Sunteți pe pagina 1din 778

ACADEMIA

REPUBLICII, POPULARE ROMANE

DOCUMENT
PRIV1ND

ISTORIA ROMANTEI

VEACUL
XVI
A MOLDOVA
- VOL. I (1501-1550)

EDITURA.- ACADEMIEI REPUBLICII POPULA RE R OMANE


I C) 53

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA
REPUBLICII POPULARE ROMAs.I\TE

DOCUMENTE
PRIVIND
ISTORIA ROMANIEI
A

COMITETUL DE REDACTIE
ION IONACU, L. LAZARESCU-IONESCU,
BARBU C.A.MPINA, EUGEN STÄNESCU, D. PRODAN,
MIHAIL ROLLER. REDACTOR RESPONSABIL

VEACUL

XVI
A. MOLDOVA
VOL. I (1501-1550)

EDITURA ACADEMIEI REP UBLICTI POPULARE ROMANE


1953
www.dacoromanica.ro
PREZENTUL VOLUM A FOST INTOCM1T DE COLECTIVUL SECTIEI
SI FILOZOFIE
DE ISTORIE MEDIE A INSTITUTULUI DE ISTORIE
DIN IASI AL ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMANE

www.dacoromanica.ro
PREFAT,-1

In acest volum sunt publicate 537 documente emise in anul 1501 1550,
pdstrate in special in depozitul Academiei R.P.R. si al Arhivelor Statului din
Bucuresti. Dintre acestea, 308 documente sunt traduse in timba romdna din
timba slavii. Celetalte documente se impart in 57 traducen i dupg copii slave
172 traducen i vechi romdnesti.
O parte insemnatei din aceste documente se publica acum pentru prima
Documentele retipiirite au fost colationate cu oniginalul, traducerea sau
copia, indreptdndu-se greselile din edifiile anterioare. Se publica si 17 documente
a cdror autenticitate este indoelnicii. La sfeirsitul volumului se reproduc fotocopii
ale ilwor documente originate.

Documentele volumului de fa/ti ne aduc stiri noi cu privire la vuele aspecte


din cUsvoltarea statului feudal Moldova in prima jumiitate a secolului al XVI-lea.
Din confinutul acestui volum, care cuprinde o perioadd de 50 de ani, un
numdr de 208 documente, adica peste 35%, se ocupii de transacfii de viinzeiri-
cumpdriiri de sate, sdlasuri etc., efectuate in zlofi, moneda curentd a Moldovei
pcittru schinibul intern In secolul al XVI-lea.
Celelalte documente confin de cele mai multe ori reconfirmarea de aire
domnie a stelpdnirii unor bunuri fnsusite de beneficiar anterior.
Valoarea transacfiilor menfionate in cele 208 documente este de 60.285
zlofi, o suma importantil cchivaléind Cu preful a 182 sate, daca se are in vedere
faptul cii preful mediu al unui sat, cu intreg hotarul lui, pentru epoca data era
de aproximativ 330 zloli.
Documentele emise de cancelaria domneascii in urma asa zisului acord »
al pdrfilor reprezintii deposedarea abuziva de satele si ocinile lor a unui impor-

www.dacoromanica.ro
IV

tant numeir de Icirani liberi i a unor boernaqi de cdtre vdrfurile clasei dominante
exploatatoare: domn (15 sate, Doc. Nr. 24, 34, 36, 81, 100, 225, 227, 330, 420);
mari boeri (Luca Arbore portar, 4 sale; Cleindu speitar, 5 sate; Eremia vistier,
5 sate ; Cozma Sarpe post., 4 sale; Toader plirceilab de Roman, 3 sate, o seli§te,
4 locuri ; Drago vornic, 2 sale; Grozav vornic, 4 sate ; Gldvan vistier, 3 sate ;
Cozma Ghianghea, 3 sate ; Petru pdrceilab, 3 sate, etc.; Doc. Nr. 11, 43, 54, 58,
71,78,101,104,107, 119, 123, 136,138-140,151, 161, 170 -171, 184, 195-196,
219 232, 237, 248, 288, 317, 375, 378, 417, 445, 494, 509, 533) qi inalt cien
(Doc. Nr. 122, 289, 500, 510).
Intre acaparatori ocupd un loe gi dregiitorii mai mdrunli ceimiirqi de
vistierie, dieci §i teilnzaci domnqti, ueni, sulgeri, veitafi, globnici, breiniVeri,
etc. dintre care unii vor deveni mari feudali.
Un apreciabil numeir de documente atestii preocuparea domniei de
asigura sprijinul meindstirilor, ceirora le acordd privilegii noi °data' cu con/ir-
marea celor anterioare (Nr. 27, 29-30, 39, 64, 85- 90, 92, 94- 95, 97, 149,
152 - 154, 163, 168, 170, 181, 198, 217, 353). Interesat si ceiftige sprijinul lor in
luPta impotriva boierimii §i a dumanilor externi, domnul va ingeidui uneori nand-
stirilor sti se intindii qi in hotarul tdrgurilor, dei tdrgurile sunt in genere un sprijin
al domnilor in lupta pentru intdrirea puterii centralizate impotriva
feudale. Astfel se hdreizefte m-rii Moldovila fi in 1545 «o toplitil ce este in tiirgul
Baia ca facet' mori qi piue sau ce vor don i sii-§i facd » (Doc. Nr. 244).
Un document din Martie 1528, emis pentru popa Luca din cetatea Sucevei,
aratd cei i s'a dat « slobozie casei lui, care este in tdrgul Sucevei, pe ulita nouei,
ungi biserica invierii lui Hristos, unde au fost Tiitiira§ii » (Doc. Nr. 244).
(Reiese de aici cei perimetrul oraqului Suceava se desvolta prin tuerca unor
taile noi spre periferie).
Domnul giisea un aliat prelios pe ldngd tdrgoveli i ldrani in ciocnirile
cu ntarii feudali care doreau sd-i limiteze autoritatea. De aceea, domnia atribue
uneori peimiinturi unor liberi. Aceastd politicei practicatei de Stefan cel Mare
se reflectd i in documente, din anii 1502 --1503, prin care acordei unor rdze.yi
loc pe Botna in Chigheci, pe Visndut, la Cahova « ca sei a§eze acolo un sat,
care sei fie cdt vor putea cuprinde pentru leicuinta aceluiap: sat plind la 20 case »
(Doc. Nr. 4-5, 10, 14, 26 i 32). Ea este continuatei de Bogdan i de Rareq
ale ceiror documente, adresate celor «care ne-au slujit cu credinfit », precizeazd
cei li se acorelci atila loc cdt va putea foiosi din destul un sat de 20 case » (Doc.
Arr. 49, 62-63, 203, 211, 275, 390).
Intinderea unui sat mijlociu reprezenta posibilitatea de desvoltare maximcl
a 20 de gospodeirii socotindu-se procentul de inmultire a celor noi
afezati pentru cdteva generatii, de aceea multei vreme hotarul satului a fost folo-
sit prin rotatie produceindu-se i roiri din avziirile vechi.

www.dacoromanica.ro
V

Aceastd indica fie documentará asura tnediei locuitorilor unui sat, prezintd
un interes deosebit, deoarece oferd cerceteitorilor posibilitatea a//dril Indrimit
populaliei din Moldova in sec. XVI.
In unele documente apare procesul de diferenfiere econonticd in sdnul
obftiilor agrare care duce treptat la destreimarea lor; de pildei, actele relative la
satele jigoreni (Nr. 75 din 25 Mar/le 1508), Rotumpdneqti (Nr. 162 din 3
Iunie 1521), Pereni (NY. 165), Voruntarefti (Nr. 200).
Intensificarea exploatdrii feudale a adeincit lupta de clasii a fdranilor mani-
festald sub variate forme, printre care gi aceea a rdpirii i distrugerii hrisoaveloy,
prin care se pecetluiesc furtul hotarului trecerea lor sub dependenla boereasa.
Ctiteva documente consemneaa faptul cd privilegiile «au ars » sau «le-au pierdut».
Dar grditor in aceastii privinfd este documentul din 8 Aprilie 1546, care men-
fioneaa plcingerea fiului unui Carstea sulger, cd « nifte oameni rduldcdtorii-au
furat casa fi privilegiul de danie» pentru satul Cofefti, cdnd era el dus la Fdgdraq
cu care prilej fi privilegiile dela Bogdan vodd f i Raref, « deasemenea au pierit
toate impreund, atunci and i-au prddat casa » (Nr. 412).
Tdranii asuprifi folosesc diferite prilejuri pentru a lovi in boieri. Probabil
, in 1519, and a lost stricatd fi s'a «preidat ni-rea de la Tasldu qi au lual
averea mdndstireasa qi oddjdiile qi vasele bisericefti fi au tdiat fi au rupt pri-
vilegiile ce au lost pe satele ce au ascultat de m-rea Tasldu » (Doc. Nr. 130),
locuitorii acestor sate s'au asocia/ cu cei ce au atacat pentru a sgudui un me-
terez feudal.

In prima jumdtate a sec. XVI se accentueazd jugul Woman asupra Mol-


dovei. Incercarile Zia Steldnifei vodd pentru independenfd au lost ingreunate
de marii boieri, care erau legafi de cotropitorii otoutani. Complotul boierilor
trcidtitori,urmdrind suprimarea domnului, fu descoperit, lar urtnaqul lui Stefan
cel Mare invinse dumanii domniei, in anul 1523.
In multe documente din volum se gdsesc pasagii ce completeaa relatarea
cronicelor asura acestui eveniment politic. De pildd, in hrisovul entis de Raref,
la 24 Mar/le 1534, se vorbefte de satul Grdceni, care « a rdmas domniei mele din
hiclenie dela Luca Arbure portar de Suceava, cdnd a fi pierit de nepotul de Irate
al domniei mele, Stefan voevod » (Nr. 332). In altul, din 8 Aprilie 1528, se
aratd cd Nlaxim Udrea a pierdut satul Starosilli hiclenie, and a ridicat,
cu necredinciofi, domn pe un lotru asura nepotului de frate Stefan voevod
fi asupra fdrii (Nr. 260), iar Seicuiapa ceafnic, ginerele lui Tclutul log.»
fi-a pierdut averile «in hiclenie, and a ridicat oi cu alli lotri pe un lotru asu-
ra capului nepotului de /rate ... Stefan voevod » (Nr. 443).

www.dacoromanica.ro
VI

Lista boerilor uneltitori atestati documentar in aceastd perioadd cuprinde


pe: Ivanco pisar, Sima, Pdtru Carabet vornic, Birtalan, Ieremia lost gumenic,
Peitra§cu, Getnestii, Ioneis setrar, Palie fost post., Saya luinsar (Doc. Nr. 196, 202,
259, 261, 314, 370, 410, 426, 437, 452, 521).
Se geisesc in documente stiri privind grozeiviile expeditiilor de cotropire
turco-teitare in Moldova, in special aceea din 1538. Apar in aceste documente
pasagii ca acestea: «acel privilegiu s'au pierdut ceind au venit impeiratul turcesc
cu toatei puterea lui si cu Tdtarii §i au preidat lara pein dincolo de Suceava (Nr.
507) salt « Mud impeiratul turcesc a ceilcat lara » (Nr. 356, apoi : 123, 396, 424,
484).
Expediliile si incursiunile otomane pustiau tara prin luarea multor
locuitori ca robi, printre ei fiind i boieri. Ja tul permanent al dominatiei
otomane se exercitei in special asupra letranilor §i tdrgovetilor. Nu sutil
scutili de abuzul nelimitat turcesc, chiar unii boeri mai mdrunli, de lelul
acelui Mateiias, fini lui Ioand§, despre care un do'cument din 13 Mai
1546 spune « cd are o greotate oarecare, niare, aputindu-1 cu mare strdn-
soare un agd turc al impiiratului turcescu, anume Ionuz Béghiul, care
tilt gea ziceind cum ca i-ar fi ucis niste robi Mateiia§ i cum cdar ti luat dela da'n§ii
mullí bani ». judecat de domn si marii boieri, tu obligat « sei plineascii el toatd
paguba, incei qi moartea robilor », lar el « vdzdnd acest fel de zurba grea asupra
lui, care cu mare strdnsoare Ii trdgea acest agel impdreitesc » a luat cei 3000 de
zloti tdtdresti dela Rare§ « si s'att reiscumpdrat pe sine de acesta aga ceddnd
domnului seliftea 5'erbline§ti pe Siret (Nr. 4.54).
Valorificarea documentelor, generalizarea lor istoricd, va aduce lumind intr'o
serie de probleme neldmurite din istoria medie a patriei noastre.

www.dacoromanica.ro
REZUMATUL DOCUMENTELOR

1501 (7009) Aprilie 25. tefan cel Mare voevod intare§te lui Pa§ina satul
Petricani, pe Ba§eu, dkuit acestuia de Duma postelnic.
1501 (7009) Iunie 27, I a § i. *tefan cel Mare voevod imputernice§te pe
calugäriidela in-rea Neamt sit-§i apere muntii, lar dela cei care-§i vor pa§te oile in acei munti
sau vor prinde pe§te, sa-§i fa venitul ca §i mai inainte, * precum a fost din vechi o.
3. 1501 (7009) De ce mbrie 14, Su ce a v a. stefan cel Mare voevod da-
ruie§te m-iii Putna satele cumparate de el, Sine§ti §i Onicicani, in tinutul CarligAturii.
1502 (7oro). stefan cel Mare voevod daruie§te lui Cozma Razanianu §i fra-
tilor lui un loe de sat pe Botna Mare.
1502 (7010). stefan cel Mare voevod clAruie§te lui Dobrota §*1 lui Lupul,
pentru slujba credincioasa, un loc de pustie la *Sali§tea TAtaxasca s, nutra Palita= Popi-
§oara, tinutul Tigheci, ca s5.-§i faca. sat. Hotarul sa fie cat va fi deajuns unui sat de zo de case.
1502 (7010). stefan cel Mare voevod intare§te lui Toader Toc stolnic seli§tea
Pole§ti, pe Crasna, cumparata.
1502 (7010) Pe br uar ie 17, I a § i. stefan cel Mare voevod intare§te
nepotilor lui Mihail gramatic satele: Murgoceni, Ba§eni, Tarjoca §i jumatate din Iacobeni.
1502 (7010) Pe bruarie 17, I a § i. ,5tefan cel Mare voevod intaie§te lui
Toader pisar satul Maline§ti pe Barlad, cumparat.
1502 (7020) Pe br u arie 22. stefan cel Mare voevod iutäre§te lui Isac
vistier satul Dolhe§ti, pe oinuz, cumpArat dela nepotii lui Sandru portar.
1502 (7010) Ma rtie 1, Vaslu i. stefan cel Mare voevod daruie§te lui
Male§co, Nenciul, Coznia Rizeanul li Drago § un loe din pustie, la Vi§neuti, ca sa-§i faca sat.
1502 (7010) Mar tie 7, Va slu i. *tefan ce! Mare voevod intke§te lui
Luca Arbore portar de Suceava satul Solea.
1502 (7010) Mar tie ro. stefan ce! Mare voevod da cneaghinei Marga
satul RAdeni, in schimbul satului Ple§e§ti, pe Cotlovea.

www.dacoromanica.ro
VIII

1502 (7010) Ma r tie ro, Va slu i. Stefan cel Mare voevod intareste lui
Toa der Toc stolnic satul Solesti, pe Vaslui, pe care acesta I-a primit (land in schimb Marencai
satul Polesti, pe Crasna i o suta de zloti.
1502 (7010) liar tie Ir. Stefan cel Mare voevod daruieste lui Duma
Hurduescu, Irimia, Drago s Cupcia un loe de pustie la Spiroasa. ca faca sat epâril
la 20 casa ..
1502 (7010) Mar tie 13, Vaslu i. Stefan cel Mare voevod intAreste lui
Stan cu fratii i surorile sale, satul Mandresti, la obarsia Gerului.
1502 (70r0) Ma r tie 14, Vaslu i. Stefan cel mare voevod intAreste mai
multora satele Marcoviceni i Terpesti, pe Barlad.
1502 (7010) Mar tie 14, Vaslu i. Stefan cel Mare voevod intareste lui
CrAciun a patra parte dintr'un sat pe Barlad, e unde au fost juzi Buda] i DrAgoiu ».
1502 (7010) Ma r tie 14, Vaslu i. Stefan cel 118re voevod intareste lui
Ion i fratilor liii, Nichita i Mihul, a patra parte din satul Patuesti, pe Tutova, e unde a fost
Stanco e.
1502 (7010) Mar tie 14, Va slui. Stefan cel Mare voevocl intAreste lui
Petrea a patra parte din satul Milesti, pe Sohului, unde a fost Milea Ulitil e.
1502 (7010) Mar t ie 14, Va slu i. Stefan cel Mare voevod intareste
Stanei i surorilor ei Zoica, Marena i Parasca, satul Balesti, la gura Stebnicelului,
1502 (7010) Mar t ie 14. ,Stefan cel Mare voevod intareste NeagAi, fata
lui Micin, satul Micsinesti, pe Ialan.
1502 (7010) Mar tie 17, Vaslu i. Stefan cel Mare voevod intäreste lui
Groza si altor cumpArAtori satul Petresti, ie Miclov, intre Simionesti i Poltesti.
1502 (70r0) Iunie io. Stefan cel Mare voevod intareste lui Ion sluger
partea cumpAratA din satul OisAni, pe RAzina.
1502 (7010) Iu lie 2, Su cea va. Stefan cel Mare voevod daruieste m-rii
Putna sate, selisti, iezere, garle
1502 (7010) Noembrie 17, Su ce a v a. Stefan cel Mare voevoct hota-
rAste ca toti popii din satele m-rii Putna sA plAteascA dare m-ru i s5. fie judecati de egumen,
nu de e dregAtorii vlAdicesti e. Deasemenea Ii mai dAruieste annal 150 drobi de sare din oena
dela Trotu i branistea din jurul m-rii.
r5o3 (7011). Stefan cel Mare voevod intareste lui Stan si fratilor lui un
loe de pustiu pe Cahov, ca sái facA sat.
1503 (7011) Pebru a rie 2, Suce a v a. Stefan cel Mare voevod intA-
reste m-rii Putna toate privilegiile de mai inainte, pe care le-a avut mangstirea pe satele
ei, pe vii, Tigani, sare din ocna dela Trotus, dare dela popi, vama cea mic5. dela Suceava
altele.
1503 (7orr) August 8. Stefan cel Mare voevod intAreste schimbul facut
de Toader logofAtul cu rudele sale, Toader (rand satul MAlinesti pe Barlad, in sehimbul
unor parti din satele Toderesti i Jurcovti, tot pe Burlad.

www.dacoromanica.ro
IX

29. 1503 (7011) August 26, Suceav a. Stefan cel Mare voevod intAreste
m-rii 1VIoldovita satele Provorotia i Oprisinti, tinutul Suceava, dAruite mânAstirii de Sin
Bfirlici, pe vremea lui Ale xandru cel Bun.
1503 (7011) Au gu st 26, Su ce a va. Stefan cel Mare voevod intäreste
episcopiei de RAdAuti satele RAdluti, Cotmanul Mare si altele.
1503 (701 Septembrie 8, Badeuti. Stefan cel Mare voevod
reste m-rii Putna niste Tigani, e ce i-au chemat ei din Tara Basarabilor ».
1503 (7011) Sep t e mbr ie 13, B a deut i. Stefan cel Mare voevod clA-
ruieste lui Buda si Grozea, pentru sluj13ä dreaptä i credincioas1 un loe din pustie, pe SArata,
la gura päräului CäpAtAroasa, ca intemeieze sat.
83. 1503( 7011) Sep te mbr le 18, Ba deuti. Stefan cel Mare voevod ina-
reste lui Ion talmaciu satul Ruseni, pe Tutova.
1503 (7011) Sept e mbrie 30, Suce a va. Stefan cel Mare voevod c1A-
ruieste m-rii Nee nit satele Bäieeni i Mogosesti, pe Siret, o prisack 'mecum si in fiecare au
cAte 6 pietre de cearà din cele cuvenite domniei, din TArgul Neamt.
1503 (7011) Se p t e mbr ie 30, Su c e a v a. Stefan cel Mare voevod intA-
reste lui Danciul Buceatchi, vàiului sau Isaico i mAtusii lor Vasutca satele Hodorecinti
GvozdAuti, pe Vilia.
1503 (7011) 0 c t o mbr ie 6, Su cea v a. Stefan cel Mare voevod cum-
par& i dAruieste m-rii DobrovAt satele: Petesti, Alexesti, lerunteni, Costiceni i Ostroveni.
1505 (7013) Febru a ri e, H u i. Bogdan voevod intAreste lui Toader
pisar satul Balosesti pe Barlad, e uncle a fost Cozma, la gura Stavnicului *.
1505 (7013) Fe br u ar ie 16. Bogdan voevod intAreste lui Toader
fratilor lui a patra parte din satul Ungureui.
89. <1505-1516> Iunie ro. Bogdan voevod imputerniceste m-rea Probota
sA-si stApAneascA satul HAresti, (Unlit de tat5.1 sAu, Stefan cel Mare.
1505 (7013) Iulie 2, liar 15. u. Bogdan voevod intAieste lui Toader
Fácuraru i sotiei lui, Anusca, ju mAtate din satul Ontesti, pe Perecichiu.
1506 (7014) Apr ilie 14. Bogdan voevod intAreste lui Comm Sarpe
satul Scheia, pe Valea Alb5.', de schimb i mosia SofrAcesti, rang& Valea A1135., de cumpArAturA.
1506 (7014) M a i 22, Suce a v a. Bogdan voevod intAreste lui Giurgea
Brudui diac de vistierie satul Levesti, unde se numesc Levcusesti ».
1506 (7014) Septembrie . Bogdan voevod intAreste lui Luca Arbore
portar de Suceava pArti din satul Derzca.
1507 (7015). - Bogdan voevod intäreste lui Giurgea Albotil ocine in hotarul
MilzArAestilor, cumpärate dela mai multi.
1507 (7015) Fe br u a r ie 20, Hu i. Bogdan voevod intAi este lui CAr-
stea i femeii lui, Nastea, pArti din moara Bucurestilor, la Bilavoiu.
r5o7 (7015)- Fe br u arie 20. - Bogdan voevod intäreste lui Dragomir Roat5,
jumAtate din satul Vicoleni, pe Jfiravät.

www.dacoromanica.ro
X

1507 (7015) Fe br u a r ie 22, H u §i. Bogdan voevod intäre§te lui Giur-


giu §i surorii lui, Armeanca, satul Fole§ti, intre Bárlad §i Iadrici,unde a fost casa bunicului
lor, Stefan Foale s.
2507 (7015) F ebr uarie 22, II 11 §i. - Bogdan vcevod inare§te lui Mircea
Virtea §i rudelor sale un sat, la Tecuciu, la Salce, unde a fost Iliia§s, mai sus de hotarul
tfirgului Tecuciu.
2507 (7015) Fe bru a r ie 26. Bogdan voevod dAruie§te lui Lupa
altora, pentru slujbA credincioasä, un loc de pustie pe Movila Mare.
2507 (7015) Febr u a rie 27_ Bogdan voevod dà'ruie§te liii Dumitru
lui Albu o jumätate de loc in pustie, in gura Ciorätilor.
1507 (7015) Fe br u a ri e 28, I a §i. Bogdan voevod dAutie§te lui Ivan §i
nepotilor säi pentru credincioasä slujbl, un loc de pustie, pe Sfigola, juniAtate de ffintánA,
numitä Petroasa §i jumätate de sat.
2507 (7015) Fe br u a r ie 28. - I3ogdan voevod intäre§te lui Moghilä cea-
§nic satul Pite§ti, pe Bárlad, Cu loc de !marl la Bfirlad, cumpdrat dela urnta§ii lui Balo§
Horga.
2507 (7015) Fe br u aria 28, H u §i. Bogdan voevod intAre§te lui SA-
cuianu cea§nic §i rudelor sale satul SAcuianii de Jos, sunde a fost Cozma s.
2507 (7025) Mar tie 2, H u i. Bogdan voevod imtäre§te lui Eremia
vistiernic satul Grigore§ti, pe Siret, amandouit judeciile §i cu mori la Siret.
2507 (7015) Mar tie 2, H u §i. Bogdan voevod intare§te lui Luca I§toc
a treia parte din satul Tatule§ti, pe Perecichiu.
2507 (7025) Ma r tie 2, H u §i. Bodgan voevod intäre§te Stanei i Anei,
surorile lui Duma fost pähárnicel, satul Urlati, pe Ialan.
2507 (7025) Mar tie 2, Hu §i. - Bogdan voevod intAre§te fiicelor lui Valcul,
Mu§a, Neaga §i Dobra, satul Romane§ti, pe Putna, o unde a fost Roman Spárul r.
2507 (7025) Mar tie 4, H u §i. Bogdan voevod intAre§te lui Gavril To-
tru§an vistier satul Berinde§ti, la gura Costinei §i moarä la Costina.
1507 (7025) Mar tie 6, H u§i. Bogdan voevod intäre§te lui Ilie comis satele
Crainici §i Gäle§ti, antfindou5. pe Polocin, pentru care a dat in schimb satele MAre§eni §i
MihAile§ti.

2507 (7015) Mar tie 6. Bogdan voevod intäre§te lui Mitcu §i fiatelui
situ, popa Nestor, jumAtate din satul Muncelul, 4 unde au §ezut Bunilä s, pe Polocin.
1507 (7015) Mar tie 22, H u §i. Bogdan voevod int5xe§te lui Coste Cirje
stolnic satul Mäscureii de Sus, pe Tutova, pentru care a dat in schimb jumAtate din
satul Batine§ti.
1507 (7015) M a i II. Bogdan voevod eläruie§te mai multora pentru credin-
cioasA slujbA, un loe la Putna la Fántána Oasälm, ca facA sat.
6$. 1508 (7026) Fe br u al i e r, I a §i. Bogdan voevod däruie§te lui Du§man
pentru credincioasä slujbä, un loe in pustie, pe Dubovät, la Ffintána Puturoasä, ca
facti sat. lar hotarul acelui loc s s5 fie cat poate folosi indestul un sat de douäzeci de case s.

www.dacoromanica.ro
XI

1508 (7016) Fe bru arie 2, I a i. Bogdan voevod intäreste m-rii Neamt


satele Telebecinti, pe Siret i Trestinet, sub bucovinä, däruite m-rii de SOn Barlici, pe vremea
lui Alexandru ce! Bun.
1508 (7016) Pebr U a r ie 5, I a i. Bogdan voevod däruieste Anei, fiica
lui Stan, junlätate din satul Huhuresti, lang5. Plotunesti.
1508 (7016) Pe bru a rie ir. Bodgan voevod intäreste lui Toma un loe
in hotarul satului Retovoesti, cumpärat dela Danciul.
1508 (7016) Pe br uarie 16, Vaslu i. Bogdan voevod iutiíreste fiilor 5,4
fiicelor lui Isaia dela RIcAtlu satul Gorgesti, pe Räcätäu i jumätate din satul NInesti,
tot pe Räcätäu, « uncle a fost Gales #.
1508 (7016) Fe br uarie 16, Vaslu i. Bogdan voevod intäreste Neagsei
fiica Marenei, satele Dragotesti i Popesti, pe Lohan, cäzute ei la imparteala cu rudele sale.
1508 (7016) Pe br uarie 16, Vaslu Bogdan voevod intäreste lui Trifan
Chintea i rudelor sale parte din satul DrAguseni, pe Stavnic i junatate dintr'o moarä.
1508 (7016) Februarie 19. Bogdan voevod intäreste lui Dragomir
Munceleanul satul Muncelul, pe Zilbräuti, cumpArat dela Drägälina.
1508 (7016) Mar tie 2, H u i. Bogdan voevod intareste lui Clänä.0
tar si sotiei lui, Dragna, mai multe sate.
1508 (7016) Mar tie 17. Bogd.an voevod intäreste lui Toader Saule, fra-
telui säu Giurgea i surorii lor Anusca o bucatä de 0:mint in hotarul Ciurestilor, la Fantäna
lui Voinice.
1508 (7016) Mar tie 22, H u i. Bogdan voevod intäreste lui Petre So-
hole i fratelui sän Marcu junatate de seliste, pe Hulublt, o din jos de Snholet, la fântâns
cu budäiul*.
1508 (7016) Mar tie 24, H 11 §i. - Bogdan voevod intareste lui Andreica
Blid i lui Drägoiu o seliste la Cheglieci, dincolo de tarina Mursestilor, la fOntana *.
1508 (7016) Mar tie 25, H u i. Bodgan voevod intiíreste lui Starr] si
rudelor sale, satul Jigoreni, cluing' a lor dela bunicul lor, stefan, vislujenie dela Alexandru
cel Bun.
1508 (7016) Decembiie 14, Suceava. Bogdan voevod intäreste lui
Giurgea Hrabor comis satul Blanesti pe Barlad, cu moarä. la BOrlad, cumparat dela Stall]
pfircAlab.
1508 (7016) Dec e mbrie 15, Suceav a. Bogdan voevod. intäreste Ma-
renei i Nastei, fiicele lui Iatcu Hudici, un loc de pustie pe páraul Borodace si un sat la Fin-
Ulna Iepurelui.
1510 (7018) Se pt e mbrie 21, H âr là u. Bogdan voevod intäreste lui
Drago s vornic satul Bälänesti la Iaura, o unde au fost judelc Man *si satul la gura Strambei,
pe Tutova, unde au fost judele Todor ».
1513 (7021) Mar tie 5. Bogdan voevod intäreste lui Gavril Leusar satul
Polesti, cumpärat dela Alagdalina.
1513 (7021) Mar ti e 5. Bogdan voevod intäreste lui Grincovici parailab
de Hotin satele Drägusani si Ecusani, danie dela unchiul salt, Steful paralab.

www.dacoromanica.ro
XII

1513 (7021) Mar tie 7, H u §i. Bogdan voevod däruie§te lui Isac logoat
satul Oniciani, pe *umuzul rece, cu moarä, pe care domnul 1-a cumpiirat dela fiul lui Petricfi
fost comis.
1513 (7021) Mar ti e 8, H u §i. Bogdan voevod intäre§te lui Lupea Banului
o bucatä de pAniant in hotarul satului Mki§eni.
1513 (7021) Se pte mbri e 20. - Bogdan voevod intäre§te lui Boldul,
Cäpotici §i Avrodin cu fratii lor mo§ii in One§ti §*1 Vertiporoh, pe Ciuhur.
1514 (7022) . Bogdan voevod däruie§te m-rii Pobrata satul Heciul, fost al
verei sale Neac§a.
1514 (7022) De cembri e. Bogdan. voevod däruie§te Dobrovät 800
de zloti tätäresti.
1514. (7022) De ce mbrie 8, Suceav a. Bogdan voevod face danfe mi-
tropoliei din tärgul Roman §i episcopului Macarie 800 de zloti tätäre§ti.
1574 (7022) De ce mbrie 8. Bogdan voevod däruie§te mitropoliei din
Suceava Soo de zloti atäre§ti.
1514 (7022) Decembrie 8, Su ce a v a. Bogdan vcevod däruie§te m-rii
Moldovita 800 de zloti. Ii mai intäre§te jumätate din satul Bkiuleni, pe care domnul
in schimb pentru jumätate din satul
154 (7022) Dec e mbr ie 8, Suceav a. Bogdan voevod däruie§te
Putna 800 de zloti tatäre§ti.
15r4 (7022) De c e mbrie 8. Bogdan voevod däruie§te m-rii Voronet
ezerul Leonti.
1514 (7022) Dec e mbr ie 17. Bogdan voevod intäre§te lui Ivan täl-
maciul satul Simine§ti, pe Tutova, douä locuri pustii in tinutul Tecuciu, o seli§te numitä.
Sâlitea§i Oltenii.
1514( 7022) Dec e mbr ie 17. Bogdan voevod infäre§te m-rii Neamt
jumAtate din satul Ciofre§ti, jumettate din satul Piscul, pe Bilrlad §*1 parte dintr'un iezer,
danie a lui loan Prunte§ parcIlab de Neamt.
1515 (7023) Pe br uarie 18. Bogdan voevod intäre§te m-rii Moldovita un
loe de casà in satul Berchi§e§ti, cu loe de araturä §*1 fanete, danie a episcopului de Rädäuti,
Pahomie.
1515 (7023) Mar tie 30. Bogdan voevod dä un uric pentru hotarul satului
Derzca.
1515 (7023) Apr ilie 20. - Bogdan voevod intäre§te m-rii Dobrovät satul
Vadul CArstei, iezerul Bogatul §i satul Rädeni, cu mori, precum §i doug säla§e de Tigani.
1525 (7023) Apr ili e zo, H 11 §i. - Bogdan voevod intäre§te lui Ilie, fra-
tilor lui §i altor rude o bucatä. de loe in hotarul Stänce§ti, intre Bohonca §i intre Aricoasa
1515 (7023) Decembrie 8. Bogdan voevod däruie§te episcopiei din
Rädäuti 800 de zloti tätke§ti.
1515 (7023) Dec e mbrie 18. Bogdan voevod intäre§te nepotilor lui
Costea Liteanul satul Liteni.

www.dacoromanica.ro
XIII
1515 (7023) D e ce m brie 21, Su ce a v a. Bogdan voevod intAreste lui
Sima §i fratelui sat] Micotä. Rohat satele Cuhnesti, pe Rebricea Male i Bucseni, pe Hori-
cinta.
1515 (7023) De c e mbrie 21, Su ce a v a. Bogdan voevod dkuieste
m-rii Voronet satul Bucuresti, pe Moldova, o braniste i Muntele Lung, cu toate tarcurile sale.
1516 (7024) D e cembrie io, HA r 1 A u Bogdan voevod intAreste lui
Cozma Sarpe postelnic satul Latcani, pe Bahlui, cu moarA i loe de prisacA, cumpArat
dela urmasii lui Latcu SArbul.
1516 (7024) De ce mbrie io, HârlA u. Bogdan voevod intAreste Fe-
tinei, cneaghina panului IoanAs, satele Carligeni si VlAdeni, pe Siret, Onesti, pe Prut, jumAtate
din satul Lolusa, pe Berheci si parte din satul Botesti. Acestea au cAzut in partea ei, la impAr-
teala averii, fámasä dela tatAl ei, panul Inman.
1516 (7024) D e ce mbrie io, HArl 'A u. Bogdan voevod intkeste lui
Eremia vistier satele Mitesti, pe Siret i Sorocinouti, sub failure.
1517 (7025) la nu a r ie 17, H â r I A u. Bogdan voevod intkeste lui Luca
Arbure portar de Suceava satele Solonet, cu mori i Dereni, peste Prut, unde au fost vita-
mani Caliman, Iachim i Lucaci.
1517 (7025) 0 c t o mbrie 7, H â r 1 à u. Stefan cel rank voevod in-
tárete mitropoliei de jos, din tArgul Romanului i episcopului Macarie, satul Azäpeni, cu
moarA i pArti din Catarha, dkuite de Giurgiu Strahoie.
1517 (7025) 0 c to mbrie 8, Harl A u. Stefan cel Tank voevod intA-
reste Marenii satul Voenesti, tinutul CArligAturii, i satul Cucuesti, cAzute in partea ei, la
impArteala pe care a flcut-o cu fratii ei.
1517 (7025) De ce mbr ie 15, Suc ea v a. Stefan cel TAnAr voevod in-
täreste lui Ieremia vistier o jumAtate de sat, pe Mc, in dreptul bAu lui Albas, la PantAna
Mare, precum si un loe in pustie, pe RAut, mai jos de gura \TAU Negre, ca intemeieze sat.
1518 (7026), H fir! A u. Stefan cel Tânár voevod intAreste lui Ivan Motoc
sluger un loe de moarA, pe o toplitl, unde a fost steaza lui Vlasin
1518 (7026) <I a nu a r ie 22>. - Stefan cel TAnAr voevod intAreste lui
Andrusco Boldur satul Crivesti pe BArlad, cu moarA in Barlad i cu prisacä precum i satul
HAnAsesti, pe Elan si iezerul Hkcete.
1518 (7026) Ia nu a r i e 22, V a slu Stefan cel TAnAr voevod int5-
reste lui Gavril Tunsul i rudelor sale o ffintAnA numitA FAntAna lui Corui, mai sus de PeatrA.
1518 (7026) la nu a r ie 22, V a slu i. Stefan cel Tank voevod
reste lui Petrea i surorilor lui, Pedca, Anghelina si Elena, satul PAnteleesti, la Iazer.
1518 (7026) Ia nu a r ie 23, V a slu i. Stefan cel TAnAr voevod
reste lui Dragotri sirudelor sale o jumAtate de sat din Mu cesti, pe Racova i cu moara la Racova.
1518 (7026) Ia nu a r i e 28, H u i, Stefan cel Tânk voevod intäreste
lui Nistor i rudelor sale impArteala satului SerbAnesti, pe Bogdana.
1518 (7026) Ia nu a r ie 30, H u i. Stefan cel TiLnAr voevod int5.reste
lui Avram i surorii lui, Vasutca, fiii AnuscAi, satele Hueteni, la gura Voronei cu mori la Siret
Sinesti, Una Giurgiu Veresceac.

www.dacoromanica.ro
XIV

1518 (7026) Pe bruarie 20. - Stefan cel Tänär voevod inareste lui
Cozma Sarpe satul Plopesti, pe Trotus.
1518 (7026) Mar tie 24, Harläu. Stefan cel rank voevod inareste
lui Gagea i rudelor sale satul Gagesti, pe Elan.
1518 (7026) Aprilie 20. - Stefan cel Tânär voevod intäreste lui loan
Morozanul un loc din pustii, late Ciuluci i Fântâna Radului.
1518 (7026) Apr ilie 22 ,H arlä u. Stefan cel Tânär voevod intäreste
lui Iursa partea din satul Popeni, pe Iubäneasa.
1518 (7026) Aprilie 22, Hârl Au. Stefan cel Tânär voevod intäreste
lui Toader pärealab de Cetatea Noug, satele Fredieni, pe Sitna i Corcesti, pe Cozance. Dea-
semenea limai intäreste trei locuri in pustiu, pe Bâc, pe Cahova si la capätul de jos al Beliocii.
1518 (7026) Aprilie 23, 11 âri ä u. Stefan cel MIAs intäreste lui Grin-
coviei pärcAlab de Hotin satele Drägusani i Ecusani.
1518 (7026) No e in brie 9. Stefan cel Tank voevod intà'reste lui Gavril
vistier satele Mihailoui, # unde a fost jude Petrinca », Mihuceni, pe Trestiana i jumätate
din Buresti.
1518 (7026) Decembrie 20, Suceav a. Stefan cel Tank voevod
inareste lui Teoctist mitropolit de Suceava o prisacl s unde a fost mänästire si o poenità.
1518 (7026) Decembrie 26, Su ce a v a. Stefan cel rink voevod
intäreste lui Cozma Sarpe postelnic un sat pe Cracäu, unde a fost casa lui OancA i cu
moara la Cracäu, precum si o mânästire a Turbatului, care acum se numeste Brustttri, pe
care le däruieste Cozma impreunä cu mai multe odoare m-rii Neamt.
1518 (7026) Decembrie 26, Suce a v a. Stefan eel Tänä.r voevod
däruieste m-rii Neamt un sat pe Cracau, anume e unde a fost Sas Dan », däruit de Reates.
la moarte.
1518 (7026) Decembrie 31, Suceav a. Stefan cel Tänär voevod
intäreste in-rii Tazläu satul Plopesti pe Trotu.s, cu mori steaze la Trotus, däruit de
Coma Sarpe postelnic.
1519 (7027) . Stefan cel Tá.'när voevod intäreste lui Petrusca i rudelor
sale parte din satul Spärieti.
1519 (7027) Ianuarie 9, Suceav a. Stefan cel Tänär voevod
reste lui Toader cämäras de vistiei ie o bucatä de pätnânt din hotarul Liíslaoaniloi, pe Cracäu,.
cumpAratd dela nepoata lui Lasläu globnicul.
1519 (7027) Api ilie 28, 115,r1A u. Stefan cel Tanta voevod intäreste
lui Ion si fratilor lui satul Bacsanesti, pe Bärlad, ande a fost cneaz Becsan o i cu mori
pe 13ârlad.
1519 (7027) Iuni e. Stefan cel Tâniír voevoll intäreste lui Petru i rudelor
sale douä sate: unul pe Särata, s unde a fost Roman Bländul s, celälalt « unde a fost Husul s.
1519 (7027) Iu nie 4, H 5.r 1 5. u. Stefan cel Tânär voevod intäreste
m-rii dela Tazläu satele: Borilesti, Dragotesti i I,Trsesti, pe Nechid, precum i doul mânäs-
tiri, una o uncle a fost Haba o, cealaltä, la Räckäu. Intarirea se face, deoarece o Slcuii din
Tara Ungareas-A.... au prädat minästirea.. i au tiliat si au lupt privilegiile...

www.dacoromanica.ro
XV

1519 (7027) Iunie 23, H u i. Stef an cel TanAr voevod intAreste lui
Chico § satele HorjAsti si Hudiceni, pe LApusna, in urma impArtelii cu nepotul
1519 (7027) Iunie 23. Stefan cel Tinär voevod intiireste lui Oancea
fratilor si o jumAtate de seliste, pe Covurluiul Sec.
1519 (7027) Iunie 25, HArlA u. Stefan cel TAnAr voevod intAreste
lui Ion si fratilor sai, fiii lui Mihul medelnicer, mai multe sate, pe Crasna, pe Licicov si pe
Barlad.
1519 (7027) Iunie 27, HarlA u. Stefan cel 'Muir voevod intAreste
lui Giurgea i surorii lui, Ana, fiii lui Dragomir Otel, satul Bozianii, la obarsia Albanei, cu
manAstirea si Cu amandoul pAraiasele.
135: 1519 (7027) Iunie 30, HarlA u. Stefan cel TAuar voevod intrireste
lui DragotA SA-uiantil ccasnic satul Cordareni, pe IubAneasa, sub Dumbrava InaltA i ju-
mAtate din satul Verbia, pe Jijia.
1519 (7027) Iulie r. Stefan cel Tank voevod driruieste lui Toader
parcAlab de Cetatea Noul un loe de sat din pustie, pe Cahov, ca sä-si facA sat ; apoi
reste satul Tociani, peste Prut, uncle au fost Borzea selistea Luciani.
1519 (7027) Iulie 2. Stefan cel TAnar voevod intrireste urmasilor lui
Balinta MAndritca satele Glodeni i Bulgari, pe Crasna, precum i Muncelul.
1519 (7027) Noe mbrie io. Stefan cel Tatar voevod dAtuieste lui
Cozma Sarpe postelnic, pentru credincioas1 slujbA, satul Poenile, tinutul Roman. Deasemeni
ii intrireste satul Dobrusa, cumpArat.
1519 (7027) Dec e mbrie 20, Su cea v a. Stefan cel TanAr voevod
intlreste lui Dtagos dela poartl parte din satul Pet ia.
1519 (7027) Decembrie 27, 11 â r 1 I u. Stefan cel Tank voevod dA-
ruieste lui Ieremia vistier satul Balinti i Griscani, cu jumAtate de pod plutitor pe iret.
Deasemeni li intareste jumiltate din satele Tatomiresti, la obarsia Orbiculni i Popesti,
tinutul Neamt.
2520 (7028) Ia nua i ie 4, Su cea v a. Stefan cel Tanilt voevod intä-
reste lui lecemia vistier pArti din satul Venetia, pe Siret, tinutul Suceava, de schimb
cumparaturA.
1520 (7028) Ianuarie 7, 11 âri I u. Stefan cel Tartar voevod diku-
este lui Ion diac selistea Maletinti, pentru dreaptA i credincioasA slujbri.
r520 (7028) Februarie 12, Su ceav a. Stefan cel Taniir voevod in-
tru este lui Petriman FantanA parte din satul Costesti la gura Ciuhurului, unde cade in Prut
cu pod plutitor pe nut.
1520 (7028) Apri lie 21. - Stefan cel Tanär voevod intareste lui Banul
vornic satul HAdArAesti, pe Barlad i o moaril pe Bilrlad.
1520 (7028) Aprilie 23, I a i. Stefan cel rAnar voevod intrireste
lui Tatul Plotun i fratilor säi satele Plotunesti si In Glod, pe SArata.
2520 (7028) Api ilie 24. Stefan cel rink. voevod intitreste lui Carstea
surorii lti Nasta, cneaghina lui Staicea stolnic, mai multe sate pe Siret, Prut, Nistru
Vilia, in urma impArtelii cu rudele lor.

www.dacoromanica.ro
XVI

1520 (7028) Aprilie 24, I a §i. Stefan cel rank voevod intArete lui
Lucan i fratelui lui, Ion DAlbán, satul r unde a fost Radul §i RAdici a, anifindouti judeciile.
1520 (7028) M a i 8. Stefan eel Tatar voevod intAre§te lui Toader Cârlig
vistier pArti cumpliate in satele Blitcani, Cfirligi i BArgAoani.
1520 (7028) Iuli e, Su ceav a. Stefan cel TânAr voevod intlre§te
Homor mai multe sate OprisAci. Deasemeni ii dAtuie§te ieze,ul Orehovul i dma §omoldoace
lang5. el, Be,ilele i Ciulinetul, precum i elte gaile i iezercane.
1520 (7028) Iulie 15, Su cea v a. Stefan cel Tank voevod intäre§te
lui Ion AlbotA i i udelor sale satele DrAgu§ani i ZAvoiani.
1520 (7028) Iu lie 16, Su cea v a. Stefan cel Tatar voevod intAre§te
lui Gavril vistier parte din satul VIAde§ti, pe Sumuz.
1520 (7028) Iulie 28, Su ces v a. Stefan cel TânAr voevod intAre§te
lu i Diago dela poartA jumAtate din satul fApe§ti, pe Bârlad §i parte din iezeiul dela Lozova.
1520 (7028) August 21, Su cea v a. Stefan cel rank voevod intä-
re§te m-rii Putna vechile danii i privilegii.
1520 (7028) Oct ombrie 6, HiirlA u. Stefan cel Tank voevod
re§te episcopiei de RAdAuti, sate, cAtune
<1520> Octombrie 8. Stefan cel Tatar voevod dAruiete episcopiei
dela RAdAuti satul Havorona din tinutul Dorohoi §i o prisaa. in hotarul tfirgului CernAuti.
Deasemeni ii intAre§te o prisacA cu gi AdinA In hotarul Vorove§tilor, aproape de Pfirilul Pan-
tânilor.
1521 (7029) . Stefan cel rink voevod intiirWe lui Ilie i rudelor sale sztul
Petre§ti, pe R.Abricea.
1521 (7029) Aprilie 20, HârlA u. Stefan cel Tank voevod întái e§te
lui Bbrbu satele: Sârbi, la gura Oancei, s unde a fost Jude Jula a, pi Schell de Sus, jumAtate
din GrApeni, pe Horincea, cAzute in partea lui la impArteala cu fratele sau Serban.
1521 (7029) Aprilie 20, HârlA u. Stefan cel Tânár voevod intAre§te
lui Luca i fiilor sAi, Giurgea ,Dumitru §*1 PAdor, satul Medeleni, la CarligAturA.
1521 (7029) Aprilie 24, 116.11A u. Stefan cel TânAr voevod. IntAre§te
lui Costea, fiul MaruFAi, satul MihAile§ti §i 350 zloti tätäre§ti, ce au cAzut In partea lui
la impArteala fAcutA cu rudele sale.
1521 (7029) Iunie 1, HAr IA u. Stefan cel TânAr voevod dAruie§te
pentru credincioasA slujbA lui Banul vornic, Gagea urea dnic de Vaslui i DI Agru§, un loe In
pustie pe Sohului, mai sus de Bechea, ca sA-§i intemeieze un sat.
1521 (7029) Iunie 1, HârlA u. Stefan cel Tank voevod int5.re§te lui
Grozav vornic satele cumpArate, Sfirbi i Ciocodee§ti.
1521 (7029) Iunie 3, HA/ IA u. Stefan cei Tangs voevod intAre§te
impArtilea satului RotumpAne§ti, pe Bogdana, intie urme§ii lui Neagul.
1521 (7029) Iunie 4. Stefan cel rank voevod intAre§te m-rii Bistrita
satul Caliene§ti, pe CobAle, unde a fost casa lui Dragomir a, cu o mânAstire i cu vie, danie
a panului Cozma.

www.dacoromanica.ro
XVII

1521 (7029) Iu lije 5, Harla. u. Stefan cel Tank voevod daruieste lui
Ion Turcul vistiernicel, pentru credincioasa slujba, satul Sizcouti, * care a ascultat de Sipinti s,
in tinutul Cernauti.
1521 (7029) Iunie 14, Su ceav a. Stefan cel Tank voevod intareste
lui Br atul, fiul lui Giurgea i rudelor sale jumatate din satul Pereni, cu moara pe Tknusca,
care au cäzut In partes lor la imparteala facutá cu alte rude ale lor.
1521 (7029) Iu nie 24, Su ce a v a. Stefan cel Tartar voevod intareste
lui Petrea Ungureanul partea din satul LipAeti, unde a fost giudele Dragomir s, pe care
a primit-o dela unchiul sAu Mandrea, in schimbul unei vii din Dealul Harlaului.
1522 (7030). Stefan cel Tank voevod inta'reste lui Gavril Barlad jutratate
din satul Barladesti, peste Prut, jumkate din Ciulina, o luncá i garle, care au cazut in partea
lui la imparteala cu rudele sale.
1522 (7030) Ia nu ar ie 17. Stefan cel Tank voevod scuteste m-rea
Putna de plata vamei pentru trei rureji de peste, primavara, i trci nueji, toamna, pe care
le vor aduce dela Dunke sau ]zere sau Nistru. Deasemenea li intareste gloabele din toste
satele pe care le are manastirea.
1522 (7030) Ia nu ar le 29, Su ce a v a. Stefan cel Tank voevod in-
tárete lui Teoctist mitropolit de Suceva o prisaca s unde a fost manastirea s, o poenita
si parte din satul Ortesti.
1522 (7030) Pe bru arie 4, Su ce a v a. Stefan cel Tank voevocl Inta-
reste Moldovita satul Petinea, pe Baseu, intre Branesti i Vlasineasa, pe care-1 are dela
Ieremie vistier i Iurie vornic, in schimbul unor jumaTati din satul Ostapceni, pe Turia. De-
asemeni li intareste niste Tigani, daruiti m-ni de Neagoe Basarab.
1522 (7030) Mar ti e io, Harla u. Stefan cel Tank voevod intareste
lui Toader parcalab de Cetatea Noua o bucata de sat din Rusi, ls Cobile, numita. Cutul.
1522 (7030) <31 arti e I u I e> 26, Harla u. Stefan cl Tank voe-
vod intkeste lui Banul VO3nic parte din satul Ciorecesti, care i s'a cuvenit lui la impartirea
cu rudele sale.
1522 (7030) Apr ilie 17. Stefan cal Tank voevod intäreste lui Tabuchi
Mititelul i fratelui sari Precea satele i ocinele lor.
1522 (7030) Iunie i. Stefan cel Tank voevod intareste Sendricai
nepoatelor lui, Vasutca i Neacsa, satul Siliseul de Jos si o bucata de pamant din hotarul
targului Dorohoiu, deoarece si-au prapadit privilegiile cand au venit Lesii in pamantul
nostru s.
1522 (7030) Iu nie 2, Harla u. Stefan cel Tank voevod intareste lui
Ivanco Repede o jumatate de sat s La Moghila, unde cade drumul Horgei in Bujor s.
1522 (7030) Iunie 21, Harla u. Stefan cal Tank voevod intareste
Andrical jumatate din satul Oesani, pe Rezina.
1522 (7030) Iunie 24, H â r 1 Au. Stefan cel Tank voevod intareste
lui Dragota i varului lui Neagul, parte din satul Racluesti, pe Stebnic si parte din moara.
1522 (7030) Iunie 25, Hari Au. Stefan cel Tank voevod intareste
Mariei i surorii ei Magda, o bucata de sat din Condresti, pe pfiraul Teleajinei.

II Documente Moldova c. 668


www.dacoromanica.ro
XVIII

1522 (7030) Iunie 26, Harl 1u. Stefan ce! Tank voevod intlreste
lui Gavril Calapod, fiul lui Petru stolnic, satele: Purcelesti, Vlädesti, Bratiesti i Borilesti
pärti din satul unde au fost juzi Drago s Sin-Lion*.
1522 (7030) Iunie 27, Hârl lu. Stefan cel Tank voevod intäreste lui
Saya i rudelor sale satul Totoesti, pe Paraul Alb.
1522 (7030) Iunie 30, 11 â r 1 à u. Stefan cel Tank voevod däruieste
episcopiei de Rlda'uti un loe de prisacA, numit Hruzea, la obarsia Crasnei.
1522 (7030) Iulie 2, H â r 1 à u. Stefan cel Tank voevod intkeste lui
Iucsä. Pite i rudelor sale parte din satul Borole.
1522. (7030) Iulie 2, H â r lä u. Stefan cel Tank voevod dkuieste
Tazläu douä sälase de Tigani.
1522 (7030) Iulie 4, Harlä u. Stefan cel Tank voevod intkeste lui
Grozav vornic satul Poiana, i unde a fost Bada *.
1522 (7030) Iulie 4, 11 fir 1 à u. Stefan ce] Tänär voevod imtkeste
lui Stroe Faur parte din satul Osmelesti,
1522 (7030) Iulie 12, Hari à u. Stefan cel Tank voevod intiireste
lui Andrusco satul Soci la obärsia Dumtrei i silistea Päruceani, pe Märnova.
1522 (7030) Octombrie 28. Stefan cel Ta'när voevod intäreste lui
Ivanco pitar parte din satul Stitcani.
1522 (7030) Octombrie 29, I a si. Stefan. cel Tanáz voevod inareste
lui Toader Casotä sulger pkti din satele Goesti i Varstati.
1522 (7030) Oct ombrie 31, I a si. Stefan ce! Tank voevod intäreste
lui Mäteiu i rudelor sale satul 1151inesti, la Glodurele, pe Botnisoara si o seliste deasemeni
pe Botnisoara, mai sus de Resteoani.
1523 (7031) Ianuarie 4, Suceav a. Stefan eel Tank voevod intà'reste
lui Ion i rudelor sale o jumätate de sat din Pilipeea, deasupra Nistrului si parte din satul
Toderesti, pe Jijia, luate in schimbul satului Boianul Mare dela Ivanco pisar.
1523 (7031) Ianuarie 8, Su ceav a. Stefan cel Tank voevod
reste lui Toader cAmdras parte din satul Candesti, t in Campul lui Drago ; *.
1523 (7031) Mar tie 15, I a si. Stefan cel Tank voevod dkuieste lui
Ivan Raciste ceasnic parte din satul Tigà'ne§ti, pe Putna si o moara pe Putna.
1523 (7030 Ma r tie 25. Stefan cel Tank voevod intkeste lui Pgtru.
suroi ilor lui satul Tintesti, la obarsia paraului Dodova, t unde a fost Ckstea precum
si parte din satul Pribesti.
1523 (7032) Mar tie 25. Stefan cel Tank voevod intareste lui Sima
Dusilscul i rudelor sale satele Dolhesti, pe Crasna, Ivereni, selistea Vizdita, doul locuri de
prisaca si un loe de moar1..
<1524-1538> Mar tie 15. <Stefan cel Tank voevod> intkeste lui
Toader logofät parti din satele Derzca i Bäesesti, pe Moldova.
1524 (7032) Apr ilie ro, 11 .a.r 1 1 u. Stefan ce! Tamar voevod intkeste
lui Toader logofät o junatate de sat din cltunul lui Fete Gotcii, din Rusi*. Deasemeni

www.dacoromanica.ro
XIX

ntäreste niste Tigani cumpäsati de acesta din Tara Ungureasc5. cráruieste alti Tigani,
pe care i-a pierdut Ivanco logofät in hiclenie.
<1525>. Stefan cel Tánär voevod däruieste lui Bogdan medelnicer, pentru.
credincioasä slujbA, satul Gaiceni pe Topolovet si cu o manIstire.
1525 (7033) Fe b r u a ri e 12, Har15. u. Stefan cel Tánär voevod intl-
reste m-tui Moldavita o junaätate de sat, pe Bac, in dreptul Bäii lui Albas, la Fantana Mare,
cu baltà i cu moar5..
1525 (7033) August 26, II firlä. u. Stefan cel Tânàr voevod intäreste
lui Nicoarä. Värzaru i fratelui lui, Toader, o prisacà in hotarul satvlui Värzäresti si o vie
unde a fost piisaca lui Caui s.
1525 (7033) Se p te mbri e 9. Stefan cel Tanär voevod intäreste lui
Lazär i rudelor sale satul Voruntaresti, pe Covurlui.
1527 (7035) Mar ti e. Petru Rares voevocl intäreste lui Ieremia Otel douà
locuri de sate, la gura Lopatnii si la gura Bezinului.
< 1527> Max tie 3, Harlä u. Petru Rares voevod däruieste m-rii Taz-
läu satul PA'scani, in Campul lui Drago, pierdut de Sima, cánd s'a hiclenit fatä de Stefan
cel Tanär voevod i satul Totesti, pe Tazlául Särat, cumpärat de domn, apoi iezerul Da du vul
pe Prut si un sälas de Tigani.
1527 (7035) Ma r ti e 9, H u si. . Petru Rares voevod däruieste lui
Dracsin Purcel, Isac si Ilea un loe de campie pe Botna Mare, ca facä sat.
1527 (7035) Ma r ti e 9, Hu§i. - Petru Rares voevod intäreste lui Dragotä,
surorii lui, Anna s't värului lor, Barsu, parte din satul Batinesti, a unde a fost Mezeu a.
1527 (7035) Mar ti e 13, H u si. Petru Rares voevod in-ateste lui Ne-
grilä. Suplan parte din satul Giurcani, pe Ialan, la gura Jigäliei.
1527 (7035) Mar tie 15, H u si. Petru Rares voevod intkeste lui Ion
Banul vornic satul Barzesti, pe Barlad, a unde a fost Barzea u, pe care-I are dela Safta
Marena, in schimbul altui sat s't a zoo zloti tätäresti.
1527 (7035) Mar ti e 15, H u si. Petru Rares voevod däruieste m-rii
Neamt satul Copanca, pe Nistru, la gura .Zahornei.
1527 (7035) Ma r ti e 15, H u si. Petru Rares voevod intäreste lui Nica,
nepotului sätt Soltart i värului säu Andreica satul Barbesti, pe Prut.
1527 (7035) Mar tie 15, H u si, Petru Rares voevod intäreste lui Pe-
tricä. Tele si surorii sale Nasta, satul Garcini, care a cä.zut in partea lor, la impärteala
fäcutá cu alte rude.
1527 (7035) Mar tie 15. Petru Rares voevod intäreste lui Härtan
rudelor sale satul Pungesti, pe Racova, la Vaslui, pl ecum i impärteala pe care si-au f5.cut-o.
1527 (7035) Mar tie 15, H u si. Petru Rares voevod däruieste lui Vi-
tolt, pentru credincioasä slujbä, un loe de pustie in Chigheci, pe Ialpuh, ca intemeieze
un sat.
1527 (7035) Mar ti e 16, H u si. Petru Rares voevod intäreste lui Ar-
meanu jumätate din satul Tatomiresti, la obarsia Orbicului, cumparatä. dela Evloghie cälu-
gär, fost vistier.

II* www.dacoromanica.ro
XX

1527 (7035) Mar tie 16, H u ç i. Petru Rare§ voevod intäreste lui
parte din satul Ostäsesti, pe Rebricda.
1527 (7035) Mar t ie 16, H u s i. Petru Rares voevod intAreste lui loan
pisarul domnesc parte din satul Costesti, la gura Ciuliorului.
1527 (7035) Aprilie 16, H u s i. Petru Rares voevod däruieste m-rii
Tobrata, din non ziditä de el, satul Dobrusa, tinutul Soroca, cu mori pe Räut.
210. < 1528>. Petru Rares voevod intäreste lui Lupe Ciur, Albei si Rujei jumit-
tate din FAnt4na Bälcnilor si parte din Poiana Ocolului.
1528 (7036) Ianuarie 16, Mitropolia Sucevei. Nichifor mona-
hul ditruieste m-rii Neamt satul Dolbesti, pe .5umuz, cu ia7 si cu moarA.
1528 (7036) Febru arie 5, I a si. Petru Rares voevod intäreste lui
teful globnic jumAtate din satul Bolasesti, la Solonet, jumätate din Muncelul lui Bolas
çi nouA ogoare sub pildure.
1528 (7036) Pe br u a ri e 28, Ilár 1 ä u. Petru Rares voevod intäre§te
lui Coste Albotà postelnic satul Oniceani, pe umuzul Rece, cu moarl la ritnuz, cumpArat
dela fiica lui Isac fost
1528 (7036) Mar tie i, H u s i. Petru Rares voevod intäreste Oanei §i
fratilor ei, Iurii si Ion, o bucatá de pamAnt in hotarul satului Tutovinesti.
1528 (7036) Mar tie 2. - Petru Rares voevod aruieste lui Toader logofät,
pentru credincioasA slujbA, satele: Zubriceni, pe Trebnic, Hancituti, cu mori pe Racovät
si Onesti.
1528 (7036) Mar tie 4, I a s i. Petru Rares voevocl intäreste lui Roman
Hamza parte din satul Piticeani, la Cobále.
1528 (7036) Mar tie 7, I a s i. Petru Rares voevod intAreste lui Dan,
sotiei sale, Anusca si cumnatuluilui, Petrea, o bucatá de pamint din Dragomiresti si la Vad,
sA-si facl iaz.
1528 (70361 Mar tie 7. Petru Rares voevod intAreste lui andru si lui
Fetion Parcas usari jumätate din satul Otelesti, pe Berheci.
1528 (7036) Mar tie 7, I a s Petru Rares voevod aruieste lui Toa der
logofilt satul BrAnesti, pe Sitna, cu amándola cuturile si cu mori pe Sitna si selistea Pur-
celesti, la Terebne, numitA o La Peri s.
x528 (7036) Mar tie Ir, Vaslu Petru Rares voevod intAreste lui
Biba, fratilor si verilor lui parte din satul Strimtura pe Vaslui unde au fost Mic si erban s.
1528 (7036) <M artie -23>, Vaslu Petru Rares voevod da'ruieste
lui pan Toader, fratele sau, satui Drujesti, unde au fost curtea lui Druje cel bAtrán a si pri-
cutul satului Chisälesti, cu mori pe Sitna, cumpArate de domn cu 1030 zloti.
(1528 Martie ix 23), Vaslu i. Petru Rares voevod intAreste lui
Luca Negel un sat pe Studenita, e unde a fost Barboviceanu a, cu moarA pe Studenita.
1528 (7036) Mar tie 12, Va slu i. Petru Rares voevod intAreste lui
Furduiu, fratelui sAu Toma si yerilor lor, PAtrasco si Sofia, parte din satul Mogotesti.

www.dacoromanica.ro
XXI
1528 (7036) Mar tie 12, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intare§te im-
pArteala pe care gi-o fac Mihailo postelnic i rudele sale pe ocinele lor, anume satul Bum-
bote§ti §i jumätate din satul Z15.täre§ti.
1528 (7036) Marti e 13, Vaslu i. Petru Rare§, voevod intAre§te im-
pärteala pe care §i-o fac Carstea §*1 rudele sale, pe ocina lor, anume satul Manzi, pe Corod.
1528 (7036) Mar tie 13, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intfire§te
Ion Liciu postelnic un sat pe BArlad, e uncle a fost Jude Buda §i Drägoiu amandouà jude-
ciile, sat 4 care se nume§te acum Negrile§ti ri i cu mori pe Ba'rlad.
1528 (7036) Ma r tie 15, Va slu i. Petru Rare§ voevod intAre§te lui
Erimia §i rudelor sale impärteala pe care §i-o fac pe ocinele lor, anume: Bro§teni, undi au
fost casa Giurgii Broasa. o, Muncelul, care se cheamä. acum Tutcanii, jumAtate din poiana
Pimenova §i Peoinele Runcurilor.
1528 (7036) Mar tie 15, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intiire§te lui
Oniul §i rudelor sale, toti nepotii lui Sin vistier, mai multe sate.
1528 (7036) Mar tie 16, Va slu i. Petru Rare§ voevod intare§te lui
Glävan pisar satele: ItovAe§ti §i Mal'ae§ti, pe Berheciu, un sat la Perescheu, s unde stint
Dragomänestii o, alt sat «uncle a fost Jac Ivanciul §i o bucatA de pämänt lii hotarul
Sänete§tilor.
1528 (7036) M t i e x6, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
Ivanco §i fratelui säu Ion o bucatä de pämänt in hotarul Latcanilor, deoarece li s'a stricat
privilegiul.
1528 (7036) Mar tie 17. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Jurj Colun
stolnic o prisacA in botarul Sarloilor, s unde au fost stupii lui Nicoarä Ciocarlie
1528 (7036) Mar tie 17, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intgie§te lui
Luca Siurici parte din satul Suriciani §i dintr'o lAntänä de pe Siurici, care i-au cäzut la
ImpArteala cu surorile sale.
1528 (7036) Martie 17, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
MibutA pArti din satul Bahna §i parte din satul Ceretiani.
1528 (7036) Martie 18, Vaslu Petru Rare§ voevod intlre§te lui
Luca Dereptate gi rudelor sale satele Cozme§ti, ounde a fast Bratul o §*1 Mir ce§ti, unde a fost
Gana o, amändouà pe Siret.
241, 1528 (7036) Marti e 19, Vaslu i. Petru Rare§ voevod däruie§te lui
Grozav parcälab de Roman seli§tea Sendre§ti, la Polocine, pentru dreptcredincioasa slujhA
fat5. de domn §i fatä. de inainta§ii lui, Bogdan voevod §"1 stefan voevod cel Tänär.
1528 (7036) Ma r tie 20, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intäre§te urma-
§ilor lui Giurgea SArbul impärteala pe care §i-au rácut-o pe ocinele anume satele Osiaci
pe Hobalna i Balo§e§ti, la parAul Bodoanelor.
1528 (7036) Mar tie 20, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intäre§te urma-
§ilor lui Sima Viereanul §i ai surorii lui, Malea, impärteala pe care §i-au fäcut-o pe ocinele
lur, anume jumätate din se tul Mo§e§ti unde a fost casa lui Mo§ea ri§i jumätate din alt sat.
'sub pAdure, uncle 4 au fost Gale§ §i Lasiäu o.

www.dacoromanica.ro
XXII

1528 (7036) Mar tie 21, Vaslui Petru Rare§ voevod scute§te pe popa
Luca din Cetatea Sucevei sa nu dea # nicio dare, nici mare, nici mica, rucio angherie, nici
sA lucreze la luctu nostru §.1 uici piatra de ceara s5. nu dea ».
1528 (7036) Ma r tie 22, Vaslu i. Petru Raie§ voevod daruie§te lui
Bogdan medelnicer, pentru credincioas5. slujba, satele Pa§cani §.1 Näglupe§ti, pe paraul
Topolovet, §i-i intare§te satul Gaiceni, §i Cu manästirea r.
1528 (7036) Mar ti e 22, Va slu i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
Manoil relea cea§nic parte din satul Macre§ti, cläruit'a de unchii sal, David §i Cornea.
1528 (7036) Mar tie 22, Vaslu i. Petru Rare* voevod intare§te Ma-
rencai §*1 Varvarei, fiicele Ruscli, satul chei, pe Särata.
1528 (7036) Mar tie 23, Va slu i. Petru Rare§ voevod intare§te lui
Nicoara Grozav parcalab de Cetatea NouA, parte din satul Garle§ti, pe Barlad.
1528 (7036) Mar tie 25. Petru Raie§ voevod intäre§te lui Vrabie, fra-
telui sau Niagul§i surorii lor Mafia parte din satul Hraniceni, pe Elan, partea ce li s'a cuvenit
la imparteala cu rudele lor.
1528 (7036) Mar tie 27. - Petru Rare§ voevod intAte§te lui Ilea Tjlan
sujorilor sale Mara, Malea §i Magda, e un sat, anume partea lui Gure§ din Gure§ani n-
1528 (7036) Mar tie 28. Petru Rare§ voevod intare§te lui Barta §i rudelor
sale satele Drugi, Murgeni, Barsane§ti §*1 Crete§ti.
1528 (7036) Mar tie 28, H u §i. Petra Rare§voevod intäre§te lui Giur-
giu, fiul Anu§c5i, nepotul lui Drago § Boul vornic, satul Latcani pe Moldova, pe care el l-a
primit in schimbul altor douA sate, unul s unde a fost casa lui Balo § o, celälalt, Picigani, pe
Barlad.
1528 (7036) Mar tie 28, Il u §i. Petra Rare§ voevod intare§te Stancai
fiica Neagai, parte din satul Pitici.
254, 1528 (7036) Mar tie 30. Petru Rares voevod intare§te lui Luca §i rudelor
lui trei sate pe I§novat, unul din jos de Capul Cheilor, al doilea din sus de Capul Cheilor,
iar al treilea, din sus de Salce.
1528 (7036) Mar tie 31. Petzu Rare§ voevod intäre§te lui Peti e Vetri§
fratelui silu Stan Vetri§ §i surorilor lor Maru§ca §*1 Mu§a jumatate din satul VetriOni.
1528 (7036) Aprilie r. Petra Rare§ voevod intare§te Anu§cäi, fata lui
Petru Liteanu, sosia lui Andreica paharnic, o mo§ie in Miline§ti.
1528 (7036) Aprilie r, H u §i. Petru Rare* voevocl intare§te lui Pavel
ScripcA brani§ter jumatate din satul Heghedi§ani, pe paraul Leleei, un loe de pustie pe Botna
Mare §i o parte din alt loe de pustie, pe Cogalnic.
1528 (7036) Aprilie 4, H u §i. Petru Rate§ voevod intare§te lui Fador,
fiul Anu§c51 §i rudelor sale satul Fa§cani, pe Crasna, precum §i impkteala pe care §i-au

1528 (7036) Aprilie 8, H u §i. Petra Rare§ voevod intäre§te lui Ion
Starcea parcalab de Hotin, fratelui säu Mth ail Starcea parcalab de Cetatea de Bala' §i surorii
lor Fedca satul Boianul Mare, cu toate pricuturile. Satul le-a fostluat cu in§e15.ciune de Ivanco

www.dacoromanica.ro
XXIII
pisar, iar apoi le-a fost inapoiat de Stefan cel TanAt voevod, cOnd s'a hiclenit Ivanco de a a
ridicat, cu alti necredinciosi, domn pe un lotru n.
230. 1528 (7036) Apr ili e 8. Petru Rares voevool dáruieste lui Toader logofät
pentru credincioas5 slujbl, satul Starosilti. Dou5 pärti din sat fuseserä ale lui Maxim Ildrea
iar a treia parte o avea domnul in schimbul satului Stoboreni, fost al lui Silcuianul ceasnic
ginerele lui TOutul logofát, pe care l-a pierdut cu hiclenie, a cOnd a ridicat, cu alti necredin-
ciosi, domn pe un lotru n, asupra lui Stefan cel Tarar voevod.
1528 (7036) M a i 18, Su cea v a. Petru Rares voevod däruieste lui
Pelea ceasnic, pentru credincioasA slujba, satele Orgoesti, Neagomiresti, la obärsia Hovär-
latei, jumätate din selistea Vladesti i paite din Bogdänesti, pe care a le-a pierdnt Pätru
Catabet fost vornic, in hiclenie, cänd a ridicat cu a Iti necredinciosi, domn pe un lotru, asupra
nepotului de hale, asupra lui Stefan voevod i asupra tArii noastre n.
1528 (7036) M a i 28, B. u si. Petru Rares voevod intAreste mai multora
o fántänä, numitä Rosia si parte din COmpul Ocolului.
1528 (7036) Iu lie 12. - Petru Rares voevod intäteste lui Mäteiu vOtah
parte din satul AntAlesti.
1529 (7037). Petru Rares voevod intAreste impärteala fäcutä intre Ilie
rudele sale pe satele BtOnisteni, Scheuleni i incá un sat,
1529 (7037) Mar tie 5, Va slu j. Petru Rares voevod intAreste lui
Dragot5. satul Negesti, n unde a fost Neag Paicavul n pe Valea Carului, tinutul ChrligAtura
vándut de fiii lui Vartic diac.
1529 (7037) Mar ti e 9. Petru Rares voevod intäreste urinasilor lui Durne
pArti din satul Durnesti i pOrti din selistea Culisoara.
1529 (7037) Mar tie 9, Vaslu i. Petru Rares voevod intäreste lui
Petre Mägdiciu i fratilor lui, Andriica, Jurja i Brátilá, jumAtate din satul Mägdicesti.
1529 (7037) Mar tie Ir, Va slu i. Pet:u Rares voevod intAreste lui
Toader sotiei sale Dragusa parte din satul Pojeresti, pe Räbricea.
1529 (7037) Mar tie Ir, Va slu i. Petru Rares voevod intareste lui
Toma Balaleu o bucatá de pämänt, dela 1)&5111 Babeei in sus, pana la värful pAdurii.
1529 (7037) Mar tie 22, Petru Rares voevod intlreste MaruscAi i ru-
delor sale sa tul Poenari, la obArsia Barrázelului.
1529 (7o37) Mar tie 13, Vaslu i. Petru Rares voevod intäreste lui
Stanciu SträtilA o poianä numità Gheoloaia cu o prisacä, in hotarul satuiui Leghitisani
pe Berheci.
1529 (7037) Mar tie 16, H u i. Petru Rares voevod intät este lui PArvul,
fratelui säu Ion i surorii lor Niacsa mai multe sate, pärti din sate, selisti, locuzi de pustie,
mori si o poianä.
1529 (7037) Mar tie 16, H u i. Petru Rares voevod intAreste lui Roman
Ciocan pArti din satul Selicicani, pe Cozancea.
1529 (7037) Ma r tie 17, H u si. Petru Rares voevod intäreste mitro-
poliei din tOrgul Roman satul Pancestii, tinutul Neamt i cu moar5, 'mima dela urmasii
lui Panco, in schimbul satului Idesti, pe Bailad si a unei jumltäti din iezerul dela Lozova.

www.dacoromanica.ro
XXIV

1529 (7037) Ma r tie 19, H u §i. Petru Rare§ voevod dgruie§te lui Lazea,
Giurgea, Gliga §.1 Neagul, pentru credincioasg slujbk un loc in pustie pe Cergtioae, la gura
Scumpiei, ca interneieze sat.
1529 (7037) Mar tie 19, H u §i. Petru Rare§ voevod intgre§te lui Matei
§i rudelor sale, toti nepotii lui Iva§co Goenescul, ocinele lor: Leonte§ti, «uncle a fost casa
Leontii s, seli§tea lui Conon pe Rebricea, seli§tea lui Nicoarg, pe Rebricioara cea Micil §i
seli§tea lui Jurj Blidariul.
1529. (7037) Ma r tie 20, Hu §i Petru Rare§ voevod intgre§te lui Alexe
pi fratelui sgu Stan jumiltate din satul unde a fost Neac§ul * pe Albia.
1529 (7037) Mar tie 22, H u §i. Petru Reie§ voevod int6te§te lui Bran
§i rudelor sale, toti nepoti ai lui Sima logofgt §i ai surorii lui, Ana, imp5.rteala pe care §i-au
fgcut-o pe satele lor, anume Glodeni, Soci, Du§e§ti §i jumAtate din Voinovea, e unde a fost
Paco vataman
1529 (7037) Mar tie 22. - Petru Rare§ voevod inare§te lui Lupe §'1 sotie
lui, Magda, jumätate dintr'o bucatg din satul Condie§ti, pe pâraul Tele jin.
1529 (7037) Mar tie 23. Petru Rare§ voevod intgie§te lui Dragotg
suiori/or lui jumgtate din sato! Hirova unde a fost casile lui Rosomac ».
1529 (7037) Mar tie 24, H u §i. Petru Rare§ voevod intgre§te lui Lup§e
§i sotiei lui, Dobru§a, satul Chiliani, la obrir§ia Pereschiului.
1529 (7037) Mar tie 25, H u i. Petru Rare§ voevod intgie§te lui Gliga
o bucatg de pgmant, in hotarul Horaete§tilor, unde sunt Ro§canii.
1529 (7037) Ma r tie 25, H u § Petru Rare§ voevod intgre§te Mariei,
cneaghina lui Dolit fost portar de Suceava, satul Horodniceani, pe Ro§ia i cu o moarg. pe
Brade tel.
1529 (7037) Ma r tie 25, H u §I. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Pavel
Scripcà brgni§ter jumittate din satul Heghedi§ani, pe paràul Leleaei l ii dgruie§te satul
Cobfilia, pierdut de Gontea vornic a in Iliclenie, când §i-a pus sie nume de domn §i §i-a pus
capul s.
1529 (7037) Aprilie 23, H âr 1 g u. Petry Rare§ voevod daruie§te epis-
copiei de Rädguti satul Grame§ti, pe Prut care fusese luat de tefan cel Tânär voevod
dela Luca Arbure, când l-a ucis s.
1529 (7037) Apr ilie 29, Hirlg u. Petru Rare§ voevoel intgre§te mg-
niistirii dela Sglägeni satul SgIggeni, däruit de Evloghie monah, ctitorul mfingstirii.
<I53o> Apr ilie 23, 11firlä u. Petru Rare§ voevod intgre§te lui Ion
Ciudinul parte din sato! Horodnicul de Jos, cu o livadg.
<1530-1535> M a i 2. Petru Rare§ voevod intgre§te lui Mihul portar de
Suceava parte din satul Vorove§ti §i o prisacg in hotarul Vorove§tiIor.
2S9. 1530 (7038) Iunie r, Su ceav a. Petru Rai e§ voevod intgie§te m-rii
Neamt jumiltate din satul Ortä§ti.
290. 1530 (7038) Au gust 20, - Petru Rare§ voevpd däruie§te bisericii mitre»
poliei din Suceava sato! Durne§ti, cu mori la Jijia.

www.dacoromanica.ro
XXV

1530 (7038) Au gust 22. - Petru Rares voevod intäreste bisericii mitro-
poliei din Suceava jumAtate din satul Opriscani, cu mori pe apa .Sumuzului, däi uit de Onu-
frie Barbovschi fost portar de Suceava.
1530 (7038) Au gust 22, Su cea va Petru Rare§ voevod intAreste lui
Saya portar in cetatea Sucevii satul atereni, pe Bahlui, ditruit de Alihul mare portar de
Su CE ava.

1531 (7039) Ma r tie 4, Vaslu i. Petru Rares voevod intlieste


Dragotä., fiul lui Cirstea pähärnicel, satul Cosesti, pe Racova.
1531 (7039) Mar tie 7, Vaslu i. Petru Rares voevod intäreste lui
Gavril Totrusanul fost logof5t mai multe sate si via dela Cotnari.
1531 (7039) Mar tie 9. Petty Rares voevod intäreste lui Ivan trei sate
pe Lipova, in tinutul Tutova, anume: Pâti ä.scani, Negrilesti i Ionesti, cump'grate dela Ion
p5rciilab de Cetatea Nouä (Roman).
1531 (7039) Mar tie 13, Vaslu i. Petru Rates voevod inareste lui
Barsu i rudelor sale jumä.tate din satul Urdesti i impä.rteala pe care si-au fitcut-o.
1531 (7o39) Mar tie 15, Va slu i. Petiu Rares voevod intareste lui
Medelean i Cräciun satul Oncesti, pe Slivna.
1531 (7039) Mar tie 18, H u i. Petru Rare§ voevod intareste lui Baciu
nepotilor s51, fiii lui Dan Bolea fost para.:lab de Hotin mai multe sate si pärti de sate.
<1531> Mar tie 20. Petru Rare§ voevod intäreste lui Dan j fratelui
slu, Purduiu, jumätate din satul Pattesti, la gula Säratei, unde a fost Petiu Paitea, cumpä-
rat5. dela Petion. Selisteanul.
1531 (7039) Mar tie 23. Petra Rare§ voevod intäreste lui Pition i fra-
telui lui loan, pärti din satul Corni, räscumparate mai inainte dela Arbure portaiul de
Suceava.
1531 (7039) Ma r tie 24, 11 u i. Petru Rares voevod intkeste m-rii
Homor o prisacä. la Bohotin, unde au fost stupii lui Toader logorátul.
1531 (7o39) Mar ti e 24, H u i. Petru Rare, voevod intareste lui Isac
Murgu i rudelor lui satul Murjesti, pe Teleajina.
1531 (7039) Mar tie 26, H u i. Petru Rares voevod. Intä.reste lui Petre
Ungureanul parte din satul Moenesti.
1531 (7039) Apr ilie 3. Petru Rare§ voevod intAreste nepotilor lui
Petre Puivl jumAtate din satul Balanul.
<1532>. Petru Rare§ voevod intäreste lui Simion i rudelor lui satul Siz-
couti, tinutul Cernäuti.
303. 1532 (7040) Feb, ua rie 27, Vaslu i. Petru Raies voevod intäreste
lui Sima Purcel satul V5nesti, pe Telejina.
307. 1532 (7040) Pebruarie 28, Vaslu i. Petru Rare* voevod intäreste
fiicelor Maruscäi pArti din selistea Cociurihani, a la capätul codiului Chigheciului
308. 1532 (7040) Ma t tie 4. Petra Rare§ voevod intäte§te nepotilor lui
Bargau pitrtile ce le-au prima la impa'rteala satului Plorinte§ti.

www.dacoromanica.ro
XXVI

$09. 1532 (7040) Mar tie 6. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Necoai Totole
fratelui lui Neagoi, un sat pe Berheciu, anume unde au fost Totole
310. 1532 (7040) Mar tie ro, H u §i. Petru Rare§ voevod intlre§te lui Mihul
rudelor lui satul Margineni, tinutul Neamt, seli§tea lui Mali§ §i lunca MArginenilor.
1532 (7040) Marti e 12, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Petre
Mic§in §i rudelor lui satele Deleni, pe Bujor §*1 Ponice§ti, pe Ialan.
1532 (7040) Mar tie 13. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Sima Rohat
§i rudelor lui satele Cuhne§ti, 41 pe Relfricea cea Mare », Buc§ani, pe Hornicitia §i. o prisacä
in hotarul Tatomire§tilor.
1532 (7040) Mar tie 14. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Spiridon
Scripco §i rudelor lui satul Scrivuleni, pe pará'ul Liva.
1532 (7040) Mar tie 26, I a i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Dra-
gotä §etrar parte din satul Baimaceani, pe Jijia, pe care a pierdut.o Birtalan in hiclenie.
1533 (7041). Petru Rares voevod intdreste lui Luca i rudelor lui pktile ce
le revin din impätteala satului Condresti, pe Telejina, cu mänästirea i cu un codru.
1533 (7041) Mar tie 5. Mentiunea unui act dela Petru Rare§ voevod
prin care intilre§te lui Vlad §i altora o bucatá din satul Vlare§ti, pe Siret, in tinutul Putna.
1533 (7041) Martie 6, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intAre§te lui Cos-
tea Albot5. §i rudelor sale jumAtate din satele Drägu§ani §i Zävoiani. Deasemeni Ii intäre§te,
numai lui Costea Albotä singur, o bucatá de pämänt din hotarul Medee§tilor.
1533 (7041) Mar tie 8. Petru Rare§ voevod intkeste impà'rteala satelor
Petresti, pe Zeletin i Dragoesti, la gura Dobrotvorului intie rudele lui Simion vätavul dela
Boto§ani.
1533 (7041) Mar tie 8, Vaslu Petru Rare§ voevod däruieste luí
Stepan pal calab de Orhei douà locuri din pustie, unul pe Ialpuh, celalalt la Malurile
parte din satul Stepane§ti.
1533 (7041) Mar tie 12, Vaslu i. Petru Rares voevod intkeste impär-
teala satului Hovräesti, pe Gärbovät, fkutä de Sorita, nepoata lui Tiban, copiilor ei, LazAr,
retia ì Anu§ca.
1533 (7041) Mar tie 12, Vaslu i. Petru Rare§ voevod intke§te lui
Sima Boldea §i fratelui s5u, Toma, satul Bobule§ti, mai jos de Pope§ti í satul c unde a fost
jude Costandin
1533 (7041) Mar tie 13, Vaslu i. Petru Rares voevod intdreste lui
ntul, fiul lui Ion Gärdul, parte din satul Piscani §i jurnältate de moarä.
1533 (7041) Mar tie 13. Petru Rares voevod däruieste m-rii Hilandar
un mertic anual de 3000 aspri, iar celor care vor veni sä-1 ridice, 300
1533 (7041) Mar tie 13. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Toader §i
rudelor sale satul Rep§ani §i jum5tate din satul Gäge§ti.
1533 (7041) Mar tie 18, H u §i. Petru Rare§ voevod intäle§te lui Mihu
§i fratilor sAi, satele unde este Picea a, pe Hobalna §i Stanue§ti, pe Perecichi.
1533 (7o4x) Mar tie 24. Petru Rare§ voevod intäreste Mariei i gine-
relui ei Coste jumätate din satul Silistea Oilor, pe Bujor.

www.dacoromanica.ro
XXVII

327, 1533 (7041) Mar tie 27, H11 §i. - Petru Rares voevod intäreste lui Dra-
gad* Averescul i Neagul Soparleanul parte din satul Troenesti peste Prut, cumpärate de
ei dela Marina, fiica Ckstinei.
1533 (7041) Mar tie 28, Suceav a. Petru Rares voevod intäreste m-rii
Dobrovet satele Bogdänesti, pe Hovkleata, däruit de Ion Lungul pitar, Piscani pe Elan,
däruit de Ion parcalab de Soroca, odatà cu 3 salase de Tigani, precum i Tiganii daruiti de
Saya pärcalab de Balta.
1533 (7041) Mar tie 28, H u s Petru Rares voevod intareste lui Ga-
vril i rudelor lui jumatate din satul Väscoaia pe Nknova, jumätate de sat pe Pitusca Seaca,
un loe de sat la Fantilna Husului si un sat pe Rae, deoarece si-au pierdut privilegiile cand
au lovit cu razboi Tätarii tara noasträ o.
1533 (7041) Aprilie I a j. Petru Rares voevod dkuieste m-rii
Moldovita satul Berchisesti pe Moldova, cu manastire, toplita si o 'mara pe toplitä., cumpa-
rate de domn dela Corlat.
1534 (7042) liarla u. Petru Rares voevod däruieste m-rii Moldavita
hotarul din jurul manästirii.
832. 1534 (7042) Mar ti e 24, I a i. Petru Rares voevod da lui Ivan Prava
rudelor sale satul Gräceani, pe care l-a pierdut Luca Arbure in hicienie, domnul primind
In schimb satul Jolcäsani, pe Sitna.
1535 (7043) Mar tie 2, Vaslu i. Petru Rares voevod intäreste lui Savu
Luugul parte din satul Salce, care este dincolo de Ialan.
1535 (7043) Mar tie 3, Va slu i. Petru Rares voevod intareste Sofiick
jumatate din sat din Iliesesti pe Cobale i jumatate de moarit i din poiana lui Catites.
335, 1535 (7043) Mar tie 5, H Petru Rares voevod intkeste Ilcäi
rudelor ei 3 selisti pe Meiatin, anume Danilova, Bratcovo i Vasileuti, apoi Cuscovti i Saseni
pe Botna.
339. 1535 (7043) Mar tie 9, Vaslu i. Petru Rares voevod inträeste fiilor
lui Patru Butä i Banciul, satul Capotea, la obarsia Paraului.
337, 1535 (7043) Mar tie 9, Vaslu i. Petru Rares voevod int'á'reste lui
Toader mare logofät douä selisti, una pe Raut, la Fantana Rece, cealalta pe Pkaul Iligacilor,
la Fântânile Tätaresti.
1535 (7043) Mar tie 9, Vaslui. Petru Rares voevod intareste Dra-
ghitei i surorii ei Muda parte din satul Bäsesti, pe Tazlau, cumpkata dela nepoata lui
.5anga.
1535 (7043) Martie 13, Vaslu i. Petru Rares voevod intilreste Ileanei,
fiica lui Oana i rudelor ei satul Vulturesti, pe /Variad.
1533 (7043) Mar tie 18, II u si. Petru Rares voevod intareste lui Toa-
d.ea i fratelui lui, Gavril, parte din satul CDstiucani pe Sarata, in tinutul Läpusnei unde
a fost casa lui Costea Rusul
1535 (7043) Mar tie 22. - Petru Rares voevod intkeste lui Andrabus
rudelor lui parte din satul Babosäni, pe Racova.

www.dacoromanica.ro
XXVIII

842. 1535 (7043) Mar tie 22, H u §i. Petru Rare§ voevod intIre§te lui Albota
§i Dragotä, parte din satul Zavalne§ti, pe Crasni§oara.
343. 1535 (7043) Mar tie 22, H u § i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Gliga
satul Ungureni, pe Prut.
844. 1535 (7043) Mar tie 22, H u §i. Petru Rare§ voevod dáruie§te lui Tom§a
pircAlab de Ciobärciu, pentru sluTha lui cu credintil, un loc din pustie pe Botna, intre Dobra
§i Oale, o ca s1-§i intemeieze sat
1535 (7043) Mar tie 24, H u § i. Petru Rare§ voevod intdre§te lui PA-
tra§cu, Petion §i 1.4azär parte din satul Hluzá§ti, pe Putna.
1536 (7044) Ianuarie ir, Suceav a. Petru Rare§ voevod intilre§te
lui Ion Pop§a amara§ de vistierie parte din satul Pomárla.
1536 (7044) I anu arie 18, Su cea v a. Petru Rare§ voevod intäre§te
ni rii Homor mai multe sate, prislici, garle §i un munte cu slatin51.
1536 (7044) Ianu arie 19, Suceav a. Petru Rare§ voevod intlreste
lui Buzatul §i sotiei sale Armanca satul Mäce§ani o ce se nurne§te Mihaile§tii s, din sus de-
Codrul cel Mare.
1536 (7044) Aprilie 26, Härlä u. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
Pätin §i rudelor lui satele BogdAne§ti §i Sàcuiani, precum §i imparteala flcutI intre Ei.
1537 (7045) Mar t i e, Vaslu i. Petru Raie§ voevod intAre§te lui Ion
satul Boziani pe Licicov §i un loe de prisacä pe Páraul Sec.
<1537) Mar tie '7. Petru Rare§ voevod intke§te lui Ion M5c5ii parte-
din satul Bogane§ti pe Siret, cumparat dela nepotii lui Mihul Pojar.
1537 (7045) Aprilie 30, H u § i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Toa -
der logofät o seli§te pe Räut, s in dreptul g,urii Iligaciului ».
1538 (7046) Iunie 14. Petru Raie§ voevod intäre§te m-rii Neamt
parte din satul Ortä§ti.
1539 (7047) M a i 24, Hár15. u. stefan Läcustä voevod intäre§te
Moldovita o moarI pe Toplita, däruitä de Totru§an mare logofát, care a cumpärat-o dela
Ion Motoc.
1539 (7047) Iunie 13, M-r ea Putn a. Episcopul Anastasie de Vad
aratà cà a dlruit m-rii Putna in douä ránduri cate too de galbeni ungure§ti, pentru pomenire.
1540 (7048) Mar tie 7, Haz 1 1 u. stefan Läcustä voevod intäre§te Nea-
gAi, fiica Maru§c1i §i rudelor ei satul Maxine§ti pe Pai 1111 Negru, deoarece §i-au pierdut
privilegiul, când s impAratul turcesc a cälcat <tara noastrii> s.
857. 1540 (7048) <M ar ti eM a i> 13, Hárlä u. *tefan L1custä voevod
dAruie§te mai multora, pentru slujbá dreptcredincioasà, o seli§te numitil seli§tea lui Gagea,
mai sus de Obieleni §i mai jos de Cozme§ti.
353. <154o> Martie 23, H â r 1 à u. §tefan LäcustI voevod intäre§te lui
CrAciun pentiu credincioas1 slujbä, satul Conte§ti, cu toate pricutuiile, in tinutul Sucevei.
359. 1540 (7048) M a i 1, Härlä u. stefan Lgcustä voevod qititre§te lui Ni-
coara sluger parte din satul Glodeni §i seli§tea erbaca, pe Ciuluc.

www.dacoromanica.ro
XXIX

360. 1540 (7048) Mai II, Harlä u. Stefan LIcustà voevod intá'reste Elincgi
parte din satul Crecesti, cumpgrata dela fiatele sal] Toader Plosca.
861. 1540 (7048) M a i 18. Stefan Lactstä voevod dg lui Toma si fratilor lui,
parti din Otesti, Rgatgu, Botesti i altele.
1540 (7048) Iunie 4, Suceav a. Stefan Lacustg voevod intgreste lui
Andreica Septelici parcglab de Hotin, junigtate din satul Ezgreni, din jos de Cotnari.
1540 (7048) Iunie 13, Sucea v a. Stefan Lgcustg voevod intäreste lui
Dragoman si fratilor sgi, fiii lui Carja paralab, pärti din satul Hiliseni, pe Suceava.
1540 (7048) Noembrie 30. Stefan Lacustà voevod intareste m-rii Homor
mai multe sate, douà prisaci, un munte cu o slating, un iezer, doug somoldoace cu toate iezer-
canele si o moaià in Sitna, unele daruite de Toader logofgt.
1541 (7049). Ieionionahul Serapion, egumen al m-rii Bisbita, impreung
cu tot soborul dau voie caluggrului Teofan sg-si ggseascii loe pentru stupi pe loe manästiresc
sau domnesc, dar acesta va rasa acest loe, dupg moartea sa, mangstirii.
1541 (7049) Aprili e, Va slu i. Petru Rares voevod imputerniceste pe
Gavrilas logofgt si pe Costin paltarnic sg-si caute robli Tigani aduca la casele lor, de
ori unde i-ar ga'si.
1541 (7049) Apr ilie 27, Hirla. u. Petru Rare§ voevod dgruieste
lui Ion Popovici vgtag parte din satul Biscrica Alba, pierdut de fiii lui Cozmin a and
au sfgramat vistlejia domniei mele la Harläu si au luat toti asprii.
1542 (7050) Pe bru arie 19. Petru Rare§ voevod intäreste lui Teodosie
.episcop de Radg.uti satul Albesti, cumpgrat dela Ptigorie.
1542 (7050) Aprilie 24, Harlg u. Petru Rare§ voevod dilruieste m-rii
Putna, satul Petricani pe Baseu cu tot venitul i cu un iaz.
1542 (7050) Apri lie 30, I a si. Petiu Rues voevod däruieste lui Ni-
coarg Hgra parcglab de Hotin satul Potropopeni, pe Siret, i cu pricutul ce este mai jos de
sat, precum i morile dela Siret. Deasemenea 11 mai clgruieste satul Hiresti, in tinutul
Suceava, pe Moldova, piei dut de Crasnis fost vistier, in hiclenie, and a si pierit
1542 (7050) M a i 31. Petru Rare§ voevod intareste lui Ignat i altora
parte din satul Candesti, in Cgmpul lui Drago.
1543 (7051) Pe br u arie 25. Petru Rare§ voevod däruieste m-rii Mol-
dovita satul Sglistei jumatate din ezärul Orahovului i jumatate din satul BAliceni i cu mori.
873. 1543 (7050 Apri lie 24, Harlii u. Petru Rare§ voevod imputerni-
ceste in-rea Pobrata sg-si apere iezerul dela Beleu i toate garlele, ca nimeni A. nu poatà
iminde peste sau sg taie lemne din mlgjet, fgrg stirea egumenului.
1543 (7051) <A prilie 24 M a i 25> Harlg. u. Petru Rares voevod
dg'ruieste m-rii Pobrata satul VAleni, in tinutul Chigheciului.
1543 (7051) M a i 25, 11 âr 1 g u. Petru Rares voevod intgreste lui Cozma
Ghianghea patalab de Orhei, parte din satul Roscani, pe Suceava, cumpgrata dela An-
dreica Terpici.
876. 1543 (7051) Au gust 6, Suceav a. Petru Rare§ voevod dgruieste
Moldovita, un salas de Tigani, cumpärat de domn dela birgul Reghin din Bistlita.

