Sunteți pe pagina 1din 3

Documente necesare pentru întocmirea și depunerea proiectului

!ATENȚIE

- Pentru pregătirea și înregistrarea proiectului este necesar ca reprezentantul legal al


solicitantului să dețină o semnătură electronică.

- Firma Goodwill Consulting GWC vă poate facilita obținerea semnăturii electronice, fiind
partener CertSign

- În situația în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetățean străin nerezident,


acesta va împuternici expres o persoană pentru transmiterea cererii de finanțare prin
MySMIS. În această situație, atât cetățeanul străin nerezident, cât și persoana împuternicită
trebuie să dețină semnătură electronică și să semneze toată documentația proiectului.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PREGĂTIREA ȘI DEPUNEREA PROIECTULUI

A. Documente care se vor transmite până pe 10.09.2019

1. Certificatul constatator și Informații extinse (sunt două documente) emise de oficiul


registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, din care să
reiasă că activitatea pe care depuneți proiectul este autorizat la locația de
implementare a proiectului.
Certificatul constatator împreună cu informațiile extinse trebuie sa cuprindă in mod
obligatoriu următoarele informații: datele de identificare ale societății, codul unic de
înregistrare, acționarii, asociații, reprezentanții legali, domeniul de activitate principal,
domeniile de activitate secundare, sediul social, punctele de lucru, activitățile
autorizate, situația societății (daca este in stare funcționare dizolvare reorganizare
lichidare, insolventa, faliment, executare silita, suspendare temporara. Documentul
care reprezintă dovada sediului / punctului de lucru unde se va realiza investiția trebuie
să coincidă cu ceea ce atașați la proiect (verificați tipul doc., nr. , data, perioada de
valabilitate).
2. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este cazul),

3. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului

4. - Situații financiare ale Solicitantului pe anii 2017, 2016 (Formularele F10, F20, F30, F40
și dovada înregistrării acestora)

- Balanța de verificare decembrie 2017, decembrie 2016

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
5. Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau
legate cu solicitantul (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților
respectivelor entități) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare,
respectiv anul 2017:
o Bilanţul prescurtat (Formular 10)
o Contul de profit şi pierdere (Formular 20)
o Date informative (Formular 30)
Sau într-o formă echivalentă, pentru întreprinderile partenere/legate înregistrate
înafara României.

6. Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri),

-Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării: document din
care să reiasă dreptul de proprietate privată, concesiune, superficie

ATENȚIE – Obiectul contractelor de folosință / de proprietate trebuie să permită


realizarea investiției propuse prin cererea de finanțare

– durata contractului / contractelor trebui să acopere perioada de depunere,


implementare și perioada de durabilitate a proiectului

7. Certificat Unic de Înregistrare

8. Registru imobilizărilor-situație actuală

B. Documente care se vor transmite până pe 10.09.2019

1. Extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, în copie

2. Organigrama societății

3. CV-urile echipei de implementare

4. Oferte de preț pentru dotările/serviciile incluse în bugetul proiectului (2 oferte pentru


fiecare cheltuială)

C. Documente care se vor transmite până pe 10.09.2019

1. Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor


documente din cererea de finanțare (dacă este cazul) – prin procură notarială

2. Certificatul de urbanism, emis în scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect, în


termen de valabilitate

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro
3. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare
(dacă este cazul).

4. Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect.

6. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții)


Memoriu tehnic conform modelului propus mai sus
7. Precontract sau angajament cu o societate care oferă colectarea selectivă a deșeurilor
(NU încheiați contracte, doar precontract sau angajament in care sa menționeze ca se
va încheia un contract de colaborare după câștigarea proiectului având ca si obiect
valorificarea deșeurile rezultate din activitatea desfășurată la locația de implementare
a proiectului) –

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN ETAPA CONTRACTUALĂ (se vor prezenta în 30 de zile


calendaristice, de la primirea notificării de aprobare la finanțare)

1. Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului


Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul solicitantul, ori prin serviciul
InfoCert, cu cel mult 30 de zile înainte de depunere la Organismul Intermediar

2. Certificatele de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și


bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la
bugetul de stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.

3. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului

4. Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului (aprobate de adunarea
generală a acționarilor sau asociaților), dacă sunt diferite de cele depuse deja la cererea
de finanțare.
!ATENȚIE – respectarea condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea
solicitantului în categoriile IMM eligibile se va verifica inclusiv în etapa
(pre)contractuală, în baza celor mai recente situații financiare aprobate de solicitant,
disponibile la această etapă.

!ATENȚIE - Netransmiterea, în etapa precontractuală, a oricărui document obligatoriu, în


termenul solicitat, conduce la respingerea cererii de finanțare.
Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, Beneficiarul se
obligă să prezinte autorizația de construire, emisă pentru realizarea investiției, în termen de
6 luni de la semnarea contractului de finanțare sau odată cu prima cerere de plată /
rambursare care include lucrări de construcții, oricare moment intervine primul.
Vă mulțumim pentru colaborare!

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. 0364-100732 | 0264-484776


400009 Cluj-Napoca, str. Napoca, nr.16 office@gwconsulting.ro
www.gwconsulting.ro