Sunteți pe pagina 1din 123

INVXTATI

SPANIO LA
SIMPLU $1REPEDE
- C urs intensiv -

t..

'
)

'.
.
'
(

7
:..
.
(

-
)
;
'
g
(

è
l
(-
t?
'
tï.
l
:
;
?
è
.'j
w;

jL.
?k
,
('
.tj2
1., .
.
INVXTATI
1 1.

S PA N IO LA
SIM PLU $1REPEDE
-
Curs intensiv -

M ANUAL

Edi
tura UniversulFamilieiEt. Com
B
ISuB
cN
ure
9p
7t
3
i-905
R9
om
-3
â4n-i
1
a t
kxj
u l; i
vrl :
tstl i
/.M-i
l.V# rPJ:l
k)
I.
PREFATA
#

IND RU M A R IUTILE
Acestmanualesteconceputînvederea uneifamiliarizàrirapide
cuIimbaspaniolà,sau pentru reîmprospàtareacunoptinlelorde limbà
spaniolà de càtre ceicare au vorbit-o,darn-au maiutilizat-o mul

vreme.Manualuleste utilpipentru ceice doresc sà facà o càlàtorie
turisticàsaude afaceriînlàrivorbitoarede limbàspaniolà.
Lucrarea cuprinde situaliile de bazà stabilite de o comisie
europeanà specializatà în studiil e de limbà pisitualiile de dialog în
celemaidi versedomenii.Majori tatea suntsitualiide contacte sociale
obipnuite.
Manualuleste Ia feIde practic pipentru eleviidin prim ulan de
spaniolà,oferi
ndu-le - prin intermediulînregistrâriloraudio anexate -
uncontactcuIimbavie,cupronuntia.
ln structura Iucràrii veli gàsi în toate capitolele patru
componente'.dialog,cum sespune,exercilii,ascultatcu atente.
Dialogurile conlin exemple subforma uneimiciconvorbiricare
este o mostrà a feluluiîn care se exprimà în spaniolà o anumit:
situalie:càutareauneistràzi,comandà la hotelsaurestaurant,ajutor
m edicaletc.
Existà, apoi,în Cum se spune, reguli gram aticale sau de
flexiune.Exercitiile din fiecare capitolurmiresc textulimprimatpe
casete pisuntmenite sà-lfamiliarizeze pe ceIce ascultâ dialogurile cu
parteneruldeconversalie,cupronunlia.
Padea intitulatà Ascultaticu atentiese referà la CD nr.4,care
conline unele dialogurisau reportajeîn caresuntfolosite vocabulepi
structurineînvàlateîncàînIeclii.
Ghidulde conversatie alàturat este un îndrumar practic,în
formatde buzunar,uporde Iuatcu sine.

STRUCTURA MA NUA LULUI


înfiecare capitolgàsiyiurmàtoarele secjiuni:
Dialoguri@ Diàlogos
Cum se spune * &c6mo se dice?
Exerci
lii@ Ejercicios
:i,începând cu capitolul15:
Ascultalicuatenlie * Escuche esto

5
1.Dialoguri@ Diâlogos
CugrirldCXOm/lOdeIimbâVorbi tâînformatlnorScblrteConvorbiri. CU M yo uoslTl
,
M ANUALUL?
Fiocare dlal ogesteUnmodelpentruCum SeVorbe#teSpaniolaînSi tualii
CORCXY.ASYOI,învâtaj de exemplu într-untlldin capitole cum întrebi V primulXDd,aSCUItalidiaI OgtlriIe de pe CD-urjpentru a Vâ
/6r1lrU Z Zfla dftlmtllCofect SaU în al ttll Ctlm Se Vorbepte despre putea Concentra astlpratextbllUiS1
7zfliol,fâfïa M& fOlOSide manual.La
l1ObbX-UFiYiirltcrpscCOXURC.lnPrimaCol oanâgâsijtraducereaînIimba a doua ascul tare, Ci tilidin manualtextele dialogurilor.De Câte Ori
rOmâRi Zdizloguril or.CUajtl torulacesteitraduceriptltej5meretlSiguri simjj nevoia, agls atiRe bUtOnUI(IaUZZ,O()fi !iCD #iCi tiliîn Iini#te.
C
PéStC3)CiZZtSCI
ZU jyOprS tOtUICored.La Sfâryituldialogurilorexistâ,acolo unde oacà dorilisà reveni li, derulatiCD pireluasipartea doritâ!
.
? CtlY o&& blemedegramatiCa.
Spt m e*t jC6mO S8 dice?
jngjdoj/ea rând,dL1blaliCU VOCO tafedialogUldegeCD,Ieclie
In3COaStâSOCSiUNO aSOCXUUiCapi tolîntâlnim expresiitipice,Cele CU IectiO o;)rjiCD-uIpireluat,ide Câto Orieste nevoie,dacàdoritiSZ
.

maiimpodante I)e CaretrobuieSâ Ieînvâlajqentrua Quteatranspuoe ZSCUI 1.


kzj 4l:O O owUW
wxmV wUI
exex
I$
4à anume.UrmâritiCu atentie Preluafea exad; a
Z Sl :hzRiolâ Situajii3SOmâl1àtOaFO CU Cele Intâlnite In dialoguri In . MUOOLICiCI ;ï1 ;I;R#LORZy $jej. j
PcinciPiUjaCOStO OXPCOSiiSUntProzentate SUb formâ de tabel Cu .
Câfld SURtCSiSiUUUC2 ;IUtC$ repeta dialogu1,ci tili-ldin nOu Cu
ajUtOfUlaCeStOrtabole ptltoj Sà recblnoa#tetiU&OrCUm LIn modelde VOCOtjledinmantlal.
CORSYUWCSirltzcticz POZtOSâdifcx diRPURY doVCCICX ZlConjnuttllui . I, D 81;(y1.Wl;
ly..#rka
WW s,
auhal'K=Anh
v=
'ëfi*wTv;
k' -
$nG*o'Mv
*I slc'(eRIe p:qidinIec!iiintituIate CLIm
7 Exefcilii* Ejercicios SOSpuoe.Citij-leCUatel -jic ïiZ1zliCCIRSCZI TIRX.EVCIYUZI3SCU1tajdin
InCadutllfiecàrtliCapitolîntâlnilio seriedeexerci lii.CuajutoruI nou di al ogurilede peînregistrâfilo audi o,Ctlprinzând Si tualiile resPedive.
IOrPbltetiSâ fO1OSi $iStFUCtUFiIO îrlvâlate în Capitol,maiCUrSiV &imai G:silimodtlrido exprimare#iUrloleroguligramaticaleSimple,pentru
Siguf.(ReZOlVàrileexercijilorlegàsijpeînregistràrileaudio).CD-urile a vâconstituio bazàa limbiispaniole .
C
IMORj
XCRZCdi OZV
Z1O OFbi
gU IF
Uiiirlcom/leto Polltfbla Vâ da Posibilitatea Sâ PrelualiO jna/patrulea rllld folosijComponenta exerci tiidinfiecare Iecjie.
RZQCROFUIdo dialoSt
.
gl nte
ïi yi
Rb as
lteltifî
enli
fnvu
eIitaj
IacSe;stC
aonsve rsmul
à siajdi
alr
ied pe CD CU
o convor lnmajoritateaCeazurilorav,ejde-afaceGUOConvorbire.Citi jindicajil eC.
,u
Z;)rOZI7C Ztltorlticzj iZF Z/oigCU YUYFUIXZOIVâriIOrde la Sfârpi bire Zt #Or1
4
$;I
.kH
U ywe
=Ix
1trtlayilaj ca re par t
e a ex er dliu lu iVà ref er
ili
.So luliil
e exe rdli
il
o rIe
CUFSUIUi, SâVocificaj datz a!IVorbitCOreCt. tul gïsiliPOll -lxgistFïrjo audio.Luc ra tieK e r
c it
ii
le pas aj CU pa saj .
t
Y.XSCUIXF CUZYDFO* ESCUCDO esto '-Rzt ,iXSUURSUICUVOCO are.
CD r1C.5 Conline O Sefie de exercijide Pfonblnje, fel atàfijj - XSCU1t31iZS/UnSZjtajopr pe cD oriUtilizaj Soluliile Oferite de
Scenete.Aceste exerciliisuntîn a&a feIconcepute încâtsà conjna manuZ1,fofmtllândtl-vâSoluli oprie.
Cuvioto,CXIXUCSii,StFUCtUFiPOCZFORUIe-aliînvâtatdinmanual.Trebuie - DUP: fiecareSOltlje!POCD OSy ke O SCUUG.j,
xPZUA ..,
O
x.LrZ
aO
exL
m', acea
Sâ VS ObiMrlblijiZCXDICUZCXUICâîntr-o Convorbire CU Un SpaniolSaU patlzz nblMâ Oste SUficientâ Pentru Soltltionare,aclionalibutonul
Ztr-oCmisit il
sr
ilo
edSc8U
il tOl OVi
di ZiUr1OOFido fadio IimbajulnuesteCUgri
alog jâales ,,pauZà' 'alplayerului.
CZZ OXOX ufile din CLIFS.CuajtltorulacesteicaseteVà Acordajatenjeexprimàrii:iintonajei@i(ZtltajSâle feproduceli.
exersati Capacitatoa do a în!OIOgO Un Contintlt Chiaf dacâ NU RepetajideCâteOrieste NOCOSZF
Cunoaptelifiecare cuvântînpade. jn a/cjncflea rând, asctlltasi.întz O datà dialogurile.Veliremarca
G HIDUL DE CONVERSATIE faptulCâ înlelegetiiSenstlfi1O fârâ niciUn YOX.RepetaliOperalia de
' Câte orieste nevoie pentru a înlelege pia v: exprima corect.Nu và
Este atapatcursuluipicuprinde principalele ex sfiitisàvorbilicuvocetare.Este ceamaibunà formulâdeînvàlare.
care suntnecesare când întreprinzio càlâtorie Estepr .
esiipicuvinte
un îndrum arîn
yn oartea adouaa manualului, gàsi
'
- liun grtlpde scenete alcàror
formàdeghiddebuzunarpecareîlputejaveaoricândcudumneavoastrà conlinutesteastfejdozatîncâtnumàrulVocabulel orsàcreascàdelaprima
. spreul timascenetà.Estevooadevocabul epecareîncànuIe-atiînvàlat.
CD - URILE Nuvàalarmali,dacànuputejràspundeimediatuneiîntrebzri.Reascultali
sceneta de câteorieste nevoie.Dacà socoti linecesar,derulalipulin
Cuprind înregistràrile la care se face referire în curs în form at CDàînapoij,iasctll tasidinnou,pânà ce,cu ajutorulvocabulelordeja
audio Le putetiasculta pe un playernorm al
. sau pe calculator înv jate,putetidescurca Iucrurile piputelidaràspunsul.
. Nu uitajisàvorbilicuvocetare!
6 7
ALFABETUL $1UNELE NOTI
, UNIDE FONETI
CA- I -ca ynIim ba românà
Al
fabetulspanioleste compus din 29 d J -ca h românesc
consoane), care secitescdupà cum urmeazâ:eal itere (5 vocale pi24 K .caîncuvintele româneptica/, chel
(ce), d (de),e (e),f(éfe),g (he),h(ace),i(i),j(hoa)
(
t
,b (be),c(0e),ch
a),k(ka),I(ele), 11
u
uu
-
ca înIimba românà
(élye), m (éme),n (ène),1 (énye),o (0),p (pe),q (cu),r(ére),s M
-
caIurmatde uniscurt
(ese), t(te),u(u),v(uve),w (doble v),x(échis),y(igriega),z(péta) .
-
caîn Iimbaromânà
y -caînlimbaromânà
Pronuntarea N -ca un n înmuiaturmatde un iscurt
# : o -ca în Iim ba rom ânà
A P -CZ Z Iimba X mârlâ
S
-
Ca în Iimba românà Q - întâlnitnuma iîniSilabeele que giqui,Se ProntlnW Ca în
-
C3 Z Iim ba românâ I
a începutulcuvintelorsabldupz m pi cuvintele române&t Chei
D bUORO(bUlR)jCambio(SChimb)
*
.
R -cândeSimpltl, Iami
, clë '
.qUeso(brânza),juien(cine)
jloculcuvantuluiSepronunlacaînlimba
'
Zop
apf Coiat
-
lel
alte cazuriSe pronunyz maiSlab,cu buzele foarte
p' românà'arena (nisip)
.
abFil(aqrilie)
.
- când e SimpltlIa începutulCuvântuluiSatlprecedatde
tirldo Sâ dispafax înairlte de COnSOaRa S Urm atâ dp altâ
- consoanele I
COI AS , n, S,Se Pr onblnlà apâsat'
. radio (radio),
C Ca ZOZliZZ' .OIEISCUFO (îr1tLIl
3OCOSI alrededor(înjUfUl), honrar(aCinsti)
bal1CO (mb3Rba Xmânâ Zaintea VOCaIeIOra, o,u pia œ nsoanelor: -Ia sfârpitulunuicuvânt, se pronunlâfoart
-
Câ)! escurt:Comqrar
CIaVO (CUi) -când e dublu, totdeauna între VOCaIe,Se Pfonunlà apasat:
Zaile
- ltoa VOCalelOre &ii, ca un s yui erat(Corespunzàtor perro(Câine),barrio (Cadier)
COI
(1iUidin Cuvintele englezeptibath, thin' .cesto (co:),ci
garro La despâl jirea Cuvintelor în Silabe,r dublu e consideratO
0ZX) SingtlrlIitefâ:fe-rro-ca-Ffil(CaIeferatà)
.
Câlld O dtlblatjPfimtllc Se Cite@te Ca în C1aVO iaraldoil
- ea In cuvintele compuse, dacâ prim ulSe terminà ln Vocalà,iaral
CH C a C i
ga rr
o: accid ente (acc i
dent),aCCeSOriO doileaîncepe CUr, acestaSe Prontlnlâ apàsat#iSeScriedublu:
- Z aintoa VocaleiajCa înCtlvântulromânesc Ceopâ, fàrâ sâ grecorromano - greco-roman
SO abldâ VOCa1ae:muchacho (bâiat) pararrayo- Paratrâznet
CiZ airltoa VOCaIeIOr e &ii, Ca în Cuvintele române:tiCer,
-
rlst lnyelesulcuvintel
orparonime este diferi
tdacâ suntscrise cu r
e'.COChO (tZSUFâ)yChile(ardei) simplUSaUrdublu:
Z ailtoa VOCa1elOro @iu, ca în Cuvintele rom âneptiCioban,
-
caro - SCUYP;Cafro - Car,ma@inâ
CIUCUC*,fâfâ Sâ SO atldâ VOCaIa i:Chocar(a izbi),chuleta enterar-a informa;enterrar- aînmormânta
D (COtI et) pero- dar,înSâ;POXO --Câine
laînceptlttllCuvintel
- orpidupâ consoane, caîn Iimba românâ S -ca în Iimba românà
maiSlab,întro dOUâ VOCaIe'dedo (deget)
-
. U -caînlimba românâ
ZI7FO3@Oimjol
-
ro/tibilyIaSfârpitulcuvintel
or:ciudad(ora&) V -sepronuntàcubuzeleîntredeschise,nuIabiodentalcaîn
E -SO gronblnla SCUd Când NU este accenttlat#iIung Când e Iimbaromânâ:PaVO(CUfCan)
F aCCOl 1tU3t.'OjéFcito (armatâ) X -Ca Z Iimba Xmânâ
Ca în lim ba rom ânâ
-
Y
G înairltea VOCaIelOr a,
-
-
se prontlnW Ca i
românà în cuvi
0,u &ia Consoanelorca în Iimba
ntecagalben,gar
J -sepronunlâCa tln Sjblierat:Capaz(Capabil)
d'.ganado(Vite),gruta(pepterà) InAmericaLatinâ,sepronunlâcas.
Z Silabele gue #iguiSe prontlntà Ca în Iimba fomânz
-
O SeriedePafonimeatlSenstlridifefitedtlg;CUm StlntScriseCU
oghe' 'pivghii''
,guerra (ràzboi),guinda(vipinà) ctz)saus:
înaintea vocalelor e piica un h gutural'gente (I
-
.
ume), caza-vânàtoare;casa- casà
girasol(floarea soarelui) cazar- avâna;casar- acàsâtori
H -este m utînaintea ori càreivocale'humo(fum)
. ciervo-cerb;siervo- slugà
este upor aspirat înaintea di
-
ftongului ue piîntre douà cocer a coace;coser- a coase
-
vocale:huevo (ou),albahaca(busuioc) zumo -suc, sum o - suprem
8
9
GA P.1 Prezentàri- Conversaciones UNIDA D 1
CAp . j prezentàri- Conversaciones UNIDA D 1

încântat!-lEncantado!
Diélogo 2. Tu = tth
Felicidad(F),unaamiga(A) j oumneavoastrà=Usted
F:Unde Iocuiepti? F:faDdnde vives tti? .
-
Nkl#tiu num ele dV.= NO Sè SLInombfe.
N
A:lnMadrid A: pu ytiucum Mâ numili.=NO SéC6moSe Ilama.
F En Madrid.
.
F:Ce adresâ ai? ronum ele.= Nombre.
A:Plaza Mayor29. :&cblélestu direcci6n? Num ele de fam ilie.= Apellido.
A:Plaza Mayor29.
F:Aitelefon? F:daTienesteléfono? ob
A'Da. A:Si. servalie:lnmod normal,în spaniolà,întrebarea despre
F num e este Ia pluraldeoarece spanioliiau totdeauna douà
:Ce num ârai? F:f
- oué ntimero?
A:Madrid 254 06 61 A:Madr id 254 06 61 nume de familie.

Diélogo 3. cUM SE SPUNE? @ tCO'M O SE DICE?


Paco(P),unamigo(A)
P:LocuieptiIa Barcelona? P:davives en Barcelona? 1'Cum seîntreabà num ele.
A:Da. A:Sf. Pre untando Orelnom bre,
P:Care este adresa ta? P:&cuàlestudirecci6n? Care-i prenumele dvs.? facuélessu nombre?
A:Calle Nueva 134. A:Calle Nueva 134. Care este numeledefam ij
ie .cuélessu a ellido?
P'
.Aitelefon? P:JTienes teléfono?
A:Da. A'
. Si
.
P:Care-inum àrul? P:zoué ntimero? Nu ptiu care-inumele dv.-NO sg su nombre,
A:3012847 A:3012847 Nuptiucum Mânumili.-xoséc6mose Ilama usted.

1O 11
CA P.1 Prezentàri- Conversaciones UNIDA D 1
cAp.j prezentàri- Conversaciones UNIDA D 1
2.Cum sesolicitàpronuntarea unuicuvântpe Iitere
Cômo deletrear alabras .
. 1m 39i
naji-vàcà sunteyiunadintre Imaginese que usted es una de
fac6m o deletrea esto? R-O-C-A ac
jj e persoane.Spuneli
es t -và pe éstas personas.Diga y deletree
tere numele,adresa yinumàrul su nombre,su direcci6n y ntimero
de telefon. de teléfono.
3.Cum se întreabà unde Iocuieyte o persoanâ.
Côm o pre untardönde vive. Em ilia Popescu Ioan Russu
Unde Iocuili? Locuiescla... Calle Mopilor124 Calle Principalà 86
faD6nde vive usted? Vivo en... Bucarest Brapov
Care-iadresa? calle valverde 29 01/619 85 23 068/14 23 85
f-cuàles su direcciôn? calle valverde 29
LocuiliIa...?
'
Da/Nu.LocuiescIa ... Verificali-và ràspunsulpe CD. CompruebesurespuéstaconelCD.
Vive en...? sgNo vi
. voen... Acum,spuneli -và numele,adresa Ahora dé su nombre,direcci6n y
yinumàrulde telefon. nûmero de teléfono.

EXERCITI
#I.EJERCICIOS j Pentrupd
diéresis'
ouàpuncte''(trema)înspaniolàsespune:,,con
'.
Ejercicio 1
As
Ii
cultalipe CD cum se pronunlà Escuche en el CD cömo se Ejercicio 3
terele alfabetului pi repetali-le. pronuncian Ias letrasdeIalfabeto Ascultaj pe CD conversalia pi Escuche Ia conversaci6n en el
Spunetipe litere. yrepf
talas Deletreeestosnombres
. .
ràspundeli Ia întrebàri folosind CD y conteste a Ias preguntas.
Lôpez,Gil,Sénchez,Cervantes informaliileapib. Use Ia informaci6n a)y b)para
, Saavedr
a, contéstar.
Cabanillas,Juérez, Azorfn.
Un prieten'
.Salut!Unde Iocuiepti? Un am igo:Hola.faDônde vi
ves?
Verificaliràspunsulcu CD.Acum Compruebe su respuésta con el Tu:.. . Tt):...
pronunlalipe Iiterenumeledv. cD.Ahora deletreesunombre . Un prieten:Care-iadresa ta? Un amigo:&cuâlestu direcciôn?
'
Ftl:... 1-ti:---
'
Ejercicio 2 unprieten'. Aitelefon? Un amigo:zTienes teléfono?
Tu:... Tt: l:...
Ascultalipe CD cum se pronunlà Escuche en el CD c6mo se Unprieten'. Ce numàrai ? Un amigo:&Qué nûmero?
numerelepipronunlali-l
e. pronunci
anlosntimerosyrepi
talos .
Tu:... Tti:...

1,2,3,4,5,6,7,8.9, 10, Informaciôna)


11,12,13,14.15, 16,17,18,19,20, TuIocuieptiIa Sevila,Calle Rîos,5. Tt
ivives en Sevill
a,Calle Rios,5.
21,22,23, 24,25,26, 27,28,29,30, Tel
efonultâueste Sevill
a 27 5397. Tu nt imero de teléfono es Sevilla
31,42,53, 64,75,86,97, 27 53 97.
100,101,102, 103,104,105, 106,107,108, 109,110, Informaci6n b)
111, 112, 113,114,115, 116,117,118,119, 120, TU locuieptila Valencia,Avenida Tti vives en Valencia, Avenida
121, 132,143,154,165,176,187,198,200,300 400,500. ArcOS, 31. Telefonul tâu este Arcos,31.Tu ntim ero de teléfono
,
Valencia 21 01 55. esValencia 21 01 55
12 13
CAP.2 Form ule de salut- Saludos UNIDA D 2
cAp.2 Form ule de salut- Saludos UNIDA D 2
î
.nsa
àce st
fac capi
et tol
iprez ve
en li
tàr învàla:
i; cuM SE SPUNE? * ZCO-M O SE DICE?
*sà salutalipecineva; jc
@ a întreba pia spune care este data de naptere um se fac prezentàrile.
. p'
resentando.
-
DIALOG URI* DIA LOCO S Acestaeste SO$lmetl Estees marido
fratele m eu mi herm ano
Diélogo 1.Enrique GiI(EG),AmaliaGil(AG),seGorPérez(P)
- -- - Aceastaeste soliamea éStaes esposa
EG:Salut,d-le Pérez.Bunvenitla EG :Hola, SeöorPérez. Sora mea hermana
Madrid. Bienvenido a Madrid.
P:Muqumesc. P:Gracias. Prezentare formalà
EG:Aceastaestesoliamea, EG:éstaes miesposaAmalia .
Am alia. AG:lBuenas tardes, Seöor Acesta este Pe
d uro. Este es Pedro.
AG:Bunà seara, d-le Pérez!Ce Pérez!zc6mo esté usted? om nulPérez. elSel
lorPérez.
maifacej? P:Muybien, gracias. Aceasta este d
d-raDuarte. Esta es Ia SeöoritaDuarte.
P:Foade bine, - na Gar
cîa. sel
lora Garcîa.
mullumesc.
Prezentare sim plâ
j Bunvenitla...-Bienvenidoa...
. Foarte bine,mullumesc.- Muybien,gracias. Acestaeste Pedro. iste es
pedro
.

Aceasta este Amalia. Esta es Amalia.


Diélogo 2.Sehora Garcia (G),vecino (V) 2. cum se salutâ. '
V:B Saludando.
un; dimineata,doamnà V:lBuenosdias,SeGoraGarcîa!
Garcia.Cum và simlili?
'
facömoesté usted? >aIut. Hola.
G.Foarte bine,mulsumesc.Dar G.Yoestoymuybien,gracias ZY
'
. lvloâRtzt' VUChOgUStO.
dv.? usted? Cemaifaceli? CC6XO OSt: usted?
V:Nuprea bine.Am dormitprost. V:Nomuy bien.He dormido muy Salut!Ctlm Rimerge? !HOIa!?.
'otjétél?
mal .
Bunà seara! jBuenas tardes!
G:0,îmipareràu. G:Oh, lo siento. Bun;dimineata! jBuenosdias!
lm ipare ràu ... - Lo siento ... 3.
L Cum seîntreabâ data na&terii.
1 cumvàsimtiti? - zcômo està usted?
* Ce maifacetib
,
'
oscumpl
eaôos.
. - Qué tal? Cândeziua ta
dv de na:tere? In Deceuar
Febrmbr
iei
e, unu(în1i),
Diàlogo 3.EnriqueGiI(EG),Pedro Duarte(PD),seiorPérez(P) ' , d
unouazedceiase
sqreze
EG :Pedro,acesta este domnul EG:Pedro, éste es elseöor zcuândo es tu œ mpI
eaöos? En uno de diciembre.
Pérez.Domnule Pérez, acesta Pérez.SehorPérez,éste esel su Oncel
este domnulDuarte. seöorDuarte, veintlséis. febrero,
PD:Cemaifaceti? PD:&C6moestéusted?
P:Foarte bine. P:M uy bi
en. a ta = tu;a dv. = su
14
15
CA P.2 Form ule de salut- Saludos UNIDAD 2
cAp.2 Form ule de salut- Saludos UNIDA D 2
In spaniola vorbità data poate fidatà:întâiIuna,
1 sauinversLunile se scriu cu literâ m are sau m icàapoiziua,
. Ejercicio3
Num ele ro riinu rim esc articol
e. .
AscultalipeCo cum se pronunlà ESCUChO IOs nûmerosdelaöo en
Intâi Decembrie EIuno de diciembre .
aniicare urmeazà:irepetatipidV. elCD 9repitalos.
Unsqrezece once
Douazeci i ase februarie veintiséis febrero. 1930, 194(), jgsc, $960, 1970, 1980,
1931, 1942, jg5a, 1964, 1975, 1986,
1933, 1939, 1945, 1956, 1984, 1992.
EXERCITI
5
I* EJERCICIO S
Ejercicio 1 1
s
'
RiS
m
l?ZRieci
nov OIXent
,Zzos
iiS* Oxnptra,
trei imà
ada
ics
ât
feol:
mienouàsute treizeci.
Ascultaj pe CD cum se pronuny: Escuche en el CD c6mo se
Iunileanuluipirepetali-le. pronunci
an Ios meses delaôo y Ejercicio 4
repftalos. - -- -

Enero Abril Julio Octubre As


f cultali pe CD yi râsptlndetiESCUC the laacon
este laSver
Prsacli
egt ôn
nt enUSe
as. elGD
ja
Febrero Mayo Agosto Noviembre olosindinformaliile a)pib). Y Co n
informaci6na)yb).
Marzo Junio Septiembre Diciembre
Ejercicio2 Informaci6n a) Informaciön b)
Jorge L6pez Claudia Sénchez
ZI.III.1994 18.Vl.1960

cele ordinale. los nûmeros ordinales. i,


. ,
Usted. .... ov.. ...
Uno erimero Dieciséis Decimosexto Recepcionista.tY sunombre?
.
Receplia:$iprenumele?
Dos segundo Diecisi
ete Decimoséptimo Usted:.... ov.....
Tres Tercero Dieciocho Decimoctavo Recepcionista'
.faFechade Recepja:oata napterii-?
cuatro cuarto Diecinueve Decimonono nacim iento.?
Cinco Quinto Veinte Vigésimo Usted:... o .
Seis sexto Veintiuno Vigésimoprimero Recepcionista.Gracias.
,
Receplia:Mullumesc. Luajiloc,
Si
ete Séptimo Veintid6s Vi
gésimosegund
ocho o o Siéntese,porfavor. và rog.
ctavo veintitrés Vi
gésimo tercero
Nueve Noveno Veinticuatro Mgésimocuado v iIe ascultând Compruebe las respuéstasen el
Diez Décimo Veinticinco Vigésimo quinto er
co
i
fi
cal
i r
à spunsur
Once Undécimo V - ul. CD.
einti
séis Vigésimo sexto
Doce Duodécimo Veintisiete Vigésimoséptim
Trece Decimotercero Veintiocho Vigésimo octavoo
catorce Decimocuado Veintinueve Mgési m onoven
Q uince Dècim oqui o
nto Treint Tri
gésimo
16 17
CA P.3 Nationalitatea - Nationalidad
. UNIDA D 3
cAp a xajionalitatea - Nationalidad UNIDAD 3
ln acestcapitolvejiînvàja
* Careestenalionalitatea persoanei'
, : Gali
ciaseafl;înnord-vestulSpaniei.Santi
agodeCompostela
* Sàîntrebalideundevine persoana' , 1
.
este Un.iversitatea acestei regiunipi un loc celebru de
*Sâ facetideclaraliile urmàtoare. * elerina.Ses unecà Sf.Iacobarfiînmormântatacolo.
r #'
DIALO GURI* DIA LOGO S CUM SE SPUNE? * &CO M O SE DICE?
Diélogo 1.Ana Roca (AR),recepcionista (R) 1.Cum seîntreabànalionalitateacuiva.
Preguntando Ia nacionalidad.
A R:Bunà seara! A R.
. j
Buenastardes!
R:Bunâ seara,doam nà!
AR R:lBuenas tardes, seöora! careeste nalionalitatea dv.? 'De uénadonalidadesusted?
R :Numele m eu este Roca. AR :M inom bre es Roca. Eusunt neaml. YO sOy aslemén.
:Da,doam nâ.care este R:si, senora.zsu nacionalidad, ceh cu eco'
.
na
AR: lional
Sunt itatea dv.,vàrog?
spani porfavor? ungur .
so
uungaro.
R olà. AR.
. soy espaôol
a. elvetian. Suizo.
:Mullumesc,doamnà. R:Gracias,seöora .

Diélogo2 Paco Lôpez(PL),Felicidad (F)


.
Sunteli neaml? &Esusted a
sl
uemén?
izo?
elvelian?
PL'. Salut. pL.Hola. austriac? austriaco?
F:Salut. F:Hola.
PL:Deundesuntelidv.? PL.
.zoed6nde esusted? Da. Sî'
F:Suntdin Barcelona. F:soy de Barcelona. NU'OU SUnt... KO,YO SOy...
PL:De unde anum e? PL:zoe qué pade?
F:Din Sarria.Dardv.? F:De sarria. ZY usted? 2.Cum seîntreabàdespre yarasau regiunea deorigine acuiva.
PL:Din Tibidabo. pL.
.Yo deITibidabo. Preguntando de d6nde es.

j Deundesuntelidv.?-?De dônde es usted?


. Deunde sutnetelid
es v?.?
eI Euest
EI suentdin Spania.
A ustria.
. Suntdin...- Yo soy de... ea? Eaeste Elvelia.
Di din Bavaria.
nce regiune sunteli dv.? samburg .
Dialogul3.Amalia GiI(AG),PedroDuade(PD) (aSpaniei) este eI? nord .
ea? sud
AG:Spuneli-mi,domnule Duade,AG:Digame, seôor Duade, zes .
sunteligalician? ustedgallego? vo soy Espafha
PD:Da. po.si. &De d6nde usted? .

AG .' Din ce pade a Galiciei? AG' :&De qué parte de Gali cia? CDe qUé Parte es éI? EIes Austria.
PD 'Din Santiago de com postela. do ES aöa ella? Ella es de Suiza.
PD:De Santiago de Compostela.
AG :E în nord Satlîn sud? A G :da Esté alnode o alsur? BZViOra'
?D'ES'O îN r10rd-VeStUISpaniei. PD:Esté alnoroeste de Espal la. FIZCIEDF 0.
AG:A' da. AG.. Aj j, sf. deI Node.
SU r.

18 19
CA P.3 Nafionalitatea - Nationalidad UNIDA D a
CA P. 3 Nationalitatea - Nationalidad UNIDAD 3

j
. Douàvde
spune ocael
lenor
suctcees
..i
.v
enunor
deI sun
tetb
inevenite.Deaceeanuse
.
EXERCIT11@ EJERCICIOS
,

Ejercicio 1
eu sunt = yo soy aceasta este = ésto es
1 etl
ueesptt
ei =é
tules
res nvo
oiissu
unnte m =nosotrossomos
teli =vosotrossofs
Asculta
numel
lipeCDcum sepronunsà Escuche en elCD c6mo se
e spaniolepipronunlali-le. pronuncianlosnombresespaloles
ea este = ella es eisunt = ellosson y repîtalos.
eIe sunt = ellas son
S SajoniaBaja RenaniadeINorte/Westfalia
paniola are douà verbe pentru ,,a fi'.VerbulSER exprimà Essen Rin-palatinado
identitatea yio stare permanentà. ESTAR descrie nozitia si Baviera Colonia
' ' >
o stare provizorie. coblenza Nurem berg
verbulser a fi verbulestar M unich Alemania
Yo soy Eu sunt yo estoy
Ttieres Tu ept
i Tu estés A
, es
tl
. EI cum spunelicà dv.provenilidin Ahora diga que usted viene de
este élestâ aceste locuriVeriicaliràspunsurile estos sitios. Compruebe sus
.
usted es Dv sunteli ustedesté peco respuéstasenelCD
.
Ella es Ea este Elja esté ' .
Ello es Aceasta este Ello esté
Nosotrossomos Noisuntem Nosotros Ejercicio 2
1 Vosotrossois voisunteti vosotrosestamos
estais Ascultaticonversali
l Ellosson Eisunt Ellosestén , ade pe cD. EscucheIasconversacionesenel
Ellasson EIe sunt Ell co
U asestén '
stedes
Exem ple' son Dv. sunteli Ustedesestén .Hola.
. Bàrbatul:Salut. Hombre.
Este un om -Es un hom bre. Femeia:.... Mujer:....
Este o m asà.Es una mesa. Bàrbatul:De undesunteli? Hombre:&Dedbnde esusted?
Masaeste(seaflà)încamerà.Lamesaestâenlahabitaci
ôn .
Femeia:.... Mujer:....
Omuleste(seaflà)în bar.EIhombreestéenelbar .
Bârbatul:De unde anume? Hom bre:&De qué parte?
Madriduleste un ora.. Madrid es una ciudad. Femeiar.... Mujer'
.....
Madriduleste (seafla
-)înspania.Madridesté enEspaôa .
M asa este m are. La m esa es grande. Bàrbatul:Salut. Hom bre'
.Hola.
Masa este m urdarà. La m esa esté sucia. Femeia'.Salut. Mujer:Hola.
Bàrbatul:De undesunteli? Hombre'.&De dôndeesusted?
Pronum ele subiecteste de m ul
te orisubînteles. Femeia:Suntdin Madrid. Mujer:Yosoyde Madrid.
Exem ple'
. am = tengo ' Bàrbatul:De unde anum e? Hombre:zDe qué parte?
1 oacàînsàdsouri
nmtsopac
ncie
on
lt
=ua
sr
oeyaesspuabiie
oc
ltuluiexprim atprin Femeia:DinChamberf. Mujer:DeChamberî.
pronume,acestaapare. Ejercicio 3
Exem ple: eu am = yo tengo
eusunt= oso Dv îi prezentali d-lui Blas o Usted Ie presenta a alguien al
persoanà. SeöorBlas.
20
21
CAP.3 Nafionalitatea - Nationalidad uNloA o 3
cAp.4 Fam ilia - Fam ilia UNIDAD 4
Dv:D-le Blas, aceasta este d-na Usted:SenorBlas, ésta esI
Boldur. a jn acsstcapitolveliînvàya
D senora Boldur.
IBlas:lncântatde cunoptinlà! sel
-
jorBlas:lMurthn ranoirxl * Sâ Ytrebat,ide situat,i
a familialà;
Bun veni
tîn spania. BienvenidaU-
EsY
pV''
JJJ 1s

àf
Vaâce
inltiearf
eir
sma
alild
iil
eefc
aomi
rels
iapu
inn
tz

rlt
oocaur
teorului'
.
,
Acum îiprezentalid-luiBlas un Ahora usted presenta a todos al DIALO GURI* DIA-LOG OS
grup depersoane. Iatà num ele Ior: sel
sorBlas. Aqufestânsusnombres'
.

Doctorcastro Ruz Diàlogo 1.Felicidad (F),Paco(P)


Domnipoara SénchezVillapadierna F.
. Eytispaniol? F:zEres espaöol?
Dom
D nulVidalFolch p.oa,suntdinBarcel ona.Dartu? P:Si.Soyde Barcelona.(Y tt)?
oamna Florién deAlva F.
'yieusuntspaniolà. F:Yo soy espahola,tam blén.
DomnulLoyza Saavedra P'
:Epticàsàtorità Felicidad? P:fa Estés casada,Felicidad?
Domnipoara sotillo Dom inguez F:Nu. Dartu? F:No.&Y tt i?
P:Nu,nu suntcàsàtori t. P:Yo estoy soltero.
Verificalirâspunsurile pe CD. compruebe sus respuéstas en el
CD ' . Intre tineride vârstà apropiatà,precum :jyntre prietenipi
1 rude se folosepte persoana é doua singular,tu''cu form a
* verbalà cores unzàtoare.

Eusuntspaniolà.)
Yosoyespanola.)
) Formafemininà aadjectivului.
Epticàsàtorità'?)
I zEstéscasada'?)
K Eptispaniol'?)
zEresespaöol' ?)
) Formamasculinàaadjectivului.
Suntcàsâtorit.)
Yo so casado.

Diélogo 2.Amalia GiI(AG),Pedro Duade (PD)


AG:Spuneli-mi,d-le Duade, AG:Digame,sel lorDuade,
sunteliaicipentruafaceri? zestâ aquide negocios?
PD:Da. PD:Si.
AG:Este pisoliadv.? AG:faEstâsuesposa conusted?
PD:Nu,ea este acasà. PD :No,ella esté en casa.
AG:Avelicopii? AG:&Tiene usted hijos?
PD:Da,am unbài atpidouà fete. PD:Si,tengounhi joydoshi jas.
Dardv.d-nàGil,avelicopii? Y usted,seöoraGil,ztienehi
jos?
AG:Da,am ofatà. AG:Sî,tengo unahi ja.
22
23
CAP.4 Fam ilia - Fam ilia UNIDA D 4
cAp.4 Fam ilia - Fam ilia UNIDAD 4
CUM SE SPUNE? * CO MO SE DICE?
EXERCITI
1
I* EJERCICIOS
1.Cum se întreabâ o persoanà dac; este càsâtorità
Preguntando siesté casado . . Ejerckcio 1
Suntelicâsâtoritâ? ga Esté usted casado? AscultaliacestdialogdePeCD. SSCLIChOeste diélogoen elCD.
Da,Suntcâsztorit. Si,estoy casado.
Nu, nu Suntcàsàtori
t. No, no estoy casado. o-naM la:Bunz seara,d-le Fi
ebiger. Sesora Vila:Buenastardes,Sel lor
s
untetiaicicuafaceri? Fiebiger.&ESt; aquide
Câsàtorit. negOCiOS?
Sunt necàsàtorit. casado. ojFiebiger:Da. Sel
1orFiebigen:Si.
Estoy soltero
divortat. di .
vorciado. o-
ojn aVila:Suntelicufamilia?
ei Sel
loraVila:faEstéConSufamilia?
ebigen:Nu.Scjiameaeste Sel sorFiebi ger.NO,MieSpOSaesté
2. Cum se întreabà o persoanà despre m em briifam iliei acasà CLICopii. en Casa COn lOS nihos.
PreguntandoSitienefamilia . . o-naVila:Câlicopiiaveli,d-le Sel
loraVila:zcuàntoshi
jostiene
Fiebiger? Usted,SefiorFiebiger?
'
copii? hi
j DlFiebiger.Am Unbliat:iOfatï. SefhorFiebiger:Tengounhi
joy
os? Una hija .
Avej frati? zTieneusted hermanos?
Surori? herm anas?
Acum ascultaj aceea&iO nversatie Ahora usted mantiene Ia misma
copii hi
j folosind informaliile a)-C). Conversaci6n a)-C).
Câti facuéntos os
Câte fraj aveti? zcuéntas hermanos tiene? a)DlCataramâeste aiciîn conce(jiucusoja&idotlàtiice,
surori hermanas EI j(je vacaciones con Su OSPOSa Y
seöorCataramâ esté aqu
dOShijas.
YC Copil. Yotengo YR h ijo .
b)D1.Lucaesteai
ciCuafaceri,CtlSolia.NU atlCopii.
Eu frate. hermano . EIsel Y YRDide NP9OCiOS COn SU OSPOSa.NO tienen
sorLuca es
am Y fatà. YCY hija .
hi
jos.
SOrZ. hermana. c)D-na CPRZCFCYY ZioiOD Zfzceri.SOIUIeste acasâ.NU atl
NOiavem dou: fete.
2CS hijas. Copii.
dOi bâieli. tres hi
jos . La SeI1ora DenkofOsté aquide nOgOCiOS.SU OSPOSO esté en
trei frati. hermanos . Casa.Not ienen hijos.
Eu nu am surori. Yo no tengo hermanas. Verificali-vâràspunsurile peCD. Com prtlebe SUS rOSPUéStaS en el
copii. hi
jos . CD.
Y.9inuavem
. frati. Nosotrosnotenemos hermanos .

l Dt
Nulmn
,
oavoastrâaveli...? ù
nu am ...
-rienoUsted?
No,no tengo...
EjeFCiCiO2
* Câtiavoti...? 'CUéntOS tieno...? XSCUlt3$iCOZVPFSMja qje pe co. Escuche Ia conversaciôn en el
CD .
24
25
CAP.4 Fam ilia - Fam ilia UNIoAo 4
CAP.5 uacumpàràturi- Decompras (1) UNIDAD 5
D-na Sénchez:Bunà seara, d-le Seöora Sénchez:Buenastardes,
Ruiz . seaorRui
z. jryacsstcapitolveliînvàla
? ? *SàVâinteresalidediferite produse(în magazinl;
DIRuiz:Da1sunt. senorRuiz:si'
e'lloy. *Sâîntrebalidepreturi.
D-na Sénchez:. ...? sefhora Sénche'z:....?
DIRuiz:Nu,soliameaeste SenorRuiz:No, m iesposa esté -
acasàpiare gri
jà encasa cuidando DIALO GURI* DIA LOG OS
de copii. a Ios ninos
D-na sànchez:. ...? seaora sénchez:,. ..? . Diâlogo 1.Paco(P),dependiente (D)
DIRuiz:Avem doibàietiyio fatà. sehorRuiz:Tenemosdoshijosy
una l
aija. D:Cedorili? D:&ouédesea?
P:Và rog,a: vrea E1Paîs. P:Quisiera EIPais,porfavor.
Toate întrebàrile d-nei Sénchez Todas Ias preguntas de Ia senora D:COStâ 65 pesetas. D:Son 65 pesetas.
lipsesc.Puneli-ledv. s:nchezest'
jnomi
ti
das Preguntelas
. P:$iacestedouà reviste. P:Y estasdosrevistas.
usted. D:Costà 520 pesetas. D:Son 520 pesetas.Gracias.
Mul
lumesc.
Veri
ficatiràspunsurile pe cD. compruebe sus respuetas en el
cD. Diàlogo 2.Felicidad (F),dependienta(D)
Ejercicio 3 F:Và rog. F:zporfavor?
D:Spuneli. D:Diga.
Ascul
tatidi
alogulde peCD. Escucheeldiélogo enelCD ,
F:Vreau aspirine piacele agrafe F'
.ouiero aspirinas y aquell
as
de pàr. horquillas.
întrebare:suntelicàsàtorit? Pregunta:faEsté usted casado? D:Costà 150 pesetas. D:Son 150 pesetas.
Ràspuns:Da. Respuesta:s;
lntrebare:Avelicopii? Pregunta:z-rien
.e(usted)hijos?
Ràspuns:Da, avem un bàiat. Respuesta.sf,tengounhi
. jo. AcestayiAcela
Masculinsingular'
. acesta acela(deaici) acela(deacolo)
Acum ascultali urmàtoarea Ahora usted mantiene la misma este eSe aquel
Conversalie folosind informaliile conversaciön.Use Ia informaci6n Femininsingular'
. aceasta aceea aceea
a)-d). a)-d) . esta esa aquella
Masculin plural'
. aceptia aceia acei
a
a)Dv
b)D .aveliunbàiatpiofatà. Ustedtieneunhijoyuna hi
ja . 1 estos esos aquellos
v.avelidoibàieli. ustedtiene doshijos . I Femi
ninplural'
. acestea acelea acel
ea
c)Dv.avetitreifete. ustedtienetreshijas . estas esas aquell
as
d)Dv.avetitreifetepiun bàiat. usted tienetreshi jasyunhijo . Observatie:Pronumeledemonstrativprimepteaccent.
Verificati-và ràspunsurile pe C D Comparalie: acestvehicul-acesta
. Com pruebe sus respuéstas en el este coche - éste
CD. aceastà Iampà - aceasta
esta Iém ara - ésta

26
27
CAP.5 La cum pàràturi- De com pras (1) UNIDAD 5 cAp. 5 Lacumpàràturi- De compras (1) UNIDAD 5
Diélogo 3.EnriqueGiI(EG),dependienta(D) C)oorkjjobiecte care nu se pot Usted quiere cosas que no Se
D:Ce doriti? D:&QUé desea? nklmâra. PtledenContaf.
EG :A:Vrea nipte flori. EG:Qui
siera unasfl
ores.
D'
.Am aiciniptegaroafe D:Tengoclavelesmuy bonitos vreau nijte à
S-RUR' Quiero jab6n.
frumoase,iaracolonipte aqui09rosasmuybellasalli, Ak vrea
P astz do dinli.
tutun. QDjsiera t ZSta de dientes.
?abaco
trandafirifrum opi. EG:Cinco rosas, porfavor. .

