Sunteți pe pagina 1din 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEAI, Nr. 676/14.Vlll.2019

ACTE ALE ORGANELOR

ALE ADMINISTRATIEI

DE SPECIALITATE

PUBLICE CENTRALE

,

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALAA PENITENCIARELOR

DECIZIE

237

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea

şi executarea controalelor

în Administraţia Naţional ă

a

Penitenciarelor

şi în unităţile subordonate

,

în conformitate cu prevederile art. 74 alin. {2) din RegulamP.r,lul de organizare ş1 funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a,~1r0batpr i n Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. ?Sf.1.i:016 pentru

organ i zarea , funcţionarea ş1 atribuţiile Adm in istraţie i Naţ ionale a ~~ n 1tenciarelor ş1

pentru modificarea

Hotărârii Guvernului

nr. 652/2009

privin ·. organizarea

şi

funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare ,

directorul general al Administraţiei Naţionale a P.:nitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind r,,•Janizarea şi executarea controalelor în Administratia Natională a Penitenciarelor .,;iîn unitătilesubordonate. prevăzutîn anexa care face pa'rte integrantădin prt::t en'ta decizie. Art. 2. - Prezenta decizie se publică ir Monitorul Oficial al României. Partea I.

Directorul general al Administraţiei , laţionale a Penitenciarelor.

Cristia11f1eşa

Bucureşti, 5 august 2019. A Nr. 492.

.::,q;

~

REGULAMENT

privind organizarea şi executarea

CAPITOLUL I

Dispoziţii general~

,c;

controalelor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi in unităţile subordonate

CAPITOLUL li

Tipurile de control, scopul,

Art, 4. -(1)

Penltenciarelor,

funcţiile şi principiile

care stau la baza controlului

Controlul este activitatea desfăşurată de Direcţia

care se realizează. în

scopul

îndeplinirii

administraţiei penitenciare

se

Inspecţia generală este un

Art.

1. -

Regulamentul privind 0• 1 .:1nizarea şi executarea

denumit

în

continuare

regulament,

controalelor in Administraţia Naţiona:a a Penitenciarelor şi în

unităţile subordonate.

stabileŞ-te modul de organizare şi executare a controalelor de

către Direcţia inspecţie penitenciară. prin Serviciul control.

Art. 2. - Dispoziţiileprezentului regulament se aplicătuturor categoriilor de personal din sistemul administraţieipenitenciare . Art. 3. - ln sensul prezentului regulament. sintagmele

utilizate au următorul înţeles:

inspecţie penitenciară, prin Serviciul control, dispusă prin decizie

de către directorul general al Adm inistraţiei Naţionale a

obligaţiilorce ii revin conform prevederilor legale.

{2)

Art.

în

cadrul

5. -

sistemului

organizează şi se execută următoarele tipuri de control:

inspecţie generală. control tematic şi control inopina t.

control planificat ,

prevăzut în Planul anual de control, care se notificâ în prealabil entităţii controlate şi care constă in verificarea activităţi i aceste i a

din perspectivă multidisciplinară.

Art. 6. - Controlul tematic este un control planificat. prevăzut în Planul anual de control, care se notifică în prealabll entităţii controlate şi care constă în verificarea anumitor activităţi specifice acesteia . Art. 7. - Controlul inopinat este un control neplanificat, care nu se notificâ în prealabil entită ţii controlate ş1 care constă în verificarea anumitor aspecte punctuale rezultate din activitatea specifică acesteia .

a)

entitatea

controlat~

din

cadrul

-

serviciul,

biroul,

direcţia,

compartimentul

Penitenciarelor sau unităţile subordonate acesteia care fac

obiectul controlului;

a

Administraţiei

Naţionale

b) echipa de control -

persoanele anume desemnate din

cadrul Admin istraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor

subordonate acesteia execute o misiune de control;

persoana stabilităprin decizie a

directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

organizeze şi să coordoneze misiunea de control.

c) coordonatorul misiunii -

238

MONI TORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI . PARTEAI, Nr. 676 / 14.Vlll.2019

Art. 8. -

(1) Funcţ11le activităţii de control sunt:

a) funcţia preventivă . care se realizeaza pr i n îndrumările

metodologice

oferite

ent1lâţilor controlate ,

în

scopul

conşt1ent1zăni necesităţii respectării prevederilor legale în

desfăşurarea activităţii;

b) funcţia corectivă,care are în vedere corijarea conduitei

sau, după caz, comportamentale

fac obiectul controlului , în scopul

organizaţionale, profesionale

a entităţilor şi persoanelor ce

armonizării acesteia cu dispoziţiile legale.

