Sunteți pe pagina 1din 4

Procedură

privind acordarea sumele de bani pentru nevoi personale

1. Domeniul de aplicare a procedurii:

Procedura se aplică la nivelul serviciilor, centrelor, adăpostului pentru copiii străzii, apartamentelor sociale din
cadrul institutiei.
2. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate:
 Legea 272 / 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Art. 129: “(1) Copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie
specială, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul la hrană, îmbrăcăminte,
încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-
sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale.”
 Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute
de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Anexa B:
B. Sume de bani pentru nevoi personale:

Valoarea
Beneficiar
(lei/lună)
Copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie
specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum 28,00
şi pentru mamele protejate în centre maternale

 Ordinul 2259/22.10.2018 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale
de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială, Anexele 1-4;
 Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale
organizate ca centre maternale;

3. Rezultate aşteptate
Personalul cunoaşte şi aplică Procedură privind acordarea sumele de bani pentru nevoi personale copiilor, sesiunile
de instruire/informare se efectuează de către specialiştii desemnaţi din cadrul serviciilor/ centrelor şi
sunt consemnate în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului.

Beneficiarii sunt instruiţi cu privire la gestionarea banilor. Documentul privind informarea este disponibil
la dosarul beneficiarului – Anexa 1, precum şi în Registrul privind informarea/instriurea şi consilierea copiilor.
4. Descrierea procedurii:
De banii pentru nevoi personale beneficiază toţi copiii şi tinerii care beneficiază de măsură de protecţie
specială în sistemul rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centrul maternal.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiarii dispun de “bani de buzunar” pe toată perioada cât sunt
protejaţi în cadrul serviciilor rezidenţiale. Sumele alocate pentru banii de buzunar sunt utilizate exclusiv de
către beneficiari, aceştia semnând de primire – Anexa 2.

Pagina 1 din 4
Banii de buzunar intră în posesia lor o dată pe lună. Beneficiarii sunt sprijiniţi să înţeleagă care este statutul
acestor bani şi îndrumaţi în utilizarea lor (prin furnizarea unor notiuni primare de gestiune a bugetului
personal). Coordonatorul serviciului/centrului sau persoanele delegate de către acesta, se asigură că datele
referitoare la modul de utilizare a banilor de buzunar sunt cele corecte. Personalul angajat urmăreşte modul
în care beneficiarul intenţionează să îşi cheltuiască banii.
În situaţia în care copiii nu pot semna actele de primire a banilor de nevoi personale, din diferite motive
(exemplu: prezintă handicapuri grave), banii de buzunar sunt administraţi de către familie sau
reprezentantul legal în folosul copilului şi tinând cont de nevoile şi preferinţele acestuia, în raport cu
gradul de maturitate.

De asemenea copiii care nu pot semna actele de primire a banilor de nevoi personale, desemnează, prin
declaraţie scrisă, din cadrul personalului, persoana de referinţă care să îi administreze banii. Persoana de
referinţă va cheltui banii ţinând cont de preferinţele copilului şi va păstra bonurile/facturile care fac
dovada achiziţionării de produse în numele acestuia.

Copiii sunt încurajaţi, învăţaţi şi sprijiniţi să îşi administreze propriile resurse financiare provenite din
banii de buzunar, alocaţii, donaţii etc, iar în cazul copiilor cu vârsta peste 15 ani, şi din câştiguri proprii,
în condiţiile legii. Copiilor li se ofera libertate pe cât posibil în luarea deciziilor privind cheltuirea propriilor
bani.

5. Utilizarea resurselor financiare ale copilului:

Strategia de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă privind administrarea unui buget personal,
promovează şi planifică pregătirea timpurie a copiilor pentru viaţa autonomă, când există condiţii de
maximă disponibilitate educativă şi deprinderile se pot învata în armonie unele cu celelalte, şi nu în
disonanţă.

Prin gestionarea propriilor finanţe, copilul va fi nevoit să înveţe să treacă prin tot felul de situaţii şi, chiar
dacă va avea şi momente nechibzuite când îşi va cumpăra lucruri inutile, va învăţa din propriile greşeli.
Va şti să-şi planifice cu mai multă chibzuinţă următoarea alocaţie sau următorii bani de buzunar.

Personalul trebuie să acorde sprijin copiilor care îşi exprimă dorinţa de a-şi cumpăra unele dintre produse
din banii de buzunar sau alte resurse financiare.

În cadrul serviciilor rezidenţiale, copiii si tinerii beneficiază de informare permanentă privind modalităţile
de administrare a unui buget personal şi informare cu privire la diferite forme de investiţii a banilor de
buzunar, în mod responsabil. Banii sunt folositi pentru a cumpara obiecte din magazine sau pentru a plati
anumite “servicii”: doctorul, facturile etc. Personalul încurajează copilul să participe la efectuarea de plăţi
pentru diverse servicii precum factura de cumpărături pentru alimente etc.

Personalul încurajează copilul dacă doreşte să strângă bani pentru anumite lucruri, oferă ajutorul şi îl
stimulează să economisească pentru ce îşi doreşte.

6. Restricţii de folosire a banilor de nevoi personale:

Copii nu vor fi încurajaţi să folosească bani de nevoi personale pe următoarele produse:

 tutun, băuturi alcoolice şi droguri;


 băuturi energizante sau alte băuturi care conţin cofeină;
 anumite produse alimentare, atunci când copilul are restricţii din punct de vedere alimentar;

Pagina 2 din 4
 produse care nu sunt în concordanţă cu vârsta sau gradul său de maturizare (telefon, laptop,
cosmetice etc.)
 piercinguri şi tatuaje;
 alimente care pot produce alergii, acolo unde este cazul;
 alte servicii care pot fi accesate gratuit de către aceştia (medic, medicamente etc.)

Director executiv
Consilier principal

Anexa 1

Informarea cu privire la gestionarea banilor de nevoi personale

Nume/prenume copil/tânăr:
________________________________________________
Data naşterii:
________________________________________________
Domiciliul:
________________________________________________
Data efectuării informării:
________________________________________________
Numele şi funcţia persoanei care efectuează informarea:
________________________________________________

Copilul/tânărul şi-a însuşit:

Modalităţi de acordare a banilor: Da  Nu 

Modalităţi de utilizare a resurselor financiare: Da  Nu 

Restricţii de folosire a banilor de nevoi personale: Da  Nu 

Observaţii:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pagina 3 din 4
Am luat la cunoştinţă Personal de specialitate

Anexa 2
Centrul …………………….
Nr. Ieşire /
Nr. intrare Serviciul Financiar

Director general adjunct Director general adjunct

Tabel nominal cu copiii din cadrul unităţii/centrului care beneficiază de bani nevoi personale
pentru luna .......... anul .................

Şcoala/
Suma de
Nr. Nume/ prenume CNP Grădiniţa pe Semnătura
bani nevoi
crt. copil copil care o frecventează de primire
personale
copilul
1. 28 lei

2. 28 lei
3. 28 lei
4. 28 lei
5. 28 lei
6. 28 lei
7. 28 lei

TOTAL

Director executiv

Şef serviciu
..........................

Întocmit
..................................

Pagina 4 din 4