EG :Cincitrandafiri,vâ rog. D:Sfseöor. daA l


go m és?
D:Da,d-le.Maidori
liceva? EG:Si.Deseariacuatroclaveles Quisiera unossellos.
EG'
.Da.A& Vrea pipatru garoafe. también. Quisierajab6n.
D:CU multà plâcere,d-le. D:Con mucho gusto, seöor.
Mullumesc.Maidoriliceva? Gracias.iAlgq més? Quisieraunaspostales
EG:Nu,multumesc.Asta etot. EG:No,gracias.Esto estodo. No quiero sellos .
Câtcostà?
D:Costà 800 pesetas.
&cuéntoes?
D:Son 800 pesetas
I .

. yyiene usted unas/unos ...? Yo no tengo...


- L,Tiene usted unas/unos...?
CUM SE SPUNE? * &CO M O SE DICE?
1 unos,unas = nipte.
Cum se solicità ceva într-un m agazin.
.

faoué se dice en una tienda?


a)Dorijisà atragejiatenyia TratandodeIl
amarIa atenci6n d)Doriliobiecteindividuale. Usted quiereartîculos
vânzàtorului. de1dependiente. individuales.

Puteli,vâ rog? &Puede, porfavor? Un Sandvi&. Un


bocadillo.
plic. sobre.
Vreau iet Quiero cuaderno.
dom nule. senor. Ca .
Desigur domniyoarâ. Naturalmente seuorita. A:vrea 0 Parâ' Quisiera D pera.
na
Da, doamnà. sf, revistâ. revista.
senora.
carte o talà. OStaI.
b)Doriliobiecte caresepot Usted quierecosasque se
numàra. pueden contar. e)DoriliIucruricaresecumpàrà Ustedquiereartkculosen
lacantitatesauîn ambalaj. cantidado en envase.
tim bre, sellos
A:dorinipte hàqi, Quisiera DZOS mapas ,, o halbà de bere. una cal
la decerveza.
càqi: (m) clibr
osr.
iar illos Ajvrea sticlàdelapte. Quisiera botellade Ieche.
tiàrl. . cutie de claibrituri. ca.a de cerillas.
- un paharde vin. Un Vaso de Vino.
aspirine, unas aspirinas. pachetde plicuri. Paqblete deSobres.
Vreau nipte flori. Qujero flores. vreau kg. de cartofi. Quiero kilo cje patatas.
sandale, ,
tT? sandalias,
.x ium àtate de kg.
z medio kilo de
t càrti o tale. ostales. de m ere. m anzanas.
28 29
GAP.5 La cum pàràturi- De com pras (1) UNIDAD 5 cAp s La cum pàràturi- De com pras (1) UNIDAD 5
.

De -în spaniolà particul


a de se apeazàîntre o uni
tate de
màsuràsaude ambalajpiobiectulrespectiv' . EXERCITII
I ' *EJERCICIOS
un vaso de vino.
medio kilode manzanas .
Ejercicio 1
2 Cum seîntreabà prelul.
. Ascut
itasipe CD cum se pronunlâ Escuche en el CD cbmo se
Cômopreguntarelprecio .
acesecuvinte pirepetali-l
e. pronunci
anéstascosasyrepitalas.
ni&te sandvipuri unos bocadillos nipte chibrituri unas cerillas
Câtcostâ
... aceea? zcuânto es eso? nj&te flori unasflores nipte tigàri unos cigarrillos
... aceast
a? esto? i ,
n:teaspirine unasaspirinas ni&tepasl dedinj pastadedientes
Costà nipteplicuri unossobres niptesâpun (una pastill
a de)
...
Son ... jabôn
3. Cum spunelidacàmaidorilisaunu altceva. ni
pte càqipoptaleunaspostales
Côm o decirquiero o no quiero nada més
. ,i c
Acum spunet ; dorili aceste Ahora diga que quiere éstas
Maidoriliceva? zAl
go més? Iucruri. COSaS.
-Da,m i-arplàcea &i... -
Sf,m e gustaria ...tam bién.
-
Nu,m ultum esc,asta e tot. -No, racias.Esto estodo
verificali-vàràspunsurilepeCD. Co
CD
mpruebe Susresptléstasen el
.

Substantivulînspaniol: poate fimasculin sau feminin Ejercicio2


lnmodnormalsubstantiveleterminateînasuntfeminin.e'
f .
Ascultalipe CD cum se pronunlà ESCUChe en el CD cômo Se
(atâ)Ia chica- I
a cerveza (bere) acestecuvinte pirepetali-le . pronuncianéstascosasyrepitalas.
iarcele term inate în o suntm asculine
(bâiat)elchico- eltomate(ropi
e) unpahardejerez UnaCopita dejerez
Articolelesunt: una(feminin) osticlàdevin tlnabotella devino
un(masculin) un paharcuIapte UnVaSO de Ieche
1 Hotàrâte: Ial(f
e ma
emi
sn
cu
inli
)n) oceapc:deceai Unatazadeté
K F ocutiede bomboane una cajade bombones
ormele de plural:în spaniolà existà douâ regulipentru ocutie de sucde portocale unCaron deZumo de naranja
pluralulsubstantivelor: o sticlà de apà gazoasà Llna botella de gaseosa
1
2. Dacâ substant ivele se term inâ în vocalà se adablgâ s. un kg.de mere tln kilo de manzanas
, Dacà subs tantivulse term inà în consoanà se adaugà es.
Articolulhotârâtla pluraleste: Ias - feminin jum:tatedekg.de pere mediokilodeperas
Articolulnehotàrâtpluraleste unos iOS - m asculin Acum , dv.dori
li aceste Iucruri. Ahora usted quiere éstas cOSaS.
, unas( nipte). verificaliràspunsurilecuCD. Compruebe susrespuistasenel
Vretinite ro ii? = 'Quiere unostomates? CD.

30 31
CAP.5 La cum pàràturi- De com pras (1) UNIDAD 5
CAP.6 Lacumpâràturi- De compras (2) UNIDAD 6
Ejercicio 3 l
nacestcapitolveliînvàla
AicisuntIucruride care, ca turi
st, Aqui hay algunas cosas que * OXPfeSiinecesare cândfacelicumpàràturi.
s-ar putea sâ aveli nevoie. usted puede necesitar como -
Cereli-le. turista.eregunte porellas .
DIA LO GURI* DIALO GOS
înghetata elhelado pi
eptenele elpeine Diélogo 1.Sel
lora Garcia (G),dependienta (D)
ghidul la guia peria de pàr elcepill
o de pelo -
gbidul Ia gufade rujuldebuze l
abarradel
abios G:Avetiunt? G:faTienemantequilla?
hotelurilor hoteles D:Da,îlgàsiliacolo. D:Si,estéalli.
G:Avelipâine neagrà? G:L,Y tienepanintegral?
Verificati-và ràspunsurilepe cD. compruebe susrespuéstasen el D:Nbl'îmipare ràu.Nu avem. D: No, Io siento. No tenemos.
cD. Altceva? zAlgo m és?
G:O duzinà de ouà,và rog.cât G: Una docena de huevos, por
costà? favor.zcuànto es?

Diélogo 2.Enrique GiI(EG),barman (B)


EG'
;
O bere,và rog. EG:Una cerveza,porfavor.
B:Aguilasau San Miguel? B:&xguila oSan Miguel?
EG:SanMiguel.Siungin cuapà EG:San Miguel.Y una ginebra
tonicà. con t6nica.
B:Un San M iguel.Un gin cu apà B:Un San Miguel. Una ginebra
tonicà.Fac 325 pesetas. con tônica.Son 325 pesetas.

j
l
EIXguilapiSanMiguelsuntdouàsodimentebine
cunoscute de bere.

Diélogo 3.Amalia GiI(AG),dependienta(D)


D:Và potajuta? D:&puedoayudarle?
AG:Nu,mullumesc.Doarprivesc. AG:No,gracias.Estoymirando.
Diàlogo 4.Amalia Gil(AG),empleado(E)
AG:Scuzali
-mà,îmiputej spune AG: Perdone, zpuede decirme
cât costà un tim bru pentru cuénto cuesta un sello para
România? Rumania?
E:Scrisoare sau carte poptalà? E:facarta o postal?
AG:Scrisoare. AG:Carta.
32
33
CAP.6 Lacumpàràturi- De compras (2) UNIDAD 6
cAp.6 La cumpàràturi- De com pras (21 UNIDAD 6
E:PentruRomâni
a,costà65pese1s. E:Para Rumania cuesta65 pesetms.
AG'
.Dali-mipase timbre, và rog. AG:Dém e seis,sellos, porfavor. Un timbru pentru o
o cade po4
jsoaretal
à pt.România?
E:Costâ 390 pesetas .
E:Son390pesetas. Putesisi-midatidouà scr
65 pts.?
d
Diâlogo 5. Paco(P),Mario(M),barman (B) cincitim bre e 45 tsp

P:Ce bei? P:foué bebes? un Sello Para una postala Rumania?


a
M:Unpahardejerez. M:Unvasito dejerez .
zpuede darme dos un
65apt
csarta a
P:(Citre barmanl:Dou; pahare P:(AIbarmanl:Dos vasitos de seljos de .?
dejerez,và rog. jerez, porfavor. cinco 45 ts?
B:Costà 160 pesetas. B:Son 160 pesetas.
'Iatâ200pesetas.
P. P:Aquttiene 200pesetas . EXERCIT, 11@ EJERcjclos
B:Và mullumescmult,domnule. B:Muchasgracias, sehor.
P:Noroc! P:lsalud! Ejercicio 1
M :Sànâtate! M :IA tu salud!
Ascultali dialoguI de pe CD Esctlche el diélogo en ej co
j Dacâînchiniîncinsteacuivasauciocneptipaharulîn , (repetali-ldacâdorili). (repitaloSiquiere).
1 spaniolà se spune:Salud!sau A tu salud!
clientul:Scuzali-mà,mâputeti Cliente'
.zperdone,puede
ajuta,vàrog? ayudarme,porfavor?
CUM SE SPUNE? * &CO M O SE DICE? Vânzàtorul.Bineîntel
'
es. Dependiente' .Naturalmente.
Clientul:Aveticàqipo&taIe Cliente'
.&Tienetarjetas postales
1.Cum sespunecândnucumpàrajinimic. ilustrate? ilklstfadas?
C6mo decirqueno compranada. Vânzétortll'Da,I
. e gàsiliaCOjo. oependi
ente:Si,Ias encontraré alli.
Clientul:Avelipiplicuri? cliente:g.Y tieneSobres?
Doarprivesc,multumesc. Estoymirandosolamente,gracias. Vânzàtorul:Nu, îmipare ràu.Nu Dependiente'
.No,lo Sient
to.No
avem . enem os.
2.Cum se întreabà Ia poptà.
C6mopreguntarIastarifaspostales . Acum participalilaconversa!je. Ajaora usted toma parte en la
conversaci6n.
o scrisoare pentru România? Dv. usted:....
Câtcost; o cade poptalà
pentrulàrileCEE? :....
Vânzàtorul.. oependiente'.Naturalm ente.
entruAn Iia? Bineînteles.
E)V.-. .... usted:....
para Rumanfa? Vânzàtortll:Da, le gàsitiaCOlO. Dependiente'
.Sî,lasencontraré allî.
zcuànto es una cada para los paises de la CEE? Dv.. . ... Usted:....
una postal Vânzàtorul. xu îm ipare r:u.Nu Dependiente'. NO, 10 Siento. NO
ara In laterra? . ,
-.. avem . tenem os.
CEE = Comunidad Econômica Europea =
Comunitatea Economicà Europeanà DoriliS, cumpàratiurmàtoarele: Usted desea comprar las cOSaS
a)-c) siguientes'
.a)-c)
34 35
CAP.6 La cum pàràturi- De com pras(2) UNIDAD 6
CA P.7 Localitàti- Luqares
. UNIDA D 7
a)pastà de dinli a)pasta dedientes
aspirine aspirinas lnacestcapitolveliînvàla
b)cutiicu bomboane b)cajasde bombones *SâVorbilidespre I
ocalitàti;
pere peras * Sà întrebat,iunde se aflà;
c)mere c)manzanas *Sà rblgalisàVàfie descrise'
,
flori fjores *Sà recomandalio localitate.
Ejercicio 2
DIA LO GURI@ DIA LOG OS
Dorilisà comandaliîntr-un bar Usted quiere pedirIassiguientes
urm àtoarele bàuturi: bebidas en un bar. Diâlogo 1.Mario (M),unachica (C)
bere -un pahar cew eza - un vaso M:Salut.De unde epti? M :Hola.?.De dbnde eres?
gin cu apà tonicà -un pahar ginebra con tônica - un vaso C:Suntdin Mélaga. C:Yo soy de M élaga.
Cava -o sticlâ cava - una botella M:Unde este asta? M:faDlnde està?
Coca-cola coca-cola C:Este în Andalucîa. C:Esté en Andalucia.
SUCde podocale zumodenaranja M:Andaluciaesteînsudul M:Andaluciaestéenelsurde
Cuba libre cuba Iibre Spaniei, nu-iapa? Espaöa,&no es verdad?
Sangrfa -un pahar sangrîa - un vaso C:Da. C:Si.
Lichiorde anason -un pahar Anfs- unacopi ta M:Sicum e? M:C,Y cömoes?
c:E Iamare,iarîmprejurimile c:Pues,estàalIadodeImary
Veri
ficaliràspunsurile pe cD. compruebe susrespuéstas en el Suntfoartefrumoase.Este ti
eneunosalrededoresmuy
CD. încântàtor.Trebuie sà mergi bonitos.Es encantador.Tienes
acolo. que ir.
Cuba Iibre este coca-cola cu rom;foade ràcoritor. V :Vremea cum e? M:&oué taIeltiempo?
I
. Sansgest
Ani riaeesteIu
un nvorinde
ichi royanason
urececfufruct
oade e.eciatîn snania
apr C:lngeneral,frumoasà.EVadr
ptidi
in
d? C:
Genetirem
alme nte
po. ha
zEr cedebuMadr
es en id?
.
Una co ita = un àhàrel '- M :Da,din Plaza M ayor. M :Sî,de Ia Plaza M ayor.
c:Unde este Plaza Mayor? C:faDônde esté Ia Plaza Mayor?
M :Este în centrulMadridului. M:Esté en elcentro de Madrid.
c:cum este? c:L.Y c6mo es?
M:Esteopialàfrumoasà.Este în M:Esuna plaza preciosa.Esté
orapulvechi. en elcasco antiguo.

z...no esverdad? ...nu-iaya?


j
1
Vosotrosso&no
isdeAmérica, VoisuntelidinAme
es verdad?
rica,
nu-iapa?
Es bonito,'no esverdad? Este frumos,nu-ia a?

36
37
CAP.7 Localitàfi- Luqares UNIDAD 7
cAp.7 Localitàti- Luqares UNIDAD 7
Diélogo 2.Seôora Garcia (G),Enrique GiI(EG)
igjesia boni
ta. = bisericà frumoasà.
G:SuntelidinBarcelona,nu-i esverdad, sesorGil? una Catedral17reciosa. = Catedral; Splendidà.
apa, d-le Gil? EG:Sî. Hay casca(ja maravillosa. = Cascad; m inunatà.
EG .'Da. G' .
Creo que es una ciudad muy Palacio anti
- guo. = PalatVechi.
G:Cred cà este un ora: foarte bella. un m useo interesante. = m uzeu interesant.
EG frumos. EG:Sî, es m uy bonita. aseoarbojado. =alee stràjui
tâ de pomi.
:Da,este foarte frumos. G :Tiene una catedralmuy
'
G. e ocatedralà foarte interesanâ , interesante, sime acuerdo bien.
Ar
un
FZV9D6'
dzcé-miZX iYOSC birlc. r'
lO.
*
EG. CZ,GfiRtz FZmiIie. EG :SijIa Sagrada FamiIia RIZYZ'
G:Este vreme bunà . una
i în aceastà G '. tHaCe buen tiempo en esa Hay C3Sa'
EG:Da1primàvarper dà a anului? época delaöo?
aoa
este superb. EG:Si,en primavera es unos q3r 9U6S'
rlOS'
'
FFCbUiC Sï mcoci. CStURCIICIO.'FiCROUstcdQUO 1
jU j
gjjgyag.
G XVi-ZUMIXCOZ m Ult. G :Me gUStaria m LlChO. . unas '
G:Ust OZYZS'
ed esde Barcelona, &no
- 3 Cum se întreabâ despre clim â.
CUM SE SPUNE? * ZCO MO SE DICE? Cômopreguntarporelclima.
1.cum se întreabà de o Iocalitate Cum este vremea? &oué tiem po hace?
Preguntando porIugares. Vrem ea este bunà? zl
-lace buen tiempo?

zDôndeesté LaGiral
da? Paris frio primavera (Ia)primavera= primàvarà
Undeeste LaSa radaFamili
a? Estâ cerca de Moscû .
FIZCO cal
or verano, . (eI)Verano =Vara
(ESte) (aproapede) Londres . Llueve en OtOI1O. (ej)otofho= toamnà
lacosta. invierno. (el)invierno= iarnà
en
Hay m ucha nieve
(în) Llueve mucho en invierno.
Verano.
nieve = zàpadà
Iluvia = ploaie
2.cum se descrie o zonà.
C6mo describiruna regi6n.
EXERCITII* EJERCICIO S
CUm OStO? LV Cémo éS?
CUm OStOZOR3? $C6mOOSelCampo? EJPFCiCiP 1
DOZI XRZ GZFCiZ PStO Y ZIO UZ SCGOUZ GYVCiZ CYY RRUY
ES bonito. boni
to = drâgbj interesaté de România. Rïsptlndot,i iYCUCSZYZ X F RUXZRiZ'CORYYC
LIOFFFIOSO.
ll MOUFFIOSO = fCUmOS. Iaîntfobârile ei. Z SUS RUCOURtZS'
ano. llano = neted.
m orltafhoso. m oI3tal
loso = m Ur1tOS.
b Ejemilo'
.CD6l
3dOPsté BZiZ VZX?
Zr olado. afbolado = îm pâdtlrit. Baia Varo esté On elrlorto de Rumania.
38
39
cAP.7 Localitàfi- Luqares UNIDAD 7 cA p.8 càutând drum ul- La direccidn UNIDAD 8
1
2.Me han dicho que usted es de Suceava. faDdndeesté? jnacestcapitolveliînvàla
daD6nde esté Cluj-Napoca?
.

3.Me han dicho que usted esde Sibiu? faDônde esté? *s,à vg i
nteresali/întrebalideundrum; .
4.ga D6nde esté Constanla? *s vàinteresalidacàexistàanumite instalaliiîn apropiere,
5.Me handichoque ustedesde Brapov faD6nde esté?
.
@s,yntrebajicareestedistanlapân; într-un anumitIoc.
6.zD6nde esté Craiova?
7. VC l3Zr1dicl;o QUC Ustcd PS do YimiïozFz. LR6RUC CSté? DIALOG URj. DjArUO GOS
8.$DYrldo Csté CrZdOZ?
Diilogo 1.SefhoraGarcia (G)jPZCO (pj
Ejelricio 2
G:VS FO5, Cxistï Z Z/UO/iCX O G : ?C5 javor. &Hay SeWicios
S/URV URYCSURtZCCSY Iocalitâj. DigadUndeestérlOStOSItlgares . toalotâ Publicâ? CCUOZCIC YRUi?
Ejemplo:zDôndeesté Födh? P:CZ.CStOZCOIO. ?:Yi'ESXRZlli.
HOesté IejOSdeXuremberg.
1 CDUr
.
C6 Psti YUICCZ?
1YO 6 é
aDbndeesté AlbaJulia?
. Indicatiiprivindtoaletele:
RdO Psté Arad? 7.
2.&
3.
4 dzDUnde esté Deva? d'DbndeOstéTurda?
8. &D6nde esté Galali?
1 Doamllo=S
DOIOXS
amas Bârbali=Flombr
Cabal osos
ler
. CDthnde OSté 6aCâU? 9. JD6nde esté Bfâila? K LéVabOS
6.CcYl3de Psti Alexandria? 10. &D6nde esté Roman? Servicios..
C1PFCiCiO 3 Diilogo 2 Ana ROCa(AR),PaCO (P)
.

ASCUIZjdialogulpe CD. Escuche estediélogo enelCD AR:Và rog,exist


à în iCX O ZR:?OrYVOU,YMZYURZCZbiRZ
nâaprop
.
URZ ZFZOFiCZRZ. K
CD6r1d0 OSté SOViIIa? Cabi tel
efonicl? telef6nica Cerca de aquî?
R1RUSU: Esté en elSurde Espal la, cerca deIrfo Guadalquivir.
UIRZZI XCFiCZRZ'. SV Cum o OS? P:
drDa.
ea/tMer ge
z OXiStl
ïit
Ootînai
Czbi nte.
Rï Pe
tclef
onicâ P:Si.Sigatodo redo.A la
DlR . derecha hayUna Cabinatelefunica.
URZUSU:
ZIXCUiCZRZ:Ti eno Una herm osa Catedral. Ustedti
Vmm . QUiZéSVW UR diz.
eneque ir. AR:Lacedistanlà?
P:Ua 200 m do Zici
AR:E'EX:lejos?
A . 0:X 200 mOtFOS do ZQUi.
CUI
Sau Dualcâtbl
ijaceeaïiConversati e Ahora usted mantiene Ia misma AR:Mullumescfoartemult . AR:Vuchas graci as.
na asem ânâtoare Cu O Conversaciön O tlna pareci da Con
americanà, presupunând Câ dV. una americana,considerando que Diélogo 3. Amal
ajVizitatacesteloctlri. tl
sted ha visi
tado estos lugares iaGiI(AG),Paco(P)
1. Santiago de Compostela/elnoroeste/elrio Sar/una catedralmuy . AG .
ntigua. . và rog,existà vreo farmacie AG:POrfavor,&hay una
2 Z jrinaoropiere? farmaciaCercadeaqui?
. Ba
Pircelona /eleste /un museo muy interesantede Ias pinturasde
CaSSO j p Da.Prima Strada Ia Stanga.
.
P:Si.La primera calle a Ia
.
)
l ' Vizavide Cinematograf. izqtli
erda.Enfrente de1cine.
3.Granada /elSUr/Lln lugarmuy histUrico /Ia Alham bra /Ia sierra AG:Gr acias.
Hovada. j Ao.
.Mul
lumesc.
4. Salamanca /Llna Ciudad Universitaria/la méSantiguauniversidadde j
1
6SPal
1a .
,
ojàjogo 4.Enrique Gil(EG),Paco (P)
5.TO1OdO
famO /el
SOS Cen
rptrat
tro/elrîOTajo/dunde EIGrecovivi
os ;ypint6susmés Eo:và rog, existà o stalie de EG:POrfavor,fahayUna Zstaci6n
.
6. Varbolla / elsur/un Iugar muy popul
ar por Ios turistas/elmar motrou în apropiox ? dc m6tFO COFCZ dc ZRUi?
Voditorrérl
oo /rllayas bonitas. e.oa.Dreptînainte,pe stânga. P:Si.TOdO Segtlido a Ia izquierda.
EG
'.Mujjumesc. EG'.Gr3CiZS.
40
41
CA P.8 Càutând drum ul- La direcciön UNIDA D 8
cAp.8 Gàutând drum ul- La direcci6n UNIDA D 8
Diélogo 5.EnriqueGi1(EG),unamujer(M)
a cum se întreabà unde se aflà ceva anum e.
EG :Và rog, unde este bulevardul EG:Porfavor Pregtlntando donde esté algo.
, zdönde esté Ia
San Antonio? Avenida de San Antonio? Calle de TOledO?
M:lmipareràu.Nuptiu. N u sunt M '.LO Siento.No Io sé. NOsoyde ypuede decirmed6ndeesté Ia AvenidadeSanAntonio?
de aici. aqui. Clinica?

Diélogo 6.Paco(P),unamujer(M) laesqtlina.


yodo seguido jaasta elpuente
M:Vâ rog,unde este popta? M :Porfavor, fad6nde esté correos? Todo redo elseméfor
.o.
P:Dreptînainte pânà la semafor. P:Todo seguidohasta elseméforo.
Coti
jpeStradaCondal.EsteIâng; A Iavuel
taesté lacalle Condal . primera izquierda.
teatru. Esté alIado deIteatro. Tome Ia Segunwa
x Ca'
I'
lw
.w=.ja derecna
,.
M:
P E depade? M:faEstâ I
ejos? tercera
:500 m de aici. P:A 500 metros de aqui.
M:Mullumesc. M:Gracias .
allado de
de c
laor
lreos
ibrer.
ia .
enfrente delcine.
. O SE DICE?
CUM SE SPUNE * ZCOM Esté izquierda.
a ja derecjaa.
allî.
1 todo se uido.
. cum se întreabà dacà ceva este prin apropiere.
Preguntando siesté cerca. 4.cum se întreabà câtde departe este loculcàutat.
PreguntandosiestàIejos.
una cabina telefônica
zl
-lay kiosco cerca de aqui? elbanco? A 20c m etros.
un banco gaEsté lejos correos? unos 5(;o m etros.
Esté (una) (oficinade)correos cincominutos.
diez m inutos.
)
1

i
.
fapuededeci
rmesiestécercadeaquf elt
A
yl
a
bt
e
ro
rg?uedeJuventud? l
i Ejercicio1 - -- --
la Estacibn? !
j AscultajdialoguldepeCD . Escuche este di
xogoenelCD.
correos? '
elmetro? Enrique'
. Suntsi gurcà popta este Enrique: Estoy seguro de que
elbanco? aproape de aici. correosesté cerca de aqui. i
do!
gapuede decirmesiestén cercadeaquî Iosservicios? Solia,Enrique,ne-am mtàcit!Sà Espoo :Endque,noshemosperd
.

întreb pe cjneva. Và rog, unde Voy a preguntar a alguien.POr


este popta? favor,&dtmde esté correos,?
42
43
CA P.8 Càutând drum ul- La direcciön UNIDAD 8
cl p.8 c âutând drum ul- La direcci6n UNIDAD 8
lmaginaj-vàcà suntelicu Enrique. lmaginese que usted està con
Punetiîntrebàrile necesare pentru Enrique Haga Ias preguntas
. j A. 1.A:...
a gisiIocurilecàutate . necesarias para encontrar estos B. o cabinâ telefonicà? 1mi B:zuna cabina telefônica? Lo
.

i Iugares. pare ràu,nu suntde aici. Siento.SOYforastera.


i 1.banca 1.
'
î 2'biroulde obiecte pierdute 2 elbanco ' 2 A:...
3I
a oficinadeobjetosperdidos 2.A:... ?Da.Treceli 'B.&EIMonumental? si.cruce
.
3.teatrul elteatro
.
B'
.ElVonumental
.

4.statia 4. Ia estaciôn poduIyidreptînainte. elpuente y todo seguido.


5.ofici
'ulde turism 5. la oficina de turismo
6.poduI 6. elpuente 3.A:... a-A.
-...
B'Da.Este stalie de autobuz
. B.. si. Hay una parada del
Ejercicio 2 înTancrodo ' atltobtis enTancredo.
Domnulpidoamna Diazviziteazâ EIsehory la seöora Diaz estén .
4.A. ... 21..A-
....
Madridulpentru prima oarà yiau visitando Madrid porprimera vez B'. Hot elulTineretul
ui? Da,
est
e B: &EIAlbergue de Juventud?
di
ficultàti.Ascultalidialogulde pe y tienen di
CD ficul
tades. Escuche el în Moncloa. Sî,estéenMoncloa.
.
diélogo en elCD.
6. X...'''' 5.X1...
Doamna Dfaz:Ah,trebuie sà senora Diaz:!Ay!Tenem os que B' ie B:creo que hay una farmacia
. Cr ed câ existà o farmac
gàsim o toaletà, encontrarIos servicios.
DomnulDiaz:voiînt pe strada Parlamentului. en calle Parlamento.
reba pe cineva. senor Dfaz: voy a preguntar a
Scuzaj-mà,existâVreotoaletà prin alguien, Perdone,Jhay servicios 6, A:... 6.A: ...Si. VOdO Spitlido Y Ia
aRfopiere? Cefca de aqkli? B' B'
. Da.DreptînaintO #ia dotla .
lmagioali-vâ Câ dV Ia dreagta. ACOIO este Gran SOgLInda a Ia derecha. Alli
Diaz
.
Suntej domnul Imaginese que usted es elseöor Via. esté Ia Gran Vîa.
,l ntrebajde locurilepe care Diaz.Pregunte pOrlOs sitiosque
IeCïtltaj. UstedbUSCa.
DomnulDiaz: S )
eöorDfaz: )
1.Trebuie sà gàsim popta. 1.Tenemosque encontrarcorreos. l
2.Trebui
esàgàsi
autobuz.
m stasi
ade 2.Tenemosque encontrarl
parada de autobtis
a l
1
,
3.Trebuie sâ gàsim o bancâ. 3.Tenemosqueenœ.ntrarunbanco )
4.Trebuie sà gàsim o stalie de 4.Tenemos que encontrar una.
metrou. estaciôn de m etro.

Ejercicio 3 l

latà câteva ràspunsuri. Ci


tij-le yi Aquihayunasrespuestas.Léalasy
încercaj sà ràspundeliîntrebârilor trate de contestara las preguntas
care se pun. Apoi, ascultati que se hacen.Después escuche
,i
conversata de pe CD. Ia conversaci6n en elCD.
44
45
CAP.9 Perm isiunea - Perm iso UNIDA D 9
cAp.9 Perm isiunea - Perm iso UNIDAD 9
în acestcapitolveliînvàya
*sâcerelipermisiunea' , ojàjogo 3.sehoraGarcia(G),unavecina (V)
*s
* sàîntrebatidacà ceva e'
â r
eaqi ona l
iIa ocerer ,tepermis
es o.ooamnàCastillo!Bunà!
' G:lseGora Castilo!Hola.lsefhora
.
Doamnà Castillo! Castillo!
DIALOGURI@ DlA-LOGO S V.
G:B
.
unâ.Suntet
Da )dv.,d-nà.Garcia? V:Hol
a.&Esusted,sefhoraGarcia?
. lmiputeliîmprumutapulin G:Sî.&puede prestarme un
Zahàr,và rog? poco de azucar,porfavor?
Diélogo 1.EnriqueGiI(EG),policfa (P) V'
.Sigurcà da.Unmoment. V:Si,porsupblesto.Unmomento.
(Mergesàcaute zahàrul). (Va abuscarelazûcar).
EG'
'Vârog.(Maitare:)Và rog. EG:Porfavor.(En vozalta:)Por G'Mtllsumescmul
'
t.Suntel
YFFIYbiiâ G:Muchasgracias.Esust
ifoar t
e ed ble.
favor. ' 5ZDY ZUZZ
P:Da. P:Sf.
EG:POtparcaaici? EG:zpuedoaparcaraqui? Diélogo 4.esposajoven(E),marjcjojoven(M)
P:Nu,domnule.Nu este permisà P:No, seior. No esté permitido E.
parcareaaici. apar 'pojisà-midaimapdr ina azi,
meu? E:&puedesprestarmeelcoche
EG:POtparca acolo? EG caraqbli. agul hoy, Car
ilo?
P:Nu este per :tPuedo aparcaralli? M .Nu îm ipare ràu. M :NO,10 Siento.
misniciaCOI
O. P:No esté permitido aparcaralli EJ(neincrezàtoarel:Nupoli?
. E:(Incrédulal:&Nopuedes?
EG tam poco. M :Nu. Nu pot. s.
.uo.No puetjo.
:Esteabsolutimposibil. EG: !Esto es absolutamente E:Ceràuepti!Atuncipolisà-mi E:!Quémaloeres!&Entonœ spueje's
imposible! daibanipentru taxi? Prestarme dinero para Un taxi?
i
. M'
. Nu.N-
am bani. M :NO.NO tengo dinero.
! Nu
oeste
âpermmis
it
.
i
.
d
.o.. fu
esm
pe
ara=
r=
aa
fua
mya
te
.pta.
tocar= a atin e.
(
HGaâ
i,
ni
di
an
mda
up
-i
s
neam
dac

bi
n
vr
ee
li
:
. (Pu
B
E'HU!XU m aiConteazâ.Merg pe E'
.
ens
oâ,n
to
dm
ola
oe
bl
i
ec
nol
c
:hesiqui eres.
.No,no importa.Voy a irde
jos. Pies.
Diâlogo 2.Felicidad(F),unvecino (V) M'
'1mipareràu.Iartà-mà. M:LOsiento.Perdôname.
E:Nu!Nu te iert! E.
.juo!!xo te perdono!
F'
.(Bâtând la u&a vecinuluil:D-le F:(Llamando a la puerta de su (Pleacâ,trântind upa). (SeVa -dandounpodazol.
Sénchez. M :La naiba! M .joem onios!
V vecinol:Sel
lorSénchez.
:Bunâ,Feliddad.Ce s-aînlmplat? V:Hola, Felicidad.zoué pas6? p
F:Uitali, am panà. F:M ire, tengo un pinchazo. ojisa-midaimakinaazi? zpuedesprestarme el
V:Asta vàd. coche hoy?
F:1miputeliîmprumuta bicicleta V:
F:Ya
zpuI
o
edv
eeo
p.
restarme su bi
cicleta j
* pojisà-midaibaniatunci? zpuedes
, entonces?prestarme dinero,
dv.. và rog? Suntîn întârziere la por favor? Voy a Ilegartarde al
, p
serviciu ojsàieimapina,dacà Puedestomarelcoche,si
.
V:Desigur. trabajo. vrei . uieres.
V :Porsupuesto.
F:
f Pu
? teti sà-mi împrumutali pi bi
arul F:&puedeprestarmeelfarode Ia Diélogo 5 Paco (P),Mario (M)
.
cicleta tam bién?
V :Da,bineînt
,eles.Uite-l. V:Sf,naturalmente.Aquitiene. Mario Iocuiepte la Paco. Mario Mario se hospeda con Paco.
F:Và mult
'umescmult. F:Muchasgracias. dorepte sà reînnoade o vecjao varjo quiere reanudaruna vieja
priotenie. am istad.
46
47
CA P.9 Perm isiunea - Perm iso UNjoA o g
CA P. 9 perm jsiunea - Perm iso UNIDAD 9
M : Paco, potfolositelefonultàu, M : Paco
t , zpuedo usar tu
e rog? teléfono, porfavor? 01Coche?
P: sigurcà da. e.. eorsupuesto que sf. IZ Silla?
M: Mullumesc. M..
oracias. &v e perm ite Usar
f
nmcar la bicicleta?
(Ridicà receptorulpiformeazà (Descuelga el teléfono v i'BDOYO . v
V''
?*çW'
o 01impocmeable?
NUmârUl') marcasoy
elntiMar
merio) ' - 0'Pori
bdico?
Salut.SuntMario Lamas din Hola. o Lamas de
.
'Z UZZ UiRillz d6 Zfei
tar?
valencia. valencia
(Pauzà.) (eausa .
Potvenisàtevàd? .
)
zeuedo ira vede?
j
.
zpuedo...?înseamnàatâtpotprecumpiîmiestepermis.
(n
fPau
searzà.) (pausa ) .
a asta? aEsta noche? stau
(Pauzà) . (eausa ) Potsà vin Cu dv. fapu
Meep
der
omite s
irentarmeCOnusted?
.
Mu ltumes
(Pun etelec .Lalrî
fonu ev
nfed
u ere. Gracias Adiôs.
.
Este posibil
sàvàînsolesc? acompanarle?
Paco, era Ana.Mà Mt rcà.) (cuelga elteléfono ) .
âlnesc Paco, era Ana. Tengo una Da, si
Cueaînseara asta gurcà puteli. Sf,claroquepuede.
P: Ce norocoseyti! .
e cita con ella esta noche. Da,bineînlelescàda. Si,porsupuestoquesi.
.
M . loué suerte tienes! Firejte. Naturalm ente.
: Potsà fac un duy, te rog? M : zpuedo tomar una ducha,
P' porfavor? Nu,îm ipare foarte ràu. No,Io siento m ucho.
. Sigurcà da. Baia este acolo. P.
. claro que si. EIcuart o de Nuîmipareràu.Nuputeli. No,Iosiento.Nopuede.
ballo esté allf. Cusi
gurantà,nu. Certamente,no.
EXERC ITI
1
I*EJERCICIOS
una ducha = a face un dup.
1 Tomar untaxi=aIuauntaxi . f Ejercicio 1
elavi6n = a Iua unavion. l
Cerelipermisiunea dea împrumul Permiso para pedirpréstado Ias
urm àtoarel
e Iucruri'
. cosas siguientes:
CUM SE SPUNE? .aco-M o sE DIcE?
Exemplu: Ejemplo:
1 Cum se cere yicum se acordà perm isiunea
.
1miputeliîmprumuta bi
cicleta? &Mepuede prestarsubicicleta?
Cöm o pedi . bicicletà = bicicleta
ry darperm iso. ziar = peri6dico
im perm eabil = im perm eable
mapina? aparatde ras = maquinilla de afeitar
E folosesc Scaunul?
ste posibilsà bjciclet
Pot sà
iau a?
jm orm eabilul?
Ejercicio 2
vàd P l
ziarul? Ascultaliîntrebàrile de pe CD. Escuche Ias preguntasen elCD.
a aratulde ras? Cineva vrea sà và cearà cu Algui
en quiere pedirle préstado
împrumutanumi
teIucruri.Spuneli ciertascosas.DigaIaverdad.
48
49
CAP.9 Perm isiunea - Perm iso UNIDAD 9 chp.jc încilàtorie-Deviaje UNIDAD 10
adevàrul.lncercatisà filiamabil Trate de ser amable sipuede .
dacà puteli Aici sunt câteva Aqui hay algunas expresiones
. ynacestcapitolveliînvàla
expresiipecare leputelifolosi que puede usar.
. *S,spunetiîncotrovrelisâvà deplasali/càlàtori
li;
.sàcumpàrajibilete pentru diferite mi
jloacedetransport'
,
Da,sigur. Si, claro. *sàcomandaliuntaxi.
Da,în ordine. Si, vale.
Fireyte . Naturalm ente. D IA UOG URI*DIA-LO GOS
Desi
gur. PorSupuesto.
Nu,îmiparefoaderàu . No,Io siento mucho. Diélogo 1.SesorGarcja (G),empleado (E)
Nu,îm ipare ràu.Nu pot. No,Io siento.No puedo.
N u,îm ipare râu. No, lo siento. G .. un bijetpentru Atocha,và rog. G: Un billete para Atocha, pOr
Nu pot. No puedo. CX COStàe ? favor.ècuânto es?
lnmodsigur, nu. CertamentenO. E.'costà65
j.)depesetas. E:
(DaSO
en 65
lbillep
teesetas.
(Dà
'
bi
letu .)

Acum ràspundej Iaîntrebàri. Ahora conteste a Ias preguntas. G.Mul


lumesc. G:Gfacias.
1 1miputeyiîmprumuta bicicleta 1 &puede
. . prestarme su Diélogo 2.Ana Roca (AR),empleado (E)
2. dV.? bicicleta? AR. tln bilet dusdntors pentru AR: Un billete ida y Vuelta para
î
Cmi
V'%putejîmprumutapi
eptenele 2. zptl edeprestarmesupeine?
.
Barajas, và rog.Câtcostà? Barajas,POrfavof.èctléntoeS?
E'
3. OOStà 250 pesetas. E'
.SO0 250 Pesetas.
î
dmi
e Ppzr
ut
?ejîmprtlmblta peria dV 3.&pu
.
d ede prestarme su cepillo j (D'àbiletul)
. (Daelbilbete.)
4 e pelo? ' AR:Mullumesc . AR:Gracias.
.1miputetiîmprumutapasta dv 4.gapuede prestarme su pasta de
.

5 de
.
dinli? dientes?
1miputetiîmprumuta periula s zpuede prestarm e su cepillo de
a
Diélogo 3 Felicidad(F),conductor(C)
.

dV
1 .dedinli? dientes? F:Sol, vârog. F:SOI,l7orfavor.
6. miputetiîmprumuta mapina 6. zpuedeprestarmesucoche? C:65pesetas (Dàbiletul.)
. C:65pesetas.(Daelbillete.)
UV? F:VUItUYOSC . F:Gracias.
7.îmiputeliîmprumuta pantalonii 7 apuede prestarm e sus
.

dv.? pantalones?
8.îmi puteli împrumuta stiloul a zeuedepr
.estarmesup,uma? 1 soIesteo stalieuemetrou&iueauobuzIauadrid.
dv.? .

Diélogo 4.Mario (M),conductor(C)


M .. Douà pentru Prado,và rog. M :Dos para elPrado,porfavor.
C.
. 130 peset as. C:130 pesetas.
M.Ne putelispune unde trebuie M:&puededecimosdôndedebemos
'

' sà coborâm,4â rog? apearnos,porfavor?


C'Sigur. C:Bien.
M'Mullumesc. V'
.Gracias.
50 51
CAP.10 în càlàtorie - De viaje UNIDAD 10 cAp j;.
în càlàtorie- De viaje UNIDAD 10

1 p
Ma
re!
dr
die
dp
bile
Bt
arat
ceâtlopent
,
naaurume tr
autou.Ina
obuze ces
cât tepent
pi orapemet
ru eunrou.
singDe
ur cuM SE SPUNE*&CO-MO SE DICE?
* aceea nu e nevoie sà s uneti ânà unde m er eti.
1.Cum sespune undedorilisàmergeli.
Diâlogo 5. Diciendo donde quiqre ir.
Amalia GiI(AG),taxista(T)
AG:(La telefon): Bunà ziua AG:(Telefoneandol:Hola.Quiero
. sàmerg j
a Bucur
New eytk
Yor i.
Doresc un taxi,và rog. un taxi,porfavor. Doresc sà merg cu avionul .

T: Adresa? T'. tSu direcciôn? Havana'


AG:Adresa m ea este B-dulSan AG:Mi direcci6n es Avenida de
Antonio 31. San Antonio 31. ir Bucarest.
T: Unde? T: zpara dônde? Yo quiero jar a Nueva York.
AG :La garà, và rog.lmediat. AG:Para Ia estaci6n, por favor. vo g.a sabana.
En seguida.
T: Taxiulva sosiîn zece m inute. T: EItaxiIlegaré en diezm inutos. 2. Cum se cum pàrà un bilet.
AG:Mullumesc.Larevedere. AG:Gracias.Adi6s. c6mocomprarunbillete.
Diélogo 6.Ana Roca (AR),empleadode Turismo (ET) a)lntr-unautobuzsauîntr-ostalie a)En un autobtisoenMetro.
A de metrou.
R: Doresc sà càlàtoresc Ia AR: Quierounvuel
oparaGinebra. 1
Geneva. ET: Si. soI
ET:
AR oa. AR: &cuéndo sale el pr6xim o x ca
'là porfavor.
,
: Când este urm àtorulavion? vuelo? Bara'as
ET: Urmàtorulavion(zbor)pleacà ET: EIpr6ximo vuelo sale a I
as ,
Ia 16.15piajungeIa 18.40. 16.15 yIlegaa Ias18.40. Dos Soj
AR: Un bilet pentru acesta, vâ AR: Unareservaenése,porfavor. a Ajcal
,à, POrfavor.
rog. ET.'
tDe ida o de ida yvuel
ta? TX S
ET: Dus sau dus-întors? A R: De ida. j
AR'
.
DUS. ET: èclase turista? b)lngarâ' b)En a staci6n.
ET: Clasa econom icà? AR: No,primera clase.
AR: Nu,clasa întâi. '
E'T. Unmomento.Voyaœ mprobar. Sencillo sevilla.
ET'
. Un moment,sà verific.Da,e Si, estâ bien. Son 55.000 Un billete de ida a cuenca.
bine.Costà55.000 pesetas. pesetas. de ida Vuelta
AR: Voy a escribir un cheque. DOS bijjetes SOnCiIlOs valencia.
A R: Sà com pletez un cec. a
Aveli Aquiestémitarjetadecrédi
to. Tres de ida vuelta
aicicadea mea de credi t. ET: Gracias.

