ' ", _'."- ".

Raspunsul 6: Iehova ne va ocroti in chip'mir,aculos." " ':;).',' ,:,~,"

Inrrebarea 7: Vreti sa spunetica Martorii lui Iehova vor ~iip~a;::,> vietui in mijlocul aeestor dezastre' oribile, fiind martori ai mortii: <, acestor oameni si vor trebui sa auda gemetele infioratoare ale .Qame; , ; nilor care vor muri In dureri chinuitoare? ',. -"

, Raspunsul 7: Ma gindesc ci:i asa vor sta lucrurile. ' • -:',~",'~ ):,

Intreharea 8: Dupa toata acea~ta distrugere ingrozitoare, cum~'se~ ":,

va produce 0 "noua ordine rnondiala"? ' , ,', ' , :'-'5 '"

Raspunsul 8: (Dad vor fi cinstiti cu tine, ei vor explica.ca cei 'i:" 4,5 milioane de M rtori ai lui Iehova trebuie sa reconstruiasca din te~,. ,. melii acest parnint, asa incit sa arate ca un paradis, ca imaginile cu-i.. =. prinse in publicatiile lor), ' , :/", " '.

Intrebarca 9: Mie rni se pare ca primullucru pe care it vot ~vea , ." de f'acut Martorii lui Iehova care au supravietuit este sa scape de.ce-. ' le 5 miJiarde de cadavre care vor zacea pretutindenil Cum se ~~.fac~::,: '. lucrul acesta, din moment ce cadavrele incep sa se descompuria.~~i,sa~,}~ rniroasa urit dupa nurnai 0 zi sau doua?' '," :~.~~":. "~~',::.

~aspurisul 9: Vor fi mincate de vier~i ~i pasari. . " :r:-, ",/:.~ Intrebarea 10: Vreti sa spuneti eli prirnul lucru PC:! care vartreb~i:,-:' sa-l fad, Martorii lui Iehova care au supravietuit este sa ste~;;,.~i sa'~ -,: priveasca cum cadavrele St nt mincate de viermi ~i de pasari? ;~;:. '". _

Raspunsul 10: Banuiesc c3. da. '~ - ",':" '.

lntrebarea 11:, sta nu pare a f i un lucru foarte placut! .\.. "

.'~l t

Raspunsul 11: Yom indura de dragullui Iehova. ,;, ' :,:_:;,_,

Intrebarea J 2: Dupa ce vierrnii si pasarile vor devora toaf~:,:, q~r~,:~<",'

, nea aceea, tot va trebui sa scapati de schelete, nu-i asa? " e :'~~~ ,;'(',::;{ ~,

R" , 12 ' ' 'If.('' 'v, -"~"""

aspunsui : A~a se pare, ' ,'J:;:':"'" -, I,~~,:~:,

Aceasta este dear 0 pane a unui exemplu din multele intrebari p~. ,

II • ';.7,.. .... :~ ,;:.~~

.. " ?~~ '.>~~:~~~ ~~":" ~? " ' :~,~:~;~ ':

~~~~~,~~.,~.-------------------------------------------~-'~--~~~~~~~

Abordaree cu drsgoste a Murtorilor lui Ichovs

,l ',

~Caie 'le vei -gasiin capitolul 7. Dupa ce Martoru11ui Iehova va fi sor.· datin felul acesta, ideea de a supravietui dupa Armaghedon nu i se V3 mai parea asa de minunata. Fara sa le ataci convingerile, poti S2- aju!i sa-si dea seama eli ceea ce le-au spus instructorii lor nu este chiar

atit de grozav. .

'. , ..

'!

• • • * • • * *

Obiectivul fundamental al conversatiei dintre un crestin si un Mar

. ." "

. tor al lui Iehova trebuie sa fie acela de a-l conduce la 0 credinta perso

nal~ in minunatul nostru Dornn ~i Mintuitor Isus Cristos. In capi .tolul 8 am descris in arnanunt planul de mintuire. In felul acesta i~i y;

. fi user sa prezinji toti pasii din planul de mintuire: ce este pacat .! nevoia de pocainta si dovada ca. nici faptele bune, nici 0 organizatir n1:1 pot da mintuirea, ci ca. ea vine doar prin spalarea in singele Dorn nului Isus Cristos.

• • • • • • • * •

. Cel mai bine oeste sa nu te folosesti de Biblie pina nu l-ai f'acut p:

Martorul lui Iehova sa re asculte si pina n-a inceput sa gindeasca sin . gur. Cu toate' acest a, sunt unii Martori ai lui Iehova care vor insist: 'sa studiezi Biblia cu ei. S-ar putea ca ei sa refuze sa raspunda la vre: intrebare legata de organizatie. Desigur, ei intentioneaza sa foloseas

; ca acele parti din Biblie des pre care cred ca le dovedesc invataturile

_.De aceea, in capitolul 9 prezint modul in care poti f'olosi Biblia ca UI .martor eficient. Este necesar sa -1 tii pe Martorull ui Iehova pe un te

. 'ren nefamiliar. Ofer sugestii despre rnodul in care poti sa controlez 'directia pe care 0 ia conversatia si sa .decizi ce patti din Biblie si folosesti. Din nou, nu sugerez sa incepi cu Scriptura decit In cazul i:r care ei ref uza sa lc pui inrrebari-legate de organizatie.

* * * * * • * • * *

.. Exists citiva pasi irnportanti care trebuie f'acuti pentru a aduce CI (_ ° succes marturie vreunei persoane dintr-o secta. Primul pas este acel,

- -.- .. ----

o privire de ensemble

de a-i face pe Martorii lui Iehovasa-si dea seama ca Organizatia' nul de Veghe nu poate fi .demna de incredere. 'Acest lucru e ·V·~/"J.'UJ.J.:·" atunci cind pui cu rabdare intrebari legate de organizatia.lor;L, bari ce nu pot primi raspuns. Pentru a face aceasta, trebuie ca mai, __ .. , ..... ", ... ,

tii s5. petreci mult timp in a-i cistiga de partea tao Ei trebuie .,

zeze faptul ca esti sincer si ca intr-adevar esti interesat de ei·ca··';·leT:!:ol:I:;'j~'.c~ ne ~i di .ti-ai fa cut timp sa le studiezi .religia. Odata ce inte_leg'"

fost inselati, se vor sirnti jigniti. Chiar ~i asa, e dificil de obicei:

scoti pc un sectant din religia lui ~i sa-l introduci imediat ... Acesta e punctu! in carecrestinul are nevoie sa se roage mult. sa continui sa manifestiinteresIata de el ca persoana ~i sa-i aditi intelcgi, intr-o anurnita masura, prin ce trece. Capitolul lfl. .

neaza sa-ri of ere idei legate de diverse moduri de a continua sa cu acesti oarnenijigniti si, in final, sa-i conduci lao relatie personata, .. ~:;:.,~~}. cu Domnul Isus Cristos. Retine, 'ei au invatat multe idei false

au nevoie sa fie dezvatati inainte dea incepe sa inteleaga .

Pasul final, dupa ce i-ai adus la credinta personals in Cristos ca Mintuitor al lor este acela de a-i face sa frecventeze H;;J!:)~L4.!-.·5):,.:r9il!.('j o biserica ce se bazeaza doar pe Biblie. Cu toate 'acestea, s-a f'acut spalar ea creierului ca sa creada ca inmomentul in in cladirea unei biserici, Satan sta dupa u~a ~i va sari asupra ca ajung sa fie dernonizati! Astfel ca gindul.de a intra intr-o b.H;erJc~lii!,~

Ie va produce mult chin ~i tearna. Ei vor putea sa f'i.iesit din Veghe, dar multe din miturile Turnului de Veghesi o mare team a ingrozitoare ce i-a stapinit inca uti. i-a parasit,

*

' .

. .

Pentru cei care au membri de familie ~i prieteni apropiati in" . nizatia Turuul de Veghe, Anexa 1 ar trebui sa e dovedeasca utila.: asernenea, ea va fi de folos crestinilor ce se intilnesc cu niste Mart

ai lui lehova care insista s~ foloseasca propriuL lor materialcind vizite. Pori schimba situatia spre propriul tau avantaj, in speciai;aal:::a~:;t. ai 0 buna intelegere a invataturilor .Turnului de Veghe. modul cum 'poti folosi totusi literatura Turnuluide Veghe pentr,,¥

aduce marturie cu ef'icienta. . . .,' ·:1i.f~~>·

" ' ~.-



t

~" -':Un Martor allui Iehova incearca totdeauna sa-i faca pe altii sa ci~;;~' ;~r:: .: teasca publicatiile Turnului de Veghe. Daca-i satisfaci dorinta ~i ~e "r" :'" -.;. :,:., citesti materialul, ai dat la o ,parte una din barierele-cheie. Dar puhli~':;:" ' ': ,-' ,: catipe Turnului de Veghe sunt scrise pentru a fi crezute ~i ,aceeptate '~~i,j' 'r \ ' -rara a fi puse la lndoialaEi folosesc-foarte mult euvinte eu doua In;'~i~,:. ::. :' ·,',telesuri. Scrierile Ior sunt orice altceva, dar nu logice. Mare parte Iii!'!

. H,:· 1', .... '. .

"'~{L'" i; ":-,ceea ce este prezentat in publicatiile lor nu poate fi explicat. Pentri

:"C ' -;' niste oameni care nu sunt irnplicati sentimental si care gindesc sin-

~~1!" guri, este clar imediat faptul ca ceea ce prezinta ei nu este biblic. C: ti-

;1~' -, realiteraturii lor ~i punerea unor intrebari legate de subiectele la care:

, ,!;' prietenii Uii nu au raspunsuri este un bun mod de a-i face 'sa gn-

deasca ~i sa puna sub semnul intrebarii Societatea Turnul de Veghe Din acest rnotivam trecut prin prima parte a car tii You Can Live Forever in Paradise on Earth (Poti trai pentru totdeauna in paradisul de pe pamint) publicate de Turnul de Veghe ~i am extras multe intrebari pe care vei vrea sa le pui. (Martorilor le place sa f'oloseasca aceas.. t30 carte cind i~i lncep intilnirile la domiciliu, ca 0 introducere la .n\;'ataturile Turnului de Veghe). Imi amintesc. ca, am folosit aceste in, trebari in cazul unui prezbiter Martor allui Iehova, ~i nici el n-a putui ,sa raspunda la cele mai rnulte dintre ele. Folosirea literaturii. Turnului de Veghe in acest Tel poate sa elimine 0 mare parte din tensiune 2::i

cadrul intilnirilor tale cu un Martor al lui Iehova, deoarece este imposibil sa se supere petine di. pui intrebari rezonabile legate de propriile lor af irrnatii tiparite..

,.

'.

: ...... :

'j

"

. ,

..

1

, ..

'.;1 ;.

.

-

24

Abordarea cu drsgostc II Martorilor lui lebova

* •

. .

Societatea Turnul de Veghe a deforrnat si distorsionat doctrinel e fundamentale ale, crestinilor fideli Bibliei, pina ce acestea au ajuns <aproape de nerecunoscut, Din acest motiv, este fcarte greu pentrn Martorii lui Iehova sa inteleaga adevaratele invata!uri biblice. E'ar odata ce il ajuti pe un Marter al lui Iehova sa-si dea seama ca Organizatia Turnul de Veghe nu este, "ade.varul", ~i el incepe sa caute altce 13., esteesential ca sa fii in stare sa expui citeva din doctrinele biblice fundamentale. De aceea:, Anexa 2 contine inf'ormatii asupra Trini.atii, .personalitatii Duhului Sf'int, nernuririi sufletului, asupra color

. ,

r.,

-

o ptivire de.enszmblu

.. I

I~' '':

.' .' . . -, .~:'~ ", '.--:'~~ .. :.::

144.000 ~i asupra viitorului camin al crestinilor. .Aceasff sec:Hu~e':~~;~, este inclusa.pentru a te ajuta sa, cistigi 0 discutie pe margine~i?~C~S!<?r:<. invataturi atunci cind incepi, -Doar dupa ce Martorul lui Ieho;y~ Wi9~~~' searna ca Turnul de Veghe nu poate f'idemn de increde~e·~i§a,ut~':i~u.',' sineeritate sa cunoasca ce cred crestinii biblici, doar.atunci trebuie'fo-: losit acest m~terial. '",' ."', : ';~~1l $<, ,/. :'

.', !:~;~ .~~,~:.: .... :f;'

:.~·t

Anexa 3. contine citeva carti in 'care poti sa gasesti ait~j~f..6i-m~ti(-

privitoare Ia Martorii lui Iehova, ' . . " '. . ,'" '.'. :}i ":;-~.' ",

. . "'~..'.. "~>~'~r

Trebuie sa treaca intre 6 luni ~i un an sau -chiar mai multtnainte.

ca un om sa devina un Martor al lui Iehova. Prin urmare;'esienerea::'-\ list sa astepti ca el sa iasa din organizatie doar Ciupa citeva i~~~rc~ri:,

, de a-i aduce marturie. Lucrul acesta cere mult timp, dragoste~;ra1:i<ia- . re, studiu ~i rugaciune, Am multi prieteni care' au-fest sclavi)li ,Tur-~'. nului de Veghe, dar care acum sunt "afadi"·. Ei declara c,a u~~cf.e~·~n ,: trebuie sa fie perseverent daca vrea sa fie eficient incistigarea unui Martor al lui Iehova .. u uita, nimic nu se poate compara cu: bucuria: de a vedea pe cineva care intra in viata cea noua ·p~i~_D?r4j~f~~"Us'. Cristos. Culminarea tuturor eforturilor tale va fi f'aptulcao 'p~rso~a fest salvata de pe calea lata ce duce la condamnarea eterna S1 a intrat

pe calea ingusta ce duce la viataeterna. . _ ~::,-. ,-; 1;::':.

Obiecti vul final al acestei carti este acela de a explica CUlIli~;oate '~n '. crestin obisnuit sa fie un martor .plin de succes pentru Isus. ~ft po~:sa,' itigarantez ca vei cistiga totdeauna pe cineva la Cristos, dar yftj fi ci~-,{ tigat ocazia de a-i prezcnta clar planul de rnintuire dupa ceo i~:j~i irn~E" prietenit eu el ~i i-ai cistigat increderea. Martorii lui~Iehoy'~':pot._fi~ mintuiti! Dumnezeu f'oloseste oameni ca .tine pentru a-~ adu~eYp~~W;;' la Cristos! Fie ca Dorrmu] sa te intareasca $i sa te incurajez~1:~p.)iri;i~".: ce citesti aceasta carte, astfel incitsa- intelegi cum sa .fi(ul¥§ni~r'i9fr plin de succes pentru cei ce sunt tinuti in gheara Societajii T:4i'nUl"dei,: '

Veghe. 'r'iff: . ' -. ,},

• *, •

"!~",,;'" ,:': <:'- .

'.~~--'-' ., .. ':-,·,..;.;~li"1i.~ .

.'

!

. ~

. [

.': ",

t- 1.-

"

.,

"

'. : .t:

26

AlJorda,,'a cu dragoste a Martori/or lui kbova

'"nupa citirca nccstci dir\i, s-ur 'putca sa nu vrci 51 ~tep\i pini va veni un Murtor n\ lui Ichovu lao usa In.' Sunt trel mod uri ln care poti initia 0 legiiturii cu ei: (1) Poti pur ~i sirnplu.sa trimiti 0 scrisoare/carte postala la adresa: Watchtower, 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483 ~i sa-i informezi ca te-ar interesa oferta lor de a trimite pe cine va la domiciliul tau, care sa disc ute pe tema Organizatiei Tumul de Veghe. (2) Du-te la Sala locala a Regatului ~i inviti p~ cineva sa vinil. Am stabilit mai multe contacte bune in acest tel. A~ sugera sa mergi la 0 adunare de 0 ora care se tine de obicei in seara de marti; intrunirile din alte scri continua de obicei timp de doua ore. (3) Poti de asemenea sa intilnesti Martori pc la coltul strazilor din centrul orasului uudc ai posibilitatca de a stabili un bun contact. De obicei ei

sunt pe strazi intre opt ~i noua dimineata, '

Dar poate ai totusi 0 neliniste sufleteasca: .Sunt femeie. Nu vreau sa fiu vizitata de Ull barbat". Nu te nelinisti, In privinta aceasta Martorii lui Iehova sunt foarte atenti ~i prevazatori; ei nu vor incalca lirnitele proprietatii. In cazul unei femei, Sala Regatului va -trimite cu siguranta 0 femeie (sau poate doua); in cazul unui barbat; unul sau doi barbati. Sau dad ati stabilit contactul ca pereche, este foartepro-

babil ca vor'trimite-un C4pl~ casatorit ca sa va "lumineze". .

Cind vei .da pagina ~I veLineepeJ1rmatorul capitol,-vei Jovita ce sa faci in acea intilnite ini{iala 'extrem de importanti cu un Martor allui lehova,

Este ora 10 simbata dimineata, A plouat toata saptiDu~:i~:Copiii: sunt necajiti ca au stat tot timpul in casa. Dar tu le-ai promis ,cio sa-i : scoti astaz! la iarb~ verde daci vremea este buna, Cit s-au mai.' .. bueu- ~ rat copiii cind s-au trezit cu razele de soare strllucind putetme in; camerele lor! Dupa micul dejun, toti sunt ocupati, Unii fae -saildvi- ~ ciuri, altil scot afara scaunele. Pe masura ce pregltirea se apropie de sfirsit, entuziasmul creste. Cind esti aproape gata, trcci tn fuga, prin ' sufragerie ~i te uiti din intlmplare pe fereastra. Ceca ce vezite face sa , te opresti imediat. Un barbat ~i 0 femeie foarte frumos,i.mbricati;' lmpreuna cu un baiat de fapte ani, avind fiecare 0 geantl, \tin pe: carare. "Oh, nul Uite-i pe acei Martori ai lui Iehova. Ce neJaC?C~?~

Aceasta este 0 dilema reali pentru cei mai multi crestini, Se-pare c3. Martorii lui lehova vin totdeauna intr-un moment nepotrivil Nu numai aceasta:, dar multi crestini nu sunt pregatiti sa le aduci marturie. Lucrul acesta este de lnteles, tntruett nu exist! cirti care:~ ~: spu'11a ce sa-f aca. Sa examinam deci clteva abordiri tipiee ,1 ''si,vedem

ef ectele. ' . .' •. ',:: .' :~5';'- ~,' .

Unii oameni vor fugi ~i se vor aseunde, .spunlndu-le tubii'or:,l fa- ;1'

• • • M - •• .!.J' ...... ':o'J;.,.".."..{1'~c.-.:.c., .... s . .;..

ca liniste, asa incit Martoriilui lehova '51 ereadl' cl.nu,~~te·· ~em 'i .... ·

acasa. Treee mult timp de la prima bataie pina eind pleaCi. ~i eind . pleaca din f'ata usii, par sa mearga foarte ineet pe trotuar ptna_.l.a urmatoarea casa, (Cu cit rnerg mai lncet, cu atlt mai putine. 'casc,.sau, " apartamente trebuie sa viziteze). Dupa ee crezi ca' nu. se:riJ~i,:,~~d de- . -loc, le spui copiilor ca pot sa iasa afara din ascunzatoare "':",i si*.tti c.l

te poti relaxa acum. Te gindesti ca ai scapat de ei in celmai usor mod ~ posibil. Singurul nccaz cste en sunt moduri in Care iti 'poli -da seama cind ciaeva este acasa ~i nu raspunde la sonerie. Cu.sig~!lIitl ci ai ui- -, : tat ca:'ma~iria ta era in -di-u'm'·"Ccil·P'Oftbagajul era:·des6b.iS.LD~i nuj ' le-ai spus un -singur cuvint Martorilorlui Iehova, ei alLplecilt- ju~illnd, ~ r fiind Incurajati pentru ca stiu ca i-ai vazut ~i te-al ascuns=- ,i ei au, ' interpretat lucrul acesta ca 0 dovada caargumentele lorsunt cusigu-.

r~nt~ su~~rioare argu~e~~elor ~.e .. Stiu ea aceas.~ es~.~~~1,~,:~it:"~~-';i'(

i " ':' ;:'- ... ~.~-:t." .'.,~~'. :f,::-"~

> _~_~<-~-r~,..;":"""-"~~~ c.....+~;+-.~. ,?!--z3;;r .. " _- -_ .. 5~ . ~,- ~ ~ .

<- __ '/:

/

, .

Capitolu~ 2

Contactul initial,

. ,

: t ::i

: ,

)

:r

. ~ .

.... ,

.. ':._

_,

. '

28

Abordarcs cu dtugoste a Murtorilor lui Icbova

oa,rece am vorbit cu un prezbiter Marter al lui Iehova despre un sce-, nariu exact ca acesta,

, 0 alta abordare tipica este sa deschizi usa si sa le spui Martorilor lui Iehova sa plece, deoarecesunt rnembrii unei secte false ~i ca sunt din partea diavolului. Acesti crestini probabil ca vor trinti usa cit Yo!' . putea de tare in f'ata Martorilor lui Iehova. Punctul slab in acest ras, puns este faptul ca Turnul de Veghe si-a informat adeptii eli toti crc~,' tinii sunt prost-crescuti si necivilizati. Crestinul care toemai a trintit

'usa confirms ce li s-a spus Martorilor. Am fast la ei in Sala Regatului ~i 'i-arn auzit cintind 0 cintare despre vizitele facute din u~a in u~a ~j despre modul in care oamenii le vor trinti usa in fata - dar ei vor fi "credineio~i lui Iehova pentru eli sunt persecut ti de dragul Lui' , (D:1,. ei cinta la citeva din cele einci intruniri saptaminale ale lor - bineu . teles, nu un imn crestin traditional, ci cinrari eompuse de ei. Nu cin~a aceste cintari cu entuziasm sau cu avint. Aceasta nu este altceva dec it o alta contributie adusa jntrunirilor lor plicticoase).

AI!i crestini se ofera sa-i asculte pe Martorii lui Iehova timp de :.0 , deminure, daca Martorii lui Iehova ii vor asculta ~i ci 30 de minute. 'Cind lucrul acesta este stabilit de comun acord, Martorii lui Iehova :

: vor folosi de cele 30 de minute ale lor ~i apoi i~i vor arninti ea au 0 r.lta intilnire~ Ei .pleaca inainte ca acest crestin sa aiba sansa de a spune ceva. (Oricum, Martorii iui Iehova sunt prea bine indoctrinati c :, ~ fie schirnbati doar in 30 de minute).

o alta categorie de crestini ii va intirnpina pe Martorii lui Iehova L:::. , u~a. ii vor invita inauntru ~i vor fugi apoi sa-si ia Bibliile. Incep sa le arate ca Isus este numit Dumnezeu In loan 1:1 si ca este un .Dumn e-

:,zeu" cu majuscule. (In Biblia Turnului de Veghe scrie "u~ dumnezeu"). Fara sa stie, au intrat direct in cursa Martorilor lui Iehova. Martorilor lui Iehova le place foarte rnult sa atace Trinitatea ~i su ,:t .foarte bine pregatiti in acest sens. Crestinii care incep in acest punct ii inf runta pe Martorii lui Iehova in punctul lor fon , De obicei, dup i. treizeci deminute sau 0 ora de acest gen, crestinii renunta, deoarece Ii, se pare di nu fac nici un progreso Martorii pleaca in culrnea Icriciri.. avind sentimentul ca inva!a tura lor este superioara, deoarece ei P()'~ rezista in f'ata argumentelor- aduse de crestini. (Ioan 1:1 este un pasaj foarte nepotrivit pentru inceperea discutiei, din moment ce Martorii

, "

!:

1 .:

r

r: .

~

,

'.

r .,

..

~. I.

. \

Contectul initial

lui Iehova sunt atit de bine pregatiti; dar la Isaia 9:6 'In traduc~~e~:'-Bi;~'" . bliei f acuta de ei, in aceasta prof'etie despre Cristos, EI este';1iuJ7l~tj/:· . .Durnnezeu Puternic" ~i atit "Dumnezell", cit ~i "Puiernie~ s~nt' c'L.::· ,: .

majuscule), .' - : ': .. ':~:, ':;:.:: ..

Mai exista 0 alta reactie f oarteobisnuita fat a de Martorii i~)eh9;·j.· :' va atunei cind vin la u~a, care pare foarte simpla; dar care face·:jocu~-;~~,· Martorilor. Multi crestini vor spune.: "Sunt crestin ~i am religia m.ea~··- .' ~ Nu rna intereseaza religia durnneavoastra,' asa ca. buna ziua", .ap'oi"iri;:- >. chid politicos U~(1 .. Aiei·avem doua probleme. Prima este caMartorul-;: plead foarte incurajat. EI a interpretat aceasta aetiune ea ~nsemn~nd' ,'. en acelcrestin stia ca argumentul Martorului lui iehova este s'~peri~(: argurnentului sau ~i ca acesta a fost motivul pentru care ~re~tiIl\l_r n:~ .. ~~ vrut sa discute cu el. A dcua este f'alsa impresie pe care 0 au Martorii :,:" despre crcstini. P blicariile Turnului de Veghe cornbina toate,!~rupa': ): rile asa-zis erestine intr-una singura si .iau luctutile cele rom rele:.{ sa virsite de unii, insinuind apoi cll. ceea ce fae aceste grupari"es£E. ~foiIi;:::.~ dardul pentru crestinism! De exemplu, ei cred cli toate gruparilecres-,", .• ; tine aproba hornosexualitatea ~i aproba trairea impreuna in~i~te.~~ ,., .. ', casatorie. Ei mai cred ca crestinii sunt »pagini" deoarece cred 1~Trt<. c - nitate, foeul iadului, etc., si eli se "inehina" erucii ~.despre care..M~r.-:',·~; torii lui Iehova SU!1t invatati ea e un simbol pagin. Astfel, cindspui qa·.;'~ .. esti erestin, le dai 0 falsii impresie despre ceea ce crezi cu adeya1·~t.. -': .';r·

. Exis'ta vreo speranta de a 0 duce la bun sfirsit cu Martorii l~i)eli~X,{ . va? Da, exists. Dar inainte de a-ti arata ,,0 cale mai buna",'.trebuie··sa'.:~:~ . discut un motiv foarte obisnuit printre crestini de a nu inYi~:un:.~e~~t:"

tant in easa lor ~i de a-i aduee marturie. . . --r::.:: .: ;;,:.1 :s ..

Multi cresrini ezita, sa invite un sectant in casele lor deoarece ei .. ~: ered cli lucrul aeesta este interzis de Scriptura. 2.Ioan lO-l1:.:·>spune/.:'·" "Dad vine cineva la voi ~i nu aduce aceasta invatatura.[invatatura lui' .. Cristos, v.7 -9], s5. nu-l prirni ti in cas a voastra ~i sa' nu-i 'Z.!~~t~: ,13un, .: venit!', caci cine-i zice .Bun venit!' se face partas faptelor lui-rele"; ,';/)~

Multi ani la rind i-arn trirnis pe sectanti de Ia usamea. Cu·..toate·';!, " acestea; am inceput sa pu:!. din trei motive sub s'emn~l intz:eba~i·i.a~esi>:';:·,: ,

• ." eO ~- -

mod de a actiona:, .. " ...... ij;,::' '.' ~.l.:~:,\. .

. L Sectantii sunt l~vll.tati eli ei, cr~~~inii, vor fi'ne~i~i~~.tJ:~':?~\(~J::; ..

lipsa noastra de politete sau grosolarua noastra este conside- .

, I, • ' .•

~<I:,

. ~,

. ' ..

",~: .. _ .:~ra·ir;~) duvtlda a [alsil5tii r~li~lcl noastrc, Nu' fa~ dccltd ~n.-

. : :...... firm :lceastacOl1V'i~.gcrc atunci cind le trlntesc usa. in naS:ii. .-

,. . refuz sa vorbese eu ei. , .'

2. Mi-arn dat seama ea scoteam 2.loan 10-11 din context mai degraba decit ·sa-J pun in armonie cu restulScripturii, Romani 12:20 nc invata: "Dc accea, dad dusmanului tau ii este foame, hraneste-l; daca ii este sete, da-i s-a bea; caci daci faci asa vei ingrirnadi carbuni aprinsi pe capuJ lui". Iar Marca Trirniterc .afi.rma in Matei 28:19: ."Mergeti deci,.~i invi-

, tati pe tori ..... ;~ceste versete par sa contrazici pasajul din Ioan·10-11. Atunci, ce anume interzicea de (apt loan?

!ii cum ramlne Cl!' Ioun 3'! Nicodim, un fariscu, it venit la Is us ~i OJ. fost primit.de El. Fariseii ,i Jsus en siguranta ca nu crau etC acccasi parcrc. De fapt, uncle dintre cele mai tari cuvintc Iolositc vrcodata de lsus au fost indreptate impotriva practicilor fariseilor .. Cu toate acestea, Isus i-a explieatIui Nicodim calea rnintuirii, ~i el a devenit un discipol at lui

Cristos. , ... ~:;:. .. ,

. 3.,~tiam ci pi~rd-~ mare ocazie de a aduce mirturie. Nu se

. . _ iritimpli prea 'des ',si.~ini··cineva la·-~-cuiva-~ sa vrea sa

.' ~:-' . .ri .. .. ',di~cute despre,.reiigi~d~i:cu 'siguranti Ci este mult-mai usor

'. . . ':, sa 8duci marlurie'dJi~a- in·:timp.ce·~ezi undeva'tieclt-ri·'Stai'

,.:: :' la:~~~ ~ sa vorbcsti, '@ai. ales-clnd vremea este rea. , .

• • ,,·f· :, :~~ • -; ... _ :" .;:.

. :. . : :. ; : . .~ J~I i'::"-:- _! ,.".. . ..

': . Unpastor care ercdea -ca nu trebuie sa-i invite pe sectanti in casa

sa a scris 'in favoarea invitarii lor, in schimb, la biroul sau de la biserici: Dar lucrul acestacrca 0 problema pentru mine, Biroul meu se ana la mine aeasa -: nu la biserica. Nu putearn Intelegecare este deosebirea dintre a-i invita in casa mea ~i a-i invita in birouJ meu cind ambele locuri se aflau sub acelasi acoperis.

Am inceput sa rna gindesc 'serios la subiectul acesta si am gasit util " sa ,inval despre cultura ~i contextul in care a fost sCrii);~~ tn· vremurile. biblice, multe han uri erau case de proasta rep-u ie, n cilitor crestin nu voi~,,~a fie gazduit Intr-un asemenea Joe de picat ~i ispil~, asa cit era nevoit sa gascasca de gazduit in alta parte, Pavel s-a refcrit adcsca la ospitalitatca pc care 0 primca el, ~i i-a indemnat pe crestini 1;a .dca ctova~1rt de ospitalitatc unii [alii de a1lii. Crcdinciosii i~i

'"

. ContM:tul bJitial

e ,

l:

.... ~. .;~..... ". . :." . ."

deschideau de obicci casele ~i' ofereau Wi lac de -gazduire ~tiu·.Cia!. . torii crestini; Ei puneau semnui unui pqte .(la rel ea ccl~:~~1i. VC"7:' .; ~ .-dem 'aStizi pe abtibildurij-la usa de intrarc in case1e·lor·~tfU.t~diF;,~). ca faptul ci acolo trii~te un crestin, Acest semn ~ura glS~~ui··:;.:-: .

loc de gazduire pentru un ci1it~r cr~tin.. . : . . ::~ :~;,l:;:: ~.' ,

De asemenea, multe biserici se adunau in case, EtaidnvltitOri cC: cilatoreau dintr-un loc in altul care veneau ~i vorbeau tn a~tO:bise-_': rici ce se adunau in case. Gazda ii hranca ~l1e oferea iizelUite. ;~"::~ '.

. . Acesta era eontextul in care a fost scris 2.Ioan 1~1L .CiqtUili tre-, buiau si-i primeasci pe fratii lor cr~tini, dar nu.aveau·voie.sl·.9rer~ , . gazduire gratuiti eclor ce voiau sa dutrugi Evangh6lia. CrCftiDii nu

aveau voie sa dea ocazie iilvititorilor f~i si-ti .duel inv.ltltarile. inaintea bisericilor. .' . , . . :"_'-;'." ; .. ~ .. ".

IJe scurt: aceste versete nu-i interzic crestimllui sa invite pe. cineva: , in casasa pentru a discuta. Cind inviti un sectant in casa ta n~:;:i.ofCrt . binecuvintarea tasi nici nu-i dai aprobarea ta, ci folosqti ocUia·rcs':,'

. pectivi ca si-i. aduci mirturie despre Cristos. - :.·:··-':;:r ..

Aceleqi restrictii se pot apliea ~i astizi:Nu ofen-hranl·'fi:P.zduhe . gratuiti unui sectanl Nu-llisa sa vorbeasci tn'b~rica ~···~:tpate·· acestea, putern sa profitim de faptul Ci auvenit chiar-Ja;uf&~~i

pentrn a Je prezenta Beanghelia, . . ,<J,:; ... -::?> .... : .'.

Acum iti voi aria oeale mai bunL .' .~. _': :':: r~~·::'t~·;;;;: '~i; ·~t 2

• ',.. ; ... , .• - ",t!'("J' '. f("_" __

Cind Martorii lui Iehqva au iqit sa meargi. din :Uf~J~:1iP.;ii,:~~ tt~

. _ cearci si sta~i'easci contacte initiale care si du~'1a o~~~t~~J~~~ viitoare, Aceasti viziti initiali .va fi de obicei 'scu~'-:d~'f8f:::"~~:~'" teapti ceilalti din grupul lor, Vor dori sa stabileascao tn·ttJ.\t.re)*l.iiiitt~~::· pentru o vizita mai lungi. Aceasta este in avantajul tiu:; '~n~il v~t· -, ', avea nevoie de timp mai mult pentru a le prezenta 'pl~\~l_~~:mt~~r ~ ', :

lnainte de la spune ceva despre religie, trebuie sl obtii·~· d.pp4· .' ?\ ment ferm din partea persoanei sau persoanelor ci-ti vor fa~ pet pu~.

. tin douazeci de vizite, ~i chiar mai multe daci este posibil, ~CeiUucrU

•• este Foarte important ,i c' unul dintre seCretele·uneiidu~d.~~;,;,:· '. rie plirii de sueees. Daci no obtii din partea l~r un "ang8.pm~t~.-:·.· .' .' cu ocazia acestui contact initial, nu se vor mai tntoar~ ~~~ a~;:~' '.~ spus ce aveau de spus ~i i~i vor da seama ci stii ceva.despre·Bib~e. De-'.' ,

.oarc.cc ~or lc~ar ,'lace sa rcvina pentru 0 pcrioadi lupgl de tiJDp, .d~: .

- r - .:

." .

- ; \

. 1 .'

,I,,' ';"; ,

'?f. ,':,; 32' Abordare: cu drJgoslc;J MJrtorilor lu;'lehov;J

,:~,r~: .'

~~ , ,

'1 c , obicei suntfoarte dornici sa se angajeze la asa ceva.

:::, ~ ,', 'Ei totdeauna au un fel de abordare care suna cam asa: ,,~titi c'~ ~~, :,' ' exista mult rau in lumea de astazi, 'cum ar fi razboaie, crime, droguri, :~:.! .etc, V -ar placea sa traitiintr-un paradis perfect aici pe pamint?"

;~; J' , ,'. Pentru a obtine angajamentul 'ferrn' pe care-l doresti, trebuie !i::'

',L~' v • raspunzi foarte politicos: "

..• ,.. .

if -Tu: "Nu credca m-ar in teresa sa discut astazi tern a care va pre-

';t 'ocupa, pentru ca doar 0 ora din timpul meu de discutii eu dumnea ..

'-; voastra legate de religie nu ar fi de-ajuns sa raspundeti Ia toate lntre-

,;~ barile mele" (Foloseste neaparatcuvintele ,,0 ora"). " " "

~:,: , Martorul(rii) .lui Iehova (M.I.): "Oh, am putea reveni mai rout:

, decit doar' 0 singura data".

':~ - Tu: ,.Dar am multe intrebari".

~"i;-' ,. MJ: ,;Ne-ar face pIa cere sa raspundem intrebarilor dumneavoas''t!'

.'~.. '::~~". , " ..' :'

iii,'" :-. .. Tu: nNu am vreo 'problema legata de Biblie, ci am multe Intrebiiri .'{ , 'care, rna nedumeresc in 1eg~t.ura eu organizatia dumneavoastra care ';;:i" ' probabil ca ar lua mult timp".

J ' , M.I.: "Nu-i nici 0 problema. Nu ne deranjeaza sa raspundem fa .~; " .: intrebari".

~)~ '. Tu; "Sunt foarte ocupat. Trebuie sa intelegeti ca nu am mult tirnp

'~ " liber".

~

'.~ '.',' , M.I.: "Am putea veni doar 0 od pe saptarnina".

~ 11"

AJ, /' ,:" : u: ;,Cit timp ati putea sa reveniti?" , ", ,"

~ ."': 1\1.I.: ~Putem sa revenim de cite ori doriti dumneavoastra". (AcesIi :' ta este .genul de angajament pe care il doresti ~i care ti-e necesar).

~~ ','" ,:,Tu: "Nu stiu sigur. Daca as studia cu dumneavoastra, a~ incerca ~~ . 1-':. ': '_ rna: pregatesc, asa Incit sa nuva irosesc timpul. Daca ne intilnim de ~~ '~~' '. -sau 10 orr ~i lucrurile nu merg asa cum ati asteptat, de unde stiu eu eli

"'~~ : .n-o sa abandonati discuriile noastre? Aceasta ar insemna 0 picrdere c.>

,~ .. ';::-,titnp, pentru mine".' " " ' ' '

:~.,>'" ·,:M.l.: "Oh, ~-am face niciodata a~a ceva", '

~, =: . Tu:' "N~'sunt sigur daca vreau sa' fae astasau nu. Imi.va trebui ~i::~i::;'''''va,'timp'~a:riia gindesc la lucrul acesta ~i sa vad daca iiru pot ajusta f~' .programul, Daca imi dati numele, adresa ~i numarul de tclef'on, 0 ,~:i ',;;,,: _ -vacontactez daca rna intereseaza. (S-ar putea 'sa afirme ca vor reven..

'1"'~ .

