Sunteți pe pagina 1din 9

Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii...

Page 1 sur 9

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX - contestaţie la executare -

ROMÂNIA

TRIBUNALUL SUCEAVA

SECŢIACIVILĂ

DECIZIA NR. 362

Şedinţa publică din 18 MARTIE 2015

Preşedinte: O__________ D_____ G_______

Judecător: C______ G_______

Grefier: P______ I___

Pe rol judecarea apelului formulat de intimata _________________. Bucureşti


cu sediul în mun. Bucureşti, ____________________. 58, sector 1, împotriva
sentinţei civile nr. 152 din 14 ianuarie 2015 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXXX – intimată contestatoare fiind S.C. P___
I____ S.R.L. Bălcăuţi – prin MGA Insolvency SPRL Suceava cu sediul în
mun. Suceava, _______________________ nr. 10, ____________, jud.
Suceava.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă consilier juridic M____


T_____ pentru intimata contestatoare, lipsă fiind apelanta intimată.

Procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care, întrebat fiind,
reprezentantul intimatei contestatoare precizează că nu mai are de solicitat alte
probe în afara înscrisurilor administrate în faţa instanţei de fond.

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 478 din Noul de Cod procedură civilă,
încuviinţează proba cu înscrisurile administrate în faţa instanţei de fond şi văzând
că nu mai sunt probe de solicitat şi nici alte cereri de formulat, constată
cercetarea judecătorească încheiată şi apelul în stare de judecată, sens în care
acordă cuvântul la dezbateri.

Reprezentantul intimatei contestatoare solicită respingerea apelului ca nefondat şi


menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.

Precizează că executorul judecătoresc a fost notificat cu privire la procedura


insolvenţei, iar contractul în cauză a fost semnat de intimată în timpul derulării
procedurii de insolvenţă.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

TRIBUNALUL

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 2 sur 9

Asupra apelului de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi sub nr. XXXXXXXXXXXXX,


contestatoarea ____________________, prin lichidator judiciar
_______________________”, în contradictoriu cu intimata
__________________ solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa
să dispună anularea tuturor actelor şi formelor de executare silită întocmite de
B__ Şmocot G______ în dosarul execuţional nr.64/2014 şi suspendarea executării
silite.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr. 2179


pronunţată de către Tribunalul Suceava la data de 23.11.2012, în dosarul
nr.xxxxx/86/2012, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva
___________________ şi numirea administratorului judiciar MGA Insolvency
SPRL.

Prin cererea de admitere a creanţei, _____________ a solicitat înscrierea la masa


credală a _________________ cu suma de 1.217.582,67 Iei. Administratorul
judiciar al _________________ a admis cererea de înscriere la masa credală
formulată de _____________ şi a dispus înscrierea creditoarei în tabelul definitiv
cu suma de 1.217.582,67 lei, creanţă garantată.

Administratorul special al _________________ a propus un plan de reorganizare,


plan ce a fost aprobat de către creditori şi confirmat de către judecătorul sindic
prin sentinţa nr. 75/31.01.2014.

În urma desfăşurării planului de reorganizare propus şi până la momentul


formulării cererii de executare silită împotriva _________________, creditoarei
_____________ i s-a achitat din creanţa totală de 1.217.582,67 lei suma de
154.413 lei.

Ca urmare a începerii executării silite împotriva debitoarei _________________,


prin adresa nr. 3074/22.10.2014, administratorul judiciar a notificat executorului
judecătoresc Şmocot G______ incidenţa articolului 36 din Legea nr. 85/2006
potrivit căruia „ De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate
acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.

Cu toate acestea, fără a ţine cont de suspendarea de drept, la data de 23.10.2014


executorul judecătoresc Şmocot G______ a încheiat un proces verbal prin care a
ridicat de la debitoarea _________________ bunul constând în tractor marca
FENDT 828 VARIO SCR PROFI serie xxxxxxxxx, fabricat în anul 2012. Acest
proces verbal nu a fost comunicat administratorului judiciar.

