Sunteți pe pagina 1din 3

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2013 pentru modificarea


şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii
- I.S.C.

În vigoare de la 18.04.2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 18.04.2013 .

Tipărit de Daniela Oancea

Tiparit de Daniela Oancea la 17.02.2015.


Document Lege5 - Copyright © 2015 Indaco Systems.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 71/2013, potrivit căreia Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie
publică cu personalitate juridică, a trecut din subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului în
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru eficientizarea actului
administrativ şi reglementarea unitară a cadrului normativ cu privire la organizarea, conducerea şi
încadrarea personalului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu al altor instituţii similare,
ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au
aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de
derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanţă şi
necesitate,
luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea
implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituţiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin
prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în
primul rând la eficientizarea activităţii inspectoratelor regionale în construcţii, care vor funcţiona pe o arie
teritorială de competenţă constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite
potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere activităţile desfăşurate de salariaţii Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., care, în
mare parte, implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare, este necesară modificarea cadrului legislativ cu privire la transformarea posturilor acestora,
ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării
corespunzătoare a activităţilor specifice în teritoriu, precum şi la menţinerea unei forme de organizare foarte
încărcate care şi-a dovedit ineficienţa în timp, cu costuri destul de ridicate,
întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar menţine nivelul ridicat al cheltuielilor
cu personalul şi având în vedere necesitatea raţionalizării cheltuielilor publice şi respectării acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (3) În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C funcţionează inspectorate regionale în construcţii
şi inspectorate judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică."
2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
" (4) Conducătorii inspectoratelor regionale, respectiv ai inspectoratelor judeţene sunt numiţi de ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii."
3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
" (11) Personalul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia
personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire."
4. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (4) Încadrarea, salarizarea şi acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual şi ale
funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se stabilesc conform
reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul

Tiparit de Daniela Oancea la 17.02.2015. 1/2


Document Lege5 - Copyright © 2015 Indaco Systems.
de stat."
5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" Art. 7. (1) Atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale
inspectoratelor regionale în construcţii, structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii -
I.S.C., numărul maxim de posturi, precum şi normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., structura
organizatorică detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii
pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparatul central şi inspectoratele regionale se aprobă
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea inspectorului general al
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C."
6. Anexa se abrogă.
Art. II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, direcţiile regionale din
structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. îşi schimbă denumirea în
inspectorate regionale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.
Art. III. Transformarea posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în funcţii publice se face în conformitate cu
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu păstrarea drepturilor salariale.
Art. IV. Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor
publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Bucureşti, 10 aprilie 2013.
Nr. 26.

Tiparit de Daniela Oancea la 17.02.2015. 2/2


Document Lege5 - Copyright © 2015 Indaco Systems.