Sunteți pe pagina 1din 8

Ob[tea / Monahii mileniului III

„ACUM E VREMEA pocăinței lui Adam. Această pocăință


începe prin propria noastră pocăință,
necazurile de pe pământ sunt cu-
prinse, și în acest fel pocăința noas-

MARII RĂBDĂRI.”
pocăința noastră personală când în tră personală înaintea Domnului ne
fața noastră se deschide prăpastia conduce la pocăința universală, adică
adâncului căderii noastre, a păcate- ne conduce la Sfânta și Dumnezeiasca
lor noastre și omul începe să se po- Liturghie, Sfânta Euharistie în toate
Cuvântul ținut de părintele Serafim Baradell (ucenic al părintelui căiască în fața cerului și a pământu- și pentru toate.
Sofronie Saharov și egumen al Schitului Sfântul Vladimir din Mânăstirea lui, pentru că se simte într-adevăr ca Și când, în acest fel, timp de zeci
Valaam din Rusia), la întâlnirea frățească de la Mânăstirea Sfântul Ioan Adam izgonit din rai, ca Adam căzut. de ani, omul merge cu credință și răb-
Această pocăință durează ani în șir, dare în deșertul părăsirii de Dumne-
Botezătorul, Douma, Liban, mai 2017. zeci de ani și încetul cu încetul, prin zeu, când și-a zdrobit inima în ascul-
harul pocăinței, prin harul ascultării tare, când și-a omorât egoismul slu-
în duhul lui Dumnezeu, al părinților jind cu smerenie fraților, inima acestui

M ai întâi aș vrea să mă iertați, primit de el în obște în septembrie 1983.


pentru că sunt un om cu Aveam atunci 21 de ani; m-am apropi-
puține cuvinte. Știu că mona- at de părintele Sofronie și l-am întrebat:
hul nu trebuie să știe decât trei cuvinte: „Cu ce ar trebui să încep?” Părintele a
Am greșit, Doamne, iartă-mă; Binecu- închis ochii și fața lui a căpătat o expresie
noștri în Hristos și al tuturor fraților
și surorilor în Hristos, inima omului
începe să se lărgească și devine în stare
să îmbrățișeze și să cuprindă întreaga
lume. Toate suferințele, toate boli-
om devine ca un burete care poate să
adune toate suferințele pământului.
Această inimă devine un izvor de la-
crimi pentru a plămădi pâinea euha-
ristică, pâinea Sfintei Liturghii oferită
vintează, părinte și roagă-te pentru mine; de mare suferință și mi-a spus: „Copilul le, toate lacrimile, toate supărările, pe altarul dragostei lui Dumnezeu.
Slavă Ție, Doamne, în toate și pentru meu, trebuie să începi cu lacrimile.” Am
toate. Dar pentru dragostea voastră și înțeles atunci că începutul și sfârșitul,
pentru sfânta ascultare voi în- Alfa și Omega vieții noastre în
cerca, atât cât e cu putință, să Hristos este pocăința. Pot spune
descopăr în fața frățiilor voastre că vreme de 35 de ani din viața
inima mea și chintesența a ceea mea cânt cântecul lacrimilor;
ce am primit în cei 35 de ani refrenul vieții mele, al sărma-
de viață monahală de la Sfinții nei mele vieți, este Canonul cel
Părinți pe care Domnul mi-a mare al Sfântului Andrei Critea-
dat să-i întâlnesc în calea mea. nul: „Miluiește-mă, Dumnezeu-
Îmi amintesc de prima zi le, miluiește-mă!”
când am sosit la mânăstirea Când harul Domnului atin-
părintelui Sofronie și am fost Părintele Serafim Baradel ge inima omului îi dă harul

1 Arhimandritul Sofronie, din naștere numit Serghei Simionovici Saharov, născut pe 23


septembrie 1896, la Moscova, în Rusia și trecut la cele veșnice la 11 iulie 1993, la Tolleshunt Kni‑
ghts, în apropiere de Maldon, în districtul Essex din Anglia, a fost călugăr și teolog ortodox. A fost
ucenicul și biograful Sfântului Siluan din Muntele Athos, ale cărui învățături le-a făcut cunoscute
și le-a răspândit. A întemeiat în 1959, în Anglia, Mânăstirea obștii Sfântului Ioan Botezătorul, o
comunitate monahală ortodoxă pentru bărbați și femei.
2 Mânăstirea Valaam sau Mânăstirea Valamo este o mânăstire ortodoxă rusă aflată pe Insula

Valaam, în Arhipelagul Valaam, în nordul îndepărtat al Lacului Ladoga din Carelia (N-V Rusiei). La Valaam a venit primăvara
Insula este despărțită de continent de ghețuri timp de nouă luni pe an.