(2) PrincipHlecare stau la baza executării controalelor sunt:

a) principiul legalităţii - activităţile specifice controlului se

desfăşoară cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare ;

b) principiul obiectivităţii - activităţile realizate in cadrul

misiunilor de control sunt guvernate de imparţialitate. evitarea conflictelor de I nterese sau a altor influenţe care afecte.le judecata profesională sau denatureze concluziile misiunii de control.

c) principiul responsabillta\ii -

personalul

care execută

activităţi de control răspunde pentru corectitudinea precum şi pentru acţiunile derulate în procesul de control :

constatărilor.

în

d ) princ i piul libertăţi i şi respectării demnităţ ii umane -

exercitarea

libertaţile fundamentale ale omului :

e) princ ipiul transparenţei - activităţile de control se

realizează într-o manieră deschisă. în care accesul liber şi

neîngrădit la informaţiile de interes public constitu ie regula, iar limitarea accesului constituie excepUa. în condiţiile legh. (3) în vederea asigurării caracterului imparţial şi independent

al activităţii, membrii echipei de control pot efectua misiuni care

privesc entităţilein cadrul cărora au fost încadraţi anterior, după trecerea unui termen de 3 ani de la data încetării raporturilor de serviciu în cadrul acelor entităţi,

activ ităţii de control trebu i e respectate drepturile şi

ităţii de control trebu i e respectate drepturile şi CAPITOLUL III Et a pele a ctivită

CAPITOLUL III Et a pele a ctivită ţi i d e c ont r ol

SECŢIUNEA 1

Dispoziţiigenerale

de control desfăşurată de ,:-.=tre Direcţia

Art . 9. -Activitatea

inspecţie penitenciară,prin Serviciul control. la nivelul entităţilor

controlate implică parcurgerea următoarelor e:.~!Je:

a) organizarea misiuni, de control;

b) desfăşurarea controlului :

c) valorificarea controlului.

SECŢIUNEA a 2 r

Organizarea misiunii (te control

(1) Inspecţiile generale şi controalele tematice se

realizeaza în baza Planului anual de control. care se aprobă de

către directorul general

Penitenciarelor. (2) Planul anual de control este intocmit pe baza unei anahze

efectuate la nivelul Direcţiei inspecţie penitenciară, avându-se în

vedere următoarele:

al Administraţiei Naţionale a

Art. 10 . -

a) rezultatele

obţinute în activitate de către entităţile

sistemului administraţieipenitenciare :

b) dificultăţile întâmpinate

de

entităţile sistemului

administraţiei penitenciare în activitatea lor curentă:

c) rezultatele consemnate cu ocazia controalelor anterioare:

d) disfuncţionalităţile constatate cu ocazia cercetării

aspectelor

semnalate în sesizările soluţionate la nivelul

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor :

e) rezultatele controalelor efectuate de Corpul de control al

ministrului justiţiei în entităţile sistemului administraţiei

de

f} rezultatele controaleJorefectuate de alte instituţiicu atribu~i control la entităţile s i stemulu i administraţiei pen i tenciare ;

g) rapoartele întocmite în urma vizitelor efectuate de către

organizaţ iile interne şi internaţionale care mon itorizează

respectarea

drepturilor

deţinuţ ilor . i n unităţile subordonate

AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor :

h) perioada de timp scursă de la ultima misiune de control;

i) dispoziţiiledirectorului general al Administraţiei Naţionale a

Penitenciarelor . (3) Planul anual de control

prevăzut la alin. (2) poate

fi

revizuit în cursul anului de că:-~ directorul general al Administraţiei Naţionale a Pen·cr:nc,arelor, la propunerea

directorului Direcţiei inspecţi~ ,Jenltenciară. dacă situaţia

operativa sau volumul de activit2

1eo impune .