Faţă de cele de mai sus, a considerat că executarea silită începută împotriva


debitoarei _________________ este ilegală, nerespectându-se dispoziţiile
imperative ale art. 36 din Legea nr. 85/2006, care prevăd, fără echivoc,
suspendarea de drept a oricărei executări silite împotriva patrimoniului debitoarei
aflate în insolvenţă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006,
art. 711 Cod de Procedură Civilă.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia de tardivitate, iar,


pe fond, a solicitat respingerea contestaţiei la executare.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 3 sur 9

A motivat că potrivit art. 714 al. 1 din NCPC, contestaţia la executare se poate
face în termen de 15 zile de la data la care debitorul a primit încheierea de
încuviinţare a executării sau somaţia, ori de la data la care a luat cunoştinţa de
primul act de executare.

Contestaţia la executare a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de


11.11.2014, iar debitoarea a luat cunoştinţa de executare cu mult mai mult de 15
zile faţă de aceasta dată, aşa cum rezultă din actele aflate în dosarul de
executare .

De altfel, chiar în motivarea contestaţiei la executare debitoarea, prin


administrator judiciar, recunoaşte că prin adresa 3074/22.10.2014 a notificat
executorului judecătoresc starea de insolvenţă şi aplicarea prevederilor art.36 din
Legea nr.85/2006.

Termeni de „suspendare” a acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau a măsurilor de


executare silită conduce la concluzia că legiuitorul se referă la executările silite
începute înainte de data deschiderii procedurii pentru că numai o executare
începută poate fi suspendata.

Textul legal se referă la acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de


executare silită „pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor
sale”.

Pe de o parte, executarea silită contestată a început la mult timp după data


deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei iar, pe de altă parte, executarea silită
nu vizează realizarea unei creanţe asupra debitorului sau bunurilor sale. Tractorul
Fendt 828 Vario şi cultivatorul Horsh Tiger sunt proprietatea _____________ şi
nu sunt bunuri ale debitoarei, astfel încât nu se află în ipoteza reglementata de
art.36 din Legea nr.85/2006.

Acest aspect a fost avut în vedere şi de instanţa de executare care a încuviinţat


executarea silita, cunoscând ca debitoarea este supusa procedurii insolvenţei.

A apreciat că, contestatoarea încearcă să inducă în eroare instanţa atunci când


susţine că executarea silită contestată ar fi avut ca obiect recuperarea ,creanţei
de xxxxxxx,67 lei, cu care s-a înscris la masa credală.

În fapt, după deschiderea procedurii, cu aprobarea adunării creditorilor din data


de 26.07.2013, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.
8A40/13.08.2013, prin care debitoarea ____________ a achiziţionat un tractor
Fendt 828 Vario şi un cultivator Horsh Tiger 3MT, în valoare totala de 271.245,66
Euro.

Potrivit art.1.3 din Contract, dreptul de proprietate asupra utilajelor agricole


cumpărate urma să se transmită cumpărătorului conform art.1755 Cod civil,
numai după plata integrală a preţului, până la acel moment cumpărătorul având
doar un drept de folosinţă asupra utilajelor.

Întrucât contestatoarea nu a achitat decât parţial şi cu mare întârziere


contravaloarea utilajelor agricole şi având informaţii conform cărora situaţia
economică a debitoarei se degrada continuu, a început demersurile pentru
recuperarea bunurilor, iar prin procesul-verbal încheiat la data de 23.10.2014
executorul judecătoresc i-a predat tractorul Fendt 828 Vario.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 4 sur 9

Prin sentinţa civilă nr. 152 din 16 ianuarie 2015, Judecătoria Rădăuţi a admis
opoziţia la executare şi a desfiinţat actele de executare efectuate în dosarul
execuţional nr. 64/2014 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc Şmocot
G______, respingând cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără
obiect.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în motivare


următoarele:

În dosarul de executare nr. 64/2014, instrumentat de Biroul executorului


judecătoresc Şmocot G______, în baza contractului de ipotecă mobiliară nr.8A41
din 13.08.2013 încheiat între ___________________ calitate de creditor ipotecar,
şi ____________________ Bălcăuţi (în insolvenţă), reprezentată prin
administrator judiciar _______________________”, în calitate de debitor
ipotecar, pentru garantarea obligaţiei de plată a preţului de 271.245,66 euro din
contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.8A40/13.08.2013, la cererea
de executare formulată de creditorul ipotecar şi întemeiată pe dispoziţiile din
Cartea a V-a, Titlul XI, Capitolul IV din Codul civil, pentru care s-a solicitat şi
obţinut încuviinţarea executării silite prin încheierea nr.652CC din 22.09.2014 a
Judecătoriei Rădăuţi, executorul judecătoresc Şmocot G______ a ridicat de la
debitorul ipotecar, în lipsa reprezentantului acestuia, un tractor marca FENDT 828
VARIO SCR PROFI, seria xxxxxxxxx, sens în care a încheiat procesul-verbal din
data de 23.10.2014, necomunicat.

Potrivit art. 2429, art. 2435, art. 2460, art. 2461 rap. la art. 2450 Cod civil,
preluarea bunului ipotecat pentru stingerea creanţei reprezintă o altă modalitate
de executare silită prin care creditorul urmăritor îşi poate satisface creanţa cu
bunul afectat garanţiei, în cazul în care debitorul nu îşi execută de bunăvoie
obligaţia sa, cu îndeplinirea formalităţilor de înscriere în arhiva electronică de
garanţii reale mobiliare a unui aviz de preluare în contul creanţei şi de notificare a
ofertei, creditorului fiindu-i impuse două condiţii speciale pentru a putea recurge
la această procedură, anume exprimarea consimţământului constituitorului şi
inexistenţa vreunei opuneri la preluarea bunului din partea destinatarilor
notificării, condiţii a căror neîndeplinire atrage sancţiunea nevalabilităţii procedurii
de preluare a bunului mobil ipotecat în contul creanţei, ce poate fi invocată pe
calea opoziţiei la executare.

În cauză, creditorul ipotecar nu a obţinut consimţământul debitorului la preluarea


bunului, nu a înscris în arhivă avizul de preluare a bunului în contul creanţei şi nu
a adresat notificarea ofertei de preluare în contul creanţei debitorului obligaţiei
garantate prin ipotecă în acelaşi timp şi constituitor, astfel că debitorul nu este
decăzut din dreptul de a formula opoziţie la executare, pentru acest considerent
excepţia de tardivitate, raportat la prev. art.2452 al.1 Cod civil, nu este dată.

Totodată, a obţinut încuviinţarea executării silite, prin încheierea nr.652CC din


22.09.2014 a Judecătoriei Rădăuţi (la care s-a raportat instanţa la momentul
stabilirii competenţei teritoriale conform art.1811 al.1 şi 2 din Legea nr.761/2011)
împotriva debitorului aflat în procedura de insolvenţă, contrar dispoziţiilor art.36
din Legea nr.85/2006 (în vigoare la data deschiderii procedurii generale de
insolvenţă prin sentinţa nr.2179/23.11.2012 a Tribunalului Suceava).

Neregularităţile constatate atrag sancţiunea nevalabilităţii procedurii de preluare a


bunului în contul creanţei, prin urmare instanţa a admis opoziţia la executare,
desfiinţând actele de executare efectuate în dosarul execuţional nr.64/2014.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 5 sur 9

Cât priveşte cererea de suspendare a executării silite, aceasta a fost respinsă ca


rămasă fără obiect.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel intimata, criticând-o pentru


nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare a susţinut că, potrivit art. 714 alin. l din Noul Cod de procedură
civilă, contestaţia la executare se poate face în termen de 15 zile de la data la
care debitorul a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la
data la care a luat cunoştinţă de primul act de executare.

Contestaţia la executare a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de


11.11.2014.