8 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 9
Ob[tea / Monahii mileniului III
Din nefericire, mulți necredincioși Așa cum spunea părintele Sofronie,
îi învinuiesc pe creștini de masochism deplinătatea kenozei precede deplinătatea
și de cult pentru suferință, dar nu este desăvârșirii. Golgota duce... Ghetsimani
așa. Însuși Dumnezeu, în Sfatul Său cel și Golgota duc la înviere, și trecând prin
mai înainte de veci, al Sfintei Treimi, a moarte ne este îngăduită intrarea în viața
ales calea jertfei, a dragostei jertfelnice, a adevărată, trecând prin întuneric și prin
dragostei pentru jertfă care a creat lumea. noaptea din Ghetsimani și prin Golgo-
Această iubire pentru jertfă, respectiv ta, contemplăm lumina cea negrăită a
calea Crucii, Domnul a ales-o din nou Împărăției lui Dumnezeu.
pentru a mântui lumea și pe omul căzut. Dacă grăuntele nu moare căzând în
„Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pământ, el rămâne singur, și dacă moare
pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca va aduce multe roade.
oricine crede în El să nu piară și să aibă Aceasta este calea lui Hristos, aceasta
viață veșnică.” (Ioan 3, 16) Tatăl Îl dă pe este calea Maicii Domnului, cea Prea-
Fiul Său ca jertfă, Fiul devine jertfă vie curată, aceasta este calea Sfântului Ioan
în Tatăl și Duhul Sfânt acoperă cu dra- Botezătorul, prietenul lui Hristos, aceasta
gostea și cu împreună-pătimirea Sa jertfa este calea tuturor sfinților. Și știm de la
dragostei pe Cruce. Apostol că Hristos, ieri și astăzi și în vecii
Aceasta este calea pe care ne-a desco- vecilor, același este, El nu Se schimbă.
perit-o în Evanghelie Hristos și aceasta Bineînțeles, în vremea noastră cu sem-
este calea pe care au mers toți părinții nele vădite ale Apocalipsei, ale apostaziei
noștri și maicile de la început, calea omenirii, multe lucruri nu ne mai sunt
pocăinței, calea lacrimilor și calea sme- la îndemână în viața ascetică. Nici postul
reniei. Calea ascultării până la moarte pe adevărat, nici adevăratele privegheri, ne
care au mers toți sfinții și pe care ei au rămâne un singur lucru: dragostea fier-
intrat în Împărăția slavei lui Dumnezeu. binte pentru Dumnezeu, pentru Hristos,
pentru Cer și dragostea și mila, mângâie-
Din dragoste pentru rea pentru orice om și pentru orice ființă.
Cum s-a spus la Apocalipsă, în vre-
Hristos primim s` fim mea noastră trebuie să păstrăm credința
r`stigni]i în fiecare zi și răbdarea sfinților. I-am spus părintelui
cu El. Sofronie, m-am plâns lui: „Părinte stareț
Sofronie, în timpul nostru noi nu facem
Pentru noi, creștinii ortodocși, și cu nimic, nu avem nici post, nici privegheri,
atât mai mult pentru noi, monahii, nu nici rugăciuni, nici o lucrare ascetică.” Și
există altă cale. Primim să fim învinși, să el mi-a răspuns: „Părinte Serafim, singu-
fim omorâți pentru dragostea lui Hris- rul fapt de a rămâne aici, în acest loc, în
tos în această lume. Din dragoste pentru mânăstire, de a păstra credința și de a în-
Hristos primim să fim răstigniți în fiecare cerca să nu păcătuim este de ajuns pentru
zi cu El, pentru că ne aducem aminte mântuire.” Părintele Sofronie îndrăgea
mereu și trăim cu aceste cuvinte ale lui mult... el repeta acest cuvânt al părinților
Hristos: „În lume necazuri veți avea, dar de odinioară: „Călugării vremurilor de pe
Părintele Sofronie îndrăzniți. Eu am biruit lumea.” (Ioan urmă nu vor avea nici o virtute ascetică,
16, 33) dar li se vor trimite asemenea necazuri,