www.dacoromanica.ro
XXX

377, 1545 (7053) Sept e mbri e 17, Hárlä u. Petru Rares voevod intä,
reste m-rii Moldovita o toplità in tirgul Baia si un piráu, ca sE1-0 facI mori i pirre.
1545 (7053) De c e mbrie 14, Su ce a v a. Petru Rares voevod intä-
reste lui Matiies mare logofät parte din satul Bräesti, cumparat dela Boris Braevici.
1546 (7o54) la nu a ri e. Petru Rares voevod intäreste Volosetli, lui
Toma, lui Pätrasco i Magdii parte din sattil Contesti, e unde a fost Miloaia ».
1546 (7054) Mar ti e i, H u si. Petru Rares voevod intäreste lui Sima
rudelor lui parte din satul Pomirla, precum i impärteala pe care si-au fäcut-o.
1546 (7054) Mar ti e 4, H u sj. Petru Rares voevod intkeste lui Saya
rudelor lui pärti in satul unde a fost Comänel, pe Räbricea, ce acum se numeste CArbu-
restii », precum i impArteala ce 0-au facut-o.
1546 (7o54) Mar tie 17, Va slu i. Petra Rares voevod intäreste lui
Ignat parte din satul Cäzänesti, pe Cneja.
1546 (7054) Mar ti e 18, Va slu i. Petru Rares voevod intareste lui
Teodor Bälos pisar satul Birioveni, in tinutul Neamt.
1546 (7o54) Mar t ie zo. Petra Rares voevod intäreste lui Gavril
Necoarä j surorilor lor pärti din satul Ränzesti.
1546 (7o54) Mar tie 22, Va s lui. Peina Rares voevod intäreste
trea, surorilor lui, Tudora i Vasilica i celorlalte rude jumätate din satul Goläesti pe Rabricea.
1546 (7o54) Mar ti e 23. Petru Rares voevod intäreste Saftei, fiica lui
Ion Ciocirlie i rudelor ei satele Osesti pe Stebnic i Särä'cinesti, pe Telejin, precum ì impAr-
teala pe care si-au fäcut-o.
1546 (7o54) Mar tie 23, Va sl u i. Petru Rares voevod intäreste lui
Stanciul i fratilor lui, La7or i Gavril i surorii lar Ilca, satu/ Tunsesti, pe Bogdana, cäci
privilegiul a a ars cind a ars tot satul s.
3S8. 1546 (7054) Mar tie 24, Va slu i. Petru Rares voevod intäreste lui Ion
logofät jumätate din satul Bahnari, pe Tutova jumätate din satul unde a fost Lie care
acum se numeste Dvorniceanii s.
389. 1546 (7054) Mar ti e 15, Va slu i. Petru Rares voevod intäreste lui
Badea si femeii lui, Musa, jumAtate din satul Stoisesti de sub Fägetul Leahului.
890. 1546 (7054) Mar t i e 27, B â r la d. Petru Rares voevod 7nare§te lui
Ton Goescul, Stanciul Bursuc, Ghedeon, Fratian i Danciul Bursuc un loc din pustie la
Olteni, la obirsia Lozovei, ca intemeieze sat.
1546 (7054) Mar ti e 27. Petru Rares voevod inare§t e luí 3Iihul i ru-
delor sale satul Comänesti unde au fost Mindzul s.
1546 (7o54) <M a r ti e 27-29). B fir la d. Petra Rares voevod intkeste
lui Petre Varticovici portar de Suceava satul Maletinti, tinutul Cernäuti, luat in schimb
dela Ion diac din Iasi.
1546 (7o54) Mar tie zo. Petru Rares voevod intaireste luí 3lärgelat
rudelor lui satul Verisani, la Cobile, e mide a fost Veres s.

www.dacoromanica.ro
1546 (7054) Mar tie 30, B Arla d. Petru Rare§ voevod intire§te lui
Bálo§ Ciortan §i fratelui lui, Silion Ciortan, juinatate din satele One§ti pe Totru§ §'1 Biliceani
§f parte din satul Scorte§ti.
1546 (7054) Mar tie 30, Barla d. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
Petre §i rudelor lui, satul Bálo§e§ti, pe Iuca§.
1546 (7054) Mar tie 30, B Aria d. Petru Rare§ voevod intá're§te lui
Sima §*1 Fetigan satul Jegálie, deoarece §i-au pierdut privilegiul, când s a venit insu§i !mpg-
ratul turcesc §*1 cu Thtarii §*1 au prádat tara noasträ ».
397, 1546 (7054) Mar tie 31, Barla d. Petru Rare§ voevod intAre§te lui
Colac, lui Frätilä, §*1 lui Andreica parte din satele Zorile§ti §1 Váca§ani, 4 unde a fost jude
Frumu§elul s.
1546 (7054) Mar tie 31. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Iur§a vátaf
pärti din satele Popovti, pe Iubáneasa i Popeni.
<1546 Apr ilie >. Petru Rare§ voevod intdre§te lui PotOrca parte din
satul Leuce§ti, pe Racova §i Cu moarä.
1546 (7054) Apr ilie i, Birla d. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
Panas parte din satul Corode§ti.
1546 (7054) <A pri li e> I. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Batin §i ru-
delor lui pärti din satul Cerca§ea, pe lan.
1546 (7054) Aprilie 2, Bârla d. Petru Rare§ voevod intäre§te Anal
§i Irinei, fetele Ileanei, fiecáreia cite o juniltate din satul Dumbräveni de pe Racova,
a§a cum §i-au impártit ele.
1546 (7054) Apr ilie 2, Bârl ad. Petru Rare§ voevod intare§te lui
Ghidion vatag satul Sendre§ti, la Polocine.
1546 (7054) Apri lie 2, B aria d. Petru Rare§ voevod intäre§te Mu§ei
Frijoaie jumátate din satul ce se chiami La Micfutilä. s.
1546 (7054) Aprilie 4, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Olan
§.1 rudelor lui jumätate din satul Coroteni, pe BOrlad, cumpärat dela fiul vornicului Hranä..
1546 (7054) Aprilie <4 3o>, H u §i. Petru Rare§ voevod intáre§te lui
Ion GolOi stolnicel párti din satul Bere§ti de peste Prut unde a fost Ilea jude.
<1546 Apr ilie 4I unie 4>, H u §i. Petru Rare§ voevod intáre§te lui
Nicoará paharnicul doamnei o mo§ie §i seli§tea Serbanca pe Ciuluc.
408. 1546 (7054) <A prilie 4I unie 4>, H u §i. Petru Rare§ voevod in
täre§te lui Oprea T_Tngureanu satul Horodi§tea, pe Ciuhur.
1546 (7054) Aprilie 6, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui popa
Gavril Secará o prisaa in hotarul Pope§tilor, tinutul COrligátura.
1546 (7054) Aprilie 7, H u §i. Petru Rare§ voevod intáre§te lui Fetia
§i rudelor lui satul Bálo§e§ti, pe GOrbovet.
1546 (7054) Apr ilie 7, H u §i. Petru Rare§ voevod dáruie§te lui Saya
postelnic, pentru dreaptit §i credincioasi slujba, parte din satul Gárle§ti, tinutul Tecuci.
Aceastá parte a pierdut-o PAtra§cu, feciorul lui Bran # Iii vicle§uguri, and au fugit cu Gáne§tii o.

www.dacoromanica.ro
XXXII

1546 (7054) Aprilie 8, H u §i. Petry Rares voevod intare§te lui Dra-
gotA fiul lui Carstea sulger, satul Cose§ti, deoarece e and au cAlAtorit in Tara Ungureasca',
pang la Pagara, niste oameni raufacatori i-au furat atunci casa §i privilegiul de danie ce a
avut ». Satul fusese luat de Stefan cel Mare dela Roman Garbovet, care s'a hiclenit §i a
fugit in Tara Munteneasca », s't däruit lui Carstea sulger.
1546 (7054) Aprilie 8, H u §i. Petru Rare§ voevod intareste lui Ghidul
parte din satul lui Barsan, o care acum se numesc Oncanii ».
1546 (7054) Aprilie 8, H u §i. Petra Rare§ voevod intäreste lui Marco
Capota §i rudelor lui, nepotii lui Hodco, satul unde a fost Hodco pe Stavnic. Deasemenea
intäre§te lui Isaiu §i rudelor lui, nepotii lui Giurgiu, satin Giurge§ti, precum §'t o bucata de
pamant dinspre DrAgusani.
1546 (7054) Aprilie ir, H u §i. Petru Rares voevocl daruie§te m-rii
Putna satul Petricani pe Ba§eu, Cu iaz §i Cu tuoara.
410. 1546 (7054) Aprilie 12, H u §i. Petru Rare§ voevod intareste lui Toader
Babas pisar jumatate din satul Iliese§ti pe Cobile o care acum se numeste Cauti§anii o si jumä-
tate din Poiana lui Caute§, cu moara.
1546 (7054) Aprilie 14, H u §i. Petru Rare§ voevod intareste lui Ion
Iatco stolnic satul Cernacrtul, pe Nistru, mai sus de Vasilev.
1546 (7054) Aprilie 15, H u §i. Petru Rare§ voevod intareste lui
Barlad §i rudelor lui, nepotii lui Nistru jumatate din satul Marcoviceani, iar lui Sima Mar-
covici i surorii lui cealalta jumatate din acest sat. Deasemeni, intareste lui
rudelor lui satul Terpesti, pe Barlad, o care se numeste acum Borastii
1546 (7054) Aprilie 15, H u §i. Petru Rares voevod intareste Marte
§i surorii sale Mica, parte din satele Gala§esti, Manastirea §i Poiana.
1546 (7054) Aprilie 15, H u §i. Petru Rares voevod daruieste mi-
tropoliei de jos, din targul Romanului, jumatate din satul Tapesti pe Barlad, cu garlele
o parte din iezerul Lorova, pe care domnul le-a luat in schimb dela nepotii lui Dima Brudur,
dandu-le jumiltate din satul Glodeni.
1546 (7054) Apri lie 16, H u §i. Petru Rare§ voevod intare§te lui Baleo
s't fiilor lui, Nechifor si Simion, jumatate din satul Deteleva, pe Cula, pe care le-a vandut
Marica, fiica lui Ivanco parcalab, ca sá se räscumpere dela Tatari.
1546 (7054) Aprilie 19. Petru Rare§ voevod intare§te lui Efrem Huru
vornic satul Rumani pe Smila §i parte din satul Zmeiani.
1546 (7054) Aprilie Io. Petru Rare§ voevod intareste lui Mai co §i
rudelor lui jumatate din satul Vulture§ti, pe Barlad i un loe de moara in Stavnic.
1546 (7054) Aprili e 20. H u §i. Petru Rare§ voevod fntare§te lui Cra-
eiun §'1 fratilor lui, MAican §i Marina, satul Patrimanesti, pe Elan, pentruca au pierdut pri-
vilegiul and a navalit insusi imparatu, turcesc asupra tarn noastre
1546 (7054) Apr ilie 20. - Petru Rare§ voevod intare§te imparteala satelor
Largasani, Ocheni, GA15.§esti j Pance§ti intre fiii lui Oana Huru, nepotii lui Yam Huhulea.
420. 1546 (7054) Aprilie 20, H u §i. Petru Rare§ voevod daruieste lui
Sandro parcalab de Cetate Noul, jumAtate din satul Otele§ti, pe Berheci §i cu moar5. la

www.dacoromanica.ro
XXXIII
Berheci, pe care le-a pier dut Ioan5.§§etrar hiclenie, and s'au ridicat cu alti necredincio§i
asupra nepotului de fi ate al domniei mele, Stefan voevod cel Tatar *.
1546 (7054) Apr ilie zo, H u §i Petru Rare§ voevod intäre§te lui Stá-
nil rudelor lui satele Pere§ii§ti, Nistoreni §i Micle§ti.
1546 (7054) Apr ilie 20, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te Titi-
ianei, cneaghina lui Iatco stolnic §*1 rudelor ei satele Dolje§ti, la gura Albinei §i Dänce§ti
dela Poeni.
1546 (7054) Apr ilie 21, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Gliga
§i fratelui lui, Oniul, parte din satul Scorte§ti, pe LApu§na.
1546 (7054) Aprili e 21, H u §i. Petru Rare§ voevod intiire§te lui Mi-
hailä §i ruddor lui satul Bucure§ti la Bilavoin, cu mori §i cu mänästirea in Luna:.
1546 (7054) Apr i li e 21, H u §i. Petiu Rare§ voevo.d däruie§te mänäs-
tirii unde este hramul sfäntului prooroc Ilie s jumätate din satul Costina, cu mori, care
aa lost a noastrá de veci s.
1546 (7054) Apr i lie 22, H u§i. - Petru Rare§ voevod intäte§te Mu§ei
§i värului ei Dragon., jumätate din satele Sperle§ti, Proce§ti §i Fechete§ti.
1546 (7054) Apr ilie 23, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Steful
§i fratelui säu, Särbul §i surorilor lor Maru§ca §i Marena douà poiene la gura Strimbei, Cu
bälti §i cu loc de naoarä.
A-- 1546 (7054) Apr ilie 24, H u §i. Petru Rare§ vovod däruie§te m-rii
Pobrata satele Preseaca, Potropopeni §i Hire§ti, cu mori, precum §i vie pe Dealul Porcului.
1546 (7054) Aprilie 27. Petru Rare§ voevod intäre§te m-rii Voronet
satul Leonti §i un ezär.
1546 (7054) <A prili eM a i) 28, H 11 §i. - Petru Rare§ voevod intäre§te
Varvarei §i lui Toader Vere§, satul Vere§ti pe Tazläu o unde a fost casa lui Oanä. *.
1546 (7054) Apr ilie 30, H u §i. Petru Rare§ voevod däruie§te lui
Giurgea Bole staroste de Putna, pentru credincioasá slujbä, satul Sendre§ti pe Putna, pe
care l-au pierdut Patie fost postelnic §i rudele lui 4 in hiclenie, cand au ridicat §*1 cu alti ne-
credincio§i pe un lotru, anume Stefan numit Läcustä., asupra capului domniei mele. »
1546 (7054) Aprilie 30, H u §j. Petru Rare§ voevod intäre§te lui
Tabuci §*1 femeii sale Varvara, parte din satul Färcu§e§ti.
1546 (7054) M a i r, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Ion Panco
§i fratilor lui, Nicoarä i Drägu§, parte din satul Iuca§, la Movill.
1546 (7054) M a i 1. Petru Rare§ voevod intäre§te lui Neagul §i surorii
lui, Stanca, parte din seli§tea q uncle au §ezut Sine, pe Putua, ce se cheamä acum Sine§tii
1546 (7054) M a i i, H u §i. Petru Rare§ voevod intäre§te Stanei i rudelor
ei a o seli§te a lui Buzea aläturi cu capätul Piscului §i fäntana aläturi cu Bulgarii care acum
se nume§te Buburuzenii a, precum §i impärteala pe cere §i-au facut-o.
1546 (7054) M a i 2. - Petru Rare§ voevod intäre§te Micli §i värului ei
Avram satele CAte§ti, pe Cobble §i Cositeni, pe Zeletin.

Ilr Documente Moldova C. 668


www.dacoromanica.ro
XXXIV

1546 (7054) <M a i I u n i e> 4, H u si. Petru Rares voevod däruieste


m-rii Voronet satul Balinta, pe Baseu, Cu iaz i mori, pe care l-a pierdut Säcuianul fost
ceasnic s in hiclenie, and a ridicat Cu alti lotri pe un lotru, asupra capului nepotului de
frate al domniei mele, Stefan vodä cel TAnär s.
1546 (7054) M a i 7. Petru Rares voevod intäreste m-rii Homor jum5tate
din iezerul Oreahovul i doud sämäldoace, anume Besilele i Ciulenitul cu iezärcanile ce sunt
aproape de Oreahov. Toate acestea sä fie in doul cu cAlugarii dela Moldovita.
1546 (7054) M a i 7, H u i. Petru Rare§ voevod intäreste lui Petrea
CfircA parcllab satul Hlipceani, pe Zvijia, cu loe de mori i o prisacä in hotarul Hlapestilor
Cu iaz i cu moarA.
1546 (7054) M a i 8, H u i. Petru Rare§ voevod intAreste lui Yásoc
RAzlog, Marco i Petre Beres satul Hotceani, pe Larga unde a fost Stan Coluban s.
1546 (7054) M a i 9, H u i. Petru Rare§ voevod intäreste lui Trifan i
rudelor sale satul Romanesti pe Vaslui, deoarece piivilegiile avute dela domnii anteriori
au ars in casa lui Ilea, and i-a ars casa ».
1546 (7054) M a i io, H u si. Petru Rare§ voevod intäreste m-rii Dobrovät
satul Täuti, jumätate din Teleajina i Okla Soarelui, pe care le are dela Sima Bica, in schim-
bul satului Bogdänesti.
1546 (7054) M a i ro, H u si. Petru Rare§ voevod intAreste lui Trif
surorilor lui Marena i Stana, copiiilui Ivan Craiu, satul Ivan dela Pojor Ala si un loe de mfi-
nästire, la obArsia Pojorätei, in Seliste.
1546 (7054) M a i ir, H u i. Pettit Rares voevod däruieste m-rii Po-
brata satul Váleni, tinutul Chigheci s't iezerul Beleul, cu toate gArlele sale.
1546 (7054) M a i 12, H u i. Petru Rare§ voevod intAreste lui Diurna
fratelui säu Petrea i nepotului lor de frate, Toader, satul Porcesani, precum i impärteala
pe care si-au fäcut-o.
1546 (7054) M a i 12, H u i. Pam Rare§ voevod däruieste mitropoliei
din Roman jumätate din satul Täpesti, pe Bâilad, cu gArlele si parte din iezerul Lozova
pierdute de Dragose portar pentrucä s a stricat un tun de mare pret s. Deasemeni Ii däruieste
un loc pentru oi, un loc pentru prisac5., un sälas de Tigani intäreste parte din selistea
lui Coman.
1546 (7054) M a i 13, H u i. Petru Rare§ voevod intäreste lui Danciul
fiatilor sAi satul Rädesti pe Covurluiul-Sec.
1546 (7054) M a i 13. Petru Rare§ voevod däruieste m-rii Pobrata satul
SerbInesti i cu moar5. pe Siret, däruit lui de Mateias, feciorul lui Ioanäs in schimbul sumei
de 3000 zloti7cu care acesta s'a räscumpärat dela aga Iorluz Beghiul. Deasemenea Ii dAruieste
satele Negoesti i Pärtänosi, pe Siret.
1546 (7054) M a i 14, H u i. Petiu Rare§ voevod intäreste lui Ion HAra
satul Sereteni, pe Elan.
1546 (7054) M a i 14, H u i. Petru Rare§ voevod intäreste lui Stanciul,
lui Ignat i femeilor lor, luí Cojoc i fratelui luí, Andreica, jurnätate din satul Händrestí intre
Bujor i intre Seaca s.

www.dacoromanica.ro
1546 (7054) M a i 14, H u ;i. Petru Rare; voevod intäre§te lui Tintea
si zudelor sale satele Feaire§ti, Comgne§ti §i Petre§ti, precum l impartea la pe care §i-au
flcut-o.
1546 (7054) M a i 15. Petru Rare; voevod intare§te Dumeái §*1 surorilor ei,
Urita, Anu§ca §i Vasalca, ocin in satul Märäsa§ti, pe Tutova.
1546 (7054) M a i 16, H u §I. Petru Rare; voevod Intare§te lui Giurgea,
Sora, Marca.§, Anusca §i Craciun patre din satul .Bude§ti, pe Särata.
1546 (7054) M a i 17, H u §I. Petrn Rare§ voevod intare§te Neac§ei §i
rudelor sale satele Torce§ti §i Osmele§ti, la vadul Totru§ului.
1546 (7054) M a i 19, H u ;i, Pettu Rare§ voevod intäre§te lui Mihul Pacu-
rariu, Andreian §*1 Buzdugan parte din satul Bro§teni unde a fost casa lui Giurgea Broasca ».
<c. 1546> M a i 19. Petru Rare§ voevod intareste Anu§cli si rudelor sale ju-
matate din satul Borzä§ti, in Du mbrava.
1546 (7054) M a i 21, H u §i. Petru Rare; voevod infare§te lui Toma §i
sotiei lui, Deva, parte din satul Helevim, cumpäratä dela Cäzan,
1546 (7o54) M a i 24, H u §i. Petru Rare§ voevod intareste lui Sot si
fratilor lui parte din satul Bogdane§ti, pe Siret.
<1546 inainte de Mai 25), Petru Rare; voevod däruie§te m-rii Mol-
dovita jumatate din balta domneasca dela Dunare, numita Covor §i-i intäre§te mai multe
garle §i bälti.
1546 (70541 M a i 25, I a si. Petru Rareg voevod Intäreste lui Duma
diac parte din satu I Zahoreani.
467, 1546 (7054) M a i 25, - Petru Rare; voevod daruie§te m-rii Moldovita satul
Seliste cu jumätate din balta dela Orihov, jumatate din satul Balaceana. balta Covur §i o
moarà.
1546 (7054) M a i 27, H u i. Petru Rare; voevod Intke§te Imparteala
satului Iugani, facuta intre copii Maru§cli §"i verii lor copiii lui Giurgea Thar.
1546 (7054) M a i 27, H u §i. Petru Rare§ voevod intäreste lui Ghidion
surorii lui, Maria. parte . din satul Cium5.1e§ti.
1546 (7054) M a i 27, H u §i. Petru Rares voevod Intäre§te Ilcäi §i rudelor
sale trei seli§ti pe Maiatini, anume Danilova, Bratcova si Vasiliuti.
1546 (7054) M a i 27. H u si. Peti u Rare; voevod întá este Malinei. fiica
lui Giurgea §i lui Mihul §i femeii lui, Maru§ca, jumatate de seliste, pe Särata e uncle a fost
Nechita §i Paul e.
1546 (7054) Mai 27, H u §i. Petru Rare§ voevod intäreste m-rii Mol-
dovita satul Berchi§e§ti pe Moldova cu manästirea, o toplita §i moarä, pe toplita.
1546 (7054) M a i 27, H u §i. Petru Rare§ voevod intare§te m-rii Mol-
davita satul si manästirioara Sälägeni däruite ei de Eremia fost mare vistier.
1546 (7o54) M a i 28, H u ;i. Petru Rare; voevod intäre§te lui Dumitru
Dumbravä. §i rudelor lui satul Obar§ia, pe Paraul Alb, lui loan Dumbrava §i fratelui lui,
Toader IIrduga§, jumatate din satul M'ale§ti i lui Drot §i fratilor lui satul Ghigoe§ti, pe
Pâraul Negru.

www.dacoromanica.ro
1546 (7054) Iunie 2, II u i. Petru Rares voevod intáreste lui Teodosie
episcop de Rgdguti, o bucatg de pgmant din sa tul Lgslgoani pe Cracätt, cumpgratg dela
Toa der fost va me s in Suceava.
1546 (7054) I u ni e 4, H u ;i. Petru Reres voevod intgreste lui Nenu
Vicol o bueatg de pgmânt, anume Pgrgul Voinov, in hotarul Galbirilor.
<1546> Iunie 4. Petru Rares voevod dltuieste episcopiei dela Rgdguti
satele Havoroanele si Noua Selitg, in tinutul Doi ohoi, un iaz i moarg. pe Baseu.
1546 (7054) Iunie 9, I a si. Petru Rare; voevod intgreste lui Ghe-
rasim i iudelor lui satul Codresti pe Bahluet, cu loe de moarg.
1546 (7054) Iunie ro, I a si. Petru Rares voevod dà un act pentru
vänzarea satelor Umbrgresti i Dumesti.
1546 (7054) Izo nie 18. Petru Rai es voevod intgreste lui Anchabu§ §i
rudelor sale satul Babosini, pe Racova.
1546 (7054) Iunie 18, I a i. Petru Rares voevod intgreste lui Corman
fratilor sgi, o parte dintr'un loe de pustie, numit Pietrisul, pe Chighiaci.
1546 (7054) Iunie 22, I a si. Petru Rares voevod intgreste Teclgi satul
Miclesti, la obärsia Podraggi, cu poiana Corostova, deoarece pierdut privilegiul e and
insusi impgratul turcesc i cu puterile lui i cu Tätarii au prgaat tara noastrl päng la Suceava e.
1546 (7054) Iuni e 23, I a si. Petru Rares voevod intgreste lui Danciul
rudelor lui satul Biltgrästi, tinutul Carligatura, o siliste si un loe de moarg. pe Bahluet.
1546 (7054) Iunie 24, I a si. Petru RarEs voevod intgreste lui FAtu
Micgi o bucatil de pgmant din hotarul AipAsestilor.
1546 (7054) Iu nie 26. petru Rares voevod intáreste impArteala fiicutà
inti e rudele lui Toader a satelor Liesti unde a fost Toader Cheltezeu si Blinde sti, pe Jijia.
1546 (7054) Iulie 2, H 1 1 u. Petru Rares voevod intgleste impg'r-
teala satului Sopoteni, pe Liubätteasa, fAcutg hale Onica i rudele sale.
1546 (7054) Iulie 6. Petru Lates voevod intgreste impärteala unei
iumätäti din satul Gglgsesti pe Riicgtgu, a unor pgrti dintr'o mängstire i dinteo poiang.
1547 (7055). Ilia Rares voevod intä.reste lui Lazar Grecui i Manei
satul Terpesti, pe Elan ,o cate sg chiamg acum Bglgnesti e.
1547 (7055). Ilia Rare; voevod intäreste lui Räfeiu Cobgleanul parte
dintr'un loc din pustie numit Troenesti, pe Gerul.
1547 (7055) Pe bru ar ie 26, I a i. Ilia Rarcs voevod intäreste lui
Ion parte din satul Voicou ti, la obirsia Podiagii, dkuitä lui de fratele sgu Iva tico fost sulger.
1547 (7055) Aprilie i, H u si. Mas Rares voevod intäreste lui Borcea
mare vornic i rudelor sale satul Piiscani, pe Crasna.

1547 (7o55) Aprilie 1, H u si. Mas Rares voevod dgruieste lui Matiias
Starcea diac parte din satul Boianul Mate, tinutul Cernguti, pierdutá de Drgghici fost vistier,
pentiucá el a lgsat multà datorie in vistieria pgrintelui domniei mele Petru voevod e.
1547 (7055) Aprilie 8, H u s ili0§ voevod intareste impárteala a doug
locuri din pustie, Vepreva si Hluboca, fäcutg intre Pgdor i ru dele lui.

www.dacoromanica.ro
1547 (7055) Aprilie 14, H u § lila§ Rare§ voevod intare§te lui Cozma
Gheanghea parcAlab de Cetatea-Nouä satele Hueteni la gura Vozonei, cu morí. pe Siret,
Sineri aproape de Giurgea Verereac §i pArti din satul Rorani, intre Suceava §i Siret.
1547 (7o55) Aprilie 15, H u § Ilia§ Rare§ voevod däruie§te lui Ni-
coarä paharnicul doamnei satul Pà'u§e§ti, tinutul Cârligäturii, pierdut de Ieremia fost humenic-
§i nepotii lui pentru hiclenie.
1547 (7055) Noembrie 25, Bacl u. Ilia§ Rare§ voevod intäre§te lui
Dragul §i Ion parte din satul Ord§a.
1548 (7056) Pebruarie 28, I a §i. Ilia§ Rare§ voevod dà.'ruie§te luí
Petrea Cárcovici fost pát cllab de Neamt §i altora, pentru sluiba lor dreptcredincioasi. un
oc din pustie pe Dobrovittul Mic, ca sä-§i intemeieze sat a.
1548 (7056) Fe br u ari e 29, I a §i. Ilia§ Rare§ voevod intAre§te lui
Petrea Cárcovici párcälab §i altora, pentru slujba lor drept credincioasä. un loc de
pustie §i prisacä.
1548 (7056) Mar tie 1, I a §i. Ilia§ Rare§ voevod intäre§te lui Bian
Mihnt, Ion i Simion jumatate din seli§tea Hrusca.
1548 (7056) Mar t i 2, I a si. Ilia§ Rae § voevod Intáre§i.e m-rii Neamt
pärti din satul Orte§ti, däruite de Ma carie episcop de Roman §i de Teodosie episcop de Rädäuti.
1548 (7056) Mar t ie 3, I a §1. Ilia§ Rare§ voevod intare§te lui Ion
Cärbune, Dragul, Moisi §i Sora pärti din satul Scoposeni, tinutul Cärligätura.
- 1548 (7056) Mar tie 6, Va slu i. Ilia§ Rai e§ voevod intäre§te lui Drägu§
§i lui Dräg§an pärti din satul Pute§ti, tinutul Carligätura.
1548 (7056) Mar ti e 6, Vaslu i. Ilia § Rare§ voevod intäre§te lui Hársu
§i femeii lui, Zlata, pärti din satul Muncelul, in Câmpul lui Drago.
1548 (7056) Mar tie 8, Va slu i. Ilia§ Rare§ voevod intAre§te lui Dra-
gotä §i ahora jumatate din satul La Rogoz a, ce se aflä sub deal.
1548 (7056) Mar tie 12. Ilia§ Rate§ voevod intäre§te lui StAnilä Ghedion
§i lui Bratu jumätate din satul Hrusca.
1548 (7056) Mar tie 21, H u §i. Ilia § Rare§ voevod däruie§te lui Cupcea
rudelor lui, fiii lui Radu Driiculea, douä locui i din pustie, peste Piut, sub Obrejia filtre
Troene§ti §*1 Dobreni, u care acum se numesc Diäcule§tii a.
1548 (7056) Mat tie 21, H u §i. Ilia§ Rare§ voevod inta're§te lui popa
Simeon loe de moarä pe Párául Vaticii, cu poiana Vepreva, deoarece privilegiul s'au pierdut
cánd au venit impäratul turcesc cu toatä puterea lui §'1 cu Tätarii ,§i au prädat tara pana
dincolo de Suceava a.
1548 (7056) Mar tie 23, H u §i. Ilia§ Rare§ voevod intäre§te lui Lupe
Berheciu pärti din satul Piticeani, pe Cobille, o ande a fost cuttca lui Petticl Pitic s.
1548 (7056) Martie 27, H u §i. Ilia§ Rare§ voevod infaxe§te lti Ion
lateo päreálab de Cetatea Noug un loe de prisacä in hotarul Plute§tilor, la capiltul de sus
al Malei, pe Siret.

www.dacoromanica.ro
1548 (7056) Aprilie 5, H u §i. Ilia§ Rare§ voevod inare§te m-rii Do-
brov54 satul Fint5na. Cahova, in tinutul Chighiaci s cump5rat de egumenul Grigorie
cu banii 15sati de Marica, fiica lui Bogdan voevod, la moartea ei.
1548 (7056) Aprilie 5, H u *i. Ilia Rare* voevod intAre*te lui VAscan
**1 surorii lui Elisafeta satele Sulite*ti i Maxine*ti, pe Crasna.
1548 (7o56) Aprilie 7, H11 §i. Ilia§ Raie§ voevod int5re§te lui Ilie
Táipiciu§*1 Ilenei, fata lui Cojoc, jumätate dinteun loc de pustiu, pe Ceretioae, e in Co§u
lui Milfastatu
1548 (7056) Aprilie 7. Ilia§ Rare* voevod intArelte ¡uf MacsAn Harabor
postelnic i verii sale Marica satele Bäläne*ti, pe Bailad, PIrcá*e*ti, pe Zeletin e ce se cheamä
Rugu*Anii s, cu locuri de pustie **1 jumätate din Poiana Sasului, in lunes Siretului.
1548 (7056) Aprilie 8, Mor ile Ia *i 1 o r. Ilia Rare* voevod hita-
re*te lui Lupe parte din satul Britcani, peste Prut, e unde este casa lui Oan5. Lárgeanul s.
1548 (7056) Aprilie 12. Ilia Rare* voevod intAre*te lui Biltu i rudelor
sale seli*tea Gocimlne*ti, pe Prut, e unde au fost Manea s.
1548 (7056) Aprilie 12. Ilia Rare* voevod intäre*te lui Ion Candlea
rudelor sale jumAtate din satele Jurje*ti, pe Stavnic i Tatomire*ti, pe RAbrice.
1548 (7056) Aprilie 21. flia Rare* voevod intAre*te lui Iur*a vatav
de Dorohoi pArti din satul Popeni, tinutul Dorohoi.
1548 (7056) Aprilie 22, I a Ilia* Rare* voevod intAre*te lui Trifan
lui teful i lui Griga Máriniciu o bucatá de pamAnt din botarul satului Jolc5.*ani, pe Sitna.
1548 (7056) Aprilie 24, I a i. Ilia Rare* voevod intAre*te lui Gligorie
rudelor sale satul Buzati, pe Sitet.
1548 (7056) M a i 4, H A r 1 än. Die* Rare* voevod intArelte lui Saja *i
Drago* jumatate dintel= loe din pustie numit DrAgu*ani, pe Gerul.
1548 (7056) M a i 5, HArlá. u. Ilia* Rare* voevod intAre*te impArteala
fIcutä. intre Cozma Ghianghea pArcálab de Cetatea Nouâ i rudele sale pe satul SAveni, pe
Ba*eu, e care acest sat a fost al lui Saya husarul, i le-a fost lor danie dela pArintele domniei
mele Petru voevod, pentru hiclenia aceluia, cand a pribegit in Tara Le*easeg. s.
1548 (7056) Iulie 29, H 51-1 â u. Ilia§ Rare§ voevod intgre§te m-rii
Pobrata iezerul Beleul, cu toate iezercanele §'1 garlele sale.
1548 (7056) Octombrie 21, I a *i. Ilia* Rare* voevod intáre*te lui
VeveritA postelnic ju m'Ate dintr'o moará pe Jijia, in satul Bere*ti, diíruitA lui de Stan aprod.
1548 (7056) Noembr je 26. tlia Rare* voevod intare*te lui teful un
loc de prisacl, pe PArAul StArcului.
1549 (7057) H â r 1 5. u. Ilia* Rare; voevod intAre*te lui Giurgea **1 rudelor
sale o jumAtate din satul Bosance*ti **1 din iaz, deoarece privilegiul avut de ace*tia a ars.
526. 1549 (7057) rebrua r i e 3, H â rl 5.u. Ilia§ Rare§ voevod intáre§te lui
Iurie Spätar parte din satul PobrAte§ti dinspre Pomarla §i un loe din hotarul Hertii.
527. 1549 (7057) M a i 8, I a §i. Ilia§ Rare§ voevod Inare§te lui Gheanghea
pfircálab de Cetatea Nouá trei sala§e de Tigani §i o Tiganca.

www.dacoromanica.ro
XXXIX

1549 (7057) De e e mbr ie 2, Ne a m t. Ilias Rares voevod intAre§fe lui


Ion i fiului sau, Grigorie, sase pogoane cu tarinA i un loc de faz din satul Tampesti, pe PAraul
Alb.
1550 (7058) Febr u arie 2, I a §i. Ilia§ Rares voevod intAreste lui Ni-
coarA, várului sAu Toader i surorii lui, Odochia, parte din selistea lui 1VlicotA, care acum
se numesc Plulenii * i itupArteala facutA intre ei.
155o (7058) Mar t ie 12. - Ilia§ Rare§ voevod intAieste lui Coste §i rudelor
lui parte din satul Bobule§ti, mai jos de Pope§ti.
1550 (7058) Mar ti e 12, Va slui. Ilias Rare§ voevod intAreste lui
Sta nciul§i rudelor lui ju m'Ata te din satul Ostopceni. la Turie, «u nde a fost vAtAmanul Ostapco

1550 (7058) Ma r t i e 13, Va slu i. Ilia § Rare§ voevod intAreste Anghe-


linei satele Mânjesti i VAcote§ti.
1550 (7058) Mar tie 13. Ilia§ Rare§ voevod intAre§te lui Gavril vornic
parte din satul Derzsca.
155o (7058) Aprilie 1. Ilia§ Rare§ voevod dAruieste lui Sas postelnic
satul Giurgeni, tinutul Vaslui. Acest sat a fost al lui Sabain Usureful si al fratelui lui, Toader
pitar, care 1-au pierdut fiindcA i au cilzut in fapte de vicle§ug s ridicAnd i impreunA cu alti
necredincio§i o talhArie. asupra calului párintelui domniei mele, Petru voevod
< i55o> Aprilie 3, 11 u si. Ilia§ Rare§ voevod intAreste copiilor lui
Copcicea mai multe sate si impArteala fAcutA intre ei.
1550 (7058) Aprili e 17. Ilia§ Rare§ voevod intáreste lui Isac §i lui
Dumitru, fiii Neac§ii, parte din mosia Murgeni.
1550 (7058) Aprilie 21. Ilias Rare§ voevod intAreste lui Miháilá BA1A1Au
surorilor lui, Marusca si Anusca, un sat pe TImAsel.

DOCUMENTE INDOBLNICB

1507 (7015) Pe br u arie 25. Bogdan voevod dAruieste lui Trifan, Ion
Rictor seli§tea PA.ulesti, in Vrancea.
- 1520 (7028) Apr ili e 24. stefan cel Mare voevod intAreste m-rii Bla-
gove§tenie (Bisericani), pe care o zidise, hotarul din jurul ei.
1521 (7029) Iu nie 4, FI Ar 1 I u. stefan cel Tánár voevod intAreste lui
Migal Papará, care se trage din Romani i sotiei sale Stana satele: Nicoani, Lucesti §*1 =peal,
precum si un loe de prisacA la obAr§ia Covurluiului.
1522 (7030) Iulie 4. stefan ce! TánAr voevod intAre§te lui Cristea §i ru de-
lor lui o bucatI de pámint din Bulze§ti si parte dintr'o fintara.
1522 (7030) O ct o mbr ie 25, I a §i. stefan cel TanAr voevod intAreste lui
Marcul, Nec'ázutul si Cristian. ocine .in Valea SArii.
- 1526 (7034) Iunie 25. tetan ce! Tank voevod däruieste lui $tefan Codalb
vornic §i lui Ion Iuzba§a VrAghei o bucatI de pilinAnt peste Valea Gerului.

www.dacoromanica.ro
XL

1529 (7037) Mar tie 23, I a si. Petru Rares voevod intgreste lui Toader
Jora staroste de Tecuci satele Brumgrestii, Piscanii i Punteseanii, pe piiraul Nogea.
1529 (7037) Sep te mbr ie 21, Su ce a v a. Petru Rares voevod dgruieste
lui Marco Ciuciuma armas selistele: Cotorita, Dräganii i ZApedenii pe pfiräul Cginarului.
1535 (7043) Mar tie 9, Va slu i. Petru Rare§ voevod intäreste
Blagovestenie (Bisericani) branistea din jurul mängstirii.
<1535 Mar ti e-1536 De c embri e> 24. Petru Rare§ voevod intäreste
nepotilor lui Ion Mgcgu parte din satul BodgAnesti, pe Siret.
1545 (7o53). Petru Rares voevod intitreste hotarul m rii Cgpriana.
1545 (7053) Apr ili e 4, H u i. Petru Rares voevod intgreste Mgricgi
surorii ei satele: Crivesti, Hodcesti i jumätate din Rävlcani. Lui Bran ti intAreste niste
Tigani iar lui Ieremia homelnic i nepoatei lui, Mgrica ocine in satul PAusesti si parte din
satul Costesti.
1546 (7054) <M a r tie Sep te m brie 3>. Petru Rare§ voevod dgruieste
m-rii Bistrita satul Mojesti, tinutul Covurlui, cu mori, tinandu-0 astfel fäggduiala pe care
a fgcut-o, and a fugit din tara, din fata lui Soliman.
1546 (7054) Mar tie 20. - Petru Rares voevod intäreste lui Gherasim Tru-
san vAtav mosia Fichitesti pe RilcAtAu, tinutul Agiud, o poiang pe Zeletin si o fluffing.
1546 (7054) Mar tie 22. - Petru Rares voevod intä.'reste lui Petru Varti-
covici portar de Suceava pg.* din satul Molnita i cu mori pe Molnita.
1547 (7055) Apr ilie 15, H u i. Petru Rare§ voevod intgreste lui Giurgea
CrasnAs sate si pärti de sate.
1548 (7056) br u a r i e 4. Petiu Rates voevod intgreste lui Ion Mo-
ghilii vistier satul Cobalea, in inutu1 Soroca.

www.dacoromanica.ro
COAEPIKAHME rPAMOT

1501 (7009) r. anpena 25. rocnogapb CTedtan BeiuI11Lt yTaepainaer aa


Ilaunnia ceao IIerpiniauu Ha Bamay, gaporsaHuoe emy nocTeammuom gymnreft.
1501 (7009) r. MIo HH 27, fi ccm. rocnogapb CTecDaH Benunuil ynonno-
maquaaeT MOHWEOB IIHMCHCHOPO moHaurmpa oxpalum CBOH ropm, a OT Tex, HoTopme
6ygyT nacTu osen ti aTIIX ropax Han JOBHTb pm6y, aa6upam ce6e goxog, HaH paHmue,
<ame BOAHROCh HCHOHOH BCHOBO.

1501 (7009) r. geHa6pH 14, Criaa a. Tocnogapb CTe(Pan Beakuudt


maayer ByTHeHcHomy monacTmplo ceao CnnetuTn H 01104HHHHH, Hyrramlible HM B o6aacrn
ItmpauraTypu.
1502 (7010) r. rocuogapb CTe(j)au Beatniuti manyeT Hoame P330Hally H era
6paThum mecTo nau cena Ha BeanHoti BoTHe.
1502 (7010) r. rocnogapb CTecpan BeanHuit HiaayeT go5poTe u Myny aa
HepHylo cay2H6y mecTo gJIFI ceaa Ha nycTmpe «B TaTapcHom comuna», Haameaemoe (Dult-
_nula lionumoapa, B o6aacTu Turetm. rpaHHHa goanum npoxogum TaH, liTo6m XIIHTHJICO.
mecra gnu cena B 20 gaopoa.
1502 (7010) r. Tocuogapb Cre(PaH BeHHHIlik yTaepnigaeT aa CTOJMHHHOM
Toagepom Touom HynaeHuoe HM ceatune (Looaemn Ha IipacHe.
1502 (7010) r. (Des p mili 17, H com. rocHogapb CrecDaH Beniiwi yTaep-
mnaeT aa miyuamn 'muta Muxanaa cena: Myprotierm, Baurenu, ThipucoHa H nonoanny
ceaa ILIHo6eHn.
1502 (7010) r. (I) ea p a a FI 17, $Iccai. rocnogapb CmecPaH BeJIHHHii yraep-
ncgaeT aa nncapem Toagepom HynnenHoe HM ceno MaanHemmu Ha Bmpnage.
9 1502 (7010) r. cDeap ana 22. rocnogapB CTedilaH Bealliunt yraeputgaer
aa BRCTHep0/41 14caHom ceno goaxonTH Ha Illomyae, HynneHnoe y naemaHHHHa nopTapn
Mama.
10. 1502 (7010)r. mapTa 1, Bacayil. rocnogapb CTe(pau Beamani HiaayeT
Manennio, Hm-my, Iioame PH3Hily H Aparouly macro Ha nycrmpe B Biunneynu gag oc-
noaaniln ceaa.
11. 1502 (7010)r. mal:ira 7, Bacayli. - rocnogapb CreeDaH BeauxHil Traep-
Htgaer aa cytiancHum nopTapem JIyHon Ap6ope ceao ConHa.

www.dacoromanica.ro
XLII

1502 (7010) r. mapma 10. rocnogapb Cme4)aH Beaminit gaem sHgruHe


Alapre ceao PageHn naameH ceaa rlaemenrrn Ha Homaose.
1502 (7010) r. map Ta 10, B acaytt. rocnogapb Cme(DaH ymsep-
gigaem Ba CTOJIMIHKOM Toagepom Tosom ceao Coaenrrn Ha Bacayil, noTopoe OH noaygna
gas saameR Mapringe ceno (13oaernmn Ha HpacHe II cmo aonommx.
1502 (7010) r. m ap Pa 11. rocnogapb Crean Beangn11 »mayal, gyme
Xypgyecny, Epemnn, gparomy n Hynge macro Ha nycrape B Cnupoace gag aanaagnn
ceaa «Ha 20 amos».
1502 (7010) r. m ap T a 13, B a ca y R. rocnogapb CmecDaH Beallguil yrsep-
gigaem Ba CmaHom, ero 6pambsimg x cearpamu ceno Mumpeurrn y sepxosbg ggzepy.
1502 (7010) r. map T a 14, B a cayli. rocnogapb Cme(pan Beannnit ymsep-
gcgaem aa HenoroprAmn annamn cera MapHosngeHn H TepneinTH Ha Bupnage.
1502 (7010) r. mapma 14, Bacayfl. rocnogapb CmecDaH Beangnik ymsep-
mgaem aa Hpagyuom gemsepmpo t'avis ceaa Ha Bmpaage, «re 6ma1 cygbg Byga iAp3roio» .
18 1502 (7010) r. map T a 14, B acny Vi. rocnogapb Cme(DaH Beargudi ymsep-
ntgaem aa Honom ii ero 0paTbfIMH HMRHTO1 H MHXyJIOM geTriepTylo gaCTb cena (t'ay-
panul' Ha Tymose, (trae HIHJI CTalIK0».
1502 (7010) r. map Ta 14, B acayti. rocnogapb Cmerbast BeJIIIKHR ymsep-
atgaem aa Hampa gemsepTylo gnu:. ceaa Mnaeurrn, Ha Coxynye, <rae HUIR MILTIFI Y.Turyz».
1502 (7010) r. m ap Ta 14, Bacayn. rocgogapb CmecimE Beammit yTHep-
mgaeT aa CTano1 u ee cecmpamx 3oMRolÌ, Mapegon u Hapacnoti ceno Banerumn y yeTbli
CTe6HH4eJIY.
1502 (7010) r. m apTa 14. rocnogapb Cme(DaH Beannnti ymsepmgaem aa
gogepmo Minunnna Hnra ceno MHIIIIIHRBIIITH Ha FlaaHe.
1502 (7010) r. mapTa 17, Bacayit. rocnogapb Cme(Dan BOJIHHIII1 ymgep-
mgaem aa rpoaa n pyrkuni nosynameanmn ceao Hempentmn Ha Munnose menmy Crimno-
Heiumn H 00.41TILITH.
1502 (7010) r. nro }DI 10. rocnogapb CmetPaR Beninufn ymsepatgaem aa
-cnygmepom HoHom nyngyio Ha macTb cena OnnieHn Ha l'anule.
1502 (7010) r. HIOJIR 2, Cyg asa. rocnogapb Graba Bennnnit manyem
TlyTHeRcmomy moRacmbtpio cena, cenmga, npygu, pribn u meabmund.
1502 (7010) r. H0n6p0 17, Cygasa. rocnogapb Graba Beannnti
TIOOTaHOBJIRBT, 11T06E1 Bee OBSTIIWHIIIIKH cena HyTHeRcnoro mollacTupg IIJIaTIIJIH nogamn
moHacruplo H 6Lran nogcygml nrymeuy, a He <<HHHosHHHam Haaghuat». OH Tawse gmayeT
HM enterogHo no 150 ram5 COJIH Ha COJIMMIX '<orlen B Tpomynie n aanosegHblik aec B
oxpeCTEIOCTFIX MOHaCTI,Ipa.

1503 (7011) r. rocnogapb Cme(Pan Benin-gin ymBepmgaem aa Cmanom H ero


6pambnmx mecTo Ha nycmupe gJ111 ceaa Ha Haxose.
1503 (7011) r. (Despaag 2, Cyg asa. rocnogapb Cme(pan Beansnit ymsep-
mgaem sa IlyrifeHcnnu moHacrupera sce upegnme nbrombt Ha ero cera, HHHorpailHHECH,
nuraH, coab ua Tpomysacnnx conanux nonen, Ha nogamx co cBaineHHHRos, maapo nom-
4111Hy OT CyMaBbI H gp.

www.dacoromanica.ro
XLIII

1503 (7011) r. anrycra 8. rocnogapb CTe(DaH Beammft yrnepntgaeT


.o6meli memgy norotDeTom Toagepom H ero pogmBeHmmamu; Toagep gaeT ceno ~me-
Ha &Apiane, BaameH Hexcrropmx Llamea cen Togepeurrn 11 }Rypnomm, pacnono-
lBeHxbix Ha Bbipnage.
1503 (7011) r. aBrycTa 26, CriaBa. TocnogapB CTe(DaH BeJIHHHfi
yrnepacgaeTaaMongonimcimm monacTiapem cena HponopoTvm H Onpuimmim CytiancBoi/
o611acTH, gaponaimble moxacTErplo Cvmom Bbipavmom BO spemeHa AnemaHgpa go6poro.
1503 (7011) r. anr y cTa 26, CytiaBa. rocnogapr, Crean Bennumt1
yreepwgaeT 3a Pagayinimm ellliCROIICTBOM ceno Pagap.m, BenHxlift HOHMBH H gp.
1503 (7011) r. ceHirn6pg 8, Bageynn. rocuogapb CTe(Dali Beammti
yrnepngaeT aa HyTHeHmum moitacTupem Taran, (03113BaHHIAX HMH 143 3emam Bacapa6oB».
1503 (7011) r. ceHTR6p11 13, Bag eyBui. rocnogaps CTecfmt Beallimit
.1nanyeT Byge H rpoaa aa BepHylo HHpanegHylo caym6y mecTo Ha nycTrApe Ha Capan
y yerma per lianowpoacil ;kan ocnoBamin cena.
1503 (7011) r. CHITA 6 p a 18, B ag ey rocnogapb CTecDati Beammti
yrnepmgaeT 3a HOHOM Tanmammy ceno PyceHm, Ha Tyrone.
1503 (7011) r. ceHTa6pB 30, CriaBa. rotnogapb erecDos Bentumit
luanyeT IInmeHmomy moHacTuplo cena Bamqeml H Moromennw, Ha CupeTe, ngenk.Hmi,
a Tamice emerogHo litem mep BOCH 113 Tmpry Hnmg, Honaraionmeca rocuogapio.
1503 (7011) r. ceuT16pg 30, CygaB a. rocnogapb Creas BeRHHH#
ymepnigaeT 3a garviy Bygarlimm, ero gB010p0AFIESM 6paTOM HCaRHO H RX TOTHOti BaCyT-
HOti cena Xogopegmum Ii I'Boagaygll Ha BH.TIRH.
1503 (7011) r. onTH6pg 6, CyqaBa. rocnogapb Cme(PaH Beniumft
noRyniaeT 11manyeT go6ponegmomy mollacmpio cena: IDeTemff, AnencemTn, MynTeHm,
ROCTRgeHH H OcTponeux.
1505 (7013) r. ci)enpanst, Xy mg. rocnogaph BorgaH yusepnigaeT aa
nlicapem Toagepom ceno BanomemTH Ha Bbrpnage «y yCTI.F1 CTaBHIma, re HIHR Koama».
1505 (7013) r. (DeBpansi 16. rocnogaps Borgaa yulepnigaeT aa Tome-
0M u ero 6paTbgmn tieTnepTylo xiacTb cena YHrypeim.
<1505-1516 rr.> H1OHH 10. rocnogapb BorgaH ynonHomamumeT Ilpo6oT-
cm414 monacTmpb BnageTh cenom Xapenim, nontanonaHmam ero onom CTecDanom Benx-

1505 (7013) r. 111031g 2, X a p y. rocnogapb BorgaH yirnepmgaeT aa


Toagepom llaitypapy H ero aBellot1 Anyuntoti maca:muy cena OHTOHITH Ha Ilepetumny.
1506 (7014) r. aupena 14. rocHogapb Borgau TrBepacgaem aa Roamott
Illapne B3HTOB B 0611e11 ceno CHen Ha Bang A316a 1F nomecrbe III4patieurnt 365111311 Bang
An6a, nynneHHoe Hm.
1506 (7014) r. mas' 22, CyqaBa. rocHogapb BorgaH mepainaeaT aa
.gbFIKOM 113 Bffernepim A7Hypmuoti Bpygopom ceno JIenemm, «re npoamBamTcri J'es-
nymeum».
1506 (7014) r. cenT116p11 11. rocnogapb Borgan yrnepKgaeT aa
cyliancimm nopTapom JTyholl Ap6ope xiacTn cena gepaRa.

www.dacoromanica.ro
XLIV

1507 (7015) r. rocnoAaph Bornan ymepaaeT 3a gwypnasoit AnGoTa.


BOTHIIHIA n npenenax Ma3epeurni, Hynnetnime y HenoTopmx aun.
1507 (7015) r. eapana 20, Xynt rocrionapb Borgaii nonmaepit-
nao' aa limpun ir ero ntenoit t'amen qacTii menhinnim BynypeniTon Ha Bunaamo.
1507 (7015) r. 4eBpaJrn 20. rocnonapb Bornan ynapnnaeT aa gparomii-
pon PoaTa nonommy cena BHICOHCH11 Ha îl{irpaH3ne.
1507 (7015) r. 4eBpaJrø 22, X y tu u. rocnonaph Bornau ylnepigiaer
3a gwypmity H ero cempon Apmennofi ceno (Donenrrn memny Empnanom ir fInpriqem,
«me HaxonnacH nom HX nena CTe(Dana Cooane».
1507 (7015) r. (1)esp m'a 22, X yin14. rocnonaph. Bornau ynepngaeT
aa MHPHeit BHPTH H ero pogeTBeHmliconi ceno «a TeHytiny ira Unge, me ;fina
emule rpainniM mecTetina Tenyqny.
1507 (7015) r. (I) en p m'a 26. rocnonapi. Borgan nninyeT 3lyntue H npy-
rnm aa BepHyio caym6y mecTo Ha nycmipe Ha Benunoit Monina.
1507 (7015) r. eapang 27. rocnonaph BornaH nianyeT TTymnTpy 14
An6y romoanny mecTa Ha nycnipe 113 yCTI3F1 Ilophignit
1507 (7015) r. (t'esputa 28, SI ccht. Focrimapb BornaH >nanyei Ii1Hany
ii ero inlynam aa HepHylo capn6y mecTo Ha nycnipe Ha Chirona, nononnny nononna,
Haameaemoro IleTpoaca, R Honommy cena.
1507 (7015) r. (1) en p m'a 28. rocnonapb Bornan yntepitgaeT aa tiannin-
ROM Monina ceno linTeurrn Ha Bmpaage C mecTom Ana NICHT3110141J Ha Empaage, nynneHHoe
y nacnegininon Banoma
53 . 1507 (7015) r. ea') ann 28, X yumi. rocnonapb Borgaii yTnepnnaeT aa
tianuinnom Conymiy n ero ponen0mm~ ceno HinitHne C3HyflHbI «me 741I431 Roama».
1507 (7015) r. map Ta 1, X rocnonaph. Bornall ymepitnaeT aa.
ancTuepom Epemna ceno rpiropemn Ha Cupen, o6e acyneturn c menbinniamn Ha CnpeTe.
1507 (7015) r. map T a 1, Xylliit. rocnonapb Bornau ymepitnaeT 3a
ayitoit MuToHom Tpenio qacm cena TarynearTH Ha llepeximilly.
1507 (7015) r. mapTa 1, Xymit. Focnonaph Bordan ynepatnaeT 3a.
CTanoi/ n Mur" cecTpamn 6mainero naxapHnnena gymm, ceno Ypaann Ha S'inane.
1507 (7015) r. mapTa 2, Xynin. rocnonapb Boman ymepagiaeT aa
nollepLmn Bmany Myine, IIHra n go6pe ceno PomaHeniTH Ha Brille, «me ?una Pomo!
CHhapyn».
1507 (7015) r. mapTa 4, X ynin. Focrionapi. Bomair ynepnnaer aa
BlICTIlepOM ra131411710141 TPOTP113HOM ceno EepuHnernTH, y yerbil HOCT1111111, Ir Afe.immuty
Ha KOCTI1He.
59.-1507 (7015) r. map T a 6, Xynn4.rocrionaph Bornan ymeplinaeT cena Itpati-
HIPIII 11 raneniTH, pacuonomennme Ha llononinie aa liONHICOM Mine, nannium mamen
cena MapeaueHn n MHX311neHITH.
60. 1507 (7015) r. m apTa 6. Tocnonaph Bornaz ymepngiaeT aa Miirrny n
ero 6paTom, carnneminHom HecTopom, nonoanny cena Myhmeny Ha lIonoqime, «me
444H3I ByH11.113».

www.dacoromanica.ro
XLV

61 . 1507 (7015) r. oapTa 22, X y lun. Focuogapb BorgaH yTne pazgaeT


ceno BbunHuit Macnypeil Ha Tyrone aa CTORMIHROM Hocre HbIpHe, anmem mamen
no.nommy cena BarHueluTH.
1507 (7015) r. m an 11. rocnogapb Borgau manyer HeCH031bUHNI Juman(
na nepnylo cayadly mecTo AMI cena n flyTiLe,IlDhurruna Oacenop
1508 (7016) r. enpana, 1 fi c H.rocnogapb Borgaa manyer 3a Bepuyio
.czynt6ygymmatry mecTo Ana cena Ha gy6ona1e B (15butTlaHa HyTypoa.c3. FpaHnnu 3T010
mecTa #AOJTHCHIA BbleCTHTb CeJI0 B 20 gnopon».
64 1508 (7016) r. cl) en p a aH 2, FI c rocnogapb Borgan yTnepnigaer 3a
liamencnum monacTupem cena Tene6einnum Ha CupeTe n TrecTnnenn no ByHonnHoli
nomanonanume moliacTmpio CHHOM BIANHPIOM BO Bpemesa Anencangpa go6poro.
65.-1508 (7016) r. en p an a 5, FI ccm .rocnogapb Borgau wanyeT go(repu Grana
Anua nonomilly cena Xyxypeurim 61143 linoTyHeinTu.
1508 (7016) r. (I) enpa mi 11. rocnogapb Forgan ymnepsngaer 3a TONI0ii
-memo B npegenax cena PeTonoeurm, nynneHHoe y gamiy.
1508 (7016) . (I) enpann 16, Baony fi. rocuogapb BorgaH yTnepnigaeT
3a CLZ1OBbHM11 H gomephmu Ilcau na PanaT3y ceno ropgateinTll Ha Paiione H nononully
.cena HaHeniTH, Tamice Ha Panose, «re nula ranew».
1508 (7016) r. (1) enpa :ira 16, B a cn y II. rocnogapb Borgan yTeepmnaer
aa gogepbio Mapenu FIHrmeti cena gparoTeum H Floneurru Ha JloxaHe, Bunanume Ha
ee g0J110 npn pa3gene c pogernempinamu.
1508 (7016) r. (I) e p aun 16, B a cny fi rocnogapb Borgan yrnepacgaeT
3a Tpinbanom HHHTH u ero pogcTnefunniamu qacTb cena gp3rymeH14 Ha GranHune H
110.110BHHy MeabLIMALI.

1508 (7016) r. (1) e ni) a a a 1 ) . rocnogapb Borgan yrnepacgaer aa gpa 'o-


mnpom Mymenfuly ceno Alynmeay Ha 336payne, HynneHnoe y gparanumr.
1508 (7016) r. m ap T a 2, X y un. Focnogapb Borgan yrnepncgaeT aa
Tapom ItH3HOy H ero weHott gpariroti necnonbuo cen.
1508 (7016) r. map T a 17. Focnogapb Borgau ymnepHigaeT aa Toagepom
Cayne, 6paTom gacypgawii u ux ceurpoitt Annyunioit nycoH 3emnu B npegenax tlny-
peurron B IMAHTIAlia
73 1508 (7016) r. napa 22, X y rocnogapb Borgau aanpenaHeT 3a Herpe
Coxonegy n ero 6paTom Mapuy nononuHy cenuina Ha Xyny6eue, «Hunie Coxon na, y
nonogna c naxTanburlueri».
1508 (7016) r. apTa 24, X y unr. Focnogapb Borgau yTnepaigaer 3a
Augpeiluon Baunom u 3a Approm coninue B 1-1.erenn «aa naumelk Mypceurron, y nonogna» .
1508 (7016) r. napa 25, X y Hin. rocnogapb BorgaH yTnepasgaer 3a
111Te(Dynom u ero pogcTneHminamu ceno A uropeuu, noT(nuty nx ge a IllmerDaHa, nbic3ly-
1-Rom10 um y Anencaugpa goGporo.
1508 (7016) r. geuaópa 14, Cri as a. Focnogapb Borgan yrnepnsgaeT
3a HOMHCOM ginypgam Xpa6opom ceno BaaHeunu, Ha Bbipaage, c me.abHuudi Ha Bbipnage,
nynneHHoe um y nupn3.na6a ILITe(py.

www.dacoromanica.ro
XLVI

.1508 (7016) r. geHa6pa 15, Cygafi a. Tocnogapb BornaH yTHepaigaeT-


aa govepbmit fInHy Xygnqa MapeHoil H llamen mecTo Ha nycnipena peme Bopogatie
H ceno y 3atitie11
1510 (7018) r. celiTa6pa 21, Xmpaay. rocnogapb Borgall yrnepamaer
3a Hopmitcom Aparomem ceno BanaHemTH H Hype, «rae 6ain cygba Banan», n cesio y
yeTbn CTpLIN161,I Ha Tyrose, «re 6ain cygaa Togop».
1513 (7021) r. map Ta 5. rocnogapb Borgaii yTHepmgaeT 3a Faspnaom
JIeymapom ceno (DoneuiTH, Hynnemwe y Marganimai.
SO. 1513 (7021) r. m ap T a 5. Focnogapb Borgau ymepacimeT aa XOTHHCHInit
na1pHana6om FpnHicommem gapcTnemtylo ero gRAI4 namHana6a llITecky Ha cena llpary-
mami n Euniami.
1513 (7021) r. mapTa 7, X y lun. rocnogapb BorgaH atanyeT noroiD3Ty
Bcalty ceno Oinnami Ha Cugenom lllomy3e c menammeii, Hynammoe rocnogapem y
cama 6aipmero Homma lleTpima.
1513 (7021) r. mapTa 8, X y 111 11 Focnogapb Borgall yTnepnigaeT sa
ayrui Bany Hycoic aemait B npegenax cena Maginuemi.
1513 (7021) r. ceuT FI 6 p a 20. Focnogapb Borgan yTHepaipaeT 3a Bongy
lianoTwiem n Appognatom e 6paTbamii nomecTaa B OnetuTH ut BepTimopoxe Ha Ilyxype.
1514 (7022) r. Focnogapa BorgaH acanyem Ho6paTcHomy moHacTamio ceno.
Xegy, nplinagneacaniee ero gmopogHori cecTpe
1514 (7022) r. geHa6pa. rocnogapb Borp,aH Hianyer go6posancHomy
moHacTupio 800 TaTapcmix 3o310ra1x.
86. 1514 (7022) r. eHa6p a 8, Cygas a. Focuogapb Borp,aH sHanyeT m'upo-
nonuil mecTetnia Pomati H emicHony MaHapHe 800 TaTapcmix aonoTarx
87. 1514 (7022) r. p, eHa6pa 8. Focnogapt. BorgaH manyeT CriascHoti
Tpononnii 800 TaTapCHIIX 30HOTbLX
SS. 1514 (7022) r. geHa6pa 8, Cyq a 13 a. Focnogapa Borgan manyeT Aloa-
gomincHomy moRacTupio 800 BOHOTIAX . OH yTHepmgaeT 3 HUM ne nonommy cena Batiy-
nemi, HoTopoe rocnogapb aerr mamen HOROBVIRLI cena BaimaHH.
1514 (7022) r. geHa6pa 8, Cymana.Focnogapb Borgau manyem HyT-
HelicHomy monacmpio 800 TaTapcmix 30H0TbIX
1514 (7022) r. geHa6pa 8. Focnogapb Borgau manyeT BopoHmicHomy
1110Haurbipm npyg a e OH= .
1514 (7022) r. geHa6pa 17. Focnogapa Borgaa yroepmgaer 3a Haanom
T3nmagny ceno CintimeinTH Ha TyToHe , Ana mecTa Ha nycrame B TeHpicHoik o6nacTH,
cennme, Haaamaemoe Calamina, n OnTemi.
1514 (7022) r. g e H a6 pa 17. rocnogapb BorgaH rsepaigaer aa llamen-
CRIIM motiacTaipem gapcTHellayio nalpHana6a Hamna Momia OpyaTema Ha nonominy
cena tlocppeuiTH, nonommy cena ILicxy Ha Baipaage vi Ha nacTa npyga.
1515 (7023) r. rJueBpaIn 18. rocriogapb BorgaH yTHepaigaeT aa Mon-
gomina:Hm moHacTaipem gapcTHemiym PagayncHoro enticHona ITaxomie Ha mecTo gna
gpyx. A0111 OB B CeHe BepHinlIeWTH e mecTom HJIFI namHH n gag ceHoHoca.

www.dacoromanica.ro
1515 (7023) r. mapTa 30. fpamoTa, abigamian rocnogapem BorgaHom,
OTHOCHIHHFICH H rpainnie cesla ,D(epcga.
1515 (7023) r. anpeng 20. rocuogapb BorgaH yTnepacgaeT aa go6po-
n3ncRum monacTmpem ceno Empcmini Bpog, oaepo BoraTy n ceno Pagenu cmenbingiamm,
a Tatoge gua cemetima guraH.
1515 (7023) r. anpeng 20, Xy rocnogaps Borgau yTnepaqaeT 3a
Mane, ero 6paTioamn u gpyrnmn pogcTneminnamn ymacTon y rpainigm CTaHmeurrn otegt-
gy Boxonica H Apumoaca».
1515 (7023) r. g e x a5 p 8. rocriogapb Borgan atanyeT Pagayucuomy
enncuoncTay 800 TaTapcmix 30:10TbIX
1515 (7023) r. gel:a:6pH 18. rocnogapb Borgan mepaigaeT aa
namu HOCTH JIHTHHy ceno ..TInTeHu.
1515 (7023) r. gega6pa 21, Cy mana. rocuogapb Borgan yTnepacgaeT
ca Giman ero 6paTom AIIIHOT3 PoxaTom cena Hyxlieurrn Ha Beninion PeGpllmn u Byx-
ufana Ha Xopiniminie.
1515 (7023) r. gena6pn 21, Crian a. rocnogapi. BorgaH manyeT
BopoHecnomy moHacuipio ceno Bygypeung, Ha Mongone, aanoae,iumit siec ii oarylo
lionominy co acemii noulapamn.
101. 1516 (7024) r. gena6pa 10, Xmpaa y. rocnogapb Borgan yTnepguy.eT
aa nocTenbmixom H0311011 Marine ceno aaligain4 Ha Baxaye C menbmineit H mecTom
gag nmenbraima, xyrineHHoe y Hacnegingioa Jlagua Chip6inia.
1516 (7024) r. gena6pg 10, Xmpna y. rocuogaps Borgan yTnepncgaeT
aa tanirimeil naHa HoHatua (DeTnuoil cena Empsingateini 14 Bnagemi Ha apere, 0113111TH
Ha lipyTe, nononnuy cena Jlonyula na Bepxeme x HaeTb cena BoTeurni. aTa macTb amila-
na Ha ee g0J110 npu paagene nmyuiecTaa, ocTaameroca eli OT orga naHa Xepmaxa.
1516 (7024) r. geua6pg 10, Xmpnay. rocriogapb Borgaii rraepmgaem-
3a atternepom Epemlle cena MitTeurm Ha CnpeTe u COpOgHHOBH14 no g necom.
1517 (7025) r. glinapn 17, Xmpaay. rocnogapb Borgaii yTitepnlgaer
aa cymaactnim nopTapem .ilynori Ap6ope ceno CoiioHei C menbinniamH, u ceno aa
ilpyrrom no g gepeHamn, re 6maii BaTamaHm HannmaH, Hagnm II Jlyxam.
1517 (7025) r. OHTFI6pg 7, Xmpaa y. rocuogapb CTed0aii Monogok
yTnepazgaeT aa minpononnef/ ropoga Pomaxa ii aa ernicuonom Manapne cesio
Aaarreint c menbmniefl, II nao% HaTapxm, gapoaainime ,Ilacypgacy CTpaxoeux.
1517 (7025) r. o uTg 6pg 8, Xmpnay. rocnogaps CTe(Dan MonogoR
ymepaigaeT aa MapeHoil ceno BoeHeurrn RhipsniraTypcgon o5nacTii 14 ceno Rynyeum,
amnacunie na ee g0J110 npn paagene nmyniecTisa C 6paTom.
1517 (7025) r. g exa5pa 15, Cymana.j rocnogapb GreePair Monogott
yTnepgigaeT 3a aucTirepom EpeNute nonommy cena Ha Bmge,HpoTna Asi6auleaa
y Bennuoil Iipinnuni, a Tamue mecTo Ha nyoupe Ha PayTe, mime yeTba IlepHofi
gonnum gag ocHoriamin cena.
10S. 1518 (7026) r. X bip na y. rocuogapb CTecl)ag Monogoii TraepacgaeT aa
cayggiepom HaaHom Mogonom mecTo gag MeabilIIIHA Ha °Alioli Tonainie, re ama Bannab-
Han me:minina M'almilla.

www.dacoromanica.ro
1518 (7026) r. < 1111Bapa 22>. Focnogapb CTecpaii Monogoft yrsepa:gaeT
aa Angpynnio Boagypom ceno HplisenITH Ha Bbipnage C menburnieli B Bbipaage n rrienb-
minom, a Tannie ceno XonalueniTH Ha anaHe n npyg X3plieTa.
1518 (7026) r. a H Etapa 22, Bacay rocnogapb CrecpaH Monogoit
ymepacgaeT 3a Pasplinom Tylicy H ero pogcTseinuniamn nonogen, naasainibal Hpuinnia
Hopyesa, s'Ame Hamenn.
1518 (7026) r. nHB a pa 22, Bacayft. rocnogapb CTe(DaH Monogoft
yrsepagaeT aa lleTpH ir ero cecTpamm elegnoti, AnreanHoti n EneHoii ceno 113HTene-
curra , Ha .23epe.
1518 (7026) r. allsapa 23, Bacay ti. Focnogapb Ore(Ima Monogoli
ymepnigaeT aa paro Tari ero pogurseHinniamn nonommy cena Myneurrn Ha Paaose,
II menbunny Ha Palme.
1518 (7026) r. Has apa 28, Xymn. Focnogapb Crean Monogon
ymepnigaeT IIncTopy M ero pogcmseninniam pa3gen cena 1.1.1ep6aHeurrn Ha BorgaHe.
1518 (7026) r. nasapa 30, Xymn. Focnogapb Grecpan Monogoii
ymepnegaeT 3a Aspamom H ero cecTpoli Baciomoti, emMM AHyman, cena XyegeHn,
y yema Bopolibi c menbainien Ha CHpeTe H &mema 6nua gniypgaiy Bepeniana.
1518 (7026) r. (i) aspa mi 20. Focnogapb CTe(Ima Monogoit yrsepagaeT
aa nocTeamniaom HO3M0r1 Illaprie ceno Mol-lema Ha TpoTyine.
116. 1518 (7026) r. napa 24, XhIpJIoy. Focirogapb CTecpan .1Ionogoil
yrsepnigaeT 3a raga:di H ero pogcmeHamiamil ceno roan:elan! Ha DaaHe.
117. 1518 (7026) r. anpena 20. Focnogapb CTectau Monogott ymepingaer
3a HoaHom Mopoaatiom mecTo Ha nycnipe menigy ilynytin H apinunia. Pagyna.
118. 1518 (7026) r. a np ena 21, X bi paa y. Focnogapb CTe(Daa Monogott
yrsepnigaeT 3a IOpmeil tiacm cena HoneHn Ha 1063Hace.
1518 (7026) r. anpein 22, X bit p a y. Focnogapb CTedma Monogoil
yrsepaigaeT 3a ribipnana6om IleTaTn Hoya Toagepom cena (Depegueun Ha Clima H
HoptieniTil Ha RO3allge. OH yrsepaigaeT aa HHNI TaRme Tpu mecTa Ha nyerbipe Ha Bbuie ,
Haxose ir 111430BbH Bennotin.
1518 (7026) r. anpexu 23, Xmpaay. Focnogapb CTegmH Monogoii
ymepaigaeT sa XOTHHCHHM rnaplisna6om rpiiHaosntiem cena Aparyuman H Diriman.
1518 (7026) r. Hoa6pa 9. rocnogapb CTe(paH Monogoil ymepnigaeT
3a DHCTllepOM Faspunnom cena Maxannosum, #rge 6bin cygbn HeTpinina» , Mwxyliaini
TpecTuamt n nonosHay Bypearrir.
122 1518 (7026) r. gena6pa 20, Cygas a . Focuogapb CTe(Paii Monogon
yrsepnigaeT aa cytmacanm mwrpormairrom TCOHTHeTOM rige:mana, «re naxoguncn
oaacnapb» , a l'alune nonsuniy.
123. j518 (7026) r. en a 6 pn 26, C ri a a. Focnogapb CTe(ban Monogoti
ymepnigaeT 3a HOCTUMHHHOM Hoamoft Illapne ceno Ha Kpanose, «re Haxoganca ;ion
°atina», C menbmigeti Ha Hpanose, a Taima mosacnipb Typ6aTynosa, Haabumembni Tenepb
EpycTypn, noToputi Ho3ma gapHT HHMeHeHOMy NIOHaeTblIMO BMeeTe C conpostimamn

www.dacoromanica.ro
tZT 8191 (g0) ad9vaan `gg vathSD cidunonood nu(PaID poYtoroN
laSuvnt Swomonawall oatraovuow orao 'ea V--`041011B41 0111101M OYU» Unlit oeD une)1
aowavaodvn 4Çiço 'en worudawo adno womonad
'SZT 8191 (OHL) ,1 lidOvH01/ 'IC tathSD qdvlionooj aP(DaID gonorow
Iavnazdoa,IS ve wnnoaoretj, wadriantnow °rag rumanoril Pa araSzodj, o nwBÌiuRqieow
H voaquincta yonnagraw cornSIodj, aornmaoduYt wonnagra,Loon noweom m 'and'e
'9;1 61,91, (Lg0L) qdvitonood uveDaro yonoroN a,atnatdoaa,S VC Ja031111SdIOU
OJO 1110111411HOMLOnd .LIOth BINO IllielldC113
Via
Iatifatdan Be
6191 (LZOL) LI nd'euuiií '6 SD b
wamtdewea EH Hild014J.3Ha
t qdvitonood Impa,LD ffonorow
wodateoj, nook' memo a xvranadn Bonner-nu
PH `0410}1EdH iqnHoxwfÇn tanagora Serovir
6T
PIIIHH11101111

'Su (tg()C,) J adnv gg x dri r e S qdvItonood necDaID gonorow.


IarlIntdaaIS VC 141014.0014 11 OJO 141iIIML.Bd9 ()rap nmnanuomea 'anvirdrig alta Irinr gema
`«11B331Ba 14 ',Mailgram! orerdng
6191 (LNG) '.1 Baoin sdpnonood ire(1)al0 uoltorow IatlintdaaIS ve
Sda,oll ii OJO nwtammaannod van :vino 0/11/0 `OLedeDBu ana 'en»: avriod '4,0:traura
cooiSdn and» rum .«IrSoSx
OBI 6191 (LZOL) 41 0114 BR 't
Serdmx qdtitonood aucloazD uolforojAr -data
,Larnat vs munroaorrevj, wadruovaow :vino `naduaradog mrao,Loavdji H rumaodit va
B OIRMUI Balt `IKIPLLOEHOW EH XflcIOLOH `11141t0 OtI» Ir1411{ `<<B9S)C 'eHVOLISdV
aeoned anaaliacdaa.m. `4001tHOI003 SPI01011 0111 14(1010103» CH nonodamaa nrwae
nra9vdio adrLLOBHOlil H nrvadoeud armIodgr '«*rir,orivdd

IST 6151 (LW) 1 unoin 'eg x arS 11 gdunonood av(paID vottoroj.


latnntdaarS 'es womoarm vino nmeatdod H HHOhIlItSX 01'1110IISIC011`01111-1S111f NH OIL
Sraltevd O WOHHHHIIKOIM

ZSI 6191 (LNG) oin Ira gg qdrnonooj atcpar.D uottorow SoelinedamtS


vs liohavo H OJO HISIlfalBd9 Smmoron tnnarao woxSD 'aSrdSfrom
SSI 6191 (LW) °III an '9g drax Ser qdvnouood attpo.10 uoitorow
IatnnedamS worreoll n OJO 1114IWILLVd9 mrunsonma tdahmaranow `BICSICHN OWIll'OHOOH
ICO3 `OHOWIN 0110H14hIlif H Mtelfdria
6191 (LUG) Li 111101H 'Lg Serdmx qdvttonooj rrecpaID volioroN
LavnardaarS te galtitdSatlf 14 0.19 ilodroao kam.r.an vdanodvdt `vrano orao
nnansoa S Equoxdaa ruerggry o IMOdF11,3BHOW u nwSatt nwtnuahSd
9ST 6.15I (LNG) LI 111101H 'CIS Serdmx qdvttonood atcpar,D watorojg,
IaelfIndaalS ve wonnamth eikatdif SaisSneD ore° nnad'endoH vir 'aoinre9or lton ^FIa
110103 ymodgSt H SHIMO1f011 BH9dOEVOI203 'OH HIlat141-1f

981 6191 (LNG) oin Br '1 qdvlionooj av(poID IfoVoiroN IOSVPIIS -endrui
S9vr tnedJoaoll Sdareoj, =ow *en adynoSu Von orao otaaoxem xattnidaa
IN° 01r03 1111Bh0j, Ps worldu an» rime vaedoa arnmao HrrehSE
'LST 6I (Ni) EICGIlli g qdvnonooj av(100.10 uonoroN 40v/tacdasizS
'ea 1110111IHllarava nte EN1111atHrIN 11140110Ifj H IldVdaSa 'ea onotd}1 H
'SI:01111SW

Ar anoplow-aluatunDoa '3 ggg


www.dacoromanica.ro
1519 (7027) r. 11 OR 6pa 10. rocnonapb Cretpall Monopoti ifiaayer
nocrenbatiny Ifoame llIapne aa aepHylo cnyat6y ceno lloennall PomancHoll oónacrH.,
OH yraepatnaer aa 1114M ale uynneHHoe um ceno g o 6p pira .
1519 (7027) r. geHa6p a 20, Criarla. Tocrtonapb Cre(Dan Monoitoti
yreeptanaer aa llparytuem H3 lloapra aacrb cena llerna.
1519 (7027) r. e H a 6p a 27, XLIp na y. rocnoAapb °recitan Mononotr
manyar alicritepy Epemue cena BantautH H rptunHami c nonommoti Hopoma na
Capere. Ott yraepacgaer aa IIHM nonommy cena Taromupeurrn y Bepxonba Op6incy
lloneurru B I1ameucao11 o6nacrn.
1520 (7028) r. uuapu 4, C y aa a. rocnonapb CrecitaH Monono#
yraeptanaer 3a aucrmepom Epemnell o6meHeHabre H Hymnemate aacTu cena Bettettna
Ha Capera a CyaaacHoti o6nacrit.
1520 (7028) r. HHBapH 7, Xmpaa y. rocuonapb Crecitan Mononott.
nianyer gbany lloaHy ce.3fl1lle Manermun sa npasyto H Bepnyto c1ynt6y.
1520 (7028) r. cites p uta 12, Cy asa. rocnonapb Crecitan Monono11
yraepainaer aa Herptimanom HplIH111114 nazis cena Hocreurrn y yeTbn TlyXyp Tipa
mamita"' B IlpyT e Hopomom Ha llpyre.
1520 (7028) r. anp ena 21. Focuottapb Graba Mono;:toit yraepacnaer
3a aopHHHom Bany ceno Xagapaeurra Ha Empnage, u mear:J(111w Ha Ebtpaage.
1520 (7028) r. anpe3IH 23, SI c rocuonapb Crecitatt Mononort yraep-
Hinaer sa Tary IInoryHom u ero 6parbamm cena IInoryHeurru x «B nave> Ha Capare.
1520 (7028) r. aup eaft 24. rocuonapb CrecItati Mononott yraeptanaer
aa Raupere1 u ero cecrpot1 '<Hamlet' cronbatma CTb113,111 Hacroll HecHonbito cen Ha Capera,
Hpyre, AIleeTpe u B1141111, nonygeHauzx IIMH HO paaneny C ponerBeHrnmamu.
1520 (7028) r. anp e MI 24, FI c cm. Focrronapr, Cre(DaH Monogott yrriep-
ainaer aa nyHaHom u ero 6parom Momio/1( ,llon6anom ceno, «me 1/11111H Pany 14 Panna»,
o6e »quena'.
1520 (7028) r. mas" 8. rocrronapb CrecitaH Monono11 yraeptanaer sa 13H-
cTuepom Toanepom limpaHrom Hynnerume t'ama cen BpnaHaitu, Itnipannam u Bapraoann.
1520 (7028) r. 11 10 a FI , Cy arta. rocuonapb Crocitan Monogott yraep-
Ktaer 3a Xomopctutm mottacrupem ttecaonbuo can pt naenbaratoa. OH »mayar um ate °sapo
Opexoao u gas. momonAotza B6B11311 Hero , Benninene utlyntmegyn, a rae npyrile
pyr,bn H Hpygan.
1520 (7028) r. H lona 15, Cyq a a a. Focnonapb encima Monogoil yraep-
m.taer aa I4oaHom An6ora u ero pogcraemuniamu cena gpar y ni anm u 391301111H ,
1520 (7028) r. 'nona 16, Cygaa a. Pocuonapb Crecitaa Monogoti yraep-
ninaer aa aucrnepom raapunom aacrb cena 13n3geturif Ha llIymyae.
1520 (7028) r. uiouu 28, C ya a a a. rocuonapb CrecitaH Mononott yr-
Bepainaer aa gparomom 113 HOapT1,1 Honora/uy cena llano"' Ha Brapaane
oaepa B JIoaorie.
1520 (7028) r. a B ryCT a 21, Cy a a. rocumapb CrecitaH Mononoti
yrtlepacgaer aa llymeticartm mouacrupem m'apta naperaemme u 1131"0111.

www.dacoromanica.ro
LI

1520 (7028) r. o HTH6pH 6, X mima y. rocrionapb Cme(paH Mononolk


ymsepHinaem aa Pamayuciunt enmeHoncmsom cena, nocenum H IIMeMbHHHH.
<1520 r.> o 11 T 6p FI 8. rocnonaph Cm:pan Monomoit mianyem Pagaym-
cmomy envicHoucmsy ceno Xasopoila AopoxoticRoil oGnacTm H nqesn,HmH B npenenax.
mecTequa IlepHosinim. OH Taima manyem momyHte enmemoncTsy u 11'1e31hHHI C ca,iamm
B npegenax Boposeurron 61u3 pribm Hosionaoa.
1521 (7029) r. rocnogapb Ore(Pali Mononott Traepamiaem aa llame
ero poAcTseHmimamm ceno rIempeurrH ria Pe6putui,
1521 (7029) r. anpeIa 20, X bip a a y . rocHonapb Ore(kaH Mononoii
ymnepmi,gaer aa Bap6y cena: Cup6m, y yeTb11 Oanqm, «me 6bi31 cynbm5Ityna», H moshune
nonommy rpanemi Ha XopmHqe, ripmuienumecsr Ha ero g0J110 npu paagene
6pamom IIIep6aHom.
1521 (7029) r. ami) eam 20, X hipaay. rocrionapb Cme(liam Mononoil
ymeimunaem aa JIyHoil u ero 6pambHmii Amiypacetk, Aymumpy H (Denopom cesio Manenenit
B IthipamraType.
1521 (7029) r. anp eng 24, X Lipaa y. rocrionapb GreNH Mononoit
ymsepacgaem sa CbIHOM Mapyiumm HoeTH ceno MHX3FIZelIITH II 350 TamapcHnx 303IOTI1X.
ripmmienuinxca Ha ero AMI() ripm paagene C poncTsemuniamH.
1521 (7029) r. IIIOHH 1, X mp na y. rocnonapb Cre(DaH Mononoti wanyeT
aa sepHylo caynt6y sopHmHy BaHy, sacayftemomy ypfignitHy ranme H gparymy memo
Ha nycmipe non ceno na Coxy.nye nmre BeHm.
1521 (7029) r. HIOHH 1, XLipaa y. rocrionapb Orecbam MonoAoii
ymnemunaem aa sopHumom rpoaasom Hynnetnibie 11M cena Chip611 H 1-1oHoneeinni.
1521 (7029) r. HIOHM 3, X Lip na y. rocnonaph Ore(pair Mononoti ymsep-
Hinaem paagen cena PoTymnaueiumn Ha Bornarie meminy Hacnennmicamu Harynoam.
1521 (7029) r. H 10 II FI 4. rocrionapb Cme(pau Monooft ymenniaem aa
BucTpmmeHum moHacmhipem gapcmseiniyio Halla R03NIbI Ha ceno HasnieHeurrii na 1-1o6Line,
«me 6bin nora gparomnpa», C moilacmipem u amHorpantillHom.
1521 (7029) r. H 1011H 5, X. upaay. rocnoAapb Cme(paii Mononon Hiany-
em micTepHugeny HoHy TypHy 3a sepHylo cnym{6y ceno IlInacHosmit IlepHosmucHoti
o6nacTir cmoTopoe 6LLTIO B Hogqiniemui y IIIinnuniti».
1521 (7029) r. HIOHU 14, Crías a. rocnonapb Gre(DaH Monogoli ymsep-
mnaem 3a CbIllOM ypcn Bpamy n ero poncTsemumamil rionosimy cena Hepeuw c meab-
HuHeit Ha TupHyuime, npimuenuteticH Ha mx nonio npii paagene Cnpyrilmn ponemseHinixamm.
1521 (7029) r. H 10 Ha 24, Cyq as a. Focnonapb CreqOaH Mononoil ym-
sepmnaem aa IIempH ITHrypagy qacm cena alinaenimm, «me 6bin cynba gparommp»,
rionytielmylo OT ero uflA14 libumipm Humea srmorpaninima Ha XOMMe Xapaoy.
1522 (7030) r. rocuonapb CmetDaH Monogoit ymsepHinaem aa faspininom
Bmpaaaom nonosimy cena Empaaneurrii aa IIpymom, Honosully gyantibi, nyr ii pribm,
npmuieniumeca Ha ero nonio ripm paanene e ponemeHHimiamm.
1522 (7030) r. HHBapH 17.rocuonaph OretpaH Mononott ocso6oHinaem
HyTHelicHtin moHacnipb OT yliaaTES TIOHIJIIIH 3a mpii T'osa pL161I secHoti H Tpm yaosa
oceHmo, nocTasamembie e Aynag, Eaepa Han Almena. OH mame ymsepainaem aa
urrpabbi co scex cet, npuHanneamuimx monacmipio.