~~~. '.

, ,

,J

"

-r

"

,

. ~

,

.' ;

, , -,

Coatectul

, .. :,

" :-,

,',

;--.;

~.

Chiar ~i asa, ar trebui sa' insisti ~~ obtii numarul de 'telefon ~i 's~~r ':tu, Daca par sa se opu?a ~a ace~~ta, 12ot~ spurie~ ;'To9mai ati spus "cit pacatoasa este lumea In care traim. Irni pare rau, dar nu arn in oameni ~i nu voi lasa pe nimeni In, casa mea 'daca nu-i ¢u numc*~:=,~*

si numarul de telef'on". Daea refuzain continuare, atunci

, iase balta). .Daca hotarasc sa ina int'ili;tesc ell ~oi;:~prefe~ sa "', '.

doar cu unul dintre voi", (Aceasta inc'e~e, sa le darijile s,istemul_lor ~~~

.sprijin). ' " " ' . , ' , ' ..' ,":;;;, '. '

Presupun aici ea vorbesti doar in numele tau. Dar daca raspundeti" ,,' ,

ca SO~ ~i sotie, atunci specificati faptul ca, vreti s~ fiti vizitati , .. una de acelasi cuplude Martoriai lUI Iehova, Aceasta cerere.nuartre-'

bui sa ridice vreo problema. ' , ' ',' ' .. \. '

Cu reate aces tea, daca esti singur, iar Martorii luiIehova nu':Yor sa.:,.

vina decit doi, atunci insis~~ ca '~a vina- de fiecare data ,acc:le3~ ~~: ' persoane. Ai puteaspune: "Daca ar veni persoane .. dife~'ar·:,fi

mai dificil sa lnregistram vreun progres, :~eo~rece" s,-ar pierde .. '

timp eu discutarea unui material la care. 's-a facut deja referire'', ~ui,

. pa ce vor veni un timp,' daca Martorii lui Iehova voraduce un ' ",.:

ner diferit, este neaparat necesar saIe spui amindurora la

vei studia cu ei in ziua aceea, Spune-i celui care a.venit de "

aduca saptamina viitoare pe tovarasul lui 'de la.inceput, C4jar'daci ,

cazut de acord sa vina totdeauna impreuna, foarte.adesea 'vod~~&;a

sa-si calce promisiunea. S-ar putea ca unulsaspuna eli ce~f~e

bolnav, .sau ea n-a putut sa vina. Dar daca ii'I~(sa~ sc~~ varasii, vor continua sa-i schimbe ~i altadata, ~i I;lU vei putea ~""' ..... ,_, .. ",,

rnulte progrese eu persoanele initiale). '. ", " ;,

Daca ai la locul tau de munca un Martor pe careai vrea sa-l cistigi; ai putea incepe prin a .spune: n-Intrucit Iucram impreuna,.~ vrea ,

inteleg mai multelucruri' despre religia ta, Am multe Intrebari le '~ ... ,'--""

de Societatea Turnul de Veghe. Mil -intreb daca ar exista tJU', •• .., ......

de a ne intilni la mine acasa operioada de timp ca sa-ffii' parte din rnultele intrebari pe care le am?" Daca persoana.respecjrva.

- respunde afirmativ, ar rrebui-sa continui.prin obtinerea ~_"""~b"',J~ "ment ferrn din partea acelei persoane- lncearca sa-organizezi .... ,~~-::_~~;..; .rile in asa fel Incit sa vina .el' singur, dar dacanu "poti,. pune-l prornita neaparat cii. vor veni totdeauna '~oai aceleasi doua' pe-Irsoan!e.~;;:'

, r; I

! '.

:.

"_": ..

. : .

. 1 :.: ...

. . '; ... ~

,,,

.. ~:

34

,\bord:arc:I CU driJgostc .. MiJrlorilor lu; khov.

P<Tcllc ci ai Incercat lnainte si-i aduci .mirturie..acestui 'Martar ,i a . rezultat un conflict. Daca acesta cstc .cazul, -Clf trebui si-i cui scuze pentru modul io care ai abordat lucrurile inamtci II ~-i ceri Mat:torului sa te ajute si-i lntelegi mai bine religia, 'dc'data aceasta tntr-o maniera mult mai prietenoasi. Aceeasl abordare poate fi foiositi in cazul unor membri de Camille, a1 unor rudenii sau vecini.

Daca tc afli in situatia in care poti sa te intilnqti cu un Martar doar pentru un scurt limp, profiw. eu orice pret de timpul pe care II ai Inccpe neaparat prin a~ti prezenta mirturia ta. In felul acesta poti

. explica planul de mlntuire Intr-un mod nearrieriintator. ~i reline, L ~ \ .!!!.!!!.~i bin~ sa diseuli citeva su.~iectc eu '~m decit Ii i~~ sa t ~ \. -lovesti pc"'CCTalalt cu lot ceca ce ltn tu. Nu fl eaun vas de rizbol -J'

incc~cfrid'5i::raf'Uilzi cu un atae sustinut - ei fii.c8 un fermier care stamina saminta. 0 sing~ri simi~ti care ar stimula ~~ eeluilalt strecurind 0 Indoiala tn mintea lui este mul(:niai bUna'decit sa . inccrei sa-i dai prca mult, lasindu-I pur fi siJJ~plu orbit

. ;.:

, .

~. ;~::.~ :. ... .~~ .. .. .

. - in' capuolul oT·rmitor;, 'iii y.oi-· ai-ita cum. PO\i~:Si· Incepi ctiscuiia 13 . prin a-ti .prcZCQJ!& ml~ntr-.l1A .mod..ar£Al\flictual, care -' Ii auduci la 0 confruntare - ~ ce,si faci\dupi a_.Dar,:mnlntii, . 'iati cde ~tc caracteristici ale.unei secte. : :.~: :.< '.~:.':: .:r::·,. .

1. Sectele 'resping' toate paradoxurile din'Scripturi. Ori de cite ori un sectant Intilneste in Scripturi 'idei care par sa se contrazici, el accepti doar 0 singura idee ~i 0 respingepe ceala1ti. Exemple de asemenea idei sunt: Isus in calitate de Dumnezeu ,i om, alegere divina ~i vointa ornencasca libera, mila ~i minia lui Dumnezeu, ~i capacitatea lui Dumnczcu de a.-Ji localizat, dcsi estc prezent pretutindeni.

2 .. Sectele resping tot ceea ce nu pot explica. De exemplu Trinitatea, divinitatea lui Cristos, iadul ~i nemurirea sufletului,

, 3. Sectele folosesc Biblia - plus! Sectele -dau altor carti autoritate egaIa cu eea a BiblieL Aceste' serieri "'dem' adevirata bazi a convingerilor lor. Martorii lui Iehova folosese revista Turou! de Veghe ~i aile publicatii ale Turnului de Veghe. Ei spun ci singurul mod in, care Rihlia pO;11c I'i illtclc<lsii estc prin iutcrpretarea da~ de lidcrii lor.

• • •

~ .

J.

1

I .' " •

4. Sectele acorda unui om sau unui grup .autoritate . ~so- ;~ .. ' iuti~' Daci un sectant nu rccUn034te autoritatea deplinl. ~ ~~9.-.t~it< ~i<' " i.:.... el este exclus din grupare. Li4erii au .vor·.ca cineva sl·.pun~ :~.l!~;~-tH~ ,

nul intrebirii ceca ce au ei de spus. . . ..: '. ;~:\'.:~~~ffK·.· ';,.\:./ .

. 5. Sectele neaga mintuirea doar prin··credinti .. ~tu nu ;:

, cred ci 0 persoani poate fi mintuiti prin simpla ~tl·tn':~tos.-::·.· Ei inlocuiesc aceasta cu un sistem de fapte cc implici 0 supun~ .to-,,; . tala ·fata de regulile ,i reglemeatarile organiz&pei.· ", ".:'. -; ;~;:::~~t:·:·· . ;:'

. , 6. Liderii sectelor nu Yor· ca adeptii lor sa giJide~,~~~sln-· '~ " . guri. Liderii i,i dau scama cl dad adeptii lor citcsc Iitcratui'i;1:~iJ»licl ;. -. sanatoasi sau converscazi eu cci diIIafara CU'C-CUDosc·realitatea·des- '. pre crganizatia lor,'adeptii vor triCcpe sa.puni 'Sub iaiui.u1,Iil~~irif: .

. : .: ceca ee au fost lnvatatL De aceca, 8deptilorli·se.interzic(4)a~~ 0:"

I .;: .. asemenea Uteraturi ,.apostatiM sau Ii vorbclsci"citoameili.info~ti:-'·.·

· ~-.. 7. Sectantii fac difieila parisirea·organJzati~T¥~~~~·i';;~ . bri ramin Intr-o seeti din tcami, spunindu-1He cl ~ 'f~ ~~p~·cte·:·, .

-diavolul daci.....se indeplrtcazL Dacl un membru nu se lupUi1e;prga- , ui:fllti"i SIIII dorestc sn ..,1l'l'(", oricare ar fi motivul. el ate e~clUs·din.' 'oolllunilalc. 'Exclutict'Ca-i-usea'IHla· inlrcrullCfca orlcarol.lo,i~lurl it per-': soanei in cauzi ell orieiriC altcineva care:se afli In o.rganizape A~: .

· ';. fi eu membt ii:1le'fmnilie • ..oatOritiJaptuJ.uici~ ~t~~ 'aij:'::~ .

· ~ . '.: _ prieteni in' afara org8nizatic~ exel~din coimmit&te iii~~~~~.'

.• a . '" - _. V .t~.·~ t~~>·"~·r.·,,

f" tat =~ ~~fi~~!~:P:=i ~xcludere& cllii' ~i;i~~m.tl~~:

. . pedea~ cea ~ aspri ~ l~ D~eie,: Pen~ ~ ~~l.~J~~~?3'~?'

va, a f'i exclus din comumtatc mseamna a Ii anihilat cind;va mun :;;:."

. '" . -.. ..'1"-"'. ' .... r~·· ~_ ';,:'

~A inceta_ sa mai aiba 0 e~~!enta co~tienta .;_ f.i nu .va.~~:~~~~jlJ:

impreuna cu restul omemru. , : ':.-::: .,~:=-!f: ·'r~.'..

"';" '/~I ~ .... "1'-

. A aduce marturie unui Martor a1lui lehov.a nu este'ni~~.~~~·Pf~r;·,;

dar sa nu uitim ci el sau ea are un suflet vesnic ,i ca' este pierd~~,firi;.!'

Cristos, .' .... ': }:~t!:{~~~~?

":.'

CoatllCtul initial

.. :"'-<'.~~::

.. :.' .... :< ... ~ 35' :;

: .!

': .> ..

. ::1-'

. .' ~ i

";1 " • ~.:V'. "

1" ,.:~., . 36

---------------------------------------------------------

l~·

J[ ~.'~' -,

, .

Capitolul3

"

Cum sa lncepi

Stabileste lntilniri

"

.' '. Pentru a te ocupa cu succcs de un Marter allui Iehova pentru 0 pc-

I.: ...

rioada de timp, trebuie sa urmezi citeva reguli de baza.

Mai Intii, uita-te pe.calendar si decide in ce zi a saptarninii ar fi eel . mai bine sa te intilnesti in' mod regular cu Martorul lui Iehova care .ii sunat la usa tao Apoi shna-r (sau sun-c) ~i stabileste 0 intilnire.

. Cind soseste musafirul tau, sunt citeva lucruri pe care trebuie sa l~ stabilesti si asupra carora trebuie sa cadeti de acord inainte de a incepe orice discutie despre religie. Fii politicos, dar dupa ce termini' discutia preliminara, spune: "Clnd am vorbit cu dumneavoastra Ia usa, am spus ca am un numar de intrebari care rna nedumeresc in le-

, r •••• ga'tura cu organizatia Turnul de Veghe, intrebari ce pot lua un oarc-

'-: ...

1~;~:.;· care timp. Raspunsul dumneavoastra a fost ca puteti veni cit de muir

este necesar. AS,a este?" Ar trebui sa primesti un raspuns afirrnativ. 1:;1 .'.

I.e; ~;~ Continua prin a spune: "Imi plac oamenii si nu vreau sa am vreun

.:i 'y <, sentiment neplacut. Nu stiu cum vor decurge aceste discutii.: dar

1,1. . vreau sa rna asigur ca. vorn rarnine prieteni. De aceea, dad, putern

l;. cadea de acord asupra citorva lucruri, sunt sigur cli aceasta va ajuta la

.-.;:): atingerea acestui obiectiv .

. ; .''- L Inte1eg ca. scopul acestor discutii este acela de a vorbi despre organizatia Turnul de Veghe. Asa cum 20m spus la u~a, nu am problerne

"

in ce priveste Biblia ~i nu vreau sa discut cu dumneavoastra despre

.doctrine. Sunteti de acord?" (Intreaga lor abordare sta in a discuta b contradictoriu despre doctrine ~i de a evita chestiuni legate de Socie .. tate a Turnul de Veghe, astf'el cli aceasra este 0 promisiune irnportanta pe care sa 0 cbtii. De obicei, musaf'irul tau va fi de la inceput de acorn cu aceasta propunere). .

.' . 2 .. N u vom ataea alte grupari religicase. Acestea nu vor intra in dis: . ;~., .:~ cutiile. noastre. Doar pentru ca 0 alta religie s-ar putea sa fie falsa , " ~~. ~:·-~cea.~ta.nu ne face sa avem noi dreptate" (Martorii l~i petree cea rnai

. oj' ,; ... :

':~- .. -

~ I:



,;

I

I ;,

'; .

f;,~:"

,f- ..• ';:: "

, .• '.J

I ~'~~:""

Cum sa incepi

:.

- . '.,. .

mare parte din timp atacind alte religii. Ei cred ea daca pot dovedi d:", ' toate celelalte grupari religioase sunt ;,pagine" -vatunci, daca a~~ este,;'r:~, ei sunt adevarata religie. Facindu-l sa fie de acord in aceasta priYin.ta',~','·

ii iei una .din cele mai eficiente arrne, E foarte probabil ,?a in timp,va,,~. ;:; " trebui sa-i rearnintesti de aceasta promisiune demai multe ori)."; .. '

, 3. .Vrern sa rarninem in jurul chestiunii Iegatede Societatea-Tur-x ,~. nul de Veghe ~i 'nu sa-i atacam pe oameni. De aceea ,a~' vrea sa ',e~dem:- ,-

de acord asupra faptului ca nu ne vorn injosi sa distrugem reputatia. '_. cuiva. Prin aceasta lnteleg acuzarea cuivade a nu fi 'sincer sa,+ ~ii spu-". ':', neti ca nu rni-ati expus toate date1e delainceput": (Aceasta e,ste?~ "alta' . 'prornisiune importanta pe care sa 0 obtii, deoarece atunci . ci:nd .'wi:,;:- ,pO sectam este invins ~i nu mai are nici un raspuns, aproape totdeauna va': .. , incerca sa distruga reputatia cuiva. In felul acesta il' privezi de:o alta.: .'

tactica a lui). , ' .,'. , -; -, ,~,~. ':',::.

4. "Dupa cum am spus, prefer sa studiez doar cu unul singui~ (P~~·.,· ~. ca Marrorul nu va veni decit dad vor fi doi, atunciinsista ea~totdea':"': una sa v'ina aceiasi tovarasi. Explica-i cf"'daca vor veni di.felfii .oa- '. .. meni, se va inregisrra un progres mult rnai lent, intrucit va trebui sa revii asupra problemelor la care te-ai referit deja. Dad vor. veni' doi, _ . ,~

cornbinatia cea maibuna este cea de sot-sotie).' , " '_ ';_:", ,,+ . ::"'~:. :,\

• , , f' .~ •

5. "Dupa cum ~titi bine, Biblia ne avertizeaza cavor fi multi pr~-' ':' feti si lnvatatori falsi in zilele din urrna. Din acest motiv, cred.ca nu

va' va deranja daca v~i face cercetari pemasura ce studiem impreuna. Dad iubirn adevarul nu trebuie sa ne temem de o astfel.de eXami~~·".' nare". (Aceasta propozitie este un citat dintr-o cartede-a lor. Et'"'ar tr~L'; -. bui sa fie imediat de acord 'in privinta aceasta. In felul acesta, mai tlr':-;':' ziu, dad vei vrea sa f'olosesti publicatii mai vechi ate Turnului .de Veghe, uu se poate supara petine, intrucit a fost deja de acordcu cer-.

C"t~ rea ta) , <,0"" ;~::, .

1 ... C1. • ••• .' '~)':" .

Dupa ce ati cazut de acord asupra acestor reguli de baza, ai.~;'trebui apoi sa stabiliti intilniri pentru viitor. Scoate un .calendar ~i·~incei- .. cuieste datele asupra carora cadeti de acord pentru citeva h;.lfii:::Acesta ..

va fi un lucru vizibil ce-i va aduce aminte de prornisiunea lui 'a~ a 'v~~ ,

ni pentru 0 perioada de timp. Dad nu.obtii un angajament fe.i~ din':" . ',~;, par tea lui, de obicei nu, va reveni mai mult de.citeva ori. D·ar~,~~.fe ne; -~, _, voie de mult mai mult timp pentru a-lf'ace sa vada erorile S~~ietat~

.'

38

Abordurca cu dcagostc a Marlorilor lui Ichova

Turuul <It: Vt'ghc ~j pcniru n-i cxplica cnlca mlntuirii prin Cristos, S-ar putea sa fii in stare sa-i oferi Evanghelia il;r cuvinte, dar e nevoie de

timp pentru ca el s-oiriteleaga. .~" < : •• " '.'

o vizlune clara a obiectivului tau

Pentru a avea succcs.In a Ie aduce marturie Martorilor lui lehova, trcbuic sa intelcgi in- prirnul rind de ce intra oamenii in aceasta organizatie ~i care estc ceamai buna abordare pentru a-i clstiga, Inca nu am intilnit niciodata, opersoana care prin citirea Bibliei sa fi ajuns la coucluzii ce pot Siqi,c urmonizcze cu illvataturile Turnului de Veghe, iar rnai apoi sa cautc (, organizatic care sa aiba aceleasi convingeri. Cu exceptia celor, care <au erescut Intr-o f'amilie de Martori ai lui lehova, mCltivui (ll·tttrll care cci nuii multi Martori au intrat in aceasta organizatlC a fost aeela al,unel nevoi afeetive. Poate Ci'iOCmai s-au -muta! in -. zona respcctiva lji crau singuri'{eel mlirobi~nuit motiv). Sau poate au fost bolnavi, poate au divortat, poate si-au pierdut locul de munca, poate a murit cincva din "fttmilic sau poate au avut 0 'experienta mai arnara eu hiscriea lor. 'Ei /'0-3U intrat in Societatea Turnul de Veghe pentru ca au simtit cu'adevarat ci era cea mai buni-re1igie, ci-pentru

.ca.cineva a fost ga£ac...a.ledea atentie .atunc6oind..avcau nevoie. Ar fi devenit cu usurinta mormoni, daca mormonii ar fi ajuns primii la ei, sau niste crestini adevarati, daca vreun crestin ar fi fost primul care

sa le fi aratat dragoste ~i interes. '

La inceput, Martorii lui lehova par sa fie iubitori ~i grijulii fata de altii. Dar lucrurile stau asa doar pina in momentul in care persoana ajunge sa ric botezata ~i prinsa in religia lor. Fiecare Martor al1ui Iehova are 0 mare nevoie spirituala ~i se sirnte gal. Chiarsi cei ce s-au nascut ~i au crescut ca Martori se lupta cu multe probleme. Ei i~i dau searna ca dragostea ~i grija de ~are a dat dovada odata religia lor nu mai cxista. Felul de, a fi al Turnului de Veghe nu a implinit niciodata accasta ncvoic af'cctivii, dcci tu trebuic sa te adresezi mai intli acestei nevoi. Ofera-lc ceva care sl\-i implineasca mai mult, ceva superior fata de ceea ce au.

•• ,~-, •• -...... _'# - .,_._. '., '-

Cumd IDCepi

,!

",

I

. : r :: .?,,' ..

_ ,"f " • :!:"~,, !'

Imprieteaeste-te eu ei ea sa le satisfaei nevoia 'afe~tiv~ - 1 .

,".- ~.. I .~. ~ '; ~', .. ~. ~ '~.-~.~ '. ." _. , 'i , .... " •. ~',;' :::~\~~~ ;./r~ ::-:.1:;,,;" "!. , .' ~-:"

" Incepe prima intilnire prin a afIa Cit de mult posibil deSpre cel~~", :' - '~"~ au venit. Acest lucru este important. Cu cit stii m.ai niulte ~ut:rutr des-". ; -

pre ei, cu atlt yei ~ti mai bine cum sa-i abordezi in mlrtuna'~:~" ,,'

le-o aduei. Grija ~i interesul tau de a afla mai multe lucruridespre ci, ; , '

despre f amilia lor, de obicei ii va impresiona. '( Odatl ce 0 ~~~ es- :

te botezati ca Martor allui lehova, organizatia da la 0, parti;qriSc. va-

loare individuala, a~a inch Martorul se contopeste acum.cii'::vuoarea "

'organizatiei), Daca este necesar, noteaza-ti citeva lueruri din 'aeeasti, parte a conversatiei, Recapituleaza-ti notitele inaintea drmi.toarei in": tilniri, a~a inch persoana sa sunta ci ti-a pasat Inde-ajunsde.ea.ca sa nu uiti, Eu totdeauna lmi incep discutia cu ceva pei;'sonal ,rSrUf~C cu

o nota personals. Este important sa-ti dai toata silinta sa clidCftio buna relatie. Aceasta este una din principalele mele preocupar! tn timpul i, primelor cinci intllniri. (Cealalti .intentie este aceea dea-i face.,- gtn--' ~. deasca), Odati ee-aifaurit 0 ~egitura, vor avea Ineredere tn·-t,me'-~i vor

. incepe sa se deschidi ~i sa se increa:di hrtine; -Dupa cc,--se',tnthnpJ.l:lu~ .: crul acesta, sunt sperante ca Y.Dr..fi.maLdoritori sa asculte, ,;' ',.' '

, :~:~.~:,~~ , ' ., ' ' ,,' ':, ~,·~::;:·~,,:,·~,~;it~~~~J,);;::,>. :.~.,)~

'" ~ "co, ':, COndu4U:comersapa.,· .. " ,."t·",-'S··s' ,.;, ;"- ,~!J,"

_ ':;~' ~".~, . " "-' ~ " .. :: J.~;::~;J_':" <, _ ' ,;',;

Condu tu conversatia 'pentru a-l Impiedica. pe -Ma.r¥.i:~~~5gri"'; >:,: .i:t beasca eu prezentarea lui planificati dinainte. (Nu Uiia,.'eS~~~~·~ai:'ici~< ;,; ai dreptul sa controlezi directia pe care' 0 ia cOnversatia.,A4~:yor_ei ';:'IT{~ sa preia eondueerea conversatiei), Eu, fae lucrul acesta-:spiinlnci! "t- 7 \ \'!'

nainte de a trece la lucrurile concrete legate de religie, q viea"~~,,:dis~:,j'::"~'4 'cutam motivul care ne-a determinat pe fiecare dintrenoi.sane-ale-. : :if gem religia. Sa spunem ca incepi tu primul. Spune-mi de:~':~~d¢venifi .. ~";' 0;:~f. un Martor allui Iehova". Prin faptul ca manifesti interes fat~ d,~~~: , ,:"; ~ l-~ atras la.Turn~1 de yeghe iti vei face 0 !dee desp~~ f~~~~fp~::-;~':'f~~ cipali ~e l~au motivat ~l de~pr~ ceea ~~uta <;1 cu ~~~~~~J~~tl;" ,i:;:-:~~~

,Explicat1a -loreste' de obicei scurta, E~ spun adesea; :''';Gred~~'l,~n:--''!:I -_:'''\f , vataturile Societatii Turnul de Veghe se.apropiemai mult1:lc~,,<;e)'i.,t <~~ invata Biblia ~i- le pricep mai bine decit invataturile oricl r ~i al~:.tru.~:,>,; :~~ pari". Altii ar putea sa spuna: "Lumea are multe probleme, N~i'~ /. '''''tf

. ~'.-~"'.~J.t~

. ,'_

.

!.

"t/Y,.'#I,-~#~ ~.li~;~-t..... . .

-.':li I . C.o; , ..

-, ". '~·'·it·~:~~o?· '. ":~:;:\<;;;!.' " AbardllFea1 ell dfill!a~fe a.Milrrorilof luI. I£/ioH ;-

,:Z~\tl,;t~~~~"l:'_':/::'~~' . - . ,_ " ,:

:;:.~ ':''i.;'~'(;: .•. ,- ';dcui;cl Societatea Turnul de Veghe are.raspunsul la aceste problerne .

,,', ,~;~!, ,~~.~~.Wac1 individulrespectiv n-a fost crescut ca Martor allui Iehova, i~~:*":; ~ ~jJri:i.ea:bl~fcit timp a 'Studiat cu Martorh inaIDte de ~ fi botezat. Intrear.f~·;:'·':1'~'~;b.~l~~Cl"'clfea'Biblia· pe cont propriu in .timpul cit a studiat .: Bfa In~l~:}?: : ~1~~fii.~:~~t@.~ut: vC~~~lca mate l'eferintele ·bi~~ce. in. tntr~guT lor =: :'::.': ~ " \,!,..te.~t: (E:stc. aproape sigur cl Martorul nu a citit Biblia pe eont-propriu, '. ~f' ," :~ : .;~alU:el nu ~.fi deveait niciodata un Martor allui Iehova), Acestea VOl ":~ .~4.fi4nf~rinatii)aIoroase.mai tirziu. Biblia·spune in Uoan 4: ~3 ca tre:'~, .:. ..~1li~" 0 religi~. intr~ba-tl vI;ltatoru ru .in ce mo~ au ,,;r, ~te~"a~g':lmente pro ~I contra ID ascultare fata de Scnptu-

. .' evident ca n-au facut lucrul acesta, dar lasi-ipeei sa vada ca

.... . _. . .. '. ~~ . .,

;~t_i=.! l' .::~.' -> 4. t > . .:. . 4 • j ..:. c, .._~ -: : .

~O~pi;l'fa(lorj -luiIehova par sa'. fie asa.de pasio~ti de.Turnul de dintre ei' au 'lntrebari legate deorganizatie .:... dar este im. ;·,~s~bWsi~~cut_Cf._aceste lucruri cu un alt Martor allui lehova, care ar ;'-pu1ea'sa-i ,antajeze. Aceasta ar avea ca rezultat aducerea lor inaintea prezbiterilor pentru a fi aspru mustrati, Ei de fapt nu au prieteni, nu

: aU1Je' nimeni -caruia sa-ipoata spune pisul. (Am un prieten care a ' __ '", -fostun Martcral lui lehova. Cind l-am intilnit prima ~.el era unul '~~intrc prezbiterii lor de frunte. Dupi 0 perioada de timp mi-a destai':'j"' ',r~uit ci In.timpu! celor d~uizeci ~i opt de ani.ca.Marror. al. lui lehova

- -e , :1.+ ""nu-.fost niciodatJ, satisfacut), '

, ... ; .. ~.' ::;,_Oac11c'..ati·ti dnfgost~'-griji reali, ei.Iti vor .raspunde, Astrel. e~ti: :::' ~;.' ,~apt ~~-;~i!~.g i~,~,n ~arto'~ allui lehova la Cristos mai mult prin c:tragos:;,::,~> ...,~'~'Lg~lJ~l'U!. declt prm vreun argument profund pe care l-ai putea

" 7..:..~'.;:~ 'rcicnta.in .legiitura cu credinta ta, .

. :j:f~~~~ii~;~ie modul in care ai ajuns sH cunosti pe Cristos . · -, Dupa ce.au terminat ~i ai pus intrebarile aratate mai sus legate de . pr:ocesul.devenirii lor ca Mar.tori ai lui Iehova, e rindul tau sa le spui

.. . cum ai ajuns sa-L cunosti pe Isus Cristos ca Mintuitor al tau personal.

. N,,(v,orbi:in terrneni generali. Fii concret. In loc sa 'spui: "Mi-am dat i: i: " ~, ,:.i·seam~ caeram -pacatos", in~iri pacate concrete cum ar fi mindrie,

r.' '.-. ':i--autoindreptitire, egoism.vminie, gelozie, minciuna ~i neascultare de

I .' "". • -

. -: 7, panntl .

'i i

t

!

!

I

,

. " ' ..

41

-~

Formulata foarte pc scurt, marturiamea suna cam asa:

I

M-am nascut in Clearfield, in partea centrala a statului Pennsylvania; Pirintii mei nu crau crestini atunci, dar .tatll rneu ne Iua totdeauna ta Scoala Duminicala, Odata.i-am.pus mamei rnelc 0 Intrebare legata de B'iblie. Nu mi-a putut dispunde, a~a ea rni-am dat seama ei .nu voi putea primi mare

ajutor din partea parintilor mei, .

Intr-o noapte, pe cind aveam 6 ani, in timp ee stiteam in

, pat, m-am gindit: nCe s-ar intimpla daca a~ muri in timp ee dorm?" Nu stiam pe atunei nimie des pre calea mintuirii.. 'Credeam eli am nevoie de 0 pregatire speciala ca sa pot ajunge in eer, dar nu ftiam ce anume. Pentru a nu muri in

. .somn, am hotarlt sa nu adorm. Bineinteles ei in cele din urrna am adorrnit

, ~ Aeeeasi intrebare mi-a venit in minte in fiecare noapte timp de 0 siplimini. Oqi avcam doar ~ase ani, totul mi so parea foarte real. De atunci lncolomi-am dat seama eli ducearn 0 povara grea. De f'iecare-data cind pacatuiarn, ea se facea ,i mai grea. Pe misuri ce-au trecut anii de scoala, po-

, vara de pe inima mea se ficea tot mai grea. Voiam sa scap de accasla povnr1i. dar nu stiarn cum,

Unii oameni spuneau: "Di-ti .:toate silintele, ~i intrucit .Dumnezeu este ua.Dumnezeu at dragostei', totul va fi binc". Accasta nu rna satisfacea. Daca pcntru a ajunge in eer trebuia sa fae mai multe fapte bune decit rele, mi se parea ea in mod normal am faeut totdcauna mai multc fapte rete

,decit bune. Era 0 situatie firi speranta.

Odata ce am intrat la ,1ieeu, nu numai ea purtarn aceasti povara grea a pacatului, dar nu vcdcam niei un motiv pcntru a.trai, La urma urmci, de ee a fost pus omul pe parnint? Nu eram satisfacut de viata mea -~i cunostearn putine exemple de persoane care sa fi fost satisf'acute.

In vara anului 1942 ne-am mutat in Chester, Pennsylvania, unde tatal meu a: gasit un loc de munca intr-un santier naval, in tirnpul celui de-al doilea razboi mondiaI. Un pastor at unei biseriei dintr-o comunitate midi a venit in vizita intr-o dupa-arniaza de august la scurt limp dupii cc no-am mutat ~i

i.

f i

I I I I

~,

r f

r

"

42

Allf/rd:,n'a .'U";'rilgostc il Milrtorilor lui Ichova

" !

" II

..

ne-a invitat familia la ·bi~eridi. Tatal rne~, patiu' ~ir~-ti~ ~~r~. mea ~i ell mine ne-am dus durninica urrnatoare. Aproape ci am dublat numarul celor prczcnti la Scoala Duminicali.' Accast .. era 0 hisericil ce redica Evang_l)_~lia _pnde'''Qawe.nU s!udiau UiWliI cluJrguinla. i-a pliicut sa rna due la Scoala D~n1Tnic .. J:, ~i curind am devenit activ in grupul de tineri.

In anul urrnator.rin octornbrie, a avut loc 0 eampanie de cvanghclizare in orasul nostru. Simbata seara inainte de a inccpc, grupul nostru de tincri s-a dus in eentru ~i a impartit invitatii la evanghclizarc. Marti scara m-arn dus la evanghelizare, l;'i all venit 3009 de oameni. M-am simtit bine, gindindu-ma ca poate 0 parte din oarneni erau prezenti pentru ea lc diidnscrn invitatii, .

Evanghelistul a inceput sa vorbeasca despre pacat, dar intr-un mod diferit de 'ceca ce am auzit inainte. El nu a vorbit dcsprc razboi, dcspre bctivi, despre hoti, etc., ci a spus cii miridria, egocentrisrnul, egoismul, minia, furia, minciuna, inselatoria, birfa, gelozia, 'lacomia, c;iefiimarea, neascultarea de parinti.rbataia .. dintre Irati ~i surork etc.r-erau pacate-in--

'ogrozitoare'ina,intecdui Dumnezeu, EI nu a spus -ci .suntem dour ,,1liiJ;qi ck'4~(~t. (_,j c." ~'l';1I11 l'" tUlu jlcci-cclil1cic .. ~·' I .. ::. ',11' illililli<'11 III. I hlllllll:./_.t:lL ACt:I .... 111 uu uli n ~a;t.ul pren bine. Erarn considerat un nbaiat bun" in zona noastra, deoa-

, rece tatai hlet'~era ci persoanacare mentineacu strictete disciplina. Stiam' ea nu eram perfect, dar sa fiu socotit un paca7' tos rau' ~i necredincios rn-a suparat alit de tare, ca:i1u am mai auzit nirnic din ceea ce a spus evanghelistul. .