AR: Lace oràtrebuieînregistrat facturar elequipaje? (hay '


jagajul? quefacturarelequipaje) Ejercicio 1
ET: Inainte de 15.30. ET: Antes de Ias 15.30.
AR:
ET: Ce numàrare zborul? AR: tY elntimero delvuelo? jmaginati-và cà dori
lisà càlàtori
ti Imaginesequeustedquiereviajara
IB 149. ET: IB 149. ja sevilla
' pentru cà urmeazà sà Sevilla porque quiere vivir alli.
AR : M ultum esc. AR : G racias. j
ocuij acolo.Avelinevoie de un Ustednecesita unbilletedeida.
biletde càlàtorie dus.
52 53
CAP.10 in câlàtorie- Deviaje UNIDAD 10 cAp.10 incàlàtorie-Deviaje UNIDAD 10
Vetispune: 1 Ajcalé
. 4.Delicias
Q 2. Palacio Real 5.Oriente
uiero un billete de ida a Sevilla. a o ran Vîa

Imaginati-và câ dorilisà mergeli Imaginese que usted quiere vi


I si
tar veri
ficalivà ràspunsurile pe CD. Compruebe sus respuéstas en el
-
a Bilbao pentru o conferintâ.Aveli Bilbao para un conferencia.Usted cD .
nevoie de un biletdusdntors. necesita un billete de ida yvuel
ta.
Velispune: Ejercicio3
Quiero un billetede iday vuelta a Bilbao,porfavor. Dor i
tisà mergelicu avionulIa Usted quiere un Vuelo para
Bucure&ti.Funcjonara và pune Bucarest.La empl eada Ie hace
Ce spun aceste persoane? &oué dice esta gente?
câte va î
ntr
e bàri
. AscuI
t
de pe CD piràspundelil
al
i î
ntr
eb àri
le unas pregun t
as. Escuche I as
a ele. preguntasen elCD ycontéstelas
1 EIsesorAralla va a viviren Sevilla.
.
Cititipiascultaliurmitoruldialog. s egtin I
asinformaci
onesaladidas.
Leay escuche eldiélogo siguiente
.
2.La seGora Puentes va a visitarBilbao.
3.Los sehores Dévila van a viviren Léri da E
4 mpleada: Diga,sesor.zoué desea?
. EIseöorCampos y su secr etaria van a visitarMélaga. usted: Quiero un vuelo para Bucarest.facuéndo es elprUximo
5.EIseöorDévila va a viviren La Corul
6 la. g
F vuelo?
. LOSSel lores Diaz Van a VisitarToledo. Empleada: EIprbximo Vuelo sale a Ias08.20 y llega a Ias 12.20.
7.
8 La seöoraBl anco 9SuhijaVanaVisitarSantander. usted: Unareservaenéste, pOrfavor.
. LOS Sel lores M acfas Van a Viviren Ibiza. Empleada: &De ida O de ida yVuel
9 ta?
. La Selsofa Castfo V8 8 VisitafYarfagol-la. Usted:
10 DP ida.
. LOs Sel
loresTapias Van a Viviren Benidorm . Empleada: De primera Clase O de Clase turista?
Ejercicio 2 Us
E ted: Ttlrista,9OPfavor.CQUéntimoro OSelVuelo?
m pleada: Iberia 481.
A Usted' . Gracias.
scultaliurmàtoarea conversalie Escuchelaconversaci6nsiguiente
de pe CD. en elCD. 1 jberia 481 2.Iberia 423
Con
D ductorul'
.Tineli-vàbine! Conductor'
.lAgârresebien! salida:Madrid 820. Salida'
.Madrid 9.50
C na:Pânà Ia Prado,và rog. Sel
lora:Prado,porfavor. ulegada:Bucarest12.20
-
Llegada:Munich 12.15
ondtytorul:65 pesetas. Conductor'
.65 pesetas. lda Idayvuelta
D-na:Imiputelispune unde Seôora:zpuededecirme dônde claseturista Primeraclase
trebuie sà cobor,và rog? debo apearm e,porfavor?
co
D
nductorul:lnordine. Conductor'
.Bien. a. Iberia 451
-
na:Mult
,um esc. Seiora:Gracias. salida:Madrid 11.15
I Llegada'
.Belgrado 01.30
maginali-và cà dorilisà vizitati Imagine que usted quiere ir a lda
urm àtoarele Iocuri.Cum spunet
,i os.?.c6mo I
? estossiti o dice? clase turista

54 55
cAp.11 Problem e de exprim are- Le Iengua UNIDA D 11 p
CA P. 11 robjeme de exprim are - Le Iengua UNIDA D 11
în acestcapitolvetiînvàja
.cum sàspuneticà n-aliînleles; Diâlogo 4.Amalia Gi1(AG),unextranjero (E)
.s à întrebatice înseamnà picum trebuie traduse unele cuvinte sau
fraze; E: Scuzà-m à,Am alia.Cum se E'
. Perd6nem e,Am alia.fac6m o
*sàrugalisàvise repeteunele cuvintesaufraze. numescaceptiaînspaniolà? se Ilama estoenespafhol?
AG :Se num esc papucide casà. AG: Son zapatillas.
DIA LOG URI.DIA-LO GO S E: Daracei
a cum se numesc? E: L.Y c6mo seIlamaeso?
AG :Pantaloni.Noispunem ,,o AG : Son pantalones.Nosotros
Diâlogo 1.AmaliaGiI(AG),unextranjero (E) perechedepantalonid
'. decimosounpardepanll
ones''
.
AG: 1miputetiîmprumuta AG: zpuede prestarmesu Diâlogo 5.Amalia GiI(AG),unextranjero (E)
u boligrafo'
'-uldv.,và rog? bolfgrafo, porfavor?
E2 Scuzali.Nuînleleg E'
.perdone.Nocomprendo E: (Aràtând spre o reclamà de E: (Sel lalandoa unanunciode
u boligrafo'
'.Ce este un bolfgrafo zouéesun
. bere San Miguell:Cum se cerveza San Miguell:facbmo
n boligrafo''? bolfgrafo? . pronunlàacestcuvânt? se pronunciaesapalabra?
AG: î
Es teum
mpr unpi x.Mi-lputeli AG:Esalgo para escribir.&puede r
t AG.se pronunlà: San Miguel. AG:Se pronuncia'
. .San Miguel.
uta,và rog? prestérmelo, porfavor? Acum spunelipidv. Ahora dîgala usted.
E: D E: !Ah!,ahora com prendo .
E. san Miguel. E: San Miguel.
Bia,acum înteleg.
neî Naturalmente. Ao
'.corect Foarte bine.
. AG: Correcto.Muy bien.
nlel
es. '
Diélogo 2.AmaliaGil(Ao),unextranjero(E) CUM SE SPUNE *ZCOM O SE DICE?
AG: PutelidadrumulIa,,teIe'',và AG: &puedeponerIa,teIe'',por 1.Cum sespunecând nuînlelegeti.
rog? favor? Cbm o decirno com prendo.
E: Iedali-mà.Nuînleleg. E: Perdone.No Io comprendo.
Repetali,vàrog. Porfavor,repftalootravez. 'Perd6n?
AG: PutelidadrumulIautelet
djvà AG: &puede ponerIa,, teIe'
',por Losiento . No comprendo esto.
rog? ,,TeI
e''înseam nà favor? ,,TeIe'
dsignifi
ca perdone. boli rafo.
E televizor. televisi6n. xo le com prendo a usted.
: Asta înseam nà ,tele''? Da, E: zEsto es Ia ,,
teIe'
'? !Ah!Si.
sigur.
2.Cum se solicità repetarea.
Diélogo 3.Amalia GiI(AG),unextranjero (E) C6mo decirrepi
ta.
AG:Dorilio ceaycàdeceai? AG:zouétaIuna taza deté? di9Z1O dOSPaCiO.
E'Poftim ? E'zperdön? porfavor,
AG'Dorilioceapcàdeceai? AG:zoué taIuna tazadeté? re i
ta eso mISClafamente.
E:Vàrog,spunetimairar. E:Porfavor,digalodespacio .
AG :Doriti-o-ceapcà-de-ceai? AG :zoué-tal-una-taza-de-té?
E.
.Ce îns'eam nà ,,qué tal'? E:zoué significa ,qué tal'd? roo
'etjr eso
ace''sau,,doriy'? AG:Si
AG:lnseamnà,và pl gnitica:&Legustaocuiere? CLeimporta deletrear
E:0 ,înteleg.Nu,m ultum esc. E:!Ah!Com prendo.No,graci
' as. ' decirlo otra vez?

56 57
CA P.11 Problem e de exprim are- Le Iengua UNIDAD 11
cAp.jj problem e de exprim are - Le Iengua U NIDAD 11
zLe im poda? Và intereseazà?
1 No importa. Nuconteazà. EXERCITj
,j.EJERCICIOS
1 Esto importa m ucho. Aceasta conteazà foade m ult .
Im odar: a interesa, aconta,a i
m oda. Ejercicio 1
3.Cum se întreabà numele obiectelor. Cum se descoperà eroarea. C6mo encontrarelerror.
Preguntando côm o se Ilam an Ias cosas.
Cinevavà vorbepte x guios habla con usted
esto Aceea se numepte.
Q ué es eSO en espahol? ESO Se Ilam a... .. yn argout neclar prea repede
& en argo poco claro demasiado ràpido
son aquéllos Aceia se num esc...
Aquéllosse Ilam an...
ov.spuneyi:nuînleleg Usteddice:nocomprendo
l
I Pronuntalipe Iitere
, repetali repita
4.Cum se solicitào traducere. saurepetali maiclar mésdespacio
PreguntandoporIa traducci6n . repetali dejetree repita
mairar o repita m âs claro
pal
abra ln spani
olà este... p
tl
aoué es eso enespaöol
? v'putelifolosiacesteexpresii'
. Ustedpuedeusarestasexpresiones'
.
un bolî rafo En espaioles... perd6n,no comprendo.
Lo siento,no comprendo Io que dice.
Porfavor,repita de nuevo.
5 zpuede deletrearlo?
P. Cum se întreabà sensulunuicuvânt. Porfavor,dfgalo més despacio.
reguntando elsentido. zpuede repetirlo un poco mâs claro?
'
è
Qué significa ,TeIe'
'înseamnâ televizor.
&
&puedeexplicar Jele
''? j7
1 Acum ascultaliCD-uIpihotârâli Ah
ce velispune.
oraescucheenelCDydecida
loquevaadecir.
'
Le im oda ex Iicar ,, TeIe'
'signi
ficatelevisiôn. )' Verificati-và ràspunsurile pe CD. CompruebesusrespuéstasenelCD.
t
1$:
' Ejercicio 2
y(
.7
1
.

6.Cum seîntreabàdespre Iimbilevorbite. ' AscultatiCD-uI.Fi


ecare propozilie Escuche elCD.Cada frase tiene
PreguntandoacercadeIasidiomas .
i
j;
. are uncuvântsauo abreviere pe una palabra ouna abreviaci6n que
.
# care dv.n-o înlelegeli.Cere!io usted no comprende. Pregunte
zl-labla usted rumano? Da, vorbesc...Si,hablo... explicalie. pOrunaexplicaci6n.
es aôol? Nu,nu vorbesc No,no habl
... o... Ejemplo: A:Penaesundiputadoa Codes &noesverdad?
h B:Lo siento,no comprendo.
Yo ablo &puede explicaresta expresi6n?
no hablo espaôol(muybien). A
:Di
putado a Cortessignifi
ca un miembrodeIParlamento.
58
59
t
CAP 11 Problem e de exprim are- Le Iengua UNIDAD 11
.
cAp'jz Profesii- Trabajo UNIDAD 12

AscultatiCD-uI.Hotàrâlice dori
li Escuche elCD.Decida que va ynacestcapitolvejiînvàla
sà spuneli. usted adecir. .s,vorbijidespremeseriadumneavoastrà;
SEAT - .sà întrebatiunde Iucreazà cineva piîn ce calitate.
Sociedad Espal lola de Autom 6viles de Turism o. '

ICONA -lnstituto para la Conservaci6n de I a Naturaleza. ojA uoG URl*DIA-LO GO S


RENFE -Red Nacionalde Ferrocarriles Espal loles.
AMAPA -Asoci aci6n Murci ana de Agrupacionesde ProductosAgricolas.
oiàlogo 1.Antonio(A),Margarita(M)
A:Cefacelidvx? A:&Enquétrabaja?
M :Suntsecretarà. M :Soy secretaria.
A:UndeIucrali? A:faD6ndetrabaja?
j M:Lucrezînorap.La un arhitect. M:Trabajo en Ia ciudad para un
A:Este o m uncà perm anentà sau arquitecto.
temporarà? A:&Esuntrabajofi
jootemporal?
M:Este permanentà. M:Esfi
jo.
A:Và place? A:&Le gusta?
M:Da.îmiplace foarte mult.Este M:Si.Me gusta mucho.Es muy
foarte interesant. interesante.

Diélogo2.Antonio(A),Ana Roca(AR)
A:Deci,sunteliactrilà,nu? A:Asique usted esactriz,&no?
AR :Da. A R:Si.
A:Sora dv.ce face? A:tY qué hace su herm ana?
AR :Sora m ea este bal
erinà. A R:M iherm ana es bail
arina.
A:0,suntejamândouàîndomeniul A:!Ah!usted dossonartistas.
t;
,(
: artei
V
.t
.
''
AR'
'Da1.darsorameaIucreazàcu AR:Sî,pero mihermana trabaja
(, jumàtatedenormà. s6Iotemporalmente.
,.
,@
A.li*nlace muncaei? A.vzLe gustasutrabajo?
.
.1 AR:0,da,foarte mult. AR. !O!si,mucho.
'
. !
.. Diélogo3.Juan(J),Cristina(C)
t?
( J:Eptichelnerilàaici? J:&Erescamarera aqui?
(: C.
'Da,într-adevàr.Dartu ce faci? C:Si,Io soy.C,Y tt
lqué haces?
:
y J:Suntportar. J:Yo soy portero.
C:A,da.UndeIucrezi? C:!Ah!,sî.faD6ndetrabajas?
J: La hotel ,,
Vista'
$, pe cealaltâ J:En elHotelV i
sta,alotrolado de
#arte a stràzii. Ia calle.
C:I!iplacemuncata? C:zTegustatutrabajo?
J:E bine,darplàtesc prost. J:Esté bien,pero pagan mal.
C:Da,aiciplàtesc foarte prost. C:Si,aquipagan m uy mal.
60 !
)
'

i 61
CAP.12 Profesii- Trabajo UNIDAD 12
cAp j2 profesii- Trabajo UNIDAD 12
CUM SE SPUNE *&CO M O SE DICE? 2
i . cum se întreabà o persoanà unde Iucreazà.
1 Cum seîntreabà deocupaliacuiva.
. PxguntandodUnde trabaja.
Preguntando enquetrabaja. y
o trabajo en,,EICorte Inglés''.
secretaria. usted?
él?
Ej trabaja
actriz. zo6nde trabaja ella?
Yo soy barman
&Enquétrabaja? hom bre de negocios
.
Maria? Ejla
i .
Jor e?
n eniero.

elsel
lorRovira? hombre de negocios. i
'
3. Cum este întrebatâ o persoanà dacà îiplace m unca pe care o
face
José? EIes .

&oué hace suhermana? ar uitecto. preguntandosiI


e gustaeltrabajo.
actriz.
Cristina? Ella es bailarina.
usted M
camarera. u e gusta mucho.
C egusta a él sutrabajo? ESmuyinteresante .
usted electricista? Da, eu sunt... ella
él sf, yo soy...
estudiante? 4. Nu-iapa? = 1.verdadp
zEs Jor e E soare jaya? = Hace sol,zverdad?
ella cam arera? Nu, nu sunt...,eu sunt... , nu-

Maria act
b riz? No,no soy...,yo soy... Pronumeje personal
ailarina?
Substantivele spaniole suntm asculine sau fem inine me nos
.
Substantivele term inate în - te os
o suntmasculine(Iaradio piIa )j, j
mano Suntexceplii).Substantiveleterminate în-a Sunt jy. je Ies
fem inine. t a jas
un banco = O bancâ una habitaciön = O camerâ ))
ly
10 IOS
un hotel= un hotel unaactriz= oactrità y'
j unun
ingeni
homb re=tlnbàrbat unasecretaria=osecretar;
ero = un inginer una bailarina = O balerinâ
j
)
1
K
Atenlie!Pronumejeparsonalstàdeobiceiînfalaverbului.
:
* Adicolulhotàrâteste:elm asculin, Ia feminin. : Me VtlSta..-Cye gusta-..?
ellibro =cadea Iam ujer=femeia ' Me gustamitrabajo,&Legusta sutrabajo?
Pl elbanco = banca la secretaria = secretara Si, m e gusta INo,no me gusta.
Seuf
ro
al
rulIorze
mea ;st
ceuIos (masc.)las(feminin).Pluralulsubstmnti
-s dacâSt
velor
lbsantivulSeterminà în Vocal; &i-es
Legustasutrabajo. &Legustasu trabajo?
Si le gusta INo le gusta.
pentru Cel
e ce se term inâ în consoanâ. L,
elvino -losVinos la revista - egustasutrabajo.&Legustasu trabajo?
i I las revistas si'a ellalegusta sutrabajo. No,a ella no Ie gust
ta su
vnu - vinurile la m u'er-Ias mu'eres raba-o.
!
62
6a
i
cAp.12 Profesii- Trabajo UNIDAD 12 CAP . 13
Acasà casa
-
UNIDAD 13
EXERCITII EJERCICIOS y t
# n aCPS capitolveliînvàja
Ejercicio 1 *SâVorbilidespre Iocuinla dv.,
'
.sàîntrebaliunde Iocuieptecineva'
,
SpunetsicàIucraliIa firmele de Diga que usted trabaja en Ias *Sâîntrebalide cândIocuiepteacolo;
maijos. siguientescompafhfas. *sàformulaliràspunsurilecorespunzàtoare.
Exemplu'
.Eu Iucrez Ia SEAT . Ejemplo:YotrabajoparaIaSEAT. DIALO GURI.DIA-LOG OS
1.Code Inglés(eI)
2 6.BMW (Ia) j oj,jogo 1. Ana Roca (AR),Antonio (A)
IBEX (Ia)
. 7.Bosch (Ia) j
3.CAMPSA (la) 8.siemens(Ia) .
4'Croem (Ia) 9 MercedesBenz(Ia)
. A' Unde Iocuiti? A: &oyndevive?
5 Majorica (Ia)
. AR'
.încentrulorapuluiSevilla. AR: En elcentrode Sevilla.
A: A,da.Locuitiîntr-ocasàsau A: Ah,si.favive en una casa o
Ejercicio 2 într-un apartament? en un piso?
AR:lntr-un apartament. lntr-o AR: En un piso.En un edificio
I
Aatà Iista Iocurilor de m uncà Aqui esté Ia Iista de trabajos.
. clàdiremare. grande.
scul
tatipe CD cum se pronunlâ Escuche en el CD c6mo se A: Câtecameresunt? A: zcuéntashabitacioneshay?
pirepetali. pronuncianyrepftalos. AR.suntpase.
. AR: Hay seis.
A: Mm ... E mare. De când A: Mm ... Es grande. facuénto
actor -actor gospodinà -am a de casa I
actri
là - actriz m ecanic -m ecénico AR . ocuiliacolo? tiempo hace quevivealli?
arhitect - ar
quitecto infirm ierâ -enferm era ' oe zece ani. A R: Diez anos.
poferde -conductorde polilist -policfa
autobuz autobt
is funclionar -empleado Diâlogo 2.Ana Roca (AR),Antonio (A)
om de afaceri -hombrede vânzàtor(oare) dependienteta) '
J.
negocios student -estudiante 1 AR:Undesunteligàzduit? AR:&Dôndesehospeda?
doctor -doctor antreprenorde -directorde l A: lnSevilla. A: En Sevilla.
pofer -conductor pompe funebre pompasftinebres ) AR:într-opensiune? AR: &Enunapensi6n?
inginer -ingeniero chelner -camarero (a) '
A: Nu,stauîntr-un hotel. A: No,estoyenunhotel.
t AR:Spercàareo pozilie bunà. AR: Esperoqueestébiensi
tuado.
Ejercicio 3 .
A. o1 da Este Iângà garà.
* . A: Oh,sf.Est'iœ rœ deI aes-t
ae n.
A : L AR: Este foarte convenabil. A R: Eso es m uy préctico.
cume spunelicà aveliuna din Ahora djga que usted trabaja en
acest , A. oa,este. A : Si,lo es.
m eserii. una de Estasprofesiones. , A'
R.
) oecâttimpstaliacolo? AR: facuénto tiempo hace que
YO SOy... CSté a11j?
'
y.'
1
A: De o sàptàmânà. A : Una sem ana.
1.un hom bre de 5. electricista 9.cadero
negoci
os 6.m aestra 10. amadecasa Diâlogo 3.Sel
lora Garda (G),unjoven(J)
2.cam arera 7. arquitecto 11.directorde
3.estudiante 8. actriz pompasftinebres G: Unde Iocuiepti? G: faD6nde vives?
4.ingeniero 12. mecan6grafa J: Locuiescîntr-o casàînParal
elo. J: VwoenunacasaenelParal
elo.
64 !
t 65
i
CA P.13 A casà - Casa uNloAo j3 A
CAP. 13 casà - casa UNIDAD la
G: E închiriatà? G: zLa alquilaste?
J: Nu, am închi riat num ai o J.
.
No, solamente alquilé una 3.Cum se întreabà o persoanà de când Iocuieyte în locuinja
camerà. habitaci6n. respectivà.
G : De câttim p staiacolo? G..
zcuànto tiempo hace que Pregtlntandocuéntotiempo hacequé vive en estealojamiento.
J: De aproape yase vives allf?
sâptàm âni. J: unas seissem anas. i'cuânto tiem po hace que vive alli?

1 zDöndevive? UndeI
-
ocuili(peoperioadàmaiIungà)? 2
loaf
hos.es
mes .
'
. zoéndesehospeda? -undel
ocuili(peoperi
oadàmaiscurtà)? Desde hace 3semanas .
#
( 6 dias.
cUM SE SPUNE .&cOMo SE DICE? '
l
EXERCITII.EJERCICIOS
1.Cum se întreabà o persoanà unde Iocuieyte.
Preguntandod6nde vive. Ejercicio 1
a)permanent latà o Iistà cu diferite tipuride Aquihayuna Iista devari
ostipos
permanentemente. Iocuinle.Ascultat
,ipe CD cum se dealojamiento.Escuche enelCD
pronunlàpirepetali. comose pronuncianyrepitalos.
usted? Yovivo Londres.
daDönde vive Juan? Elvi
ve en elcentro de Sevilla. Casà = Casa Vilà = chalet
M aria? El
la vive Stutt art. q casàde jarà =casitadecampo apartament = piso
camerà = habitaci6n
b)pentru moment 7
porahora. 11
,
.
Acum pri
vi
jurmàtoarel
einformaji. AhoramireIainformaci
6nsiguiente.
)'
usted? Yo estoy en un hotel. EIsenorSantos -casita de cam po Los seöores M olinos - piso
faDônde se hospeda éI? EIesté en Sevilla. La sesora Barrios-chalet Juana - habi
taciôn
ella? Ella estâ con am ios.
2 Folosili-le yiîntrebaj toate aceste Use esta Iista y pregunte a toda
.
Cum seîntreabà o persoanàcefeIde Iocuinlàare. . persoanecum Iocui esc . esta gente.
Preguntando quétipodealojamientotiene.
.
&vive usted en...?
Si,vivo. ? Lualirolulfiecàruia piràspundeli Asuma el papel de todos y
No1 o vivo en... .. jlrin'
.jDajeuIocuiesc''sau,,Nu,eu conteste con:,,Sîjyo vivo'
'o ,No,
Llsted en una casa? Yo t engo : nu Iocuiescîn...''
&vive él en un piso? al uilo un piso. v' yo vivo en...
OlIa EI ti
ene u
una
nacas
ha a.
bitaci
6n Ejemplo'. SehorSantos,favive(usted)enunacasitadecampo?
.
Ella al uila Si, vivo en una casi
ta de cam po.

66
67
cAp.13 Acasà- casa tlNloAo 13 cA p. 14 jn casà - Dentro de Ia casa UNIDA D 14
Ejercicio2 t
nacestcapitolveliînvàla
Và aminti
lide aceste expresii? &se acuerda usted de estas .sàvorbilidespre Iocuinte(apartamentepicase).
SblntpieIe pe CD. expresiones? Estén en el CD
también. -
U DIA LO G URI*DIALOG OS
nde Iocuiti? faDdndeVive usted?
Cefeldecasà avej? zoué tipo de casa tieneusted?
LocC
De uâ
iltit
simp
ingur tâ)
Ioc u?
iliacolo? &ViVeS0lO(a)?
zcué l Diâlogo 1. SeöoraGarcia(G),Leonor(L)
ntotiempo hace quevive allf?
Spercà areO poziliebunà. Esperoque estébiensituado .
G: 1miplace casa dV.Aceasta G: Me gusta SLICasa.&ESésta
Acum imaginat
,i
-vâ cà Vorbilicu Ahora imaginese que usted esté L. este Cam era de Zi? la Sala de estar?
una din persoanele de maijos . hablando a una de estas personas. . Da, L: Si.
Lua!iambeleroluripifolosi
jexpresii
le Tome Ias dos partes y use Ias G. Hm.Estefoartefrumoasi. G'
1..* s . Mmm.Esmuybonita.
de maiSus.Dac; avelinevoie de expresi
onesdadasarri
ba Sineœ sita
. ' bufrageria este la part
erbi L: Elcomedorest; abajo y ia
ajutor, ascultaj ràspunsurile de ayuda, escuche Ias respuestas ucàtàriade asemenea. Cocinatambién.
peCD. enelCD. o.
' yijaetaj? G: L,Y arriba?
L: Sunttreidormitoare %jbaia. L.
. Hay tresdormi
toriosy elbaöo.
a)ElsehorPesaVivedesdehace diezalosenLlnacasagrande G'
' Undeestetoaleta? G: CDbnde estéelIavabo?
enSarria. L: Laetaj. g.. Arrjya.
b)Angela Choto vive sola desde hace tres meses en una G: Existàpio gràdinà? G.
.
t,sayjardin?
habitaci6nen elParalelo. L'
' Da,existà piomicà gràdinà L..
Sî,jjay un jardin pequeho
c)Juan Pinto ha compartido un piso con un amigo por seis înspate. detrés.
semanas en Mélaga.No es muy conveniente porque no hay
estaci6n o parada de autobt
is cerca
. lt
j
Ejercicio 3 j
.') Diâlogo 2.Felicidad (F),Margarita(M)
''

Enrique discutâ Cu un Coleg de Enrique esté hablando a una colega ( F'


' Vaugzri
ta,SPUr1O-miCUm este F: Margar
(jeita,dime
M aria? dz cbm o OSla
mtlncâ ïi1întreabâ casa Mariei? Casa
U
lend
Putej ghiciîntrebàri lueil
ocu
En i
ept
ri
qu e. d
e? ae tr
cercab
aa
dj
eos9uI
aoes
al téepr
jami eoguntando
nt M: Estefantasticà . V: ESfantâstica.
AscultaliCD-uI pi Iuatirolu!Iui adi zpuede
vinarIaspreguntasde En . F: într-adevâr? Dece? F: f.D0Verdad?&POrqué?
Enrique. rique? : M. Este o casà im ensà. V: ES Un Casa enorme.
Escuche en elCD ytome Ia pade C '

de Enrique F. unde e?
.
F: faDunde esté?
. ;t M.
. uayarJ. M: Enelcampo.
Colega'
.Hola. Enrique'
....? ..
F'
' Câte camere are? F: dacuântas habitacionesjjay,y
.
Enrique'....? Colega:Ah si,esté cerca de )
y M. La etajsuntcknciuormitoare, M'
.Hay cinco dormitorios arriba y
Colega'.En Lérida. lasti
endas . ' iarja partere ocameràdezi abajo hay una gran sala de
Enrique:...? Enrique'
. ...?
mare yio sufragerie. estary un comedor.
Colega:No,vivo en un piso. Colega'.Tres sem anas. F'
.Asta e tot? F.. t.Eso estodo?
.
M: Nu, existâ pi O grâdinà M. xo, j
aay un jardîn enorme,
Verificat,i-và ràspunsurile pe CD . Compruebesusrespuéste
asenelCD. im ensâ. tam bién.
68
69
cAB.14 In casà - Dentro de Ia casa UNIDA D 14 -
1
CA P . 14 n casà - Dentro de la casa -
UNIDAD 14
Diélogo 3.Felicidad(F),unjoven (J) z cum seîntreabà câte cam ere sunt,
F: A iun apartam ent? F: &Tienes un piso? Preguntando cuéntas habitaciones hay.
J: îDa,închiriez un apadament J: Si, al
qui
lo un piso en Tol
osa. ycuéntas habitacionesjaawp Hay Solam ente uno/una.
n Tolosa. .cuéntos dormitorios ' dos.
F: Cum e? F: L,Y c6mo es? (
i tres
J: Bun.E Ia parter. J: Bueno,estéenI
apl
antabaja. cuat.ro.
F: Câte camere are? F: zcuéntashabi tacionestiene?
J: Sunttreicamere. J: Hay treshabitaciones. Hay una/un...? -Si,hay.
F: M obilat? F: &Am ueblado? -NO, no hay...
J: 0 ,da.Mobilat. J: Oh, si.Am ueblado.
*
Hay una habitaci6ntes).
CUM SE SPUNE? *&CO MO SE DICE? dos Salats)deestar.
tres dormitoriols).
1. Cum se solicità descrierea Iocuintei. cuatro ballots).
Preg l Iavabo s .
untando porIa descripci6n deIalojam iento.
la Casa EXERCITI
'
I*EJERCICIOS
es elpiso Maria?
i'C6XO son lahabi
taci6n de Juan? Ejercicio 1
Ia sesora Garcfa?
Iosdormitorios t
''''
Imagina!ivà cà Iocuinyele de mai Imagîneseque Iascasas deabajo
-

r: jos vâ apaqin. Ràspundeli Ia Iepertenecenausted.Contestea


Esgrande. urm àtoarele întrebàri. Iaspreguntas siguientes.
Es bonita/o. ',
Esté j.f.Hay una cocina? 6.&l
-lay un ascensor?
n amueblados. p zjjay un baio? 7.
Son reciosos .
zl-layungaraje?
.
3.zl-lay unlavabo? 8.fal
-layunjardin?
4.zl-lay una sala de estar? 9.fal-lay un comedor?
Es una casa fantàstica/o. 5.Jl-lay un dormitorio?
Es un piso bonita/
,o. .
..
, q-
Es una habitaci6n grano
x
e.= , ( s.o. t;o.4,. s.t
.t,....aw j xemltoruy .'
-M
OSIU 0n(Ja/O. '
...r -..k..1 x.... t,p;
. .-..
3 ..-. .
, .- . . .

OS? (
''
j'
) 'j, h -v
.
,
& C6m O .comeoe oormd
&ori
xz -
z-dfn j '
-' m
SOny .. '
'.
jj''' grjuujj soj.....v., --.
&D6nde està el'..? La cocina esté arriba. sowxy
- --

estén I
os ? .. co..',e...i:t
--, 1 ï-'
... EIIavabo abajo. kr ,--j.,
Vk :
s sa'
.i,e,e
,.... ( ....0..,
Lasaladeestar d
del
antede... '
r
, w
+t4..
..
)
vz
.j j oo,mg
tori
o
etrésde... -'. A
l enIaplanta aorm,vor'o j
ba'
a Z
70
71
A .
cAp.14 In casà - Dentro de Ia casa UNIDA D 14 y
CAP . 15 ren vjautobuz - Tren y autobtis UNIDA D js
Ejercicio 2 l
nacestcapitolveliînvàla
Imaginati-và cà Iocuinlele de mai lmaafnese nueI=qrwu ncao' -
arrlhc
a i
' -SàVorbitidespremijloaceledetransport;
t'ale dv Facelio descriere son- suyas= o-é- --'-
sussun .

com pletà,indicând fiecare cam erà. descri


pci
. u nJ-J'Jm'-
p'l
'J
'tc
a
ôn de cada una, indicando
j
' -Sàîntrebalicândyiîncedirecliecirculàautobuzelesautrenurile.
-
cada habi
taciôn. DIALOG URI*DIALO GOS
Dacà aveli nevoie de ajutor, Sinecesita ayuda,escuche enel Diélogo 1.enunautobùs:unpasajero (P),conductor(C)
ascul
tajCD-uIcuprimadescriere. CD Ia primera descripciôn.
P:Scuzali-mà.Merge IaCarrillo? P'
.?.porfavor,vaa Carrillo?
Ejercicio 3 C:Nu.Dv.trebuiesà Iualinr.19. C:No.Usted tiene que cogerel
ntim ero 19.
Descrielipropriadv.casà. Describa sucasa. P:Bine.Mul
tumesc. P:Bien.Gracias.
Diélogo 2.enlaestaci6n:Seöora Garcia (G),empl
eado (E)
G: Và rog, acest tren merge Ia G : lpor favor! f.va este tren a
Bilbao? Bilbao?
E:Da,merge. E:Si,va.
f
' G:Mullumesc. G:Gracias.
)
7#
Diélogo 3.AnaRoca(AR),empleado(E)
E:Ce dorili? E:&ouédesea?
AR:Vreau sà merg Ia Oviedo. AR:Quiero ira Oviedo.
E:Când doritisà mergeli? E:&cuéndo quiereir?
AR:Mâinedimineatà. AR:MahanaporIa maöana.
. .
E:Este un tren Ia 9.35. E:Hay un tren a Ias 9.35.
AR:La ce orà sosepte acolo? AR:C.A qué hora Ilega?
E: Sosepte Ia 4.20.Trebuie s: E:Llega a Ias 4.20.Tiene que
schimbaliIa Burgos. hacertransbordoenBurgos.
Diélogo 4.Paco(P),empleado (E)
( .
P'Bunà ziua.Vreau sà merg Ia P: Buenas tardes. Quiero ir a
è
(' Sitjes. Sitjes.
E:Unde? E:&Dônde?
#
'
.
# p'.sitjes
. P:sitjes.
E:Trenulpentru Sitjes pleacà Ia E:EItren para Sitjes sale a las
5.40piajungeIa SitjesIa6.50. 5.40 yIlega aSitjesa Ias6.50.
P:Mullumesc. P:Gracias.
72
73
CA P. 15 Tren yiautobuz - Tren y autobtis UNIDAD 15 t
CAP . 15 vren yjautobuz - Tren y autobtis UNIDA D 15
Diélogo 5.AmaliaGil(AG),empleado (E)
2
AG:Existà îndimineala aceasta AG:zHay un tren para Segovia ) EXERCITI
#I*EJERCICIOS
un tren spre Segovia? esta m ar lana?
E: 8.
8 10. Sosept e I
a Segovi
a I
a E: 8 .10.Ll ega a Segovia:8.55. Ejercicio 1
.55. AG: da l-lay uno un poco m és
AG:Este unulceva maitârziu? tarde? Dorilisà ptiyi Ia ce orà pleac: Usted quiere sabera que hora
E: 10.25.Soseyte Ia Segovia Ia E: 10.25. Llega a Segovi a'. autobuzele sau trenurile spre salen Iosautobuseso trenes para
11.05. 11.05. jocalitàlile de maijos. estossitios.
AGrExistà piceva între? AG: zl-lay alguno entremedias? c
E: Nu nu m aieste nim ic. E: No, no hay nada m és.
um întrebali? faoué preguntausted?
,

CUM SE SPUNE - tren-Côrdoba autobûs-Jerez


.ZCOM O SE DICE? tren -salamanca tren-LaCorufha
1 tren-Sevill
a tren - Toledo
. Cum se întreabà unde m erge autobuzul/trenul
P . autobtis -Reus
reguntando adonde va elautobùs/tren.
estetren al centro de Ia ciudad? Ejercicio 2
?
.va este autobt
is Mélaga?
el33 a Ia Gran Via? i Câte propoziliiputeliface? facuânt'
asfrasespuedeustedhacer?

Porfavor.zoué autobt
is /tren va a...? al centro de Ia ciudad?
'
2. Cum se întreabà ora plecàriipisosirii &va usted M élaga?
. .
Preguntando porIa salida y Ilegada. &VO Oste tren o ran vîa?
d.va este autobt
is a Marbella?
sale? Sale Cam pos?
C.A qué hora Ilega? Llega a Ias...
Ile a allf? LIe a allf
l Ejercicio 3
Gerona?
t A qué hora es elprôxim o tren para Urgell?
sevilla?
Hay un tren a...
) lmaa
M d@ri
d
nal
.
i-vàspC
ce uà
neS
liu
în
nt
eulritutr
mà oi
s
at I
a
rel Imag
e en ine
Ma se
dr qu
id. eust
&ouéedi
dce
esu
usnted
turi
s
et
a
n
situalii? estassituaciones?
3.cum seîntreabàdacàtrebuiesàschimbali. '
Preguntando sihay que hacertransbordo. . a)Usted estàenIa parada deIautobtisntimero33.Ustedquiere
t' iraIa Plazade Espaöa.
éTengo que hacertransbordo? -Cam bie en Ovi
edo. b)Usted estéen unautobtisyquiereiraIa Plaza Mayor.
-
No,esdirecto. c)Ustedcreequeelnùmero23va a Rosales.
d)&Eselnûmero13 elque vaalParquedelRetiro?
74
75
CA P. 15 Tren yiautobuz - Tren y autobtis UNIDAD 15 ' RelatiiPersonale -
cAp.16 Trato' con Ia gente UNIDA D 16
ASCULTATICU ATENTIE *ESCUCHE ESTO înacest
, ' ) capitolveliînvàla
Pe CD i *SâVàexprimaliregretul',
uI4 se aflà câteva texte care vâ vor ajuta sà întelegeli
-
.cum sàmullumili'
spaniola.La începutprobabilcà nu veliîntelege totul.Darnicinu e .cum sàexprimalic,ondoleant'el
e saucompàtimireacândeste necesar'
,
nevoie.Maiîntâiesteimportantsàrejneliuneleinformaliiimportante. .descrierea unorpersoanepiexprimarea Iegâturilorde rudenie.
Ascultalipàqile 1pi2 aIe primeiînregistrâride câte orieste nevoie,
pânà ceputetiràspunde(în românà)Iaîntrebàrile de pe bandà. DIA LOGU RI*DIALO GOS
Escena Uno
HO Usted de RLIPVO Diélogo 1.Felicidad(F),Patr (P)
Secciön uno F' 1mipareràu.Numaipot F: Ay,lo siento.N0 puedo
1. Unde este Andrés? dansa. bailarmés.
fD6nde esté Andrés? p. E în regulà.N-aide ce sà te P: Estâ bien.No tienes porqué
a
2. Ce dorepte Andrés? scuzi.$ieusuntobosit. disculparte.Yotambién
&oué quiere Andrés? estoy cansado.
3 Vreaclasaîntâisauadoua? F. Ha
/.
isàbem ceva. F: Vamosabeberalgo.
oa o idee bunà.Ce vreisà P: Si,qué buena idea.&oué
zo uiere primera o segunda clase? :
) * '
J' .
bei? quierestomar?
Secciön dos ,
''
F. vreau o coca-cola. F: Quiero una coca-cola.
1 Unde dorepte sà meargà Merete? p,
' Bine,aduc douà Coca-cola. P: Bueno,VOy a buscardOs
dDdnde quiere irMerete? coca-cola.
a
2 Merete,dorilipentrufumàtorisaunefumàtori?
. . (eauzà).
y. ci (Pausa).
&Merete, prefierefumadoronofumador?
ne e fata aceea?
/. EsteIsabel Prietena Iui F:
P: f
aoui
ES én es
Isabel aquel
.Es la chi
Ia noviaca?
de
.
3.La ce orà sosepte trenulIa Sevilla? .

CA qué hora Ilega eltren a Sevilla? yomâs. Tom és.


4. ,Trebuie sà schim be? F, Tntr-adevàr.Tomâseste F: &Deverdad? &EsTomâs
zTiene que hacertransbordo? Prietenultàu? am i
go tuyo?
.
: p. nn este prietenulm eu. P: Si,es amigo m i
b.
, F'
e Estefoartedrâgul,nu-iapa? F: Esmuyguapo,znocrees?
P: (Fàrà chefl:lntr-adevàr,nu P: (Malhumuradol:
tiu. Francamente,no Io sé.
è Diâlogo 2.
constanza (c),Leonor(L)
L' lmi pare râu de ce s-a L: siento mucho IodeBeni.
întâm platcu Beni.
c' sincer, nu ptiu ce voiface C: Francamente,no sé qué voy
' fàrâ eI. a hacersin él.
L'
. A fost un prieten m inunat L: Era un maravilloso am igo
Pentru tine,nu-iapa? tuyo,&no es vertjatj,
y
76 77
Relatiipersonale -
CA P. ' Relatiipersonale -
16 TratoconIagente UNIDAD 16 I CAP 16 . Trato,con Ia gente UNIDA D 16
C: Da, a fost. C: Oh si,Io fue. I
L' câlianiavea? L.
. zcuéntosanostenfa? 4.Cum seîntreabà numele.
c' N u era foade bàtrân, yti i, c: No era muy viejo, sabes. Preguntando porIosnombres.
num ai12 ani. solamente 12 aöos.
L: Este o vârstà bunà pentru un L: Es una buena edad para un oo aceasta? &oué es eso?
c: câine,nu?
Da,cred cà da.
perro&noesasf?
c: si,supongo que si.
''ir,. este cealaltàfatà?
JU
- '- - Iaotra chica?
celàlal
t bàiat? elotro chico
CUM SE SPUNE .&CO'M O SE DICE? Aceasta Eso
Num ele Iui,ei este ... Su nom bre es ...
1.Cum sescuzàfayàdeun prieten.
Pidiendo disculpas a Ios am igos.
5 cum se întreabà desprerelajiiledintre oameni.
I Preguntando porIa relaci
6n entre personas.
mipare ràu. Nu ptiu sà dansez foade bine
lmi
Si
par
e f
o ade r
àu. Sunt càsàtorità. . cine este Elena M anso? fouién es Elena Manso?
a
ncerîmipare ràu. ln privinla mâncârii.
1mi areatâtde ràu. càam a'unstârziu .

r.
i Alicia tu am iga? Aji
cia mi am iga.
LO siento. No sé bailarm uy bien. ' zEs Em ilio su am igo? Ella es tu mejoramiga.
L su Em il
io am igo.
o siento m ucho. Estoy casada. Ej Su m e.Oram io.
Realm ente Io siento. Acerca de Ia com ida. '

Lo siento tanto. IIe artarde


. Adjective posesive
2 cum se mullume.te. Singular Plural
Cöm o darIas gracias. m i:m iam igo m is:m isam igos
tu:tu cam isa tus:tus zapatos
Mulumescmult. Muchasgracias. . 1 su:supadre/sumadre sus:suspadres
Suntelifoade amabilà. Esustedmuyamable. '
* Su:Sumujer/sumadre sus:suschicos
nuestro:nuestro coche nuestros:nuestros padres
3.cum seprezintàcondoleanle unuiprieten. ' '
nuestra'
.nuestracasa nuestras'
.nuestrasbicicletas
Cömo expresarcondolenciasa un amigo. vuestro:vuestro Iibro vuestros'
.vuestros herm anos
vuestra'
.vuestra am ia vuestras'
.vuestras afas de soI
Tom és. @
'
îmipare foade ràu tatàltàu . zson PilaryAlicia tus am igas? Alberto m iam igo.
ceam aflatdespre soliata . faEs Toméstu am igo? EI es tu ami o.
domnulSénchez. Elena es su am iga.

Tom és,
Lo siento m ucho saber acerca de tu padre, ' Em ilio elam igo
tu es osa. ,
r :pq'
o-- Ajicia Ia am iga de tu madre?
deIseöorSénchez.

78
79
Relat
yi
ipersonale - R
CAP.16 Trato con Ia gente UNIDAD 16 elajiipersonale-
cAp.16 yrato con Ia gente UNIDA D 16
i 13 boFm arla
1 Alicia 'Zbda Iatà câteva modali
tàlide a cere Aquihayal
gunosejempl
osdepedir
Ella scuze, Suntpiele pe CD. di
sculpa.Estén en elCD,también.
' la am i a întim a M aria.
. elcolega Federico.
i es elauxiliar de RamônBl Tmipare foarter:u. Lo sientomucho.
Alberto anco. scuzali-mà .
Disctilpeme.
l EI el
elj
hefe Elena Manso. jertaji-mà. Perdôneme.
! ellaer
i'om ano !mipare întradevàrrlu.
-
De verdad Io siento.