IV
www.dacoromanica.ro
LII

1522 (7030) r. flHBR 29, Cy as a. rocHogapb CTecDaH Monogoil


ymepHixaeT aa cyqaucnum mirrpononwrom TeonTucTom nmenbann, «rge Haxogmaca mo-
HacTupb», nonsnmy H Macn, cena OpHeurrn.
1522 (7030) r. eB p C y tz aB a. rocHogapb CTecPaH Monogoit yT-
Bepmaaem sa Mongommcnum moHacTupem ceno IleTHHH Ha Banal mewxy Bpanetum
Baallumfica, noTopoe on Honrilla OT BncTuepa Epemnx H Hopurma lOplia mantea no-
nommu cena OcTanmenH Ha TypHH. OH ymepmgaeT sa HHM ae wAraH, HogapeHnbix
moHacTiApro linroem Bacapa6om
1522 (7030) r. napa 10, X bu) n a y. rocrogapb CTecDaH Monoxott ymep-
mgaeT 3a Hbipnana6om HoBorpagomm Toagepom naCTB cena Pycn Ha Ito6nnex , Hammae-
mylo HyTyn
1522 (7030) r. < m ap T a 1410JI >26, XLII) as y. rocHogaps Crean
Monoxoli yTHepHigaer sa Bopmmom Bally nacTb cena tiopemeinTH, npmegmyloca Ha
ero g0J110 npn paaxene c poxaBenunnamn.
1522 (7030) r. anpein 17. rocnogapb CTe(Dan Monogoit yTBepacgaem
sa Ta6ygny MHTHmeny ri ero 6paTom Opega nX cena II BOTnitHLI.
1522 (7030) r. uloHn 1. FocHogaps CTe4)an Monoxott ymepmgaeT aa
RU11;0'11011 H ero Buymhamn BacyTnott n IIHnmett ceno BepxHee Cllaxiney x nycon
aemax B npegenax mecTetma Aopoxcno , Tan Han 01114 yTpaTrian CB011 npviBunernu ,
«Roma uIxrt npinuan B muny MIMO».
1522 (7030) r. HIOlin 2, X 1.1 pasy. rocuogapb Orellt)all Monoxon yT-
BeimixaeT 3a HBaHnolt Periege nonommy cena «B Moruna, re Hpoxogirr nym
Xopxam B Bymop».
1522 (7030) r. HIOHn 21, X mpaa y. rocnoxapb CTelPaH Monogoi/
yTBepmxaeT Ba AuxpxHoli HOROBTIHy cena Oemaxx, Ha
177.-1522 (7030) r. HIOHH 24, X p y. rocHogapb CTeeDaFr Monogoit
ymBepmgaeT 8a AparoTa H aa ero gnompogmam 6paTom Hnrynom macTr. cena PaxyemTn
Ha CTe6Hune H macTb menbiniam.
1522 (7030) r. uno H FI 25, Xmpas y. rocnogapb CTecDaH Monogoti
ymBepmxaeT Ba MapHeil it ee cecTpoit Margoil qacTb cena HoHgpennu Ha TearommoBe.
1522 (7030) r. uloHir 26, X mp a a y . rocHogapb CTe(Daa Monogoii yT-
nepmgaeT aa CLIHOM cTonsHruca IleTpa raBpnaom Hanarrogom cena ilyptienemrx, Baa-
geuiTH, BpaTneuiTH, BopxneuiTH ti maclx cena, «me 6man cyxbn Aparom n CHMHOH».
1522 (7030) r. ni° Ha 27, X la pna y. rocHoxaph CTe(Pall Monogoit yT-
BepaigaeT aa CaBoik n ero pogcmemuniamu ceno ToToemTH Ha Benox HoToge.
1522 (7030) r. niorig 30, X LT paay. rocuogapb CTe(paH Monoxolt ma-
nyeT Pagayunomy erlitCHOTICTBy mecTo HA ntreamnina, Haabmaemoe Xpy3na , y BepxoBbeB
HpacHta.
1522 (7030) r. H 10 a n 2, X pas y. Pocnogapb CTe(Dan Monogoii yT-
Hepmgaem sa /Onmett rixTemom n ero pogerBeHunnamn qacm cena Bopone.
1522 (7030) r. itiojin 2, Xmpna y. rocriogapb CTe(pan Monogoil ma-
nyeT Toanoncnomy mollacnipio gBa cemeficma inaraH.

www.dacoromanica.ro
LIII

1522 (7030) r. mona 4, Xmpnay. rocHogapb CTe(DaH MOBOnOti yT-


sepmgeeT sa Bopmixom rpoaasom ceno Hormy, «me nu4n Bmga».
1522 (7030) r. RIOaa 4, Xmpna y. Tocnogapb CTe(1)au Monogott yT-
sepacgaeT aa CTpoe (Daypom iracTb cena Ommenenrrx.
1522 (7030) r. HIOng 12, Xmpaay. rocnogaps CTed0aH Monogoil yT-
BepaqaeT 3a AHApyluxo ceno COtlif y Bepxwmes gymuTpm cemme IIapyganx Ha
HupHotte.
1522 (7030) r. O1TEL6pa 28. rocuogapb Ore(Dall Monogoil ymsepat-
gaer aa nwrapom HaaHRott =raen cena CTxxxam4.
1522 (7030) r. o KTFI6pn 29, Hccm. rocnogapE. CTe(part Monogoti Tr-
sepasgaeT sa cxygncepom Toagepom liamoTa traem can roeinTH n BmpcTagm.
1522 (7030) r. o TR 6p FI 31, H c cm. rocnogaps CTecbax Monogon yr-
sepstgaeT sa MaTeio x ero pogcTseHmmama ceno Mannaerwrx B raogypene Ha BoTHH-
mapa If cenruge amme PecTeoamr, Taxste Ha BoTHrmoape.
1523 (7031) r. sursapx 4, Cyrrasa. rocnogapL Crean Monogon yr-
sepatgaeT sa HoaHom x ero pogcTneHmAxamx nonommy cena 1-Ixamma Hag X(HecTpom
n qacTb cena Togopeunn Ha7faxmax, noarreHame saameH can Benxxxt1 BOFIA OT rumpa
Hsauxa.
1523 (7031) r. JIHBapuL 8, Crian a. rocrtogapb Crean Monogoft r-
sepatgaeT aa xamapamom Toagepom tracTs cena I{Lingeurrx «a gparomeso Hone».
1523 (7031) r. mapTa 15. Hccm. rocHogapb CTedimu Monogofr
J'yaz. traumHxy HaaHy PatnnuTe tracTs cena Hlirallemx Ha HyTHe n mensinuy Ha HyTue.
1523 (7031) r. m a p Ta 25. rocuogaps CTetpaa Monogoti yraepatgaeT
3a HaTpy n ero cecmpamx ceno THHTOLUTTI y sepxosses pytibx Aogosa, «rae ninn HbIpCrn»,
a Tatoxe n xiacTs cena IIpx6enrra.
1523 (7031) r. map T a 25. rocuogapb CTetDall Monogog yTsepnigaeT
sa Cumoti gymecxy H ero pogcmerannzamx cena goLxeurrx Ha ItipacHe, HsepeHx, cearaue
Bnagwra, Asa mecTa gag wieammuca u mecTo gafl menbumgm.
<1524 r. 1538 r.> M ap T a 15. «focnogaps CTe(PaH Monogoti» ymepsigaeT
sa noroeliamom Toagepom qacTu can AepaRa n Baemeurrn Ha Mongoae.
1524 (7032) r. aripeng 10, Xmpaay.rocHogapb Oretimu Monogon yr-
sepixgaeT sa aorod:p3Tom Toagepom nonosimy cena «B Hocenxe (DeTe romxa, B Pyell».
OH yTHepmgaem aa HUM Re gmraH, Rynnemnec I4M B Benrepcxoti aemne, HgapyeT emy
Apyrux HmraH, noTepxrunzx nor4sTom Haalluom aa HOBapHOCTb.
197.< 1525 r.> rocrsagaph Cubil Monogoti »mayal. megenbHwiepy BorgaHy
aa BepHyro caym6y ceno rarmeHm Ha Bepxosi,nx Torxonosaga H moHacurps.
1525 (7033) r. e a p mur 12, Xmpna y. rocuogapb Cubil Monogoii
yTnepsgaeT 13a MongasHilcxxm monacmpem nonosmay cena Ha Bmxe uporma An6a-
meaft J'azur' Ha Beauxoll Hpullmut c npygom n mema:amen.
1525 (7033) r. aaryera 26,Xmpnay. rocHogapi. Crean Monogori
yrsepmgaem sa Hinwapa Bapaapy n ero 6paTom Toagepom rrtwar,,Hrm B npegenax cena
Bapsapearrli i amHorpagrum, «me Haxoguncrr rmenminx Haymia».

www.dacoromanica.ro
L IV

200. 1525 (7033) r. ceHTli6pli 9. rocnogapb CTecDan .Monogoti yTneplizgaeT


3a .11aaopom n ero pogcTliernamamu ceno BopyrrTapeurm Ha Houpaye.
1527 (7035) r. mapTa. rocuogapb HeTp Papen' ymepacgaeT 3a Epa/varal/
Onenom gna mecTa g.TIE nocTpoihig can y yema JlonaTHli 14 BeanHa.
<1527 r.> mapTa 3, Xbipnay. rocnogapb HeTp Papen' »mayar Taa-
noacHomy monacmplo ceno Haumaini H gparoureno none, noTepliHnoe
H3- aa namerm rocnogapro CTerDany Monogomy, li ceno ToTemTn Ha Cononom Taanone
HynnenHoe rocnogapem, a Taulire oaepo gagyny Ha Horma, n cemeilcmo Ladran.
1527 (7035) r. mapTa 9, Xymn. rocuogaps HeTp Papear manyeT
gpaRamy, Hypneny, Hcauy ri Halle mecTo gnu cena Ha Beapnioft BoTHe.
1527 (7035) r. mapTa 9, X y mli. rocnogapb Han) Papen' yTHepargaeT
aa paroma, ero cecTpoli Anima H gaoropogHbim 5paTom Eapcy tracTb cena Banureurrn,
«re 71{1131 Me3ey».
1527 (7035) r. M ap T a 13, X yinn. Focuogapb HeTp Papear yTnepgaeT
aa Herplina Illymmanom 13CTb cena Aacyrimiaim Ha Fíame y ycTbli 31-£liraarili.
1527 (7035) r. mapTa 15, Xyurn. rocuogapb HeTp Papear yTneplicgaeT
3a nopHliliom Bany ceno Bbipaeurrn Ha Bbspnage, «re lima Binan», HoTopoe OH nonyrnta
OT Carima li MapeHbi mamen gpyroro cena 14 200 TaTapcm4x aonomix.
1527 (7035) r. m ap Ta 15, Xyrnli. rocnogapb Han Papen' wanyeT
Hlimencliomy monacTbrpio ceno HonaHliy Ha gHecTpe y yeTbfl 3axopma.
1527 (7035) r. mapTa 15, Xyinn. rocnogapb HeTp Papen' yTnepargaem
3a H14140fl, ero nJIeMnHluuroM COBT3HOM u ero g13010p0AIMINI 6paTOM Angpethrom CeHO
Bap6erum Ha HpyTe.
1527 (7035) r. mapl a 15, XyLuli. HeTp Papen' ymnepmgaer 3a Herpnua
Tene ir ero cecTpon HacTo# ceno rbiptunill, npmnegureecn Ha MX gonio npli paagene c
Apyrumli pogcmennliliamli.
1527 (7035) r. M ap T a 15. rocnogapb rleTp Papear yreepargaeT
aa ropTanom n ero pogcTnemililiamli ceno Hyngslieurrn Ha Palio:me H Bacayti, a TaHme
nponasegennbril HM11 paagen limyinecTaa.
1527 (7035) r. map Ta 15, X yinn. Focnogapb HeTp Papear manyeT
BIITOJIbTy aa Hepnyio caysii6y Afeen) Ha nyoupe B 1-1nretie Ha Hanyxe nn OCHO/331111H
cena.
1527 (7035) r. mapTa 16, X y Lun. rocnogapb HeTp Papen' yernepligaeT
aa Aprkumy nonommy cena TaTomnpeurrn y nepxosben Op6rmy, HynneHHoro y monaxa
Eanorlie, 6bannero Blicrliepa.
213. 1527 (7035) r. mapTa 16, Xym H. rocnogapb HeTp Papear rrliepargaeT
aa rbigeft tracia. cena Ocraumum Ha Pe6pme.
1527 (7035) r. m apTa 16, Xyarli. rocnogapb HeTp Papear yTneplicgaeT
aa rocnogapclinm micapem Hoanom cena liocTeurrn y yerbli Ilyxopy.
J527 (7035) r. anpeau 16, Xymli. Focnogapb HeTp Papear HianyeT
nucTpoeHnomy 11M aanolio Ho5paTcliomy moriacrbiplo ceno go6pyrua CopoHclion o5-
nacTll C menblinnamir Ha Pare B Horope.

www.dacoromanica.ro
LV

216. <1528 r.> rocnogapb HeTp Papen' yruepuigaer 3a ayne An6y


Pyme TIOJI0B1411y H03101111a BaJIFITIOB H tlaCTb Honna ()Nona.
217.-1528 (7036) P. HHaapa 16.CyqancHan MI4Tp0110JIHR. AloHax He
ioupop gapHT TInmencHomy moHacTbipio ceno Aoaxeurrff Ha Illymy3e c npygom 11 meab-
unneit.
1528 (7036) r. eap anu 5, flccî. rocnogapb Hemp Papen' ylseprHgaeT
aa rao6Hu1om 11.1Te4y nonommy cena Bonuameurru Ha ConoHeue, no.nommy MyHtienya
Bongamema u 9 nameR y neca.
1528 (7036) r. (Denpann 28, Xmpnay. rocnogapb Herp Papear
yraepumaer sa HOCTeJlbnHEOM Hocre A.2160T3 ceno 01111,4aHH Ha CTygeHom Illymyae c meab-
minar( Ha Illymyae, Hynnemme y gotlepu 6bramero noro(1)3Ta Hcaua.
1528 (7036) r. m apTa 1, Xy rocnouapb rleTp Papem yTuepsugaeT
3a OaHoll w ee 6pambHmu 10pHem H Ploanoit Hycou aemau B npeuenax cena TyToBH-
HellITH.

1528 (7036) r. map T a 2. rocnogapb HeTp Papen.' utanyeT norocpaTy


Toagepy aa nepHym czynt6y cena 3y6putieHn Ha Tpe6HHice H Xainiaynu c mear:aunara!
Ha Pato:1133u H 0HeinTu.
1528 (7036) r. mapTa 4, FI ccm. rocnouapb HeTp Papen' yTeepuivaeT
aa Pomauom Xakaoik macTb cena rluT11Liam4 Ha Ho6bine.
1528 (7036) r. map Ta 7, Hcci. rocnogapb Perp Papear yTaepugaeT
3a ganom, ero sueHoti AHnyuntott w mypuHom rIeTpu Hycou aeman gJIFI npyua B gpa-
romupeluTu w Bage.
1528 (7036) r. mapTa 7. rocnogapb HeTp Papem yisepumaer aa
Tapumu 1_11aHupy u :DeTHOHOM (DapHamom nonommy cena OuenemTH, Ha Bepxetie.
1528 (7036) r. m apTa 7, FIcchr. rocnogapb HeTp Papew utanyeT
aoro(Dary Toaaepy ceno BpaneuiTu Ha CHTne C 06014mu nocenuamll u menLHHHamu Ha
CuTne H ceninge Hyptieneuirli Ha Tepe6He, Hanmaemoe <ala
1528 (7036) r. map T a 11, B aca y fi. rocnouapb IleTp Papen' yToepasuaeT
3a B6o, ero 6paTbHmu H usolopouHumu 6paTbfirtut tiacTb cena CTpHmTypa Ha Bacaye,
me }HM Mili{ 11 IIIep6afp.
1528 (7036) r. <mapTa 1 1-2 3 > Bacayti. rocnogapb HeTp Papen'
niaayeT caoemy 6paTy naHy Toagepy ceno ,11(pymemTH, «rue 6bin gaop cTaporo Apyauf»
amcenou cena 1-SuceaeluTn c menbHunamH, Hynnemme rocnogapem 3a 1030 3onourx.
<1528 r. mapT a 11-23>, B acay rocuogapb HeTp Papen.' Traep-
mgaeT 3a JIyHoft Hegacenu ceno Ha CTygeuune, «me MUR Bap6oDulaHy», C menbuuneit
Ha CTygeHmle.
1528 (7036) r. mapTa 12, B a ea y II. rocnogapb lleTp Papen' yTHep-
acgaem aa (Dypgyio, ero 6paTom Tomott n rixuHolopoginamu 6paTom u cecTpoil HaTpaunio
Cobiek tiaCTb cena Moromenmi.
230. 1528 (7036) r. napa 12, Bacny rocuouapb rleTp Papear yTaep-
IugaeT paage.0 Horum, HoTopmft 6bin npouasegen nocTenbHuHom Muxamnom w ero pogcT-
nemumamm, a nmeHHo cena Bym6oTeunu u nonounniza cena 3a3Tapearru.

www.dacoromanica.ro
LVI

231. 1528 (7036) r. mapTa 13, B a.cayn. Tocuogapb Hm) Papen' yTaep-
nigaeT paagen norinu mensgy RUpCTet H el o pogcTneHHHxamn, a HmeHHo cena BamHan
Ha Ropoge.
1528 7036) r. mapTa 13, Bacnyft. rocnogapb Herí) Papeur yTnep-
mgaeT a noe-e.-Ibinutom Honom .Tfuquy r.eno Ha Bmpnage, «-ge 61.m cyaba Bvpa
Aplroro», ofie nivgelum, ceno, Anartbroaemoe Tegepr, IIerpHnetuTH», C. menbnllgamn Ha
Bmprage.
1528 (7036) r. mapTa 15, Bacnyfi. rocrrogapb llerp Papan yTaep-
mcgaeT aa Epenne n ero pOACTEeHHHHaMn paagen mx noTtinn, a HmenHo Bpourrenn,
«rae 5ma gom g)xypgam Bpoacita», MyHtieny, Haabrnaemmit Ten e pb Ilymiann, nono-
BHHM nonnam IIHmeHoaa H HoeHene PyHxyprinop.
1528 (7036) r. mapTa 15, Bacnyft. rocuogapb IIeTp Papem yrne-
asgan, Hecxonbxo cen aa °Huy H ero pogcntennlixamH, IMHX0AHHI4MHCH nnemaHHHxamn
inicTnepy CHHy.
1528 (7036) r, 111 ap Ta 16, B a caytt. rocnogaps HeTp Papen' yTaeput-
gaeT aa uHcapem EnanaHom cena: HTOBDIDTH H Manaeurrm Ha Bepxevily, cogito cenona He-
pecHey, urge 7xHaym gparomaHemTm», H gpyroe ceno, «rge 7R113 Hian IfInantiya»,
a Tanate xycox muní B npegenax CaHeTeurion.
1528 (7036) r. mapTa 16, Bacnyft. rocnogapb ríen) Papen' yTaep-
uRaeT aa Haauxom H ero 5paTom Honom nycox aemnun npegenax JIainiaHoa, Tan 'sal{
11X DLTOTHDR rpamoTa Haxognmen D 7.HaJIH0M COCTOHHHH.
1528 (7036) r. mapma 17. rocuogapb IIeTp Papeiu yTHepHigaeTaa
cTonbiumom 71Zypuiom HOJIyHOM IrleabHHH D npegenax Cup6oH, «re HaxognnHcb ynba
Hinioapa llotimpaHu».
1528 (7036) r. napa 17, Bacaytt. rocnogapb IIeTp Papen' yTaep-
mcgaeT aa JIyuon Cuypntiem qacTr. cena CuyplitiaHH i qacn, xonogna na Cayputie, npn-
megumecn Ha ero goal() upn paagene C cecTpamm.
1528 (7036) r. mapra 17, Bacnytt. rocnogapm IIeTp Papen' ymBep-
awaeT 3a Muxyna liacTu cena Baxna n liacrb cena T-lepeTHaHu.
1528 (7036) r. map T a 18, Bacuy rocnogapb HeTp Papen' yTuep-
mgaeT aa JIyxoti gpenTaTe H ero pogeTHeinuniamn cena ItoametuTH, «rae nula BpaTya»
If 111HplaeluThi» <'rae ;101.11 OaHa», oCia Ha CnpeTe.
241 . 1528 (7036) r. mapTa 19, Bacayti.rocnogapb IleTp Papen' manyeT
umpliana6y Pomaua rpomay cenkune IIIengpeluTH Ha HonoxinHe aa npasylo H nepHylo
cay2n6y rocuogapio H ero npegruecTneHrinnam rocnogapHm BorgaHy n CTe(DaHy Mono-
gomy.
1528 (7036) r. map T a 20, B a en ytt. rocnogaph IIeTp Papel"' yTaep-
mgaer aa Hacneginniamm XIniypgam Cmp6y paagen /IX Bolcum, a HMBHHO cena OCHHqn
Ha X06aalle H Banomennu y pyn,H B0,011BDOB.
1528 (7036) r. mapTa 20, Bacnyft. rocuoaapb llerp Papem yTaep-
ntgaeT aa HacnegHuxamn CIMA IlHepfury H ero cecmpon Manen paagen HX BOVIHH, a
HmeHHo nonomul cena MoineurrH, «rge 6bin gom MOMIA», H HOHODIMbI gpyroro cena
nog necom, «rae ranem H JIacnay».

www.dacoromanica.ro
IArl I

1-11; 81
(92u) i EIdvig B Ira S id qdvtlonood u dio madrd -nto9onoo
IOUt EHHHHOHILD13 ii0HOSUhS0 na.00diadn iniSil 10» 110011 'gave/ton XHIEVIHO9 11 'xrdirew iO
`a0310d90 0100HHHEI011 11 laumadevd OH 4.LEEIE1t MI 0 I 0 l¡f 1419191f.1 OEHOOR
8g9I (M) uldER `ZZ VS1r3B£1 qdvIfonood &au madud d.a/Crunt
Sdahunrallaw Sifelidog ve oandaa Sgsidiro lelf03 Hirenniell M lurnanSirdeH EH anaeorono",
n LaulintdasIS ue 11111H 01f03 H110hHEJ madragenoK
9tz 8g9I (9m) d us.dupi `gg uSiroug cidulionood &au rriadvd -daud.S
Eli.1.wetit HOnuilmah WOIEHOHEN urea, clIOEh VINO 'PLianadnew odonirenodulf oie uwnÌfn
DiandieV u Ilandom
LIZ 891 (980L) Elden 'gg a Du ir qdulfonood dlall madm -dasIS
1.0Ent iRonnaduRTLEli 'tdodvadug mvidaholt `11H3Scl orao Hamm au andea
Sti; (980C,) vIclv ug a v uhro gduVouood dlall inadud
EE WO9ElfeHdr111 ErEE110/10II Ndu03.111ll WOHEEOdd .1,12Eh VE00 naniardrij EH

'Gri; (co)9L 1 vldBP1 9g qduliouood g" di rnadud ,tautbnclasiS. uo


`9119.0EIE[110.1,Ed9on WOUS1111 11 xii VOIHIVA1110E11,390 %Welt arao nnahnvedx Eu 'admire -ndu
nooiSmitain EH XII ont.o11 ndu auatteud o dtwendinnatta.ottod
OW) 8ZSI (980L) d vIdP1,1 Idelt01100j dI011 .10'entd0111,4Crnadud Eli Mfg
11011111fA 11 WO HITEELL003 `110dEN 1111010EN dioliduw 'orao» i 011113101 clI0Eh EIHOEISJ -Odkj EL

«111111TI

'195 8g1 (9E0(..) va,dun 8g qdulionooj &all modud d,avtfludasaS us


noulug nicenniniasa,oliod Elf00 `InfOiSdly 'idnanclicISN nanausodrig ii 11,LinanadH
11 WO

8g91 (co) a
vIdum '8g -nirddx cld'at01130j dlell 1110E1;1 .1,0EVIHdOELIS
te `SHilfdSactf W011143 uuniùniy u /40311113111114101f11 UHHHdOEHI urriodudtt luirSog orao pinunner
OIL1»

-i
'addoIfirolgEn 0011H9hS1f0II HOWEEE1 xSaYt XILISdlt `Ire3 EH xicKlod,on oifiío ommodrououd
1301fIllfOrell NOV `((e11101fEa E `00.1A:dit `11HEIHhHll EH

.13EVH1 E8 01.1(10110t 11.11111


(9CoL) w wit '8g nrriSx
uonne.L3 qLOEh E1f00 HhHLHfl
-a1terdrig
qdvVouooj &au niadvd -datu.S

179g 8g91 (gm) LI duc 08 qdvlionooj cld.all madra zaulnitdaad,S vs


11011SIf 11 OLIO nuremindmelottod di& vino un 'anesolunH EH xigdod.on °MI° noadditoxun
0111.11H
VONW 'cloridayi aodSd1t ample E314141 `doirnaH u aqi.add. arrund andrup
stez 8g9T (gsot,) vd.d ye d
gduttonood (Wu rnadvd Lavirsudamil -ee
ncid,all 'worrindlaa oda miod.udg Konedo worandlaa u XH ingeddaao dionndSduitv garriSik
SH111101f011 BEOD uHemIfdLa
99.z; 8g91 (guo) d didu Kira gdeVonood &au rnadvd mauttnedama ve
oigdahoV 4011011111S11111,111fudta EHHHd'EXEll HHtfadVHI, V H MOHMIS 0c110011011 ii '1111110HHILHIAT

Lgz; 8g91 (980(,) L1 tit d Bra diedSx gdatonood &all rnadva doentdaaLLS
te odurnlined9 WOIZOEIEll WOHEIHdH;) SHHE101f011 wiro nwerninfadax EH amSd 'aarar 431301,1
Odr1,1,3C11 EH 11[011111:Oa 01110a 11 %Well 0.10.1SELV HELIDOW Od1410S.11 H OHH111(71.10H

strz sg9I (gm)


uomq
d nuadnu 't umy gclvVonood ELLO11 HIOEIEd -OM'S
c,LOPtHC HHHISIII1V Kodolioecto odau misrenniniand.oliod ()Ina immuring) un 'anoudH
V 01E11E1 IMIIHOVOEICHOdll KM If011'EEd -EaloanSigH

www.dacoromanica.ro
LVIII

1528 (7036) r. a np earl 8, Xy rocnogapb Hemp Papew yruep-


mgaeT aa NOTHHCHI4k waptcana6om Homiom Orhiput, ero 6paTom ribipxa31a6om xpenocTir
Barra MHXyROM CTLIp,414 14 ero cecTpoti (begicoil ceno Beantrail BOHN co mewl wacen-
Kama. Ceno 6Lino oTo6pano o6mai4om micapem Haauxom, a aaTem Boapanieuo rocnogapem
CT4BHOM Monogram, Roma H3MeHHIlli 1413311HO C gpyrium riamenramamiinocamin omioro
.noTpa rocnogapem.
1528 (7036) r. aupean 8. Focuogapb Help Papew raanyeT norwinTy
Toagepy aa Beptiylo cnym6y- ceno CTapowiamibi, Beg gam' cena upimagnewann Maxcumy
Ygpx, a TpeT6/1 rocuoriapio; OH noarran ee naamen cena 111To6opemi, uprraminenian-
wero 3FITIO .1011-43Ta Tam, qaminmy C3xyraiy, RoTophift repna ero aa xameuy,
k Noma OH C ;. pyrinvat I1lkeHHH14 aM11 aoccran HpOTHB rocilogapn CTeliana Monogoro,
nocarran norpa rocnonapem»,
261. 1521 (7036) r. man 18, Criaaa. rocuogapi, HeTp Papew raanyeT
gauniimy (1)e.nu aa sepiiyio cayni6y cena Oproeurrx 14 linromiipeumr y aepxonbn Noraap-
ZIFITIa, mammy cennina BnagemTx 14 qaCTI, Borgatieurru, erreprumbie aa nameny 6m:1-
MM BOpHHHOM Herpx Hapafienom, HOCMHBIIIHM C ripyrnmx 11 3MeHHHIMIH, Boriperm
ero nnemnimiray, scrapers& rocuogapio Orecpaily H Bonperai mane, Jima rocuogapem».
1528 (7036) r. uan 28, Xym H. rocuogapb HeTp Pape in yTnepragaeT
aa uraiorropumu araiamit Ronogen, naamnaemran Pounia, u gacTb Hone °Rona.
1528 (7036) r. 11 10 12.
14 rocnogaph Help Papew yraepnigaeT 3a
narakom Mareem qacTb cena
1529 (7037) r. rocnogaph Help Papem yTnepargaer pawn een Epp-
HHIIIT311H, Cxeynerai u elm minor° cena mencgy Hamm ii ero po.icrseraumamii.
1529 (7037) r. mapa 5, Bacayit. Tocuonapb Herp Papem yraeprx-
AaeT na gparoToti ceno Heimieunx, «re Hnr Oarixarsysn n Bann Hapynyil Itraprar-
rsTypchott anacrx, npogarame wallow:4mi Amnia BapTima.
1529 (7037) r. mapTa 9. rocnogaph HeTp Papew yTuepnuiaeT sa
nacnegiumamti Aypuii macTir cena gypiieurrx u nacTir cemmia Hymiumaps.
1529 (7037) r. m apTa 9, Bacayil. rocuogapb HeTp Papem yTsepra-
gaeT aa Herpir Margritray u ero 6pamilmti Airaperixoti, ntypniefi u BpaTuna nonrannuy
cena Mariurawurn.
26g. 1529 (7037) r. m apTa 11, B acay Focuogapb lieTp Papein yniewx-
gaeT sa Toanepom x ero :xenon Aparymett qacTb cena Honcepeurrn zia Pe6pw-ie.
269 1529 (7037) r. map T a 11, B a cn y focnogaph Herp Papem yurepra-
gaeT sa Tomott Bananey xycox aeman, Baepx OT pibn Ba6eeil go onyunm neea.
276. 1529 (7037) r. mapTa 12. rocrionapb Herp Papem yTaepargaeT 8a
llapyumoli u ce pogurriemilixamii cesio Hoeimpri y nepxoasn Bbipasaeny.
1529 (7037) r. m apTa 13, Bacayil. rocnogapb lleTp Papal!' yTnepat-
gaeT aa CTaimy CTparranott nonnuy, irashumempo Teopofin, C Mleab1114HOM 11 npegenax
cena Jlerriniumini lia Beirxetie.
1529 (7037) r. m apTa 16, Xy Tocnogapb HeTp Papem yTriepra-
AaeT sa Hurray, ero 6parom kloirom u HX cecTpog lira-omen Heciionbi,o cen, Tiacru cen,
Cealluta, nyemipu, MeJ11,1111111.1 11 nonnuy.

www.dacoromanica.ro
LIX

1529 17037) i. m ap Ta 16, X y III rocuogam. TIeTp Papear yTnepac-


,gaeT aa qcwaHom Pomanom macTH cena CenemusaHn Ha H098114e
1529 (703;) t. map Ta 17, X y lux. rocuogapb HeTp Papaya yTeepac-
Jan. 3a mwrpononHeil mecTetwaPomaH ceno HairreniTH HumencHott o6nacTH C menbHHgeti
TionygeHHoe OT HacnegnincoB flama BaameH cena HgeHITH Ha Bupnage H Honomana
upyga Ha jToaoae.
1529 (7037) r. apT a 19, X y inn. rocnogapb IleTp Papear manyeT
ZIa3H, gwypinue, l'Hure ir Hany na BepHyio caym6y mecTo rn ocHonauun cena Ha
nycTupe Ha Ilepr-Tnoae y yeTba Cnminni.
1529 (7037) r. napa 19, X viun. rocnogapb HeTp Papen' ymepw-
AaeT aa MaTeem H ero pocTBeHHHHamx, BHyliamll HBannia roeHecua, HX BOT,B4HLI,
aeoHTeuiTH, rge Haxognacn gom JIeoHTHH, cenHale HoHoHa Ha Pe6pHqe, ceninue Hnuoapa
Ha Manon Pe6pHqoape ir ceninue litypam Barigapn.
1529 (7037) r. M ap T a 20, X y Hin. rocnogapb HeTp Papen yTBepac-
gaeT Ba Aneuce H ero 6paTom CTaHom Honommy cena, «rae wHn IImuny», Ha An6nn.
1529 (7037) r. m apma 22, XymH. rocuogapb HeTp Papen' yTBepw-
gaeT aa BpaHom H ero poncTBeHHHHamm, HaemnHanuamH noro413Ta Cima H ero cecTpm
AHLT, paagen can, a HmeHno: raogeHH, COMB,gymeniTH n nonoinnua BOftHOB H, «rg-
D'aun«) 6Lin BaTamanom».
1529 (7037) r. m ap Ta 22. rocnogaph HeTp Papear yTnepnumeT aa
jlyne H ero meHott Margo# nonoBHily tiacTH cena HoHgperuTH Ha pymbe TeneacHHe.
1529 (7037) r. MapTa 23. roenogapr. Hemp Papear yTnepacgaeT aa
AparoToil H ero cecTpamx nonoBHHy cena rnporia. «rae HaxogfinHcb goma PoaomaHa».
1529 (7037) r. m ap Ta 24, Xy LI114. rocuogapb HeTp Papen' yTBepw-
gaeT aa JIymneft H ero weHot1 go6pymett ceno HHIMBHH y BepxoBbeB Hepecany.
1529 (7037) r. map Ta 25, X y mg. rocuogapb HeTp Papear yTBepate
.gaeT aa raHrog NycoH 3emaH B npegenax XopaeuemToB, «me wHByT PouwaHm».
1529 (7037) r. m a p Ta 25, X y ni rocnogapb HeTp Papear yTBepw-
AaeT 3a HuHrHHett 6Llinuero cyvancuoro nopTapn ,Ilonxa MapHeik ceno ropogHwiamt
Ha Ponme H meabHuuy Ha Bpai-keuene.
1529 (7037) r. mapTa 25, X yruu. rocnogapb HeTp Papear yTeepw
gaeT 3a 6pamiTapom HaBenom CHmurioil Honomixy cena Xeregvnuarm Ha pyqbe aenae
H wanyeT emy ceno I-Z061,aHR, yTepaHHoe nopp.Huom roHgn «3a. HameHy, liorna OH Ha3Ban
ce6H rocnogapem, 3a 4TO H nnumacH ronoBbl».
1529 (7037) r. anpeia 23, XLip a By rocnogapb TIeTp Papem
wanyeT PagvHcHomy enuchoncTBy ceno rpamemTH Ha HpyTe, OTHHT0e y Jipo' Ap6ype
«neme y6Ht1cTua ero» rocnogapem CTe(PaHom Monogum.
1529 (7037) r. a n p enH 29, Xhrpna y. rocnogapb HeTp Papear
yne«ae a CanagateHcimm monnTmpem ceno CanagmeHn, nogapenuoe liTHT0p0M
MOHBCTLIpH moHaxom EBnornem.
<1530 r. aupenH 23, Xmpaay. rocnogapb IleTp Papen' yTuep-
lugaeT Ba HOBHOM tlymmom tiacTh cena Hinumni Xopoginut C cppyHToBiam cagom.

www.dacoromanica.ro
LX

<1530 r.-1535 r.>, m a n 2.rocrimps IIeTp Papetu yraepacitaeT aa crian-


catim HopTapom MHxynom naCTb cena BopeaeluTH H rrienbiuta B npegenax BoposemTH.
1530 (7038) r. HIOHH 1, Cyn as a.rocuonapb IIeTp Papeui yraeparuaeT
aa Humeganim mollacTinem nonommy cena OptteurrH.
200. 1530 (7038) r. aary eTa 20. Tocnonapb IIeTp Papen' Hca.nyeT tteptou
crialictsott meTporionini ceno gypueluTH C menbiuntamu Ha 71{147EH11.
1530 (7038) r. aarycTa 22. rocuogapi. IIeTp Papeut rritepninaeT 3a
Heptcomo criancitott mmponenuti Honomnry cena OnpHuniam4 c menbHuHamit Ha Illymy3e,
nortapeHHylo 6tatunim erial:tatuad nizapaana6om OrtykHem Eap6oacititm.
1530 (7038) r. aaryeTa 22, Cyn as a. rocrionapb IIeTp Papeui
yrsepncnaeT 2a nopTapom criancuoit 'Temen! CaBoti ceno ilemepeHrt, Ha Baxnye,
itonaperinoe Benin" cynaacaum nopTapom Mitxynom.
203. 1531 (7039) r. ap T a 4, B a cay rocnogapb IIeTp Papem yTaepui-
naeT 3a cmirom naxapitirtena Iimpurn Aparen' cesio HoweinTH Ha Pattone.
1531 (7039) r. napa 7, Bacayit.
29h-1531 reenegapb IleTp Papeiu mema-
naeT ea 6MBLIIHM MOPOOTOM raaptinom ToTpyruallynom HECHWIL,H0 can H BHHOrpaAHM:
RoTHapn.
295. 1531 (7039) r. m apTa 9. rocuogapb IIeTp Papeut yritepatitaeT aa
Ilttauom Tpit cena Ha JIHrroae TyTeacuoft o6nacTft, a HMBHHO HaTpauntaHrt, HerpHaeurrit
HoHemTa, aynneiume y rimpliana6a Honorpancaore
1531 (7039) r. m ap Ta 13, B a ea y focuogapi. IIeTp Papen' yraepaz-
ixaeT aa Bapcy H ero poneTaetuumamit nonommy cena Ypnemit n npollimegeumil
pmen.
1531 (7039) r.mapTa 15, Bacayit. rocno,tapt, IleTp Papeut mepat-
naeT aa MegennHoti H RpanyHom ceno OHneurril Ha Calima.
1531 (7039) r. m ap T a 18, X y Hm. Tomegapb IleTp Papen" ymepui-
naeT aa Bany n ero anyitamit, ClaHOBIDBMH 6bunuero XOTHHCHOF0 ruzapitana6a gaita Bonn,
HeCHOJIbH0 can u 1:acTeti can.
299. <1531 r.> m ap Ta 20. Pocuonapb rIeTp Papew yTitepaigaeT la ganom
ero 6paTom 1)ypAy10 HOJIOBRHy cena IImptieurrit y yCTI.FI Capan', tcynnenHylo y OeTit-
oaHa Ceneurrntio, me »<HM IleTpv 'Tupan .
1531 (7039) r.
m ap Ta 23. rocnogapb IleTp Papen' yraepaulaeT aa
ero 6paTom IIoaHom t'ami cena Reptil', abraynneHame y erutad:oto
OHTHoHom it
Hampa Ap6ype.
1531 (7039) i. napa 24, X y u114. Focuonapb IIeTp Papen' yvtepat-
Raer aa Xomopeinim moHaemtpem manumita tia Boxonme, re itaxogHnHeb yabfl nora-
Ora Toanepa.
1531 (7039) r. Map T a 24, X yuni. rocnonapb IIeTp Papeut yraepat-
naeT aa Ilcattom Myprynom H ere poncTadunniamll ceno MypateurrH Ha TennateHe.
1531 (7039) r.mapTa 26, Xy rocironapb IIeTp Papenc pupa:-
naeT 3a IleTpe Yaryptuty mur'. cena Moeiteurnt.

www.dacoromanica.ro
r08 1E91 (6EOL) 1 dliu Ira If E cldBV0u30,1 &OH ITIOCIUd X0Er1107109J,IC BO

IIHIVHSHB1 OdIall OISH HIls101r011 SHVIreguineo


'908ZE91> *<Li ndvflonood (Wu 'Heft(' meMondeeJS ve woHonemp 14 oe
nnrenmmealoto(L 01f03 `1411S011214) nomonnuoHdet, nlovirgo
'908 ZE91 (MU) .1 (1) dae But ',y a Svov ndv1tonooj dleu medvd -dooLLS
novinj mionandSll OICOO 1411113H1qa 'CH HHHHCBIrel
,LOVY}1,- BO

1.08 ZE9T (otot,) LI daell HUB '8Z g o S n qdeliouooj dIall medvd


LBEV3Eden,L1 HU IliVideha HHHISCIBRI: 11,1,0Bh VH1111f93 11HEXHdSh0)1 EH* eninSuo 'oar?
qShe.myi.
'868 ZE9T (00L) uldvyi qdvVonooj &Lou medvd .1,9BEHtdOELLS Be
HIKEHSlia /NNW ÁCadria II,LOPh 1,1H1101,Sif01.1 0 IkH lid11 BEEEd01f V1r03 IIII118,LHI1dore,

608 (0t0L) LI AI vxdv 9 ndvnuood &au meded IevitsndanIS te


CdBOH1III 01f0,1,0j, li cue woved9 O1OJUH 01f03 BH À141.0Xdaa m '0111101M 811.1 INDIC .491f0.1.0.1,

'NS gE;I a(otoc) vldvP1 601 nmSx gdMionood dlall madvd -ntdaluS
,L8vV B 4xiiW u Oda 11PIVH1411HOILLOVEd 01f03 `11H011111161duN 01131101%1BH 11 `11.1.3B1f90 0111141,703
tililidEw 14 d,Cif -uonemonttdrw
Z65.1 (0t0L) vxdvkza idvitouood daall medvd leeMndagaS
Ea edlell HOHIHM1141A1 14 WO mirenneameuoVod BL783 'moral" OdOatSaiií 14 1111110h1114011
ELL OHEIrif

'Z18 ZE9I (00L) .1 vldvnt gdetrouood dio11 madvd Ltee0edeHaS vs ilownD


1410,1UKOd` 14 OLIO 11WHH14HHOU.L3tOd 01f9.. vH umrelir 'xiaidpd nuumnSg VII
11.1.1113HXX3-1

ammundox li Hmemahn d xvnatedu nlmednwolvd,


ST-8 ZA:51, (0T/OL) '.1 juldvisz qduronood dIell madvd xaMondon,LS ve
vonmendnuj. H01111HdlID 11 la 0 14/VeHH111101113tiod 011'0Z, miersSamd2.0 z
audd agnif
tis gz-sy (09L) ,1 vIdx 'gz, 1400 qdvtoilood dIou medid levenedeaa,g
ve wodvd,Lem Homdedtt .110th Bin° umrehuyinvg 'ilmenw orSimudelS IvonvirvIdng
i:napzex
SE9.1 (VAL) 'a qdvIlouaoj dIall moded e.LevICHtdael& ouc x oae
nwv,aumaalond `11I3th HMVOIIIHd1I BOO VII XH 011:011 ndu exraVeud Bra° OdVII0}1 VH
01101HOIrad, 3 1410dRIOUIION 14 wooar

'KS EE91 (PA) era leldv 9 vnlanrec o 9,Lowvda ndvItouooa evmadvd


nodomm mío IavVmdachtS nonvirg u 141114,1Sdli .113Pb BIM 1111110dcHCa n 'aledej
HoHoHemrda 11.1,3H1f90
*LW 8E9T vxdvx '9 uSirovg dvnonood dIell medvd -HtdaaLT,S
VC HOLL003-1 1401091iT H Oda 1411LEHHHHaaaliod SHIMOIWEI ifa3 14HUMSJedly 14 14H110IIeE
BH.CHHI `,Lavtimdee,LS 011 9MIIIr EC 1101003-1 HO.L01fV HOOSH HifiVOB a xvreVadu -aomneanew.

ST8 EET (ROL) iiiJ ide 8 qdvironood dIell medvd lamOndeeli id


Ina limedaall n aiiiiioira nImeo,mdleu S uoi,LoS Sdoaxod9ot S'Irmani miluxmmaaloYod
odononvmo,Log Eq1B,LCII x110111VHD

61.8 9T (o) ., Pi vldv '8 nX1r3ea detonood da,all madvd laSuent


SrnmHoaaeado S9met,Hdrm 2nene.ID vzoax 'ell 'adruoSH oHYIo CH X14(101031 'exSuelfiii
eaiSdit vH `HdArvi n glom' vino kumenuunD

www.dacoromanica.ro
on gc9y V.Ldvw(-Ito!)a 1e3V -uS made,"dJoll9drtou,od -IxdaalS
&will/ rafted mrao mi,maedllox w
'eXaHoodrzu xrumaVatiellodu VHV9HtlIoM1,.ÇHa Nal-nixdop
Stwaw aa xiquar 'produeur2 lilac, yi xoxinSFrv
Tz,8 eggy (It06) J xr um de
e gir g u dL3IIciderou3oi made," wcfax.LS
VE 110341HD HIHrOa w oda WOI:Edg UON101, 01f30 `HIHIOIrS9Off aximi 'fladnaitoll H Olf00
ard» 1rw9 licHIS3 41114111e13H03-j

q.'971R 8E91 Lt0L) J w roea ;IS xdelionood dxall maded -xtdatasdi!


Iault ee INOH143 HVOH Sded xa.co xa.oun evaa milexoull u ,Ciniaorou IxXxxgraw
S-68 8891 (ItOL) x de e Ey gdeVonood (1,Lall maded laXitem dertietexx
S1VOH3 OidITLOVHOHI LIFIHVolanta It0X0 000E `110431113H n `ISIEHHE 01'1(1010H VE MTH ,L.Cruffdu
002 aoduou
tzg eggy (Itot,) dvi gy gdeVollood cla,all niadid ,T.aelintdau,S
orao xxemuad H SHHHOL7011 rap V -LudnawAted
13e
WOdOrE0j, H Ode mntexxxxaa.Lottod
8851 (ItOt.) a gjcIw x pun xdurouood cia,oll made(' -xcdaulg
lavr ee iiiorSxxik x oda mvuxledo 'erao ard» 143,LattOXVH MI1111 EH OHHEDOX H -Rao
ll.tmaXx ill ionmadall
9Z8 S891 ItOL) x vIde g qdvrouood &au made,/ am/wild:1,Ua re
uoudew H aa waddle thLooll Sinmorrou era° ximmexp dortro ex adomSg
tge gg9y (MO 'd If eIdU 'tz ernSx xclerou3od dIall maded 111d0H.L,C
latt 14010.1VdIr xouSnoadauv II HE WORSJBH worSnxrdrinom siorh vino HIrrianoodi, VE
oiSimaruSx HIAIH S 41.1HHd'elq HdOhOit 1.1HHI3d1iH
szg 889y itot,) ( w SD h ae B
a. e 48z xduVouoojdlall maded ,LarttlxdaxIS
VE WHHO1OH0d9Ott wadruTeFION era° manaxeraog 'ell 'amirdrmox aormadetou Nodal=

leer
g
woxfiff 'worSdnific

1{Vi0dl HBIBELLOIJ0W03

e
SHIM VICO3
Egu
worxdavj
Li

CHTID moan
'MINH
'mere
V OTHHVI
OOHHOdVVOH

Vldv sz FimSx gdetfouood dIau maded -mdaaa,S


(ytot,)
H
Pa

oda HRUHnimounVod SHHHOICOH 11013riairo VH `auoudixii -OHM


mrtt vireo riattorom V11130X H OH03 VH OHrla
WHH3H0d00 woourexdriu WOHOH ' 3
'lledritx xruniadelion wooeremdriu ruing uocreD

HULL xex HHO maneda.S. '1111.101f111114d11 eltdon,, EH SHIER


SH1d13 HICSHErcil ffORFOII «Ndu,Les,
ogg ggg (ItOL) i due Bra Ef o 3 ri xdvrouaod d,Lall made,' ,LaSrext
Smioxotuntoliirow oidmoexow °rap xunamundag ii atiOnfON o viadruauxow woliSdu
Huatunixraw gattSdues FilumulairuiN viadettonood extirdoH
Igg (gw)t) Xa q d ir e d101130,1.4C 9
tE9I dlall made,' ,LaSuext Swoxotweettrow
oidixa.oexow ruraitadu dSdxox sdruoinom
ggg tegy (zot,) PzLi de ea, g ` -Roo xdetouood dIall maded lattLo
tteaH Saeduoda nrexnunaaa,D1rtod ora3 xxahedj aodoa.ox exiqr adody risdaa,S
H
8-814 1qH0Wfl qdvVonocki og LLOEFISHOLI naweeff orao mienTextrow, H OHIHJ

ggg (8tot,) wi de el Sroeg gdeVouood dlall made,' -w.daoi,S


aaett ve onto worSdxSif 413E11 efre9 'ammo Hoodatnuttoxvx OLE SI Suodolo merry.
tge 9ggy (gtot) d w mr.de `g peg uSr xduVouood dlall madvd -3xdaa.LS
xaer re ifolimpoo SIIIVIO1f011 erao ILmurratnaucH arrrgoH li Simaorou rminpuraw
THITIV011 VMOLLSV31

www.dacoromanica.ro
LXIII

$35. 1535 (7043) r. mapTa 5, XymH. Tocnogape IIeTp Papem nogTeepw-


gaeT 3a MIRO' H ee poncreemuniamH TpH mecTa Ailli Hocenewm Ha Menume, a "mermo
,Ilamumea, BpaTHoeo n BacHneym4 , a Tainfie HymHoeum H Cacenu Ha BoTHe.
330. 1535 (7043) r.mapTa 9, B a cay it. rocHogapb HeTp Papem yreepw-
AaeT 3a CLIHOBbHMH IIeTpa Byirm H Baugyna ceno liarroTe y eepxoee9 limpmy.
337. 1535 (7043) r. MapTa 9, Bacny TocHogaph IIeTp Papem yTeepm-
gaeT 3a Benin-un( n0r0(f)3T0m Toagepom gea ceninga: ogiro Ha PayTe, Ha CTygeHom
uoaoue,gpyroe Ha peque Muramos , Ha TaTapcmx Honoguee
33S. 1535 (7043) r. mapTa 9, Bacny rocHogape IIeTp Papen' rreepnt-
gaeT aa gpanuoit n ee cempoti MapHeti gacTe cena Bacenrru Ha Taanay, , Hynnewipo
y BHpia. Mamulla IlIanra.
339. 1535 (7043) r.mapTa 13, Bacny ti. Tocnogapb IIeTp Papem yTeepnt-
Aaer aa gomepeio OaHa MIHROR H ee pogereeHmwamm ceno BynType.mTH Ha Berpnage.
840. 1535 (7043) r. mapTa 18, X y Hi H. rocnogaph IIeTp Papear yTeepw-
gaeT aa Toagelt H ero 5paTOM raepHnom MaCTb cena HocTioHan0 Ha Capare, JIanynnwH-
cHo3 o6nacrrn, «rge Haxognaca gom HOCTH. Pycyna.
341. 1535 (7043) r. mapTa 22. rocHogape IIeTp Papem yreepatga aa
Afigpa5ymom H ero pogerneHHHHamm macTe cena Ba6omeHH Ha PaHoee.
1535 (7043) r. mapTa 22, X y auf TocHogapi. Hm Papal' Treepw-
gaeT aa An6oTott nAparoToit mame cena 3ananHemTH Ha Hpacimmoape.
1535 (7043) r. mapTa 22, X y I1111. focnogaph IleTp Papem yTeepw-
gaeT 3a raHrok macTH cena YHrypemi Ha IIpyTe.
344. 1535 (7043) r. m apTa 22, X y m 111 Tocnogape IIeTp Papew HianyeT
HeipHana6y go6eipmuy Tomme aa eepHylo caym6y MCCTO Ha Trompa Ha BoTHe menigy
go6po1 n Oane «Ana OCHOBOHHH cena».
345. 1535 (7043) r. mapTa 24, Xymn. rocHogapb IIeTp Papear yTeepw-
gaeT aa II3Tpauwynom , (13eTHouom n TIaaopom mame cena Xayaeuvrn Ha nyTHe.
346. 1536 (7044) r. HHeapa 11, C y m as a. rocnogape IIeTp Papen' yTeep-
migan 3a Hamapamom 113 aucTnepH11 ItIoHom Honewit =lacre cena nommpaa.
847. 1536 (7044) r. nnapn 18, Cym a a. FocHogapa IleTp Papen' yTeep-
H;gaeT 3a XomopcHHm moxacTupem HecHoneHo cen, wienmumoe, peMeic H ropy oCO3111-
HLIM HCTOIHHICOM

1536 (7044) r. HHeapH 19, C y m as a. rocnogape IIeTp Papen' yTeep-


migaem aa ByaaTynom H ero ApmaHHoii ceno Mamememi, «Haameaemoe
nemTH», emule BennHoli ByROBHHEd.
1536 (7044) r. aupena 26, Xmpaay. rocHogapb IIeTp Papear
yTeepmgaeT aa II3yHom u ero poncTeeHHHHamn cena BorgaHewTH H CaHyeHH, a Tamice
nponanegummil Hmu paagen.
850. 1537 (7045) r. mapTa, Bacayft. rocriokapL IIeTp Papera rreepawaer
aa HoHom ceno BOaHlIHH Ha JIHminione H mecTo ;131F1 nacela! Ha Cyxom TIoToue.
351. <1537 r.> mapTa 7. rocnogape lIeTp Papeui yTeepwgaem aa HoHom
MaHaynom gacTL cena Borgaueurril Ha CepeTe, HynneHnyio y BH3T1i0B MHxyna llowapa.

www.dacoromanica.ro
LXIV

1537 (7045) r. anpeng 30, X yam. rocnogapb lleTp Papem yTnepai-


gaeT aa noroiDaTom Toagepom mamma Ha PayTe «Hp0T1113 yema Mmiraqa».
1538 (704() r. HIOHFI 14. rocnogapb IIeTp Papem yTnepamaeT aa
}limeHelium moHacTmpem macTb cena OmaniTn.
85/. 1539 (7047) r. maH 24, Xmpnay. Tocnogapb CTetImH Capama map-
HigaeT aa Mongoinincimm moHammem meabbmny Ha Tommie, nogapemmo mamma
aorimpaTord ToTpyinanom, moTopmft Rpm' ee y Moana MOgOK8
355. 1539 (7047) I'. MOHR 13, HyTnelicmxit moHacTmpb. El:WM{0H
Baga AnacTacxe ymammaeT, TITO ox guancilm nogapm llyTHeHcmomy moHacmpio Ha
HOMHIIIIII HO 100 Beurepcxxx 30JIOTLIX.
856. 1540 (7048) r. map Ta 7, X Lip a a y Tocnogapb CTeijmu Capanqa
ymepHigaeT aa Harofl, goqepmo Mapylimm, n ee pogcTumminiamn ceno Mamcnveurrn
liailepnom macaw, Tan Ham ORR yTpaTimii ripmmaernil, omorga Typemmil gap, Hanan
Ha Hamy orpaHy$,
1540 (7048) r. <map Tamaa> 13, Xbrpaay. racnogapb CTe(Daii
Capairia HiaayeT HemoTopmm maim! sa Hpauyio HBepHylo cayai6y cennum, Hanumemoe
minuted mea, Hume 04meneHn x Hume Homan:rm.
<1540 r.> m ap Ta 23, Xmpaay. rocnogapb CTedmil Capama rimpHmaeT
aa lipaqyHom aa BepHym cnym6y ceno HoHneurrn, Cyqaucmon 06nacTn, co Bcemn miceamamn.
1540 (7048) r. naa 1, X brp a y. rocnogapb CTet/ian Capaima yTuepHi-
gaem sa caymmepom Hinioapoil gam', cena rnogenn H cemmie Illep6ama Ha tlynyme.
1540 (7048) r. m a H 11, X la p a a y. rocnogapb CTeall Capanqa,
yruepmgaer sa Enlinmoti qacTb ceaa rpeqemTn, mynnemiym y ee 6paTa Toagepa Maocim.
1540 (7048) r. mail 18. rocnogapb Cre(DaH Capainia HiaayeT Tome
ero 6pambHm TIBeTRII B OTOHITR, PaRBTay, BOTelLITH ngp.
1540 (7048) r. niong 4, Cy q a It a. rocnogapb CTecimH Capaima
ruepargaeT aa XOTHHCISFINI nmpmaaa6om Amipenmon IllenTannq nomminly ceaa Eaapeim
mixie HoTnapn.
1540 (7048) r. MOHR 13, Cy q a 13 a. rocnogapb CmeefiaH Capaima
yTuepnigaeT Ba AparomaHom n ero 6pambHmu, ellHOBbHMII rimpmana6a Mumma, Imam
cena Xnainuemi Ha Crime.
1540 (7048) r. Hox 6 pH 30. rocnogapb CTe4IaH Capanqa yTuepHigaeT
aa Xomopcinim moHacTmpem Hecmoabmo cea, gua imam:anima H ropy c coamimm ncTotinn-
mom, npyg, gua momoagoma co ucemx Hpyiniamn mimemlinny Ha Cwrile, HemoTopme na
moTopmx 6maff nogapeimi noro(DaTom Tomiepom.
1541 (7049) r. Mrymen BncTplummoro motiacTmpa nepomoHax Ceparixon
co scam co6opom paapeummT moHaxy Te4ably mi6paTb ce6e mecTo gaia nqeabnima Ha
moHacTrapcmix miami rocnogapcimx BeMBSIX, HO e ycaounem OeTaBIITB noc4-le CMepTII BTO
Memo moHacTrap10.
1541 (7049) r. amp en FI, Bacay rocnogapb IIeTp Papem yrioano-
maximuaeT aoro(DaTa raupimaina n naxapmma Houma HanTii mpenocTimix warm', rge
61.1 OHII He HaXOBRBIleb, H BOHBOPHTb RX HO gomam.

www.dacoromanica.ro
LXV

867. 1541 (7049) r. anpeng 27, Xmpna y. rocnonaps HeTp Papera acanyeT
maroma amura HoHa Honomma traoms cena BenaH HepHorm, yTepHHHoro chniramfrmn Roa-
mulla , mona OHM Banomann rocynapcTaeragro Haarry B Xmpnay» u abirtparar BC0 aCHp1.1.
1542 (7050) r. eapang 19. rocrronapb lleTp Papera yTaeplunaeT 3a
pagayHcHHm enucHortom TeogocHem ceno A16ernTH, HyrureHHoe y HpHropHe
1542 (7050) r. anp ena 24, X p no y. rocnogapb Herp Papear manyeT
IlyTHeHcHomy moHacrmpro ceno HeTpHrtarar Ha Bauree co acemit goxortamm H HpyAOM
870. 1542 (7050) r. aupeia 30, H c cm. rocnogapb rleTp Papera manyeT
xonmerromy nmpHana6y HHHoapa Xmpe ceno HoTpononernt ira CepeTe C Buce:11mm
mime cena, a lame menbararm Ha CepeTe. OH »mayel. emy rae ceno XriperuTH, Cyaaa-
cHoil o6nacTu, Ha Mongoae , yTeprrarroe 6LIBUIRM ancTuepom Hpacrutruom 4aa nameny, ,
un-aa HoTopon OH H Horn6».
1542 (7050) r. m afi 31. rocnonapb Ilerp Papera yTnepmnaeT aa HrHa-
TOM H npyrnmir maca, cena HbrageraTH Bgparomeso nona.
1543 (7051) r. cl) ea p ang 25. rocnonapb HeTp Papear HianyeT Monno-
ruracHomy monacTrapro ceno CDJIHUITH , nonoarary Hpyna OpaX0By H HOHOBHIly cena
Banymerra c menbrinuamn
1543 (7051) r. anpenH 24, X br paa y. rocnonapb rleTp Papera
yuonnomammem Ho6paTcHHil moHacmpb oxpannTb Hpyn a Beney H Bce pytibn H HH-
Homy He naaam npaaa Ha py6Hy B amurrie 6ea Benoma HrymeHa.
1543 (7051) r. <anp enfr 24 m arr 25>, Xmpnay. rocuonapb
Papera »mayal, 1-166pan1romy monacmpro ceno Panera,' B o6nacTH Huregy.
1543 (7051) r. m aH 25, Xmpnay. rocnonapb llena Papera yraepm-
naem aa opreeacturm mapHana6om lioamotk rHaHrH tracTb cena Pon:marra Ha Criarle,
Hynnerrayro y Teprnma ArtopefirtH.
1543 (7051) r. a r y cTa 6, C y Ir as a. rocnonapr, HeTp Papera manye'T
Monnomractromy moHacTiarno cemericTno HmraH, HynneHHoe .rocnonapem y Perrilla 6HPaYna
Ha BHCTIHSHLI.
877. 1545 (7053) r. cerm 6 p a 17, Xmpna y. rocnonapb HeTp Papera
yTitepranaeT aa MonnomracHum mollacTmpem Hpyg B mecTearre Baa H priet1 AJD1 meamnra
H Banfurmugx murmura.
378. 1545 (7053) r. narra 6 pa 14, Cytt asa. rocuonapb HeTp . Papera
yTnerntrnaeT aa aenramm norotbaTom MaTuarnom ilaCTb cena Bpaeurnr, Hynnerraoro y
BopHea Bpaemma.
879. 1546 (7054) r. Hlluapn. rocnogapb HeTp Papera rraepHmaeT na
Bonomoit, Tomon HaTpaunio H Margott qael b cena HorareraTH, e,re ?rama MHnoae».
380. 1546 (7054) r. map T a 1, X y ILIll. rocnonapb HeTp Papera yTaepncgaeT
aa CHMOit H ero poncameHHHHamH qacTb cena rlommpaa , a TaHare npormaener1Hm9 ama
paanen HmyurecTaa
881. 1546 (7054) r. mapTa 4, X y tu H rocnonapb Han) Papera yTrieparnaeT
aa CaBoiAir ero ponmenrauramH macTir cena, orne ama ItomaHeab , Ha Pa6pmnr, Haam-
aaemom Tenepb Hap6ypernTH, a l'aliare Hponasenerarbril HMH paagen.

V. Documente-Moldova c. 668
www.dacoromanica.ro
LXVI

882. 1546 (7054) r. m a pr a 17, B a cn y rocnogapb Herp Paper"' yrsepac-


gaer 3a HrHarom Itacrb cena HaaanewTH Ha Mime.
1546 (7054) r. m ap Ta 18, Bacay rocuogapb Hemp Papear yrBepnt-
gaer Ba micapem Teogopom Banamom ceno Bupatosem4 , Hnmeuctwft o6nacTx.
1546 (7054) r. m apT a 20. rocuogapb Herp Papear yrsepKtaer aa
raspininom H limioapoit u YIX cecrpamH qacTH cena P3Haeutrx.
1546 (7054) r. m apm a 22, Bacnyft. rocnogaps Hemp Papear yrsepac-
gaer sa. Herpn, ero cecrpamx Tygopoli u BaCHHHHOHlinpyrnmn pOnCTBOHHI1HaM14 HOBO-
BMW cena ronaeurrn Ha Pa6pHim.
1546 (7054) r. map Ta 23. rocuogapb Hemp Papetu yrsepntgaem aa
Ca(proft, gogeprno HoHa ilonmpaHR, u ee pogurnemmxamn cena Oweturn iia Cre5mute-
u Capatumeurril Ha TenencHfie, a Taxme npox3Begemm1l H1411 pamen.
1546 (7054) r. mapa 23, Bacny rocnogapb Herp Papear yrnepx-
gaer aa Crairnynom u ero 6parbHmHJIaaapom H rat:41)14.1mm, a Tame aa xx cecrpoll HB14011
ceno Tynceurrbi Ha Borgane, Tax Ran Hx .nbroTHan rpamora cropena so spema nontapa cena.
1546 (7054) r. mapTa 24, B acny rocnogapb Herp Papew yrnepac-
gaer aa normbarom 140/1014 nononHny cena BaxnapH Ha Tyrone H nonormuy cena, «me-
moir' ane, Haamaemoro Tenep, XIsopmplaHH».
1546 (7054) r. m a pr a 15, B a en y Focnogapb Ilerp Papear yrseprn-
gaer 3a Batten 14 ero }xenon Mymeil nonommy cena CroHnieuirH, Haxognuteroca no
iVattucemy anxyayg.
1546 (7054) r. m a p Ta 27, Bupn ag. rocuogapb Herp Papem yrsepaz-
naer aa HoHom roecxynom , Cramynom Bypcpcom, regeonom, (13panuanom uTharn".),. nom
Bypcynom memo Ha nycrupe B °Mann y Bepxosbn J1030131,1 g.7151 OCHOBann11 cena.
1546 (7054) r. mapTa 27. rocnogapb Hemp Papear yreepnqaerBa
MI4XyHOM u ero poncrsemmicamx ceno HoMaHeuirir, "rae HOCH M311/13y31>>.
1546 (7054) r. <m apTa 27-29 Bupa ag. rocnogapb Herp Papear
yrsepncgaer aa Cyloscxxm noprapom Herpe BaprimosHmem ceno Manermox, IlepHo-
mincxog oGnacrn, nonyttenHoe HaameH OT gbHica Hoana 143 Hcc.
1546 (7054) r. mapTa 29. rocuogapb Herp Papear yrsepugaer
Mbrpgutenarom u ero pogcrseimmtamH ceno BeplunaHH Ha Ko6bine, «rge 2+C}In Bepem».
1546 (7054) r. m apT a 30, B p nag. Focnogapb Herp Papear yrsepm-
gaer sa Ban01110M Ilopranom x ero 6paTOM C1471110HOM TIOpTaHOM nonommy cen °Hewn"
Ha Torpyme, BpalmaHH 14 qacrb cena CHopitemTH.
1546 (7054) r. mapa 30, Bupa ag rocnogapb Herp Papear yrsepat--
gaer aa Herpe u ero poncrsemnuomn ceno Banomemm Ha 10xame.
396. 1546 (7054) r. mapa 30, Bupna. rocuogapb Herp Papear yrsepac-
gaer 3a CIIM08 n (DerxraHom ceno IHeraame, Tax Ran OHM yrepsum npmmnernu, «Roma
nimmen cam Typernimit uapb C TaTapamn u orpa6Ha Hamy erpany».
897. 1546 (7054) r. m apr a 31, Bmpaag. rocnogapb Hemp Papear yrsepx-
gaer Pa Konaltom, OpauHnoit n Angpettuoti tiacrb cena 3opHaeutru H Brnomanu, «re
6bux cygba Opymymenyn».

www.dacoromanica.ro
LXVII

1546 (7054) r. mapma 31. rocnogapb Ilerp Papen' yTsepacgaeT ea


saTa(pom lOpmett gama cen IIonosnu Ha INaHnce n Honenu
1546 r. a n p enn. rocnogapb IIeTp Papear yTseputgaeT sa lionipsoit
macmb cena .11eyttemrn Ha PaHoee c menbiumeti.
1546 (7054) r. a np e nn 1, Bup.iiag. rocnogapb IleTp Papear yTsep-
mgaeT ea rfaxacom macTb cena Hopogeung.
1546 (705(i) r. anp e nn I. rocnogapb IIeTp Papen' yTeepacgaeT aa
BaTuHom n ero pogerseinuntamg gacTu cena IlepHania Ha 9naHe.
1546 (7054) r. anpein 2, E fa p a ag. rocnogapb IIeTp Papear
yTsepuutaem ea funioti n Hpnnoit, gotiepbmu HHHHES, no nonosilHe cena ,aym6peeeH1f
Ha Paxose, Tan Ras OHH ero nogenunx memgy co6o9
1546 (7054) r. anp enn 2, B mi) rocnogapb rIeTp Papen' yTsep-
mgaeT ea saTarom rHAHOHOM ceno IIIeHgpeuiTu Ha IIonomme.
1546 (7054) r. a np e Jiu 2, B Ltp J'ag. rocnogapb Hm Papen' yTeep-
aman ea Mylueft Opussoatieft nonommy cena, naamaemoro «.11a Mux orDyTuna».
1546 (7054) r. a n p enH 4, X y 111/1. FOCEIOAapb IIeTp Papen' ymsepm-
gaeT ea OnaHom H ero pogcTseHHusamu nonommy ce.11a HopoTeHn Ha Empane, xynneH-
Horo y cama sopHuna XpaHa
1546 (7054) r. a n p e Jiu <4-30>, Xym11. rocnogapb IfeTp Papear
yTsepusgaeT sa CTOJIMPleROPeI HOHOM ronattem t'ami cena Eépeurrx ea IIpyrom, urge 6ma
cygbn HHF1».
<1546 r. anp e a n 4, HIOHH 4 > , X y rocnogapb rIeTp Papen'
yTseputgaeT ea naxapinucom memz rocnogapn Huxoapott nomecTbe u cenkune Illep6ansa
Ha Ilynyue.
1546 (7054) r. <anp e mi 4 u H FI 4> X y Lux. rocnogapb
Papear Trsepumaer ea Onpeit YHrypanynom ceno XopoguinTH Ha ilyxype.
1546 (7054) r. a n p enn 6, X y11114. -- rocnogaps IIeTp Papear yTsepui-
gaeT ea nonom raspunom Cesapoll mienbnux n npegenax IIoneurru , HEapaureTypcsoik
o6nacTu.
1546 (7054) r. a n p e nn 7, Xymn. rocnogapb IIeTp Papew yTeepm-
gaeT ea (DeTeti n ero pogcTseHHfixamu ceno ED.71011WHITH Ha rup6osene.
1546 (7054) r. anpean 7, X y in rocnogapb IIeTp Papen' manyeT
HocTenbuuxy Case sa npaepo H BepHyro caym6y liacTu cena rupnemTu, TexpicEoii
o6nacTu; aTy lacTb noTepan HaTpaunto , clan BpaHa, «ea HosapcTso , nora OH 6eatan
c raHetuTamu».
1546 (7054) r. anpenn 8, X y mil. rocnogapb rIeTp Papen' yTsepm-
gaeT aa gparoToft, cuuom caygutepa limpcTu, ceno itoineuiTu , Tau Has 4130 spemn 'minen
noeogxu no Bearepcxon 3emze, go (Darapaum, IOMN11LJICHHHH o6oxpanu ero gom
aa6panu limo:numen Tam gapcTsennylo rpamoTy». Ceno 6uno Hamo CTe(paHom Benn-
HHM y Pomaxa rup6osa1a, «xoToputi , Hamenusinvr, 6eutan B MynTeHmo», n nogapello
caygucepy

V*
www.dacoromanica.ro
LXVI I I

1546 (7054) r. an p eau 8, X y rocuogapb lIeTp Papem rrsepw-


gaem ea rilaynom qacTb cena EmpcaHa, onanisaemoro Tenepb OHHaini».
1546 (7054) r. an!) ean 8, X y rocnoaapb IleTp Papeiu rrsepsic-
aaeT sa MapHom HaHOTOti H ero pogcTseminHamn, Buxom XOTHO, ceno, «re aIIIJI XOTHO»,
Ha CTasiume. OH TamHe yTsephigaeT aa Hearn H ero pogcTseininHamn, HuHamii
,IsitypipHysia ceno ,/:(mypauteurrx, a Taxme Hycox semnit co cTopoinl gporymaiin.
1646 (7054) r. an p eau 11, X y m rocHogapb IleTp Papaw ?Hauer
ITyTHeHcHomy monacTupio cesio HerpnHatin Ha Barney c Hpygom iI menbinuieti.
1546 (7054) r. anp earl 12, Xyrun. rocriogapb IleTp Papeni yrsepnc-
;lam sa nncapem Tomepom Bonomom mammy cena HanemeniT0 Ha Ho6bine, «imam-
saemoro Tempi. ItayTHIBaHH», H TIONOBHlly 11031aHLI HayTeMa C menbiunleti.
1546 (7054.) r. au p eau 14, X y rocuogapb Heap Papeat yThepm-
gaem sa eT0J1bHHHOM HoaHom fIgHom ceno IlepHaHoy Ha gHecTpe amine Bocnuesa.
1546 (7054) r. an p eau 15, X y Lux. rocnouapb Tlemp Papem FrsepHi-
uaeT aa Biapnagom H eTO poacTsenHnitamn, sHyHamn HncTpyna, Honolulu cena MapHO-
BtrfaHH, a sa CHMOR MapHothiqem u ero coma sTopylo Honosimy aToro cum. OH 'moue
yTseplitgaeT sa Mkixan.nom n ero pogcTseininHamil cesio Teprieurrn Ha Bbipaase, alam-
saemoe Tempi. Bopourrn».
1546 (7054) r. au p ens 15, X y rocnogopb HeTp Papeiu ymsepnc-
gaem sa MapToti H ee cecTpoil MHHOii qaeTb cut ransulemx, MbulacTlipH H Houna.
1546 (7054) r. arcp eau 15, X y H. rocuogapb Ilerp Papaw manyeT
Himmel MHTp0HOJIHH mecTeliHa PomaHa mammy cena Unlearnt Ha Empaage e petulant
n qacTbio Hpyga .11ososo, HoTopoe rocifogaph 5351JI y BilyKOB auMu BPPAYPa, gas HM
saameH ceno rnogenn.
1546 (7054) r. an p e nu 16, X y H. rocuogapb IleTp Papein yrsepni-
gaeT aa BLIBHOM H ero CLIFOBbHMH Hniciul)opom n CHMOHOM rionosimy cena AeTenena
ua Kyne, HpogaHHoro uollepbio rimpHana6a HsaHHa Mammon, ,IT0611 OTHyIIHTbell OT
TaTap.
1546 (7054) r. an p ens,' 19. rocHogapb IleTp Papeui TrsepacgaeT 3a
BOIMIHHOM DtpeMOM Xypy cum PymbiHn Ha Odium n macTb cena 3meuHn.
1546 (7054) r. an p enn 19. rocnogaph IleTp Papeui rtsepacgaeT aa
MapHom x ero pogcmhenHnHamn nonosHHy cena B,ynTypetuTx Ha Bbipaage u mecTo gJIR
menbinuim Ha CTaBHHHe.
1546 (7054) r. an p eau 20, X y rocuogopb Help Papeui yrsepac-
gaeT sa lipanyHom u ero 6paTbsimn ManHaHom n Mapinie can° HSTpMMBHeWTM Ha Onane,
Tax max OHLE yTepHan npusunernio, «Hora B Hammy cTpaHy sToprca cam Typeining gaps».
1546 (7054) r. a Hp eau 20. rocHogapb rim Papem ymsephgiaeT
pawn cesa JIaproulami, °Heim, ranalueumn x HaHmeuiTri men:ay csrHosbumn Oaria
Xypy, nuiiamn HaTpy Xyxyan.
1546 (7054) r. an p eau 20, X y11111. rocnogaps HeTp Papeui manyeT
impionaGy Hosorpaga lllaHupy Honolulu cena Ogeneurrx Ha Bepxeqe H muumuu
Ha Bepxeqe, rump:Hume meTpapom HoHaulem «n3-3a =maim, }coma OH Downs' c
gpyrimin nameHHHHamil npoTna moero nnemuminiza rocnogapn CTe4)ana Monogoro».

www.dacoromanica.ro
I,XIX

1546 (7054) r. a n p enH 20, X y lun. rocnogapb IleTp Papen' yTHepHi-


gaeT aa CTaintgoil H ero pogeTHeimitHamii cena flepeinamTit, HifeTopenli n MmineurrH.
1546 (7054) r. anp ami 20, X y ni H. rocnogapb IleTp Papen yTHepm-
itaeT aa THTnaHo11, inuirmien eTORLInniti Hui, n ee pogeTBeHHHHamit, cena Aonnieurru,
y yeTbit An6141111, H DiltleHITH B 110enti.
1546 (7054) r.aupeiii 21, X y mil. rocnogapb IleTp Papeui yTaepat-
gaeT 3a raHrOH H ero 6paTom Ointynom HaeTb cena CHopneuiTH Ha allanynute.
1546 (7054) r. a n p eng 21, X y in H. -- rocuogapb IleTp Papen' yraepai-
gaeT aa MHxannott H ero pogeTrieHHHHamu cesio ByHypenrru Ha Bitnaamo C menbuituamit
it moiracmpem B JIyHme.
1546 (7054) r. anpena 21, X y Hin rocnogapb lleTp Papein HcanyeT
monacal:apio, «rae xpam LB. npopoHa 14,11bH», nonortmHy cena KfleTIMLI eMemAnniamm
HoTopoe 414CnOICOH sexy 6izano Hannim».
1546 (7054) r. anpei 22, X y ui H. rocriogaph IleTp Papeux ymaepHi-
gaeT aa Mynief1 n ce gaolopoguram OpaTOM gparoTo14 nononllny can Criepaeurm, rIpo-
HeLTITII H (Dexereurrx.
1546 (7054) r. anpeiIn 23, X y in H. rocuogapb BeTp Papen' Fraepai-
gaeT aa BITecDynom x ero 6paTom Ciap6y3Iom, a Taxwe 3a ero cecTpamit Mapyiuxot1 u
M3perion ;pe HOBSIHLI y yCTbg Capum6bi e lipygamti n mecTom gas. MenbnInHat.
1546 (7054) r. anp e sin 24, X y lux. rocnogapb IleTp Papen' manyeT
Bo6paTcHomy moHaemipio cena rIpecHua, lloTpononenn x ritpeurrH e meabHiniamn,
a Tamice HHHorpagmtit Ha xonme HopHy.
1546 (7054) r. an p ea," 27. Focnogapb IleTp Papeui yTaepHytaeT 3a
BopoHencium monacTupem COMO JleOnTli n npyg.
1546 (7054) r. <anp enam > 28, X y lun. Focnogapb IleTp Papew
yTnepHigaeT aa Bapnapoi H aa Toagepom Bepeniom ceno BepeineniTH Ha TaanDy, orgo
HaxoguncH gom °ama».
1546 (7054) r. anpein 30, X y luit rocnogapb BeTp Papen' »mayo,
nyTHeHcHomy cTapocTe Kupgaie Bona aa Impuro capH6y ceno IlleHgpeuiTH Ha IlyTne,
yTepHHHoe 6LIBBIHM nocTeabHHHom 113THem n ero pogcTaeHmixamit «Ha-sa HameHm, nora
OHH C gpyrxmll xameummamx Boaaeau Ha npecTon, Boripem Mue, nompa, a HmeHno
CTe(DaHa , npoaaaHHoro CapaHHoti».
1546 (7054) r. anp ena 30, X y in H. rocnoAapb BeTp Papein ymaepHi-
gaeT 3a T36plem H ero HteHoft Bapuapoil qael-b cena OapHyineinTn.
1546 (7054) r. m aft t, X y rocnogaps BeTp Papen' yTHepHigaeT aa
11oHom rlaHitom H ero 6paTbnmu FIHRoapoit x Aparyinom macTb cena I0Haula Ha Moinine.
1546 (7054) r.m an 1. rocnogaps IleTp Papen' yTaepmgaeT 3a Hfirynom
n ero cecTpon CTainio11 Haemb cenmuia, <'re anta Cima, Ha IlyTne, Haamaaemoro Tenepb

1546 (7054) r. m mi t, X y mil. rocnogapb BeTp Papen' ymBepautaeT


aa CTaHott H ero pogenteHHHHamis «cumule Byair y HpaH 11HcHy H 'mamen pngom e
Byarapx, naamaaemmil Tenepb By6ypyaeHH», a nimia npouaaegemmill nms pavea.

www.dacoromanica.ro
LX X

1546 (7054) r. Mag 2.rocnogapb lleTp Papein reepmgaeT ea ee


geoloponimm 6paTom Mipaamom cena HaTeurni Ha Ro6Line, n Rocinienn Ha 3e1eTnite.
1546 (7054) r. <m a 14101111 > 4, X ymn. rocnogapb IleTp Papaw
manyeT Boporiencliomy moHacTilpio cum Baninnia Ha Barney c Hpygom n menbinnien,
noTopoe yTeprin 6rommit trammin Caltynny 41,13-33 namemA, "coma imam C iipyrnmn
noTpahm B0313311 Ha npecTon noTpa, Boxpenn moemy rinemninniny rocnonapio CTe(Dany
Mononomy».
1546 (7054) r. m an 7. rocnogapi, IleTp Papaw raepninaeT ea Xomop-
cimm moilacTrApem Honommy oaepa Opnxonya n im momosmona, a memo Beinnaene
n MplellInty C oaepnamii, 113X0W111U4MIICH B63114311 Opfixosyna. Bce 3TO AND/UM nano -
;mainly ripimannonam monnomincnum moHaxam.
1546 (7054) r. man 7, X y MA. rocnonapb IleTp Papem rraepicRaeT
3a i11picana6om IleTpm I-Wpm ceno Xanntium Ha Sammie c mecTom ;inn menwmn,
a Tamice nacexy n npenenax Xnarieunn c Hpygom H
1546 (7054) r. m an 8, Xy rOCBOgapb IleTp Papaw reepxylaeT
ea Ilamnom Pannorom, MapNom n lieTpem Bepemom ceno XoTgaHH Ha Jlapre, «re ;MIN
Oran liony Gait» .
1546 (7054) r. Man 9, X y m R. rocuogapb IleTp Papem FraepasnaeT
ca TpluDaHom n ero poiicTeeinninamit cesio PomuHeinTx Ha Bacnye, Tax Raft ero aLroT-
Hue rpamona, nonytiemible OT npeminix rocnonapen , «cropenn B nome 143111, nora
cropen ero Rom».
1546 (7054) r. man 10, X y11.111. rocnoympb IleTp Papaw paiepagiaeT
ca 1o6po13micunm moHacTupem ceno Taymi, nonommy Tenfincima H Cosmetmoe rnpno,
rionygeinime UM OT Cnmiz Biirn maiden cena BornaHeium.
1546 (7054) r. m an 10, X y rocuonapb rleTp Papaw raepninaeT
ea TpinDynom u ero cecTpahm MapeHott H CTaHott, neTbmit Hama Hpan, cesio Haan
B Homopura n mecTo )VIIT 11tonacnapn y Bepxosbn llomopunt , B Cennurre.
1546 (7054) r. man 11, Xym11. Tocnonapb lleTp Papem ixanyeT Ilo6pam-
cnomy monacTmpio can° Banemi linretactioil o61acTn, C oaepom Beney H mewl ero
1546 (7054) r. m an 12, X y ni H. Focnonapi. rleTp Papaw yraepninaeT
ca gymoti, ero 6paTom lleTpn x HX nnemnummom Toanepom cesio rloptiemaHx, a Tamiie
paanen, RoTopurt OHM nponaaenti.
1546 (7054) r. m an 12, X ymx. rocnonapb IleTp Papem manyeT
pomaucitoti MUTpOTIORHII nonoximy cena 'Imam"' Ha BLipaane, c pyln)nmii H tIOCTb
oaepa jlownia, rep:mime nopTapo paromo «na-aa nopqn otienb neimoft nyunili».
OH Tame manyeT emy mecTo Ann oxen, macro RZIFI nacenn, cematicTrio yraepat-
naeT aa Hum mum cesmnia Romana.
1546 (7054) r. m an 13, X yium. rocrionaps IleTp Papem TraepninaeT
ca Aantlynom H ero 6paTbsimu can° PcieLUTM Ha Cyxox Roaypnyit.
1546 (7054) r. m an 13. rocnonapb Help Papem iftanyeT 11o6paTcHomy
monacTmpio ceno Illep6aHeurni n menimmy Ha CepeTe, naHHme emy cLmom HoHama
MaTenmom BaameH cymmisi 13 3000 30n0TLIX, HOTOpLIMH Hocnenlmil OTKyllICTICH OT ara
Iloilyaa Bern3 . OH Tanme manyeT emy cum Heroeurrn n IlapTaHount Ha CepeTe.

www.dacoromanica.ro
99t 9tST (t2OL) KBW nmSx advliouood &au madad IavnedouIS
NOHON ffodrix 011'03 11HaLade3 'ea aavre
9ff 9t9y (ot,) .1 w av `ty fimSx
advtonood &au madvd aauttaidauxS
ve pamegiareao li101e1MHa 3 in tuncellaw k ea HOHOIHOH 3 wo,red9 uovaaditny SHIDIOL7011
VE.'83 IILMOdifHEX ST3H9 BIOdOnda H 611011HD
!,9t 9t9y 9oL) (
HVAI `tI S mm x
adaTtonocu &all made(' Lavnadatait
es oaa HHInnlIHII9ELL31f0d area 'ffIrnadavao nImaavwoH `11M119d.L911a
01H1111 aIf ennIVI
maHHOVOHEHOdll Ini14 TraVerd
S9t 9t91 (MG) a n'en advtfouaod9y da,all madvd IaMintdaaIS tioxaS)/e
II Oda HITed1093 ;Toupin. OHMSHV Holarraeaw SIIHhIO*1 a mrao asmamedehl au
aaoLLSJ,
'69t (Mt) B" `9I 11mX aft/folioed &au madvd zavnedaaor.S
`aoatudSattr caodop womeadew aomnSay woaShedH h %LOH VIM ILLMOVSa VII
aludeD
09t 9t9I (3790L)
.1 BVIii S Hill adatonood &all madvd IamaadaalS
BC' Hanninfl a 99 1114/VHHHH9E110110d eira IIIIII9hd0j, ii armarrawmo P10313m1Lodj, -aTiodg
T9t 9t91 (tSOL) icen '61 X HrnS advitouooj dlall maim xaMfatdaa.T,S
vs- worS.3caw `moSadvdSaely noneadttay H woireaStfeSa 413.011 VIZ93 HIMMOda eta,
Hourd.Ifoxva wo11 mairdbatt «mmvoda
7,9t 9t9y (t9OL) a HI V If 61 advVonood da.ail maded lauttatdaa,LS es
aaomnSay aa HIVenHHHOHIOnd SHHEIOnOn Elf03 almeedog -aavd9wSlya
'99t (ML) `TZ X IS EH II
15" advironpoj &au madvd Zwelisudasa,S
ee oicoj II 010 NOHOW /10a0rt nIOVIt VH93 EM4119IrOj 010HHOILIISH S -vweeely
t9t 91 9 (t J icen cieVono0j do Made(' Laelhadaaa
WOHOD a 0,19 maaaxed9 qlovh VI:93 IIIMOHMIO 'ea ai,adaD
st9t gt9y> LI It 0 icen
NI <3g ncIVVOII30,1. clI011 Medea LOSItent
cedmovnox SHHHOINII X10401:101/0IIOOLI 119HEIVILH n 'aaA xrailavaxaeva d0903-1 H &ELLS-
¿Wen( ve alla OliqUOHOOH Habed a flOadll
99! 9T,1, (Mt) B 9z Do ri advVoimod &au madvd LaulfaidaalS
Ve IMOnIntf VOMWSV 113th nodoxçjVIr93
at 9t91 (t90) i Yi ISV .9z .1dElf0II30,1 dI011 ITI0dVd I9SICV3H -anaottirow
vaaa
SHIOn3.oldruovaow 93Olf aifoaairiiSHHEIO1f011 9£10XHd0 SIIIIEf
grambeirea itSdII dS0031 SHHIInnOlit
89t 99.y (0t) at Kt Lz X If IT qdvItonood d.r.all madvd xaeliatdaaLLS
IraAvd noo ri'O namSday¡ a XH upaaMiodomalf `mima,r,vdg armaatt
malidba)y vdvIej,
09t 91 (MG) 'a `tg IIISX 11 adallonood &au lied Ma zaviratdaail
es vioaoaVad II Odd Vodloaa 11911dVIV cI.LOVh vrao aimairewSh
"OLt 93j91(tSOL) Pi av X 'HmS advtionood &a11 (fed MO laentdatuS
-es HOW:Uri/I a ea IlIfennimacuond nd marao u 'eH}rJ.we PIN alma V001111H1It
BEIWILLVda-- IHISHIflinaa "

www.dacoromanica.ro
LX XII

1546 (7054) r. Mari 27, X y MIL rocrionapb HeTp Papen yTHeprainaeT


aa Mammott, nonephio gratypnaul u aa MHxyncia u ero meHoit Mapyunioll nonoBHHy ce-
Juma Ha Capan, Iwge KHJIH Hala= H Happ.
1546 (7054) r. m mi 27, X y 111H. rocrionapb HeTp Papeui rrneprainaeT
aa Monnorramcimm moHaenapem ceno BepmaceuiTH Ha MonnoBe e moHaempem, Toronigeft
H meni,HHHeil Ha Heil.
47R. 1546 (7054) r. Man 27, X y u1H. rocrionapb HeTp Papem mepHinaer
sa MonnoBllacHum moHacnapem ceno n monacTiapett CanaAnielni , IlapoBantme 6mB1mm
Beamaim BHmepom EpemHem.
1546 (7054) r. m an 28, X y lun. rocrionapb HeTp Papen' yrBepsinkaer
3a gymilTpy.nom gym6paBoll H ero poncTBeHHHHamH ceno 06bipuraia Ha Benom HoToHe, aa
Hoanom gym6paBoli H ero 6paTom Toanepom Ypnyrainem nonomny cena ManeinTH n aa
ApoHom n ero 6paTbnmu ceno naroeurrn Ha IlepHom noToHe.
1546 (7054) r. 14 lo II FI 2, X y ui H. rocnonapr. HeTp Papen' ymepacgaeT
aa pansyHcHum emicHonom TeonocHem Hycox aman B cene JIacnaoaim Ha HpaHay , HynneH-
mara y 6bisuiero TamoraceHHoro BHHOBAHHa CriaBia Toanepa.
47(. 1546 (7054) r. H lo Ha 4, X y HIN. rocrionapi, HeTp Papen' yTsepsitgaeT
sa HeHy BnlcoJioM Hycoli 3eMan , a HmeHHo IliArnayn BORHOB B, ripenenax rarffinpos.
<1546 r). IfIOHH 4. rocnonapr, HeTp Papal' HianyeT panayucHomy
emacHoncTBy cena X.aBopoaHe n Hoya Cantiga, AopoxoticHoti o6nacTn, c Hpygom u
mem,Hnueil Ha Bainsy.
1546 (7054) r. 111011n 9, fi cum. roenonapi, HeTp Papan yrBepHinaeT sa
PepacHmom n ero poneTBeHHHHamm ceno Honpeirrn Ha BaNnyege C mecrom Han menimmbi.
1546 (7054) r. 1110 a 10, H cela. 3ameTHa o rpamoTe rocrionapH
HeTpa Papeum, BmnaHnot1 ;kan riponanua cen Ym6papeurria n gymeinTH.
1546 (7054) r. MORFI 18. rocrionapi, HeTp Papen' ymepratnaeT sa
AHrapa6ymem n ero ponerBeHHHHamil ceno Ba6ounaHH, Ha PaHoBe.
4111. 1546 (7054) r. HIOHØ 18, FI c rocnoilapb HeTp Papen' ymepainaeT
3a Hopmanom u ero 6parbFrmH nacm mecTs Ha nyeTrIpe, HaamBaemoro IIHeTpHiny, Ha
Hurif nnu .
1546 (7054) r. rironri 22, fl cela. rocrionapb HeTp PaPeux yrBepacgaem
aa Tennoit Cene MHEneurrn y BepxoBbil 110.71parli, e nORH1100 HOpOCTOB00, Tan liara oHa
yrepnaa Hplisunermi, «HOr,la cam Typeennit Hapb e panio n maTapamm orpa6un Hamy
crpany no CynaBLIA
483. 1546 (7054) r. iiïoiiri 23, H ccm. rocuonapb HeTp Papear ymeparnaer
aa ..Taunynom 14 ero poncTBeHHHHamH ceno B3T3peurrH, limpaHroTypcHor; o6nacTH, cenme
merro una meabHmuza Ha Baxayege.
1546 (7054) r. Hio inzi 24, SI rocnonapb HeTp Papear yrBepaznaeT
sa floTynom H MuHo11 HycoH semau B npeAeJlaX ApnallieinTOB.
1546 (7054) r. 1110HR 26. Pocrionapi, Han Papen' ymeprasnaeT menuAy
poneTBeinuniamm Toanepa pasnen can JIHeurru, «B HoTopom intiJI Toanep HenTesey»,,
BanlineinTH tia 71tHHinn

www.dacoromanica.ro
LXXIII

1546 (7054) 1. mona 2, X rapas y. rocnosapb 'Un) Papen' 3 Taepac-


gaeT paagen cena ConoTeHH Ha Jho6annce, me/Hay OuHHott H ee poscTsennitHamH.
1546 (7054) r. niosn 6. rocnosapb IIeTp Papen' yTHepu<saeT passen.
nonoinurm cena raneuraurrn na PaHaTay, , HeuoTopmx qacTett moHacTrapn SI
1547 (7055) r. rocnoitapb Hallara Papen' rrilepuraarT ea Jlaaapom,
rpeuynom H MaHeti ceno Tapneurrn Ha ame, «Haaarnaemoe TflCb EanaHeurTH%.
1547 (7055) r. rocnorapb 14nHaur Papen" yrsepaigaeT aa Pactar° 11o61-
nanynom LincTb mecTa Ha uyerbipe, Hazusaemoro TpoeHeurrn, Ha gmepyne.
1547 (7055) r. (I) e H pana 2, fi com. rocnogapb HaHaur Papear
yTHeputgaeT ea HOHOM 4acrb cena Boi/Hoynn y BXOBF1 Hogpasum, nosapenHyro
ero 6parom caygatepom 14Hauliom.
491. 1547 (7055) r. anpeia 1, X y ur H. rocrrosapr. IfInHaru Papear yTneput-
gaeT ea Henmund BOpHHHOM Bororoli Si ero po,tcTsenHHHamH ceno Obunbanit Ha Hpacne.
1547 (7055) r. anp en R J, Xy H. rocnonaph FinHaur Papear manyeT
gbfruy MaTeamy CTLipim tiaCTh cena BenHHHA Emir, liepHourucHoit anacTH,
5busunna HncTnepom gparlmem oaa 6ontaule soarH Hasne moero °l'Ha locnonapu IIeTpa».
1547 (7055) r. anp en FI 8, X y rosnogapb Hanaur Papera yTsepur-
san paagen ssyx MeCT Ha nyoupe Benpesa H Xny6oHa meutsy (Dagopom is ero pog-
oTHeHHHHantH.
1547 (7055) r. anpeIn 14, X y lun. rocnogapb Hallan" Papera
yTsepacgaeT ea raapHanaam HoHorpaga Hoamoil reaHra cena XyegeHH y m'Al
Bopoiru o meammnamm Ha CepeTe, CHHeIIITH H5.nn8H Autypsma BepernaHa H tiaCTH
cena PourHaHH memay Criasoti si CepeTom.
1547 (7055) r. anpeng 15, X y 'un. rocnogapb llaman' Papear »mayo..
riaxapHHHy uteHm rocnorrapn HHHoape ceno llaymeruTH, ilupnoraTypcHoik o5nacTH,
yTepHHHoe 61,113111HB1 rymeHHHom Epemmen H ero nnyHamH ea HsmeHy.
1547 (7055) r. HoH5pH 25, B a Ha y. rocnogapb Hall= Papera
yTHeputgaeT ea Aparyaom 11 Iloanom tracTb cena Opima.
1548 (7056) r. (1) espann 28, FI com. rocnogapb Manan' Papera
ucanyeT 6hunnemy nuptiana6y Murga rieTpx RtapHosniry H gpyrrim, ea npasyro H
HepHylo cayai6y mecTo Ha nycTupe Ha Manom ,go6ponene qgan ocHosaHrin cena».
49S. 1548 (7056) r. 4)eBpaJin 29, FI rocnogapb Minara Papen'
yTHepu:gaeT ea 5muumm HnmencHrim nupHangom lleTpH INTHomaziem H gpyrnmn, ea
"'puspo u sepHylo cnyuc6y, mecTo Ha nyoupe H ngenbHHH.
1548 (7056) r. m apTa 1, Room. rocnogapb Matara Papear yrsepHi-
gaeT aa BpaHom, Muxyuem, Honom H CHMHOHOM r onosHrry cenniga XpycHa.
1548 (7056) r. m ap T a 2, fi rocnogapb Harma' Papen' yTseput-
RaeT ea linmeacrarm monacmpem trae= cena Oprreurrn, saponanHate enHcHonom PomaHa
MaHapHem H parrayncHHm ernicHonom TeogocHem.
1548 (7056) r. MapTa 3, FI c rocnogapb Manan' Papen' yrsepHi-
gaer ea HOHOM I-Cap5yHe, gparynom, MOHCH H Copa =mol' cena CHoneceHH, limpurra-
TypcHoli anacTH.

www.dacoromanica.ro
LXX1V

1548 (7056) r. mapma 6, B a cn y rocnonapb Ilnuam Papew ymep-


HrgaeT aa gparymom 14 IIparmaHom tiacTH cena (DyTellITH, Ii1Apannwrypcxoti Onacmn.
1548 (7056) r. Mapa 6, B acay rocnonapB I/Innam Paperu mep-
acnaeT ea Xmpeynom u ero nteHott 3naToi4 macTH cena MyHtieny, B Aparomeso none.
1548 (7056) r. m p T a 8, Bacay 11. rocnonaph 14nHam Papen' ymBep-
ninaeT aa ,I(paroTon H npyrI4MH nonoBHHy cena «JIa Poros», paenonomemioro non
ropott
1548 (7056) r. m apma 12. rocnonapB HaHam Papen' yirBepmnaeT aa
CTOHITJIOÜ reg110110M H BpaTynom nonommy cena XpycHa
1548 (7056) r. m ap T a 21, X y in rocnonapb HaHatu Papen" napyeT
1-iyrrat u ero ponemeHHHHam, CIAHOBBBM Pagyna Aparipm, gBa mema Ha nycnape
Ty cTopoHy 11pyTa , uon 06pentuet1, memny TpoeneuiTH u X(o6peHH, «Teneph HaamBaemme
,11paHyneurrH».
1548 (7056) r. m ap T a 21, Xy rocnonapb 14nHauT Papen' yTHepm-
AseT aa 110110M C14111101IOM mecTo AMI menmunna Ha pribe BaTipm c nonaHoil BenpeBa ,
TaH HaH npuBmnerHH «611.11H ymepaum, Roma HpHinen TypenHnit gapB co Bceil cHoeft
paTbio H C aTapamll n orpa6na cTpagy, Mina aa Hpenenu CygaBbi».
1548 (7056) r. m ap T a 23, X y rocnonaps YInHam Papew yTBepnc-
naeT aa JIyuynom Bepxemny %lamí cena IIHTHlaHH Ha Koaane, «B BoTopom 'laxo/Almea
Aeop HeTpHHH IIHTHHa».
1548 (7056) r. m a p T a 27, X y MIL rocnonaps Hallan' Papen.' yTBep-
Htnaem Ha n11pHana60m HoBorpana 14oHom fIgHom mecTo ntienbHHHa B Hpenenax
IlayTeuiTH, y Bepuimmi Mama, Ha CepeTe.
1548 (7056) r. anpena 5, X y mil. rocnonapb IiInHatu Papen' yTBep-
ainaeT sa go6ponagcHlim moHacTupem ceno «HpHHHina Haxona KnreticHoft o6nacTH»,
HyuneHHoe HrymeHom rpHropnem Ha nenbrH, ocTaBneHHue =cae cmepTH notiepwo romo-
apn Bornalla MapHHHott.
1548 (7056) r. a Hp ean 5, X y Hl H. rocHonapB 14nHam Papew yTBep-
minaeT aa BucHaHom H ero eecTpon Eanc4To31 cena CynwrewTH H MaHametuTH Ha
Hpacne.
1548 (7056) r. anp ami 7, Xymn. rocHonapb 111aHam Papen' yTHep-
mgaeT sa HaHem Teprimmyom n PlanHon, notlepbio lionwHa, nonommy mecTa Ha ny-
'culpe Ha IlepeTnoae «B Itoulyn MapacTaTa».
1548 (7056) r. anp ena 7. rocuonapb "Maman' Papem yTBepninaeT sa
nocTeabHHHom MaRceHom Xapa6opom H ero nBompoThHoti cempoft MapitHoil cena Vaaa-
HeiHTH Ha Bupnane, (1)apHamernTH Ha 3e.neTHHe, «HamBaemoe PyrymeHH», c nycnipm4H
H Honommy IIonHHH Caca B Honme CepeTa
1548 (7056) r. anpenn 8, MopHne FIumnop. rocrionapb FlaHam
Papem yTnepsHgaeT aa .11yne qacm cena BpHuHaHH aa I1pyTom, «B HoTopom HaxogHTcH
,nom OaHEI JInpnacanyna».
1548 (7056) r. anpexn 12. rocrconaph HnHatu Papem yTHepHinaeT
na Bunny H ero pOACTBellH1liall1H cumule FOIHIMBIICIIITH Ha IIpyTe, orne 2EHJI MaH31».

www.dacoromanica.ro
LX XV

1548 (7056) r. an p ena 12. rocnogapb Hallam Papeui yrnepasgaeT aa


14oHom HaHapell H ero pOACTBOH111111aMH nonommy cen IltypnieurrH Ha CTOMHHICe
TaTomlipeniTH Ha Pa6pHtie
1548 (7056) r. a np eng 21. rocnogapb Hallam Papem yTnepncaaeT aa
noTaiDom Aopoxoa 1Opme =faux cena IloneHH, gopoxoticHott o6nacTH.
1548 (7056) r. artp ens,' 22, Hccm. rocnogapb Ham= Papam yTnep-
aigaeT aa Tp4aHom, HITeibynom 11 l'pHrOft 11121)HHLIHyROM HycoH aemni4, B npegenax
-cena HionHainaHH Ha alma.
1548 (7056) r. an p en FL 24, SI c cm. rocnogapb 14nHaul Papaw yTnep-
mgaeT aa raHropHem H ero poacTneHHHHamil cum Byaatut Ha CepeTe.
1548 (7056) r. man 4, Xmpnay. rocnogapb Hallam Papem yrnep -
ntgaeT aa Canoft H Aparomom nonommy mecTa Ha nycmpe, Haamnaemoro gparymaHH,
Ha Awepyne.
1548 (7056) r. nan 5, Xmpnay. rocuogapb Havcam Papein yTnepHi-
gaeT paagen memay nupHa1a6om Ho norpaga IiO3M01i rHaHrH H ero pogcTneHHHHamH
cena Casein! Ha Balmy, , iiceno npnHagneniauwe rycapy Cane H nomanonaHHoe MOHM
.0T110M rocnogapem HeTpom , OTHFITOO aa I13MH noenenHero , Huila on 6entan B JIHnicHylo
ammo».
1548 (7056) r. HionH 29, Xmpnay. rocnogapb HaHaui Pap ern
yrnepntgaem 3a Ilo6paTcHind moHacTupem npyg Haney co ncemH npynxamm n pemtamH.
1548 (7056) r. o HTH 6 pH 21, /Teem . rocnogapb Hanain Papeni
yTsepnigaeT aa HOCTOJII/HHHOM BenepHHeit .nonommy menbminu Ha 7141)111LI B cene
BepemTH gaponaHllyto anpogom CTanom.
1548 (7056) r. Hoa 6p f1 26. rocnogapb Hallam Papem yTnepmgaeT aa
111TecDynom mecTo Ann rrienbHHHa Ha noToHH CTupHyna.
1549 (7057) r. X upna y. rocnogapb HaHam Papem yrrnepnigaeT aa
,B,Hypanteil n ero poacTneHHHHamn nonommy cena BocabrieinTH H npyg, Taic Hai; ero
-HbrOTHLIe rpamoTm cropenH.
1549 (7057) r. (Del:spurn 3, X upna y. rocnonapb 111nHatu Papem
yrnepncgaeT 3a cuaTapom lOpuem 3aCTb cena Ilo6paTemTH co cropoHm Hommpam H mecTo
npegenax XepnH.
1549 (7057) r. man 8, fl cc u rocnogapb Haman" Papein yTnemtaeT
aa nmpHana6om Ho Borpaga rmirn Tim cemeilma 'quaff H umranHy.
1549 (7057) r. geHa6pa 2, Ham rocnogapb Hallam Papear yTnep-
mgaeT aa 140110M H ero cmHom rpHropHem niecTb noroHon Hamlin H mecTo gm! npyga
cene TumneniTH, Ha Benom noToHe.
1550 (7058) r. 4ienparn 2, H cc m. rocnogapb Hatt= Papear yTnep-
mgaeT na HHHoapoil, ero gEolopogiamm 6pamom Toagepom H ceurpott OgoHHeil qacTb
cenima :1111HOT3, «Haaboaemoro Tenepb IlayneHHA, H npoHanegennmit memgy HHMH
paagen.
1550 (7058) r. map T a 12. rocnogapb Hallam Papear yTnepatgaeT
Rocre11n Or0 pogcTneHHHHamH qacm cena Bo6ynenrrH, mime HoneniTH.

www.dacoromanica.ro
LXXN, I

1550 (7058) r. mapTa 12, Bacny rocuogapb Hallam


aa CTattaynom B ero poncTneminuamn nonommy cena OcToneuhI Ha Pape''ynepiaeT

Typn H , re 613In 1331'314MT OCTa11110».