{4)

Controlul

inopinat

',fl

realizează în baza

deciziei

directorului general al Admmistraţie1 Na~onale a Penitenciarelor

şi este dispus când ex i s~.: date

producerea de i l egalitptJ, Jbuzun

şi/sau informaţ ii cu privire la

şi s ituaţii de risc .

Art.

11. -

(1, Der;: :a directorului general al Administraţie,

Naţionale a Penite •1c1arelor privînd realizarea misiunilor de

1nspecţ1e generală!; control tematic cuprinde , fară a se limita la acestea. următo~.~le elemente :

a) tipul cont o.ului;

b) entitate,. controlată;

c) peno~-i_-1de activitate supusă controlului .

d) ob·ectivele de control;

e) d:cit;;;începerii controlulu i:

f) r 1rnponenţa echipei de control.

(Z.,Decizia directorului general al Administra\iei Naţionale a Pe,,'lenciarelor privind realizarea misiunilor de control inopinat

('

:r.,rinde,

fară a se limita la acestea, urmatoarele elemente :

a) entitatea controlată:

b) data începerii controlului :

c) obiectivele de control;

d) componenţa echipei de control.

{3) ln situaţiiexcepţionale, misiunile de control Inopinat se

pot iniţia, din dispoziţia directorului general al Administraţiei

Naţionale a Penitenciarelor, fără a se emite în prealabil o decizie

in acest sens , misiunea

legitimaţiilorde serviciu: ulterior, prin grija directorului Directie1

inspecţie penitenciară, urmează a fi emisă decizia directorului

general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor , conform aUn. (2), misiunea de control fiind consemnată la capitolul

corespunzător din cadrul aplicaţiei informatice _Decizia zilnică

pe unitate·.

desfâsurându-se în baza ordinelor s1

(4) În s1tuaţi1 justificate , directorul general al Adm1nistraţie1 Naţionalea Penitenciarelorpoate emite o nouă decizie cu pnvirela:

a) completarea sau modificarea componenţei echipe i de

control;

b) extmderea obiectivelor de control ;

c) suspendarea controlului sau extinderea timpului afectat

acţiunii de control. Art. 12. - Pe durata desfăşurăriicontrolului, membrii echipei de control au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament, subordonându-se direct coordonatorului misiunii de control.

SECŢIUNEA a 3-a

D esfăşurarea con tr ol ulu i

Art.

13.

-

Decizia directorului

general al Admln1straţie1

Naţionale a Penitenciarelor privind misiunea de control se aduce

se

înregistrează la sediul acesteia. Art. 14. - (1) Controlul debutează prin prezentarea echipe, de control la sediul entrtăţiicontrolate sau în orice alt loc în care aceasta îşi desfăşoarâ activitatea . în scopul efectuării

l a cunoştinţa conducătoru lui entităţ ii cont r olate

şi

MONITORUL

OFICIAL AL ROMÂNIEI.

PARTEA I, Nr. 676/14.Vlll.2019

239

(2) Contro lul se executâ fără a afecta desfăşurarea activităţilor curente ale entităţ ii supuse controlului. (3) în cazul controalelor inopinate. când ech ipa de control se află la sed iul entităţiicontrolate. dar din motive independente de aceasta este în imposibil itate de a efectua mis iunea , se

întocmeşte un proces-verbal , asumat prin semnătură de către membr i i echipei de cont r ol ş i reprezentan ţii entităţii controlate , în care s.e cupr ind motivele ce au împied icat efectuarea misiuni i .

(4) Dac â persoanele

sau entităţi le refuz ă să se supun ă

controlului ori să perm ită accesul membr i lor ech i pe i de contro l în

spaţiile pe care le deţin sau manifestă orice formă de opoziţie.

sau alte

notă de

vor aduce la cunoştinţă aceste inc idente , de

inclus iv prin refuzul de a furniza informaţii,documente

date solicitate , membr

informare prin care îndat ă . d i recto r ului

ii ech ipei de control

înche ie o

Direcţie i inspecţ ie pen ite nciară.

(5) S ituaţiile prevă zute l a alin. (3 ) şi (4 } sunt aduse , de îndat ă . la cunoştinţa directorului general al Administraţiei Naţionale a

c peniten ci ară , cu p r opuneri de măsur i.

Penitenc i arelor

de

d i rectorul

tre

ă

D irecţie i mspec ţfe

Art.

