Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PTE

PREDAREA - PRIMIREA AMPLASAMENTULUI

CUPRINS

1. Scop.....................................................................................…..............……….......................

2. Domeniu de aplicare...............................................................................………....…..............

3. Documente de referinţă...........................................................................…………..................

5. Măsuri prealabile.........................................................................................…………....…......

6. Reguli de procedură si responsabilitati.........................................................……………........

7. Înregistrări..............................................................................................……………...............

8. Anexe...................................................................................................…………….................

Evidenţa aprobărilor şi reviziilor.............................................................…………....................

1. SCOP
1.1. Prezenta procedură cod PTE stabileşte regulile şi responsabilităţile pentru desfăşurarea procesului de
predare - primire a amplasamentului .

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Se aplică la predarea – primirea amplasamenrului tuturor lucrarilor ce se executa de catre Organizatie.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1. SR EN ISO 9000:2008 -Sistemul de management al calităţii.
Principii fundamentale şi vocabular.
3.2. SR EN ISO 9001:2008 -Sistemul de management al calităţii. Cerinţe.
3.3. SR EN ISO 9004:2008 -Sistemul de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor.
3.4. SR EN ISO/CEI 17025:2008 -Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarele de
încercări şi etalonări.
3.5. PG-01 - Elaborarea şi gestionarea procedurilor
SR EN ISO 9001:2008.
3.6. LEGEA 10/1995 - Legea calitatii in constructii

4. TERMINOLOGIE; ABREVIERI
4.1. Terminologie
4.1.1. Amplasament – zona de teren delimitata pe care se va realiza constructia.
4.2. Abrevieri
4.2.1. DG - Director General
4.2.2. DT - Director ethnic

5. MĂSURI PREALABILE
5.1. Descriere formulare
5.1.1. Formularul Proces verbal predare-primire amplasament 4-2-3 si a bornelor de reper -se utilizeaza
pentru predare si primirea amplasamentului lucrarii de constructie.

6. REGULI DE PROCEDURĂ SI RESPONSABILITATI


6.1. Responsabili de proces-Director Tehnic, Şef Compartiment Topo, Sef santier
6.2. Resurse:
 personal instruit corespunzător;
 proiect de executie
 alocarea materialelor consumabile necesare;
 alocarea aparaturii specifice lucrarilor topografice
 alocarea timpului necesar.

6.3. PREDAREA-PRIMIREA AMPLASAMENTULUI


Cu ocazia semnarii Contractului de executie a lucrarii se stabileste data si ora intilnirii intre reprezentantii
Benificiarului, Proiectantului si Constructorului pentru predarea-primirea amplasamentului.
Dupa deplasarea si intalnirea pe teren se procedeaza la identificarea amplasamentului si a bornelor de reper
in raport cu care se va face trasarea constructiei.
Se constata daca pe amplasament sau in subsol exista constructii sau instalatii, se stabileste termenul de
eliberare si executantul lucrarilor necesare.
Dupa predarea amplasamentului se verifica concordanta dintre situatia din teren si proiectul de executie si
in cazul neconcordantelor se instiinteaza Proiectantul.
6.4. RESPONSABILITĂŢI
6.4.1. DG
- aloca resursele materiale si financiare necesare desfasurarii procesului;

6.4.2. DT
- participa ca reprezentant al Constructorului, impreuna cu Seful Compartimentului Topo si Seful de santier
la activitatea de predare-primire a amplasamentului ;
- verifica in teren daca amplasamentul este liber de orice sarcina si consemnarea sub semnatura in
Procesul Verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de reper, in caz contrar stabilind
impreuna cu reprezentantii Beneficiarului si Proiectantului masurile si termenele de eliberare a
amplasamentului ;
- verifica si semneaza Procesul Verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de reper;

6.4.3. Sef Compartiment Topo


- primeste de la Proiectant (topometrul proiectantului) reperele de identificare a terenului si de trasare a
lucrarilor (borne de referinta cu indicativul, cota si coordonatele acestora);
- semneaza Procesul Verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de reper;
- verifica concordanta dintre proiect si situatia din teren si comunica proiectantului eventualele
neconcordante ;
- transmite topometrului de santier pozitia bornelor, indicativul, cota si coordonatele acestora;
-
6.4.4. Sef Santier
- ia cunostinta de existenta in teren si pozitia bornelor de reper;
- ia cunostinta, daca este cazul, de masurile si termenele pentru eliberarea amplasamentului si intreprinde
actiunile ce cad in sarcina Constructorului;
- ia cunostinta de existenta pe amplasament sau in vecinatatea acestuia a eventualelor cabluri, retele,
instalatii, cladiri si stabileste masuri pentru protejarea acestora pe parcursul executiei lucrarilor ;
- ia masuri pentru protejarea si conservarea bornelor de reper pe perioada executiei lucrarilor;
- semneaza Procesul Verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de reper;
-
7. ÎNREGISTRĂRI
7.1. Formulare utilizate
7.1.1. Procesul Verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de reper
7.1.2. Contract de executie a lucrarilor
7.1.3. Proiect de executie

8. ANEXE
8.1. Nu este cazul.