Prin adresa nr.3074/22.10.2014, debitoarea a notificat executorului judecătoresc


starea de insolvenţă şi aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr. 85/2006. Prin
urmare, a avut cunoştinţă de executare înainte de data de 22.10.2014, deci cu
mai mult de 15 zile înainte de formularea contestaţiei.

Consideră apelanta că, respingând excepţia tardivităţii "având în vedere disp. art.
714 Cod procedura civila", instanţa de fond nu arată cum a ajuns la concluzia
că debitoarea a respectat termenul de 15 zile pentru formularea contestaţiei la
executare.

Instanţa de fond nu şi-a respectat obligaţia legală de a pune în discuţia părţilor


toate cererile, excepţiile şi împrejurările de fapt invocate de părţi sau de către
instanţa, din oficiu.

Potrivit art. 224 Cod procedură civilă, "instanţa este obligata, în orice proces,
să pună în discuţia părţi/or toate cererile, excepţiile, împrejurările de fapt sau
temeiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu".

Instanţa de fond a recalificat în mod nelegal acţiunea contestatoarei din


contestaţie la executare formulată în temeiul prevederilor Codului de procedură
civilă în opoziţie la executare formulată în temeiul prevederilor Codului civil, fără
ca această recalificare să fie pusa în discuţia părţilor.

Din acţiunea introductivă care i-a fost comunicată, rezultă că


_________________, prin administrator judiciar, a înţeles să formuleze
"contestaţie la executare" prin care solicită "anularea tuturor actelor şi formelor
de executare silită".

Mai mult decât atât, aşa cum a arătat anterior, în încheierea din 14.01.2015 prin
care a fost respinsă excepţia tardivităţii, instanţa califică acţiunea ca fiind
"contestaţie la executare". Apoi, 2 zile mai târziu, instanţa de fond "admite
opoziţie la executare".

Apreciază că instanţa de fond a recalificat acţiunea în "opoziţia la executare"


reglementată de art. 2452 Cod civil, fără ca această recalificare să fie cerută de
către contestatoare şi fără ca instanţa să pună în discuţia părţilor, din oficiu,
recalificarea acţiunii.

Consideră că prin recalificarea nelegală a acţiunii, instanţa de fond a creat un alibi


pentru a motiva respingerea excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare
pronunţată cu două zile mai devreme.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 6 sur 9

Mai arată apelanta că, instanţa de fond nu a reţinut în mod exact situaţia de fapt
şi de drept privind raporturile juridice dintre subscrisa şi contestatoare.

În fapt, în timpul procedurii insolvenţei, în executarea planului de reorganizare şi


cu aprobarea adunării creditorilor din data de 26.07.2013, s-a încheiat Contractul
de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr. 8A40/13.08.2013, prin care debitoarea
_________________ a achiziţionat de la apelantă un tractor Fendt 828 Vario si
un cultivator Horsh Tiger 3MT, în valoare totală de 271.245,66 Euro.

Potrivit art.1.3 din contract, dreptul de proprietate asupra utilajelor agricole


cumpărate urma sa se transmită cumpărătorului conform art.1755 Cod civil,
numai după plata integrală a preţului. Până la data plăţii integrale cumpărătorul
avea doar un drept de folosinţă asupra utilajelor. Aceeaşi menţiune se află şi pe
factura ____________ nr. 319 din 26.08.2013, cu care au fost livrate utilajele.

Prin urmare, tractorul marca Fendt 828 Vario SCR Profi seria xxxxxxxxx este
proprietatea _____________. Aceasta fiind situaţia de fapt şi de drept, consideră
că nu se poate reţine că tractorul a fost preluat în contul vreunei creanţe.
Tractorul a fost ridicat pentru că _________________ nu a achitat contravaloarea
acestuia conform scadenţelor contractuale.

În acest context, potrivit art. 5.3 din Contract, _____________ a optat pentru
rezilierea contractului cu restituirea utilajului agricol şi reţinerea sumelor plătite
de către cumpărător până la acel moment.

Instanţa de fond nu a administrat nicio probă din care să rezulte că bunul ridicat
este proprietatea _________________.