1550 (7058) r. apTa 13, Bacny rocnogapb Hallam Papew


ymoepacgaeT 3a AHMIIIHOR cena AlLumieurrn u BIJHOTOILITH.
1550 (7058) r. mapTa 13. rocnogaph Hallam Papem yTnepaqtaeT
aa B0p1114140M Twilit:tom ICTb cena gepacua.
1550 (7058) r. an p ens" 1. rocnogam, Hallam Papem manyeT nocTenb-
nnby Cacy ceno gaiypgacernt, Bacnylicuoti oGnacTn. OTO ceno nimmagnemano Ca6anHy
Yutypeny ii ero 6paTy mrrapy Toagepy: onu rrepann ero 'na-sa Honaperna», couepumi.
rnmecTe c gpyrnmn namemlimamn Hpanty nomagn moero oTna rocnogapa rleTpu.
<1550 r.> anpena 3, Xy tux. rocnoAap Hallam Papem yreepaigaeT
aa gerbma Honanaa HecHonbtro Cen 14 npon3ne1emtbni meanly Minn pawn.
1550 (7058) r. anpena 17. rocuogapb Hnnam Papeut yrrnepHigaeT
aa rIcaHom H .71ymmTpynom, CLII10131:4114141 Xamun , graCTb nomecna Mypgaierm
1550 (7058) r. anpena 21. -- rocaogapb Haman' Papem .)Teepaigaer
3a Mitxannoit Bonanaynom n ero cecTpamn MapHyumoil n AR:VIM:OH ceno Ha Tamamene.

1507 (7015) r. enpann 25. rocnogapb Boman atanyeT Tpmparty,


'Tony n PHErropy cennute IlaynemTa BO 13patme.
1520 (7028) r. anpena 24. rocnogapb CTecban Monogoti yrnepaigaer
rpatuutrz HucTpoomoro um EnaroBemeacHoro monacTupa (Bncepintann).
1521 (7029) r. n must 4, X bun a y rocnogarn, Cre(DaH Monogon reep-
mgaeT aa Mnranom Hanapoti na poga Pomanos H aa ero ?Hermit CTaHott cena IImioann ,
apteurrn n Tannrenn, a Tame H mecTo gait naenbutnia y eepxottba lionypaya.
1522 (7030) r. H103/1 4. rocnogapb Crean Monogoit 3-TuepacgaeT 3a
ero pOnCTBOHIIYIlia1t11 ynac9 on morn B By113e111TH 14 qaCTI, Honogita.
1522 (7030) r. oHma6pa 25, Fl c rocnogapb Ore(DaH Alonm.,o11
roepstgaeT 3a MapHynom, lielia3yTyHOM n HplICTIlaITOM BOVII4HLT 13 Bann Copan.
1526 (7034) r. uioun 25. rocnog,apb CTe(Dan Monogoit ;Haver Hopanny
111Tetpauy Hogan6y u Hotly 1036atun Bparn HycoH aemnit na Bang gacepyna.
1529 (7037) r. m ap T a 23, Si c rocnogapb IleTp Papem yTtlepmgaeT
aa TeHyacumm cTapocrofl Toagepom Mopoil cena Epym3pemTn, rIncnatm n llynTewatm
Ha pyabe Hora.
1529 (7037) r. ceuTa6pa 21, Cyaaea. rocnogapb IleTp Papeut manyer
apmatuy MapHy Ilyayme cenume HoTopmta, Aparann n 3auegemt Ha pyabe linnaapy.
9. 1535 (7043) r. mapTa 9, B a cay2. rocuogapb Hen Papem yTHepugaeT
aa EnaroBenteacHnm moaacmpem (EncepnHatm) aarnmegmatt nee HoHpyr moHacTupa

www.dacoromanica.ro
LXXVII

<1535 r. ma p T a-1536 r. nega6pg> 24. Tocnonapb IleTp Papal'


37TaepunaeT sa anyHamn IloaHa Magaya gams cena BornaHeurrn Ha CepeTe.
1545 r. rocLonapb 11eTp Papem yTaepgmaeT npenents 1-CanpuencHoro
monacTupg
1545 (7053) r. anpeng 4, X y H. rocnonapb IIeTp Papem yTHepHntaeT
3a MapHHoll n ee cecTpoit MapnHott cena HpHaeurrn, Xongenrrn u nonoanHy PanaHann.
3a BpaHom on yTHepgcnaeT Aural!, a aa romenbiumom Epemneil u ero Bnytntoil Mapkmott
BOT9VIHTA B cene IlayMelllT14 u 1acTb cum ROCTOLLITn.
1546 (7054) r. <in a p T ac eHTH 6 p g 3.> rocnonapb 11eTp Papein manyeT
BucTpHgcHomy moHacTurgo ceno Mon-cm= , HOByp.71yf1CISOft 06UBCTH, BbInOUIDUI o6eT,
.Aamnati 11M npn 6OTCTBe TM maim OT HaIUecTnnfl Cynetimana.
1546 (7054) r. mapTa 20. rocnonapb 11erp Papern yTnepacnaem sa
HaTacimm repacumom Tpymanom nomecTbe (1)IIHnTenrrn Ha PaHaTay, AnncyncHoti o6nacTn,
Hominy Ha 3eneTnne n Hononeg.
1546 (7054) r. m ap T a 22. rocnonapb IleTp Papeni yTaepacnaeT na
cygascHmm nopTapom IleTpy.nom RapTnHoHnuem gun! cena Monmana u MOUBHHIALI Ha
Monnnne.
1547 (7055) r. anpeng 15, X y rocnonaph IleTp Papein ymeNn-
naeT aa TDitypriteit Itpacrumnem cena u =lama can.
1548 (7056) r. 4eBpa.mu 4. rocuonapb Hemp Papeni yTaepgcnaeT aa
ilincTnepom Honom Mornnott ceno Ho6mag, CopoHcHott o6nracTx.

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1501 (7009) Aprilie 25.


t Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà acest adev5rat nepot de sofa al nostru, fa.posatul pan Dama
postelnic, cand i-a venit moartea, el, la moartea lui, murind, a dat cu limba lui,
de voia lui, slugii sale anume Pasina, din ocinile sale drepte un sat anume Petri-
cani, pe Baseu.
Deci noi, va."zand dania lui cea buna, pe care i-a dat-o el la moartea lui, iar
noi deasemenea, dupà dania lui, inch' am dat si am intarit slugii noastre Pasina
acest sat mai sus zis, anume Petricanii pe Baseu, ca sa-i fie lui si dela noi uric
cu tot venitul, lui i copillor lui i nepotilor lui si stfanepotilor lui i rasträ-
nepotilor lui si intregului lui neam, cine i se va alege cel mai de aproape
neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, anume Petricani, care este pe Baseu,
sà-i fie din toate pärtile, pe hotarul vechl, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta prea iubitului fiu al domniei mele, Bogdan voevod si credinta
boierilor nostri: crediga panului Duma, credinta panului Boldor Tornic, credinta
panului Steful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader si a
panului Negrilà parcAlabi de Hotin, credinta panului Eremia si a panului Drago§
pArcAlabi de Neamt, credinta panului Sandru de Cetatea Noud, credinta panului
Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Cl'anau spnar, credinta panului
Isac vistier, credinta panului Cozma arpe postelnic, credinta panului Moghila
ceasnic, credinta panului Frunte§ stolnic, medinta panului Petrica comis
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.

1 Documente Moldova c. 668. 1

www.dacoromanica.ro
lar dupä viata noastr5, cine va fi domn al tärii noastre, dihtre copiii no§tri
sau din neamul nostru sau iar50 pe ori cine Il va alege dumnezeu (sä fie> domn
al tArii noastre, Moldova, acela sà nu-i clinteascà tdania i intkirea, noasträ, ci
sä-i intäreasc51 i sä-i imputerniceascA, pentruc5 i-am dat i i-am Intärit, pentrucà
el i-a dat din toatà voia lui.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Täutul logofilt sà scrie i s51 atarne pecetea
noastra la aceast5 carte a noastr5..
A scris Vascan al lui Vladica, in anul 7009 <1501> luna Aprilie 25.
Dupa I. Bogdan, Doc. lui Stefan ce! Mare, H, p. i8o-181.
Orig. slav, perg., pecete atOrnata.

2
1501 (7009) Iunie 27, Ia5i.
Io tefan voevod, cu mila lui dumnezeu, domn al tärii Moldovei. Am dat
aceastä carte a noastrà rug6torului nostru, igumenul dela sfänta noastrà rugä
man6stirea dela Neamt i celorlalti frati, care traiesc acolo, pentru ca s5 fie tari
puternici cu aceastä carte a noastr5., s5-0 apere muntele Neamtului, dela ob5r0a
Vorcaqei, pänä in gura Largului 0 de acolo pe unde a fost hotarul acestui munte
din zikle de demult pe timpul domnilor de demult ai Moldovei, cu toate izvoarele
lui. Si cine s'ar duce acolo, in acest munte, pascd oile sale sau sà prindä
pqte, ei sà-0 ja venitul dela dan0i, cum a fost demult.
Pentru aceasta, uimeni sit nu cuteze, pascä acolo oile sau sà ptindä
pe§te, f5s5 tirea egumenului 0 a fratilor, inaintea acestei cärti a noastre.
Scris, in Ia0, in anul 7009 a50r Iunie 27.
Arh. St. Buc., Depuneri sub data.
Orig. slay, hOrtie, pecete aplicata.
Cu o trad. rom., ibid,., ms. 571, f. 4 V.

1501 (7009) Decembrie 14, Suceava.


Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, &A au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor no§tri moldo-
veni slugile noastre Giurgiu Sinescul i fratii lui, MAn5.115. i Isaiu, fiii lui Stanciul,

www.dacoromanica.ro
nepotii lui Ion Sinescul, de /mina voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti i au
vandut ocina lor dreapta din uricul lor drept, din uricul bunicului lor, Ion Sinescul,
si al tatalui lor, Stanciul, un sat la Carligatura, anume Sinesti, unde a fost casa
bunicului lor, Ion Sinescul si a tatalui lor Stanciul. Aceasta au vândut domniei
mcle pentru 200 2boti tataresti. i iar am p/atit eu, domnia mea, toti accsti bani,
200 zloti tataresti in mâinile slugilor .noastre, Giurgiu Sinescul si a fratilor lui
Manail i Isaiu, inaintea boierilor nostri.
intru aceasta deasemenea a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri
sluga noastra Giurgiu Palmes, fiul lui Dias, nepotul lui Onicica din Carligatura,
deasemeni de buna voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a vandut ocina lor
dreapta din uricul &Au drept, din uricul bunicului sau Onicica din Carligatura
si din privilegiul ce a avut el dela bunicul nostru, dela Alexandru voevod, un sat
tot la Carligatura, anume Onkicani, langa Sinesti, tot domniei mele, pentru 200
zloti tataresti.
am plait domnia mea mai sus scrisii bani, 200 zloti tataresti, in mainele
s/ugii noastre Giurgiu Palmes, tot inaintea boierilor nostri. i iargsi privilegiul
vechi ce 1-a avut Giurgiu Palmes, al bunicului sau Onicia din Carligatura, dela
bunicul nostru, dela Alexandru voevod, el inch' I-a dat in mainile domniei mele,
tot inaintea boierilor nostri.
§i plätind domnia mea totul deplin, tot cu bani gata, tot cat scriem mai sus,
intru aceasta domnia mea am binevoit cu bunavointa noastrà i cu mima curata
luminata i cu toata bunà voia noastra, i cu ajutorul lui dumnezeu si am facut
pentru pomenirea santraposatilor inaintasilor, bunicilor i pärintilor nostri
pentru sanatatea i mântuirea noastra i pentru sanatatea i mantuirea doamnei
noastre Maria si pentru sanatatea i mantuirea copiilor nostri, ca sà intarim
sà imputernicim sfanta noastra manastire unde este hramul Uspeniei preasfintei
stäpanei noastre nascatoare de .dumnezeu i unde este egumen arhimandritul
rugatorul nostru chir popa Paisie si am dat acestei sfinte rnanastiri aceste doua
sate mai sus scrise, anume Sinesti i Onicicani, care sunt la Caligatura, ca sà
fie acestei sfinte manastiri, dela noi uric si cu tot venitul, neclintit niciodata, In
veci. i acel privilegiu vechi dela Alexandru voevod ce este pe Onicicani inch'
1-am dat in mainile rugatorului nostru popa Paisie, egumenul arhimandrit al Putnei.
lar hotarul satelor mai sus serse, anume al Sinestilor si al Onicicanilor incepand
din sus intre Onicicani i Goesti, din bucovina pe drumul ce coboara pe Chicera
lui Onicicá pana in camp, apoi si pe camp pe acelasi drum, apoi pe varful dealu-
lui si tot pe acelasi drum, apoi prin dumbravà panä la Rediul lui Neagu i prin
acest rediu, pe acelasi drum, 'Ana la movila sapata i teiul insemnat laugh' ea, de
aici prin rediu pang la marginea reclin/ui la ulmul insemnat, apoi peste drum si
peste vale prin camp pe costisa, pana la marginea rediului, ce este deasupra §epte-
sanilor, la frasinul insemnat, apoi prin acel rediu, la gratura, apoi pe deal dea-

www.dacoromanica.ro
supra Septesanilor, la movila sgp'atg, apoi pe deasupra vgiei Talpalaiului, la
doug =vile vechi printre care trece drumul, apoi pe acest drum pan'a' la rgspantie.
Apoi intorcandu-se pe celälalt drum peste deal pang la alte rgspantii la movila
sapatg, apoi iargsi spre camp peste valea cea mica, pang la costisa, la movila sapata,
laugh vartoape, apoi peste vartoape, pang la Paraul Botarestilor, apoi pe acel
parau la vale pang in drum, apoipe drum in sus, pe langg paraul ce se cheamg Eze-
reaoa, la movila sgpatg, laugh' drum, de acolo peste zgpodie, apoi pe varful
apoi pe deal, la movilg sapatg, unde a fost un stejar, apoi pe varful dealului,
pe Dealul Mare in bucovinä. Acesta este tot hotarul acestor doug sate mai sus
serse, anume al Sinestilor si al Onicicanilor.
satele i priskile pe cari le vor intemeia in acest botar egumenul i cu
calugärii dela Putna i acestea sa fie uric acestei sfinte mangstiri.
Si la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod i çredinta
boierilor credinta panului Duma, credinta panului Boldur vornic, credinta
panului Steful, credinta panului Duma Brudur, credinta panultti Toader si a
panului <Negrilg parcälibi de Hotin, credinta panului Ieremia si a panului
Drago s parcglabi de Neamt, credinta panului Sandru parcälab de Cetatea Noug,
ctedinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Clangu spgtar,
credinta panului < Isac.> vistier, credinta panului Cozma ,Sarpe postelnic, credinta
panului Moghilä ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petricg
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupg viata noastrg, cine va fi domn al tarii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine Il va alege dumnezeu domn al tärii
noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intgrirea noastra, ci sg intäreascä
si sg imputerniceasca acestei sfinte mangstiri. lar cine va indräzni sà clinteascd
aceastä danie i intgrire a noastrg, unul ca acela sá fie blestemat de domnul
dumnezeu i mantuitorul nostru, Iisus Hristos si de preacurata lui maicg a lui
tiumnezeu si de patru stinti evanghelisti si de lI2> fruntasi apostoli si de ceilalti
si de 3x8 pärinti purtatori de dumnezeu cei dela Nicheia si de toti sfintii cari
din veac au placut lui dumnezeu i sà fie asemenea lui luda i blestematului
Arie i sà aibd parte cu acei Iudei, cari au strigat asupra domnului Hristos:
sängele lui asupra lor i asupa copiilor lor, ce este si ce va fi.
Iar pentru mai mare putere i intärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Täutul logofgt sä serie i pecetea noastra
sa atttrne la aceasta carte a noastiä.
A scris Matei la Suceava, in anul 7009 <I501 luna Decembrie 14 zile.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 144.
Orig. slay, perg., pecete atAinatà.
Cu o trad. rom. din 1804.

www.dacoromanica.ro
4
1502 (7010).
Un ispisoc din leat 7010 <1502> a räsposatului Stefan vodä.... cum a miluit
pe Cozma Räzänianu si pe altii frati a lui cu loe de sat pe apa Botnii Mare si .spre
apus peste Botnisoara i panâ in sleahul cel mare.
Dup5. M. Costächescu, Doc. mold. dela §tefan cel Mare, p. 254-255.
RE ZU mat rom.

5
1502 (7010).
Noi Stefan vtoe>vod, din nula lui dumnezeu, domn tärii Moldovei.
Facem instiintare pentru adevärate slugile noastre, Dobrotä i Impul, ea
au slujit noâ cu dreaptà credintä. Deci noi, väzänd a lor dreaptà i credincioasä
slujb6 eätrà noi, i-am miluit pre dânsii, osä'bit de a noasträ.' min.', le-am dat lor
intru al nostru pä'mânt a Moldovii, dela noi, un loe de pustiiu la tinutul Chi-
gheciului, pe Päräu Grecului, la Säliste Tätäreascä, anume Fäntâna Popisoara,
ca facä loru-si un sat si sä fii lor dela noi uric cu tot vinitul, lor i ficio-
rilor Ion, nepotilor i stränepotilor si a tot neamul, ce sä va alege mai deaproape,
neräsuit niciodatà, in veci.
lar hotarul acelui loe de pustiiu ca sä fii &At va pute fi de agiuns un sat de
dcazòici de case.
Pentru aceia, credinta domnii meli de mai sus scris, Stefan v<oe>vod
credinta preiubit fiiului domnii meli Bogdan v<oe>vod i credinta tuturor boerilor
nostri, dela dum<nea>lui Boldor mare vornic pang la dum<nea>lui Petrica comis.
lar dupà a noastth viiatä, cine va fi domnu tärii acestie sá nu strice a
noastrà danie i intariturd, ci mai värtos sä o si [sal intäriascI, de vremi ce si
noi i-am dat si am intärit pentru a lor dreaptä slujbä.
lar pentru mai mare credintà i intäriturà a celor de mai sus serse, am
poroncit cinstit i credinciosului boiariului nostru, dum<nea>lui Täutului mare
logofält sä serie si a noastrà pecete atrà aceasti carte a noasträ sä o lege.
Väleat 7010 <1502>
S'au tälmäcit de Evloghie dasc51 slovenescu.
Dup5. M. Cosfichescu, Doc, mold. dela atefan cel Mare, p. 253.
Copie rom.

6
1502 (7010).
Suret di pe ispisocul dela Stefan voclà, velet 7010 <1502>
Adicà au venit innaintea noastra çi innaintea a tuturor ai nostri moldovi-
nesti boeri, sluga noasträ. Toader i sora lui, Marina, feciorii /ui Luca §i cu ruda

www.dacoromanica.ro
lor Marina si sora iei Magda, fetile lui Condrea, cu a lor burla voe, nici de o nevoe,
-niei de o sala, s'au vandut al lor drept uric, a parintilor lor, a Cudrii si a fratelui
lui, Luca.i, o saliste la Crasna, anume Folctii, slugii noastre credincios boiar
Voader Toc stolnic, drept 6o zloti tätaresti.
s'au sculat a noastra credincioasa sluga 1), bojar Toader Toc stolnic, de
-au platit aceasta ce mai sus serie, acesti bani 60 zloti tatarcsti, in mana slugii
noastre Toader i sora lui Marina, feciorii lui Luca si a rudelor t) Marina si sora
lei Magda, fetile a Condrii, dinaintea noasträ i innaintea boerilor ncstri.
Si noi, vazand a lor de buna voe (tocmala> çi nici de o nevoe au plätit, iar
noi rsijderea si dela noi am dat si. am intärit slugii noastre boiariului Toader Toc
stolnic aceea mai innainte de s'au zas <saliste> la Crasna, pre nutnile
precum s'a' fie dela noi uric si cu tot venitul, lui i feciorilor lui i nepotilor lui
stranepotilor lui si a tot neamu lui, cine s'ar alege dintrInsul, s'A le fie lor
pomana in veci.
lar hotarul acela ce mai sus s'au scris saliste, pe numile Folesti s'a fie 3)
di pe hotarul cel baran, carile in veci va trai. Si iar prin marturi ce au avut
iei carte, au fost parintii lor Cudre çi fratile sàu Luca, dela unchiul nostru
domn, Stefan voda la ce saliste roltii, noi inca i-am dat in mana slugii noastre
credinciosului bojar Toader Toc stolnic, ce-au fost inaintea nostra i inaintea
boerilor ncstri ).
lar la ccla au fost credinciosul domn ce mai sus serie, Stefan voda, i credin-
ciosul i preaiubitul sau fiu Bogdan vodä i credinciosii boierii nostri: credinciosul
boier Dume 9, cr<edinciosul>> b<oier> Budur 8) vornic, cr<edinciosul> b<oier>
Steful 7) crtedinciosul> b<oier> Dume Bruder 8), cr<edinciosul> b<oier> Toader
boeriul Negrild parcalabi di Hotin, cr<edinciosul> bcoier> Irimiea, cr<edinciosul
boier> Dragos parcalabi despre Nemti 9), cr<edinciosul> b<oier> Sandra") parcalab
de Cetatea-A1ba-1), cr<edinciosul b<oier > Arbur%) portariul Sucevii, ct<edinciosul>
boier > Isac visternic, cr <edinciosul > b<oier > Cozma 19 , cr<edinciosul > b <oier >

1) In suret e ai no§tri credincioase slugi o.


2)s rudelor o e pus In loe de e verelor e.
In suret e care este e.
it4elesul este acesta : privilegiul (cattea) ce Condrea Luca aveau dela unchlul
domuulul asupt a seli,tei Fole§ti, 1-au da t lui Toader Toc.
t) Duma.
Boldur.
$teful.
Duma Brudur.
de Neamt e.
ro) *andru.
11) gresit, in loe de e Catatea Nota e.
13) Arbure. DupA acesta lipse,te spátarul ClAtau
13) Cozma ,,arpe postelnicul.

www.dacoromanica.ro
Moghila pah., cr<edinciosul> b<oier> Fruntas 1) stolnic, cre<dinciosul b<oier>
Petrica comisul, i toti credinciosii boieri <ai> Moldovii.
qi care dupà a noastra viat5. I-a orândui s5 fie domn in pämântul nostru
Moldovii, dupä a noastrà danie i intdriturà, dupà a lui dreapt51 cumpAraturà,
Sá aibd a intdri cu mari intärituri, precum mai sus am scris cu aceastä scrisoare
a noastrà.
Dup& I. Bogdan, Doc. lui *tefan ce! Mare, II, p. 212-213.
Trad. rom.

1502 (7010) Februarie 17, Ia0.


Suret de pe un hrisov vechiu sarbesc dela *tefan v<oe>vod, din leat 7010
<1502> re.vr. 17, scris in Ias<i> de Vascau Vladicin.
Cu tnila lui d< u >mnezeu, noi *tefan v<oe >vod, domnu tArii. Moldovei.
tare facem cu aceastd carte a noastr'd, tuturor cui vor cäuta spre (Musa su o
vor auzi citindu-se, precum pe aceste adevärate slugile noastre: Gavril, feciorul
Negritii si pe nepotii lui, Stanciul i Andrusco i Silion i Vaiscai i sora a ion Neagp,
fiii a lui Coste Murgociu, toti nepoti a lui Mihail gramaticul, i-am miluitu-i pre
dänsii cu osäbità a noastrà mild 0 le-am dat i le-am intärit Ion in pamântul nostru
a Moldovii a loru-s<i> driapt5 ocin4 i cästigare din slujbà a mosului lor, a lui
Mih5i1à gramaticul, sate: peste Prut un sat anume Murgocenii, unde au fost cniaz
cu cotunul lor unde au fost Torontai si pe Turiia BAsenii, unde au fost
Bap si pe Jijia Tarjoca partea cea din gios, i gium<5.>tate de Iacobeni, unde
au fost Iacob vatämanul, giumaate cea din gics.
Pe aceste pe toate de mai sus sciise, s5 le fie lor dela noi uric si cu tot venitul,
fusà s'5 le fie lor in doao: gium<5.>tate dinteacesté ocini s'5' fie slugii noastre lui
Gavril i ceialaltä giumal >tate sá fie nepctilor lui, Stanciului i lui Andruscu lui
Silion i Vasai i surorii lui, Neagsii, lor, fiilor lor, nepotilor, stranepctilor, presträ-
nepotilor si la tot niamul lor, cine li sä va alege mai deaproape, nestramutat nici
odinioard in vki.
lar hotarul acelor de mai sus scrise sate sá le fie lor despre toaté pärtile
dup<ä> vechiul hotar, pan<d> unde s'au hränit din veac. i spre aceasta este
credintt a insusi domnii melé de mai sus scrisul *Man v<oe >vod i credinta a
preiubitului fiiu a domnii melé Bogdan v<oe >vod i credinta a tuturor boierilor
nostri a Moldovii, a mari

Prunte§.

www.dacoromanica.ro
spre mat mare tdrie i intäriturà acestor de mai sus serse, am poroncit
credincios boeriului nostru nutul log<o >f<6>t, sà scrie i sa lege 0 pecete la
aceastà cartea noastrà.
De pe särbie pe limba moldoviniascà s'au fälmälcit la anul 1799 Noemv. 2,
de ploc<o>v<nicul> Pavel Debrit dela Mitr<opolie>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. loan Zlataust, XVII/2.
Trad. rom.

1502 (7010) Februarie 17, Ia§i.


f Din mila lui dumnezeu, noi $tefan voevod, domn al tàrii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä: carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ea' aceste adevArate MaruFa çi sora ei Stanca, fiicele Nastei, nepoa-
tele lui Costea St<rav>ici, 1) au venit inaintea noasta i inaintea tuturor boierilor
no§tri moldoveni, de bunk' voia lor, nesilite de nimeni, nici asuprite 0 au vandut
dreapta lor ocinä: din dreptul lor uric, din uricul bunicului lor Costea c1 al fratelui
Costea, jurj Stravici 0 din privilegiile pe care le-au avut ei dela bunicul
nostru, dela Alexandru voevod, un sat pe Barlad, anume Maline0i la <Stejarul>
Frumos. Aceasta au vândut credinciosului nostru pan Toader, pisarul nostru,
pentru 150 de zloti tiitAre§ti. i credinciosul nostru pan Toader, pisarul nostru,
a platit toti ace§ti 150 de zloti tg.taire§ti <in mAinile >1) mai sus scriselor, Marwa
sora ei Stanca, inaintea noastrà i inaintea boierilor
noi, valzand bunk' voia lor c1 tocmeala 0 plata depling, iar noi deasemenea
qi dela> noi am dat 0 am intarit credinciosului nostru pan Toader, pisarul nostru,
acest sat mai inainte spus, care este la Stejarul Frumos, pe Barlad, anume Mali-
ne0i, ca sä-i fie dui> 1) 0 dela noi uric 0 cu tot venitul, lui ci copiilor lui c nepo-
tilor lui c1 stfanepotilor lui i rästranepotilor lui, cine i se va alege cel mai apropiat,
neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, care este pe Ballad, la Stejarul Frumos,
anume 1VIaline§ti, sa-i fie lui din toate pàrtile pe hotarul vechi, pe unde au
folosit din vecii vecilor.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi stefan
voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod c credinta
<boierilor> noqtri: credinta panului Duma, credinta panului Boldur vornic,
credinta panului teful, credinta panului Duma Brudur, credinta panu/ui Toader

loc §ters in orig.

www.dacoromanica.ro
§i a panului Negrilä pdreálabi de Hotin, credinta panului Bremia.<§i a panului>
Drago § pâralabi de Neamt, credinta panului *andru parcälab de Cetatea Noud,
credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului <Cländu spnar,
credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma *arpe postelnic>, credinta
panului <M3ghila> cea§nic, credin.ta panului Frunte§ stolnic, credinta panului
Petrica comis §i credinta tuturor <boierilor no§tri>, mart §i mici.
lar dupä. <viata>1) noasted, cine va fi domn <sau >') dintre copiii no§tri
sau din neamul nostru sau iarä§i pe ori cine 11 va alege dumnezeu sà fie donm al
tärii noastre, Moldova, acela sà nu-i clintEasc5. < dania §i. > intdrirea noastrà,
<ci >1) intäreascd §i imputerniceasca, pentrucd §i-a cumpdrat pe banii
sdi drepti §i noi deasemenea i-am intärit pentru slujba lui dreptcredincioasä..
dar pentru mai mare intdrire §i putere a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Tautul logofát ) sà atarne pecetea noasträ
la <aceastà>1) carte a noasträ..
A scris Vascan al lui Vladica la Ia§i, in anul 7010 <1502> luna Februarie 17.
<Pe verso, slay, contemporan:> Pan Toader al doilea logoat. )
Acad. R.P.R., 14XXVII/2.
Orig. slay, perg., rupt §i stricat, pecete atarnatA, citzutd.

9
1502 (7010) Februarie 22.
Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al pill Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastd carte a noastrd tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà au venit inaintea noasträ §i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni
Dobra, fiica lui Ivanco §i verii ei Toader Meçica §i fratele lui, Berzea, fili Mäsinei.
toti nepotii panului *andru portar, de bunà voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti
§i au vdndut ocina lor dreaptà din uricul lor drept, din uricul §i cumpärätura
unchiului lor, pan *andru portar, un sat pe *omuz, anume Dolhe§ti; §i. au
vdndut acest sat credinciosului nostru pan Isac vistier, pentru §ase sute zloti
tätäre§ti.
*i s'a sculat credinciosul nostru pan Isac vistier §i. a plätit toti ace§ti
mai inainte bani, §ase sute zloti tdtdre§ti, in rnâinile Dobrei §i a verilor ei, Toader
Mecica §i a fratelui lui Berzea, inaintea noastrd i inaintea boierilor no§tri. i iard'§i
Dobra, fiica lui Ivanco §i veril ei Toadei Mecica i Berzea, au avut privilegiul
pe care l-a avut unchiul lor, pan *andru portar tot dela noi, tot pe acest sat pe

2) loe sters in orig.


r iacul a omis cuvintele din formularul obisnuit: s 8à scrie si 6.
in textul slav vtori slovopolojitel.

www.dacoromanica.ro
Dolhe§ti i bled doua privilegii vechi, pe care le-au avut raze§ii1) lor dela bunicul
nostru, dela Alexandru voevod, pe acela§i sat mai sus scris, pe Dolhe§ti de pe
omuz, ei ilia, pe toate le-au dat in mainile panului Isac vistier, tot inaintea
noastra i inaintea boierilor no§tri.
Deci noi, vazand buna voia i tocmeala lor, deasemeni i plata deplina, iar
noi deasemeni si de/a noi am dat i am intarit credinciosului nostru pan Isac vistier
acest mai inainte zis sat, pe Somuz, anume Dolhesti, ca sa-i fie lui si dela noi uric
cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor lui i stranepotilor lui i rastranepo-
tilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apopiat, neclintit
niciodata, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, anume Dolhe§ti, ce este pe Somuz,
sii fie cu toate hotarele lui vechi, pe rinde au folosit din veac.
Si la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi stefan
voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan §i credinta boierilor
o
In anul 7010 <1502> rebruarie 22.
Tautul logorät, Duma parcalab, Boldur vornic, Steful, Duma Brudur, Toader
Negrila pârcalabi de Hotin, Eremia i Drago parcälabi de Neamtu, Siandra
parcalab <de> Cetatea Noua, Luca Arbure portar de Suceava, Clânau spätar,
Cozma Sarpe postelnic, Movilá paharnic, Ion Frunte stolnic, Pettica comisul.
Arh. St. Buc., nis. 629, f. 33.
Copie slavA din sec. XIX. 0 altä copie aproape identick in acelasi ms., f. 34.

10

1502 (7010) illartie 1, Vaslui.


t Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca aceste adevarate slugi ale noastre, Malqco i fratele lui, Nenciul,
Coima Rizeanul i fratele lui, Dragce ne-au slujit drept i credincios. Deci,
noi väzand slujba lor dreapta i credincioask catre noi, i-am miluit cu deosebita
noastra mili, le-am dat i le-am intarit dela noi, in Tara noastra, in Mcldova,
un loc din pustie, la Vi§neuti, pe amk.ndoua partile Vipeutului, care este dela
Bac... ) valea, in fata lui Soltan §i a Mura§ei, ca sa-si intemcieze <sat>.
Insii, si le fie, lor, acest loe.> in doua: jumatate din acest sat < si fie >
lui Male§co i fiatelui sat', Nenciul, jumatatea de jos, iar alta jumätate din acest
sat si fie a luí Cozma 0 a fratelui

2) in orig.: sadlsi = copktasi, razesi.


2) loc alb in text.

10

www.dacoromanica.ro
Sa le fie lor i copiilor i nepotilor lor i stränepotilor lor i rastranepotilor lor
intregului neam a/ lor, care li se va alege mai de aproape, neclintit niciodata
in veci.
lar hotarul acestui sat sa fie ca't vor putea sà foloseasca douazeci de case,
din destul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi *tefan
voevod esi> credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Bog& n voevod i credinta
boierilor nostri: creditta. panului Duma, credinta panului Boldor vornic, credinta
panului teful, credinta panului Duma Brudur, credinta panu/ui Toader si a panului
Negrila cei dela Hotin, credinta panului Ieremia si a panului Drago s parcalabi
<de Neamt>, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului
Clanau spatar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Co zma *arpe postelnic,
credinta panului Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului
Fetich' comis <si credinta tuturor boierilor> nostri moldoveni i mari i mid.
<lar dupa > viata < noastra > cine va fi <domn al tarn noastre Moldova )1)
din copiii nostri sau din neamul nostru sau daräsi> pe ori cine Il va alege dumne-
zeu, sa fie domn al tarii noastre, Moldova, acela sa nu le clinteasca dania
intarirea noastra, ci sà le intareasca, pentruca le-am dat dela noi, pentru < dreapta
credincioasa lor > slujba.
lar pentru 'alai mare tarie i intarire a acestor toate mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan Tautul logoat sá scrie i sa atarne pecetea noasträ
de aceasta carte a noastra.
A scris Matei da> Vaslui, in anul 7010 <1502.> luna Martie
Arh. St. Iasi, Donatii.
Copie s. vá cu caractere rusesti.

11
1502 (7010) Hartle 7, Vaslui.
Din naila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al tarii Modovei. Facem
-I-

cunoscut cu aceastä carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cá au venit inaintea noastra çi inaintea tuturor boierilor nostri meldo-
veni sluga. noastra Sima si sora lui, Nastasia, copiii Stand, nepotii lui Carstea
Goraet, de bung voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut ocina lor
dreaptä din <uricul> lor drept, <un sat > anume Solca, jumatatea de jos si a cincea
parte din jumatatea de sus din acelasi sat. Aceasta au vandut credinciosului nostru
pan Luca Arbure portar de Suceava, pentru trei sute si cinzeci de zloti tataresti.

omis.

11

www.dacoromanica.ro
,$i intru aceasta deasemenea au venit inaintea noastra §i inaintea boierilor
no§tri sluga noastra Ivul §i sora lui Nastea, copiii lui. Mihul §i. verii lor, rador,
fiul Maki §i Dragota §i sora lui, Stana, copiii lui Ivul, toti nepctii lui andru Gher-
man . 1, deasemenea de bund voia lor, nesiliti de nimeni, nici a supriti < §.1 au
vandut ocina lor dreapta din uricul lar drept, patru parti din jumatatea de
sus a aceluia§i sat anume Solca, care au fost partea lar, deasemenea credircio-
sului nostru pan Luca Arbure portar de Suceava, pentru trei sute §i treizeci
de zloti tatare§ti.
Si s'a ridicat credinciosul nostru pan Luca Arbure portar qi a plait mai sus
scri§ii bani, 350 de zloti tatare§ti in mainile slugii noastre Sima §i ale surorii lui,
Nastasia, copiii Stanei, iaril§i 330 de zloti in mainile slugii noastre Ivul §i. surorii
sale, Nasta, copiii lui Mihul §i varului lui, Pador, fiul Malei §.1 lui Dragota §i surorii
lui Stana, inaintea noastra §i inaintea boierilor no§tri.
lar privilegiul lor cel vechiu, pe care l-au avut parintii lor, Goraet Carstea §i
andru Gherman... 1) dela bunicul nostru, dela Alexandru voevod, insa cu
pecete verde, pe acel sat, pe Solca, ei insa l-au dat in mainile panului Luca Arbure
portar, tot inaintea noastra §i inaintea boierilor no§tri.
Deci noi, vazand buna voia lar §i tocmeala i iargqi plata deplina', iar noi
deasemenea §i dela noi am dat §i am intarit credinciosului nostru pan Luca Arbure
portar de Suceava aceastä mai inainte zisa jumatate din satul anume Soka, juma-
tatea de jos i a cincea parte din jumatatea de sus din acela§i sat Solca, iara§i
§i aceste patru parti din sat, care sunt tot din jumatatea de sus a aceluia§i sat
Solca, ca sa-i fie lui §i dela noi uric §i tot venitul lui §i copiilor lui §i nepotilor
lui §i fratilor lui i stranepotilor lui §i rastranepotilor lui §i intregtilui lor neam,
cine li se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodatä, in veci.
Iar hotarul acestui sat intreg, anume Solca, sa fie cu toate hotarele sale vechi,
pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi §tefan
voevod §i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod §i credinta
boierilor no§tri: credinta panului Duma parcälab, credinta p.anului Boldor vornic,
credinta panului *teful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader
§i a panului Negri1á parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia §i a panului
Drago § parcalabi de Neamt, credinta panului $andru parcalab de Cetatea Nota,
credinta panului Clanau spatar, credinta panului Isac vistier, credinta panului
Cozma arpe postelnic, credinta panului Moghila cea§nic, credinta panului Prunte§
stolnic, credinta panului Petrica comis §i credinta tuturor boierilor no§tri
moldoveni §i mari i mici.

cuvinte rAzuite, nelizibile.

12

www.dacoromanica.ro
lar dupà viata noastrà, cine va fi domn al prii noastre, dintre copiii nostri sau
din neamul nostru sau iafási pe oricine il va alege dumnezeu sà fie domn al prii
noastre, Moldova, acela s51 nu-i clinteascà dania i intkirea noastrà, ci
intAreascà imputerniceasck pentrucà i-am dat i i-am intArit pentru dreapta
credincioasa lui slujbà i pentrud el si-a cumpärat pe banii s5i drepti.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor de mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru. pan Täutul logoat sà atarne pecetea noastra la
aceastà carte a noasträ.
A scris Matei la Vaslui, in anul pro (1502) luna Martie 7 zile.
Muzeul Regional Su ceava, nr. r8ro
Orig. slay, perg., pecete atarnatg, cazutl.

12
1502 (7010) Martie 19.
Uric dela stefan voevod, din anul 7010 (1502) Martie io, pe satul 12.6deni
care este intre Dragomirna dela Paraul Sec, si intre Bogdana, unde a fost Miclgus
Vaur, care acest sat a fost schimb cneaghinei Marga, nepoata Antalaloasei, cu
$tefan voevod pentru satul anume Plesesti, pe Catlovea.
Dupg M. Costfichescu, Doc, mold. dela Stefan cel Mare, p. 242.
Rezumat slay.

13
1502 (7010) Marti° 10, Vaslui.
f Din mi/a lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii. Moldovei. Pacem
cunoscut Cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cd aceast5. adev6rat5 Marenca, fiica lui Mihul Epure, nepoata lui
Toma Solescul, a venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor nostri moldo-
veni, de bunä voia ei, de nimeni silit.5., nici asuprità si a schimbat dreapta sa ocinä,
din uricul ei drept si a dat slugii noastre credinciosului pan Toader Toc stolnic,
un sat pe Vaslui, anume Solesti unde a fost bunicul ei, Andrei, unde a fost jude
Mihailo Negrul.
Si iar5si sluga noastrà credincioasa: pan Toader Toc stolnic a dat Marenc5i,
fiica lui Mihul Epure, schimb pentru aceasta, dreapta lui ocinä cum/Aram-A,
un sat pe Crasna, anume Folesti i incà i-a mai dat o sutà de zloti atäresti.
Si privilegiul vechi care a fost dela unchiul nostru, dela S tefan voevod i iaräsi i alt
privilegiu din cumpArAturà care este dela noi pe acel sat, pe Folesti, el incd le-a
dat pe amândouà in mainile Marencäi, fiica lui Mihul Epure, inaintea noastrà
inaintea boierilor nostri.

73

www.dacoromanica.ro
Deci noi, vazand buna lor voie i tocmeala iarasi i schimbul lor bun ce au
schimbat ei intre dansii, dreptele lor ocine de 'mina voia lor, iar noi dea semeni
dela noi am dat si am intarit slugii noastre, credinciosului pan Toa der Toc stclnic
acest mai inainte zis sat pe Vaslui, anume Solesti unde a fost bunicul Andrei,
unde a fost jude Mihailo Negrul, ca sä-i fie lui dela noi uric si cu tot venitul, lui
§i copiiilor lui i fratilor lui §i nepotilor lui si stranepctilor lui si rastranepotilor
luí i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit nicio-
data, pe veci.
Iar hotarul acestui sat mai sus zis anume Sole§ti, care este pe Vaslui, sà fie
cu toate hotarele sale vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei noastre Bogdan voevod i credinta
boierilor nostri: credinta panului Duma si credinta panului Boldor vornic, credinta
panului Steful, credinta panului Brudur, credinta panului Toader si a panului
Negrila parca abi de Hotin, credinta panului Ieremia <0) a panului Dragos parca-
labi de Neamt, credinta panului Sandru palcalab de Cetatea-Nona, credinta
panului Luca Arbure portal de Suceava, credinta panului Clanau spatar, credinta
panului Isac vistier, credinta. panului Cozma Sarpe postelnic, credinta panului
Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta. panului Petricà comis
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni i mari
Iar dup1 viata noasträ, cine va fi domn al tarii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iaräsi pe oricine 11 va alege dumnezeu sa fie domn
al tarii noastre Moldova, acela sa nu-i clinteasca lui dania i intarirea noastra,
ci sä-i intareasca si sa-i imputerniceasca <fiindcà i-am dal> 1) i i-am intarit lui,
pentru dreapta i credincioasa lui slujba.
Si pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
credinciosului nostru pan Tautul logofdt, sa serie si sa atarne pecetea noastra
la aceasta carte a noastra.
A scris Matei la Vaslui, in anul 7010 a502) luna Martie io zile.
Acad. R.P.R., CCXXIV/2.
Orig. slay, perg., pecete atArnata,

14
1502 (7010) Martie 11.
7010 <15o2> Mart. ii. Copii di pi cartea dela domnul Stefan v<oe vod, cuprin-
zatoare ca vazand adivarata slujba slugilor sale, Duma Hurduescu i fratele sau
Irimiia si Drago § Cupcia, li-au dat i li-au intärit in pamäntul Moldovii un loe

2) loc rupt in orig.

14

www.dacoromanica.ro
de pustii la Spiroasalblanga lacul carile este mai sus diUlmi san parte din Cogalnic,
ca sa er za acolo un sat, care sa fii cat vor pute cuprinde pentru lacuinta aceluias
sat, para la 20 casa.
Dupä A, V. Saya, Doc. privitoare la targul i tinutul 1,5pupnei. Buc. 1937. P.
Rezumat rom. din 1819.

15
1502 (7010) Martie 13, Vaslui.
Din mila lui dunmezeu, noi Stefan voevod, domn Viril Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, a au venit inaintea noasta i in- intea tuturor boierilor ncstri moldo-
veni Drägälina, fiica lui Zancea postelnic i nepotii ei de sora, Dumitru i fratele
lui Luca, fiii Neagsei, de bulla voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti i au vandut
ocina lor dreapta din uricul lor drept, un sat la obarsia Gerului, anume Mandre.7.ti
unde a fost Ivan Mandrul, slugilor noastre Stan si fratelui sau, Iuga i surorilor
lor Marga si Ana si Ilca i Draguta, pentru 200 de zlcti tätäresti.
Si s'au ridicat slugile noastre, Stan si fratele lui, Iuga i surorile lor, Marga
si Ana si Ilca i DrAguta si au patit tcti acesti bani mai sus scrisi, zoo de zlcti
tatäresti in mainile Drag-linei, fiica lui Zancea postelnic si. ale nepotilor ei de
sora, Dumitru i fratelui sä.u, Luca, fiii Neagsei, inaintea noastra i inaintea
boierilor nostri.
Deci noi, vazand buna lor voie i tocmeala si plata deplina, iar noi deasemeni
dela noi am dat i am intarit slugilor noastre Stan i fratelui lui, higa i surori-
lor lor Marga si Ana si Ilca i D'Unta, acest sat mai inainte zis, care este la obarsia
Gerului, anume Mandresti, unde a fost Ivan Mandrul, s'a' le fie lor dela noi uric
cu tot venitul, lar si copiilor lar i nepotilor ler i stranepctilor lor i rastrame-
potilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai de aproape, neclintit
niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui sat sä." fie pe hotarul vechi, pe unde din veac au folosit
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului meu fiu Bogdan voevod i credinta boierilor
nostri: credinta panului Duma, credinta panului Boldor vornic, credinta panului
Steful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader si a panului
Negrila parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia si a panului Drago s parca-
labi de Neamt, credinta panului Sandru parcalab de Cetatea Nota, credinta
panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Clanau spatar, credinta

1) in rezumat gre§it: e ca Spiroasa

15

www.dacoromanica.ro
panului Isac vistier, credinta panului Cozma *arpe postelnic, credinta panului
Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petrica comisi
credinta tuturor boierilor nostri, marl si
lar dupà viata noastrà, cine va fi domn al tä.rii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iaräsi pe ori cine va alege dumnezeu sà fie domn al
tarii noastre Moldova, acela sà nu le clinteasca dania i intärirea noastra, ci sá
le int6reascà i sà le imputerniceasca, pentrucá le-am dat i le-am imputernicit,
pentrucà ei si-au cumpdrat pe banii lor drepti.
Iar pentru mai mare putere i infärire a tuturor celor mai sus Serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Täutul logof at, sà scrie i sä atârne peeetea
noastrà la aceastäl carte a noasträ..
A scris la Vaslui, Ion Popovici, in anul 7010 <1502) luna Martie 13 zile.
Acad. R.P.R.,
Orig. perg. pecete atarnatà, cilzutg.

16
1502 (7010) Marti() 14, Taslui.
t Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al Värii Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceasta carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cä pe aceste adeVärate fiice ale lui Nistrea, redca i Ileana i Anusca
Värul lor Stanciul, fiul lui Drago s nepotii de frate ai lui Stanciul Sima i Urita,
copiii lui Aver si nepotii de soil ai aceluiasi Stanciul, Isaia i Iurie, i-am miluit cu
mila noastrà deosebità, le-am dat si le-am inthit in tara noasträ., in Moldova,
ocina lor dreapta, satele de pe Barlad, anume satul Marcoviceani, unde au fost
casele lui Nistrea i Drago s satul Terpesti, tot pe BArlad.
Toate acestea mai sus scrise sà* le fie lor dela noi ink i Cu tot venitul;
sä fie redcai, Ileanii i Anuscai jumatate din satul Marcoviceani, iar lui Stanciul
nepotilor 1) lui, Sima si Unta, copiii lui Aver i lui Isaia i lui Iurie, sa le fie
jumAtate din satul Marcoviceni i satul Terpesti, lor i copiilor lox i nepotilor lor
strärepotilor lor i raistränepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege
ce/ mai apropiat, neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestor douä sate mai sus scrise, anume al Marcovicenilor si al
Terpestilor, sà fie dupa hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi *tefan
voevod i credinta preciubitului meu fiu Bogdan voevod i credinta boierilor
nostri: credinta panului Duma, credinta panului Boldur vornic, credinta panului
credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader si a panului
1) nepotam » in orig.

16

www.dacoromanica.ro
Negri15. parcAlabi de Hotin, credinta panului Ieremia *i a panului Drago* pArealabi
de Neamt, credinta panului Sandro pArcalab de Cetatea Nouäl, credinta panului
Arbure portar de Suceava, credinta panului Clanki spätar, credinta panului Isac
vistier, credinta panului Cozma *arpe postelnic, credinta panului Moghilà cea*nic,
credinta panului Frunte* stolnic, credinta panului Petria cornis i credinta tuturor
boierilor noqtri moldoveni, mari i mici.
lar dupá viata noastra", cine va fi domn al t5.rii noastre, dintre copiii no*tri
sau din neamul nostru sau iarä*i pe oricine il va alege dumnezeu sá fie domn al
tárii n9astre Moldova, acela sá nu le clinteascA dania i intärirea noastrà ci sá
le intiireascà i sà le imputerniceascà, fiindc6 le-am dat *i le-am in-CAI-it. pentrucil
le este ociia lor dre aptà.
Si. spre mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan nutul logofält sà serie i sà atarne pecetea noastrà la.
aceastä carte a noastrà.
A scris Ion Popovici la Vaslui, in anul 7010 <1502) luna Martie 14.
Acad. R.P.R., Villala Ia§i, Pondul Spiridoniei, rnoia Dume§ti.
Otig. slay, perg., pecete atainata.

17
1502 (7010) Martie 14, Vaslui.
t Din mila lui dumnezeu, noi efan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceastà carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, c'd au venit inaintea noastrà ì inaintea tuturor bcierilor no*tri rtoldo-
veni slugile noastre Giurgea i fratele lui, Crkiun i sora lor Armeanca, copiii
lui Danciul Delea, de bunA voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti *i au vandut
ocina lor dreapta, din uricul lor drept, a patra parte din satul pe Barlad, anume
unde au fost juzi 1) Buda *i DrAgoiu, partea de jos, partea dela Murgu, slugii
noastre Cfalciun, pentru 8o de zlcti tätgre*ti.
Si s'a ridicat sluga noasträ. Craciun i a pldtit toti ace*ti bani, 8o de zloti
tAtiire*ti, in mAinile slugilor noastre Giurgea *i ale fratelui s'alu Crkiun i ale
surorii lor Armeanca, inaintea noastrà i inaintea bcierilor no*tri.
Deci noi, Vázand buná voia ion i tocmeala, iar4i *i plata deplinä, iar noi
deasemeni *i dela noi am dat i am int6rit slugii noastre Craciun aceastä mai
inainte zisä a patra parte din satul care este pe Bâilad, anume unde au fost juzi 1)
Buda *i DrAgoiu, partea de jos, partea dela Murgu, ca s5.-i fie lui dela nci uric
cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepctilor lui i stranepotilor lui i rästrii-
nepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai de aproapc, neclintit
niciodata, in veci.
9 in orig.: t judeve

2 Documente Moldos., e. G68 17

www.dacoromanica.ro
Iar hotarul acestei a patra parte din sat incepe dela vArful dealulni, dela
drumul Borhinestilor 1), apoi drept la un stalp, care este la cânepiste '), de acolo
la malul Bárladului, la stejarul insemnat, iar dinspre alte pärti sà fie pe hotarul
vechi, pe unde a folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi *tefan
voevod si credinta prea iubitului fiu al domniei mele, Bogdan voevod si credinta
boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta panului Boldor vornic, credinta
panului *teful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader si a
panului Negrilä párcälabi de Hotin, credinta panului Eremia si a panului Drago*
pfireálabi (cle Neamt, credinta panului> 3) $andru párcalab de Cetatea Nota.
credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Clánáu s'Atar,
credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma *arpe postelnic, credinta
panului Moghilà ceasnic, credinta panului Pruntes stolnic, credinta panului
Petrica cornis si credinta tuturor boierilor nostri mcldoveni si mari *i mici.
Iar dupá viata noastrá, cine va mai fi domn al färii noastre, dintre copiii
nostri sau din neamul nostru sau iaräsi pe ori cine 11 va alege dunmezeu, sa fie
doran al tärii noastre Moldova, acela sä nu clinteascá dania si intárirea noasträ.,
ci sa-i intáreascá si sä.-i inaputerniceasa, pentruca i-am dat si i-am intárit pentru
slujba lui si pentrucà el si-a cumpgrat pe banii säi drepti.
lar pentru mai mare putere si intárire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Tautul logoat, sä scrie si sä atárne pecetea
noastra la aceastà carte a noastrá.
A scris Matei la Vaslui, in anul 7010 <1502> luna Martie 14 zile.
Acad. R.P.R., CLIX/19.
Orig. slav, perg., pecete atarnatA, cAzutl.

18

1502 (7010) Martie 14, Taslui.


t Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al tärii Mo/dovei.
Pacen] cunoscut cu aceastà carte a noastrá tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cá a venit inaintea noastrá si incintea tuturor boie-
rilor nostri moldoveni, sluga noastrá Mircea Ezereanul, fiul Drägutci, nepotul
Gradei, de /Duna voia lui, nesilit de nimeni, nici a suprit si a vándut dreapta sa
ocinà din uricul säu drept, a patra parte din satul de pe Tutova, anume Fauns'1,

s Borhine§tilor *, a §a in orig.
clinepi§te s, loe cultivat cu cânepl.
loe §ters in oz ig.

18
www.dacoromanica.ro
unde a fost Stanco, in partea de jos, slugilor noastre Ion 0 fratilor lui, Nichita
Mihul, pentru 50 de zloti tatare§ti.
s'au sculat slugile noastre Ion 0 fratii lui, Nichita i Mihul 0 au plait
acei 50 de zloti tatare§ti in mainile slugii noastre Mircea Ezereanul, inaintea
noastra i inaintea boierilor no§tri.
Si noi vazand buna lor voie i tocmeala i plata deplinà, iar noi deasemeni
dela noi am dat 0 am intarit s/ugilor noastre Ion 0 frati/or /ui, Nichita
Mihul, aceasta mai sus scrisa a patra parte a satului PaurE§ti, ca sa le fie lor
dela noi uric 0 cu tot venitul i copiilor lor i nepotilor lor i stranepotilor lor
rastranepotilor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai de aproape,
<neclintit> niciodata, in veci.
lar hotarul acestei mai sus serse a patra parte din satul Faure§ti, partea
de jos: incepand dela capatul lor de sus, intre dan§ii i Faure§tii dela Tutova,
dela gura 0:rid, peste camp la saratura, apoi la Movila lui Puiu, langa drum,
apoi la trei stejari, apoi la un stejar insemnat, mai sus de rediu, apoi la varful
dealului la drum, iar dinspre alte parti pe hotarul vechi pe unde din veac au
folosit.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, Stefan voevod
credinta prea iubitului meu fiu Bogdan voevod i credinta boierilor ne§tri:
credinta panului Duma, credinta panului Boldur vornic, credinta panului Steful,
credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader 0 a panului Negrila
parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia 0 a panului Dragc§ parcalabi de
Neamt, credinta panului Sandru parcalab de Cetatea Noua, credirta panului
Luca Arbure portar de SucEava, credinta panului Clanau spätar, credinta panului,
Isac vistier, credirta panului Sarpe pcstelric, cre din ta panului Mcghilà cea§nic
credinta panului Prunte§ stolnic, credinta panului Petrica comis credinta
tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari ì mici.
lar dupa via ta noastra cine va fi <domn, dintre copiii> 1) nc§tri sau din
neamul nostru sau iara0 pe cine Il va alege dumnezeu, sa fie domn al tarii noastre
Moldova; acela sà nu le <clinteasca> dania i intarirea noastra, ci sà le inta-
reasca i sa le imputerniceascä, pentrud §i-au cumparat pe banii lor drEpti.
<lar pentru m2 i mare Futere §i> 1) iritkire a tuturor cam- ma i sus scrise'
am poruncit credinciosului nostru pan Tautul lcgofat sà serie i sa a-tame pecetea
no astra la aceastä carte a noastra.
A scris Vascan al lui Vladica la Vaslui, in anul 7010 <1502> Martie 14.

Acad. R.P.R., Peceti, nr. 82.


(big. slay perg., pecete atainatfi.

1) loe §ters, ilizibil in orig.

19

www.dacoromanica.ro
19
1502 (7010) Martie 14, Vaslui.
fla lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei.
Faceni eunoscut cu aceastg carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, ca a venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor no§tri
moldoveni, sluga noastrà Oancea, nepotul lui Bodea ploscar, de bung voia lui,
nesilit de nimeni, nici asuprit si a vândut dreapta sa ocita din uricul bunicului
sáu Bodea ploscar, a patra parte din satul pe Soholui, anume Milcsti, unde a fost
Milea 'Uliul, la capgtul de jos, slugii noastre Petrea, pentru 70 de zloti atäresti.
Si s'a sculat shiga noasträ Petrea si a plgtit acesti bani mai sus scrisi, 70
de zloti tAtäresti, in mâunule lui Oancea, inaintea noastrg si inaintea boierilor
no.stri.
Deci noi, vgzAnd bung voia lor i tocrneala i plata depling, iar noi deasemeni
si dela noi am dat si am intgrit slugii noastre Petrea aceastg mai inainte zisg
a patra parte din satul care este pe Sohului, anume Milesti, unde a fost Milea
Uliul, ca sg-i fie §i dela noi uric si cu tot venitul, lui si copiilor /ui si nepoti/or
lui si intregului lui neam cine i se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodata,
in veci.
lar hotarul acestei a patra parte din satul care este pe Soholui, anume
Mile§ti, mide a fost 1V/ilea Uliul, sg fie din tot hotarul a patra parte, iar din alte
pgrti sà fie dupg hotarul vechi, pe mide au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod si credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod si credinta
boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta panului Boldor vornic, cre-
dinta panului Steful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader
si a panului Negrilà parcglabi de Hotin, credinta panului Eremia si a panu/ui
Drago § pArcalabi de Neamt, credinta panului Sandru pArcglab de Cetatea Nola,
credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Clang.0
:Tatar,. credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma Sarpe postelnic,
credinta panu/ui Moghi/a ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta
panului Petrica comis <si credinta> 1) tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
mici.
lar dupg viata noastrg, cine va fi <domn al tgrii nostre> 2), dintre copiii
no§tri sau din nearnul nostru sau iargsi pe oricine il va alege dumnezeu sg fie
dorm al tgrii nostre, Moldova, acela sg nu-i clinteascg dania si intgrirea noastrg,
ci intgreascg si sg-i imputerniceascg, pentrucg i-am dat si i-am intdrit lui,
pentrucg el §i-a cumpgrat pe banii &di drepti.
loe rupt in orig.
omis de diac.

20

www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i intkire a tuturor celor mai sus scrise, am
ponmcit credinciosului nostru pan nutul logofät sä Scrie i sk atArnd peWea
noastrà la aceastà carte a noasträ.
A scris ..Matei la Vaslui, in anul 7010 <1502) luna Martie 14.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 18.
Orig. slay, perg., pecete atArnatit.

20
1502 (7010) Martie 14, Vaslui.
f Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al tärii Moldovei.Pasem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o yor, auzi
cetindu-se, ca pe aceste adevärate Stana i surorile ei Zoica i Marena Parasca,
nepoatele lui Marcu, le-am miluit cu deosebita noasträ milä, le-am dat i le-am
intärit in tara noastra, a Moldovei, dreapta lor ocinä., un sat la gura Stebni-
celului, anume Balesti, satul bunicului lor Marcu..
Acestea toate mai sus scrise sä le fie lor dela noi uric cu tot venitul,
copiilor lor i nepotilor lor i stränepotilor lor i rästränepotilor lor i intregului
lor neam, cine li se va alege cel mai deaproape, neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, al Balestilor sä fie dupä hotarul vechi,
pe, unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului *tgan
voevod i credinta preaiubitului men fin Bogdan vnevod i credinta Aloierilor
nostri: credinta panului Duma, credinta panului Boldor vornic, credinta panului
*teful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader i a Pa,nului
Negrilk parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia si a panului Drago s par-
calabi de Neamt, credinta panului *andru pAreklab de Cetatea Nouä, credinta
panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Clänäu spktar, credinta
panului Isac vistier, credinta panului Cozma *arpe postelnic, credinta panului
Moghilà ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petrica. comi
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarälsi pe ori cine Il va alege dumnezeu sä fie. domn
al tärii. noastre Moldova, acela sä nu le clinteascA dania i intärirea noastrii,
pentruck le-am dat i le-am intärit, pentruck le este ocina dreaptä.
lar pentru mai mare putere i intärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Tautul logorát, sil serie i sk atärne pecetea
noastrà la aceastk carte a noasträ.
A scris Ion Popovici la Vaslui, in anul 7010 <1502) luna Martie 14.
Acad. R.P.R., Peceti, nr.
Orig. slay, pug., pecete atarnata.

21

www.dacoromanica.ro
21
1502 (7010) Martie 14.
Suret de pe un ispisoc särbesc dela Stefan v<oe>v<o>d, din let 7010 1502>,
Mart 14.
Facem §tiri Cu aceasta carte a noastrà, pentru aceast5. adevAratà Neaga,
fata lui Mic§än5., ea' am miluit-o pre dänsa, osàbit de a noastra milA, i-am dat
i-am intarit ei, intru al noastru p5.mântu a Moldovii, pe a ei dreaptá mink
anumi satul Miqâne§tii pe Elan.
Pentru acei, totà ace de mai sus scrisal> s'd fie a ei dela noi uric 0 Cu tot
venitul, ei i ficiorilor ei i nepotilor ei i stranepotilor ei 0 a tot neamul ei, ci sg
va alegi mai aproapi, neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acelui de mai sus sat, anumi MicOne§ti pe Elan sà-i fie iai, despre
tote pàrtile, duph hotarul cel vechiu, pe unde au umblat din veac.
Si spre aceasta este credinta domnii meli de mai sus<scris>, Stefan woe >v<o >d
credinta a tuturor boierilor no§tri, a mari i mid.
lar dupà a noastrà viiatà cine va fi domn al tkii ace§tie, din fu j neamu
nostru, sau pre cine dumnezgu va alegi, s'a' nu straci a noastrá danie i intdri-
tura, ce mai ales s'a" de 0 sa intareased, de vreme ci esti a ei dreaptà ocinA.
Si pentru mai mare credint5 i intarire a celor de mai sus serse, am poruncit
eredincios boeriului nostru, dum<i>s<ale> nutului log<o>f<5.t> i sA serie 0 a
noastrà pecete edtre aceastà carte s5. o lege.
Tälm5cit de Gheorghie Evloghie dascal. 1775, Iuli 23.
Copie aceasta s'au scos de mine intocnta de pe un suret neincredintat, ce
s'au gasât la Constandin Ocica, de Si§cani, 1824, Oct. 17. Gheorghi Boul serdar.
Acad. R.P.R., CCXXX/39;
Copie dap& o trad. rom.
22
1502 (7010) Martie 17, Vaslui.
Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod domn al t5.rii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, ea' au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor no§tri
moldoveni, fiicele NeagE anume: Anca 0 Tole 0 Magda 0 veril lor Sima
Bälo, de bunk' voia lor, de nimeni siliti, nici asupriti 0 au vandut dreapta lor
ocinä din dreptul lor uric, un sat pe Milcov, anume Petre§ti, intre Simione§ti
Folte§ti, slugilor noastre: Groza, Costea 0 StAnilà 0 Manea 0 Giurgea
Radul i Opr4 i Dragomir i Negrilà i Colea 0 Ion 0 Neagoe i Stanciul
Hodorob i Fedca, pentru 140 zloti atäre§ti.
intru aceasta toate aceste mai sus serse slugi ale noastre au plait
toti ace§ti bani mai sus scri0, 140 zloti tätke§ti, in m5.inile fiicelor Neag51

22

www.dacoromanica.ro
Anca, Tolea, Magda si verilor lor Sima §i Balo s inaintea noasträ si inaintea
boierilor nostri.
Deci noi, vOzOnd bunI voia lor si tocmeala si plata deplina si noi dease-
meni si dela noi am dat si am intkit slugilor noastre: Groza si Costea si SU-
nilä si Manea si Giurgea si Radul si Opris si Dragomir si Negrilä si Coltea
si Ion si Neagoe si Stanciul si Hodorob si Fedca, acest mai sus zis sat care
este pe Milcov, anume Petresti, care este intre Simionesti si Foltesti, ca sä le
fie lor dela noi uric si cu tot venitul unuia ca si altuia si copiilor lor si nepo-
tilor si strg.nepolilor lor si rAstrinepotilor lor si intregului lor neam, cine li
se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodatO, in veci.
lar hotarul acestui mai sus scris sat, anume al Petrestilor, sá fie dupg
hotarul vechi pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod si credinta preaiubitului fiu al domniei noastre Bogdan voevod si credinta
boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta panului Boldor vornic, ere-
dinta panului Steful, credinta panului Duma Brudur, credinta panului Toader
si a panului Negrilà pOrcAlabi de Hotin si credinta panului Ieremia si a panulu
Drago s pOrcalabi de Neamt, credinta panului Sandru pfireálab de Cetatea Nona
credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Canätt spätar,
credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma Sarpe postelnic, credinta
panului Petricg comis si credinta tuturor boierilor nostri modoveni, mari si mici.
lar dupà viata noastr5., cine va fi domn al tärii noastre dintre copiii nostri
sau din neamul nostru san pe oricine 1'1 va alege dumnezeu sa fie doran al
Ora noastre Moldova, acela sà nu clinteascsá dania si intOrirea noastrk ci sä
le intAreascá si sà.' le imputerniceasck fiindcä am dat si am intOrit lor pentru
dreapta lor slujbä si pentruch ei si-au cumparat cu banii lor drepti.
Si spre mai mare putere si intkire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
credinciosului nostru pan Täutul logoat sà serie si sä atOrne (pecetea noastrà >1)
la aceastO carte a noastrk
A scris loan Popovici la Vaslui, in anul 7010 (1502) luna Martie 17.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 382.
Orig. slay, perg., pecete atranatli.

23
1502 (7010) Iunie 10.
Vlet 7010 (15o2> Linde) io. Ispisoc di la Stefan vod<5., pre sarbie.
f lath' au vinit inainte noastrà si inainte boiarilor nostri moldovinesti,
s/uga noastra Lupea, ficiorul Giurgii Oesanului, de a sa bunä voe, de nimi silit
1) omis de diac.

23

www.dacoromanica.ro
niee asuprit, au vandut a sa driaptà ocinä i cumpädturä a tätäne-gu,
Oe§anului, din dires ce-au avut el dela domniia me, din giumatate de sat din
Oe§eni giumätate, ce iaste pe Räzina, partea din gios, slugii noastre lui Ion
sulger, dirept 70 zlot<i> tätärä§ti.
sluga noastrà Ion sulgeriul au plait el tot<i> banii ci mai sus scriu, 70
taler<i> tätärä§ti, in mänuli slugii noastri Lupü, ficior Giurgei Oe§anului, inainte
noastrà i 'nnaintea boiarilor no§tri.
Deci domnia mea vädzind <a lui di> 1) bunä voe tocmald> i plata deplin,
noi di la noi am dat i am intärit sl<u>gii noastri lui Ion sulger pi aceea d<e
ma >i1) sus scrisä, din giumätate di sat de Oe§eni, giumaate ce iaste pe Razina,
parte din gios, ca sä-i fie 0 dela noi uric cu tot vinitul, lui i copiilor i nepotilor
stränepotilor 0 a tot niamul cät sä" va <a>legi mai de aproapi, niclätit,
nestricat, stätator in veci.
lar hotarul ace§tii di mai sus scrisd>, ca sä fie din tot hotarul a patra parte
de catre alte hotare pi undi de veci au imblat.
L<e>t 7245 <1736> Dic. 6. Ion gram<atic> a scris.
<Pe verso:> Antoh<i> Scb'slit cäpt. §adi la Birhici.
Ispisoc<ul> la dänsul sau la Fidiscul Iordache, sau prin di la: Lucaci mi-
d<elnicer>.
<Altä insemnare :> Pe Ois4ti.
Acad. R.P.R., CXXXVIII71.
Trad. rom.
0 copie dupii aceasta, din 1813, ibid., CI4XXXVI/158.

24
1502 (7010) Iulie 2, Sueeava.
$nret de pe ispisoc vechiu dela Stefan vodà, scris de Toader in Suceava,
(alin ieat 7010 <1502> Iulie in 2 zile.
Cu mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domnul tärii Moldovei. In§tiin-
tare facem prin aceastä carte a noasträ tuturor cui vor cäuta asupra ei sau o
vor auzi citindu-sä, precum au venit inaintea noasträ, i inaintea tuturor boeri-
lor no§tri ai Moldovei, Mu§a fata Dumei Madoia i ficionii ei, Lupe i Nastea
nepotii de sorä a ei, Ignat 0 Malea, nepoti Dumei Madoia, 0 de nime siliti,
nici asupriti, ci de bunä voia lor, din drept uricul lor, au vändut o bucatä de
loc din hotarul Boi§tei, putin mai jo g de gura Boi§tei 0 de värsätura gânlei4 unde
iasä. din Talharu i panä unde <IA in ezärul Cerlenul i cu toate Oxide 1 cu
toate bältiuganele (sau ezärelele), cum 0 satul pe Frumu§ita, unde au fost
mai jos de Andrie§ 0 le-au vändut acestea domniei noastre, drept una sufal zloti

1) loc rupt in text.

24

www.dacoromanica.ro
Dupà aceia, iarávi au venit inaintea noastrá i inaintea boerilor novtri, slug
gile noastre, fratii i nepotii de sorb: a lui Tuduran i Vlad i Luca Jorità
Toader rácurariul i Bittcu vi Marta vi Danciul, feciorul lui Marcu, i Ignat
vi Ivan, fratele lui Ignat, vi Rada, fata Oanei LArgianului, i fata lui Stoian
cu tot neamul i sámânta lor, toti nepotii ai Cristei Ncgrului vi a frätine-ski
Giurgei i iarävi de bunà voia lor vi-au vandut dreapta ocina lor, din uric a mcvi-
lor lor, a Cristci Ncgrului vi a Giurgii, un iazer peste Prut anume iaz5rul Cer-
lenul i in marginea iazerului accluia (sau in malul lui)l) satul BalintEvtii vi din
gios de Balintevti sälivte Manei, in gura Trutnuvitei, domniei mele, drept cinci
sute zloti tátkivti, cum vi ispisoacele ce le-au avut movii lor CrOste NEgrul
frate-sdu Giurge pe acel iazer Cerlenul, dEla unchii novtrii, dela Iliev vi Stefan
voevod, hied' le-au dat in mAnule noastre.
Dupá aceia, iarávi au venit inaintea noastrà i inaintea boerilor novtri slu-
gile noastre Manuil Pco i frate säu Toader i nEpoata lor de soil, Niega, nEpotii
logoatului Niagoia i iarávi de bun6 voia lor au vOndut din uricul movului lor, a
Niagoiuluilogorát, din ispisoc ce au avut el dela movul nostru, Alexandru voevod,
trei sate peste Prut pe Frumoasa, anume Farcenii, din gios de Trcian i cu moarà,
Scheia, in gura Frumoasei vi la FOntOna lui Maciv, ce-i in capul cel din gios
a iazerului Cerlenul i cu toate &file, ce sAnt in dreptul acelor sate vi pand.>
la Pru t, iarávi dcmnici mcle au vfirdut drcpt trei sute trcizAci zloti at'áfávti.
Si domnie me am plátit toti acEi de mai sus arátati bani gata, in manule
tuturor celor de mai sus numiti, denainte a tuturor boerilor novtri a Moldovei.
plätind tot deplin, domnie me am binevoit cu a noastfá buifávointd, cu
curatá inimà cu bunAvointà cu ajutorul lui dumnezeu, ca sà intàrim a noastrà
sfOntà m'Onástire ce-i pe Putna, unde iaste hramul adormirea maicei precistei,
unde este arhimandrit iegumenul Paisie vi am fácut pomenire pentru cei intru
sfinti odihniti procatihii, movii i pàrinii novtri i pentru sdnatatea i mOntu-
irea noastrà." i pentru sandtatea i mantuirea a doamnei noastre Mariei i pentru
sánatatea i mântuirea a fiilor novtri vi am dat vi am inarit mai sus numitei
mângstirii noastre, mai sus numitul iazar Cerlenul i cu toate iazáravile i &tile
lui i cu mai sus numitele sate Balintevtii, in margine (sau in malul) iazdrului
Cerlenului, vi mai gios, sälivte Manii, in gura Frumuvitei vi pe Frumoasa, Far-
cenii, din gios de Troian i cu moarà in Scheia, in gura Trumoasei vi la Tan-
tâna lui Máciv, ce-i in capul cel din gios a iaz6rului Cerlenii i cu toate
ce skit in dreptul acelor sate vi p3.n<A> in Prut, cum i acea bucatä de loe
hot arul Boivtii, putin mai gios din gura Boivtii vi de várgtura gArlii, de unde
iase din Tálhare pás.nä unde dà in iazdrul Cerlenii i cu toate gArlele i iazálre-
vele i satul pe Trumuvita, unde a fost Mein, rnai gios de Andriev, pentru

parantezele i cuvintele dinläuntrul lor apartin traduciltorului.

25

www.dacoromanica.ro
ea sä fie mai sus numitei mänästiri Putnii dela noi uric, cu tot venitul si cu
vama si cu dej ma ce va esi dinteacel ezär Cerlenul, nesträmutat niciodatä., in v eci.
Cum si ispisocul a Carstei Negru/ui si a fratini-säu, a Giurgei, ce 1-am avut
pe acel iazär, care 1-au fost dat in manule noastre mai sus numitii nepotii lor,
noi 1-am dat in mana lui Paisie, arhimandritul mänästirei Putnei.
lar hotarul acelui iazär Cerlenul si a celor mai sus numitelor sate &A fie dupà
vechiul hotar, pe unde au aflat si au hotärit al nostru credincios boeriu Täutul
logofätul si cu megiesii, incepand din sus din ma/ul Prutului si din gura garlii
Zancii, ce-i in dreptul Rogojenilor, apoi peste Hlabnic si peste capul cel din sus
de Värsäturä.', apoi la garla Rentii, apoi piste acea garlä si. peste drumul cel mare
si peste Troian la deal, la Movila cea Mare, ce-i säpat51 in värfu, unde intre an-
sele este satul Mädoestii, apoi peste campu si peste Valea Niagului la deal, putin
mai sus de drum, la Movila MicA, ce-i säpatä in värfu si iarasi campul peste
valea cea micä si peste Vale Cahovul, prin stejäris la pise, /a movila sapatà,
apoi intorcand campul la vale, la stejärei si la movila säpatä de rangä dansii,
apoi iaräsi campul la vale, la doao movili gemini, apoi intorcandu-sä si peste
Vale Cahovului, la Movila cea Mare, ce-i rang drum, apoi drumul acela la vale
printre Frumoasäle, p5.nä la movilele cele säpate, ce sant langä acelasi drum.
Apoi läsand drumul apucà campul la Movila cea Mare, apoi la Troian, la movila
cea säpatä., apoi Troianul, apoi intorand spre dial, peste Gradiste, la movila
cea sApatà, ce-i despre hotarul Husilor, apoi peste vale, ce sä numeste Crähana,
la varful dialului, despre Cahov, la movila cea säpatä, apoi dealul acela in gios,
panä mai gios de doao movile, la o movilà gäunoasä, apoi intorcand la vale, prin
ciritei, pan& la un stejar insämnat, apoi iaräsi peste vale ce s5. numeste Crä.-
hana, campul la movilä säpat51, apoi tot campul si. peste drum si peste Troian,
la Vale lui Stravici, apoi tot vale accia panä la gura garlii CrAhanii, apoi
peste garla Crähanii si peste Hlabnic, drept in Prut, unde sä intalnesc hotarale
a Pielesului si a Plopului iar de aici tot Prutul in sus, panà in dreptul Rogojinita,
panà la gura garlii Zancii, de unde am inceput. Atat este tot hotarul.
Si spre acesta este credinta a insusi domniei noastre de mai sus numit,
Stefan voevod si credinta a preiubit fiul domniei mete Bogdan voevod si credinta
a tuturor boerilor nostri ai Moldovei, a maxi si a mici.
(Apoi dupà brAstämul ce face asupra cui ar strica aceastä danie si intäsiturfi,
zice:) Si spre mai mare tarie si intariturä a tuturor acestor de mai sus scrise,
am poruncit credincios boeriului nostru Täutul logofät, ca spre adevärata cartea
noasträ aceastä pecete a noastra A lege.
De pe sarbie pe bimba moldoveneascl am tälmäcit la anul r8o7 April 26.
Po/covnicul Paval Debrici daa Mitropolie.
Dup5. M. Costleheseu, Doc, mold. dela stefan eel Mare, p. 245 249.
Trad. win.

26

www.dacoromanica.ro
25
1502 (7010) Noembrie 17, Sueeava.
Din mila lui dumnezeu, noi ?tefan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, cà a binevoit domnia mea cu bunivointa noastra i cu mima
curata i luminati i cu toatà bung voia noastra i cu ajutorul lui dumnezeu
0 am fa:cut pentru pomenirea sfantraposatilor inainta§i, bunicii i parintii no§tri
pentru sanatatea i mantuirea noastra i pentru sanatatea i mantuirea doam-
nei noastre Maria 0 pentru sanatatea i mantuirea copiilor no§tri, ca sal intä-
rim <0> sa imputernicim sfanta noastra manastire, care este la Putna, unde
este hramul uspeniei preasfintei nascatoare de dumnezeu i unde este egumen
arhimandritul, rugatorul nostru, chir Spiridon 0 am fa:cut cu binecuvantarea
parintilor i rugatorilor no§tri catre dumnezeu, mitropolitul de Suceava, chir
Gheorghie i episcopul mitropoliei de jos din targul Roman, chir Theoctist
episcopul de Radauti, chir Ioanichie 0 am dat manastirii mai sus spuse pe toti
popii care sunt in toate bisericile prin toate satele acelei manastiri, peste tot,
pria toata tara noastra, ori cite are aceasta sfanta manastire i cite i se vor mai
adauga 0 de acum inainte, toti sa asculte de mai sus zisa manastire i cu darea
cu tot venitul i sä-i i judece egumenul dela Putna. lar dregatorii vladice§ti
sa nu aibà nici o treaba la ace§ti popi, in veci.
Iara§i am dat tot mai sus zisei manastiri si OA in fiecare an dela ocna
noastra dela Totru§ cite o suta i cincizeci de drobi 1) de sare.
*i inca am fäcut mai sus scrisei manastiri brani§te in jurul manastirii
am intarit cu aceasta carte a noastra: Suceava cu toate izvoarele ei, incepand
hotarul dela obar§ia *icovului, pe obcina, la varful Laurel 0 pe obcina, apoi
la obar§ia Falcaului 0 pe obcina, apoi la obar§ia Sadaului 0 pe obcina, apoi la
obar§ia Ruscai 0 pe obcina, apoi la mijlocul Plosai 0 pe obcini., apoi la obar§ia
apoi la Pogoni§cea, apoi la casa lui Benea, pe (Axing, apoi la Arsuri
pe obcina, apoi la Dealul lui Timoteu, pe obcina', apoi la Runcul lui Berchez
pe obcina, apoi la Veteu, apoi la obar§ia Maleasei, apoi la gura Putnei, unde cade
in Suceava. Acesta este tot hotarul.
*i in aceastà brani§te, manastirea sa-§i pescuiascà pe§te i sal vaneze fiare
sa-§i pasca vitele manastirii. lar altul nimeni, ark' voia egumenului sa nu
indrazneascä sa pescuiasca pe§te, nici sà vaneze alte fiare, nici sà pasea vite §i
niel sa faca niciun alt lucru in aceasta brani§te.
Toate aceste mai sus serse s'a fie> ) mai sus scrisei manastiri, dela noi uric
neclintit in veci.
in orig. o drobov
onns de diac.

27

www.dacoromanica.ro
Iar la aceasta este credinta noastra, a mai sus scrisului, Stefan voevod §i
credinta preaiubitului fiu al domniei niele Bogdan voevod §i credinta boierilor
no§tri: credinta panului Boldor vornic, credinta panului Steful, credinta panului
Toader §i a panului Negri1á parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia i a
panului Drago § parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru de Cetatea
credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Clanau spätar,.
credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma Sarpe postelnic, credinta
panului Moghila cea§nic, credinta panului Frunte§ stolnic, credinta panului Petrica
comis §.1 credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni i mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tail/ noastre, dintre
no§tri sau din neamul nostru, sau iara§i pe oricine li va alege dumnezeu sa fie
domn al tOrii noastre Moldova, acela sa nu clinteasca dania §i intarirea noastra
ci sa intäreasca §i sä. imputerniceasca. Iara§i, cine s'ar incumeta sa clinteasca
unul ca acela sa fie blestemat de domnul dumnezeu, mântuitorul nostru Iisus
Hristos §i de preacurata lui maicd §i de sfintii 4 evangheli§ti §i de sfintii apostoli
de frunte, Petru §i Pavel §i de ceilalti §i de sfintii 318 parinti purtatori de dum-
nezeu dela Nicheia §i de toti sfintii care din veac au bucurat pe dumnezeu.
lar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostiu pan. Tautul logofat, sä atârne pecetea noastra la aceast5
carte a noastra.
A scris Toader la Suceava, in anul 7010 <15o2.> luna Noembrie 17 zile.
11-rea Putna, nr. 625 a.
Orig. slav, perg., pecete atiirnata.

26
1503 (7011).
Ispisoc, din anii 7011 (1503), dela domnul Stefan voda,... prin care se-
intare§te stapânirea unui Stan §i fratilor lui: Ion §i Serban §i Ichim, pe un
loe de pustiiu, pe Cahove la Fantana lui Vlad, ce sal faca sat.
Iar hotarul acelui loe scrii sà fil cat va putea sà traiasca un sat de agiunsu..
Arh. St., Iasi, Condica K, nr. 372, f. Ir.
Rezumat rom.

27
1503 (7011) Februarie 2, Sueeava.
In numele tatälui i al fiului §i al santului duh, troita sfanta, de o fiinta
§i nedespartita. Jata eu, robul stapfinului meu Iisus Hristos, Io Stefan voevod,
din mi/a lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Facem cunoscut cu aceasta carte

28

www.dacoromanica.ro
noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindue, a.' a bine-
voit domnia mea cu a noastra bunàvoint Çj Cu inima luminatä i curatä
si din toatà buna noastrà voe, i cu ajutorul lui dumnezeu si am facut pentru
pomenirea sufletelor sfänträposatilor inaintasi bunici i päiinti ai nostri i pentiu
sä.nAtatea i mântuirea noastrà i pentru sànätatea i mäntuirea doamnei noastre
Maria si pentru sängtatea i mântuirea copiilor nostri si am intArit prin acest
privilegiu al nostru toate privilegiile madástirii Putnei, unde este hramul uspe-
niei preasfintei nascätoare de dumnezeu, i unde este egumen arhimandritul
rugatorul nostru chir Spiridon, ori ate privilegii are aceastá sfäntä mândstire
pentru toate satele ei i anume pentru satele: satul Jicovul de Sus, satul Jicovul
de Jos, satul Voitin, satul 1VIaneuti, satul Balosinesti, satul Bot5sani, satul Vic-
sani, satul Macicatesti, satul Pratauti, satul Climauti, satul Ternavca ; toate
satele de mai sus sunt pe Suceava. i apoi satul Balcauti de länga tärgul Sire-
tului i satul Grecii pe Siret, tot Hugh tärgul Siretului i in tinutul Cernäutilor:
satul Cozmin i satul Clicicauti; i saul Ostrita pe Prut; i satul Stubeiu pe
Basiu. Si la arliatur5. satul Sinesti i satul Onicicani; si la Prut o bucatà de
päiná.'nt din hotarul Boistei, ceva mai jos de gura Boistei i mlastina gärlei;
satul Balintesti, i Iezerul Rosu, i Selistea lui Manea la gura Frumositei ; si pe
Frumosita, satul unde a fost Fakin din jos de Andriias; i pe Frumoasa trei sate,
anume Farcenii din jos de Troian, i chell la gura Frumoasei si la fäntäna
Mäcesul care se an.' la capatul de jos al Iezerului Rosu, cari aceste mai sus
serse sate si acest Iezer Rosu au fost cumpärate si date de noi acestei mai sus
serse sfinte madástiri dela Putna.
apoi pe Siret satul Camenca i satul Tomesti i satul Cupca, cari aceste
trei sate le-a dat la moartea sa, pentru pomenirea sa, räposatul Iurii Cupcici
aceleiasi mai sus serse sfinte mänastiri dela Putna.
Si inch' douà sate in tinutul Cernäutilor, anume satul Strointii i satul
Urvicolesa, pe care tot la moartea sa i pentru pomenirea sa le-a dat aceleiasi
sfinte Inânästiri dela Patna, raposatul Simca.
Toate aceste mai sus serse, adecä toate mai sus scrisele sate, cu toate hota-
rele lor vechi i cu tot venitul i cu toate câte au ascultat de vecii vecilor de
aceste sate si au tinut de ele, precum stä scris i in privilegiile de cumpAraturà
si de danie, sä fie neclintite i nemiscate in veci mai sus scrisei sfinte mânastiri
dela Putna.
Si mai intilrim noi prin acest privilegiu i celelalte privilegii ale aceleiasi
mai sus serse mängstiri, date si serse tot de noi: pentru viile din dealul Har-
15.ului, pentru popi, pentru sarea dela Ocnd, pentru Tigani, pentru branistea din
jurul mänastirii, pentru pietrele de cearà din tärgul Siretului, pentru morile
de pe Siret aproape de ta.rgul Siretului, pentru vama cea mica de pe Suceava
la Jicov, pentru gloabele din satele mär ästiresti, pentru prisaca dela Comarna,

29

www.dacoromanica.ro
pentru mäjile de pe*te fär'd vamä, a*a precum e scris i dat in privilegii i neclintit
pe veci sà fie acestei sfinte mfinästiri dela Putna.
Deasemenea *i de aci Inainte, once s'ar mai acaoga *i dela noi sau dela
altcineva, op cum se va da *i se va scrie, **t una i alta neclintit i nemi*cat
sà fie acestei sfinte mana'stiri dela Putna.
Iar la aceasta este credinta domnici noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta prea iubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod, i cre-
dinta boierilor no*tri: credinta panului Bcldur vornic, credinta panului Steful,
credinta panului Toader *i a panului Negrilà pâralabi de Hotin, credinta panului
Eremie *i a panului Drago* pgralabi de Neamt, credinta. panului Sandru dela
Cetatea-Nota, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
ClAnau spkar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma Sarpe pos-
telnic, credinta panului Moghila cea*nic, credinta panului Frunte* stolnic, cre-
dinta panului Petricà comis i credinta tuturor boierilor no*tri moldoveni
mari i mici.
lar dupà viata noasträ., cine va fi domn in tara noastra, din copiii no*tri
sau din neamul nostru sau ori pe cine ii va alege dumnezeu sà.' fie domn in
tara noasta Moldova, acela sà." nu cläteasa dania i intarirea noasteá, ci s'o
intäreasa *i s'o imputerniceasa, cäci ce am dat noi *i am scris acestei sfinte
mânästiri dela Putna, am cumpgrat cu banii noqtri.
lar cine ar vrea sá clinteasa dania noastrà, acela sa fie afurisit de domnul
dumnezeu i mântuitorul nostru lisus .Hristos *i de preacurata lui maia *i de
patru sfinti evangheli*ti *i de sfintii apostoli de frunte Petru *i Pavel *i cei-
lalti *i de 318 sfinti pkinti de dumnezeu purtältori cei dela Nicheia, *i de toti
sfintii care din veac au pläcut lui dumnezeu i s'al fie asemenea lui luda i bles-
tematului Arie, i sà aibà parte cu acei Iudei .cari au strigat asupra domnului,
mântuitorului nostru Iisus Hristos, zicand: sângele lui asupra lor i asupra copiilor
or, ceeace este **1 va fi In veci, amin.
lar pentru mai mare intàrire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan nutul logofalt, sá atarne pecetea noasträ, la aceastä
carte a noastrd.
A scris Toader la Suceava, in anul 7011 (1503) luna Februarie 2 zile.
Acad. R.P.R., Fotografii, V/57.
Fotocopie dupii un orig. slay dela Muzeul Rumiantev, Moscova.

28
1503 (7011) August 8.
Cu mila lui dumnezàu, Ion Stefan voevod feirii Moidovei. Facem *tire
cu aceasta carte a noastd *i cine va cäta inteinsa citindu-o s'a' inteleagk cb."
iata credincios sluga noastrà dumnialui Toader logofdt au) vinit inainte domnii

30

www.dacoromanica.ro
mele i innainte tuturor boiarilor fdrii Moldovei i i-a dat frätinti-säu preutu-
lui Luchi i surorilor Stanca i nepoattii, Safti, fetii Eleni, satul säu cel cump5.-
rat, anume Malinesti pe tapa.> Bärladului, laugh' Stejaru Frumos. i carteta
de) cumpäräturà a satului impreunä le-a dat-o in mäna ion. i i-a dat satul a
lui, parte celor doo sate, parte lor inteacele doo sate, arrume Toderestii i Iurcov-
tii deasemeni pe apa Barladului, de unde au fost luand, i i-au ramas parte a popi
'cLuchi i Stanchi si a Safti la dumnelui Toader logofätul pentru satu Mälinesti,
ce s'au dat dela dansu; aceia s'au totc,mit iei de bunk' voea lor tocmalà.
Si noi asijdere le-am intärit lor acele ce s'au scris mai sus precum s'au tocinit
iei, si le-am dat si dela domniia me lor in uric cu tot vinitul, lor i ficiorilor
nepotilor i strenepotilor si a tot neamul lor, si cine s'a afta mai aproape, nemis-
cat niciodaneoarg, in veci.
lar hotarul satclor ce s'au sells mai sus sä fie pe hotarul cel vechiu, unde
le-au fost langä apä traiul Ion.
Pentru aceea este credinta domnului nostru, ce s'au scris mai sus, Ion Stefan
voevod i cu preiubitul fiiul säu Ion Bogdan voevod Bremia, Sandia
dumnelui... 1) Isac çi alti bojar, marl i mici, cari s'au intAmplat la divanu
domnii mele. lar cu vrerea dumneaului nostru cine ar fi de neamul nostru
domn pämântului nostru moldovenesc acela sä nu misce a noastrà inthrire, pre-
cum s'au dat dela noi i s'au intärit, precum leste dreaptà ocinä i mosie a lor.
Si tspre mai multà incredintare tcelor) ce s'au scris inai sus, i pe porunca
noastrà le-a scris sluga credincioasä a domniei noastre, Teutul logofet si a legat
pecetea noasträ la acest uric.
V<L>let 7011 (1503) luna Avgust 8 zile.
Dupd, I. Bogdan, Doc, lui tefEri cel IVIsre, II, p. 220-221.
Copie rom.