Verbul:afi Acum cereli-và scuze pentru cà Ahora disctilpese por no poder


Prezent Trecut nua!ipututîndepliniactivitàlilede hacerIasactividadesdearriba.
Yo soy Y m aisus.
o fui
Ttleres Ttifuiste
EIes EIfue Ejercicio 2
Ella es Ella fue
1 Elloes Ellofue Aceytiasuntmembriiuneifamilii.EstossonIosmiembrosdeuna
* Usted es Ustedfue ,
)
( Ascultatipe CD cum se pronunlà f
amilia.Escuche en elCD c6mo
Nosotrossomos Nosotros fuimos '.. yirepeta
'ti
,
.
se pronuncian y repitalos .

Vosotros sois Vosotrosfuisteis t7


Ellosson Ellosfueron so!-so!ie marido -esposa/mujer
Ellas son Ellasfueron tatà .mamé padre -madre
Ustedes son Ustedes fueron ' bunic .bunicâ abuelo -abuel
a
fiu-fiicà hi
jo.jtija
EXERCITII*EJERCICIOS frate-sorà hermano-hermana
% f. nepot-nepoatà nieto -nieta
Ejercicio 1 ( (.A jzAujj-jA ojAz
J

Aicieste Iista activi


tàtilor ce Ie Aqufesté Ia Iista de actividades Pedro c.Maria
puteliaveaîntimpulIiber. que puede hacer en su tiempo
Ascultatipe CD cum se pronunlâ libre. J
yirepetali-le . Escuche en el CD cômo se uliac.DomingoSénchez Bartolo c.BârbaraBlanco
pronuncian y repftalas. .
Josefa Juana Juan Andrés Jorge Luis
a dansa = bailar ajucatenis =jugaraltenis
a Zota = nadar ajtlcafotbal =jtlgaralftitbol Priviliacestarbore genealogic pi Mire este ârbol genealdgico y
a mergebi
l
7O = montaren aCântaIa =tocarla râspundejIaîntrebàrileceurmeazi Conteste a estas preguntas.
.
cicletà bicicleta chitar; guitarra
a ïofa = Conducir a Cânta Ia pian = tocarelpiano : 1.
&ouién esJosefa? 5.èotlién es Maria?
a dad ilografia = escribira t 2.&ouién es Andrés? 6.daouién es Badolo?
FZXRUiRZ 3. CQUYIR6S Dom irlgo? -
1.CQUiéIROS JUZRZ?
4.&ouién OS Bérbara BlanCo?
60
81
Relatiipersonale -
CA P. 16 Trato#con Ia gente UNIDA D 16 pasiuni- Pasatiem pos y gustos UNIDA D 17
CA P. 17
Ejercicio 3 î
nacestcapitolveliînvàta
Ai
cisuntcâtevaexpresiicuajutorul Aquihay unas exoresiones nara SàVorbi
t
,idespre cele cevà intereseazà;
càrora potfidescrise persoanele. describirgente. E'
stén en eI'
-CD Sà Vorbi
t
,idespr
e ce và place pice và di
splace.
Acestea suntyieIe pe cD. tam bién. ) .
DIA LOG URI*DIALOG OS
atràgàtoare/atràgàtor- atractiva/atractivo -guapa/guapo
dràgulà/dràgu! Diélogo 1.Ana Roca (AR),Antonio (A)
înal
tà/înalt-scundà/scund alta/al
to -baja/bajo
brunetà/brunet-blondà/blond morena/moreno -rubia/rubio A:ce apadamentfrumos ai! A'
. !
Qué piso tan precioso tienes!
pàrcre!-pàrscud -pàrIung pelorizado-pelocodo-peloIargo AR:E dràgul, nu-iapa? AR:Es bonito,&verdad?
slab:/slab -obezà/obez delgada/del
gado -obesa/obeso A:Este un veri
tabilapartament! A: lEso es lo que se Ilama un
grasà/gras -durdulie/durduliu gorda/gordo -gordita/gordito apartam ento!
Acum descrielipersoanele care Ahoradescribaa Ia gente siguiente. AR: Mullumesc. AR:Gracias.
A.vàd cà te intereseazà baletul A :Ya veo que estés interesada
urm .
eazâ. (In
'dicând)A cuiestefotografia? en el ballet. (Seöalando). &De
.

Anita:so - m uy atractiva -pelo corto y rizado. i quién es Ia fotografia?


Luis'. 40 -bastante alto.
k, .
A R. Este M argotFonteyn. .
A R. Es M argotFonteyn.
Isabel:20-nomuvalta-nelo moreno -mnwI
arAnif. A:ïicineesteacela? A:tY quiénesaquél?
cristôbal:18-peIJIarao-muv
- auano. -'---'--' AR:Este Rodolfo Nureyev.Mà AR: Es Rodol
fo Nureyev. Me
eedro:30 -bastante bai
'
- o - nel
oWrufiovunbiclr'fo intereseazà foarte mult baletul. interex mudnoelball
et.Y œl
ecci
ono
'elo-moreno y'corto. =- -- '
Manuela:16 -gordita -p ; Coleclionez fotografiicu balerini. fotografias de Ios bailarines del
Te intereseazà baletul,Antoni
o? ballet. f-Estàs interesado en el
ASCULTATIcu ATENTIE .ESCUCHE ESTO ballet,Antonio?
' ' A:Nu,îm ipare ràu. A :No,Io siento.
Acum ascultatipartea3-aaînregistràrii.lncercalimaiîntâisàràspundeliIa ?' AR'
.Aivreunhobby? AR:zTi
enesalgt
in hobby?
întrebàri.oacàvàfaceplàcereascultatidinnoutoatàînregistrarea. è A: Da.Pescuituleste pasiunea A:sî.Pescares mipasatiempo
preferatà. favorito.
Escena uno AR:(Sec):cefrumos! AR:(secamente):Qué bonito!
No usted de nuevo '
,
i Diélogo 2. Feli
cidad (F),Paco(P)
seccién tres l
? F'
.Te intereseazà Iim bile stràine, F:&Te interesanIos i
diom as,Paco?
1.Merete este spaniolà? zEs Merete espasola? . PaCO?
2.Unde suntgràdinile din Tivoli? faDönde estén I os jardines deI 4
' P:Da,mà intereseazà foade mult P:Si,estoy muy interesadoen el
-riï/cllie
? itéplilhrl:8. itéplialrl().
3.Merete este secretarà? zEs Merete una secretaria? F:De ce? F:faporqué?
4.AndreiestedinScandinavia? &EsAndrésde Escandinavia? P:îmiplace bucâtâria italianà pi P:Me gusta Ia comida italiana y
5.Andreiesteinteresatînconservarea daEsté Andrés interesado en I
a ' m à intereseazà m apinile i
taliene. estoy interesado en Ios coches
m onum entelorvechi? conservaciôn de m onumentos 7
:
italianos.
..
antiguos? î F:Aimapinà? F:zTienes uno?
P:Da,am unFiatvechi. P:Si,tengoun Fiat(vi
ejo)anti
gno.
82
83
1
CA P.17 Pasiuni- Pasatiem pos y gustos U NIDAD 17
CA p. j; pasiuni- Pasatiem pos y gustos UNIDA D 17
Ad
Adjj
ectt
ec ive
ivele se agordà în gen pinum àrcu substantivulpe cuM sE SPUNE @&CO'M O SE DICE?
lângà care stau.ln mod normaleIe stau dupà substanti
vul
respectiv. j' cum se întreabà o persoanà ce o intereseazâ.
Preguntando cuales son sus pasatiem pos.
Exemple:la comida italiana l
coches italianos os idiomas?
i , bailar? Si,lo estoy.
j unFiatviejo zEsté jnt
nter
eresauo
esada 6N I Z m usica? No
andar?
,noIoestoy.
NO,10 siento.No lo estoy.
DacâadjedivulSetermin;în -o,elare patruforme. elball
et?
De piI
dà.
'Caro 1Z fotografia.
un Vino caro y la pintura.
o estoy jos naipes.
una pensiun cara EIesté tmuyl interesado en
VinosCaros ) Ella esté (nO) interesada eIteatro.
florescaras yt
' Pa(sesextranjeros.
j
os coches.
Diélogo 3.Sesora Garcia (G)ysuhi
jo (H)(fiulsàu) c
& uéles su hobby?
G:
H Dum nezeule,ce câldurà! G: lDios m io, qué cal
or! Estu (deti) pintar?
: Da, într
- adevàr
G: M i-e sete. ,e cal
d. H: Sî, deverdadquehacecalor. Essu (deeI) hobby Ieer?
G: Tengo sed.
H Es su de ella Ia mtisica folkl6rica?
: Simie.Aidorisà beiceva, H: Yo también. &Te gustaria
mamà? tomaralgo, mamâ? La m t
isica folkldrica
G: Stiicàîmiplace ceaiul. G: Yasabesquemegustaelté . Leer ox
''-'
a un hobbyfavori
to deejlos.
H: No hay té aqui mamé.&-re :
' Pintar no es m io.
'
,
H. Aicinuexistàceai,mamà.Ai gustariatomarunacerveza? )
vreasà beio bere? G: Oh, no, no me gusta I
a t
: 2.Cum seîntreabàdesprepreferinsele culinare.
G: 0,nu,nu-miplace berea. cerveza. Preguntando loque gustayno gusta(comida).
H: zouieres vino,mamé? ;
H: Vreivin,m amà? G: No, no me gusta el vino elté?
G: Nu, nicivinulnu-m iplace. A& tampoco.zpuedo tomar un : &Le gusta elpollo? sj,me gusta.
putea sà beau un suc de zumo denaraja? :
'
la carne? No,no megusta.
podocale? H: Yo también. Vamos a tomar :j
:
,
I
H: $i eu Vom bea suc de
. unzumo de naranja. a
ac
l co
ami
medaitaliana.
portocale. G: A Tiz6n Ie gusta Ia Ieche ve gusta .
G : LuiTiz6n îiplace laptele. H: .
No hay leche aquî, m am à. elpescado.
H: Aici jaoué comida le gusta? I
a fruta.
nu existà Iapte,m amà. G: Bueno,entonces agua.
G: Bine atunciapà. H: Siclaro, agua para elperro. No me gustan Ias Iegumbres.
, ) té.
H: Desigur,apà pentru câine. '
No bebo cerveza.
alcohol.
84
85
CA P.17 Pasiuni- Pasatiem pos y gustos UNIDA D 17
- cAp . j; pasiuni- Pasatiem pos y gustos UNIDAD 17
3.Cum se propune mâncarea yibàutura
C6moofrecerbebida ycomida .
. yiintewieveazà.LuajrolulluiBlas hacer dentro. Un reportero Ies
sau aj petrei pi rlspundeli Ia esté entrevistando.Tome Ia parte
un té? întrebàri. Verificali râspunsurile de Blas o de Petra y conteste a
un poco de p pe co . Ias preguntas. Compruebe sus
d'Tegustaria tomar escado? Si,me gustari
a tomar... respuestas en elCD.
un whisky? No,gracias.
un helado? Bj
as1&estésinteresado enviajar?
Petra,zestés interesada en leer?
zo ué te gustarfa comer
b ? Me gustarfa un... Bl
as,zestés interesado en IoS naipes?
eber? unos... petra,yestés interesada en Ia pintura?
EXERCITII Bl
as,zestésinteresadoenelteatro?
*EJERCICIOS Petra, &estés interesada en elcanto?
Blas,faestés interesado en Ia cocina?
Ejercicio 1 Petra, zestés interesada en Ia pesca?
Iatâ o Iistà cu câteva hobby-uri Aqui hay una Iista de hobbys lC
:
t Blas,faestési nteresadoenmontara caballo?
interesante.Ascultaj pe CD cum interesantes.Escuche en elCD S' Ejercicio 3
se pronunlà. c6mo sepronuncian. (
JUAN BLAS Uneorieste necesarsï spunelicà A Veces es necesari
o decirque
JACINTA JUANA nu và place o anum i
tà mâncare. no Ie gusta cierto tipo de comida.
Ieer conducir Cantar irdeexcursiôn Este importants-OspuneliînmOd Esimportante decirl
oamablemente.
(aciti) (a conduce) (acânta) (a mergeîn P0Ii
ticos. Privili pi ascultali Mire y escuche Ios ejemplos de
excursie) exemplelede maijos. abajo.
montara aficionadoal tocarIaguitarra jugaraltenis
caballo teatro , A:f
.Le gusta elpescado?
(a càlâri) (amatorde (a cântala (ajucatenis) B:No,no megustaelpescado.
teatru) chi
tarâ)
nadar cocinar bailar pescar A:&Le gusta elpollo?
(aînota) (agàti) (adansa) (a pescui) C B:NO,Iosiento.Nopuedo comerpollo.
Acum spuneliceîiintereseazàpe Ahoradi
gaenqueesténinteresados '' A:fa l
-egusta elqueso?
Juan, Blas,Jacinta piJuana. Juan, Blas,Jacinta y Juana. B:sf,m e gusta m ucho elqueso.

Ejercicio2 i
? Presupune!c,
àsuntejunvegetari
an Asumaque ustedesunVegetariano
Blas este plin de energie. liplace Blas esté Ileno de energias, Le convins jiun antialcoolic.Dar,Mâ m uy estricto y también abstem io.
t
sà stea în aer liber. Petrei nu-i gusta estaralaire Iibre. A Petra 1
y7aceoricealtceva.Ràspundelila Pero Ie gusta todo Io demâs.
place sà stea afarà, ea preferâ no Ie gusta estar afuera; ella ntrebàrile de mai jos în mOd ContesteaIaspreguntasdeabajo
hobby-uriledeinterior. Un reporter prefi
ere loshobbysquese pueden j Corespunzàtor. Verificali-và apropi
adamente. Compruebe sus
, o spunsurile pe CD. respuestasen elCD.
86
87
:7
cA p.17 Pasiuni- Pasatiem pos y gustos U NIDAD 17
cA p.18 La restaurant- En elrestaurante UNIDA D 18
&Legustariauntrozodepastel? în
&puedo ofrecerle un huevo pasado poragua? acestcapitolveliînvàla
daoué talun buen bistec? .sàrelineliomasà launrestaurant',
favam os a tom aruna calla? .sàdaticomanda chelnerului/ospàtarului;
&prefiere unzumode naranja? .sàîntrebalipersoana careVàînsolepte ceardorisà mànânce.
Le puedo recom andareste queso. DIA LO G URI*DIA-LOG OS
&te gustarîa un uW ienerSchni
tzell'?
Vam osa tom arun vaso de Vino.
zprefiereIeche? ojAjogo 1.AmaliaGi1(AG),EnriqueGiI(EG),Maitre(M),Camarero(C)
zTom amos un helado?
&Legustariauna naranja? u.
'. Bunà seara. M: Buenastardes.
EG. Bunà seara.ooresc sà EG :Buenas tardes.Quiero
ASCULTATICU ATENTIE *ESCUCHE ESTO reZervO masàPentru FOSOI
-VaVUrlafTl6S3 1730 OSt3
' ' t =-
%'v
.'-
o=
'h-
**
q't
--
n--
qoar
- à. noche.
) M'' Da,domnule.Pentru ce orâ? M: Si,sel lor.C,A qué horae?
As crumà
Ia u ltal
tipàel
oarqi
leî4
e ntpibà
re5arl
eprimeiconversajipânàcândputelirâspunde
i )
.r Eo.. Ave
.
yiomas:pentruora 8 EG.L, Tjene una para 1as 8 en
. fix? punto?
Escena uno M : Da,domnule.Pe ce nume? M: Si,sel lor.F.A qué nom bre?
No usted de nuevo . EG.. Gil. EG: Gil.
M : eentru câte persoane? M: &para cuéntos?
secciôn cuatro EG: Pentru douà,và rog. EG: Para dos,porfavor.
( (pauzà.) (Pausa.)
1. Merete este c:sàtorità? 1.f- Estâ casada Mereteg ' EG *
' Bunà seara.Am rezervato EG: Buenas noches.Tengo una
2. Are copii? 2. z' r masà. m esa reservada.
3. Cine plàtepte cafeaua? Fieneella hijos? M. h da, domnulGil.Venitipe M: Ah,si,elseöorGil.Pasepor
3.zo uién paga elcafé?
4. Cine vrea paste? 4.zouién tom a una pasta? aiciv: rog.Este bunà aqui,porfavor.&oué Ie
aceasta? parece,aqui?
Secci6n cinco EG:Da,e bine.Mullumesc. EG:Sî,estébien.Gracias.
(pauzà.) (Pausa.)
1. Cine pedoreazà biletu!în tren? 1. zouién perforaelbill
ete eneltren? EG: Cu
d ce aivrea sâîncepi, EG : &oué te gustaria para
raga m ea? empezar,cariöo?
2 Unde Iucreazà Merete? 2. AG'
. Mm ,cred cà voiIua calmari AG :Mm m .Creo que voy a tomar
zD6nde trabaja Merete? àIa Romana. Dartu? unos cal
amares a Ia
3. Merete Iocuiepte M tr-o casà 3.&vive Merete en una casa o en Romana.tY tû?
sau într- un apadament? un piso? sa. cred cà voi1ua o supà de EG :M e parece que yo voy a
, scoici.1miplace supade tomarunasopademariscos.
4 Cuiîiplace fotbalul?
. 4.ZA quién le gusta elfùtbol? scoici.$ifeluldoi? Me gustaIasopade
m ariscos.C,Y de segundo?
5 îIintereseaz:peAndreimuzica 5 faEstâ Andrés interesado en Ia ' AG' Antricoate. AG:Unaschuletas.
. Eo ..
clasicà? mtisica clésica? oe m ielsau de porc? EG: &De qué Ias prefieres,de
cordero o de cerdo?
l)q
88 )
89
CA P.18 La restaurant- En elrestaurante UNIDA D 18
cA p ja La restaurant- En elrestaurante UNIDA D 18
AG: Cred cà de miel.Dartu,ce AG: Oh,creo que de cordero. &Y z cum s
veiIua, dragulm eu? ttiqué vas a tom ar, amor c'ô espune când nu suntelisigur.
m fo? m o decirque no esté seguro.
EG: Nu suntsigur. EG: No estoy seguro
AG: De ce nu ieipuicu usturoi? AG: zporqué no tomas. pollo al No sé.
liplacepuiul. ajillo?Tegustaelpollo. 3.Cum se comandà mâncarea #ibàutura.
EG .. Da'îmiplace. EG.
.sf,me gusta.
(pauzà.) (pausa.) cômopedircomidaybebida.
EG . chelner? EG: zcamarero?
c: Da7 dom nule. c: Diga, seaor. a foarte oficial mu formal b obi nuit inform al
EG: Am dorisà comandzm acum. Eo.. vamos a pediralaora. Yo tom arè... Todill
as porfavor.
C.. và rog! c.
. Bien. sin ular cafés
EG.
.solia meava IuacalmariàIa Eo.
.Mimujerva atomar Miesposayyo tomaremos oos coca-cola
Romana,iareu o supà de calam ares a Ia Rom ana y yo Plural ... vasosde cerveza
scoici. una sopa de mariscos. , un vaso devinotinto
C: $ifeluldoi? C: L,Y de segundo? ?'
: bistec
EG:Pentrusoliamea,antricoate EG:Para mimujerIaschuletas Una cafha
de miel,yipentru mine,pui de cordero y para mipoll
o al '
cuusturoi. ajillo.
C: Cevina!iales? C: l.M qué vinovanatomar?
EG:A,da,vinul... EG:Ah,sî,elvino... 4.Cum se rezervà o masà Ia réstaurant.
cômo reservaruna mesa en un réstaurante.

CUM SE SPUNE *&CO MO SE DICE? hoy.


1c ) Quiero reservaruna mesa para esta noche.
um seîntreabào persoanà ce dore&te sà m ànânce sau sà bea. m a'ana.
Preguntando qué Ie gusta comery beber. elmartes rôximo.
ZA qué hora?
com er? Ia paell
a
&Qué Ie gusta beber? que meIoscal . es
amar 7 30,3
.
z'
riene una mesa para Ias 8'
Y gusta unvasode .00?
o creo
vino.
que voya pescado. &para cuéntos?
tom ar una cerveza.
unas Iegumbres? . Una mesa para dOS,
8,TO gustarîa sf , porfavor.
to màs? 'porfavor.Quiero... q tres,
m ar algo xo gracias.
de rim ero?
C.A nom bre de quién?
é
t
90 .
f
91
CA P.18 La restaurant- En elrestaurante UNIDAD 18
cA p. ja La restaurant- En elrestaurante UNIDA D 18
EXERCITII*EJERCICIO S s
1 opas
Ejercicio 1 supà descoici = Sopa demariscos(350 Pts)
Imaginali COnSOmédepui = COnSOmé de I7OliO (160PtS)
-
vâ cà sunteli într-un Imagiinese que esté en un Cremàdeciuperci =Cremadechampiöones(200PSt)
restaurant.Constrtli
jdou✠nversaji restaurante. Mantenga dOs Supâde Reïte = SogadePeSCadO (250 PtS)
cu chelnerila conform informatiilor conversaciones con Ia camarera *****
de mai jos. Ca referinlà, luali con Iainformacidndeabajo.Para
meniul de maijOs. Când Veli referenciamireelmentideabajo . Po#te - Pescado
hotàrîce Velispune,Iucralifiecare CuandohayadecididoIoquevaa
exerciju folosind conversaja de decir, emplee cada ejercicio CalmariàlaRomana =CalamaresalaRomana(400Rs)
pe CD,Verificali-vâ ràspunsurile usando I a conversaciôn deICD . Creveliprâjiti =GambasaIa plancha (240 Pts)
peCD. Compruebe SuS respuestas en el SpinaredemerluciuCumidii = LOmO de merluza cOn almejas
CD. j (560 PtS)
)
,: '
PâstràviàIaNavarra =vruchasaIaNavarra(600Pts)
Conversaciön 1 Pilafmarinâresc =Paell
a aIaMarinera (475Pts)
La sfârpi
tulvacanlei,dv pijrietenuldv.nu maiaveliaproape : ppppp
deloc bani. De aceea, dori lisa comandali pentru dv. pipentru 'r
prietenuldv. felurile de m âncare cele m aiieftine. carnes
Nu và maiputeli ;
permite nicivinpideaceeacereliapàînlocdevin. : E
scalopdevisel = Escalopedeternera (525 Pts)
Conversaci6n 2 RinichideJerez = RilonesalJerez(400 Pts)
Lualimasa împreunà cuunpadenerde afaceripipentrucàdori li Filedeporc =Solomillo de cerdo (500 Pts)
si-limpresionalicomandalifelurile cele maiscump Antricoate de miel = Chuletasde cordero(550Pts)
N e pentruamândoi. euicu usturoi = POlIoalajillo (475 Pts)
u uitalisà cereliIistavinuril
or.ln celedin urmà suntetiatâtde sàtui
încâtnumaidoritidesertul,înschimbcomandalicafele pialune ) ASCULTATI
*
'- ' CU ATENTI
; E *ESCUCHE ESTO
.

Vent
i A
scultalipartea 6-a din prima conversalie,pânàveliputea ràspunde
Aperitive asortat I
a întrebàri.
e = Entremesesvariados(400 Pts) .
Pepene cupuncà =Melônconjamôn (350Pts) Escenauno
Sparanghelcumaionezâ = Espérragosconmayonesa(500 No ustedde nuevo
Pts)
Supà rece sau salatà(din = Gazpacho(200Pts) Secciôn seis
bucàtelede pâine,ceapà,ropii,
asezonatà cu m uptar,sare, uleipi 1. Unde existà o catedralâ grandioasà?
otet,toatecrude).
Y zD6ndehayunacatedralmagnifica?
mletà spaniolà =Todillaespafhola (250 Pts) 2.Ceeste muzeuldeArte Frumoase?
..... yaué es elmuseo de BellasAdes?
'
.q
3-Merete dore&te un hotelscum p sau ieftin?
zDesea Merete un hotelcaro o barato?
92
93
k,
i
CAP.19 Hoteluri- Hoteles UNIDAD 19
cA p j: Hoteluri- Hoteles UNIDA D 19
în acestcapitolveliînvâja
.sà retinetio cam erà Ia hotel. u. oa.pentru ce orà? M : Si.&A qué hora?
, so': ua 8. EG :A Ias 8.
DIA LOG URI.DIALO GOS M' Pentrucâtepersoane? M: zpara cuéntos?
Eo.
. o mas: pentru doi. EG : Una mesa para dos.
Diélogo 1. M' Da,domnule.Numele dv.? M : Bien,sel
lor.fasu nombre?
Ana Roca (AR),recepcionista(R) EG.
. Gil. EG : Gil.
R: (Sutnà
Ho teleafbel
elCar onul
a.) R: (EIteléfonosuena) . Diélogo 3 Pedro Duarte.(PD),empleado (E)
.
. HotelCarabela.
AR:Bu nà ziua.
pentru 5 mai?Avelio camer
à AR: !HoIa!zl-iene una habi
taci6n pD.Dorescsà fac o rezervare PD: Quiero reservarunas
.

R: Cu para el5 de mayo? pentruovacanlàînAndalucia vacaciones en Andalucia.


.

AR: De un patsau dublà? R: zlndividualo doble? E: Da dom nule.Unde?


, E: Si,sel
lor.zD6nde?
R: Pe o persoanà, và r
og. AR: lndividual, porfavor. j PD.
. TnSevilla. PD: EnSevilla.
AR: Pentrucâte nopti? R: zparacuéntasnoches? tl E. A da, Sevilla.Este un ora: E: Ah,si,Sevilla.Es una
ntru o noapte. AR: Para una noche. k foarte frumos. La ce hotel?
R: Da ciudad muy boni
ta f,En qué
, am o camer à de o R: Sf, tengo una habitaci6n hotel?
AR: per
Cu soanà.
baie? AR individual. pD: EIsimôn. PD: ElSim ôn.
: facon baio? E.
R: Da, cu baie. R: Si, con baflo. . când dorilisàmergeli?
pD: La 1septembrie.
E: zcuéndoquiereir?
AR: Câtcostà? AR PD: EI1 de septiembre.
R: 5.000 pesetas pe noapte : zcuénto es? E: pentru 7 sau 14 nopti? E: zpara 7 O 14 noches?
,
mi , cu R: Son 5.000 pesetas con pD: pentru 14. PD: Para 14.
AR' c de j
un. de sayuno. E: pecenume, và rog? E: &% qué nombre,porfavor?
. De acor d,o iau. AR: Bien, entonces Ia tomo.
R: Numele dv :
L pD.. Duar
te.DIpidna de Duarte. PD: Duarte.EIsel lory Ia sefhora
, và r
og. R: &Su nombre, porfavor? î (pauzà )
AR: Doamna Ana Roca. AR: Sel lora Ana Roca. E.
. deDuarte.(Pausa.)
R: în regulà, doam nà Roca. R: Bien . scuzali-mà un moment. E: Perd6n,unmomento.
, seöor
Puteli confirma rezervarea confi rmar a Roca.&puede
Ia reserva por
(vorbeytelatelefon)Alo,
.
soberano? Doresco camerà
(Habla porteléfono.)Hola,
&soberano? Quiero una
în scris? escrito? d
AR: Da desigur. AR: Sî, claro. ubl: Ia hotelEISim6n din habitaci6n doble en elHotel
, sevilla.
R: Mullumesc. R: G racias. 14 nopli,pentru 1 EISimôn deSevilla.14
AR: La reved septem brie.Este în noches,para el1 de
R: La revedere.er
e. AR: Adiôs. . întregim e ocupat? Hotel septiem bre.zEsté
R: Adi6s. Anabel? HotelEugenia? completamente Ileno? zEI
Diélogo2 EnriqueGiI(EG),maitredehotel(M)
.
(Vor
oo mnbind
ulecDu
u Ped
ader.o. ) HotelAnabel?&EIHotel
'
EISimbn Eugenia?(Hablandoa
M: (Sunàtel
efonul) . M: (Elteléfono suena.) est
puteej
ocaup
vea
atoîncî
anme
tregi
ràme.
Ia Pedro.)
Simbn Sel
estâlc
orDuade,
ompl EIte
etamen
ElPatio. EIPatio.
EG : Bunà se hotelulA nabelsau hotelul Ileno.Puede teneruna
ara. Avet i o masà EG: lBuenas tardes!&Tiene una Eu
pentru m âine sear,à? m esa para m al
lana por Ia genia. habitaciön en elHotelAnabel
o enelHotelEugenia.
ZOChO? PD: Cum este hotelulAnabel? PD: fc6mo eselHotelAnabel?
a
)
;
.
.l

94 $'
cAp.19 Hoteluri- Hoteles uNjoA o 19
cA p.j: Hoteluri- Hoteles UNIDA D 19
E: Vi-lpotrecom anda. La feIpi E: Se Io puedo recomendaryel
hotelulEugenia. HotelEugenia tam bién. EXERCITII*EJERCICIO S
PD: Voi
E lua la hotelAnabel. PD: Tom aré elHotelAnabel. El
ugenia este foarte scum p. Eugenia es m uy caro. Ejercicio 1
CUM SE SPUNE .zCO-M O SE DICE? Dorili sà rezewali o camerà Usted quiereresewaruna habitnci6n.
.

1 Aceste numere và indicà ce tip de Estos ntim eros indican qué tipo
.Cum se rezervà o cam erà Ia hotel
C6mo reservarunahabitaci6n en un hotel.
.
t,isàrezervati.
camerà dori de habitaci6nquiere reservar.
a)tp51 tipo dehabitaci6n 1-una habitaciônindividual 4-con ducha
(cefeldecamerà ) . . 2
a.una habitaci6n doble 5-con I
avabo
con baöo
. 6 -con televisiôn
individual con bal
so.
Una habitaci6n dob le sin d y
t xumerele dintre paranteze () Los nt
imeros entre () indican
ucha. > indicàcâttimpvelista . cuânto tiempo va a estar.
b)paracuândo.
(pentrucând.) i Qemplo:(1)-unanoche
(2)-dosnoches
diez de enero. (3)-tresnochesetc.
Para el siete de mayo. (1S)-unasemana
veintiuno de a osto.
Acum cereli aceste camere. Al noraprœ untemrest
ashabi
tadones.
c)para cuântasnoches. verificali-vàràspunsurile pecD. compruebe susrespuestas enel
(pentrucâtenopli.) CD .

una noche. '


t a)1(1) b)24 (2) c)13(1)
Para dos noches .
d)2(1S) e)24 (3) f)13 (1s)
tres k g):5(g) ja)24.(js) i)23(1)
una semana. j)j: (r)
Desde el 5 de enero hasta el12 de enero... Elercicio 2
1de m a o el30 de m a 0...
: Dorilisà rezervaliocamer: pentru Ustedquierereservarunahabitaci
ôn
d
(t)poniéndolo todojunto. l' o anumità perioadà verificali-và para cierto tiempo.compruebe
.

oateîmpreunà.) 'g ràspunsurilepecD . sus respuestas en elcD.

para el1demayo. 1.(1)'


,30.03.-31.03. 6.(3)-
,02.08.- 05.08.
Me gustarfa una habitaciôn individual para dos noches. 2.(4).
,06.12.- 10.12. 7.(5),
.04.11.- 09.11.
con/sin baho para dos noches.
Tiene usted doble desde el1 de mayo. . 3.(1s);20.01.- 27.01. 8.(2)'
,28.07.- 30.07.
hasta el3. )# 4 (2).
.
,07.10.- 09.10. 9.(4)*
,23.02.- 27.02.
' 5.(1).
,12.05.- 13.05. 10.(1s);08.06.- 15.06.
96
97
cA e.j9 Hoteluri- Hoteles uNjoAo 1g
CA P.20 Instructjiuni- Reglem entos UNIDAD 20
Ejercicio 3
lnacestcapitolveliînvàla
Dori
t
ii sà rezervalio camerà Ia Usted quiere reservar una *Sà întrebalidacàunIucrutrebuiefàcutsaunu;
h
cot
arel
e.
urLmuali-và rolulîn conversalia habitaciön en un hotel Tome su
. *sà dalireplicile necesare.
eazà.E pe CD. parte entre Ios espacios de Ia
conversaci6n.Esté en elCD . DIA LO GURI*DIA-LOG OS
Recepcionista deIHotel:HotelCarabela.
Usted'
.... Diélogo 1.Seöora Garcia (G),agentedeTuri
smo (AT)
Recepcionista deIHotel:zlndividualo doble?
Usted:... G: Doresc sà rezervun bilet G: Quiero reservarun vuelo
Recepcionista deIHotel:zpara cuéntas noches? pentru Caracas. para Caracas.
Usted:...
Recepci AT: oa, doamnà.Cânddori lisà AT: Si,sehora.zcuéndo quiere
U onista deIHotel:Si, tengouna individual. :
' càl
:toriti? viajar?
Rsted:... j'7
' o.
' uunaviitoare Ziua de
. G: EIm es pr6xim o.EI
ecepcionista delHotel:S; con baôo.
Usted: .. .
1 .r. naytereafiuluimeueste pe cumpleaöosdemihijoesel
RecepcionistadeIHotel'Son 3.000 pesetas con desayuno
.
20 noiembrie.EIIucreazà Ia 20de noviembre.EItrabaja
Usted:... .
caracas. en Caracas.
RecepcionistadeIHotel:JQuénombrn nrarfnwrarep AT: Avelinevoiede unpapaport AT: Ustednecesitaunpasaporte
Usted:... - -''--''---'' val
abil. vélido.
Recepcionista deIHotel:Bien. &puede confirmarsu reserva Dor ' G'. Da'îlam .Am nevoie de vi
zà G: Sî,Io tengo.&Necesito
escrito,porfavor? ' pentruVenezuel a? visado para Venezuela?
Ust
R ed:... AT: Da. Avelinevoiedevizà AT: Sî.Usted necesitavisado
ecepcionista deIHotel:Graci as. pentruVenezuel a. para Venezuela.
Us
R ted'
.... ( o . A da? Nu am . G : &Ah,sî? No Iotengo.
ecepcionista deIHotel:Adiös. j Ai.laiàunformular.Trebuiesà-l AT:Aquîtieneunasolicitud.
trim i
tetiIa Am basada Tiene que enviarla a Ia
ASCULTATICU ATENTIE .ESCUCHE ESTO 0. Ven ezuelei. EmbajadaVenezolana.
# 1 . M ult,umesc.Trebuie sà am G: Gracias.faTengo que tener
Acum ascultaliurmàtoareapadedinNo usted denuevo asigurareade càlàtorie? unsegurodeviaje?
ascultalidinnouîntreaga bandà Velifiuimi Arfibinesà. AT. Nu nuavelinevoiede AT: No, no necesita segurode
înlel
egeliacum.
.
tisàconstatalicâtdemult ; ' asig
'urarede càlàtorie Dar .
viaje.Peroyo siempreIo
eu întotdeauna o recom and. recom iendo.
Escena uno G: Trebuie sà am certificatde G: zTengo que tenerun
No usted de nuevo vaccinare? cedificado de vacunaci6n?
AT: Nu,nu este necesar. AT: No,no es necesario.
Secciön siete . G: O 1bine. G: Oh,bien.
1.nzoui
Ci e caén
utàest
océamer
buscando
à d una habitaciôn individual? ' Diélogo 2. Paco (P),jefe(J)
e o persoanâ?
2.zpara cuàntas noches? p.
Pentrucâtenopli? ,
' unde mergejiînconcediu? P: faAdondevaairde
3. dacôm o se Ilam a elhotel? vacaciones?
Cum se num eyte hotelul? L
y J: V ON în G efm ania. J: VOy a ira Alem ania.
P: lntr-adevàr? Unde? P: &Deverdad?faAdonde?
98
; 99
é
)
cAP.20 Instruct
ji
uni- Reglem entos UNIDA D 20 j
CA P. 20 nstruct
,iuni- Reglem entos UNIDA D 20
J: Voimerge Ia Berlin. J'
. Voy a ira Berlin.
P: Foarte interesant. P: Qué interesante.&usted &Tengo que tener?
CunoapteliBerlinul? conoce Berlin? 'Tenemos Obtener?
J: Nu,deloc.Ce-ide vàzut J: No,en absoluto.faoue debe
acolo? uno veralIî? u tener.
' Primero uno debeverI
P: Maiîntâi,trebuiesàvedeli P. a sted (no)tiene que Obtener .

Poarta Brandenburg,apoisà Puerta de Brandenburgo,


urcajînTurnulTeleviziunii, despuéssubira IaTorre de EXERCITII* EJERCICIOS
trebuie sàmergeliIa IaTelevisi6nydebe ira 1
Potsdam,Ia Sanssouci. Potsdam,aSanssouci. Ejercicio 1
J: Ce-iacesta? J: L,Y qblé eseso?
P: Este unpalatfoartefrumos P: Esunpalacio muy bellode latà o listà de lucruride care a!i Aquîhay una lista de cosas que
din tim pulregeluiFrederic 11 Ia época delRey Federi
co 11 putea avea nevoie. puede necesitar.
alPrusiei. de Prusia. )
J: E nevoie de vizâ pentru J: fase necesita un visado para ' ochel
aride soare gafasde soI bani dinero
Germania? Alemania? periujàdedinj cepi
llodedientes hartà mapa
P: Nu,nu este nevoie. Dar,nu P: No,noesnecesari
o.Pero costum debaie trajedebaho rachetàdetenis raquetadetenis
uitaliaparatuldefotografiat. nose olvide deIlevarsu payapod pasapode cizme botas
m équina fotogréfica. bil
ete de intrare entradas um brelà paraguas
J: Da,desigur.Trebuie sà J: Si, claro.Y debo comprar
cumpàrpifilm . una pelicula también. care dintre aceste Iucruritrebuie &Qué cosas de Ia Iista tiene que
sà IeIualicu dv.? tomar?
F . .
CUM SE SPUNE *ZCOM O SE DICE? ; Exemplu:Trebuiesà iau umbrela paraguas.
.

1. Ejemplo:Tengoquetomarmi
cum se întreabà dacà trebuie sà se facà ceva anume. '
Preguntando siuno tiene que haceralgo. 1.cetrebuiesàIuajcând mergelila cumpàràturi?
! 2.Dorilisàjucat,ifotbal.
zTengo tener unpasapodevéli do? Si,tieneque tenerlo. 3.Doritisàjucalitenis.
fal-enem os que obtener unvisado? No,notieneque 4.Ave!jdegândsàfaceliocàlàtorieIalarà.
unse uro devia.e? tenerlo. 5.vrejsà mergejlateatru.
6.EstecaldkidorilisàmergeliIa bazinuldeînot.
un certificatodevacunaci6n. 7.Vret,isà vàpetreceliconcediulînstràinàtate.
tener un carnetinternacionalde conducir . ' 8.RàmâneliIasfârpitdesàptàmânàla prieteni,Ialarà.
Usted (no)tieneque obtener una Cada Verde, 9.ejouà .

un asa orte. 10.Ceruleste senin.


) .

j Tengo
Tengoque
quetener
(T
? Si,t
...
rebuque
iene
.
iesà am.)
tener./No,no necesita tener
Ejercicio 2
. u obtener (Trebuie sà...? Da,trebuie s: aveli./ Nu,nu
.
Uitali-và ja o pagi
bnà din agenda Mire una pâgina deldiario de
trebuie sà avetis Iui Paco.Ce tre uie sg facà în Paco.&oué tiene que hacercada
au sà obtineti. â
k fiecare zia sàptâm niip qjça de Ia sem ana?
10O tê
.
101
CAP.20 Instrucliuni- Reglementos UNIDAD 20
CAP.zg Instruct
,i
uni- Reglem entos UNIDA D 20
Ejemplo:gaouétienequehacerPaco?-Eltienequevera Felicidad .
faouétienequehacerPaco eldomnigo? ASCULTATICU ATExyjE .ESCUCHE ESTO
f-oué tiene que hacerPaco ellunes? , '
zouétieneque hacerPacoelmades? Ascultaliîncào dat;întreagabandà(inclusivultima scen,).
&oué tiene que hacerPaco elmiércoles?
zouétiene quehacerPacoeljueves? Escena uno
zoué tiene que hacerPaco elviernes? t No usted de nuevo
zouétienequehacerPacoelsàbado? )
Domingo.
) Seccidn ocho
Lunes: ' v
b e
uraaF
sc re
el
i
lc
ci
d
oade..
ch 1
jè 1.Cinearezematcamer;Iahotejpestru Merete?
Martes: ira Bilbao . faouién ha reseN ado elhoteIpara M erete?
Miércoles: compraruncollarparaFelicidad . 2.Meretedoreytecameràcu micdejun?
Jueves'. compraruna raqueta de tenis. faouiere Merete habitaciôn con desayuno?
Viernes: levantarse a las 6 de la maiana. a ce numàrare cam era IuiMerete?
Sàbado: quedarseencama (esté cansado) .
facuéleselnûmerodeIa habitaci6ndeMerete?
Ejercicio 3
Enrique piAna au hotârâtsâ Enrique yAna han decidido visitar '
viziteze nipte prietenila sfârpitde a unos amigos durante elfin d
e
sàpt:mânà.Ana va pleca vineri. semana.Ana va a irelviernes. L
' '
Enrique trebuie sà ràmânà pânà Enrique tiene que quedarse hasta y
sâm
E bàtà dupà-amiazà. Deoarece elsébado porla tarde. Como .
nrique este foarte neatentcând Enrique es muy descuidado
aranjeazàlucrurile,Anaa strâns
t preparandolascosas, Ana ha
otce aravea nevoie pia luatcu recogido todo lo que élnecesita y
e
dàa.tSâmbitàdimineala,Enrique seIo ha llevadoconella. El
elefon ca sà întrebe ce sà ia sàbado porla maöana Enrique
cu eI.Ana îispune câ totule în telefonea para saberqué tiene
ordine.AscultajCD-uIpiIuasi que llevar. Ana le dice que todo
rolulAnei. esté arreglado. Escuche en elCD
y tome Ia parte de Ana.

Exemplu: Ejemplo:
Trebuie sà-miiau racheta de z'Fengo que Ilevarmi
tenis? raqueta de tenis?
Nu,nueste nevoies:-tiiei No, no tienesque Ilevartu
racheta de tenis. raqueta de tenis. (
.
102 (
) joa
j
>:
.!
Jocuripisporturi- J
CAP . 21 Juego y deporte UNIDA D 21 cAp ocuriyispoduri-
. 21 Juego y depode UNIDA D 21
în acestcapitolvej învàla
.sàfacetipropuneri'
,
MAR.
.E sâmbàtà.Joacàfotbal. MAR:Essébado.EIestéjugando
.sà propunelicuivasà participe; alftitbol.
.sàîntrebalipecinevadacà sepricepe Iaceva' ,
B. vjoacàdesfotbal?
' B: faluegaalft itbola
.sà întrebalipisà discutalide câte oritrebuie exersatà/repetatà o menudo?
activitate. MAR.
' goacà fotbalînfi
ecare MAR:Juega alftitbolcada
sâm bàtà yise antreneazà Sébado y Se entrena dos
DIA LOG URI*DIALO
M GOS j de douà oripe szptàmânâ. VecespOrsemana.
t
L B.
. oe ce nu mergicu eI? B: faporqué no vas conéI?
'
Diél t MAR. Nu mà intereseazàfotbalul. MAR:No estoy interesada en el
ogo 1.Felicidad (F),Paco (P),Mar
--fa-- i
! ftitbol
.
j
F: Ce zifrumoasà!Haisà F: Qué dia tan estupendo. .;
P: î
notàm .
Da,ce idee bunà.
Vamosa nadar.
P: Sf, qué buena idea.
cUM SE SPUNE *&CO-M O SE DICE?
F: Maria ptie sà înoate? F: zsabe nadarM aria?
P: Nu ytiu. Sà o întrebàm . P: No Io sé. Vamos a j cum se propune cuiva o activitate.
c'ô
Preguntarle. mo sugerirhaceralgo.
F: Maria,e o zifrumoasà. F: M aria,hace un tiem po
estupendo. i
a jas cartas.
P: Mergem sâînotàm? P: zvamosanadar? jblgar alSquasja.
F: Stiisâînoti? F: &sabesnadar? ) v ajtonis.
M: Da, înotfoade bine. M: Si,sé nadarm uy bien. amosa
r
P: Eu nu înotprea bine. P: Yo no sé nadarbien. ir a darun paseo.
M : Nu face nim ic. Sâ mergem . M: No impoda. Vam os. a nadar.
P: (Fàràchefl: P: (A regaöadientesl:
Bine,sà mergem . De acuerdo. Vamos. 2. cum se întreabà o persoanà dacà practicà un sport.
Diél Preguntando sialguien puede haceralgo. (
ogo 2.Sel
lora Madinez(MAR),seiora Busto(B)
.
:
E
MAR:Unde este Juan astâzi? MAR:zDönde esté Juan hoy? nadar? Si,yO Sé. E
usted e
? él/
B.
. L.a râu. B: En elrio. él esquiarjt ella sabe.
MAR:Cefaceacolo? MAR:zoué est;haciendo allf? &sabe ella jugara enisp j
B: Pescuiepte. B: Est; pescando . Maria jtloarajjsquash? No,yo nosé. l
MAR:Merge desIa pescuit? MAR:&Va amenudoa pescar? jugara ascadas? él/ella no sabe. 1
j
B: o,merge de cincioripe B: oh, élva cinco veces por
sàptàmânà.lntotdeauna semana. siem pre estoy Yo sé u
suntsingurà. soIa nadar n poco.bien.
'De ce nu mergicu eI?
MAR. MAR:zpor.qué no vas con éI? Usted Si esquiar bastante
' Nu mà intereseazà pescui
B. tul. ,s : bien.
B: Noestoyinteresadaenpesczr. EI no sabe jU9araltenls en a bsol
uto .
Unde este Blas astàzi? faD6nde esté Blas hoy? Ella iUgar31Sqtlash muy bien .