15. -

(1) Constatările,abate rile identificate , persoanele

responsabile

legalitate a s itua ţiilor constatate ce sunt stabil i te în timpul

misiunilor de inspec ţii genera l e şi controale tematice sunt consemnate în procese -verba le de control întocmite la sed iul ent ităţii controlate: acestea sunt asumate de către membrii echipei de control care au realizat verificările şi sunt semnate

de lua r e la cunoştinţ a de reprezenta nţ ii ent ităţii controlate

în

de acestea . precum

şi măsurile de punere

(2) Entitatea controlată poate formuleze puncte de vedere

(3) Măsurile de ses izare a organelor

de cercetare

comisi i lo r de

stabilesc

în

d isc iplină sau

a altor

cup rinsul

rapoartelor

inst itu ţii ale

de

cont rol ,

penală, a

statului

se

la

sediul

Admin istraţ iei Na ţionale a Pen i tenciarelor.

(4) Rapoartele de control sunt av izate de către directorul

directorulu i

general al AdministraţieiNaţionale a Pen itenciarelor, în vederea

aprobării: rapoartele de control aprobate se transmit de îndată entităţii controlate, pentru ducerea la îndep linire a măsurilor

dispuse . (5) Ext rase din documentele r•,"?văz.ute la alin. (4) sunt transmise şi st ructu ri lor dm ~ jm inistraţia Naţională a Penitenciarelor în sarci na cărorc1,,s-au stabilit măsuri. pentru ducerea la îndeplinire a acest pr&.

de

suport, referitoare la activitatea de control, aflate în evidenţa

D irecţ iei i nspec tî e pen itenc iară şi

sunt î na i niate

(6) Actele , documentele

, .:iu orice informaţii, ind iferent

D irecţiei inspec V e

excepţia celor care

public. Caracteru l co· fidenţial nu poate fi opus organelor de

urmărire penată or i :n„ta n ţeior de judecată şi nici altor ins tituţii

prevăzute de lege ,

pen iti; ,· .;iară , au caracte r confiden ţial , cu

cO"Sh,uie, potrivit leg ii, info rmatii de interes

,.~ăsur ile stabi li te în documen t ele pre vă zute la

art. 16 alin. (4' d~vin obl igatorii pentru persoanele desemnate. en t itatea con t•<;.ilată şi celelalte structuri din cadrul Administra ţiei Naţ ionale a !='~ni tenciarelor , după caz , care au obl iga ţia pune rii in aplicare a acest .ora în termene le stabilite.

Art.

17. -

(1'

( 2)

Tr i mestrial , entitatea

controlat ă informeaz ă D irecţia

inspec } 3 penitenciarădespre ducerea la îndep linire a măsurilor

referitoare

la

aspecte le

consemnate

în

procesele-verba

le

stab ;:,.e, anexând

documentele

just ificative

corespunzatoare:

prevăzute la alin . (1}. care se transm it pe adresa de e-mail

a

str J.::1urlledin cadr ul Adm lnistra tjei Naţionale a Pen itencia relor în

secreta n atulu i D irecţie i inspecţie penitenc iară . în termen de

maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului- verbal în cauză.

(3) Punctele de vedere formulate de entităţile controlate cupr ind teme iul legal , sunt susţinute de documente Just lfica! •ve

şi sunt avute în vedere la redactarea

raportulu i de C~ "trol

f,c.1cina cărora s-au stab ilit măsuri informează Direcţia inspecţie

renitenciară despre ducerea la îndeplinire a acestora , in termen

de 1 O z i le lucră toare de la data realiz ă rii m ă suri i , pr i n

just ificat ive

transm iterea

de

fotocopii

a

documentelor

corespunzătoare. (3) Direcţia inspecţie penitenciară. prin Serviciul control ,

prevăzut la art. 16 alin . (1) şi(2 ). (4) Prin excepţie de la prevederile ali n. (1). în cazul n,:~1unilor

monitorizează gradul de îndepl inire a măsurilor stab ilite în documentele p revăzute la art. 16 alin. (4) şi informează directorul general în legătură cu acestea.

de co ntro l inop inat , constatările, abater ile i<'.,,.11tificate ,

(4) Serv ici u! control

răspunde de mon itonzarea

mâsurilor

persoanele responsab ile de acestea , precum şi m •,;urile care

cuprinse în documentele prevăzute la art. 16 alin. (4). până ta

se impun sunt stabilite la sediu l Administraţie: !·faţionale a Penitenciarelor şisunt consemnate într-un pro iect de raport de

îndeplin irea acestora.