29
1503 (7011) August 26, Suceava.
f In numele tatälui si el fiului si al sfântului duh, troitä sfantä.', de o fiintä
nedespärtitä. Iatä. eu, robul stäpanului meu Iisus Hristos, Io Stefan voevod,
din mila lui dumnezeu, domn al tärii Moldovei. Facem cunoscut cu aceastà carte
a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ea' am dat
am intärit sfintei noastre manästiri, care este la Moldavita, unde este hramul
blagovestenici preacuratei stäpänei noastie näscätoare de dumnezeu i puiurea
fecioara Maria si unde este egumen rugatorul nostru popa Ioasaf, douà sate in
tinutul Suceava, anume Provorotiia i Oprisinti, pe care aceste douà sate le-a
dat Sin WI-lid, in vremea bunicului nostru, in vremea lui Alexandru voevod
acestti sfinte mfidástiri a noastre, care este la Moldavita.
1) loc rupt in text.

31

www.dacoromanica.ro
Aceste toate mai sus scrise sá fie acestei sfinte manästiri a noastre, care
este la Moldavita, unde este hramul b/agovesteniei prea curatei ngscrrtoare de
dumnezeu, dela noi uric si cu tot venitul, neclintit niciodatà, in vecii vecilor.
lar hotarul acestor mai sus scrise douà sate, anume Provorotiia i Oprisinti,
sä fie din toate päirtile pe hotarul vecbi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod i credinta
boierilor nostrl: credinta panului Giurgea vornic, credinta panului Steful, cre-
dinta panului Toader si a panului Negri1à parcälabi de Hotin, credinta panului
Bremia si a panului Drago s parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru Ord.-
lab de Cetatea Nona, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta
panului Clänäu spätar, credinta panului Isac yistier, credinta panului Cozma
Sarpe postelnic, credinta panului Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes
stolnic, credinta panului Petrica comis i credinta tuturor boierilor nostri mol-
doveni, mari
lar dupà viata noastrà, cine va fi domn al tä.rii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iafisi pe ori cine Il va alege dumnezeu sà fie domn,
acela sA nu clinteascd dania i intärirea noastrà, ci sà intAreascà i sA imputer-
niceascà acestei mai sus serse sfintei noastre mângstiri.
Iarasi, cine ar indrAzni sà clinteasc6 aceastà danie i intilrire a noastrk unul
ea acela sà fie bkstemat de domnul dumnezeu i mântuitorul nostru Iisus.Hristos
si de preacurata lui maica si de doisprezece apostoli de frunte, Petru si Pavel
ceilalti si de 4 evanghelisti si de 318 stinti pgrinti, cei dela Nicheia si de toll
sfintii care din veac au placut lui dumnezeu i sa fie asemenea lui luda i bles-
tematului Arie i sá aibà parte cu acei Iudei care au strigat asupra domnului
Hristos, sAngele lui asupra ion si a copiilor lor, ceiace este si va fi.
lar pentru mai mare putere i intärhe a tuturor celor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului nostru pan Täutul logcat, sä serie s't sà atArne pecetea
noastrd la aceastà carte a noasträ..
A scris Ion Popovici diac in Suceava, in anul 7011 <1303> luna August 26.
Dupg I. Bogdan, Doc. lui ,,tefan cel blare, II, p. 221-222.
Otig. slav, perg., pecete atfirnati, (la muzeul Baworowski din Liov).

30
1503 (7011) August 26, Suceava.
f In numele tatalui si al fiului si al sfântului duh, tl oitä de o fiintd í nedes-
partitä.. latá eu, robul stäpAnului meu Iisus Hristos, loan Stefan voevod, din
mila lui dumnezeu, domn al tärii Moldovei. Facem cunoscut cu aceastà carte
a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, CA a binevoit
domnia mea cu bunavointa noastrà çi curatà i luminatä. inimà i cu toatà bun6

32

www.dacoromanica.ro
voia noasträ §i Cu ajutorul lui dumnezeu §i am facut pentru pomenirea §i. mantu-
irea sfanträposatilor inainta§i, bunicii i pdrintii no§tri §i pentru säniltatea §i
mantuirea noastra §i pentru sänätatea §i mantuirca doamnei noastre Maria §i
pentiu sänätatea §i mantuirea copiilor no§tri, ca sà intärim §i SA imputernicim
sfanta noastrà episcopie dela Rädauti, unde este hramul sfantului parintelui
nostru arbierarh §i aator de minuni Nicolae §i unde este episcop rugatorul
nostru chir Ioanichie §i am dat <i> 1) am intdrit acestei sfinte episcopii a noastre
dela Rädäuti dreapta ei ocinà, dania inainta§ilor, bunicilor no§tri, satele anume:
Rädäuti §i cu morile §i Cotmanul Mare §i cu toate caunele sale, care ascultà
de Cotman, numele cätunelor: Havrilouti §i Hlivi§cea §i Davidouti §i Sadcou
Clivodinul i Bludna §i Varful Sec §i Ciaplinti §i Valeva, at este partea epis-
c opiei de Rädduti.
Acestea toate mai sus scrise, sá fie acestei sfinte episcopii a noastre de 12.5.da-
uti, unde este hramul .sfantului pärintelui nostru arbierarb §i fäcator de minuni
Nicoiae §i unde este episcop rugAtorul nostru chir Ioanicbie, dela noi uric §i Cu
tot venitul, neclintit niciodatà, in vecii vecilor.
lar hotarul acestor sate mai sus scrise §i cu cätunele care ascultà de dansele,
s'5.' fie cu toate h.otarele vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi stefan
voevod i credinta preaiubitului fin al domniei mele Bogdan voevod §i credinta
boierilor no§tri: credinta panului Giurgea Dolh vornic, credinta panului ,$teful,
credfnta panului Toader §i a panului Negri16 parcälabi de Hotin, credinta
panului Eremia i a panului Drago § parcälabi de Neamt, credinta panului
andru parcälab de Cetatea-Nou5., credinta panului Luca Arbure portar de
Suceava, credinta panului Clänäu spätar, credinta panului Isac vistier, credinta
panului arpe postelnic, credinta panului Moghila cea§nic, credinta panului
Frunte§ stolnic §i. credinta panului Petrica comis §i credinta tuturor boierilor
no§tri moldoveni §i mari §i mici.
lar dupà viata noasträ, cine va fi domn al tdrii noastre, dintre copiii no§tri
sau din neamul nostru sau iarä§i pe ori cine Il va alege dumnezeu sä fie domn
al tärii nostre Moldova, acela sà nu clinteasca dania §i intärirea noastra ci sä
intäreasa §i sä. imputerniceascà episcopiei noastre dela Rädäuti.
lar pentru mai mare putere §i intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Täutul logofdt, sä serie i sà atarne pecetea
noastrà la aceastä carte a noasträ.
A scris Mateia la Suceava, in anul 7011 <1503> luna August 26 zile.
DupA I. Bogdan, Doc, lui stefan cel Mare, II, p. 224-226.
Orig. slay, perg. pecete atirnatä clzuta (fost in colectia Al. Czolowski din Liov).

1) omis de diac.

3 Documente Moldova c. 668. 33

www.dacoromanica.ro
31
1503 (7011) Septembrie 8, Badeuti.
Suret de pe ispisocul lui stefan vodd pentru tigani, din anul 7011 <1503)
Sept. 8.
Facem in0iintare cu aceastd carte a noastrd precum am dat 0 am intärit
sfintii a noastre mândstiri anume Putna, unde iaste hramul Adormirea prea-
sfintii, preablagoslovitii, sldvitii stdpfinii noastre ndscdtoare de dumnezeu 0
pururea fecioarei Maria, unde iaste igumen 0 arhimandrit ruatoriul nostru
chir popa Spiridon, pre a lor drepti robi tigani ce i-au chemat ei din tara
Basarabilor, anume Bode cu ameaea 0 cu copiii lor 0 Mihul cu amea ea lui 0
Vina cu fdmeaea lui 0 Gola cu rämeea 0 cu copii lor 0 Radul Gangul 0 Stana
0 Sofie 0 Mara.
Ace§tia ca sà fie toti sfintii mdndstirii noastre uric, ei 0 copiii lor 0 nepotii
lor 0 strdnepotii lor, robi neru0iti nici odandoarä in Wei.
Pentru aceea, credinta domnii méle 0 a preaiubit fiul domniei méle Bogdan
voevod 0 credinta tuturor boiarilor no0ri mari 0 mici.
lar pentru mai mare credintä 0 intdriturd am poruncit cinstitului 0 cre-
dinciosului boiariului dumnialui Tdutului mare log., &A scrie 0 a noastrd pecéte
cdtrd aceastd adeväratà carte sd o lége.
S'au scris de Matei in Badeut<i).
lard in anul 1765, Mai 25, s'au Válmdcit de Evloghie dascal.
Dupl I. Bogdan, Doc. lui stefan cel Mare, II, p. 227-228.
Trad. rom.

32
1503 (7011) Septem.brie 13, Badeuti.
f Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod domn al tdrii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastä carte a noastrd tuturor celor ce vor vedea sau auzi
citindu-se, cd aceste adevdrate slugi ale noastre, Buda 0 Grozea ne-au slujit
noud drept 0 credincios. Deci noi vazdnd slujba lor dreptcredincioasd care
noi, i-am miluit cu deosebita noastrà mild, le-am dat dela noi in tara noastrd
In Moldova, un sat din pustie, pe Sdrata mai jos de gura pärdului Cdpätdroasa
ca sd-0 intemeieze sat.
Aceasta sä le fie dela noi uric 0 cu tot venitul 0 copiilor lor 0 nepotilor
0 strä'nepotilor lor 0 rdstrdnepotilor lor 0 intregului lor neam, cine li se va
alege cel mai de aproape, neclintit niciodatd, in veci.
lar hotarul acestui loc mai sus scris din pustie, dela gura apdtdroasei, in
jos, pe aceastd parte a Sdratei, dela Troian, cAt poate folosi un sat in destul.

34

www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi te.fait
voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod §i credinta
boierilor no§tri: credinta panului Giurgea vornic, credinta panului teful, credinta
panului Toader §i a panului Negri16 parcAlabi de Hotin, credinta panului Ere-
mia §i a panului Drago § parcAlabi de Neamt, credinta panului *andru parcälab
de Cetatea Nouä, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Clänäu spältar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma arpe pos-
telnic, credinta panului Mogbila cea§nic, credinta panului Prunte§ stolnic, credinta
panului Petrica <comis §i> credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari
§.1

lar dupd viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre dintre copiii no§tri
<sau din> 2) neamul <nostru> 2) sau iarà§i, pe oricine 11 va alege dumnezeu
fie donan al tärii noastre Moldova, acela sä nu le clinteasca dania <§i inarirea>2)
noasträ, ci sä-i intäreascä §i imputerniceasc5., pentrucà le-am dat §i. le-am
intarit pentru slujba lor dreaptä.
lar pentru mai mare putere < §i > intärire a tuturor celor mai sus sciise,
am pomncit credinciosului nostru pan Täutul logofät, sà serie <§i> 1) sa atarne
pecetea noastra de aceastà carte a noastra.
A scris Ion Popovici diac, la Badeuti, in anul 7011 <1503> luna Septembrie 13.
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, perg. pecete atarnat/

33
1503 (7011) Septembrie 18, Badeuti.
t Din mila lui dumnezeu, noi stefan voevod, domn al tärii Moldovei. Pacem
cunoscut cu aceastäl carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, 61 a venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor no§tri mol-
doveni sluga noastrà Vlad, fiul Stanei, nepotul lui Rus Toader, de bunä voia
lui, nesilit de nimeni, nici asuprit §i a vandut dreapta sa acing, din dreptul sälu
uric, un sat pe Tutova, anume Ruseni, slugii noastre Ion tälmaciu, pe 25o.
zloti tatilre§ti.
s'a ridicat sluga noasträ. Ion tälmaci §i a plätit toti ace§ti mai sus scri§i
bani, 250 zloti tätäre§ti in mainele slugii noastre, Vlad, fiul Stanei, nepotul
lui Rus Toader, inaintea noasträ: §.1 inaintea boierilor no§tri.
De aceia, noi väzand buna voia lor §i tocmeala §i plata deplinä §i noi dea-
semeni §i dela noi am dat §i am intärit slugii noastre Ion tälmaciu acest sat

2) loe §ters in olig.


2) loe §ters i rupt in orig.

3*

www.dacoromanica.ro
mai inainte zis care este pe Tutova, anume Ruseni, sä-i fie lui dela noi
uric si cu tot venitul i copiilor lui si nepotilor lui si stränepotilor lui si rästrä-
nePotilor lui i intregului lui neam cine i se Va alge cel mai deaproape,
tit niciodatà, in ved.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, care este pe Tutova, anume Ruseni,
s'A fie dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi *tefan
voevod si credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod si credinta
boierilor nostri: credinta panului Giurgiu vornic, credinta panului *teful, credinta
panului Toader si a panului Negrilà pfircalabi de Hotin, credinta panului Iere-
mia §1 a panului Drago§ pärcälabi de Neamt, credinta panului *andru pfircalab
de Cetatea Nouä, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Clänäu spätar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma *arpe pos-
telnic, credinta panului Moghila ceasnic, credinta panului Frunte§ stolnic, cre-
dinta panului Petricä comis si credinta tuturor boerilor nostri moldoveni, mari
si mici.
lar dupä viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iaiä.si pe oricine Il va alege dumnezeu sä fie domn al
tärii noastre Moldova, acela sà nu le clinteascg dania si intärirea noastrà ci
le intäreascA si sä le imputerniceascä, pentrucä i-am dat si i-am infárit pentru
drept credincioasa lui slujbä si pentru cä le-a cumpärat pe banii säi
drepti.
lar pentru mai mare putere si inarire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Täutul logofät sä serie si pecetea noasträ
o atarne la aceastä carte a noastra.
A scris Ion Popovici diac, la Badeuti, in anul 7011 <1503> luna Septembrie
18 zile.

Arh. St. Ia§i, CCCXI48.


01 ig, slav, perg., pecete atdrnatg, stricatii.
Cu o fotocopie la Academia R. P. R., Fotografii 11/8.

34
1503 (7011) Septembrie 30, Suceava.
Din mila lui dumnezeu, noi $tefan voevod, domn al tärii Moldovei. acera
cunoscut Cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cä a binevoit domnia mea cu a noastrà bunävointä i cu luminatä
curatà inimä i Cu toatà bunbroia noastrá si Cu ajutorul lui dumnezeu si

36

www.dacoromanica.ro
am facut pentru pomenirea sfantraposatilor no§tri inainta§i 0 parinti 0 pentrii
sanatatea 0 mantuirea noastra. 0 pentru sänatatea §i. mantuirea doamnei noastre
Maria 0 pentru sanatatea 0 mantuirea copiilor nc§tri, ca sa intarim 0 sa impu-
ternicim santa noastrà manastire dela Neamt, unde este hramul slavitei inal-
täri a domnului dumnezeu 0 mantuitorului nostru Iisus Hristos 0 unde este
egumen rugatorul nostru chir popa Macarie 0 am dat acestei manastiri un sat
din satele noastre proprii anume Baicenii pe Seret 0 morile de pe Seret, din
sus de Ordze§ti 0 din jos de Vornutariu.
i inch: au venit inaintea noasträ. 0 inaintea boierilor no§tri Vasutca fiica
lui Cozma androvici 0 nepotii ei de frate, slugile noastre Danciul, fiul lui
Buciatchi 0 Isaico, fiul lui Iurie, de buna voia Ion, de nimeni siliti, niel asupriti
0 0.-au vandut domniei mele ocina lor dreapta din uricul lor drept, un sat tot
pe Seret, anume Mogo§e§ti, care e a§ezat pe hotarul satului lor, al *endre§tilor,
pentru patru sute de zloti tatäre§ti. i am plait domnia mea toti ace§ti
patru sute de zloti tatare§ti in mainile Vasutai, fata lui Cozma *3.ndrovici
0 a nepotilor ei de frate Danciul, fiul lui Buciatchi 0 Isaico, fiul lui Iurie,
inaintea boierilor no§tri.
patind tot deplin, domnia mea am dat 0 acest sat Mogo§e§tii aceleia§i
mai sus serse manastiri dela Neamt.
i inca am dat mai sus scrisei manastiri dela Neamt o prisaa in brani§tea
noastra dela Bohotin, la gura Tatarcei.
i ina sà ail:a acea mai sus zisä: sfanta noastra manastire dela Neamt
pe fiecare an ate §ase pietre de cearà din pietrele noastre, ce ni se cuvin din
Cargill nostru dela Neamt.
Toate aceste mai sus serse sa fie mai sus scrisei manastiri dela noi uric
cu tot venitul, neclintit niciodata, in, veci.
lar hotarul mai sus scrisului sat Micenii pe Seret s6 fie din toate partile
duPä: hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar hotarul satului Mogo§e§ti, care e tot pe Seret, sä fie> incepand din
susul satului, dintre ei 0 endre§ti dela un plop insemnat ce e pe malul Sere-
tului apoi drept peste luna, printre balti, la deal in amp, la o movila sà:pata
laugh' drum, apoi pe camp la movila sapata din mijlocul ampului, apoi pe mar-
ginea dumbrävii la movila sapata din jurul stejarului, apoi prin dumbrava la
movila sapata din jurul a doi stejari 0 apoi tot prin dumbrava la bucovina,
apoi prin bucovina drept la varful dealului 0 pe deal prin bucovina la vale
pana la paraul Muncelului; intorandu-se apoi pe acel parau la vale spre
camp, pe acela§ parau 0 camp, pana la hinca Seretului, pe acela§ parau 0
prin luna pana la Seret 0 pe Seret in sus pana la plopul de unde am ince-
put. Acesta este tot hotarul.

37

www.dacoromanica.ro
lar 'hotarul prisacii din branistea noasta dela Bohotin, la gura Tätarcei,
&A fie atat cat va putea folosi o prisad indestul.
Si cei ce vor fi egumeni la aceasta mai sus scrisa manästire, impreunä cu
toti fratii in Hristos, vor avea sà ne cante nota i doamnei noastre Maria litur-
zhie la toate sfintele dumineci pana ce vom fi in viat, iar dupa moartea noa-
stra sä' ne chute in fiecare miercuri seara parastas, iar joia liturghie para
in veac, cat va sta aceasta sfanta manastire.
lar egumenii ce vor fi si cu toti calugarii din aceasta manastire, cari nu vor
implini si nu vor sluji, atat in viata noastra cat si dupa viaja noasträ' cum este
intocmit i scris mai sus, panà ce va sta sfanta manastire, aceia vor avea sa
dea seamä inaintea lui dumnezeu, i sa fie blestemati de domnul dumnezeu
mantuitorul nostru Iisus Hristos.
aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan voe-
vod i credinta preaiubitului meu fiu Bogdan voevod i credinta boierilor nostri:
credinta panului Giurgiu vornic, credinta panului Steful, cred:nta panului
Toader si a panului Negritä parcalabi de Hotin, credinta panului Bremie i Dragos
parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru parcalab de Cetatea Noua, credinta
panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Clanau spa:tar, credinta
panului Isac vistier, credinta panului Cozma Sarpe postelnic, credinta panului
Mohila ceasnic, creclinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petrica
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldovenesti, mari i mici.
lar dupá viata noastra cine va fi domn al tarii noastre, din fiji nostri sau
din neamul nostru sau pe oricine it va alege dumnezeu sä, fie domn al tarii noastre
Moldova, acela &A nu clinteascl dania ì intarirea noastra, ci sà o intareasca
s'o imputerniceasca. lar cine se va incumeta sà clinteascà sau sa nimiceasca
dania i intarirea noasta, unul ca acela sà fie blestemat de domnul dumnezeu
mantuitorul nostru Iisus Hristos si de preacurata maicá a lui dunmezeu si de
12 apostoli de frunte, Petru si Pavel si ceilalti si de 318 sfinti pärinti de dumne-
zeu purtatori dela Nicheia si de toti sfintii cari din veac au placut lui dumnezeu,
si &A fie asemenea lui luda i afurisitului Arie i sa aiba parte cu acei Iudei cari
au strigat impotriva domnului Hristos: sangele lui asupra lor s't asupra copiilor
lor, ceiace si este.
lar pentru intarirea tuturor mai sus serse, am poruncit credinc:osului nostru
pan Tautul logofät, sä atarne pecetea noasträ la aceasta carte a noasträ.
A scris Toader in Suceava, la anul 7011 < 1303 > luna Septembrie
30 zile.
Arh. St. Buc., 311-rea Neamt, XXIV/4.
Orig slay, perg., pecete atarnata, cazuti.
Cu o trad. rusa dela sfarsitul sec. XIX si 3 traducen rom. din 1800, 1804, iar
ultima, copie dupa a doua.

38

www.dacoromanica.ro
35
1603 (7011) Septembrie 30, Suceava.
Din rnila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, dot= al tarn Moldovei. Facem
cunoscut ca aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ea a venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor nostri mol-
doveni Slavna, fiica lui Iva§co Vladicico, de buna voia ei, nesilita de nimeni,
nici asuptita si a vandut ocina ei dreapta, din uricul ei drept, din uricul parin-
telui ei Ivasco Vladicico si din privilegiul pe care l-a avut el dela bunicul nostru,
dela Alexandru voevod, dona sate pe Vilia, anume Hodorecinti §i Gvozdauti,
slugilor noastre Danciul Buceatchi si v'ärului lui, Isaico i matusei lor, Vasutca
pentru 150 de zloti tatare§ti.
s'au ridicat slugile noastre Danciul Buceatchi §i varul lui, Isaico i matusa
lor Vasutca si au platit toti ace§ti bani mai sus scrisi 150 de zloti tatäresti, in
manile Slavnei, fiica lui Ivasco Vladicico, inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri.
Deci noi, vilzand buna voia lor §i tocmeala si plata deplind, iar noi dea-
semeni si dela nci am dat i am int6rit slugilor noastre Danciul Buceatchi i varului
sàu Isaico i matu§ii lor Vasutca aceste doua sate mai inainte spuse, care sunt
pe Vilia, anumé Hodorecinli si Gvozdouti, ca sà le fie lor dela noi uric si ca tot
venitul, lor §i copiilor lor §i nepotilor lor i stranepotilor lor §i rastranepotilor
intregului lot neam cine li se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodatä.,
in veci.
lar hotarul acestor mai sus scrise dota sate sa le fie lor din toate partile
pe hotarul vechi, pe ande din veac au folosit. i iarasi, privilegiul pe care l-a
avut Slavna, al tatalui ei Iva§co Vladicico, dela bunicul nostru, dela Alexandru
voevod, pe acele douà sate, care sunt pe Vilia, pe Hodorecinti §i pe Gvozdouti,
ea Inca l-a dat in mainile slugilor noastre Danciul Buceatchi §i ale varului lui,
Isaico si ale matusii lor Vasutca, inaintea noastra s't inaintea boierilor no§tri.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod §i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan voevod §i. credinta
boierilor no§tri : credinta panului Giurgea vornic, credinta panului Steful, credinta
panului Toader si a panului Negrilä parcalabi de Hotin, credinta panului Ere-
mia si a panului Drago s parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru parcalab
de Cetatea Noua, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Clanau spatar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma Sarpe pos-
telnic, credinta panului 1VIoghila ceasnic, credinta panului Frunte§ stolnic, credinta
panului Petrica comis §i credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari §i mici.
lar dupà." viata noastra, cine va fi domn al tä.rii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iara§i pe ori cine '11 va alege dumnezeu sa fie domn

39

www.dacoromanica.ro
al tarii noastre Moldova, acela sa nu le clinteascä dania i intärirea noastra, ci
intäreasd. §i. imputerniceasca, pentrucä ei §i-au cumpärat pe banii lor.
lar pentru ma i mare putere i intärire a tuturor celar ma i sus scrise, am porun-
cit credincicsului nostru pan Täutul lcgofät sä scrie i sa atarne pecetea noastra
la aceastä carte a noastra.
A scris Ion Popovici la Suceava, in anul 7011 <1503> luna Septembrie 3o
zile.
<Pe verso, contemporan:> Danciul Buceatchi i Isaico i mätu§a lor Vasutca.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 107.
Orig. slay, perg., pecete atatnata.

36
1503 (7011) ectombrie 6, Suceava.
-1. Din mila lui dumnezeu, noi $tefan voevod, domn al tärii Moldovei. racem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celar ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, cä au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor no§tri
moldoveni Crâstina, fiica Voislavd i nepoata ei de soil, Nastasia §i vara lor
Vasutca, fiica lui Mihul, nepctii lui Ivan Damianovici, de bung voia lor, de nimeni
siliti, nici asupriti §i au vandut dreapta lor ocinä, din dreptul lor uric din uricul
§i. din privilegiile bunicului lor Ivan Damianovici, pe care l-a avut el dela bunicul
noastru, dela Alexandru voevod, manästirea care este in obar§ia Dobrovgtului
cinci sate pe Dobrovät, un sat rete§ti, alt sat Alexe§ti, unde a fost Radul,
al treilea sat Munteni, al patrulea sat Costiceni, unde a fost Andriea§, al cin-
cilea sat Ostroveni; pe acestea le-au vandut, aceastä manästire i aceste cinci
sate, domniei mele, pentru o mie i cinci sute de zlcti tältärcti. §i domnia mea
am prätit toti acqti o mie §i. cinci sute zlcti tätärqti in mainele Crastinei, fiica
VoislavEi §i ale nepoatei Ei de sofa', Nastasid i verii lar Vasutca, fiica lui Mihul,
dinaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni.
plätind totul deplin, domnia mea am binevoit cu a noasträ bunä vointd
curatà i luminatà inimä i cu intreegà a noasträ bunà vcie i cu ajutorul lui
dumnezeu §i am fäcut i pentru pomenirea sranträposatilor inaintc§i i pärinti
ai nc§tri i pentru sänätatea i mantuirea noastra i pentru sdnatatea §i man-
tuirea doamnei noastre Maria i pentru sänätatea i mantuirea copiilor nc§tri,
ca sä intärim i sà imputernicim aceastä sfantà mai sus scrisà manästire a noa-
stra, care este la obar§ia Dobrovätului, unde este hramul coborirea sfantului
duh i unde este egumen rugätorul nostru chir popa Pahomie §i am dat mai sus
scrisei manästiri aceste mai sus scrise cinci sate, care sunt pe Dobrovät, un sat

1) e matu§a r, a§a in wig.

40

www.dacoromanica.ro
leteti, alt sat Alexe0i, unde a fost Radul, al treilea sat Munteni, al patrulea
sat Costiceni, unde a lost Andrin al cincilea sat Ostroveni, ca sà fie mai sus
scrisei manästiri care este la obar0a Dobrovätului, dela noi uric 0 cu tot venitul,
neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestei mai sus scrise manästiri 0 al satelor, care asculta de mina-
stire, dintre Cälugä'reni i Tàcuteti, incer and din dumbrava din marginea päclu-
rii, dela un teiu insemnat i movila säpata, apoi in sus prin codru, tot pe varful
dealului, la alt teiu insemnat 0 tot pe acela0 varf, apoi la un stejar mare insem-
nat 0 pe acela0 varf i apoi peste bahna pa.na la capätul piscului la un stejar
insemnat, apoi pe acest pise, pe varful dealului panà la marginea altei be hne, la
un fag insemnat, aproape de drum, 0 pe acela0 varf, pana la oba r§ia Dcbrcva-
tului Mic i paraul Calinei, la un fag insemnat, aproape de drum 0 pe acclasi
Vail, la un fag insemnat, aproape de drumul ce vine dela Ruleni 0 pe acest drum,
pa'na la poiana Nastii, apoi pe va'rf peste poiang 0 peste pädure, pang la
poiana Mestecenilor, apoi peste aceasta poianä., la poiana lui Ihaciu, apoi
peste aceasta poiank la trei tei insemnati 0 la marginea poenii Cetätelii, la
un stejar mare insemnat care este aproape de drumul ce vine dela Cutitna, apoi
peste acest drum pang la poiana lui Mogo, la un stejar insemnat, aproape
de drum, de acolo intorcandu-se pe marginea acestei poieni, pe obar0ile
Dobrovätului, panä.' la poiana celor §apte tei, apoi peste aceasta poiana,
la un stejar mare imbinat i insemnat, apoi tot pe deal, prin toate obar0ile
Dobrovätului, pang la Dealul Mare, la movila cea mare a Ciurbe0ilor, apoi
peste drum, pe deal la obar0a Dobrovätului 0 a Pietroasei, pang la obar0ile
Vasluiului, la un teiu mare insemnat, aproape de drumul ce merge dela
Buciumi la manästirea Dobrovätului. Apoi pe acest drum, in jos pe deal,
la doi fagi insemnati, aproape de drum, apoi din nou la varf la vale,
pang la poiana lui Andrim apoi pe vast peste aceastà poiana i pädure, la cinci
tei insemnati, la capätul codrului, iar50 pe deasupra dumbrävii, 'Ana' unde se
incruci§eaza drumurile in valea Pribe0ilor, la un stejar insemnat i apoi pe dru-
mul cel vechiu, pe marginea dumbravii, pana la varful dealului, la un stejar
insemnat aproape de drum, apoi pe drumul dumbrävii, panä la capatul dum-
bravii lui Pribici, la o movilä säpat'd 0 pe deal in jos, la movila Evii, apoi pe
deal la movila Tatarului, dela aceasta movilà la vale, apci pe vale, drept la matca
Vasluiului, pe matca Vasluiului in jos, pa.na la gura Dobrovätului, unde cade
Dobrovätul in Vaslui. Acesta este hotarul mai sus scrisei manastiri 0 mai sus
scriselor sate.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, stefan voe-
vod i credinta preaiubitului fiu al domniei Tilde Bogdan voevod i credinta
boierilor no§tri: credinta panului Giurgiu vornic, credinta panului tcful, cre-
dinta. panului Toader 0 a panului Negrilá parcAlabi de Hotin, credinta panului

41

www.dacoromanica.ro
Ieremia si a panului Dragos pärcalabi de Neamt, credinta panului $andru dela
Cetatea Noud, credinta panului Luca Arbore portar de Suceava, credinta panului
Chinä.0 spátar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma arpe pos-
telnic, credinta panului Moghilà ceasnic, credinta panului Pruntes stolnic, cre-
dinta panului Petria comis i credinta tuturor boierilor nostri mo/doveni
mari i mici.
Iar dupä viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau iaräsi pe oricine Il va alege dumnezeu sà." fie domn al tärii
noastre Moldova, acela sä nu le strice dania i intärirea noasträ, ci sä le intä-
reascá i sá le imputerniceascá.
Iar cine s'ar ispiti sä. clinteasca <dania noastrà i intärirea noasträ.> 1) acela
sä fie blestemat de domnul dumnezeu mântuitorul nostru Iisus Hristos si de prea-
curata maicä a lui dumnezeu si de 12 sfinti apostoli de frunte Petru si Pavel
ceilalti si de 318 sfinti pärinti purtátori de dumnezeu cei dela Nicheia si de toti
sfintii care din veac au plácut lui dumnezeu i sá fie asemenea cu luda i bleste-
matul Arie i sa aibá parte cu acei Iudei, cari au strigat asupra domnului
Hristos, sangele lui asupra lor i asupra copiilor lor, care si este.
Iar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan Täutul logof àt, sá atarne pecetea noastrá la aceastá
carte a noastrá.
A scris Toader la Suceava, in anul 7011 a503> luna Octombrie 6 zile.
Acad. R.P.R., Fotografii, XXIII/95.
Fotocopie dupA un orig. slay.

37
1505 (7013) Februarie,
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Pacem
cunoscut <cu aceastá carte a noastrá tuturor celor ce o vor vedea> sau o vor
auzi citindu-se, di au venit inaintea noastrá i inaintea tuturor boieriloi nostri
moldoveni Saulea i fratii lui> 1), Ivan i Nistor, fiii Nastei, nepotii lui Sima:
Rugirá i de bunk' <voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si-au vándut dreapta
lor ocinä.> un sat pe Barlad, anume (Balosesti, unde a fost Cozma, la gura Sta-
vnicului> partea lor din ocina strábunicului lor pan Negrea. Aceasta au vän-
dut (várului lor, slugii noastre, credinciosului pan Toader pisarul nostru>
pentru 200 zloti tätäresti. i s'a ridicat credinciosul nostru pan Toader pisarul
nostru <si a plätit toti acesti bani mai sus scrisi 200 de zloti tätaresti > in mad-
nile slugilor noastre Saulea i ale fratilor lui, Ivan i Nistor, fiii Nastei <nepotii
lui Sima Rugirá, stránepotii lui pan Negrea, inaintea noasträ i inaintea>
boierilor nostri.
loc rupt.

42

www.dacoromanica.ro
noi vgzand bung' voia lor 0 tocmeala 0 plata deplinä., <iar noi deasemeni
0 dela noi am dat 0 am inarit slugii> 1) noastre, credinciosului pan Toader
pisarul nostru, acest mai inainte zis sat, pe Barlad, <anume Balo§e§ti, unde a fost
Comna, la gura Stavnicului> 1), ca sà-i fie lui dela noi uric, cu tot venitul 0
copiilor lui 0 nepotilor lui <0 stränepotilor lui 0 rästrànepotilor > lui 0 intre-
gului neam al lui cine i se va alege lui cel mai de aproape, neclintit niciodatà,
in veci.
Iar hotarul <acestui mai sus scris sat, anume >1) Balo§e§ti, unde a fost Cozma,
la gura Stavnicului, s'O' fie dupg hotarul vechi, pe unde (din veac au folosit> 1).
< Iar la aceasta este credinta>, 1) domniei noastre, a mai sus scrisului, noi
Bogdan voevod 0 credinta boierilor no§tri: credinta panului <Giurgea vornic,
credinta panului *teful, credinta panului Toader> 1) 0 a panului Negrilà pArc5.-
labi de Hotin, credinta panului Eremia 0 a panului Drago § <parcAlabi de Neamt,
credinta panului *andru> 1) pArcalab de Cetatea Nou6, credinta panului Luca
Arbure portar de Suceava, credinta panului Clänäu spas", credinta panului
Lac 1-> vistier, credinta panului Cozma arpe postelnic, credinta panului Moghilà
cea§nic, <credinta panului Frunte§ stolnic, credinta panului> Petricä. comis 0
-credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, <mari 0 mici> 1).
<lar dupà viata noastrà, cine va> 1) fi domn al tärii noastre Moldova, dintre
copiii no§tri sou din neamul nostru sau iarg§i <pe oricine II va siege dumnezeu
sà fie domn al tärii noastre> 1) Moldova, acela s'd nu-i'clinteascä. dania 0 ina-
rirea noasträ. <ci sa-i intäreasa 0 säl-1 imputerniceasck pentrucä el §i-a> 1) cum-
pärat cu banii sä.i drepti. i noi asemenea i-am intkit lui, pentru <dreapta lui
slujbä. >1).
<lar pentru mai mare> 1) intärire §i putere a tuturor celor mai sus serse,
am poruncit <credinciosului>1) nostru <pan Tautul logofät, sa scrie §i>1) sà atAr-
-ne pecetea noastrà la aceastà carte a noasträ..
<A scris>....1) la Hui, in anul 7013 <1505> luna Februarie... 1).
<Pe verso, contemporan:> Pan Toader al doilea logofAt pe Balo§e§ti, pe BArlad.
Dup5. M. Costlichescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 9 io.
Chig. slay. perg., rupt, pecete atilrnatl, azutl; fost la m'anastirea Varatec.

38
1505 (7013) Februarie 16.
Suret de pe ispisoc grbesc dela Bogdan v<oe >vod, din veleat 7013 <1505>
Fevr. x6.
Facem in§tiintare cu aceastà carte a noastrà tuturor cui sà cade a §ti, pre-
cum au venit inaintea noasträ. 0 inaintea tuturor boerilor no§tri ai Moldaviei
I) loe rupt in orig.

43

www.dacoromanica.ro
sluga noasträ Gligori Cucul, de a lui bung voe, de nimeni silit, nici asuprit
au va.ndut a sa dreapta ocina dintru al sau drept uric 0 cumparatura, a patra
parte din satul Ungurenii, ce este pe de ceia parte de Särata, de catre Prut,
gilor noastre, lui Toader i fratilor lui, Lazar i Oniciu i surorii lor Vasca,
drept 150 zloti tatär4ti. Si slugile noastre Toader i fratii lui, Lazar i Oniciu
sora lor Vasca au platit toti deplin acei 150 zloti tätare§ti, in manile slugi
noastre, lui Gligori Cucul, dinaintea noastrà i dinaintea boerilor no§tri.
Deci noi, vazand a lor de buna voe tocmala 0 plata deplina, a0jderea
dela noi am dat 0 am intärit slugilor noastre, lui Toader i fratilor lui, Lazar
Oniciu, aceia a patra parte de satul Ungurenii, ce este pe de aceia parte de
Sarata, de atre Prut, ca sa fie lor dela noi uric, cu tot venitul i ficiorilor lor,
intocma i nepotilor lor i stränepotilor lor 0 a tot neamul lor, ce sä va alege
lor mai aproape, neru*uit niciodatä, in veci.
lar hotarul acei a patra parte a satului din Ungurent, partea de care Prut,
sA incepe din gura paraului Pacurarilor, de-ca>ci pe varful dealului, la movila
sapata, de acole drept peste camp, la capul ezarului, la stälpu, de <a>ci paraul
ce se chiamä. Saca, in sus la stalp, de acole peste amp varful dealului, la
stälp, de<a>ci de acole, peste camp, la Sarata, la stälp, de <a>ci vale Saratii
'Ana la gura paräului Pacurarilor. Acesta este tot hotarul acei a patra parte
de sat.
$i spre aceasta este credinta domniei me/e de mai sus scrisä, Bogdan v<oe>-
vod, i credinta tuturor boierilor no§tri ai Moldovei, a mari i mici.
lar dupà a noastra viata, cine va fi domnu, din fiii no§tri sau din neamuI
nostru sau pe cine dumnezeu va alege a fi domnu tärii Moldaviei, sà nu strace
a noasträ danie i intaritura, ci mai ales sà de lor i sa intareasa, de vreme ce
ei au cumpärat pre a lor drepti bani.
Si pentru mai mare tarie a celor de mai sus scrisa, am poruncit crediti-
cios boeriului nostru, dumnealui Tautu/ui logofat, sa scrie 0 a noasträ pecete
atra aceasta carte a noastra sä. o lege.
S'au tälmacit de Gheorghe Evloghi dascal, 178o Dec. 4.
Acad. R.P.R., Piliala Ia§i, doc. Ghibitnescu (condica r).
Trad. rom.

39
<1505-1516> Iunie 10.
Fàrä velet, Iunie ro. Cartea särbeasca dela domnul Bogdan v<oe>v<o>d, prin
care sa volnice§te pe mä.nästirea Probota sA stapäneascä. satul Hdre§tii, care 1-au
avut danie dela parintele domniei sale.
Acad. R.P.R., DXV, f. 201, nr.
Perilipsis de documentele moOei Háretii (Suceava), scris In 1843.

44

www.dacoromanica.ro
40
1505 (7013) Lille 2, 1113fliu.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, <domn al tärii >1) Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastg carte a noastrg tuturor celor ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, cg a venit inaintea uoastr i inaintea tuturor boierilor nostri
moldoveni sluga noasträ. Putredul, de bung voia lui, nesilit de nimeni, niel asuprit
si a vândut dreapta sa ocing, din dreptul säu uric, jumätate de sat <pe Perecichiu >2)
anume Ontesti, partea dinspre Zeletin, slugii noastre Toader Pgcuraru i femeii lui,
Anusca, pentru 140 de zloti tgtäresti.
*i s'a ridicar sluga noasträ Toader <PAcurar>1) si a plätit toti acesti bani
de mai sus, 140 de zloti tätgresti, in mginile lui Vlad Putredul, inaintea noasträ
inaintea tuturor boierilor nostri.
De aceia <noi, vgzgnd bung voia lor i tocmeala> 1) si plata deplinä i noi
deasemeni si dela noi: am dat i am intgrit slugii noastre Toader i femeii lui,
Anusca, aceastä jumgtate de sat pe Perecichiu, anume Ontesti, partea dinsp re
Zeletin, ca sà le fie lor dela noi uric si cu tot venitul, lor i copiilor lor i tepotilor
lor i stränepotilor <lor > i rgstrgnepotilor lor i intregului lor neam, cine li se
va alege cel mai aproape, neclinit niciodatg, In veci.
lar hotarul acestei jumgtAti de sat, pe Perecichiu, anurne Ontesti, partea din-
spre Zeletin, hotarul sg-i fie din tot hotarul jumgtate i dupg hotartil vechi, pe
unde din veac au folosit.
*i la aceasta <este credinta >1) domniei noastre, a mai sus scrisului, no i Bogdan
voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului Giurgiu vornic, credinta panu-
lui *teful, credinta panului Toader <si a panului> ) Negrilg parcglabi de Hotin,
credinta panului Ieremia si a panului Drago s pgrcglabi de Neamt, credinta panului
$andru pgrcglab de Cetatea Noug, <credinta panului >1) Arbure portar de Suceava,
credinta panului Clänä.0 spgtar, credinta panului Isac vistier, credinta panului
*arpe postelnic, <credinta panului Moghilä ceasnic >1) , credinta panului Fruntes
stolnic, credinta lui Petricg comis, credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
<marl. i mici >1).
<lar dupal viata noastra >1), cine va fi domn al tärii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe °Heine 11 va alege dumnezeu sä <fie domn
al tärii noastre Moldova >1), acela sal nu le clinteascd dania <si intärirea noasträ
ci sg le intgreascà i sä. le imputerniceascä pentrucä.> ) i-am dat i i-am batgrit
<pentru cg el si-a cumpärat >1) cu banii sgi.
*i pentru mai mare (putere >1) i intgrire a tuturor celor mai sus serse, am

1) loe rupt in orig.


loe *tors in orig.

45

www.dacoromanica.ro
(poruncit )1) credinciosului nostru pan Tautul logofat sà scrie i sa atarne pece-
tea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Ju . .1) la Harlau, in anul 7013 <1305 luna Iulie 2.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 247.
slav, perg., pecete atikrnati.

41
1506 (7014) Aprilie 14.
Suret dela Bogdan \ma., de pe un uric, pe $cheia si pe Sbarcesti.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al feirii Moldovei. Facern
samnare cu aceasta carte a noasträ tuturora carii pre dansa vor cauta sau ce-
tindu-o pre (lama vor auzi. Adecä au vinit inainte noastra i inainte a lor nostri
tuturor moldovenesti bojar, sluga nostra Iursa din Tucep ci cu rudenia lui, Micul,
ficiorul Lucinii ci alte rude a lor, ficiorii Mamalac Ciochina paharnicel
si Duma si Magda si Sofia si Marta si alte rude a lor, ficiorii Danciului Naclabrico :
Vlad i Iurja ci Mariia, toti nepotii lui Vlad si a Ilcai, ficiorii lui Bogdan. Asij-
dere si al nostru credincios boiariu, Cozma $arpe postelnicu, dupa a lor bunavoie,
de nimi siliti, nici asupriti, au schimbat mosiia sa, un sat.
$i am dat aceste ce mai sus sant scrici, Iursa dela Tucep i rudenia lui, Micul,
ficiorul Lucinii, ci alte rude a lor, ficiorii Micäi: Mamalac Ciochina paharnicel
si Duma si Magda si Sofiia si Marta si alte rude a lor, feciorii Danciului Näda-
brico : Vlad si Jurja i Mariia, nepotii lui Vlad si a Ilcai, ficiorii lui Bogdan, dintru
al sail drept uric din uricul mosilor lor, Vlad si a Ilcai, si din ispisoace ce au avut
iai dela stramosul nostru Alexandru voevod, boiarului nostru arpe postelnicul,
un sat pe Vale Alba, pre anume $cheiia, unde au fost curte mosului lor, lui Vlad.
Iarasi al nostru crediticios boiariu Cozma $arpe postelnicul au dat
din Tuceap i rudeniii lui Micului, ficiorului Lucinii si altor rude a lor, ficiorilor
Micai: lui Mamalac Ciochina paharnicelul ci Dumii ci Magdii ci Sofiii si Mar
tu si altor rude a lor : lui Vlad i Jurjii ci Mari, ficiorii Danciului Nadabrico,
schimbul pentru acel sat, pentru $cheiia, ce iaste pre Vale Alba, au dat al sau
sat de cumparatura, pre anume Scortestii din Carligatura, care au cumparat
el acel sat dela Oancea si dela soru-sa, Marina si dela rudele lor, dela Vla sinci
dela frateli lui Vlasin, dela Andreica si dela surorile lor, Magda si Varvara si Marta,
nepoti Madarjacului cel batran, drept 380 zloti tatarasti.
ispisoc de cumparatura, ce au avut el dela noi pre acel sat pre Scortesti,
le-am dat in manuli Iursii din Tuceapi i rudelor lui, Micului si altor rude a lor, lui
Mamalac Cioching paharnicel c Dumii c Magdii i Martii ci iarasi rudelor Ion,
loc rupt in otig.

46

www.dacoromanica.ro
lui Vlad §i Jurjii §i Mari. i incà li-am mai dat 550 zloti tätare§ti, inaintea noastra
§i inaintea boiarilor no§tri, care domniia mea 1-am miluit cu acei zloti, bani, pre
al nostru credincios boier *arpe Cozma postelnicul.
*i mai vazand a lor de buná voia tocmalä. §i schimbare, care iai s'au tocmit
intre dan§ii, de a lor buna. voia §i noi a§ijderea §'IL dela noi am dat §i am intarit
credincios boiaruhri nostru Cozma *arpe postelnicul, acela ce mai inainte s'au
zis sat, ce iaste pre Vale Alba', pre anume *cheiia, unde au fost curte lui Vlad,
cum ca O. fie lui §.1 dela noi uric §i cu tot venitul.
*i intru acela, asijderea au vinit inainte noasträ §i inainte a ion no§tri
tuturor moldovene§ti bojar, Cerna, nepoata aceluia§ Vlad §i a Ilcai §i de a sa
/mina voie, de nime silita, nici asuprita §.1 au vandut a sa driapta ocinà, dintru
al ei drept uric, din uricul mo§ilor ei, a lui Vlad §.1 a Deg §i din ispisoaci ce au
avut iai dela stramo§ul nostru, dela Alexandru vod<5. ), un sat aproape de Vale
Alba, langa *cheia, pre anume satul Zblice§ti, asijderea credinciosului nostru
bojar Cozma *arpe postelnicul, drept 300 de zloti tatarasti.
sculandu-sa al nostru credincios boiariu Cozma *arpe postelnicul §i au
platit Cernii, nepotii lui Vlad §i a Deg, gata 3oo de zloti tataresti inainte noastra.
§i inainte a lor nostri boiari.
*i noi vazand a lor buna.' voia si tocmalä si deplin plata §i noi a§ijdere §i
dela noi am dat si am intarit acel ce mai sus ce s'au zis sat, ce iaste aproape de Vale
Alba, pre anume satul Zbarce§tii, credinciosului nostru bojar Cozmii *arpe pos-
telnicul, cum ca sà fija lui §i dela noi uric §i cu tot vinitul §.1 ficiorilor lui i nepotilor
lui i stranepotilor lui §i a tot niamului lui, ce sa va alege lui mai de aproape, nera-
suit niciodanaoarä, In veci.
lar hotarul acestor doa sate, ce mai sus sant scrise, pre anume satul $cheia,
ce iaste pre Vale Alba, langA *cheia, ca sa fija de toate partite dupa hotarul
vechiu, pe unde din vechi au trait.
lar spre aceasta iaste credinta noastra domniasca, ce iaste mai sus scris,
Bogdan voevod §i credinfa boiarilor no§tri: credinta boiarinului Jurjii dvornicul,
credinta boiarinului *teful, credinta boiarinului Toader i a boiarinului Negrila
parcalabi de Hotin, credinta boiarinului Eremiii si a boiarinului Drago, par-
cälabii de Niamtu. 7014 <15°6) Apr. 14.
Institutul de Istorie al Acad. R.P.R.
Copie rom.
42
1506 (7014) Mai 22, Suceava.
f Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, donm al tarii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca au venit inaintea noastra §i inaintea tuturor boierilor nostri mol-

47

www.dacoromanica.ro
doveni slugile noastre Duma 0 fratii lui, Danciul i Furduiu §i Filip 0 Ion §i. suro-
rile lor Fetita i Neaga, copiii Marinei i deasemenea verii lor Sima i fratii lui,
Lazor i Andreica i sora lor Neagla, copiii Stanei, toti nepotii lui Iva§co, fiul
lui Hodco Ciumalä., de bung voia br, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au vgndut
dreapta lor ocinä din dreptul lor uric, din uricul strgbuniculi lor Hodco Ciumalg,
fiul lui Ciumalg cel bätran, un sat anume Leve§ti, unde se numesc Levcumti,
slugii noastre Giurgea Brudur diac de vistierie, pentru patru sute de zlcti tAtgre§ti.
Si s'a ridicat sluga noastrg Giurgea Brudur diac de vistierie 0 a plätit toti ace§ti
bani mai sus scriqi, 400 de zloti tätgre§ti, in mginile slugilor noa'stre Duma i ale
fratilor lui, Danciul i Furduiu i Iilip i. Ion 0 surorilor lor Fetita i Neaga,
copiii Marinei i verilor lor Sima 0 fratilor lui, Lazor i Andreica §i. surorii lor
Neag§a, copiii Stanei, nepotii lui Iva§co, fiul lui Hodco Ciumalg, inaintea noastrg
inaintea boierilor no§tri.
De aceia noi, vgzand bung voia lor i tocmeala §i plata depling i noi dea-
semeni §i dela noi am dat §i am intgrit slugii nostre Giurgea Brudur diac de vistierie
acest mai inainte zis sat anume Leve*ti, unde se numesc Levctwgi, ca sg-i fie
lui dela noi uric 0 cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor lui i strgnepotilor
lui i rästrgnepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat,
neclintit niciodatg., in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus ser, anume al Leveue§tilor, sà fie dupg
hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta boierilor no§tri: credinta panului Giurgea vornic, credinta
panului Steful, credinta panului Toader 0 a panului Negrifg pgreglabi de Hotin,
credinta panului Ieremia §i. a panului Drago pgreglabi de Neamt, credinta panului
Sandru pgrcglab de Cetatea Noug, credin'ta panului Arbure portar de Suceava,
credinta panului Mugu spAtar, credinta panului Isac vistier, credinta panului
Coma Sarpe postelnic, credinta panului Moghila cea0iic, credinta panului Frun-
te§ stolnie, ciedinta panului Petricá comis i credinta tuturor boierilor no§tri
moldoveni, rnari i mid..
lar dupg viata noastrg, cine va fi domn al tgri.i1) (noastre sau din copiii>1)
no§tri sau din neamul nostru sau iarg§i pe oricine Il va alege dumnezeu(sä.' fie >2)
domn <a/ tarii noastre >2) Mo/dova, acela säl nu-i clinteascg dania i intgrirea noasträ,
(ci intareaseg i sg-i imputerniceascg> ), pentru cg i-am dat i i-am intgrit,
pentru dreptcredincioasa lui slajbä i pentrucg el §i-a cumpgrat pentru banii
sgi drepti.

1) loc rupt in orig.


loe ters, ilizibil in orig.

48

www.dacoromanica.ro
Iar pentru mai mare putere <0 intärire a tuturor celor >1) mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan nutul logofät, sà scrie i sA atirne pecetea
noasträ, la aceastä, carte a noastrà.
<A scris>1) Ion Popovici diac la Suceava, in anul 7014 <1506> luna Mai 22.
Acad. R.P.R., LXXVII/3.
Orig. slay, perg., pecete at'Arnat5., cazut5..

43
1506 (7014) Septembrie 11.

Urictt scrisÙ pe sirbiia dela Bogdanu vo<ev>od, in carele scriia CA au venitfi,


inaintea màriei salé 0 a tuturor boiarilor slugile m5.rii salé Ionü i fratele lui,
Alexa Vasco>, feciorii Anuräi, nepotii batranului Hrinco, de a lora bura voia,
de nimé siliti, nici asupriti, 0 au vandutÙ a lor driapta mc0i, din uricul0 lor cebú
drepta, dintea treia parté de satula Derzca, trei pärti, ne<po>tului lor, boiarului
Lucäi Arburé portariulni de Suceavä., dreptb. 250 zloti tätärg0i.
Si sculandu-sä: boiaritttl Luca Arboré u plätit tcti acei bani, 250 zlofi
r4ti, in mäintdé dui> IonÙ 0 a fratiloru lui, Alexa 0 Vasco, inaintea m5.rii salé
0 a boiarilor.
Deci märie sa Vázândil invcinta lor i tocmala 0 plata ce deplin, pentru aceia
märie sa au datti 0 au intäsit boiarului Lucäi Arburé mai susil numitele dintru
a treia parte de satul Derzsca, trei pärti, sä-i fia dela márie sa uric cu totil veni-
tulti 0 a tot niamulg lui, nestiàmutatil nici odänäloar5., in véci.
Iarà hotarulti acelor trei pärti dintr'a treia paste' din satul Derzca, ca säi fija
dintru aceia a treia parté de satÙ trei pärti i dupà vechiul hotar.
7014 (1506> Sept. II.
Acad.. R.P.R., ms. rix (Condica Homorului) f. 19.
Trad. rom. din 1779.

44
1507 (7015).

7015 (1507).
Ulicul domnului Bogdan v<oe>vod, prin care se cuprinde cà au mers Inc intea
lui fata lui Nole.ela, nepoat5. Basinii 0 a lui Sovegui, Stcicai . ) i sora lui,
Nega, fica Stoicai i frati Stancul DrAgup.. ) Ziica <0.> Ruja, fii Rusului,

1) loc rupt in orig.


t) loe alb in text.

4 Documente Moldvirt 686 49

www.dacoromanica.ro
nepoti Basini si a fratelui Stoica, prin care sä.' aratä 61 au vä.ndut toatà partea
lor de mosii, ce au ocinä, in hotarul Mäzanäestilorl), pe apa Cernului, drept 140
zloti tätärästi, lui Giurgea Albotà i surorilor lui, <Stelii, Anitii i Marieb,
tasilor pärtii de sus a hotarului Mdzänäestii.i)
Alb.. St. Ia§i, Tr. 1146, O. 2., 1300, dos. 63, f. 62 v-63.
Rezumat rom.

45
1507 (7015) Februarie 20, IWO.
Din mila lui dumnezeu, <noi>2) Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, a.' au venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor nostri
moldoveni sluga noasträ. Gligorie i sora lui, Marusca, fiii Anuscal, nepotii lui
Bucur Dan, de bunä voia lor, nesiliti de nimeni nici asupriti si au vandut dreapta
<lot )2) ocinä, douà pärti din moara Bucurestilor, care este la Bilavoiu, pärtile
lor, slugii noastre Crästea i femeii lui, Nastea, surorii mai sus zisului Grigorie
si a Maruscäi, pentru 30 zloti tätäresti.
$i s'a ridicat sluga noastrà Crästea i femeia lui, Nastea si au plätit toti acesti
30 zloti tätäresti in mäinile slugii noastre Gligorie i surorii lui, Marusca, inaintea
noasträ i inaintea boierilor nostri.
lar noi, välzAnd buna voia lor i tocmeala si plata deplinä i noi deasemeni
si dela noi am dat si am intärit slugii noastre Crastea i femeii lui, Nastea, aceste
douà pärti din moara Bucurestilor, la Bilavoiu, ca sà le fie lor dela noi uric cu tot
venitul i copiilor lor i nepotilor lor ì stränepotilor lar i rästränepotilor lor
cine le va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatà, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, Bogdan voevod
credinta boierilor nostri: credinta panului teful, credinta panului Toader si a
panului Negrilä cei dela Hotin, credinta panului Ieremia si a panului Dragos
cei dela Neamt, credinta panului andru dela Cetatea Noug, credinta panului
Arbure portar de Suceava, credinta panului Clänäu spätar, credinta panului
Isac vistier, credinta panului $arpe postelnic, credinta panului Moghilà
ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petricä comis
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupà viata noastrd, oricine va fi domn al tärii noastre Moldova, dintre
copiii nostri sau din neamul nostru sau iaräsi pe oricine II va alege dumnezeu

2) in loe de: MAzArge§tilor.


2) loc rupt in mig.

.50

www.dacoromanica.ro
si fie domn, acela sä: nu le clinteasc6 cumpAratura lor, pentrucä. 0-au cumparat
pentru banii lor.
lar pentru mai mare infärire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit cre-
dinciosului nostru pan Tiutul logofit, sá serie i sa a-time pecetea noastri la
aceasti' carte a noastri
A scris Vascan la Hui, in anul 7015 (1507) Februarie 20.
Acad. R.P.R., XLV/142.
Orig. slay, perg., pecete atarnatä, clzutA.

46
1507 (7015) Februarie 20.
7015 <1507) Fevr. 20.
Uricul dela Bogdan voevod, intiritor lui Dragomir Roati pe jumätate din
satul Vicolenii pe Jaravät, pe de cela parte de Pravat, partea de catri Barlad,
cumpiratà cu una sutà cincizeci de galbeni titifá§ti dela Mihail 0 sora lui,
Sora, copiii Stancäi, nepoti de fii ai lui Stanciu Munteanu.
Arh. St. Ia§i, Tr. 1146, op. 2, 1300, dos. 56, f. 251, 253, 262.
Rezumat rom.

47
1507 (7015) Februarie 22, Hui.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasti caite a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, eh' pe aceasta adevärati slugi a noastrà, Giurgiu i sora lui, Armeanca,
copiii lui teful Foale, nepotii lui $tefan Foale, i-am miluit cu deosebita
noastri min.' 0 le-am dat i le-am in-tar-it, in tara noasträ., dreepta lor ocinà un
sat intre MI-lad i intre Iadrici, anume Fole§ti, unde a fost casa bunicului lor, *tefan
Foale, ca sà le fie lor 0 dela noi uric cu tot venitul i copiilor lor deasemeni
nepotilor lor i stränepotilor lor i ristrinepotilor lor i intregului lor neam, cine
le va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatä., in veci.
lar hotarul mai sus scrisului sat, ce este intre Birlad 0 intre Iadrici, anume
al Folc§tilor, si fie din toate pärtile (146 hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta boierilor no§tri: credinta panului teful, credinta panului
Toader 0 a panului -Negri1à pircalabi de Hotin, credinta panului Ieremia 0 a
panului Drago pirdilabi de Neamt, credinta panului andru de Cetatea Nola,
credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Cliniu spatar,
credinta panului Isac vistier, credinta panului $arpe postelnic, credinta panului

4* 51

www.dacoromanica.ro
Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic;credinta panului Petrica comis
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
lar dupà viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau iarasi pe oricine Il va alege dumnezeu sa fie domn al tarii
noastre Moldova, acela sà nu clinteasca dania i intarirea noastra, ci sa le int5.-
reasca i imputeiniceasca, pentruca le este lor ocina dreapta.
lar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosultti nostru pan Tautul logofat, sa scrie i sa atarne pecetea noastra de
aceastà carte a noasträ.
A scris Vascan la Hui, in anul 7015 (1507> Februarie 22.
Acad. R.P.R., Filiala Ia§i, XI,11/224.
Orig. slay, perg., pecetea cäzutA.

48
1507 (7015) Febrttarie 22, Hui.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, ca a venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor nostri
moldoveni sluga noastra Isaico, fiul lui Ivanco Tudor, nepotul lui Dan, de bunà
voia lui si a vandut dreapta sa mina, din dreptul sä.0 uric, din uricul bunicului
sau, Dan, un sat la Tecuciu, la Salce, unde a fost Elias, mai sus de hotarul tar-
gului Tecuciu, dar deosebit de tara, cat s'a luat in hotarul targului Tecuciu. Aceasta
a vandut slugilor noastre Mircea Virtea i cumnatului1) lui Manea i deasemeni
cumnatuluil) lui, Giurgea i lui Dragomir ì fratelui lui, Bucur, pentru 150 zloti
tätaresti. Si s'au ridicat slugile noastre Mircea Virtea i cumnatull) lui, Manea
deasemeni cumnatul lor, Giurgiu i Dragomir i fratele lui, Bucur si au plait
toti acesti 150 zloti tataresti in mainile slugii noastre Isaico fiul lui Ivanco
Tudor, inaintea noastrà i inaintea boierilor nostri.
Iar noi, vazand buna lor voie i tocmeala si plata deplinà i noi deasemeni
dela noi am dat si am intarit slugilor noastre Mircea Virtea i cumnatului lui,
Manea, i deasemeni cumnatului lor Giurgiu i lui Dragomir i fratelui lui, Bucur,
acest sat mai inainte zis, ca sä le fie lor dela noi uric cu tot venitul, 'hag in dotia:
jumatatea de jos sa fie a slugilor noastre Mircea Virtea i Manea i Giurgiu, iar
jumatatea de sus iarasi sà fie a slugilor noastre Dragomii i Bucur i copiilor
uepotilor lor i stranepotilor lor i rastranepotilor lor i intregului lor
neam, cine le va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatä., in veci.

1) i cumnatu s in textul slay.

www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestui sat, care este la Tecuciu, la Salce, unde a fost Elias, mai
sus de hotarul târgului Tecuciu, dar in afard de tara, cAt s'a luat in hotarui
tArgului Tecuciu, sd fie dupal hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, Bogdan
voevod si credinta boierilor nostri: credinta panului Steful, credinta panului Toader
si a panului Negrild parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia si a panului Dragos
parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru de Cetatea Noud, credinta panului
Arbure portar de Suceava, credinta panului Cländu spdtar, credinta panului
Isac vistier, credinta panului Sarpe postelnic, credinta panului Moghila ceasnic,
cre(linta panului Petried comis si credinta tuturor boerilor nostri moldoveni, mari
si mid.
lar dupä viata noastrk cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau iafási pe oricine il va alege dumnezeu sd fie domn al prii
noastre Moldova, acela sd nu le clinteascd dania si infdrirea noastrd, ci sd.' le
intilreascd si sd le imputerniceasck pentrucä si-au cumpdrat pentru banii lor
drepti.
lar pentru mai mare intdrire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit cre-
dinciosului nostru pan Tautul logofdt, sà serie si sd a-Came pecetea noastrd la
aceastd carte a noasträ.
A scris Vascan la Hui, in anul 7015 (1507) rebruarie 22.
Dupä M. Costachescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 70-71.
Olig. slay, perg., pecete cazutà.

49
1507 (7015) Februarie 26.
Cu mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domnu tdrii lloldavii. Facern
stile cu aciastd carte a noastrd tuturor cini va vide-o, ori citindu-o va auzi-o,
c'd acestislugile noastri Lupa. . .1), Alexa, Cozma si alt Alexa au slujit nod' cu
dreptati si cu credintd. Si noi, Vázand dreptatea si slujba . . .1) am jAluit pe dânsi,
Cu osäbità a noasträ mild, am dat si am intdrit lor dela noi, in phindntul nostru
<un locu dela pustie, ce este pe Marea Movild .>, in sus gura Trestioarii . . .1) copiilor,
nepotilor, stränepotilor s'i sprestrdnepotilor lor si tot neamul lui ci sà va alege
mai aproapi, necatit nici odinioark in veci.
Dar hotarul acelui locu dela pustie, ce este pe Marea Movilk in sus gura
Trestioarii, O. fie cât poate &a.' trdiasca." un sat indestul.
Si pentru aciastd este credinta domnii de mai sus ardtat, noi Bogdan voevod,
si credinta boerilor nostii: credinta boerului Stefului qi credinta lui Toader qi
credinta boerului Negrild dela Hotin, credinta boerului Irimii si boerului Drago,
1) lipstl In text.

53

www.dacoromanica.ro
parcalabilor dela Neamtu, credinta boerului Sendre, pärcAlabului de Cetatea Noud,
credinta boerului Arburi portar .. :1), credinta boerului Clinu spatar, credinta
boerului Isac vistiernic . . .1), credinta boerului Pruntes stolnic si credinta
boerului Trichii Cozma 2).
. 1) in pämäntul Moldavii, acela sä, nu cuteze a cläti a noastrà danie si in-
täriturà, dar. . 1) sä le dei si &à le inariascA lor, pentru dreaptà slujbA.
Si spre putere si intäriturd la aceastä de mai sus arAtatà, am poroncit credin-
ciosului boerului nostru, dumisale nutului logofät, a scrii si pecetea noastrà a
lega la aceastà carte a noasträ.
In Hui, la let 7015 <1507), luna Pebruarie 26.
Intocmai dui:a talmäcire. Secretarul Gubernial, Vasili Räzmiritä. Copie
aciasta s'au posleduit cu altä copie, iscälità de blagorodie sa gubernial secretar
V. Räzmirità si, fiind scoasä intocmai, o am incredintat si noi. In Chisinä.u,
anul x818 August 7 zile. Dimitrie järdan vornic de poartà. Iordachi Vulutà.
Dui:A M. Costachescu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 81-82.
Trad. rom.

50
1507 (7015) Februarie 27.

Suret, vàleat 7015 (1507> rey. 27.


f Cu mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn pämäntului Moldovai.
Dat-am si am fäcut inpreung cu tot sinetu13) nostru acestor numiti ai nostri,
ca toti cine pre noi ne va vedea, au pre noi ne va auzi, acestor numiti adevärati
slugile noastre, anume Dumitru si Albul, ce ne-au slujit noaog cu dreptate. *i.
vä'ziindu-i s't noi pre diinsii cu slujbe drepte si credinciose aträ noi, ne-am
milostivit si noi asupra lor si de eáltrà noi i-am miluit, datu-le-am si le-am
intärit lor dela noi, in pämäntul nostru moldovenesc, giumätate de loe din pustie,
pre gura ce sä zice Ciorätii Uscati, unde curge spre malul Bärladului cel Mare,
si in <Ru )4) ginosul si cu capul mosiei in Can:1411in, care cade despre partea din sus,
la Velnita .. .4) si le-am dat lor dela noi uric. . . .4) aceastä mosie, cu tot venitul,
ei, si feciorilor, insä si nepotilor si stranepotilor si stränepoatele lor si tot neamul
lor cät lor se va alége si cei de aproape räzäsi sä nu poatà sä o strämute sau sä
o cläteascä, in veci.
lar hotarul acestui numit mai sus jumätate de loe, ce sä numéste Pustini,
iaste in gura Ciorätilor, unde curge si cade la malul Bärladului, care de acum
Inainte, at vor träi ei, nimenea s'al nu poatii sä o calce.
lipsa' in text.
in loc de: e Petrichii comis 6
sfatul.
loc rupt in text.

54

www.dacoromanica.ro
Si spre aceastà danie iaste numitul mai sus credinciosul nostru domn, Bogdan
voevod §i credinta tuturor boerilor no§tri: credinciosul boeriu Steful, credincio-
sul boiariu Toader §i jupAnul Négre pârcglabul Hotinului, credinciosul boiariu
Irimiia i jup'a'nul Drago § pArcalabul tinutului de sus, credinciosul boeriu Sandra
pireallabul Cetäii Noaoà, credinciosul boeriu Arbuné ') portariu Suceavei, cre-
dinciosul bojar Creneiu ) spatariul, credinciosul boeriu Isac visternic, credinciosul
boeriu Sarpe postelnecul, credinciosul boeriu Movilà pahamecul, credinciosul
boeriu Frunte§ mare stolnec, credinciosul boeriu Petrica comis §i inpreura cu toti
credincio§ii boierii Moldovei, mari §i
lar dupe a noastra viatà, cine va fi domn pamantului nostru, ori din fecio-
rii no§tri, ori din neamul nostru, au pre carii dumnezeu va alége ca sä domneascä
pknântul nostru al Moldovei, ce am dat noi aceastà danie, sa nu o strknute, ci
sä o intareascà cu intärire spre dànii, precum am dat i noi, fiindca noi, pentru a
lor dreaptà slujb6, cu intkire am intärit acestor mai sus numiti, impreun5. §i cu al
nostru credincios §i mare boeriu, Täutul log<o>f<A>tul, ca sà." serie §i sà intà-
reascá cu pecetea noastrà a Sucevei, ealtrà ace§ti mai sus numiti ai no§tri.
Arh. St. Buc., M-rea Adam, IV/6.
Trad. rom. din sec. XVIII.

51

1507 (7015) Februarie 28, Ia§i.


Cu mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn tarii Moldovii. Facem
cunoscut cu aceast5, carte a noastrà celor ce o vor vedea sau citindu-se o vor auzi,
<a.> iatà aceastà adevAratà a noastrà slugA, Ivan §i nepotii lui, Lupa §i
ni-au slujit drept §i cu credintà. lar noi, vazAnd a lor dreapa §i credincioasä
slujbá cAtrà noi, i-am miluit dela noi, in tara noastrà a Moldovei, un loc pustiu,
pre Sggala, jumätate de fântânä., ce se cheamä Petroasa, partea de jos, jum6tatea
de sat §i le cam lor uric cu tot venitul, lor §i copiilor lor, nepotilor lor §i rAstriine-
potilor lor §i la tot neamul lor, care lui se va alege mai de aproape, nestricat ni-
ciodat6, in veci.
lar dupà viata noastrà, cine va fi domn tàrii Moldovii, din fiii no§tri sau pre
cine dumnezeu va alege a fi domn in tara noastr5. a Moldovei, acela sà nu o strice,
ci s5 li-o intAriased, pentrua le-am dat §i infdrit, pentru a lor dreaptà §i credin-
cioas6 atre noi slujb5..

3) in loe de: Arbure.


2) in loe de: Clängu.

55

www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere §i intarire tuturor celor ma i sus serse, poruncit-am
credinciosului §i cinstifului nostru logofdt, sa serie §i pecetia noastr51* sa o lege la
aceastä carte a noastra.
Scris-au Vasilco Sarbul in Ia§P), la anul 7015 (1507) Fevruarie 28.
Dup5. M. Cosachescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 87.
Trad. rom.

52
1507 (7015) Februarie 28.
f Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Mcldovei. Facem
cunoscut ca aceasta carte a noastral tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca au venit inaintea noastra §i inaintea tuturor bcierilor no§tri mcldoveni
slugile noastre Coste, fiul lui Bilo§ Horga §i nepotii de frate ai lui Costea, Ciochina
Malai §.1 fratele lui, Ion §i surorile lor Malea §i Maria, nepotii lui Balo § Horga,
de buta voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti §i au vandut dreapta lor
din dreptul lor uric, din uricul lui Balo § Horga, un sat pe Barlad, anume Pite§ti
§i loe de moara in Barlad. Aceasta au vandut credinciosului nostru pan Moghila
cea§nic pentru 300 zloti tatare§ti. Si s'a ridicat credinciosul nostru pan Moghilä
cea§nic §i a platit toti ace§ti mai sus scri§i 300 zloti tatare§ti in mainile slugilor
noastre Costea, fiul lui Bab§ Hprga §i ale nepotilor de frate ai lui Costea, Ciochina
Malai §i fiatele lui, Ion §i surorilor lor, Malea §i Maria, nepotii lui Balo § Horga.
iara§i acel privilegiu de cumparatura al lui Balo § Horga ce au avut el
dela sfant raposatul parintele nostru Stefan voevod, pentru acest sat mai sus scris,
inca l-a dat in mainile credinciosului nostru pan Moghilà cea§nic, inaintea noastra
§i inaintea boierilor no§tri.
lar noi, vazand buna voia lor i tocmeala §.1 plata deplina §i noi deasemeni
§i dela noi am dat §'t am intarit credinciosului nostru pan Moghila ce e §nic, acest sat
mai inainte zis, care este pe Barlad, anume Pitc§ti §'iloc de moara in Ballad, ca sa-i
fie lui §i dela noi uric, cu tot venitul §i copiilor lui i nepotilor lui §i stranepotilor
lui §i rastranepotilor lui §i intregului lui neam, cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit
niciodata, in veci.
lar hotarul mai sus scrisului sat, care este pe MI-lad, anume al Pite§tilor, sa
fie din toate partile, dupa hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, Bogdan voevod
§i credinta boierilor no§tri: credinta panului Steful, credinta panului Toader i a
panului Negri1á parcalabi de Hotin, credinta panului Ieremia §i a panului Drago§
parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru dela Cetatea-1'ou5., credinta panului
1) doc. nr. 53, din aceea§i zi, este dat din Hui.

56

www.dacoromanica.ro
Arbure portar de Suceava, credinta panului Cländu spätar, credinta panului 'sac
vistier, credinta panului *arpe postelnic, credinta panului Moghilà cez§nic,
credinta panului Frunte§ stolnic, credinta panului Petricà comis i credinta
tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari
lar dupd viata noasträ., cine va fi domn al tkii noastre dintre copiii no§tri sau
din neamul nostru sau iara§i pe oricine 11 va alege dumnezeu sä fie domn al tärii
noastre Moldova, acela sà.' nu elinteascà dania i intärirea noasträ, ci sá le
intäreascà i sà le imputerniceasck pentrucä. §i-au cumpArat pentru banii lor
drepti §i iarä§i noi i-am intärit, pentru dreptcredincieasa lui slujb6.
pentru mai mare intärire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan nutul logoat, sà scrie §i sà atArne i pecetea noastrà
la aceastäl carte a noastra.
A scris Vascan, in anul 7015 <1507 Februarie 28.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 232.
Orig. slay, perg., pecete atarnat5..

53
1507 (7015) Februarie 28, Hui.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al prii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cä au venit inaintea noasträ. §i inaintea tuturor boierilor no§tri moldo-
veni Anu§ca, fiica lui Drago § Viteazul §i. verii ei Marena, fiica Neag§ei §i nepotii
ei de frate, Marena §i Anu§ca §i Magda §i màtu§ile lor Nastea i Anu§ca i Gri§ca
fiicele lui Giurgiu DrAgu§anul §i deasemeni verele lor Nastea §i sora ei Fedorca
§i deasemeni verii lor, slugile noastre Sima Rotàmpan §i fratele lui, *teful i nepo-
tii lor de frate, copiiilui Toader Malecico, Vasutca §.1 Nastasia §.1 Parasca §i dea-
semeni värul lor Drago, fiul lui Dancul §.1 deasemeni verii lor Giurgiu §i.
surorile lui, Anu§ca §i Maria §i Vasutca §i Nea g§a §i deasemeni verii lor Maria
§i sora ei Anu§ca §i nepotii lor de soil, fiicele Negritei, Ana §i Nastea, toti
nepotii i intreg neamul lui Drago§Viteazul, de bun6 voia lor, nesiliti de nimeni,
nici asupriti §i au dat din dreptul lor uric, tot verilor lor, copiilor lui Iachim
Sacuianul, slugii noastre credincioase pan Sacuianu cea§nic §i surorii luí,
Maru§ca i nepoatei lor de sorb'. Madga §i deasemeni verilor lor, copiii lui Mihail,
Ion §i Anu§ca §i Marena §i Nasta i Agatona un sat, anume Säcuianii de Jos,
unde a fost Cozma.
lar noi, vsázand Ionnà voia lor §i dania bunà ce le-a dat intregul neam al lui
Drago § Viteazul, de bunà voia lor, inaintea noastrà §.1 inaintea boierilor no§tri,
§i'noi deasemeni §.1 deba noi am dat qi am intarit slugii noastre credincioase pan
Sacuianu cea§nic §i surorfi lui, Maru§ca §i nepoatei lor de sork Magda §i verilor lor

57

www.dacoromanica.ro
Ion §i Anura §i Marena §i Nasta §i Agatona, copiii lui Mihail, acest mai inainte
zis sat, anume Sdcuianii de Jos, unde a fost Cozma, ca sä le fie dela noi uric
§i cu tot venitul lor §i copiilor lor, precum §i. nepotilor lor §i stränepotilor lor
§i rästränepotilor lor §i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat,
neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris, anume Säcuianii de Jos, unde a fost
Cozma, sa fie din toate p54ile dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod §i credinta boierilor no§tri: credinta panului *teful, credinta panului
Toader §-i a panului Negrila pardlabi de Hotin, credinta panului Eremia §i a
panului Drago § parcälabi de Neamt, credinta panului *andru pardlab de Cetatea
Nou5., credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Clänäu
spätar, credinta panului Isac vistier, credinta panului *arpe postelnic, credinta
panului Moghila cearic, credinta panului Frunte§ stolnic §i credinta panului
Petrid comis §i creditnla tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari §i mici.
lar dupd viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii no§tri sau
din neamul nostru sau pe oricine 11 va alege dumnezeu sà fie domn al tärii noastre
Moldova, acela sä nu le clinteasd dania §i intärirea noasträ, ci sä le intäreasd
§i sä le imputetniceasd, pentrud le-am dat §i le-am intärit, pentrud le este lor
danie bunk' §i dreaptä.
*i pentru mai mare putere §i intärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Täutul logofät sä. serie §i sa atarne pecetea
noastrà la aceastä carte a noastra.
A scris Ion diac, la Hui, in anal 7015 (1507> lund. Februarie 28 zile.
M. Costilchescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, plana r §i transcriere la
p. 89-9o.
Orig. slav. perg., pecete atArnatii.

54
1507 (7015) Marti° 1, Hui.
Cu mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Modaviei. Facem
in§tiintare cu aceasta carte a noasträ tuturor cui pre dansa vor cäta sau
citindu-se o vor auzi, precum au venit inaintea noastra §i inaintea tuturor alor
no§tri moldovene§ti bojari slugile noastre Ivancu §i nepotii sAi de frate, ficiorii
Stanciului, anume Manzu 1) §i. Toader §i Andruro §i loan §.1 Marica §i Fedor, de
a lor buna voe, de nimene siliti, nici asupriti, §i au vandut a lor dreaptà ocinä,
dintru a lor dirept uric, un sat pre Siret anume Grigore§tii, imbe judeciile §i
1) in loc de: Marzea.

58

www.dacoromanica.ro
cu mori in Siret, credincioasei slugii noastre dumisale Eremiei visternicului,
drept 800 zloti aarà§ti.
*i s'a sculat credincioasà sluga noastrà dumifealui Eremia visternicul 0. a
plätit toti deplin acei de mai sus scri§i bani, 800 zloti tä.fdrä§ti, intru manule
slugilor noastre, lui Ivanco i nepotilor säi de frate, Manzul i lui Toader i lui
Andru§co i lui Ion 0 Mariei i lui Fedor, ficiorii Stanciului parcalabul, dinaintea
noastrà i dinaintea boierilor no§tri.
Deci noi, vä.zAnd a lor de bunä.' voe tocmalà.' i depling platà, a§ijderea 0. dela
noi am dat 0 am intärit credincioasei slugii noastre, dumisale Eremia vistiernicului,
pre acel de mai sus zis sat, ce este pe Siret, anume Grigore§tii, imbe judeciile,
mori in Siret, ca fie lui dela noi uric 0 cu toate veniturile, lui i feciorilor
lui i nepotilor lui i strämepotilor lui i la tot neamul lui, ce se va alége mai dea-
proape, neru§eit nici oanaoarà, in veci.
lar hotarul acelui de mai sus scris sat, ce este pre Siret, anume Grigore§tii,
imbe judeciile, sà." fie despre toate partile dupà hotarele cele vechi, pre unde au
imblat din veac.
spre aceasta este credinta domniei mele, de mai sus scrisà, noi Bogdan
voevod §i. credinta boerilor no§tri: credinta dumisale *teful, credinta d.umisale
'Toader 0 1tegri15. pArdlabi de Hotin, credinta dumisale Eremia i Drago § pâr-
c6labi de Neamt, credinta dumisale *andru dela Cetatea-Noucl, credinta dumisale
Arbure portar de Suceava, credit*. dumisale Clänäm spatarul, credinta dumisale
Isac visternicul, credinta dumis,ale Cozma *arpe postelnicul, credinta dumisale
Moghilà paharnic, credinta dumisale Frunte§ stolnic, credinta dumisale Petre
tomis i credinta tuturor boerilor no§tri ai Moldovei, a marl. 0 a mici.
Iar dupà a noastrà viat5., cine va fi domn tärii Moldovei, din fii no§tri sau
din neamul nostru, ori pe cine va alege dumnezeu sä: fie domn tarii noastre a
Moldovei, sà nu strice a noastrà danie i inariturk ci sà-i dea lui i sä.-i intä.-
reascb.', de vreme ce 0 noi i-am dat lui i i-am intarit, pentru a lui dreaptà i credin-
cioas6 slujbà i pentrucá el a cumparat pre ai säi drepti bani.
lar spre mai mare tärie i putere a tot ce s'a scris mai sus, am poruncit cre-
dinciosului boierului nbstru dumisale nutului logoat sá serie 0 a noastrà pecete
s'o lege de aceastà a noasträ. carte.
S'a scris in Hui, de Vascan, in anul 7015 <1507> 3/1artie I.
Dupg. M. CostIchescu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 112 113.
Trad. rom.

55
1507 (7015) Martie 1, MO.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tArii. Moldovei. racem
cunoscut cu aceastá carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi

59

www.dacoromanica.ro
citindu-se, cä a venit inaintea noastrá si inaintea tuturor boierilor nostri moldo-
veni sluga noastrà Rusul, fiul lui Ion Tatulescul, de bunä' voia lui, nesilit de
nimeni, nici asuprit si a vandut dreapta sa ocinà din uricul säu drept, a treia parte a
satului, anume Tatulcsti, pe Perecichiu, partea de jos, partea sa, slugii noastre
Luca I§toc, pentru 8o de zloti tätäresti. i sluga noasträ. Luca I§toc a plätit
acesti 8o de zloti tä.tdresti, in mäinile lui Rusul, fiul lui Ion Tatulescul, Inaintea
noasträ §i inaintea boierilor nostri.
lar noi, väzänd bund voia lor si tocmeala §i plata deplinä i noi deasemeni
dela noi am dat i am intärit slugii noastre anume Luca Istoc aceastá mai inaint
zisä a treia <parte>') din satul anume Tatulcsti, pe P erecichiu, p2rtea de jos
partea lui Rusul, ca sá fie lui dela noi uric si cu tot venitul, copiilor lui i nepotilor
lui si stränepotilor lui i rastränepotilor lui si intregului lui neam, cine i se va
alege cel mai deaproape, niciodatà neclintit, in veci.
lar hotarul acestei a treia parte a satului, anume Tatulesti, care este pe Pere-
cichiu, partea de jos, sä fie din tot hotarul a treia parte, lar dinspre alte pärtii
dupg hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta boierilor nostri; credinta panului Steful, credinta panului
Toader si a panului Negrila pärcalabi de Hotin, credinta panului Ieremia si a
panului Drago § <pärcälabi de)1) Neamt, credinta panului Sandra dela Cetatea-
Noud, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Clarau spätar,
credinta panului Isac vistiernic, credinta panului Sarpe postelnic, credinta panulu
Moghila ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului Petrica comis
si credinta tuturor boierilor mostri moldoveni, mari si mici.
lar dura viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, dintre copiii no§tri
sau din neamul nostru sau iaräsi pe oricine II va alege dumnezeu sä fie domn al
tärii noastre Moldova, acela, sd nu clinteascà dania noastr ci sä-i intäreascä
pentrucà i-am dat i i-am intärit pentru slujba lui i pentrucA si-a cumpAra
pentru banii säi.
pentru mai mare intkire a tuturor celor de mai sus serse, am poruncit
credinciosului nostru pan Täutul logorät sä. serie §.1 sä a:tame pecetea noastril la
aceastil carte a noasträ.
A scris Vasco Särbul la Hui, in anul 7015 <1507) Martie r.

Acad. R.P.R., Fotografii, 11/3.


Fotocopie duph un orig. slay.

loe §ters in text.

60

www.dacoromanica.ro
56

1507 (7015) Martie 1, Hui.


j. Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastrá tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà pe aceste adev'ärate Sana i sora ei Ana, surorile lui Duma fost
paharnicel, le-am miluit cu deosebita noastra mil, le-am dat í le-am intarit in
tara noastra, in Moldova, ocina lor dreapta; un sat pe Ialan, anume Urlati, unde
a fost casa fratelui lor Duma fost pahärnicel. Toate aceste mai sus scrise sa le fie
dela noi uric, cu tot venitul §i. copiilor lor i nepotilor lor i stränepotilor lor
rasträ.'nepotilor lor i intregului lor neam, cine le va fi cel mai apropiat, neclintit
niciodata, in veci.'
lar hotarul satului mai sus scris pe Ialan, anume Urlati, care este unde a fost
casa lui Duma fost paharnicel, sà fie din toate pà4ile dupa hotarul vechi, pe
unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta boierilor no§tri.7. credinta panului Steful, credinta panului Toader
§i a panului Negrilä pärcalabi de liotin, credinta panului Bremia, credinta panului
Drago cei de Neamt, credinta panului Sandru de Cetatea-Noua, credinta panului
Arbure portar de Suceava, credinta panului Clanau spatar, credinta panului Isac
vistier, credinta panului Sarpe postelnic, credinta panului Moghilà ceapic,
credinta panului Frunteq stolnic, credinta panului Fetrica comis i credinta tu-
turor boierilor no*tri moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tdrii noastre, dintre copiii no§tri
san din neamul nostru sau iara§i pe ori cine 11 va alege dumnezeu sa fie domn al
tärii noastre Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intarirea noastra, ci sa le
intareascà i sa le ittputerniceasca, pentruca le este lor mina dreapta.
lar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
credinciosului nostru pan Tautul logofat sà serie i sä atarne pecetea noastrà la
aceasta carte a noastra.
A scris Vascan la Hui, 7015 <15o7> Martie
Dupä M. Costächescu, Doc, mold. ela Bogdan voevod, p. 127-128.
Orig. slay, perg., pecete atarnatä, cAzutä.

57
1507 (7015) Martie 2, Hui.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tarii Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceastä carte a noasträ iuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi ci-
tindu-se, cà pe aceste adevarate Mu§a i Neaga i Dobra, fiicele lui Valcul, le-am

61

www.dacoromanica.ro
miluit pe dânsele cu mila noastrà deosebit5, le-am dat i le-am intärit dela noi,
In tara noastra, in Moldova, ocina lor dreaptà i cumparätura tatAlui lor Valcul,
pe care o cumpkase tatäl lor Valcul dela Magda, fiica lui Stetco D'alm6cus, 'hick
In zilele lui Alexandru voevod cel Tândr, un sat pe Putna, anume Romanesti,
unde a fost Roman Sparul 1).
Toate aceste mai sus serse sà le fie lor dela noi uric si cu tot venitul, lor
copiilor lor i nepotilor lor i stranepotilor lor i fa'stränepotilor lor i intregului
lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestui mai sus scris sat, ce este pe Putna, anume Romanesti,
unde a fost Roman Spar-nil), &á fie dupà hotarul vechi, pe mide din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a ma i sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului Steful, credinta panului
Toader si a panului Negrilà parcillabi de Hotin, credinta panului Ieremia si a
panului Drago s pAreglabi de Neamt, credinta panului *andru pâralab de Cetatea-
Nona' , credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului ClAndu
spatar, credinta panulni Isac vistier, credinta panutui *arpe postelnic, credinta
panului Moghilà ceasnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului
Petrica comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupà viata noasträ cine va fi domn al tárii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau iardsi pe oricine ilva alege dumnezeu s6 fie domn al tarii
noastre Moldova, acela sä nu le clinteasd dania i intArirea noastrà, ci sk le
intAreased i sà" le imputerniceascä, pentrud le-am dat i le-am intkit, fiinded
le este ocinal dreaptà.
lar pentru mai mare putere i int'alrire a tuturor celor mai sus scrise, am po-
runcit credinciosului nostru pan Tautul logoat sà scrie i s'a" atArne pecetea noastrà
la aceastä carte a noastrà.
A scris Ion la Hui, in anul 7015 <1507> luna Martie 2.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 145.
Orig. slay, perg., pecete atirnatà.

58
1507 (7015) Martie 4, Hui.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al prii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi ci-
tindu-se, cà au venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni
Marica, fiica lui Alb sp6tar i nepotii ei de sork Ion si Nastea, copiii Saschi, nepotii

rotacism, pentru e Sp&nul s.

62

www.dacoromanica.ro
lui Alb fost spatar i deasemenea Dragna c sora ei Anu*ca, fiicele lui Giurgea
vara /or Dolha, fiica Nastei ci verii lor, popa Ivanco cj fratele sau Filimon c dease-
meni rudele lor Oancea ci sora lui, Maiina ci nepotii lor de soil, copiii Anu
Magda 0 Andreica ci Varga 0 Marta 0 Vla*in, toti nepotii lui Oni*or vistier ci ai
fratelui &au Malaga, de buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici prigoniti 0 au
vandut dreapta lor mina' din dreptul lor uric, un sat la gura Costinei, anume
Berinde0ii ci cu moara ce <este> 1) pe Costina, slugii noastre credincioase pan
Gavriil Totru*an vistier, pentiu case sute de zloti tatare*ti.
*i credincioasa noastra sluga, pan Gavriil Totru*an vistier, a platit toti acei
bani mai sus scri0, case sute zloti tätare*ti, in mans. Maricai, fiica lui Alb spatar
ci nepotilor ei de sorb.", Ion 0 Nastea, copiii Sascai, nepotii lui Alb spatar ci dea-
semeni Drapei c surorii sale Anu*ca, fiicele lui Giurgea ci verei lor Dolha, fiica
Nastei ci verilor lor, popa Ivanco c frate'e sau Filimon, deasemeni c verilor
lor, Oancea ci surorii lui, Marina 0 nepotilor lor de sofá, copiii AnuFai, Magda
ci Andreica ci Varva 0 Marta 0 Vla*in, nepotii lui Oni*or vistier c fratelui salt
Bazdaga, inaintea noastra ci inaintea boierilor no*tri.
Deci noi, vazand buna lor învoialà ci tocmeala 0 plata deplina 0 dela noi
deasemenea am dat 0 am intarit slugii noastre credincioase pan Gavriil Totru*an
vistier acel sat mai sus zis care este la gura Costinei, anume Berinde*tii ci moara
de pe Costina, ca sa-i fie lui dela noi uric 0 cu tot venitul, lui ci copiilor lui ci nepo-
tilor lui c1 stranepotilor lui ci rastranepotilor lui c1 intregului lui neam, cine i se
va alege mai de aproape, neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acelui sat mai sus scris, care este la gura Costinei, anume Berin-
de*tii, sa fie satele domniei mele, ce asculta de cetatea noastra de scaun Suceava,
sa fie pe apa Costinei c din alte parti, dupa vechiul hotar, pe unde au folosit
din veac.
iara0 privilegiile ce au avut Alb spatar c Oni*or vistier c fratele sau
Bazdaga dela straunchii no*tri, dela Ilia* 0 dela *tefan voevozi c apoi dela
Petru voevod, pe acel sat mai sus scris, Berinde*tii, care este la gura Costinei,
acele privilegii le-au pierdut, precum este cunoscut domnici mele ci boierilor domniei
mele. Pentru aceia, nimeni nicicand sà nu aibil a infrange acest privilegiu al
nostru Cu niciun privilegiu, niciodata, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod c credinta boierilor no*tri: credinta panului $teful, credinta panului
Toader 0 a panului Negrila parcalabi de Hotin, credinta panului Eremia 0 a
panului Drago* parcalabi de Neamt, credinta panului *andru parcälab de Cetatea-
Nona, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Clanau spatar,
credinta panului Isac vistier, credinta panului *arpe postelnic, credinta panului

omis de copist.

63

www.dacoromanica.ro
Mogbila ceasnic, credinta panului Pruntes stolnic, credinta panului Petrica
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noastrd, cine va fi domn al tarii noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau pe oricine Il va alege dumnezeu sà fie domn al tarii
noastre Moldova, acela sa nu-i strice lui dania i intarirea noasträ, ci dea
sa-i intareasca, pentrucä i-am dat i i-am intarit pentru dreptcredincioasa lui
slujba i pentrucà el a cumparat-o pe banii &Ai drepti.
spre mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan Tautul logofat sa serie i sa atarne pecetea noastra la
aceasta carte a noastra.
A scris Ion la Hui, in anul 7015 ca507) luna Martie 4 zile.
Dup5. Rev. Ist. Rom., XIV, 1944, p. 95loo.
Copie slavg.

59
1507 (7015) Marti() 6, Ilu§i.
Suret de pe ispisoc vechiu pe sarbie, dela Bogdan v<oe,vod, domnul tarii
Moldov<Ei), scris in Hui de Ion diiacul, din leat 7015 <1507> Martie in 6.
Instiintaré facem prin aceasta cartea noastra tuturor cui vor cauta asupra ei
sau o vor auzi citindu-se, ca viind inaintea noastra i inaintea tuturor boerilor
nostri a MoldovEi Dragalina, fata NastEi, nepoata a lui Nan cliucer, de a ei buna
voia, de nime s1ità, nici asuprita, driapta ocind din dreptul uricul ei o au dat
cu schimbu niamului sau, credincioasEi slugii noastre dum<i)sale comisului lije,
giumatatea de sat anume Crainici pe Polocin, partea cea din sus, si giumatate de
sat, anume Gàietii, unde au fost Micul Galescul, partea cea din gios. lar Iliia co-
misul deasemcni au dat schimbu drept scbimbu, niamului sau, Dràglinii, drept
acelé doaâ giumatät<i) de sat, un sat pe Tutova anume Maresenii, ce este in gura
paraului Iablonem, ce s'ar fi numit a Märului, care sat si 1-au cumparat el dela
Baicu, ficiorul raposatului giupanul Harman, drept 6o zlcti unguresti. i caträ
acie i-au mai adaos inca 50 zlot<i> tatafasti cum i ispisocul eel de cumparätura,
ce 1-au avut Iliia comisul pre acel sat MärEsenii, ilia. 1-au dat in màinile niamului
sau,
Dupa aceia, deasemeni au mai venit inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri Anca, sor<d> a lui Ilia comisul i nepoata lor de fraté, Mariia i iar6s<i>
de 'Enna voia lor, de nime salite, nici asuprite, driapta ocina din drept uricul lor
o au dat schimbu fratelui lor, lui Iliia comisul a treia parte a lor dinteacelcs sat
din Crainici, ce-i pe Polocinu, drept schimbu pe satul ce le-au dat giupänul Ilia
comisul, anume Mihailestii de pe Säretiu, in tinutul Agiudului, intre Schiopi

64

www.dacoromanica.ro
intre Bere§ti, cari acest sat §i 1-au cumpärat el dela Voica, fata Anal, sor<> a
lui Diini§, drept 100 zlot<i) tatara§ti.
Deci, Väzind noi aceasta de bura voia lor tocmalä. §i. buna schimbatura,
noi inca a§ijderea §i dela noi am dat §i am intarit credincioasei slugii noastré,
giupänului lui Ilie comisul, acelé mai sus numitile giumatatd, de sat, anumé
Crainicii, ce sant pe Polocin, partea cea din sus §i giumatatea de sat anume Ga-
le§tii, unde au fost Micul Grtlescul, partea cea din gios, §i asemine §i cea a treia
parté de sat tot din Crainici ce-i pe Polocinu. i iara§i asemine am intarit cre-
dincioasei slugii noastre, lui lije comisului, driapta ocina lui, a easa parte tot din
teacela§ sat, din Crainici de pe Polocin cum §i giumatatea de sat din Gale§ti unde
a fost Micul Galescu, tot pe Polocin, giumatatea cea din sus, partea lui, aceia
ce i s'au venit.
Toate acestea sa-i fie lui dela noi uric, cu tot venitul, §i fiilor lui, nepotilor,
stranepotilor, préstranepotilor §i la tot niamul lui, cine i sa va alege mai de aproape,
nestramutat nici odinioara, in véci.
lar hotarul acestor de mai sus numitelor doao sate, anumé Crainicii §i Gd-
le§tii, ce gilt pe Polocin, despre toaté parti_e sa fie dup<a) véchiul hotar, pand>
unde s'au apucat din veac.
Precum, spre aceasta, este credinta a mai sus numitei domnii noastre, Bog-
dan vtoe>v<o)d §i credinta a tuturor boerilor no§tri a Moldovei, a mari §i mici.
Si. spre mai mare tarie §i intaritura tuturor acestor de mai sus scrise, am po-
runcit credincios boierului nostru Tautul logod sa serie §i catra aceasta
adevarata cartea noastrà pecetea noastra sa lege.
De pe sat-hie pe limba moldoveniasca am talmacit, la anul 1816 Mart. 15,
clucer Toaderl) Debrici.
Acad. R.P.R., X1418.
Trad. rom.

