Sunteți pe pagina 1din 3

Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră,

FILIALA de CRUCE ROSIE CONSTANTA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”

Reprezentant, Reprezentant,
Director, Director,
Psiholog CARMEN GICA LUNGU
Prof. BORCAN MITUŢA

Nr. ................./................. Nr. ................./.................

PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile:
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”, cu sediul în Strada Principală, Nr. 40,
Mihai Viteazu, Judeţul Constanţa, reprezentat prin Director Prof. BORCAN MITUŢA
şi
FILIALA DE CRUCE ROSIE CONSTANTA cu sediul in Constanta, str. C-tin Bratescu nr. 71 tel
0341-412483, fax 0241-518200, cod postal 900703, e-mail: constanta@crucearosie.ro, reprezentata legal
de dna Psiholog CARMEN GICA LUNGU in calitate de Director

Preambul

Recunoscând importanţa colaborării cu instituţiile nonguvernamentale în direcţia derulării în unităţile de


învăţământ a unor proiecte educaţionale, cele două părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ
pe multiple planuri de interes, în domeniul activităţilor extraşcolare.

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare


Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe următoarele
direcţii:
1. Derularea de proiecte educative în domeniul asistentei umanitare a persoanelor cu cel mai inalt grad
de vulnerabilitate şi a voluntariatului

________________________________
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”, MIHAI VITEAZU, Pagina 1 din 3
2. Derularea de campanii de informare, cursuri, seminarii şi instruiri pentru diferite grupuri ţintă
(elevi, cadre didactice, părinţi)
3. Furnizarea de informaţii de interes comun
4. Oferirea de spatiu pentru diverse cursuri

Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării


Scopul general al acestui protocol concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii îl reprezintă:
1. dezvoltarea voluntariatului în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar constănţean;
2. formarea de comportamente responsabile elevilor în relaţie cu comunitatea în cadrul căreia trăiesc;
3. valorificarea timpului liber al elevilor în cadrul unor proiecte educaţionale bazate pe voluntariat;
4. sprijinirea cadrelor didactice în activităţile şcolare şi extracurriculare.

Art.3 Rolul părţilor


A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. promovarea în unităţile de învăţământ a proiectelor, evenimentelor şi activităţilor organizate
2. elaborarea şi derularea unor proiecte/programe educaţionale în cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar, bazate pe voluntariat, cu caracter educativ pronunţat
3. monitorizarea permanentă a proiectelor derulate şi a resurselor umane (elevi, cadre didactice)
implicate
4. organizarea activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale astfel încât să nu afecteze procesul
instructiv-educativ din unităţile de învăţământ implicate
5. mediatizarea acţiunilor comune (organizate de instituţia iniţiatoare)
6. desemnarea unor persoane de contact în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţia parteneră
7. respectarea legislaţiei în vigoare

B. Rolul instituţiei partenere:


1. sprijinirea şi asistarea instituţiei iniţiatoare în demersurile necesare implementării
proiectelor/programelor a căror derulare face obiectul acestui protocol de colaborare
2. asigurarea accesului instituţiei partenere în unitatea de învăţământ
3. implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţile propuse de instituţia iniţiatoare
4. mediatizarea acţiunilor comune (organizate de instituţia parteneră)
5. desemnarea unor persoane de contact în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţia parteneră
6. respectarea legislaţiei în vigoare

Art.4 Metodologia de lucru


Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru:
1. Participarea prin persoane delegate la activităţile de interes comun
2. Elaborarea Programelor anuale de acţiuni comune care să pună în practică prevederile prezentului
Protocol
3. Analiza, pe bază de feedback, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor principale de
colaborare şi a acţiunilor prevăzute în Programele anuale convenite
4. Mediatizarea acţiunilor comune

Art.5 Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii
decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
În condiţiile în care în termen de 30 de zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti
competente.

________________________________
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”, MIHAI VITEAZU, Pagina 2 din 3
Art.6 Rezilierea protocolului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
a. Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii
prevăzută în protocol;

Art.7 Încetarea protocolului


Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
a. Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
b. Scopul contractului a fost atins;
c. Forţa majoră, dacă este invocată.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 4 săptămâni înainte de
încetarea cooperării.

Art. 8 Dispoziţii finale


Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.

Protocolul are valabilitatea de 1 an, de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi
perioade de câte 1an, dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii
sale, cu minimum 1 luna înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de
câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului
protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Încheiat la Constanţa, astăzi .............................., în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte
unul pentru fiecare parte.

Instituţia iniţiatoare, Instituţia parteneră,

FILIALA de CRUCE ROSIE CONSTANTA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”

Reprezentant,
Reprezentant, Director,
Director,
Psiholog CARMEN GICA LUNGU Prof. BORCAN MITUŢA
L. S.
L. S.

________________________________
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL”, MIHAI VITEAZU, Pagina 3 din 3