10 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 11
Ob[tea / Monahii mileniului III
încât cei care vor păstra credința și cei lumi. Și omul poartă în inima sa această
care vor răbda aceste necazuri vor fi mai lumină blândă și mângâietoare a dragos-
mari decât noi în împărăția cerurilor.” tei lui Hristos, această lumină veselă. Ve-
Deci, iubiții mei frați și surori, acum selă, dar totodată mângâietoare și tristă.
e vremea marii răbdări. Și când în calea Tristă pentru întristarea Dumnezeului
sa spre mântuire călugărul îndură tot fe- nostru, întristarea împreună-pătimirii.
lul de ispite, el este ispitit mai întâi de Omul care poartă în el această lumi-
condiția lui căzută, de propriile sale pa- nă delicată și blândă și veselă luminează
timi, apoi este ispitit de trupul său prin prin harul lui Hristos propria sa cale. El
boli, apoi este ispitit de diavoli care îl răspândește și asupra tuturor celor din
atacă, și în trupul său, și în duhul său, jurul său această lumină, această bucurie,
chiar în mintea sa. Apoi este ispitit de această mângâiere a dragostei lui Hristos.
frați, chiar de frații cei mai apropiați, de Cum spunea Părintele Serafim de Sa-
prigoniri de tot felul și în ultimul rând rov: „Dobândește pacea și mii de oameni
cea mai dureroasă și mai aspră dintre is- în jurul tău se vor mântui.”
pite este părăsirea de Dumnezeu. În loc de încheiere: Ne aflăm acum
Părintele Sofronie spunea că există în cele zece zile care despart Înălţarea de
momente în viața călugărului când aceste Cincizecime, de plecarea lui Hristos la
cinci trepte ale ispitirii se unesc, și în ace- Cer, la Tatăl, pentru a trimite, aşa cum a
le momente inima omului, a călugărului, făgăduit, peste Apostoli, peste Biserică,
coboară cu adevărat în adâncimile iadu- peste toți oamenii şi peste toată făptura Mânăstirea Valaam la sfârşitul secolului al XIX lea
lui. Știm că cel care a coborât în adân- darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt mân-
cimile iadului, cu harul lui Dumnezeu gâietor, Duhul vieţii, Duhul Adevărului, ca El să înfierbânte inimile noastre cu
învie și urcă la ceruri. Duhul dragostei, Duhul milostivirii, dragostea Ta cea dumnezeiască şi cu
Și iată, aceasta este bucuria noastră, Duhul blândeţii. Cel care ne îndrumă mila Ta dumnezeiască, cu bunătatea Ta
așteptarea noastră și nădejdea noastră. în tot adevărul, iar deplinătatea adevă- pentru orice om şi pentru orice făptură
Aștept învierea morților și viața veacului rului, cred, poate fi exprimată prin aces- în suferinţă, ca împreună cu Maica Ta
ce va să vie. Amin. te cuvinte ale Sfântului Siluan: „Cu cât Preacurată, Apostolii Tăi şi toţi Sfinţii să
este mai mare dragostea, cu atât sunt mai putem să-Ți dăruim slujirea vie a întregii
C`lug`rul care tr`ie[te mari suferinţele omului, cu cât este mai
mare dragostea, cu atât este mai deplină
noastre vieţi, în toate şi pentru toate, în
această lume şi în cea care va veni. Amin.
în Hristos, trebuie cunoaşterea, cu cât este mai aprinsă Pr. Touma Bitar (duhovnicul
s` fie un om al bucuriei. dragostea, cu atât mai înflăcărată este mânăstirii Douma): Mulțumim,
rugăciunea, cu cât este mai desăvârşită mulțumim mult. Părintele Serafim
De fapt, creștinul, și cu atât mai mult dragostea, cu atât mai sfântă este viaţa.” vorbește ca și cum ar recita un poem.
călugărul care trăiește în Hristos, care Îl Doamne Iisuse Hristoase, Dumne- El vorbește și în același timp scrie. Ceea
cunoaște pe Hristos în Duhul Sfânt, tre- zeul nostru, Tu Care Te-ai născut din ce spune, într-adevăr, n-o spune doar ca
buie să fie un om al bucuriei. Despre ce Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, Tu o învățătură, ci mai degrabă cu scopul
bucurie este vorba? Acolo unde domnește Care ai suferit pentru noi, Tu Care ai de a descrie ceea ce a învățat, a trăit și a
păcatul, stăpânește moartea și domnește înviat, Tu Care Te-ai suit la Cer şi ai practicat de-a lungul acestor 35 de ani pe
tristețea păcatului. Și acolo unde în- aşezat de-a dreapta Tatălui trupul nos- care i-a menționat.
cetează păcatul, încă din această lume tru ȋndumnezeit, trimite asupra noastră Mulțumim pentru cuvântul dumnea-
stăpânește viața veșnică și strălucește deja darul Sfântului Tău Duh pentru ca El voastră. Mulţumim tuturor. Dumnezeu
lumina Împărăției în întunericul acestei să ne povăţuiască la tot adevărul, pentru Sfântul Siluan Athonitul să vă binecuvinteze!