 

control. (5) Prin grija directorului Direcţiei insp ::-:ţie penitenciara ,

 

CAPITOLUL

IV

 

Drepturile şi obligaţiile echipei de

control

pro iectul raportului de control prevăzutla u:;,;_(4) este îna intat. de îndat ă, en tită ţii controlate , care a r ~ la dispoziţie 3 z il e

lucrătoare de la data înregistră r ii aces~•.1,aîn ev ide n ţele unită ţii

Art.

18.

-

În exercitarea

atribuţiilor ce ii revin , pe durata

pentru formularea

alin.

(2) şi (3).

unui punct de ve

tre , conform

preveder ilor

efectuării controlului la sediul entităţii controlate , echipa de control, prin or ice membru al sau , are următoarele drepturi :

 

a)

uti lizeze

or icare dintre

tehn icile şi instrumente le de

 

SECŢIUNEA a 4-a

control consacrate, fără a se limita la acestea , precum

Valorificarea controlului

chestiona rul. sondajul, interviul. observarea , controlul încrucişat;

 

b) să aibă acces în toate locur i le unde ent i tatea controlată

Art. 16. - ( 1 ) Rezultatele inspecţiei generale şi controlului tematic se materializează într-un raport de control, întocm it la

işi desfăşoară activitatea. solicite şi să verifice în totalitate sau prin sondaj or ice tip de documente , de or ice natură,pe orice suport , care au sau pot avea legaturâ cu act i v i tatea v iza tă de

sediul Administraţiei Naţionale a Pen itenc iarelor, pe baza documen t elor p revăzute la art. 15 alin. ( 1) şi ( 2) . în termen de 20

ac ţiunea de control, precum şi

reprezentant al ent ităţ ii controlate:

sistemele

informat i ce de

de zile lucrătoare de la împlin irea termenulu i prevăzutde art . 15

ev idenţă. stocare şi pre l ucrare a

datelor,

în prezenţa unu i

alin. (2): în cazur i teme inic just ificate . cu aprobarea directorului

c)

r i d i ce cop i i ale documentelor,

situaţii centraliza t oare , în

genera l al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor , termenul poate fi prelungit.

or i ce format , pe or i ce suport, şi s ă so l ici t e note expl i cative scr i se conducer ii entitâţH controlate ş i oricăru i angaja t al aceste i a:

(2} Rezultatele controlulu i i nop i nat se mate rializează într-un

d)

aud i eze personalul

d i n cadrul

entităt ii controlate şi.

raport de contro l întocmit la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor , pe baza documente lor prevăzute la art . 15

după caz . persoanele pr ivate de libertate , în vederea at ingerii obiectivelor contro lulu i;

alin . (4} şi(5). in termen de 20 de zile lucrătoarede la împlinirea

e}

solicite declanşarea imediată a demersur i lor de

termenulu i prevăzut de art . 1S alin . (5): în cazur i teme inic

remediere

a anum i t or de ficien ţe în situa ţii de ri sc major sau care

j ustificate , cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Pen itencia relor, termenul poate fi prelungit.

impun măsuri urgente.

 

240

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEAI, Nr. 676/14.Vlll.2019

Art.

19. -

( 1) În exercitarea

atribu~ilor ce îi revin pe durata

efectuării controlului

la sediul

entităţii controlate,

echipa

de

control. prin orice membru

al s ă u. are următoarele obligaţii:

a)

prez i nte ord i nul

de misiune

se

identifice

prin

prezentarea

legitimaţiei de serviciu;

b) sâ cunoască specificul misiunilor pe care le îndeplineşte

entitatea controlată:

c) să cunoască leg islaţia şi instrucţiunile incidente domeniului

controlat pentru o evaluare Justa a activităţilorderulate de către

entitatea controlată;

precizând

d) argumenteze

toate

abaterile

constatate,

instrucţiunile sau dispoziţiile legale încălcate:

e) să propună măsuri proporţionale cu faptele, fezabile şi

oportune. in vederea punerii in legalitate a situaţiilorconstatate ;

f) a ibă o condu ită demnă şi o at i tud i ne ireproşabilă, sâ nu

lezeze in niciun fel personalitatea şi demnitatea celor cu care vine în contact pe timpul controlului :

g) să dovedească ob i ectivitate

activităţ ii celor controlaţi , stabilind

raportare la reglementările legale încălcate de acestea şi

atribuţme din fişele posturilor ;