104
j:5
Jocuriyisporturi-
CA P.21 Juego y deporte UNIDA D 21 Jocurj#jsporturi-
cAp.2j Juego y deporte UNIDA D 21
3.Cum se întreabà o persoanà dacà face regulatsport.
Preguntando con que frecuencia hace algo. &vamos a darun paseo?
Jugam os ajtenis.
Justed esquiar?
&El vaa menudo a pescar? Propuneliuneipersoane s: aveyi Sugiera a una persona que haga
'Ella 'u aralft
itbol? împreunàurmàtoareleactivitili. Iasactividadesdeabajo.

Yo juegoaltenis enlasvacaciones. a
ac itiàr
càl cà
iqi
lenoastre -
-I
meernar
ont ueastcros Iibr
abal loos
me entreno cada dfa.
EI unas 5 vece a merge Ia înot -ira nadar
Ella va nadar s porsem ana. a face fotografii - tomarunasfotos
a cada sàbado.
Nosotros vamos pescar dosVece a face un tur -daruna vuel ta
s porsem ana. a cânta Ia chitarà
6 -
tocarIa guitarra
El jtlegaaltenis enlasVacaciones. '
a mergeIadans
a merge în excursie
-irabailar
Ella se entrena cada dia. - irde excblrsi6n
Nosotros jugamosaltenis unas
cada 5 veces porsemana. Ejercicio 2
nos entrenamos sébado.
dos veces orsemana. lntrebalio persoanà dacâ poate Pregunte aajguien siél/ella sabe
face aceste Iucruri. hacerestas cosas.
nado.
Yo ame
a ve nudo juego altenis.
Exemplu: Ejemplo:
ces vo de compras. '
Stisis:înotasi? zsabeusted nadar?
raram ente nadam os. t Maria ptie sà înoate? fasabe M aria nadar?
Nosotros nunca
jugamosaltenis.
vamosde com ras. acàlâri;ajucatenis;aconducemapina;a cântaIa chitarâ;adansa;a
a m enudo a esquiar.
schia;acânta;a gàti;ajucatenis.
Ella va
Mihijo aveces a nadar. Ejercicio 3
EO00Or raram ente juega a Ias cartas.
nunca aItenis. 11cunoaytetipeMateo Luiîiplace Usted conoce a Mateo A él Ie
. .

sàjoacefotbalyicàqi,îiplace sà gustajugaralftitbolyaIasc'artas .
schieze pisâ se plimbe. Le divierteesquiary pasear
EXERCITII.EJERCICIOS .
' O cunoaptelipe Magdalena Eiîi Ustpd conoce a vagdalena.A
.

Ejercicio 1 place s: danseze,sà înoate,s: ella le gusta bailar, nadar,montar


càlàreascà &isàjoacetenis. a caballoyjugarajtenis.
Existà douà modalitàli de a Aquihaydosformasdesugerira
propune uneipersoane sà faceti una persona quehagaalgo . FacelicâtevapropunerjjujMateo Haga unaspropuestas a Mateoy
împreun;ceva. piMagdalenei.Iatànipteexemple vagdalena. Aqui hay ejemplos
deconversaje. de unas conversacjones.
1O6 '
107
J
T
Jocuriyisporturi- '
CA P.21 Juego y deporte UNIDA D 21 u
CA P. 22 rgent
,e - Em ergencias UNIDA D 22
Usted:Mateo,&jugamosalftitbol?
Mateo:Si,... înacestcapitolveliînvàla
*sâcereliajutorîn cazde panàauto;
Usted:Magdalena,zjugamosaIascartas? *sàcerelio programare.
Magdalena'
.No,nopuedojugara Iascartas.
Sugerati-iIuiMateo sà: Sugieraa Mateo que: DIALOG URI*DIA-LO GO S
;
.
'
a)joacefotbal a)jueguealfûtbol l
b)càlâreascà b)monte acaballo l Diâlogo 1.AmaliaGiI(AG),EnriqueGiI(EG),hombredeIRACE (RAC)
c)joacecàqi c)juegueaIascadas $
d)joace tenis d)juegue altenis 1 AG:Ceînseamnà zgomotul AG: daouéeseste ruido?
e)meargàlaînot e)vayaanadar 1 acesta?
t EG: Nu ptiu. EG: No Io sé.
Propuneti-iapoiMagdalenei Entoncespropongaa Magdalena AG:Pri
vepte indicatorulde AG:MiraIatemperaturadeI
urm a
-toarele: I
o siguiente: tem peraturà. m an6m etro.
EG: La naiba!Fierbe. EG: lvaya hombre!Esté
f)sà meargà Iadans f)vayaa bailar hiwiendo .
g)
h)s
sà mear
àme argà
gàI as
Ia încohi
t gl
h)vvaya
ayaaesquiar r Ao.opreyte.
. AG:Pérate.
i)sàjoacefotbal i)juegueaal
nadar
ftitbol 7
Eo. E un telefon aici.
Ao' . oo beyte- EG: Hayunteléfonoalli.
j)sà càlâreascà j)monte acaballo Eo .' Alo!suntî te. AG: Date prisa.
n panà. EG: !HoIa!Tengo una averîa.
Comparaticonversalia dv.cu cea como
'
are su conversaci6n en nI
- '
' RAC:(latelefon).Careeste RAC:(aIteléfonol:zoué
de pe cD. cD. numàrulmapiniidv.? matricula tiene su coche?
EG: M-1633-HH EG: M-1633-HH
A SCULTATI
'
CU ATENTI
'
E *ESCUCHE ESTO RAC:Ce marc:este? RAC:&Qué marcadecoche?
' EG' seatIBIZA SXI. EG: SeatIBIZA SXI.
înacestcaqitolîncepelisàascultalionouàînregi
strare Ascultalide
. RAC:Ce culoare? RAC:zoué color?
atâteaoripadea Intâipân-
agâsijràspunsuril
eIaurmàtoareleîntrebàri. EG:Ropie. EG:Rojo.
E RAC:De Iace numàrtelefonali? RAC:&cuéleselntimerode
scena dos teléfono deIque esté
De visita en elM useo deIPrado Ilam ando?
Secciôn uno EG: 112. EG: 112.
.
RAC:Undevàaflali? RAC.faDbndeestéusted?
1. $Qué es elMuseo deIPrado? EG: La aproximativ doikilometri EG:Aproximadamente a dos
Ce este MuzeulPrado? de Barcelona. kil6metros de Barcelona.
RAC:Suntelimembru RACE? RAC:&EsustedsociodeIRACE?
2.facômo se Ilam a elarquitecto? EG: Si.
Cum se numeyte arhitectul? EG: Da. RAC:Voy a enviara alguien
RAC:Trimitpe cineva imediat. inmediatam ente.
3.d.cuélesIa colecci
ônde pintura mâsimpodante deIMuseo deIPrado? EG: Gracias.
careeste cea maiimportantàcoleqiede picturàdin MuzeulPrado? EG:Mullumesc .
è,
108 .t
:.
L 109
CA P.22 Urgente - Em ergencias U NIDAD 22
. cA p. 22 urgent
,e - Em ergencias UNIDA D 22
Diélogo 2.SefhoraGarcîa(G),Recepcionista(R)
Sehora Garcia:(asigurayi-vàcàvorbit
:icucentruldesin:tate.)
G' (Ia telefonl:Alo,sunteti G: (telefoneandol:Hola, faEsel Recepcionista:Si.Buenos dias.fa oulén habla?
policlinica? ambul atorio? Sel
lora Garcia:(doritioîntâlnire cudr.Suérez.)
R: Da.Bunàdimineala.Cine R: Si.Buenosdfas faouién
. Recepcionista'
.Si,sehora Garcia.facuàndo quiere venir?
G: s
Suun
nttedoa
li? mnaV
alentina
habla?
G: Soy Ia seöora Valentina
SeioraGarcia:(înaceastàdimineal: )
Recepcionista'
.

. No,Io siento.EIdoctoresté ocupado toda la maGana.


Gar
pr cfa.A: dorio Garcfa. Y quisiera veraldr. ; fapuede veniresta tarde a Ias 18.15?
ogramare la dr.Suàrez. Suérez. f
j senoraGarcia:(potveniIa aceastà orà )
R: Da, doamnâ Garcia.Când R: Si, seGora Garcia.fa .

dorilisàvenili? quierevenir? cuéndo t


,
Recepcionista'Adiôs,sehoraGarcia.
.

G: EsteIiberînaceastàdiminealà? G: faEsté Iibre esta maiana? ' Ej


R: Nu , îmipare râu.Este R: No, lo siento.Elestà eercicio 2 -
ocupatînaceastàdiminealà. ocupadoestamaôana
Putelivenidupâ-amiazàIa zpuede ustedvenirest.a ' Ascultayidin nou dialogul1.Apoi Escuche de nuevo el diélogo
18 15? tarde a las 18 15:
2 imaginali-vàcâSunteliînpanâpe nûmero 1. Entonces imagînese
G. Da'.Este în ordine Voiveni G: Oh,si Vale.lréestatardea
.
'
. . autostradà. Conduceli un que usted tiene una averia en Ia
I
a 18.15.Mullumesc. Ias 18.15.Gracias . Volkswagen Santana, ropu, cu autopista. Usted conduce un
R: La revedere,doamnà Garcia. R: Adi6s seöora Garcia. '
numàrulNEA-RX 104.Telefonali Wol kswagenSanlna,rojo,matricula
CUM SE SPUNE *&CO-MO SE DICE? de Ia cabina 45, situatà Ia 15 NEA-RX 104 Ustedesté I
kilometride Tarragona, în drum desde Ia cabina telefônicalama ndo
, .
t nûmero
r spre Barcelona peA7. 45,a 15 kilUmetros de Tarragona
1.
CbCum se fixeazà o întâlnire. e goale din viajando para Barcelona, en Ia,
Completali spasiil
mo haceruna cita. , dialog.Esteînregistratpe CD. A7. Com plete el diélogo. Està
grabado en elCD.
eldoctor,
Quiero una cita con elDr.Dfaz. t Usted:...
elseiorSantos. RACE:&oué nùmero tiene su matricula?
I
a seiora Gil. ' kjsted:...
zEsté él libre i RACE:f.De qué marca es su coche?
aqué (+hora)? usted:
zpuedo venir
ejla qué(+dia ofecha)? ' RACE.jaotjé color?
.
.,.

Usted:...
EXERCITI.EJERCICIO S RACE:&cuéleselnûmerodeteléfonodelqueestéllamando?
Usted:...
Ejercicio 1 RACE:faD6ndeest
é usted?
usted: Yo estoy a 15 kil
ômetros de Tarragona viajando para
Và amintilide dialogul2 de pe fase acuerda deIdiélogo 2 en el RACEBar
.
cel
ona en I
a A7.
CD?Atuncicompleltispajilegoale CD? Entonces comqlete Ia pade .
g.Esusted sociodeIRealAutom6vilClub?
cu ceea ce trebuie sà spunà de Ia seöora Garcla entre los usted:...
doamna Garcia. Este pe CD. espacios de Ia conversaciôn. RACE..g.e enviaré a alguien inmediatamente.
.
Esté en elCD también. Usted. Gracias.
i
110 #f
ih , 111
!
CAP.22 Urgenje- Emergencias uxjoAo 22
CAP.23 oefect
,
iuni- Defectos uNloA o 23
ASCULTATICU ATENTIE .ESCUCHE ESTO
u acestcapitolvetiînvàja
Ascultaliacum pàqile2yi3aIeînregistràriioevisitaenelMuseo *Sâ VàexprimaliregretulreferitorIaunanumitfapt;
delerado. -sàaràtaticà ceva nufunclioneazà;
.sàdalicevaIareparat.
Escena dos
De visita en elMuseo deIprado
DIA LOG URI*DIALO
- GOS
Secciön dos
1 Diâlogo 1.esposajoven(Ej),maridojoven (Mj)
. zEra espanolEIGreco?
Era spaniolEIGreco? Ej: Ce s-aîntâmplat? Ej: &oué pasa?
2.zou
C é pint6ElGrecoenToledo? Mj: Am Spartofarfurie . Mj: Heroto unplato.
e apictatElGreco IaToledo? J Ej: 0,ceamaibunàfarfurie Un . Ej: !Oh,mimejorplato!Un
3.facuàndo y d6nde muri6 EIGreco? '
adou de Ia màtuya Pilar. regalo de tia Pilar
Cândpiundea muri
tElGreco? 1
f/
.
Mj: F
Imiparefoade ràu,draga
.
Mj: Losiento mucho,querida.
m ea.
Secciöntres Ej: 0 , cestângaciepti! Ej: Oh,quétorpeeres.
.zDônde
U naciô Velàzquez? Diâlogo 2. Enri
que Gil(EG),Amalia GiI(AG),dependiente (D)
nde s-a nàscutVelézquez?
2.faD6nde estaba el,,SaI6n de Reinos''? EG: Drace,s-a stricat. EG : lMaldiciön!Esté averiado
Unde era ,,Sal6nde Reinos'? AG:Ce-aipàjt? AG:zouétepasa? .
3.&cuéles elotro titulo de ,,La Rendicibn de Breda''? EG: Aceastâ mapinâ de tâiat EG : Este cortacésped no
Care este celàlal
ttitlu alIucràrii,,La Rendiciôn de Bredaf
'? 9aZOn nblfuncsioneazà. funciona.
,)
AG: Bine,dareste foade veche. AG: Bueno, estémuyvi
ejo.
(câteva ore maitârziu.) (Horasdespués.)
EG:Aceastà mapin: de tàiat EG: Este codacésped no
gazonnufunctioneazà. funciona.
D: Da,cilindruleste stricat. Are D: Si,elcilindro esté roto.
nevoie de unulnou. Necesita uno nuevo.
ï EG: Câtcostà? EG: facuénto cuesta?
'
t D: Aproximativ 10.000 pesetas. D: Unas 10.000 pesetas.
Poate,15.000 pesetas. Q uizés, unas 15.000
: pesetas.
EG:Câtcostà mapi na aceea EG: &cuénto cuesta aquella
: nouà? m équina nueva?
D: Aceea costà 65.000 D: Aquell a cuesta 65.000
Pesetas. peset as .

EG :Trebuie sâ mà gândesc. EG: Tengo que pensarlo.


'
112 j
.
f
)
.
113
.

j
Y
cA P.23 Defectiuni- Defectos UNIDAO 23 r
,
'
CAP . 23 oes ct
,juni- oefectos UNIDA D 23
Diélogo 3.Sefiora Garcia (G),empleado (E) j
J
.
EX ERC ITII* EJERC ICIO S
G : Bunà seara. E ceva în G : Buenas tardes. Le pasa 1
)
neregulà cu televi
zorulm eu. algo a m itelevisor. I
J Ejercicio 1
E: Care-iproblema? E: zcuéles elproblem a? y
(
G:
E: ANultceva?
este bunà culoarea. G: EIcolorno escorrecto. ) Ascbll
talidialoguldepeCD. EscucheeldiélogoenelCD.
E. aA lgo m és? '
G: Da,face un zgomotciudat. G: sf,hace un ruido extraho. t Dependiente:Buenosdias,seöorta).
E: lnseleg.Trimitimediatpe E: Bien. Le envio a alguien î
' Turista:zpuede ayudarm e,porfavor?A lgo Ie pasa a m isecadorde
Cineva. inm ediatam ente. Pelo(uscàtorde pàr).
G: Poate veniîn aceastà G : zpuede venirestatarde? No Depondiente:&cuéles elproblem a?
dupà-amiazà? Nu vreau sà quiero perderrpe ' Ttlrista:Hace un ruido extrafho.
pierd pcorrupci6nen Miami''. ucor rupci
ôn èn M iam i''. i Dependiente:Ya.
E: Sà vedem ce se poate face. E: Vamos a vercué se ouede ê Turista:zpuede arreglarlo?
hacer. ' - Dependiente'. Verem os Io que se puede hacer.
G: Multumesc.Larevedere. G: Gracias. Adiös. , Turista:facuénto(tiempo)tardarâenarreglarlo?
Dependiente'.Venga m aflana a Ia m ism a hora.
CUM SE SPUNE .zco-M o SE DIcE? ' Turista:Graci
as.
1.cum se exprim a rearetul. . LualiIoculcelordoipebaza TomeIasdospartessegtinIas
côm o expresarsu inte-
rés. urmàtoarelorinform atii. informaci
ones siguientes.
:
sinceramente. 1. Aparatuldv.deras nu merge 1. Su maquinilla de afeitarno
Lo siento de verdad. bine. afei
ta bien.
mucho 2. ceasuldv.ràmâneîn urmà. 2. Su relojse atrasa.
. )
3. Aparatuldv.de fotografiatnu 3. Su méquina fotogréfica no
2 cum se spune cà un obiecteste deteriorat. se regleazà bine. enfoca bien.
C6mo se dice que algo esta roto.
Ejercicio2
He roto Un Plato.
.
un arr6n. , Dacà
t mapina dv. se stricà, va Si su coche sufre una averia,
rebuisà telefonalidupà ajutor. tendré quetelefonearpara que Ie
coche Citiliacestdialogca model. ayuden.Lea este diélogo como
EI codacésped r m odelo.
fusible esté estropeado.
g.a cjjindro OficialRACE:RealAutom6vilClub.Buenos dias.zpuedo asistirle?
b Conductora'
.Buenos dias,&puede ayudarm e,porfavor?
aterfa no funci
ona.
ofjcialRACE:&Qué Ie pasa?
Conductora:Tengo una averia.
A lgo Ie pasa a m i televisi6n. , oficialRACE:fa Ddnde esté usted?
coche. !
conductora:Estoyentre Tarrégona y Reus.
tr
114
) 115
i
!f
CA P. 23 Defecliuni- Defectos UNIDAD 23 ))
;
CAP.23 oefecjiuni- Defectos UNIDAD 23
OficialRACE:&oué tipo de coche tiene? '
Conductora:UnOltcitClub. ) d)A!iarscuvedurapatujui,fàcândo gaurà(ha quemadoun
OficialRACE:&CuàIessunombre,porfavor? )
r agujeroenjacolchadeIacama).
Conductora:MinombreesPopescu.Popescu . 1 e)A!iIàsatapa sà se reverse din cadà thadejado correrelagua del
OficialRACE:faouélepasaasucoche,seöoritaPopescu? ) bafhohastarebosar).
Conductora:E(ventiladorestéroto. j f)A!icàlcatpestepisicà (hapisadoalgato).
OficialRACE:zEs usted socia deIRealAutom6vilClub? Conducto j
ra : ?
No,perosoysociadeIAC rumano. ASCULTATI
,
CU ATExyj
'
E .ESCUCHE ESTO
OficialRACE:Permanezca en su coche y enviaremosa alguien Io '
j
mésprontoposible. ) Ascultajacum partea 1dindialogul3.
Padea reprezentantuluiRACE este La parte deIOficialdeIRACE esté Escena tres
înregistratà pe CD . Dv.I
ualilocul grabada enelCD.Ustedtome la Una feliz noticia
turistului,conform informalieide padedeIa turista deacuerdocon
maijos. lainformaci6nde abajo . Secci6n uno
1.zoué quiere organizarTomés?
1.Su M ercedes 190 sufre una averia entre Bilbao y San Sebastiân Ce vrea sà organizeze Tomâs?
Usted cree que Ia bateria està descargada. . .
2.Su Audi100 sufre una averîa entre Zamora yValladolid. EIradiador : 2.èc6mo se llam a elnovio de Carm ela?
esté roto. Cum se numepte I ogodniculCarmelei?
3.Su Ford Sierra sufre una averfa entre Lérida y Gerona. EIm otor
hace un ruido extraöo. 3.f.Le gusta a Tomés elnovio de Carmela?
LuiTomés îiplace logodniculCarmelei?
Ejercicio 3
Uneoriau Iocaccidente pitrebuie A vecesocurrenacci
dentes ytiene
sàvà cereliscuze politicos. quepedirdisculpasamablemente .

Ejemplo:
sinceram ente
Lo siento de verdad que haya roto una taza.
m ucho

Acum încercali sà và scuzaj Ahoratrate de discbllparse porlos '


pentru urm àtoarele accidente. siguientes accidentes.

a)At
iisjartovazà(unjarrdnroto). )
b)A,ivarsatvin pefalademasà (ha manchadoelmantelconvino) .
c)A!ipierdutcheile de lacasà(ha perdido1asIlavesde sucasa). )'

'
116 j
ird
j
)
qr. jj7
.
.
i
l .

l
,'t

CAP.24 Boli- Eferm edades UNIDA D 24


CA P.24 solk- Eferm edades UNIDAD 24
ln acestcapitolveliînvàla
.sà anuntaticàsuntetibolnav; p.
o' uuj jumesc. P: Gracias .

.sà descrielisimptomele bolii; r'


. Trebuiesàstasiînpatcâteva Dr: Tiene usted queestaren
.sàvâ interesajde medicamentelenecesareîncazde boalà . zjje.ginujucajfotbal. cama un pardedîas.Y no
P: Nu,d-le doctor. m As fûtbol.
.
DIALOG URI.DIA LOG OS P: No,doctor.
jj
'
Diélogo 1.Felicidad (F),farmacéutico(Far) j' ,.
j cUM SE SPUNE *ZCOMO SE DICE?
F: (înfarmaciel:Vâ, rog,aveli z'Fiene algo paraun #
)
ceva pentruderanjament trastorno de est6mago? 1 j'uamedic.
stomacal? Far:zoué esexactamente Io que L'
.
Erlejméujco,
Far:Despre ce este vorba exact? le pasa? '

F: Am obl
poarà diareepio F: Tengounpocodediarreay a)cum spunelicz suntet
,ibolnav.
durere de cap teribilà. un terrible dolorde cabeza c6m o decirque esté enferm o.
Far: Când a început? Far:facuéndo empezô esto? .
F: lntimpulnopsii. F: Durante Ia noche pasa?
Far:O s: và dau ceva pentru
.
Far:Le voy a daralgo para la zoué Ie ocurree? enfermo.
diaree. diarrea. p M e siento mareado.
F: Mulumesc. F-
. Gracias . mal.
Far:Maibinesàcumpàrasi Far:Mejorque compreaspirinas ?
débil.
aspirine pentru durerea de para su dolorde cabeza.
cap. ê
F: Câtetrebuies;iau? F ' è b)CUm doscHopBimptomele.
&cuéntas debo tom ar?
. C6mo describirlos sîntom as.
Far:Avetiinstrucliunilepeflacon. Far:Siga1asinstruccionesen el
F: (en Iafarmacial:Porfavor. paquete .
ja cabeza. capul
Diélogo 2.Paco (P),doctor(Dr) eldiente. dintele
Ia espalda. spatele
Dr: Deci,sà vedem . Ce s-a Dr: Bien. Vamos a ver.zoué le elpecho. pieptul
întâmplat? pasa? ul
P' Cred câ mi-am luxatglezna. P: Creo que me he torcido el CTiene dolor? Me duele ej brazo. brat
,
.
Vâ doare? M à doare eldebo. degetul
tobiilo. elest6m ago. stom acul
Dr: lnteleg.Vàdoare? Dr: Ya. faTiene dolor? japierna. piciorul
P: Da,e foade dureros. P: Si,es muy doloroso. '
Ia rodilla. genunchiul
Dr: Putelis-odescrieti? Dr: zpuede describirlo? elpie. laba piciorului
P: Mà doare când merg. P: Me duele cuando ando ejdedo deIpie. degetulde Ia picior
Dr: lnfirmiera o sà và punà un Dr: La enfermera Ie pondré.
bandaj .
venda.
una
en m i.'.
faDdnde Ie duele? Tengo m ucho dol
or
a u(.
118
119
r
CAP.24 Boli- Eferm edades UNIDA D 24 s
CA P. 24 ojj- Eferm edades UNIDAD 24

dolorde cabeza. durere de cap Verbele regulate:


dolorde ofdo. durere de ureche Verbe în -ar -er
dolorde dientes. com prar= a cumpàra comer= a mânca
durerededinli
dolorde estômago. durere de stomac 1
un trastorno d . Compr é 1.Com i
Tengo un resfriado. eest6mago. deranjdestomac 2. Compraste 2.Com iste
tos. ràceal
à t 3. Compr6 3.Com iô
tuse
fiebre. febrà : 3.Usted com pr6 3.Usted com i6
dolorde garganta. ) 4.Compramos 4.Com imos
durere de gât y 5c
gripe. gripà 6' omprasteis 5.Com isteis
diarrea. . Compr aron 6.Comieron
diaree j 7.Ustedescompraron 7.Ustedescomieron
-ir
eldolorde anoche. salir= a iepia pleca
,
garganta? Em pezô ayer. g
&cuéndoempez6 hace 3 dias. b j salf
eldolor? .
esto? 2.Saliste
3.Sali6
3.Usted sali6
4.Salim os
' 5.Salisteis
&cuéndo em pez: esto? Em pez: anoche. , 6s salieron
C ând a începutacesta? A începutasearà. 7 ustedes salieron
Perfectulsim plu se referà Ia un faptpetrecutpiterminatîn 2 ua farm acie
En Ia farm acia.
EI
ShShow a m enudo em pieza a las 21.00. f Lln dojorde garganta?
j
. .
ow-ulîncepedeobiceiIaorele21.00.
,
ysjoso sjgo asm
a
ustrastornodeest6mago?
para ys gryao, y
nyerem pezo a Ias 22.00. ara Ia diarreae?
Ieria începutIa orele 22.00.
SEmpiezaelshow a Ias21.00:/ EXERCITI
, I*EJERCICIOS
lncepe show -ulIa orele 21.00?
Ejercicio 1
zEm pezô elshow a las 21.00,ayer?
Ieri,show-ulaînceputI
a orele21.00? SpDneliCàVàdOraceste pâqiale Diga que estaspartesdeIcuerpo
corpului.Dacà dorili,ascultatipe Ieduelen.Siquiere,primeroescuche
CD cum se pronuntà. Ia pronunciaci6nen elCD.
7
12o é
121
y
cAp.24 Boli- Eferm edades UNIDAD 24
CAP . 24 Boli- Eferm edades UNIDA D 24
1.su cabeza 6. su brazo
2.su pierna 7. su est6m ago 4'zcuéndo empezb?
3.supie 8.suofdo (când aînceput'
?)
4. su m ano 9.su rodilla 5'oi
gaqueempez6 hace dosdias.
5.suespalda 10. sbldiente . (
dspunelicà a începutacum
ouàzile.)
Ejemplo'
.Meduele lacabezao tengo dolorde cabeza . t 6.
. Le daré algo para su dolorde
Ejercicio 2 : gargajyta.
)
.. (0 sàvà dau ceva de durere
Cespunelidacà: Que diria ustedsi: (je g,t.)
1 Avet,idureride dinj?
.
'. Acum jucali cele douà roluri Ahoratome Iasdospadessegt in
2 A!imâ
.
ncatprea multecirepe? conform urmàtoarelorinformalii. Iasinformacionessi guientes.
3.
4. A!ibàu tprea multvinînajun? a)Ustedtiene dolorde espal da desde hace tres sem anas.
Tupili? (Aveliodurere despate detreisàptàmâni
5 Avelifebrà?
, b)Ustedtiene di arreadesde ayer ) .

.
6.
7. Vâ doare o ureche? (Avelidiareede ieri) .
Vis-a inflam atpiciorul?
8 Avelidiaree?
.
c)Us(ted t
Tup i
le
iine
de u
Onsaâp
tOs desd
tàmânze)hace unasemana.
9 V-alilovitIagenunchicânda!icàzut?
.
.
d)Ustedtienefiebredesde hace dosdias .

Ejemplo:Meduele Ia muela o tengo dolorde muelas (AVe!ifebrà de douà Zile.)


.

Ejercicio 3 è ASCULTATICU
# ATENTI
' E *ESCUCHE ESTO

Jucalirolulpacientuluiîn dialogul Tome Ia pade deIpaciente en el Ascultaliacum partea 2 pi3 din dialogul3 piràspundeliI
urmàtoarele întrebiri
a
urmàtor.Citilipartea doctorului. siguientediélogo Lea la parte deI
. .
Ascultalimodelulpe CD. doctor.Escuche elmodelo en el Escenatres
CD. Una feliz noticia
Paciente Doctor ' Seccién dos
1.Salude aldoctor.
(S , 1.&c6mova Mario atodaspartes?
alutalidoctorul.) ) Cum merge Mario peste tot?
2.favamos a verqué Ie pasa?
3 Di (Sàvedem ce-ajpàlite?) 2.daD6ndehayunadiscoteca?
ga que tiene un dolor de Unde e o discotecà?
garganta.
(Spunelicà vâdoare gâtul.) 3.C,A qué horaquiereCarmelaveraTomés?
)f La ce orà vrea Carmela sà- lvadà pe Tomés?
122 k
12a
CA P.24 Boli- Eferm edades UNIDAD 24
CA P. 25 vacant
,a - Vacanciones UNIDA D 2s
secciôn tres
înacestcapitolveliînvàla
1.&QuéIe pasaa Iamotode Mario? *SàVorbilidespreplanurideviitor.
Ce se întâmplà cu motocicleta IuiM ario? ) r
t) DIALOG URI*DIALO GO S
2. zoué tipo de moto es? j
J
Ce tip de motocicletà e? ?'
: Diélogo 1. Pedro Duade (PD),Enri
que GiI(EG)
4

3.zcuânto costarà un indicadorde gasolina? PD: Unde mergiîn concediuîn PD: ZA d6nde vasa irde
Câto costa un indicatorde benzinà? r' acestan? vacaciones este ano?
EG:MergînFranla. EG:Voya ira Francia.
PD: Veimerge Ia hotel? PD: zvas a ira un hotel?
f. EG : Nu,vom lua o rulotà. EG: No,vam os a tomaruna
caravana.
PD:Ceideebunà!Vetista în PD:Québuena idea.favaisa
nord sau în sud? estarenelnorte o en elsur?
EG:Dacà vremea va fibunà,vom EG: Sieltiem po es bueno,
' sta în Bretania. Dardacà nu, vamos a estaren Bretaöa.
'
vom m erge pe Coasta de Pero sino,iremosa Ia Costa
Azur. Azul.
'
) PD: Bine, spersàv:si msibine. PD:Bueno,espero queIo paséis
bien.
EG:Mullumesc.Lesvacances, EG:Gracias.Lesvacances,Ies
les vacances! vacances!
PD: Ei,da... PD: Ya, si...

'
I
1
Voyairaunhotel.
zvas a estaren un hotel?
VoimergeIahotel.
Veista Ia un hotel?

Diélogo 2.Ana Roca (AR),empleadodeturismo(T)


T: Bunâ ziua. T: Buenas tardes.
AR: Bunà ziua. AR: Buenas tardes.
T: Cedorili? T: faouédesea?
AR: Doresc sà merg Ia Paris. AR: Quiero ira Paris.
T: Da,doam nà.Pentru cât T: Si, seflora.faporcuénto
tim p? tiem po?
AR: Num aipentru câteva zile. AR: Solamente porunosrxxosdias.
T: Mergelicutrenulsaucu T: ë,va ustedentrenoen
avionul? aviön?
124
125
CAP.25 Vacant
,a - Vacanciones UNIDAD 25 )t'
)!' cpp.,5 vacant,a-VZCZZCiORPS UHIDAD 25
'
AR ' Eibine,dacà nu este prea A R: Bueno, sinoesmuycaro 1
,
'scump, voim erge cu voy en avion, i EXERCITII*EJERCICIO S
t.
t ,
avionul. )
T: Da doam nà.càlàtoria dus - T: Si,sellora. EIviajedeiday ' Ejercicio 1
întors Ia Paris costà 40.000 vuelta a Parîs cuesta40.000 ; -
pts. pts. ) l
atàcâtevami
jloace de transport: Aqufhayunosmedi
osdetransm de:
AR: Cu trenulcâtcostà? AR: L.Y cuénto cuesta portren? 1
T: Cu trenulcostà aproxim ativ T: Portren cuesta unas22.000 a merge CLI avionul ir en avion
22.000 pesetas. pesetas. trenul en tren
A R: Atunci m erg cu trenul. A R :Voy en tren, entonces. h
' Vaporuj en barco
,
T: Da,doamnà. T: si' qml snr;a
- '''-''-'''*h'''*'
mapina en coche
.

-
CUM SE SPUNE .zCO M o sE DIcE? Urmeazà sà vizitaliaceste locuri. Usted va a visitarestos Iugares.
Urmezâ sâ câlâtoriticu mi
jl
oacele Usted va a viajar con estos
1 Cum se întreabà în Iegàturà cu proiectele.
.
detransportde maijos. mediosdetransportedadosabajo.
Preguntando acerca de sus planes.
Ejemplo'
.
Londres -avi6n
zva usted a estar en casa . EIaflo proxim o voy a visi
tarLondres.
en Alem ania ' Voy a iren aviôn.
a ir alsur este ano?
&va él a M arbella m a:ana? i Acum este rânduldv. Ahora es su turno.
ella . ;,,,a=r alft
itbol
%'J%-b''*' aItenis j uondres - avi6n 5.Viena -tren
2 Isl
andia -barco 6.Bornholm -barco
usted , 3 paris -coche 7.Copenhague -tren
&Qué va él a hacer? 4. Roma -coche 8.EICairo -avi6n
ella
' Ejercicio 2
Yo voy estaren casa.
EI ira Francia. Ascblltalidial
ogulde peCD.Acum Escuche eldiélogo enelCD.Ahora
Ella Va a jugarajtenis .
Vorbili despre planurile dv. de hable acerca de sus planes para
Nosotros vamos visitaramigos .
vacanlà.RolulA este înregistrat Ias vacaciones.EICD tiene una
pe CD;în spaliile libere urmeazà grabaci6n con Ia parte A con
2 sàintroducelirolulB. espacios para que usted inserte
. Cum seexprimào condijie. ja parte B
C6m o expresaruna condici6n. .
Si Parte A Parte B
eltiempo esbueno voy a ira Francia.
(Dacà) noesdemasiado caluroso 1 zoônde va usted a irde
.

caro vacaciones este ano?


2.D iga adönde va a ir.
126
2 127
.

CAP 25
. Vacan,
ta-Vacanciones UNIDAD 25 )
'
:
) cAp.26 Invitajii- Invitaciones UNIDAD 26
3. facuénto ti
em po va a estar? )
:
,
4 Diga cuénto tiem po va a estar.
.
,
înacestcapitolveliînvàla
.

5.avaairsolo/a? 6.Diga con quién va a ir.


)
,,
*s
.Sàf
re
af
cuezla
io
lip
inovli
ta
iclo
ies,oinvitatie.
7.zcômovaaviajar? l; ''
8.Digacômova aviyar. DIALOG URI*DIA LOGO S
9.zoué va a hacerdurante sus (
vacaciones? '' Diélogo 1.Felicidad (F),Paco(P)
10.Diga qué intenta hacer '
durantesusvacaciones. F:Spuneli. F:Dfgame.
P:Alo,tu epti,Felicidad? P:Hola.faErestt),Felicidad?
ASCULTATICU ATENTIE *ESCUCHE ESTO F:Da.Bunà,Paco. F:Sî.&Quétal,Paco?
' , e.
.ce facim âine searà? P.
'f,Qué baces maaana porla
Ascultaliacum partea 4 din dialogul3,de câte oridori
li,yi Noche?
încercalisàînlelegelicaresuntinformaliile cerute. F:Mâine?Sàvedem.Nimic. F:zMaöana?...Vamosaver.
Nada.
Escena tres P:E un concertde muzicà folkIa P:Hay un conciedo de mtisica
unafeliz noticia Calder6n.Ti-arpl
àceasà folkl6ricaenelCalder6n.&Te
k, m ergi? gustaria ir?
secciéncuatro F:Arfiminunat.Mullumescmult. F:Serîaestupendo.Muchas
'
graci as.
1 P.Ne întâlnim Ia 7.30. P:Nos encontrarem os a Ias 7.30.
. zoué Ie pasa a carmela? '
ce se întâmplà cu carmela? F'
.Bine.Unde? F:Bien.faD6nde?
, P:La intrarea de Ia calderôn. P:A Ia entrada deICalder6n.
2 &D6nde tiene que irRamôn? F:Perfect.La intrarea de Ia F:Vale.A Ia entrada deICalder6n
unde trebuie sà meargà Ram :n? Calderôn Ia 7.30.Ayteptcu aI as 7.30.Me hace m ucha
neràbdare.L.a revedere. ilusiôn.Adiôs.
3 aporquè tiene que irRosa a Ia gasolinera? P:La revedere,Felicidad.ee p:Adiôs,Felicidad.Hasta
De ce trebuie sâ meargà Rosa la benzinârie? . mâine' m aöana.

Diâlogo 2.AnaRoca (AR),Constanza (C)


@
AR: Alo. AR: Digame.
C: Alo,Ana,tu epti? C: Hola,Ana.faEres tti?
AR: Cine-iIa telefon? AR: Quién habla?
C: Sunteu,Constanza. C: Soy yo,Constanza.
AR: Ce bucurie sâ te aud, AR: Qué alegrfa saberde ti,
. Constanza.Unde epti? Constanza.faD6nde estés?
C: Suntaici,în Sevilla,cu C: Estoy aquien Sevilla con
Hugo.EIeste aicicuafaceri. Hugo.éIestéaquide
negocios.
128 129
TtL'?.
cAp.26 Invitatii- Invitaciones UNIDA D 26
, cA p . z: jnvitat,ii- Invitaciones UNIDAD 26
AR:Minunat.Voicemaifaceli? AR:Maravilloso.zoué taI a cum vàexprimalicând nu puteyimerge .
estéis? c6mo decirque no puede ir.
C: Suntem bine. C: Estamos bi
en.
AR: Constanza,cefacetimâine AR:Constanza,d
aqué hacéis estoy Ocupado.
searà? maöana porIa noche? no esto Iibre. oué ena.
C' Mâine?Sàvàd Nimic,de C: Mahana,déjamever.Nada.
. LOSi
ento, unComp romi so. q otrodia.
ouizas
. tengo jra Bilbao.
ce? CPOPqué? I UO
AR: E un spectacolIa teatru cu AR: Hay una representaciôn deI i
t
no uedo ir.
Primaruldin Zalamea' 'de )
j
,,
C AlcaldedeZalamea'sde
o
j: EXERcjTjj.EJERCICIOS
pl
ac
àld
eearô
sn
àd
meeI
age
r Bl
a
i?
rca.V-ar t
C
eal
t
d
ro
er6ndeI
aBarcaenel
&osgustaria ir?
. ) Ejercicio 1 ,
C: Arfigrozav.Mullumesc C: Seria magnffico.Muchas
AR foarte m ult. gracias. sunttreipuncte de plecare Hay tres puntos de padida
: Ne întâlnim Ia teatru la7 fix. AR: Nosencontrarem os en el ; marcatecuunasterisc.Urmàrili marcadoscon unasterisco.Siga
teatroa Ias7enpunto. sàgelilepivedelicâteconversalii Iasflechasyveacuéntas
C' Staipulin.1mipareràu,dar C: Espera un momento Lo . putejalcàtui. conversacionespuedehacer.
nu putem merge.Trebuie sà siento,no podem os ir. .
ne întâlnim cu nipte prieteni Tengo que vera unos *Vamosaunbar. Sf,V@mOS.Ccuândo? ZQ'
J;tepareceostanoche?
aiIuiHugo. am i
gosde Hugo
AR: Ce pàcat!Poate altà datà. AR: Qué pena.Quizés . otro dia. y xw amosalcine?
C: Da,al tàdatâ. C: Sf,otro dia serâ. . !Ob no,no a *Nosvamc)saun LOsiento,noestoyl
jbre.
AR: Atunci,Ia revedere. AR: Adi6s, entonces. unbar! restauraote.
C: La revedere. C: Adi6s. 2
LOsiento,estoy Qul
epena.i'st
l;teparece
CUM SE SPUNE *&COM
A O SE DICE? OCUPRUOelVi ernes.
zouite parece el
ejvj
erryest
z
) sàuado?
1.Cum seîntreabào persoanà dacà primepteo invitajie.
Preguntando sipuede aceptaruna invitaci6n. Magngico. sf,estâ bieo.

&oué vasa hacer m aôana?


ocupado esta noche? Nada.(Porqué'
?) i'Dlndenosencontraremos? AIaentrada.
&Estés libre e
jfin de semana? CQUé Piensas?
zRuedes venira buscarnne? Cc tcândo?

2.Cum se exprimàcea!idorisàfaceli.
C6m o decirIo que quiere hacer. oel
antedelci
ne, i-cuàndo nos
verem os?
un concierto M agnifico Bien. ZA quéhora? Aproxf
madamente
H una pelfcula . alass.
ay tlna representaciUn en elteatro Eslava. M uchas
deIAlcalde de Zalamea graci
as. , Mehacemucuakjusiôn.
Adius.

130 131
' J
,

CA P. 26 Invitatii- Invitaciones UNIDAD 26 k


.)
( cAp.26 si
Invitati- Invitaciones UNIDA D 26
rt
(
Ejercicio 2 y'
'
2.&cuànta fiebre tiene Carm el
a?
Pri Ce temperaturà are Carmela?
etenultna)dv.vâ telefoneazà Su ami go/a Ie Ilama porteléfono jt
pentru a và i
nvi
ta sà i
ep i
j. Cee a p
ce spune el/ea e înregistrat pe sar
a i
nvitarle a salir.Lo que dice (L , 3.faoôndeestaréRosatrabajandotodoeldia?
CD u am i
go/a esté grabado en el ' unde o lucra Rosa toatà Ziua?
. Ce ràspundelidva? CD.&Qué contesta usted?
Su am igo:&Qué haces maöana porIa noche? Secci6n seis
Usted:.... c
Su am igo:Hay un concierto de mtisica folkl6rica en elCalderbn 1.t uéntosal los tiene M ario?
.
fa-re gustaria ir? câyianiare Mario?
Usted:.... ' p
S 2.& ara cuéndo es Ia boda?
uamigo:Nosveremos(encontraremos)a Ias7.30. czndestenunta?
Usted:....
Su amigo:A Ia entrada deICalderôn. a cuàntos dorm i torios tiene elpiso?
Usted: . &

Su ami.... câte dorm i


toare are apartamentul?
go:Adi6s.
Usted:....

Refacelicompletconversatia.De Haga Ia conversaciôn completa


data aceasta, prietenii dv. và de nuevo.Esta vez sus amigosIe
invitàsà mergetiIadans: invitanaunbail
e. '
Refaceli conversatia. De data Haga Ia conversaci6n de nuevo.
aceasta, dansul este Ia Sal
a Esta vez elbaile es en Ia Sala
Goya. Goya.

ASCULTATICU
1
ATENTI
1
E *ESCUCHE ESTO
Ascultaliacum pàqile 5 pi6 din dial
ogul3 piràspundeliIa
urm àtoarele întrebàri.
Escena tres
U na feliz noticia
Seccién cinco

1.&c6mo se Ilama eldoctor?


Cum se numepte doctorul?

