Sunteți pe pagina 1din 10

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE, LIMBĂ ŞI COMUNICARE

ACTIVITATE OPŢIONALĂ
GRUPA MARE
„ALBINUŢELE”

0
DOMENIUL: opţional ca temă integratoare la nivelul mai multor arii
curriculare (consiliere şi orientare, om şi societate, limbă şi comunicare)
DURATA: 1 AN ( 2018 -2019)
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Sala de grupă

ARGUMENT
Obiceiul străvechi de a spune poveşti este o metodă potrivită pentru
copii de a explora realitatea. Povestea este accesibilă la orice vârstă şi nu este
nevoie de niciun „echipament” special pentru crearea imaginii artistice, poate
doar cu excepţia imaginaţiei şi a abilităţilor de a vorbi şi/ sau asculta.
Poveştile funcţionează ca un mijoc de divertisment şi educare prin care se
prezintă ascultătorului credinţele şi tradiţiile unui grup de oameni. Cu toate
acestea, în centrul tuturor poveştilor stă alegerea, conceptul fundamental al
oricărei poveşti, care ne leagă automat de incertitudinea sau necunoaşterea
consecinţelor. Aceste două calităţi ale poveştilor- construirea unei relaţii cu
ceilalţi şi necesitatea de a face o alegere fără a-i cunoaşte consecinţele - leagă
literatura, naraţiunea, de etică şi moralitate. Elementul fantastic din poveşti
permite copiilor să privească mai clar experienţele reale, prin intermediul
experienţelor imaginare. Donaldson (1978, în Fisher, R., 1996) argumenta că
cel mai bine pentru copii, poate explica realitatea un conţinut care nu este
foarte rupt de realitatea lor, de experienţele lor. Poveştile, atunci când sunt
înţelese de copil au avantajul de a fi privite ca probleme cu care se confruntă
personal, cum ar fi persoane, personaje, evenimente, experienţe, dar totodată
şi ca modalităţi de a se “rupe” de viaţa lor personală. Devin capabili să se
privească pe sine uitându-se la alţii, gândind ca alţii (din perspectiva altora).
Din toate aceste considerente activităţile prezentului opţional au utilizat ca
principală metodă povestea terapeutică.

1
Remarcăm faptul că, în ultimele decenii,emoţiile şi comportamentele
dezadaptative, manifestate prematur la preşcolari, au cunoscut o creştere
semnificativă. Copiii generaţiilor prezente prezintă mult mai multe probleme
emoţionale decât în trecut, sunt mai singuri şi mai deprimaţi, mai furioşi şi
mai nestăpâniţi, mai impulsivi şi mai agresivi, fiind vădit înclinaţi să devină
anxioşi în mai toate condiţiile competiţionale.

Aşadar, născut din nevoile psihologice, personale ale copilului, aceast


nou opţional îşi propune să stimuleze, să exerseze, să amplifice abilităţile
cognitive, emoţionale, relaţionale ale copilului, dar şi să identifice eventualele
întârzieri în dezvoltare, blocajele de comunicare şi emoţionale şi să introducă
o notă recuperatorie şi puternic antrenată în universul interior al copilului
preşcolar. (Golu şi Ioniţă, 2009) Activităţile acestui opţional sunt dedicate
dezvoltării capacităţii preşcolarului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima
într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de
relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare şi socializare. De
asemenea, activităţile din cadrul acestui opţional permit conştientizarea
procesului de transformare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor în
compotramente aplicabile în viaţa reală, cu finalitate pozitivă pentru sine şi
societate. Aceast opţional poate fi considerat unul de pre-consiliere din
punctul de vedere al metodelor utilizate şi al complexităţii situaţiilor abordate.
Fiind vorba despre o serie de concepte mai puţin utilizate în activitatea
didactică la grupă, ar putea exista tendinţa ca obiectivele propuse să fie
considerate realizate de la sine în grădiniţă sau confundate cu alte aspecte din
viaţa cotidiană a copiilor ceea ce duce la diminuarea semnificaţiei ei didactice.
Conştientizând faptul că există mai puţine materiale curriculare legate de
consilierea psiho-pedagogică şi educaţia socio-emoţională la preşcolari şi
pornind de la elementele sugerate de curriculum preşcolar, sperăm ca