12 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 13
Ob[tea / Monahii mileniului III

Valaam - Athosul nordului

DIALOGUL PĂRINTELUI SERAFIM CU CREDINCIOŞII ne uneşte prin supunerea noastră cu Cru- ceea ce se va întâmpla va fi foarte greu, în
DUPĂ SFÂNTA LITURGHIE – 27 MAI 2017 cea lui Hristos. Noi cântăm „Prin Cruce mod deosebit pentru creştini.” Și suntem
bucurie a venit la toată lumea.” Purtân- în 2017.
du-ne crucea sau propriile noastre cruci, Întrebare: Asta auzim în fiecare zi.
(Traducere din limba arabă, prin grija redacţiei, a dialogului care a avut loc între bucuria vine în viaţa noastră... Bucuria Părintele Serafim: Și asta trăim în
părintele Serafim şi creştinii credincioşi, cu participarea maicii Mariam Zakka) adevărată şi nu bucuriile lumii. fiecare zi, de asemenea... Vedem în viața
Întrebare: Părintele Sofronie v-a vor- noastră personală cât de greu a devenit să
Întrebare: Care este trăsătura distinc- Părintele Serafim: Da, desigur. Nu bit despre sfârşitul lumii? ne rugăm și să slujim Sfânta Liturghie...
tivă a părintelui Sofronie şi cum a atins poate fi altfel. Omul creşte în duh prin Părintele Serafim: Părintelui Sofro-
el o asemenea înălţime duhovnicească?
Părintele Serafim: Este un dar al lui
suferinţă.
Întrebare: Cum se poate bucura
nie nu-i plăcea să vorbească despre acest
subiect. Singurul lucru pe care l-a spus
Tr`im timpul
Dumnezeu, dar este şi rodul propriilor omul cu bucuria lui Hristos, avându- acum 25 sau 30 de ani cu privire la acest martiriului.
sale nevoinţe; Dumnezeu i-a dat darul şi propria sa durere şi fiind părtaş şi la sfârşit a fost că noi nu ştim cu siguran-
pocăinţei. El a trăit mulţi ani, ceea ce suferințele lumii? ţă când va avea loc. Dar ştim un singur Maica Mariam: Părinte, aţi auzit de
i-a îngăduit să-şi îndeplinească misiunea. Părintele Serafim: Mai întâi, noi ac- lucru, că timpurile din urmă au sosit. El copiii martirizați în Egipt acum două zile?
Întrebare: Cum era urcuşul său du- ceptăm această suferinţă – aceea a Crucii, mi-a spus odată: „Eu nu voi trăi până în Părintele Serafim: Cineva mi-a spus
hovnicesc? Era dureros? din dragoste pentru Hristos. Şi bucuria anii 2000, dar tu vei trăi şi vei vedea că despre asta.

14 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 15
Ob[tea / Monahii mileniului III