60
1507 (7015) Martie 6.
Suret dela Bogdan vod<5.), 1<ea.)t 7015 <1507> Martie 6.
Facem in§tiintare, precum au venit inaintea noa:stra §i inaintea tuturor boe-
rilor no§tri sluga noastra Patra§co §i sora lui, Mariia §i Dobra §i Elisafta §i Stana,
feciorii lui Drago§in §'au vandut a sa driapta ocina §i mo§ie, dintru a lor dreptu
uric, gimatati de sat pe Polocin, anumi Munce:ul, unde au fost Bunila, slugii
noastre, lui Mitcu §i frati-sau, popa 'Nestor, dreptu 203 zlot<i> tatarä§ti.
s'au sculat sluga noastra Mitcu §i frati-sau popa Nestor, de au platit tot
deplin acei de mai sus scri§d) bani, 203 zlot<i) tätälra§ti, in mainile slugii noastre,

1) e cunoscut talmacitorul: Pavel Debrici, nu Toader.

65
5 Documente Moldova c. 688

www.dacoromanica.ro
lui Patrasco i surorii lui, Mariei i Dobrii i Stanii, ficiorii lui Dragosin, inaintea
no astrà Si inaintea boerilor nostri.
Deci, vbizandu i noi a lor bunà invoialà i tocmard si plata deplin, asijdire
noi am dat si am intarit slugii noastre, lui Mitcu i popii lui Nestor, pre aci
de mai inainti zis giumMt<i> de si<lbste pe Polucin, anumi Muncelul, unde au
s'azut Bunilà, ca sà-i fie lui de:a noi uric, lui i copiilor lui, nepotilor i stränepotilor
si a tot neamul, ce sà: va alégi mai aproapi, nerusuit nici od6n6oarä, in veci.
Iar hotarul acii gimhtate de sat pe Polucin, anumi Muncelul, unde au sbizut
s'ä fie giumätate dintru acestu hotar, iar despre alte pArti, dui:a hotarul
cel vechiu, pe unde au umblat de veac.
Pentru acéia, tcreacéia] credinta domnii méle si a boerilor nostri, dum.
Crän6u1) mare späit. i dum. Isac mare vist. i dum. Särpi mare post. si dum. Moghila
mare pà.'h. i dum. Fruntes mare stol. i dum. Petrica mare com. si credinta tuturor
boerilor nostri, mari i mici.
Iar pintru mai mare cridinta i infäritura, am poroncit cinstitului i cri-
dinciosului boiarului nostru dum. nutul mare logoUt sà serie si a noastril pecétie
cätea." aceastà adevAratà carte a noastrà sa o lége.
S'au talcuit de Evloghie dascal, 1<ea)t 1766 Mai 8.
Acad. R.P.R., CLVII/ro.
Trad. rom.

61
1507 (7015) Marti° 22, Hui.
f Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tarii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca a venit inaintea noastrA i naintea tuturor boieri/or nostri mol-
doveni Fedca, fiica lui Stoica, nepoata lui Dienis sphtar, de bun6 voia ei, nesilità de
nimeni, nici asupritg si a schimbat ocina sa dreaptà din uricul ei drept, din uri-
cul bunicului ei Dienis spältar, un sat pe Tutova, anume Ma'scureii de Sus si a dat
acest sat varului s'au, slugii noastre, credinciosului pan Coste Carje stolnie.
iarasi Coste Carje stolnic a dat verii sale Fedca schimb pentru acest sat, pentru
1VIascurei, jumätate din satul pe Tutova, anume Batinesti, unde a fost Mezeu,
jumätatea de jos, pe care aceastà jumatate de sat din Batinesti domnia mea am
dat-o slugii noastre, credinciosului pan Coste Carje stolnic, pentruc6 o cumpkase
aceastä jumdtate de sat din Batinesti pkintele nostru, räposatul Stefan voevod,
dela Danciul, fiul lui Buciatchi, nepotul lui Cozma Sandru, pentru Ioo zloti td-
aresti idàduse aceastà jurnRate de sat lui Harvat fost comisel, iar dupä. el

')mn loc 8.e: Clanau.

66

www.dacoromanica.ro
n'a ramas nimeni din neamul lui. i inc6 a adaus Costé Cdrje stolnic verii sale
Vedca, pe läng6 aceastä junatate de sat, 40 de zloti tätäre0i.
De aceia noi, väzind tocmeala lor de bunä voie ce au schimbat ei intre
de bunä voia lor i noi deasemeni 0. dela noi am dat 0 am intärit slugii noastre,
credinciosului pan Coste arje stolnic, acest inainte zis sat, ce este pe Tutova,
anume Mascureii de Sus, ca sä-i fie dela noi uric 0 cu tot venitul, lui i copiilor
lui i nepotilor lui i stfänepotilor lui i rästränepotilor lui i intregului lui neam,
cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat5, in veci.
Iar hotarul acetui mai sus scris sat, anume al Mascureilor de Sus, sä fie din
toate pärtile dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta domniei noastte, a mai sus scrisului Bogdan
voevod i credinta boierilor no§tri: credinta panului teful, credinta panului
Toader 0. a panului Negrilà paralabi de Hotin, credinta panului Ieremia 0 a
panului Drago § parcalabi de Neamt, credinta panului andru pArcälab de
Cetatea-Nouä, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Clank' span, credinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma arpe
postelnic, credinta panului Moghilà cea§nic, credinta panului Prunte§ stolnic,
credinta panului Petrieà comis i credint a tuturor boierilor no§tri moldoveni,
mail 0 mici.
Iar dupä viata noastrd, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii no§tri sau
din neamul nostru sau iard§i pe oricine Il va alege dumnezeu sà fie domn al tärii.
noastre Moldova, acela sä nu clinteascA dania i intärirea noasträ, ci intäreascä,
pentrucä i-am dat i i-am intärit, pentru dreptcredincioasa lui slujbA i pentru
bunul lor schimb.
pentru mai mare putere i intärire a tuturor celor mai sus scrise, am po-
runcit credinciosului nostru pan Täutul logofät sä scrie i sä atärne pecetea noasträ
la aceastä carte a noasträ..
scris Ion diac la Hui, in anul 7015 <1507 luna Martie 22.
Acad. R.P.R., Filiala Iai, 1,111/3.
Orig., slay, perg., pecete atarnatà.

69
1507 (7015) Mai 11.
Noi Ioan Bogdan v<oe>v<o Cu mila lui dunmezeu, domnu tärii Molda-
viei. Pacera §tire cu aciastä carte a domniei méle tuturor cine va vede i va auzi,
pentru credincioasä slugile noastre, anume Hära itrsániasa 0 Pete i Dediul
Coman, care ni-au slujit cu credintä. Pentru aceia, vazänd i domnie mea driaptä
incredintatä slujba ion, ni-am indurat i i-am miluit cu osAbita a domniei noastre
milä, li-am dat i i-am intärit cu o mo§ie in pämântul tärii Moldaviei, anumi

67

www.dacoromanica.ro
in 1) loe dela Putna, parte din gios giumätate, dela VAntäina OasAlor, ca facA
sat si li-am dat §i dela noi §i uric, cu tot venitul lor, ca sA le fie lor i copiilor
nepotilor §i sträinepotilor lor, necatità si nemiscatä mosie, in veci.
lar hotar<u)I locului acestue dela Putna, parte din gios, giumatate, dela
FAntana Oasalor, cat sà va pute alege.
Si la acestA s'au intAmplat credincios<i> boerii no§tri, Toader §i NegriIA
parcAlab<i> de Hotin §i credincios<i) boerii nostril Ieremie si Drago § parcälabi
dela Niamt si credincios boeriul nostru Arbure portar Sucevii §i credincios boeriul
nostru CAln'Au spat. §i credincios boeriul nostru Isac mare vist. si credincios boe-
riul nostru Serpe post. si credincios boeriul nostru Movila pah<a>r<nbc §i credin-
cios boeriul nostru Frunte§ stol<nbc §.1 ciedincios boeriul nostru Petrica com<bs
toti credincio§i boerii no§tri a tArii Moldaviei, a mari §i
lar dupA viata noastrA, cine va fi domn in tara Moldaviei, din copii no§tri
au din niamu nostru sau pie care Il va alege dumnezAu sA fie domn, vä.zAnd uricul
nostru, s'A aibA a-1 intAri, pentru driaptA §i incredintata slujba lor, care ni-au
sluj it.
Pentru aceia, am poruncit credincios boeriului nostru, Täutului logto)ft-A>t,
a serie §i a pune i pecete in carte domniei mele, ca sä le fie de credintä..
7o15(15o7> Mai H.
A edit marele log<o>f<A)t.
S'au posleduit: Iordachi Lazu tnare pa.
Acad. R.P.R., ms. 3316, f. 1x5.
Trad. rom. din x812.

63
1508 (7016) Februarie 1, Ia5i.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, do,nn al tärii Moldovei. Vacem
cunoscut cu aceastA carte a noastrA tutmor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cA aceastà adevaratä slugA a noasträ. Dusman, ne-a slujit drept
credincios. i noi vAzand slujba lui dreaptà catre noi, 1-am miluit pe el cu deo-
sebita noastrá milà, i-am dat §.1 i-am intArit dela noi, in tara noastrà, in Moldova,
un loe de pustie, pe aceastà parte a Dubovitului, la Pantâna PuturoasA, ca
intemeieze un sat.
Si sà-i fie lui deja noi uric cu tot venitul i copiilor lui i nepotilor lui si strà-
nepotilor lui §i rästrAnepotilor lui si intregului lui neam, cine ii va fi lui cel mai
deaproape, neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestui loc din pustie sA fie cS.t poate folosi in destul un sat de
douäzeci de case.
1) In loe de: un.

68

www.dacoromanica.ro
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului Bogdan voevod
credinta boierilor nc*tri: credinta panului $teful, credinta panului Drago*
vornic, credinta panului Toader *i a panului Negrilà parcalabi de Hotin, credinta
panului Eremia *i a panului Frunte* parcälabi de Neamt, credinta panului *andru
dela Cetatea-Noua, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Moghila, credinta panului Dan spatar, credinta panului Isac vistier, credinta
panului *arpe postelnic, credinta panului Petrica ceapic, credinta panului Coste
Carje stolnic, credinta panului Petrica comis i credinta tuturor boierilor mo/-
doveni, <marl> 1) j mici.
lar dupä viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, dintre copiii no*tri
sau din neamul nostru sau iara*i pe ori <cine.>') Il va alege dumnezeu domn al
tärii noastre Moldova, acela sa nu-i clinteasca dania noastiä, ci sa-i intareasca,
pentruca i-am dat pentru slujba lui.
lar pentru mai mare intarire a celor mai sus scrise, am poruncit credin-
ciosului nostru pan Tautul logofat sà serie i sà atarne pecetea noastra la aceasta
carte a noastra.
A scris Vascan la Ia*i, in anul 7o16(15o8> luna Februarie i ) zi.
Acad. R.P.R., CCXVII/26.
Orig. slay, perg., pecete atArnatl, ciizutii.

64
1508 (7016) Februarie 2, Jai.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Facena
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca am binevoit clomnia mea cu /mina voie i curata i luminata inimä
cu buna voia noastra i cu ajutorul lui dumnezeu *i am intäsit sfintei noastre
manästiri Neamtul, rinde este hramul inältarea domnului dumnezeu i a mantui-
torului nostru lisus Hristos i unde este egumen rugätorul nostru Macarie, satele
dania panului San Barlici, pe care aceste sate el le-a dat manastirii Neamtul,
in zilele strabunicului nostru Alexandru voevod, anume satul Telebecinti pe
Siret i cu morile, alt sat, Tristenet, supt bucovina. Toate aceste mai sus serse
sa fie ale acestei sfinte manastiri a noastre, Neamtul, uric i cu tot venitul,
nerni*cat niciodata, in veci.
lar hotarul satului Telebecintilor sa fie din toate pàrile dupa laotarul vechi,
pe unde din veac an folosit. *i iarä*i hotarul Trestinetului sa fie pe unde a hotar-

loc §ters, ilizibil in orig.


cifra e fAcutA neregulat, ar putea fi §i un 4.

69

www.dacoromanica.ro
nicit credinciosul nostru boier pan Täutul logofät, de sus dela Mihuceni, prin
mijlocul lor, incepänd dela marginea dumbrävii, dela un stejar mare, uscat
insemnat, de acolo drept spre sat, la un par insemnat, care este in sat in Mihuceni
imprejurul acestui pär <este> o movilà, de acolo peste pâraul Cotovet, deasupra
fäntânii, la o movilä säpatäl, apoi drept peste câmp, la altä movila säpatä., de
acolo la unghiul tarinei, la movila sapatà, apoi drept la värful dealului, la stejarul
insemnat, de acolo drept in bucovinä la parb.ul Derehlui. Acesta este hotarul
dela Mihuceni, iar dinspre alte pärti, dupä hotarul vechi, pe unde din veac au
folosit.
*i la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta tuturor boierilor no0ri: credinta panului *teful, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Toader 0 a panului Negrilä parcalabi
de Hotin, credinta panului Eremia 0 a panului Vrunte* parcalabi de Neamt,
credinta panului *andru pärcAlab de Cetatea Nona*, credinta panului Arbure
portar de Suceava, credinta panului Moghila, credinta panului Dan spätar, cre-
dinta panului Isac vistier, credinta panului Cozma *arpe postelnic, credinta
panului Petric6 cea§nic, credinta panului Coste Cärje stolnic, credinta panului
Petrieä comis j credinta tuturor boierilor noWi moldoveni, maii i mid.
lar dupä viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, dintre copiii no§tri
sau din neamul nostru sau iara0 pe oricine II va alege dumnezeu sä fie domn
al tärii. noastre Moldova, acela sä nu le clinteasc6 intgiirea noasträ, ci sá le intä-
reaseá acestei sfinte mänästiri..
$i spre mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
credinciosului nostru pan Täutul logofát sä serie i sa atärne pecetea noastrà
la aceastä carte a noastra.
A scris Ion la Ia0, in anul 7016 <1508> Februarie 2.

Muzeul Regional Suceava, ni. 1811.


Orig. slay, perg., pecete atarnatl. crizutà.

65

1508 (7016) Februarie 5, Iatti.

Bogdan voevod i domnul Moldovei däruie0e jumätate din satul säu Huhn-
läng6 Plotune0i, Anei, fiica lui Stan.
Dat in Ia0, in 7016 <1508> Vevrttarie 5.

Dupil M. Costrichescu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 198.


Rezumat rom.

70

www.dacoromanica.ro
66

1508 (7016) Februarie 11.


7016 <I508, Fev. II.
Noi Bogdan voevoda, pe Retovaiati, pe Topolite.
Inchinari facem cu aceastä carte a domnii mili, tuturor cui IA dansa vor
cauta sau cetind vor asculta. Vinit-au inainte noastra §i inainte boerilor no§tri
moldovini§ti, mari §i. mid, Danciul, ficior AnuNai, nepotul lui Costin, de buna
voe lor au vandut driaptä mina dintru ali sale drepte urici, ce-au avut dila stra-
mo§ul nostru Alexandru vodk o bucata de loc din hotarul satului lor Retovoe§tii,
din parte de sus. aceasta au vandut slugii noastre, Tomii, drept Ioo zloti tätar4ti.
i s'au sculat sluga noastra Toma §i. au plait toti banii aci§tea de mai sus
scri*i, no zloti, in manuli lui.
Pintru acie, vazind a lor bunä. tocmala §i platà deplin, domniia me inca
am dat i am intarit slugii noastri, Tomii, pe aceasta bucata de loc, ca sa-i fie
driapta ocina *i mo§ie O. uric, cu.tot vinitul, in veciu.
lar hotarul aci§tie sa incepi din matca Topolitai, pe hotarul vechiu, pi din
sus din fäntank la o piatrk acolo iaravi) hotar vechiu, inainte drumului, la o
piatra §i. di acolo inainte pe campu, iar la o piatra §i di acolo spre Topolitk la
Rupturä., unde esti un mär §i. acolo insa§ la moara, dript mijlocul Topolitii
mici. Acesta este tot hotarul.
*i. spri aceasta, incredintare domnii meli §i. a tuturor boerilor no§tri. .
Poroncit-am cinstit §i credincios boieriului nostru dum. Tautului mare logo-
f<a)t, ca sa scrie §i. pecete domnii meli sä o legi la aceasta incredintatà carte
noastra.
Täutul mare logoat.
Arit. St. Buc., ms. 629, f. 35.
Trad. ro ni.

67

1508 (7016) Februarie 16, Taslui.


Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tarn lVfoldovei. racem
cunoscut cu aceastä carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà ace§ti adevarati copii ai lui Isaiea dela Racatä.u, credincioasa
noastra sluga Huhulea postelnic §i fratii lui, Danciul §i. Cozma, ne-au slujit drept
§i credincios. i noi, vazand dreapta lor slujba care noi, i-am miluit cu deosebita
noastra milk le-am dat §i. le-am intarit in tara noastra, in Moldova,
.dreapta lor ocink un sat pe Racktau, anume GorgWii i jumatate de sat, tot

71

www.dacoromanica.ro
pe Itäcatäu, anume Näne0i, unde a fost Galeq. Toate acestea sà le fie 0 dela noi
uric, cu tot venitul, lor 0. surorilor lor Stana 0 Marena 0 Irina 0 copiilor lor 0
nepotilor lor 0 stränepotilor lor §i rästtinepotilor lor 0 intregului lor neam, cine
le va fi cel mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul Gormtilor care este pe 12.4c6:au, sä fie dui:à hotásul vechi. Si
1arit0 hotarul jumätätii satului Näne§tilor, unde a fost Galeq, tot pe Itä.catälu,
sà fie din tot hotarul jumàtate 0 dupà hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod 0 credinta boierilor no0ri: ciedinta panului Steful, credinta panului
Drago vornic, credinta panului Toader 0. a panului Negri16 pfircälabi de Hotin,
credinta panului Eremia 0 a panului Frunteq parcAlabi de Neamt, credinta
panului Sandru de Cetatea Noubl, credinta panului Arbure portar de Suceava,
credinta panului Moghilä, credinta panului Dan spáltar, credinta panului Isac
vistier, credinta panului Sarpe postelnic, credinta panului Petrica cea§nic, cre-
dinta panului Coste arje stolnic, credinta panului Petrick' comis 0 credinta
tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari 0 mici.
lar dura viata noastrà, cine va fi domn <al tärii noastre Moldova>1) sau
dintre copiii no§tri sau din neamul nostru sau pe cine il va alege dumnezeu s6
fie domn <acela sä. nu> 2) le clinteasca dania 0 intarhea noasträ, ci sà le intäreasa,
pentrucà le-am intkit lor pentru slujba lor 0 pentrucà le este lor dreaptà ocinä..
Si pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credin-
ciosului nostru pan Tälutul logofat sä scrie 0 sà atfirne pecetea noastrà la aceast6
carte a noastrà.
A scris Vascan la Vasluiu, in anul 7016 <1508> Pebruatie 16.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 248.
Orig. slav, perg., pecete atarnatrt.

68
1508 (7016) Februarie 16, Vaslui.
t <Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn> 1) al täsii Moldovei.
Pacern cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor cclor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cä pe aceastd adevaratä <Neag§a, fiica Marenei >2), am milu-
it-o cu mila noastra deosebità, i-am dat §i i-am inarit, in tara noasträ., in Mol-
dova ocinele ei drepte, satele ce sunt pe Lohan, anume Dragote§ti 0 Pore0i.
Si deasemeni i-am dat ei jumätate de sat, anume partea de jos, dela Perecop
la vale, ce i-a cäzut in partea ei, cum s'a tocmit ea cu fratele s'au <pan Toma

2) loe rupt in orig.


2) loe §ters in orig.

72

www.dacoromanica.ro
comis> 1) 0 Cu sora sa Nastea 0 cu nepotii sg.i, cu Dragalina 0 Maru§ca 0 cu
nepotii si de frate, copiii dui Iurie: cu Toader 0 cu Stanca 0 cu Maru> 1) Fa,
de bunä voia lor dinaintea noasträ 0 dinaintea boierilor no§tri. Aceasta mai
sus scris6 sA fie a Neag§ei, fiica Marenii <dela noi uric 0 cu tot venitul ei 0
copiilor ei §i> 1) nepotilor ei 0 stfänepotilor ei 0 rästränepotilor ei 0 intre-
gului ei neam cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit <niciodatà, in veci> 1).
<Tar hotarul acestor douà >1) sate ce sunt pe Lohan, anume al Dragote§tilor
0 al Pore§tilor, 01 fie dup5 hotarul vechi, din toate partile, pe unde au fo/osit
din veac. dar hotarul acestei jumä.a.ti de sat> 1), anume partea de jos &la Pere-
cop la vale, s'd fie din tot hotarul jum'atate 0 dui:A hotarul vechi, pe unde au
folosit din veac.
(lar la aceasta este credinta domniei noastre> 1), a mai sus scrisului, noi
Bogdan voevod 0 credinta boierilor nc§tri: credinta panului Steful, credinta
panului Drago § vornic, credinta panului Toader 0 <a panului Negri15 cei deja
Hotin >1), credinta panului Ieremia 0 a panului Frunte§ pAreálabi de Neamt,
credinta panului Sandru pfircalab de Cetatea Noufi, credinta panului Arbure
portar <de Suceava, ciedinta panului Moghila> 1), credinta panului Dan spatar,
credinta panului Isac vistier, crEdinta panului Sarpe postelnic, credinta panului
<Petria cc a§nic, credinta panului Coste Mjà stolnic, credinta panului Petricg
comis> 1) 0 credinta tuturor boierilor nc§tri moldoveni, mari 0 mici.
lar dupa viata noastrà, cine va fi domn <al tärii noastre Moldova, din copiii
no§tri sau din> 1) neamul nostru sau pe cine il va alege dumnezeu s6 fie domn
al Várii noastre Mcldova, acesta s'a. nu-i clinteasc6 dania 0 intkirea noastra, <pen-
truc5.-i este ei> ocinä. dreaptà.
$i pentru mai mare 'Madre a celor mai sus serse, am poruncit credinciosului
nostru pan Täutul <kgcat A. serie 0 s'a" atfirne> 1) pecetea noastrà la aceastà
carte a noasträ.
A scris Vascan la Vaslui, in anul 7016 <1508> Februarie 16.
Aih. St. Buc., Ep. Hui, XLIX/ r.
Orig. slay, perg., foarte stricat si sters, ii lipseste cam a patra parte din stinga,
pecete cAzutA.
Cu o tiad. rom. din 'Soo, dupA care s'au fAcut completArile.

69
1508 (7016) Februarie 16, Vaslui.
TAlm'achi de pe ispisccul sfirbesc dela domnul Bogdan vodà, scris in Vaslui,
de Vascan, la anii 7016 <1508> luna Fevr. 16 zile.

9 loe sters, ilizibil in orig.

73

www.dacoromanica.ro
Cu mlia lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn tärii Moldaviei. Facem stire
cu aceastà carte a noastrà, tuturor cui vor caa pre dinsa sau o vor auzi-o cetin-
du-sà, precum pe aceastä adevaratà slugä a noasträ Trifan Chintea si pe nepoata
lui, Marusca si pe alti nepoti ai lor, fiii lui Ivanov, Petre, Magdalina §i Sofiica,
nepoti lui Drago § dela Stavnic, i-am miluit pre dansii cu osäbita noastrà
si le-am dat si le-am intkit noi lor, in moldovinescul nostru pàmânt, a lor dreaptä
ocinä, a treia parte din DrAguseni, ce sAnt pe Stavnic, partea cea din sus si giu-
niätate din moarA, cea din sus, care parte dinteacel sat li-au venit lor, care a fost
a mosului lor, a lui Drago, ca sä le fie lor aceea dela noi uric, cu tot venitul §i
fiilor lor, nepotilor lor, stränepotilor lor si prestfänepotilor lor si la tot neamul
lor, ce li sà va alege mai deaproape, nerusäit niciodänäoarà, in veci.
Iar hotarul acei a treie parte din satul Drälgu§ani, ce este pe Stavnic, partea
cea din sus, Sa fie din tot hotarul a treia parte si dupà hotarul cel vechiu, pe
uncle au tinut din veac.
spre aceasta este credinta domnii noastre mai sus scrisà, Bogdan vodá
credinta boierilor nostri: d<u>m<nea)lui *teful, d<u>m<nea) lui Drago s vornic,
d<u>m<nea)lor Toader si Negri16 parcalabi d Hotin, d<u>m<nea>lor Irimia
Fruntes, parcalabi de Neamt, d<u>m<nea>lui $andre dela Cetatea Nouk
d<u >m<nea .>lui Arbure portariu Sucevei, d <u >m<nea >lui Moghilä , d<u >m<nea lui
Danul spAtar, d<u>m<nea)lui Isac visternic, d<u>m<nea lui arpe postelnicul,
d <u>m<nea lui Petrica paharnic, d<u>m<nea)lui Coste Cârjà stolnicul, d<u)mnea-
lui Petrica comisul i credinta tuturor boerilor nostri moldovinesti, mari si mici.
lar dupd viata noasträ, cine va fi domn in pamântul nostru, din fiii nostri
sau din nearnul nostru saa cine se va alege a fi domn in pgmântul nostru mol-
dovenesc (stricat, nu se poate cunoa§te ce serie) sä.' nu strice a noastrà danie
si infáritur5 (stricat, nu se cunoaste ce voia sä" intäreasc6) 1), fiind datoria lor
pe dreapta ocinA (stricat, nu se cunoaste ce serie) 1) mai mare tärie tuturor celor
de mai sus serse, am poruncit noi credinciosului nostru dumisale nutul logofát
sà serie si a noastrà pecete aträ aceastä adeväratà a noastrà carte sà o spâtr-
zu re.
Au scris Vascan in Vaslui, la anul 7016 <1508) luna Fevr. 16 zile.
Dup5. M. Costrichescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 2oi 202.
Trad. rom.

1508 (7016) Februarie 19.


Ispisocul domnului Bogdan voevod, din anii 7016 <1508) Fevr. 19, in carile
s'a cuprinde cá o Drägälina, fata Nastasâi, nepoatà lui Nan cluceru, au vândut
1) parantezcle i mentiunea a orig. era stricat, sunt ale traducgtorului

74

www.dacoromanica.ro
tot sat<ul> Muncelul di pi Zdbräutu, ci 1-au a vut dupd drept uricul mosi-sdu,
lui Nan cruceru 1), lui Dragomir Munceleanu in care zice sä i sd urmezi stdpânire
dupd vechile botará, iard altele sämne. nu pomenesti decdt nume pe Zäbilutu.
DupI M. CostIchescu, Doc. mold.. dela Bogdan voevod, p. 217.
Rezumat rom.

71
1508 (7026) Martie 2, Hui.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al drii Moldovei. Seamne
facem cu aceastä carte a noasted, cine pre ddnsa va ceti sau cine ca urecbile va
auzi, adecd acesta adevärat al nostru crediticios boiarin, giupdnul Clänäu spä."-
slujindu mai inainte luminatului rapousat, pkintelui nostru, Stefan vocld,
-cu dreaptd i cu credincioas<d> slujbâ, iard astäzi si la noi slujäste cu dreaptd
4i. cu credincioasd slujba. Pentru aceia i noi vAzandu a luí cu direptate i cu
credintd slujbâ la noi, socotitu-i-am lui, din osebitä mila noastrd, datu-i-am
i-am intkit noi lui i giupdneasei lui, Dragnei, intea noastrà t<a)ra Moldovei,
a lor drepte ocine i cumpäräturi, ce ei sie s'au cumpkatu incd in zilele lumi-
natului i räpousat pkintelui domniei meale Stefan vodä., niste sate pre Bärlad,
anume Rusii i mai gios Buciumii si mai din sus de Rusi, Bärgaoanii, ce ei au
cumpdrat aceale trei sate dela 1VIihul si dela fratele sgu Ion si dela sementiile lor
Elena, nepotii Radului Gärbovdt stolnicul, dreptu 300 zloti tätkästi, ce-au
fostu cumpArdtur<6 > aceale trei sate unchiului lor, Radului GarbovAt stolnicul
dela Greaca, fata lui Toader, din direase ce au avut pkintele ei Rus Toader
dela al nostru preastrdmos Alexandru vodd. i iaräs un sat pre Bilavoiu, anume
Rklestii, ce ei s'au cumpkat acel sat de/a Marina, fata Dumei Isdescul, nepoata
lui Stibor cel bätrAn si a Zoicdi, giupanesei lui Fetea Iacobdscul, dreptu go zloti
tätä.'rästi.
iaräs un sat in gura Strajnicei, anume Radostdvestii, uncle au fostu
Radoslav, ce-au fostu cumpkat ace1 sat luminatul si fdpousat pkintele domniei
meale Stefan vodà, dela Singura i dela sora ei, Stanca, feciorii Anuscgi, nepotii
lai Ivan Ffänciuc, dreptu 52 zlot<i> tätärdsti i dupä jaloba a lui nostru crediti-
cios boiarin, Clänä.0 spätariul si a nepoatei sale, a noastrà semintie, Dragna, le-au
fost dat lor acel sat Radoslävestii, unde au fostu Radoslav.
Aceale toate ce mai sus scriem sate ca sä." le fie lor dela noi uric cu tot venitul
ficiorilor lor i nepotilor lor i preastränepotilor i fratilor lor ç1 tuturor semin-
tiilor si tot rodul lor, ce vor hi mai aproape, neruseit niceodatà, in veaci.

1) in loe de: cluceru o.

75

www.dacoromanica.ro
lar hotaräle a tuturor ce mai sus scriem sate, anume Rusii si mai gios Bu
ciumii si mai din sus de Rusi, BArgaoani, ce-s pre Bailad, i satul ce-i pre Bila-
voiu, anume Ràdestii si satul in gura Strajnicii. RadoslAvcstii, unde au fostu
Radoslav, ca s<5> hie lor despre toate pärtile, pre hotaràle ccle bateane, pre
unde au imblat de tac.
rara dupà aceasta, credinta noastra, ce mai sus scriem, noi Bogdan vodà
credinta boiarilor ncstri, credinta giuranul $tcful i credinta giuranul Dragos
vornic i giupanul Toader i giupanul Ncgril<a> rArcalabii de Hotin i credir.ta
giupanului Erimiia çi Pruntcs parcälabii de Neamtu çi credinta giurAnului san-
drea parcalabul de Cetatea Noah.' i credinta giupanului Arbure portariul de
Suceawa. i giupAnul Moghila çi giupfinul Dan spa-tar i giupanul Isac vistear-
nicul i giupanul $arpe postealnicul i giupAnul Petrica pnarnicul i giupanul
Coste Car je stolnic i giupanul Petrica comis i credinta tuturor boiarilor nostri
moldovenesti, mari i mici.
Iarà dupà a noastra viatà i domnie, cine va fi domnul tarai noastre, din
ficiorii nostri sau dintea noastrà ruda sau hie pre cine va aleage d<um>n<en'au
a hi domnu ai noastre tara 1VIoldovei, tot ca sà n'ailA a rusei a noastra danie
çi intaritur<a), ce ca s<61) aiba lor a le da si a le infári acestor ce mi sus
scriem, pentru càci le iaste lor danie i intaritur<à), dupa dania i intaritura
luminatului i rapousatului pärintclui nostru.
$i pentru mai mare credintà, am invätat pre al nostru credincios si cinstit
boiariu nutul log., de-a scris si a noastrà peceate au legat c5trà aceasta ade-
vArata cartea noastril.
A scris Vdscatt fn Hus, leat 7o16 <1508) Mart. 2.
Muzeul Municipal Ia§i, plicul 8/1.
Trad. rom.

72

1508 (7016) Martie 17.


7016 <1508> Martie 17.
Suret incredintat de isprav<ni)ci<a> Tutovei, di pi ispisocul domnului
Bogdan v<oe>v<o>d, infäritoriu lui Toader Saule i fratElui sàu Giurgei i surorii
lor Anuscai, pe o bucata de pamant din hotarul Ciurestilor, pe Obana la Mur-
gaci, la Fäntä.na lui Voinice, ce au cump5rat-o di la Musa, fata lui Roman Daj-
boga si di la Dragul si Toma, ficiorii lui Cotoarg, drept cincizki zloti fatal-Asti.
Aril. St. Iai, Anaforale, nr. x8, f. 61 v.
Rezumat rom.

76

www.dacoromanica.ro
73

1508 (7016) Martie 22, Hui.


Suret de pe hrisovul vechiu pe sarbie dela Bogdan voevod, dorrm tärii Mol-
dovei, scris de Vascan in Hui, din 7016 (15o8> Mart. 22.
Instiintare facem prin aceastä carte a noastra tuturor cui vor cäuta asupra
ei sau o vor auzi cetindu-sa, ca iatà au venit inaintea noastra i inaintea tuturor
boierilor ncstri a Moldovei, sluga noastra ()anal Istavoiu, ficeor lui Giurge
voiu si de bung voea lui, de nimine silit, nice asuprit, si-au vandut dreapta ocina
sa din drept uricul sau, din uricul tatani-säu, a Giurgei Istävoiu, giumatate de
siliste de pe Hulubat din gios de Soholet, la fantana Cu budaiul, mai din sus
de gura Musatei, partea ce din gios, aceasta au vandut-o slugilor noastre, lui
Petru Sohokt i frätini-sau, lui Marcu, drept saptezeci zloti tatarasti.
Sculandu-sa dar slugile noastre, Petre Soholet si frate-sp Marcu, au p/atit
deplin acei de mai sus aratati bani, saptezaci zloti tatärasti, in m'Ana slugei
noastre, Oane Istävoiu, ficeorul Giurgei Istavoiu, dinnaintea noastra i dinnaintea
boerilor ncstri.
Deci, vazand noi aceasta de bung voe intre dansii tocmala i deplina plata,
noi Inca si dela noi asijderea am dat si am intärit slugilor noastre, lui Petru Soholet
fra,tine-sau, lui Marcu, acea giumatate de saliste de pe Hulubat, din gios de
Soholet la fantana cu budgiul si mai din sus de gura Musatei, parte cea din gios,
pentru ca si dela noi sa le fie uric cu tot venitul. Insa sa le fie in dou'a acea
giumatate: din ce giumätate de saliste sa fie lui Petru Soholet, insa parte despre
Istavoiu, unde este si casa lui, iar cealalta giumatate din gium'atate de saliste
sà fie frätini-sau, lui Marcu, insa partea cea din spre Prut. Asemenea i fiilor,
nepotilor, stranepotilor, préstranepotilor si la tot neamul lor, cui li se va alege
mai de aproape, nestramutat niciodinioara, in veci.
lar hotarul acelei giumatati de saliste ce-i pe Hulubat, din gios de Soholet,
la fantana cu budaiul, mai din sus de gura Musatei, pärtii cei din gios, din tot
hotarul s'a.' fie giumatate, iar pintre dansele Istävoi sä fie pang unde an insemnat
Petrica paharnicul. lar despre alte parti s'A fie dupa vechiul hotar, parà unde
s'au apucat din vechiu.
spre aceasta este credinta a mai sus numitei domniei noastre Bogdan
voevod i credinta a tuturor boeri/or nostri ai Mcldovei, a mari
spre mai mare ark i intaritura tuturor acestor de mai sus serse, am
poroncit credinciosului boeriului nostru, Täutul logof at, sa serie i pentru ade-
varata cartea noastra aceasta pecete a noastra sa /ege.
Intocmai de pe cea adevarata talm'Acire a d-sale clucerului Pavel Debrici,
la leat 18<o)49 April 3. Beldiman ban, 1815 Ghenar 28.

77

www.dacoromanica.ro
S'au vAzut si de cätrá mine cel adevkat sârbesc ispisoc s't copia sa si aceastál
copie este intocmai scoasä: de pe copia acea tälmácità de clucerul Pavel si s'au
adeverit si de cätrà noi, Hristoveghie mare vornic.
Copia aceasta fiindcái este scoas6 intocmai de pe adevkata copie ce este
la mine, adeverità de b oierii arätati, se adivereste s't de chträ mine, Ioan Catargi,
1827 Iuni 19.
Dup5. M. CostAchescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 241-243.
Trad. rom.

74
1508 (7010 Martie 24, Hui.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Pacem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cä, a venit inaintea noastrà si inaintea tuturor .boierilor nostri moldo-
veni sluga noasträ. Simul Ticäu, fiul lui Floreo., nepotul lui Ticäu cel bkran, de
burla voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a vindut dreapta sa ocinä din dreptu/
säu uric, din uricul bunicului sä.0 Tiedu cel b5.tran s't al tafälui s'a'u Plorea, o seliste
la Chegheci, dincolo de tarina ]) Mursestilor, la fântânä.. Aceasta a vândut-o slugilor
noastre Andreica Blid si Dr6goiu, pentru 70 de zloti tätkesti. i slugile noastie
Andreica Blid si Drägoiu au plätit toti acesti 70 de zloti atkesti in mâinile slugii
noastre, SimulTicäu, fiul lui Floreo., nepotul lui Ticä.0 cel bältrAn, inaintea noastrà
si inaintea boierilor nostri.
lar noi, välzand buna lor tocmeara si plata deplinä: si noi deasenteni si dela
noi am dat si am intarit slugilor noastre Andreica Blid si Dragoiu aceastä seliste
care este la Chigheci, dincolo de tarina Mursestilor, la fântânäl, ca sa le fie lor
dela noi uric cu tot venitul si copiilor lor si nepotilor ion si strä.nepotilor ion si ras-
tranepotilor lor si intregului lor neam, cine le va fi mai apropiat, neclintit nicio-
datä, in veci.
lar hotarul acestei selisti care este la Chegheci, dincolo de tarina Mursestilor,
la fântanà; s'd fie din toate pktile dupà hotarul vechi, pe unde au folosit din
veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod si credinta boierilor nostri: credinta panului teful, credinta panului
Drago s vornic, credinta panului Toader si a panului Negrilà pAreálabi de Hotin,
credinta panului Ieremia si a panului Pruntes pâralabi de Neamt, credinta panului
andru dela Cetatea Noug, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta
panului Moghilä, credinta panului Dan spätar, credinta panului Isac vistier, credinta

1) tarinu o in test.

78

www.dacoromanica.ro
panului $arpe postelnic, credinta panului Petrica ceasnic, credinta panului Coste
Chrje stolnic, credinta panului Petric6 comis i credinta tuturor boierilor nostri
mari i mici.
lar dupà viata noastrà, cine va fi domn al tä.rii noastre Moldova, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege dumnezeu, acela s'A' nu clin-
teaseä dania i infdrirea noastrà, ci s'A le infAreasca, pentrucA si-au cump'Arat
cu banii lor.
pentru mai mare infärire a celor mai sus serse, am poruncit credinciosului
nostru pan T'Autul logoat sà serie i sà atkne pecetea noastrà la aceastà carte
a noasträ.
A scris IT'Asean la Hui, în anul 7016 (1508) Martie 24.
Acad. R.P.R., Fotograiii, XXIX/r2.
Fotocopie dupli un orig. slay.

75
1508 (7016) Marti° 25, Hui.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al t'Arii Moldovei. Facern
cunoscut cu aceasta carte a noastrA tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cá aceste adevkate slugile noastre, Steful i fratele lui, Trifa i surorile
loi Ana si Marusca, copiii luí Mihail, fiul lui $tefan i vara lor Magda, fiica Anei,
fiica lui $tefan i deasemeni veril lor Dumitru i sora lui, Neagsa, copiii lui Miclea
deasemeni fiul lui stefan i deasemeni alti veri ai lor, Andrusco i fratele luí Mitu-
telul i sora lor Ana, copiii. Dobrei, fiica lui $tefan i deasemeni alti veri ai lor
Nicoarà i Costin i sora lor Marena, copiii luí Iuga, deasemeni fiul lui ,,tefan
deasemeni i alti veri tot ai lor, Giurgea si popa Oata i Ilea si
Ana, copiii Marinei, deasemeni fiica lui tef an, i-am miluit pe dansii cu deose-
bita noastrà milA, le-am dat i le-am intkit lor, in tara noastrà, in 1VIoldova,
ocina tor dreapea vislujenia bunicului lor *tefan, care a slujit la strAbunicul nostru,
Alexandru voevod, un sat anume Jigoreni.
Toate acestea sA le fie lor dela noi uric, eu tot venitul, dar' sà: le fie lor sase
p'Arti. 0 parte sA fie a lui *teful si a lui Trifa i Anei i MaruscE, copiii lui Mihail.
A doua parte &A fie a Magdei, fiica Anei, fiica lui *tefan. A treia parte sh fie a lui
Dumitru i Neagsei, copiii lui Miclea. A patra parte s'a' fie a lui Andrusco si a lui
Mitiutelul i Anei, copiilor Dobrei i verilor lor Solomon si Nicoarä: i Armeanca
Costin i surorii /ui, Stanca. A cincea parte sA fie a lui Nicoafá si a lui Costin
Marenei, copiii lui Iuga. A sasea parte sà fie a lui Giurgea si a lui popa Oata
si Jlcài i Anei, copiii Marinei, deasempni i copiilor lor i nepotilor lor i strgnepo-
tilor lor i ràstfänepotilor lor i intregului lor neam, cine le va fi cel mai apropiat,
neclintit niciodatà, in veci.

79

www.dacoromanica.ro
Si hotarul satului Jigoreni sä. fie din toate pärtile, dupä hotarul vechi, pe
unde din veac au folosit.
Si la aceasta este credinta domniei noastre, a rnai sus scrisului, noi Bogdan
voevod si credinta boierilor nostri: credinta panului Steful, credinta panului
Drago § vornic, credinta panului Toader si a panului Negrilä pärcalabi de Hotin,
credinta panului Ieremia si a panului rruntes pärcalabi de Neamt, credinta panului
Sandru de Cetatea Noa, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta
panului Dan spätar, credinta panului Isac vistier, credinta panului Sarpe pos-
telnic, credinta panului Petrica ceasnic, credinta panului Coste Mjà stolnic,
credinta panului Petrica comis si credinta tutur3r boierilor nostri, mari si mici.
lar dupä vista noasträ, cine va fi domn al pill noastre, din fiii nostri sau
din neamul nostru sau pe oricine il va alege dumnezeu sá fie, acela sä nu clinteascà
dania s'i intarirea noasträ., ci sä le intareascä, pentrucA le-am dat si le-am intärit,
pentru a lor slujbal si pentrucà le este lor ocia. dreaptä.
Iar pentru mai mare intärire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosu/ui nostru pan Täutul logofät sä scrie si sä atá.'rne pecetea noastrA
la aceastä carte a noasträ.
A scris Vasco Särbul in Hui, in anul 7016 (1508) luna Martie 25.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 146.
Orig. slay, perg., pecete at&rnata.

76
1508 (7016) Decembrie 14, Suceava.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, c'ä a venit inaintea noastrà si inaintea tuturor boierilor nostri moldo-
veni credinciosul nostru pan Steful parcalab, fiul lui /oanäs, de bunä voia lui,
nesilit de nimeni, nici asuprit si a vändut dreapta sa ocia, din dreptul sälu uric,
din uricul tatälui säu Ioanas un sat pe Bärlad, anume Blanesti si cu moarä. la
Bärlad. Acesta a vandut acest sat slugii noastre credincioase Giurgea Hrabor
comis, pentru trei sute de zloti tätäresti.
Si sluga noasträ. credincioasä Giurgea Hrabor comis a plait toti acesti bani,
300 de zloti tätäresti, in mäinile panului Steful pärcälab, fiul lui Ioaas, inaintea
noastrà si inaintea boierilor nostri.
Si noi, vaizänd bunä voia /or si tocmeala si plata deplia si noi deasemeni si
dela noi am dat si am infärit slugii noastre credincioase Giurgea Hrabor comis
acest sat, anume Blanesti pe Bärlad si moarà la Bärlad, ca sä-i fie lui dela noi
uric si cu tot venitul si copiilor lui si nepotilor lui si stränepotilor lui si rä.'strä-

80

www.dacoromanica.ro
nepotilor lui i intregului lui neam, cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit nicio-
data, in veci.
lar hotarul acestui sat, care este pe Barlad, anume al Blane§tilor, sd fie din
toate pàrtile dupà hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisu/ui, noi Bogdan
voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului *teful, credinta panului
Drago § vornic, credinta panului Toader §i a panului Negrilà pärcälabi de Hotin,
credinta panului Eremia si a panului Fruntcs pärcalabi de Neamt, cre-
dinta panului andru parcglab de Cetatea Noud, Eredinta ranului Arbure
portar de Suceava, credinta panului Moghila, credinta. panului Dan spdtar, cre-
dinta panului Isac vistier, credinta panului arpe postelnic, credinta panului
Petricd ce2§nic, credinta panului Coste Caje stclnic, credinta panului Petricä.
comis §i credinta tuturor boierilor ncstri moldoveni, mari §i
lar dupä vie ta. noastrd, cine va fi domn al tali noastre, dintre copiii nostri
san din neamul nostru sau iardsi pe oricine /I va alege dumnezeu sd fie, acela sà nu
le clinteascd dania §i intairea noastrd, ci sà le intdreased, pentrucd am dat §i am
intdrit, pentru dreptcredincioasa lui slujbd si pentrucd §i-a cumpärat cu banii
sdi.
pentru mai mare intaire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credin-
ciosului nostru Täutul logofdt sd scrie o sà atärne pecetea noastrd la aceastä carte
a noastrd.
A scris Vasco Sarbul la Suceava, In anul 7016 <1508) luna Decembrie 14.
Dup5, M. CostAchescu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 260-261.
Orig. slay, perg., pecete atarnatä.

77
1508 (7016) Decembrie 15, Suceava.
Din mila lui dumnezeu, noi Bcgdan voEvcd §i domn al tali Mcldovei.
Facem cunoscut cu aceastà carte a nocstrd tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cd au venit Inaintea noastrd §i ineintea tuturor bcierilor
nostri moldoveni Slavna, fiica Frosind i nepctii ci de sorb.' Fcdor o surorile lui,
Dolca i Vasutca, copiii Oliuscgi, tcti nepctii lui Ciurbä, de blind vcia lor, nesiliti
de nimeni, nici asupriti o au vandut ocina lor dreaptd din uricul lor drept, din
uricul bunicului lor Ciurbä, un loe din pustie pe paraul Borodace §i un sat la
Fântana Iepurelui. Acestea le-au vändut Marenei i Nastei, Mule panului Iatcu
Hudici, pentru II° z/oti tdtacsq.
s'au ridicat Marena i Nastea §i au plait toti acesti bani, Iv) zloti tätä-
re§ti, In naginile Slavnd, fiica Frosind §i a nepotilor d de soil, lui V'tdor §i Dolcäi

81
6 Documente Moldova c. 688

www.dacoromanica.ro
Vasutc5i, copiii O1iucài, nepopi lui Ciurbä, dinaintea noastrà i dinaintea boie-
rilor no§tri.
Iar privilegiul ce 1-au avut ei dela bunicul lor Ciurb5, dela straunchii no§tri,
dela I1ia i dela ,5tefan voevozi, pe acest loc din pustie 0 pe acest sat, ineal 1-au
dat in 1115ft-tile Marenei i Nastei, fiicele panului Iafcu Httdici, inaintea noastrà
sì inaintea boierilor no§tri.
Si noi, väzänd bund voia lor i tomneala 0. plata depling, iar noi deasemeni
0 dela noi am dat 0 am infärit Marenei i Nastei, fiicele panului Iafcu Hudici,
acest loc din pustie, pe pdräul Borodace §i satul la rântana Iepurelui, ca sä le
fie lor dela noi uric 0 cu tot venitul §i copiilor lor §i nepofilor lor i stränepofilor
lor i rilstranepofilor lor i intregului lor neam, cine le va fi cel mai apropiat,
neclintit niciodat5., in veci.
lar hotarul acestui loc de pustie, ce este pe pârAul Borodoace, 0 al satului
ce este la Ilântâna Iepurelui, s6 le fie din toate pärfile, dupà hotarul vechi, pe
unde au folosit din veac.
lar la aceasta este creditnta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod §i creditnta boierilor no§tri: credit*. panului Steful, credit* panului
Drago § vornic, credinfa panului Toader 0 a panului Negri16 pärcalabi de Hotin,
credit*, panului Ieremia 0 a panului Vrunte§ parc5.1abi de Neamf, credit* panului
Sandru de Cetatea Noud, credit*. panului Arbure portar de Suceava, credit*.
panului Isac vistier, credinfapanului Sarpe postelnic, credit*. panului Moghila,
credit*. panului Dan spatar, credit*. panului Petricà paharnic, credit*. panului
Cärje stolnic, credit*. panului Petricá comis i creditnta tuturor boierilor no§tri,
mari i mid.
Iar dupd viafa noastr5., cine va fi domn al tarn noastre, din copiii no§tri sau
din neamul nostru sau pe cine il va alege dumnezeu sä fie, acesta gnu le clin-
teascil dania i infärirea noastra, ci sà le intäreasa pentruc6 le-am dat i le-ant
intarit, pentrucà §i-au cumpäirat cu banii lor.
Iar pentru mai mare infárire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan nutul logofäl s'a scrie i sà: atärne pecetea noastrà
la aceastà carte a noastrà.
A scris Vasco Särbul in Suceava, in anul 7016 <1508) luna Decembrie 15.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 14.7.
Orig. slay, perg., pecete atárnatil.

78
1510 (7018) Septembrie 21, 115r15u.
Suret scos moldovené§te di pe un ispisoc sirbesc dela Bogdan voevod, din
let 7018 <1510> Sept. 21.

82

www.dacoromanica.ro
Cu mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, d<o >mnu pàmântului Moldoviei.
Facem §tire cu aceastä scrisoare a noastrà tuturor cine pre dansa va privi, sau
cetindu-s6 o va auzi. Adicà au venit inainte noastrà i denainte tut<ur)dr a lor
no§tri boeri moldovene§ti, sluga noastril, dumnealui Luca Ilie§escul, feciorul a
lui Iliia§ pah. i nepotul lui de frate, Coste §i sororile lui: Nasta 0 Vasca 0 Gh.inda,
fiii lui Andreico Ilie§escul, a§ijdere i nepotul de frate Lucäi, anume Andreico,
feciorul Marinii, toti nepoti a lui Iliia§ pall., de a lor bunä: voie, de nime siliti,
nici asupriti 0 au vandut a lor dreapt6 ocira din uric 0 din dires a mo§ului lor,
Ilia§ pah, ce au avut el dela stremoqul nostru Alexandru v'<oe>v<o>d, un sat
la Iaura, anume Bäräne§ti, unde au fost giudele Man ; i 1-au vandut credincios
boeriului nostru, lui Drago § vornecului, drept §asezeci zlot<i> tätärg.§ti. Si au
plätit credinciosul boeriul nostru Drago § vornecul tot<i> acei 6o zloti tä.fdrà§ti
in manule Luedi, feciorul lui Ilia§ pah. 0 a nepotilor lui de frate, Costei i Nastei
Vascäi i Ghindei 0 a lui Andreico, feciorul Marinii, denainte noastrà 0 de-
nainte boerilor no§tri.
Si iarä.0 au venit inainte noastrà i inainte boerilor no§tri sluga noasträ. Mirce
Iazereanul i soru-sa Maru§ca, feciorii Petili Iazereanului, de a lor bunà voe, de
nime silit<i>, nici nevoit<i> 0 au vândut a lor dreapt6 ocin6, dintru a lor drept
uric, dintru uricul tatä.lui lor Petre Iazereanul, un sat in gura Strambei, pe Tutova,
anume unde au fost giudele Todcr i 1-au Vändut credincios boeriului nostru, lui
Drago § vornecului, drept doao sute optzki zlot<i> taitärä§ti.
Si au plätit credincios boeriul nostru Drago § vornicul tot<i> acei 280 zlot<i
tätärä§ti, in mânule slugii noastre Mircei Iazereanului 0 a sororii lui, Maru§eäi,
feciorii Petrii Iazereanul denainte noastrà i clenainte boerilor no§tri.
Si noi vazind a lor bunä." voe i tocmalà i deplinà platà, iar noi a§ijdere
0 dela noi am dat 0. am intdrit credincios boeriului nostru, lui Drago § vor., satul
la Iaura, anume Bäläne§ti, unde au fost judele Man i satul la gura Strämbei,
pe Tutova, unde au fost judele Todor, ca säi-i fie lui dela noi uric cu tot venitul
feciorilor lui i nepotilor lui i strenepotilor lui 0 tot .neamului lui, cine i sà va
alege lui mai 4e aproape, neclintit niciodinioarä, in veci.
Iar hotarul satelor ce s'au zis, satului ce iaste la Iaura, anume Bäräne§ti,
uncle a fost judele Man, i satului ce iaste in gura Strâmbei, pe Tutova, unde
au fost judele Todor sà fie din toate pktile dupà hotarul cel vechi, pre unde din
veci au umblat.
Si la aceasta iaste credinta domniei noastre de mai sus scrisä., noi Bogdan
v<oe>vod, i credinta a preiubitului fiu donmiei mele loan Stefan 0 credinta
boerilor nostri: credinta dumisale Steful, credinta dumi<sale> Sandre, credinta
dumi<sale> Toader, credinta dumi<sale> Negrilà, credinta dumi<sale> Dan
a dumi<sale> Grincovici pärcällabi Hotinului, credinta dumi<sale> Ieremii 0 a
dumi<sale> Cozmei pärcälabi Niamtului, credinta dumi<sale> Väscan pkeálab

83

www.dacoromanica.ro
de Cetatea Noa, credinta dumi<sale> Totrusan vist., credinta dumi<sale> Sarpe
post., credinta dumi<sale)... pah., credinta dumi<sale> Costei stol(ni>c, cre-
dinta dumi<sale> Tomei Cateleanul comis i credinta a tuturor a lor nostri moldo-
venesti boeri, a mari si a mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domnu din fiii nostri sau din niamu/ nostru,
sau iarasi ori pre cine d<u>mnezeu va alege sa fie domnu pamantului nostru,
acela sà nu-i strice lui a noastrà danie i intaritura, ci mai virtos sä.-i dea i sa-i
intareascà lui, pentruca i noi i-am dat i i-am intarit lui, pentru a lui dreapta
credincioasa slujba i pentruca i li-au cumparat el pre a lui drepti i adevarati
bani.
lar spre mai mare intäritura tuturor celor de mai sus scrise, am poruncit
credinciosu boeriului nostru Täutul log<o>f<A>t sà serie i pecete noastra sà o
spanzure di aceasta adivarata scrisoare a noastra.
Au scris Vasco Sarbul in Harlau.
Tälmäcitu-s'au de mine, ieromonahul Pamvo Bulgariul, la anul dela 11<risto>s
1783 Mai 1.
Acad. R.P.R., CLXX/6.
Trad. rom.; o trad. greceascA de Evloghie dasalul, din 1777, la Arh. St. Buc.,
S. I., sub daté.; ibid., o trad. rom. dela inceputul sec. XX.

79
1513 (7021) Hartle 5.
Suret di pe un uric dela Bogdan vod<a>, 1<ea>t 7021 <1513> Mart. 5.
Adicà au venit inainte noastrà i inainte a tuturor a nostri boeri moldo-
venesti Magdalina, niam Marical, fetii Mihului Epure, de a ei buna voe, di nim<e>
asuprit<a>, au vandut a sa dreapta ocina, un sat anume Polestii, ce-au fost schim-
batura acel sat niamului ei, Maricai, fetii Mihului Epure, cu Toader, ce au fost
stolnic, pentru satul Soletii. Acee au vandut slugii noastre dum<nea>lui Gavril
Leusar 2), dreptu 300 de zloti tataresti.
Si dum. Gavril Leusar au plätit tot<i> acei 300 de zlot<i> tätäresti in manule
Magdalinii, niamului Maricai, fetii Mihului Epure.
lar uricul cel batran, ce au avut Marica dela stramovul> nostru Stefan
vod<ä> i dresul cel de schimbaturd> ce au avut dela parintele domnii mel<e>
Stefan vod<5.), pe satul Polestii, ea li-au dat in manule credincioasäi slugii noastre,
dum<nea>lui Gavril Leoauser, inainte noastra si a boerilor nostri.
Deci i noi, vazand a lor bun<5.> invoiala i tocmarä si plata deplin si dela
noi am dat si am intarit duna<nea>lui Gavril Leoauser acel sat rolestii, ca
loe alb in text.
in orig. probabil: Gavrile u§ar.

84

www.dacoromanica.ro
fie lui uric, cu tot venitul, lui i ficiorilor lui, nepotilor i stranepotilor 0 a tot
niamul ce s'a alegi mai aproape, neru§uit niel odanaoara, in veci.
lar hotarul acelui sat Pole§tii ca sa fie dinspre toate partile dupa hotarul
cel vechiu, de unde au inblat de veci.
S'au tälmacit la Scoala Domneascii la slantul Savva.
Dap& M. Costficheseu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 301.
Trad. rom.

80
1513 (7021) Hartle 5.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tarii Moldovei. Pacem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cá acest adevarat credinciosul nostru boier pan Grincovici pArcalab
de Hotin ne-a slujit nouà drept i credincios. De aceia, vazand noi dreapta
credincioasa lui slujba catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra mild i i-am
dat in tara noastra, in Moldova, cloud sate, pe care le-a dat unchiul lui, Steful
pârcalab, la moartea sa, anume satul Dragu§ani i alt sat, Ecupni, ce i-au venit
In partea lui, a lui Steful pArealab, dud s'au impartit cu matup-sa Marena,
fiica panului Iacu vistier i cu fiicele ei, AnuFa i Vasutca i Cu nepotii sai, fiii
lui Buceatchi i Iurie.
Si privilegiul pe care I-a avut Steful pArcalab dela parintele nostru, dela Stefan
voevod, inca i 1-a dat inaintea noastra i inaintea boierilor no§tri.
De aceia noi, vazAnd buna lor voie i tocmeala i noi deasemenea 0 dela noi
am. dat 0 am intkit credinciosului nostru pan Grincovici parcalab de Hotin,
aceste mai inainte spuse sate, anume Dragu§ani i Ectipui, ea sa-i fie lui dela
noi uric cu tot venitul, luí i copiilor lui i nepotilor lui i stranepotilor lui
rästranepotilor lui i intregului lui neam, cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit
niciodata, in veci.
lar hotarul acestor sate, Draguani i Ecuani, sà le fie hotarul lor din toate
dupa hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele Ion Stefan i Petru
credinta. panului Drago vornic, credinta panului Dan Bolea pârcalab de Hotin,
credinta panului Ieremia 0 a panului Cozma parcälabi de Neamt, credinta panului
Sandru, credinta panului Negrila, credinta panului Moghilà, credinta panului
Petrica parcalab de Cetatea Nouä., credinta panului Luca Arbure portar de
Suceava, credinta panului Hrana sp:saar, credinta panului Totru§an vistier,
credinta panului Sarpe postelnic, credinta panului Sacuian ceanic, credinta.

85

www.dacoromanica.ro
panului Costea Cade stolnic, credinta panului Toma CAtelean comis §i
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari §i mici.
Iar dupä viata noastrà cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau pe oricine Il va alege dumnezeu sà fie domn al tärii noastre
_Moldova, acela sà nu-i clinteascä dania si intkirea noasträ, ci intäreascA §i
imputerniceasca, pentrucà el i-a dat la moartea sa.
lar pentru mai mare putere i intäsire a tuturor celor mai sus serse, am porun-
cit credinciosului nostru pan Isac logofät sä. serie §i sil a:tame pecetea noastrá
la aceastil carte a noastril.
A scris Pädor, in anul 7021 <1513> Martie 5.
Aril. St. Buc., Peceti, nr. 148.
Orig. slay, perg., pecete attirnatrt.

81

1513 (7021) Martio 7,


Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al !Aril Moldovei. Pacem
cunoscut cu aceasta carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, eh' a venit inaintea noasträ. §.1 inaintea tuturor boierilor no§tri sluga
noasträ Vasco, fiullui Petricä fost comis, de bund voia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit §i a vändut vislujenia tatalui sä.0 Petrid fost comis, un sat pe Sumuzul
Rece, anume Oniciani §i cu moarà la Sumuz, acest sat pe care 1-a dat pärintele
nostru Stefan voevod lui Petricä fost cbmis, pentru dreapta lui slujbä. Pe acesta
1-a vändut chiar domniei mele, pentru 500 de zloti tätäresti.
Si domnia mea am plätit toti acesti 500 de zloti tätälresti in mäinile slugii
oastre Vasco, f hit lui Petricá fost comis, inaintea boierilor nostri.
Si domnia mea plätind i intocmind, intru aceasta am gändit §i am miluit
pe credinciosul nostru boier pan Isac logofät §i i-am dat acest sat care este pe
Sumuzul Rece, anume Oniciani §i cu moarà la Sumuz, ca sä-i fie dela noi uric
cu tot venitul í copiilor lui si nepotilor lui §i stränepotilor lui §i tuturor urmasilor
ce s'ar trage din trupul säu, nemi§cat niciodatà, in veci. lar celelalte rudenii
ale lui sä nu aiba urmasii lui nimeni sá se amestece niel de cum, niciodatä, in veci.
lar Ixotarul acestui sat care este pe Sumuzul Rece, anume Onicianii, sä fie
toate pärtile, dupä hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Ioan Stefan §i Petra si
Ilia§ §i credinta boierilor no§tri: credinta panului Drago § vornic, credinta panului
Bolea si a panului Grincovici pärcälabi de Hotin, credinta panului Ieremia si
a panului Cozma parcalabi de Neamt, credinta panului Sandru, credinta panului

86

www.dacoromanica.ro
Negri15, credinta panului Moghila,(credinta >1) panului Petrica parcalab de Cetatea
Nouk credinta panului Arbure portar de Suceava, ctedinta panului Hranä
spätar, credinta panului Totrusan vistier, credinta panului Coste stolnic, credinta
panului Catelean comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, marl.
§i mici.
lar dupà viata noastrk cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau iaräsi pe oricine Il va alege dumnezeu sä. fie <domn al> tärii
noastre Moldova, acela sà nu-i clinteasch dania i intärirea noastrd, ci sä-i
intäreascd i imputerniceascä, pentrucä i-am dat pentru dreapta i credincioasa
lui slujba.
Iar pentru mai mare infärire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit sä
se serie i sá se atärne pecetea noasträ la aceastä carte a noastrk
A scris Vascan la Hui, in anul 7021 a513> Martie 7.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 149.
Orig. slay, perg., pecete atarnatri.

82
1513 (7021) Hartle 8, Hui.
Suret de pe ispisocul de/a Bogdan voevod, s'au scos pe mo/dovenie de pe
sirbie din let 7021(1513> Mart 8.
De stire facem cu aceastá carte a noasträ tuturor cine pe (lama se va uita
ori a ceti pe dansa si a auzi-o, precum au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor
al nostri moldovenesti bojari sluga noastrà Balaban, feciorul Bechii i nepotul
sä.0 CrAciun stränepot Bechii si surorile lui, Rusca i Stana, de a Ion bunä voe,
<le nimenea asupriti, nici siliti si au dat nepotului sä.u, slugii noastre Lupea Banului
una bucatà de pAmânt din hotarul satului lor Macisenii, din Fântâna CArstânii
In gios.
noi, väzind a lor bunä danie ce au dat ei nepotului lor, slugii noastre Lupea
Banului, iar noi asijderea si dela noi i-am dat si i-am intärit slugii noastre Lupea
Banului acea bucatä de pämant din hotarul satului ion, al Mäcisenilor, din Fantana
CArstinii in gios, ca sä-i fie dela noi uric cu tot venitul, lui i fratelui lui, Fätul
feciorilor lor si nepotilor lor i stränepotilor lor si a tot neamul lor, cine sä va
alege lor mai de aproape, neclätit niciodatä, in veci.
Iar hotarul acei bucatà de pamânt din hotarul satului lor, Mäcisenilor, din
Fântfina Cfirstânii in gios, sà incepe din sttllpul ce-i din susul Fântänii CArstanii,
drept la fantank de ad phalli pänä in drum, de aci drumul p5.nä in hotarul Cle -
nilor, iar despre alte pärti, dupä vechiul hotar, pe unde din vechi au umblat.
1) "oc rupt in orig.

87

www.dacoromanica.ro
Si spre aceasta iaste credinta noastrà, de mai sus scrii, noi Bogdan woe >voda
credinta preaiubitilor fiilor domnii méle loan Stefan i Petrea i Ilie§
credinta tuturor boiarilor nc§tri moldovenc§ti, mari i mid.
Iar dupä a noastra viictà, cine va fi domnu a nostrului pàmânt moldove-
nesc, din fill nc§tri ori din al nostru neam, ori fie pe cine dumnezeu va alege domnu
sà fie a nostrului pàmânt moldovenesc, acela lor sa nu clAteascà a noastrà danie
intäriturk ci mai ales sa dea lor i sä inariasc5., de vreme cà lor le-am dat,
de a lor buna voe.
Iar pentru mai mare tàriia i infäritura celor de mai sus serse, am poruncit
al nostrului credincios boiErului dum <nealui> Isac log<o>f<A>tului, s4 serie
a noastra pecete sä o lege la aceastá carte a noastrà.
Scris-au Gavan in Hui.
S'au almkit de Gheorghi Evloghi dascal, 1783 Iulie 27.
Dupä Arhiva Româneascl, X, 1945-1946, p. 195 196.
Ti ad. rom.

83
1513 (7021) Septembr:e 20.
Ispisoc s5rbesc din 7021 <1513> SAptemvrie 20, a domnului Bogdan voevod,
prin care au intkit la ace vreme unor mo§ina§i de atunce, anume Boldul i Cäpo-
tici i Avrodin cu fr,atii lui, st45.nire pe cateva mo§ii, care nu le aratá la ce tinut
skit i intre altele pominc§ti 0 de One§ti i Verteporoh, scriind a§a: giumbitate
de One§ti, parte din gios a Boldului, cu iaz in parte din gios, in Ciuhur, iar partea
din sus a lui Cápotici cu a lui frati 0 din giumätate di sat di Vertiporoh, gium5.-
tate a Boldului, din mijloc, cu loe di mori in ce din gios parte, in Ciuhur, iar parte
din gios Upoticiu cu loe de mori, in parte din gios a Boldului, iar5§ pe Ciuhur.
Dupe'. M. Costgchescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 326.
Re zu mat rom. din 1758.

84
1514 (7022).
Uric dela Bogdan v<oe >voda, din v<5.>1<ea>t 7022 <1514>, intru care serie
cá domniia sa au dat sfintei m5n6stiri Pobratei un sat anume Héciul, pre care
au fost acel sat vara domaiei sale Niac§a, fata Mariei, sora tatAlui domniei sali
Stefan vod<5.), la moartea sa, din al am drept uric 0 cumpäraturk ce li-au fost
cumpArat domniei sali räposatul Stefan vod<d> dela Maru§ca, fata Mihului log<o>-
f<5>t, din drése de cumpärAtur<d>, ce-au avut tatäl ei Mihul log<o>f<A>t dela

88

www.dacoromanica.ro
pan Oanä. Paco §i dela socru-sä.0 Drägulä, unchiul lui Niagoe log<o >fa' >t
dela Zoica, nepoata lui Niagoe log<o>f<Lvt din drese ce-au avut Neagoe log<o)-
f<A>t dela str5.mo§ul domniei sale, Alexandru vodä. 0 dela sträunchii domnii sali
*tefau voevodzii, ca sà fie sfintei m<a>n<6>stiri driapth danie i intärire,
in véci.
Iar hotarul acestui sat, pe hotarul véchiu.
Arh. St. Buc., ms. 628, f. 540V.
Trad. rom.

85

1514 (7022) Decembrie, 8.


Anul 7022 <1514> Decembrie 8. lo Bogdan voevod 1).
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cá am binevoit domnia mea, cu bundvointa noastrà i curatä.
luminatà inimä. 0 din toatä bunà voia noasträ i ne-am sfältuit cu rugatorul nostru
Gherasim, egumenul dela mänästirea Dobrovät 0 am fäcut perrtru sänätatea
noasträ i mântuirea sufletului domniei rnele 0 am dat sfintei noastre mänästiri
Dobrovat, unde este hramul coborirea sfântului duh,, in mâinile rugätorului
nostru Gherasim egumenul, 800 de zlcti tätäre§ti.
Iar rugätorul ncstru Gherasim Egumenul sau iarg 0 pe ori cine it va alege dum-
nezeu sä fie EgumEn al acEstei sfinte mänästiri, acqti Egumeni, in timpul vic Pi
lor, tcti sä aibà a ne sluji in fiecare an, in dunaineca MironcsitElor, la vecernie,
sà ne slujiasc6 paraclis, la utrenie, liturghie, cu tcti popii i diaconii câti vor fi
in mänästire.
*i iari, dupg viata noasträ, nand ne va da dumnezeu sfär§it, ei, in fiecare.
an, sà ne facä slujbä., pentru mântuirea nosträ, la vecernie, parastas, i la utrenie,
liturghie.
dacà cineva ar cuteza i n'ar implini dania noasträ, acela sà aibà." a
da räspuns la cumplita judecatä a lui Hristos.
*i pentru 0 mai mare putere ì intärire am poruncit credincicsului ncstru
pan Isac logofält sä scrie i sä a:tame pecetea noastrà la aceasta carte a noasteä.

Arh. St. Buc., ms. 629, f. 37.


Copie slava.

1) rindul: Anul voevodo, adaus de copist in fruutea textului, in locul datei dela
sfirsit, pe care o omite.

89

www.dacoromanica.ro
86

1514 (7022) Deeembrie 8, Suceava.


Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevcd, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà am binevoit domnia mea, cu bunävointa noastrà i curatä i luminat5.
inimà§i din toatä bunä voia noastra §i ne-am sfätuit cu rugdtorul nostru chir
Macarie episcopul de Roman i am fäcut peritru sänätatea noasträ §i. pentru män-
tuirea sufletului domniei mele §i am dat sfintei noastre mitropolii din targul
Romanului, unde este hramul preacuvioasei maicei Paraschiva, in mâinile epis-
copului nostru chir Macarie 800 de zloti tätälrqti.
Iar episcopul nostru Macarie sau iarä§i pe oricine Il va alege dumnezeu sä
fie episcop al mitropoliei noastre din tArgul Roman, aceia in timpul vietii lor,
toti episcopii sá aibg a ne face slujbA, in toatä viata noasträ, pâtiit and ne va
da dumnezeu sä fim vii, in fiecare an, in dumineca Mironositelor, la vecernie
sil ne slujeasa cinstitul paraclis, iar la utrenie, liturghie cu toti popii §i diaconii
cati vor fi in mitropolie.
Si iarg§i, dupà viata noasträ, and ne va da dumnezeu sar§it, ei, in fiecare
an sà ne faa slujliä, pentru mantuirea noasträ, la vecernie, paraclis, iar la utrenie,
lit urghie.
Si iard§i, dacà s'ar ispiti §i n'ar indeplini dania noasträ, unul ca acela sá
ailiä a da räspuns la cumplita judecatà, inaintea domnului dumnezeu, Iisus
Hristos.
5i pentru mai mare putere i intärire, am poruncit credinciosului nostru
pan Isac logoat sä. serie §i. sà atArne pecetea noastrà la aceastä carte a noasträ.
A scris Fädor la Suceava, in anul 7022 <1514> luna Decembrie 8.
<Pe verso, contemporan, slay: > « Mitropolia de Jos ; <adaus sec. XVII, rom: >
In dumineca Mironositelor parastas i liturghie lui Bogdan vodä ».
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 138.
Orig. slay, perg., pecete atArnatà.

87

1514 (7022) Decembrie 8.


Bogdan voevod däruiete mitropoliei din Suceava, cu hramul sfäntului
Cheorghe, 800 de zloti tätärqti i riinduie§te i facerea mai multor slujbe.
Suceava, 7022 <1514> Decembrie 8.
Dup& M. Costachescu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 340.
Rezumat german.

90

www.dacoromanica.ro
88

1514 (7022) Decembrio 8, Sueeava.


Copie talmdcirii.
Cu mila lui dumndzdu, noi Bogdan v<oe>voda, domnu tärii Moldovii.
Facem in§tiintare Cu aceastä carte noasträ tuturor cine va cäuta pre ddnsa sau
citindu-sà o va auzi, precum au voit domnie me, cu a noasträ bunà vointä i cu
curatä si luminatd inemd 0 den toatd a noastrd bund voiä. 0 ni-am sfätuit cu
al nostru rugdtor efan igumenul dala mändstiria Moldovitii, uncle este hramul
bunävistire a preacuratii ndscatoarii de dumn5.z.du §i am fäcut pintru a noasträ
sdnätate §i pentru mAntuire suflitului domnii me/e 0 am dat sfintei noastre
mAndstiri dala Moldovita 800 zlotd> fátd.re§ti, in mâinile rugätoriului nostru
chir Stefan dala Moldovitä, pintru ca säl ne facd pomenire pe fiia§te care an in
sd.mbäta Mironositelor : sara, parastas i demeniatdi, leturghie, in veci.
Si iard§i ni-am tocmit cu mai sus scri§ d> rugAtoari noaqtrii dala Moldovita
0 au schimbat cu domnie me Baicianii, ci li-au fost dat lor giupäniasa a lui Ivanco
pitariu, la moartea sa. Si tocmind ì schimband cu domnie me ace giumdtat<e>
de sat 0 au dat domnii mele schimbdturä giumätati de sat din Bdiciani, ca sà fie
a domnii mele §i cu tot vinitul, care li-au fost dat lor ace giumdtati parte de sat,
giupdniasa a lui Ivanco pitariul, la moarte sa. Dar iard§i domnia me li-am dat lor,
pintru a lor schimbäturd, pintru mai sus scrisä giunatati parte de sat de
Bdiciani, giumätate de sat din Räciuleni, ci-au fost parte a domnii mele, cu tot
vinitu/.
lar la aceastd tocmald si schimbdturd au fost boiarii no§tri martoti: jupdnul
Hrana spdtar i jupdnul Coste stolnic i dumnalui Cdtdlian comis i Condre pahar-
nicul §i Vlaicul spätar i Scripco pitar qi Vasco §etrar §i Saya stolnic i Fele
paharnic i-Huru spatar fi Buda vistirnic i credinta a tuturor boiarilor no§trii
moldovini§ti, celor mari i mici1).
lar dupà viata noasträ, cine va fi domnu al nostru, al Moldov<ei>, den fii
no§trii, sau den niamul nostru sau iard§d> pe oricini 11 va alege dumnázdu a fi
dornnu pdmântului nostru, a Moldav<ei>, acela sà nu-i cldntiascà a noastra
intáriturä.
lar cini va ispiti a cldnti, unul ca acela ca sä fie blästdmat de domnul dum-
ndzäu i mäntuitorul nostru, Ii<su> s Hristos §i de preacuratd a lui maied
0 de sfinti 4 evangheli§t<i> §i de sfintii 12 apostoli de frunte: Petru §i Pavel
§i ceilaiçi§i de sfinti purtätori de dumndzdu, 318 pdrinti a Nichii §i de totii sfinti
carii den veac au pläcut lui dumndzdu.

configuratia divanului, neobi§nuitil; apar trei spatari.

91

www.dacoromanica.ro
lar spre mai mare tärie i intkitura a toate celi de mai sus scrisk poruncit-
am credinciosului nostru jupän Isac logoatu sà serie t peciti noastrà sä.' o anine
de aceastà carte a noastrg..
Au scris Ivanco Dobrulovici in Suceavg, in anul 7022 <1514) Dec<he>m. 8..
C3pie aceasta ings [insus] de pe adevIrat uric scris sgrbiste a tocma i pi-en
driapta talmgciri s'au scos de mini, Andrei Daschevici, in Cernaut <i>, '<eat>.
1787 Sept. 22.
Acad. R.P.R., CLVII/r3.
Trad. rom.

89

1514 (7022) Decembrie 8, Suceava.


Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tirii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrá tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cá am binevoit domnia mea, cu bunà vointa noastrg i cu inimà
curata i luminata si din toatà bunà voia noastrà i ne-am sfätuit cu ruptorut
nostru chir Silban egumen dela Putna si am fälcut pentru sdnatatea noastra
pentru m'antuirea sufletului domniei mele si am dat sfintei noastre mangstiri
dela Putna, unde este hramul uspenia preastintei ngscatoare de dumnezeu, in
mginile lui Silban egumen dela Putna 800 de zloti tätäresti.
Iar ruggtorul nostru Silion egumen de Putna sau iarasi pe oricine 11 va alege
dumnezeu sá fie egumen al acestei m'anästiri a noastre dela Putna, iar aceia, in
tot timpul vietii lor, toti egumenii, sá aibg. a ne sluji in toata' viiata noasträ,
'Ana cgnd va da dumnezeu sà fim vii, in fiecare an, in Dumineca Mironositelor,
la vecernie, sà aibä a ne sluji cinstitul paraclis, iar la utrenie, leturghie, ca toti
popii i diaconii, câti dintre ei vor fi in mânästire. Si iargsi, dupäi viata noastra,
and ne va da dumnezeu sfarsitul, iar ei, in fiecare an sà ue slujeascg., pentru
mantuirea nostra, la vecernie, parastas, iar la utrenie, leturghle.
iargsi, daca cineva ar cuteza si nu ar implini dania noasträ., iar unul ca
acela sà aibd a da räspuns la cumplita judecatà, inaintea domnului dunmezeu
Iisus Hristos.
lar pentru mai mare putere i intgrire am poruncit credinciosului nostru
pan Isac logofat sà serie i sa" atfirne pecetea noastrà la aceasta carte a noastra.
A scris Duma al lui Cozma, la Suceava, in anul 7022 (1514) Decembrie 8..

Muz. Regional Suceava, nr. 1721.


Orig. slav, perg., pecete atArnatg.

92

www.dacoromanica.ro
90
1514 (7022) Deeembrie 8.
Dania dila dom <nul Bogdan, ficiorul lui Stefan vod <6.), prin care dä
mon<astirii) Voronetului ezáru Leonti, din let 8 Dechem<vrie) 7022 <1514).
Arh. St. Iasi, pachet 141.
Rezumat rom.

91
1514 (7022) Deeembrie 17.
7022 (1514) Dic<hem>v(rie) 17.
Copie ispisocului domnului Bogdan v<oe>vod, intáritoriu slugii sale, lui
Ivan tälmaciul, pe un sat pe Tutova, Simine§tii, ci-au cumpárat dela Sofiica,
fata Magdalinii, nepoatá Petri spätariului, <drept 400 zlcti tätäre§ti) i pe 2
locuri de pustietate, in tánut<ul) Tecuciului, o gli§te pe Dämici, numitä SAli§te §.1
Oltenii, intre Calieni i intre Náne§ti, acum 1VIungociul 1).
Arh. St. Iasi, Tr. 1760, O. 2017, dos. z66, Trib. Tutova, f, 38.
Rezumat rom.

92
1514 (7022) Decembrie 17.
Suret scos moldovené§te de pe un ispisoc sirbesc dela Bogdan voevod, din
let 7022 <154) Dechemvrie 17.

Cu mila lui dCumnnezeu, noi Bogdan v<oewod, domn pálinântului Moldaviei.


Facem §tire cu aceastä carte a noastrà tuturor cine spre ansa sà va uita sau
citindu-se o va auzi. lath' am dat sf<i)ntei nanástirii noastre dela Neamtu, unde
.iaste hramul inältarea d< o mnului nostru Iis<us> H<risto >s, danie dumisale
loan Frunte§ párcalab Neamtului, o giumátate de sat pe BArlad, la marginea
marelui iazàr, anume Ciofre§ti, partea de jos §i iará§i §i. iazär in MI-lad, ce iaste
in gura Jerului, sä, aibá sf<A>nta manástire din a patra parte giumatate. Si
iará§i am dat tot sf<i)ntei mánástirii noastre dela Neamt danie dumisale loan
Prunte§ pfircálab Neamtului, care el au dat la moartea sa sf<i)ntei mánästiri
noastre o giumátate de sat pe Bárlad, anume Piscul, partea de jos §i cu giumáz
tate de moarä, ce iaste pe Ballad.

2) in loc de: Lungociul s.

93

www.dacoromanica.ro
Si dresäle ce-au avut de mai sus scrisul loan rruntes parcalab, pe acea giu-
matate dintru a patra parte de iazar in Barlad, dela cel cu sf<i>ntenie raposat
parintele domniei méle Stefan voevod, inca le-au dat in mainile rugatoriului nostril
Dorothei igumenul de Neamt 0 pre o giumatate de moarä.', ce iaste pe Barlad.
Toate acestea de mai sus serse le-au dat danie sf<i>ntei manastiri.
lar noi a0jderea §i dela noi am dat 0 am intarit sf<i>ntei nianastirii noastre
dela Neamtul, unde iaste hramul inältarea d<o >mnului nostru Iis<us> litristo >s,
céle de mai sus scrise, partile satelor i acea giumatate de moara, cum 0 acea
giumatate dintru a patra parte de iazär, ca &A fie sf<i>ntei mäinastirii dela noi
uric 0 cu tot venitul, neclätit nici odinioara, in vécii vécilor.
lar hotarul aceii ginmatate de sat de Ciofre§ti s'A fie din tot hotarul giumatate,
iar despre célelalte parti, ditpà hotarul cel vechiu, pre unde din véci au umblat.
Si aceii giumätate de sat de Piscul, partea de jos, sà fie din tot hotarul giumatate,
iar despre célelalte pärti, dupa h.otarul cel vechiu pre unde din Wei au umblat.
Si la aceasta iaste credintä domniei noastre de mai sus scrisa, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii domniei méle loan Stefan i Petru i Elias
credinta a tuturor a ion ncqtri moldovene§ti bojar,, a mari i mici.
Iar dupä a noastra viiatä, cine va fi domn pamantuiui nostru san din fiii
no*tri sau dintru al nostru neam san iara0 fie d <u>ninezeu pre cine va alége sa
fie domn pamantului nostru, acela ca sa nu strice sf<in>tei manasiiri a noastrà
danie i intaritura, ci ca sà aiba a intari i inputernici sf<i>ntei manastiri, de
vréme ce iaste de buna voe danie sf<i>ntei manastiri.
Iar spre mai mare tarie i intaritura tuturor celor de mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru boiariului Isac logofatului, sa serie i a noastra.
pecéte &A o spá'nzure de aceastà carte a noastra.
Aceastà copie scotandu-se de pe acea adevarata i urmarindu-sa din cuvant
In cuvant i neavand nici o grepla, s'au intarit cu a noastra iscalitura.
1813, Iunie 23.
Silvestru arhimandrit i staret sf. ni. Neamtului i Secultti.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXVII/3.
Trad. ram.

93
1515 (7023) Feb marl° - 18.
Uricul lui Bogdan voevod, cum a venit inaintea domniei sale Toader Corlat
.0 de a sa bun'A voie, din a sa dreapta ()cilia, din satul Berchi§esti a vandut rugato-
rului chi Pahomie, episcop de Radauti, un loe de douà case, cu un loe de aratura
ci fanat, in camp, drept roo zloti tatArqti.
Toate aceste le-a daruit episcopul Pahomie manä.'stirii Moldovita.

94

www.dacoromanica.ro
Deci, domnia sa inta'reste mânsástirii aceastà danie i aceastà stiipanire pe
aceste locuri in Berchisesti.
lar hotarul acestor cloud locuri de case in Berchisesti sa fie ea si hotarul
celor-lalte case, care sunt in sat.
7023 <1515> Februarie 18.
Dupa M. Costachescu, Doc. mold. dela Bogdan voevod, p. 36r.
Rezumat geman.

94
1515 (7023) 3Iartie 30.
Suretul uricului dela Bogdan vodh", píe hotarul satului DerscAi, din let 7023
<1515> Mart. 30.
Hotarul satului Derscai spune pre hotarul cel bdtrânu din Dumna, pre dea supra
Vaii Ghilcil), pre Buhace si din Buhace spre parkil Hatnagg, pintre Dialul lui
Dereneu, din gios de Cruce, pre cornul dela sat dela Lozna, iar dela Cornu preste
dial la un poder, ce iaste pre Ruda, iar dela poder la o movild, lAngA drumul cel
mare, iar dela movi1á pre deasupra Doljocului, iar de acole la Lozii la Malinu, iar
dela Malinu la un stejar deasupra Temnaii, iar dela Temnae pre Dialul Aseurit
iar dela Dialul Ascurit pre deasupra Buhaii, iar dela Buhae, pre deasupra tuturor
parailor si de toate pärrile pre hotarul cel Mträn.
t Uricul acesta este la preutul Pricopie din Dersca, iar izvodul acesta iasti
la calugdrii dela Homor.
Acad. R.P.R.,
Copie rom. din C. 1764.

95
1515 (7023) Aprilie 20.
7023 (1515> Aprilie 20. Io Bogdan voevod 2).
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod i domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastI carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, c'd am binevoit domnia mea cu bung voinra noastrà i curatà i lumi-
natà si am fdcut pentru pomenirea sfântràposarilor parinrilor domniei
mele Stefan voevod si a maicei domniei mele, doarnnei Maria si pentru sdnatatea
pentru mantuirea domniei noastre i pentru sAnatatea i ramtuirea doanmei

') in loc de: Ghilei.


2) randul: r 7023.... voevod n, adaus de copist in fruntea actului in locul datei dela
sfarsit, pe care o omite.

95

www.dacoromanica.ro
noastre Rocsandra 0 a copiilor domniei mele loan tefan i Petru i fliia 0 am
dat sfintei noastre manastiri dela Dobrovat, unde este hramul coborirea sfan-
tului duh, un sat anume Vadul Carstei i iezerul anume Bogatul.
deasemenea am dat 0 am intarit sfintei noastre manästiri Dobrovat un
sat, anume Radeni i cu moara i doua iezurele, pe care acest sat 1-a dat Mihul
medelnicer, la moartea sa.
deasemeni am dat 0 am intarit aceleia0 sfinte manastiri doua sala§e de
Tigani, anume Grozav i Tamaq, cu femeile i copiii lor, pe care aceste douä
salar. de Tigani le-a dat Alexa Nebojatco i dinaintea mamei sale.
De aceia noi, vazand buna lor danie, ce au dat la moartea lor, acest sat
anume Rddeni §i cu moara i cu doua iezurele i aceste cloud sälo§e de Tigani,
anume Grozav i Tàma, cu femeile i copiii, i iara0 i acest sat, ce I-a dat domnia
mea acestei sfinte manastiri a noastre Dobrovät, anume satul Vadul Carstei,
noi de-am dat ì li-am intarit )1) ca sa fie acestei sfinte manastiri a noastre dela
Dobrovat uric 0 cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestor dota sate, anume Vadul Carstei 0 a Radenilor, sa fie
din toate partile, dupai hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este crectinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Ioan stefan i Petru
boierii: Isac mare logofat, Drago mare vornic i$endre fi Negri15.
GLincovici i Talabä parcalabi de Hotin ) ;i Cozma parcalab de Neamtu3)
Petrica parcalab de Cetatea Nona §i Arbure portar de Suceava4) i Hrana spatar
Totrupn vistier i $arpe postelnic i SAcuian paharnic i Costea Carjä stolnic
Toma Cdtelean comisul 5).
Arh. St. Buc., ms. 629, f. 38.
Copie slay&

96
1515 (7023) Aprilie 20,
Suret de pi ispisoc sarbase, dela raposatul mark sa Bogd<a n v<oe>v<o)d,
v<5.)let 7023 <1515) Ap. 20.
Pacem in§tiintare precum au yenit innaintea noastra sluga noastra Giure
nepoata lui, Marinca i rudenie lor Oanta i fratile ei Toma, nepotd popii
lui Ilic§, de a lor voi, de nimi siluri 0 au vandut a lor driapta ocena,
I) omis In copie.
2) pdrcAlabi de Hotin*, a,a, in copie.
) e pârcAlab de Neamtu r, idem.
poitar de Suceava *, idem.
comi=u1 s, idem.

96

www.dacoromanica.ro
dintru a lor dreptu uricu, din uricu mo§ului lor, popa Ilie§, ce au avut ei dela
Alixandru v<oe>v<o)d, pentru o bucata de loe din hotar<ul> Stance§ti, intre
Bohonca §i intre Ariroasa, aceia au vandut-o slugilor noastre, lui Ilie i Manoil §i
Coste i Turcului §i AnuFai i rudeniilor lor, lui
Si le-au plait lor 170 de zloti tatara§ti, in mainile Giurii §i Marincai §i Oantii
§i Tomii.
Deci, vazändu noi a lor bunä. voiala §i tocmala §i plata deplin i noi am dat
§i am intärit slugilor noastre, lui Ilie §i fratilor lui, Manoil, Costi §i Turcului §i
surorii lor Anu§cai i rudenii lor rilip, ca s<ä fii lor dela noi uric cu tot venitul,
lor §i feciorilor lor, nepotilor §i strenepotilor §i a tot neamul, ce se va alegi mai
aproapi; neru§iit nici odinioara, in veci.
lar hotaru acei bucat<A> de loe sá incepe din gura Bohoncai, de <a)ci pe
matca Bohancai in sus, /Dana la un stä10 §i de acolo drept peste campu, pan (A>
la paclure, la un stejar ; deci de acolo la codru §i de acolo sä intoarce peste codru,
pan<a) /a Ariroasa, undi cadi parau Bujorului la Ariroasa ; de <a>ci in jos matca
Ariroasai, undi sá inpreunal Ariroasa cu Bohonca. Si sa-§i<i) faca acolo hele§teu
pe amändoao partile malurilor. Atata esti tot hotaru acei bucat<6.) de loc §i pe
din sus §i pi din gios.
Pentru aceia, credinta domnii mele §i a preaiubiti fiilor no§tri loan Stefan,
Petre, I1ie i credinta boierilor no§tri: Drago § mare vornic §i dum<nialub
Talaba parcalabu di Hotin §i dumnialu<i) Hrane spat. §.1 dum<nialui) Totru§an
vistier §i dum<nialu)i Costi 1) Sarpi mare post. §i dum<nialu)i Sacuianu
mare pah. §i Toma Cdtileanu mare comis §i credinta tuturor boierilor no§tri.
lar pentru mai buried) credinta i intaitura, am poroncit cinstitului
§i credinciosului nostru boer dum<nialu)i Isac log<o)fau sa" scrii §i a noastra
pecete catr'A aceastä carte a noasträ sa o legi.
Si scrisa. de Fodor in Hui).
s'au tälmacit de Evlogbi dascalu dda coala slovineasca, in anii dela
Htristo>s, vlet 1770 Iuni 17. S'au talmacit de Rvloghie dascal.
Arh. St. Buc., ms. 6oz, f. 196.
Trad. rom.

97
1515 (7023) Decembrie 8.
f lath' eu robul lui dumnezeu, Io Bogdan voevod, domn al tali Moldovei.
Iatá domnia mea am binevoit cu a noastra bunä. §i curata inimá§i din toata voia
noasta §i ne-am sfatuit cu rugatorul nostru chiar Pahomie episcop de Itadauti
1) In loc de: e Cozma

7. Documente Moldova c. 688 97

www.dacoromanica.ro
si am facut pentru sanatatea noastra i peutru mantuirea sufletului domniei mele
si am dat mitropoliei noastre dela Radauti, unde este hramul sfantului athie-
rarh i fächtor de minuni Nicolae, 800 de zloti.
lar episcopul nostru Pah.omie sau pe oricine Il va alege dumnezeu ca episcop,
in mitropolia noastra, iar acesti episcopi in timpul vietii lor, toti sa aiba a ne
sluji, in toatä viata noastra, panä când ne va da dumnezeu sà fim vii, in fiecare an,
in dumineca Mironositelor, la vecernie, paraclis, iar la utrenie dumnezeiasca
liturghie, cu toti popii. lar dupa viata noastra, calad va da dumnezeu, iar ei
In fiecare an s'a ne slujeasca pentru mantuirea noasträ, la vecernie, parastas, iar la
utrenie, liturghie.
Si iarasi, daca va cuteza cineva si nu va implini dania noasträ, jara cela sá
ailia a da raspuns la cumplita judecata a lui <Hristos>.
In anul 7023 <1315> Decembrie 8 <zile >1).
Dupg. M. Costgchescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, P. 378-379.
Actul sgpat pe piatrg la fosta episcopie dela RgdAuti.

98

1515 (7023) Decembrie 18.


t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tarii Moldovei. Pacem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà pe acesti adeva'rati Bilca si vara ei, Rusta si One si Daniul, toti
nepotii lui Costea Liteanul, i-am miluit pe dansii cu deosebita noastra mil& si
le-am dat i le-am intArit lor, in tara noastra. in Moldova, dreapta lor declina,
un sat anume Liteni pe Siret si din privi/egiul ce au avut ei dela strabunicul
nostru Alexandru voevod, ca s'a le fie si dela noi uric si cu tot venitul, lor i copiilor
lor s't nepotilor lor i stranepotilor lor i rästranepotilor lot i intregului lor nea
cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestui sat, Litenii, care sunt pe Siret, sa fie dupa hotarul vechi,
pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod s't credinta preaiubitilor fii ai domniei mele Ion Stefan i Petru
credinta tuturor boierilor nostri, credinta panului Petru vornic i credinta
panului Sandru, credinta panului Negrila, credinta panului Grincovici si a panului
Talaba parcalabi de Hotin, credinta panului Cozma, credinta panului Costea
Cárjai si a panului Condrea parcalabi de Neamt, credinta panului Petrica parca/ab.
de Cetatea Nona, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta

documentul poate fi din 1514 Decembrie 8, cgnd domnul dgruie§te mai multor
mfingstiri aceiasi sumg.

