Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza SWOT pentru regiunea Nord Est

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Existenta unor importante obiective - grad scazut de utilizare a potentialului
turistice cum sunt manastirile din nordul turistic al regiunii;
Moldovei, ,orase cu importanta incarcatura - infrastructura de agrement slab
educationala cat si istorica Iasul , Cetatea diversificată şi dezvoltată;
Neamtului, lacul Izvorul Muntelui etc. - infrastructura de transport slab dezvoltată
- Clima si mediu înconjurator favorabile (în special pe sistemul de cale ferată);
practicarii turismului pe parcursul - alimentări cu gaz, apă, canalizare
întregului an; insuficient dezvoltate;
- Retea hidrografica bine dezvoltata - resurse financiare insuficiente.
(densitate medie de 0,34 km/km2, fata de - lipsă de personal specializat în special în
media pe ţara de 0,27 km/km2) domeniile social, construcţii, turism.
- Prezenţa de importante zăcăminte de - deficienţe în managementul deşeurilor;
minereuri, ape minerale şi roci utilizabile în - serviciile şi infrastructura administraţiilor
constructii; publice necorelate cu necesităţile actuale;
- Terenuri cu vegetaţie forestiera şi terenuri - accesul limitat al populaţiei în special din
cu folosinţă agricola mediul rural, la informaţii cu caracter
- Rezerve importante de apa potabila; economic, social, administrativ, etc.
- Exista a parcuri nationale, parc natural, - Nivel redus al investitiilor in
rezervatii naturale, monumente ale naturii modernizare,
si arii de protecţie avifaunistica retehnologizare
- Tradiţii folclorice nealterate; - Insuficienta colaborare intre centrele de
- Nivelul scăzut al poluarii cercetare/universitati si mediul de afaceri
- Existenta a trei centre universitare care au in utilizarea rezultatelor cercetarii si
in preocuparile de baza si cercetarea realizarii transferului tehnnologic catre
stiintifica, inventica, inovarea tehnologica, economie
IT - Accesarea insuficienta de catre companii
- Existenta drumului european E85 ce a finantarilor disponibile (credite,
strabate regiunea pe directia nord-sud, a granturi)
coridorului paneuropean IX si a celor trei - Ponderea scazuta a investitiilor straine
aeroporturi internationale Bacau, Iasi si in Regiunea Nord Est
Suceava - Productivitatea muncii scazuta la nivelul
regiunii Nord Est
- Nivelul redus al culturii antreprenoriale
si
inovative
OPORTUNITATI RISCURI
- existenta unor programe orientate - schimbările climaterice datorate încălzirii
direct pentru diverse domenii de globale;
interes:mediu, afaceri, infrastructura, - despăduriri necontrolate;
resurse umane, etc. - migraţia forţei de muncă;
- programe cu finanţare europeană pentru - degradarea monumentelor istorice;
calificare şi specializarea resurselor umane - pierderea identităţii locale;
- Existenţa Planurilor Locale de Acţiune - nearmonizarea legislaţiei româneşti cu
pentru Protecţia Mediului si a Planului cea europeana;
Regional pentru Protecţia Mediului -lipsa unei strategii pentru dezvoltarea
- Posibilitatea dezvoltarii mediului de turismului în zonă şi atragerea investitiilor
afaceri ca rezultat al constructiei parcurilor private în aceste domeniu
industriale stiintifice si a incubatoarelor de - Migratia fortei de munca calificate si
afaceri specializate din cercetare-inovare catre
- Cresterea dinamicii sectorului IMM alte regiuni si tari care ofera un salariu
- Dezvoltarea din ce in ce mai rapida a mai motivant
comertului electronic si a pietei e-business - Competitivitatea redusa a firmelor din
- Cresterea interesului companiilor straine regiune pe piata europeana
de a –si localiza filiale datorita aderarii - Cresterea volumului de produse de
Romaniei la UE import pe piata romaneasca
- Posibilitatea ca, prin modernizarea - Inexistenta unei structuri care sa
aeroporturilor din regiune, acestea sa integreze sistemul de inovare la nivel
sustina regional
mediul de afaceri regional si sa devina
puncte de plecare pentru itinerariile turistice
regionale
- Posibilitatea dezvoltarii schimburilor
comerciale datorita amplasarii regiunii pe
granita de Est a Uniunii Europene
- Dezvoltarea unei strategii regionale
pentru inovare