Mânăstirea Valaam - iarna

Maica Mariam: Au ucis copiii care și înarmați-vă cu răbdare. Hristos a învățat la toate acestea într-un mod omenesc și Întrebare: Da, știm că aceasta nu este
mergeau spre o mânăstire. Le-au cerut să la sfârșitul Evangheliei: „Prin răbdarea adaptat când e vorba de copiii lui Hristos? naturală, dar ca medici creștini cum putem
se lepede de Hristos şi copiii au refuzat; voastră veți dobândi sufletele voastre.” Părintele Serafim: Cum spun Părinții, convinge oamenii că se înșală?
atunci i-au ucis! Deci avem martiri în vâr- (Luca 21, 19) și „Cel ce va răbda până la trebuie să urâm păcatul și să iubim pe pă- Părintele Serafim: Nu trebuie să încer-
stă de opt ani, care știu limpede că Îl doresc sfârșit, acela se va mântui.” (Matei 24, 13) cătos. Trebuie să-i mângâiem pe cei care su- căm să convingem pe nimeni.
pe Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru Întrebare: Dar, părinte, cum putem să feră. Dar nu trebuie să îndreptățim păcatul. Maica Mariam: Nu trebuie să încer-
această binecuvântare! ne înarmăm cu răbdare, cu bucurie și asta Asta e foarte important, pentru că oamenii căm să convingem pe oameni, căci ei nu
De câtva timp simt că suntem martiri, fără să ne plângem? din zilele noastre stau într-o totală rătăcire vor asculta. Tot ceea ce vor face este că se
noi, cei care continuăm să locuim în Liban Părintele Serafim: Într-adevăr, trebu- și nu au nici o măsură pentru a discerne vor ridica împotriva noastră pentru a-și
și în Siria fără să știm când vom fi uciși. ie să facem răbdare, nu ca niște animale binele de rău, virtutea de patimă și lumina îndreptăți părerile.
Dar suntem deja martiri, tocmai pentru lipsite de rațiune, ci din dragoste pentru de întuneric. Dar dacă vorbim deschis, în
că am rămas în aceste locuri.
Părintele Serafim: Da, fără îndoială...
Dumnezeu...
Întrebare: Părinte Serafim, lumea de
duhul lui Hristos, în duhul Evangheliei, asta
ne va expune la tot felul de obiecții și de
E de importan]` capital`
Trăim timpul martiriului. astăzi se îndreaptă spre căutarea confortu- persecuții și chiar la moarte. s` se ia m`suri pentru a
Întrebare: Părinte, puteți să ne dați un lui și a plăcerilor trupului și, de asemenea, Întrebare: Dar, părinte, psihologia discerne binele de r`u.
cuvânt de folos care să ne ajute să trecem spre diferite deviații și devieri care sunt spune că deviația sexuală este naturală?
peste aceste timpuri care vin? considerate ca niște practici moderne. Părintele Serafim: Ce este natural în Întrebare: Trebuie să vorbim despre
Părintele Serafim: Păstrați-vă Credința Cum credeți că poate face față Biserica deviație? asta cu copiii noștri?