DIlP:"1 ce am plccat de la ndunnre in accn scnrii. am hotllrit "", " .. '";, ",.,; .t ... · I., lilt 1111 ••• "'II ,:dd .. lll' .. dllilari lie CVIIII ghcliznrc dill acca siipl:"ll1lin:"i, Voiam sa uit tot ceca cc spuse-

se accl cvanghclist pro~ crcscut. .

Cind m-um dus laculcare in acea seara de marti rni-am adus amintc de trcisprezece pacate reale. Nu eram mindru de aeeasta, dar in acelasi limp nu eredeam ea treisprezece pacatc pentru lin hiii"t de 14 ani c prca diu, Micrcuri seara, uupa ce II. alII JlW. II. 1';'.t, l Juhul Slilllllli'u adus amiutc mai multe pacate. Lista mea a crescut de la treisprezece ladouazeci.si cinci. Joi scara am ineeput sa nurnar de la.douazeci ,i sase ~i '"

.;>

:.-:-.'

, . .

..

:'~ ~":-. :': . .

., .... ",

Cum Ii Incepl

, " , .

. 43

. ~ ~

• • • 1'" ~ ...,' • "~.. • •• .,., ...... •

am ajuns pini 1a cincizeci, 'tn.acea.searl m-am 'gtndit:·~oatC 'ci acel. evanghelist a avut -dreptate in leg~tilrl :cu'.p~~~c mele, ,1 eu eram eel care greseam", EiDiD.~. ~eq ~ alD rezolvat problema. Am continuat de la eineizeci ,i Unu fi am

. ajuns la 0 s':!ti. Apoi intreagamea viatl.di~ ,~~ut;,a·e~pl~dat, ~i amintirea multor altor picate a lnceput sa vin" eac avalansa, Acestea nu erau simple categorii de 'plcla~:generaIe, ci pacate reale. Pentru prima 'oara in viata mea mi-am dat seama ce pacitos erain inaintea Dumnezeului sfint fi 'drept

al Bibliei. A fost foarte umilitor. . ., '.

Din fericire, seara urmatoare am aflat rlspuDsulla preblerna picatului rneu. De :doui ori pe luna, sinibata ~ multi tineri din bisericile orasului nostrus-au aduol·Ja 0 tiltrunire. Am mers ~i eu ,i ·am fost bucuros ci am. fost Mesajul vorbitorului era despre pacat, darde-data.aceasta.nu arn putut sa aduc argurnente Impotriva, deoareee Domnczeu

imi descoperise .o parte 'a i~i mele pacitt{ase. '."Bi~lJA'·~e .

s!?~il~:, a ~pus el,' !'9i Is~~ Sris!os a ,!enit !~ :~~~.19.re~~" sa-l mintuiasca pe pa9atq~l. naci .ne. r.~~9M~~~~Jq~,§l· ; . :

credein ca' Isus "Cristos .a iIiilrit pe cru&~pel1'tfit'.eIe~:~~cr " ','

,pukm~d rim mt.·ntuili~. " '. ~ ":" "'." .' -:..~, . .

SllmJ Ilcolo, m-am ghlllll: .. Oare aud eu bliio c:io'.pUlloaooat

om? E1 a spus ci sunt un. pacitos nelegi~t. ~~till:~:J~'::' :,;. acesta ~ adevarat, El a mai.spus ~i ci Isus a.:m~fpep~:p- e- :;:· ~-i'~' eato~i. lntrucit eu s,unt un pacatos, atunci 8ni~c'a1ita~ii= .. ', "i~ 7 '- , sar~ J?Cntru mlntuirea pe ca~e'() ofer~ ~~:c~~~.g~~~~~; ,t~

Chiar acolo unde eram mi-am plecat eapul, ml-am:DilttU-· _.' risit pi\catclc lii l-am ccrut lui lsus sn vinli in viata mea ,i si

1IH1 sulvczc Ik I'ill."alch.: ruclc, ( 'hiur' iuacel moment am slrn-

tit cum mi s-a luat povara pacatelor. Pentru prima datl jn

viata mea eram liber. Atunci rni-am dat seama ce lipsea ln

viata mea, Dumnezeu m-a creat ca sa am pa~~~~~e~~'~.':~ . : "

a interve~it pacatul ~i\:m~a :~espartit de .p~~W~~~~; ):~·.~~Xi-~ sem rnotivul pentru care fusesem creat"pe' a~rJl~ayc;u_n' " :: f ;:!, un scop pcntru care sa traiescl Cind Diinuleze'u' iiii:a·1~t· ," .. pacatele, El Ill-a udus iutr-o plirlli~io vic cu Sino. Am plcicat

de la adunare in acea seara eu inima u, ... , ......... ', ..

a trai .. :.

"0· .' i : ..

... --~~-., ... --------~ .

~ f~r~~'~f.' :'; " ."0;;",, ... cu ",,,",Ii, M;"M;lo, lUi Ie"'" ~

"\ :·t::... "" .~<~,; ·:.l.i ziua urrnatoare, durninica, atunci cind 'am mers la bise-

:. ~(F;:.::· ~·;:~_}ft.~~-,l; i~·t~l. 8:X~ o.~~mni!iCatie .~~ua_A~i p~~f~nda pentru mi-:

: "':w~ '..:,~.: ,1fnc':'Nu VOl uita niciodata momentulm care se vorbea despre rt~. \ '. '.' . ~··:~:Dumnez;eti· ci este Talil nostru 7-: deoarece acum 11 cunosri~:(~.':~:_·'·~' ~~~m"'tntHin 'mod personlit.=,-LuIii:::'chi~:tn_iiitiat in ",coata, ~:':' -.'. :': ~:~in~~am datseama ca eramo persoan~~ifeata ~i ca Dumne-

l" .... ~ 10'· .. ..... • - , ". " • _

I'.' ,""'" .:;;~Zeu;niergea cu mine • " "T, ·:..:f-<....:. ',,' .' _ •• ;. ••. , .. ' -z , _',

. ~\;. ". ~ .:: _j~,~.D.coarece am fost invl tat eli "atu'iici I~i~dll'c~fi(j,ti' pe Cris"~ .,:. !.:~~~ ': t4~Diuitor. al ta:u'~rebuie' sa -dt~tiBiblia",i sl.te rogi in : '}~J'i~e:zi~'~x~et aceasta amInceput sa fac, Ceea ce am eitit f '. , '.: ·?~i{BJ~.l!e m-asurprins, deoarece era o· carteatit de personals.

:: >~~ ir~"sa' fi fost scrisa exact pentru mine. Nu mi-arn dat sea, ,'.:}. "'~~:~!lty~~~~~:Dumnezeu lrni cu~o'tea.·i~i~a atit de bine. Bi~ ;~r.,~ ~~!el~~·CUv~~tull~i Dumnezeu : i~~~ut 'sa ltfl convinga -. ~~'\" ", U·::P.IJYl~~Ja.,onee pacatpe eare 11 comiteam ,1 a avut un

"~,~cfect cUratitor. asupra vietii mele zilnice. ~i'j-'

~. ;';' . . . . ~

!':'. iJ.:::~' ~ ..

" .

" D~ 'o'b'icei ~m'l1~voie de treizeci de mi~llte'ca sa-mi aduc marturia, Incerc sa 0 fac cit niai interesanta posibil, Vreau ca ei sa sirnta starea prin:Qre'am ·trecut cind mi-am-dat seamade greutatea poverii pacatuluF'ine'iL, VreilU'°cifei sa inteleaga usurarea -pe-carearrrsimtit-o cind

, mi-am r~cunoscut ~i mi-am marturisit .pacatele,' cind mi-arn pus in.' - -. -Cr~rea:.n ~¥.-Ciistos ~iM~Qtui~~r. ai ineu-~rsonaI7fl-cin<lllii=afGs.t .' ,. luati..ace8sta .wv.ad. Vf~U. caei _~a 'tiilJ..easciAtWa dragostea~,bucurla '_ " ,i:~ 'cu Dumiiezeu pe care am- 'trait-o eu .. De obicei, ei asculta cu ,;=~ .. ;':.(, ateniie~in:timp. C?C:riU adue martur_ia,·'adesea stind pe marginea cana.:.' ..... ~::: ," pelc~.~:;·~a!~-~:-- ... ~·~~~:::.~.·._:. :;:~ ':jf";::'~:' .~.; ~ .: .. :_\-,\;:~., -~. .

-","" , Un .lueru pe care ar trebui sa -l subliniezi in marturia ta este relatia ~!".~ ... :. petso~(pe careo ai cu Tatil prin Domnul Isus Cristos. Ei nu au nici ;::~ -. - 9 relafie''Cu·.'Tatil, nici cu Fiul, astfel ca lucrul acesta Ie este ceva com.~ ,_. .. ' plet"stdiii, .1: nevoie sa explici di atunci cind ne recunoastern pacatele,

cind.ne pocaim ~i ne punem increderea in Isus Cristos ca Mintuitor al nostru personal, noi ne nastern in f'arriilia lui Dumnezeu ~i ni se da :,t' ," viata.eterna. in calitate de copii ai lui Dumnezeu nu mai este vreodata :. ".,., nevoie sa ,o~tinC?m din nou aceasta viata, ci vorn creste in Domnul pe

. misura ce citim Biblia ~i ascultarn de. EL In cali tate de copii ai lui Durnnezeu, sunt mornente cind suntcm ncascultatori, dar aceasta nu

.... ,

anuleaza "statutul nostru de fii", ci doar p~rta~ia noastra. Marturlsirea pacatelor noastre ne aduce inapoi in parta~ie.

Scopul tmpirti~irii marturiei tale este acela de a prezenta foarte simplufdar clar) planul de mintuire. Inceplnd intUnirea in felul aces'ta, Poti 'prezenta unui Martor Evanghelia inainte ca el sa aiba sansa de

a'1i inilta 'scutul' de ipirare. . .

Prima ta ,edinta va fi ocupata de. cunoasterea voastra reciproca ,i de aducerea marturiei tale. eu ocazia urmito3!_e, dupi ce ali vorbit despre lucruri personale, poti ineepeprin a spune: "Ma bucur ea EQJ

. sa vorbese eu dumneavoastra. Nu prea am probleme cu lntelegerea Bibliei,' dar am probleme eu intelegerea o!ga~zali;i !::~~. Am multe intrebari legate de organizatie ~i invataturile.el, ~l sper ea ptiteti sa-mi raspundeti la ele", Capitolele urmatoare din aceasta carte

explica modul de a continua. r .

I. (W\.\ Indiferent -cit de bine pare sa mearga -conversatia, sa nu vorbesti .., ~

li absolut·niciodati mai mult de trei sferturi de ora pina lao' ora es re

,.., ~'ie. Daclt v;)rbc:jti rnai mult de atit, ii vci a pr~

mult, ~i lucrul acesta ar putea sa-l indepartezc cu u~urin\ii. Da-i vizi-

tatorului tiu mult timp sa se gindeasca la lucrurile pe care le-ati dis-

cutat. Poti petrece cit tirnp vrei=tu irrainte sau dupa discutia voastra

pentru a v~ imprieteni. Acesta.esteun lucru care l-ar ineuraja .

. .. ' -~, ;-'/~

<.'UIII st I"';C:I,I

. C~'si ii u faci cind aduci maJ:tutie MarloJ:ilor luiJehova-

,;"'\:.-:

Nt. ri"nepoliticos. Intrarca in polcmica eu ci nu race niei un bine

~i s-ar'putea chiarsa faca rau cauzei tale.' --- - ----

Nu lncepe prin a-i ataca pe ei ~i religia lOT. Este ceva firesc ca un Martor allui Iehova sa lnceapa sa se apere atunci cind se simte atacat. Abordare,a din aceasta carte este aceea de a pune intrebari care le stirnuleaza gindirea. Daca prin intrebarile tale poti sa-i faci sa gin-} deasca ~i sa-i faci sf ajunga la concluzia ca organizatia lor nu este dernna de incredere, at unci va exista 0 ~ansa rnult mai buna ca ei sa padiseasca Societatca Turnul de Yeghc.

Sa-ti dau 0 ilustratie. ,Sa presupunem ca fiul meu cauta sa curnpere 0 masina. A cautat mult timp ~i gascstc ceva cc erode ca-i place. El irni cere :;it nla due ell cl "i sa vada cc pa rcrc ;1111, d'~(I"fl'ee HilI uvut

i' f-

.. ' " ~

46

Abordaru cu dragoste a Martorilor lui Iehova

;So

il·

I ,

.f.

:~

ccva cxpcricuta in cumpararea de masini (mai exact 20 de masini), Reperez cu-~urir:ita defeetele vehicolului. Daea 'spun: ~Chiai ea ai fi prost sa alegi un jaf ca asta! Nu ai niei un pic de minte?" probabil ca se va apara ~r ar fi eu atlt mai hotarit sa eumpere masina respectiva,

doar ca sa-rni dovedeasca ea nu am dreptate. .

Exista 0 alta cale. Mi pot uita la masina. Pot atrage atentia asupra

. faptului eli nu sunt bune' cauciucurile, cerlndu-i sl le examineze, in timp ce privesc rnasina dintr-o parte, s-ar puteasaobserv ea a suferit.: un accident. Pot sa-i explic fiului meu cum se poate deteeta aeeasta .

. Facem 0 turii eu rnasina, Transmisia nu suna' prea bine. il intrcb pe fiul "lieu de la cc ville sunetul acosta, jar cl ajungc la concluzia eli vine de la transmisie. Dupa ce ne intoarcem la loeul unde sunt rnasini Iolosite, verif'icam 'Cilld s-a schimbat ultima dati""uleiul. Cindva recent. Observant crt'a sc'lizul uleiul, ceca cc inseamni ea motorul

consuma ulei, ,

. Probabil ea de data aceasta fiul meu va spune: "Tata, nu prea cred ca asta ar menta sa fie cumpirati. Tu ce crezi?" El a ajuns ia con~. cluzia la care am vrut eu sa ajunga, dar a fost decizia lui.

_____ i, E~acj_acel~~i lueru ~feau sa-I fae eu Martorii lui lehova. Daca le

. . - . .spun ca-.:rcligIEor este proasta,n~ sli-i fae decit sa dovina ~i mai . .nofari'{i ~ .deoarece organizatia i-a. ~dtat ca orice lmpotrivire este de , la diavolul. Totusi, daca le pun cu ribdare intrebari, ei vor ajunge la concluzia ci ea nu este adevarata organizatie a lui Dumnezeu ~i vor fi

. in stare s-o paraseasea.. .

Nu-i lisa.si te aduca in pozitia tn care s~ nu faci altceva

decit si-ti aperi convingerile. Metoda de a face prozeliti a Marterilor-lui Iehova nu este doar aceea de a spune ceea ce cred, ci de a Incerca sa te faca sa intri in incurcatura atunci cind iti aped convingerile crestine. De obicei nu VOl' trece mai mult de cinei minute de. cind sunt in casa pina vor spune ea invatatura despre Trinitate, nemurirea suf'lctului, doctrina despre iad, ideea eli toti oamenii pot merge in cer, '~i alte asemenea lor, sunt convingeri pagine ~i sunt de la diavolul. Ei

vor sa ajung[1 irncdiat la doctrina Trinillitii, ~i de obieei reuscsc prin accastli abordarc,

Ei nu incearca sa te faca sa-ti aperi invataturile asa inclt sa stie cu adevarat ce crezi tu, Ei cred ca deja stiu, De aceea, nu te sirnti in cul-

"

!I;~

I· . I,

~ . . .

• : :'\ ~ " i' •

. , • l~

:

-.<' •

..' ,". .

.' . .,~~ . " -;' .;.,

CumdlDcepi

~

.: .' .. ~:t.: ;

mea fericirii atunci-cind incep~i te-iatrebe in leglturl·cu convinger-'

ile tale ~i sa erezi -ci·vei fi pririla_petsOani cai~ slejung. ta~~Ei' sunt: . de acord eu Turnul de Veghe tn a deelara fitif ci toate-ceielafie'religii' : . sunt midulare ale "BabilonUtUi":-,i sunt ~e·1a -diaV.91uL; ~"licatille . .. Tumului de .Veghe au pervertit .convingerile ,i actiunile Cr,Cftinilor:

\ D_gi_Marto~ ~ui Ie Q!a tC VOl tntr~ba.9_Cj~ ~.~.Yi_,!g~~LtiI}.~ ~~ nu_:!' ~ ~ a_scuJta Dlel~!i. ~':l t;.~Mate In_tiJD.p .~,~l!P~CL E~ te vo r tot-lntrerupe ~i vor sustine ci credinta tase baze8zi pC iclei"i'Cfite.:EHi1cear-. ea sa te puna in'ineureaturi ,i si-ti distragiatentia, 8stfel.iri~tiu mi', pui intrebari des pre organizatia lor.' Ai putea riposta spunind ~ -ni-. , rncni nu arc dreptul sa vina in casa ta ,i si-ti puolla tndoia11convin~:' gerile. (in eele mai multe cazuri, Martorii reusesc sl-:i facl pe erestini sa .,~i apere convingerile, dar nimeni nu poate ~t,tiga "un r~boi doar

aparindu-sc). ". - . '. . ' .. "' .. '~

Este mult inai bine sa nu til seama de ataeurile lor ,i sl-i :t~ti"ebi tn ..

. legatura cu organizatia lor. In felul acesta tu Cfti eel ceo controleazi conversatia, Apoi vor asculta ce aide spus ,i vor fi mult nW·picgititi . sa accepte ce pui. La lnceput nu .aud declt ni,te .• unete '~~nci: elnd vorbesti tu, ei nu lSeulti en ad~yataf ~i elnd tnceteZi ;.i-'rnBr-vor~

~i nu se mai aud sunetele, ei ,tiil"ci -~t tricepe:si-V~t~~ CJIp,'):i~U,:.if; ~ .~~:,:

Nu scoate Biilia iniediat jr ~-i lisa ~a~~~JiP~~~~. :'.:~:; seasca pe a lor. Martorii carem~tg din \lfi in:~l:SuD:r{~;,bint.· pregatiti, Prin' exercitiile tepeta~e~' cadrUlln~o~,il~r.el[.i;~ost~:;):j;t invatati eele mai multe .versete·care le folosesc Ctqtinjj:;'D.~~Ii:~~:-f:·~:r 'u s-a aratat cum sa cOrnball 8ceaste versete, Ei' il'ii' tiebme!sl":gin:' ~ ,,' :.

deasca deloc - ei i~i ,tiu "discursul din 'memone; baC:l.1-'~~pi 'sA, '" folosesti versete din Biblie de 18. bitninceput, nu ·te. vor aSeul~ c~ ad~:' ': . va rat ca sa Inteleaga ~i sa accepte -semnificatia versetelor.Bia cum.o : lntelegi tu. Se vor gindi pur ~i simplu la un verset care sa.,.l.cambati : pe al tau. Si lucrul acesta va continua pina vei devenifoarte frustrat, :

Va fi ca un ping-pong eu versete din Biblie, ,.' .~.: .... , .!

Vezi tu, pentru crestin Bibliaeste autoritatea fiDaJ.i;~ dar. pentru ~ ."

-Martorul lui Iehova "sistemui luide conducere" CIte autotj~~ fi<. . nala. Nu conteaza de fapt Ce spune Biblia in mod clar;deOaiece ei .. ered doarceea ce Iespune organizatia ca inseamni un anume verset.:

lar organizatia 'deformeaza Intelesul pe care tl au veisetel~' pCQtru a: .

. . .

"

.:~r;~~~:~~:,:~~·':" :' ~ t;'~~:~'~ot luI ~ixwi' 'I:::, ~

:;~(,,~~!~~~~;::r,:::' "'~ " ,:' ;".: '.. - .,:, ,."': .. v _ ' ,

~:~_'f¥~~~~~le ~',~~e~n~ ceea.cevrea ~!gamiatla sa. msemne, Ver, s 'se~ CJiUia'~rgamzatla nu i-a dat inci un'inteles trebuie adus la orga. ':~ niZipc pentru-a ciuta,il)telesul pe care Il-dau ei acelui versel Un cres-

, '~ Or: tin'es~-consider:at pigin de catre un Martor-al lui Iehova, deaceea tot

~'~ >~; " . :'ceea'ce spune el va fi vizut:ca interpretare a diavolului, ' .

~~' ,-,;- ': ':~ :~;~',,,rimii dati ei -nu gindesc ,i nicl: nu pot sa gindeasci singuri. ~~,~;: , ~" : Cind'deVin Martori ai lui Iehova mintea lor este incuiati, ,i din acel ?-:',! ::"', mo'rilent ei suni nlanlpulati total de cUre 'firele de manevrare a mari'.:,~ ,- 'onetelorale Tumului deVeghe, Ei nu mai gindesc singuri, Ei nu cred ~t, .. , : .: ,decit ,claar ceca ce le spune organizatia, Daca cineva nu gindeste sin~",.; ': . ;', gur~:O perioadi'l~gi de 'timp, este imposibil ca el, sa gindeasca rapid. '!~; ',",' "'Din,aee.t motiw trebuie d petreci 0 nnumitii' vreme fncindu-i sit ~in.. .: 'dcSUoi huthllO do It pUloa rolullil UILJIlIl "U on"lolila. t.:.,«aJ c.;u cuuvtugc rt.~ '.,~ " re ci Biblia estc Cuvintull ui Dumnezeu ,i ci este plina de putere, dar tf<"~~' ;:~~bUica f~ ca 0 persoani si fie gata sa aecepte Biblia ca autoritate ~r:rr ::":a6S01ult~tnajnte-::ca: si 'albi eficienti faptul ci fol9~ti Biblia. (Toti . ' :" fermierii ,tiu ci un clmp trebuie arat inainte de semanat), tncepe cu

intrcbirile schipte in aceasti "carte. Am formulat Intrebarile pentru .a-i face sa gindeascj_ ,t pentru a stirni 0, riposti favorabila din partea

, i i.:';:,; :::. '; 'j~~;'N~: iOJ~Siji~b~;;MP.i1.,~~'. ~~~"~~,~c~. :,~~i~r- .da~ -~!ii~-c~ C' .. :;I <?2~e:.~,esp-:e,~~,~·:~e_~vo~~~I: Ce!~!U ~~.~ ~rto,n. at lUI 1 .:",:.;, .,",~~~~~~ ~~ca:sa~~b~ea,,~ el c~ 'eel '!iu ma1:mnt

I '. ; , " .,..~decit un om oblfnult, 'de .aceea Nor.,incerca sa foloseasca aceasta cu-

::,,'-, :: ':~n~tintL naioriti fa~1D Ci,nu~ya"'facC dectt Si'.tu:cui~ discutia, ce-

'. ~ :.... ~. - j ~ ;,:: J, • .( .. , ,-,.... I,.. ( .. ;:...... .., .... ~ • .

:' -:: .: "rc~lc si' nil foloseasci liniba greaci sau ebraici. Societatea Turnul de

, . , Vegbe'Du a ajuns la convi~gerile ei prin studiul textelor originale. Mai intii au avut convingerile lor ,i apoi au incercat sa deforrneze limba greaca ,~i ebraica ca sa ~ba Intelesul pe care l-au vrut ei sa -I aiba,

(Existi multe exemple care sa dovedeasca luerul acesta). Este interesant faptul ca Martorii lui Iehova nu au niei un adevarat specialist in

greaca sau ebraica. Ei .ii vor eita pe multi alti specialisti, in eea mai mare parte ln afara contextului, dar niciodata nu auzi de vreun Mar-

. tor allui lehova care sa fie specialist in greaca sau ebraica - pentru ca I nu existi wei unul. Daca ar fi existat vreunul ~i ar fi fost om cinstit, l , n-ar fi putut si.Tie Martor al lui lehova.

I

. "

~ -

. i

... ,.',

. I

Nu incepe cu loan t: t ~i cu Trinitatea. Societatca Turnul de Veghe a depus eel mai mare efort in iiicercarea de a combate Trinitatea, Martorii lui Iehova fiind foartc bine pregatiti sa discute aceasti problemr-El au 0 brosura de 32 de pagini intitulata Should You Believe in the Trinity? (Ar trebui oare sa crezi in Trfuitate?), in care au combatut fiecare verset pe care it va folosi 'un crestin in incerearea de a- dovedi Trinitatea, plus eiteva pe care s-ar putea sa nu le stii, Ei au dat un raspuns fiecsrui motiv pe care l-ai avea de a crede in Trinitate. E adevarat ea au deforrnat Intelesul versetelor respective, dar ei si-au

- pregatit membrii 'sa discute acest subiect mult mai bine decit este pregaUt sa 0 faca adevaratul crestin, Ei dau peste 0 suta de citate in 1I""II!1lii h,-willr" ~i "11,,1 C'" cluv('cl(,!lc' ill rlm,1 (-flllc'lIlIlrl1l d, Te initatea este 0 doctriua pagluB. Cu toate iI~~'C;d, 11",,&1, Co ~It,,(, "" c_,,-.cpll&l UlIlI ia, este scos din context, ~i de regula ei citeaza doar OjiOrtiune mica

din articohilrespectiv, dind in mod freevent tocmai Intelesul opus celui intentionat de autor, 0 buna parte a citatelor p~rtial~suJ!tl~~~ din articole scri§e cu scopul de a Cloved; Trinitatea. Un crestin s-ar pu. tea::si cistlge citeva puncte, dar nu vei inregistra un prea mare progres

cu.ei, A~a cum am spus inainte, ei nu te asculta cu adevirat. Au trecut prin aceasta de atitea ori, Incit pot sa discute problema fira sa se mai ~1ndeasci macar,

Cei mai multi Martori ai lui Iehova n-au. citit niciodatii un articol adevarat despre Trinitatesi' nu cred deci-t ceca ce le -spune Societatea Turnul de Veghe. Turnul de Veghe spune eli Trinitatea este 0 invatatura pagina - care il face pe Dumnezeu sa fie un monstru cu trei ca- \. pete. Ei spun ei trinitarii invata ci exists trei dumnezei intr-unul sin- t I . . gur, un singur dumnezeu in trei, iar lsus este Tatal, Aceasta este atit ., de departe de adevar, lncit iti este greu chiar ~i sa -ti Inchipui cum de .' J

le-a venit 0 asemenea idee,. -

_. .

Cei mai multi crestini cred ca Trinitatca cstc un subicct important, deoarece este insa~i temelia crestinismului, Ei cred ca se cuvine sa An_ ceapa de aici. Fara indoiala ca Trinitatea este irnportanta, dar nu tre-

buie ca 0 persoana sa Inteleaga Trinitatea pentru a fi rnintuita. Nu

stiu daei am auzit vreodata cuvintul "Trinitate" inainte ca sa fiu min.tuil.~Dc lc inlrcaba daca crczi in T illilatc .. eel Illai hOne e~~: sa s lui: ( l \ 1

"Cred 10 singurul Dumnezeu adevarat, care S-a .aratat ~ub nurnele de _ .

--.. "

.'

,-

"l

" ..

. ,~ ..

. ,-

sO-

- Abord~ru cu dragoste a Martorllor lui lehova

- " .

lahve". Daca iti eer sa explici maimult.rnu ~eindepirta de acest ras-

_pD'iis.Martorullui lehova nu va putea sub niei 0 forma sa disc ute in eontradietoriu eu acest raspuns.

Uneori ei nu accepta sa li se raspunda eu un "nu". Ei vor insista in incercarea de a te face sa::discuti despre Trinitate, In acest punct fii Icrm ~i spunc: "Vorbcscscrios eli llU am vrco problema legata de Trinitate, asa di n-are nici un rost sa discut aceasta eu dumneavoastra. Nu sunt teo log. iar aceasta.este 0 problema teologica, (Chiar daci esti teolog, evita discutia contradictorie .cu ei). Am cazutde acord mai dinainte ea nu vom discuta in eontradietoriu despre doctrine. Daci dumneal'oaslrii avcti vrco .problema eu Trinitatea, atunei vi sugerez sa mergeti 1a 0 biblioteca ~i sa studiati acest subiect. Biblioteca are multe carti bune despre acest subiect, ~i ele pot si vi ajute sa va re-

zolvati problemele". . ,

Problema de bazi a Martorilor lui Iehova q~.~~J._rj!Uta~ia. eatul! Cind ne ocupifn de cel inai multi oameni nemintuiti, incepem ·cu~eatul. Is-us nu poate sa -i mintuiasca dedi pe pacato~i. Nu pot in-

[elege de unde a vep~t ide.~~ ca trebuie sa'-i tratarn diferit pe Martorii .lui lebo va de alti-pacato~iii sii-incepem eu Trinitatea. Odata ee Il facem pe.Ma&t01;ullui- Iehov.i::sa~,i .dea seatmH::W..este un pacitos nelegiuit inaintea lui Dumnezeu,. ,i el 11 accept! pe Isus ca Mintuitor al siu personal, Duhul Sflnt il va cilauzi in adevarUI despre Trinitate pe 'mbura ce citeste Biblia .. 'oar inainte ca si-i ,poti' aborwi pe Martorii. lui Iehova eu eficienta asupra subiectului pacatului..trebule sa le arati

c5 salvatorul lor din prczcnt, Organizatia Turnul de Veghe, nu estc demn de incredere. Numai atunci se vor uita la adevaratul Salvator.

Nu incepe cu subiectul iadului sau co "acela al celor

'144.000. Martorii lui Iehova au fost invatati eli a erede doetrina despre iad inseamna sa creada ca Dumnezeu i-a creat doar ca sa-i poata atlrna deasupra flaeariJor iadului ~i apoi Se, bucura ci sufera. lti va fi greu sa -incerci sa-i convingi, la inceput, ca aceasta nu-i eeea ce erezi

tu ~i niei eeea ce irivata Biqlja.· ,

Nu exercita prea rnulte presiuni.asupra lor. Totdeauna exista 0 ten-

.I dill\a de a iuccrca sa-i Iacisa ia prea repede 0 decizie. A~a cum am, spus, Ie trcbuic citva limp pina inccp ell adcvarat sa te auda ~i Incep sa 'gindcnsca, Si dura accca mai au de luptat cu eeea ce zici §i sa ac-

\,

<», ' ~;-;'; ~ :-'~; ':.~~ •••• ~!7,:r:·· ~

, " .. " - . . C= d ~ .. ;, "'_::¢'::£~~)::

" cepte aceasta ca f'iind ~devirU:L Chiar daci stim ci n~,;a,(~I1,1~~~~~te-;: ... ' ;~:' , J eu pri vire la ceva, "de- obicei 'ue .trebuie timp ca sa ~~P.o3f~~ !~erul (." ::' :~~ : acesta. Ap se intimpliin special cu eel care aiost-atris-tnt(-o ~ligie : e , "<,. , falsi. De asemenea, nu continua sa insi,ti asupraideii taieJ'piea)nult .' '~'

- ",.. .-.' - 'T

odata. Aceasta duce deseori la polemics. eel mai binc:·.,es~,,'si.:o: l~i !' " "it

• -. • - ,,'. "I~·, _t,:-Of' .,.".... '.. ti

" : mai moale pentru un timp ,i sa treei la altceva, Nu uita ci '~u ,yr,ei de- .: ' .::

e~i . i-i faci sa gindeasci. Nu trebuie si-ti propui si ei,tigfdiic~ii8., ': .;

u Ie spune in ce biserici locali e~ti membru. Ctnd:le til- ' , - ;::

, tre bi 1a ce biserica te duei;'iti sugerez sa rispunZi:'~ji'cq:nosc-?deeit ... , :~~

: 0 singurl t;iscriel. Aeeasta este biseriea universali a iili.'>CriitoS~~ oc;" ' :-,

obicei, aceasta nu-i va aatisface,deoarec:c le place Ii ~1tte',1i1 :cOntra'::: '

, -dictoriu in privi~t!_ diferitelor denomiDatin~i Daci~,vol:)o~~~ si: ' ~ ,~ revina asupra aCeSfiii subiect, potj rispunde: '"Cirid ati venitpiinit:.cla~'·

ti la up mea, ati amintit de .toate crimelc-ti hi~c~'"~~l~'!um~",: -':~/ de astizi. Din acest motiv, nu le spun striinilor luCtUri'pc~iuile~~ ::".".:..

Mai existi un alt motiv pentru care ip sngerez sa nu c1ai n~ele '

bisericiitale.Iocale, Vjs,ul ~i dorinta mea este ca multl' crCfthll dintr-o " .

biserica sa devini aetivi in aducerea de marturie Martorilor lui.Iehova. Crnd.:5e;-v.a-intiJ.pj>.Ia aceasta, daci ajunge eumvala u,rechea ~ rilor lui Iehova ei eel-din bisericacutare ,tiu ee VOI~~::~~~u.~~·;;

'tor al luiIehova nu va mai confinua-o oonversape

- tul in care ~ni ei faciparte dinbiserica ,~'~~~~~~l~~~~~~

- cre,titiii. ~n contact eu '~tor~: lui Iehova Ca,sa'le:

rie ~i nu ca si -i indepirteze. . :

Nu Colosi prea repede, neanuntat sau prea .

teriaIe mai vechi ale, 'Iurnalul de Veghe. Unii'din.icitiitoru.~:estJei~

cirti s-arputea sa aiba materiale mai vechi ale ' ,

re arati schimbarile ~i contradictiile in convingerile ,i '.'1 ~tillllW,I~,::' 'nului de Veghe. Acest material poate fi folosit LUL1U~U,~"'IA, 6'I&,.A&~~-

cient in aducerea .de marturie, dar el trebuie folosit 'ftt"_~i .. r.',rit;~d

. -respunzitor. 'Da~~ fo,o~,qti mult prea mult ~i preai I.. I l:. ':'

ria, pentru ci i~i vor da seama ci ~tii prea multo; Am caz;,' :."

in care un crestin avea sure-de pagini pe care le-a folosit ti{prlrii~ sa:: :', ~'>. intilnire eu un Martor allui Iehova. N-a rezolvat nimie eu ~~!"(;::el , :: .'o,fmai bine este sa astepti pini te-al lmprietenlt cu ,ei ,i aU~~,ceput ~), '::-i:t~ gindeasca putin singuri. Lucrul acesta necesiti '~1.putin,~ ptill .1a::" ~ ::~

. . '. '. . ,,:.,.

j', ~~Jt:..

···~f

. '

52

Abordarea cu drsgoste J Martorilor lui Ichova

.-,

zece vizite, si chiar si atunci recomand sa nu aduci literatura Turnulur> de'Veghe inainte s~ 'fi vorbit despre ea cu putin tirnp inainte. '. ,i In discutia mea cu un Martor allui Iehova, atunci dud apare \:11 subiect in legatura eu care am eeva material mai vechi pe care-l pet

"folosi eu ef'icienta, spun: "Mi se pare ea am eitit eeva diferit in legatura cu aeest subiect. Vreau sa fiu sigur de eeea ce spun. Ma vOL uita ~i va voi arata saptamina viitoare". Atunci, in saptamina urrnatoare, ai un rnoti v plauzibil sa prezinti rnaterialul mai vechi pe care 11 ai In le\gatura cu acel subiect.