Susţine apelanta că instanţa de fond reţine în motivarea hotărârii mai multe


aspecte de fapt care nu corespund realităţii.

Astfel, instanţa reţine că ridicarea tractorului s-a făcut în lipsa reprezentantului


debitorului ipotecar, lucru neadevărat. La ridicarea tractorului au fost prezenţi
Homeniuc I___ şi N____ I___, cei doi asociaţi ai debitoarei. Totodată, Homeniuc
I___ este şi administratorul special al debitoarei şi, în această calitate, a semnat
contractele de vânzare-cumpărare şi de ipotecă mobiliară încheiate cu 3C A_____
SRL.

Cei doi au refuzat însă să semneze procesul-verbal, aspect care poate fi confirmat
de reprezentanţii forţelor de jandarmi care au luat parte la ridicarea tractorului şi
au semnat procesul-verbal. Procesul-verbal încheiat în data de 23.10.2014 a fost
predat celor doi.

Un alt aspect nereal reţinut este că reprezentanţii _________________ nu şi-au


exprimat consimţământul pentru ridicarea tractorului.

Potrivit art.5.3 din Contractul de ipotecă mobiliară, debitoarea şi-a dat acordul ca,
în cazul nerespectării obligaţiilor, creditoarea să recurgă la mijloacele proprii
pentru luarea în posesie a bunurilor afectate garanţiei.

Astfel, consimţământul constituitorului ipotecii a fost dat chiar prin clauzele


inserate în contract (5.1, 5.3, 5.4, 5.5).

In acest context, consideră că motivarea instanţei de fond potrivit căreia


"creditorul ipotecar nu a obţinut consimţământul debitorului la preluarea bunului",
este nereală.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 7 sur 9

De asemenea, la dosarul cauzei a fost depusă copia dosarului de executare în care


se afla procesul-verbal încheiat în data de 15.10.2014 în care, în prezenţa
agentului de poliţie D_____ A__, se consemnează că N____ I___, reprezentant al
debitoarei nu se opune la executarea silită.

Apoi, arată că, instanţa de fond a acordat altceva decât s-a cerut.

Debitoarea _________________ a solicitat prin contestaţia la executare să se


constate nelegalitatea executării silite invocând prevederile art. 36 din Legea nr.
85/2006 potrivit cărora, de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă
de drept "măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra
debitorului sau bunurilor sale".

Aşa cum a arătat, fără ca vreuna dintre părţi să solicite sau să se pună în discuţia
părţilor din oficiu, instanţa a invocat alte temeiuri juridice pentru a motiva
respingerea excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare şi admiterea "opoziţiei
la executare" (art. 2429, 2435, 2460, 2461 rap. la art. 2450 Cod civil).

In acest fel, instanţa de fond a nesocotit dispoziţiile art. 397 alin. l Cod
procedură civilă, care prevăd că instanţa nu poate acorda altceva decât s-a
cerut.

Susţine apelanta că, contestaţia la executare este neîntemeiată.

Aşa cum a arătat, contestaţia la executare este întemeiată pe dispoziţiile art. 36


din Legea nr. 85/2006 potrivit cărora, de la data deschiderii procedurii
insolvenţei se suspendă de drept "măsurile de executare silită pentru realizarea
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale".

După cum rezultă din probele administrate, executarea silită nu vizează realizarea
unei creanţe asupra debitorului sau bunurilor sale. Tractorul Fendt 828 Vario şi
cultivatorul Horsh Tiger sunt proprietatea _____________ şi nu sunt bunuri ale
debitoarei, astfel încât nu este dată ipoteza reglementată de art. 36 din Legea
nr. 85/2006.

Acest aspect a fost avut în vedere şi de instanţa de executare care a încuviinţat


executarea silită cunoscând că debitoarea este supusă procedurii insolvenţei.