2
programa noastră să servească la ameliorarea curriculară a programei
preşcolare, în special a sugestiilor privind conţinuturile.
Am centrat aşadar acest opţional în jurul educaţiei socio-emoţionale a
preşcolarilor, deoarece aceasta reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare în
care sunt implicaţi aceştia în vederea asigurării premiselor şi condiţiilor de
formare a competenţelor sociale şi emoţionale dezirabile la această vârstă. Ne
referim aici la dobândirea abilităţilor emoţionale (de a înţelege, a exprima şi
a- şi regla emoţiile) şi a celor sociale, precum cele de iniţierea şi menţinerea
unei relaţii pozitive şi de integrare într-un grup (altruismul, toleranţa,
întrajutorarea etc.). Toate acestea vor reprezenta fundamentul
comportamentelor lor sociale şi emoţionale viitoare, precum şi al conduitei lor
sociale şi emoţionale.

CURRICULUM
OBIECTIVE CADRU
 Formarea şi dezvoltarea unor mecanisme de recunoaştere, acceptare şi
autoreglare emoţională ca fundament al abilităţilor sociale;
 Formarea şi dezvoltarea comportamentelor prosociale la preşcolari prin
asimilarea unor concepte specifice educaţiei raţional-emotive;

3
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Dezvoltarea abilităţilor intra- şi interpersonale care să faciliteze reuşita în viaţă;
 Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
 Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii specifice educaţiei
socioemoţionale,
 Însuşirea unor noţiuni şi concepte despre personalitate;
 Utilizarea unor norme şi principii specifice educării caracterului.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale
şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte;
 Să-şi formeze şi dezvolte comportamentele prosociale (a oferi ajutor,, a-si accepta si
tolera colegii, a colabora, a ierta, a-si cere iertare, a adresa laude, a se încuraja reciproc,
a consola, a se împrieteni);
 Să-şi dezvolte empatia faţă de colegii de grupă;
 Să participe la decizii comune;
 Să stabilească şi să menţină relaţii pozitive în grupul de copii;
 Să adopte strategii adecvate de rezolvare a conflictelor
 Să-şi dezvolte atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Să accepte calităţile şi defectele proprii şi ale celorlalţi;
 Să-şi îmbunătăţească exprimarea verbală şi comunicarea cu ceilalţi
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente, în raport cu normele prestabilite
şi cunoscute,
 Să-şi îmbogăţească cunoştinţele legate de relaţiile sociale şi trăirile emoţionale
desprinse din lectura textelor cu conţinut specific;
 Să-şi formeze capacitatea de a stabili relaţii corecte între faptele fiecăruia şi
consecinţele lor;