, De exernplu, ei invata acum ca Isus Cristos a inceput sa conduca 'in mod invizibil.in cer in'1914: Cu toate acestea, timp de cincizeci de ani au sustinut ca lucrul acesta s-a intirnplat in 1874. Asa ca atunci . cind vorbesc cu un Martor allui Iehova ~i apare in discutie data de ,.1914, mentionez eli mi se pare ca am citit undeva ea au obisnuit sa dea , " invatatura ca Isus Cristos a inceput sa dornneasca in 1874. Aceasra

- , imi. da un motiv legitim sa' fac cercetari, Atunci, in timp ce cercetez , lucrul acesta, gasesc de obicei mai muite inforrnatii pe care Ie pot , folosi mai tirziu, Deseori este eel rnai bine sa Iolosesti materiale pe care le poti gasi la 0 biblioteca locala, prima oars. De exemplu, nume-le ,~Iehova" este 0 redare gresita a Numelui lui Dumnezeu ~i este mult mai potrivit a fi redat prin "Iahve(h)". Aceasta inforrnatie se poatc

: gasi in orice dictionar sau enciclopedie. ,

"'. pupa ce-ai prezentat materiale mai vechi ale Turnului de Veghe citeva saptamini la rind, deseori este eel mai bine sa le acorzi citv.,

, timp sa se gindeasca la acest materialinainte de a mai folosi ~i alie .materiale asernana toare,

Nu intra In polemica sau intr-o controversa aprinsa. M{f;. torii lui Iehova suht foarte politicosi la inceput, dar atunci cind lucrurile nu merg cum vor ei 'pot deveni foarte suparaciosi ~i certareti. .Pare sa le priasca maibine cind te pot face sa intri in polemics. In ,mpmentul in care iti dai seama ca se intimpla luerul aeesta, poti spu,·ne: "Opre~te-te'': Nu mai spune nimie timp de eiteva seeunde. Ia .. ti

timp sa te calmezi. Apoi poti sa le reamintesti regulile de baza: ca Uti .vrei sa discuti in contradictoriu ~i.ea ar .trebui sa fim mai atenti sa pastrarn 0 conversatie linistita. '

Atunci cind un Martor allui Iehova i~i dii seama ea nu face nici '11:

i

1 r

_'
_-
1
";.~
i
~ :~ .
Y'
~
.. ",
..
• ,

, ... ,

, ..

:._

1: "

lIi ,:.0

~!: -.':

~.- t

.~

.~.~ .\0

Cum sa incepi

\1$.";.

. i ".!,~ .... ;

progres, adesea devine intentionat meschin ~i obrazIiic~' Mo~itul~.es.~t acela de a te enerva, asa inch sa spui: ,-,Nu mai suport asta:.)~~ ~f~~y' de aici ~i sa nu te mai intorci!" In felul acesta, crestinul a f~st:;geLc~~~ a intrerupt conversatia, si nu el. 'Daca se intimpla lucru1.ace~~~.treb~~~ ie sa incerci sa devii ~i mai politicos ~i sa nu-l lasi s~-i i~~~e.as.~,.:.~c.~:Z, .

. ca. . . ' .. _ . ..' ~'.;:~.~~'''";'.~;

Nu Ie spune deschis ce crezi -tu despre Societatea·~;Turn,!i~~. de Veghe. Aceasta nu va face decit sa puna piediciin calea ca~ei ta:~;i." le. Tu vrei ca ei sa ajunga la aceeasi: concluzie pe care 0 ai t~;desRr,w7 Societatea Turnul de Veghe, dar vrei ca ei sa ajunga la ace*.~a, <xi~~~. cluzie ca rezultat al intrebarilor tale . care stimuleaza gindirea-si .p.uj. pentru ca le-ai spus-o tu in mod deschis. . ':.' ' .. : _ ,: )~;,~;

Ma ocupasem de un Marter al lui Iehova de multa In~£B!.

seara, el a spus: .Daca ceea ce mi-ai aratat este adevarat;: .. '~

. nul de Veghe greseste". (Avusesem ocazia sa-i arat 0 .parte din/liter •• tn·:':" ra mai veche a Turnului de Veghe). Nu-i spusesem niciodata: , nul de Veghe este 0 religie f'alsa. EI a ajuns singur la aceasta

Nu te descuraja. Exista tendinta de a incepe plin -deen ......... u .. ,,· .. tJ-' dar cind iti dai seama ca va lua mai mult timp decit ai-c .. · .. '7111'

Hi ispita de a renunta, Trebuie sa 'intelegi ca cei mai ~u.lti lui Iehova at} 0 fata inexpresiva. Este greu sa spur dupa .. v ...... ~" exterioara ce se intirrrpla in interiorul lor. Desi ei nu . ·~ .. u.,+",u.. .. ",~ ..

. fel de repede pe cit crezi tu ca ar trebui sa 0 faca, e":st~:1I{llP9Ir~~~ tru.marturia ta sa continui sa te intilnesti' cu ei.Daca ei i~~ c~ te intereseaza persoana lor ~i nu cauti sa cistigipursi simp.1li puncte intr-o discutie, este mult mai probabil ca vor reactiona; (.' ..

• • '. '. r

Ce sa faci daca nu ai declt citeva minute sau daca ... ~· .... li. .. t .. "'. te implici

Principalul obiectiv al acestei caqi este acela de'a-i crestini sa se ocupe de Martorii lui Iehova intr-o perioada incit sa avem ocazia de a-i conduce la 0 credinta per~o~.~a " .. J.L,~::'li~.""'''2':':~ Isus Cristos. Totusi, dad crezi eli nu vrei.sa teimplici.exist: ....... ,,,, care necesita doar citeva minute ~i iti vor da posibilitatea;~s~ia(tuc:lr..g

marturie pozitiva fadi polemics. .

~-.- ,.-

e,

·AbordllTu cu dr.gostc • M.rtorilor lui lcbov.

i-

"

, !\bordOlfl'3 l: Dupii.ec si-au facut introducerca tipica - deobicci ceva in leg5tura CII lin paradis vii tor aici JlC pamint - poti s5 spui Ioarte politicos ~i amabil: "Sunteti un Martor allui Iehovasnu-i asa?" Apoi spune: "Am 0 lntrebare des pre un singur verset din Biblie. In lumina invataturilor actuale 'ale Turnului de Veghe, ati vrea sa-m] explicati loan 5:241" (Lasa-i:'Sa~i deschida Biblia ~i s~-l citeasca, pentru ca spuneacela~i lucru in Biblia lor). Versetul suna qa: "Adevaral, ade, virat va spun ca cine aude cuvintul Meu ~i crede in Cel care ~-a tri-

mis are ~ [eterna ]~i nu vine la judecati, ei a trecut din

rnoarte la vlata.' !0/' ,- , '

Acest verset nu poate. fhub nici 0 forma armonizat eu invititura Turnulni de Veghc. T!'tre:lh5-i ce g!!_~viatn V~,t:l~" ~i cum poate ciueva sa Iie sigur ca 0 are chiar acum a~3'CitiiiS'Pune acest verset. Estc evident un lucru pe eare cineva it poate avea in aceasti viata. (Conform Societatii Turnul de Veghe, nimeni nu poate sa aiba

'viati vesnicii decit doar dupa domnia de 0 mie de ani a lui Cristos.

Nirneni nu poate fi sigur ca 0 primeste chiar ~i atunei, deoarece este un lucru pe care cred ca-l vor merita datoriti unei vieti de fidelitate ~i ca cxista totdeauna ·posiJ?i,i.tatea ca ei sa cadi inainte ca acel moment sa-.lcini.) Prin aceasti 'intieliare spui in cuvinte nerostite ci Bibtia In-

vata~ute.ltEa'V.ea viati y~nici ehiar..aeum. ,

'1D! W -i ce tnSeamna sa '"nu vin1 1a ju.9Stcati~. (Marlorii lui Ieh_.Q- r

va nu crcd in cxistenta s Jefn1Ul, de aceea pentrtl ei "Ju~~cat~~Js~ni mo~izieWentru ei trebuie sa ins~ilii vor muri. ,~ multi Mar:_tori ai lui Iehova au murit, deci este evident ca nu aeesta este raspunsul). Cere-le sa ~xpli~s,~ es!~__!ceasti moarte din care a iesit eineva ~i ee es!e a~as a via 'Uu care a intr!lt. ( trucit reli&iii Tuni-· UI e eghe nu crede eli 'omu1 are suflet, nu existi nici 0 moarte spirituals. Pentru ei nu poate decit sa insemne inviere dintr-o moarte fizica, ~i este evident ca acesta nu e raspunsul corect).

Sunt aproape 100% sigurca nu vor putea sa explice acest verset. De obicei vor spune ea nu potsa-i dea un raspuns, dar ci vor reveni alta-data cu un raspuns, (Dar mai mutt ca sigur ca nu vor mai reveni). De~i acest tip de intrebare nu.';ia decit citeva minute, fira sl prediei poti sa-i faci sa piece gindindu-se la un verset plin de putere ~i la citeva idei importante.

;;

',.

Cumdj~i

, 55

.. _. . ,,_ .

,'" : '-< ,,' I , ",,)~i;~:~'>.~:"-'"

.Imi adue aminte ca amvorbit eu unul care fusese ,ii{MUiot,'81 lui .. lehova timp de' maibine [de :40 de ani inainte de' a' fH'osf"mtiituit. " Leamlntrebat daCi i~i aduce aminte de vreun incident car~'.:sa~lj)Unl " pe ginduri cind mergea din ~a in ~a in acea vreiI!e. 'Flra:U:CzJ.te; a .:' mentionat 0 conversatie scurta aproapc similaia pe Gale 0 a~se eu ,':", o crestina in urrna eu vreo treizeci ~i trei de ani. Aeeasta cottyersape a ! , ' , lasat asupra lui oimpresie deaeuitat, Ea l-a intrebat: ;,De ce credeIsus . . ca este atit de important eaun om sa se nasci din,nou?"'~l'nu-i~~ pu': ;:,:.

'tut raspunde, dar a continuat sa se gindeasca la lucrul a:cesta,.-F7·:,>:·~~: + > " '~,

. .: -: ; ~~.'-: ,. , ~ I:. . ' .' : -:.: ': ~~ .. t ;7:;~~f;'1:~~':':~~::":(':~ .~.:: .. ~',<~

Abordarea' 2: Dupi 'ee ,i-au fieut introducer~"lricepc '~nver-; =:': .. satia in felul aeesta: Ceea ce ali spus despre starca lumii este adevirat Intrucit vi intereseazi un viitor mai.bun, pot sa vi pun cltevaIntre-

baii? ' . ,',' ".

R~lspuns: Bineinteles..·' '. ,'::, " '

Intrebarea 1: Petreceti mult timp eu studierea Bibliei? . '. ," .

Ri.spuns: Da. -. :,. . ','.- , '. ': -, ' .. , '_'" ,

lDtrebarea 2: Credeti ca noi suntem eu totii picito~i nelegiuit;

inaintea lui Dumnezeu? "" . , , ." " ,

RaspuDs: Da, 'ri,oi"credem carumeni nu estC",perfect "i'~Cl,neCar~ :.,

avem grqe-me-noitstre~ , , ,'- " .' '. " -,' ,". :'£", '_:::'~,.;':" "~"

Yntrebarea 3: Ci-e"deti ci<rhindria,' egocentrismUI,:eg~~lIi~, fu- :.',:. :~. ria, minia, minciuna, escrocheria, 'birfa, gelozia, lioonua; ;Qalonuij~, >. : betia, adulterul.pofta, ba'taia Intre Irati ~i surori; nwe¢~;~~:p~-; L·~. .rinti, etc., sunt pacatelnaintea Dumnezeului Atotputemi~~?{,tt, ,'.' '.:~~·r1l

Raspuns: Sigur ea sunt. " -.:': <"~~,: t, ~~" ,:' ':!:',:: :; ;:.~,~

_ . ,. , •• l: ....... ~... " ...

Intrebarea 4: Credeti ca Isus Cristos Si-a varsat stngei~"i,i'~q~liiuri(' :":?

pentru pae~to~~?' , , ", ' ',:.'~':, ",':, " :' ',~:~

, Rav SPUDS' Da' '. . . " ,-' ...... ,; ..... ' . s- '.

, . • • ." .: .' • ~ #.

Int r ebarea 5: Credeti ca mai exist! 0 alta, viata dupa'a~ta1 -, ,','

. Raspiuis" Da . , . '" :. . ' ,:. ~,: ~\~;",~, .. " < l,~,:.'. 'Yo"

tntreb~lr;a 6:-Am aJ~ 1a uti'moin~nt dat_~\i~ti~@~~i~ ~e: :::":'::I:~'

.mi-am datseama-ca eram un pieatos nelegiuit lnainteaIuiDumne- " zeu ~i un copil al diavolului; Cind mi-am dat seama de lucrul acesta,. ',," n-arn mai vrut sa continui pc calea aceasta, Eu cred ci Biblia este Cu- '~ vintullui Dumnezeusi ci ne invati ci Domnullsus CristO's ~i~a vir-i:, ,:

'" •••• I,

'.

~j , ,',,' .. - ,-',' '.' ,

~~:'1:;.~~: .. '. .~~.i.;.'t..I, ..... ',:_ ~.' I. • • ':;"

~.-':?" !',; 56:'!":<';', ", ,. Abol'tlMu cu drago.tu MMtoriJoTlui lebov. "~' .' ',-

~~{~'i ~~.,,_\;;,:;\',~'O:'_'-,,' .' , ' , :, " :

,r${;i ' r.,safitrlgelc .i _- murit pentru paci~o~i. Eu f~am ci sunt un pacatos, In- ' , "t~,-:~ :.,tn1c,t!sUs ciistOs a murit pentru picito~i; atunci eram autorizat pen:: ... :':' ,<tr~tuirc& ~ care a pus-o)a dispazitie .. ,Mi-~.mirturisit picatele

I iirt:' :turD. riOiriCZc~nr;am poCiit:fi I~am' cerut-DOmnti1ui bus Cristos'sa ~~"J'Vinit .. ftt~~ ,i'si mi~IIitniui8sca.;Pi.catelemele personale, r ~,':: ';;m 'SFA~\iiiut dc' c1iylnt ,i mi-a luat povara78rCa a picatului ~i .mi-a ierI ~ '; - ' tat~i~tcie. Cind',am crezut ei ,Isus este Cristosul ~i am actionat in conforriiitate eu acest adevar, m-arn nascut tn familia lui Dumnezeu.

J ",~,_' '~D.~~ ~-~ aa_~,dar~ vietii. vesnice, '. - '", _

t~~:'·: ~~:':~~:~,-aCe&sil trani.aet.e eterni a lwit loc tn ~ mea em in.-'f!: i' ',ecp\lf.l;i '~tCSC' Bib~ ca sa aflu ce trebUie sa,fllci un eopil al lui Dum{~;~:: I ,:n~~~cut '~',~~~ pentru ci -:vo~ s~ ~~esc. ~Upi \'?ia Tatilui:

I . t: .: , :.Bl~~:~:~ .. ~~t.~flei1i .d,!pa ce ~ f~t ~t~t, pen~ ca Duhu~ lui

I ~,;' 'D~CZC;~,m-a ciliUZ1t 1D adevarurile ei. Acum, donnta mea e sa nu

'"r~',- '~ _ ~ ,.m,~jmic, de'~ f~Ce ?U l~ea 'Ii si trijcse ~~ pentru gloria lui' Iah~,"

I J ,ve. 6riimi-am pus inerederea in Cristos ~ Mintuitor a1 meu perso.. nat, amdevenit un mernbru al organizatiei lui Dumnezeu. Cred in I~ _" sin~ Dumnezeu -adevirat ~i viu care este eunoseut prin nurnele

1_ :~.:. .I~':.~:~~v~ . .Jntruc!t~' ~j~ si ~unosc vestea buni a min: ,-, ~- -' ',~_pnn-DoD1Jlu1ilSus enstost4oflllta-mea~~mare-este ca aceasta

!i'':-.'-: '~~~~~~1 .. l!e~at_¥Im:~~f.i~ P~~~,~~ati~i~~~l1j:~,a ~JJ, toata lu-

I J " . ~ f>.itonti lCi"tiiir pacate10i -pe=cat hili pliuur-o -Pilni)omnuHsus

;~' :,;' ~;P.~~_SJ:i.nt jni-ascris nwue1e in,,,~ vi~tfi.a Mieluh,li". r ~-: ~:,~~,(~~~!i'~YJ;i_xoi, nierge:>'s~ l~cui~sc cu Iahve pentru toata

I ,,' -' ,\~~~ DC. ~menea, .ered ea Regele Isus va domni peste.acest pa-

", .: iritnt timp de 0 IDle de am. '

, ' - .' ·:~ti 'putea -si-'mi 'spuneti ce este gresit la 0 credinta ca aceasta? ! ": ,(Nota: Martorii -lui Iehova cred ca ei sunt singurii care fae voia lui

I ' ,) (' ~~" c:rqtiai coatemporani ~in Romani. Ioloseste in mod traditional in loe de ~rcGal~ CII , ~vlatul.,lmpirilic·. tnlducerea srefill • cuvintului Ircc baWci.I, care inscamni "rcgal~, condus de

FT UD .rqc" ,(baa'JeuJ). "lmpirlli." cclDdud dc un "Impira'" este sinonimi cu "imperiu" (din lati-

,I , ...... ~ coo.dua de /mpenIIl:K). Uo imperiu prcsupuoc UD ltat colonialist carc • cucerit (prin

I '," rort' ii .. Wllaitl) ~te ..... (reptc). E~ii tllftcPtau pe Mcsia ca Ii-i scape de sub ltipinirea Imc, .'. pcnulw Roman .. ~ RId rtpIuJlul Israel Dar Dumncz.eu arc pcntru ci uo a1t rep!, ti anumc _ ,.",.Iai DIQnaczeu (RPtui ceruriJor), Veniuoile Biblici In limbilc europene (ioclusiv 10 Iimba

"; , .. ~) ooatia,recIaiea .,rcpt~ ,i ~c: •• Ca ~c. cstc 1IOIDlal-t!..corcct.(dUar daci au CIte tra-

'I' fl, ~ Ii • ro~ In dilcutla cu Marton! cuvlntul- .. reg.t· ,I ,.nsc" ... cum contin materi-

I ' ~-tradUIC diu Jim .. cosJcU· ~ n.. tr. ,

CUIII .. 11I~",.1 .

. 57

Dumnezeu, care apartin organizatiei lui Dumnezeu, care folosesc Numele personal allui Dumnezeu, care predica vestea bunj, a Regatului , din \!fa in u~a in toata lumea ~i care cred ca Isus va domni peste acest , pamintJimp de 0 mie de ani. Astfel ca vor fi foarte surprinsi 'de' ceea

ce ai spus). " " c -

" Rispuns: Asta-! bine. Buna ziua, (De fapt, este imposibil sa ftil care va fi rispunsul, dar in aceste citeva minute ai putut sa prezinti lntrcgul plan de mtntuire in tcrmcni pe care un Marlor al lui Ichova sa-l inteleagi. Intrucit ti-ai adus marturia sub forma unei Intrebari, 'ei au ascultat Ai putut sa Ie dai multe hicruri care sa-i faca sa gin-

"deascl). "" " ' . '

'Ynaintede a' explicamai amplu ~ cred Martorii lui Iehova.siti voi oferi 0 scurti istorie a Organizatiei Tumul de Veghe.

'ff',',

" ,.

J ., ®
,.
r
t ' .....

Capitolul4

. Jlstoria Mi~carii Turnul de Veghe

Charles Taze Russell, fonda!Qru1 SocietWi Tumul de Veghe. (Watchtower Society) S-R nascut tn Allegheny, Pennsylvania, in 1852. A crescut in biserica prezbite!i~j. Mai tirziu s-a aliturat bisericii con~ga\ionaliste, dar ""it plecat, deoarece era lmpotriva doctrinei pedepsei eternc. Dupa ce l-a auzit vorbind pe un adventist, Russell a fost atras de 'invititura lor cum ci iadul era "groapa comuns", Apoi a in. ceput sa lnvete ~i sa predice ca nu exista stare de con~tienta dupa

moarte pinl la inviere. A initiat un mic studiu biblic tn 1872, dar !!Z~

cste data caremarcheaza inceputul Mi~carii sale." . .

Russell era interesat de lucrarea lui N.H. Barbour din Rochester, New York. Barbour invata ca Isus Cristos Se va intoarce in 1874 - in ciuda faptului eli Matei 24:36 spune: "Dar ziua ~i ora aceea n-o stie nimeni, nu, nici ingerii din eer, ei numai Tatal Meu". Cind Cristos nu S-a inters in 1874, Barbour a spus cil intoarcerea a fost "invizibili". .Acesta a fost modullui Barbour de a ascunde 0 profetie falsi.

Barbour a studiat lucrarilc lui John Aquila Brown (un englez) ~i a adoptat.o mare parte din ·intefpretarea~dati de Brown. 'Cu toate acestea, Barbour a schimbat curind data intoarcerii lui Cristos in 1914 - cind Cristos urma sa vina pe pamlnt ca sa intemeieze domnia Sa de 0 mie de ani. Barbour a pretins ca intoarcerea invizibila din 1874 era una preliminara, necesara inaintea intoarcerii vizibile din 1914. EI a publicat data de 1914 in iulie 1877 in cartea Three Worlds (Trei lumi), pag, 83. De atunci, aceasta a fost ? invat~tura centrala a societatii . Turnul de Veghe.

In 1878, Russell ~i Barbour au inceput sa publice 0 revista, The Herald of the Morning (V~D, care a devenit mai tiro ziu revista The Watchtower (Turnul de Veghe). Russell s-a despartit de Barbour in 1884 ~i a format Zion's Watch Tower Tract Society (Societatea de tractate Turnul de Veghe al Sionului). Mai tirziu i-a schimbat numcle in \Vatchtow~r Bible and Tract Society (Societates de tractate ~i Biblie a Turnului de Veghe), care inci se mai foloseste ~i astazi

.Mernbrii Socictatii sunt de obicei cunoscuti ca Martori ai lui Iehova,

.-: ..

'.

-. :,

Iston. Mildrii Thmul de Vcpe

S9 '

, -. . : ~'. i

.. ,,'.' .... ,

iar locurile lor de intilnire ca Sil¥e Regatului, ";," ;-/~.~~,;~~~.F;';~::' r,'"

Russell, ro!osindp Barbour, i. opus ci bltllia:clel& AiJna:" ghedon va aveaIoc i ·191 . 'StudH, vol n, p. 98-99,.101 ,i:Y9~:~fp~ ,126 fi IS3). Aceasti.6i e va avea drept rezultat distruger~ p,~~OT mondiale ,i inc:cPutul ~eniuI1li: Cind ~tos~nu:S7~~~foi~~~pl " cum a fdst preas, Russell ~ spus ca Isus Cristos a bJ.ccptit sl,~o~eas- , ca in nceruri" ,i ca in scurta vreme lumea va lua snffi~ Noi ,tiin lnsl (din Filipeni 2:9-11 ,i alte pasaje) ca Isus Cristos a Inceput sl domneasca de clad .S-l inaltat la cer dupa invierea Sa 'dintre cei morti,

Russell a negat Trinitatea, divinitatea lui CristOs, invierea in corp a lui Cristos, divinitatea fi pcrsonalitatca Duhului Sfint, eXlsteitt8 ~iadului ,i starea de conftienta a omului dupa moartc. 'El a iJJ.vltat cl toate -religiile, inclusiv crestinismul, se afta in tntuncric. E1 a spus.ca numai cei ce urmcazi invltaturile lui au dreptatc tn convingcri1e lor. ,... .

Charles Russell a murit pe 31 octombrie ~ Martorii lui IeJ;t.ova de astizi neaga multe din tnvatiturile sale. Ei 'nu-l resping tOtal, dar ei nu-i vind carple. Ei spun ca eLa ficut mu1tc.gcqcli in interpretarca pe care a dat-o Scripturii. Cind Martorii lui lchova n citcazi pe Russell, ei ii denatureaza invataturilc pcntru a-si sustine eonvlngerile lor

actualer .;' ........

J.E. Ruthedord (de::obiceLcunoscut ca Jud..8c~,- JudeCltO~:Rutherford, dqi nu a fost niciodatl fudccitor) i-a urmat 1~ R~,tn· , ca1itate de conducito.r spiritual at organizatici. Rut:bmford.i~a! __ ut in statui Missouri 'in 1869 ,i s-a allturat ~eitii 1n-1906>MUltOr:rus- ' :

.• ~--.:r oIr~·.t· •

selliti nu le-a plicut de Rutherford, ,i au pleeat-Cel car~.!-~:.r~ .. au - ...

lncercat sa dezvolte 0 organizatie care 51 functioneze J~:Qjpi:#j~~ric,:,:~; Care sa produca Iiteratura pentru a rispindi invltiturlle ~ijriiUliji de .;

,,' h ' " .:- .,~" ,:·y>:·. "

veg e. . "';' ,,/~ .. ~.£~J~,. .•• I

continuindfli da_, folositi de Russell, Rutherlord aliP,~ .. ci1Ymea." ·v~_l~.sf!!""i! ip.'l22 tn cartea saMillio1!S Now Livi.rijWIl[f!efC!·Die (Milioane din cei ce riies,c acum nu vor mai muri niciodatl),.""U)US: .:

. . '. ' : {~. - ',: ~·i:?i~;;.;::t:,t ::::: ~. ~~

. Dupa cum am afirmatmai inainte, mare~·Cic11f de;j~bY~ll'" .... ;., trcbuie sa tnecapa in 1925.' to acest timp .~. 'fi rCCUn~s~~tl.: .: . etapa piminteanl a regatuIui... De aceea ne putem ~tei'i8 cu incredere ca anul1925 va mares intoarcerea lui A~,.Isa-

. "

1

i±:i {~:;{i-n~t'

~+""'" .,': •. .., ... ; "

p:-:.::. ~ ". . . ,

1~~7~::::::·.. : ... :~~e, I&CQb ,i a profetilor credinciosi ·din vechime, anume cei

li~f~ . .-~~.:.~::.::::t~f~j~tl*~;~e Apost~l in Evrei.ca .. pitolul H, la starea de per-

~;~~.: :~: "_? ~&~~:~~~n~ca (~,~2~~ ~}?:-90) .. :. ',': .'

~~,.~."~'''' -.~ : .. , ... ~!:.! .;:- .. ~ "; ~ ~ " . " ..

;f. > , .' : .: 'f~ptiil 'ta prezicerea Lui Ruther! ord.nu s-a implinit Il dovedeste a

!'::" ···fi un.profet fals. .

~i,.::. ,. . J# ;J930. 'Soci~ta~ Turnul de Veghe Ii construit un palat, Beth-

:!'»'. :,Siif@:~.~~"'Print~)~ tn San:Di~ s~!~ CalifonY.a. Ei.aote.ptau ca - ~~: , .. ; p~~f~IJt ~ ~ ~~~ul T~~n~ sa se In~~ci sl..l<:».cul8Sea .aeolo. ~~;_" -, RUtliR~ a'lOcwt. multi aOlID aeest palat;·· ' .

~? :,' ., e- .. A t1~,3, ' .. ~o_'~nv~ ~ .sta~':11 Ohio" R~t?~rford le:a dat adep- 1~';:~:: ' ·til-,!r{_"'~h~·~~~~.,tt~ " on .81 1\11 ,~eliOvi'f., ~~ 101. ~~a 'numele p~ ~~,;{'. ,! :Isaia'?l3:10a;~:care 'sp~ontel1 ii'iiffOm Mel, zice Domnul, ~l

'~f., '.' }ltl)i~~¥~u,~ ~:.l-~ al~s". Ei trec~c~ ~~erea ~Ado~ par~e ~

~(", v~M1P.~e spune:·"C8 sa.Ma cuneasteti ,I sa credeti in Mine, §l sa

f:.;,,/·< ',i.riteteieti~~)~u sunt Acela: ,inainte de Mine nu a fost facut nici un

, Dtimne~u,!~i nu va fi iiici dupa Mine" - pentru ca ei invata ca lsus a

fosH'leut de Tatif oi ca in viitor EI va deveni un "Dumnezeu Atotpu-

, ternic", - '. _ '. . •

Rutherford a murit la Beth-Sarim in 8 Ianuarie 1942. Dupa rnoartea ipi,:t:"~l\i ales pe Nathan H. Knorr drept eel de-af"doilea presedinte -ar'~ie~ti, "}'tirlilil de·:Ve~e. l<:~orf s-a nascut in Bethlehem; statuI :Penilsylvania,· m'1905:. £1 a devenit membrtral-Societitii Turrml de

Veghe'li\'irsta de 18 ani. ,- ,

, . In ti~pU1 administratiei sale, Societatea Turnul de Veghe a publicat propria-i tradueere a Bibliei, denumita New World Translation '(Tradueerea, Lumii Noi). Ei au publicat-o sub fotriii desectiunfin-: trtr~ Oi 1961. .tnaiiiiea acestei traduceri, ei ~seau xer~i~JJc~ ,!!ihlisi King James sau American Standard. Ei numescacurn aeele versiuni "lJibliamavolulUi":'Traducerea''Lumii Noi a fost scrisa in asa fel, in.cit's~miConvingerile·in cazul.textelor foarte importante care

le creasers mai inainte probleme. .

- Tot sub conducerea lui Knorr, Societatea si-a tntarit eforturile de prozelitizare §i" a dezvoitat programe de instruire pline de succes, ca sa formezenoi lucratori pentru Miscarea Turnul de Vcghc. Knorr a rnurit iil iulie 1977 la virsta de 72 de ani.

~...--:-. _.....

AbordMea cu dragoste a Martorilor lui lehova

,

)

I I .~,

lstotis Mi~jrii Turnul d~ Vcghc

61

Timp de multi ani, organizatia a fost eondLlsa de un singur om, mai intii Russell (18~9-1916), apoi Rutherford (1917-1942) ~i apoi , Knorr (1942':'1977). Cu toate acestea, pe durata conducerii lui Knorr, la inceputul lui 1970, un numar de oameni influenti i-au fortat pe presedinte ~i pe vice-presedinte sa aeeepte un gfUP de conducere format din 13 oameni. Pina in luna iulie a anului 19.9~, pentru a deveni

. membru al acesttti gruP. deCo~Sluc~re;-.o - pers~ana trebuia sa fie un Martor allui Iehova ~t fnainte de 1935. (eei ce s-au alaturat organizatiei inainte de ~~b numele de "elasa eelor unsi" care va forma numarul celor 144.000). To~i, intrucit n-au mai ramas multi din acesti Martori "un~i", ei in~i~. au anuJat ce-au spus lnainte ~i, in nurnarul din 1 iulie 1995 al revistei Tuttiul de Veghe au aparut eu 0 asa-zisa "noua IUii1ina":~ifiriilin<rc~ de acu'in Inainte noii membri vor fi ale$i dintre "cerel te oi", dar "pregatite" de oamenii de

. acum sau de corpul dCcon'tlucere.Acesti membti' noi vor fi desem-

nati drept "elasa de sefi". ~? '

,_Frederi'?_~ W. Franz a devenit eel de-al patr~lea presedinte al Turnului de Veg -ein1'9.77. De~ avut aceeasi putere ca cca a prcdcccsorilor lui, datoriiKgrupului de eonducerc, inlpus organizatici in primii ani ai lui 1970, influenla sa a fost totusi foarte putcrnica. S-a nascut in Covington, statul Kentucky, in 12 s~pter1lbrie 189~, A intrat in contact cu Martorii lui Iehova print~in-'virsta. A freeventat apoi cursurile universitatii din Cincinnati, prcgatindu-sc sil tic vina pastor prezbiterian. In schimb, s-a despartit de Biserica Prczbiteriana ~i s-a asocial cu "sludcntii in Biblic", dupil cum crau nurniti atunci Martorii lui lehova. A fost botezat in 30 noiembrie 1913, iar in anul urrniitor a parasit universilalca ~i a intrat i,' lucrnrca de colporter de carti. S-a dus la carticrul general din Brooklyn ill allull'J2U ~j a fa mas acolo penlru rcstul victii pilla la 1l10arfl'a sa din :7 decem-

brie 1992 la • sta de ' .j.:-"Franz a fost in prilH:ipal_f[~sU,I.!'!}J.iiill.Y

de munca ~e_~ face ca35.~~,ctelc: din, T.r,aduccr~~:L\!mljli9.La Bj.!?!i~i,sa 's~ e_Q,!~veasca ~nva -~tur!!9.!...:[uaw~_i_~;~gb~.,_- ." .. '

~ca?m ~nul~. Fra~z a,prezls ca '~sus C(!SlOS S~ V"~ IIlloarc~ I~

'~F~(!:lr~ E .. vcrlastmg.: 111 l,n'e.'do1ll (II tilt' ,'1,,"s 01 (11'1 \'m\:1

e erna - 10 ltbertatea I'iilor lUI DUIllIlCZCU, 1966, p. 29-)0), In a~(cp(a

rea acestui eveniment, multi oamcni si-au vindut casclc, iar unii si-au

I .

62

Abordarea cu dragoste a Martorilor lui lehova

vindut firmele, astfel incif.sa poata folosi banii pentru a lucra tot timpulla raspindirea mesajului Turnului de Veghe.

Cind profetia legata de 1975 a esuat, Societatea a spus. ca oamenii au lnteles grcsit ceea ce scrisesera ei. Cu toate ca in repetste rinduri, in scris ~i prin mesaj oral.. af'irmasera ca lumea va lua sfir~it in octornbrie 1975 !i au negat eli ar fi spus aE- Ca urmare a esecului acestei profetlltrtulti Martori ai lui lchova au padisit organizatia. Doar

· dupacinci ani au recunoscut ei pe jumatate, in numarul din 19 martie 1980 al revistei TurnuUc: .. 1'~gP.F.l~Jl!~inj!~J7;-~8., ca sunt partiatae Vinape'ntru ei au SC'ri;'in asa fel Incit Martorii sa-$i formeze 0 impresie gre~ita. .

Pentru 0 vreme, cresterea Societatii Turnul de Veghe a lncetinit, mai ales lnStatele Unite. Cu toate acestea, extinderea a continuat in alte tari .. Societatea creeaza 0 mare confuzie in aeeste tiri, deoareee multi oameni - fara sa-~i dea. seama ci Martorii lui Iehova sunt 0 -secta falsa - ii clasifica drept crestini autentici. Ei se folosesc de tactici

'v _ _ ',. r.l' •

de marc; presiun~entru a-i face pe oameni sa"5tudieze publicatiile

T~murw de Ve'&E~.~ . .' -- . .

'-tn~· decemhne 1992,' :Hau numit pe-Mi1ton G.-Henschel eel de-a! ·eincncapr:e~eajnJc..D.t.,.~;;r:dc:vcghC;j~tv rsta..d';12 de am. Natterca sa a reprezcntat a treia gcneratie de Martori ai lui Iehova din familia sa ~i a avut loc in Pomona,' statui New Jersey.· A fost botezat in 1934. EI a slujit vreo cincizeci de ani in cartierul general din Brooklyn ~i a fost mai multi ani vicepresedinte pe timpul lui Franz. Cind a fost

· tinar a fost secretarul personal al eelui de-al treilea presedinte al Societatii, Nathan Knorr, dar mai tlrziu s-a despartit de el. In cele din urrna, ca membru al grupului de conducere in timpul ultimilor ·ani de presedentie ai lui Knorr, s-a ocupat de lucrarea adrninistrativa, EI este un conservator ~i este impotriva schimbarii. Cu toate acestea, este aproape sigur ca va trebui sa introduca anumite schimbari doctrinale majore, deoarece datele anilor 1914 ~i 1935 au cam expirat,

Invataturile ~i practicile Martorilor lui Iehova s-au schimbat mult

· sub conducerea celor cinci lideri. Cea mai-mare parte a publicatiilor Turnului de Veghe care a trecut de zece ani este depa~ita ~i nu mai este folosita, Convingcrilc care .,dovcdesc" eli sunt singura religie adevaratil sunt difcritc de convingcrile pe care le aveau acum cincizeci de ani.

~, "

Iston. MiIdril1hrnul de Vp

' ... -. 63 .

. . . .

. . . .... ~ . ," ~ '.' ,~'~' .. /,.;~ "':~~~.~.~:'" .