Faţă de considerentele expuse mai sus, solicită admiterea apelului, modificarea


încheierii şi apelate şi în principal, admiterea excepţiei tardivităţii contestaţiei la
executare şi respingerea contestaţiei la executare ca fiind tardiv formulată; în
subsidiar, respingerea contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Intimata contestatoare nu a formulat întâmpinare, însă prin reprezentantul său


prezent în instanţă la termenul de judecată din data de 18 martie 2015, a solicitat
respingerea apelului ca nefondat.

Examinând apelul, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a considerentelor


sentinţei apelate şi a criticilor formulate, tribunalul reţine următoarele:

Nu este întemeiată excepţia tardivităţii contestaţiei la executare invocată de


apelantă, atât la fond, cât şi în cursul apelului, întrucât toate actele de executare
au fost comunicate administratorilor intimatei. Cum debitoarea se află în
insolvenţă, reprezentarea este suplinită de administratorul judiciar, astfel că
actele de executare trebuiau comunicate acestuia. Mai mult, simpla notificare a
executorului judecătoresc de practicianul în insolvenţă nu echivalează cu
comunicarea legală a actelor de executare reprezentantului judiciar al debitoarei.

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 8 sur 9

De asemenea, faţă de modalitatea de executare aleasă, executarea contractului


de ipotecă imobiliară care rezultă din dosarul de executare, calificarea juridică
aparţine intimatei, iar analizarea ei se impunea cu prioritate. Mai mult, nu poate fi
reţinută o vătămare a apelantei, atâta timp cât a solicitat această formă de
executare prevăzută de art. 2429 – 2450 Cod civil, astfel că analizarea
obiectului acţiunii prin prisma probatoriului administrat şi calificarea juridică a
actelor de executare este un atribut al instanţei de executare, corect exercitat.

Nici critica privind analiza situaţiei de fapt nu este corectă. Atâta timp cât
apelanta a solicitat executarea contractului de ipotecă imobiliară, aceasta este
ţinută de respectarea dispoziţiilor legale privind executarea acestuia, aviz de
preluare, notificarea rezilierii şi oferte de preluare , cât şi exprimarea
consimţământului debitoarei.

Mai mult, faţă de incidenţa insolvenţei cunoscută de creditoare la momentul


semnării contractului, dispoziţiile Legii nr. 85/2006 îşi au aplicarea, creditorul
având nevoie de avizul judecătorului sindic pentru ridicarea interdicţiei prevăzută
de art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Ori, faţă de lipsurile constatate, ţinând cont de faptul că executarea silită este
supusă principiului legalităţii, iar creditorul nu poate invoca necunoaşterea legii,
cu atât mai mult cu cât acţionează prin profesionişti (executor judecătoresc),
încălcarea normelor de procedură cauzând vătămări debitoarei ce nu pot fi
înlăturate decât prin anulare, în mod corect prima instanţă a procedat la anularea
formelor de executare, astfel că nefiind motive de nelegalitate de ordine publică,
iar cele invocate de apelantă fiind nefondate, în baza art. 480 Cod procedură
civilă, tribunalul va respinge apelul şi va menţine hotărârea instanţei de fond ca
fiind legală şi temeinică.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

D E C I D E:

Respinge apelul formulat de intimata _________________. Bucureşti cu


sediul în mun. Bucureşti, ____________________. 58, sector 1, împotriva
sentinţei civile nr. 152 din 14 ianuarie 2015 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXXX – intimată contestatoare fiind S.C. P___
I____ S.R.L. Bălcăuţi – prin MGA Insolvency SPRL Suceava cu sediul în
mun. Suceava, _______________________ nr. 10, ____________, jud.
Suceava, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 18 martie 2015.

Preşedinte, Judecător, Grefier,

O__________ D_____ G_______ C______ G_______ P______ I___

Red. O.D.G.

Jud. G_______ P_________

Tehnored. I.P./6 ex./27.03.2015

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019
Decizia nr. 362 din 18-mar-2015 Tribunalul Suceava, contestatie la executare (Litigii... Page 9 sur 9

Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de


Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: http://www.rolii.ro/

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=77629841 13/08/2019