ş1 corect i tud i ne în aprecierea persoanele responsabile prin

h) sâ îşi organizeze in bune condiţii munca , astfel încât se

încadreze în timpul afectat pentru verificarea activităţii domen iului controlat;

i) nu omită şi să nu ascundă documente care

prin natura

datelor şi informaţiilor pe care le conţin ar putea împiedica stabilirea s1tuaţ1e1 reale a entitaţ ii controlate ;

j) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţi ilor

informaţ iile clasificate. cu

respectarea prevederilor legale , (2) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acţiunii de contro l o at i tudine neutră şi asigură rolul preventiv ş i corectiv al controlului. (3) În cazul în care membrii echipei de control, în exercita~ea

obţ inute ş i a d ispoz iţiilor refer i toare la

atribuţiilor, iau

cunoştinţă de săvârşirea unor fapte susce 1 ,t11)1le

de a f1 infracţ iun i. sunt obligaţ i să sesizeze de îndată org,• ,ul de

urmărire penală şi să ia măsuri pentru conservarea rp i;'.o acelor de probă; actul de sesizare . împreună cu mijloacele di:: crobă, se

înaintează organului

competent , sub semnătura '! irectorului

general al Administraţiei Naţionale a Penitenciare•.·r. (4) În cazul in care membri i echJpei de control, în exercitarea atribuţiilor, iau cunoştinţă de producerea 1 ;riur pagube. au obligaţia să sesizeze conducătorul institu ~; t; sau, după caz.

conducătorul eşalonului superior, in vederea declanşăr ii

cercetării administrative .

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile entităţii controlate

Art. 20. -

Pe

durata

efectuării controlului ,

entitatea

controlată. prin orice

reprezentant

sau angajat

al

său, are

următoarele drepturi:

 

a)

beneficieze

d i n partea

ech i pei

de

control

de

un

tratament

just

şi echitabil ,

bazat

oe

un dialog

constructiv:

b) furnizeze ech i pe, de co"trol

orice explicaţii pe care le

consideră necesare în vederea t,f.rificăriiunor situaţii identificate în timpul controlului ;

c) formuleze , dupa caz , puncte de vedere , în concordanţă

cu prevederile art. 15.

- controlată, prin or ice rdprezentant

următoarele obligaţii.

Art.

21.

Pe

du ;-:.ta efectuării controlului ,

sau angajat

al

entitatea

său. are

a) să permită ac,. "' sul echipe i de control în toate locurile unde

îşi desfăşoară

~.ivitatea,

inclus i v la toate

documentele

şi

aplicaţiile infor• 1~t1ce utilizate la nivelul entităţiicontrolate;

b) asi i:; •r e desfăşurarea în bune condi ţii a activităţi i de

control şi .,. f acorde sprijinul necesar. fără a obstrucţiona

desfăşur~rea acesteia ;

c)

s, : r-iună la d ispoz iţia echipe i de control, la termenele şi în

form a

orice document solicitat. de orice natură, pe

orie-:-.;uport indicat de către ech ipa de control. în original sau

cc-011 certi ficate pentru conformitate cu originalul, după caz. indusiv note exp licative ;

d) colaboreze,

in

vederea determinării situaţiilor de fapt,

prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şia tuturor documentelor justificative, şi să implementeze măsur ile urgente dispuse de către echipa de control prin procesele-verbale întocmite.

CAPITOLULVI

Dispoziţii finale

Art.

22.

-

Încălcarea prevederilor

prezentului

regulament

reprezintă o nerespectare a d ispoziţiilor legale în v i goare şi poate constitu i abatere disciplinară,conform prevederilor legale în vigoare.

legale în v i goare şi poate constitu i abatere disciplinară, conform prevederilor legale în vigoare.