16 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 17
Ob[tea / Monahii mileniului III
Părintele Serafim: Desigur, altfel copi- gândesc că trebuie, totuși, să-mi spun pă- zicem așa. Asta nu e rugăciune, înseamnă pe care îl poți mânca ușor și repede.” Ea se
ii vor auzi vorbindu-se despre asta în afara rerea în privința asta. să-L minți pe Dumnezeu. Rugăciunea este făurește în timp, prin suferințe și răbdare.
caselor lor, la școală sau pe stradă. E de Părintele Serafim: Da, dar nu mereu. o chemare neîncetată: „Doamne, Iisuse Întrebare: Părintele Paisie vorbește ade-
preferat să poată asculta cuvinte sfinte și Când Hristos a stat în fața lui Ponțiu Pilat Hristoase, miluiește-mă pe mine păcăto- sea despre gândurile bune. Cum putem să
dumnezeiești de la părinții lor. Asta e foarte ca să fie judecat, El n-a spus nimic în apă- sul.” Cunosc un preot care, din momentul avem gânduri bune?
important, pentru că azi copiii noștri sunt rarea Sa. De aceea Părinții Bisericii spun că în care intră în Sfântul Altar, este cufundat Părintele Serafim: Gândurile, logismoi
pierduți. E de importanță capitală să se ia e vreme pentru a vorbi și vreme pentru a în întregime în rugăciune, stăpânit parcă în limba greacă, sunt energii de natură
măsuri pentru a discerne binele de rău. Așa tăcea... Trebuie să avem discernământ pen- deodată de emoție (ca și cum ar fi prins...); dumnezeiască sau diavolească. De aceea
cum trebuie să-i pregătim pentru marti- tru a ști când să vorbim și când să tăcem. atunci începe să plângă fără întrerupere e important să cultivăm în noi gânduri-
riu. Termenul „martir” înseamnă în limba Întrebare: Se pare că suntem într-un până la ultimul cuvânt al slujbei. Cum i le bune, milostive și dumnezeiești. Repet
greacă „martor”. Trebuie să-L mărturisim război ideologic... Nu știu dacă în Biserică s-ar putea întâmpla asta dacă n-ar practi- încă o dată: cel mai bun mijloc este păzirea
pe Hristos, Adevărul lui Hristos, Dragos- facem destul... ca rugăciunea zi de zi, an după an în șir, poruncilor; căci păzindu-le, putem să în-
tea lui Hristos, Lumina Sa. Părintele Serafim: Nu facem destul. fără să se înșele vreodată nici pe el, nici pe cepem să gândim ca Dumnezeu Însuși și
Întrebare: E greu să-i spui unui co- Întrebare: ...pentru a ajunge la un echi- ceilalți? în felul în care ni S-a descoperit nouă prin
pil că va fi un martir pentru Hristos. Eu libru. Deoarece copiii caută răspunsuri… Dumnezeu cere plinătatea dragostei porunci. Având în vedere că aceste porunci
înțeleg asta și cred că se poate întâmpla. Părintele Serafim: Desigur... știu. noastre: „Să iubești pe Domnul Dumne- sunt legi dumnezeiești care dictează viața
Dar când e vorba de un copil e greu?! Întrebare: ... și nu le oferim, mi se pare zeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul Sfintei Treimi, Dumnezeul nostru. De
Părintele Serafim: Dar ai văzut ce că nu le-am dat într-adevăr o alternativă la tău și cu tot cugetul tău.” (Matei 22, 37) aceea, prin păzirea poruncilor începem în
s-a întâmplat cu copiii egipteni. Ei L-au ceea ce există acolo. Credeți că este o reali- E ca și cum Domnul Iisus Hristos ar mod firesc să gândim, să acționăm și să
mărturisit pe Hristos și au fost uciși. Tu tate aceasta, că Biserica nu oferă...? fi luat asupra Sa lumea în plinătatea sa, vorbim așa cum face acestea Însuși Dum-
trebuie să găsești mijlocul de a le vorbi, dar Părintele Serafim: Din păcate, da. însușindu-Și-o. Suntem ai Lui, atunci nezeu. Aceasta-i calea desăvârșită de urmat.