. Cu toate acestea, sdevarul nu se va scbimbs' fi nu,pOBte si~se scb,imbe. . Va trebui sa otii ,i sa retii ceva in legatura cu datele de.1914 .Wi 191~,

deoarece acestea ocupa un loc central in Invitaturile.lor ... ; (.~).' .:.~'" .

Ei invati aeum ci anul 1914 a reprezentat un punet d~ _cOtiturl it;l, istorie ,i data la care Cristos a inceput sa cottduci til: moo inviiibil in . ceruri. Aeeasta a marcat ineeputul sfir~itului timpului. : Ei...V9rbesc despre 0 intensificare a foametei, a cutremurelor de i,amint, 'i'rizboaielor, etc., inceplnd ~ ca dovada a faptului ci 8.ceas.ta:a fost .0 dati semnificativa. (T~daca cineva ar verifica datele,.n-ar gasi

nici 0 dovadi ci ar fi existat 0 intensificare a aeestor lemne:·tncepind eu 1914). Toti Martorii lui Iehova trebuie sa aecepte aceastl cbl~ de 1914, in caz contrar vor fi excl~i din comunitate ... ~.; ;:! ·:-·~'··'i'.;:;~ . ' ...

Data d~te importanti deoarece ei suslin ci, din 191:4 pini in 1919, Du~ a privit toate organizatiile religioase existent.e In acea vreme ,i a descoperit ca Societatea Tumul de Veghe este' organitatia cea mai curati. In acest timp, El i-a ales 'sa-I fie "sctavUl fidei' ,r previzito~A (Vezi ~tei 24:45-47). ~i pretind ~ci-sunt-:,,~~-~E:_~_