4
 Să-şi dezvolte capacitatea de a povesti întâmplări reale sau imaginare cu caracter
socioemoţional.

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

Competenţe socio-emoţionale dezvoltate în perioada preşcolară


Competenţa specifică Exemple de comportamente.
Recunoaşterea emoţiilor - identifică propriile emoţii şi pe ale altora în diverse
situaţii;
- identifică emoţiile asociate unui context specific;
- identifică emoţiile pe baza componentei nonverbale:
expresia facială şi postura.
Exprimarea emoţiilor - transmit verbal şi nonverbal mesajele afective;
- numesc situaţii în care apar diferenţe între starea
emoţională,
- exprimă empatie faţă de alte persoane;
- exprimă emoţii complexe precum ruşine, vinovăţie,
mândrie;
- ţin cont de particularităţile fiecărei persoane în cadrul
interacţinilor sociale.
Înţelegerea emoţiilor - identifică cauza emoţiilor;
- numesc consecinţele emoţiilor într-o anumită situaţie
Reglarea/autoreglarea emoţiilor - folosesc strategii de reglare/autoreglare emoţională
Iniţierea şi menţinerea unei relaţii - iniţiază şi menţine o interacţiune cu un alt copil;
(relaţionarea socială) - ascultă activ;
- împarte obiecte şi împărtăşeşte experienţe;
- oferă şi primeşte complimente;
- invită alţi copii să se joace împreună;
- rezolvă în mod eficient conflictele apărute.
Integrarea în grupul de prieteni - cooperează cu ceilalţi când se joacă;
(comportamentul prosocial) - cooperează cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini;
- oferă şi cere ajutorul atunci când are nevoie;
- are grijă de jucăriile celorlalţi;
- are grijă de colegii mai mici ca vârstă sau care
prezintă diverse dizabilităţi;
- ajută în diferite contexte (de ex. împărţirea
rechizitelor, împărţirea gustărilor).
- iartă şi îşi cere iertare atunci când greşeşte;
- încurajează colegii în diverse situaţii dificile;
- tolerează greşelile colegilor mai mici ca vârstă sau cu
diverse dizabilităţi;

5
TEMATICA
POVESTEA
PERIOADA TERAPEUTICĂ CONŢINUTUL VIZAT
01-05.10.2018 Culorile sentimentelor Identificarea consecinţele
de Mihaela Balaci
emoţiilor într-o anumită situaţie
08 -12. 10.2018 Furnicile cu lână Acceptarea propriei sensibilităţi
de Laura Tripa
şi exprimarea sentimentelor
15 – 19.10.2018 Nick şi Dia în faţa empatiei Exprimarea empatie faţă de alte
de Georgeta Pânişoară
persoane
22 -26.10.2018 Insula broscuţei furoase Gestionarea emoţiilor,
de Ioana Omuţ Cherechianu
dezvoltarea autocontrolului,
gestionarea furiei
VACANŢĂ
29.10 – 04.11.2018
05 – 09.11.2018 Gândacii invizibili Gestionarea emoţiilor,
de Sempronia Filipoi
timiditatea, stima de sine,
creşterea autocontrolului
12 – 16.11.2018 Lilly şi Mimi Gestionarea emoţiilor, teama/
de Eva Bodo
ruşinea de a vorbi
19 – 23.11.2018 Ariciul alege să fie bun Gestionarea agresivităţii
prieten după Ioana Omuţ
Cherechianu
26 – 29.11.2018 Vrăbiuţa guralivă Dezvoltarea comunicării şi
de Mihaela Delia Pele
ascultării active
03 – 08.12.2018 Săndel, Peştişorul cel Plat Acceptarea de sine,
de Virginia Waters
10 – 14.12.2018 Elanul spre noi înălţimi Acceptarea de sine, acceptarea
de George W Burns
provocărilor, descoperirea de
noi resurse şi abilităţi în propria
persoană
17 – 21.12.2018 Povestea piticului clap Acceptarea copiilor cu nevoi
de Larisa Alexandra
speciale
VACANŢĂ
22.12 -13.01.2019
14 -18.01.2019 Ochiul magic Acceptarea copiilor ce poartă
de Lia Carla Butcă
ochelari