98

www.dacoromanica.ro
panului Hranä spätar, credinta panului Totrupn vistier, credinta panului
*arpe postelnie, credinta panului Säcuian cewic, credinta panului StarCe4
stolnic, credinta panului Calelean comis i credinta tuturor boierilor nci§tri, Mari
mici.
lar dupà viata noastra, cine va fi donm al tärii noastre Moldova, tcela sä
nu le clinteascà dania i intarirea noastra ...1)
Dup5. M. Cost5chescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 381-382.
Oiig. slay, perg. pecete atfirnatà, cAzut5..

99
1515 (7023) Decembrie 21, Suceava.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii koldovei.1
Facem cunoscut cu aceastä carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cà aceste adevärate slugi ale noastre Sima Rohat i fratele
lui, Micotà Rohat, au slujit drept i credincios mai inainte santräposatului
telui nostru Stefan voevod, iar astäzi ei slujesc domniei mele, drept i credinCios:
Deci noi, vazAndu-le dreapta çi credincioasa slujbA cätrà noi, Pe'
dan0i cu deosebita noasträ tuna 0 le-am dat i le-am intärit, in tara noastri
Moldova, dreapta lor ocinä i cumpardturà, pe care a cumpärat-o tatäl lor,.Tbadett
Rohat dela Oanä Cuhne, un sat anume Cu1ane0ii pe Rebricea Mare, amâniloul
cuturile 0 din privilegiul ce a avut pkintele lor, Toader Rohat, dela pärintelél
nostru, santräposatul Stefan voevod.
intru aceasta deasemeni a venit inaintea noastrà i inaintea tuturor toie-
rilor no§tri moldoveni Anu§ca, fiica Mu§ei, nepoata luL Bode, de bunä voia ei,
nesilità de nimeni i nici asupritä. 0 a dat ea, din drepitilsäu uric, ce l-a avut ea
dela inainta0i no§tri, dela Stefan 0 Iliea voevozi, dreapta sa ocinä, un sat anume
Buc§enii pe Horincita. Si a dat ea acest sat nepotilor säi, slugilor noastre Sima
Rohat i fratelui lui, Micotà, copiii lui Toader Rohat, inaintea noastrà i inaintea
boierilor no§tri.
De aceia noi, Väzâ.nd bunä voia ei i dania, i noi deasemeni 0 dela noi án dat
0 am intärit slugilor noastre Sima Rohat i fratelui lui Micotà Rohat, copiii lui
Toader Rohat, acest sat mai inainte zis, anume Cuhne0ii, pe Rebricea 'Mare,
amändouä cuturile pe care l-a cumparat pärintele lor ,Toader Rohat dela Oanä,
Cuhne, i deasemeni un sat, anume Buc§anii pe Horincita, pe care li l-a da.t.
mätu§3. lor Anu§ca, fiica lui Bodea, ca sà le fie lor dela noi Uric çi cu tot venitul,f
lori copiilor lor i nepotilor lor i stränepotilor lor i rästränepotilor lor i intre-:'
lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclinfit niciodatà, in 'veci.i
1) loc ilizibil in orig.

99

www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestor mai sus scrise sate, al Cuhne§tilor, care este pe Rebricea
Mare, amAndou5. euturile 0 al Bucanilor, care este pe Horincita, sA fie din
toate pArtile, dupä hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar /a aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Ion Stefan 0 Petru i Iliaq
credinta tuturor boierilor no*tri: credinta panului Petru vornic, credinta panu-
lui $andru, credinta panului NegrilA, credinta panului Cozma, credinta panului
Grincovici 0 a panului Talabà pArcAlabi de Hotin; credinta panului Coste 0 a
panului Condre pArcAlabi de Neamt, credinta panului Petrica pArcAlab de Ceta-
tea Nou5., credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului
HranA spAtar, credinta panului Totrupn vistier, credinta panului Sarpe postelnic,
credinta panului SAcuian ceapic, credinta panului StArcea stolnic, credinta
panului Toma CAtelan comis i credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari
0 mid.
lar dup6 viata noastrA, cine va fi domn al tArii noastre, din copiii no§tri sau
din neamul nostru sau iarA0 pe oricine li va alege dumnezeu sä fie domn al prii
noastre 1VIoldova, acela (sà nu clinteascA >1) dania i intArirea noastrA, ci sA <le
intilreasc5.>1) i imputerniceasca, pentrual au slujit drept i credincios, mai inainte
sfAnträposatului pärintelui domniei mele, iar astAzi ne s1ujesc nota drept i cre-
dincios §i pentrucà le-a dat mAtu§a lor, de bun5 voia ei.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru jupan Isac logoat sä.' serie i sá atarne pecetea
noastrà la aceastd carte a noastrà.
A scris Fädor la Suceava, in anul 7023 <1515> luna Decembrie 21 zile.
Acad. R.P.R., XCV/9.
Orig. slay, perg., pecete atdrnaa.

100
1515 (7023) Decembrie 21, Suceava.
In numele tatAlui 0 al fiului 0 al sfAntului duh, troità sfAntä. 0 de o fiintA
nelespArtità. Iatà eu, robul stApAnului meu, Iisus Hristos, Io Bogdan voevod,
din mila lui dumnezeu, domn al tarn Moldovei. Facem cunoscut cu aceastA carte
a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, cá a venit ina-
intea noastrà i inaintea tuturor boierilor no§tri moldoveni sluga noastr5. pan
Luca Ilie§escul, nepotul lui Ivan Corlat çi cu copiii säli, de bunA voia lor, nesiliti
de nimeni, nici asupriti 0 au vAndut dreapta lor ocinA, din uricul bunicului lor
Ivan Corlat 0 al fetei lui Ivan Corlat, Ana, mama lui Luca Ilie§escul 0 din privi-
1) loc rupt in orig.

100

www.dacoromanica.ro
legiul ce au avut ei dela strä.bunicul nostru Alexandru voevod, un sat anume
Bucure§tii pe Moldova, mai sus de Berchqe§ti. Pe a cesta 1-au vandut insumi
domniei mele, pentru 300 de zloti tatare§ti.
Si eu, domnia mea, am platit toti ace§ti bani mai sus scriO, 300 de zloti tata-
rqti, in mâinile slugii noastre, pan Luca Ilieescul cj in mainile copiilor lui,
inaintea noastra §i inaintea boierilor no§tri ai Moldovei.
platind §i intocmind toate cate scriem mai sus, eu, domnia mea intru
aceasta am binevoit cu bunk' voia noastra §i curati ci luminata inimà §i cu
toatä bunk' voia noastra §i cu ajutorul lui dumnezeu, ca sa intarim ci sa imputer-
nicim sfanta noastra manastire dela Voronet ci am fäcut pentru pomenirea
sfantraposatilor inainta§i §i parinti ai no§tri c pentru sänatatea §i mantuirea
noastra §i pentru sanätatea §i ma'ntuirea copiilor no§tri ci am dat ci am inchinat
§i am intärit acest sat, anume Bucurqtii, pe Moldova, acestei sfinte manastiri
a noastre dela Voronet, unde este hramul sfantului §i slävitului marelui mucenic
ci purtator de biruinta, Gheorghe, §i unde este egumen rugatorul chir popa Paisie,
sa fie acest sat, anume Bucure§tii, acestei sfinte manastiri a noastre, dela
noi uric ci cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestui sat al Bucure§tilor incepe dela obar§ia paraului Runcul,
drept peste 1)64:lure, drept prin mijlocul tarinii, intre tarina lui Mide §i a Munce-
lului, ci de acolo la paraul Muncelului, apoi pe paraul Muncelului in jos, 'Ada' unde
cade in Moldova, de acolo drept peste Moldova ci peste Toplita la vad, in jos
de moara lui Isac, de acolo drept la gura Balcoaei, de acolo tot pe paraul Balcoaei,
pana la, obar§ia Balcoaei §i Voroniciorul Mic cu poiana. Acesta este hotarul
acestui sat.
Si deasemeni dam ci intarim acestei sfinte manastiri ci brani§tea, incepand
dela obar§ia Balcoaei, la Dealul Mare, la obcinà pana la runcul Suvoritei, de acolo
la dealul de jos al Claditeei, de acolo tot pe Plotunita, apoi in Suha Mare, apoi pe
Suha la vale, pana unde cade in Moldova, apoi pe Moldova la vale, 'Ana unde se
impreunä cu hotarul Bucure§tilor, din capatul de sus.
deasemeni am dat ci am intarit sfintei noastre manastiri Muntele Lung
cu toate tarcurile sale.
Toate aceste mai sus serse sa fie dela noi sfintei noastre manästiri dela
Voronet uric §i cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod §i credinta preaiubitilor fii, loan Stefan §i Petru ci Ilia§ §i credinta tuturor
boierilor no§tri: credinta panului Petru vornic, credinta panului Sandru, credinta
panului Negrila, credinta panului Cozma, credinta panului Grincovici, credinta
panului Talabà parcalabi de Hotin, credinta panului Coste §i credinta panului
Condre parcalabi de Neamt, credinta panului Petrica parcalab de Cetatea Nouä,
credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Hrana

101

www.dacoromanica.ro
spAtar, credinta panului Totru§an vistier, credinta panului Sarpe postelnic,
credinta panului S'Acuian cea§nic, credinta panului StArce stolnic, credinta panu-
lui Toma CAtelan comis §i credinta tuturor <boierilor no§tri, mari §i mici>1).
lar dupä vointa noastrg....1) m poruncit credinciosului nostru jupan. Isac
logorát... )
A scris FAclor la Suceava, in .anul 7023 <1515> luna Decembrie 21 zile.
Acad. R.P.R., ms. 5285, f. 4.
Copie slavg.

101
1516 (7024) Decembrie 10, HAI.Mu.
t Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastA carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
eitindu-se, cà au venit inaintea noastrA §i inaintea boierilor no§tri moldoveni,
Maru§ca §i sora ei Zoica, fiicele Pedorei, nepoatele lui Giurgiu, de bunà voia lor,
iresilite de nimeni, nici asuprite §i au vandut dreapta lor ocinA din dreptul lor
uric, din uricul strAbunicului lor Latcu SArbul, pe care el l-a avut dela strAunchii
rio§tri, dela Ilia§ §.1 Stefan voevozi, deasemeni §i dela pArintele domniei mele
Stefan voevod, un sat anume Latcanii pe Bahlui, §i cu moarA la Bahlui §i un
loe de prisaca, ce este in rediu in fatä, in acela§i hotar. Acestea le-a v'A.ndut credin-
ciosului nostru pan Cozma Sarpe postelnicul, pentru 160 de zloti tätdre§ti.
$i credinciosul nostru pan Cozma ?arpe postelnic a plAtit toti ace§ti bani
.mai sus scri§i, 160 de zloti tatäre§ti, in mainile MAru§cAi. §i a surorii ei Zoica,
fiicele Pedorei, nepoatele Giurgei.
Si iarA§i, privilegiile pe care le-au avut ele dela sträunchii no§tri, dela Ilia§
$tefan voevozi §i iarA§i §i dela pArintele dornniei mele Stefan voevod, pe acest
sat scris mai sus, pe Latcani, pe Bahluiu ci. cu moarä. la Bahluiu ci pe acest loe de
.prisack ce este in rediu in fata satului, in acela§i botar, de asemeni le-a dat in
mAinile credinciosului nostru pan Cozma Sarpe postelnic, inaintea noasta §i
ihaintea boierilor no§tri.
Deci noi, väzAnd bunà voia lor ci tocmeala §i plata deplinA ci noi deasemeni
§i dela noi am dat ci am intArit credinciosului nostru pan Cozma Sarpe postelnic
acest sat mai inainte zis, anume Latcaiii, pe Bahlui ci Cu moard la Bahlui §i o
risacA ce este in rediu, in fata satului, in acela§i flotar, ca sá fie lor dela noi uric
cti tot venitul, lui ci fiilor lui §i nepotilor lui §1 strAnepotilor lui §i rAstrAnepotilor
tlui ci intregului neam, ciñe îi va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatA, in veci.

omis din text.

102

www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestui sat, anume al Latcanilor pe Bahluiu i cu moarà in
Bahluiu vi un loc de prisacä ce este in rediu, in fata satului in acelavi hotar, &A fie
in toate pärtile, dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Ion Stefan i Petra, credinta
panului Pätru vornic, credinta panului Sandru, credinta panului Negri16, cre-
dinta panului Cozma, credinta panului Grincovici, credinta panului Talabà
parcälabi de Hotin, credinta panului Coste Cärjä, credinta lui Condre pArcälabi
de Neamt, credinta panului Petrick credinta panului Toader paralabi de Ceta-
tea Nouk credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului
Hranä spätar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sacuian ceavnic,
credinta panului StArce stolnic, credinta panului Toma Cätelean comis i credinta
tuturor boierilor novtri moldoveni, mari i mici.
lar dupg viata noastrk cine va fi domn al tärii noastre Moldova, din copiii
novtri sau din neamul nostru sau iarävi pe .cine il va alege dumnezeu sà fie domn al
tärii noastre Moldova, acesta sä nu clinteascd dania i intärirea noastrà ci
intäreascA i sä-i imputerniceasck pentru ea' i-am dat i i-am intärit pentru
dreapta i credincioasa lui slujbä i pentrucg cumpärat cu banii säi drepti.
Si pentru mai mare tärie i intkire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
credinciosului nostru pan Totruvan logoat sa serie i sà." atkne pecetea noastra
la aceastä carte a noastrk
A scris Ivanco diac la Harläu, in anul 7024 <1516> luna Decembrie io.
. <Pe verso, din sec. XVIII, romanevte :> Latcanii la tinutul Evului, pe Bahluiu.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 87.
slav, perg., pecete atarnatA.

102
1516 (7024) Decembrie 10, HArläu.
Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tärii Moldovei. Pacem
eunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cA au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor novtri mol-
doveni retina, cneaghina panului Ioanà i sora ei Draghina, cneaghina panului
Cozma Sarpe postelnic, fiicele panului Härman, de bunà voia lor, nesilite de nimeni,
nici asuprite i s'au tocmit vi au impärtit ocinele lor drepte vi din privilegiul de
cumpäräturä ce a avut panul Härman dela pärintele domniei mele sfânträposatul
Stefan voevod. Si a cälzut in partea Petinei, cneaghina panului Ioanäv, fiica
panului Hárman, satele anume : Carligeni i Vadeni pe Siret, iar din dedine
i-a cAzut ei jumätate din satul Loluva ce este pe Berhecii dela Zeletin vi la Prut,
Onevtii vi a patra parte din satul Botevti. Si iarävi in partea surorii ei Draghina,

103

www.dacoromanica.ro
cneaghina panului Cozma arpe postelnic, fiica panului Harman, i-au cazut
satele, anume Ciumale§ti 0 cu moarà la Siret 0 Broqtenii.
Deci noi, vàzand buna voia 0 tocmeala 0 buna lor impktire ce au impärtit
intre clAn0i ocinele lor drepte, iar noi deasemeni 0 dela noi am dat 0 am inarit
retinei, cneaghina panului Ioan6§, aceste mai inainte zise douà sate, anume
Carligenii 0 Vladenii pe Siret. i iar510 din dedine tot in partea ei i-a cAzut
jumätatea satului Lolu§a depe Berhecii dela Zeletin 0 la Prut, One§tii 0 a patra
parte din satul Boteqti, ca sä-i fie ei dela noi uric 0 cu tot venitul 0 copiilor ei
0 nepotilor ei 0 strà'nepotilor 0 rästrämepotilor ei 0 intregului ei neam, cine
i se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodatà, in veci.
i hotarul acestor douà sate, al Cgrligenilor 0 al Vlädenilor pe Siret 0 al
jumätätii satului Lolu§a pe Berhecii dela Zeletin 0 la Prut al Oneqtilor 0 a patra
parte din satul Bote§ti sà fie din toate pgrtile dupà hotarul vechi, pe unde au
folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod 0 credinta preaiubitilor fli ai domniei mele, loan stefan 0 Petru, credinta
panului Patru vornic, credinta panului andru, credinta panului Negrilä., cre-
dinta panului Cozma, credinta panului Grincovici, credinta panului Talabg
pircAlabi de Hotin, credinta panului Coste, credinta panului Condre pArcAlabi
de Neamt, credinta panului Petrick credinta panului Toader pfi'rcAlabi de Cetatea
Nouk credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului HranA
späitar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sacuian cea§nic,
credinta panului StArcea stolnic, credinta panului Toma Catelean comis 0
credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari 0 .mici.
$i dupà viata noastrk cine va fi domn al tärii noastre, din copiii no§tri aau
din neamul nostru sau iarä0 pe oricine il va alege dumnezeu domn al täirii noastre
Moldova, acela sà." nu-i clinteasc6 dania 0 intarirea noastrk ci sä-i intäreasa 0
sä-i imputerniceasck fiindc4 i-am dat 0 i-am intälrit ei, pentrucA sunt ocinele
ei drepte 0 fiindcà au impartit dupa bunä voia lor.
lar pentru mai mare putere 0 intäsire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Totru§an logofät sä serie 0 sä.' a-tame pecetea
noastrà la aceastà carte a noastrk
A scris rädor la HArläu, in anul 7024 (1516) luna Decembrie io zile.
<Pe verso, contimporan: + Pentru Carligeni pentru Cäbuj 9+
pentru Vlädeni, Volcinetul.
Arh. St., Buc., Peceti, nr. 216.
Orig. slay, perg., pecete attunatA.
Cu o copie §i o trad. rom.

1) loc ilizibil In orig.

104

www.dacoromanica.ro
103

1516 (7024) Decembrie 10, Earlau.


.1. Din mila lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al tdrii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastd carte a noastrd tuturor celor ce o v'or vedea sau o vor auzi
citindu-se, ea' a venit inaintea noastrà i inaintea boierilor noWi, sluga noastrd
Ion diac, nepotul lui Danil potropop Herteg, de bund voia sa, nesilit de nimeni,
nici asuprit 0 a vfindut ocina sa dreaptd din uricul säu drept, din uricul bunicului
sdu, Danil potropop Herteg, ce el a avut dela sträbunicul nostru Alexandru voevod,
pe aceste douà sate, pe Siret, anume Mite§ti, cu moara ce este la Siret 0 sub
Odure, Sorocinouti. Acestea le-a vandut verei sale Anu§ca, nepoata lui Danil
potropop Herteg, pentru 300 zloti tätdre§ti.
a pldtit ea toti ace§ti mai sus scri0 bani, 300 de zloti at'Arqti, in mdinile
slugii noastre Ion diac, nepotul lui Danil potropop Herteg.
intru aceasta, tot atunci a venit inaintea noastrà i inaintea tuturor
boierilor no§tri moldoveni, mai sus scrisa Anu§ca, nepoata lui Danil potropop
Herteg, de build voia sa, nesilit'd de nimeni, nici asuprità 0 a dat ea mai sus scrisele
sale doud sate, pe Siret, anume Mite§ti i cu o moard la Siret, 0 sub Odure,
Sorocinouti, pe care le-a cumpdrat ea dela vdrul sdu Ion diac, nepotul lui potropop
Herteg, pentru 300 zloti fältdre§ti, ea a dat aceste doud sate pe Siret, anume
Mite§ti i cu moard la Siret 0, sub Odure, Sorocinouti, vdrului sdu, credincio-
sului nostru pan Ieremia vistier.
De aceia noi, vd.zdnd bund voia lor ci tocmeala 0 plata deplind c iard0 dania
ei, ce a dat ea vdrului sau, credinciosului nostru pan Ieremia vistier c1 noi dease-
meni 0 dela noi am: dat 0 am intdrit credinciosului nostru pan Ieremia vistier
aceste mai inainte zise doud sate pe Siret, anume Mite§ti i cu moard, ce este la Siret
0 sub Odure, Sorocinouti, ca sd fie lui dela noi uric, cu tot venitul, lui ci copiilor
lui ci nepotilor lui i strdnepotilor lui ci rästrdnepotilor lui c intregului lui neam,
cine Ii va fi cel mai apropiat, neclintit niciodatk in veci.
lar hotarul acestor dou'd sate, anume Miteqti, cu moard la Siret 0 sub Odure,
Sorocinouti Cu toate hotarele vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod çi credinta preaiubitilor fii ai domniei mele : Ion stefan ci Petru, eredinta
panului Pdtru vornic, credinta panului *andru, credinta panului Negrilä., credinta
panului Cozma, credinta panului Grincovici, credinta panului Talabd pá'rcdlabi
de Hotin, credinta panului Coste, credinta panului Condre OrcAlabi de Neamt,
credinta panului Petrick credinta panului Toader pdreálabi de Cetatea Nouk
credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Hrand spdtar,
credinta panului Cozma $arpe postelnic, credinta panului Skuian cea§nic,

105

www.dacoromanica.ro
credinta panului Starcea stolnic, credinta panului Toma C'ätelean comis i credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, marl i mici.
lar dupà viata noasträ, cine va fi donm al tärii noastre Moldova, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iaräsi pe oricine Il va alege dumnezeu sä
fie domn al tärii noastre Moldova, acela sä nu clinteasca dania i intärirea noasträ,
ci sá le intäreascà i imputerniceascä, pentrucä i-am dat i i-am infärit, pentru
dreapta i credincioasa lui slujbA i pentrucä ea i-a dat aceste mai sus zise sate
de bunä voia sa.
lar pentru mai mare putere i infärire a tuturor celor rnai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrusan logoat sá scrie i sä ataxne pecetea
noastrà la aceastä carte a noasträ.
A scris Ivanco diac la Härläu, in anul 7024 <1516) luna Decembrie io.
<Pe verso, contemporan, intärit posterior cu cernealà Panului Ieremia
vistier pe satul Mitesti i Säräcinestil) dar in sec. XVIII:, la Sociava.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 255.
Orig. slay, perg., pecete atarnat5.
Alt orig. slav, cu continut identic, la Muzeul Republicii.

104
1517 (7025) ¡anuario 17,
Din mi/a lui dumnezeu, noi Bogdan voevod, domn al fárii Moldovei. Pacem
cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà a venit inaintea noastrà i inaintea boierilor nostri moldoveni
Tatea, fiica lui pan Därman, nepoata lui Caliian si vara ei Sofiica, fiica Marenei,
cneaghina lui Petriman, nepoata Tatei si vara ei Nastea çi sora ei Marena
Urita i Sofiica i Badeanca i fratele lor Ion si sluga noastrà Duma Grada
fratele lui, Vaniul i surorile lor Neagsa i Nastea, fiii Vasutcäi si vara Ion
Tudora, fiica Anusal, cneaghina lui Mânjea i nepotul ei de sork PetricA
surorile lor Sofiica i Tudora i Marena i Unta, totii fiii lui Ivanco Hanco
toti nepotii lui Milan, de bunä voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au
vandut dreapta lor ocinä, un sat anume Solonet i cu mori la Solonet, din privile-
giile pe cari le-a avut pkintele domniei mele, Stefan voevod, dela inaintasii nostri
pe aces't mai sus scris sat, anume Solonet, s't cu mori la Solonet, credinciosului
nostru pan Luca Arbure portar de Suceava, pentru 1680 de zloti tätäresti.
Si credinciosul nostru pan Luca Arbure portar de Suceava a plätit toti acesti
mai sus scrisi 1680 de zloti tätäresti in mâinile Tatei, fiica lui pan Darman,
nepoata lui Caliian s't a verii ei Sofiica, fiica Marenii, cneaghina lui Petriman,

1) aa In 'text.

106

www.dacoromanica.ro
nepoata Tatei 0 a verei lor Nastei i surorilor ei Marena i Urita i Sofiica
BadeancAi i fratelui lor Ion 0 slugii noastre, Duma Grada 0 fratelui lui, Vaniul
surorilor lor Neag§a i Nastea, copiii Vasuteái i verei lor Tudora, fiica AnuFg.i,
cneaghina lui MAnjea i nepotului ei de soil, Petricà i surorii lor, Sofiica
Tudora i Marena i Urita, toti fiii lui Ivanco Hanco i toti nepotii lui Caliian.
Chci á schimbat pkintele domniei mele, tefan voevod, cu neamurilel) mai
sus serse acest sat mai sus scris, anume Solonet, i cu mori la Solonet. lar nea-
muffle') niai sus scrise, anume Tatea, fiica lui pan Darman, nepoata lui Caliian,
vara ei; Sofiica, fiic Marenei, cneaghina lui Petriman, nepoata Tatei 0 vara
lor, Nastea i surorile ei, Marena i Unta i Sofiica i Badeanca i fratele lor,
Ion. i sluga noastrA, Dump. Grada, 0 fratele lui, Vaniul, i surorile ion, Neapa
Nastea, fiii Vastitai, 0 vara lor Tudcra, fiica AnuFài, cneaghina lui Mânjea
nepótul ei de soil, PetricA i surorile ion, Sofiica i Tudora i Marena i Urita,
toti fiii lui Hanco i toti nepotii lui Caliian, au dat in schimb pkintelui domniei
-mele, stefan voevod, pentru acest sat mai sus ser, anume Solonet i cu mori
la Solonet, dreptele lor ocine din privilegiul bunicului lot Caliian pe care l-a
avut el dela inainta0i no§tri, anume satele Cosaceuti i Tricinti i Strijacouti.
Schimband i intocmind, pkintele domniei mele $tefan voevod a intors
aceste spuse trei sate, anume Cosaceuti i Tricinti i Strijacouti, ca sà asculte
de cetatea noastrA, de Soroca.
intru aceasta, deasemeni a venit inaintea noasträ sluga noastrà Ere ruja,
fiul NeagAi, nepotul lui Iuban cel liAtrAn, de bunA voia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit 0 a vAndut dreapta sa ocinà, din dreptul sAu uric, un sat peste Piut, sub
Dereni, unde au fost 1,41tAmani Caliman i Iachim i Lucaci. Aceasta a vá'ndut cre-
dinciosului nostru pan Luca Arbure portar de Suceava, pentru roo de zloti
tätiireqti, acest sat, pe care Il cumpArase credinciosul nostru pan S'Acuian ceapic
dela sluga noastrA, dela Isaico, fiul lui Ivanco Tudor, nepotul lui Dan ceapic,
din privilegiul lui Dan cea§nic. *1 credinciosul nostru pan Sacuian ceapic a dat
mai sus scrisul sat, ce este peste Prat, sub Dereni unde au fost vAtAmani Caliman
Lucaci i Iachim, slugii noastre mai sus serse, Ieremia, fiul NeagAii, nepotul
lui Iuban cel bkrân, schimb pentru satul lui, anume Cordareni.
credinciosul nostru pan Luca Arbure portar dela Suceava a pl'Atit deplin
toti roo de zloti tAtke§ti, in mâiniie slugii noastre Eremia, fiul NeagAi, nepotul
lui Iuban. cel batrAn, inaintea noastrA i inaintea boierilor no§tri moldoveni.
De aceia noi, vAz'And bunA vpia bu.i i tocmeala i plata dep/ing, noi deasemenea
0 dela noi am dat 0 am intärit credinciosului nostru pan Luca Arbure portar
de Suceava; aceste mai sus serse sate, anume Solonet i cu mori la Solonet i alt
sat peste Prut, sub Dereni, unde au fost vAtamani Caliman i Iachim i Lucaci,

1) plemeni * aa in orig.

107

www.dacoromanica.ro
ca sä-i fie lui dela noi uric, cu tot <venitul>1), lui i copiilor lui i nepotilor lui
strAnepotilor lui i rästränepotilor i intregului lui neam cine ii va fi cel mai
apropiat, neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acestor douà sate mai sus serse anume Solonet i cu mori la
Solonet 0 al celuilalt sat, care este peste Prut, sub Dereni, unde au fost vätä.mani
Caliman i Iachim i Lucaci, 01 fie dupà hotarul vechi din toate pktile, pe unde
din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Bogdan
voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Ion Stefan i Petru, credinta
panului Patru vornic, credinta panului Sandru, credinta panului Negri16, cre-
dinta panului Cozma, credinta panului Grincovici i credinta panului =abb.'
parcalabi de Hotin, credinta panului Coste, credinta panului Condre parcällabi de
Neamt, credinta panului Pettick credinta panului Toader parcälabi de Cetatea
Nouä., credinta panului <Hran5.>1) sp6tar, credinta panului Eremia vistier,
credinta panului Sacuian cearic, credinta panului StArcea stolnic, credinta panu-
lui Toma Catelean comis i credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni mari
mici.
Iar dupà viata noastrà, cine va fi domn al tArii noastre Moldova, dintre
copiii noqtri sau din neamul nostru sau pe oricine 11 va alege dumnezeu s6 fie domn
al tärii noastre Moldova, acela sà nu-i clinteasca dania i infärirea noastrà ci
intAreasca, pentrud i-am dat lui i i-am inarit pentru dreapta i credincioasa
lui slujEd i pentruca el 0-a cumparat pentru banii säi drepti.
Si pentru mai mare putere i intärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totru§an logoat sà." scr i sà" a:tame pecetea
noasträ la aceastà carte a noasträ..
A scris Dump. Cozmovici la HArlàu, in anul 7025 <1517> Ianuarie 17 zile.
Dup5, M. Cosachescu, Doc, mold. dela Bogdan voevod, p. 418-423.
Orig. slay, perg., pecete atarnatA.

105
1517 (7025) Octombrie 7, Harlitu.
Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tä.rii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cá a venit inaintea noastrà i inaintea boierilor no§tri moldoveni sluga
noastra Gherasim din Vireuti, de bunA voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit
0 a vândut dreapta sa ocing värului sau, slugii noastre Giurgiu Strahoie un sat
anume Azäpeni i cu moarà i trei pkti, din patru pArti din Catarha, de unde
iese din 1:6:lure, drept 626 zloti tàtä.re0i.
1) omis In orig.

108

www.dacoromanica.ro
$i sluga noasträ Giurgiu Strahoie a plätit toti mai sus scrisii bani, 628
zloti tätäresti, in mäinile slugii noastre Gherasim din Visneuti.
$i privilegiul ce a avut el pe aceste ocine dela sträunchii nostri, dela Ilias si
dela $tefan voevozi, Inca l-a dat in mainile slugii noastre Giurgiu Strahoie
inaintea noasträ si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni.
$i sluga noasträ Giurgiu Strahoie a dat acest sat, la moartea sa, pentru
pomenirea sa mitropoliei noastre de jos, din tArgul Romanului, unde este epis-
copul nostru chir Macarie.
De aceia noi, vg.zAnd dania lui bunä ce a dat el la moartea sa acest sat,
pentru pomenirea sa, mai sus zisul sat, anume Azapenii si cu moara si trei pärti
din patru pärti din Catarha, de unde iese din pädure si noi deasemenea si dela
noi am dat s'i am intärit sfintei noastre mitropolii de jos, din tärgul Romanului,
acest sat Azäpeni si cu moara si trei pärti, din patru pärti din Catarha, de unde
iese din pädure, ca sä fie mitropoliei noastre uric si cu tot venitul neclintit
niciodata, in .veac.
lar hotarul acestui sat al Azäpenilor si cu moara si trei pärti din patru p'ärti
din Catarha, de unde iese din pädure, sä fie din toate pärtile, dupà hotarul vechi,
pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noas.tre, a mai sus scrisului, noi $tefan
voevod si credinta prea iubitului meu frate Petru si credinta tuturor boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
$andru, credinta panului Negrilä, credinta panului Cozma, credinta panului
Grincovici si a panului Tälabä cei dela Hotin, credinta panului Costea si a panului
Condrea cei dela Neamt, credinta panului PetricA si a panului Toader cei dela
Cetatea-Nouä, credinta panului Luca Arbure poitar de Suceava, credinta panului
Hraná spgtar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului $arpe postelnic,
credinta panului Sälcuian ceasnic, credinta panului Stärcea stolnic, credinta panului
Toma Catelean comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
lar dupg viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iaräsi pe ori cine il va alege dumnezeu O.' fie domn al
tärii noastre Moldova, acela sä nu clinteasea sfintei noastre mitropolii de jos,
din târgul Romanului, dania si. intärirea noastra, ci sä-i intäreascà si sà."-i imputer-
niceasca, pentrueá am dat si am intärit mitropoliei noastre, deoarece el a dat
acest sat pentru pomenirea si mäntuirea lui.
lar pentru mai mare putere si intarire a tuturor celor sus scrise, am porunc it
-credinciosului nostru pan Totrusan logofdt A scrie si sa atärne pecetea noastrà
la aceastà carte a noasträ.
A scris Glavan la HArlau, in anul 7025 <1517> luna Octombrie 7.
Acad. R.P.R., Lxivir 1.
Orig. slay, perg., pecete atârnatk cizutg.

109

www.dacoromanica.ro
106

1517 (7025) Octombrie 83 Mrlau.


t Din mth lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei. Pacen.
cunoscut cu aceastä carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà au venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor no§tri mol-
doveni Marena i ca fratii sài, cu credincio0i nqtri boieri, pan Ganescul paid:lab
de Neamt 0 pan Cozma Sarpe postelnic i sora lor Magdalina, de bunà voia ion,
nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au impärtit ocinele lor drepte din uricele
lor drepte. i i-a cazut in partea Marenii satul Voeneqtii, in tinutul Carligaturii
satul Cucue§ti, ce i-a lasat acest sat Cucuqti vara lor Stanca. i iara0, in
partea panului Ion Ganescul parcalab de Neamt, i-a cazut in partea sa satul
Gäne§ti unde este curtea lui i satul anume Dajbigeni, ce i-a lasat acest sat vara
ion Stanca. Si iara§i, panului Cozma Sarpe postelnic i-a cazut in partea sa satul
Ciunce§ti, ce acum se nume§te Carste§ti, in tinutul Carligaturii. i iara0, in
partea Magdalinii i-a cazut in partea ei un sat, anume Coqe$i, deasemeni in
tinutul Carligaturii. Si iara0, partile ce i-ar cadea ei in alte sate, ea le-a läsat
fratilor sài, credincio01or no§tri, panului Ion Ganescul parcalab de Neamt
panului Sarpe postelnic i surorii lor .Marenii. i iarài, ei sa nu aiba a dobandi
in Mandrqti, niciodata, in veci.
Deci noi, vazand a ion buna voie i tocmeala i buna imparteala i noi
deasemeni 0 dela noi am dat 0 am intarit Marenii satul Voene§ti, in tinutul
Carligaturii i satul Cucueti, pe care i 1-a lasat acest sat Cucue§ti, vara lor
Stanca, ca sa'-i fie ei dela noi uric cu tot venitul, ei, copiilor ei i nepotilor ei
stranepotilor ei i rastranepotilor ei i intregului ei neam, cine i se va alege cel
mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestor doua sate scrise mai sus, anume satul Voeneti, ce este
in tinutul Carligáturii i satul Cucue§ti, pe care i 1-a lasat acest sat Stanca, vara
ion, sa fie din toate partile, dupä hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului meu frate Petru i credinta tuturor boierilor
credinta panului Isac, credinta> panului Petra vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului Negrea, <credinta> panului. Coz ma, credinta panului
Grincovici <0 a panului> Talaba pa.rcalabi de Hotin, credinta panului Coste
0 a panului Condre cei de Neamt, credinta panului Petrica 0 a panului
Toader cei de Cetatea Nona, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava,
credinta panului Hrana (spatar>, credinta panului Ieremia vistier, credinta
panului Sacuian cea§nic, credinta panului Stá'rcea> stolnic,credinta panului
Catelean comis i credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari i mici.

110

www.dacoromanica.ro
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe ori cine '11 va alege dumnezeu sä fie domn
al tärii noastre Moldova, acela s'a nu le clinteased dania si intärirea noasträ., cì
sà le intäreased si imputerniceased, pentrucd i-am dat i i-am întàrit, pentruca
ii sunt ocinele ei diepte.
Iar pentru mai mare putere si int.árire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru jupan Totrusan logofät sà serie i sd atarne pecetea
noasträ la aceastà carte a noastrd.
A seris Glavan la IIArlä..u, in anul 7025 <1517> luna Octombrie 8 zile.

Dupl M. CostAchescu, Doc, mold. dela tefanità voevod, p. 6-9.


Orig. slay, perg., pecete atarnatI.

107

1517 (7025) Decembrie 153 Suceava.


t Din mila lui dumnezeu, noi $tefan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ea' au venit inaintea noastrà si inaintea boieriloi nostri sligile noastre
Iacob, fiul lui Otel pisar si nepotul lui, Averu, de bund voia lor, nesiliti de
nimeni, nici asupriti si au vândut dreapta lor ocinä, din dreptul lor uric, din
uricul tatälui lor Otel pisar, din privilegiul ce a avut el dela sträunebii nostri,
dela Ilia§ si dela $tefan voevozi, jumätate din sat, pe aceasta parte a Bkului,
In dreptul ball lui Albas, la 11'10Ina Mare, jumätatea de sus, credinciosului
nostru pan Ieremia vistier, pentru 130 de zloti tataresti.
$i credinciosul nostru pan Ieremia vistier a prätit toti ace§ti scrisi mai sus
bani, 130 de zloti tatdresti, in mAinile slugilor noastre Iacob i nepotului lui,
Averu, inaintea noastrà i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, välzänd buna lor toemealà si plata deplin6 i noi deasemenea
dela noi am dat si am intarit credinciosului nostru pan Ieremia vistier
aceastd jumaate de sat, pe acea parte a Bálcului, in dreptul bäii lui Albas, la
Fantâna Mare, jumAtatea de sus, ca sà-i fie lui dela uric cu tot venitul.
$i deasemeni i-am dat i i-am intdrit dela noi, in tara noastrà, in Moldova,
un loe de pustie pe Rälut, de amândouà pärtile Räutului mai jos de gura Vaii
Negre, unde este moara, ca sä-si intemeieze un sat; §i acesta sà-i fie lui dela noi
uric cu tot venitul si copiilor lui i nepotilor lui si stränepotilor lui i rästràne-
potilor lui §i intregului lui neam, cine ii va fi cel mai apropiat, neclintit nici-
odatà, in veci.

111

www.dacoromanica.ro
lar hotarul mai sus scrisei jumatati de sat, de acea parte a Bacului, in dreptul
baii lui Alba <'este> din sus, dupa hotarul vechi, iar din vale sa fie hotarul
incepAnd dela zagazul Bàltii Chiineu1ui, apoi tot pe hotarul panului Sarpe
postelnic, pana la värful dealului, care este deasupra Togatinului. Acesta este
tot hotarul. Si iara0 hotarul acestui loc din pustie, care este pe Räut, de amân-
douà pä.rtile Rautului, mai jos de gura \Tali Negre, unde este moara, sä fie pe
de acea parte a Rautului, pe unde a hotarnicit pan Copaciu i cu megia0i, iar
pe cealalta parte a Räutului, sa fie pe unde a hotarnicit pan Malai etrar i cu
megia0i.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta prea iubitului meu frate Petru i credinta tuturor boierilor
no0ri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului Negrila, credinta panului Cozma, credinta panului
Grincovici .0 a panului Talaba pArcalabi de Hotin, credinta panului Coste 0 a
panului Condre parcalabi de Neamt, credinta panului Petrica 0 a panului Toader
pArcalabi de Cetatea-Noua, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta
panului Hrana spatar, credinta panului Sarpe postelnic, credinta panu/ui Sacuian
cea§nic, credinta panului StArcea stolnic, credinta panului Catelean comis
credinta tuturor boierilor noWi moldoveni, marl. i mici.
lar dupä viata noastrd, cine va fi domn, din copiii no§tri sau din neamul
nostru sau pe cine Il va alege dumnezeu sa fie domn al tarii noastre Moldova,
ace/a sá nu-i clinteasca dania i intarirea noastra, ci intareasca i imputer-
niceasca, pentruc'ä noi i-am dat. i intarit, pentru dreapta lui slujba.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Totru§anu logofat sa scrie i sa atärne pecetea
noastra la aceastá carte a noastra.
A scris Oanta la Suceava, In anul 7025 (1517.> Decembrie 15.
Acad. R.P.R., Fotografii, XXIII/98.
Fotocopie &pi orig. slay.

108
1518 (7026) Harlau.
t Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarii Moldovei. racem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi ci-
tindu-se, ca a venit inaintea noastra i inaintea boierilor no§tri moldoveni sluga
noasträ. Toader Corlat, fiul lui Corlat, de bung voia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit 0 a vandut ocina sa dreapta din uricul sàu drept, din uricul bunicului
domniei mele Stefan voevod, un loc de moarä pe o toplita, unde a fost §teaza

112

www.dacoromanica.ro
lui VlaOn. Acesta l-a vândut credinciosului nostru lui pan Ivan Motoc sulger,
pentru 8o de zloti tätáre0i.
credinciosul nostru pan Ivan Motoc, el a plätit toti ace0i bani de mai
sus, 8o de zloti tätäre0i, in mhinile slujii noastre Toader Corlat, fiul lui &fiat,
inaintea noastrá.çì inaintea boierilor novtri.
De aceia noi, vázand buná voia i toemeala 0 plata lor depiind i noi dea-
semeni ci dela .noi am dat 0 am intárit credinciosului nostru pan Ivan Motoc
sigger acest loc$ de moail, pe o toplitä, tinde a fost 0eaza lui Vla0n, ca sa-i fie
lui dela noi uric 0 cu tot venitul, lui ci copiilor lui cj nepotilor lui c stránep' otilor
lui ci rástränepotilor lui ci intregului lui neam, cine i se va alege eel'mai ap. ropiat,
neclintit niciodatä, in veci.
lar b.otarul acestui loe de moarä, pe o toplitd, unde a fost vteaza lui Vla0n,
sâ fie din toate pártile hotar, dupá hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta dotnniei noastre, a mai sus sciisnlui, noi Stefan
voevod ci credinta preaiubitului meu frate, Petru c credinta boierilor
credinta panului Isac, credinta panniui Petru vornic, credinta panului Sandru,
:credinta panului Negrilá, credinta panului Cozma, credinta panuluiVasco, cre-
dinta panului Grincovici 0 a pantdui Talabá parcálabi de Hotin, crédinta panului
Costea 0 a panului Condrea cei de Neamti, credinta panului Petrie:A 0 a pantilui
Toader cei de Cetatea Notfá, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava,
.credinta panului Hranä. spätar, .credinta panului Ieremia vistier, credinta panului
Sarpe postelnic, credinta panului Sacuian ceapic, credinta. panului Starcea
ttolnic, credinta panului Catelean comis i credinta tuturorboierilor noqtri mol-
doveni, mari ci mici.
lar dupá viata noastrá, cine va fi domn al tárii noastre, din copiii no0ri
sau din neamul nostru sau lar5.0 pe ori cine Il va alege dumnezeu; sá fie d'omn
al tárii noastre Moldova, acela sä." nu clinteascá dania c intárirea noastrá, ei 'sä-i
intareasca ci imputerniceascá dania i intárirea noastrá, pentrucä .i-am dat
f-atit intárit, pentrucá el ne-a siiijit nouá cu dreaptá c credincloasá slujbä
deoarece el a eumpärat pentru banii sdi drepti.
lar pentru mai mare putere ci intärire a tuturor celor mal sus serse, am
poruncit credinciosului nostru boier, jupan Totru§an logoat, säl scrie c s ä. atärne
pecetea 'noastrá la aceastä ¿arte a noastra.
sciis Oanta la HArláu, in anul 7026 <1518) luna .1)

M-rea Dragomirna, sub datà.


Orig. slay, perg., pecete atarnatà.
Cu o trad. germanA.
0 fotocopie slavA la Acad. R.P.R., Piliala Iaí, Potografii, 11/41.

1) loc sters in orig.

8. Documente Moldova c. 688 113

www.dacoromanica.ro
109
1518 (7026) Ianuarie 22.
1-4<ea,t 7026<1518.) /spisoc de/a Stefan v<oe>v<o)d. Insgmnare facem cu
aceastä carte a nostra, tuturor cui sà cade a sti, ca iatä a venit inaintea noastra
dennaintea boiarilor nostri moldovenesti, a mari ci a mici, Maria, fata lui
Boldur vornicul c au vändut, de bunä voia sa, a ei dreaptä ocinä, dintru a lor
drept uric, dela pärintele ei Boldur vornicul, ce au avut de ctimpärätura dela
mosul domnii Inge, räpaosatul Stefan woe wo >d, slugii noastre, lui Andrusco
Boldur, fratele Mariei, un sat anume Crivestii, la Barlad, çi cu moarä in Mirlad,
cu prisac<ä), drept 200 de zloti tätärästi.
Si i-au plait sluga noastrà Andrusco Boldur deplin tot<i) acei bani mai
sus scris(i), 200 de zlofi, intru manule surori-sa, Mariei, dennaintea noastrà
dennaintea boiarilor nostri.
Si iaräsi<i) au venit inaintea noasträ <si) inaintea a lor nostri bojar, mari
si mid, credincios boiariul nostru dumnealui Oana Tarcanul, med(e fratele
eau Drago s si surorile lor, Stana ci Marta, feciorii lui Ilie Hur<u comisul
sämintiia lor: Lupul Lepovat c surorile lui, Fato ce si Neaga c Boaghe, feciorii
lui Ilisäni, toti nepotii Oanii Urecle si au vändut a lor ocinä, dintru a lor drept
uric si drése, ce au avut ei de mai nainte dela Elias si Stefan v<oen<o)d,
dela mosul domnii méle Stefan v<oe>v<o>d, aceia au vändut slugii noastre, lui
Andrusco Boldur, un sat pe Elan anume Hänäsästii, drept 400 de zlofi.
le-au fácut sluga noasträ. Andrusco plati deplin, tot<i) acesti bani, 400
zlofi, in mäna boiariului- nostru crediticios Oana Tarcanul med., si fratelui säu
Dragos i surorilor lor, Stanei c Martei, i feciorii lui Ilie Hur<u>comisul,
sämintiilor, Lupe Lipovà ci surorile lor, Fatosäi ci Neagäli. ci Boaghei, feciorii
Ilisinii, tot<bnepotii Uriclei, dennaintea noastrà c dennaintea a lor nostri boiari.
Si iaräsi asijderea au mai venit innaintea noastrà i innaintea a lor nostri
moldovenesti bojar, mari c mici, Dragna, fata Marinei, nepoata Iobachinei,
de a sa bunä voie, au Vandut a ei dreaptà ocinä., din drese ce au avut de/a mosul
domnii méle, Stefan v<oe>v<o)d, jum<5.)tate din iazerul Härcétele, slugii
noastre, lui Andrusco Boldur, drept 200 de zlofi tätärasti.
Si sluga noastrà Andrusco Boldur i-au fäcut platä delin acesti bani de mai
sus scris<i>, 200 zlofi, in manule Dragnei, fétei Marinei, nepoata Iobaninei, den-
naintea noastra c dinnaintea a lor nostri moldovenesti boiari.
lar hotaräle acelor sate anume Crivlesti 1) la Bdr/ad i cu moar<6 .> in Bärlad,
si cu priseacd>c celelalte sate la Elan anum<e iländ.>sgstii c iazerul Hä'x-
cétele, ca sä fie din toate sémnele dupä bAtränul hotar, precum au umblat din véci.

1) n loc de: Crive§ti.

114

www.dacoromanica.ro
noi, vazand a lor bun<5.> voie i tocmal<5.> §i. deplin plata, dela noi a§ij-
derea ilia* am dat i am intarit slugii noastre, lui Andruro Boldur, pre acéle
sate, anume Crivle§ti 1), la Barlad §i cu moara la Birlad §i cu priseac<5 > §i pre
celalalt sat anume Hand §i iazerul Harcétele, ca sa-i fie lui dela noi uric
cu tot venitul, lui §i feciorilor lui, nepotilor §i stranepoti/or §i a tot neamul, ce
sa va alége mai de aproape, nemirat niciodinioard." >, in véci.
Arh. St. Buc., ms. 628, f. 529 V 530.
Tiad. rom.
Data de luna, dupa un rezumat dela Arh. St. Iasi, Tr. 1146, op. 2, 1300, dos. 58
f. 291 V.

110
1518 (7026) Ianuarie 22, Iraslui.
.1. Din mila lui dumnezeu, noi stefan voevod, domn al tarii Mo/dovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ea' au venit inaintea noastra. §i inaintea boierilor no§tri moldoveni
Nastea, fiica lui Ivan Balanescul §.1 nepotul ei Filip, fiul lui Ilia§ §i deasemeni
nepotii ei popa Drago § §i surorile lui, Ana §i Varvara, fiii Marugai §i deasemeni
nepotii ei Nistor §i fratele lui, Dumitru §i surorile lor Ileana §i Bura, fiii Fevroniei
§i deasemni nepoata lor Magda §i. sora ei Marena, copiii Anurai, toti nepotii
lui Ivan Balanescul, de buna voia lor, nesiliti de nimeni, niel asupriti §i au vandut
dreapta lor ocina., din uricul unchiului lor Ivan Balanescul, ce au avut ei dela
bunicu/ nostru stefan voevod, o fântâng, anume unde se cheama Fantana Iui
Corui, mai sus de Peatra. Aceasta au vandut-o slugilor noastre Gavril Tunsul
§i fratelui lui, Stanciul §i surorii lor Ilea i nepotilor lor de frate, Corod §i fratelui
lui, Damian §i lui Ion §i surorilor lor Todosiei i Anurai, pentru 35 de zloti
tátare§ti.
Lisa sa le fie lor in patrtz parti. Trei parti sa fie ale slugilor noastre Gavril
Tunsul §i fratelui lui, Stanciul §i surorii lar Ilca *i a patra parte sa fie a nepotilor
lor de frate, Corod §i fratelui lui, <Damian >1) §i lui Ion §i surorilor lor Todosia
Anura.
$i slugile noastre Gavril Tunsul §.1 fratele lui, Stanciul §i sora lor Ilca
lor de frate Corod i fratele lui, <Damian>2) §.1 Ion, §i surorile lor, Todosia
§i Anura, au plätit toti ace§ti bani mai sus scri§i, 35 de zloti tatare§ti, in mainile
Nastei, fiica lui Ivan Bälanescul §i nepotului ei, Filip, fiul lui Ilia§ §i deasemenea
nepotului ei, popa Drago § §i surorii lui, Ana qi Varvara, Liii MaruKai, toti nepotii
lui Ivan RaTáneseul.

In loe de Crivesti.
loe rupt i ters in orig.

115

www.dacoromanica.ro
Deci noi, vàlzand tocmeala lor de burfd voie 0 plata deplinä i noi dease-
menea 0 dela noi am dat 0 am intilrit slugilor noastre mai sus serse, ca sä le
fie tiric dela noi, cu tot venitul, lor i copiilor lor i nepotilor lor i stränepotilor
lor i r5strAnepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apro-
piat, neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestei fântâni mai sus scrise, anume unde se cleamä. Fantana
lui Corui, mai sus de Peatra, sà fie dupà hotarul vechi, pe unde din veac au
folosit, fiecare cu partea sa, precum scriem 0 mai sus.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod §i credinta preaiubitului frate al dornniei mele Petru i credinta boierilor
no0ri: credinta panului Isac, credinta panultii Sandru, credinta panului
Negri15, credinta panului Cozma, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici 0 a panului Tdlabd pArcalabi de Hotin, credinta panului Coste
0 a panului Condre pArcAlabi de Neamt, credinta panului Petrea 0 a
panului Toader pâralabi de Cetatea-Nouä, credinta panului Luca Arbure Portar
de Suceava, credinta panului <Hran5. spätar> 1), credinta panului Ieremia
vistier, <credinta panului arpe 1) postelnic, ciedinta panului Sacuian ceapic,
credinta panului StArcea stolnic, credinta panului <Catelean comis i credinta
tuturor b'oierilor no0ri moldoveni, mari i mici> 1).
<Si dupil viata noasträ., cine va> 1) fi domn al prii noastre sau din copiii
nOtri sau din neamul nostru sau iar40 pe ori cine 11 va alege dunmezeu sà fie
donm al thrii noastre Moldova, acela sä nu le clinteascà dania i int6rirea noastr5.,
ci sà: le intäreascà i sà le imputerniceasc5., pentrucà au dat banii lor drepti.
lar pentru mai mare putere i infärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totru§an logordt sà" serie i sà atarne pecetea
oastrá la aceastà carte a noastrà,
A scri Duma Cosmovici la Vaslui, in anul 7026 <1518> Ianuarie 22.
Acad. R.P.R., CXCIX15.
Orig. slay, perg., pecete atiirnatà, crtzut5.
Cu o trad. rom. dela sffirsitul sec. XVIII.

111
1518 (7026) Ianuarie 22, Yaslui.
Din mila lui dumnezeu, noi Stefan. voevod, donan al täriiiVIoldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà acestei adevärate slugi a noastre, Petrea i surorilor lui, Fedca
Anghelina 0 Elena, copiii Màninii, nepotii Cernii, le-am dat i le-am intä.rii
in tara noastrà, in Moldova, ocina lor dreaptd, din uricul Ion drept, ce au avut
loc rupt i sters in orig.

116

www.dacoromanica.ro
ei dela bunicul domniei mele Stefan voevod, un sat Pänteleesti, la iaZer, ca sà"
le fie lor dela noi uric si cu tot venitul, lor si copiiior lor i nepotilor lor i strä-
nepotilor lor i rästränepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel
mai apropiat, neclintit niciodatk in 'veci.
lar hotarul acestui sat, anume Panteleesti, ce este la iazer, sá fie din toate
pästile dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit. -

Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului meu irate, Petru i credinta boierilor nostri:
credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului Sandru,
credinta panului Negri15., credinta panului Cozma, credinta panului Vasco, cre-
dinta panului Grincovici si a panului Talabä parcalabi de Hotin, credinta panului
Coste si a panului Condrea cei dela Neamt credinta panului Petried 'si a parlului
Toader cei de Cetatea Noud, credinta panului Luca Arbure Portar de Suceava,
credinta panului Hranä spdtar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului
Sacnian ceasnic, credinta panului Starcea stolnic, credinta <panului) 1) Catelean
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
Tar dupk viata noastrà, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iaräsi pe ori cine Il va alege dumnezeu sä fie' domn al
tàrii noastre Moldova, acela sa nu le clinteasa dania i inarirea noastrg, ci s'kle
int6reasc5, i imputerniceasck pentrucA le-am dat i le-am infärit, pentrua le
este lor ocinä. dreapt5..
$i pentru mai mare putere i intärire, am poruncit credinciosului nostru
pan Totrusan logofät sà scrie i sà atarne pecetea noastrà la aceiastä carte a
noastrk
A scris Glavan la Vaslui, in anul 702 6 <1518> Ianuarie 22.
Arh. St. Buc., Peceti, ur. 150.
Orig. slay, perg., pecete atfirnatA.

112.
1518 (7026) ¡anuario 23, Vaslui.
f Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tArii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau .o
vor auzi citindu-se, ca a venit inaintea noastrà si inaintea boieri/or nostri moldo-
veni, mari i mici, Anusca, fiica lui Tatul Putred, de a ei bunä voie, nesilità de
nimeni, nici asuprità si a vândut dreapta sa ocina din uricul ei drept, jumdtate
din satul Leucesti, care e pe Racova, partea de jos si pe amandouà pärtile Racovei
si cu moarà, care este pe Racova. Si a vândut slugii noastre Dragota i surorilor
lui, Ana i Tudora, pentru 120 zloti ataresti.

1) lipse§te in orig.

117

www.dacoromanica.ro
Si s'a sculat sluga noastrà Dragotà i surorile lui, Ana si Tudora si au
plait deplin toti acesti bani mai sus scrisi in mâna Anii, fiica lui Tatul Putred,
inaintea noastrà i inaintea boierilor nostri moldoveni.
Deci noi, vàzänd buna lor voie i tocmealä dintre ei si plata deplinä,
noi deasemeni si dela noi am dat si am infärit slugii noastre Dragotà
surorilor lui, Ana i Tudora, aceastä jumätate de sat din Leucesti, care e pe
Racova, spusä mai inainte, partea de jos si pe amändouà pärtile Racovei
cu moara care este pe Racova, ca sà le fie dela noi uric i cu tot venitul.
sä le fie aceastä jumätate de sat in douä pärti: o parte din a ceastä jum5.-
tate de sat sä fie a lui Dragotà i surorilor lui, Ana si Tudora, iar cealaltä jumä-
tate a acestei jumätäti de sat sà fie deasemenea lui Dragotà i surorilor lui, Ana
Tudora i nepotilor lor de sofa' Mircea i Onità.
Toate acestea mai sus scrise sä le fie dela noi uric si cu tot venitul, lor
copiilor lor i nepotilor lor i stranepotilor lor i rästränepotilor lor i intregului
for neam, care li se va a/ege cel mai de aproape, neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestei jumätäti de sat sà fie jumätate din tot hotarul.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele, Petru i credinta bole-
rilor nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului Negri15., credinta panului Coima, eredinta panului
Vasco, credinta panului Grincovici si a panului Tälabä pärealabi de Hotin, cre-
dinta panului Coste si a panului Condrea párcalabi de Neamt, credinta panului
Petrica si a panului Toader pärcalabi de Cetatea Nouä, credinta panului Arbure
portar de Suceava, credinta panului Eremia vistier, credinta panului Sarpe po-
stelnic, credinta panului Sacuian ceasnic, credinta panului... 1) stolnic, credint.a.
panului Cätelean comis i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar dupà." viata noasträ, cine va fi domn al pill noastre Moldova <sau) 1)
dintre copiii nostri sau iar pe oricine il va alege dumnezeu sä fie domn al tärii
oastre Moldova, sà le intäreascà i sä le imputerniceaseá, pentrucä au dat
bauii lor drepti.
lar pentru mai mare .putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrusan logorit sà serie i sä atarne pecetea
noasted de aceastä carte a noasträ.
A scris Dump. Cozmovici la Vaslui, in anul 7026<1518) Ianuarie 23.
<Pe verso din 'sec. XVIII:) Zapis de Lucesti, pe parte de gios.
Arh. St. Ia§i, CCCXL/roo.
Orig. slay, perg., pecete atirnata, pierduta.

1) loc rupt in orig.

¡18

www.dacoromanica.ro
113
15 18 (7026) Ianuarie 28, Hui.
Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastà carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cá au venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri
moldoveni sluga noastra Nistor i sora lui, Tudora, copiii Stanei i verele lor,
Varvara i Anusca, nepoatele de sofa ale lui Zvastalk de bunavoia lor, nesiliti
de nimeni, Mci asupriti isi-au impärtit intre dansii dreapta lor ocink din dreptul
lor uric, din privilegiul ce au avut ei dela bunicul domniei mele santraposatul
Stefan voevod, un sat anume Serbanesti pe Bogdana, in trei
Si a cazut slugii noastre, lui Nistor i surorii lui, Tudorii, o parte din sat
din Serbanesti, pe Bodgana. lar verei lor Varvara i-a cazut in partea ei de sat,
alta parte din Serbänesti. Si iarasi verei Anuscai i-a cazut a treia parte din satul
Serbanesti.
De aceia, vazand noi impärteala lor de buna voie i noi deasemenea si dela
noi am dat si am intärit slugii noastre Nistor i surorii lui, Tudora i verelor
lor, Varvara i Anusca acest sat mai sus scris, anume Serbanesti pe Bogdana,
ca sá le fie lor dela noi uric si cu tot venitul, ion i copiilor lor i nepotilor lor
stranepotilor lor i rastranepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege
cel mai apropiat, dar fiecare cu partile sale, neclintit niciodatk in veci.
lar hotarul acestui sat, anume Serbanesti pe Bogdana, sa fie din toate
partile, dupa hotarul vechi, pe uncle din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noatre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului meu frate, Petru i credinta boierilor nostri:
credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului Sandru,
credinta panului Negrilk credinta panului...1), credinta panului Cozma, cre-
dinta panului Vasca, credinta panului Grincovici si a panului Talaba parcalabi
de Hotin, credinta panului Coste si a panului Condre parcalabi de Neamt, cre-
dinta panului Petrica si a panului Toader parcalabi de Cetatea Nouk credinta
panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Hrana spatar, credinta
panului Ieremia vistier, credinta panului *arpe postelnic, credinta panului
Sacuian ceasnic, credinta panului Starcea stolnic, credinta panului Catelean
comis i credinta tuturor boierilor moldoveni, mari <si mici> 1).
lar dupa viata noastrk cine va fi domn <al tärii noastre, din' copiii nostri
sau din neamul nostru sat' iarasi pe ori cine> *11 va alege dumnezeu <sa fie
domn> 1) al tarii <noastre> 1) Moldova, acela sa nu clinteasca dania si intarirea
noastra, ci sA le intareascI çi imputerniceasca, pentruca le-am dat, deoarece le
este dreapta
1) loe rupt in orig.

119

www.dacoromanica.ro
Si pentru mai mare putere i inarire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru boier, jupan TotruFn logofkt, sà." serie i sà atarne
pecetea noastrà de aceasta carte a noastrk
A scris Oanta la Hui, in anul 7026 <1518> luna Ianuarie 28 zile.
Acad. R.P.R., CXCIX/6.
Orig. slay, perg., pecete atfirnat5., cAzutà.
Cu o trad. rom. din 1828.

114

1518 (7026) Ianuarie 30, Hui.


f Din mila lui dumnezeu, noi Stefan v6evod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce 6 vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà acestor adevkate slugi ale noastre Avram i sora lui, Vasutca,
fiii AnuFäli, le-am dat i le-am intarit lor tri tara noastrk ocinele lor drepte
dirt privilegiul ce ei au avut dela bunicul domniei mele, sfantrAposatul Stefan.
voevod, satele anume: Huetenii, la gura Voronei i cu mori la Siret i Sinqti;
lângà Giurgiu VereFeac, ca s4 le fié lor dela: noi uric 0 cu tat venitul, Ion
copiilor lor i nepotilor lor i strgnepotilor loi- i rAstfainepotilor lor çi intregului
lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatk in veci.
lar hotarul acestor douà sate, al Huetenilor, la gura Voronei i cu mori pe
Siret 0 al Sine§tilor, lâng6 Giurgiu VereFeac, sá fie" din toate partile, dupà
hotartil vechi, pe mide din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a Mai sus scristlui, rioi Stefan
voevod'Ocredinta preaiubitului frate al domniei mele Petra 0 credinta boierilor
no§tri,: credinta panului Isac, credinta panului Petru vórnic,. dredinta patiului
Sandru, credinta panului Negrilk credinta panului Coztaa, creditta panului
Vasco, credinta panului Grincovici 0 a panului Talab6 cei dela Hotin, credinta
pantlui Coste 0 a panului Condre cei de Neamt, credinta panului: Petrick' 0 a
panului Toader cei de Cetatea Nouk credinta panului Luca Arbure portar de
Suceava, credinta paiaului Hran6 spätar, credinta. panului Ieremia vistier, cre-
dinta panului Sarpe postelnic, credinta panului Sacuian cea§nic, credinta panului
StArcea stolnic, credinta panului Catelean comis i credinta tuturor boierilor
nqtri mobdoveni, mari i mici.
dupà viata noastrk cine va fi domn al tárii noastre, din copiii no§tri sau.
din neamul nostru sau iarä0 pe ori cine il va alege dumnezeu a fie domn al
farii noastre Moldova, acela sà." nu le clinteascá dania i intaritea: nuastrk ci sà
le intareasca i imputerniceasck pentrud le-am dat i le-am intkit, pentruc6
este ocina lor dreapta.

120

www.dacoromanica.ro
Iar pentru mai mare putere i intgrire a tuturor celor mai sus scrise,. am
poruncit credinciosului .nostru jupan Totrusan logorát sä serie i sä atgrne
p- ecetea noastrà la aceastg carte a noastrg.
A scris Glavan la Hui, in anul 7026 (1518) Ianuarie 30.
Dup5. M. Costachescu, Doc, mold. dela ;. tefAnit5. voevod, p. 39-41.
Orig. slay, perg., pecete atArnatä, canal.

115
1518 (7026) Februarie 20.
f Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tgrii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastg carte a noastrg tuturor celor ce o vor vedea sau o, vor auzi
citindu-se, cà au venit inaintea noasträ i inaintea boierilor nostri moldoveni,
Cerna i sora ei Bura, nepoatele de sorä ale lui Balea Plopgscul, de buna voia
lor, nesilite de nimerii, nici asuprite si au vandut ocina ion dreaptä, din uricul
lor drept, din privilegiul pe care l-a avut unchiul lor Balea Plopgscul dela inain-
tasii nostri, dela Dias si dela $tefan voevozi, jumgtate de sat din Plopesti pe
Trotus, partea de sus, credinciosului nostru pan Cozma $arpe postelnic, pentru
18o zloti tätdresti. $i credinciosul nostru pan Cozma $arpe postelnic a plgtit
deplin toti acesti mai sus scrisi bani, i8o zloti tgaresti, in mAinele Cernei si a
sorei ei Bura, nepoatele de sorg. ale lui Balea Plopescul i inaintea noastrà si
inaintea boierilor nostri.
$i intru aceasta, deasemeni a venit inaintea noastrà i inaintea boierilor
nostri moldoveni, sluga noastil Sacotg, de bunà voia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit si a vândut ocina lui dreaptä i cumpgratura ce a avut el dela Cerna
si dela sora ei, dela Bura, nepoatele de soil ale lui Balea Plopascul,' din privi-
legiul ce au ele dela iliaintasii nostri, dela Ilias si dela $tefan voevozi, jumgtate
de sat din Plopesti, partea de jos, pe Trotus, credinciosului nostru pan. Cozma
$arpe postelnic, pentru 200 zloti tätäresti.
$i credinciosul hostru, pan Cozma $arpe postelnic a pink deplin toti
acesti mai sus scrisi bani, 200 zloti tgaresti, in mAinele lui Sacotg,:inaintea noa-
strà i inaintea boierilor nostri.
$i iargsi privilegiul de cumpgraturg pe care Sacotg l-a avut pe aceastg
junatate de sat, pe Plopesti, ce este pe Trotus, pe partea de jos, dela bunicul
domniei mele, dela Stefan voevod, el ne-a märturisit cà l-a pierdut. Deci dach
se va afla acel privilegiu oriunde, lar pe el niel singur Sacotg., niel copiii lui, nici
tot neamul lui, sg nu aibg' a pari -niciodatä i nici a dolAndi aceastg jumgtate
de sat din Plopesti, partea de jos, ce este pe Trotu i iargsi nici dintre copiii
nostri sau din neamul nostru oricine va fi doum al tarn noastre Moldova sg." nu

121

www.dacoromanica.ro
le tina lege, fiindca singur a adeverit nota cà acel privilegiu de cumparaturä
ce a avut el deja bunicul domniei mele, dela *tefan voevod, pe aceastà junta-
tate de sat, pe Plopesti, pe partea de jos, el 1-a pierdut.
Deci noi, vazand buna voia i tocmeala si plata lor deplina, iar noi dease-
meni si dela noi am dat cj am intarit credinciosului nostru pan Cozma *arpe
postelnic acest mai sus scris sat, anume Propesti, amandong partile si de sus si
de jos, ca sa-i fie lui dela noi uric si cu tot venitul, lui çi copiilor lui i nepotilor
lui i stranepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat,
neclintit niciodata, in veci.
hotarul acestui sat anume al Plopestilor, ce este pe Trotus a ananduror
pärtilor, sa fie din toate partile, dupa hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta donmiei noastre, a mai sus scrisului, noi *tef an
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru çi credinta tirturor
boerilor nostri: Totrusan logoat, Isac, Petre vornic, $endre i Negrila si Vasco
Grincovici i Talaba parcalabi de Hotin, Coste si Condre parcalabi de Neamt,
Petre çi Toader parcalabi de Cetatea Nona', Arbure portariul de Suceava 1),
Hrana spatar, Eremie vistier, Sacuian päharnic, Starce stolnic, Catalian comis.
Anul 7026 <1518) Februarie 20.
Arh. St. Buc., ms. 629, f. 33.
Copie slay&

116
1518 (7026) Hartle 24, Harliu.
Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al Tara Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, ea pe aceasta adevarata sluga a noastra Gagea ci sora lui,
Parasca, copiii lui Ignat si deasemenea pe verele lor Tecla si sora ei, Varvara,
toti fiii lui Ignat ci ai lui Ivan, i-am miluit pe ei cu deosebita noastra milk le-am
dat si le-am intarit lor dela noi, in tara noastra, in Moldova, dreapta lor minà
ci cumparatura, un sat pe Elan, anume Gagesti, ca sa le fie lor dela noi uric cu
tot venitul c fiilor lor ci nepotilor lor ci stränepotilor lor c rastranepotilor lor
intregului lor neam, cine li se 'va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata,
In veci.
Iar hotarul acestui sat mai sus scris, anume Gagesti, pe Elan, &A fie pe hotarul
vechi, din sus taproape) 2) de lacul lui Bancu, iar din vale pfinà la trunchiu
fie, pe unde a hotarnicit pan Carstea Negrul si cu Plotun, iar dinspre alte parti,
dupa hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
portariul de SuceavA", rom. in text.
2) loe rupt in orig.

122

www.dacoromanica.ro
lar la a.ceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi ?tefan
voevod credinta> preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta
boierilor noWi: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta
panului ?andru, credinta panului NegriM., credinta panului Cozma, credinta
panului Vasco, credinta panului Grincovici 0 a panului Tä."12.13à pfiredlabi de
Hotin, credinta panului Coste 0 a panului Condre pfircälabi de Neamt, credinta
panului Petrick' 0 a panului Toader cei dela Cetatea-Nouä., credinta panului
Arbure portar de Suceava, credinta. panului Hran6 spnar, credinta panului
Ieremia vistier, credinta panului ?arpe postelnic, credinta panului Sacuian
-cea§nic, credinta panului StArcea stolnic, credinta panului Cätelean comis
credinta tuturor <boierilor no§tri moldoveni> 1), mari j mici.
Iar dupà viata noastrà, cine va fi domn al taril noastre Moldova <sau din
copiii>1) no§tri sau din neamul nostru sau iar0 <pe ori cine Il va alege
dumnezeu> sà fie domn al tärii noastre, <Moldova, acesta sä.' nu le clinteascà
dania i intkirea noasträ., ci s6 le intareascà i sà le imputerniceasck pentrucg
le-am dat, deoarece este dreapta lor ocin6
?i pentru mai mare <putere i intärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrupn logofat> 1) s6 serie i O. atarne
pecetea noastra la aceastà carte a noastrà.
A scris Oanta la Hârtalu, in anul 7026 <1518> Malik 24.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 20.
Orig slay, perg., rupt, pecete atârnatli.

117

1518 (7026) Aprilie 20.


Cu mila lui dumnez6u, Io ?tefanu voevod in pärnantulu Moldavii, insàtnnatu
dinu silinta noastrii toatie, pan vérii, prin audziré, au venitu inaintea noastrà
çi inaintea ai nostriloru boeru 1VIoldovii, sluga noastrà loan Morozanul i s'au
jaluitu noa.6 cu mari jalobä. 0 cn mari märturie, di acolo, dela mil-Ha sa §i clän
rostirea gurii lui amu primitu zate dela mo§u domniei mele tefanu vodà, unu
loen din pustii, intré Ciuluci, PAntAna Radului, ednacu cAnd au oqtitu Tatarii
pämântu.
$i noi väzindu a lui mari jalob6 i maxi märturie i noi a0jderea i dela noi
Inca lui amu dat 0 am intäritu a lui dreptu di acmu, adied fdspunsulu locu ei
s'au slobozitu intrii Ciuluci, Vântana Radului, ednacu a§ijderea lui i unen cu
totu venitulu, lui i copiilor lui i nepotiloru lui i nepotiloru nepotiloru 0 la

1) loc rupt in orig.

123

www.dacoromanica.ro
totu nearnulu lui, ci s'a [tra]trage di aproapii nemiFatu sä fie in veci, denu hotarAle
acestui loe slobozitu, intre Ciuluci, Fäntâna Radului, ednacu, adia ce sd incepé
dupá dsu, din. Ciulucu stälpu 1.1 pesté câmpu la gura VE Räului, la stálpu qi
pe dealuln väii aceei din stälpu pánä in stälpu, 'Allá la drumulu celu mari, ci
mergi la Nistru, i drumulu panä la movila ce este in Ciuluculu celu mari
piste Ciulucu la dealu, la stalpu §i. dela acelu stälpu peste. ampu, pintre tarink
dinu stâlpu in stälpu, pänä in Ciulucu, la stälpu, i pré Ciulucu, "Vana la stälpu
de unde intái amu inceputu hotarulu acelui locu slobozit. Si pentru aceasta este
credinta a nostrui mai sus numit Stefan voevodu §.1 credinta priluarea blinatului
domniei mele, Petra, credinta boeriloru noqtri, .credinta boeriloru Isacu,
credinta boerului Petrea, credinta boerului Sandru, credinta laberului Negrilk
credinta boerului Cozma, credinta tuturoru boeriloru no.5tri, a mariloru §i a
miciloru.
A noasträ lucrare intäririi, ca sä intáireascä lui mai incredintatà i mai intä-
ritä di acmu la mai multa: intärire i incredintare la toatä aceastä mai susu scri-
soare, amu poruncitu noi a nostru credinciosu/ui boeru, Trotu§anul logofátulu,.
sä serié, dea a noastrà peceatá sä sa spanzure cátra aceastä carte a noastrk
Scrietarulu Sámienu, In Sávicea <Suceava), la anul 7026 (1518> April 20..
Dupl M. Cosackeseu, Doc, mold. dela tefAnitä. yoeved, P. 47-48.
Trad. rom. confuzA, aproape f AA. inteles.

118
1518 (7026) Aprilie 21, 115r15u.
Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cä a venit inaintea noastrà i inaintea.boierilor nqtri moldoveni.sluga
noasträ Ion, fiul lui Zaharia, nepotul lui popa Pktru,. de bula voia lui, nesilit
de nirneni, nici asuprit §i a vändut ocina lui dreaptá din uricul bunicului sdu
popa Petre, pe care 1-a avut el dela strdbunicul nostru, dela Alexandru voevod,
patra parte din satul Popeni, partea ce este dinspre biserick pe Iubdneasa,
várului säu, slugii noastre Iura pentru 300 zloti tätárqti. i värul ski; sluga
noastrá Iur§a, a plait deplin toti ace§ti mai sus scri§i bani, 300 zloti tätärá§ti,
In mande slugii noastre Ion, fiul lui Zaharia, nepotul liii popa Pdtru; inaintea
noasträ i inaintea boerilor no§tri.
Deci, noi, väzând bula' voia lor §i. tocmeala i plata deplink iar noi dease-
meni i dela noi am dat §i. am infärit slugii noastre, Iur§a, aceastä apatía parte
din satul Popeni, partea ce este dinspre bisericä, pe Iubäineasa, ca sä-i fie lui
deja noi uric i cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor lui i stränepotilor

124

www.dacoromanica.ro
lui i rastranepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat
neclintit niciodata, in ved.
Si h.otarul acestei a patra parte a satului Popeni, partea ce este dinspre
biserica, pe Iubaneasa, s'a' fie din tot hotarul a patra parte §.1 dupd hotarul vechi,
pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului meu frate, Petru, i credinta boerilor nWri:
credinta panului Isac, credinta panului Petre vornic, credinta panului Sandru,
credinta panului Negrila, credinta panului Cozma, credinta panului Vasco, cre-
dinta panului GrincoVici i a panului Talaba cei de Hotin, credinta panului Coste
§i a panului Condre cei de Neamt, credinta panului Petrica i a panului Toader
cei de Cetatea Nona, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Hrana si:atar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sarpe postelnic,
credinta panului Sacuian ceapic, credinta panului Starcea stolnic, credinta
panului Catelean comis §i. credinta tuturor boerilor no*tri moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tärii noastre, din copifi no§tri sau
din neamul nostru sau pe oricine Il va alege dumnezeu sà fie domn al tarii
noastre Moldova, acela sà nu-i clinteasca dania i intarirea noasträ., ci intd-
reasca i sa-i imputerniceasca, fiindcà i-am dat lui, pentruca ne-a slujit noua
drept i flúida. §i-a cumpärat cu banii
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru jupan Totru§an logofält sá serie i sà atarne
pecetea noastrá la aceasta carte a noastra.
A scris Oanta la Harlau, in anul 7026 (1518) luna Aprilie 21 zile.
Arh. St. Bue., Peceti, nr. 241.
Orig. slav, perg., pecete atarnata.
Cu o copie i o trad. rom.

119
1518. (7026) Aprilie 22, Harlalu.
Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei. Facem
-cunoscut cu aceasta caite a noastra, tuturor celor ce o vor vedea san o vor auzi
citindu-se, ca acest adevärat credincios al nostru pan Toader paralab de Cetatea-
Nona. ne-a slujit drept i credincios. Deci, noi vazand slujba lui dreapta §.1 cre-
dincioasa catre noi, 1-am miluit cu mila noastrà deosebita i i-am dat i i-am
intarit, de la noi, in tara hoastra. Moldova, dania i intárirea parintelui domniei
mele Bogdan voevod, trei locuri de pustie, un loe pe M'e, pe partea de dincolo
a Bacului, intre Dragan i intre Purcel, alt loc pe Cahov mai jos de Troian, la
Fantana Mare, al treilea loe la capatul de jos al Beleei i cu iezercanele care sant
In acela§i h.otar, insà afarä de Beleoa §i de Chiciti.

125

www.dacoromanica.ro
deasemenea un sat pe Satna, anume Feredeiani, acest sat pe care el 1-a
cumpärat pentru 400 de zloti tatare§ti de la Marica, fiica Vasutchi, nepoata luj
Petru spa:tar, din privilegiul bunicului ei, Petru spätar, pe care el 1-a avut dela
inaintaqii no§tri, dela Ilia§ qi dela atefan voevozi. ai un sat pe Cozancea, anume
Corce§ti, acest sat pe care el 1-a cumparat dela Zoica §i dela sora ei, Varvara,
fiicele lui Sima Corcea, pentru 500 de zloti tatare§ti.
Toate aceste mai sus serse sa-i fie lui dela noi uric qi cu tot venitul, lui §i
copiilor lui i nepotilor lui §i stranepotilor lui §i rastranepotilor lui §i intregului
lui neam, cine se va alege cel mai deaproape, neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acestor trei pustii: un loc pe Bac, pe partea de dincolo de Bac,
intre Dragan qi intre Purcel, alt loe pe Cahov, mai jos de Troian, la Fantana
Mare, al treilea loe care este la capatul de jos al Beleei i cu ezercanele care sunt
tot in acela§i hotar, insä garb.' de Beleoa 1), A' fie cat vor putea folosi trei sate,
fiecare cu hotarul sau, insa din destul.
lar hotarul acestor douà sate, anume al Perediianilor pe Sitna, altul pe
Cozancea, anume Corce§ti, sä le fie lor din toate partile, dupa hotarul vechi,
pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod §i credinta preaiubitului frate al domniei mele, Petru §i credinta panului
Petru vornic, credinta panului aandru, credinta panului Negrila, credinta panului
Cozma, credinta panului Vasco, credinta panului Grigorovici §i a panului Talaba
parcalabi de Hotin, credinta panului Costea §i a panului Condrea parcalabi de
Neamt, credinta panului Petrick' parcälab de Cetatea-Noua, credinta panului
Arbure portar de Suceava, credinta panului Hrana spa:tar, credinta panului
Ieremia vistier, credinta panului aarpe poste/nic, credinta panului Sacuian
cea§nic, credinta panului Cätelean comis §i credinta tuturor boierilor no§tri, mari
§i mici.
lar dui:A viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre Moldova, sau din
neamul nostru sau, iara§i, pe ori cine Ii va alege dumnezeu sä fie domn al tarii
noastre Moldova, acela sà nu-i clinteasca dania §i intarirea noastra a tuturor
acestor mai sus serse, ci intareasca i sa-i hnputerniceasca, pentruca-i este
dreapta slujba §i dreapta lui cumparaturä, pentru banii lui drepti.
Dar pentru mai mare putere ì intärirea tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totru§an logofat sà serie §i sá atarne pecetea
noastra de aceasta carte a noastrà.
A scris Dump. Cozmovici in Harlau, in anul 7026 <1518) Aprilie 22.
Arh. St. Iasi, neinventariate.
Copie slava.
Cu o trad. rom. In Acad. R.P.R., XV/I66.

1) lipseste: Chicita (v. mai sus).

126

www.dacoromanica.ro
120
1518 (7026) Aprilie 23, Mrliu.
t Din mila luí dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarií Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca acest adevarat credinciosul nostru pan Grincovici parcalab de
Hotin a slujit mai Inainte parintelui domniei mele Bogdan voevod, iar astäzi
slujeste nouà drept i credincios.
De aceia noi, vazAnd dreptcredincioasa lui slujba catre noi, 1-am miluit
pe el cu mila noastra deosebita, i-am dat i i-am intärit lui, in tara noastra, in
Moldova, ocinele lui drepte, din uricele lui drepte, un sat anume Dragusani,
alt sat Ecusani, cari i-au fost date luí aceste sate de unchiul sau Steful pârcalab,
ca s5.-i fie lui dela noi uric si cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor lui
stranepotilor lui i rastranepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel
mai apropiat, neclintit niciodata, in vecii vecilor.
lar hotarul acestor douà sate, anume Dragusani i alt sat anume Bcusani,
care i-au fost date lui aceste sate de unchiul sat' *teful pàrcalab. , sa fie din toate
partile, dupa hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele, Petru <si> 1) credinta
boierilor nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta
panului Sandru, credinta panului Negrila, credinta panului Cozma, credinta
panului Vasco, credinta panului Grincovici si a panului Talaba pArcalabi de
Hotin, credinta panului Costea, credinta panului Condrea parcalabi de Neamt,
credinta panului Petrica si a panului Toader, credinta panului Arbure portar
de Suceava, credinta panului Hrana spatar, credinta panului Ieremia vistier,
credinta panului *arpe postelnic, credinta panului Stfircea stolnic, credinta
panului Catelean comis i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre Moldova, sau din
copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi pe ori cine H. va alege dumnezeu
sa fie doznn al tarii noastre, Moldova, acela sa nu le clinteasca dania
intarirea noastra, ci sà le Intareasca çi sa le imputerniceasca, pentru dreapta
credincioasa lui slujba i pentruca-i este lui dreaptä mina i danie dela unchiul
sau pan Steful parcdlab.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrusan logoat sà scrie i sá atkne pecetea
noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Duma Cozmovici la Harlau, In anul 7026 <1518> Aprilie 23.
Ark St. Bile., Peceti, nr. 14o.
Orig. slay, perg., pecete ati.rnatA.
1) omis in orig.

127

www.dacoromanica.ro
121
1518 (7026) Noembrie 9.
-1. Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tutu:ror celor ce o yor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà a venit inaintea noasträ i inaintea boierilor no0ri moldoveni
Anura, fiica lui Toader, de Mina voia ei, nesilita de nimeni, nici asuprità- 0 a
dat nepotului sau, slugii noastre credincioase pan Gavril vistier, jumatate de
sat din Bure0i, partea de jos. Si privilegiul de intärire, ce l-a avut ea dela sfant-
raposatul pdrintele domniei mele pe aceasta jumatate de -sat, din Bure0i, pe
partea de jos, Inca l-a dat in mainile slugii noastre, credinciosului pan Gavril
vistier.
Si. intru aceasta, deasemeni a venit inaintea noastrá i inaintea boierilor
no0ri moldoveni aceia0 Anura, fiica Marurai, nepoata lui Mihail Misici, tot
de bunä voia ei, nesilita de nimeni nici asuprita, a dat 0 a läsat nepotului säu,
slugii noastre credincioase, panului Gavril vistier, toate dreptele sale bcine,
oricate a avut bunicul ei Mihail Misici, data sate, anume Mihailouti, unde se
impreunä. Siretiurile, unde a fost jude Petrinca, <0> alt sat pe Trestiana, la gura
Rudei, anume satul Mihuceni i gorocli§tea cu toate poienile. Si privilègiile ce a
avut bunicul ei Mihail Misici dela Alexandru voevod 0 dela Stefan voevod
dela inainte raposatul parintele domniei mele Bogdan yoevod, de intaritura pe
aceste douá sate, anume Mihailouti, unde se impreuta Siretiurile, uncle a fost
Jude Petrinca, alt sat pe Trestiana, la gura Rudei, anume satul Mihuceni, inca
le-a dat aceste- privilegii in mainile nepotului sau, slugii noastre credincioase
pan Gavril vistiér; inaintea noastra i inaintea boierilor no§tri moldoveni.
Deci noi, vazand buna lor vointà i danie, noi deasemeni 0 dela noi am dat
0 am intärit slugii noastre credincioase pan Gavril vistier aceasta jumatate de
sat din Bure0i, partea de jos 0 aceste .doua sate, anume Mihailouti, unde se
impreuta Siretiurile, unde .a fost jude Petrinca, alt sat pe Trestiana, la gura
Rudei, anume satul Mihuceni, ca fie lui dela noi uric 0 cu tot venitul, lui
nepotilor lui i stranepotilor lui i rästranepotilor lui i intregului lui neam,
cine i se .Va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acestei jumatati de sat din Bure0i, partea de jos, Wife jumä-
tate .din acest hotar. Si hotarul Mihai1ouibor, un.de a fost jude Petrinca, sà fie
hotarul vechi, pe unde din veac au folosit. i hotarul Mihucenilor, care este pe
Trestiana, la gura Rudei, &a.' fie pe unde a hotarnicit pan 'Mufti logoat i cu
megia0i, din vale, dela Trestianita dela satul Neamtulni,. sa fie
printre dansele, incepand din marginea dumbravii, dela un stejar uscat i insemnat,
de acolo drept spre sat, la un par insemnat, imprejurul caruia este o
movila, apoi peste parAul Cotovetului, deasupra fantanii, la movila sapatfi,

728

www.dacoromanica.ro
apoi drept peste camp, la o movi1á apatà, apoi la unghiu/ tarinei, la o movil5
säpat5, apoi drept la varful dealului, la stejarul insemnat, de acolo drept /a
bucoving la p5rAul Derehluiu. Acesta este tot hotarul dinspre Trestianita, iar
dinspre alte pärti $a fie dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit, iar in
bucovin5., cat vor putea deschide i curgti.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru, credinta boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului PAtru vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului Negria, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici si a panului T5Ilabä pArealabi de Hotin, credinta panului Coste si a
panului Condre pArc5labi de Neamt, credinta panului Petricg si a panului Toader
p5rcAlabi de Cetatea-Noua, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta
panului Hran6 sp5tar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sarpe
postelnic, credinta panului Sacuian ceasnic, credinta panului Starcea stolnic,
credinta panului CAtelean comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari i mici.
lar dupà viata noastrà, cine va fi domn al tärii noastre Moldova, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau pe ori cine Il va alege dumnezeu sà fie domn
al tärii noastre Moldova, acela sà nu-i clinteasc6 dania i int6rirea noastr5, ci
s51-i intäreasc6 i imputerniceasc5, pentru dreapta lui slujbä i pentruca-i este
danie i infärire de bunä voie.
<lar pentru mai mare putere si> 1) intarire <a tuturor celor mai sus serse
am poruncit> credinciosului nostru pan Totrusan logof At s5 serie i sà atarne
pecetea noastrd <la aceastà> 1) carte a noastrà.
A scris Duma, <in anul 7026 <1518> Noembrie> 9 2).
Muz. Regional Suceava, nr. r7og.
Orig. slay, perg., pecete atknatg.
Cu douà fotocopii la Acad. R.P.R., Poto IV/13 si XXVI/io.
Cu o trad. rom. din sec. XVIII; ibid., LXXXII/77.

122
1518 (7026)Decembrie 20, Suceava.
t Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tárii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastà carte a noastr5 tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cà a venit inaintea noastr5 i inaintea boierilor nostri mol-
doveni sluga noastrà Trif, fiul Marenii, nepotul lui Oartà i vArul lui, Vasco

loe rupt i ters in orig.


data in fotografie acoperia; restabilia dup.& traducerea rom.

9 Documente Moldova c. 668 129

www.dacoromanica.ro
surorile lui, Carstina i Gatia, fiii Anei, fiica Sorei, toti nepotii luí Petru Oa*,
de buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au vândut din uricul lor drept
pe care ei 1-au avut dela Alexandru voevod, strabunicul domniei mele, o prisacä
unde a fost mânästire qi o poienita mica, ce asculta de mânastire ; au vândut
aceastä prisaca i unde a fost mg.nastirea cu poienita rugätorului nostru chir
Teoctist, mitropolit de Suceava, pentru 80 de zloti tà.'täre§ti.
rugatorul nostru chir Teoctist, mitropolitul Sucevei, a plait toti aceqti
mai sus scri0 bani, 8o de zloti tätarqti, in mâinile slugii noastre Trif, fiul Marenii,
nepotul lui Oarta 0 a varului lui, Vasco 0 a surorii lui, Cantina i Agatia 1),
fiii AnuFai, fiica Sorei, nepoata lui Petru ()art& inaintea noastra i inaintea
boierilor no§tri.
De aceia noi, vazand bunä voia lor i tocmeala §i plata deplina i noi dease-
ineni 0 dela noi am dat i am intarit rugátorului nostru chir Teoctist, mitropolit
de Suceava, ca sa-i fie lui dela noi uric 0 Cu tot venitul lui. $i iarài, dupa
moartea sfintiei sale, sa fie acestui sfant loe unde va zacea trupul sfintiei sale,
neclintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestei prisaci cu mânastire, incepand dela pisc 0 dela obrejia
poienii, apoi pe obrejie imprejurul poienii, pAna la märul ro, apoi drept la
pârau, apoi pe pârau la vale, peste drum, pang unde se impreuna pArgul cu
Teplita 1), apoi pe Toplita in sus, imprejurul prisacii i imprejurul mAnastirii,
apoi dela Toplita drept la acest pise, de unde dintaiu am inceput. Acesta este
tot hotarul acestei prisaci i manastiri.
lar in Toplitä, fac51 moara, dacà va putea.
*i la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi *tefan
voevod i credinta fratelui domniei mele Petru i credinta boierilor noqtri: cre-
dinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului *andru,
credinta panului Negrila, credinta panului Vasco, credinta panului Grincovici
a panului Talabl paredlabi de Hotin, credinta panului Costea 0 a panului
Condrea parcalabi de Neamt, credinta panului Petrica i a panului Toader pfir-
calabi de Cetatea Noua, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, cre-
dinta panului Hran6 *5...tar i credinta panului Ieremia vistier, credinta panului
*arpe postelnic, credinta panului Sacuian ceapic, credinta panului Starcea
stolnic, credinta panului Catelean comis i credinta tuturor boierilor no*tri mol-
doveni, mari ì mid.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii no§tri
sau din neimul nostru sau iara0 pe ori cine va alege dumnezeu sa fie domn al
tarii noastre Moldova, acela sa nu-i clinteasca dania i intarirea noastra, ci

1) a§a in orig.

130

www.dacoromanica.ro
intäreascd i sà-i imputerniceasc5., pentrud am dat 0 am Intkit, deoarece el a
cumpärat pentru banii säi drepti.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru jupan Totru§an logoat sd serie i sà atdrne
pecetea noastrd la aceastä carte a noastra.
A scris Glavan la Suceava, in anul 7026 <1518> Decembrie 20.
Arh. St. Buc., Sectia Istoricà, ur. 47.
Orig. slav, perg., pecetea
Cu o trad. rom. neterminatl, din sec. XVIII.
Pentru lipsa pecetii exista pe act urmatoarea indicatie in chirilicA: Pecetea s'au
tilet la anul r8o6 Mai. SA se vadä corespondents nr. 69: Muntii m-rii Secului.