. de comunlcare al lui D_um~zeu c'j acest pamtnt~MotiV1ilpenttu care8U ales aceasti dati s-a torat apfului cliiiJ.1j1#d~(19t8i.l~OSep..lt:, Rutherl'.orc!-;fLalti pse lideri au fost..lnch4.i pCJ);za:'!D~~~~ .: ~ditoriti unor lucruri pe care le-au scris 8.CCftia.~rc:ptiiniil fiZ60i mondial, Oficialitatile i-au eliberat pe .zs~cl:tm~?J~p~ ~ .: arata, pretind ei, ci favoarea lui Dumnezeu ~ fo~~forga~

~~~~arile suferite de invatiturile lor de-a lungul !,~~i~r~~~~on~ 1

. streaza faptul ci Societatea nu este "canalul de comUQi~~.~al_lui Dumnezeu" spre lume dupa cum pretind ei. In ciuda schimbiril<;>r, ei .: a,teapti ca membrii sa fie in total de acord cu InvatiiupJ.~~ SOCietitii

~i sa fie in ascultare totala fata de organizatie, .

;.'

~ p •• ' :~:

.. ;, ::\~~~~,:i, ' ..... ..

, ·'-~r.:'

.: ~~~~ .' ' .

.:_ :''''~i.:: . -~ i i .•

. .. ,. I

,'.\ -

.. '

\.

;"'- , ••••• I

.Organizatle

J; .C~~~tinismul' biblic. Mintuirea ~ine dir~t de fa Dumnezeu, ca dar ,a!unci cind cineva 11 accepts pe Isus Cristos ca Mintuitor perso'nal, ~Cei.s'~ ll-face sa fie copil nascut din nou al lui Durnnezeu, ~i n ',qeaZiin~adevaratul Corp universal allui Cristos. Faptul de a deveni 'membru a1 unei biserici sau organizatii nu va mintui pe nimeni, dar

s :

Contrastul dintre cre~tinismul biblic ~i convingcri1c Turnu/u; d~ V~gh~

. toti credinciosii adevarati ar trebui sa devina membtii activi ai unei biserici care crede ~i predica Biblia. Desi exista multe denorninatiuni ~i CC?~\ll1~~ti~:.Bibl~a~u .: invata nicaieri ca exist! 0 sing!!!!..2rg!!!~jie cel!!!'alll pc. a~t E!mip.th.~~~_4~,.IJ_~~1!! ~~~A~ ~.!!.._g.tl!p".,,~e. oameni, prm intcrmediul carora Dumnczc,u Isi comunica rncsajul, ex-

plica Scriptura ,i stabileste reguli ~i reglernentar] obligatorii ce trebuie urmate pentru a obtine mintuirea.

Martorii lui Iehova. Ei invata eli Iehova Dumnezeu a avut totdeauna' 0 organizatie centrala pe acest pamint prin care transmite tot

ceea ce ar~A d~ comunicat o~ului&r.~!l~,~~~-!!t.1._g=t;!,~~!g~~:1i:. Pentru a cistiga favoarea JUI Dumnezeu, toate_persoa~~mUle sa

fie mernbri activi ai Societatii Turnu1 de Veghes! trebuie sa lucreze pentru mintuirea lor. Aceasta lucrare S.<;msta in principal in a fi sUPl!~ suta la sum tuturor regulilor ~i reglementarilor (corecte sau gresite)'

ale Societatii Turnul de Veghe. .',

Intelegerea ideii pe care 0 au ci dcsprc Horganiza\ic" cstc cscntiala pentru a-i lntelege pe Martorii lui Iehova, pentru ca tot ceea ce cred ~i practica ei este determinat de comitetul ei de conducere ~i nu de Biblie, cu toate ca ei Ioloscsc vcrsete din Biblic scuasc din context pcntru a Incerca sa-fi.rloyedeasca propriile lor idei preeoneepute. Ei inva\a di avenr nevoieatir.de.un "tata~, cit ~i de 0 "mama", Ei spun calehova Dumnezeu este _Tatal,jar organizatia Turnul de Veghe este "Mama" vizibila. Pentru un .Martor.al lui Iehova, atunci cind vorbeste organizatia este ca ~i cum ar-vorbi Dumnezeu. Daca cineva refuza sa creada sau sa aseulte tot eeea ce invata organizatia, aceasta este ca 0 blasfernie la adresa lui Dumnezeu Insusi. Ei lnvata ca toate celelalte organizatii religioase, denorninatiuni ~i biserici sunt apostate si fae parte din "Babilonul'~el Mare" care este condus de Satan ~i se afla sub eondamnarea lui Dumnezeu.

Ei invata ca apostolii lui Cristos formau un comitet de condueere ell acelasi fel deputere eu care conduce Soeietatea Turnul de Veghe. Ei foloseso Faptele apostolilor 15, unde se vorbeste des pre eoneiliul de In Icrusalirn, pcntru a lnccrca liU dovcdcascii dl a cxistat un couiitct de conducere care avca puterea sa elaborezc linia de conduita si s-o dieteze tuturor crestinilor. Totusi, dad ne uitarn eu atentie la Fap-

65

"

..», ~ "I ••

. .... __ ._--------:-...;.------

;

66

Abordarea cu dragoste a Martorilor lui lehova

te 15, acosta nu cstc un tipar pcntru 0 organizatie omeneasca, Au existat anurniti oameni din lerusalim care invatau ca cei dintre pagini sau 'ne-evrei (natiuni, neamuri) trebuie sa fie circurncisi ~i sa tina legile . lui Moise pentru a fi mlntuiti (v.l ~i S). Din versetul 7, care spune: .. ~i cind au avut loc multe discutii contradictorii", este clar ca unii participanji la acest conciliu au sustinut cu putere aceasta idee eronata, Pavel. Sarnaha ~i altii care nu erau apostoli s-au dus la lerusatim ~i i-au chcmat imprcuna pc upostoli ~i pc mai-batrini (prczbiteri) ca sa corecteze accasta invatatura gresita. Concluzia eoneiliului a fost ca invatatura care spunea ca natiunile trebuie sa fie circumcise ~i sa tina Lcgca pcntrua Ii mintuite era eronata. (Nimeni nu corecteaza vreodata comitetul de conducere al Societatii Turnul de Veghe!)

Singura dispozitie data ne-evreilor a fost .,ca ei sa se abtini de la pingarirea prin idoli, de la fomicatie (imoralitate sexuala, curvie), 'de la lucrurile sugrurnatc ~i de Ia singe" (Fap.1S:20). Dar aceasta nu era 0 .,noua lumina" revelata eelor adunati (asa cum sustine comitetul de eondueere al Martorilor lui Iehova c3. sunt noil .. •. zilele

noastrc), ci era ceva scris in: Vechiul Testame Le_y·.17:13=fS r ~1

at unci cind ei au dat ne-evreilor aceste instrucji , cris ca

.pe.o.porunca ce trebuia ~ti .sub amenintarea-excluderii-dirr-eomunitate, asa cum procedeaza astazi comitetul de conducere a1 Tur-

nului de Veghe. ..;.: .

Inttlnirn 0 astfel de intrunire doar 0 singura dati in Biblie, ~i apoi nu erau numai apostolii, ei ~i mai-batrinii. Comitetul de conducere a1 Societatii Turnul de Veghe nu-i include pe rnai-batrini (prezbiteri) in deeiziile lor privitoare la linia de conduita. In Biblie nu se poate gasi un comitet central de conducere care sa fi condus peste toti crestinii, Cu toalc accstea, mai tirziu in istoria Biscricii unii conducatori au invatat ~i au practicat lucrul acesta. Istoria ne invata ca atunei cind toata putercaa ajuns sa sc bazczc pc un om sau grup de oameni aflati in

virf, aceasta a dus la decaderea Bisericii. .

Dumnezeo

Crcstinismul biblic. Exista un singur Dumnezeu Triunic, e~isttnd etern In trei Persoane - Tatii], Fiul ~i Duhul Sfint. Ei sunt

, ~~,

. " ~"~"'" - _. " ~":.; ',~,'. " , , , '

, ,

",,1

Contrastul dintre cre#inismul biblic fi convin,gerile Thl'Duiu; de VP' 67

, ,

egali in putere ~i glorie ,i au aceleasi atribute. Unul din itri~iitele Sale este omniprezenta, Aceasta insea.mna ci El este pret,utindem ~ ~lqi ' timp ~i nu este limitat de vreun loc (1.Re.8:27; Ier.23:24).Altc, atribute

ale lui Dumnezeu sunt omnipotenta (atotputere), o~cienti (atot~tiinta), sfintenie, dreptate, Indurare, fidelitatc (cr~cio,i~),)'jbda,:,; : ' re, mila, incoruptibilitate, foc mistuitor, bunavointii bivizibilitate, '

nemurire, etc. : "

Martorii lui lehova, Potrivit inv.ataturilor lor, numai Dumnezeu (Tatal) este etem. El este puterea suprema ce sta in spatele universului. Cu toate acestea, ei pretind ca Dumnezeu are 0 formi fwtl ,i es-

te un spirit care locuieste intr-un "corp spiritual". '" ",

Ei spun ca Dumnezeu nu este ornniprezent, ci este marginit sa fie intr-un singur loc, lntrucit Biblia vorbeste desprc' EI ca avind o.locu-, inta. La pagina 36 a publicatiei .Turnului de Veghe din 1986, You Can, , Live Forever In Paradise On Earth (Tu poti trii pentru totdeauna in,

paradis pe pamint), se spune: ' ',',.', ,,- , '~;:."

, ,

Intruclt Dumnezeu.este. 0, Persoana eu un corp spiritual, I atunci trebuie sa aibi .un.. lac _unde...sLtriiaSci...Bib1ia~ De ~p~.;, :

ne ci cerurile sunt "locul-stabi:Iit de:'locUiirti" Im~;S:J4)~:,~ ;,~ .. :_' ' r.

, ," _, ,,~j ~.-~, ',~~"~~~~ ',"1 ~ ~

Ei obisnuiau sa lnvete ci Dumnezeu locuieste pe stea~:Al~yone<;,

in constelatia ce formeaza Pleiadele: " "':",, .: ,

,. ,~:\.,

Constelatia celor sapte stele, ce formeazi Pleiadele, Pare:si fie centrul de incoronare in jurul caruia cunoscutele sisteine de planete se Invirtesc asa cum planetele soarelui 'nostiu'se invirtcsc pe orbitele lor in jurul soarelui. S-a sugerat, ,i cu

mare autoritate, ca una din stelele acestui grup este locuinta

lui lehova ...

Constelatia Pleiadelor este una mica comparati cu altele

pe care instrumentele stiintif'ice le infiti~eazi'ochilo~ uimiti "

ai oarnenilor. Dar dimensiunea altor stele-san .planete .este ,'. mica eomparativ eu Pleiadele ea importanta; deoarecC"Piei~- ..'. :," dele sunt locul tronului etern al lui Dumnezeu, (l?eCon~11i.a~ '.-\~, ':;-

tion +Impacare, 192$, p.14). , , ':, " ,'," ''':\'~~i,'1~/ ':', 1-,- '"

Totusi, unii=ered=ea .: leiadele,~i In-particular Alejone, ~I"

, !

'~:1Li .""~"~""'.:'

:'1":"~::

.... ,:,,:',.,!- ~. ~:l~ -:; ;:: ,... .

:J~~.~ ~';·i.~~~~ .. ~ri~~ dintrerenumitelestele ple~adi~, ~te 10cUfd~

, ,:.;,. ; ,>comandi.allw.Dumnezeu Alcyone, deci, ant Clt a putut sa

!~i;,,.,·l.:· .Jpc~pa ,ti~ta, pare sa fie "tronul. miezului noptii" in care 11f<\;'· ::; ::Jtntr~g sistemul gravitatiei i,i are sediul cential.fi de unde Cel it};.-· :-. ·::::;.~ioq,utemic";"i. conduce 'universul '(Thy 'KiDidom 'Come~ W?i::"f~;:~~{/~sti¥tieS:1Ii':tbC' Scriptures, vol; m :-: ;Sa vinl Regatul Tiu,

!~~~~. ~ ~!i;>~~,}#,:~~~~~, vol. .m,' editia din .,~~~ P: ~27). .'

I ~:.:~ :.::..: ~i8 ~·,tie vreun Martor 'al lui Iehova de astizi ceva despre ~..:. ,:.:. ~~ .. ~yJti.turi.de.odinioari, dar ea arati cit de mic cred ei ci este

.~:~"l:~ J).~~ij.' .:'. .

.}(.~~:: . ~,;:.~iii ~ sus tin ci Duinnezeu nu este atotstiuter (omniscient).

I-~:·> : Eh~ ci da~. ar fi asa, atunci totul este "predestinat" r: ceca ce L-ar ~~'.:.'~: :f.~~.J~.··~~e~u responsabil pentru riu.I ~i act~u~~ 'tuturor o~e.,; .••. !. ~~r:;pe>~ . .Cl spun ci Dumnezeu a ales si-~llimitcze cunostinta :,~. '7~ deSpie.viitOr. Dumnezeueste comparat cu 0 ftinta umana care trebu-

ie si" exer.cite auto-control ,i care poate sa functioneze numai ell 0 masuri .limitati de .Pl'Cftiinta .

. Eispun ca"'J)umnezeu este atit iubitor, cit ~i 1'izbunator. Razbunarea lui .Dumnezeu este Indreptata mai mult spre crestinatate (ro. mano;ca~~Ci, Iiberali, 'eva~,eli9i, fun4am~n~,ti, toate sectele, etc.), -~decihprc.relele lumii, Dup.i p~rerea lor, cre§tiJiitatea este.denaturati, ·~rauti,;;fimcritLmtinele de "Bal:ii1on " •. Cu toate ace&tea,.ei v.orbesc _ .. foartc putin despre furia, minia ,i judecata lui Dumnezeu impotriva

. picatulUL"'r .: . ~: ," .~. . ': .,': :. ; t

. . .. :'Iehova'DwDnezeu n\i'joaci''Wi''~oiimp~;t3iit 'i~ ;iste'mul Tumului de Veghe: Ei invata ci Iehova Dumnezeu L-a creat in mod direct daar pe Fiul, Despre Fiul se spune cl ar fi creat universul ~i tot ceca ce

existi in el. .

Epnvata caf'iecare zi a creatiei a fost lunga de 7.000 de ani ~i nu 0 zi lit~rala de- 24 de ore (Insight on the Scriptures - Lumina asupra . Scripturii, 1988, vol. I, p. 545). Adam a fost creat in toarnna anu-

lui 4026 1. Cr. la sfirsitul zilei a sasea. Ei spun ci noi ne aflam acum In ceade-a saptea zi a creatiei, Prin urmare, Dumnezeu S-a odihnit in timpul existentei omului pe pamtnt. Sfirsitul acestei lumi prezente va veni dupi 6.000 de ani (care trebuia sa fi avut loc in 1914, 1925, 1940 ~i 1975). Ultimii 1.000 de ani urrneaza sa fie mileniul.

Abol"daru cu dragoste a Martori/or lui kbova •

.---~._ .......

CQntrastul dintrc crc~tinismul biblk ,i ("om'illl:C'ri/C' Turnu/ili dC' VC'8hc

Fiul

1

'-l Crestlnismul biblic. EI este Fiul etern al lui Dumnezeu, poseda toate atributeleDumnezeirii, este egal eu Tatal (Co1.2:9; 10.5:18). Este eu adevarat Dumnezeu (Evr.1:8-9) §i nu doar un Inger inal'tat (Evr:_~:5).

Martorii lui Iehova. Ei invata ca Fiul (eunoseut §i sub nurnele de "Cuvintul" sau "Arhanghelul Mihail/Mihael") a fost prima §i singura creatie directs a .lui Iehova Dumnezeu §i este numit "reprezentantullui Dumnezeu", La inceput, Fiul nu era decit "un dumnezeu"-

~un Dumnezeu Puternie" - ,i era mult inferior Tatalui. '

Puterea Fiului de a erea universul se spune eli a venit de la Dumnezeu prin Duhul Siu Simt ("forta activa"), EI a fost doar "agentul instrumental" prin care a luerat Dumnezeu. Martorii luiIehova II plaSC<l:r.a pc Fiul in acccasi categoric ell ceil 'il ingcrilor. Estc Important sa retinem ea ingerii i§i au propria lor personalitate cu 0 anurnila rnasura de putere ,i cunoastere care le-a fost data.

, Fiul care=traieste in cer nu are wei 0 legatura sau similaritate eu Isus Cristos care a trait pe acest pamint, Ei spun ea Fiul prin vointa Si-a incetat existenta eind a venit vremea ca Omul Isus sa-:Se-nasci::pe .p.imint..·Ei .folosesc Filipeni 2:7: "Ci S-a dezbracat pe Sine .Insusi" pentru a lncerca sa dovedeasca aceasti teorie, Sinueiderea este singurul mod in care 0 persoana se poate anihila pe sine (prin vointa, sa-§i inceteze existents). Eu inteleg ca Biblia spune ea sinuciderea este pacat.

Martorii lui Iehova afirrna aceasta doctrina ca fiind realitate fara sa 0 explice. Daca ceri 0 explicatie, ei ip vor spune ea este un mister. Totusi, daca le-ai spune ca Trinitatea este un mister, nu vor accepta acest raspuns.

Isus Cristos

Crestinismul biblic. El S-a umilit devenind Om (fi1.2:5-8), dar nu a ineetat sa fie Dumnezeu, Lui I s-a adus inehinarc cind S-a nascut (Evr.1:6). Seopul Sau pentru care a venit pe parnint a fost acela de a-L

69

i:

--------~~- .

.. - :

70

Abordercs cu draioste a MaTtorilor lui lehova

revela pC Dumnezeu ~i de a-i riiscumpara pe eei paclito~i (10.1:14,18; Mt.l:21) .

. Martorii lui Ichova. Ei invata eli Isus Cristos a fost doar un om.

Ei spun ca in Isus nu a cxistat nici personalitatea, nici puterea ~i nici cunoasterea Fiului anihilat. Ei citeaza inceputul lui loan 1:14: ,,~i Cuvintul a fost facut carne", dar nu tin seam a de restul versetului care spunc: ,,~i a lucuit printrc noi (~i uoi am privit gloria Lui, gloria singurului nascut din Tatal), plin de har ~i adevar",

Nasterea lui Cristos

Crestinismul biblic. EI a .fost conceput de Duhul Stint ~i nascut de Fecioara Maria (ls.7:14; Mt1:18,20,23; Lc.l:27).

Martorii lui lehova. Ei cred in nasterca din fecioara, desi neaga personalitatea Duhului Sfint. Ei.spun:

I ntrucit a a vut loc o concepere reala, se-pare ca .Iehova

.' Dumnezeu a faeut ca un ovul din uterul.Mariei.sa- devini.. fertil, rea1izind aceasta prin transferul vietii primului Sau Fiu nascut din sfera spirituala pe parnint (Gal.4:4). Numai in acest mod putea copilul nascut in cele din urma pe pa-

'mint sa-~i pastreze identitatea de persoana care a locuit in cer in calitate de Cuvint.z, Din rezultatele revelate in Biblie, se pare ca forta perfecta a vietii masculine (care a deterrninat conceptia) a anulat orice imperfectiune existenta in ovuluI Marici, gencrind prin aceasta un tipar genetic ... ce a fast perfect de la inceputul lui (Aids to Bible Understanding - Ajutor in intelegerea Bibliei. p. 920).

Este greu de injeles cum poate cineva sa creada tot acestlimbaj care pare sa fie series ~i plin de scrrs, dar care de' fapt cste un arnestec de sens si de nonsens.

· ...

Contrastul dintre cTC1tirusmul biblic Fi convingeriJe 1ilmu/ui de Vegbc 71 .'

Rangul lui Cristos , '

. ·1·-~~·

~: .

:. '.j -,

Crestinismul biblic. De la nasterea S~ El a fost' DWt~~~ul-Pm,',

perfect (1.Tim.3:16hi Cristosul (Lc.2:11). ' ", - ..'. i!

~ ::

! '

Martorii lui Iehova. Ei sustin ca Isus Cristos fi Adam au aeelqi; , rang. Singura deosebire este ca Adam a pacatuit, iar Isus nu. Se presu-,t, ' .pune eli Isus nu a, fost diferit de alti oameni pina nu a implinit vlrsta.

de 30 de ani. Ei spun ca Isus a fost "eel mai de seama' om care Ii um- ,;, blat pe aeest pamint, figura cea mai prceminentadin intreaga istorie';' ' , orneneasca" (Yearbook - Anuar, 1983).

Isus nu a fost Cristos pin! nu a fost botezat Cristosul la virsta de ~ 30 de ani. Martorii lui Iehova sus tin ca pina ce Isus n-a fost- botezat, ; Eln-a stint ca venise pe acest parnlnt sa moara, Se presupune ca: ' aceasta cunoastere i-a fost revelata treptat dupa ungereaSa, "" . " : :

Isus Cristos a fost reprezentantul lui Iehova aici pc pamint, Soeie-

tatea Turnul de Veghe inyatl ca -EI nu avea -putere in Sine. Toate-mi-. nunile ~ semnele pe care le-a facut au fostfacute prin puterea fortei: active a lui Dumnezeu. Ei mvata ca atunci 'cind

inchinare ~i cinste, 0 ' , " '.j~!'''''{""~'~!l"i

Societatea foloseste terrnenul de "trans'fer 2ellletlC:- "'" ........ A~AV' ... _,

de ee a putut Isus sa'spuna ca s-a coborlt din Cer"dep: . _ ,', '

vititurilor lot) EI nua fost iliciodati in eer. Acest .termen l";a'~; i ' de asemenea, lui Isus sa pretindi ca este "singunil fiu 'naseut :;81' liri ':' ~ .: e-, Durnnezeu", desi Fiul nu existain aeel moment In vocabu1.arii119r"~ l' . "Fiul ornului" ~i "Fiul lui Dumnezeu" au acelasi Inteles, tr(v6cabu~' ":"', larul crestin, "Fiul omului" se refera la natura omeneasca a lui 'Cris- ' tos, iar "Fiullui Dumnezeu" se refera la natura Sa divinii. '

Martorii lui Iehova folosesc termenul de "Fiu al lui' Dunuiezeu~,' " " pentru a se referiIa Isus, Adam, lngeri ,~i altii, 'Isus eSte:'Uil.ufdiD>;',:,~;. ,.- .. ' numerosii "fii ai lui Dumnezeu". Ei cred ca eel ni:ai mare 'pi~t pe ca-' ",::,~~: re it cornite 0 persoana este sa creada In divinitatea lui ISiis Cristos ~r' , ',"', in Trinitate, pe care le considera invataturi "pagine". Seopul principal :',~ •

al Societatii este acela de a distruge aceste invititurL .:

'. ".: .;.:=.: ..

, .",;:..~ .,"

, .

l .. ;:. - :,~;". >- . . - . . .' .t.

~;.tJ~~?2;~;.'tJ.';.; .. :'{:~_;V_i;'~" ~l:ionl.tn:a cu-drllfOste a Martorilor.lui 1ehova

I ~s~Fi':r':'~: Moartea.lul Isus .

1 \~. :~:t)~;; J~~t~,JsqiuJ .biblic. Isus Cristos a murit pentru pacatele noas~~,i~·.Itr.e:~P,qt;nvit ScripturiIor, ca -jertfi reprezentativa ~i substitutive, Toti _:f'f.'-.! "~~crc(fti;J.· EI sunt indreptititi prin singele Sau varsat (1 Tim.1:15; l i:' '.. :~; 1(~~r.~S:3; Mt.20:28; Ef.1:7; l.Pt.l:18-19).

k ... ',- -MartodiJui Iehova. Intr-opubllcatie mai veche a Tumului de '''';':- : 'Veglii,;' ~ j{arp -of GOd (Harfa lui Dumnezeu) (1921), ei II in-

I J_":: fi~"~"IsuS atir_nat pe . cruce, Fostul presedinte at Tumului de ~~~ .. ~ '~ .. JF:)tuth.erford a sust~ut.~ ls~s' a murit pe cruce (Reponcilia~ .~,;:.:..,\ .~~.J~picarc, p. ~39,199). De atunci, invititura lor s~a schimbat, ~I

1 ~;~;;. ~~. ~ .~1l:D~~ .Is.~·8 murit pe w:'- .. "stilp ?~ tortur~" .. Pu~lica~iile ac.~~:~.:.~~~ pe Isus pe un smgur ~.~~lp cu mlinilepironite dea- .' ·1Ii':'c· .... ~:cap14¢._.~te folosit un singur cui pentruambele miini. Aceasta

11. estc contrar Scripturii care invata: "Daea' nu voi vedea in miinile Lui urma euielor, _. nu voi crede" (lo.20:25).

Sc spune ci Isus ~i-a dat viata ca pre] de rascumparare doar pentru acde pi~.tC·pe':care le-arn mostenit de la Adam. Ei spun ea moartea

\ \.1" .. lui ~ asiguri faptul d tntreaga omeaire. (cu _ eXCeptia lui Isus

. ·.Cristos fi acelor excl~i decatre Societatea Turnul de Yeghe) vainvia

:.' .. _.' ; ,·1aIn~rc8 ¥" pentiu el, 'bisea.mni "0 re:'cr~e:-Acestor Inviati li se

l - ~lJ"a;~e~e eonauceru._.·tUi Dumnezeu pepe-

" .' ·~:r;'··-:1-:ul '. . " . ;.,. , .

I·· .. ·n~~,m., ... , .

. - ":- . .- In!iuci~ei sP~ Ci Isus Cristes nu a murit pentru pacate personale,

\ I' . Martorii ii~ vor~c despre iertar~ acestor pacate. Telul !or principal . este aeela de a c14tiga aprobarea lUI Iehova Dumnezeu pnn supunerea . tOtali fata de 'Sccietatea Turnul de Veghe. Loialitatea rata de Organi·· .. ,zape· este sinonim cu a fi loial lui Iehova Dumnzeu. Intrucit ei sustin

ea Jehova.Dumnezeu lucreaza doar prin interrnediul organizatiei lor,

". . "ioate"ccleWte organizatii religioase sunt madulare ale "Babilonului eel

- J. . Mare~. Se spune ea aces tea dau in mod inselator invataturi deghizate

~"i:lltJ~;~::SOcic~ta:tea blvata·c~ Cristos a fost anihilat, iar corpul Sau S-a de~~H~r'ijnte2iit . forma degaze 'in tirnpul celor trei zile care au urmat moartea Sa; Aceasti anihilare a _insemnat sfirsitul lui Isus, intru-

. .

.. ' .

- --_ ~

•• _("-' t.

'.:,. I._- •...... :'

Conlraslul dintrc crc~I;nismul bibliC' ~; "(lnl'inll'l'rilC' 11mllllui dt' VrSIk<

cit ei spun ca sufletul omului nu exista separat de corpul sau. Ei spun ci Isus nu va invia impreuna cu restul ornenirii, deoarece ar "lua Inapoi pretul rascumpararii" daca arinvia.

, Invierea

Cre~tinismul biblic. lsus Cristos a inviat Iizic dintrc cei morti" (10.2:19-22; Mt.28:6; Lc.24:33-43; l.Cor.15:4; FiI.3:20-21).

Martorii lui Iehova. Ei vorbesc des pre "invierea lui Isus Cristos", cu toate ca ei spun ci Isus Cristos a fost anihilat total dupa moartea Sa. Ei explica aceasta "inviere" folosind pirti din doua versete. l.Petru 3:1a, spune: "Fiind dat la moarte in carne, dar ficut viu in Spirit". i.Corinteni 15:44 spune: ~Este semanat un corp natural; ... este inviat un corp spiritual". Ei iau articolul nehotarit "un" din l.Corinteni ~i cuvintul "spirit" din 1.Petru ~i,; spun c:i Isus Cristos a in vi at sub forma "unui spirit". Ei invata ca acest spirit este un Inger care este Fiul re-creat (Mihail, de fapt Mihael).

~a cum s-a mentionat mai inainte, Fiul din cer a incetat sa existe atunci cind Cristos a fost conceput de Maria. Apoi, odata ce Fiul a fast anihilat,Jehova Dumnezeu a re-creat Fiul Pentru Martorii lui lehova, toate-referirile la Invierea lui Cristos ~i la revenirea Sa la viata sunt in legatura cu Fiul re-creat, Luca 24:36-43- dovedeste ca aceasta invatatura este falsa. Ucenicii (discipolii) "au crezut eli vad un spirit" (v.37). Gasim aici cuvintele "un spirit" aidoma cuvintelor pe care le foloseste Societatea Turnul de Veghe, dar replica lui lsus cstc: .Priviti miinilc ~i picioarele Mele, ca sunt Eu Insumi: pipaiti-Ma ~i vcdcti; caci un spirit nu are carne ~i singe, a~a cum vedc~i Cll am Eu" (v.39).

Singura concluzic logicii din cxplicatin (lrl'rita de Societate este d\ accst Fiu-Mihacl rc-crcat a luat corpul lcpadat ca ncf'olositor al lui lsus ~i a aparut in el, spunind oamenilor di Isus inviase dintre cei morti. Cu alte cuvinte, aceasta a fost una din fapteie ceie mai mari de impos-

• Expresia tradilionalil "_ invi a din I1lorti" face parte din limbsjul hihlic "de ic:I1\1\-. Dcoarecc cuvintul "morli" 5C referi la oamcaii rnorti, atunci expresia inscamna in aceasll formularc cl Isus a fost in cei morti, ,i de acolo "S-a ridicat in sus" (in greceste anastasia, ridicare in sus), Adevirul cste ci Isus "s-a ridicat in 5US dintrc ceital]] morti, lisindu-i acolo unde se afla" - n. tr,

0'

, '

73

r

,

----------;--;---- ----- ~---

·74

Abordarca cu dragostc a Martorilor lui Ichova

lura pc care le-a cunoscut vreodata lumea, CcJ ce spun ei de rapt este ca, Intrucit Isus le-a spus oamcnilor ea EI este "Fiul anihilat at lui Durnnezeu", atunci a fost foarte coreet ca Fiul sa.' spuna ca El este Omul Tsus Cristos. Organizatia foloseste termeni eleganti pentru a as-

cunde accasta invatatura rcvoltatoare, .

Organizatia pretinde cit Fiul a aparut oamenilor in multe forme difcritc. Ei prcrind lucrul accsta pcntru cii, uncori, oarncnii nu L-au rccunoscut pc Fiul cind le-a aparut.

Inaltarea

Crestinismul biblic. Domnul Isus Cristos S-a inaltat la cer in corpul Sau inviat ~i este acum inaltat la dreaptalui Dumnezeu unde, in calitate de Mare Preot aI nostru, EI implineste lucrarea de Mijlocitor ~i Avocat (Fap.1:9-10; 7:56; Lc.24:50-51; Rom.8:34; Ef.4:8; l.Pt.3:22; 1.10.2:1 ).

Marfurii lui lchova. Ei 'crcd di in eer nu pot intra corpurilc f'iziceo Cei ce se due in cer sunt "f~mte spirituale" in "corpuri spirituale" .. Cind Mihael s-a ina1tat la cer, el a parasit corpullui Isus pe cindintra ;rrneri. (Aceasta, desigur, contrazice invatatura for care spune ci tru- .

pul s-a transformat in gaze inaintea diminetii de Paste). .

'" . Ei au adaugat titlul de "Isus Cristos" celorlalte nume sub care este

cunoseut Mihael - "Fiul" sau "Cuvintul". Ori de cite ori vorbesc despre Isus ca fiind incer, ei se refera la Mihael. Cind a fost re-creat Mihail ~i s-a intors in cer, aeestuia i s-a dat 0 pozitie mai inalta. EI a devenit "Dumnezeu atotputernic", 'pe cind inainte fusese doar "un dumnezeu". Ei nu ne spun ce a faeut Mihael ea sa merite aceasta promovare. Cind Biblia vorbeste des pre pozitia inaltata a lui Isus Cristos (vezi FiI.2:5-11), ei spun' cii aceasta se refera la Mihael. El este ~i Cuvintulcarc e Rcgele regilor ~i Dornnul domnilor ..

Ei ered ea Isus Cristos (Mihael) va domni in cer timp de 1000 de ani. Totusi, ei lnvata ~i faptul eli eele 144.000 de spirite re-create VOT "domni impreuna" eu el, dine! celor 144.000 putere egala cu cea a lui

Cristos. .

Dupa Milcniu, Cristos va fi retrogradat din pozitia Sa inaltata ~i va

--- -,--

.' ':':}~~<, -,'-,: ;~.~~~' ,::~t~/;~~~! ~': -

'. " • I?::-''":·:""~~::~'"'''"~

Contrastul dintre cTeltinismul bi'blic Ii conviDgeri1e Thmulul de,Vp'.;,:::',\';i·,,7S\:.;.

, ,~ , .' , . I, .- ~.:. ·~·,:~!f.:{~~t~t~~};~.~ r~ ,

da regatul Inmlna -lUI Iehova DumnezeuCare'Se.~~te'~de;'~9QO~:~' de ani. Intruclt Cristos a -sfir,it totul, Iehova Duiilnezeu:"va~:contmuf~' sa Se odihneascs. Ei folosesc l.Corinteni lS:28-in-tncercarea'd~ a'dove':' : di aceasta, Acest pasaj spunee ,,~i cind toate lucrurile ·ti·Yoi:t.i:'s~use;,~' atunci ~i Fiul Ynsu~i va fi supus Aceluia care a pus toate lu~fsub ~ , EI, astfel incit Dumnezeu sa fie totul in toji", Ei nu iau in'seaml' ver~, setclc care spun ca Isus Cristos a primit un ~regat etern" ,IS.9:~J}, ',r ' nu rea1izeazi faptul ci dupi Mileniu nu vor mai fi neeesare 'Uncle' distinctii intre Cei care alcituiesc Trinitatea pe care le avem astizi.' :

" . . . . " .. " "':'~

A doua venire '

Crestinismul biblic. Crestinii cred in venirea personali, iminen- : ta a Domnului Is us Cristos pentru Biserica Sa. Dupa Marea Tribulatie ' (Necazul eel Mare), El Se intoaree pe pamint ca sa domneasci peste pamint prin Intemeierea regatului Siu milenar (Zah.14:4-11; LTes,

1:10; 4:13-18; 5:9; Ap.3:10; 19:11.'~16; 20:1.:.6). '

Martorii lui Iehova. Eitotdeauna au-pus-accentul.pe intoarCerea.,' lui Cristos §i au stabilit multe date ca timp al intoarceriL~~~~u; -; cred ci Isus Cristos . va veni in nori ca sa':~i cheme Sfintirbfcer~!p~in.~ ;',i te de a-Si intemeia regatul milenial, ci invati ~~ Ei va·4QP1.~~'~1ii;t~r;;~n:

Russell a spus ca in 1914 vafi sili'~itul [umii.tJmjajt·~bl t~:Ar~':.f maghedonul, iar dupa' aceea Mileniul. Vizind ci nu s-a' int!1iiptat, ", aceasta, Russell a revizuit data .pentru anul 1916 §i.apqi ptD,ti1t.a~Ur,~

1918. El n-a vrut sa'admiti ci este unprofet fals, -v ' ',., ': : "> .. ;:;~~~~:--: .?J!':.~.

J.P. Rutherford a . stabilit .. anul 1925 ca an al Intearcerii lui GtIstos~:' ',,'~

Mai tirziu a spus ca eava avea loc in .. [urul.anului 1940. ,I

Charles Russell a iovata! ci Isus Cristos S~a Intors Intr-un mod invizibil in 1874 ~i, ,~a cum.am preeizat mai.sus.ji i~vatat'ci .sr~§itur, lumii va avealoc in octombrie 1914. Totusi, ci'ndva intr~iJ.9)i9"fl~)943~·.:.' .. s-a renuntat la data de 1874, ~i ei au sustinut ca Ism Cristos's2&JIitorS;,lnrr-un mod invizibil.ln 1914. Folosind Matei 24;34,care-sp~ci¥'d(t:*i:' , varat va spun, aceasta generatie nu va treee pini ce nu se vor"1¢.plini~:: toate aeeste lucruri", ei au invatat timp de eel putin -SO de"aDi iii8inte~" ea va avea loc Armaghedonul ~i ca va aparea 0 lume noui PJinJ;'~~'P~<j:~'.

i\ . . ".

'.! .

"

,.. . .

. ~: ~7(f,:1~~)~i~' ".:' .. Aborrhru cu dragoste I Martorilor lui khovI

: ;.,~.J~:i~r:::~:~;r. ::;: " .. : '. : .

. ;ce.fi:~~ii illainte ca gcneratia care a yizut evenimentele din 1914

~ •• ie··cl···; .. ··· .

;'li .. ;r~.~~~~:ei:~ilU: declarat.ca pentru a ~vedea ~vepimentele" din '~~~~~t~~p:~:,eI~tiv~ trebuia sa .fie in virsti de ee! p~tin 15 ani . . tvCZ1~~. o::-';TreZltl-va, 8 octombne 1968, p. 13). Apol, In Turnul de . . .':' 'Vegbi='d(ia) ootombrie 1978~ au spus ci termenul "aceasti genera tie"

I s-, SJJ. mod logic nu s-ar aplica copilasilor niscuti in timpul primului raz-

~: ., bOi.mondiaL EI se 'aplica adeptilor lui Cristos ,i altora care au fost in ;~.:." ·.atarc·l1.otiSei'Ye acel rlzboi ,i alte lucruri care au avut loc. lar in I ~~/t' ~~~w.u;·~~::Oc~mbri·e 1980 al .revisteiv7'urnul .. dc V~c, la pagi:

V-;~ ««. ;": ~'31;~q;~~:cl~ ~n~ ~ un evenunent sa lase 0 rmpresie de durata ~i .>~ .~ .ni~~~i¥·~ci persoane, ea tre~ui! sa aibi ce! putin ~~. ~i. !nci. ~n

!~::.~:~.·~~.~~l~'£.~»~~~:~ tnvete cl rceuti generatl~" trebuia sa f~e aIcav- ~;'>;: tUiti.i~~cCta ~e au 'vizut <au fost Inde-ajuns de matun ca sa

~f~~'" .. int~l~iJ)~~veniiiicl1tele din 1914. Dar pe mas uri ce se scurgea timI ~.,? pW;-ril'IlliDi)l:Cic"VCghc din IS.mai 1984, ei au extins sferade aplicabi-

litate qa inclt si-i includi ,i pe Hcopilqi" - chiar daci cu cltiva ani in wiDi spuscscIi_cl aceasta nu se poate aplica la copilasi,

De ·~enea,.ani la rind au invatat ci acest cuvlnt sgeneratie" tre-

buia·inteleS. In mod literal. In multe articole serise asupra acestui su.. ti~~~ cj~~ Psalmul 90:10, care spune ci virsta maxima a unei gene:·ntii·poafc:.rr80.:_-d~~..Apttar, daca luamln considerare aceasti ul: tiIIiifutc,fpr~tare, care sustine ci se aplici CQP~i1or ,i nu neaparat

':.:'. .' 'celQf :a;·.A\fvi~t",. tot 'insearimi ca .Armaghedonul ar.fi trebuit sa 0'. '.,.. -suiViiii-:iDaiiiiC'dcfoetoinbric 1994. Dar ,tim ci lucrul acesta nu s-a in-

I'; . • ·tiiIiptat -, -, ~.._ ,_ . .

:: . ComitCtul de conducere al Societatii Turnul de Veghe si-a d~t searna ci au 'n fata lor 0 profetie foarte serioasa care nu s-a implinit, de aceea Innumarul revistei Turnul de Veghe din 1 noiembrie 1995, in doui articole care au inceput la pagina 10 ~i s-au ineheiat 1a pagina 21, au anulat complet. tot ceca ce invatasera .cu privire la H~~ti generatie". Ei spun acum ci aceasta nu se refera la 0 perioada limitata in

! \. . timp .luati' in sens literal, a~a cum obisnuiau sa tnvete ei, ci Haceasta

I "~"'" r- teneratie~,-se refera dupa· cit se pare la popoarele pamlntului care vad S;Cmnul prezentei lui Cristos, dar nu reusesc sa-,i indrepte calea". Cu alte cuVinte, ei spun ci "aceasta generatie" se eferea doar la faptul ca

I'

[I"

i .. ;

..... -i-zrn

j .1

, I -_j

Contrastul ainu» cre~tinismul biblic ~i convingerile Tumului de Veghc r'

asa cum au fost oameni rai pevremea lui Noe eind a venit potopul ~i cum au fost oamcni rai cind a Iost distrus lcrusalitnul in anul 70 d. Cr., lot a~a vor fi oameni rai pe f'ata pamintului at unci cind va avea loc Armaghedonul, Martorii lui Iehova se vor referi la aceasta ca la 0 "noua lumina", dar Biblia a afirmat totdeauna in mod limpede ea vor fi oameni rai pe pamint in vremea Armaghedonului!

Multi ani 1:1 rind. punctul central al invii\iilllrii Turuului de Vcghc a fost anu11914. De aceea, ruperea legaturii dintre "aeeasta generatie" ~i anul1914 ar putea avea asupra Martorilor lui Iehova un efeet de revenire la realitate mult mai profund declt chiar faptul ea sfirsitul lumii nu a avut loc in 1975 a~a cum a fost clar profetitl

Motivul In spatele tuturor acestor modif'icari doctrinale sta in faptul ca ei nu cred ca Isus Cristos va reveni pe aeest pamint-in mod tizic. Evenimentul-cheie este Armaghedonul, dupa care Societatea Turnul de Veghe urmeaza sa dornneasca pe parnint sub Indrumarea eelor 144.000.

Satan

Crestinismulbiblic. Satan este un Inger care a fost unul din ingerii eei mai apropiati de Dumnezeu. El s-a razvratit impotriva Lui in eer. El este autorul pacatului ~i cauza caderii, EI este dusmanul ral~ ~i declarat a1lui Dumnezeu ~i al omului ~i va fi pedepsit etern in Lacul eu foe (lov 1:6-7; Is.14:12-17; Mt.4:2-11; 25:41; Ap,20:10).

Martorii lui Iehova. In eartea The Truth that Leads to Eternal Life (A!evarul ee duee'la viaja eterna2. ei ne spun cum un fiu al lui Dumnczcu a evcnit Satan.

Astfel, spiritul invizibil care maitirziu a devenit diavolul trebuie sa fi fost cindva perfect, 0 crcatio a lui Dumnezeu fara eusur, la fel ea toate eelelalte milioane de "fii ai lui Dumnezeu" angeliei (Iov 38:7). Atunci, cum s-a facut rau? Dupa crearea primului barbat ~i a primei Icmci, accasta creatura spirituala a inceput sa se razvratcasca impotriva lui Dumnezeu. In el s-a nascut dorinta de a i se aduce inchinare

I

!

l~ __

: .

• I

78 Abonhrcs cu drBgoste B MBrtori/or lui JehovJI

(

~i astfcl i-a ispitit pc Adam ~i pc Eva sa se rizvrateasci lmpotriva lui Dumnezeu (p. 56-57)."

,

Societatea invata ca Satansi-a primit puterea de la Tatal la fel ca ceilalti fii ai lui Dumnezeu (inclusiv Isus Cristos). Ei .nu ne spun cit din puterea sa poate sa foloseasca Satan lnceplnd cu 'dezertarea sa. Ei sustin ci el este "0 creatura spirituals puternici", "durimezeul acestei lumi" ~i ea are 0 putere supraomeneasca. (Noi stim ci Satan are putere mare pcntru ca ponte sa imitc uncle lucrlri ale lui Dumnezeu. Cind Satan va fi aruncat din cer, va avea loe 0 mare batalie),

. Potrivit eelor .spuse de Martori, Satan are aceasta mare putere in el lnsusi. Cu toate acestea, ei sugereaza ci Fiul nu are putere innascuta, deoarece afirma ca ttputerea de a crea a. venit de la Dumnezeu prin duhul Sau eel sf'int sau forta Sa activa", Ei mai spun ci atunci cind Isus a fost pc parnint, EI a putut lucra doar prin ~degetullui Dumnezeu (forta activa a lui Dumnezeu)", Ca urmare, 0 concluzie rezonabila este aeeea ca Satan are mai multa putere decit Fiul intii-nascut a11ui Dumnezeu ~i decit Domnul Isus Cristos care a trait pe pamint! Ei neaga aeeasta, dar daca le studiezi invataturile,-veLajunge Ia acee-

asi concluzie. .' : . : .. ~~; ~ .

Cei 144.000

< .' .

. Crestinismul biblic. Noi triim acum in ceea ce este cunoscut sub numele de Epoca Bisericii, care a inceput in ziua Cincizecimii ~i va lua sflrsit cind Se va lntoarce Cristos pe norisi I~i va chema sfintii din lume. La acea data, Dumnezeu Se va ocupa din nou de natiunea - lui Israel. Daniel 9:27 vorbeste de sapte ani de suferinta (tribulatie) intre momentul in care Cristos vine si-~i ia sfintii din aceasta lume ~i inainte ca El sa Se intoarca ~i si~~i intemeieze pe acest pamint regatul de 0 mie de ani. Aceasta perioada de sapte ani se imparte in doua parti de trei ani ~i jurnatate fiecare.· Prima jumatate este cunoscuta sub numele de tribulatie (Necaz), ~i a doua jumitate sub numele de Marca Tribulatie (Necazul eel Mare), (Nu toti crcstinii sunt de acord cu aceste arnanunte).

Yo general, se erede cii eei 144.000 rnentionati in Apoealipsa 7:4-8 se refera la un numar literal de evrei autentici (12.000 .din.Iiecare se-

-, .".;~.>.' ::~;f·):~;;·t;,\~l·1{~.:

. . '. ;.'. . . ~ ." .' .. :.:::~ .\~.::~:.:~~[;:.).: ~lt~·

ContrlStul dintre crgtinlsmul bIbllc Ii convi.rprile ~rd.d·do ~i~}t~;;:7~ .~ ;;~.:·'I

" .. '. ...: . ' .. : .. ··:::·;·.~·~t\~;;~jj;;t::.<:,I~~:r

rnintie cu exceptia semintiei lui Dan), care sunt rim~,i~.'de)evtei fl-.;·? . deli care a·-.f~st s81vati In tintpul tribulatiei, dar ~e~'liti' ~te "fi~' :~" dogmatic in privinta acestui subiect. Unii cred cl'~i l#~~.O.:~e~evrei. vor fi eei ce vor predica .Evanghelia pina la mar~e pirnIn~ui .n ,.', timpul TJibulatiei (Necazului), insi.nimeni nu ~te·\~i .. :4.d~~c Ia'." .. privinja acestui subiect, Chemarea §i lucrarea eelor 144.()OQ,·~tc eeva.:.f; de domeniulviitorului, Este foarte sigur faptul,~ iCefti.'~~.09.0 vor~;·.,., iesi din Marea Tribulatie:(Ap.7:14) impreuni. cu:marca_inultimc ee Be ; ... , afli in Apocalipsa 7:9-17. Biblia spune ci sfintii lui Ctis~~' .vot;trii .fi , . vor domni cu El limp .de ~ODO de ani, dar. nu .limi~· .. ni~~9da~ .~~ numarul sfintilor (Ap.3:21; 20:4-6). --. . '.: :'-;::i. ".'~··~·r~~-. ;. .

M~rtoi'ii lui lehov~~ Ei ~red ci numai 144.000 dc:~~t;Uiutosi . al~i ~i se duca In eer ,i sa domneasca cu Cristos timp 4C? 10QQ~~.e ~n4 : :

Ei spun ci eei"144~000 alcatuiesc Mireasa Iui Cristos .fi ·~Wit·~dcnuJ miti "Clasa Miresei", ';'Turma Mica~, "Clasa lui Iaan",:StiuEi mai sunt cunoscuti ,i sub numele de "Rcgatul". sau' fidei ,i preyaZitor~. Martorii lui Iehova spun.cl selCc~a

· a inceput atunci cind Cristos ~i-a ales discipolii ~r-a C()1~~~ua,~;§!~_ '. lucrul-acesta de-a' l~gul.seco1elor.:pini.in ~,j:l':-71' ~~~

anuntat Qt· numi.rul era complet. . . ... > .. ~.); ~~~~~

Cind a -ineepuf Societatea Turnul de:'Veghe~ ·:~~~:'!.Ht:.~~~!1

· membrii ei"v<>r' face parte dintre cei 144.000 care':v- 'gr:~'i)l~;,t'gj~m Acesti.oameni "liu' trebui~ti sa "fie 'mal spirituali deett _~""."".;..~. aveau decit sa devina membri ai Societatii, Unul ~ Prc~sulPu.s:el~ eficii 'de a fi Marter al lui Iehova era siguranta ci .mergi. ~;;'!"'~.~;~';',,""""~~

. Cu toate acestea, pe masura ee numarulde ~ .. ~'~,I·?:._~'i~'~~~~:~;:' cut, si-au dat seama ci seloonfrunti cu 0 problema, rwtu~.,,'-:'J.,~.t. spus ca s-a implinit numlrul eelor 144.000. Odati crul acesta, Societatea trebuia sa-~i schimbe invi