6
21 – 25.01.2019 Iepuraşul Ţup Acceptarea copiilor care trebuie
de Otilia Andrada Şutea
să poarte aparat dentar
EVALUARE SUMATIVĂ
28.01 – 01.02.2019
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ
02 – 10.02.2019
11 – 15.02.2019 Omida cea încrezătoare Dezvoltarea perseverenţei
de Mariana Konkoly
18 -22.02.2019 Fluturaşul alb Despre prietenie, formare de
de Larisa Mihuţa
prieteni
25.02- 01.03.2019 Căţelusa Ami îi vizitează pe Respectarea regulilor sociale la
copii la grădiniţă
grădiniţă
de Catrinel A Ştefan
04 -08.03.2019 Cum să fim prieteni Cooperare în joc
de Catrinel A Ştefan
11 – 15.03.2019 Împarte cu ceilalţi Altruism, dărnicie, împărţirea
de Ramona Teodora Bogdan
cu ceilalţi
18 – 22.03.2019 Prietenie adevărată Dezvoltarea prieteniei,
de Carina Racoviţan
altruismului şi întrajutorării
25 – 29.03.2019 Povestea paharelor de apă Dezvoltarea solidarităţii din
de Paşca Maria Dorina
grup
01 – 05.04.2019 Cei trei prieteni credincioşi Importanţa muncii în echipă, a
de Violeta Kelemen
cooperării
08-12.04.2019 Premii cu adevărat Asumarea nereuşitei şi
valoroase
importanţa muncii în echipă
de Delia Tirla
ŞCOALA ALTFEL
15- 19.04.2019
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ
22.04 – 05.05.2019
06 – 10.05.2019 Nick şi Dia se luptă cu Rezolvare de conflicte
balaurul conflictului
De Georgeta Pânişoară
13 – 17. 05. 2019 Trupa de dans Rezolvare de conflicte,
de Mariana Konkoly
consecinţele relaţiilor de grup
inadecvate
20- 24.05.2019 Depăşirea obstacolelor Rezolvare de probleme
de George W Burns
27 – 31.05.2019 Aventurile lui Bruno şi Dezvoltarea capacităţii de
Bruni prin nămeţi

7
de Catrinel A Ştefan întrajutorare
03 – 07.06.2019 Totul e al meu Egocentrism/ altruism
de Mariana Konkoly
29.05.2017 - 02.06.2017 Evaluare finală “Poveştile ne învaţă să ne comportăm”

METODE DE PREDARE
Opţionalul propus se concretizează în plan acţional prin selectarea şi îmbinarea
armonioasă a unui set de metode şi tehnici didactice specifice, în rândul cărora povestea
terapeutică ocupă un loc central:
 Povestirea
 Explicaţia
 Conversaţia
 Observaţia
 Exerciţiul
 Jocul de rol
 Dramatizarea
 Studiul de caz
 Metode activ-participative: explozia stelară, ciorchinele, cubul, piramida, metoda
pălăriilor gânditoare, acvariul.

METODE DE EVALUARE
 Observarea curentă a comportamentelor,
 Aprecieri verbale
 Autoevaluare
 Repovestiri
 Concursuri
 Portofolii individuale si de grup

BIBLIOGRAFIE
1. Balaci Mihaela (coord), Călătorie în lumea sentimentelor – culegere de poveşti, Ed.
Emia, Deva, 2011;

8
2. Burns, G.W: 101 poveşti vindecătoare pentru copii şi adolescenţi, Editura Trei,
Bucureşti, 2011;
3. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008;
4. Cherechianu Ioana (coord): Poveştile terapeutice vin să ne înveţe, Ed Diana, 2010,
Piteşti;
5. Cherechianu Ioana, Natalia Coroiu: Colecţia ABC-ul poveştilor terapeutice, Editura
Diana, 2016, Piteşti;
6. Filipoi, S: Basme terapeutice pentru copii şi părinţi, Editura Fundaţia Culturală Forum,
Cluj-Napoca, 1998;
7. Konkoly, Mariana : Poveşti pentru inimă şi suflet – poveşti terapeutice, Ed. Aquila
Logistic, 2013, Oradea;
8. Paşca Maria Dorina: Povestea terapeutică, Ed Adealul, 2004, Biblioteca de psihologie;
9. Pânişoara G, Pânişoara I.O, Cele 7 medalii ale succesului (vol I, II, III), Editura
Polirom, 2012
10. Paola Santagostino: Cum să te vindeci cu o poveste, Editura Humanistas, 2008,
Bucureşti.
11. Program de formare: Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor prin programul EREC,
Consult Plus si Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România,
12. Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7
ani
13. Ştefan, A.C; Eva Kallay: Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la
preşcolari – ghid practic pentru educatori, ASCRED, Cluj Napoca, 2010;
14. Virginia Waters: Poveşti raţionale pentru copii – recomandări pentru părinţi şi
educatori, Ed. ASCR, 2003, Cluj-Napoca

S-ar putea să vă placă și