132 133
w
hi
.
b

cAp.27 Intâlniri- Citas UNIDAD 27 tt


k cwp ,7 -
jntâlniri -
Citas UNIDA D 27
în acestcapitolvet j. '
-M >*
iînvàta t
.sà propunelio acti,vi
tatecIomunà; i bunà de teatru.T,i-arplàcea de teatro.fa-
regustariair?
.sâvàînlelegeliasupraIoculuiçioreiuneiîntâlniri .
) .
?àmergieg AR.
. L.osiento,pero noestoy
AR. jmîpare ràu,darnu sunt Iibre.Tengo que salircon
DIALO G URI.DIALOG OS C I
Mi
berà.Iesînora:cuJuan. Juan.Me ha invitado a
, a invitatla cinà.
- cenar.
Diélo ' c. spersà aio searà pl àcutà. c: Espero que Io pases bien.
go 1.Paco(P),José(J)
P:Salut, José. P:Hola, José. y Diélogo 3.SeöoraGarcfa (G),Leonor(L)
J:(pSc
teotându-pipapca yi J:(Quiténdoseelcasco y L.Alo?
. L:Digame.
P rgându-pifruntea.)Salut. sec:ndoselafrente).Hola. G.'ru eyti,Leonor? G:faEres tti,Leonor?
J'
:Ce maifaci? P:zoué tal? p..Da,valentina.Bunà.
. L:Si,hola Valentina.
. Nu- iràu.Slavà Dom nuluicà e J:Bah, no esté mal.Menosm al a.ce maifaci? G:?ct'
vineri. que esvi ernes. ., im o estâs?
P'. Ep tiliberm âine? P:gaEstàs libre maöana? L.Mul
yumesc,bine.Dartu? L:Yo
tti?estoymuybi
en,gracias.&Y
J:Da,pânà Ia 8. J:Si, hasta Ias 8. G.Eu foarte bine.E o zi
P:Ce- , G:Yo me encuentro muy bien.
J:Mâine?ai zi
ce sà j
ucàm t
enis? P:zouéteparecejugaraltenis? minunatà, nu? Hace un dia estupendo,&no
J:faMallana? . crees?
P:Da. P:Sî.
J:Bine.La ce orà? J:Bien. C, k L.Da,este. L:Sique lo es.
P A qué hora? G.Facem o plimbare pe pajipte? G:favamos a darun paseo porel
:Pe la 10.30? P'
. ZA eso de l as 10.30? cam po?
J:10.30.De acord. J:10.30.Vale. ' L.
P . Da,bunà i dee.M i-arplàcea.La L:Si,qué buena idea.Me
J :Ne întâlnim la club? P'
. zNos encont ramos en elclub? ce orâ ne întâlnim? gustaria ira darun paseo. ZA
:Da,e bine. J:Si, estâ bien. ' qué hora nosencontramos?
'
Diél G.Peste 20 de m inute,e bine?
'
G :&oué te parece dentro de 20
ogo 2.Ana Roca(AR),Constanza(C) minutos?
AR L'Da e bine.Peste 20 de minute. L:Si,est: bien.En 20 minutos.
: Constanza,m âine sunt AR: Constanza, mahanahay Mul
lumescpentruinvitalie. Graciasporinvitarme.
cur
M se de caila Hipodrom. carreras de caballos en el G.. pentru nim ic.Pe curând. G :De nada.Nos vemos pronto.
C ergem? Hipôdromo. zvamos a ir? L.
. Da,pest e 20 de minute. L:Si,en 20 minutos.
AR: Tu picu mine? C: &Tt '1yyo? G . Atunci,Ia revedere. G :Hasta entonces.
.
: Da,noidouà. AR: Si, las dos. L.
C . La revedere. L:Adi6s.
: Bine,unde ne întâlnim? C: Bien, &dônde quedamos?
AR: Ne întâlnim Ia m ine acasà? AR: zouedamos en mipiso?
Apoiputem lua autobuzul. Entoncespodemostomarel cUM SE SPUNE *tCO-M O SE DICE?
autobtis.
C: E o idee bunà.La ce orà sà C: Es una buena idea. ZA qué j'cum se fixeazà o întâlnire.
vin? hora voy?
AR: Vino pe la 1. AR'
. Oh,ven a eso de la una. C6m O haceruna cita.
C: De acord.Sejoacào piesà C: Vale.Hayunabuena obra cit
a = întâlnire
134 '
q3s
'
,

cAp.27 întâlniri- Citas UNIDAD 27 CAP . 27 jnu jnjri- citas uNjoA o 27


alCum sepropuneo actiunef?acomun.
Cômoproponerhaceralgojuntos. Ejemplo:Amigo:C,A qué hora nosencontramos?
Usted:Nos encontraremosa las 10 en punto.
carreras
Hay unconcierto Osta noche. Spuneli cà và veli întâlni cu Diga que se encontraré con su
maöana. ) prietenuldv. Ia urmàtoarele ore. am igo a Ias horas siguientes.
una obra de teatro t
Oh l a)11.00 c)12.30 e)14.45 g)16.00
favamosa ir? , québuena idea. : b)j.
7g5
. d)jg.ac f)$9.45 j
a)2:.00
zTe gustaria Ser
L ia estupendo.
osiento,no estoy libre. S' Ejercicio 2
J.

&vamosa iUVaPaltenis estanoche? lmaginaj-và cà cineva và întreab: Imagine que alguien le pregunta
iradarun aseo ë unde sà vâ întâlnili.Propuneliun d6nde van a encontrarse.Sugiera
Ioc corespunzâtor. un lugarapropiado.
b)Cum sepropuneora întâlnirii.
C6m0proponeruna hora. Ejemplo:Amigo:zDônde nosencontraremos?
Usted:zNos encontramos en elteatro?
en 20 minutos. Vale.
Te espero m edia hora. Estébien. : spunej cà và întâlni
licu prietenul Diga que usted se encontraré con
NOS reunirem os dosen punto. No,es un poco dv.în urm àtoarele I
ocuri. su am i
goen I
osIugaressiguientes.
a Ias 5 '
.30. temprano/tarde.
' a)cine b)éstaci6n c)paradadeIautobtis
zcuéndo
y ué jjora nOS encontramos? A Ias 6.30. '
, d)bar e)en I
Reti
a esquin
ro ycall
a deI
e Cibeles
f)enelcafé Sirena
.
J

c)Cum sepropuneIoculîntâlnirii. Ejercicio3


C6mo proponerun Iugar.
è Aœ astàconversalieesteînregistratà Este diélogo se encuentra en I
a
delantedeIteatro? peCD.Ascul tali-o cuatenlie. CD.Escûcheloatentamente.
(j
aNosencontrarem os en elclub? Si,vale.
en mi/tu iso? zDönde esté eso? pedro:&oué haces mafhana?
' Juana:Nada,&porqué?
faDönde nos encontram os? -En elclub. Pedro:Hay una buena pelicula en elAmaya.
zTe gustarîa ir?
EXERCITII*EJERCICIOS JDana:Estupendo.
' &Dbnde quedamos?
Ejercicio 1 Pedro:èouedamosenelbarAlbeniz?
q Juana:No estoy segura dônde està.
Imaginali
-và cà cineva và întreabà ImaginequealguienIepreguntaa ' aPUUO:ESt1alfinaldeIacalleBalmesenIaesquinadeGracia.Juana:
P
I ien.C,A qué hora quedamos?
a ceorà sàvà întâlnili.Propuneli qué hora van a encontrarse. pedro:A Ias730.
.
o orà potrività. sugiera una hora apropiada. Juana:Hasta Iuego.
*1:
i115; l
''
, ja;
1 cAp.27 jntâlniri- Citas UNIDAD 27 CA P. 28 jm bràcàm inte - Ropa UNIDAD 28
Alcàtui
lidial
ogurisimil are folosind Haga conversaciones similares j
: urmàtoarele informalii. usandoIa informaci6nsiguiente
.
Fl ZCCStcapi
tolveliînvàla
*unele expresiinecesare pentru a cumpàra îmbràcàm inte picadouri.
a)Amaya-calle SanPedro/Medinaceli-20.00. e
b)correos-plazachamberf-17.30. DIA LOG URI.DIALO GOS
!
ASCULTATI
1
CU ATENTI
$
E .ESCUCHE ESTO Diâlogo 1.AnaRoca(AR),dependienta(D)
Ascultatiacum pàqile7pi8dindialogul3yiîncercalis:înlelegeli D: Cedorili? D: &ouédesea?
care suntinformaliile cerute. AR:A:dorio perechede AR: Quisieraunpardeguantes.
m ànuyi.
Escena tres D: Da,doam nà.Ce numàr? D: Si,sehora.?.De qué
Una feliz noticia nûmero?
AR: Num àrul7. AR: DeIntim ero 7.
secciôn siete k D: Iatà câteva de màsura 7. D: Aquitiene unos deIntimero7.
t AR: 0,nu.Vreaude piele. AR: Oh,no.Yo I
osquierodepiel.
1.zouétaIeltrabajodeMario? . D.
. Da,doam nâ,Iatà unele din D: Si,seöora.Aquitiene unos
cum merge serviciulIuiMario? è piele, m àsura 7. de pi
eldeInùm ero 7.
AR: Le potproba? AR: &M e Ios puedo probar?
2.zD6nde van carmela y Mario de Iuna de miel? !' D: Desigur, doam nà. D: Naturalm ente,sehora.
Carmela piMario unde merg în Iuna de miere? AR: Cred câ acestfeIde mànupi AR: Creo que necesito este tipo
à' îmitrebuie, darun numàr de guante,pero un ntimero
3.fac6mo van a iralcam ping Carmela y Mario? m aimare. m ésgrande.
Cum vormerge Ia camping Carmela piMario? D: Da doam nà. Iatà m àsura D : Si seöora.Aquîtiene unos
'
71/ï. 'nùmero 71/
del 2.
Secciön ocho AR. Da,îmipl
.
ac.Avetiaceeapi AR: Si,éstosmegustan.z-riene
m àsurà albastre? éstos en azul?
1 zc6mose llama elcamping? D. 1miparefoarte ràu, doam nà, D : Lo siento m ucho,sel
lora,
Cum se num eyte campingul? darnu avem albastre. pero no Iostenem os en azul.
2 AR:lnteleg.AtunciIe Ias.La AR:Ya.Losdejoentonces.
. zcuénto tiem po estarén carmela y Mario en elcamping? revedere. Adi6s.
Câtvorsta carmela yiMario Ia camping? D: La revedere, doam nà. D : Adi6s,seöora.
3.zoônde està elcam ping?
Unde este campingul? ; Diâlogo 2.EnriqueGiI(EG),dependienta(D)
EG:Bunà ziua. EG: Buenastardes.
D: Bunà ziua,dom nule. D : Buenastardes,seöor.
EG:Cautcevapentrusoliamea. EG:Estoybuscando algo para
è m iesposa.
lf
138
139
k
t
jP
'
CA P.28 îmbràcàminte-Ropa UNIDAD28 1 CAP
. 2
a -
jm brucàm inte - Ropa UNIDAD 28

D: V-aligânditIa ceva? D: zHapensadoenalgo? a cum se cerecevadiferit


EG:Eaare multebi juterii. EG: Ella tieneya muchasjoyas. c'
ômopreguntarporalgo difer
.ente
D: Ce zicelide un parfum? D: zouéIepareceunperfume? .
EG: &oué recom ienda usted? més
Eo.
.ce-mirecomandali? o.
. uuaderasdeoriente'
'està unatalla pequena .
0.
. ,uaderas de oriente''este m uyde moda de m omento. m às rande.
foarte I
a m odà în m om entul Yo creo que necesito este tipo,pero azuj.
EG: aCeS
Pot ta.lîncerc?
sà- EG.
D: .zpuclear
Si doo.probarlo? t
T Tieneusted OR velr
ni de.
6n
D: Da, bineînleles. '
EG:(ol
iendo:)Mmm.Megusta. j:
t .
seda.
EG:(mirosind.
.)Mmm,îmiplace. zcuénto es? j
Câtcostà? D: 500 pesetas. k
V 4.cum se solicità o sugestie.
D: 500 pesetas. EG: Entonces dame un frasco. . Cbmosedice quenecesitaunconsejo.
EG:Atunci,dali-miosti
clà. D: Si,sefhor.Gracias.
D: Da,domnule.Mullumesc. Estoybuscando algo para miesposa.
. un regalo un bebé.
-
CUM SE SPUNE .zCO MO SE DICE? DNai0Ven.
un caballero.
1.Cum se solicità un adicolde îmbràcàm inte. '
C6mo preguntarporunadîculo de ropa . , Altepropoziliifolosite Ia Otrasjrasesparairde compras:
'
2: cum pàràturi..
z'
Fiene usted un vestido? eotsà-lîncerc? &puedo probarlo?
UNi*USOX? Potsà-lîncerc/sàîiîncerc? zpuedoprobarlo/probarlos?
una corbata? TIiau. Lo tom o.
unparde zapatos? : vreyisà-lîmpachetali,và rog? Quiereenvolverlo zporfavor?
unasm edias? câtcostà? zcuénto es?
&cuânto cuestan?
2.Cum descrieliceea cedoriyi. Nu cred câîlvoiIua. NocreoqueIo vaya atomar.
Cöm o describirIo que quiere. Doarmà uit. Estoy mirando solamente.

esté usted Algo en rojo. EXERCITII*EJERCICIOS


faoué color b '
zoué talla uscando? amarill
o.
zouétela necesita? azuloscuro . '
: Ejercicio j
uiere? Iana.
itll
.
Imaginali-và cà sunteliun om de Imagine que usted es un hombre
9facericare viziteazà Barcelona. de negocios visitando Barcelona.
Yonecesito 34.
'
In Paseo de Gracia a!igàsi
tun Usted ha encontrado una bonita
Y magazin dràgul.Vânzàtoarea và tienda en elPaseo de Gracia La .
o tom o la talla. 36. Ofem maimulte articole iar dv. dependienta Ie ofrece m uchas
YO Diero 38. întrebali de prelul f:lecàruia. cosas y usted pregunta elprecio
Totupi,vàgândiliIaun cadou decadaunadeell
as.Sinembargo,
14O t 141
5)
cAp.28 îm bràcàm inte - Ropa UNIDAD 28 CA P. 28 jm bràcàm inte - Ropa uNloA o 28
pent
eruIucr
acel soliaid
ur v.e&iicse
car umpâr a
potrilidoar u
vesc. stedpienysaen
esposa solun
am regal
ente oparasu
compra latà Câteva obiecte de Aquihay diferentes tipos de ropa
cosasapropiadasparaella. t îmbràcàmintepecaredorilisàIe que usteddeseacomprar.Tome
)'
t
. cumpàrali.Luali-vàrolulîn supadeenlaconversaci6n,
qemplo.Dependi
usted..zcuànt
'
enta.
.Aquftiene usted una falda muy bonita.
o val
e?
t
t
:
di
al
oguldepeco.
oependienta:2600 pesetas.
. -t, 1.unafaldadealgodôn -tall
a 42 -rojo.
usted.
.uatomo. , (No seolvidedepedirelprecio).
Dependienta:Esta corbata es muy bonita. ' 2.Una blusa de seda -talla 38 -colorrosado.
Usted:zcuénto vale? ,
Dependienta' .1.300pesetas. Ejercicio 3
Usted:No,gracias.Lo dejo. I
maginali-và cà suntelio clientà Imagine que usted es unaclienta
Acum alcàtuiliconversalii Ahorahagaconversaciones într-un boutique. Cumpàrali o en una boutique. Usted esté
simil
are. similares. perechedepantaloni.Putelisàvà comprando un parde pantalones.
, suslinelirolulîn conversalie? Pe fapuedeusted apodarsuparteen
Dependienta: CD existà un astfelde dialog. la conversaciôn? Hay una
1.Aquitieneunbonitopardecalcetines.(posete) Conversaci6n en elCD también.
2.&puedo sugerirleeste collar?(colier) ï
3.zLe gustaeste chaleco?(vestà) i Dependienta Cliente
4.zoué Ie parece esta blusadeseda? (bluzà de màtase) : Btlenastardes,&quédesea?
5.L,Y unospendientes?(cercei) ' Càutalioperechedepantaloni.
6.Aquitiene un bonito parde gemelos.(butoni) Si,Seöora.daouétalla?
Màsura 26.
Ejercicio2 &ouécolorestébuscando,
(
senora?
Studialiacestmodelde Estudie este modelode RO>usau maro.
conversalie cuatenlie.Este,de conversacibncuidadosamente. Aqtlitieneunbonitoparde
asemenea,pe CD. EstéenelCD también. . Pantalonesrojos.
Nu và plac.
.fapuedo ayudarle?
Dependienta' f.oué Ie parece este paren
Cliente:Estoybuscando unjersey. ' marrdn?
Dependienta:&ouétallanecesita? Vâplac,dorilisà-iprobali.
Cliente'
.Necesito Ia talla 40. Naturalmente,sel lora.EI
Dependienta:zoué materi alprefi
ere? Probadoresté alli.
Cliente'
.Lana. Prea m ici-ceva maimari.
Dependienta:&oué colordesea? Estoy m irando.No,Io siento
Cliente:Azulclaro. mucho,sefhora.Es Ia tinica talla
Dependienta:fste es muyelegante. qUe tenem os en marr6n.
.Si,m e gusta éste.facuénto cuesta?
Cliente' ' Mullumilipivà Iualiràmasbun.
142 143
cAp.28 îmbràcàm inte - Ropa uNjoAo 28 CA P. 29 ua telefon - Telefoneando UNIDA D 29
ASCULTATI
# CU ATENTI
1 E *ESCUCHE ESTO înacestcapitolveliînvâla
ln acestcapitolîncepem un nou dialog *sà ràspundeliIatelefon',
Ascul
. talipadea 1pânà .sàîntrebalidecineva' ,
ceveliputea ràspunde Iaurmàtoareleîntrebàri. .sà Iàsayiunmesaj.
Escenacuatro DIALOG URI*DIA'LO GO S
CristöbalCol6n
S Diélogo 1.Ana Roca (AR),unavoz (voZ)
ecciön uno
A R:A l
o! VOZ:D îgam e.
1.4Enquézona deBarcelonahayunaestatuadeCrist6balCol6n? voz:Alo! AR:zpuedohablarconelsel
lor
In ce pade a Barceloneise aflà statuia IuiCristoforColum b? AR:Potvorbicu dI. Paz? PaZ?
2.&Naci ô CristöbalCol6n en Barcelona? ) VoZ'
.&EIseöorPaz? Creo que se
CristoforColumbs-anàscutIa Barcelona? 1 voz:DI.Paz? Credcàa!igrepi
t haconfundidodentimero.
3.zcuândo se reconquist6 Granada? ) numârul. AR:&Es el2418100?
Când a fostrecucerità Granada? AR:Este 2418100? VoZ:No.Este es el241 81 02.
voz:Nu,aicieste 2418102. AR:Siento haberle molestado.
AR:Scuzali-mà câv-am deranjat.
voz:Nu face nim ic.La revedere. voz:Esté bien.Adi6s.
! AR :La revedere. A R:Adi6s.
AR:Oiga.

Diâlogo2.EnriqueGiI(EG),unavoz(voz)
, voz'
.Alo,Juan Santos la telefon. voz:Hola:Juan Santos alhabla.
.
EG:Pedro Santos este,và rog? EG:&Esta Pedro Santos,por
favor?
voz:Un moment,và rog.Nu,îmi voz:Un momento,porfavor.No,
pare ràu.Lipsepte pentru Io siento.No esté aquîen
m om ent. este m om ento.
EG:Putelisà-itransmi
tetiun EG:zpuededarleunmensaje,
mesaj,vâ rog? porfavor?
voz:Da,desigur. voz:Si.Naturalmente.
EG:Putelisà-ispunelisà EG:&puededecirlequetelefonee
telefoneze Ia Enrique GiI a Enrique GiIcuando Ilegue?
când sosepte? voz:Enrique Gil.Si.Se Io diré.
7
' voz:Enrique Gil.Da.O sà-i
transmit. EG:Gracias.
'
EG:Mullumesc. voz:Denada.
voz:Pentru nim ic. EG:Adi6s.
) EG .. La revedere. .
yu jtjs.
vOZ.
. : voz:La revedere.
;>
144 145
,'
F
CAP.29 La telefon - Telefoneando UNIDA D 29 CAP . 29 La telefon - Telefoneando UNIDA D 29
Diélogo 3.Paco (P),Jaime(J) tjnmomento, porfavor.
Lo siento...no esté.
J:Alo! J:Digame. ) ypuedetelefonearmàstarde?
P:SuntPaco Lopéz.Potvorbicu P:Soy Paco Lopéz.&puedo ) No hay un seior aqui.
...
Mariano? hablarconMariano? ?
j seha equivocado de ntimero.
J:Cu cine? J:&con quién? j
'
P:PotvorbicuMarianoBarrios? P:&puedohablarconMariano 3.Cum seIasà un mesaj.
Barrios? ?
. C6mO dejarun mensaje.
J:Mariano nu este. J:Mariano no esté. .

P ce problemà!
'
. p.
.loué Iata! ' zpuedodejar unrecado,porfavor? si,naturalmente.
J:1miparefoade ràu, darnu pot J:Lo siento mucho,pero no Un momento.
face nim ic. puedo hacernada. (
j éj
P:Potsâ-iIasunmesaj? P:Jpuedo dejarle un mensaje? ( Puede usted porfavor decirle au ariano QUe'
J:Un moment. J:Un momento. preguntarle Z
a ella por...''
P:Putelisà-ispunelisâ-mi P:&puededecirleque me
J telefoneze? telefonee?
c!; Ie diré a él/ella.
:Din padea cui,Mâ rog? J:zouién habla,porfavor? ' ua', je re untaré a él/ella.
P:Paco Lopéz Ia telefon. P:Paco Lopéz alhabla.
J:Putelispune pe Iitere,vâ rog? J:zpuededeletrearlo,porfavor? ' EXERCITII.EJERCICIOS
P:P-A-C-O L-O-P-E-Z. P:P-A-C-O L-O-P-E-Z. S '
J:$icenumàraveli? J:L.Y cuélessu ntimero? t >unajila telefon Haciendo Ilamadastelefbnicas
P:Ntlmârtllmeu este 204 27 54. P:Mintimero esel204 27 54.
J . Inexercitiilecare urmeazàvelifi EnI osejerciciossigui
entesvamos
:Bine.îiVOiSpblneIuiMarianosà J:Bien.Le diréa Marianoque le ' solicitalisà alcàtuilidiferi
te apedirlequehagavariasI lamadas
VâSune. llame porteléfono. convqrsaliitelefoniceIa numerele telefbnicasaestosnùmeros.
P'
.Mtlltumescfoarte mult.La P:Muchasgracias.Adi6s. date.IncercalisâIefacelipoate Pruebe hacerlas,quizésconun
rovedefe. CUUnColeg.Apoi,Verificali-vâ Compajsjoro.untoncescom pruebe
J:La revedere. ' Adi
J. 6s. Z SPUNSUPiIe pe CD. SUS respblestas en elCD.

CUM SE SPUNE *ZCO* M O SE DICE? QeFcicio 1


1 EICode Inglés
.
Cum spunelicine sunteli. plazade Cataluöa,14
C6mo decirqui
én es usted. Barcelona. TeI93-302 12 12.

H Jaime Santos TelefonaliIa Corle Inglés.Splmet


,iCXO Stmteli.Cereli.
O VorbiliCU
ola, alhabla. uarfa Santos.
M arfa Barri
os
2 Cum solicitayisàvorbilicu cineva.
.
Ejercicio 2
C6m o preguntarpara hablarcon alguien. Agencia ,,M undo nuevo''
Am istades- m atrimonio
fapuedo h elDr.Diaz Gran Via 86 -Edificio Espaha
'Es osible ablarcon lora Ruîz porfavor?
Ia sel Madrid.Tel.91 -z48 35 ()5
:
..

146 y j47
cA P.29 La telefon - Telefoneando UNIDAD 29 '
.
y
yt
? cA p. 29 ua telefon - Telefoneando UNIDAD 29
i
'

T ï)
.-

elefonaliIa nMundo nuevo6'


.Verificaticl a(iformatnumârulcorect. t Ejercjcio 6
Spune,ti cine suntet
,i
. CeretiSJ vorbiticu dlRafaelLçèez. Vise 5.
,
ràspunde cz dlLnpez nuesteacolo.Doritisztransmiteliunmesaj. j sgnz tefefonul Rnspundeli. Persoana care a st/r?qf dorevte SJ
.

Ej 1
j vorbeascl cu d na Molina. D-na Molina nu este. Intrebalidacl
-
ercicio 3 j
;
1
?
nteriocutoarea dorevte sl/aseunmesaj.
O ficina de Turism o ;
?
Torrede Madrid(Plaza de Espal
la) Ejercicio 7
Madrid.Tel.91 -24123 25 l pelofonulsgnl. Ràspundeli/ î
ntrebaticine Forlle:fo.Interlocutorular
dori,
sâ vorbeascâ cu domninoara Bernarda.Aceasta Iipsente.Ruga,ti
DoriliSJvorbilicudlCarillo.Spunelicinesunteli:jcerejSJ vorbilicu peceIceasunatSJ revinâ maitârziu.
eI.La telefon râspunde Oficina de Turismo.Atiformatgrenitnum àrul
yjvâscuzaj. percicio 8
Ejercicio 4 Telefonulsunâ.Interlocutoareadore%te .
sâ Vorbeascâ CudlLöPOZpe
O VO CV'DUV Cl m o8%teli' ZODSFFZOI'Cë 8 fofmalUn DNfFZf'Ufe%it.
AcademiaVOX.Espaöolintensivo paraextranjeros. ' lnterlocutoarea repetâ numârul pe Care /-a format. DV. SPNDOI/
GranVia 59.Madrid. ' numàruldv / îiexpli
. calicâaformatunr?&rFlJrgrenit.
Tel.91 -247 17 63.
J
' Tineti Seama: Când râspundeti SaU Sunat
.
i Ia telefon nu
FOlm &(lDUIDJCU/AcodemieiVQX Vffjfxaj Câ al form&t/1&f)7Jr&/
. g
j Z ,t
lncepe,
,i,CUm Và ntlmit
ipânà Când NU SPupet ,i@iniciPlin a
Corect.CeretiSJ VorbilicudlSantos.Nuesteacolo.Lâsatiun mesaj. * spunenumàruldV.detel
efon.I
ncepetitotdeaunacu,rlDigameld'.
Ejercicio 5 ASCULTATI
r
CU ATENTI
;
E *ESCUCHE ESTO
Hot
R elRegente Ascul
taliacum partea 2 pi3 din dialogul4 pirâspundeliIa
Bambla de Catalunya 76 L zt
urm oarele întrebàri.
arcelona.Tel.93 -215 25 70.
T Escena cuatro
elefonaliIa hotelRegente.DoritiSJ vorbiticu d-na Rodrîguez.Vise , cristébalCol6n
râspunde cl nueste acolo.Rugatica eaSJ BJ sune maitârziu.Dati
numâruldv.de telefon. secciôn dos

1
Dajitelefon Recibiendo Ilamadastelefônicas 1 zcuéntascarabelascompr6Col6n?
n exerci!iile care urmeazà,veli En Ios siguientesejerciciosusted ' câte caraveleacumpàratColumb?
primicâteva telefoane.Fi t atent recibiré llamadas telef6nicas. ,
Ia rolul dv. Dacà dorili, puteli Concéntreseen su pade.Pero si 2.zEnqué carabelafue Col6n?
prelua ambele roluri.Verificati-và quiere puede tomar Ias dos Pecare caravelàseaflaColumb?
ràspunsuril
e cu CD. partes también. Com pruebe sus
respuestas en elCD. 3. &cuéndo salieron de Espaöa?
Când au plecatdin Spania?
148 j49
'
*

CA P.30 Pierderi- Pérdidas UNIDAD 30 )j


;
.
''
cA p.3c Pierderi- Pérdidas UNIDA D 30
'j
t.
-f
;
2

'n acestcapitolveliînvàya
i tt
:
' oiâlogo 3 sehora Garcîa (G),encargado (E)
.
.sà anunt,alicà a!ipierdutsau càvis-afuratceva; '
t
.
)
j
7
.
.sàspuneliundesaucând a!ipierdutceva; ), o.(foarteîngri
joratàl:D-lepoli
list. G:(muypreocupadal:Oh,encargado.
.sàdescrietiobiectul. $.
)
.
E.
'comisar, doam nà.Com isar
.
E:Com isario,seöora.Com isario
Ri
vera. Rivera.
' G'1mipareràbl,d-le Comisar. G:LO siento,comisario.He
DIALO GURI*DIA LO GO S , Mi-am pierdutcâinele. perdidomiperro.

, ( ''''''
' 6'
.
MblltiCâiniSe numescTiz6n, E:MUCIAOSperrosSellamanTizôn,
XR*VïMutctiZjUIZ,MhFOg? AR:&Puedeaybldarme,Por doamnâ.Cefe!deCâineeste? Sel
lofa.CQUétigodeperroeS?
favor? 5 G 'Este un caniche. Un caniche G:Es un caniche.Un caniche
E:Da,dom niyoarà. E:Si,seiorita. . negru. negro.
AR:Mi-am pierdutgeamantanul. AR:Heperdido mimaleta. E.Avem mullicaniche,doamnà. E:Tenemosmuchoscaniches,
E:CUm aratâ? E:&C6m O eS? Se15Ora.
XVX
.CiR UiC1O. AR :ES de Piel. , G 'DarTiz6n Vine când îlchem . G:PeroTiz6nViene cuando l
e Il
amo.
E:Ceculoare? E:f.Dequé col
or? ' E:lnregul
à,doamnà. E:Bien,sehora.
AR:Este albastru. AR:Esazul. . (
G. chemândl:Tiz6n,Tizbn! G:(Ilamandol:!TiZ6n,Tizbn!
E'E nou? E:&ES nueva? . E.
.
I
atà-l
. Mul
lumesc,d-l
e comi
sar. E:AIIiesté.Oh,gracias,comisario.
AR:Da,nou-noul.$iarefermoar. AR:Si,muynueva.Y tiene una ..
Crem allera. ï
E.Acestaeste? E.
.zEsèsta? cux su spuxs .tco-u o sE olcs?
AR:0,da.Mullumescfoartemult. AR:Ay,si.Muchasgracias.
Când se vorbepte de tema upierdut sau furat' se folosesc
Diélogo 2.Enrique GiI(EG),camarero(C) : urmàtoarele verbe. Deoarece pierderea sau fudul a avut
întotdeuna Iocîntrecut,când vorbilidespre a&a cevafolosit
,i
EG:Scuzali-mà.Mi-am uitat EG:Oh,perdone.Mehe olvidado formeletrecutului .
aparatulde fotografi
at.E Ia de m iméquina fotogréfica. lnfinitiv Perfectsimplu Padicipiu
dv.? &Latiene usted? (infinitivo) (pretérito) (perfecto)
C:Ce feIde aparateste? C:&Qué tipo de méquina es?
EG:EsteunLeicavechi.
C :Are etui?
EG:EsunaLeicavieja.
C :fTiene un estuche?
1
K
perder
olvidar
a pierde ol
a uita
pevi
rdd6iô perdido
olvidado
a
EG:Da,are un etuide piele. EG:Si,tiene un estuche de piel. tom ar a lua tom d tom ado
C:Ce culoare? C:zDe qué color? robar a fura rob6 robado
EG:Maro. EG:Marr6n. poner a pune puso puesto
C'.Acesta este? C'
.d.Es ésta? ver a vedea vio Visto
EG:0,da.Mullumescfoademult. EG:Oh,si.Muchasgracias. dejar aIàsa dej: dejado
tener a avea tuvo tenido

150 151
(
'
CA P.30 Pierderi- Pérdidas UNIDAD 30 t cAp. ac Pierderi- Pérdidas UNIDA D 30
è
..

l
Intrebàri: )
' Io vi
)
.
Yo tuve
zDbnde vio su méquinafotogràfica? .)
t Ia ercjf ayer.
'cuéndo erdiô su cartera? ) j hace jo m inutos.
? Io Vm os Ia sem ana pasada.
Nosotros tuvim os
1 c

nn
dd
e v
a!ivàzutaparatuldefotografiat?
-
ati ierdut ortmoneul? 1
. Ia erdimos
: )
He perdido mimâquinafotogréfica .
, 4.Cum descrielice a!ipierdut.
Mi- è C6mo describirIo que ha perdido.
am pierdutaparatulde fotografiat.
A erperdim im àquina fotogràfica. , èpuede describirlo?
yimi-am ierduta aratulde foto rafiat.
ler èpuede describirlos?
.
puede describirIa mà uina foto ràfica?
1.cum
C6m secuent
o dar aducaede
la cunoj ti
una pernl
di àoopi
da erdere sau unfurt.
robo. . piel.
Es de goma.
perdido m équina fotogréfi
ca. l S0n Plata.
Yo he olvidado pasaporte , Iàstico.
. :
mi m aleta.
Al tomado nuestro/ats) llaves. estado color talla tipo
guien ha robado bolso. stare culoare m:sura forma
che ues de via'e. 1 Es muy blanco/a/s grande/s corto/a/s
Son nuevo/a/s marrôn pequeio/a/s largo/a/s
2.Cum spunliunde a!ipierdutceva. ; moderno/a/s redondo/a/s
Cômo decird6nde ha perdido algo. bastante cuadrado/a/s
vie'o/a/s
puso?
gaD6ndeIo Vio til
timamente? EXERCITII.EJERCICIOS
erdi6? .
:
.
'
I Ejercicio 1
o dejé elrestaurante.
Yo lo vi elmetro. k Spunelicàa!ipierduturmàtoarele Diga que haperdidoIas
Io tuve en elautobtis. lucruri. siguientescosas.
N Io dejamos Ia pj
aya.
osotros Io vim os Ia m esa. 1.pasaporte 4.bolso 7.encendedor
Io tuvim os 2. maleta 5.chequesdeviaje 8.relojdepulsera
3.Ilaves 6.paraguas
3.Cum spunelicânda!ipierdutceva.
Cômodecircuandoha perdido algo. Ejercicio 2
zcuéndo perdiö su maleta?
vi6 bolso? Studialiconversaliilecareurmeazà. Estudie Ias conversaciones
Suntînregistrate pe CD . siguientes.Estén en elCD .
152 $ 153
cAP,30 Pierderi- Pérdidas uNloAo 30 t cAp ac.
pierderi- Pérdidas UNIDA D 30
).
Usted:Porfavor,he perdido mi Usted:Porfavor, )'
L
m aleta. heperdidomis y'
t Ascultajurmàtoareaconversatie Escuche Ia conversaciön
gafas. )
7 co p ,
Empleado:fapuede describirla? Empleado:zpuede describirlas? )) de pe . ri
viliinformaliile de siguienteenelCD.Mirela
Usted'
. Es nueva. Usted:Son nuevas jy maisus,j
aotàrâjicea!ipierdutpi informaci6n dearriba'
.
,decida,
Empleado:faDbnde Ia perdid? Em pleado'. gaDônde.Ias perdi
6? ajcàtuiyioconversalie. qUe es10 qtle haperdidoy
Usted:En elmetro. Usted:En elautobùs ntimero 14. '
complete la conversaci6n.
Empleado:&Es ésta su maleta? Em pleado:fason éstas sus
gafas? d
Usted:Oh, si,ésta es.Gracias. Usted'. Oh,si ,Io son.Gracias. Emplea o.
usted: .ypuedo ayudarle?
i Si,he perdido m im aleta.
Luali-và rolulînconversaji Tomesuparteenconversaciones Empleado'
.&De quéCOIOres?
; usted:Es marr6n
similare,presupunândcà a!i similares,asumiendo queusted E .

pierduturm àtoarele obiecte. ha perdido los adiculos mpleado:f.Es nueva?


i uientes. usted:sî,es com pletam ente nueva
Sg Empleado..
zpuede decirme que hay en ella?
Paraguas - nuevo -autobtisntlm ero 73. Usted:Toda m iropa esté en ella.
Cadera - muy nueva -servicio de sesoras. t Em pleado:fapuede decirm e d6nde la perdi6?
Bolso - piel-café. usted:En elmuseo de Bellas Ades.
Bolsa - elcarnetde conduciry Ilaves deIcoche -autobt
is Em pjeado:&Es ésta?
. usted:Oh,si,m uchas gracias.
Ejercicio 3
-

. ASCULTATICU ATENTIE *ESCUCHE usvo


OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS j 1
LUNES MARTES MIERCO . Ascultali ultimeIe douà pàqi aIe dialogului pi ràspundeti Ia
LES JUEVES . urmâtoarele întrebàri.
Objeto Bolso Bol
sa Paraguas Relojde
encontrado: pul
sera ' E
scena cuatro
Col
or C' Crist6balCol6n
: Marr6n Bl
anca Negro Oro
Estado: Viejo Nueva Nuevo Nuevo
Secci6n tres
,

contenido: Pasaporte Botelladevino ; 1.dacuânto tiem po navegaron?


Gafasdesol Seishuevos .L Câttimp au navigat?
Dinero suel
to Barra de par)
Llavesdecasa 2.facuândo descubri6 tierra coIôn?
Caftera Când a descoperitColumb pàmânt?
Encontrado:Museo Fuera Estaci
t)n Hotel9oy ,
3. &C6mo Se Ilamaba elmarinero qOe ViO tierra?
de1Prado deSimago deAtocha CUm îlChema pe marinarulCare aVZZI X pàmânt?
--. ; y
154 .

1
t 155
CA P.30 Pierderi- Pérdidas uxjoA o a; , cAp K aj servjcjj- servicios UNIDAD 31
J

Secciöncuatro ,
r înacestcapitolveliînvàla
1.zcuéndoregresb colôna Espana? *SàduceliIucruriIareparatsaulacuràlàtorie.
Când a revenitcolumb în spania? ?
DIALOG URI*DIALO GOS
2.zcué
Câtnt
eo
cs v
ài
àlaor
t jes
iiahf
izo col
àcu dnua
tcol Amér
mb ica?ica?
înAmer l Diâlogo 1.Felicidad (F),dependiente (D)
r
3.facuéndo muriô col6n? . F.
.Bunâdimineala. F:Buenosdfas.
Cânda muritcolumb? ' D.Bunàdimineata .
D:Buenos dias.
F:Aqvrea sà-mireparaliacest F:Quisieraque mereparaseesta
' radio,và rog. radio,porfavor.
' D:Potsâ-lvàd? Ce s-a întâm plat D:fapuedo verla? &oué pasa?
cu eI?
'
, F:Face unzgomotciudat. F:Hace un ruido extraöo.
'
D:De unde l-alicumpàrat? D:faDônde Iacompr6?
F:L-am cum pàratde aici. F:La com pré aqui.
D:Aveticertificatuldegaranlie? D:fa-riene Iagarantia?
F:1mipareràu,nu-lam. F:No)losiento,nolatengo.
# D:Voiface totposibilul,darnu pot D:Harétodo Io posible,pero no le
' promite nim ic. puedo prometernada.
F:lnregulà.11putetreparapân; F:Bien.fapuede tenerlaIista para
sàptàmâna viitoare? la sem ana pr6xima?
' D:Nu và potpromite.Darvoiface D:No se Io puedo prometer.Pero
: totposibilul. haré todo Io posible.
i F'Câtcredetcâvacosta? F:facuéntocree quevaa costar?
' D:No Io sé exactamente.Entre
à D:Nuptiuexact.lntre500 pi600 500y600 pesetas.
pesetas. F:!Uy!Vale.
'
1
F:0 ,bine.
.
'!
CUM SE SPUNE *ZCO MO SE DICE?
1.Cum se solicitâ spàlatulsau reparatulunorobiecte.
; C6mo preguntarpara Iimpiaro repararcosas.

mi cam isa
esta mé uina foto réfica Iimpia/o/s.
Quisiera tener pantalones reparada/o/s.
!
'
estos za atos zurcida/o/s.
k
'
@ radjo
156 '
t j5y
cA p.31 Servicii- Servicios uNjoAo 3j ' CA P. 31 servicii- Servicios UNIDAD 31
2.Cum descrielidefecliunile. r Apdorisàmise Quieroteneresta
C6mo describirIos defectos. ) calce càmapa. cam isa planchada.
(
' A& dorisà mise Quiero teneresta
zoué le pasa a esto? esté roto -este stricat '
,
, acordeze acestradio. racjjo afinado.
no marcha -nu merge , ?'
no funciona -nu
funclioneazà k Ejercicio2
hace un ruido -face un '
extrafho zgomot '
k A!iavutunaccidentîndrumul Usted hatenido un accidente
ciudat spre casà A!icàzutde pe
. Vuelta acasa.Se cay(-)do su
tiene una -are o patâ bicicletà. Toate hainele M& sunt bicicjeta. Toda su ropa esté sucia
m ancha m urdare pim ulte lucrurivis-au y se han roto muchas cosas.
spad.Trebuiesà vàreparati UstedtienequetenerIascosas
Iucrurile.Mergeliîn diverse reparadas.Ustedvaa varias
3.Cum întrebalicândvafigata. magazine.Ce spuneli? tiendas.zouédice usted?
Cômo preguntarcuàndo estarâ Iisto. t
1 1.Miabrigo esté muy sucio.Quiero que Io Iimpien.
mahana? 2 Mirelojestéroto.Quieroquelo reparen.
Jpuede tenerlo listo a las 5:
2 . a'M isom brero esté sucio. Quiero...
la semana r6xima? 4 Miméquina fotogréfica esté rota.
5 Micamisa esté sucia.
EXERCITII*EJERCICIOS 6.Mispantalonesesténarrugados.
)
Ejercicio 1
r Ejercicio 3
Propozi
liile urmàtoaresunt istasfrasesparecequesehan ! -
amestecate.Leputelipune în mezclado.tpvedeusted lmaginali-vàcàsuntelio lmagîneseque ustedesuna
ordine? Traducerea româneascà separarlas? La traducci6n persoanà foade com odà. persona muy perezosa.Su amigo
Mâ poateajuta. rumana Iepuede ayudar. Pri
etenuldv.Andrésesteo AndrésesmuyactivoyhaceIas
persoanâ foadeactiyàpiface cosasélmismo.Ustedencambio
*% dorisà mise Quiero tenerm i singurmulte Iucruri.In schimb,dv. quiere que se lo hagan todo.
developezepianul. pianorevelado. ) dorilisàvisefacàtotul.
A& dorisà mise Quiero tenermi
reparecostumul. traje reparados. Ejemplo'
.Andrés:Voyalavarmicoche.
A& dorisâ mise Quiero tenerm is Usted:Quiero que me Iaven elcoche.
taie pantofii. zapatoscodado.
A$dorisà mise Quieroteneresta Ascul
talipe CD cevaface EscucheenelCD IoqueAndrés
Calcefilmul. peliculaplanchado. Andrés.Apoi,dv.cerelisàvise va ahacer.Entoncesusted
A: dorisà mise Quiero tenermis facà acel
açiIucruri. puede ordenarque le hagan Ias
repare pàrul. pelo arreglada. COSaS.

158 159
1
.

CA P.31 Servicii- Servicios UNIDAD aj CA P. 32 Accjdente - A ccidentes UNIDA D 32

Andrés:VOy
Voya I
ampi
al
i varar
elIas
coche.anas.
vent .
, yn acestcapitolvej învàja
Voyalavarmicamisa. ' *Sàanunlaliunaccident',
VoyaarreglarIacocina. ' *Sâdescrietcum s-a petrecutaccidentul.
VOy a hacerIa cam a. ' <
j DIALO GURI*DIA LOG OS
Voy a plancharmis pantalones.
Voy
VOyaaIcimpi
epilar
larmmi
istzapat
raje.os. . Diélogo 1.Policîa(P),unhombre (H),una mujer(M)
Voy
VOyaarepar
po ar
ner elpcodacésped.
tln lomo. ,
y P:Suntej yoferulacesteimapini, P:zEsustedelconductordeeste
domnule? coche,sehor?
A SCULTATICU ATENTIE .ESCUCHE ESTO B'
.Da. H:Sî.
P:suntelipoferulacesteimapini, P:&Esustedelconductorde este
Ascultalial5-Ieadialog,partea1,piîncercatisâvâdafisgomzarm ' doamnà? coche,sehora?
informaliisuntcerute. ' ' ------ C M:Da,eusunt. M:Si,Iosoy.
P:lmiputelispuneces-a p.
.&puededecirme Ioque ha
Escena cinco fntâmplat? pasado?
De vacaciones M:Conduceam pe Paseo de Ia M:Estaba yo conduciendo porel
castellana când am vàzutun Paseo de Ia Castellana
Secciun uno bàiatcare trecea pe zebrà. cuando vîa un niho en elpaso
de cebra.
1.dacômo se ll
ama elpresentadorde ,La hora puntaz'? P:CO fâcea e1? P:&oué estaba haciendo éI?
Cum se numeyte prezentatorulemisiunii,,La hora puntat'? t V:Yfavefsa Strada.Am frânat. M:Estaba cruzando la calle,y yo
frené.
2.zcuéntos invitados hay en elestudio? P:Asta este tot,doamnà? P:&Es eso todo,sellora?
Câtiinvitalisuntînstudio? . M:Eibine,acestom veneaîn M:Bueno,este hombreibadetrâs
spatele meu &im -a i
zbit. de mfy choc: conm igo.
3.zcuéntos anostiene Victoria? Conducea prea repede. conducia dem asiado de prisa.
CâlianiareVictoria? !. H.
.(indignatr)Nu-iadevàrat. H:(indignado:)Esonoesverdad.
Mergeam destulde încet. Yo iba bastante despacio.
Secciön dos '
1.zcuéntoshi jostieneLuis? Diélogo2.Policla (P),unhombre (H),unamujer(M)
CâlicopiiareLui s? t
: P:1miputelispuneces-a P:&puededecirme Ioque ha
2.zoué Ie gusta hacera Luis en Ia playa? ; întâmplat,domnule? pasado,seöor?
LuiLuisce-iplacesàfacà peplaja? H:Da.Mergeam pePaseodeIa H:Si.Yoestaba conduciendopor
Castellana. elPaseo de la Castellana.
3.&ouédescuento Ieshacena IosempleadosdeIafébrica de Luiqg P:CDCeVi tezâmergeati? P:C,A quévelocidadiba usted?
Ce reducere Iisefacesalarialilorde lafabricaIuiLuis? -' H:Rulam destuldeîncet. H:Yoibabastante despacio.A

160 161
cAp.32 Accidente - Accidentes UNIDAD 32 cA p az Accidente - Accidentes UNIDAD 32
.
t
Aproximativ45 km pe orà. unos45 kilômetrosporhora. l z cum relatalice s-aîntâmplat(brusc).
P:Eraliînspatelemapiniiacestei P:zlbadetrésdeIcoche de la : c'ômodecirquépasô (de repente).
doam ne? seiora?
H'
.Da.Eaeraînfalà,înstânga H:Si.Ell
aestabadelantedemi,a g cocj
ae cruzd lacalle.