bineînțeles fără să-i înfricoșezi... Trebuie să Întrebare: Întrucât mulți copii sunt trăim pentru El. Alergăm mereu. N-avem Maica Mariam: Când este abordat un
știi și că ei, copiii, sunt diferiți. Dar cred că foarte inteligenți și caută răspunsuri, și destul timp. Mergem la munca și la școlile asemenea subiect, oamenii ne pun mereu
ei reacționează într-un chip foarte sensibil atunci când Biserica nu dă răspuns... care noastre, și când ne întoarcem avem nevoie în față această frază: „Suntem noi Dumne-
la cuvântul dumnezeiesc. să pară convingător, cel puțin pentru ei, de odihnă. zeu ca să putem face aceasta?” Da, pentru
Maica Mariam: Este foarte adevărat. se vor întoarce atunci spre ceea ce lumea că este scris: „Dumnezei sunteți și fii ai
De exemplu, poți să-i întrebi cum ar răs- are să le ofere. Cel mai bun mijloc este Celui Preaînalt toți.” Asta vrea să spună
punde dacă ar fi întrebați la școală în le-
gătură cu acest subiect. Întreabă-i simplu,
Maica Mariam: În familie poți schim-
ba părerile încet, încet, cu grijă, cu multă
p`zirea poruncilor. că este datoria noastră, pentru că El ne
cheamă și ne spune: „Dumnezei sunteți
fără să le impui ceva. Atunci ei vor avea de dragoste. (Poți influența membrii familiei Întrebare: Condamnăm Biserica. Dar și fii ai Celui Preaînalt toți.” Și trebuie să
făcut o alegere. Și tu vei putea să dezbați cu blândețe și multă dragoste.) Așază-te în realitate noi suntem Biserica și nu ne ne alipim de El cu ochii închiși. El ne-a
altfel cu ei, plecând de la așa-zisa alegere împreună cu soția și copiii să discutați dăm seama de asta prea des. De aceea îi dat numele și pecetea. Asta arată că noi
pe care vor fi făcut-o. Nu încerca nicio- diferite subiecte actuale și să vă spuneți acuzăm pe preoți numindu-i Biserică, am devenit dumnezei de îndată ce L-am
dată să impui ceva folosind forța... Alege părerea. De exemplu, începe cu ceea ce a în timp ce noi ne neglijăm datoria. Răs- recunoscut pe Dumnezeu. Din momentul
mai degrabă dezbaterea, cu perseverență, fost transmis la televizor. Alege un subiect punsurile sunt poate deja acolo, în cărțile primirii poruncilor și practicării lor în viața
astfel încât ei să-ți simtă seriozitatea și fap- și discută despre el foarte simplu, fără să Părinților. Dar nu putem găsi și noi înșine noastră de zi cu zi, cum a arătat părintele
tul că opinia ta este întemeiată în această le interzici să privească. Suntem împotriva răspunsuri? Serafim, nu mai putem face nimic care să
privință. Este foarte important să ai un interdicției, doar dacă e vorba de programe Părintele Serafim: Mai întâi, cred că nu fie al lui Dumnezeu.
punct de vedere ferm și neclintit în legă- necuviincioase. Vezi, dragul meu, totul în- noi toți, câți suntem: Patriarhi, Episcopi, Întrebare: Problema e că nu putem trăi
tură cu un subiect sau altul. cepe din casă, din pântecele mamei. Fieca- preoți, duhovnici, călugări și călugărițe, toate poruncile în fiecare zi și în fiecare
Întrebare: Dar, părinte, dacă tac, asta re rugăciune... Problema e că nu ne rugăm simpli mireni, trebuie să păzim poruncile clipă, pentru că suntem plini de slăbiciu-
ar putea fi interpretat ca și când n-aș avea îndeajuns. Începem ziua cu o rugăciune de lui Hristos... Adevărul a fost revelat prin ne și de luptă cu gândurile noastre care ne
nimic de spus. Sau ca și cum argumentele cinci până la zece minute și credem că este ele. Este calea vieții... Sfântul Serafim de provoacă să mergem să căutăm ceea ce este
adversarului ar fi valabile. Iată de ce mă de ajuns și că ne-am împlinit datoria, ca să Sarov spunea: „Virtutea nu este un măr profitabil pentru noi și ne asigură succesul.