123
1518 (7026) Decembrie 26, Suceava.
t Din mila lui dumnezeu, noi tefan voevod, domn al tdrii Modovei.
Facem cunoscut cu aceastd carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, cd a venit inaintea noasträ i inaintea boierilor no§tri
moldoveni credinciosul nostru boier, pan Cozma arpe postelnic, nesilit de
nimeni, nici asuprit 0 a schimbat ocinele sale drepte i cump5rätura sa, din
uricul s.du drept, ce el a avut dela pdrintele domniei mele Bogdan voevod, pe
care el o cumpkase aceastd jumdtate de sat, anume Carste§ti, ce este pe Calni§,
partea de sus, pentru 220 zloti atare§ti, dela Sora, fiica lui Ile Boldi§ 0 dela
vdrul sau, dela Lazor Gra§ità, nepotii lui Danciul Boldi§ §i din privilegiul de
mdrturie, ce a avut Danciul Boldi§ dela bunicul domniei mele stefan voevod.
Insà privilegiul ce a avut Danciul Boldi§ dela strdbunicul domniei mele, dela
Alexandru voevod, a ars. i a schimbat aceastd jumätate de sat, Carste§ti, ce
este pe Calni§, partea de sus 0 patru parti din sat din Ilie§e§ti, pe care le cum-
pärase pan Cozma arpe postelnic aceste patru pàrti din Ilie§e§ti dela slugile
noastre, dela Gavril 0. dela Roma§co, dela fiii Sorei, 0 din privilegiul de cumpà-
rdturà ce a avut mama lor Sora dela bunicul domniei mele, ,Stefan voevod,
pentru 120 de zloti tätdre§ti, cu sluga noastrà credincioasä, cu Petru fost par-
&gab, fiul lui Paco Traciug51. i sluga noastrd credincioas5. Petru fost pArcAlab,
fiul lui Paco Hä.cing5., a dat credinciosului nostru pan, lui Cozma ,,arpe postelnic
ocina i dedina lui dreaptà din uricele lui drepte pe care le-a avut tatäl sdu de
cumpàrdturä dela bunicul domniei mele tefan voevod. Dar privilegiul de mär-
turie pe care l-a avut Oanca dela sträbunicul nostru, dela Alexandru voevod,
.

pe care Il cumpdrase tat5.1 lui, Paco Ildciug5., dela Maru§ca, fiica lui
acest sat, unde a fost casa lui Oanc5., pe Cracdu i cu moara la Cracdu, l-a pierdut
când au venit Turcii cu fäsboiu asupra tdrii noastre. i o mânästire a Tur-
9*
131

www.dacoromanica.ro
batului, ce se numeste acum Brusturi, pe care o cumpgrase aceastg mangstire
tatgl lui, Pasco laciugg, dela Alexa i dela Mihnea, nepotii lui Turbatul si din
privilegiul ce au avut ei dela strgbunicul nostru, dela Alexandru voevod, pentru
240 de zloti tatgresti.
De aceia noi, vazand buna lor voie i tocmealà si bun schimb i noi dease-
meni si dela noi am dat credinciosuluí nostru pan Cozma arpe postelnic acest
sat, anume unde a fost casa lui Oancg, pe Cracäu i cu moara la email si o
mangstire a Turbatului, ce acum se numeste Brusturi, ca sä fie lui dela noi
uric si cu tot venitul, lui, nesilit niciodata, in veci.
lar hotarul acestui sat, anume unde a fost casa lui Oancg, pe Cracgu si cu
moara la Cracgu c al acestei mangstiri a Turbatului, care acum se numeste
Brusturi, sá fie din toate pgrtile, dupg hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
intru aceasta, in aceiasi zi a venit inaintea noastrg i inaintea boierilor
nostri credinciosul nostru pan Cozma arpe postelnic si a binevoit, cu bung voia
sa ci curata ci luminatà inina si a dat pentru sangtatea si m'antuirea sufletului
sgu sfintei noastre mangstiri dela Neamt, unde este hramul înàlt5.rii domnului
dumnezeu i mantuitorului nostril Iisus Hristos ci unde este igumen ruggtorul
nostru popa Partenie, acest mai sus scris sat, anume uncle a fost casa lui Oancg
pe Cracgu c cu moara la Cracgu c mangstirea /ui Turbatu, care acum se numeste
Brusturi i fried' a dat un sfeSnic de sasesprezece some, de argint i o cadelniti
de cinci some, tot de argint si un pahar de argint si cinci linguri de argint si un
patrafir cusut cu fir si cu icoane ci mgrggritar i canafi cu aur i märggritar si
alte podoabe, odgjdii bisericesti, din ursinic italian, cu aur.
De aceia noi, väzand bung voia si dania lui, ce a dat pentru sangtatea
pentru mantuirea sufletului &au, tot acest sat mai sus scris çi mangstire çi noi
deasemeni si dela noi am dat si am intgrit sfintei noastre mangstiri dela Neamt,
unde este hramul inältärii donanului dumnezeu si mantuitorului nostru Iisus
Hristos, ca sg fie acestei sfinte mangstiri a noastre dela Neamt uric si cu tot
venitul, neclintit niciodatg, in veci.
intru aceasta, in aceiasi zi au venit inaintea noastrà si inaintea
boierilor nostri, ruggtorul nostru popa Partenie igumen si cu toti fratii din
mangstirea Neamtului, deasemeni de buná voia lor, nesiliti de nimeni, niel asu-
priti s'au intocmit cu credinciosul nostru, cu pan arpe postelnic, ca pang
and va fi sfanta. mangstire si cine va fi igumen çi frati in mangstire, in timpul
vietii lor si iargsi dupg viata lor, ei sá slujeascg, in tot postul uspeniei ngscg-
toarei de dumnezeu, in fiecare zi, paraclis, ing pang and va fi viu credinciosul
nostru pan Cozma arpe postelnic ci iargsi, dupg viata çi moartea lui, cine va
fi igumen çi toti fratii, in aceastá sfantä manästire, ei sà aibg a pomeni toate
pomenile ate trebuiesc dela inceput-pe un an si iaräsi and se implineste anul,
ei sä and a-i face pomenire ci iara'si de acolo inainte, in fiecare an sä. slujeascg

132

www.dacoromanica.ro
la vecernie, par6stas i coliva, iar la utrenie, leturghie i colivä i tuturor fra-
tilor se va da prilivca.
lar /a aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi ?tefan
voevod i credinta preaiubitului frate al donmiei mele Petru i credinta tuturor
boierilor no§tri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta
panului ?andru, credinta panului Negrila, credinta panului Vasco, credinta
panului Grincovici 0 a panului Talabà cei de Hotin, credinta panului Coste
0 a panului Condre cei de Neamt, credinta panului Petrica 0 a panului
Toader cei de Cetatea Nou5., credinta panului Luca Arbure portar de Suceava,
credinta panu/ui Hrana spa...tar, credinta panu/ui Ieremia vistier, credinta
panului Sacuian ceanic, credinta panului Starcea stolnic, crediuta panului
Catelean comis i credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn din copiii no§tri sau din neamul
nostru sau iara0 pe ori cine 11 va alege dumnezeu. sa fie doran al tärii noastre
Moldova, acela sa nu le clinteasca dania i intarirea noastra, ci sa le intareasca
tmputerniceasca, pentruca le-am intarit 0 le-am imputernicit.
?i iar4i, cine va fi igumen i frati, in aceasta inainte zisa manästire a Neam-
tului, ei deasemeni sa slujiasca i sà faca pomenire credinciosului nostru pan
Cozma ?arpe postelnic, cum spunem mai sus.
?i iar'50, cine ar cuteza sa clinteascà sau sà nu implineasca intoCmirea lor,
acela sa fie neiertat de domnul nostru Iisus Hristos i sa dea räspuns inaintea
cumplitei judecati a domnului duranezeu i mantuitorului nostru Iisus Hristos.
lar pentru mai mare putere i ntarire, am poruncit credinciosului nostru
pan Totru§an /ogofat sa serie i sal atarne pecetea noastra la aceasta carte a
noastra.
A scris Mihnta la Suceava, in anul 7026 <1518> Decembrie 26.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt,
Orig. slay, perg., pecete cazutà.

124
1518 (7026) Decembrie 26, Suceava.
1. Din mila lui dumnezeu, noi ?tefan voevod, domn al tarii Moldovei. racem
cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca d5.m 0 am dat sfintei noastre manastiri dela Neamtul, unde este
hramul inaltarea domnului dumnezeu 0 a mantuitorulul nostru Iisus Hristos
unde este igumen Partenie, un sat pe Cracau, anume unde a fost Sas Dan,
pe care l-a dat acest sat Reate, la moartea sa, pentru mantuirea sufletu/ui sau,
In zilele bunicului domniei mele ?tefan v'oevod, pe care Il cumparase Reateq
acest sat dela sluga noastra, dela Carstea Iucapnul 0 din uricul sau drept, ce a

133

www.dacoromanica.ro
avut el dela strälunchii nostri, dela Ilias si dela Stefan voevozi, pentru 300 de zloti
tätäresti, ca sà fie sfintei noastre mänästiri dela Neamt uric si cu tot venitul,
neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acestui sat, anume unde a fost Sas Dan, sä. fie din toate pärtile
clupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod si credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru s'i credinta tuturor
boierilor nostri: credinta. panului Isac, credinta panului Petra vornic, credinta
panului Sandru, credinta panului Negrilà, credinta panului Vasco, credinta.
panului Grincovici si a panului Talabä päreälabi de Hotin, credinta panului Costea
si a panului Condrea cei de Neamt, credinta panului Petric6 si a panului Toader
parcalabi de Cetatea Nouä, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava,
credinta panului Hrang spältar, credinta. panului Ieremia vistier, credinta panului
Cozma *arpe postelnic, credinta panului Sacuian ceasnic, credinta panului Starcea
stolnic, credinta panului atelean comis si credinta tuturor boierilor nostrit mari
si mici.
lar dupà viata noasträ, cine va fi domn si din copiii nostri sau din neamul
nostru sau iardsi pe ori cine il va alege dumnezeu sà fie domn al täri noastre
Moldova, acela sà,' nu le clinteasa dania si intärirea noasträ, ci sä intäreasa sfintei
noastre mänästiri Neamt, unde este hramul inäitarea domnului dumnezeu si a
mäntuitorului nostru Iisus Hristos, ce el a dat pentru sufletul säu.
lar pentru mai mare putere si intärire, am poruncit credinciosului nostru
pan Totrusan logofält sä serie si sà: atärne pecetea noastrà la aceastà carte a noasträ.
A scris Mihuta la Suceava, in anul 7026 <1518> luna Decembrie 26.
Atli. St. Buc., M-rea Neaint, VII/2.
Orig. slay, perg., pecete cazuta.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.

125
1518 (7026) Decembrie 31, Suceava.
*tefan voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tärii Moldovei. Iatä a venit
inaintea noasträ si inaintea boierilor nostri credinciosul nostru boier jupan Cozma
Sarpe postelnic si a voit cu bunä voia sa si luminatä inimä, nesilit de nimeni
si a dat ocina sa dreaptà si cumpärätura sa, jumätate de sat anume Plopestii,
pe Trotus, partea de sus, din privilegiul de cumpäraturä, ce a avut el dela dom-
nia mea, pe care el o cumpärase aceastä jumätate de sat dela Cerna si dela sora
ei, dela Bura, nepoatele de sorä ale lui Balea Plopescul, pentru 180 zloti tätäresti.
*i deasemeni si cealaltà jumätate de sat, tot din acest sat din Plopesti, care este

134

www.dacoromanica.ro
Pe Trotus, partea de jos, pe care el a cumparat-o dela sluga noastra, dela Sacota,
Pe care acesta o cumparase aceasta jumatate de sat din Plopesti, partea de jos,
dela femeile mai sus scrise, dela Cerna si dela sora ei Bura, nepoatele de sora ale
lui Balea Plopescul.
$i privilegiul ce ei au avut dela straunchii nostri, dela Ilieas si dela
$tefan voevozi, pentru 200 zloti tataresti, cu privilegiul de cumparatura ce
a avut Sacota dela bunicul domniei mele, $tefan voevod, pe aceasta jumatate
de sat care este pe Trotus, ci el 1-a pierdut ; astfel, dacà se va gasi acel privi-
legiu, oriunde, atunci nici el, Sacotä, nici copiii lui, nici intregul lui neam, sa nu
aiba a pari si nici a castiga niciodata, in veci. $i iarài, nici din copiii nostri, <ori>
din neamul nostru, sà nu aiba a tine lege, caci el singur ne-a marturisit ca privi-
legiul sail el 1-a pierdut.
<Acest sat 1.-a dat > 1) sfintei noastre manastiri dela Tazlau, unde este hramul
nasterii nascatoarei de dumnezeu Maria si unde este igumen rugatorul nostru
popa Paisie.
De aceia noi, vazand buna voia lui si tocmeala si btmá danie si noi deasemeni
si ¿lela noi am dat si am intärit sfintei noastre manastiri dela Tazlau acest sat
mai sus scris, anume Plopestii, care este pe Trotu§ si cu mori si cu steaze la Trotus,
ca sa fie sfintei noastre manastiri uric, cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci,
lar h.otaru/ acestui sat, anume Plopestii, care este pe Trotus si cu mori si cu
steaze, sa fie dupa hotarul vechi, pe unde din vea c au folosit.
iarasi, intru aceasta si in aceiasi zi, au venit inaintea noastra si inaintea
boierilor nostri rugätorul nostru popa Paisie igumen si cu toti fratii din sfanta
manästire dela Tazläu, de asemeni de bunà voia lor si s'au intocmit cu credincio-
sul nostru, Cu pan Cozma $arpe postelnic, ca pana &and va fi sfanta manastire
si cine va fi igumen i frati in manastire, in timpul vietii lor si dupá." viata lor,
ei sa aiba a sluji in tot postul uspeniei näscatoarei de dumnezeu, in fiecare zi
paraclis, dar pana ce va fi el viu. $i iarasi dupà viata lui si iarasi i dupa viata si
moartea lor, cine va fi igumen i toti fratii, in aceasta sfanta manastire, ei sa. aibà
a sluji toate pomenirile, cate trebuiesc intai, in rastimp de un an si iarasi, cand i
se Ira implini anul, de asemeni ei sa aiba a-i face pomenire si deasemeni, de atunci
inainte, in toti anii sa. aiba a-i sluji, la vecernie, parastas i coliva si la utrenie,
liturghie i coliva i tuturor fratilor sà li se dea prilivca.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi $tefan
voevod i credinta.preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta tuturor
boierilor nostri.
Aceasta scriem din Suceava, anul 7026 <1518> Decembrie 31.
Boiarii anume: Totrusan mare logofät, Isac mare vor., Petra mare vor.,

omis in copie.

135

www.dacoromanica.ro
Sendre §i Negrilà i Vasca i Grincovici i Talaba parcalabi de Hotin, Coste §i
Condre par. de Niamtu, Petricg §i Toader de Cetatea Noua, Luca Arbure portariul
de Suceava, Hrana mare spat., Erimie mare vist., Säcuian mare pah., Starce
stolnecul, CataHan comisul.
Arh. St. Buc., ms. 629, f. 30.
Copie slava.

126

1519 (7027).
Copii. Suret di pi uricul sarbascu dela Stefan voivod, din let 7027 <1519).
Pacern §tiri cu acea4ta carte a nostrg tuturor cini vor vide-o sau cetindu-o
or ar auza-o. Adica au vinitu inainte nostra i inainte boerilor no§tri moldove-
ne§ti boeri, Mu§a, fata Mic§anii, de a ei buna voi, di nimine salita, nici asupritg,
au vendutu a sa dreaptä ocina i mo§ii, dintr'al sä.0 drept uricu, din dresul ci au
avutu de cumparäturd dela mo§ul domnii meli, Stefanu voivod, din giumatate de
satu de Sparieti a triia parte, slugilor nostri, Petru§cai i nemurilor lui, lui Balota,
lui Toadir i Mihul i surorii lor, Adamii, dreptu 6o zloti tätärä§ti.
Si slugili nostri Petru§ca i rudenii lui, Todir i lifihul i surorii loru, Adamii,
ei au platitu toti deplin acei de mai sus scri§ bani, 6o zloti tatarg§ti, in mainile
Mu§ii, fetii Mic§inii, inainte nostra 0 a boierilor no§tri.
Deci noi, vazandu a lor de bung voi tocmalä, i diplin p1at i noi a§ajdire am
datu 0 am intaritu slugilor nostre Petru§ca i lui Toadir i Mihul i surorii lor,
Adamii, din giumatati de satu de Sparieti a triie parte, insa sa li fii lor ace a triia
parte di satu di Sparieti in doo, giumgtate de ace a trie parte de satu ca sa fii a
Petru§cai... dinteace a triia parte... lui Toadir i Mihu i surorii lor, Adamii,
sä li fii lor 0 dela noi uric, cu totu vinitu i ficiorilor lor i nepotilor lor i sträne-
potilor lor §i tot neamul lor, cini sa va alegi mai de apropi, neclatitu niciodatä,
In veci.
lar hotaru acei a trie parte din giumaitate de satu de Sparieti ca sg fii din tot
hotaru a triia parte, iar despri alte hotara pi hotaru cel vechiu, pe undi din vechiu
au tinutu.
apoi, aceia esti credinta domnii meli, cari mai sus 1-am scris, Stefan voevod
credinta a preiubitului meu frateli domnii meli Petru 0 a tuturor boerilor, fiind
Trotu§anul logofatu mari.
Miron Gafincu uricari am scris, velet 7240 <1732) Iuli 22.
Dupg M. CostAchescu, Do. mold. dela tefänitá voevod, p. 158x59.
Trad. rom.

136

www.dacoromanica.ro
127
1519 (7027) Ianuarie 9, Sueeava.
f Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tarii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noasträ. tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca a venit inaintea noastra i inaintea boierilor no§tri moldoveni
sluga noastra Petru fost parcälab, de bunà voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit
si a vandut ocina sa dreapta i cumparatura sa, o bucata de pamant din hotarul
Laslaonilor, care sunt pe Cracäu, din partea de sus, pe care el o cump'arase aceasta
bucata de pamant dela Auuea, fiica Stanei, nepoata lui Laslàu globnic 0 din
priviiegiul de cumparätura, ce a avut el dela bunicul domniei mele Stefan voevod.
Aceasta a vandut-o slugii noastre Toader chmära§ de vistierie, pentru 280 zloti
tatareqti.
Si sluga noastra, Toader camara de vistierie, a platit toti acesti mai sus scri0
bani, 280 zloti tatareqti, in mainile slugii noastre Petru fost parcalab, inaintea
noastra i inaintea boierilor no§tri moldoveni.
De aceia noi, vazand bunk' voia lor i tocmeala 0 plata deplina i noi dease-
meni 0 <dela> 1) noi am dat 0 am intarit slugii noastre Toader caniara de
vistierie aceasta mai inainte zisa bucata de pamant, care este din hotarul Laslaoa-
nilor, care sunt pe Crack]. 0 care este din partea de sus, ca sa-i fie lui dela noi
uric 0 cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor lui i stranepotilor lui i rastra-
nepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit
niciodata, in veci.
lar hotarul acestei bucati de pamant, ce este din hotarul Laslaoanilor, din
partea din sus, sa fie incepand dela malul Cracaului, dela movila säpata, de acolo
la o salcie insemnata 0 la rantana Rece, de acolo peste camp, pana in marginea
drumului, la o movilä sapata, de acolo peste drum 0 peste camp, la un teiu gar-
bovit i insemnat 0 de acolo 0 dela marginea pädurii, drept in sus, prin padure,
apoi pana'n varful dealului. Acesta este tot hotarul acestei bucati de pamant.
lar la aceasta este credinta donmiei mele, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta tuturor
boierilor nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta
panului Sandru, credinta panului Negrila, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici 0 a panului Talaba parcalabi de Hotin, credinta panului Costea
a panului Condrea cei de Neamt, credinta panului Petrica 0 a panului Toader
cei de Cetatea Noua, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta
panului Hranà spatar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sarpe
postelnic, credinta panului Sacuian ceasnic, credinta panului Starcea stolnic,
omis in orig.

137

www.dacoromanica.ro
,credinta panului Cätelean comis, credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari si mici.
Iar dupá viata noastrà, cine va fi domn din copiii nostri sau din neamul
nostru sau pe ori cine il va alege dumnezeu sà fie domn al tkii noastre Moldova,
acela sa nu clinteasca dania si inarirea noasträ., ci sà-i in-CAI-easel si imputerni-
ceascA, pentrucA-i este lui dreaptà ocin6 s'i cumpLAturä, pe care el a cumparat-o
pentru banii sal drepti.
Si pentru mai mare putere si intärire, am poruncit credinciosului nostru pan
'Totrusan logoat sà." scrie si sà atArne pecetea noastrà la aceastà carte a noastr5.
A scris Mihuta in Suceava, in anul 7027 <1519> luna Ianuarie 9.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, VII/3.
Orig. slay, perg., pecete cäzutA.
Cu &mg traducen i rom., una din iSoo, cealaltg din prima jumatate a sec. XIX.

128
1519 (7027) Aprilie 28, IlarMu.
f Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, donm al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastá carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, c6 au venit inaintea noastrà si inaintea boierilor nostri moldoveni
rug5torul nostru popa Siloan igumen si cu toti fratii care sunt intru Hristos, dela
manästirea Bistrita, de bunä voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vândut
dreapta lor ocin51, din dreptul lor uric, ce au avut dela stràbunicul domniei mele,
(lela Alexandru voevod, un sat pe Biirlad, unde a fost cneaz Bacsan, care acum se
numesc Bacsanesti si cu mori la Mrlad, slugilor noastre Ion s'i fratilor dui> 1),
Giurgea si Nicoarà si surorilor lor Anghelina si Marica, pentru 500 zloti tbità-
resti.
Si slugile noastre Ion si fratii lui, Giurgea si Nicoarà si surorile lor Anghelina
si Marica, au plait toti acesti mai sus scrisi bani 500 zloti tätäresti, in mAinile
rug5.torilor nostri popa Silioan igumen si. tuturor fratilor, care sunt intru Hristos,
dela ma.näistirea Bistrita, inaintea noastrà." si inaintea boierilor nostri.
De aceia noi, väzând a lor bun51 voie si tocmealà si plata depliná si noi de-
asemeni si dela noi am dat si am intArit slugilor noastre Ion si fratilor lui, Giurgea
si Nicoarà si surorilor ion Anghelina si. Marica, acest sat, care este pe Barlad,
unde a fost cneaz Bacsan, care acum se numesc Bacsanesti si cu mori pe BArlad,
ca sà." fie lor dela noi uric si cu tot venitul, ion si copiilor ion si nepotilor lor si strà-
.nepotilor lor si räistranepotilor lor si intregului lor neam, cine li se va alege cel
..mai apropiat, neclintit niciodat5, in veci.

1) loe rupt in otig.

138

www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestui sat, care este pe Barlad, unde a fost cneaz Bacsan, care
acum se numesc Bacsane0i i cu mori pe Bklad, sä fie din toate pärtile dupä
hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boierilor
credinta panu/ui Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panu/ui
'Sandru, credinta panului Negrilä, credinta. panului Vasco, credinta panului
Grincovici 0 a panului Talabá cei de Hotin, credinta. panului Costea 0 a panului
Condrea cei de Neamt, credinta panului Petricl 0 a panului Toader cei de Ceta-
tea Nouäl, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului
Hradä spätar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului 5arpe postelnic,
credinta panului Sacuian cea5nic, credinta panului Starcea sto/nic, credinta
panului Catelean comis i credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari
mid
lar dupäl viata noastra, cine va fi <loran al' tärii noastre, din copiii no§tri
-sau din neamul nostru sau iar60 pe ori <cine> 1) 11 va alege <dumnezeu> 1), sä
fie domn al tfirii noastre Moldova, acela sà nu le clinteasc6 dania ì intäsirea
noasträ, ci sà le intäreascä i imputerniceascA, pentrucä de-am dat> 1) 0 le-am
infärit, pentru dreapta lor slujbä i pentruca ei 0.-au cumpärat pentru banii lor
drepti.
lar pentru mai mare putere i intárire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru jupan Totruan logorät sä scrie i sä atArne pecetea
noastrà de aceastä carte a noasträ.
A scris Glavan da> HArläu, In anul 7027 <1519> Aprilie 28.
<Pe verso, contemporan:> Ion cupar i fratii lui pe satul Bacsane0i de pe

Acad. R.P.R., XCIV/95.


Orig. slay, perg., pecete atarnatà, citzuf4.

129

1519 (7027) Junio.


j- Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei.
.cunoscut cu aceastä carte a noastrá tuturor celor ce o vor v'edea sau o vor auzi
citindu-se, <61 a venit inaintea noastrá i inainte a tuturor boierilor no0ri mol-
doveni, sluga noasträ 1) fiica lui Lazor Ungureanul, de> 1) bunä voia

i) loe rupt in orig.

139

www.dacoromanica.ro
ei, nesilità de nimeni, nici asupritä si a vandut ocina sa dreaptä, <ce a avut> 1)
1), <satele anume> 1) unde a fost Roman Bländul, pe Särata,
alt <sat, anume unde a fost Husul> 1) slugilor noastre, lui Petru i fratilor
Aver si Albul i surorii lor> 1) Musei nepotului lor de sorà, Clinciul, si>
verilor lor Duma i Sandru si Ion si Andreica, pentru zloti tätgresti.
Si au plätit <slugile noastre Petrea i fratele lui> 1), Aver 0 Albul i sora lor Musa
nepotul lor de sofa', Clinciu i verii lor Duma si Sandru si Ion si Andreica, toti
acesti mai sus scrisi bani 1) zloti tätäresti, in mäinile 1), fiica
lui Lazor Ungureanul, inaintea noasträ' i inaintea <boierilor> 2) nostri.
De aceia noi, väzänd bunä voia lor i tocmeala si plata deplinä, deasemeni
si dela noi am dat am intärit slugilor noastre, Pe> 1) tru i fratilor lui, Aver
Albul i surorii lor Musa si nepotului lor de sorà, Clinciul i verilor lor Duma
Sandru si Ion 0 Andreica, <satele anume unde a fost Roman Bländul> 1), pe
Särata i alt sat, unde a fost Husul, ca säl le fie lor dela noi uric si cu tot veni-
tul. Insá sä le fie lor in trei pärti amändouä aceste sate, <anume unde a fost Roman
Bländul i unde a fost Hu>1) sul. Douà pärti din partea de jos, sä fie slugilor
noastre Petru i fratilor lui, Aver 0 Albul i surorii lor Musa si nepotului lor de
sord, Clinciul verilor lor > 1), Duma si Sandru si Ion si Andreica i copiilor
lor i nepotilor lor i stränepotilor lor i intregului lor neam, cine se va alege lor
cel mai apropiat, neclintit <niciodatà, in veci> 1).
lar <hotarul> acestor sate, ce sunt serse mai sus,sä.. fie din toate pärtile
dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisulni, <noi Stefan
voevod i credinta> 1) preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boie-
rilor nostri: credinta panului Isae, credinta panului Petru vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului <Negrilà, credinta panului Vasco, credinta panului
Grinco> 1) vici si a panului Talabä päreálabi de Hotin, credinta panului Costea
si a panului Condrea cei de Neamt, credinta panului Petrieä 0 a panului Toader
pärcAlabi <de Cetatea Nouä, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava,
credinta> 1 panului Hranä spatar, credinta < panului Ieremia vistier> 1), credinta
panului Sar<pe postelnic> 1), credinta panului Sacuian ceasnic, <credinta panului
Stäreea stolnic, credinta panului Catelean comis> 1) si credinta tuturor boierilor
<nostri moldoveni, mari i mici> 1).
dar dupa viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre din copiii nostri
sau din neamul nostru sau> 1) pe ori cine Il va alege dumnezeu sà fie domn al
tanii noastre Moldova <acela sa nu> 1) clinteascà dania i intärirea noasträ., ci sä
le intäreaseä i imputerniceascä, <pentrua le-am dat i le-am> 1) intärit, deoarece
le este lor dreaptà ocinà i pentrud ei au cumpärat <pe banii lor drepti> 1).
loc rupt in orig.
lipse§te in orig.

140

www.dacoromanica.ro
<lar pentru mai mare putere si> 1) intärire, am poruncit <credinciosului>
nostru <pan Totrusan> 1 logofät sä serie si sà atárne pecetea noasträ la aceasa
<carte a noasträ> 1).
<A scris > 1) in anul 7027 <1519> Iunie 1)

Arh. St. Buc., Ep. Hui, XXXIX/r.


Chig. slat?, perg., foarte §ters i rupt, din care lipse§te partea din dreapta, pecete
pierdutA.

130
1519 (7027) Iunie 4,
Stefan voevod, domn al tärii Moldovii. Iaa au venit inaintea noastrà i ina-
intea boierilor nostri, rugätorii nostri chir Paisie igumen i toti fratii cei in Hris-
tos, din mänästirea noastra dela Tazläu si ni s'au jäluit cu mare plingere, cä: au
v'enit Säcuii din Tara Ungureaseá si au stricat si au prädat mánästirea noasträ
dela Tazläu s't au luat toati averea manästireascä i odäjdiile i vasele bisericesti
si au täiat si au rupt privilegiile, ce au fost pe satele ce au ascultat de mLastirea
dela Tazau si ce au fost danie i intärire i cumpäräturà a bunicului domniei
mele Stefan voevod.
De aceia noi, Vázand pa.ngerea lor mare si iaräsi i risipa i prada, ce este
risipità i prädatà aceastä mänästire a noasträ dela Tazläu, cum ne este cunoscut
nouä i boierilor nostri, domnia mea intru aceasta am binevoit, cu bunä voirea
noastra, cu curatà i luminatà inimä i cu toatä bunä voia noasträ i cu ajutorul
lui dumnezeu, ca sà intilrim i säl imputernicim santa noastrà mänästire dela
Tazläu, care este la gura Pistoasei, unde este hramul nasterii näseätoarei de
dumnezeu i unde este igumen rugätorul nostru chir Paisie si am acut pentru
pomenirea sfänträposatilor inaintasilor i bunicilor i pärintilor nostri si pentru
pomenirea copiilor bunicului i pärintelui domniei mele i pentru sänätatea
mäntuirea noasträ si am dat si am in-0.'1.ft acestei mänästiri a noastre dela TazIä.u,
care este la gura Pistoasei, anume satul Borilestii i satul Dragotestii, in Campul
lui Dragos, pe Nechid, pe care le-a schimbat bunicul domniei mele Stefan voevod,
aceste douà sate, Borilesti i cu Dragotesti, cu Marina Lolca i i-a dat ei pentru
aceste dota sate, un sat Selevestri, amändouä cuturile, i Ina.' a adaus i i-a dat
240 de zloti tätäresti, ce a cumpärat bunul domniei mele Stefan Voevod acest
sat, Selevestrii, amändouà cuturile, pe care-I cumpärase bunicul domniei mele
Stefan Voevod, dela Danco, fiul lui Sima, nepot lui Drago s Viteazul i dela
nepotii lui de sofa', dela Giurge si dela Anusca i Vasutca si Maria si Neacsa.

1) loe rupt in orig.

141

www.dacoromanica.ro
*i lark* o mknkstire, ce se cheama manástirea sfântului Nicolai, unde a fost
Huba i cu satul si cu moara i selistea dela Nechid i cu hotarul vechi, pe care le-a
curnpärat bunicul domniei mele *tefan voevod dela chir popa Grigorie igumen
si dela toti fratii cei intru Hristos din mankstirea Bistrita, pentru 150 de zloti
tAtaresti si din privilegiul ce a avut mankstirea Bistrita dela strdbunicul donmiei
mele Alexandru voevod.
altà mankstire la Räcätku, in hotarul Horgestilor i cu dunk poieni, pe
amândonä pkrtile Cracätkului 1), pe care a cumpkrat-o bunicul domniei mele *tefan
voevod dela Isaia din ItAcktä.u, fiul lui Petrea Huhulea pentru 40 de zloti tätkresti
0 din privi/egiul ce a avut Petrea Huhulea dela strAbunicul nostru Alexandru
voevod.
*i un sat, anume Ursestii, pe Nechid, pe care dat Ursu acest sat inknkstirif
dela Tazldu si din privilegiul de intkrire, ce a avut Ursu dela bunicul domniei
mele *tefan voevod.
Aceste toate mai sus scrise sk fie sfintei noastre mânkstiri dela noi uric si
ca tot venitul, neclintit niciodatà, in veci.
lar hotarul acestor mai sus scrise sate sà fie dupà hotarele vechi. *i hotarut
mai sus scrisei mânästiri, ce este pe Räcktau, in hotarul Horgestilor, .din vale
de Innkstirea dela Gorjesti si dela Nanesti, incepknd din drumul mânkstirii,
dela un stejar insemnat, apoi drept la pardul Cracatdului 1), la malul Cracatdului 1),
la stejarul insemnat, de acolo cAtre cknip, la mar, lângà drum, apoi pe drum,
la teiu, dela teiu in sus pe drum, la un rdair insemnat, apoi iarksi in sus pe drum
la Strimturk, la un teiu insemnat, iar dinspre alte pkrti, dupd hotarul vechi pe
unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, *tefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boierilor
notri.
Aceasta scriem din Hâträu, anul 7027 (15195 Iunie 4.
Boiarii anume: Totrusan mare logofät, Isac i Peträ. voritic, $endre
Negrila si Vasca si Grincovici i Tälabk parcklabii de Hotin, Coste si Condre
parcklabi de Niamtu, Petrica i Toader pârcklabi de Cetatea Nola, Luca Arbure
portariul de Suceav<6 >, Hrank spat., Eremie vist., Cozma post., Säcuian p51.,
*Circe stolnecul, Toma Cätele comis2).

Arh. St. Buc., IT1S. 629, f.


Copie s1av5. sec. XIX.

asa In text.
2) lista boierilor, rom'ineste in text.

142

www.dacoromanica.ro
131

1519 (7027) Iunie 23,btu.


7027 <1519> Iunie 23. Io Stefan voevod, cu mila lui dumnezeu, domn tarii
Moldaviei. Pacem vtire cu aceastä carte a noastrá tuturor celor ce-or càuta pe
clânsa sau cetindu-o sá o auzà, precum au venit inaintea noastrà i inaintea boe-
rilor novtri din Moldova, slugile noastre Chico, ficiorul Giurgii i nepotul sau
Toma armavul, fecioru lui Petru, nepotii lui Neagul vornicul, de a lor bunà voie,
de nimeni siliti, nici asupriti vi au impàrtit intre &anvil a lor dreaptà ocinä:
movie, dintr'a lor drepte unce, din uricul movului lor, lui Neagul vornicul, ce
au avut dela movul domnii nude Stefaii voevod vi dela pärintele domnii mele
Bogdan voevod, pe patru sate, 'anume: Vornicenii v't Buzävtii, pe Lälpuvna
Horjevtii i Hudicenii supt 141ovilà.
s'au venit in partea slugii noastre, lui Chico, doä sate anume Horjevtii
Hudicenii, ins6 Horjavtii pe Upuvna, mai gios de Glod, pe amândoao pArtile pe
Làptivna i satul anume Hudicenii pe drumul din dreptul bisericei Scortävtilor
putin mai gios de parS.ul cate cade in iazul Scortavtilor, cu iaz cu moarà." pe Là-
puvna. Dar slugii noastre, lui Toma armavul, i s'au venit a lui parte iar4 doal
sate, anume: Dvornicenii, cu iaz i cu moarä. pe Upuvna i satul anume Buzevtii,
deasenteni pe Uptivna i cu iaz pe de anifindoad pärtile de Upuvna. Deci noi,
Vdzand a lor bunä invoiald i tocmeald i bun& impärtire, avijderea i noi am
dat vi am intä.rit dela noi slugii noastre, lui Chico, acele de mai sus numite sate,
anume Horjdvti i Hudicenii pe Ldpuvna, ca s5.-i fie lui vi dela noi uric cu tot
venitul, lui i copiilor lui, nepotilor i stränepotilor lui vi la tot neamul lui, care
var fi mai aproape din rudele lui, neclätit, nestrdmutat, niel odinioarä., in veci.
Dar hotarul acelor doa6 sate anume Horjävtii i Hudicenii sà fie din toate
pArtile dupà hotargile cele vechi, pe unde au umblat din veacu.
pentru aceasta este credinta insuvi a domniei mele, mai sus numit Stefan
voevod vi a preaiubit fratele meu Petru vi a tuturor boerilor novtri: credinta
d-sale Isac, credinta d-sale Petru vornicul, credinta d-sale Sandro, credinta d-sale
Negrul), credinta d-sale Vascu, credinta d-sale lui Grincovici vi Talaba parcalabi
dela Hotin, credinta d-lor sale Coste vi Condre dela Neamtu, credinta d-sale Luca
Arbure portar dela Suceava, credinta d-sale Hrana spältar, credinta d-sale Irimia
postelnic, credinta d-sale Sarpe postelnic, credinta d-sale Sacuian paharnic,
credinta d-sale StArcea stolnic, credinta d-sale Cateleanu comis i credinta tuturor
boeri/or nostri, celor mari
Dar dupà a noastrà viata, pe cine va randui milostivul dumnezeu doma
pämantului nostru, din feciorii nostri sau din neamul nostru, ori pe cine va

/) in loc de: 4( Negrilä ».

143

www.dacoromanica.ro
alege dumnezeu ca sà fie domn in pämäntul nostru in Moldova, acela sä
n'aihä a strica a noastrà danie i infäriturä, ce mai vartos sä ailA a da si a
intäri, precum i noi am dat 0 am intärit pe drepte a lor ocini i mosii.
Dar pentru mai mare credintä tuturor acelor de mai sus numitilor boeri,
am poruncit al nostrului credincios boeriu logofdt, ca sä scrie 0 a noasträ
pecete sd lege cätre aceastä a noasträ adeväratà carte.
S'au scris de Ionitä, in orasul Härläului.
S'au talmacit de Gavril Husanul, la leat 1782 Mart 9.
Dup5. M. Costächescu, Doc, mold. dela tefgnit'd voevod, p. 115-116.
Trad. lom.

132
1519 (7027) Iunie 23.
Cu mila lui dumnezäu, noi Stefan voevod, domnu pämântului Moldaviei.
Pacem stire cu aceastá carte a noastrà tuturora celor ce o vor vedea-o pre da.nsa
sau cetindu-sä vor auzi-o, precum au venit innaintea noastrà i innaintea a lor
nostri moldovenesti boeri sluga noastra Duma Räspopu, de a sa bunk' voe; de
nimene silit, nici asuprit si au vändut a sa dreaptà ocinà i cumpärdturä ce el
au cumpärat dela fata Stoidi (lipsä) 2), ce si el o au avut de cumpärä-
turà dela tatäl domniei mele Bogdan voevod, giumdtate de siliste, anume (lipsä.) 2)
giumätate pe Covurluiul Säc. Aceasta au vändut slugilor noastre Oancii i fratilor
lui Lazor i lui Toader i Micului i luí loan i surorii lor Magosii, pentru
zloti tätärästi.
Si slugile noastre Oancea i fratii lui Lazor i Toader i Micu i loan i sora
lor Magosa au plätit toti acesti de mai sus scrisi bani o sutà zloti tätärästi in mäi-
nile slugii noastre Dumii Rdspopu, innaintea noastrà i innaintea a lor nostri
moldovenesti boeri, i dresäle ce au avut Duma Räspopa (lipsd) 2) inc6 le-au dat
in mâinile slugilor noastre Oancii i fratilor lui, Lazor i Toader i 1Vlicului i lui
loan i surorii lor Magosii.
Deci noi, väzänd a lor bunä voe i tocmalä i deplin plata, iar noi asijdere
si dela noi le-am dat i le-am intärit slugilor noastre Oancii i fratilor lui, Toader,
Lazor i Micul i lui Ioanu i surorii lor Magosii (lipsà) 2) dela noi uric si cu tot
venitul, lor i feciorilor lor, i nepotilor lor i stränepotilor lor i imprästietilor
lor (lipsà) 2) mai de aproape neclatit niciodinioarà, in veci.
lar hotarul acesta de mai sus scris (lipsà) 2) Värleaza partea din sus ce este

loc alb in text,


2) parantezele §i mentiunea sunt ale copistului.

144

www.dacoromanica.ro
pe Covurluiu Säc sä-i fie dintru tot hotarul pe giumätate i despre toate pärtile
dupä hotarále cele vechi, pe unde din veac au umblat.
Ma' la aceasta este credinta noastrá, a do mniei mele de mai sus scris, noi
Stefan voevod i credinta preiubitului fratele domniei mele Petru i credinta
tuturor boierilor no*tri: credinta bo erului Isac, credinta boerului Petre vornicul,
credinta boerului Negrilá 0 a boierului Vasca, credinta boerului Grincovici
a boerului Talaba páralabii de Hotin, credinta boerului 1) 0 a boerului
Condrea dela Neamtu, credinta boerului Petrica 0 a boerului Toader dela Cetatea
oud , credinta boerului Luca Arbure portaru de Suceava 1), Hrana spat<a>r,
credinta boerului Eremiia visternic, credinta boerului $arpe post., credinta boerului
Säcuianu pah<a>r., credinta. boerului StArcea solnicul, credinta boerului Cätelean
comisul, i credinta tuturor boerilor no§tri ai Moldaviei, mari i mici.
lar dupg a noasträ viiatá, cine va fi domn din fiii nqtri sau din neamul
nostru, sau iard§ va fi pre care dumnezäu va alege a fi domn (lipsà) 2) lor sä nu le
en:teased a noasträ danie i intäriturá, ci 8á o intäreascäl lor i sá o intemeeze,
pentru ca (lipsà) 2) au cumpárat pe ai säi drepti bani.... (lipsá) 2).
In anul 7027 a519> luna lui Iunie in 23.
Acest suret s'au scris i s'au Válmälcit din cuvânt in cuvânt de pe uric sár-
bAscu in limba moldoveneascá, care uric este fácut de la domnul $tefan v<oe>vod,
din anii dela Adam 7027 <1519> Iunie 23 §i s'au tälmácit de line. lar acum s'au
scris la anii de la Hristos, 1817 Ghen. ro.
Gheorghie Radoevici dasc<al>.
Acad. R.P.R., CCCCLXXVIII/r
Trad. rom.

133

1519 (7027) Junio 25, Hfirlau.


Suret de pe ispisoc sárbesc dela *tefan v<oe>voda, din let 7027 <1519>
Elide 25.
Cu mila lui dumnezeu, noi stefan vcoe >voda, domnu tärii Moldovii. In§tiin-
tare facem cu aceastä.' carte a noasträ, tuturor cui vor cáuta spre dansa, sau o vor
auzi cetindu-se, precum c aceste adevarate slugile noastre, Ion 0 fratii sài, Giurge
Necoarà, i surorile lor : Anghelina i Märica, fiii Mib.ului medelniceriu ni-au
slujit cu dreptate i cu credintä., Carii vazind i noi slujba ion ditra noi ce cu

loe alb In text.


parantezele i mentiunea sunt ale copistului.

10 Documente Moldova c. 668 145

www.dacoromanica.ro
dreptate i cu credintä, i-am miluit pre dänsii cu osebita a noastrà milà, dämdu-le
intärindu-le lor drepte ocini, mosii i cumpäraturà s't agonesità, din slujbA a
pärintelui lor, Mihul medelniceriul, carile au cumpärat i cu slujbA au agonesit,
in zilele mosului domnii mele, tefan v<oe>voda, satul Gälesestii pe Crasna,
intr'amandooa tinuturile satul Gherestii, din fundul Horincii 2), çi alt satu,
Blägestii pe Liscova 8) i satul Särbii, deasemeni pe Liscova si mai din sus de
Shrbii, satul Hränestii, iar pe Liscova si cu poiana ce iaste in fundul
In pädure, i satul Catusa pe Bärlad si giumAtate de &la, Cätusenii 4), i giumä-
tate de ezer Cätusinii.
Asijdire li-am mai intdrit lor patru <sate> de pe Bärladu: un sat anume
Mästecanii, unde au fost Mästicunanu 5) ; alt sat Bujoränii, unde au fost Bujor,
al triile PipArcanii, unde au fost Iliia i tovaräsul seu teful, pe amändoh tin<u)-
turile ; al patrAle, unde au sezut Slavei i Mill:di/a, pe amândoh' tin<u>turile ;
Cu mori ce slut in Bäsladu. Care aceste patru sate, mosul domnii mele, tefan
v<oe>voda, li-au dat medelnicerului Mihului.
$i inch' li-am mai intärit a lor driaptà räscumpärätufh, un sat pe Bärladu
uncle au fostu cneazu Bäcsan, care acum se numeste Bälcsänestii i cu mori in Bär-
ladi, care l-au cumpärat dela Chlugärii dela monastire Bistritii, drept cinci sute
zloti tätärästi 6).
Pe aceste toatt de mai sus scrisä se le fie lor dela noi uricu, cu tot v'enitul,
lor, fiilor lor, nepotilor, stränepotilor si la tot niamul lor, cine li s<A> va alege
mai de aproape, neclait nici odänioarà.', in vecu.
Iar hotafäle acestor sate anume Gälisestii pe Crasna, pe amändoa tinuturile
satul Gherestii in fundul Horincii i Blägestii i Särbii pe Liscova, si din susu
de Särbi, Hränestii deasemeni pe Liscova, i cu poiana ce iaste in fundul Liscovii
in ph's:lure si pe Bärladu Catuse çi giumätate de gärlä. C5.tusinä i giumätate de
ezer atusinu i patru sate de pe Bärladu: Mestecanii, unde au fost Mastacananu
Bujoränii, unde au fost Bujor i Pipärcanii, unde 7) au fost Iliiaç i unde au fost
Slave si Mihäilä deasemeni dintr'amandoa tinuturile i tovaräsul säu, tefu,
dintr'amändoâ tinuturile i cu mori, ce sint in Bärlad7), sä le fire lor dispre toate
partile, dupà hotaràle vecb.i, pe unde s'au bränit din veacu.

in suretul 6: e amandouti. judeciile


ibid. : in obIrsia Horincei *.
varianta 2: pe Licicov s.
in 6: i jumiltate din girla Mtusei e.
') in varianta 2 : e unde au lAcuit 3415.stacanul
cf. doc. din 1519 Aprilie 28 (nr. 128)
pasagiul unde in lArlads este confus i trebue inteles asa cum apare in
textul anterior, enumeriind cele patru sate.

10*
146

www.dacoromanica.ro
Care spre aceasta este credinta a insumi domnii mele de mai sus scrisu, Stefair
v<oe>voda ci credinta a preiubit frate domnii mele, Petru, i credinta boerilor
nostri 1) a Moldovii, mari cj mici.
lar dupä viiata noastrà, pre cini va alege dumnezä.0 ca se fie domnu
nostru a Moldovii, ori din fiii nostri, ori din niamul nostru, ori pe cine s'ar
alege dumnezeu se fie domnu pämântului acestue, se nu aibä a strka aceastá
danie noastrà, miluire i intkiturä., ce mai växtos se ailA a da si intki, pen-
trucg noi li-am dat s'am infarit, pentru a lor driaptà i cea cu credintii
pentruca mociile acest e sint drepte a lor.
pentru mai adevkatä credintà, am poruncit domnie noastrà cinstiti
credincios boeriului nostru, pan Totrusan logft ca sá serie si se lege si pecete
la aceastä, carte noastrk ce s'au scrisu in Ilairlau.
Suretul acesta de pé alt suretu, ce 1-am scos eu de pé ispisoc sArb6sc, posle-
duindu-1 eu, 1-am aflat intocma, faifa' nici o schimbaré de cuvinte. Drept aceia,
spre incredintaré, 1-am isalit la an<u> 1791, rulie 29. Tälmaciu divanului, rol-
coy. Pavel Debrit.
Acad. R.P.R., XCVI/3.
Trad. lom Altà trad rom. la Arh. St. Buc., Mitrop. Moldovei IV/io. rezu-
mate la Arh. St. Iasi.

134
1519 (7027) Iunie 27,
t Din mila lui dumnezu, noi Stefan voevod, donin al tärii Moldovei. Faceta
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, eà aceastà adevkatà slugä a noastrà Jurja Otel i sora lui, Ana, fiii
lui Dragomir Otel, i-am miluit pe ei, cu mila noastrà deosebitä., le-am dat
le-am intärit lor, in tara no astil, in Moldova, ocina lor dreaptà, din privilegiul
si din uricul de cumparà."turà ce a avut tatäl lor, Dragomir Otel, dela bunicui
domniei mele Stefan voevod, satul anume Boziiani, la obârsia Albfinei c cu
tire si cu amândouà pAräiasele. Pe care acest sat i mânastire le-a vândut varul
lui, Stanciul c sora lui, Negrita, fiii popii Ilieas, pentru 190 de zloti tätäresti.

1) In rezumatul nr. 2 : i credinta dums. Isac, credinta dums. Petru vornic, credinta
dums. *andru, credinta dums. Petricl si a dums, Towler parcalabu de .Cetate No5.,
credinta dums. Negrill, credinta dums. Vascu, credinta dums. Hrincovici §i a dums.
pfirdilabul de Hotin, credinta dunas. Coste §i a dums Condre pfirclilabi de
Neamtu, credinta dums. Luca Arbure portariul de Suceavá, credinta dums. Hrani
spät, credinta dums. Irimiia vist., credinta dums. Sarpe post., credinta dums. Slcuian
4ah., credinta dums. S'arce stolnic, credinta dums. Chtelean comis si credinta tuturor
boierilor nostri ai Moldovei, a mari §i mici.

147

www.dacoromanica.ro
Tot acest mai sus scris 'sat, anume Boziiani pe Albänea, cu mänästire i cu
amändottä par5lasele sà." fie slugii noastre Jurja i surorii lui, Ana, fiii lui Dra-
gomir Otel, dela noi uric si cu tot venitul, lor i copiilor lor i nepotilor lor i strä-
nepotilor lor i rästränepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai
apropiat, neclintit niciodat5, in veci.
lar b.otarul acestui sat sä fie din toate par tile, dupà hotarul vecbi, pe unde
din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta dornniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al dotnniei mele Petru si credinta boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta. panului
Sandru, credinta panu/ui Negrilä, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici si a panului Tällabä" cei de Hotin, credinta panului Coste i a panului
Condrea cei de Neamt, credinta panului Petricà si a panului Toader cei de Ceta-
tea Nona, credinta panu/ui Arbure dela Suceava, credinta panului Hranä spätar,
credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sarpe postelnic, credinta
panului Sacuian ceasnic, credinta panului Stärcea stolnic, credinta panului
Cätelean comis i credinta boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupà viata noasträ., cine va fi domn al tárii noastre, din <copiii> nostri
sau din neamul nostru sau iaräsi pe ori cine Il va alege dumnezeu sä fie domn
al tarii noastre, acesta sà." nu le clinteasca dania i intärirea noastra, ci sà le impu-
terniceascä i sä le intäreascA ') pentrua le-am dat, pentrucä le este
lor dreaptä ocinä.
lar pentru mai mare putere i intkire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostril pan Totrusan logofät sá serie i sà: atärne pecetea
noasträ la aceastä carte a noasträ..
A scris Simion la Hárläu, in anul 7027 <1519> Iunie 27.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 407.
Orig. slay, perg., pecete star/lath'.
0 fotocopie la Arh. St. Buc., Potografii, 11/17

135
1519 (7027) Iunie 30,
f Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al täsii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastà carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà acest adevärat credinciosul nostru pan Dragotá Sdcuianul ceasnic,
a slujit mai inainte sfänträposatului nostru bunic Stefan voevod i pärintelui

I) loc §ters, ilizibil in orig.

148

www.dacoromanica.ro
nostru Bogdan voevod, drept i credincios, iar astazi ne slujete noua, drept
credincios.
De aceia noi, vazand slujba lui dreapta i credincioasa catre noi, 1-am miluit
cu deosebita noastrà milà, i-am dat i i-am intarit lui ocina lui dreapta, schimbul
cumparatura lui, ce el a schimbat 0 a cumparat in zilele parintelui domniei
mele Bogdan voevod, un sat pe Iubaneasa, sub Dumbrava Inaltá, anume Corda-
reni, ce el a schimbat 0 a cumpärat acest sat dela copiii Neagai, fiica lui Andreico
Cordar, nepoata lui Iuban cel Batran 0 din privilegiul ce a avut bunicul lui,
Iuban cel batran, dela strabunicul nostru Alexandru voevod. $i le-a dat lor,
pentru acest sat, pentru Cordareni, cumparätura sa, un sat peste Prut, sub Dere-
neie, unde au fost vätä.maniliman i Iachim i Lucaci i Inca le-a mai addugat
pe langa acest sat, 380 zloti tatäre§ti.
deasemeni i-am intärit lui jumätate din satul Verbia, care este de cealaltá
parte a Jejiei, partea de sus, ce el a cumparat aceastä jumatate de sat dela copiii
lui Tolocico, nepotul lui Vlad 0 din privilegiul bunicului lor Vlad, ce el a avut
dela strä'bunicul nostru Alexandru voevod i le-a dat lor, pentru aceastä jum5.-
tate de sat, 250 zloti tatare§ti.
Acestea toate de mai sus scrise sä-i fie lui 0 dela noi uric, cu tot venitl, lui
copiilor lui i nepotilor lui i stranepotilor lui i rastranepotilor lor i intregului
lui neam, cine se va alege lui cel mai apropiat, neclintit niciodatil, in veci.
lar hotarul acestui sat, care este pe Iubaneasa, sub Dumbrava Inaltä., anume
Cordareni, sà fie din toate partile, dupa hotarul veclai. ì iara0, hotarul acestei
jumatati de sat, Verbia, care este pe cealaltà parte de Jijia, partea de sus, sà fie
din tot hotarul jumatate, iar dinspre alte parti, dupa hotarul vechiu, pe unde
din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi $tefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru §i. credinta boierilor
no§tri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
$andru, credinta panului Negri15., credinta panului Vasco, credinta panului Grin-
covici 0 a panului Talaba parcalabi de Hotin, credinta panului Coste 0 a panului
Condrea parcalabi de Neamt, credinta panului Petrica 0 a panului Toader par-
calabi de Cetatea-Noua, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, ere-
dinta panului Hranä spatar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului
$arpe postelnic, credinta panu/ui Starcea stolnic, credinta panului Cate/ean
comis í credinta tuturor boierilor no§tri moldoveni, mari i rnici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii noWi
sau din neamul nostru sau iara'qi pe ori cine Il va alege dumnezeu sä' fie domn
al tarii noastre Moldova, acesta sa nu-i clinteasca dania noasträ, ci sä-i intareasca
sä-i imputerniceasca', pentruca i-am dat i i-am intarit, pentru dreapta lui
slujba i pentruca-i sunt lui ocine drepte.

149

www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere intdrire a tuturor celor mai sus serse,
i
am poruncit credinciosului nostru jupan Totrusan logordt sà scrie i sà alarm
pecetea noastrd la aceastä, carte a noasträ.
A scris Dumitru Popovici la MI-Mu, in anul 7027 <1519> luna Iunie 30,
Arh. St. Buc., Schitul Dolje§ti,
Orig. slay, perg., pecete c5zuta.
Cu o trad. rom. din 1765.
136
1519 (7027) Ittlie 1.
TJricü scristi pe sirbiia, dela Stefanu v<oe>vod, in carelé scriia ea' face stiré
tuturord celord ce ld vord [ceti] vedea sau cetindu-1 ulú audzi, precumd adevd-
ratulti i credinciosuld boiard al Indrii salé, Toaderti, pdredlabild dela Cetate Noao,
i-au slujitu cu slujbd driaptd. Si vAdzAndd slujba lui ce driaptä. i credincioask
1-au miluitu cu a sa decsdbitd mild, i-au dat in tara mdrii salé, in Moldova, und
locd din pustiia, /a Cahov, pe arnAndoao pArtilé de Cahovu, mai susu de Chicera,
undé sd apropiia drumulu celd maré cdträ. Cahovd, ca sd-si facà acolo satd i loct
de moard in Cahovu.
Si dupd acéia, iards au venit inainte märii salé si a boeriloru, Anusca i sora
ei Stanca, fetelé Marinii, nepoatelé lui Ioanu Limbäidulcé i de a lord bung
voia, de nimé silité, nici asuprité, au väindut mosiia lord cea driaptä, dind uriculti
lor céld dreptd, din uriculd mosului lord, Ioan[n]d LimbAdulcé, ce-au avutd dela
stramosulti märii salé, dela Alexandru v<oe >vod, un satd anume Tocianii,
peste Prutd, undé au fostd Borzea, acela satd 1-au vdndutti boiariului Toader
pareada >bului dela Cetatea Noao, dreptd 150 zlqi tkärästi.
Si sculdndu-sd numituld boiard au plätit toti banii aciia in nidinilé Anusedi
surorii ei Stanca. i dupd acéia, iardsi au venitd inaintea mdrii salé §i a boe-
rilord, nepotii lord, Vlasind i frate-sdu Danciul i cu tot niamul lor i iaräsi de
nitné siliti, nici asupriti, ci de a lor build voia, au vändutti a lord driaptd
dintru acélasi uricu, o selisté anumé Lucianii, pesté Prutd. Ace seliste au vdndut-o
iaräsi numitului boiart, dréptu 50 zlofi tdfdrästi.
Deci numitulti bojari li-au pldtit i acelora toti banii deplind.
Deci mdrie sa, väldzdndti tocmala lord ce de bund voia si plata ce deplin,
asijderea i mdrie sa au dat si au intdritti numitului boiarului Toader parcala-
bului dela Cetatea Noao i fecioriloru lui si a totu niamulu lui, aceld locd din
pustiia ce i 1-au dat märia sa i acelti sat anume Tocianii si ace seliste, anumé
Lucianii, ca sd le fija uricd cu totd venituld, nestrdmutatd nici oddnäloark in
veci.
lar hotarulu acelui locu din pustiia la Cahov, pe amändoao piírtilé de
Cahovu mai susu de Chicera, undé sá apropiia drumuld celd maté cdtrd Cahovu,
ca sà fija cdtd a pute cuprindé und sat din destul.

150

www.dacoromanica.ro
Tar hotarul satului Tocianii, ci iasté pesté Prut, unde au fostA Borzea
acei selisté Lucianii, iarAs pesté Prut, sà fija din toaté pArtile pe vechiulil hotarti,
pe undé au fostii dinti vacu, i celelalte.
7027 <1519 luli I.
Acd. R.P.R., ms. iii, Condica m-rii Homor, f. 74.
Trad. tom. din 1779.

137
1519 (7027) Iulie 2.
7027 <15193 Tali 2, dela donuml *tefan v<oe >vod, intAritori anumi semin-
tiilor curgAtoari din Balinta MAndritca pe douà sate, pe pArAul Crasnii, anumi
Glodenii i Bulgarii si pe al treile sat, Muncelul.
Arh, St. Iasi, Tr. 1765, op. 2014, dos. ro, f. 682.
Rezumat rom.

138
1519 (7027) Noembrie 10.
7027 <1519> Noem. Io. Dela domnul *tefan v<oe>vod. Instiintare facem
pentru cel mai adevkat i credincios boeriul nostru giupAnul Cozma *arpe pos-
telnicul, carele mai inainte au slujit la crestinul, rApoosatul mosul domniei mele,
*tefan v<oe>vod si la pkintele domniei mele, crestinul, rApoosatul Bogdan
v<oe>vod, cu dreptate i cu credintA, inc6 i astki slujeste noao cu dreptate
credincioas6 slujbA. Pentru aceia, VázAndu-1 cu driaptà i credincioasà slujbA
cä'trA noi, pohtit-am i noi deosäbi cu mila noastrA çi i-am dat lui dela noi i i-am
intärit, ca sà aibA In pAmá.'ntul nostru la Moldova, un sat anume Poenile, la
tin<u>t<u>l Romanului, care acest sat l-au fost luat mosul domniei mele $tefan
V<oe>vod, dela unchiul lui, dela Ivan.
*i iarAs intru aceasta, asijderea au venit inaintea noastrà i inaintea boe-
rilor nostri ai Moldaviei, Niacsa, fata Danciului, nepoata *tefului Trifäscului,
de a ei bunA voe, nici asupritA, nici indemnatA si au vandutu a ei driaptà mosie
dintru al ei drept uric, ce l-au avut ja de cumpArAturA dela mosul domniei mele
*tefan V<oe>vod, ce au fost cumpkat pre acest sat anume Dobrusa, mosul ei,
*tefan TrifAscul, dela Ivanco a lui Mibail i dintru ale sale drepte unce, ce au
fost vArdut acest sat anume Dobrusa, credinciosului boeriului nostru, giupAnului
Cozma *arpe post., drept 250 zloti tkArAsti.
Insämnare: Satul Dobrusa sA stApineste de mAn<A>st<i>rea Pobrata cu
hrisov<ul> domnului Petru v<oe >vod, din let 7035 (1527>, Apr. 16. *i slut alte
urtnätoare ispisoace numai pe Dobrusa.
.1? Lead. R.P.R., 14XIV/185.
Ti ad. rom. din sec. XIX.

151

www.dacoromanica.ro
139
1519 (7027) Decembrie 20, Suceava.
Suret de pe un ispisoc vechiu pe sarbie dela Stefan v<oe >vod, scris de Mimi-
tut Popovici in Suceavä, la let 7027 <1519> Dechemvre 20.
Cu mila Jui dumnezeu, noi Stefan v<oe>vod, domn tärii Moldavii. Instiintare
facem prin aceastä carte a noasträ tuturor cui vor cäuta asupra ei, sau o vor auzi
citindu-se, precum au venit, inaintea noasträ i inaintea boerilor nostri a Mol-
dovii, a tuturora, slugile noastre Rodna i sora lui, Anusca i nepotii lor de
I,upe i surorile lui, Anusca i Parasca, fii Stanii, cum i neamul lor, Toma
ficiorul Sofiicàisi a lor neam, iaräs Stana i sora sa Autism Bocàncioae, precum
nepotii lor de soil, Lazar i fratii lui, Toma si Alecsa i sora lor Magda, fii Oanii,
toti nepoti a lui Oane Rodnici, de a lor bunä voie, de nime siliti, nici asupriti
si au vândut a lor dreaptá ocinä, dintr'a lor drept uric si din ispisoc de cumpä-
rAturà, ce 1-au avut mosul lor, Oanä Rodniciu, dela strabunii nostri, dela Ilieas
si dela Stefan v<oe >vod, a patra parte din sat din Petiea, partea cea din sus,
slugii noastre, lui Dragus dela poartä, drept 400 zloti tätärästi.
$i scutandu-se sluga noasträ. Dragus dela poartä, au plait toti deplin acei
le mai sus aratati bani, patru sute zloti tätärästi in mâinile slugilor noastre,
Rodnici i surori-sa Anuscäi i nepotului lor de sor<ä>, Lupii i surorilor lui,
Anuscäi i Paraschli, fiilor Stanii, i neamului lor, Tomii, ficiorului SofiicAi
neamului lor, Stanii, i surori-sa, Anusedi Bocdncioaie, i nepotilor lor de sor<ä>,
Tomii i fratilor lui, lui Lazär i Alecsii, i surorii lor, Magdii, fiilor Oanii, toti
nepoti a lui Oanä Rodnici, denaintea noastrà i denaintea boerilor nostri.
Deci, väz'and i noi aceastä de bunä voia lor tocmalä i deplin platä, noi inch'
asijderea i dela noi am dat si am infärit slugii noastre, lui Dragus dela poartä,
toatà acea de mai sus zisä a patra parte din sat din Petiea, partea cea din sus,
ca sä-i fie lui dela noi uric cu tot venitul, fiilor lui, nepotilor, stränepotilor, presträ.-
neputilor si la tot nearnul lui, cine i se va alége mai de aproape, nestrAmutatd
niciodinioara, in veci.
Iar hotarul acei a patra pärti din sat din Petiea, pärtii cei din sus, despre
toate partile, de pin pregiur, sä fie incepandu-se de unde cade pâraul Plopului
In par'aul Petiei, apoi pArfiul in sus, la helesteul Bascului, de acolea in sus, pe acelas
pârfiu, unde se desparte pârAul Muiroiului, apoi de acole pe parás.ul (rupt) in sus
pâti<ä> la fântânä, apoi dela fh.ntan6 drept la deal, in dumbravA, la un stejar,
de acolea apoi drept peste tarinä., pan<A> la drumul Podenilor, la un stAlp de piatrà,
unde se impreunä hotarul cu Uncestii, iar de acolea drumul in sus, pan<A> la Vrad-
nitä. (adich poarta ingräditurilor tarinilor), la un stalp, apoi de acolea pe alt drum
In gios, pfi'n<ä> la o movila in säs, de acolea tot in gios pand.> la o movilà ce se
numeste a Rujilor, de acolea tot in gios peste tarinä, pän<ä> la un stalp, apoi

152

www.dacoromanica.ro
de acolea pän<ä) la gura pädurii la un stejar, de acolea apoi drept peste pädure
la un plop, apoi de acolea paraul in gios parlunde gura lui cade in päräul Petii.
Atka lijaste tot hotarul, dupà vechiul hotar, pänä unde au apucat din vechi.
spre aceasta este credinta a insus domniei méle de mai sus numit Stefan
voevod i credinta pre iubit frate a domniei méle Petru i credinta a tuturor boe-
rilor nostri ai Moldovii, a mari i mici.
spre mai mare tärie i intäriturä tuturor acestor de mai sus scrise, porun-
cit-am credincios boeriului nostru Trotusan logof5.tul sa scrie i aträ adevärata
cartea noasträ aceasta, pecetea noasträ sä. lege.
De pe särbie pe limba moldoveneasa s'au tälmä.cit la anul 1803 Fevruar
28, de pok. Pavel Debrit.
(Legalizatä. de Giudeatoria tinutului Sucevei, la 14 Ianuarie 1842, sub
nr. 307)

Dupa M. CostAcheseu, Doc. mold. dela tefAnith.' voevod, p. 148-149.


Trad. rom.

140
1519 (7027) Decembrie 27, liarliu,
.1- Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tärii Moldovei. Faceta
cunoscut cu aceastä carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, C51 acest adevkat credinciosul nostru boier pan Ieremia vistier a slujit
mai inainte sfá.'nträposatilor, bunicului domniei mele Stefan voevod i pärintelui
domniei mele Bogdan voevod, cu dreaptà i credincioasà slujbä, iar astäzi ne
slujeste nouk drept i credincios.
De aceia noi, vä.zand dreptcredincioasa lui slujbä cätre noi, 1-am miluit cu
tnila noasträ deosebitä i i-am dat i i-am intärit dela noi, in tara noasträ in
Moldova, un sat pe Siret anume Balinti, din hotarul Caliianoutilor i iaräsi Gris-
cani i cu jumätate de pod plutitor, pe Siret, acest sat anume Caliianouti, de
amândouà pàrtile Siretului, pe care 1-a cumparat pärintele domniei mele Bogdan
voevod dela nepotii lui Caliian.
intru aceasta, au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor nostri
moldoveni Stanca ì surorile ei Mara si Sofiica, fiicele Maruscäi celei bätráne,
fiica lui Micul Purcarescul, de bunk' voia lor, nesilite de nimeni, nici asuprite,
si au vândut ocina lor dreaptä, din uricul lor drept si din privilegiul, ce au avut
dela domnia mea, de schimb cu credinciosul nostru Cozma *arpe postelnic, juma-
tate de sat din Tatomiresti la obärsia Orbicului, jumätatea de jos, credinciosului
nostru pan Ieremia vistier, pentru 300 zloti tätäresti.

153

www.dacoromanica.ro
Si credinciosul nostru pan Ieremia vistier a plätit toti acesti mai sus scrisi
bani, 300 de zloti tätärdsti, in mâinile StancE i surorilor ei 3/laria i Sofiica,
fiicele Maruscäi, nepoatele Maruscäli celei bätrâne, fiica lui Micul Purcarescul,
inaintea noastrà i inaintea boierilor nostri.
Si intru aceasta, deasemeni a venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boie-
rilor nostri Stanca, fiica lui Olan, de bunä voia ei, nesilità de nimeni, nici asu-
pritä si a dat ocina sa dreaptä, din uricul ski drept i din privilegiul ce ea a avut
dela bunicul domniei mele, dela Stefan voevod, jutratate de sat anume Popesti,
in tinutul Neamtului, jumätatea de sus, dela Oran in sus, värului sdu, credincio-
sului nostru pan Ieremia vistier.
De aceia noi, väzänd intre dânsii tocmeala de bunä voie si plata deplira
dania de bura voie, deasemeni si dela noi am dat si am intäsit credinciosului
nostru pan Ieremia vistier, toate aceste mai sus serse sate, anume Balinti pe
Siret, din hotarul Caliianoutilor i iaräsi Griscani i cu jumätate de pod plutitor
In Siret i junatate de sat din Tatomiresti, la obarsia Orbicului, jumätatea de jos
jmnätate de sat din Popesti, in tinutul Neamtului, jumätatea de sus, dela
paräu in sus, ca sg-i fie lui dela noi uric si cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepo-
tilor lui i stfänepotilor lui i rästränepotilor lui si intreguhii lui neam, cine i se
va alege cel mai apropiat, neclintit, niciodatä, in veci.
lar hotarul acestor sate, anume Balinti, pe Siret, ce sänt din hotarul Caliia-
noutilor si iaräsi Griscani i cu jumAtate de pod plutitor, in Siret, sä fie din toate
pärtile dupà hotarul vechi i iaräsi al acestor dota jumätäti de sate, anume jumä-
tate de sat din Tatomiresti la obärsia Orbicului, jumdtatea de jos si jumätate
de sat din Popesti in tinutul Neamtului, jumaatea de sus, dela parau in sus,
sà le fie lor din tot hotarul jumdtate, iar dinspre alte pärti, dupá h.otarul vechi,
pe unde din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului Negrila, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici si a panului Tala135.' pâralabi de Hotin, credinta panului Costea si
a pan ului Condrea pärcälabi de Neamt, credinta panului Petricä si a panului
Toader pArcAlabi de Cetatea Nonä, credinta panului Luca Arbure portar de Su-
ceava, credinta panului Hrang spätar, credinta panului Sarpe postelnic, credinta
panului Sacuian ceasnic, credinta panului Stärcea stolnic, credinta panului
Toma Cätelean comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
si mici.
Iar dupà viata noastra, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe ori cine Il va alege dumnezeu sä fie domn
al tärii noastre Moldova, acela sá nu-i clinteascA dania i intärirea noasträ., ci

154

www.dacoromanica.ro
intäreased i imputerniceascä, pentrucA i-am dat s't i-am intärit pentru a lui
dreptcredincioasä slujb6 i pentrucà el a dat banii säi drepti.
lar pentru mai mare putere i intärire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrusan logoat sä." serie i sá atArne pecetea
noastrà la aceastà carte a noasträ.
A scris Dumitru Popovici la HAr/Au, in a nul 7027 <1519) /una Decem-
brie 27.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 151.
Orig. slay, perg., pecete atfirnatii.
Cu o trad. rom. la Acad. R.P.R., XIX/83,

141
1520 (7028) Ianuarie 4, Sueeava.
t Din mila lui dumnezeu, noi atefan voevod, domn al tärii Moldovei. Pacern
cunoscut cu aceastà carte a noastrá tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca au venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri credinclosul
nostru pan Ieremia vistier i Anusca i sora ei, Mara fiica lui Oanta Nisporescul
nepoata Ion de frate, Anusca, fiica lui ateful, de bung voia lor, nesiliti de nimeni
nici asupriti si au schimbat futre dânsii dreptele lor ocine din dreptele lor
unce. i credinciosul nostru pan Ieremia vistier a dat Anuscäi i surorii ei
Mara, fiicele lui Oanta Nisporescul i nepoatei lor de frate Anusca, fiica lui ateful,
dreapta sa ocin6, jumätate din satul de pe Siiet anume Popesti, in tinutul Neam-
tului, partea de sus cu balta. Pe care acest sat Popesti /-a dat credinciosului
nostru pan Ieremia vistier, vara lui, Stanca, din privilegiul ei ce a avut dela
bunicul domniei mele, atefan voevod.
iarasi, Anusca i sora el, Mara, fiicele lui Oanta Nisporescul, i nepoata lor
de frate, Anusca, fiica lui ,,teful, au dat credinciosului nostru pan Ieremia vistier,
dreapta sa ocinò; si din privilegiul, ce au avut dela bunicul domniei mele, tefan
voevod, a treia parte din satul de pe Siret, din tinutul Sucevei, anume Venetia
Deci noi, vazAnd bunA voia lor i tocmeala si bun schimbul ce au schimbat ei
si au tocmit intre ansii i noi deasemeni si dela noi am dat si am intäsit credin-
ciosului nostru pan Ieremia vistier, aceastä mai sus scrisà a treia parte a satului
pe Siret, in tinutul Sucevii, anume Venetia, cá säl fie lui dela noi uric, cu tot
venitul.
intru aceasta, a venit inaintea noastrà si inaintea boierilor nostri sluga
noasta credincioasä Macsin Udrea, nepotul lui Dan, de bund voia lui, nesilit
de nimeni, nici asuprit si a vândut dreapta sa ocinä., din dreptele sale unce, din
privilegiul dela bunicul domniei mele atefan voevod si din privilegiul de intäsire
ce a avut el dela domnia mea, douà pàrti de sat din Venetia pe Siret in tinutul

154

www.dacoromanica.ro
Sucevii, credinciosului nostru pan Ieremia vistier, pentru sapte sute de zloti
tätäresti.
s'a sculat credinciosul nostru pan Ieremia vistier si a platit toti acesti
mai sus scrisi bani, 700 zloti tataresti, in mainile slugii noastre credincioase Macsin
nepotul lui Dan, inaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vazand tocmeala ion de bunk' voie si plata deplina çi noi deasemeni
dela noi am dat si am intarit credinciosului nostru pan Ieremia vistier, aceste
mai sus serse douä parti de sat pe Siret, in tinutul Sucevii, anume Venetia,
ca sa-i fie lui dela noi uric, cu tot venitul, lui cj copiilor lui i nepotilor lui si
stranepotilor ltti i rastranepotilor lui s't intregului lor neam, cine i se va alege
cel mai de apropiat, neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acestui sat mai inainte zis, care este pe Siret, in tinutul Sucevii,
anume Venetia, sä fie din toate partile, dupa hotarul vechi, pe unde din veac
au folosit.
privilegiul de intarire ce a avut sluga noastra credincioasa Macsin Udrea
dela domnia mea pe aceste doua parti de sat din Venetia, el inch' l-a dat in mainile
credinciosului nostru pan Ieremia vistier, inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi stefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boie-
rilor nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
Negri15., credinta panului Vasco, credinta panului Grincovici si a panului Talaba
parcalabi de Hotin, credinta panului Costea si a panului Condrea parcälabi de
Neamt, credinta panului Petrica si a panului Toader piicalabi de Cetatea-
Nona, credinta. panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Hrana
spatar, credinta panului Cozma,.5arpe postelnic, credinta panului Sacuian ceasnic,
credinta panului Starcea stolnic, credinta panului Catelean cotnis i credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostril sau inasi pe ori cine Il va alege dumnezeu sa fie domn al
tarii noastre Moldova, acela sa nu le clinteasca dania i intärirea noasträ, ci
intäriasca i sa-i imputerniceasca, pentruca i-am dat si i-am intarit, pentru
dreapta çi cerdincioasa lui slujba s't pentruca el si-a cumparat pentru dreptii
lui bani.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului nostril. pan Totrusan logofät sà serie ci sà atarne pecetea
noastra la aceasta carte a noastrà.
A scris Dumitru Popovici la Suceava, in anul 7028 <1520) luna Ianuarie 4.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 205.
Orig. slay, perg., pecete atknatä.

156

www.dacoromanica.ro
142

1520 (7028) Ianuarie 7, Mr/fix'.


t Din mila lui dumnezeu, noi $tefan voevod, domn al tkii Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceastà carte a noastrA tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà aceastà adevAratA slugä a noastrA Ion diac a slujit mai inainte
sfAntraposatului parintelui domniei mele Bogdan voevod, drept i credincios,
iar astäzi slujeste nouA, drept i credincios.
De aceia noi, vä.zAnd a lui dreaptà ci credincioas6 slujhä care noi, 1-am
miluit cu deosebita noastrA inn c i-am dat c i-am intArit lui dela noi, in tara
noastrà, o seliste anume Maletintii, ca sä-i fie dela noi uric si cu tot venitul,
lui ci copiilor lui si nepotilor lui ci stfänepotilor lui si rdstrAnepotilor lui si in-
tregului lui neam cine i se va alege cel mai deaproape, neclintit niciodatà
in veci.
lar hotarul acestei selicti, anume a Maletintilor, sä: fie din toate pArtile,
dup6 hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi $tefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
$andru, credinta panului Negrila, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici si a panului TalabA pArcAlabi de Hotin, credinta panului Coste si
a panului Condrea pArd.labi de Neamt, credinta panului Petricä si a panului
Toader parcAlabi de Cetatea Nouäl, credinta panului Luca Arbure portar de Su-
ceava, credinta panului Hranà spätar, credinta panului Ieremia vistier, credinta
panului Cozma $arpe postelnic, credinta panului Sacuian ceasnic, credinta
panului StArcea stolnic, credinta panului Toma Cáltelean comis c credinta tuturor
boierilor nostri, mari si mici.
lar dupä viata noastrA cine va fi domn al tArii noastre, din copiii nostri sau
din neamul nostru sau iarAsi pe ori cine 1.1 va a/ege dumnezeu, sä fie domn al
tärii noastre 1VIoldova, acesta sá nu-i clinteascA daria ci infärirea noastrA, ci
sà-i infäreascA ci imputerniceasck pentrucA i-am dat cj i-am intArit, pentru
dreapta ci credincioasa lui slujba.
lar pentru mai mare putere ci intArire a tuturor celor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului nostru pan Totrusan logoat sà serie ci sA atArne pecetea
noastrA la aceastä carte a noastra.
A scris Dumitru Popovici la HArräu, in anul 7028 <1518> luna Ianuarie 7.
Dupl. M. Costiichescu, Doc. mold. dela tefInit5, voevod, p. 165-167.
Orig. slay, perg., pecete atarnatA, cAzutà.

157

www.dacoromanica.ro
143
1520 (7028) Februarie 12, Sueeava.
t Din mila lui dumnezeu, noi tefan voevod, domn al täsii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ebi au venit inaintea noastrà i inaintea boierilor nostri moldoveni
Neaga i fiii ei, slugile noastre Schindir i fratii lui, Sima si Andreiu i Mihuta
màtusa lor Ana si fiicele ei Magda si Tudora si Marica i Neacsa, de buna
voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vândut dreapta lor ocin6, din dreptul
lor uric, din uricul bunicului lor Boris Braevici, din privilegiul ce au avut Neaga
sora ei Ana, fiicele lui Toader, dela bunicul domniei mele stefan voevod, de
(lanie dela Iurie Braevici, fiul lui Boris Braevici i dela nepoatele lor de soil',
Marina cj Nastea j varul ion Ivanco si dela sora lui, Nastea si Fedora si Anusca,
dela fiii lui Ivasco 0 dela Nastea, fiica Oliuscgi, a treia parte de sat din Costesti,
la gura Ciuhurului, unde cade in Prut, partea de sus, slugii noastre, lui Petriman
l'ântand, pentru 430 zloti t5.tdresti.
a plait sluga noastra Petriman FIntan6 toti acesti bani mai sus scrisi,
430 zloti tätäresti, in mAinile Neagai si a fiilor ei, slugile noastre Schindir i fratii
lui, Sima si Andrei 0 Mihuta c mdtusei lor Ana 0 fiicelor ei, Magda si Tudora
<si Marica.> 1) si Neagsa inaintea noastrò: i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vazând buna lor voie c tocmeala 0 plata depling si noi deasemeni
si dela noi am dat c am infärit slugii noastre Petriman Fantanä, aceastà a treia
parte de sat din Costesti, la gura Ciuhurului, ande cade in Prut ci ca pod plutitor
pe Prut, ca sä-i fie lui dela noi uric si cu tot venitul, lui i copiilor lui ci nepotilor
lui si strgnepotilor lui ci rästrAnepotilor lui c intregului lui nearn, cine i se va
alege mai apropiat, neclintit niciodatä, in veci.
Iar hotarul acestei a treia parte de sat din Costesti la gura Ciuhurului, unde
cade in Prut, partea de sus, 86 fie din tot hotarul a treia parte, iar dinspre alte
pArti dupà hotarul vechi pe unde din veac au folosit.
privilegiul de danie, ce au avut Neaga <0 sora ei>1) Ana, fiicele
lui Toader, dela rudeniile mai sus serse, dela Iurie Braevici, fiul lui Boris Brae-
vici si dela nepoatele lor de sofá, Marina si Nastea, <si dela v.-drub 1) lor Ivanco
si dela sora lui, Nastea 0 Fedora si Anusca, dela fiii lui Ivasco si dela Naste a
fiiea Oliuscg, dela bunicul domniei mele *tefan voevod, bled l-au dat in mlinile
slugii noastre Petriman Fânta'n6, inaintea noastrà c inaintea boierilor nostri.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi tefan
voevod c credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru c credinta boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului

1) loc rupt in orig.

158

www.dacoromanica.ro
andru, credinta panului NegriId, credinta panului Vasco, credinta panului
Grincovici si a panului Tdlabà cei dela Hotin, credinta panului Costea si a panului
Condrea cei dela Neamt, credinta panului Petricd si a panului Toader cei dela
Cetatea Noud, credinta panului Arbure portar de Suceava, credinta panului
Hranà spdtar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului arpe postelnic,
credinta panului Sacuian ceasnic, credinta panului Starcea stolnic, credinta
panului atelean comis j credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn, din copiii nostri sau din neamul
nostru sau iardsi pe ori cine Il va alege dumnezeu sd fie domn al tdrii noastre
Moldova, acela sd nu-i clinteascd dania i intdrirea noastrd, ci sä-i intdreascd
imputerniceascd, pentrucd i-am dat i i-am intdrit i pentrucá cumpArat
pentru banii sài drepti.
Iar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrusan logofät sà scrie i sä atdrne pecetea
noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Simion la Suceava, in anul 7028 <I520> Februarie 12.
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 249.
Orig. slay, perg., pecete atArnatil.

144

<1520 (7028)) Aprilie 21.


f Din mila lui dumnezeu, noi stefan voevod, domn al tdrii. Moldovei.
Facem cunoscut cu aceastä carte a noastrd tuturor celor ce o vor ved.ea sau
o vor auzi citindu-se, a.' au venit inaintea noasträ i inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni slugile noastre Mihail si fratii lui, Dumitru i Nicoara i sora
lor Cdrstina, copiii lui Toader Dumbravä si a femeiei lui, Musa, de buná voia
lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vdndut ocina lor dreaptä, din uricul
lor drept si din privilegiul de cumpdräturd, ce au avut ei dela bunicul domniei
mele stefan voevod, un sat pe Bdrlad, anume Hddäräesti i moara pe Bdrlad,
slugii noastre credincioase Banul vornic, pentru doud sute cincizeci de zloti
tätdresti, care acest sat Il cumpAraserd pdrintii lor, Toader Dumbravà i femeia
lui, Musa, dela slugile noastre, dela Nichita i dela fratele lui, Giurgea i sora
lor Dobra, copiii lui Dan si nepotii lui Stan Häddrdu si din privilegiu/ dela
sträunchii nostri, dela Iliia i dela tefan voevozi.
sluga noastrd credincioasd, Banul vornic, a plAtit toti acesti mai sus
scrisi bani 250 zloti atdresti, in m.iinile slugilor noastre Mih.a.il i fratilor lui,

159

www.dacoromanica.ro
Durnitru si Nicoarg si surorii lor, Cgrstinii, copiii lui Toader Dumbravg si a
femeii lui, Musa, inaintea noastrà si a tuturor boierilor nostri moldoveni.
De aceia noi, Vázand bung voia si tocmeala si plata deplinä., deasemerd si
dela noi am dat si intärit slugii noastre credincioase Banul vornic, acest sat
mai sus seris, pe Bà'rlad, anume Ilgdgrgesti si moara pe Barlad, ca s5.-i fie lui
dela noi uric, cu tot venitul, lui s'i copiilor lui si nepotilor lui si strgnepotilor
/ui si rästränepotilor lui si intregului lui neam, cine i se va alege cel mai
apropiat, neclintit niciodat5., in veci.
lar hotarul acestui sat inainte zis, care este pe Bgrlad, anume al Hädg-
rgestilor si moara pe BArlad, A. le fie lor din toate pärtile, pe hotarele v'echi,
pe unde din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod <O.) credinta preaiubitului frate al domniei mele, Petru si credinta
boierilor nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petre vornic, credinta
panului Sandru, credinta panului Negrea, credinta panului Vasco, credinta
panului Grinco si a panului Talabg> pArcglabi de Hotin, credinta panului
Costea si a panului Condrea cei dela Neamt, credinta panului Petrick' si a
panului <Toader) cei dela Cetatea-Noug, credinta panului tArbu)re portar de
Suceava, credinta panului <arpe> postelnic, credinta panului Säcuian ceasnic,
credinta panului Stgrcea stolnic, credinta panului <Cgtelean) comis si credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
lar dupg viata noastrg, cine va fi domn al Ora noastre, dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iargsi pe oricine il va alege dumnezeu cel mai
apropiat,. acela sg nu-i clinteascg dania si intgrirea noastra, ci s5.-i intgreasc5
si imputerniceasca, pentrucg i-am dat si intgrit, deoarece el si-a cumpgrat sie-si
pentru banii sai drepti.
lar pentru mai mare putere si intärire a tuturor celor mai sus serse, am
poruncit credinciosului nostru pan Trotusan logofgt sg serie si sg atarne
pecetea noastrà la aceastg carte a noastrg.
A scris Dumitru Popovici la 1) in anul <7028> 1) luna
Aprilie 21.
Dup5. M. CostAchescu, Doc, mold. dela tefänitä voevod, p. 172-175.
Orig. slay.
Datat dup& sfatul domnesc.

145
1520 (7028) Aprilie 23, Ia5i.
t Din mila lui dumnezeu, noi Stefan voevod, domn al tgrii Moldovei. Pacem
cunoscut eu aceastä carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
1) loc iupt in orig.

160

www.dacoromanica.ro
citindu-se, cd aceste adevdrate slugi ale noastre Tatul Plotun i fratii lui, Sima
si Costea si surorile lor Anusca i Sora i Neaga i Micae, copiii lui Stan Plotun,
i-am miluit cu deosebita noastrd mild si le-am dat i intdrit lor ocinele lor drepte,
satele pe Sdrata, anume Plotunesti si mai jos, In Glod.
Toate acestea mai sus serse sà le fie lor-si dela noi uric cu tot venitul, lor
copiilor lor i nepotilor lor i strdnepotilor lor i rdstrdnepotilor lor i intregului
lor neam, cine li se va alege lor cel mai apropiat, neclintit niciodatä, in veci.
lar botarul ecestor sate, care sunt pe Sdrata, anume al Plotunestilor si mai jos,
In Glod; sa le fie lor din toate pdrtile, dupd hotarul vechi, pe unde din veac
au folosit.
iardsi, privilegiul ce I-a avut tat511 lor Stan Plotun, dela straunc.hii nostri,
dela Iliias si dela *tefan voevozi, pe aceste mai inainte zise sate, ei 1-au pierdut,
cum este stint nouà i tuturor boierilor nostrir..
DI la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi *tefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boie-
rilor nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta
panului Sandru, credinta panului Negrild, credinta panului Vasco, credinta. pa-
nului Grincovici si a panului Talabd cei dela Hotin, credinta panului Costea
si a panului Condrea cei dela Neamt, credinta panului Petricd si a panului Toader
cei deja Cetatea Nora, credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta
panului Hrand spdtar, credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Cozma
*arpe postelnic, credinta panului Sacuian ceasnic, credinta panului StArcea
stolnic, credinta panului Toma Ciltelean comis i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari
Tar dui:4 viata noastrd, cine va fi donan al tdrii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iardsi pe ori cine II va alege dumnezeu sá fie
domn al tdrii noastre Moldova, acela sd nu clinteascd dania i intärirea noasträ.,
ci s5 le dea i s5 le intdreascä, pentrucä le-am dat i intdrit, deoarece le este lor
ocind dreapt5..
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan Totrusan logofdt, sd serie i sä: atdrne pecetea
noa strd la aceastd carte a noastrd.
A scris Durnitru Popovici la Iasi, in anul 7028 (1520) luna Aprilie 23.
Dupa M. CostAchescu, Doc. mold. dela tefilnit'al voevod, p. 177-179.
Otig. slay, perg., pecete atarnat5.

146
1520 (7028) Aprilie 24.
Din mila lui dumnezeu, noi *tefan voevod, domn al tdrii Moldovei. Facem
cunoscut Cu aceastd carte a noasträ tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi

11 Documente Moldova c. 68 161

www.dacoromanica.ro
citindu-se, ca au venit inaintea noastrà i inaintea tuturor boierilor nostri mol-
doveni sluga noastrà Crastea i sora lui, Nastea, cneaghina panului Stärcea
stolnic, fiii lui Isaico i unchii /or $teful i sora lui, Magda, fiii lui Buceatchi,
deasemeni ianchii lor, credinciosul nostru pan Grincovici pAreälab de Hotin,
fiul Vasutcäi i nepotii lui de frate, Ion si fratele lui, Iurie, fiii lui $andru Turcul,
toti nepotii lui Cozma $androvici i ai lui Iacus vistier, de bunä voia lor, nesiliti
de nimeni nici asupriti si au impärtit dreptele lor ocine i dedine, satele anume:
$endresti, care acum se numesc Cozmesti i cu loe de moard pe apa Siretului
Ionäsesti i satul Iurcesti i Halaucesti i Poganesti pe Siret
$ceacAul pe Nistru i Ceabärcäul pe Prut i Lemesani pe Vilia i Mlinouti
Corbesti pe Jijia, i Desevcani i Nesvoia i Criva pe Prut i Voropceni si /van-
couti, tot pe Prut i Faurii pe jijia i Rächiteni i Temesani i Ingani, din pri-
vilegiul ce au avut ei dela sträbunicul domniei mele Alexandru voevod
dela inaintasii nostri, dela Iljia i dela $tefan voevozi, pe aceste mai sus
zise sate.
$i au azut in partea slugii noastre CArstea si a surorii lui, Nastea, cneagliina
panului StArcea stolnic, fiii lui Laico, in .partea lor, satele anume: $endresti,
acum se numesc Cozmesti i Stanislavesti, care acum se numesc Ionàsesti
Halaucesti i Iurcesti i Poganesti pe Siret, i Mideäul i$ceacAul pe Nistru
Ceabärcaul pe Prut i Lemesani çì cu mori pe Villa, $i iaräi, in partea lui $teful
si a surorii lui, Magda, au cäzut in partea lor satele anume Criva i Nesvoia
Desevcani pe Prut i Corbesti pe Jijia i jumätate din Mlinouti, Mira mori.
In partea credinciosului nostru pan Grincovici pArcglab de Hotin
a nepotilor lui de frate, Ion si a fratelui hit Iurie, au cAzut in partea Ion satele
anume: Iugani i Temesani i Rächiteni pe Siret i Paurii pe Jijia çi Ivancouti
Voropceni pe Prut i junatate de sat in MlinAuti cu mori pe Vilia.
De aceia noi, Väzänd bunä voia lor i tocmeala i buna impärteala, i noi
deasemeni dela noi am dat si am inarit slugii noastre Carstea i surorii lui, Nasta,
cneaghina panului Stärcea stolnic, aceste zise mai sus sate, anume $endresti,
care acum se numesc Cozmesti i Stanislavesti, care acum se numesc Ionäsesti
Häläucesti i iurcesti i Poganesti, pe Sitet i Midcäul i$ceacblul pe Nistru,
Ceabärcaul pe Prut i Lemesani cu mori pe Villa, ca sä le fie lor dela noi uric
cu tot venitul, lor i copiilor lor i nepotilor lor i stränepotilor lor ì rastra-
nepotilor lor i intregului lor neam, cine lir se va alege cel mai apropiat, neclintit
niciodatä, in veci.
lar hotarele acestor mai sus zise sate sà le fie lor din toate pärtile, dupä
hotarul vechi, pe mide din veac au folosit.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi $tefan
voevod i credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru i credinta boierilor
nostri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului

162

www.dacoromanica.ro
$andru, credinta panului Negrilä, credinta panului (Vasco) 1) credinta panului
Talaba cel de Hotin, credinta panului Costea si a panului Condrea cei de Neamt,
credinta panului Petricá. si a panului Toader cei de Cetatea Noua, credinta
panului Arbure portar de Suceava, credinta panului Hrana spatar, credinta
panului Ieremia vistier, credinta panului $arpe postelnic, credinta panului Sacuian
ceasnic, credinta panului Starcea stolnic, credinta panului Catelean comis
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, maxi i mici.
lar dupà viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostrn sau iarasi pe ori cine 11 va alege dumnezeu sa fie do mn
al tarii noastre Moldova, acela &A nu le clinteascà dania i intarirea noastra,
ci sa le intäreasca i sà le imputerniceasca, pentruca le-am dat, deoarece sunt
dreptele lor ocine si decline.
Iaz pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului nostru pan Totrusan logofat sa serie i sa atarne pecetea
noastra la aceastä carte a noastra..
A scris Oanta, in anul 7028 (1520) luna Aprilie 24 zile.
Acad. R.P.R., Peceti, nr, 177.
Orig. slav, perg., peeete atArnatä.
Cu o trad. rem. la Arh. St. Buc., A. N., M.MDCLIX/2.

147
1520 (7028) Aprilie 24, 1a0.
Din mila lui dumnezeu, noi $tefan voevod, donm al tärii Moldovei. Facem
cunoscut cu aceasta carte a noastrà tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, cà a venit inaintea noastra ì inaintea boierilor nostri moldoveni
sluga noastra Ion Cernat i surorile lui, Salomia i Neaga, copiii lui $tefu, de
/Nina voia ion, nesiliti de nimeni, neasupriti, si au vândut ocina lor dreaptä, din
uricul lor drept din privilegiul ce au av'ut ei dela inaintasii nostri, dela Iliia§
si dela $tefan voevozi, un sat unde a fost Radul i Radici, amandouà judeciile,
slugilor noastre Luean i fratelui lui, Ion Dalban, pentru 80 de zloti tätäresti.
$i slugile noastre, Lucan i fratele lui, Dalban, ei au platit toti deplin acesti
mai Aus scrisi bani, 8o de zloti tataresti, in manile slugii noastre, lui Ion Cernat,
surorii lui, Salomia i Neaga. $i deasemeni, privilegiul ce 1-a a-vat Lucan
fratele lui, Dalban, dela bunicul <domniei mele) $tefan vootod, pe mai sus zisui
sat, rinde a fost Radul i Rädici, ei ne-au marturisit nona ca a ars in casa lu
Petru dela Paraul Lung.

1) loe §ters in orig.

163

www.dacoromanica.ro
De aceia, noi vazand bung voia i tocmeala §i plata lor depling i noi dea-
se meni 0 dela noi am dat i am intärit slugilor noastre, lui Lucan i frateluilui,
Ion Dä/ban:, acest mai sus scris sat, unde a fost Racial cj Rädici, amândouà
ca sä fie lor dela noi uric 0 cu tot venitul, lor i copiilor lor i nepotilor
lor c1 stränepotilor lor i rastränepotilor /or 0 intregului lor nearn, cine li se va
alege cei mai apropiat, neclintit niciodatä, in veci.
lar hotarul acestui mai sus zis sat, unde a fost Radul i Rddici, amändoug
judeciile, sä fie din toate pärtile dupà hotarul vechi, pe unde din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta donmiei noastre, a mai sus scrisului, noi Stefan
voevod c credinta preaiubitului frate al domniei mele Petru ci credinta boie-
rilor no§tri: credinta panului Isac, credinta panului Petru vornic, credinta panului
Sandru, credinta panului Negri16, credinta panului Grincovici 0 a panului Talabà
pärcalabi de Hotin, credinta panului Costea 0 a panului Condrea pärcalabi
de Neamt, credinta panului Petricä. 0 a panului Toader päreälabi de Cetatea Nouä,
credinta panului Luca Arbure portar de Suceava, credinta panului Hranä spa...tar,
credinta panului Ieremia vistier, credinta panului Sarpe postelnic, credinta pa-
nului Sacuian cea§nic, credinta panului Stärcea stolnic, credinta panuIui
telean comis i credinta tuturor boierilor no0ri moldoveni, mari c mici.
Iar dupà viata noasträ, cine va fi domn al tärii noastre, din copiii no§tri
sau din neamul nostru sau pe oricine Il va alege dumnezeu säl fie domn al tärii
noastre Moldova, acela sä nu le clinteascd <dania c intärirea noastrà> ci s'a le
intäreascä ci imputerniceascä, pentrucä le-am dat