* $ r)
de m ine. de mi.
P:Lacedistanlà? P:C,A quédistancia? sxERcITII*EJERCICIOS
H:La vreolo -13m. H:A unos 10 o 13 metros. '
)
-- '
M :Nu este adev:rat.Era foade M'
.Esto no es verdad.Iba m uy
aproape de mine . cerca de m î. ) Ejercicio 1
P:Scuzali-mà,doamnà.Vorbesc P:Perdone,sesora.Peroestoy ' l à Imagineque ustedtiene que
cudomnulacesta hablando con este caballero. maginali-vàcàtrebuieS i
M :Da,desigur. .

M :Si,naturalm ente. i
ràspundesiîntrebàrilorunu pojijist contestaralaspreguntasdeun
P:Ces-aîntâmplatatunci, P:zoue pasô entonces,seöor? Privind loculundeeraticânda ()olicja acerca de d6nde estaba
ted cuando ocurriô elaccidente.
domnule? avutlocaccidentul.Folosi ti US
H:Aceastà doam nà a viratbrusc H:Esta seöora de repente se
urmàtoarele informalii . use Iainformaci6nsigui ente.
Ia dreapta.Am frânatimediat, desvi6 a la derecha.Yo frené
daram izbit-o. inm ediatam ente,pero choqué Ejemplo:1)Cal
leCampos-acera
Yo estaba en ja acera de calle Cam pos.
contra ella. jj
2)CalleCarrio/xueva
YO estaba en Ia esqtlina de calle Carrillo y Nueva.
CUM SE SPUNE *&COM O SE DICE? a)Avenida paralelo/urgell
1 Cum sespuneundeerayipicefàcealicând aavutIocaccidentul.
. , b)Cal
c)Ca jl
je Recol
eMon et
ter aos
-j-ac
untoer
aaJardines
Côm o decirdsnde estaba y qué estaba haciendo cuando ocurriô el jj
accidente d)Ca ovaldés-acera
. . e)calle de la Iglesia/calledeTrafalgar
Yo estaba en Ia calle Pi
zarro.
i f)CalleVidoria-acera
Ej jya elpasode cebra. Ejercicio 2
Ella estaba conduciendo Ia acera.
'
dando Iavuelta hacia... Acum dv càlàtori!icu mapina.
.
Ahora usted esté viajando en un
cruzando. Coche.
N adelantando autobtis. :
osotros estâbamos al
Ellos estaban siuiendo coche. Ejemplos.1)Calle prim
.

y yo estaba conduciendo porcall


e Prim .
conduciendo dela bicicl
eta
.
'
.
z)calle Montera-CalleJardines
detrés voestabadoblandola esquinadecalleMonteraa Jardines.
r

:.
162 â 163
:
CA P . 32 Accidente - A ccidentes UNIDA D 32 7 cA p 32 Accidente - Accjdentes UNIDAD 32
.

a)CalleAlmirante t secci6ntres
b)CalleBallesteros/calle Paredes
c)CalleAbades ' j cuéndoseva devacacionesBeatri z?
d)CalleSierpe ècând pjeacà în concediu Beatriz?
.

e)CalleAlmadén/calatrava
f)Calle Huertas/l-avapi
és g ècuàntoshermanostiene Beatri
.
z?
Ejercicio 3 CâsifraliareBeatriz?
Pe CD este imprimatrolul 3. &Qué hace Beatrizdurante las Vacaciones?
En elCD usted escucharé Ia parte ce face Beatrizîn concediu?
poliyistuluiîn conversalie.Studiat delpoliciaen I
a conversaci6n.
cuatenlieîntrebàrile Iuipentrua Estudie cuidadosamentesus : secciôncuatro
putea ràspunde;apoi,completali preguntaspara que usted C
'
spaliilegoale de pe CD. determine Ioque vaa decir'
,
entonces usted tome su pade en
j &oônde vaFernando de Vacaciones?
.

. unde pleacà Fernandoînvacansà?


la conversaciôn en elCD. L
Policia U ' 2 &oué ciudadde éstados UnidoshaVisitado Fernando?
.
sted , ce orap din Statele Unite a VizitatFernando?
daoué pasa aqui?
&puede decirme d6nde estaba 3. o ué idiom as habla Fernando?
usted cuando ocurri6 elaccidente? L.
ce Iimbivorbepte Fernando?
Eralipetrotuar. j
ZA d6nde iba usted? :
Mergealilagarà.
?.oué pas6 entonces? '
Unbiciclistaveni
tdedupàcoll. '
I,Y qué ocurriô?
Mapina l-a ràsturnatpe biciclist.
daoué tipo de coche era?
U n Porsche.
&Vi6 usted Ia m atricula? '
,

Din pàcate,nu.

ASCULTATICU
#
ATENTI
#
E *ESC UCHE ESTO
.
î

Ascultalipàqile 2 pi3 din dialogul5 piîncercalisà prindeli,Ia :


începutdoarUnele informatii.
Escena cinco
De Vacaciones '
:
j'
164 165
)
i
!
!.
'

cA p.33 Vacant
,a - Vacaciones UNIDAD 33 ' cA p. 33 vacanta - Vacaciones UNIDA D 33
,
l'nacestcapitolveyiînvàja P.
.A
kavuto priveliptefrumoasà? P:fal-eniaisuna buena vista?
.sàrelataliîntâmplàridintrecut. ' F. Da,am avutvedere j
. amare. F:Si,teniam os vista alm ar.
e ' P:Felicidad,aràliminunat.Epti P:Felicidad,lttlestésestupenda
DIA LOG URI*DIA LOGO S , atâtde bronzatà cum a fost
. ytan morena!zoué taIel
'
vrem ea? tiem po?
Diélogo 1.Seöora Garcia (G),Leonor(L) . y.
. Am avut o vr
em e f
oade bunà. F:Tuvi m osuntiem po m uy bueno.
P:A fostprea cald? P:dal-lacîa m ucho calor?
G:Leonor,draga m ea.Aiavuto G:Miquerida Leonor.zTuviste F.oa, foade cald.La amiazà era F:Sî,mucho.AIm ediodia hacîa
vacanlà plâcutà? unasbuenasvacaciones? . Prea cal
d. demasiadocalor.
L:Nu prea plàcutâ. L:No m uy buenas. p.oarmâncarea? P:daoué talla comida?
G:De ce? G:Oh,&porqué no? r.Mâncarea a fostexcelentà pi F:La com ida era excelente y muy
L:Vremea a fostîngrozitoare. L:Eltimpo fue terribl
e. ' foarte ieftinà. barata.
G:1mipareràu. G:Oh,Io siento. t
L:Cameradela hotelerafoade L:La habitaci6n deIhotelera muy cuM SE SPUNE .zCO-M O SE DICE?
zgom otoasà. ruidosa.
G:Ce pàcat! G:!Qué pena! jjdespre concediulde anultrecut.
L:Siam avutocamerâ dublà, nu L:Y tuve que teneruna Cum poves t41as vacaciones deIallo pasado
jjcar
Cômo exp .
una cu un pat. habitaci6n doble en vez de j
una individual. !
' ifost.
G:Vai, vai. G:!Ay! 1.Cumdeci
spuneliunde
rad6nde fuea!
L cùm o .
:De asemenea,foarte scumpà. L:Y era muy cara también. !
G:0,Doamne! G:!Oh,Dios mfo! . ja costa deISol.
L:Li
ftulnufuncliona,iarscàrile L:Y elascensornofuncionabay Yo fuk 1osAlpes .
erau foarte abrupte. Iasescaleras eran muy ' a
ja costa Brava.
G em pinadas. 6 Italia.
:Oh,ce ràuîmipare! G:Oh,lcuénto Io siento! Nosotrosfuimos yrancia
L:$iceilallioaspelinueraudeloc L:Y Iosotroshuéspedesno eran r
, .
sim patici. muy simpéticos. 2
G:Ce ghinion!Haisà bem o G:!Quémal asuede!Vamosatomar . Cum descriejiIoculunde a!ifostcazat.
cafea, teveisimlimaibine. un caféytesentirésmejor. ' C6modescribirsualojamiento.
L:Mullumesc. L:Gracias. i Yoestuve en un (buen)jlotel
.

Diél campamento.
ogo 2.Paco(P),Felicidad (F) ' a artamento .
i
P Nosotros estuvim os a m edia pensi6n.
:Aiavutun concediu frumos, P:zl-lastenido unas buenas
Felicidad? vacaciones,Feli cidad? '
,'. Da, m inunat. F:Si,m agnificas. Yo tuve pensiôn com pleta.
p.. sotelulao stbun? p.
.zEII aotelera bueno? xosotrostuvimos media pensiôn.
F.. oa, am avuto cam eo supeo u, ,.
.si,tenîam os una Iaabitaciôn una buena vista.
cu bal con. espléndida con un balcôn. un balc6n.
?
166 ' 167
CA P.33 Vacant
,a - Vacaci
ones uNloA o 33 cA p aa vacantja - vacaciones UNIDAD 33
.

3.Cum descrieyivremea. , Ejemplo:A fostfurtunàînfiecareZi.


Cômo describireltiempo. Tuvimos tormenta cada dia.

chaparrones. , ajzilnicafostsoare. d)Zilnicafostcealà.


Yo nunca tuve Iluvia. b'
)zilnica plouat. e)Zilnicanins.
casinunca viento. c)zilnicabàtutvântul.
a veces torm enta.
Nosotros amenudo tuvimos niebla. Ejercicio 3
nieve'
i Ascultaliconversasia pe CD ?UtO!i ESCUChOlaConversaci6nenelCD.
.
N unca ï form ula întrebàrile IuiPaco? &puede usted hacerlas preguntas
Casinunca sol. ' de Paco?
A veces hizo frio.
A calor. paco: gal do unas buenasVacaciones,yelicidad?
-lasteni
m enudo '
Felicidad'
. Sî,magnî ficas.
'
6C1icidzd: Si,tUViYOS UI'la habitaci6n espléndida COn un
C6mC X SUI
XiUIO. '
PaCO- . .-..
Felicidad: si,teniam osvista almar.
muybarato/a. , P
m uycaro/a. aCO
Fel :
ici
dad.. ..-.acias.Tuvim os tln tiemRo mtly btleno.
or
La Comi
h da excelente. ' Paco. .
....
EI abitaciôn fue (bastante) , Fejkcidad: La comida eraexcelentey muybarata.
hotel bueno/a.
mal
o/a. Ejercjcio 4
terrible.
V bàri En elCD usted escucharé varias
EXERCITII*EJERCICIO S et
de siau
prezi
ulpe
timaCD
vac
câtev
an làad
în
etre
varà. pregunlsacercadesusVacacbnes
' ' presupunând Cà dv sunteliuna elveranopasado.Asumiendoque
.
Ejercicio 1 '
, dintre persoaneI e de mai jos, usted es una de Ias personas,
, ràspundeliIaîntrebàri. responda
j a las preguntas que Ie
Ima@inali-vàcàa!ifostîn ImagfnesequeustedfueaIos Van aacer.
urmatoarelelàri. paîsessiguientes. ho pasado.
1. C.D6nde fue de vacaciones elal
' ?
Ejemplo'
.Italia. 2.&D6ndeestuvo?
Yo fuia Italia. 3.CQLIé taIeltiempo?
4 &c6mo era la comida?
a)Italia c)Espal
la e)Francia g)LosPirineos .
b)Greci a d)Gales f)Dinamarca h)Yugoeslavia )
' a)El SeöorVilla.
Italia -cam ping -cald -excelent.
Ejercicio 2 b)Lasehora Salazar:
i Scotia-hotel-averse -destulde bine.
$ivremea?A fostneschimbatà. C.Y eltiempo? Nocambiônada. C)EIseh aorpe
yIaseöora Pérez: j n.
, G reci . contpropriu -apadament-Soare - efti
168 ' 169
CAP.33 Vacanta - Vacaciones uxjoAo aa CAP. 34 Mjcujyejun . oesayunando uNIoAo a4
ASCULTATI
# CU ATENTI
,E .ESCUCHE ESTO u acestcapitolveliînvàla
Ascultatidialogul6piràspundetiIa urmàtoarele întrebàri. è *UROIO ZSPOXeneobipnuiteaIe miculuidejun spaniol'
,
.cum se refuzà.
Escena seis
Don Qui
jote deIaMancha t
' DIALOG URI.DIA-LOGO S
1.Qué opinapedro deIIibro ,DonQui
jote de IaMancha' '? /
Ce pàrereare eedrodespre cadea,,DonQui jotede IaMancha''? Diâlogo Julia (J),Miguel(M),camarero (C)
i
2.zoué piensa Pedro de sancho Panza? c.cedorescdomnii? C:&oué desean Iossehores?
Ce crede Pedro despre Sancho Panza? . a.
M
'E uvreau un micdejunformat J:Yoquierodesayunarun
,

,'
din o ceapcà de ciocolatà cu chocolate con churros.
3.ZY qué Ie parece Dulcinea? 9OgO@i.
Cum ise pare Dulcinea? ' M:Pentru m ine, cafea cu Iapte pi M:Para mf,un café con leche y
l pâine prâjità cuuntpi unatostadaconmantequill
ay
marmeladà. m erm elada.
' C:Imediat. C:Ahora m ismo.
1.
M:Credeam cànblli-efoame. M:Creia quenotenfashambre.
; J:Nu m i-e prea foame,darde J:No tengo mucha hambre,pero
multà vreme n-am m âncat es que hace mucho tiempo
gogopi. que no comichurros.
i
C:1mipare ràu,doamnà,darnu C:Lo sientosellora,pero no me
? maiavem gogopi.vreli quedanchurros.zouiere
/ altceva,pâinepràji
tâ sau alguna otra cosa,unatostada,
)1
briope? unas magdalenas?
l
J:Nu,mullumesc,nuvreaunimic. J:No gracias,noquierotomar
Niciciocolatà nu maivreau. nada.Tom poco quiero ya el
' Aduceli
-miocafea cupujn chocolate.Tréigameuncafé
i Iapte... pifàrà zahàr,cu cortado,...y sin azticar,con
zaharinà.De obiceinu sacarina.No tomo nunca
mànâncgogopipentru cà au churros porque tienen mucha
m ultà gràsime pitocmaiacum grasa,y precisamente ahora
când am poftà...nu maisunt que tengo ganas...ya no
gogopi. quedan churros.
M:Bine,darnu-ia:adegrav. M:Bueno mujer,noestangrave.
J
'
t
170 j
f 171
CAP.34 Miculdejun - Desayunando UNIDAD 34 r cAp. 34 Miculdejun - Desayunando UNIDAD 34
La è Ejercicio 2
micul dejun,spanioliimànâncà foarte put ,in. Se bea
EspressocumultIapte(cald)pise mànâncà pâinepràjitàcu Ràspundej Iaurmàtoarele Contestea lassiguientes
untpimarmeladà,,,Magdalenas'(pràjiturele asemànàtoare întrebàri
. Pregtlntas.
cubriopele)sau ceva dulce...în oricecazfoade pulin.lntr-o
cofetàrie policomandao cafea solo (neagrà),codado (cu j zj -jayalguienencasa? (nadie) més? (nada)
pujin Iapte)sau con leche (cantitàjiegale de cafea pi 2*C,A quién le gustan los churros? 7.zl-lan estado alguna veZ en
Iapte). (n'adie) Alemania?(nunca)
*churros = gogopi a Ana no tiene tiempo para iral 8.
I l
nspaniolànegat iastàtotdeaunaînainteaverbuluiCum
: . ci
'
ne. C,
Y tti?(tampoco)
&TrabajaustedtambiénIos
Sàbados? (nunca)
K însànegaliile nimlc,nimeni,niciodatàetc.staudecelemai 4 vo notengoIasIlavesdeI 9. z'Fe ha prestado jas5000
multe oridupà verb, negalia r,noïdva fiplasatâ înaintea E co
'che, faytti?(tampoco) pesetas?(nisiquiera 500)
Vorbului. 5' youé habéis hecho el 10. ?.Ha terminado usted el
Hadie Sabe OSO SaU nO Sabe nadio OSO.Aceasta înseamnâ ' d mi ngo? (nada) tfabajo?llRiSiqtlieraPZX
o
CâoOsep
fol neg
teayiedu
de bl
obiânt
cei lî
nu nsea
mai mn
cu ât
vânOul
afirma1.lie!Pe
No' ntru
nu nir
cjni
i).cildse 6.izooseaustedalgtlna COSa OmPeZarIO)
,,no ( . , .

nada:nimic ninguno'niciunul
. . (Aicisepotdamaimulte ràspunsuri.)
nadie:nim eni nunca:niciodatà
tam oco:nici nisiuiera:nicim àcar

EXERCITI
;
I*EJERCICIOS F
. )

Ejercicio 1 :
Ràspundelinegativ. Conteste negati
vamente.
Ejemplo'
.&-romasunacerveza?(vino).
No,no tomo una cerveza,tom o vino.

1.z'
Fieneusted hambre?(sed) 3.zAprendePedroespa:ol?
2.&Tomasun café solo? (chino)
(cortado) 4.zDeseaustedtomaralgo?
(nada)
5.zDesayunas siem pre en I
a
cafeteria?(aveces).

172 ' l7a

1
CA P.35 Pe drum - De cam ino UNIDA D 35 CA P.35 Pe drum - De cam ino UNIDA D 35
:

'
fnacestcapitolvetiînvàla J.
.
Maiîntâiaexplodatobombàîn J:Bueno, prim ero explotb una
.sàfolosilimaimul
tcaperfectul. staliacentralà:i, fiindcà bombaenIaestaci6ncentraly
- cinevadela ETA anunlase comouno de ETA habîa
DIALO GURI@DIA LOG OS 17rintelefoncàmaiera una anunciadoporteléfonoque
pregàtità, au hotàrâtsâ habîa Otra preparada,pues
Diàlogo Miguel(M),empleada(E),Andrés(A)yJulia (J) închidàtoatestaliile. entoncesdecidieroncerrarIas
otras estaciones.
M:Un biletdusdntors Ia M :Un bill
ete de ida y vuelta para A.lmediatce au depistatcà A:Tan pronto como adivinaron
Barcelona,và rog. Barcelona,porfavor. ' ersoana care telefonase a que Ia persona que habia
E , p
:Costà 750 pesetas. E:Son 750 pesetas. folositun cod ETA, au închi
s Ilamado habîa utilizado un
M:Cincisute,pasesute,paptesute M:Quinientas,seiscientas, p toatestaliile. Cbdigo de ETA,desalojaron
pipaptesute cincizecipesetas. setecientas y setecientas todas Ias estaciones.
CiRcblonta PtS. J:larurmareaafostcànoitoliam J:Y comoconsecuenciatodos
E:Acestae biletuldv. E:Aquitienesubillete. ajunsieripreatârziu Iaservici. nosotrosIlegamosayer
M:Mullumesc. M:Gracias. ' demasiadotarde altrabajo.
(întren.) (Ya eneltren.) ! M.yntsadevàr? Sà speràm cà V:CDeVerdad? Puesesperemos
M:Uf,de-abiaam ajuns. M:Uf,casino Ilego. 'astàzinusevaîntâmpla Iafel. qUehOynoOcurraIomismo.
A:Da,e adevàrat,darspercà A:Sî,es verdad,pero espero que
efodultàu sà nu fifost tu esfuerzo no haya sido en '
degeaba. vano.
M :De ce spuiasta? M :zporqué dices eso?
A:Ieriam ajunsIa slujbà cudouâ A:AyerIlegué altrabajocondos cândsevorbepte deîntâmplàricareau avutIocînainte deo
ore întârziere.Sigurn-aiauzit horasde retraso.zseguro que altà actiune tottrecutà de care se vorbepterse folosepte mai
ptirile? no has oido Ias noticias? m ult c'a perfectul. Acesta se form eazâ din trecutul
M'
.Sigur.leriam avutziIiberâpi M:No.AyertuveeldiaIibrey (imperfectul) luihaber piparticipiultrecut alverbuluide
am hotàrâtsà-ivizitàm pe decidimosiravisi
tara mis ) conjugat(yo habia comido -eumâncasem).
socri,pentru cà de m ultà suegros,porque hacia m ucho
vremenu-imaivàzusem.Am ti
empoque no Ioshabiamos (yo) habia tomado, comido, padido
ajunsacasà destuldetârziu. visto.Regresamosacasa (t(I) habias tomado, comido, padido
J:Deci,nuptiinimicdespre basita
J:&As nte
es tard
que e.sabesnadade
no j
. (
(é1)
ella) habia
habia t
tomad
oma o, c
do, comid
omi o, p
do, art
parti
ido
do
bombele care auexplodatieri Iasbombasque explotaron (usted) habîa tomado, comido, partido
Ia Barcelona? ayeren Barcelona? ; (nosotros) habiamos tomado, comido, partido
M:M-am obipnuita&a de multcu M:Me he acostumbrado tantoa , (vosotros) habiais tomado, comido, Partido
aceste ameninlàricubombe esasamenazasdebombaque (ellos) habian tomado, comido, partido
încâtcusiguranlânuIe-a:fi seguramente no Ieshubiese (ellas) habian tomado, com ido, partido
acordatatenlie. prestadoatenci6n. ' (ustedes) habian tomado, comido, partido
J:De aceastà datà au trebuitsà J:Esta vez tuvieron que cerrar
închidàtoatestatiile. todasIasestaciones.
M :Dar,de ce? M :Pero,zporqué?
1'

174 175
cAp.35 Pe drum - De cam ino uNloA o a5 '
; CAP . 36 yeatru - yeatro UNIDAD 36
EXERCITII.EJERCICIOS î
(
'
' înacestcapitolveyiînvàla
Ejercicio 1 . *Sà relinelibiletelateatru'
,
,, . sà exprimaj când are,a avut loc sau va avea loc un anumi
t
Legalifrazeledemaijosconform Relacione Iassiguientes . Oveniment.
exemplului. oracionessegtinelejempl o. r DIA LO GURI*DIALO
. GOS
Ejemplo'
.Ll
egamos
Qu alamos
ando Ilegcine.La
alcpiel
neicI
ul
aa yaich
pel abf
ulayaaempez
aa
habi edo.
mpezado. C Diélogo Miguel(M),Laura (L),taquillera(T)
1.Fuimos a casa de Andrés. 5.Llamé a Isabel. L:AIO,este teatrulLiceo? L:Oiga,&es elteatro Liceo?
Yahabiasalido. yase habîa Ievantado. , T:Da,Spuneli. T:Si,digame.
2.Via Julia porla tarde. 6.se encontr: a Andrés. L:A:dorisâ ptiu dacà astâzise L:Mire,querriasabersirepresentan
Yasehabia cortadoelpelo. Yahabfasubjdoaltren. , joacà Opiesà aIuiGarcia hoy laobrade Garcîa Lorca.
3.ConociaMiguel. 7.Fuimosalrestaurante. Lorca.Stilicare,ceadupà Sabeusted,esaobra sobre Ia
Ya se habfa comprado un coche. Ya habia cerrado. Care s-a fàcutunfilm . que hicieron luego una pelicula.
4.Llegamosa Ia estaci6n. 8.Llamô porteléfono. 6
,
T:è,,BOdasde sangre' t? (,,
Nuntà T:,
rBodasdesangred '?
EItrenyahabiasalido. Yahabfaestalladola bomba. '
însângeratà'd'?)
L:Da,cred câ da.Este vorba de L:Sf,exacto,creo que es esa.Se
Ejercicio 2 . uncupludeli gani,iarfilmulI-a trata de unmatrimoniogitano
regizatCarlos Saura. y Ia pelicula Ia dirigiô Carlos
Legalifrazelede maijosconform Relaci
one Iassiguientesoraciones ' Saura.
exemplului. segunelejemplo. ' T:Da,pBodasde sangre''.Piesa T:Si,espBodasde sangred'.La
are premiera astàzipise va obra se estrena hoyy se
Ejemplo'
.Cuando Ilega yahemoscomido. ' jucapânàpe 21aprilie. representahastael21deabril.
Cuando Ilegô ya habiam os comido. L:Câtcostà biletul? L:facuénto cuestan Ias entradas?
' T:între800pi1000 pesetasînIoje T:Hayentradasde800a 1000
1.Cuando Ilama ya nos hemos ido. piîntre 1500 pi2000înstal. pesetasen Iospal cosy de 1500
2.Cuando Ilega a Ia estacibn ya ha salido eltren. a 2000 en elpatio de butacas.
3.Cuando compra elbillete ya ha mirado elhorario de trenes. L'
.NU,în realitate vroiam sà ptiu L:No,en realidad lo que yo
4.Cuando se encuentra con Julia ya ha subido altren. dacâ maisuntbilete pentru querîa saberera sitodavîa
5.Cuando habla con Julia ya ha hablado con Andrés. ' astàzi. quedan entradas para hoy.
6.Cuando Ilegan ya han estallado Ias bom bas. T:Da,încà maisunt,dardin T:Sî,todavia hay entradas,pero
7.Cuandoestalla Ia bombalapolicfaya ha desalojado Iaestaciôn. . Pàcatenumaidincele mai desgraciadamentes6lodeIas
8.Cuando Ileganaltrabajo Ioscompanerosya hanempezado. Sctlmpe. méScaras.
L:lnordine.Mi-arplàcea sà L:De acuerdo.Entonces me
rezervdouà bilete pentru gustarîa reservardosentradas
spectacoluldin aceastà searà. para Ia funci6n de esta noche.
T. Foarte bine.lm ispunelinumele T:Muybien.f.Medicesunombre,
'

dv.,vâ rog? porfavor?


l L:Laura Sénchez. S-A-N-C-H-E-Z. L:Laura Sénchez.S-A-N-C-H-E-Z.
:$
.
)
.

176 j
y 177
cAP 36 Teatru - Teatro UNIDA D 36 ' Teatru - Teatro UNIDAD 36
. cA p.36
T:Da,doamnâ Sénchez.Nuuitayi T:Si,sel
loraSénchez.Nese uajaora=Ora cât
sâ venilidupâbilete cuo olvidedevenirarecogerIas esteceasul?
jumàtatedeorà, ceIpulin, : zQu é jjora es? Este ora unu
.

înainte de începerea
entradas,comomuytarde
media hora antesdeI
sslauna Este unu yi
. Esja unay
spectacolului. comienzo de la funciôn. oinr-ra cinci.
L:
T.
oeci,nânàIa9.30?
.Exact'
L.
T.
Esdecir,zhastaIas9.30:/
.Exacto. -
a'l-
- o-
v' - '- - zece.
. . ;ra -- ...
x --- - unsfed.
L.Bine,mullumescmult.La L.Bien,muchasgracias.Adiôs. I
*
sonlasdosmenos -
veinte.
-Jx-
.''=-'
;--
rt
.. Esteoradouâtâra -iunmà
0. douàzeci.
tate.
sfert
revedere. cua . u .

T:La revedere. T:Adi6s. diez. Zece.


M :Salut! M :!Hola! , cinco. Cinci.
L:Salut!Cum afostIa servici? L:!Hola!zouétaIeltrabajo? ; Son j
asdosenpunto. Este Ora douàfiX.
M :Ca de obicei.N-aiuitatsà M :Lo de siempre.&Te has y ué j
aoracomienzm? La ce 0r; începe?
telefoneziIa teatru? acordado de Ilamaralteatro? & q
Em iezaa I
asdiez. lnce e I
azece.
L:Nu,bineînleles.lnseara asta L:Si,claro.Estanochevamosair
mergem Ia Liceo pivom vedea alLiceo a ver,Bodas de
Bodas de sangre'dde Garcia sangre' ',de Garcia Lorca. EXERCIT, 11.EJERCICIO S

em pieza?
L'La ora 10 . L:Empieza a Ias 10. , RàspundeliI eîntrebàri. ContesteaIassiguientespregunl s.
aurmàtoarel
M:Atunci,plecàm de acasà pe Ia M :Entonces salimos de casa
9:15. sobre Ias 9:15,creo yo. ' Ejemplo:&ouè hora es? SonIas15.
.45.
L:Nu,trebuie sà plecàm Ia 8:45 L:No,tenemos que salira las ' oué j
aora es? 13.20
pentru cà a ' 1 zoué hora es? 17.00 4.&
vem de Iuatbiletele 8:45 porque tenemosque ' 2. oué hora es? 12.35
de Ia casierie înainte de 9:30. recogerIasentradas en , . &oué hora es? 16.05 5.&oué hora es? 23
taquilla antes de Ias 9:30. 3 doué hora es? 9.15 6.& .45
' a
,
M:Chiarmaidevreme. M:Entoncesesmejorsalirun
pocoantes. Ejercicio 2
L:Bine,de acord. L:Vale,de acuerdo. iones segtin el
M:Ce crezi,trebuie sà ne M:d.Te parece que nos tenem os 7 Alcàtuilipropozi
tiiconform Constr
ju
oyaorac
îmbràcàm maielegant? queponerropa un poco més ' exempluluide maijos. ejemp .
elegante? I
E
'
Las entradascuestan lsoo pesetasy Iafunciôncomienza a
u .putem s, m ergem dup, teatru v .oespuès podem os ira tom ar
Sâ bem COVZ,datz aiChef... Llnas COpaS,Sitienes ganas... 1aS Z.30.
L:O idee foade bunâ. L:Me parece una buena idea. 1 800 pesetas, 10.00 tas 10
4.375 Pese , .30
2. 1000 pesetas,8.15 5.5000 pesetas,9.30
l
l
3. 2000 pesetas,9.45

!.
178 179
)

CA P.36 Teatru - Teatro uxjoAo 36 CAP . 37 o pjnjj. ua opjni6n uxjoA o 37

Ejercicio 3 '
înacestcapitolveliînvàla
*SâVâînstlpi
sialteforme de av;exprima pàrerea'
7
Vorbil
Ceap icu
arîncas
tr ierr
epa aan
folose.
tez inddatele Habl
Iosde
atconqu
os Iaetaqu
apai
ll
reeraut
cen iliz
en an
e do
tr # *Sâexpunelipunctuldv.devedere.
Ejemplo'
. Paréntesis. DjA uo ouRj.ojA-uoG os

T:TeatroCalderôn,digame. 3.(,EImejoralcalde,elReyd ', DizlogoJuan(J),Cristina(C)


X:par
zouaerrîavi
,La reda
ser varsuehou
es dosen,tr ada
paras T:
palco,Lro
Teat ôpez
Cal )
der6n digame. J.Ajcitjtarticoluldespre proiectul J:&l-lasleîdo elarticulo sobre el
T:I
èDe quôénpr
a funci deecest
io qu iere 1as
a noche? X:J
T: ..D
**enué raror-irxr'xnlzr
xe.x,,
.
x- 'Pl
ocâriiunuiechipajspre proyectodeunviajetripulado a
entradas? u'ntraM
e das/''--''''H<''U'U'C'Z' '
' C'
Varto?
.Da,aZidiminealàS-am citit.
Vade?
C:Si,loheleîdo estamalana.
de butaca?
X:zcuént T.1500
o cuestan Ias entradas X:.... oesetas. ' J'
'CO Pârere ai? J'
.d'oué te parece?
T:2000 pesetas. x'
. ' ' C:Dac: vreisà ytiipàrerea m ea, C:Siquieressabermiopini6n
X:Vale,&me resewa dos T.
.Estébien.;Me nuoaoaor-iron cred càartrebuialocatimai creoquedeberiandedicarmàs
entradasparaestanoche? nombre? %- '--------<''''D'a mullibanipentrucercetarea dineroa Ia investigaciôn
T:Esté bien.&Me puededecirsu x:.... spalialâ.lnarjcolse spune,nu espacial.En eladiculodicen,
nombre? 4 (EIcaballero de olmedo-, (
'
, maiptiuunde,càfn ultimiiani nosé dônde,que en los
X'Garcfa G-A-R-c-I-A bu
'ta-ca Ramos) ; s-au redusSajumàtate ultimosalsoshanreducidolos
* . fondurile.Eu cred câ nu se medios a la mitad.A mim e
2.(pperibéiez'
'palcogame.
suàrez) T.
.
.Te
....at
'rocalderôn dîgame
T Teatro calder
':n,dl x. manifestà prea mul tinteres parece que no m uestran gran
.
. : ,
X:....
.
T. Dequé precio quiereIas pentruculutoriiieîncosmos. interésporIosviajesespaciales.
T:&De qué precio quiere l
as è radas?
.
ent ' J.oa, e adevàrat. J:Si,esverdad.
x.entradas? x.''''
' ' C:
'AcelayiIucru e valabilpentru C:Y con (a Comunidad Europea
T.
.2000 pesetas. comunitatea Europeanà.Dupà sucede Io mismo.En miopiniön
. ....
x.
T:1500 pesetas. x: '''' pàrereamea,demullianinu tampocohanmostrado interés
' ....
T:Est é bien.zMe puede decirsu maieste interesatà. desde hace bastantes aGos.
T:Esté bien.?.Me puede decirsu nombre? J:Mà gândesccà de cândsuntem J.
.Pienso que desde que somos
X:. ... e?
nombr '''''
x. .. membriaicomunitàlii miembrosde la Comunidad
1.(uFuenteOvejunaz
',butaca, 5.(,,
Lada
Rodr ma
fgue boba ,palco,
z) Etlfopene,existàomaimare Europeaexisteuna mayor
R*XnOSO) T:Teatro cal'
der6n,digame. Pfeoctlparepentru aceste preocupaci6nporestostemas,
T:Teatro calderön,dfgame. x:.... teme,pimaialespentru o y sobre todo poruna
X:.... T. oe quéprecioqui
ere Ias , Colaborarecucelelaltelàri colaboraci6nconIosdemés
T:tTe quéprecioquiereIas entradas?
$. membreaIe Comunitàlii paisesmiembrosde Ia
entradas? x. Europene. comunidad Europea.
X''''' T'1500 pesetas. '
: C:Da,piimpresia mea este cà, C:Cierto,ym iimpresi6n es que si
T:2000 pesetas. x'
. dacà arexista un proiect existe un proyecto comtinentre
X'.... T'Estâ bi
en.&M e puede decirsu . comun Europa -SUA pentru Europa yEEUU para realizar
T:Esté bien.:Mepuede decirsu 'nombre? trimiterea uneinave cuechipaj unviajetripuladoa Marte,
spre Marte,acesta va fiyicu también va a haberuna
nom bre? x.
. ....
participare spaniolà. padicipaciôn espasola.
.
I

180 : 181
l
(
CA P.37 Opinii- La opiniön uNloAo 37 cA p z7 o pinii- La opiniôn UNIDA D 37
.

j Cr
Ine
sp
oaq
nu
i
oe
là, existàdiferiteexpresiipentruavàformul
apàrerea:
en mioqini6n,mepareceque,a mime parece
. presentedeSu.bajrunctivo: -er -ir
*
. que,opino que,plenso que,m iim presién es que,a m i tom -ar com -er escrib-ir
arecer,Io veo bien/m al... tom -e com -a escrib-a
. yo
tû tom-e-s com-a-s escrib-a-s
él tom-e com-a escrib-a
EXERCITI
#I*EJERCICIOS ' I ella
* Ud
tom-e com-a escrib-a
.
EJCFCiCiO 1 nosotros tOm-O-mOS COX-Z-YOS OSCrib-Z-mOS
VOSOYOS tom-é-is Com-ieis Cscrib-âœis
RâsptlndoliConform informatiilor Conteste segtin Ia informaci6n . ellos tom-e-in Com-a-n escrib-a-n
dintre garantezo. qUO esté Ontre Paréntesis. ellas tom -e-n Com-a-n Oscfib-a-n
ustedes tom -e-n com -a-n escrib-a-n
Ejemplo'
.zouéopina de Iosespaholes? (Simpéticos)
Opino que son simpéticos. Ejercicio 2
1.&ouéopina de Iosvuelos 6.&creequeelproyecto europeo Ràspundej negativ. Conteste negativamente.
espaciales? (Necesarios). tiene futuro?(Sî,estar
2.&ouépiensadeunproyecto de totalmente convencido) j zcreequelosvuelosa Marte sonnecesarios?
vuelotripulado a Marte? (muy 7.zouéimpresibntienedelos 2*zeiensaqueunvuelotripulado aMarteespeligroso?
'
peligroso) toreos? (muyvalientes) a zcree que Espaha tiene que participarenestosproyectos?
.
3 zcree que Espal
la tiene que 8.&cuélessuparecersobre cursos 4 zcree que Ia colaboraciôn entre Europa y EEUU Ocasiona menos
participarenestosproyectos? deidiomas?(muytitiles) 'gastos?
(Sf) 9.QuéopinadeIa poluci6n 5 Juan opina que desde la entrada en la CE ejgobierno esté més
4 daouépiensade una atmosférica?(unode 'interesadoenestosproyectos.&En suopini6nesciedo?
colaboraciônentre Europay nuestrosgrandesproblemas) 6 zLe parece queelproyecto europeotienefuturo?
5JuEan
.
EUU ?(Bien,haymenaosen
opinaquedesdel
ga stos) 10.z
trada
ouéIepareceIacomida
espaöola?(excelente)
7.ycreequevaairaFranciaesteverano?
8*zpiensaquelosespaöolescomen demasiado?
en Ia CE elgobierno esté més 11.zoué piensa de Ios :'-
&Le parece que elproblema de la poluci6n atmosférica se Puede
interesado enestosproyectos. programas de televisi6n? solucionarfécilmente?
f.Ensuopini6nescierto? (Bien,prefiere elcine) .
sn zpiensa queIatelevisi6nesbuenaparaIosniöos?
' '''''

j Da càpàrereaexprimatàestenegativ:(nucred,nusuntde
pàrereetc.)verbulvatrebuisàtreacàla modulsubjunctiv.De
:
I pil
dà:oopino que estén biens
d,va deveni,no opino que estén

182 183
CA P.38 Interviu - La entrevista UNIDAD 38 CA P. 3a jnterviu - La entrevista UNIDA D 38
înacestcapitolvejiînvàla ' MSLDe doianiIucrez la un proiect MS:Colaborodesde hacedos
.sàfolositidesde,desde hace,hace...queyhace. de re j
ajiipublice, darnu vàd aI
1os en un proyecto de
nicio perspectivà de relaciones ptiblicas,pero no
- PX m ovare în aceastà veo ninguna expectativa de
DIA LOG URI.DIA LO GO S întreprindere .
ascenso en Ia em presa.
Riél RF:Xdicï, dV.doriliSiZVCiOmzi C?:6SUCYUIRUC USICYYCSCZ
OgO VigUOlSénchez(MS),JefedeIDepadamentodePersonal(DP) '
mare responsabilitate. tenermayorresponsabili
dad.
V G1RZ,ZïZ CYC #iS/CUS2 CY/21 V6:Gi1CS YCI
ICIY YYCUSVS
DP'
.Bunâ dimineata,dle... DP:Buenosdias,Sel
lor... r maimultzexperienp în OSPOFO ZdquirifméS
V S*SXRCI
.f ICZ,Rum ole m eLIde M S :Sénchez, m iapellido es dom en
iu1relatiilorpublice. Oxperiencia en elcam po de
amilie este Sénchez. Sénchez. ' las relaciones ptiblicas.
DP:Da,IualiIoc,vâ rog.DIe DP:Si,siéntese,porfavor.Sehor op:Mi-aj puteaspunemaimult DP:&Me PodfiaContaralgode
Sénchez,am cererea dv.în Sénchez, tengo aquisu despre acestproiectIa care eSe Proyecto en elque
falâ,dara:dorisàMâ pun solicitud,pero desearîa , Iucraj? trabaja?
Câteva întrebàri,dacà îmi hacerle unaspreguntas, si ' Ms.
.
va finevoie sà Organizez M S:Ten9O qUe Ofganizar
Pofmiteli. me lo permite. conferinledepresà, Conferenciasde prensa,
MS:Desigur. MS:Porsupuesto. cam paniipublici tare,sà Scriu planificarlos actos ptiblicos,
DP:lncerereadV.aparnumai DP:EnsusolicitudsUl o aparecen 1 - :OA l
r or
lnr xmaterial
e escribir9 traducirIOS textos9
VIoo t'ukzu''-'- IOS folletos de publicidad.
inilialele.Careeste numele Iasinicialesde sunombre, 1 publicitare.
dV.Com plet? gacuélessu nombre ' op.pare foade interesantpisunt DP:Parece muy interesante,9
comp1qY? 'sigurcâfiuma rloastrâVâ OStOYSegurodeque nuestra
MS:MiguelAngelSénchezIglesias. MS:MiguelAngelSénqhezIglesi
as .
poate oferipansa pe care o em pfesa Ie puede ofrecerIa
DP:Dincerere rezultàcâlocui
tiîn DP:Ensusolicitudfiguraquevive càutali
.
Ogorttlnidad qtle esté
Salamanca. en Salamanca. ; buscando.
MS:Da,ne-am m utatacolo acum MS:Sf,nostrasladamos allihace r Ms.
.
Mà bucursà audasta.1mi MS:Mealegro oireso.&Me
treiani. tres al
los. @ r)utejspunemaimultdespre Podria Oxplicarexadamente
DP:Suntelicâsàtorit? DP:zEsté ustedcasado? cevoiface? CUélSerîamifunciônp
MS:Da,suntcàsâtoritde 10 anipi MS:Si, estoy casado desde hace Dp.Bineînlel
. es... DP:Xaturalmente...
avem doicopii. diez asos ytenemos dos
niöos. '
.
Folosirea Iuidesde hace, hace que,desde #ihace poate fi
DP:$iacum a:dorisâvàîntreb DP:Ahora quierohacerle unas ; comparatà cuînaintepide atunci:
ceva despreexperienla dv. preguntassobresuexperiencia
profesionalà.DecândIucrali profesional.zcuéntotiempo Deatunci+ Durata
în actualaîntreprindere? hacequetrabajaenIa i HacediezaI
1osquetrabajoaqui.DeZeceanilucrezaici.
empresaactual? j TrabajoaquidesdehacediezafhOS.LLICreZaicideZeceani.
MS:DetreianiIucrezIanNovitas'', MS:Hace tresahosquetrabajo ' .
- Deatunci+ un anumitmoment
de când ne-am m utatîn en uNovitasfd,desdequenos Trabajoaquidesde 1981. Lucrezaicidin 1981.
Salam anca. trasladam osa Salam anca. ' Deatunci+ Verbulnum aiIatrecut
DP:$ide ceVrelisâMâ schimbali DP:L,Y porqué quiere cambiarde i Nos transladam os aqblihace tr
esNe-am mutataiciacblm
Ioculde muncà? trabajo? aöos . treiani.