18 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 19
Ob[tea / Monahii mileniului III
Părintele Serafim: Trebuie să încercăm adevărul este cunoscut de toți. În acest caz,
mereu să trăim cu Dumnezeu, în lumina o singură privire este de ajuns pentru ca
poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare dintre totul să se desfășoare fără să pronunți un
noi trebuie să-și pună în permanență în- singur cuvânt.
trebarea de fiecare dată când începe o cu- Întrebare: Părinte, purtați numele
getare, un cuvânt, un demers: „Ceea ce fac Sfântului Serafim de Sarov, care spune că
e bine? I-ar plăcea lui Dumnezeu?” Încetul tot ceea ce înfăptuim nu reprezintă decât
cu încetul, felul nostru de a fi se va schim- mijloace pentru a dobândi Duhul Sfânt. Ce
ba. Nu e ușor și nu se va face cât ai bate ne sfătuiți din experiența sfinției voastre?
din palme. Dar schimbarea se va produce. Părintele Serafim: Cum să dobândim
Întrebare: Fără îndoială, trebuie să Duhul Sfânt? Din nou și din nou: păzind Mânăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Douma - Liban
ne curățim gândurile. Dar trebuie să ne poruncile. Nu e nici un alt mijloc. Toată Arhimandrit Sofronie Saharov în tinereţe
curățim mai întâi gândurile și apoi inima viața sa, Sfântul Serafim citea Evanghelia
sau invers? întreagă în fiecare săptămână. Iată calea. ceea ce întâlnim negativ în viața noastră cu bucurie adevărată, ci aleargă la psihologi
Părintele Serafim: Trebuie să începem Trebuie să citim Evanghelia astfel încât ascunde neapărat și o rațiune pozitivă? și psihiatri care le prescriu medicamente?
mai întâi cu curățirea gândurilor, și asta cuvântul lui Dumnezeu să ne fie hrană și Când ni se întâmplă ceva rău, trebuie să Sunt mulți creștini care nu sunt fericiți.
este exact ce înseamnă pocăința. Și ea va băutură. rămânem optimiști? Părintele Serafim: Părintele Sofronie
veni când vom păzi poruncile, pentru că Întrebare: Dar îi îndemnați pe oa- Părintele Serafim: În spatele întuneri- a trăit mult și a cunoscut starea lumii,
ele sunt lumina lui Hristos. Când vom meni să meargă mai departe de cuvânt, cului, răului și morții trebuie să încercăm chiar a aceleia dinaintea Primului Război
păzi poruncile, ele vor începe să lumineze adică spre duh. Ni se întâmplă adesea în să vedem lumina, viața și învierea, așa cum Mondial. El a spus în această privință că
treptat și inima, și mintea noastră. Chiar creștinism să cădem în capcana de a ne spune Evanghelia după Sfântul Ioan: „Lu- harul s-a retras din lume, mai ales după
și trupurile noastre vor fi transfigurate de opri la cuvânt... mina luminează în întuneric și întunericul Al Doilea Război Mondial, pentru că erau
Lumina necreată. Părintele Serafim: Știu. De aceea tre- nu a cuprins-o.” (Ioan 1, 5) făcute multe nedreptăți și nelegiuiri care cu
buie să ne amintim mereu că litera ucide, Dumnezeu ne călăuzește adesea spre timpul au schimbat atmosfera lumii. Așa
dar cuvântul însuflețește. voia Sa prin rele pătimiri. Fără îndoială că cum a spus Hristos în legătură cu ultimele
Când [tii c` e[ti iubit, nu Întrebare: Ce credeți despre relațiile e de preferat să ajungem la ea fără să fi timpuri: „Iar din pricina înmulțirii fără-
mai e nevoie s` vorbe[ti. dintre Bisericile Ortodoxe din lumea de trecut prin experiențe negative. De multe delegii, iubirea multora se va răci.” (Matei
azi?... Nu părinții duhovnicești, ci... ori nu se poate fără cădere. Asta rămâne 24, 12)
Întrebare: Părintele Paisie vorbește Maica Mariam: Oamenii Bisericii... singura cale a lui Dumnezeu. Cum vreți să fie fericire, bucurie și să-
mult de gândurile bune. În acest context, Părintele Serafim: Cred că, din păcate, Întrebare: Ați vorbit despre păzirea nătate fără dragoste și milostenie? Este de
el spune că omul trebuie să dobândeas- nu ne descurcăm bine. poruncilor. Care este legătura între lupta neconceput. Și atunci, dimpotrivă, stăpâ-
că gânduri bune, dar pe urmă el arată că Maica Mariam: Nu ne descurcăm omului pentru a păzi poruncile și harul lui nesc ura, relele sentimente care dau naștere
acesta trebuie să atingă o măsură în care bine. Dumnezeu? disperării, cancerului, bolilor psihologice...
gândurile nu mai sunt nici bune, nici rele. Părintele Serafim: Deloc... Fiindcă Părintele Serafim: Viața duhovnicească Părintele Sofronie spunea: „Omenirea
Atunci, în acest stadiu, el trebuie să aștepte de foarte multe ori nu acționăm în Du- este întotdeauna o sinergie, adică o colabo- este lovită în aceste vremuri de două boli,
cu smerenie ca harul dumnezeiesc să i se hul lui Hristos, în Duhul Evangheliei, în rare și o interacțiune între voința lui Dum- care sunt: akedia și deznădejdea.” De aceea
arate. Puteți să ne explicați aceasta? Duhul adevăratei iubiri și în Duhul păcii. nezeu (și Dumnezeu vrea ca toți oamenii să Mântuitorul a spus acest cuvânt Sfântu-
Părintele Serafim: Acest nivel cores- Există prea multe lucruri omenești, prea fie mântuiți și să se alipească de adevăr) și lui Siluan, când i-a apărut: „Ține mintea
punde mai ales monahilor și credincioșilor omenești. Dar cred că așa a fost mereu, voința și lupta noastră. Mântuirea este rodul în iad și nu deznădăjdui.” Acest cuvânt
care au sporit în lupta lor duhovnicească. dar mai ales în zilele noastre, din nefericire. întâlnirii între acești doi poli. Asta înseam- este adresat, într-adevăr, lumii noastre
Maica Mariam: Când știi că ești iu- Acesta este și unul dintre semnele pe care le nă că, pe măsură ce păzim poruncile, harul contemporane.
bit, nu mai e nevoie să vorbești. Îl înțelegi consider ale vremurilor din urmă. acționează mai mult în noi. Slavă lui Dumnezeu în toată vremea!
pe celălalt fără să fie nevoie să mai spui Maica Mariam: Doamne, miluiește! Întrebare: De ce în zilele noastre oa- Traducere din limba engleză de Ion Dragason
ceva. Nimic nu te obligă să vorbești când Întrebare: Părinte, putem spune că tot menii sunt triști și tulburați și nu se bucură Sursa: https://holytrinityfamily.blogspot.com

20 / LUMEA MONAHILOR / nr. 142, 2019 www.lumeacredintei.com www.lumeacredintei.com nr. 142, 2019 / LUMEA MONAHILOR / 21