· viitoare a omului, Societatea inv-ati acum cl eei: cC·;·;y~~; Hpamintul eel nou" (sau 'paradis) sunt cei fericiti, Intrilclt 'ci ca familii. Cei 144.000 trebuie sa renunte la plieerlIc ~oii1ti:i Y"UUU,J, .. , pentru a domni cu Cristos. Foarte putini Martori vor sa'fac~: acestvsacrificiu. Sotia unui misionar Martor allui Iehova mi-a spus: ~N-am: '

.. d . tW W • " t •• .' • '.

mct o onn a.sa merg In eer . . .' : :',.,. :.;:~ ;,'.

. ~ - .:.:,'~>~ :f~~~\~~'i>'<~i:

i .

·t~~~;~if;~i'~~~~~~}·::'··:~'::·-·---::' ~ ... '.. . '.: '

:; ?~.~.i!i·~~i:"~~:.1~~~''''.: .. · .. Abordarea cu dr.goste. Mutorilor lui Iehova

: ",~.',~' i~::l(:~~:'~:r:>~' -: ' ... " " .

';: " " _ '),otUfi, Charles Russell a invatat ca Mileniul a inceput in 1874 cind .. ,;. ; . . domnia lui Cristo~ inceput in cer. Dar Socie~tea invata acum ca /~; f .~ .. ~~cni~'a~,tnCcputJn .1914, clnd domnia lui 'Cristos a inceput in cer . . "~;~": : ''Minibrif'eClor:144;OOQ Carc,au: murit Inaintede acea data au fost . t·, :' "a~~JD~ii,:~~.:penoan~, spirituale" in,,,corpuri spirituale"-,i au in-

f:':; ;3~t~~~0'~~ tncepind:cu.t9~~:,= a1tfi mug direct

~'" -; " ;., Ma.r~a ~~Itime (Ap.7:9) sau Celelalte oi (10.10:16)

~. . ":}. - i.,'j - .. ~ :-- .:/-'-, f ~ :::,;;'1.0- .... T~. ..... <0 " I- .' • :;,'" ~ .....

'~~' , .. ' c~re$tinismu, :~~~lic .. , "Celelalte .oi" . 'Sun~ ceia care nu erau din

i~l ~~ evreiJot·p~~vr~mea._ eind a -rostit, Isu~ aCf~ cuvinte, ci, ei sunt

j ne-evre! Care tn'vutor,(dupa moartea Sa pe cruce) ~or crede in El .. A~a

J c#. se~!l!irm~ ~1ar 1a,s~r,itull~ Ioan 10:16: "Va fi 0 singura turrna si

"'J . un.smpt:,pls~r~~ .(VeZl 1s.56:8; 'Ez.34:2~; ~7:24; 10.11:52; 17:20;.Ef.2:

:~,' .. ; u.:;J.9).:~ea·.~wtime~ diD:Apocalipsa 7:9-sUjit cei care "vin din Tri-

bUIapa'ceci Mare"~ q~ eum se afirmi clar in versetul14. Biblia nu Irn , parte niciodati credlnciosii in doua c1ase, una superioara celeilalte.

".: ·10" ~'-:./.~ ••• ;"~:"." .. ~ _.' -' •

Mari~rii-Iui Iehova, El se impart in. doua clase.Primul grup este i.' fonn&t~dii?~cerilii,i"JdeSpre care s-a discutat cind am vorbit de "cei , ··144.ODO"~.·;ln~199t;·,~.SoO ae~'Martori ai lui Iehova pretimi ca fae parte "r. '.dijj:8cUsti:d8Si..~pe tOp au fost mernbri ai Societatii inainte de 1935. Pin! 1a schimbarea politicii din anull995, toti membrii corpului

" de condu.Cer~' trebuiau si f aci parte .din a~ti. elasa. '.

: '.;·R~turMartori1or rae parte din elasa ;;IDB:Ili.mulpmi" (din Apocali~ '7:9). Toti. Martorii lui Iehova care traiesc astazi asteapta sa suPIlvieluiasca biitaliei de la Armaghedon ~i sa populeze paradisul de pe pamint pe care. n vor pregati in timpul domniei de 0 mie de ani a lui Cristos. "Pimintul eel nou" va fi rasplata irnediata ci~ligata de marea.multime datorita loialitatii 10rSata de Iehova Dumnezeu. Ei i~i

vor cistiga rasplata prin activitatile prezente- de predicare (vinderea I

publicatiilor Turnul de Vegbe din u~a in u~a). .

I "\

. \ !

I

, ,I II :'1,

Armaghedon (Ap.16:t6; 19:17-20:3)

Crestinlsmul biblic. Armaghedonul (mentionat sub numele

__:J

Contrastuldintre crqtinismul biblic si convingerile Turnului de Vegbc 8l

acesta doar in Apocalipsa 16:16) este dealul ~i valea Meghido, la vest de Iordan in cimpia Izreel, intre Samaria ~i Galileea, in Palestina, Acesta estelocul stabilit pentru marea batalie care va avea loc dupa perioada Marii Tribulatii, chiar inainte ca Isus Cristos sa-~i intemeieze regatul milenar. Armatele Bestiei ~i ale profetuluifals vor fi nimicite clnd se va cobori Cristos pe pamint cu glorie (Ap.19:11,15,19,21). Poate fi mai mult decit doar ° batalie locals, datorita imensitatii arrnatelor implicate_" peste doua sute de milioane (Ap.9:13-18; 16:12-14).

Martorii lui Iehova. Ei invata·,ca inainte ca domnia de 0 mie de ani sa Inceapa pe parnint, va veni ovreme de mari distrugeri datorita bataliei de la Armaghedon. Ei declara ca numai rnernbrii Societatii Turnul de Veghe vor supravietui acestui holocaust nuclear. Ei folosesc aceasta invatatura ca pe 0 unealta de prozelitism, spunindu-le oamenilor ca ei trebuie sa devina membri ai Societatii pentru ca sa nu fie

A • I _.

emeriti. . .' ._.

Ei cred ca Armaghedonul va fi cauzat de ° confruntare dintre Regele Nordului (se presupune di este Uniunea Sovietica) ~i Regele Sudului (Statele Unite). Ei lnvata ca vor fi folosite arme nucleare, dar ca batalia va fi condusa de Dumnezeu asa incit sa-i protejeze pe Martorii lui Iehova, (Pentru detalii vezi publicatia Turnul de Veghe, Uni:

.ted.in Worship of the Only Tcue God - Uniti in inchinarea adusa singurului Dumnezeu adevarat, 1987, p. 182-183).

Ei spun ca primullucru ce va fi distrus vor fi toate religiile lumii ·(desig~, cu exceptia Societatii Turnul de Veghe). Aceasta distrugere a . celorlalte religii este una din invataturile lor 'preferate. In cartea Make Sure of All Things (Asigura-te in toate lucrurile), se spune despre Armaghedon ca va fi: "Blitalia lui Iehova Dumnezeu eel Atotputernic, in care ofitcrul Sau comandant, Isns Cristos, conduce forte invizibilc ale dreptatii pentru a-l distrugc pe Satan ·~i organizatia sa dcmonica si orneneasca, eliminind raul din univers si -revendicind suveranitatea universals a lui lehova" (1953, p. 24).

In From Paradise Last to Persdise Regained (De la paradisul pierdut la paradisul recistigat) (1958, p. 203-204, 207-211), ei of'era 0 descriere Ioarte lunga a ceca cc se va intimpla la balalia de la Arrnaghedon: cum vor fi ucisi dusrnanii lui Dumnezeu; cum vor fi mincate

+

r :

Pamlntul eel HOU

_.. . :. ~ " " I' i

'.";. ";":. I !

82

Abordarea cu drllgostc II Martorilor lui lehova

" : . (

corpurile lor de viermi, p~!!ari ~i fiare; ~i cum tirnp de ~apte luni supravietuitorii Arrnaghedonului vor stringe ~i vor ingropa oasele.

Tot aceeasi publicatie a Turnului de Veghe arata imagini cu blocuri zgiric-nori care sc prabusesc (se pare de la un cutremur de pamint), oameni care se ineaca, grindina care cade ~i omoara oameni, d~diri in f\i\d\ri, ~i piimlutul cum lie dcschide ~i oamenii end intr-o crapatura mare. Concluzia logica ce reiese din aeeste imagini este aceca cit majorilatea cladirilor vor fi distruse, impreuna cu toate drumurilc ~i alic mijloace de transport. Nu uita, numai Martorii lui lehova Hcei norocosi" vor ri cei care ajung sa supravictuiasca aeestei distrugeri groaznice - ~i apoi trebuie sa Inceapa sa cladeasca "paradisul".

Crestinismul biblic. Biblia face de patru ori referire la un eer nou ~i un parnint nou (ls.65:17; 66:22; 2.Pt.3:13; Ap.21:1). Se crede ea acest parnint nou se refera .Ia vrernea de dupa .domnia.lui Cristos de 1.000 de ani in timpul a ceca' ce' se numcste mileniu. in timpul mileniului, Cristos va dornni.cudreptatc peste pamint, dar sunt date numai citeva amanunte legatede conditiile reale existente pe pain)nt la aceasta dati. Isaia 35:1 spune: " ... ~i desertul se va bucura ~i va inflori ,ca trandafirul". 0 alta referinta este la Isaia 65:18-25, unde se spune ea durata vietii va fi mult prelungita ~i animalele se vor imblinzi., S-au facut multe speculatii eu privire la acest pamint din timpul rnileniului care nu au 0 baza biblica. Un lucru este sigur - niei un crestin nascut din nou care traieste in ziua de azi nu va merge direct pe pamlntul. din timpul mileniului, deoarece fiecare eredincios va fi luat la eer inainte. ca aeest parnint sa fie .intemeiat (1.Tes.4:13-18). ApoeaJipsa 20:4 spune ea "ei au trait ~i au. dornnit eu Cristos 0 mie de ani", dar ee fel de relatie vom avea eu parnintul eel nou nu se explica,

Multe grupari (Martorii lui Iehova si altele)fac greseala de a asocia paradisul eu parnintul din tirnpul mileniului. Cele douii nu sunt unul ~i acelasi lueru. Biblia invata clar ea paradisul este eerul, ~i nu parnintul, In 2.Corinteni 12:2, Pavel vorbeste de faptul ea a fost nrapit in al Ircilca ccr". "poi in vcrxct ul t1 SpIlIlC: .. hI a rust r apit in parndis". Este limpede faptul eli. eerul ~i paradisul sunt unul ~i acelasi loe. Apocalipsa

• "i;.

Contrastul dintrc cTCftinismul biblic fi conviDgeri1c lbrnuJui do vcpO 7~·.' 8~.·

'. ..: , .' .. •. .. ~ '::~;~:';'i :.' '.'.

2:7 spune: ,,~lui ce va invinge Ii voi da ·sl niinince diJ? 'Pomuf ~etu,,:·· care este in mijlocul paradisului .lui Dumnezeu" .: ~ A~pSIl' 22 se . face o' descriere a cerului, fi pomul vietii este mentiotiat'4e trerori,tn versetele 2,14 fi 19, ceca ce arati limpede ei paradisuleste 'sino~m cu

cerul. . .'

: !, ' • ", . _'.:

Martorii lui Iehova, Ei invatl ei, dupa Armaghedon, acest pa- . mint va deveni un paradis a~a cum a fost pamintul tnainte de ~derea lui Adam. Cirtile lor infiti~eaza oameni care locuiesc. ~.cU.e fr~moase cu lacuri ,i cu munti cu virful plin de·zlpa~ wiCleva lri fundfl. Dar aceasta nu se tnttmpli imcdiat dupl Armaghedoa Ace$t paradis trebuie 'sa fie realizat de Martorii lui Iehova care, Bustin ei, vor supravictui Armaghcdonului. Cu toate acestea, 'sarcina aceaStanu v~ fi dusa la bun sfirfit decit cindva dupa domnla de 1.000 de am a lui Cristos.

Recladirea acestui intreg pamint de catre cinci milioane de Martori ai lui Iehova dupa groaznica distrugere de la Armaghedon va fi 0 sarcina . gigantica. Ei estimeaza eli operatiunea de cUritire va dura aproximativ 0 -suti de ani. Desigur.-sarcina imediata va fi aceea de a scapa de cele cinci miliarde de cadavre, Supravietuitorii vor -. ~Y~ mai,

. lntii de -qteptat l'ina'"'~-viertnii, animalde~ce1~:fpiS¥ll~·t!orr . minca cadavrele -, (Ce gind plaeutl) Apoi vortrebui si.:~~~~~te

. scheletele. Dupa ce s-a terminat aceasti sarcina trifior~~~;,r~~ebu~ ie sa iDliture to~ta stricaciunea cauzati de bombele nucle8ie;jle .incendii, '-de cutremurele de pamlnt, etc., inainte ca reclidirta ~ paatlincepe .. Aceasta lucrare va trebui sa fie inceputi prin u~~. unor unelte manuale primitive; necesitind multi munca manuali :grea, deoarece tot echipamentul mecanizat va fi fost distrus. ~i plnltniiU trebuie sa fie prega tit pentru agricultura, Intrucit ei suspn C?l ,rie'&lre ifi va avea gradina proprie. . '. . . . ..:" .~:~'.' }<' .. ' "

'Defi publicatiile Turnului de Veghe orera Ullelejndicatii .• ~~.~' trebuie 'sa se faci pentru a cladi paradiSul pe' &cei:Stl··plJt.iiCtl,f~i mai multi Martori ai lui Iehova nu s-au gindit niciodati la: accs~··4etalii ~ . dintre care citeva se .gasesc in From Paradise Last to Para.dise R~-

gained (De la paradisul pierdut la paradisul reclstigat), .

~,,:, .'~i:;r~~~;:~:.:.:.:.::~ :,~., .

' .. 1.:;) •• · . .''-'.;, •• · .r : - ~~~::·.':~"·:~···Primu1- j~cru pe Care 'trebuie 8a-l faCi cei' ce vor ramine in . ,~·&:~.;:,-v.ta~,dupi Armaghedon este sa darime ruinele ce vor rami~/t.~;.;~:,n~·iM?p~~nl Ei trebuie sa curete:l?t.~Jace parte. din Cira-

. ~~1·", .... :..1e.n1.e I ... 'Satan .

, ...... ~ ~t!(·'·-;j~~. 6UI !,...,....._ . t' " ~ •. '''' •

. :·~··;:l~~'/;·~~;Apoi·Ci trebuie' sa cladeascUucrurLbune ca'sa Inlocuiasca

,:(.'~,~?~~)~ 'Ce-~ fost distrus. Orice 01I! care va ~amine in viata dupa

~ ' •.. I Armaghedon va avea 0 parte ID aceasta lucrare buni. Para-

" .: . _. disul se va rispindi pc intregul pimint. Intreg pimintul va

I I ·'h.. .. ~.~ ... " fLtr~forrm.t Intr-o gradina. Aceasta va fi 0 lucrare fericita.

{ I ~~.,,<:,~ j :, ',,; ~5, .: fl~e,,,om: va f~ce Ceva bun ~i folositor. 'Nimeni nu va Iuer:! !~I:t· :~/.'~ '. ':. :~k: .: :~n~~ ~t om. ·!:Iec&r .. e. om s~ va bll:e~r~ de re~ultatele muncu

~h~:~:- =, ::(''': .. ~:·'::lw ,I ale lucrlm mtinilor IUl. " .

dt~'''·'''· : "-)~<::,:'S,,,~!,~tUnci'il\fva mai fi foame, nu va mai fi lipsi de Iucru, k~( ';r_: ·~?;;;..~~~~Va~~~ n foamete,,1iu va mai fiteama erizei de api ,i nu ~~S"'~"!I; :' .t:~~:., ~~of'~ai fi "piete ilegsle unde oamenii pr~fitl de pe urma sa-

t1.l~~ ~ < '~:~~'~:":~f~~:;~ toti eel in viata il aseultl' pc' Iehov~, nu vor mai

, . .~ fi deli~te, fapte rele, anarhie ...

-, ~i, mai mult, vei avea 0 sana tate buna pentru ca sa te poti

I, ( • _ ;:::.- :b~~ de .viata din Paradis. Nu te vei im~lnavi ',i nu vei

"1' :'i-.' - J,of'" -' avea·duren... ., ' .. - .

~~4 : " 'ij·;: • .' .'. ~. •• .., "" •

I :,.~;:- ~: .':-. "':\':~""':;,;~At~el se vor Dafte eopu sanato~L .. (p, 220.-223).

, -e- ~ -.' -! .' ~,: .... ,'. ;; "~~] .;_~ :. ~ I'

'r;' : " :<CuJ~~ei, Maitorii lui Iehova mr corrstruiescacest -paradis

, ;;1/ _ ':.. : ~·pe~tro·ei. Ei cred cimajoritatea celor care au trait vreodata vor ilL: ·.-,~·,.:::i(\j~·:~~I:put4t pentru 0 vreme - intre.o suti ,i cinci sute de ani -,

I :li" ':. ':a~~;I1?-¥lt~i se pot bucura de munca grea depusa de Martorii lui Ie-

IJ~. '. ~o;V~"'_~ietatea T.urnul de yeghe estimeaza ea de cind a fost creata

. . lumea pe pamlnt au trait douazeci de miliarde de oameni, La 0 sutii

Ii' . d~',ani dupa lupta de la Armaghedon, spun ei, Dumnezeu ar putea sa

.:li. rc:.creeze 3% dintre cei ce au murit. in urmatorii cinci sute de ani,

4 I' restul oam:~ni1or vor fi re-creati treptat. in acest timp, cei cinci mili-

I ; oane de Martori (~i noii sositi) trebuie sa continue a construi case ,i,sa

'1)", :.' fab.ri~"'mobila, aparate si-imbracaminte pentru oamenii ce sunt re-

~~ i:: ". ,; .. cr~tj. (Ei of era mai multe detalii in legatura eli aceasta in publicatia

'-.::r ' T~ullii d.~ Veghe Insight on the Scriptures, ,Ginduri din Scripturi,

t 1983, vol. 2, p. 792-793).. '.

" .

Cootrastui dintre c~ui ;,':;,iic fi. conviD,eiile TuiDuiul de veglje. U

Mie mi se pare ca ar fi mai degraba un blestem decit 0 binecuvintare sa supravietuiesti Armaghedonului. Nu uita, Societatea invala ca moartea este ca 0 adormire fira durere, Ei declari ci Armaghedonul are loe datori~ faptului ci oameniisunt atit·de rai. Cu toate acestea, despre cei rat se spune ca mor de 0 moarte fira durere ~i vor fi lntr-o stare de incon~tienta in mormint, in timp ce cele cinci milioane de Martori curiti mizeria lisati de Armaghedon, Dumnezeul Societitii Turnul de Veghe pare sa fie mult mai amabil cu eei rai decit este cu Martorii lui Iehova. Eu nu ~ vrea sa fiu pe pamlnt ca sa

. inhalez duhoarea cadavrelor ~i sa privesc cum sunt mincate de mili-

arde de viermi!" .

A doua sansa

Crestinismul biblic. Biblia Q.1;l afirma nicaieri ci va exista 0 "a doua ~ansa" dupa moarte. Evrei 9:27 spune: "~i dupa cum oamenilor le este desemnat sa moara 0 singura data, dar dupa aceea vine judecata .•• " Da~a ar exista 0 a doua ~ansa, ~i oamenii ar fi cazut la .acel test, atunci ei-ar trebui sa moara fizic de doua ori, ceea ce Incalca Scriptura. Biblia nu vorbeste decit de doua invieri - care sunt despartite de l.OOO de ani. loan 5:28-29 spune:."Nu-va-minunatLde aceasta: pentru cl vine 'ora in Care toti cei ce sunt in mor.mint iivor-auzi vocea ~i vor i~ afari din ele; cei ce au ficut binele vor invia pentru viala, iar cei ce au facut raul vor invia pentru eondamnare". Invierea la viata are loe pentru cei care vor fi fost nascuti din nou inainte de dornnia de 0 mie de ani a lui Cristos (l.Tes.4:13-18; Ap.20:4-6), iar lnvierea la eondamnare are loc la sfirsitul domniei de 1.000 de ani a lui Cristos. Daca oamenii nu dau un raspuns Evangbeliei lui Cristos in aceasta viatli, nu va exista 0 a doua ~aosa in cca care urmcazii.

Martorii lui Iehova. in timpul mileniului, aproape toata omenirea va fi inviata din 'starea de inconstienta, ~i i se va da 0 a doua ~ansa de a se conforina voii lui Dumnezeu - prin care ei vor sa spuna, de a deveni un Martor allu~ lehova.

Inclusi in invierea paminteasca vor fi (1) Martorii lui le-

"

86

Abordarea cu dragostc a Martorilor lui Ichova

( ,

hova fidcli care au rnurit Inainte de moartea lui Cristos, (2)

miliarde de alti oarneni care vor fi adusi la viatl! -la "invierea p~ntru judecata" ~i (3) oameni de buna credinta care astizi ' iau pozitie de 'partea lui Dumnezeu, dar care datorita unei boli, datorita vlrstei sau altei cauzc au murit inainte de lupta de la Arrnaghedon.

Se crcdc di Invierea parninteasca -va avea loe de-a lungul unci pcrioade de timp, asa incit toti acesti oameni dupa ce vor invia pc pamlnt pot fi luati in grija intr-un mod ordonat ~i Ura confuzie. Cei ce au fost adusi la viata mai lnainte vor ajutala pregatitea lucrurilor pentru ceilal]i care urrneaza inca sa se intoarca (Fr.om Paradise Lost to Paradise Regained, p.232).

Societatea Turnul de Veghe invata ca Isus Cristos a murit pentru natura pacatoasa pe care am mostenit-o de la Adam, nu pentru picatele noastre personale. Intrucit Cristos S-a ocupat de pacatul lui Adam, ei pretind ca orice om va Invia, cu exceptia lui Isus Cristos Insusi, 'a Mar.torilor Iui.Iehova.exclusi.si.a unui numar nedeterrninat de alti oameni, Cu to ate Cl~ste'a~ ehlu invata eli va invia corpul care a ajuns in -mormint - .ci.altcinevacu-espersonalitate si.cunoastere.identici. Aceasta personalitate sicunoaetere a fast depozitata in memoria lui Dumnezeu. Ei spun ca.tDumnezeu va re-crea dupa plac un corp omenesc independent, dar acesta va putea f'irecunoscut de catre priete'nii ~i cunostintele lui ~i vaavea aceeasi personalitate ca persoana cu care searnana. In propriile lor cuvinte, ei af'irrna:

Cei ce vin la viata pe pamint nu vor veni din Hades sau morrnint direct in carne ~i oase. Prin Isus Cristos care a murit pentru ei, Dumnezeu va crea pentru ei corpuri noi. Desi Dumnezeu creeaza aceste corp uri, ele nu vor fi corpuri ornenesti perfecte. De ce? Deoarece acele corpuri trebuiesa corespunda personalitatilor ~i puterilor de gindire ale oarnenilor care vor -invia. Persorralitatile ~i puterile lor de gindire nu au fost perfecte sau fara pacat atunci cind au murit. De aceca, noile lor corpuri trebuie sa corespunda tipului de persoane care sunt ele atunci cind vor invia. (Ibid, p. 234).

"-I

,',! .,

'.. ; .

• ~... t •

-. , ... , , .. \ .

~. • .! '. "'".::.= t., . ..

Cotltratul diDtre cre,tinismul biblic ,i comiDgeri1o 1'urDuIuI de vCp' ~"'. 87t',

.' '. '. . '. ' .....• l, .'.; .. _;J'~·I',~·. "~':'" •

Soeietatea iolosqte prima parte a textului .4.ili ~omaD.(~:n.(,~cad .' plata pacatulu! este moartea" - ,i invata ci :omw pll~~"penttu pal. catele.sale personale atunci clnd moare. PretUl este acelafi :Pelit:ru toti, indiferent cit au pacituit Datoriti faptului cl omul.:plitef~ _pcntrU pacatele sale prin moarte, el va avea un registru eurat',a~cl.etnd este re-creat tn timpulmileniului, (Nu am reuslt il anu~CUni::'v~J'. pl~ti pentru pl~tele lor eel ee vor supravietui Ar~ghCd~n.u1~: ti;l~ctt ei

nu au munU). .: '. . ,. ,». :,: .

. Societatea tnvatl ci unui Martor allui·lehova iselCbimbl·personalitatea aici pc pimint Datoriti acestei schimba~, el ie va i:QDf'otmi · in mod automat voil lui Iehova atunci ctnd este ~~Lceh:e nu sunt Martori 8i lui Iehova inainte de moarte vor avea nevoie sa fie educati pe ciile lui Iehova pe pamlntul eel nou. Martcirll cred ci eelor 00 au fost Martori fideli li se va da sarcina' dea-i invata pe acqti 0&,;, meni cum sa' fie loiali lui Iehova,i lui Cristos. Bi cred ~, a<:es~ procei

. educational va dura lntre 0 suti ,i cinci sute de am.. ... .-.:' ~ .:,' ;"';.: .

" Cu toate acestea, paradisul nu va fi un loc perfect, pentiu"c1 oamenii ,inca vor mai fi in' stare ,sa aleagj, si, faci rau. Acest lueru estc eon-

, 'firmat de publicatia lor, care spune: . '

• • .. #'"1" •••• ~ _. t'ii: : .-hl ~ .

A~~ -vor fi.:rcadll~i ,in~paradisul,.,-pe,:p"~l .

Var fi tnvi~ti adevarul. Li se va arl~-ee estc'~~~~"~~ .') fi judecati in functie de ce fac in pnvit:lta~'~'!Dacl~"p.r.· . asculta poruncile lui Dumnezeu, atunci vor pr4Di '~tl::ll?a:. . ca nu vorasc.ulta poruncile lui Dumnezeu, vor,:avea ~:;~e .!

~ mearte vqnici, la fel e~ s:~ tnttmp~t, ,!.::~~~~»~ " .' A~. dupa.~ a ales eu buna ,tunta si, n~, ~~~:,CW<J>.iijp.- .: : j

nezeu, (lb';..1 p 229) - ' . ','," 7' ':. ;-:;;."'; \~ ... , • .,

. :aU,.. • '. '. ..,' ~~ ... ;.~ .. '::;'''1.'~:':: -., ~4: I ".

Cind ,;moartea ,i Hades-ul" vor fi fost distrusc,'~ .

. lucru care tl va determina atunci pe om si~i p~}mti:.va ..

fi I'lzvrltir~ sa voiti, impotriva .lUi '.I?~~~:~'.(~~'.p' '

, 234)' .' .' . {. ',0'" • -:-.j~4..f.~'" .. .:.~'t;lf.#,t"'i.1>"..f:!j_*4.~· ... ,:.,,: "'jo ' ••

.. . • • . .' _ ...... ti'1~\::".; ~ ;·~:;~t~";·);~!~,,~.;.:·,,~·~ ;

, Ceiee ~unt ad~i la viatl pentru O·"tnviR~ipre\;-.w~tl~:.·· vor fi judecati tn timpul celor o..mie de ¢.~' doniniei\lui' Cristos. Toti eel -00 vor fi in viatl pe l'lmtnt vor primi marl binecuvintlri in acest limp, dar unii din eei tnviati spre judecatj, sau unii dintre cei 00 sunt nascuti eopii ai ce10r ,CC

. .. . .... \ .. /.~~~>.,

-j '.

"

88

Abord.1rc!a cu dragos:e u Murtorilor lui Icbove

-:

rarnin in viata in urrna Armaghedonului s-ar putea totusi sa refuze sa-L slujeasca pe Dumnezeu. Oricine ref'uza sa sc supuna regatului lui Dumnezeu dupa 0 incercare inde-ajuns de lunga va fi omorit. Moartea sa nu poate fi pusa pe seama nirnanui altcuiva, ci se va datora doar faptului ca a refuzat in mod voit sa asculte de Durnnezeu. Un astf'el de om este condamnat la distrugere inainte de sf'irsitul dornniei de 0 mie de ani a lui Isus Cristos. (Ibid, p.237).

Astf'el, dupa ce au avut tot tirnpul necesar ~i ocazia de a-si schimba caile ~i de a invata drepratea, asernenea oameni rai vor fi nimiciti. Unii vor fi executati chiar inaintea incheierii Zilei de Jude~ata (1s.65:20). Nu li s~ va permite sa ramina in viata pentru a strica ~i murdari parnintul paradisiac. (You " Can Live Forever in Peredise on Ear tl: - Tu poti trjii pentru totdeauna in paradis pe parnint, p. 178):

Faptul ca unii oarneni vor fi anihilati in timpul mileniului creeaza o problema majora. Inseamna ca acest paradis nu va fi un loc perfect

I'. de trai, ~i vor fi ~i alte cadavre de care va trebui sa se scape, Totusi, ,~: invit!a ca nimeni nu va mai fi vreodata bolnav, nu va mai imbatrir i ~i nu va mal muri; de fapt, ei invata ca cei batrini chiar vor intine-i din nou! Dar daca in acest timp vor fi nimiciti oarneni, cum se va f'a-

. ce lucrul acesta? Singurul mod posibil pe care il stiu este acela ca Dumnezeu trebuie sa-l loveasca cu mcartea pe om. Apoi cineva 'ya trebui sa scape de cadavru. Dar Martorii invata ca nu vor mai fi saii '·mortuare si deci nici antreprenori de pompe funebre. Astfel, se pare ca gradinile frumoase ale unora vor trebui sapate pentru a sluji drept morrninte!

Testul final

~ . ', r

Crestinismul biblic. Lasfirsitul dornniei de 1.000 de ani <> 111:

Cristos pe parnint (rnileniul), Satan va f i.eliberat pentru UD. scu.: timp (Ap.20:3,7-8). El va aduna 0 armata mare ~i va lupta irnpotriva lui: Cristos. Cu to ate' acestea, el este invins (Ap.20:9-10) ~i aruncat lr. laeul eu foe. Biblia nu ne spune de unde ii ia Satan pe toti cei care t. urrneaza, dar in generalse crede eli vor exista copii carora IC-f',Ll 1.1, i

:~ '.

Contr~stuI dintre crestiuismul biblic si coavingerile TurnuJui ae VcghC .

"! - :': '. ·f~:F.

nastere eei ce sunt pe pamint in timpul domniei.de 0 mie de ani a::lili Cristos, oameni ee vor fi supusi lui Cristos doar in exterior, nu ~i i~ierior. Cind Satan este eliberat, acestia 11 vor urma in razvratire fata·.~e Cristos. Acestia nu-l implica pe nici un crestin care traieste in: ziuade azi, pentru eli. ei VOl' fi in cer si vor fi paziti vesnic de putereaIiii

Dumnezeu. . .. , -. :-

"

Martorii lui Iehova, Ei sustin ea si dupa ce omenirea aatins ~'~~tcctiunea, iar paradisul a 'fost' ref'acut, oamenii trebuie ·.sa treaca printr-un test final inainte -ca Dumnezeu sa considere ell. au rneritat .viata vesnica". Acest test va avea loc la sfirsitul mileniuhii. Citam din nou din From Peredise Lost to Paradise R~gamed: -' ", -. '.,_':.:

.' . . :':. ~ F; ' ..

,

, .

.... "'_

Tori cei ee sunt in viata pe pamint trebuie sa fie confrun- .:" tati eu acest ultim test, chiar ~i .printii de pc' "pamintul·cel_, -, : nou" ~i eei supusi care au rarnas in viatli in urma Armaghe- i, donului. Toti cei de pe fata pamintului vor fi judecati potri->": vit f'elului in care fac fatli acestui test.·.· ' .. ": . .~~:;:.,

"Cum va avea loc ultimul test?" Testul .final vaavea loc~? atunci cind lui Satan ~i demonilor lui, care au fost legati ~:t~:-i~c~~i 'in abis la Armaghedon, li se vada drumul pentru-pu- ~!~~. !J.n timp., .' . '. . ';~~

Inima lui Satan nu se va fi sehimbat. Dinnou va Incercaj' sa-i iutoarca pe toti oarnenii de la Dumnezeu, _EI va fol~si'Ulr-;: fel de egoism ca arrna. Va incerca sa-i faca pe oameni sa ,'. creada ca. le va (i mai bine dad il vor urma pe el. decit dacli"::':' ar face ceea ce este bine ~i L-ar asculta pe Dumnezeu.aAst-" fel, Satan va folosi un fel de atractie sireata spre egoism 1a t sfirsitul celor 0 mie de ani. Dar oricare ar fi metoda pe care'-_' o va folosi, el va incerca sa fad. tot ce-i va sta in putiiita·s~·~'. duca impreuna eu el pe toti in distrugerea finala, (p::.:,-

, . "

238-239).

. I'

;.~ -';":

. . -'. i,;;;·t'

Acest citat .vorbeste despre Satan ca fiind "leg~t ~i inchis in abi¥Ja Armaghedon"; dar ei nu ered eli acesta era unloc de pedeapsa. Etl-p.vata c'1i. Satan urmeaza sa fie anihilat - intr-ostare de'inconitienta':'-pentru 1.000 de ani, iar apoi re-creat, Ei declara apoi eli" Satan' ~ci;'fi

. . ' .

. ~

. ;~ :;;.: ';: /:

.~~~z.=

,,~ ~ ... ~:,.

I ~ ~

_ ~~_ ... . -~_ .. .;,.';:_- . ...,:''':-<...,..::.1.,..·--·~-

. '.'

90

Abordllrci·cu drllgostc I Mllrtorilor lui Ichovi

. r-

distrus din nou dupa ce este lasat liber sa Insele pe oameni pentru pu-

tin limp. Totusi, pentru ei, distrugere (nimicire) inseamna doar ca el .va fi anihilat inca 0 data .: intr-o stare de inconstienta.

Socictatca nu spunc citi oamcni nu vor trece testul final, dar ei sugereaza ca multi nu-l vor trece. Indiferent insi de numar, vedem ci paradisul creat de Societatea Turnul de Veghe va fi din nou plin cu multe cadavre de care trebuic sa scape. Yn cartea From Paradise Lost to Paradise Regained, intr-un capitol intitulat .. Ultima judecata a

. ..". .

orneruru ,CI scnu:

Acum, ce am invatat despre judecata? Am invitat eli 0 persoana poate sa cada ~i sa fie judecata nefavorabil fie acurn, fic la Arrnaghcdon, fic in tirnpul-celor 0 mic dc·ani de dornnic a lui Cristos, fie la sf'irsitul testului final (p. 241).

Nici un Martor al lui Iehova nu poate avea siguranta unui viitor etern pina nu trece de testul final. Ce chin este sa ai 0 religie ce nu-ti poate of eri siguran ta!

.' _.

Ccrul

Crcstinismul biblic. TOli cei ce si-au pus credinta ~i increderea in Domnul Isus Cristos ca Mintuitor allor personal vor merge in cer cind mor (1.PP:4-5; 2.Tim.4:18; l.Cor.5:1-2; 1.10.5:13). Isus a f'acut cunoscut faptul ca ccrul cstc un loc minunat (10.14:1-3) ~i S-a rugat ca toti credinciosii sa vada gloria Sa in cer (10.17:24). Nici un pi cat nu poate intra in cer (Ap.21:27)~

Martorii lui Iehova. Oricit de ciudat ar putea parea, aceasta este o inv5,atura desprc care ci nuspun prca mult. Ei le-au promis tuturor primilor Martori un loc in cer, dar dupa ce lista celor 144.000 s-a Inchis (ceea ce ei pretind ca s-a intimplat in 1935), au trebuit sa-~i schimbe invatatura despre cer.

Acum ei invata ca cei ce merg in cer trebuie sa raca un mare sacrificiu, deoarece nu li se vor da corpuri ~i nu pot trai cu iubitii lor. Marlorii din zilcle noastre nu doresc deloc sa mcarga in cer.

;.

ContrlUtul dintre cro,tinismul biblic ,; convingerile Thmului de Veghe 91

I

. Numlirul din 1 iunie 1981 at revistei Tumul de Veghe la .pagina 6:a

. pus intrebarea urmatoare: '. '. :.' ii

. !

~i ce Inseamna aceasta? Fericire in cer, cilare pe un nor " agitat, ciupind corzile unei harfe in timp ce plutesti prin spa- :; tiu ~i eternitate? Nul Nu aceasti existenti inutill fi,fir~ vre- : un rost pe care au evocat-o visatorii trindavi este viata ce- I

reasca. . .

Picatul



Crestinismul biblic. Omul a fost creat dupi'nna:ginea"(~hip~) ~i aseminarea lui Dumnezeuj'dar clnd Adam a-a rizvr~tit_impotriva lui Dumnezeu a primit 0 naturi picitoasi, fi aceasti natura plcltoaSi s-a transmis tuturor fiintelor omenesti, qa incft toti se WC CD 0 ~ turi pacatoasi mOfteniti. Omul a ales sa picatuiasci, 8f8 ci este pi:catos prin alegerea lui ,i responsabil pentru picatul sill. Plca~ este tot ceea cereprezinta 0 incilcare-directi a voii lui Dumnezeu (ps.sl:5; '58:3; 15.53:6; 64:6; Ier.17:9; Rom.l:24-32; LTim.l:5).

Daci ogrupare religioasi este grCfiti in priviilta ~o.~~ciJ~iblicc despre picat,.ca. in cazul Martorilor lui lehoY-A,.eL vcr· fi ~iti:P.i toa-' , ' te celelalte doctrine. Daca ei inteleg doctritia biblici ~esPre ~p.icat, -, atunci Cristos va fi prezentat drept s4tgura cale de mm:tWre. ,-,:- .: ',~,

- . .

Martorii lui Iehova. Ei nu cred ci omul este tn,~~tl ~cito~ ... (Ideea lor este similari ideii budiste desprepacat, care.iIl~al~ ~:o~~ .; este in esenta bun, dar ci s-a prifuit putin, Ace_st p~ >~~;lPnde,~!~;:: partat prin eforturlle proprii ale cuiva). Societatea 'Turi1¢ d~Veghe- . Invali ca atunci cindne nastem suntem patati c.~ pi~M:lui.Adam,. dar ca pacatul este mai mult un esec moral declt un rilr~e)l·.vinl·.· dintr-o natura picatoasa sau sa fie un act deliberat de.r~J1ire'~-I":: potriv~:lui Dumnezeu. Motivul ~ntru ~~ fa~~·,:~~g~~i~h;.~l~~.~~: spunei, e aceta ci-llisam pe Satan sa ne lSPlteaScl;:4=,,~laat6:~~; mai mult inf'luentei lui "Satan decit naturii -noUtre::·Wif'ir~iji·';mi.Fj\,"·sionarii lor in Nagoya, Japonia, mi-a spus ci el nu cwioatte 'vr:_~:Un pl- . cat pe care si-l poata comite un om ,i care sl~l facl.~cJ~ iad. Un alt Martor mi-a spus odati: "Daca Isus Cristos a·.f~fp.u ~.vArar : .

• ~ '!

,."

.If

, .. ' . ~'-~

---, .~ , - 7=!X ~ •

AbotcJjid CU iJiigoste j Mattatilaf lui lchaVi

Dumnezeu, atunci jertfa a fost prea mare". Cu alte cuvinte, omul nu este un pacatos atit de mare incit sa aiba nevoie de Dumnezeu sa plateas~ pentru pacatele lui).

Ei aseamana pacatul eu starea de a nu fi in armonie cu standardele de conduits ale lui Dumnezeu, dar noi nu suntem eu adevarat responsabili pentru aceasta, intrueit nu cunoastem de la sine voia lui Dumnezeu. Astfel, in loc sa avem nevoie de iertare din cauza unei naturi pacatoase care one face sa pacatuirn cu voia, oamenii trebuie sa fie educati pentru a cunoaste standardele lui Dumnezeu. Ei invata ca acest proces de educare se realizeaza prin "insu~irea unor cunostinte corecte" despre Dumnezeu prin studierea publicatiilor Turnului de Ve,ghe ,i prin armonizarea eu (in supunere totala fata de) organizatia lui Dumnezeu, Societatea Turnul de Veghe. (pacatul eel mai grav pe care poate si .. l comiti un Martor este acela de a nu fi in supunere totals fata de Organizatie), Prin urmare, mintuirea este un proces ~i nu un act field odati' pentru totdeauna de a ne pune increderea in Isus Cristos ca Mintuitor al nostru personal. Desigur, un Martor al lui Iehova nu poate ~ti niciodata daca si-a lnsusit suficiente cunostinte exacte. 0 alta problema majora este faptul ca se schirnba permanent "cuno~tintelc exacte" ale Societatii Turnul de Veghe, de aceea un Marter trcbuic sa"1i insuseasca in mod eontinuu cunostinte suplimentare (dind uitarii pe cele vechi) ,~ trebuie sa-~i schimbe totdeauna actiunile.

Nemurirea sufletului

Crestinismul biblic. Ornul este alcatuit din trup (corp), suflet ~i duh (spirit) (1.Tes.S:23). Sufletul continua si existe lntr-o stare de eOn$tienti atunci clnd se des parte de corp in clipa mortii (Gen.35; 18-19; l:Re.~ Mt.lO:28; Ap.6:9-11). La inviere va fi unit din nou

'cu corpul, cei mintuiti mergind in cer (l.Tes.4:13-18), iar eei nernintuitifiind aruncati in laeul eu foc pentru eternitate (Ap.20:1l-15).

Martorii lui Iebova. Ei ered ea sufletul ~i eorpul sunt unul singur ~i nu pot fi despartite, Cind moare corpul, moare ~i sufletul.

Sufletul nu este in niei un fel sinonim cu "duhul". Duhul inseamni "suflarea de viati de la Dumnezeu" sau "forta vietii". Nu are 0

Mintuirea

Confmfiil Jiiiif;: cic#liiismiillJilJlic ~i cuf)liifigHllc "[urnu/ut de VeglW '!~

personalitate ~i nici nu poale sa gindeasca, sa vorbeasca, sa auda, sa vada sau sa sirnta. Nu are 0 existenta separata dupa rnoarte. Pentru Martori, "cei rnorti sunt rnorti si nu exista posibilitate de supravictuire dupa moarte".

Societatea nu explica cum vor exista in cer cei 144.000 fara un corp omenese. Ei spun ca cei 144.000 sunt imbracati in "corpuri spirituale", Cutoate acestea, ei invata ea pentru existents este necesar un corp fizie. Potrivit Societatii, daca nu exist a un corp fizic, nu exista suflet. Cum vor putea ei atunci sa existe in viata cealalta fadi suflet?

Crestlnismul biblic. Mintuirea este darul lui Dumnezeu adus 0- mului prin har si primit prin credinta personala in Domnul lsus Cristos, al carui singe pretios s-a varsat la Goigota pentru piicatelc noastrc astfel ca sa putem fi iertati (Ef.2:8-9j 10.1:12; Ef.l:7; l.Pt.l:18-19).

Martorii lui Iehova. Pentru ei, mintuirea vine prin fapte facute pentro Societatea Turnul de Veghc ~i nu prin crcdinta in Isus Cristos. Calitatca de mcrnbru al SOl:icliitii sc ohtinc in urrnn horczului prin cu f undare. Martorul trebuie sa fie harnic in distribuirea literaturii Turnului de veghe din u~a in u~a. Martorul activ inf'aptuicste aceasta lucrare de "predicarc". Ei sc imparl ill trci catcgorii:

Vestitori: Fieearui vestitor i se cere sa inregistreze un minim de 0 ora pe luna de slujire din u~a in u~a. Martorii priceputi trebuic sa atinga efectiv cota de zece ore pe luna.

Pionieri: Fiecarui pionier i se cere sa petreaca nouazeci de ore pe luna in slujire din u~a in u~a. Ajutoarele pionierilor sunt cei care nu pot sa petreaca nouazeci de ore pe luna, dar care dau totusi mai mull

de zece ore pe I una. .

Pionieri speciali: Ei petree 140 ore pc luna in slujire din u~a in u~ii. Fiecare persoana pastreaza 0 evidenta minutioasa a timpului pe care il petrece "predicind". Atita timp cit 0 persoana se afla in gratiile Societatii, rapoartele sale vor fi pastrate la dosar, Daca va exista 0 despartite de Societate, rapoartele vor fi distruse, ~i despre aeea persoana se spune ea nu si-a cistigat nici un merit inaintea lui Durnnezeu,

l).j

Abon/an:a cu drugosu: a Marrori/or lui lehov«

Marrorii lui lchova Irchuic sa sc eonformczc ordinelor Societatii Turnul de Veghe, intrucit Societatea pretinde ca reprezinta voia lui Dumnezeu pe pamint. A te razvrati impotriva organizatiei inseamna sa ceri indepartarea tao Pentru a cistiga viata vesnica, Martorul nu trehuic sii-~i iroscascii timpul ~i cncrgia in cautarcn placcrilor rnatcrialc ale lurnii, I lin aces I motiv. putini sunt dintre aceia care sa prirneasca o prcgatire superioara sau sa aiba un post de raspundere. Dimpotriva, ci i~i Ioloscsc tirnpul ca sa prcdicc vcstea despre Regatul lui Iehova. Ncconf'orrnarca fa\:1 tIL- voia Socictiitii aducc 0 scvcra cenzura socials care: I) cauzeaza despartirea de prietenii si rudele lui; 2) it irnpiedica pc Marter sa intre in Paradis.

Intrucit Martorii invata ca mintuirea este un proces ~i nu un act inchcinr, ci nu pol fi siguri de obtincrca ci. Folosind l.Corintcni 9:24- 27; Evrei 6:4-R si 2.Petrll 2:21-22. ei lnvata ca este posibil sa cazi. Aceasta cadere se pare ca este 0 posibilitate foarte reala, deoarece din 1970 pilla in 1995,0 trcimc din Martorii din intreaga lume (~i 550/0 din SlIA) au Iost cxclusi sau au icsit de bunavoie din aceasta Miscare .. (Aceste cifre sunt usor de obtinut, Revista Turnul de Veghe din 1 ianuaric raportcaza in Iiccarc an pentru fieeare tara nurnarul Martorilor activi alit pentru anul prezent, cit ~i pentru anul precedent, irnpreuna eu numarul celor botezati in timpul anului. Adunind nurnarul eelor botezati la totalul pentru anul precedent ~i scazind noul total, poti ana citi au plecat).

Societatca vorbcstc dcsprc Isus ca fiind "Mintuitor" ~i Rascurnparater", dar el nu joaca nici un rol in mintuirea lor individuala. Potrivit convingerilor lor, Cristos Si-a dat viata pentru ca omenirea sa poata invia si sa i se dea 0 noua sansa pe parnintul eel nou. Daca lntrebi un Martor al lui Iehova ce a f'acut Cristos pentru el personal, ar putea sa-ti spuna eli Isus Cristos a murit pentru pacatele sale din trecut, adi-

-ca pcntru cclc pc care le-a mostenit de la Adam. .

Iadul

Crestinismul biblic. Sufletele celor necredinciosi rarnin dupa moarte intr-o stare nenorocita constienta pina la a doua inviere cind, cu sufletul ~i corpul reunite, xc vor in[a\i~a inaintea judecatii de la Marele Tron Alh si vor fi aruncati In Lacul cu foe, unde vor suferi

,

!"

Comrsstul dintrc ctestinlsmul biblic fi convingerilc Thrnului'de VCghc

9S