184 185
(I
CA P.38 Interviu - La entrevista UNIDA D 38 7 CA P.39 La coafor- En Ia peluqueria UNIDA D 39

EXERCITI
' I.EJERCI
CIOS înacestcapitolveliînvàla
Ejercicio 1 *unele noliuniimportantecând mergiIacoafor'
,
*comparasiaadjectivelor.
RàspundeliIaurmàtoarele contesteaIassiguientes DIALOG URI*DIALO e GO S
întrebàrifolosind desde hace, preguntas utilizando desde hace,
hace...que,desde o hace. hace...que,desde o hace. Diélogo Asunci
ônRico (A),peluquera (P)
1.zcuànt
trabajaoentiempo
esta ehace
mpresque
a?(5 6.v
zDesde
uestroscuéndo
padres?nofun
habl
a éis con A:Bunàziua. A:Buenosdîas.
aöos) semana) - P:Bunàziua,doamnàRico. P:Buenosdîas,sehora Rico.
A:Suntprogramatâ pentru ora 10. A:Tengo hora para 4as 10.
2.faDesde cuéndo vive en 7.zoesde cuéndo hablas ' P:Desigur,doamnà Rico.V; rog, P:Porsupuesto,seiora Rico.Por
Salamanca? (1987) espanol? (dosahos) ltlalilOcunmoment,vin favor,siénteseunmomento,
.
imediat. vengo en seguida.
3.zcuândoempezasteafumar? 8.zcuéntotiempohace aueno . P:SàVedem,cum dorilisà và P:Bueno,zquéquiere queIe
(dosahos) vasalcine?(tresmesJs) ' afanjez?Poatevrelisàvàtund
maiscurtdecâtde obicei? Sau
haga?&ouiereelpelounpoco
méscorto que de costumbre,
4.èDesdecuândotienescoche? 9.zcuàntotiempohace queno ' gfoferalitln Permanent? quizé? tO prefiere tlna
(O1Verano pasado) IeesunIibro? (cuatro mesesà Permanonto?
5.zcuéndocambiastedetrabajo ' A:Nuptiuexact.Credcà pujn A:Todavianolo sé exactamente.
portiltima vez?(sieteanos) ' maicre!mi-arstabine,esteIa Creoque un pocomésrizado
.
modà.Darnuvreaupàrul mequedamejor,esmés
scud,tàiali-midoarvârfurile. moderno.Pero noquiero el
pelo codo,côrteme s6lo Ias
puntas.
P:Atunci,doarîlaranjàm.E mult P:Entoncespodemoshacerun
3 maiupordecâtun permanent moldeado.Es més suave que
' normal.Permanentulnu-iprea una permanente norm al.La
bun pentru pàr.Poate n-arfi permanente es peorpara el
ràusà-idàm oculoare.Ce-ali pelo.Y tampocoestarfamaIun
zice dacà v-a:vopsipârul poco de color.fao ué le parece
,
într-onuanlàde blond mai siIetirhoelpelodeuntonomés
deschis sau maicastaniu? rubio claro o més castaho?
SuntIa modà aceste culori. Ahora estén de moda estos
colores.
.
A:De curând am vàzutîntr-o A:Elcorte de pelo mésm oderno
revist: cea maimodernâ pim ai y més bonito que he visto ha
frumoas; tunsoare.M odelul sido hace poco en una revista.
aveapàrulmaicre!pimai Lamodelotenia elpelomés
castaniu decâtfata din rizado y m és castaöo que Ia

186 187
CAP.39 La coafor- En Ia peluqueria UNIDA D 39 cA p a: La coafor- En Ia peluqueria UNIDA D 39

P poza aceea. chica de esa foto. 1. Simpético:uuîs,José, Juan. 4.Difîcil:elalem én,elruso,el


:Av elidr
trecutà eptate.Sàptàmâna P:Tieneusted razdn.La semana 2. Bueno:ejj kbro azul, elIibro chino. ,.
aces
desem ,nat tmai
ceImodel
atra foivstdin
act pasadaelijieronaesamodelo verde elIibro amarj jjo. 5.Una peluquerîa m ala:,,PeIo s ,
com o la m as atractiva de toda 3. Una ciudad interesante.
, La m odeid, ,,colores''.
toatà Spania. Espaöa. G erona,Santander,Madr . d ,
i.
In spaniolà se spune:,,Mi-am fl/alplr&/'(Me he codado el Ejercicio 3
pelo).
Estapeluqueriaescara . Acestcoaforeste scum p. Folosijgradeledecomparatie. Compare.
Esta es m és cara. Acesta este m aiscum p. jj
Estapeluqueriaesmuycara. Acestcoaforeste foartescum p. ï Ejemplo:Marîatieneelpelo corto.lsabel,Cecia.jk
Esta peluqueria es carîsima.* Acestcoaforeste foartescump. Isabeltiene elpelo méscorto,pero Cecia tiene elpelo m és
Esta es m és cara todavia. corto de todas.Tiene elpelo cortisim o.
1 EsIa(peluqueria)méscara A
Es
ct
eest
caoa
ef
sote
rup
li
ce
mI
amis
aciu
sc
mp
ump
.
K (detodas) . (dintretoate). 1.Pedrotiene elpeloIargo. 4.xfosso essimpético.Antonio,
Excepciones(Excepliil: Javier,Alfonso. MigtlelYJavier.
-
bueno,mejor,el
/la.mejor -pequeöo,menor,ellamenor 2.Marîa esrubia.IsabeI,Cecilia. 5.Julia es guapa.Laura,Amalia y
bun,maibun,celmaibun/à m ic,m aimic,cel/cea mai 3. Pedro esm oreno.Javier, Marisa.
m ic/micà Alfonso.
- mal
o,peor,el/la peor -grande,mayor,el/la mayor
ràu,mairàu,cel/cea mairàu/rea mare,maimare,cel /cea mai ?
m are ,

EXERCITI
1 I. EJERCI
CIOS
Ejercicio 1
1
Folosi
liformaîn-fsimo/a. Utilicela formaen-i
simo/a. '
j

Ejemplo'
.Marfaesmuyguapa.Esguapisima.
1.Luis es m uy sim pético. 4.Ana y Carmen son muy
2.M i
gueles muy moreno. elegantes. '
3.Carlosy Luisson muy nerviosos. 5.Esta ciudad es muy tranquila.

Ejercicio 2
Folosiligradeledecomparalie. Compare.
Ejemplo:alto:José,Miguel,Alfonso.
José es alto.M iguelesm ésal
to.Alfonso eselm ésal
to. !

188 189
CA P.40 La bancà - Elbanco UNIDAD 40 cAp.4: La bancà - EIbanco UNIDAD 40
în acestcapitolveliînvàja conelseGorPérez?
.sà purtalioconversalieobipnuità Iaridicarea unuicec; ( B.oa, eleste. B'
.Si,éSe eS.
*sàformalipropoziliirelati
ve. DlBine,staiIj
.
niyit, m à ocup eu D :De acuerdo,no Se preocupe,
DIA LOG URI*DIALO
-
GOS o.de
Bunel
à.ziua Am înlelesce 9o me ocupo de éI.
' . D:Buenosdîas.Yaentiendo su
Problemàavelipicredcâavem PrOblema,RefOGeo qUeSbIO
Diâlogo Andrés(A),empleadodelbanco (B),directora (D) o singuràposibilitate, tenem os una POSibil
iuad,pues
deoarece nu putem plàticash no abonamosen efectivo
B'
pBunà ziua.Cedorili? B:Buenosdfas.&oué desea? cecurispeciale Dv.puteli
. CbeqtlesCruzados.Usted
.X% VX Z Sï Z CZSOZ ZCOX CCC. A:Qtlerrfa CobrarOste Cheqtle
XX . transfera baniiîn ContuldV.#i Ptlede transferireldinero a SU
6*1miParerzbl,dareste UnCeC B:Oh, 10 Siento,es un cheque apoisâ-iscoatem Cu Un CeC Pe CtlenY Y Sao rdOSPUéSeldinero
specialpinu-lpotplâticash. cruzado y no puedo num ele dv. COn Un Cheque a SU nom bre.
abonérselo en efectivo. , A.
'
Ar fiextraor di
nar,
darnu mai A:Esto serîa estupendo situviera
.
A. Dar
b dacà vreau sà scotnipte A:zpero sis6lo quiero sacar am cecuri. A!iputea sâ-mi a(jn cheques,pero no esasi.
anidincontulcurentalsoliei dinerodeIacuentacorriente eliberasiunnoucarnetde tpodrîa extendermeun nuevo
mele? demimujer? (
, uriv: rog? talonario de cheques,pOr
B:1mipare r:u, darnu se poate. B:Lo siento pero asino es cec , favor?
Avetinevoie de un cecla posible.Usted necesita un o.Bineînlel
'
es, asta nu-io D:Claro,eSO no es ningthn
purtàtorsau avelicarte de chequealpodador,totiene problemà, darva dura cam PrOblema,peroVaatardar
credit? usteduna tarjetadecrédito? ' jumàtate de orà, pentru cà m edia hora méS O menos,
A:Nu n-o am Ia mine,darsunt A:No,bueno,no Ia Ilevo conmigo, trebuie scris numàruldv.de Porqtle tienen que im primirsu
SiUUFCi Cxisti O modzlitate do Pero OXOFSOgUFO do qUO hay l cont.Suntelia#adoamabilSâ nt
hmpfodeCuonta.SiOStan
ZSCOZY bzrlidiR COYUIScjiei UnmcdiodeSacafdinoFodola ayteptayi? PtltejlUalOCSatl amable de espefar.Ptlede
mCIOCUaCOStCOC. Ctlentado mimbl
jerCOr1Oste revenimaitârzitl .
SCRY FSO ZlliO VOIVerm éS
ChOqU6. tzrdo.
.DaCX mâ SCUZZtiUnmoment, B:SimoUi
6* SCUIPaUnmomento, A.Muljumesc, mâ întorcîn A:Gracias,MO9 a VOIVeren media
'
IXCUU Sï l
Ui '
Flï CORSUItCU d-na VOF a Consultara Ia diredora, jumàtatedeOrâ. hOX'
FCYOZFCImi ZY FC imodi3t. FOgFOSO OR Spgtlidz.
A:SigtlFjYUIIUmOSC. A:Sf,gracias. EXERCITII*EJERCICIO S
6:Iedali-mâ doamnâ Vaza,am B:Di SCUIPeSeöora Maza,tengo '
UR Cli entCaFe doFeïte Sâ Un Clionte qUe quiere CobrarUn :
Z CZSCZC UR CCCS/SCi3I. m:PI
UJ ;CI
;CI
;O j
A!i Cheque Cruzado.Jpodrfa
PUYZ VoFbidV.CU PI? hablafusted COn éI? w u;#:onFnrqo.ionarulde Ia bancâ Hable Con elempleado deIbanco
D :9Z, biRolRWles.Unde OStO? D:Si,@OrSUPUPStO.CDYIICIOesté? j VOO ljlUu IUMWi
j
ojosindinfofmasiiledintre Utilizando IainformaciUnqUe esté
6:EStO dlde Iângâ geam ,Cu B:ES elhombre que tiene una I
XZXZ# w.x entre paréntesis.
llzirlé UUi. C3ZZdOrZUUiS9QUC CstéjURtO tCAU.
Z Ia Ventanilla. s
R:URUIînaIt, CU m âiniIe în D :&Uno qLle eS alto 9 que tiene EjomI7lo.(C0bFafUnCj
.
aeque)
bUZURZF,CZX SZ do Vorbi CU 1aSD Zr1OS m otidas OrllOS o.
LJ Cf
nnlédesea? 1.(CobrarUnChequel
dlPéFOZ? bOISiIIOS, que esté hablando uu .
v. fnnexrrja cobrareste cheque. B:CQUé desea?
:
. n . W UU II

190 1g1
I
CA P.40 La bancà - EIbanco uNjoA n 4: s
1 CAP 41
. oroscop-EIhor6scopo UNIDAD 41
B:Por favor,firme aqufy luego X: i
Vaya a la ventanilla nr. 5. B:por favor, fi
rme anufu Illorara inaCPStCapitolvetiînvàta
X2Muchas gracias. vavaa laventanilla nr-'q ' ''
WWY''
W *Sâfacelicomparalii;
B:De nada. x:- -''-' .denumirile spaniole pentru semnele zodiacale.
B.
'Denada. DIALO GURI*DIA.LOG OS
2.(cambiar100 marcosen pesetas)
3.(transferir20 000pesetasaotracuenta) DiélogoMarisa(M),Asunci6n (A)
4.(cobrarun Eurocheque) - -
5.(sacar25000pesetasdesu cuenta) . M.
.Asunciôn,staipulin sàvàdce M:Asunciôn,esperaunmomento,
zicehoroscopulmeupentru déjame verquéponeenmi
Pqropozitiilerelativespaniolesuntdeobiceiintroduseprin
te ,caresereferàatâtIapersoanecât&iIalucruri:
:1
l
k
.
astà
Ra c
z
,
.
i
.
.
.
B
a
e
i
c
r
i
beec
L
,T
eu
a
:
u
,
,
v
r,
i
i
t
Ge
oru
me
l
ni h
'
or
Tau
6rso,
coGé
pomi
annteiss,dCé
eimo
nc
sr.
e
A
,
..
.
ries,
''
m, eldinero que tengo en el apropiatv-arputea rezew a aqu;esté,Leo:,,EIfuturo prôximo
c'''ombre que cobra elcheque,
1 Dac
monàedoero.
prepozitie se aflà înainte de uque''se va adàur;n ci '
uneleproblemefamiliale,pe p
care levelisolutiona.Situalia
rodrîadepararlealgunos
problemasfamiliaresquevaa
adicolulsubstantjvuluiIa care se referà aue .
ex..Ela=
iZ'o/r
'a' ' economicàsevaîmbunàtàti, podersoluci
onar.Susi
tuaci6n
cOnelquecompro...LaschicasdeIasq-
uet
'
ehablo;tJ.-'- darnutrebuiesàfaceli
îm prumuturiIa prieteni.cea
econômicasevaamejorar,
aunque no debe pedirprestado
Ejercicio 2 maibunà perioadàpentrua dinero asusamigos.Lamejor
- - - - . - - - . jaceplanuride viitoresteIa épocaparaforjarplanespara
Unilifrazele de maijosfolosind Unalassiguientesfrases jtlmâtatea Sàptàmânii'.Nu-i elfuturo esamitaddela
' dOIOC râu. Semanad'.Vaya,no esté m al.
Pronum ele relativ lJque''. utilizando elrelativo ''que''. A:Nu,într-adevàrnu.M a întreb A:No,realmente no.Me pregunto
dacà almeu este la felde bun sielmio es tan bueno com o el
1.LachicaestâjuntoaIa ventanilla.Qui
ere cobraruncheque . ca altàu.Citepte-lpipe almeu tuyo.Sigue,lee elm io también
2.EIempleado es alto. Hablé con élaver. '
3.Estam os delante deIbanco. Es elB'
anco de Bilbara CLIVoce tare. en voZ alta.
M:De acord,ce zodie epti? M :De acuerdo,&de qué signo
4.Quiere cambiareldinero. Ti
eneguardadoeldinerJe 'nelmonedero. '

5.Faltan unos cheques. con esos cheques pagué Iosm uebles. eres?
A:SuntPepte. A:Soy Piscis.
6.Alfonsotrabajaenunbanco.EsunbanLcaocaue
lemén
ntaesdemimujer. .
) M:SâVedem,Fecioarà,Balanlà, M:Vale,Virgo,Libra,Escorpiôn,
7.Tengo dinero en una cuenta corriente.
8.Ayercom pré unos peri:dicos. son interesanteq' Scorpion,sàgetàtor, sagitario,capricornio,
9.Han Ilamado laschicas. Trabajanenun banco- Capricorn,Vàrsàtor,Pepte, Acuario,Piscis,éste es:
i
.
astae:,zvetiaveaosàptàmânà ,parecequeva ateneruna
plinà de surprize.veliprimi semanaIlenade sorpresas.
! telefoane piscrisori Las Ilamadas y Iascartasvan
: neapteptate,precum pivi
zita a sertan inesperadas como la
unorvechiprieteni.Dacà vâ visi
ta de antiguosam igos.Si
pàstralicalmul,totulvafifoade conservaIa calma,todova a
PIâcutpentru dv''. sermuy grato para usted''.
A:Se pare cà-ila feIde bun ca al A:Vaya,parece que estan
i

192 t
193
r

cAP.41 Horoscop - EIhoröscopo UNIDA D 41 ' CAP. 4j Horoscop - EIhor6scopo UNIDA D 41

V:tAI
:u. bueno com o eltuyo
metleste maiOptimistdecât M:EImio es m és optimista que el
. .
'
janto...como
Trabajat
tOtatât(IafeI)...C'ât(ca).
antocomott i. Munce&tetOtatâtcâttine.
COIde Sàptâm âna tfectltâ . de IaSemanapasada. ) tanto/a(OS/aS)...COmO. atât/a(atâtia/teal...O t.
A:lntr-adevârCfeziîn A:Pero, iverdaderamente Crees j (IafeI...C,
a).
hOFOSCOaPO? OrlIOS hOrUSCOPOS? ' tantoVino COmO. atâta VinO t.
M '. Do/illdo.DaCX SUlltbURO, îmi V :DoPoI 3do.SiSOI 3bUOROS mo tzrltz SOdCOmO. Ztâtz SYC Câz'
placesàcred,dacà nu,nu.Dar gusta creer,sino,no. L,Y tti? tantosami goscomo. atâliaprieitenicâti.
tu? tantas am igascom o. atâtea pretene câte.
X' Mà 9ândesccà toate zodiile A:Pienso que un signo es tan , 1
* tan...Como IafeI
...
ca
'
Llegatantarde comott). Sosepte Ia feIde târzi
u catine.
suntIa feIde bune.La feIpicu bueno como elotro. Y Io Estansimoéticocomo tti. Este lafeIde simpaticcatine.
horoscopul.Sau maibine zis, m ism o ocurre con el l U
menos...que maipulin...decât
Untllestemaiimprecisdecât hOrUSCOpO,O(ILIiZéSdeberfa TrabajamenosqUett
i. Mtlnœ jtemaiPbjindeo ttine.
3ltUI. decirque Uno estan impreciso ' menosamigosque. m aiPtlt
,
lniPri
eterideo t.
COmO elOtro. m enos t
acdo qUO. m3itârzitldeo t.
M '. DOCi, NUCrOZiîn eldeloc? M :Entonces, zno crees en esto ; menosSim éti c,o Lle. mai Utin Si m aticdecât.
en absoluto? .
A'Credcàozodie poateaveatot A:Creo queunsignopuedetener EXERCIT, 11*EJERCICIOS
atâta norocca oricare alta. tanta suede como cualquier ;
otro. Ejercicio 1
M :Da,sigur,darsuntatâtea M :Si, claro,pero hay tantas / ni
-
nero Felicidad Salud
,
persoane carecredînasta... personasque sededicana Aries $ ** !
Trebuie sà fie ceva adevàrat . esto...Tiene que haberalgo de .
' vauro $ . j!
verdad Gjminis 4
,. ... !!j
A:Da
l , darsuntpimul liparlatani... A:Sf,pero.tambiénhaytantos Can
ueocer $
$$$ .. !
nsfârpit,îmiplace sà le citesc, estafadores... Enfin,ami virgo $$ * !
însâ numaipentru tam bién m e gusta Ieerlo, * !!
divedisment... S6Io para divedirme pero ' E
Li
sbcro
arpi6n j
qp .
.. !
!!
!
M :M i .
..
e îmiplace mult...Daracum M :A me gusta mucho... Pero - .l
bagl
.arl
.o eee
q
pN?xp ppp !!
capricornio $
trebuieSZplecàm urgent;dacà ahora tenemosque irnostan Acuario $$ . !!!
nu, pierdem autobuzul. répidam ente como podamos, PiSCiS $$$ .. !
O Vamos a perderelautobtis. ComparaliZodiijedupàtabelulde Compare lOs Signos deIZodiaco
'
m aisus Soo0z 61OU3drO anterior.
î
La comparaciôn.Comparaja. '
, .
nspaniolâcomparatia seformeazàastfel: i
'
'
Ejemplo'.Capr
icornio/Aries
Capricornio van a ganartanto dinero como Ios Aries.
. Los
j màs...que
. Trabaja mésquett) .
maimult...decât
Muncepte maimultdecâttine.
'
'
!
LoSCapricorniovanasermâsAf
LosCapricorniovanatenerm
sel
sic
aelu
sdqq
uu
eeIolo
ssAAr
rieie
ss
.
.

mâsamigosque. maimuliprietenidecât. j Aries/virao 5 Piscis/Escorpi6n


.

màstardeque. maitârziudecât. 2.Tauro/sJcitario


-'
6.Géminis/Acuario
m és boni
to ue. m aifrum os decât. 3*c:ncer/l- eo 7.Acuario/Tauro
' 4'Libra/capricornio 8. Virgo/Afies
l
194 195
cAP .42 La volan - Conducir UNIDAD 42 i cAg . 4: ua volan - Conducir UNIDAD 42
IRZCCStCZ/itOIVpjiînvva Acestaeste kilometfajul? CY qUéSignificantOdOSOStOS
PURCIO ROJiURiCUPrivix IaCondtlcereaatlto; înseamnitoate acoste iRdicadoresPrI01Salqicadero?
#S2CRUIXCFViURïiFdcIUCFUri; indicatoarodePP bofd? C6YtCCSC1OUCYZ-ki1OmOtFOS?
@SâdaliUrlele instrtlcjiL1niPetOndeComandâ (imperativ) . P:Exact.ACeS!aesteind i
czt
oru1 P.
'EXZYZmorlto.Y éStPCSCl
de benzinâ.In StângaVolanu1Ui irldiCZtOUdp Ia gasolina.A la
DIALO GURI*DIAWLOGO S suntsemnalizatoareIYRY CYUC '
ZRCiCYYYC1VCIZYCCsté13
l Dar Palanca de lOS interm itentes
eVelifâi
OlOSobui
tr ichi
earacPf
Sâ um.
ivim îrl, 9UO VZ a UtilizafUsted ahofa
Diélogo Asunci6n Rico (A),profesor(P) maiînt t
Oglinda retrovizoafe Pen rU a m ism o.Pefo Pfim eram pnto
V*dOadacâVineW6O ma#i rlâ. tiel
t'
lo9UOmifarPOrP1OS9ejO
P.Doam nâ RiCO,este prim a
' P:Sel
lora Rico,&es su prim era
Datz NUVinenim jc rerovi
sorparaVerSiVi
enealjtin
Ieclie,ntl-ia&a? hora,Verdad? Semnajizajla stâng,a Apâsali
. Coche.SinoVienenadie,deel
A:Da,&itrebuie Sâ Vâ Spun Câ A:Si,9 tengo que decirle que ra. om sreiaiRiîn acelapitimp intermitente de izquierda.Pise
Suntfoade nervoasâ. estoy muy nerviosa. ,
Fu
--eu'
Pe '
s.
m.
aem=
uk -
.e
.learol
x zi
+
o elembrague 9 ajm ism o
'='c'#'
w''' Iacelerador...
P:Dar,nutrebuiesàfilinervoasà. P:Pero mujer,notiene queestar tiempoe
Maiîntâiapezali-vàaici,apoi nerviosa.Primeramente A.Aya? A:CASî?
faceli-vàcomodàpi siénteseaquî,después p'
.Da foadebine,darîntoarceli P:Si,mUybien,perogireunp0C0
relaxayi-và Unmoment,nuîn
. p6ngasec6modayreléjese. 'pul
'involanulcasàmergetiipe 01Vol
anteparairporIacarretera.
padea aceea doamnà Rico, Un momento,no poresa parte, ' posea.Foarte bine,haide,i, Sà MUy bien,Venga,Vam os allé.
,
astâzistajdv.Ia volan. sehora Rico,hoyvaustedal S mergem acolo.
A :A,da,a&a este. vol
ante.
A:Ah,claro,es verdad. Pentru a reda O însu&ire Se fOlOSeSC în Spanioli,printre
P'Demultâvremevrelisà
'
P:zl
-l
ace muchotiem po quequerîa S altele,urm àtoareIeexpresiipe Care Ie-asiauzitîndialoguri.
î im eram ente... despu.s... snalmente. sau primero..x,
nv
A:Cr àlcalisàpofali?
ed usted aprenderaconducir? Pr
después... finalm ente. Sau. . en prjmer lugar..., en
àdintotdeuna,dardecând A:Creo que desde siempre,pero
,
egundo, Iugar...,en tercer j
ugan
.., ...en ul
timo Iugar.
copiiimerg Iapcoal:mi-am deesdequeII7snihosvanalœlegi
o >
l icunoptinlàcua treiapersoanà a
pusfoade seriosproblema . me I
o he propuesto en serio. inafaràdeac
jeasta,face!
P m perativulu .
:Atunci,jàîncercàm.De
acord?Indreaptaaveli
P:Entonces,vamosaintentarlo,
zvale?A suderechatiene Ia
j verbeîn-ar
; tom-ar
Verbeîn-er
com-er
Verbeînir
escfib-ir
schimbàtoruldeviteze;cuel palancadecambios,conIa tome (usted) coma tUstedl escriba (usted)
schimbalivitezel
e.Pentruasta, quecambiaIasmarchas.Para , tomen (ustedes) coman (Ustedes) escriban (ustedes)
trebuie sàapâsaliaceastà esto,tieneque pisarconelpie l verbe reflexive
pedalà,careesteambreiajul. izquierdo este pedal,queesIo ' Iavarse
Alàturiestefrâna,iarpedala deIembrague.A suIado esté t lévese(usted)
dindreaptaeaccel eraja.Acum, Io deIfreno yIodeIaderecha Iévense ustedes
mapina este Ia punctulmort, eselacel erador.Ahora el
iardv.trebuie sâîntoarceli coche estâen puntomuedoy EXERCITII EJERCICIOS
cheia de contactpentru ca usted tiene que girarIa Ilave de
mayinasà demareze. contacto para arrancarel Ejercicio 1
coche.
A cetrebuiesàfacacum? Sice A:g
'
. -oué tengo quehacerahora? FolositiimperativulIa persoana a Utilice elimperativo en Ia tercera
7 IIl-a singul
ar. Perfona delSingular.
196 : j97
.

CA P.42 La volan - Conducir uNjoA o 42 CA P Ronovare - Arreglando UNIDA D 43


. 43
Ejemplo'
.sentarse,ponerse cômoda,relajarse. j
'
Pri
mer
rel
âjeso
e.siéntese,después pôngase cômoda v
' finalmnnfo
---- î
.npaceoz
repsticapi
siipetol
cave
relliînv
e-atàl
,i aosit,maimultsau maiput,in conptient,în
fol
$ timpulcursului.
C .
1.Ce
2.Ent
rrrar
aren eler
lapucoche, sent
ta,abrochar
arse,poner
seel cintuse cômodo
rôn (deseguridad),arrancar.
. DIALO GURI*DIA LOGO S
3. .'
4.Pi
sar
Meterel
Iaembr ague,
primeramapisar
rcha,el acel
soltarer
elador,mj
embr rar
agu e,por
aceelrar
leretr
.ovisor. DiâlogoMiguel(M),Laura (L),Andrés(A)
5.CambiarIa marcha,girara Ia derecha,frenar. . L:Miguel,sunàla u&â.Poli L:Miguel,lamanaI
apueda.fapuedes
Ejercicio2 ' deschidetu,eytimaiaproape? abrirté,queestésalIado?
M:Bineînteles.SaiutAndrés,cum M:Claro.Hoîa Andrés,faqué talte
F
lllo
-al
oPl
si
lii
urmp
.er
al ativulIapersoanaa utilsicona
er eelde
imp eur
Iplrat
ai
v.oenIatercera
l A:î
!ime
Am riie
ven ?a&agum v-am promis. A:v
t, a?festoy,comoosprometi.
Aqu
p M:Extraordinar l!imul
.
lumim càai M:Formidable.Gracias porvenir
Ejemplo'
.sentarse,ponerse c6moda,relajarse. venitsàneajuliIarepararea a ayudarnosaarreglarlacasa.
primeram ente siéntense, después pônganse c6moda y casei.
finalmenterelàjense. A:Nicioproblemâ,d-le.lntotdeauna A:Nada hombre.Siemprehago lo
' fac totce potpentru prieteni. que puedo porIosamigos.
,
1.Entraren elcoche,sentarse,ponersecômodo. t M:Da,avem multedefàcut. M:Si,esque haymuchoque
2.Cerrarla puerta,abrocharse elcintur6n de seguridad.arrancnr ' Co@arulne-a spuscâ una din hacer.Eldeshollinadornos ha
3.Pisarelembrague,pisarelacelerador,miraroorelre' trnvicnr- ' ' Càràmizile din spatele hornului dicho que uno de Ios Iadrillos
4.Meterprimeramarcha,sol
tarelembraaue.aJelerar. -'--'' s-adesprinsyic,
àotiglàespadà. queesténdetrésdela
chimenea esté suelto y que
5.CambiarIa marcha,girara Ia derecha,
-frenar
' . ; una de Iastejasestà rota.
A:Dacâ vrei,potsà încercsà repar. A:Puedo intentarrepararlo,si
!
.
quieres.
L:SalutAndrés,într-adevàrai L:Hola Andrés,falo harias,de
putea s-o faci? verdad?
A:Salut,Laura.Bineînleles,sà A:HolaLaura.Claro,vamosaver
i vedem ce se poate face.Cum qué puedo hacer.zc6mo
mà urcpe acoperip? puedosubiraltejado?
M:Urcipe scarà pânà în pod pi M:Subes porIa escalera hasta el
; acolo,sus,înfataupii,esteo desvàn,y allîarriba,enfrente
' fereastrà.Poliiepipeacoperi: deIa puerta,hay unaventana.
;
peaceastàfereastrà.Tigla PuedessaliraltejadoporIa
spadà opoliaruncaîn gràdina ventana.LatejarotaIa puedes
dinspatele casei.Altfelar tiraraljardînque esté detrâs
1 tea sà cadâ pe trandafiriidin de Ia casa.Sino,se podrîa
; pu
fata caseisau în capulcuiva. caersobre Ios rosales que
! tenem os delante de Ia casa,O
.
; encim a de alguien.
/
198 199

.'
!
CA P.43 Renovare - A rreglando UNIDAD 43 C Ap 44 -
In bucàtàrie - Cocinando UNIDAD 44
.

A.
V..oe
întrac
or
et
'
d.voi
imp,noia
îveagr
ncepemi
jà.
cu A:
.oe
M. act
Mienurer
asdo.vo
tan ya
to, tenoer
nos trocsui
dado. , înacestcapitolveliînvàja y; : : Im .
SalOnUlM aiîntâiVOm acoperi
. Vamos a em pezarcon Ia sala *CUm SiIRFOI
RZFZSiO XZRCZX tI/lOS/ZRIOIG,
CUhârtiepereteledindreapta de estar.PrimeroVamosa *SâîndrtlmaliPeCineva S;facà Ceva.
ïiZpoiVOm PURO tapottllPe CeI empapelarIa pared de Ia r
dinstânga,careedejaacoperi
t derechay despuésvamosa DIA LO GU RI*DIALO GOS
CU hârtie. pintarIa de Ia i
zquierda,que ya
X. Ahy Vâd CâV-aliCumpâratO
' A:Osta,
Ah éemp apqol
&veo ada.
ue oshabéis 1 DiâlOgO Maria(M),AsunciUn(A)
L' XOCI ICt; ROUZ? Com/rzdo URZ RIOQUYZ RUW Z? ;a
s ; a osjoojje
p xj.; njjé jjas djcj)o qUP qUiOX S
@Da 'C a gros i
me es
te du bl à
dOCO3VCCIV ;OStO Sifoarë groa.
fal
à L:Si ,escasieldobl
edegruesaque V:CeSpunea'CcxVre.Scasuuwgk'' 'v
u.cocj
c,--
xw'
uayp
V'.
6UIRjr)OF1SUIe,Pâm âttlfLlri, M :Bien,pinCeles,bO
I
a Viej
a ,9ademés rSmUaysP
och ,osada. A:Pilaf. A:PaeIla.
0âleli,rulouri,Vopsea,hâdie, cubos,rodillos?pintura,papel, h
' M:Mmm,ce grozav! V:Mmm,iqtléfica!
Clei,Culi
t,foarfece.Totuleste cola,navaja,tijeras.Ya esté A.s:vedem cum îmiVa iebi. A:Bueno,VamosaVerSime
pe masâ.Sâ începem . todo encim a de Ia m esa. t M'
.spune- mi,de Ce este nevoie queda bien.
'
vZm OSa Om P6ZaF. 'nentru pijaf? M :Dim e,&qUé Se nOCeSita
A.Gat
L.Binea,,nO
'
euiS

tlntUrc j
em eC
In acoa,
asqerip. A:
ai
-
L:Val e,nO
Bien, yoSvo
Oty
rOa
Ssu
esbi
taraltedja
mos do.
entro ' ai,am'Zicifeleta.Pentruopt exactamenteparala Paella?
A:St
grijâ, SZ nu Cazi. Persoane, avem nevoi ede .Espefa,aqUjtengo Ia receta.
A.
de Ia casa,ten Cuidado,no te Urm ztoarele ingrediente:600 gr.
caigas Para ochopersonasneœ si
tam os
A.SU,S1Zlilini:tili,nu-mipudati A:No,tran
* .qui
los,noospreocupéis deOreZ,O Cantitatedublàde j igtl
,OSS. k
.enjveSi.ngre-
cjk
.ont
---on.
--.
de gfi jâ. Pormi. supâsatlapâ,UleidemàSIine..., 600gr.de arroz,doble
UR Sfprtde kgde CrOVO!i,Un Cantidad de Caldo Odeagua,
EXERCITII*EJERCIC IOS calmar,midii...totunsfed. aceite deoliva...,uncuartode
' 29' 2C OYXEZS'UR Czlam aF'
Ejercicio 1 M.Ascultà, darPilafulnuSeface
'
almejas...unctlartotambién.
ïiCU CZFRC? V'
' CYC'PPU O C1Z P3O11Z RO SO
Râspblndoti Ia întrebâriConform Conteste a IaS preguntas segùn y.x obdare, n-am term inat. hace tam bién Con Carne?
dialoguluide maijOS. eldiélogo. ' A.Mujer, espera un m om ento,
1 &D6rlde Osté V iguel? 5.&Dunde esté Ia Ventana? V ''SCUZX-I
XZ. Y YYViY RO bc Y UX iRZdO'
.
2* YQUO ladri1IOestéSuelto? 6.&EIjardinestédel
antedelacasa? A:300gr.deporcdemare,jumâtate M :Perdona. djo po1jO
1'
1. L,CYRYCCsté 13tojz? 7.CUOSFOSaleSesténdentrodeIa deRUi,CâtevabtlcàtideCâfnasi, A:300gr.de rape,me j
4 JPOrdtmdeSLI
. X Andréesaldesvén? casa? unardeiVerde,tlnbllro&u, UnasrajitasdeChOriZO,un
ProaspztSaUdin CODSOI-VZ,O RimientoVerdo,Otro fOjO,
Ejercicio 2 cutiemicâ de mazife,OCeapâ freSCO OdeIata,una I ata
C mi
tz , dOUâ rO#ii,ïofran,Usttlroi, Peqtlefha de gtlisantes,Una
are esto OPUSLIIIui? zoué es Io contrario de? i Pâtftlnjel#iSare.
cebolla pequeha, dOStomates,
1 azafrén,ajo,Pefojil9Sal.
.JQUé esIo contrario de odentrt/? 5.&ouées Io contrario deaencima M . puedo ayudarte? &Me
2
3'CQUéOS10œ ntraliodewdel antedeis
? defi? M :POt Sàteajut? MâînvetiCum
y p
.onsef
& iascUm o Se hace?
. JQL Ié es lo contrari
o de ,a Ia 6.daoué es I
izqtlierda de'? 7. QUé OSo 10cCont
ontrari
oiode
rar dess,obr
a Iaed
d? Se '
ace .
A:SigurCâ da.Taie ceapa,ardeii A:Claro.Pica Ia cebolla,Ios
&
4 CQUé eS 10 contrario de ,cOn'$? derecha deis? piropiile. Rimientos9 lOS tomates.

200 2oj
CAP.44 în bucàtàrie - Cocinando UNIDAD 44 cAp 44.
în bucàtàrie- Cocinando UNIDAD 44
M:Situce-o sàfaci? M:I,Y ttiquévasa hacer? EXERGITI
'
I*EJERCICIOS
A:Supafiindgat,o scotdinfrigider A'.Como elcaldo ya Io tengo Iisto,
yiapoipun uleiîn tigaie ca sâ voya sacarl o deIfrigorifico y
Ie pràjescpe toate. después voy a echarelaceite Ejercicio 1
M :en Ia sartén parafrefrlo todo.
zEnciendo elfuego?
Folosiliimperativul. Utiliceelimperati
vo.
M :Aprind focul? A:Sf,enciéndelo.
A:Da, aprinde-l. A:Echa primero Ia cebolla. Ejemplo.tomar.Toma,tomad.
.

A:Maiîntâi,pune ceapa. M:!Qué bien huel e! 1. Mirar, 6. Batir.


M :Ce bine m iroase! A:Ahora aGade Ios tom atesy el
A:Acum pune ropiile piardeii j 2. Esperar 7.Escribir.
, pimiento ydespués elcalamar, 3. Pelar. 8. pedir.
apoicalm arul porculde mar e elrape y elarroz. 9. perdonar.
piorezul.
, 4. Comer.
M :Ya estâ todo m âs o m enos 10 Echar.
M:Totuleste aproape pràjit $i
.
frito.I.Y ahora? ' 5.Beber.
acum? A:Muévelo més.Ten cuidado, se Ejercicio 2
A:Maiamestecâ.Aigri
jàsànuse puedepegar.Ahora echael -- - - -

prindà.Acum pune supa pi caldo y elresto de Ios Folosiliimperativul. Utiliceelimperativo.


celelal
teingrediente,maipulin ingredientes,menoslas
M creve l
ii;eiIasfârpit. gambasquevanalfinal. Ejemplo:Tomarejvino Toma elvino.
.
:Gata! M :IY ya esté!
A:Si,s6lo hay que sazonarla al ' 1. Prepararlos ingredjentes. 6.Batirelhuevo.
A :Da Ia sfârpi
tdoaro dregem' , final,pero como ves no
,
dupà cum vezi nu trebuie sà 2. Encenderejfuego. 7.BeberIa cerveza.
, tenemos que batirhuevos,ni 8 pkcarlos pimientos
batem ouàpinicisà curâlâm que pelarverdura, y tam poco 3.EcharIacebo
t ll
a. . .
zarzavat. Nu-inevoie nicisà 4. Pelarlas pa atas. 9.Ahadirelarroz.
necesitam osencenderelhom o. 5. Sazonarla carne. j(). Moverlos ingredientes.
aprindem cuptorul.

In cagitolul42 a!iînvàlatforma politicoasà a imperativului


(adica pers.3-a).Acum vàprezentàm persoana a2-a.
Verbe în - ar Verbe în -er Verbe în -ir
tom -ar com -er escri
b-ir
1 tomen(u(s
ut
setd
e)
des) coman(u(s
uts
ete
d)
des) escriban(u(s
ut
setd
e)
des)
toma(tt
'1) come (tù) escribe ttt
il I
tomad (vosotros) comed (vosotros) escribid(vosotros) '
PronumeleIaacuzati
vpidativseapeazà dupàverb(anexate
Iaverb).Ex..TomaIa cebolla.T6mala.

202 $
; 203
CAP.45 M usafiri- Invitados UNIDA D 4s cAp . 45 M usafiri- Invitados UNIDA D 45
înacestcapitolveyiînvàla : yrebuiasâfideschisgeamul. Ceffado.Deberiahaberabierto
*sârepetalifuncliileverbelormodale . . credcàpulinaerproaspâtn-ar l a Ventana.Creo queunPOCO
d6 Zio SPSCO r1O Ostaria mal.
firàu deloc.
D IA LO G U R I.DIAWLOGO S A:Ap
Ceroa
frumos e co pacu52C YYX ! *''IQLIé1CbOlmISboni (t
o
jeha
t
r yaqt
epar li
pete PoliCâlàpa de aici. afuefa!CasiSO 9Ue
desde aqui.
Diâlogo Miguel(M),Laura (L)ysusobrinoAntonio(A) . , . .,--:oki;oo i M.xo,no debes hacerlo.dasabes
M :Nu,nu treDule S-tJldk w ' .10 9UO le RZS6 Ztu Pfim o elafho
'l.'x't''u'
L' Bunà,Antonio,ce bucurie sà te L:lHolaAntonio,qué alegrîa vede! l s-a întâm platVàruluitâU ZDUI asado?
.
trecut? ?
A Vid! A:Nu,ce is-a întâmpjat? A:No, daqué le pasU? j se
M:Bunà,mâtupâ Laura! A:ll
-lol
a tia Laura! M.. Cândsecàsàraîncopac,S-a M:Cuandotrepabaalér tubpr
oi,
m o se
:Bun VenitIa Salamanca! M:Bienvenido a Sal amanca! rupto creangà pivàrultàu a rom pit'iUna rama,9
A:Bunà, unchiul e!E A:ll
-lol
a tio!Es estupendo que ' Vàzutpipi-a Iuxatpiciorul. Cayt'i9 Se torcktjun pie.
nemaipomenitcâ VOifiaiciîn me pueda quedarestas d0s itSâ %'.CDe Vepdad? BUenO,te Prometo
urm àtoarele douà sàptâm âni. A.'Intr-adevàr?Bine,RiProm UC RO VOY Z tro/zrZ1érbol.
L:Ne bucuràm m ultc: aivenit. semanaenvuestra casa. f nu màcalirînCopac. L' q
L:Nosotrostambién nos alegramos ) L. Acestea suntpàturile pentru . asSOn IaS mantas de tu
Est
mucho detenedeaqui. Cama,dOStoal las9jab6n.
t El
.
tine,douà r)rosoaI 7e #iSâpUn.
M:Am totfelulde ideireferitorIa M :A m fya se m e han ocur rido Baia este chiarIa iepire,pe cuartodebal v estéjUsoalsal ir,
ce am putea face împreunà.Am algunas ideasde Io que dreapta.Este doarpentru tine, a la derecha.ES para jdtis('
ilo,
dejOS. nOSOtfOStltilizam ose eabajo.
Putea merge la piscinàsau Ia podemoshacerjuntos. . A ' nOiO f olosim peCea A. oracias,tîa.
circ Ce Zicidacà am merge
. Podriamos ira Ia piscina y .Mul lumesc,mâttlïâ. u.'Ajj y comemos a Ias 2. .30,as
j
î L'Vântzm Ia 2:30,a@a Câ,dacz . '
pnltr-o
àc Z?
eaiIao I
uptâdetauri.Ti-ar t
pamb
arecién
eriaal
sc
ii
rc
n o.va
os ZYmos
quéun
tedfa .Vrei,Odihne#te-te pulin,aPOj esque site quieresrefrescar
un poco,nOs Vem osCIOSPLIéS
a Iostoros? C Coboarâ.
,Te gustaria? abajo.
A:Extraordinar,totulmise pare A:Estupendo,me parece todo ke de a:a m ulttim p. A:Creo qUe no necesito tanto
fenomenal. fenom enal. ' A:T N-am nevo à telefonez tiem po.Pefo tengo que jjamar
M rebuie însz S den
:Am putea face chiarpio M:Incluso podriamoshaceruna Pàrinjjorpentrucàarputeafi a miSpadresporqtlePble
excursie Iamunte,înSierrade excursi6na Iamontasa,a la yngrijoraj. estar nerViOSOS.
Gredos. Sierra de Gredos. l M .yoarte bine. Putem telefona M:VZY bien.Podemos Ilamar
L'Vino cu m ine sâ-tiaràtcamera. L:Sube conmigo,te voy a ' 'înainte de masà. aRtes de la Com ida.
ensesartu habitaciôn.
A:Desigur.1miiauyigeamantanul? A:Deacuerdo.zl
-levomimal
eta? '
EXERCITI
N
I*EJERCICIOS
M :HU,laSZ-Iacolo.Ti-laduceu M:No,déjal
a ahfmismo.TeIa
maitârzitl. SUbO 90méStarde. Ejercicio 1
A:îOh,mullumesc,darnu-inevoie, A:Oh,gracias,pero no es
ldUC OU
Q . x- jjn
. necesario,ya Ia Ilevo yo. '
Ce-am putea face la acestSfâr:it & Ué POdUiZmOS HZCPF Ostd
(UrCâ) (SUben) deSâgtâmârlï? ClC SCXYRY?
L:Gata,am ajuns.Aceasta eStO L:Bueno,ya hemosllegado.Esta ' ' irZ 13 Piscina.Podfiam os ifa la Piscina.
Camerata,Antonio. OSttlhabitaci6n,Antonio. ' Ejemplo.
A.1m ipI
'
acefoarte mult. A:Megustamuchfsimo. dros. 3.FIZCOUUR3 excursi
6n.
L'
. SO Si
m to însâ tln aeFînchis. L:Sî,pero huele un poco a 1.Visi
tara tus Pa
VXYC SCXYLIUYRY ' 4'1U9ZCZlft
itbol'
: 2.Cerlar0r1UN
204 . 2O5
CAP.45 M usafiri- lnvitados tlxjoA o 45 CAP . 46 yejovjzoruj- La televisi6n uNjoA o 46

Ejercicio 2 în acestcapitolveliînvàla
AlcàtuilipropozijicuJenerque''. Formeoracionesconutenerquel
'. *diferenladintre prezentulcontinuupiprezentulsimplu.
Ejemplo'
.La lavadoraesté estropeada.Tenemosque arreglarla. ' DIA LOG URI*DlA-LOG OS

1.Queremosaprenderespaôol(estudiar). Diàlogo Laura(L),Juan(J),Miguel(M)


2.Queremosirentrena Madrid(comprarIosbilletes). - --
3.lsabelha perdido supasapode (hacerotro). ' L:Cefaci? L:&ouéestéshaciendo?
4.ElaxhedeI aseôoritaHerzoghasufri
dounaaveria(tel
efonearalRACEJ. V:Ci tescziarulcasà v:d ce M:Estoyleyendoelperiôdico,
5.La SeGoraGarcfa haperdido superro (iraIapolicfa). '