ctern 0 pedeapsa constienta, (Vezi Le.16:19-26; Mt.2S:41-46; Mc.9:43- 48; 2.Tes.1:7-9; Iuda 6-7; Ap.20:11-15). .

Martorii lui Iehova. Ei invata ea dupa moarte nu va exista nici un rei de pedeapsa. Ei spun eli iadul este "groapa comuns a omenirii". Ei invata c5 oamenii sunt anihilati in momentul mortii ~i ca 'ei intra,

.intr-o stare de totala inconstienta. Ei ramin in starea aceasta p.lna in momentul in care sunt re-creati in timpul inileniului. Cu toate aces: tea, nu toti vor fi re-creati in acelasi tirnp; lucrul acesta va avealoc de-a lungul unei perioade de 500 de ani. Ei pretind cil Martorii lui lei hova pot sa-l ceara lui Iehova Dumnezeu sa, le re-creeze mai in,tii rut dele lor care nu sunt Martori, ca ele sa aiba prima ~ansi de a fi tnvatate doctrinele Turnului de Veghe.

, , ,

Scriptura

Crestinismul biblic. Sfintele Script uri ale Vechiului ~i Noului Testament reprezinta Cuvintul lui Dumnezeu inspirat verbal, autori]

tatea .finala pentru credinta ~i viata, Ura erori in scrierile originale; infailibile ~i insuflate de Dumnezeu (2.Tim.3:16-17;,2.Pt.1:20-21; Mt.5: , 18; 10.16:12-13). Biblia nu trebuie sa fie iluminati de vreungrup spe- , ciaI de oameni sau de vreo organizatie, iar instruirea nu este ocheie speciala spre intelegerea ei. Duhul Stint este Cel ce cil8.uze~te 0 per':' ' soana in adevarul Cuvintului lui Dumnezeu. Crestinii trebuie sa tes-

teze toate cartile religioase, organizatiile ~i pe orice vorbitor in lumi-

na Bibliei ~i nu sa interpreteze Biblia in lumina a ceea ce spun despre .

ea cartile religioase, organizatiile ~i vorbitorii. ' ,

\

Martorii lui Iehova. ~i ei spun ca intreaga Biblie este itispirati '

de Dumnezeu ~i ca ei cred tot ceea ce spune ea. Cu toate.acestea, au ~ " 'r' idee mult diferita despre "inspiratie" decit cei mai multi cr~tiriilide~~, .. " ';, Bibliei ~i nu cred hi inspiratia verbals a Scripturii. Ei invalaclJilitoru" ',~::~~:

Bibliei au fost inspirati doar in "ideea" sau "gindul" lor de baZi, 'ia~ mai apoi fiecare scriitor a pus aceste idei in cuvintele lui proprii, E~ invata ea Biblia nu poate fi luata in sensul ei literal, ci trebuie. sa fie "lamurWi." de Societatea Turnul de Veghe, La inceput, Charles-Russell

• • 1. ~ I~~

.!.

'"

, ..

.

96

"

~

t~'" " ,

;:- era singurul care-putea sl lamureasca Biblia. Urrnatorii doi presedinti

:::',:'" ,i au continuat a~ta practica,

~~:"::' :-- ' ~rtnv~t.l el, inspiratia vine direct, de la Dumnezeu prin interme~ - , .' , : diulorganizatiei lor. Ei nu cred Biblia asa cum a scris-o Dumnezeu.

;~(I.-., ; De fapt, multe din invltlturile lor sunt contrare Bibliei. '

:%.::, ", • Studiulbiblic pentru ei inseamnii 0 examinare a literaturii Turnu-

: lui de Veghe sub lndrumarea unui Martor al lui Iehova. Ei vorbesc : ~cspr~ eitirea Bibliei,' dar in realitate nu eitesc mare lucru din ea. De

fapti;aproape cl' le este interzis sa 0 citeasca pe cont propriu. (Un supraveghetor de district care fusese Marter timp de 20 de ani nu citise tOati Biblia de doua' orl. Dintre toti Martorii cu care am stat de vorbi, eel mult de patru ori fusese citia toata Biblia de vreunul dintre ei.

i~ Publicatiile oficiale ale Turnului de Veghe trebuie sa fie folosite in .',~"':' oriee studiu biblie.

8/': ',' ;" El invatl cl doar 0 mica portiune din Biblie a fost scrisa pentru Martorii lui Iehova de rind. Se spune ca cea mai mare parte a Bibliei a fost scrisa doar pentru clasa celor alesi (cei 144.000). Martorul de rind crede ca nu are nici un motiv sa citeasca Biblia cind cea mai mare parte a ei nu este serisa pentru el, iar ceca ce este seris pentru el nu

, poate fi Interpretat decit de Societate. Atitudinea Societatii Turnul de ,'Veghe fatl'de studiul ~i citirea individual a a Bibliei se poate vedea in : urmltoarele citate: .

AbordarCJI cu dragoslc a Marlorilor lui Icbova

Astfel, cine are indoieli pini acolo inch sa devina un apostat se face pe sine judecitor. El crede cl stie mai bine decit semenii lui crestini, dar mai bine ~i decit "sclavul fidel ~i prevazator" prin intermediul caruia a invatat cea mai mare parte, daca nu tot ceea ce stie des pre Iehova Dumnezeu ~i despre planurile Sale. EI dezvolta un spirit de Independents ~i devine ,;mindru in inima ... ceva vrednic de urit inaintea luiIehova" (Prov.l6:14). Unii apostati cred chiar ca stiu mai bine decit Dumnezeu ordinea evenimentelor pe care 0 stabileste EI in implinirea planurilor Sale. Alte doua cauze ale apostaziei .sunt deci nerecunostinta ~i ingimfarea (2.Pt.2: 10b-13a). (Thrnul de Vegbe, 1 august 1980, p. 19-20).

"Sclavul fidel'~i prevazator" este un termen pe care Martorii it folosese pentru a se referi la organizatia Turnul de Veghe. Liderii n-au

i

~

l

,.

"

Contrsstul dintrc crestinismul biblic si convingctilc Tutuului de Ycglu:

97

decit sa fie mindri ~i sa creada ca stiu totul, dar ei nu vor ca altii sa citeasca Biblia ~i sa ajunga la idei care nu se armonize~za cu i,deile lor.

Pentru a fi exemplu in vorbire, crestinul care se afla sub conducerea unor pas tori nu trebuie sa treaca "dincolo de cele scrise" (l.Cor.4:6). tn chestiuni referitoare la doctrina, moraHi, sau organizare crestina, supraveghetorul cste eel ce trebuie sa "predice Cuvintul" (2.Tim.4:2). Daca ar introduce pareri strict personale sau ar raspindi idei contrare invataturii primite prin "SCLAVUL FIDEL ~I PREVA.ZA.TOR", aceasta ar crea confuzie. In loc sa se avinte plin de ingimfare intr-o .directie ce ar duce la rusine, de ce sa nu astepte lumina de la Iehova ~i organizatia Sa (Prov.ll:2)? Poate ca mai tirziu vor fi alte explicatii ~i clarif'icari suplimentare asupra ~ubiectului respectiv. Sau, prin rugaciune ~i studiu sirguincios al Cuvintului lui Dumnezeu cu ajutorul publicatiilor Turnului de Veghe, prczbitcrul poate sa af'lc ca a gresit ~i se va bucura eli n-a raspindit ideile sale gresite (TurnuJ de Veghe, 1 septembrie, 1980, p.23).

. Toti avern nevoie de ajutor pentru a intelege Biblia si nu putem gasi calauzirca scripturala de care avem nevoic in afara organizatiei "sclavul fidel ~i prcvazator" tTutnui de Veghe, 15 februarie 1981, p. 19).

Cind citeaza l.Corinteni 4:6: "Nu trcccti de ceca cc cstc scris" (Traducerea Lumii Noi), ei se refer! la eeea ce invata Societatea Turnul de Veghe.

Societatea pretinde ca religia aprobata de Ichova Durnnezeu trebuie sa se conformeze Bibliei in toate privintelc. Cu toate aces tea, ci stiu cn daca oamcnii lor ar inccpc sa studiczc Bihlia. ci ar dcscopcri C:l !HI in toate privintele se conforrneaza Bibliei convingerile Societatii.

Cind lui Charles Russell ii veneau niste idei, el se ducea la Biblie ea sa gaseasca versete care sa-i dovedeasca ideile. Aceasta practica a continuat pina in zilele noastre. Ei tree complet cu vedea contextul si deseori folosesc doar un cuvint sau doua dintr-un versct. Odata ee gasese citeva vcrsctc dcspre care cred ci:i Ie dovcdcsc doctrina, ci spun ca toate celelalte versete din Biblie privind acea doctrina trebuie sa se conformeze ideilor lor.

-----_-- - _--_-

98

Abordarcs cu dragost« .1 Mertorilor lui lehove

De excmplu: Ei ncaga divinitatca lui Isus Cristos ~i folosesc loan 14:28b; loan 20:17b ~i Mareu 13:32 pentru a "dovedi" di au dreptate.

loan 14:28b spune: Caci Tatal Meu este mai mare decit Mine".

loan 20:17h spune: "Ma lnalt la Tatal Meu ~i la Tatal vostru; la Dumnczcul Meu ~i Ia Dumnezeul vostru". Ei spun ea daca Isus avca un Dumnezeu, at unci EI nu putea fi Dumnezeu.

Marcu 13:32 spune: "Dar despre ziua aceea ~i ora aeeea nu stic nimcni. nici ingcrii care Stint in cer, nici Fiul, ci nurnai Tatal". Ei spun ca daca lsus ar fi Dumnezeu ar cunoaste toate lucrurile. Cu toate aeestea, Isus vorbea aici din perspectiva naturii Sale orncncsti ~i nu din pcrspcctiva naturii Sale divine. (Este interesant de notat ca Dumnezeul Turnului de Veghe nu cunoaste toatc lucrurile. Ei af'irrna eli daca Dumnezeu ar cunoaste toate lucrurile, atunci ar fi autorul pacatului; astfel, EI a ales de buna voie sa nu cunoasca toate lucrurile. Dar aceasta submineaza interpretarea pe care 0 dau ei textului din Marcu 13:32).

_ ,

lntrucit aceste trei versete cdovedesc" ea Isus nu este Dumnezeu, ei spun ca toate eelelalte pasaje din Scriptura privitoare.la divinitatea lui Cristos trebuie interpretate ~n lumina acestor verse1e. Daca ei ar recunoaste eli Is us este atit Om, cit ~i Dumnezeu, ei n-ar avea aceasta problema.

Desi Soeietatea Turnu1 de Veghe pretinde a fi singurul reprezentant al lui Iehova pe parnint, ~i desi ei insista asupra f'aptului ca oriee lamurire vine direct de la Dumnezeu prin intermediul organizatiei lor, ei continua sa-si schimbe doctrinele ~i invataturile. Ei incearca sa justificc aceasta f'olosind Proverbe 4:18 care spune: "Dar calea celui drept este ca lumina stralucitoare, care lumineaza din ce in ce mai mult pilla in plinii zi". Ei spun ea Dumnczeu dii in mod continuu 0 "noua lumina".

Soeictatca com para aceasta cu stiinta. Ei spun ca asa cum omul face mereu progrese in stiinta ~i trebuie sa schimbe festele invataturi din stiinta, tot asa omul face progrese in intelegerea Bibliei. Problema cu - accastii chcsti une stu in Iaptul ea in [clcgerca cc apartine stiintei a

Contrastul dintre ctestinismul biblic ,i convingerile Thrnului de Veg!Jo

99

venit de la oameni ce nu sunt atotstiutori, in timp Ce "lumina" lor asupra Bibliei se spune ca vine de la Iehova Dumnezeu care este atotstiutor.. Intrucit Dumnezeu este atotstiutor, EI nu ar trebui sl-l?i

schimbe permanent invataturile. , :

Intruclt invataturile Societatii se schimba atlt' de des, omul trebuie sa-~i schimbc in permanenta convinger.ile, altfel va fi 'numit apostat

, pentru ca se tine de vechile idei, Pentru ei este irnposibil sa spuna vre~ odata ca ceea ce Invata la un anumit moment dat este adevarat in mod absolut. Ei trebuie sa continue sa-~i schimbe doctrinele pe ma;sura ce sunt scoase la iveala interpretarile lor false. '

Societatea Turnul de Veghesi-a facut propria traducere a Bibliei (New World Translation - Traducerea Lumii Noi - sau NWT), deoarece alte traduceri Ie contraziceau invataturile. De aceea, cind este vorba de doctrine pe care ei le neaga (divinitatea lui Cristos, TriniL tatea, etc.), ei schirnba cu buna ~tiinta textul ca sa se potriveasca con~ ceptiilor lor. Ei numesc acum celelalte traduceri "Biblia diavolului". '

Un Martor allui Iehova va parea sa cunoasca Biblia ~i va ~ti,niulte vcrscte pe de rost. Dar nu te lisa' inselat! El a memorat doar acele ver-

sete pe care le-au zis ei sa le invete ~i cunoaste foarte putin in ce pri-

veste restul Bibliei. Societatea Turnul de Veghe foloseste. numai 6% .,::: din Biblie in publicatiile ei, ' ':: ',.1 '", ,;,' "fl~'

Atitudinea Societatii poate fi rezumata Intr-un citilt din';revisti' 'J" ~,; TurnuJ de Veghe din 1 mai 1995, care se gase~te la pagina 19, la sftr~itul' , ' unui articol intitulat "Sa beneficiem din citirea zilnicl a Bibliti": ', .. :;

Cu siguranta, citirea Bibliei nu ar trebui sa i~ocuiasca folosirea excelentelor rnateriale de studiu care aufost puse la " dispozitie prin intermediul "sclavului fidel ,i cumpatat", ' , Acestea fac ~i ele parte din provizia lui lehova _;'una foarte pretioasa,

Acest citat arata ca in realitate publicatiile Turnului de',Vep.e sun] , mult mai importante decit Biblia, Cei mai multi Martori ailuiIehova , sunt atit de ocupati cu citirea publicatiilor Turnului 'de Veghe ,i ~~ , studiul pentru cinci intilniri pe saptiimina, inclt nu mai ajuo:g, sa ci~' ',' tcasca Biblia. Dad, cum.va citesc doar 0 mica parte din ea, ei 0 citesc ,', prin ochelarii Societatii Turnul de Veghe ~i nu glisesc adevirw,' " ' .;,

,~, . ,~:~,.",J Sj~

~

.f,\ •

', .

. ~

100'

Abordarea cu dragoste a Martorilor lui lehova

Duhul Sfint

. '

.~. . I:

b1; i . Crestinlsmul biblic. Duhul Sfint este. 0 Petsoani ~i este in mod M- .... ' ... I corect numit Dumnezeu (Fap.5:3-4). 'El convinge lumea cu privire la ~. .: pi~t, la dreptate ~i Ia judecati. EI este Agentul Supranatural in naste.~

.",., .: f~ diIi no~, boteelndu-i pe toti credinciosii in trupul lui Cristos, 10-

\::: ' 'cuilid tn ei ,i pecetluindu-i pentru ziua rascumpararii (10.16:8-11;

~:. 2.Cor.3:6j l.Cor.12:12-14j Rom.8:9; Ef.1:13-14). EI este Ynvititorul DiYin care ii ciliuze~te pe credinciosi in tot adevarul (10.16:13). Alaturi de Isus eel tnaltat, El da diverse daruri credinciosilor (Ef.4:8;. 1.Cor. 12:8-11).

.' .....

lft:'· . ii.;;.:, . qt:., ,:.

£t}; " .. m-

~'~'.~

Martorii lui Iehova. Ei neaga personalitatea Duhului Sfint; ei vorbescdespre El ca despre "forta activa a lui Dumnezeu", dar ei nu vor putca sl-ti spunl ce inscamna aeeasta. Se folosesc eu disperare de oriee mijloc posibil in tneercarea de a-i convinge pe oameni ea Duhul Sfint nu este a treia Persoana a Dumnezeirii. Citeva citate din publicatia Tumului de Veghe Insight on the Scriptures (Ginduri asupra

, Scripturii), (una din lucri rile standard in privinta convingerilor lor) dezvlluie pina unde vor merge in incercarea de a-i convinge pe oameni privitor la pozitia lor nebiblica,

Persenificarea nu dovedeste personalitatea. Este adevarat ea Isus a vorbit despre duhul sflnt ca despre un "ajutor" ,i' a vorbit despre un astfel de ajutor ca "invitind", "aducind marturie", "cilauzind", "dovedind", "vorbind", "auzind" ~i "primind". Procedind astfel, greaca originals II arata uneori

. pe Isus aplicind pronumele personal "el" acestui "ajutor" ...

Cu toate aces tea, nu este ceva neobisnuit in Scripturi ca ceva care nu este in realitate 0 persoana sa fie personalizata sau

personificatl. "

Ii Iipseste 0 identificare personals. Intruclt Dumnezeu InsUfi este un Duh ~i este sfint, ~i Intrucit toti fiii Sii angelief fideli sunt duhuri ~i sunt sf'inti, este evident ca daca "duhul sfin~" ar fi 0 persoana, ar trebui in mod rezonabil sa se

. of ere In Scriptura unele rnijloace de a identifica ~i distinge 0 astfel de persoana spirituals de toate eelelalte "duhuri

I I

I

!

r

I.

___ C_o_n_tr:_as_tl!1 dintre cre~tinismul biblic ~i convingeri/e Turnului de Veghe

101

sfinte". Ar trebui sa ne asteptam ca, macar atit, sa fie folosit articolul hotarit in toate cazurile in care nu este nurnit "duhul sfint al lui Dumnezeu" sau nu este determinat -de vreo expresie similara. Aceasta l-ar dis tinge, eel putin, drept DUHUL Sfint. Dar, dimpotriva, intr-un mare numar de cazuri expresia "duhul shnt" apare in limba greacii originalii f[lrfl articol, indicind astfel lipsa lui de personalitate. (vol.lI, p. 1019).

Ei in~ira mai apoi douazeci ~i unu de locuri in Noul Testament grec unde articolul hotarit nu se gaseste inainte de "Duhul Sf'lnt".

Cu toate acestea, publicatiile Turnului de Veghe trebuie sa fie citite, nu cercetate. Am strabatut Traduccrea Lumii Noi a Bibliei ~i am gasit 108 locuri unde articolul hotarit se gase~te inainte de "Dub" ~i "Duhul Srint". Articolul hotartt se gaseste in unele din eele mai importante versete eu privire la Duhul Sf'lnt in propria lor trsducere. De exemplu:

• Matei 12:32-31, unde se vorbeste despre "blasfemia [hula] 'impotriva duhului" si "oricine vorbeste impotriva duhului sf'int",

• Matei 28:19: "Dc accea, duccti-va ~i I'acct] discipoli (uccnici) din oamenii tuturor natiunilor, botezindu-i in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al duhului sfint".

loan 14:26: "Dar ajutorul, duhul sfint. .. "

Fapte 5:3: "Anania, de ce te-a impins Satan sa Iaci pe mincinosul inaintea duhului sfint...?"

Fapte 13:2: " ... duhul sfint a spus ... "

2.Corinteni 13:14: .Bunatatea nerneritata a Dcmnului lsus Cristos ~i dragostea lui Dumnezeu ~i impartasirca in duhul sf'int sa fic eu voi iou".

Un alt citat al.Turnului de Veghe asearnana Duhul Sf'int eu un curent electric:

o varictate de opcratii, La rei cum un curcnt electric PO:lte fi folosit la realizarea unei extraordinare varietati de lucruri, tot astfel duhul lui Dumnezeu este f'olosit sa irrrputer-

niceasca ~i sa-i f'aca pe oameni in stare sa realizaze 0 larga I

varietate de lucruri. (Insight on the Scriptures. p. 1021).

i..---- __ .~

Abordarca cu dragostc II Mllrtori/or lui Ichova

S(I{'j('lal{'" Turnul !I(' Vcghc. en multo nile grupiiri, nu ncagii personalitatea Duhului Sf'int datorita absentei dovezilor biblice, ci pentru ca nu au nevoie de El. Ei nu cred eli sunt pacato~i atit de rai, de aceea nu au nevoie de puterea de convingere a Duhului Sfint pentru mintuirc ~i nici sa rcalizeze lucrarca de sf'intirc in inimile lor dupa rnintuire. Socictntcn Turnul de Vcghe intcrprctcazh Biblia pentru adeptii lor, n~a incit ei nu all nevoie de Duhul Sf'int sa-i "ciiliiuzeasca in tot adevarul" (10.16:13). Ei pot triii foartc confortabil nira Duhul Sfint, deoarece nu estc nirnic supranatural in legatura cu religia lor.

Concluzie

Dupa ce am comparat invfqaturile crestine cu cele ale Societatii Turnul de Veghe, ar trebui sa fie clar pentru oricine cunoaste Biblia en inviitiitllrile lor nu se bazeaza pe Biblie. Este nevoie ca Martorii sa auda adcvarata Evanghclic care ofera mintuirc prin singele pretios al Domnului lsus Cristos. Crestinii ar trebui sa aiba 0 dorinta arzatoare de a Ie imparta~i acest adevar, cu toate ca va fi necesara rnulta rugaciune ~i mult timp. Totusi, se .. rnerita tot acest efort atunci clnd cineva iesc din ratacirca unci organizatii facute de mina omului la libertatea glorioasa care se afla in Cristos.

Urrnatorul capitol va examina "roadele" pe care Ie aduce Societatea Turnul de Veghe ca dovada a faptului ea ei sunt adevarata religie ~i va arata de ce nu sunt valabile aceste roade.

103

Capitolul6

Dupa roadele lor ii Yeti cunoaste

Martorii lui Iehova pretind ca sunt singura organizatie de pe pamint care are aprobarea lui Iehova Dumnezeu. Urmitoarele doui-: , sprezece pretentii au fost luate dintr-o scrisoare scrisa de un Martor at' lui lehova unui prieten ~i sunt tipice pentru pretentiile Turnului de' Veghe. Dupa fiecare pretentie voi da un raspuns.

Neutralitate. Isus a spus: " ... Ei nu sunt din Jum~, dupa cum niei Eu nu sunt din lume" (10.17:14b KJV). In csentJ, ecesste inseemns ca crestinii trebuie sa fic neutri fata de

politics. .'

Martorii lui lehova nu voteaza, nu ocupa f'unctii politice, nu lucrcaza pentru agentii ale guvernului ~i nu reeunosc steagul national. Aceasta este 0 invatatura mai tirzie, deoarece multi ani ei nu au fost: neutri. Daca aceasta invatatura este corecta, ei au incilcat legea lui Dumnezeuin timpul acelor primi ani.

Nici unei persoane care a lucrat pentru guvern tn Biblie nu i s-a .. '*(~ spus vreodata sa se lase de serviciu. loan Botezitorul nu le-a spus sol- ., , :~: datilor sa paraseasca armata. Petru nu i-a spus lui Corneliu, un centu-, . "<?t rion (sutas), sa renunte la pozitia sa. Filip nu i-a spus vistiemicului : ~~: etiopian sa-si paraseasca slujba, In Vechiul Testament.Josif, Daniel ~r Neemia erau f'unctionari in guverne pagtne, cu toatc acestea Biblia '

insa~i li nurneste oameni de mare credinta, "', '

In Matei 22:21, Isus a aratat ca avem 0 responsabilitate fata de guvern cind a spus fariseilor: "Dati deci Cezarului lucrurile care sunt ale Cezarului, ~i lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu".

Martorii lui Iehova asteapta cu nerabdare vremea cind vor trai pe parnintul eel nou. Cu toate acestea, ei nu vor sa ajute la a face actualul, parnint un loe mai bun in care sa traiasca in timp ce qteaptl. , '

Ucidere si razboi. Cristos a spus sa nu ucidem # ca un crcstitt trcbuic sii-# iubeaseii dusmsnii ca pc sine insu#. Cum poti sii-ti iubesti dusmenul dad ll ucizi? CeJe rnai

"':'

~:

, 104

Abordarea cu drllgostc a Martorilor lui lchova

. multe religil "cre~tine" s-au dus la razboi - {rate "cre~tin" .impotriva fratelui sau "cre$tin". Vorbesc de cetolici, de teste gruparile protestante principele, de mormoni $i de eltii. Martorillui Iehova nu s-au dus $1 nu se vor duce la tiuboi.

, , .

..

Nu toate gruparile protestante prineipale s-au dus la razboi. Cu ci, t~va secole inainte ea sa existe Martorii lui Iehova, moravienii ~i menonitii, ca sa nu-i mai mentionarn pe quakeri ~i alti citiva, erau impotriva razboiului.

Mir'matia "Martorii lui Iehova nu s-au dus ~i nu se vor duee la razboi" este incoreetl. eel ce a scris aceste euvinte ori nu cunoaste istoria Societitii, ori n-o ia in seama, In primii saizeci de ani. ai miscarii, ei au permis membrilor lor sa faca parte din armata ~i sa se due a la razhoi. Nu au sehimbat aceasta tactiea'pina in 1939. Daca Biblia este lmpotriva razhoiului, de ce le-a trebuit atitia ani sa afle luerul acesta?

Este intcresant sa citim in context referintele biblice cu privire la dragoste. Ei redau Luea 6:27-31 in Tradueerea Lumii Noi dupa cum urmeaza:

Dar Eu vi spun VOlla care ascultati: Continuati sa va iubiti dusmanii, sa faceti bine eelor ee va urasc, sa binecuvintati pe cei ce va blestema, sa va ruga]i pentru eei ee va insulta. Celui ee te loveste pe un obraz, of era- i-l ~i pe celalalt, ~i celui ce iti ia haina dinafara nu-l impiedica sa-li ia ~i baina de dedesubt, Da orieui iti cere, ~i de la eel ce-ti ia luerurile nu i le cere inapoi. De asemenea, asa cum vreti sa va faea oarnenii, faceti-le ~i voi in acelasi fel.

I Martorii lui Iehova nu practica acest fel de dragoste .. Ei ii trateaza ; pe eei exclusi din Soeietate ca pe niste dusmani, Martorii nu vor sa ! stea de verba eu ei, sau sa aiba eeva de a face eu ei, ~i niei nu Ie vor

, arata un strop de dragoste, .,

Martorii merg din u~a in u~a, dar daca ineerei sa-! vizitezi pe ei, ei iti vor spune sa pleci. Odata am stabilit eu un Martor sa vina la mine acasa de zece ori. EI a fost de aeord. Totusi, a venit doar 0 data, asa ea m-am dus eu la el acasa, Dupa un seurt tirnp, eu toate ea el era eel ce punea lntrebari, mi s-a spus "sa plee in einei minute" sau va ebema

Dupa toedele lor ii veri cunoasre

politia. Am pleeat imediat, dar el a ehemat totusi politia.

Alta data, Martorii lui Iehova erau prin zona mea ~i rni-au lasat 0 invitatie sa yin la Sala Rcgatului lor. Mvarn dus. Dupa ce am participat la trei intllniri, oamenii au inceput sa stea de yorba eu mine ~i sa-rni puna intrebari - carora le-arn raspuns. in toiul conversatiei, in timp ee raspundeam la intrebarile pe care rni Ie pusese un Marter, prezbiterii rni-au spus sa plec. Am raspuns ca voi plcca atunci cind voi incheia conversatia. Prezbiterii au chemat politia ~i am fast seas afara din sala. Cind am intrebat ee am gresit, mi-au zis doar eli mi se spusese sa plec.

N-am experimentat niciodata ceva din dragostca pc care Martorii lui Iehova spun ca 0 arata rata de dusmanii lor. Eu ar trebui sa primesc multa dragoste din partea lor! Eu nu-i urasc pe Martorii lui Iehova, dar le urasc invataturile lor. false. Ii iubesc pe oameni ~i vreau sa-i cistig la Cristos.

Pastori neplatiti. [sus a spus in mod concret discipoliIor

. SM sa nu ceere bani pentru serviciile Jor. Ftutele nosrru iubit, Pavel, n-a eerut bani nieiodatii petitru setviciile sale spirituaJe si a Jucrat ca petsosnii privata ca sa nu fie 0 HPovaraM pentru Ireti . Nu existii principiu scriptural pcntru instsutureu utiei cJase specisle de "clcrici". De tupt; TOTI ctcstinii de la ineeput au fost lucrstoti, Msrtorii lui lehovn urnieezu principiile scripturulc de tnui sus, put inc aile grupuri usu-uumitc "cre$tine" ptocedeszs asa. Noi eerem 0 contributie pentru publicstiile pe care Ie distribuitn din U$8 in uss, dar aceasta nu ecoperii dccit costul tipiiririi .~i al publiclirii . Nil se inrcgistreezs niei un profit.

Persoana care face accasta al'irrnatic nu cunoaste nici istor ia Biscricii, nici ceca cc inv:l\~ Bihlia. Da, adl'v;lr:qii slu iitori :Ii lui Duuuu-zcu lHI ccr hani pcutru scrviriik- lor, (J:.r Ilihlia illv;q;-I (';1 !'I·i ('I' Sl' :11'1;-1 ill lucrare trebuie sa traiasca din lucrare. I.CuriulclIi Y:U-14 ~pUIIC: .. Nu ~titi ea cci cc lucrcaza cu lucrurilc slintc, traicsc dill lucrurilc tcmplu lui'! :;;i cci ec scrvesc la altar, au parte de lu ;tll .. t'! '1'01 a~;I, »011111111 ;1 rlnduit ca cei cc prcdicii FV:II>lgilclill S:I tr:liasl';1 dill F\':ltl).',hl'lil· ''. \1\ Vcchiul Testament, lovitii trcbu iuu sil fit: ~I" ijiu i] i de 1'''1'''1; ill, NOll! Testament, Crisros Ynsu~i i-n ales pe unii care trchuiau s:i se irnplice

-----_._--------.----_._--- ._,- ...

.,

105

106

Abordnren ell drngoste a Martori/or lui Ichova

intr-o slujirc pcntru 1\1 ell norma Intrcugii.

Socicuuca spunc d Pavel a dcpus muncii ca pcrsoana privata, dar ei nu mentioneaza f'aptul cli el a f'acut aceasta doar pentru un scurt limp. Ei mai tree ell vederea ~i faptul cli Pavel a primit cea mai mare parte a venitului siiu din darnicii facute de bisericile unde a slujit et. Societatea de asemenea nu ia in seams faptul ea Isus i-a irivatat pe eel putin cinci din discipolii Sai sa-si parascascii slujbcle laicc ~i sa-L urmcze cu norma intrcagii.

l.uca ~:1··3 spuuc: .,~i s-a inrimplar dupii accca eli EI [Isus] mergea prin orice oras ~i sat, predicind ~i ariitind Vcstea Buna a regatului lui Dumnezeu: si eei doisprezece erau cu El, ~i citeva femei... ~i multi altii, care It ajutau eu averea lor". Acest pasaj ne arata ca Isus ~i discipolii (uccnicii) primeau ceca ce diiruiau oamcnii.

Membrii comitetului de conducere al Societatii Turnul de Veghe nu lucreaza pcntru a-si cistiga existenta, ci sunt sprijiniti financiar de orga n iza \ ie. De ascmcnca, ci i~i pIa tese supraveghetorii de circuit. Societatea pune la dispozitie 0 rnasina, una din congregatiile locale ca domiciliu, ~i se face 0 colecta pentru ei in timp ee viziteaza vreo treizcci de Siili ale Regalului. Eiprirncsc, dc ascmcnca, multe mesc gratuite. Deci care este deosebirea dintre acestia si un cler? Ei spun ca nu-i platesc pe acesti oameni foarte mult, dar ei sunt platiti! (Ar trebui sa Ie fie rusine ca nu platesc prea mult, deoarece l.Timotei 5:18 spune: .Lucratorul este vrednic de plata sa").

Societatea foloseste argumentul ca ei nu platesc un cler pentru '"a dovedi" ca a lor este singura religie adevarata. Cele mai multe alte seete, cum ar fi mormonismul ~i Biserica Unif'icarii, nu au nici ele un c1er platit. Oarc inscamna accasta c5. toatc aceste scctc detin adevarul?

Cind un Martor spune ca Societatea nu inregistreaza un profit din donatiile pe care Ie prirneste din literatura pe care 0 distribuie cind se merge din u~a in usii, cl fie nu cunoaste modul in care opereaza organizatia, fie minte. 70% din venitul Societatii Turnul de Veghe vine din profitul pe care-l inregistreaza din donatiile pe care Ie primesc pentru literatura lor. Doar 30% vine din darnicia oamenilor.

Evita doctrinele ~i practicilc pagine. Un studiu atent al Biblici ~i :11 ultor spccialisti rccunoscuti V,1 demonstra eli multe din siirbiitorile nere$tine" de azi nu sunt de/oc crestine,

Dupi roadele lor ii veri cunosst»

107 :

ci PA.GfNE. 0 eticiclopedie iii va ariita origines babilonians s Craciunului, a sarbatorii tuturor sfintilor, a Z;le; Marne;, a onomasticilor, a sarbiitorii lnvierii # a zilei Anului Nou. . Martorii lui Iehova nu tin astfel de siirbiitori pSline. 2.Corinteni spune: "DepiirtJIti-vii de lucrurile necurate . Th te-iti departat? Eu m-am d.epiirtJIt.

,

, Martorii lui Iehova vor folosi ceea ce ei numesc "speciali,ti rei cunoscuti" doar daca considera ea acesti specialisti sunt de acord ell

ceca ce invata Societatea. , .

Timp de multi ani, Soeietatea Turnul de Veghe a tinut aceste slrbitori Hpigine". Charles Russell a tinut Craciunul ,i le.Jl. multumit oamenilor pentru darurile lor de Craciun, Daca este atit declar faptul ci Biblia condarnna aeeste sarbatori, de ee nu a ,tiut Charles Russell lueruI aeesta? Oare inseamna aeeasta ea el nu a stndiat Biblia cu atentie?·

Doar la 60 de ani dupa ee s-a Inf'intat Soeietatea au tnceput ei sl eondamne asemenea praetiei. De ee le-a trebuit atlt de mult timp sa afle ea aeeste sarbatorl sunt paglne?

Soeietatea Turnul de Veghe este ferrna in a afirma cl anumite sarbatori sunt pagine, deoareee ele se tin Ia aceeasi dati la care erau odata tinute sarbatorile pagine. Dar faptul ea tii 0 sirbitoare la aceeasi data

Ia care a fost tinuta odata 0 sarbatoare pagtni nu 0 face sl fie pagi.ni. Cei mai multi oameni nu stiu ce sarbatoreau plgitiii tn aceste ~ti.ln plus, cei mai multi oameni nu tin aceste sarbatori din aceleqi. motive pentru care le tineau pistnii pe ale lor i Pe linga aceasta, Mar'torii lui.' lehova nu sunt consecventi, deoareee ei nu refuza sa foloseasca csien; . daruJ, ehiar dad majoritatea zilor ~i lunilor sunt numite dupa zei pa:.

gini. .' :. '.. . .

Cel ce scrie aceste euvinte confunda problernele, intrucit el include practici crestine alaturi de eele ce nu sunt crestine. Ziua Anului Nou nu a fost niciodati 0 sarbatoare crestina, din cite ,tiu eo. . :

Singura dati cind este sarbatorit Craciunul in Biblie este-atunci cind Durnnezeu a trimis Ingerii sa anunte pistorilor nasteree lui Cristos. N u ered ca Durnnezeu poate fi aeuzat ei este plgtn. S-a spus cl 2S deeembrie a fost stabilita ea dati pentru sarbitorirea nqterii lui Cristos de catre imparatul Constantin in ziua in care se tinea 0 slrbatoare pagina. Cu toate aces tea; Harold W. Hoehner in cartea sa, ChronoJogi'-

.

i

: .-

L

';'- .

~'.:-.

i" -, 108 '.,

~t··: A_bo_rd_B_rea_cu_d_r....::Bg"-o_st_c_B_M_a_rt_o_ril_o_r _Iu_i _/c_ho_v_a _

~-.: .. , cal Aspects' of the. Life of Christ (Aspecte cronologice ale vietii lui .'~::',' . . Cristos) '(Zondervan, 1979) .arata ca s-a sarbatorit Craciunul pe data :~~,',' '. ' 'de 25 decembrie aproape inca din timpul Biserieii Noului Testament.

~:,:. ' Pentru'crestin, Craciunul este un timp in care se sarbatore~te nas-

,;,- , terea lui Cristos care a venit sa fie Mintuitorul nostru, Pentru ca eel

:.,:' . -.: nemintuit sirbitorelte Criciunul intr-un mod diferit, lucrul acesta

'i~ '. . . 'nu face din el 0 sarbatoare pagina.

~~.:.' Nu ,ti,u unde gas esc Martorii lui Iehova Ziua Mamei in Biblie. Un ,~, , .'.' crqtin 'a .initiat .Ziua Mamei in 1908 pentru a onora mamele pioase. ::: '. .r , Bibliaspunei '"Onoreazi pe tatil tau ,i pe mama ta" (Ef.6:2). Nu este

:,; , ceva piginesc·d asculti de Biblie. .

~>, Sirbi~oarea Invierii in mod categoric nu este paginii. Practica de a

~;":"" '. t~·:~~Un(ia.tnchiW4'e duminica ~i nu slrnbata a inceput foarte tim~>",: .. ,. :pUrijl ~ un mod de amintire a invierii lui Cristosin prima zi a sapta~:,._.. . mb.ili. Chiir Ii Martorii lui Iehova se intilnesc duminica. Daca este un

t·:' .. lueru acceptat sa ne amintirn de invierea lui Cristos in f'iecare durni-

nici, at unci faptul de a avea 0 amintire speciala odata pe an nu poate fi un lucru pagin.

Societatea Turnulde Veghe condamna doar anumite practici, ~i ei nu sunt consecventi, De exemplu, ei nu vor sarbatori zile de nastere, dar sarbatoresc nunti cu bautura Ii alte practici "pagine". Ei nu condamna consumul de- bauturi alcoolice. Dimpotriva, incearca sa justifice aceasta din Biblie •. Ei spun ca nu trebuie sa bei in execs, dar ci au serioase probleme legate de bautura chiar ~i 1a cartierul general din Brooklyn.

Doctrine ~i invataturi nescripturale. Doctrine cum sunt trinitstes, Iocul iedului, nemuriree sutletului, cii toti mar ~i sc , duc in cer, relatia de legamint a popotului Israel cu Dumne: zeu, Maria ca mama a lui Dumtiezeu, papa ca fiind infailibil, cu!tul pre~(iei, etc., sunt incerciiri; sincere de .a ,!xpJica Blblia .

. Din neiericire, ele sunt toste nescripturele. Pot sa Iolosesc on. ce trsducere a Bibliei si sa demonstrez cu u$urinta tietemeini. cia tuturor acestara. Orice Menor 81 lui lehova poute (Cl(;C aceJa# lucru. Martorii lui Iehovs nu invata nici 0 doctrine piigina nescriptursls.

Citest« l.Corinteni 15. EJ ne spune cli la st'irsitul celor I.VVV de am, Isus da inspoi Regatul in mine Tatalui, si este supus

Dupii rosdelc ior ii veti cunosstc

TatiHui. Nu exists nici 0 trinitste eici. Isus si Dutntiezeu sunt separati cu personalitati distincte, care sunt uniJi iI} vqinfa si seop, dar nu sunt egali. Am csutat sutc de pusajc din Scriptura in toate treducetile standard care dovedesc netemeinicia doctrinei dcspre trinitate.

Doctrine despre focuI iadului este nesctiptutelii ~i pervettita. Referintele sctiptutele pentru focuI iaduIui sunt un simbol pentru distrugerea absolutii a celor rai ~i nu inseamna chin etern.

Trinitatea

Martorii lui Iehova amesteca toate convingerile asa-numitelor grupari crestine ~i deduc din aceasta ca toti cred la fel. Este acelasi lucru cu a declara ca Intrucit atit mormonismul, cit ~i Societatea Turnul de Veghe sunt secte, ei cred in aceleasi lucruri. Crestinii nascu]! din nou

. ar condamna unele practici pe care le-a rnentionat autorul, cum ar fi infailibilitatea papei.

Cind Charles Russell a inoeput rniscarea Turnul de Vcghc, c] j 101- brati~at invataturile liberale ale acelei vremi. Liberalii negau divinitatea lui Isus Cristos ~i Trinitatea. Acurn, Martorii lui Iehova condarnna aceste grupari, cu toate ca impartasesc in parte aceleasi convingen .

.0jJroximativ 80%.din citatele pc care lc foIO:iCSC ci ca sa cUlIluala Trinitatea sunt citate gresit din scrierile Trinitarienilor. Un artico! care incerca sa dovedeasca ncterneinicia Trinitatii a aparut in numarul revistei Turnu/ de Veghe din 1 august 1984 (p. 20-24). Ei scot din context toate cele sase citate din articole ce dovedesc Trinitatea. Trei dintrc accstc citato provin din scricri!c lui .I.N.n. Kelly. can' l'slc 1111 trini tarian serios. Martorii il mai citeaza gresit deseori ~i pe Robert Dick Wilson, un specialist in greaca ~i un trinitarian,

15% din citatele I'olositc in incercarca LIe a cornbatc Trini tatca proveneau din lucriiri necrcstine cum ar fi PnC'yclClfNiin Rrit;mniC';l. Articolcle din Encyclopcdiu Britunnicn e:llIlit sit dClV(·dc:1Sd't (nil sit cornbata) Trinitatea ~i invierea fizica literala a lui Cristos. Doar 5% din citatclc Iolosite de Socicuue provin dill parlt'a unor unitnricni Sllll a altora care neaga Trinitatca.

Martorii lui lchova folosesc curtca Tile 'I,m JJ~bJl()I1s (Cdc doua

~-------.,---.-, .. -----,- -----_.

110

Abordsres cu dr.goste • M.rtorilor lui lehov.

Babiloanc) de' Rev. Alexander Hislop pcntru a incerca sa-~i demonstreze ideea. ell toate acestea, ei citeaza din nou.gresit ceea ce a spus autorul. Rev. llislop a Iost un crestin care a crczut in trinitatc, Editorii dqii sale, Loizcaux Brothers, sunt cunoscu]i pcntru publicatiilc lor putcrnic trinitaricnc.

Prill Ill'g!lrl'!l Irinilil\ii, a doctrinci dcsprc iad ~i des pre nernurirca sufletului, Organizatia Turnul de Veghe (si toate celelalte multe grur~ri care nraga accstc invataturi) crceazf de fapt mai multe probleme decit rezolva. (Cel mai bine este sa nu discuti aceste chestiuni in primele tale discutii, ci asteapta pina ce interlocutorii tlii au inceput sa gindeasca putin).

Daca vei tine minte urrnatorul mod de a rations, el te va ajuta foarte mult in modul de a-ti aduce rnarturie. lata abor rea me :

Noi srirn eli doctrina Dumnezeului Triuriic se bazeaza cIar pe Biblie. Cu toate aces tea, sa privim problema cornplexa pe care a creat-o Turnul de Veghe prin Iaptul ca nu crede aceasta doctrina a Trinitlitii'j "

Biblia inva\a eli exists un singur Dumnezeu. Daca stai sa te gin- . desti la ceea ce invata Societatea Turnul de Veghe, in realitate ei au . , doi dumnezei distincti, Ei cred ca Tatal este Dumnezeul etern, dar ca r \ El L-a creat pe Fiul, "un dumnezeu", potrivit cu loan 1:1 in Biblia lor, t \ Traducerea Lurnii Noi. Aceasta Ie da doi durnnezei separati, A crede J . in doi dumnezei inseamna politeism, ceea ce este 0 doctrina pagina. , (Ei Ii acuza pe crestini ca sunt pagini deoarece ei cred in Trinitate, dar de fapt ei sunt paginii).

Turnul de Veghe incearca sa justifice aceasta convingere spunind ca ingerii sunt nurniti uneori "fii ai lui Dumnezeu" (lov 1:6; 2:1; 38:7) ~i de asemenea prin folosirea unor versete unde este rnentionat cuvintul "dumnezei". loan 10:34 este un citat luat din Psalmul 82:6; totusi, cind cuvintul "dumnezei" e citit in context, aceste versete aratli clar ca "dumnezei" se refera la judecatorii dintre oameni care. vor muri ca toti ceilalti oameni. Yn l.Corinteni 8:5, textul foloseste din nou cuvintul "dumnezei". Dar cindcitim versetul precedent, care.face parte din context, af'larn ca "nu exista alt Dumnez~u decit unul singur". Cum se po ate Iua acest verset, spunind eli aici Biblia invata despre mai mult decit. un singur Dumnezeu? Este evident eli modul in care lncearca ei sa justifice existenta a doi dumnezei nu are nici 0 greutate.